CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ ZPRÁVA"

Transkript

1 INTENZIFIKCE ČOV VELKÉ BŘEZNO A.č.: CKE/C/001/01 Z.č.: A Zadavatel: Heineken Česká republika, a.s., U Pivovaru 1, Krušovice Počet stran: 17 CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ ZPRÁVA Bilance čištěné odpadní vody a koncepce úprav ČOV Velké Březno s ohledem na změny v kvalitě vypouštěných odpadních vod z pivovaru OBSAH ZPRÁVY 1. POPIS SOUČASNÉHO STAVU Projektovaná kapacita Stávající ČOV Mechanické předčištění Objekt čerpací stanice a vyrovnání na ČOV Biologické čištění odpadních vod Kalové hospodářství... 4 Stávající limity vodoprávního rozhodnutí pro vypouštění odpadních vod z ČOV do toku BILANCE ODPADNÍCH VOD PŘIVÁDĚNÝCH NA ČOV VELKÉ BŘEZNO Bilance odpadních vod z pivovaru Velké Březno Stávající maximální znečištění vypouštěné z pivovaru do veřejné kanalizace (návrh limitů kanalizačního řádu) Bilance odpadních vod z obce Velké Březno Bilance odpadních vod František Bohuslav v areálu bývalého průmyslového areálu Benaru8 2.4 Stávající celkové množství a kvalita odpadních vod přiváděných na ČOV Velké Březno TECHNOLOGICKÝ NÁVRH KONCEPCE ÚPRAV ČOV VELKÉ BŘEZNO Neutralizace pivovarských odpadních vod v areálu pivovaru Hrubé mechanické předčištění odpadních vod a čerpací stanice TIVOLI Čerpací stanice a vyrovnávací nádrže ČOV Aerobní stupeň čištění Aktivace Srážení fosforu Dosazovací nádrž Kalové hospodářství KONCENTRAČNÍ A BILANČNÍ LIMITY VYPOUŠTĚNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ Z ČOV Legislativa Návrh limitů pro vypouštění odpadních vod z ČOV Velké Březno... 17

2 1. POPIS SOUČASNÉHO STAVU 1.1 Projektovaná kapacita Na mechanicko-biologickou ČOV Velké Březno jsou přiváděny odpadní vody: z pivovaru Velké Březno, komunální odpadní vody z obce Velké Březno včetně drobných provozoven (2 500 obyvatel), splaškové odpadní vody z místní části Valtířov - kolonka (180 obyvatel). Původní projekt počítal s odpadními vodami z masné výroby. Rozhodujícím zdrojem znečištění přiváděným na ČOV jsou odpadní vody z pivovaru. V areálu pivovaru je provozován neutralizační stanice kde prováděna úprava ph vypouštěných odpadních vodo do veřejné městské kanalizace (stoka A1) na 6 až 9. Celkové množství OV Denní [m 3 /d] Hodinové [m 3 /h] dle projektu Průměr Max. Q 24 Průměr Max. Pivovar ,0 57,5 75 Velké Březno ,0 32,5 32,5 Masná výroba ,0 3,0 3,5 Valtířov ,33 3,24 3,24 Celkem ,33 96,24 114,24 Celkové znečištění OV BSK 5 [kg/d] CHSK Cr [kg/d] NL [kg/d] dle projektu Průměr Max. Průměr Max. Průměr Max. Pivovar Velké Březno Masná výroba Valtířov Celkem Stávající ČOV S výjimkou místní části obce Valtířov kolonie, které jsou čerpány přímo do biologické části (jímky vratného kalu), se veškeré odpadní vody přivádějí nejprve na mechanické předčištění sdruženého objektu s čerpací stanicí. Tento objekt je součástí čerpací stanice situované mimo areál ČOV, cca 680 m severovýchodním směrem od ČOV v blízkosti řeky Labe a Homolského potoka Mechanické předčištění Hrubé mechanické předčištění odpadních vod je situováno mimo areál ČOV ve sdruženém objektu spolu s hlavní čerpací stanicí OV TIVOLI: strojně stírané česle, průlina 3 mm štěrbinový dvoukomorový lapák písku, průtočný profil 1,5 m 2, plocha 8,64 m 2, délka 3,6 m Mechanicky předčištěné odpadní vody jsou čerpány k aerobnímu biologickému čištění na ČOV Velké Březno. Bezpečnostní přepad z ČS je zaústěn do Homolského potoka. Strana 2

