MUDr. Petr KOVÁŘ *1969

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MUDr. Petr KOVÁŘ *1969"

Transkript

1 MUDr. Petr KOVÁŘ *1969 Vzdělání: LF UP OLOMOUC: ţenský lékař Praxe: GYNPRENATAL s.r.o. HAVÍŘOV - Nestátní zdravotnické zařízení CAT OSTRAVA- vzdělávací agentura Od roku 1995 se věnuje kromě lékařské praxe také vzdělávání studentů v oblasti sexuální osvěty a výchovy, od r pak vzdělávání budoucích pedagogů, pedagogů, výchovných poradců, metodiků prevence atd.. Je vedoucím a zároveň odborným garantem vzdělávací agentury CAT OSTRAVA (akreditace MŠMT), která kaţdoročně zajišťuje přednášky pro cca studentů a několik set pedagogů celé ČR. VZDĚLÁNÍ Studium na LF UP OLOMOUC 1997 atestace 1. stupně z gynekologie a porodnictví, ILF Praha 2001 atestace 2. stupně z gynekologie a porodnictví, ILF Praha PROFESNÍ ŢIVOTOPIS sekundární lékař gyn.-por.odd. NsP Havířov 1998 dosud CAT Ostrava vzdělávací agentura odborný garant dosud externí vyučující, Specializační studium výchovného poradenství, PdF OU Ostrava dosud GYNPRENATAL s.r.o.-nzz Havířov, odborný garant, vedoucí lékař 2003 dosud externí přednášející, participace na dílčích projektech vzdělávání, Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB TU Ostrava 2004 dosud externí vyučující, Obor sociální patologie a prevence, Filozofickopřírodovědecká fakulta, Slezská univerzita Opava 2009 dosud Pracoviště ambulantní hysteroskopie - pilotní projekt pro ČR ve spolupráci se spol. Gynecare, Johnson & Johnson s.r.o. ČESTNÉ FUNKCE Člen vědecké rady Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu Praha Prezident 16. celostátního kongresu k sexuální výchově v České republice Pardubice, 2008

2 PUBLIKAČNÍ A ODBORNÁ ČINNOST Kniţní monografie: Kovář P., Sexuální agrese znásilnění z pohledu medicíny a práva, nakladatelství JESSENIUS-MAXDORF, Praha, 2008 Uzel R., Kovář P., Antikoncepční otazníky o antikoncepci převáţně váţně, nakladatelství CAT Publishing, Ostrava 2010 Šulová L., Fait T., Weiss P., Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví (spoluautorství v rámci autorského kolektivu) Práce původní Pospíšil J., Holub P., Míková M., Slonka J., Kovář P., Konzervativní léčba intaktní ektopické gravidity methotrexatem,gynekolog, 1995, r. 4, str Pospíšil J., Kovář P.,Slonka J.,Záchyt a operační řešení obrovského serosního kystomu. Gynekolog, 1998, r.7, č. 1, str Kovář P., Hysteroskopie nadstandardní nebo standardní vyšetřovací metoda? (analýza 690 diagnostických hysteroskopií), Čes. Gynek. 63, 1998, č.5 s Kovář P., Regionální koncepce sexuální výchovy pro základní a střední školy- -vize nebo fikce? Sborník referátů, 7. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice, 1999, s Kovář P., Slonka J., Šrubař V., Můţe hysteroskopující spolehlivě odhadnout malignitu? (Analýza hysteroskopických nálezů), Čes. Gynek 65, 2000, s ) Kovář P., Regionální koncepce sexuální osvěty pro základní a střední školy- vize nebo fikce? (6 let působení za námi), Sborník referátů, 10. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice, 2002 Kovář P.,11. Postkoitální antikoncepce, Sborník referátů, 12.Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice 2004, Kovář P., Karhan J., Stav a vývoj zákonodárství umělého přerušení těhotenství ve světě a u nás, Praktický lékař 2004, 84, č.7, s Kovář P., Antikoncepce a kojení, Sborník referátů, 13.Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice 2005, s Kovář P., Co můţeme vidět trojrozměrným ultrazvukem aneb netradiční pohled porodníka do hlubin lůna mateřského, Sborník referátů, 13.Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice 2005, s. 87 Kovář P., Regulace početí podáváme studentům správné a aktuální informace? Prevence, č. 12/2005 s Kovář P. Antikoncepce-přehled metod, Sborník referátů Moravský regionální kongres k sexuální výchově 2006, Uherský Brod Kovář P. Sexuální výchova a náboţenství, Sborník referátů Moravský regionální kongres k sexuální výchově 2006, Uherský Brod Kovář P., Kaňka P., Patří pohlavní choroby skutečně do předminulého století? Díl I Prevence 5/2006, s Kovář P., Kaňka P., Patří pohlavní choroby skutečně do předminulého století? Díl II Prevence 6/2006, s Kaňka P., Kovář P., Patří pohlavní choroby skutečně do předminulého století? Právní aspekty, Prevence 7/2006,