3 1.2.2 Objekt čerpací stanice a vyrovnání na ČOV Před biologickým čištěním je předřazena vyrovnávací nádrž, do které se přivádějí nerovnoměrně čerpané odpadní vody z čerpací stanice s mechanickým předčištěním. Účelem této nádrže je především látkové vyrovnání kvality odpadních vod čerpaných na biologický stupeň. Velikost vyrovnávacích nádrží byla projektována na cca 40% denního průměrného nátoku OV. Nádrž je provzdušňována a promíchávána pneumaticky z dmychadla do perforovaného roštu o otvorech 4 mm. Parametry vyrovnávací nádrže Jednotka Hodnota Počet nádrží ks 2 Účinný objem 1 nádrže m Plocha 1 nádrže m 2 77,68 Pracovní výška nádrže (odpadní vody) m 2,9 Minimální hladina m 0,4 Maximální hladina m 3,3 Intenzita aerace m 3 /m 3 h 2,45 Výkon dmychadla (společné pro obě nádrže) m 3 /h Biologické čištění odpadních vod Biologické čištění odpadní vody je realizováváno v aktivaci ve dvojlinkovém uspořádání, každá s předřazeným regenerátorem kalu, následně aerobním selektorem a samotnou aktivací (kontaktorem). Voda z vyrovnávací nádrže je přečerpávána přes rozdělovací objekt v maximálním množství 15 l/s do selektoru v obou aktivačních linkách. Parametry aktivace Jednotka Selektor Kontaktor Regenerátor Celkem Počet linek ks Účinný objem nádrže v 1 lince m 3 47,6 429, Výška aktivační směsi m 3,3 3,3 3,3 3,3 Objemové zatížení maximální kg/(m 3 d) ,606 Koncentrace aktivovaného kalu g/l Zatížení kalu BSK 5 maximální kg/(kg d) 2,53 0,28-0,126 Doba zdržení h 1,76 15,9 11,8 - Intenzita aerace m 3 /m 3 h 3,6 1,2 1,4 - Požadované množství vzduchu pro 1 linku m 3 /h 174,5 514,6 450, Dodávka vzduchu do aktivačních nádrží je zajištěna dvěma dvojotáčkovými dmychadly, každé s výkonem m 3 /h. Pro separaci aktivovaného kalu od vyčištěné odpadní vody slouží kruhové horizontálně protékané dosazovací nádrže, jedna pro každou linku. Strana 3