3 Kovář P., Sexuální výchova, antikoncepce, asistovaná reprodukce a pohled katolické církve, 14. celostátní. kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice, 2006, Sborník referátů Kovář P., Osteoporóza jako jeden z hlavních projevů deficitu estrogenů a její léčebné ovlivnění, Medicína po promoci, Roč. 8, Suppl. 3/2007, s Kovář P., Několik poznámek k sexuálnímu zneuţívání dětí, 16. celostátní. kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice, 2008, Sborník referátů Kovář P., Vliv běţných léků a některých drog na sexuální chování a jednání, 17. celostátní. kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice, 2009, Sborník referátů Kovář P., Čepický P., Dvořák V., Doporučený postup k vyšetřování obětí sexuální agrese při poskytování péče obětem znásilnění a sexuálního zneuţívání, Čes.Gynek.2009, č.4, s Kovář P., Časované znásilnění, Bulletin NPC 2010, č. 2, s Kuţel D, Kovář P, Hrazdirová L, Kubínová K, Mára M, Endoskopie v řešení komplikací IUD, Klimakterická medicína 1, 15, 2010 str Kuţel D., Kovář P., Hrazdirová L., Kubínová K., Mára M., Calda P., Ţiţka Z., Hysteroskopie při komplikacích intrauterinně zavedeného LNG-IUS, Moderní gynekologie a porodnictví, vol. 19, č. 3, supplementum, zaří 2010 Kovář P., Hysteroskopie v ambulantním reţimu v podmínkách gynekologické ordinace, Čes.Gynek., 2010, 75, č. 6, s Kovář P., Ambulantní hysteroskopie, Lékařské listy 3/2011, Kovář P., Postkoitální antikoncepce a potratová pilulka, Lékařské listy 3/2011, Kovář P., Ambulantní hysteroskopie, Lékařské listy speciál, 9/2011, Odborné přednášky Kovář P., Přínos hysteroskopie při peroperačním odhadu dignity lézí dutiny děloţní retrospektivní analýza 1200 hysteroskopických nálezů ve srovnání s histologickým rozborem (12/1995-1/1999) VIII. sympozium gynekologické endoskopie, Pardubice 1999 Kovář P.,Přínos endoresekce v terapii myomů a megapolypů dutiny děloţní VIII. sympozium gynekologické endoskopie, Pardubice 1999 Kovář P., Regionální koncepce sexuální výchovy pro základní a střední školy- vize nebo fikce? Celostátní. kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice, 1999 Kovář P. Regionální koncepce sexuální výchovy pro základní a střední školy- vize nebo fikce? Mezinárodní seminář Světový den AIDS, Brno 1999 Kovář P.,Internet- víme k čemu mají studenti přístup? Mezinárodní seminář Děti, mládeţ a AIDS, Brno 2000 Kovář P., Některé interpretační limity v sexuální osvětě z pohledu gynekologa, Mezinárodní seminář Děti, mládeţ a AIDS, Brno 2000 Kovář P., Míková M., Holubová M. Přínos 3D ultrazvukové diagnostiky k minimalizaci chybných diagnóz v gynekologii a porodnictví, Ultrazvukový kongres Roţnov pod Radhoštěm, 2001 Kovář P., Janíček D., Michálek R., Valoschek T., Firla B Přínos 3D UZ a 3D CT v diagnostice nejasných tumorů malé pánve, Lázně, 2002 Ultrazvukový kongres Mariánské