4 Parametry dosazovací nádrže Jednotka Hodnota Počet ks 2 Vnitřní průměr dosazovací nádrže m 10,34 Účinná plocha dosazovací nádrže m 2 81,1 Hloubka dosazovací nádrže u stěny m 2,16 Účinný objem nádrže m Vratný kal je čerpán ze dna dosazovacích nádrží. Pro tento účel jsou k dispozici dvě čerpadla, každé 10 l/s. ČOV není vybavena chemickým srážením fosforu. Množství vypouštěné vyčištěné odpadní vody je měřeno Parshallově žlabu a vypouštěno do Homolského potoka v blízkosti ČS Tivoli Kalové hospodářství Přebytečný biologický kal je čerpán do provzdušňované uskladňovací nádrže s projektovanou kapacitou na 30ti denní produkci kalu. Skladba kalového hospodářství: čerpání přebytečného biologického kalu z čerpací stanice kalů do UN, uskladňovací provzdušňovaná nádrž s možností zahuštění kalu typu Vítkovice o objemu 230 m 3, homogenizační nádrž před odvodněním o objemu 25 m 3, sítopásový lis Guinard o výkonu 2,6 3,25 m 3 /h, dávkování tekutého organického polyflokulantu. 1.3 Stávající limity vodoprávního rozhodnutí pro vypouštění odpadních vod z ČOV do toku Vypouštění odpadních vod z ČOV je povoleno vodoprávním rozhodnutím č. 2003/ZPZ/2008/J /Fr ze dne do Homolského potoka v ř.km 0,1. č.h.p následovně: Množství vyčištěných vypouštěných OV Značka Jednotka Hodnota Průměrné množství vypouštěných OV Q prům l/s 14,47 Maximální množství vypouštěných OV Q max l/s 49,1 m 3 /měs m 3 /rok Množství vypouštěných vyčištěných odpadních vod je měřeno kontinuální ultrazvukovým snímáním hladiny v šachtě osazené Parshallovým žlabem. Strana 4

5 Vypouštěné znečištění Hodnota p Hodnota m Bilance mg/l mg/l t/rok BSK ,6 CHSK Cr ,4 NL ,0 + N-NH ,6 N celk ,6 P celk 2 5 0,5 AOX 0,06 0,1 0,01 ph 6 8,5 - - p přípustná koncentrace: nejsou roční průměry a mohou být v povolené míře překročeny m maximální koncentrace: je nepřekročitelná Strana 5

6 2. BILANCE ODPADNÍCH VOD PŘIVÁDĚNÝCH NA ČOV VELKÉ BŘEZNO Na mechanicko-biologickou ČOV Velké Březno jsou přiváděny odpadní vody: z pivovaru Velké Březno, komunální odpadní vody z obce Velké Březno včetně místní části Valtířov kolonie a drobných provozoven s celkovým počtem napojených obyvatel, předčištěné odpadní vody z výroby chladičů - František Bohuslav v areálu bývalého Benaru. 2.1 Bilance odpadních vod z pivovaru Velké Březno Na ČOV jsou vypouštěny odpadní vody z výroby piva. Charakteristické pro tyto odpadní je značné kolísání ph (mezi 1,4 až 12,5) a vysoké kolísající množství organických (s převahou sacharidických složek) a nerozpuštěných látek a deficit nutrientů (dusíku a fosforu). V listopadu 2014 byla v pivovaru uzavřena lahvárna, čímž došlo ke změně v kvalitě a ph vypouštěných odpadních vod. Pro účely vypracován této zprávy byla po dobu 1 týdne sledována kvalita a množství vypouštěných odpadních vod z pivovaru do veřejné kanalizace a to ve dvouhodinových intervalech. ph odpadní vody vypouštěné z pivovaru do veřejné kanalizace je kontinuálně měřeno a v případě překročení stanoveného rozmezí 6,5 9 je odpadní voda čerpána do homogenizační nádrže a neutralizována. ph vypouštěných odpadních vod se, dle předaných podkladů pivovaru, v období od do pohybovalo průměrně na hodnotě 8 (mezi 6,6 až 8,4). Denní množství a kvality odpadních vod vypouštěných z pivovaru během týdenního sledování je uvedena v následující tabulce: Den Datum Q CHSK Cr NL N celk P celk m3/d kg/d kg/d kg/d kg/d st , ,6 5,30 čt , ,3 7,75 pá , ,4 3,22 so ,6 57,2 12,7 1,36 0,29 ne , ,7 3,63 po , ,9 2,41 út , ,8 2,79 Průměr 208, ,3 3,63 Maximum ,35 7,75 Jak je z týdenního sledování a tabulky výše patrné, kvalita a množství vypouštěných odpadních vod z pivovaru značně kolísá nejen v průběhu dne, ale jsou i značné rozdíly v průběhu týdne. Rovněž se potvrdilo, že samotné pivovarské odpadní vody jsou deficitní na nutrienty (dusík a fosfor) nutné pro pro biologické čištění. Maximální hodinové množství vypouštěných odpadních vod z pivovaru bylo v období od do zaznamenáno 58 m 3 /h a to v 1 případě. V 75% případů nepřekročí 11,6 m 3 /h a v 90% případů pak 21,9 m 3 /h. Strana 6

7 ČOV je vybavena vyrovnávací nádrží, která umožnuje jednak rovnoměrný nátok odpadních vod na biologický stupeň a rovněž i vyrovnání její kvality. Předpokladem pro zajištění dobré funkce ČOV je dodržování kázně ve výrobě a nadměrně látkově tuto nezatěžovat (např. nelikvidovat odpady vypouštěním do kanalizace, nepoužívat nadměrné množství čistících a dezinfekčních prostředků, vyhýbat se prostředkům s obsahem kvartérních amoniových solí jakožto inhibitorů nitrifikace apod.) Stávající maximální znečištění vypouštěné z pivovaru do veřejné kanalizace (návrh limitů kanalizačního řádu) Na základě týdenního sledování ( , st út) množství a kvality vypouštěných odpadních vod z areálu pivovaru do obecní kanalizace lze dovodit pro potřeby kanalizačního řádu limity uvedené v následujících tabulkách: Množství vypouštěných odpadních vod z pivovaru do veřejné kanalizace Jednotka Hodnota Průměrné množství m 3 /rok Maximální množství m 3 /rok m 3 /d 350 m 3 /h 58 Maximální denní kvalita vypouštěných odpadních vod Značka Max. denní množství Max. denní kvalita z pivovaru do veřejné kanalizace kg/d mg/l Teplota C - 40 Reakce vody ph - min. 7,0 / max. 9,5 Organické znečištění BSK CHSK Cr Nerozpuštěné látky NL Celkový dusík N celk Celkový fosfor P celk 8 30 Strana 7

8 2.2 Bilance odpadních vod z obce Velké Březno V souladu s normou ČSN byla stanovena předpokládaná kvalita a množství odpadních vod přiváděných na ČOV z obce Velké Březno. Počet připojených obyvatel na ČOV EO Množství odpadních vod z obce Velké Březno Značka Jednotka Hodnota Stávající průměrná potřeba vody na obyvatele l/(eo d) 109 Součinitel denní nerovnoměrnosti k d - 1,40 Součinitel hodinové nerovnoměrnosti k h - 2,10 Průměrný bezdeštný denní přítok odpadních vod Q 24,m m 3 /d 203 Podíl balastních vod %Q 24,m 20 Předpokládané množství balastních vod Q B m 3 /d 41 m 3 /d 244 Průměrný bezdeštný denní přítok Q 24 m 3 /h 10,2 l/s 2,82 m 3 /d 325 Maximální bezdeštný denní (výpočtový) přítok Q d m 3 /h 13,5 l/s 3,76 Maximální bezdeštný hodinový přítok Q h m 3 /h 26,6 l/s 7,38 Znečištění odpadních vod Značka Specifické znečištění Znečištění surové OV z obce Velké Březno g/(eo d) kg/d Organické znečištění BSK CHSK Cr Nerozpuštěné látky NL Celkový dusík N celk 11 20,5 Celkový fosfor P celk 2,5 4, Bilance odpadních vod František Bohuslav v areálu bývalého průmyslového areálu Benaru Bilance množství a kvality odpadních vod vychází ze stávajícího kanalizačního řádu obce Velké Březno ze září Maximální množství OV m 3 /rok 21,07 m 3 /d Znečištění odpadních vod Značka Maximální znečištění František Bohuslav mg/l kg/d Organické znečištění BSK ,63 CHSK Cr 120 2,53 Nerozpuštěné látky NL 30 0,63 Celkový dusík N celk 25 0,53 Celkový fosfor P celk 3,0 0,063 Strana 8