4 Kovář P, Regionální koncepce sexuální osvěty pro základní a střední školy- vize nebo fikce? (6 let působení za námi), 10. celostátní. kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice 2002 Kovář P., Karhan J., Stav a vývoj zákonodárství umělého přerušení těhotenství ve světě a u nás, Kalokagathia - celostátní kongres pedagogů pod akreditací MŠMT, Benešov u Prahy 2003 Kovář P., Karhan J., Stav a vývoj zákonodárství umělého přerušení těhotenství ve světě a u nás, 11. celostátní. kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice, 2003 Kovář P., Regionální koncepce sexuální výchovy pro základní a střední školy- vize nebo fikce? (ohlédnutí za 7. lety působení), Mezinárodní seminář Světový den AIDS, Brno 2003 Kovář P., Karhan J, Stav a vývoj zákonodárství umělého přerušení těhotenství ve světě a u nás, Mezinárodní seminář Světový den AIDS, Brno 2003 Kovář P., Postkoitální antikoncepce, Kalokagathia Benešov u Prahy-celostátní kongres pedagogů pod akreditací MŠMT, Benešov u Prahy 2004 Kovář P., Postkoitální antikoncepce, 12. celostátní. kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice, 2004 Kovář P., Co můţeme vidět trojrozměrným ultrazvukem aneb netradiční pohled porodníka do hlubin lůna mateřského, Konference O sexualitě a lidských vztazích, Uherské Hradiště, 2005 Kovář P., Antikoncepce a kojení, 13. celostátní. kongres k sexuální výchově v České republice, Pardubice 2005 Kovář P., Co můţeme vidět trojrozměrným ultrazvukem aneb netradiční pohled porodníka do hlubin lůna mateřského, 13. celostátní. kongres k sexuální výchově v České republice, Pardubice 2005 Kovář P., Antikoncepce-přehled metod, Konference k lidské sexualitě Uherský Brod, 2006 Kovář P., Sexuální výchova a náboţenství, Konference k lidské sexualitě Uherský Brod, 2006 Kovář P., 3D ultrazvuk a Live 3D ultrazvuková diagnostika v gynekologii a porodnictví, Kalokagathia Benešov u Prahy-celostátní kongres pedagogů pod akreditací MŠMT, 2006 Kovář P., 3D ultrazvuk a Live 3D ultrazvuková diagnostika v gynekologii a porodnictví, Moravskoslezská regionální konference porodních asistentek a všeobecných sester, Ostrava 2006 Kovář P., Lékařské interdisciplinární doškolovací dny prezentace připravovaného projektu, Lékařský mezioborový doškolovací den, Ostrava 2006 MUDr. Petr Kovář Sexualita obyvatel ČR ve světle statistických čísel, Moravskoslezská říjnová konference porodních asistentek a všeobecných sester, Ostrava 2006 Kovář P., Sexuální výchova, antikoncepce, asistovaná reprodukce a pohled katolické církve, 14. celostátní. kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice, 2006 Kovář P., Pohled pedagogů na sexuální výchovu handicapovaných výsledky dotazníkového průzkumu, 14. celostátní. kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice, 2006 Kovář P., 3D ultrazvuk a Live 3D ultrazvuková diagnostika v gynekologii a porodnictví, Moravskoslezská regionální konference, Ostrava 2006