9 2.4 Stávající celkové množství a kvalita odpadních vod přiváděných na ČOV Velké Březno Celkem bude na ČOV Velké Březno čerpáno a čištěno množství odpadních vod uvedených v následující tabulce: Množství odpadních vod Značka Jednotka Pivovar Obec Bohuslav Celkem Průměrné množství OV Q prům l/s 2,43 2,82 0,22 5,48 bez deště m 3 /h 8,75 10,2 0,80 19,71 m 3 /d , m 3 /rok Maximální množství OV Q max l/s 16,1 7,38 0,59 24,1 bez deště m 3 /h 58,0 26,6 2,11 86,7 m 3 /d , m 3 /rok Maximum přiváděné na biologii Q biol,max l/s z vyrovnávací nádrže m 3 /h Pro stanovení stávající zátěže ČOV Velké Březno znečištěním z odpadní vody je rozhodující maximální denní přiváděné znečištění pivovarských odpadních vod. Bilance stávajícího zatížení ČOV je uvedena v následující tabulce. Znečištění odpadních vod Značka Pivovar Obec Bohuslav Celkem přiváděných na ČOV kg/d kg/d kg/d kg/d Organické znečištění CHSK Cr , BSK , Nerozpuštěné látky NL , Celkový dusík N celk 30,0 20,5 0,53 51,0 Celkový fosfor P celk 8,00 4,66 0,06 12,72 BSK 5 /CHSK Cr 0,57 0,50 0,25 0,56 N celk /CHSK Cr 2,14% 9,17% 20,9% 3,14% P celk /CHSK Cr 0,57% 2,08% 2,49% 0,78% Počet EO dle BSK 5 EO Z tabulky je patrné, že odpadní vody přiváděné na ČOV jsou i po přispění komunálních odpadních vod chudé na nutrienty (dusík a fosfor) viz kapitola V následující tabulce je porovnáno stávající množství a maximální znečištění přiváděné na ČOV Velké Březno s projektem. Porovnání odpadních vod přiváděných na ČOV Značka Jednotka Projekt Stávající stav Změna oproti projektu Průměrné množství OV Q prům m 3 /d % Maximální hodinové množství OV Q max m 3 /h 114,24 86,7-24% Organické znečištění CHSK Cr kg/d % maximální BSK 5 kg/d ,5 Nerozpuštěné látky maximální NL kg/d ,7 Strana 9

10 Jak je z tabulky patrné, kvalita odpadní vody oproti v projektu udávaným hodnotám nedoznala zásadnějšího poklesu. Stávající množství čištěných odpadních vod je oproti původnímu předpokladu v projektu o poznání nižší. Strana 10