5 Kovář P., Rakovina hrdla děloţního a onemocnění v souvislosti s HPV infekcí- nové moţnosti prevence pomocí vakcinace, Moravskoslezská únorová konference porodních asistentek a všeobecných sester, Ostrava 2007 Kovář P., Očkování proti HPV - vakcína Silgard, Lékařský mezioborový doškolovací den, Ostrava 2007 Kovář P., Očkování proti HPV - vakcína Silgard, Kongres primární prevence, Praha 2007 Kovář P., Interpretační limity 3D a Live 3D diagnostiky v porodnictví, Reprodukční zdraví pro třetí tisíciletí, Litoměřice Kovář P., Sexualita obyvatel ČR ve světle statistických čísel, Kalokagathia Benešov u Prahy-celostátní kongres pedagogů pod akreditací MŠMT, Benešov u Prahy 2007 Kovář P., Laparoskopická robotická chirurgie, Seminář VŠB-TU, Technické a lékařské aspekty biomedicínckého inţenýrství v roce 2007, Ostrava Kovář P., 3D ultrazvuková diagnostika, konference Rodina očima naší doby, Slezská univerzita Opava, 9/2007 Kovář P., Oplodnění, umělé oplodnění, těhotenství a porod- nejčastější dotazy, na něţ se nás pacienti ptají, 15. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice, 10/2007 Kovář P., Sexuální agrese a doporučené postupy pro vyšetřujícího lékaře, Lékařský seminář Brno 10/2007 Kovář P., Sexuální agrese, Moravskoslezská regionální konference porodních asistentek a všeobecných sester, Ostrava 11/2007 Kovář P., Sexualita obyvatel ČR. Konference všeobecných sester, Krnov 12/2007 Kovář P., Koliba P., Transsexualismus změna pohlaví ze ţeny na muţe a současné moţnosti chirurgické léčby z pohledu gynekologa 1/2008 Kovář P., Sexuální agrese - Znásilnění z pohledu medicíny a práva Klimkovické lékařské mezioborové doškolovací dny, 1/2008 Kovář P., Oplodnění, umělé oplodnění, těhotenství a porod nejčastější dotazy, na které se nás pacientky ptají, Moravskoslezská jarní regionální konference, Ostrava 3/2008 Kovář P., Sexuální agrese, Konference k lidské sexualitě Uherský Brod, 2008 Kovář P., Sexuální agrese, Kalokagathia Benešov u Prahy-celostátní kongres pedagogů pod akreditací MŠMT, Benešov u Prahy 2008 Kovář P., Sexuální agrese, XXXIV.doškolovací seminář SSG Plzeň 2/08 Kovář P., Antikoncepční otazníky co nového v ţenské a muţské antikoncepci nejenom z pohledu 10. světového kongresu o antikoncepci Moravskoslezská jarní regionální konference, Ostrava 3/2007 Kovář P., Několik poznámek k sexuálnímu zneuţívání dětí, 16. celostátní. kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice, 2008, Sborník referátů Kovář P., Jak správně postupovat při podezření na znásilnění a zneuţívání, Malé doškolovací dny podzim 2008, Levret s.r.o. Kovář P., Vliv běţných léků a některých drog na sexuální chování a jednání, Lékařské mezioborové doškolovací dny, Sanatoria Klímkovice, 1/2009 Kovář P., Jak správně postupovat při vyšetřování obětí sexuální agrese z pohledu gynekologa, Bohnické sexuologické dny, 2/2009 Kovář P., Vliv běţných léků a některých drog na sexuální chování a jednání, Moravskoslezská jarní regionální konference, Ostrava 2009 Kovář P., Vliv běţných léků a některých drog na sexuální chování a jednání, 17. celostátní. kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice, 2009,

6 Kovář P., Hysteroskopie jako čistě ambulantní výkon, XVIII. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS, Jeseník, 2009 Kovář P., Sexuální deviace a sexuální delikvence, Moravskoslezská podzimní regionální konference, Ostrava 2009 Kovář P., Hysteroskopické diagnostické a operační výkony, Moravskoslezská lednová regionální konference, Ostrava 2010 Kovář P., Hysteroskopie v ambulantním reţimu, Konference gynekologů, Olomouc 4/2010 Kovář P., Hysteroskopie v ambulantním reţimu, Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR, Karlovy Vary 6/2010 Kovář P., Office hysteroskopie pro a proti, odpřednášeno v rámci bloku kontroverze v hysteroskopii, Celostátní konference SSG ČR a ČGPS ČLS JEP, Hradec Králové 6/2011 Kovář P., Reálná i teoretická rizika office hysteroskopie shrnutí výsledků za 2 roky praxe, XX. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2011, 10/2011 Kovář P., Ekonomické aspekty ambulantně prováděné hysteroskopie, XX. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2011, 10/2011 Populárně odborné články a publikace, poradenská činnost na projektech určených široké veřejnosti Participace na natáčení populárně odborného seriálu Zdraví, Česká televize Ostrava, 2000 Kovář P., Která antikoncepce je nejvhodnější? Puls 7/2005, s Kovář P., Lékařská věda vkládá do odběru pupečníkové krve velké naděje, Deník 10/2006, s. 13 Participace v programu Aktuálně o zdraví, Rádio Čas, Ostrava, 9/2007 Odborná participace na vzniku celovečerním filmu Mezi nimi 2010 Účast v diskusním pořadu Káva po čtvrté, Čs.rozhlas radioţurnál Praha 6/2010 na téma Sexuální výchova na školách Pregraduální výuka dosud externí vyučující, Specializační studium výchovného poradenství, PdF OU Ostrava 2003 dosud externí přednášející, participace na dílčích projektech vzdělávání, Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB TU Ostrava 2004 dosud externí vyučující, Obor sociální patologie a prevence, Filozofickopřírodovědecká fakulta, Slezská univerzita Opava Supervize Foldyna Marek, Sexuální výchova, sexuální deviace a zákon, bakalářská práce PdF OU Ostrava, 2006 Postgraduální výuka dosud externí vyučující, Specializační studium výchovného poradenství, PdF OU Ostrava 2006 dosud externí vyučující, Obor sociální patologie a prevence, Filozofickopřírodovědecká fakulta, Slezská univerzita Opava

7 Kurzy a doškolovací akce akreditované MŠMT dosud realizace několika desítek doškolovacích akcí (akreditace MŠMT) akreditace č.: / akreditace č:30 035/ akreditace č.: / akreditace č / akreditace č.: / akreditace č / (uvedeny pouze některé akreditace) Akreditace vzdělávací agentury CAT Ostrava (MŠMT Č.j.: / ) akreditace / akreditace / Organizátor, odborný garant a koordinátor akcí akreditovaných ve zdravotnictví (ČLK, ČAS,ČKPA,SRLA atd.) 2006 Moravskoslezská regionální konference porodních asistentek a všeobecných sester, Ostrava 6/ Moravskoslezská podzimní konference porodních asistentek a všeobecných sester, Ostrava 9/ Lékařské doškolovací dny, Ostrava 9/ Moravskoslezská říjnová konference porodních asistentek a všeobecných sester, Ostrava Lékařské doškolovací dny, Ostrava 11/ Moravskoslezská listopadová konference porodních asistentek a všeobecných sester, Ostrava 11/ Moravskoslezská regionální konference, Ostrava 12/ Moravskoslezská únorová konference porodních asistentek a všeobecných sester, Ostrava 2/ Lékařské doškolovací dny, Ostrava 2/ Moravskoslezská květnová konference zdravotníků 5/ Lékařské mezioborové doškolovací dny, Ostrava 6/ Moravskoslezská podzimní konference zdravotníků Ostrava 9/ Moravskoslezská listopadová konference zdravotníků Ostrava 11/ Moravskoslezská lednová konference zdravotníků Ostrava 1/ Klimkovické lékařské mezioborové doškolovací dny, 1/ Moravskoslezská březnová konference zdravotníků Ostrava 3/ Moravskoslezská jubilejní letní konference zdravotníků Ostrava 6/ Moravskoslezská podzimní konference zdravotníků Ostrava 9/ Moravskoslezská listopadová konference zdravotníků Ostrava 11/ Moravskoslezská lednová konference zdravotníků Ostrava 1/ Klimkovické lékařské mezioborové doškolovací dny, 1/ Moravskoslezská květnová konference zdravotníků Ostrava 5/ Moravskoslezská podzimní konference zdravotníků Ostrava 10/ Moravskoslezská lednová konference zdravotníků Ostrava 1/ Moravskoslezská květnová konference zdravotníků Ostrava 5/2010

8 Zahraniční stáţe: 8/2001 VISUS 3D education edukační kurz 3D ultrasonografie, LF Univerzita Vídeň Účast na mezinárodních konferencích 6/2003 Mezinárodní kongres hormonální kontracepce, Helsinky, Finsko 9/03 Světový kongres ultrazvukové diagnostiky v gynekologii a porodnictví, Paříţ, Francie 4/04 Mezinárodní angiologický kongres, Caftat, Chorvatsko 6/04 8th Congress Of The European Society Of Contraception, Edinburgh, Velká Británie 6/08 10th Congress Of The European Society Of Contraception, Praha

Celostátní konference

Celostátní konference Celostátní konference České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů ČR Seminář porodních asistentek Hradec Králové 6. 8. 6. 2008 G-AGENCY s. r. o. Generální sponzor

Více

ADC SANATORIUM gynekologická klinika VÝROČNÍ ZPRÁVA

ADC SANATORIUM gynekologická klinika VÝROČNÍ ZPRÁVA ADC SANATORIUM VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ADC SANATORIUM OBSAH: 1. Stručná historie zařízení. 2 1.1. Plány dalšího rozvoje..4 1.2. Pracovníci Sanatoria... 4 1.3. Prostorové vybavení...7 1.4. Prováděné výkony..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2015 výtvarná práce asistentky kliniky

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005 Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2006 Děkujeme Reprografickému centru

Více

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53 OBSAH 01 Úvodní slovo ředitele 3 02 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 4 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 5 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10 3.1 Lékařská péče 10 3.2 Nelékařská

Více

Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie

Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie Koncepce oboru lékařské mikrobiologie (doporučený návrh) na stránkách MZ ČR: http://www.mzcr.cz/print.php?clanek=441 Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie Společný materiál Společnosti epidemiologie

Více

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy Jméno a příjmení: Věra KREJČOVÁ tituly: Mgr., Ph.D. datum narození: 21.1. 1974 Vzdělání: 1996 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, odborné magisterské studium oboru Pedagogika předškolního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 OBSAH O nemocnici.. 4 Management... 7 Organizační schéma.. 10 Lékárna..11 Jednotlivá oddělení.13 Počet porodů. 52 Ekonomika ÚPMD v roce

Více

6. konference. 7. 9. 12. 2012 Praha, OREA Hotel Pyramida. Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP

6. konference. 7. 9. 12. 2012 Praha, OREA Hotel Pyramida. Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP 6. konference Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP ve spolupráci se Sekcí ambulantní gynekologie ČGPS ČLS JEP a Sdružením soukromých gynekologů ČR 7. 9. 12. 2012 Praha, OREA Hotel Pyramida

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období Seminář Životní podmínky osob s PAS autismem v České republice, pořádaný občanským sdružením Za sklem. Nad akcí převzal záštitu Výbor

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ. Brno, Žerotínovo náměstí 6. Výroční zpráva o činnosti školy

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ. Brno, Žerotínovo náměstí 6. Výroční zpráva o činnosti školy VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Brno, Žerotínovo náměstí 6 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 OBSAH I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 5 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 8 III. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO

Více

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha 1 2 3 Copyright Psychiatrická klinika FN a LF UK Hradec Králové, 2005 4 Obsah

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ. Brno, Žerotínovo náměstí 6. Výroční zpráva o činnosti školy

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ. Brno, Žerotínovo náměstí 6. Výroční zpráva o činnosti školy VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Brno, Žerotínovo náměstí 6 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 OBSAH I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 5 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 8 III. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Obsah výroční zprávy pro rok 2013 Úvod (slovo ředitele) 3 1. Přehled oddělení... 6 2. Všeobecné informace. 7 3. Personální politika

Více

V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017

V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017 Ministerstvo zdravotnictví ČR Č.j.:8019/2006 Vl. č.j. 1182/2007 V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017 Důvod předložení: Materiál je

Více

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříţ. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříţ. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříţ. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříţ. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříţ F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříţ Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 1 Obsah I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 4 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ,

Více

A 1 ŽÁDOST O AKREDITACI PRO ZDRAVOTNICTVÍ INCIP

A 1 ŽÁDOST O AKREDITACI PRO ZDRAVOTNICTVÍ INCIP A Všeobecné požadavky na vzdělávací programy 1 ŽÁDOST O AKREDITACI PRO ZDRAVOTNICTVÍ INCIP ŽÁDOST O AKREDITACI PRO ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MEZINÁRODNÍHO STŘEDISKA PRO INTEGROVANOU PSYCHOTERAPII

Více

ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012

ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012 ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012 Rok 2012 byl opět rokem velké aktivity a maximální výkonnosti celého týmu pracovníků Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha. Naše

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15

ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 35

Více

Vzdělávání všeobecných sester na akutních pracovištích. Andrea Huspeninová, DiS.

Vzdělávání všeobecných sester na akutních pracovištích. Andrea Huspeninová, DiS. Vzdělávání všeobecných sester na akutních pracovištích Andrea Huspeninová, DiS. Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Téma mé bakalářské práce je Vzdělávání všeobecných sester na akutních pracovištích. Práce

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7 150 00 Praha 5 V Praze dne 20. června 2013 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o vysoké škole... 4 3 Studijní programy,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA ZPRÁVA VFN 2013 2013 2013 STRUKTURA KAPITOL 1 Úvod slovo ředitelky VFN... 4 2 Představení VFN (o Všeobecné fakultní nemocnici v Praze)... 6 3 Úsek léčebné péče LP VFN... 18

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4. V Novém Jičíně 30. 9. 2014

V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4. V Novém Jičíně 30. 9. 2014 V ý r o č n í z p r á v a Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 V Novém Jičíně 30. 9. 2014 Zpracovala: PhDr. Renata Važanská ředitelka školy Osnova: 1. Základní údaje o škole

Více

Obrovský zájem o vyšetření krve!

Obrovský zájem o vyšetření krve! 4 duben 2011 Obrovský zájem o vyšetření krve! Chcete se o úspěšné prezentaci Krevního centra FNO v ostravském obchodním centru Avion dozvědět více? Čtěte na straně 6! Nejúspěšnější publikace ORL za rok

Více

Antikoncepce u mladistvých aktuální pohled, rizika a právní aspekty

Antikoncepce u mladistvých aktuální pohled, rizika a právní aspekty 348 Antikoncepce u mladistvých aktuální pohled, rizika a právní aspekty doc. MUDr. Peter Koliba, CSc. Gynartis, s. r. o., Ostrava Vřesina Článek podává přehled o jednotlivých antikoncepčních metodách z

Více

Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce.

Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce. KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO - LÉTO 2007 Centrum I. E. S. Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí, Sdružení Podané ruce, o. s. Akreditováno MŠMT jako vzdělávací instituce (č.j.: 20961/05-25)

Více

Výroční zpráva o činnosti SVP Domek Zlín

Výroční zpráva o činnosti SVP Domek Zlín Výroční zpráva o činnosti SVP Domek Zlín Za školní rok 2009/2010 Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče a školní jídelna, Brno, Veslařská 246 odloučené pracoviště SVP DOMEK Česká ul. 4789

Více