11 3. TECHNOLOGICKÝ NÁVRH KONCEPCE ÚPRAV ČOV VELKÉ BŘEZNO V souladu se zadáním je předmětem této zprávy posouzení a návrh hospodárných technologických úprav na ČOV Velké Březno, které by při stávající kvalitě odpadních vod přitékajících z pivovaru a obce umožnily na této ČOV plnit limity pro vypouštěné znečištění do recipientu v souladu se stávajícím vodoprávním rozhodnutím. 3.1 Neutralizace pivovarských odpadních vod v areálu pivovaru V pivovarské odpadní vodě bohaté na lehce odbouratelný organický substrát ale i živé kultury samovolně probíhají biologické rozkladné procesy, přičemž po cca 3 až 4 hodinách v bezkyslíkatých podmínkách kanalizace dojde k poklesu ph v důsledku hydrolýzy organických látek. S tímto jevem je vhodné již při úpravě ph (neutralizaci) pivovarských odpadních vod v areálu pivovaru počítat. Doporučuje se vypouštět odpadní vody v alkalické oblasti ph 8,5 až 9, Hrubé mechanické předčištění odpadních vod a čerpací stanice TIVOLI Hlavním účelem tohoto technologického celku je zbavit odpadní vodu hrubých nečistot unášených v odpadní vodě (písek, křemelina, shrabky) a tak chránit čerpadla v čerpací stanici ale i další objekty na ČOV před mechanickým poškozením. Lehčí nerozpuštěné látky s vysokým obsahem organických látek ovšem tímto mechanickým předčištěním z větší části projdou a následně se částečně na ČOV rozloží v biologickém stupni, ale převážně jsou odstraňovány spolu s přebytečným biologickým kalem nebo ulpí na technologickém vystrojení především vyrovnávací nádrže. Navrhuje se další snížení množství nerozpuštěných látek, které projdou hrubým mechanickým předčištěním a to v čerpací stanici na ČOV (viz kapitola 3.3). 3.3 Čerpací stanice a vyrovnávací nádrže ČOV Pro snížení množství nerozpuštěných látek na biologický stupeň a tedy zatížení ČOV organickým znečištěním lze doporučit instalaci osvědčeného rotačního síta s průlinami 0,75 mm (obdobně jako je tomu na ČOV v Krušovicích na větvi průmyslových OV). Rotační síto se navrhuje umístit v čerpací stanici ČOV na výtlaku odpadních vod do vyrovnávací nádrže. Tímto opatřením se sníží nejen zatížení biologického stupně nerozpuštěnými organickými látkami, včetně organického dusíku, ale i čistota vyrovnávací nádrže. V současnosti je celková akumulační kapacita (bez čerpání do aktivace) při obou plně využitých vyrovnávacích nádržích 450 m 3, což umožňuje akumulovat surovou odpadní vodu: 15 h při předpokládaném maximálním denním přítoku OV na ČOV 696 m 3 /d, Strana 11

12 5,2 h při stálém maximálním hodinovém přítoku OV na ČOV 86,7 m 3 /h (hypotetický stav pokud by z pivovaru stabilně odtékalo 58 m3/k odpadních vod, což za sledované období do ani jednou nestalo - viz kapitola 2.1). Navrhují se úpravy vyrovnávacích nádrží následovně: Z důvodů nutnosti zvětšení aktivačního objemu využít jednu vyrovnávací nádrž pro regenerátor kalu (viz kapitola 3.4), Plně využívat akumulační kapacity stávající 1 vyrovnávací nádrže a její obsah striktně udržovat v aerobních podmínkách (provzdušňovat), čímž se zastaví proces poklesu ph v důsledku hydrolýzy org. látek (viz kapitola 3.1) a započne proces biologického aerobního čištění odpadní vody včetně degradace organického dusíku na dusík amoniakální přístupný pro aktivovaný kal. Sondu pro měření ph se doporučuje instalovat na opačnou stranu než je přítok surové, nevyrovnané odpadní vody. Doplnit možnost neutralizace (alkalizace) surové odpadní vody louhem instalací zásobního ICP kontejneru s dávkovacím čerpadlem do čerpací stanice ČOV (pozor roztok louhu v závislosti na své koncentraci tuhne již při teplotách nad bodem mrazu nutná temperace, např. 50% roztok louhu je nutno skladovat při teplotě nad +12 C, kdy tuhne). 3.4 Aerobní stupeň čištění Aktivace Identifikace slabých míst stávající aktivační nádrže: velmi velkoryse jsou dimenzovány regenerátory kalu s nezvykle dlouhou dobou zdržení kalu 8 až 18 hodin, zatížení kalu v kontaktoru je na úrovni středně zatěžované aktivace a tedy je vhodné pouze pro biologickou oxidaci (odstraňování) organických látek nikoliv však pro nitrifikaci v případě zvýšených nátoků dusíku, absence anoxického prostoru aktivace, který by umožnil biologické odstraňování dusíku dusičnanového, ČOV neumožňuje v případě potřeby redukovat fosfor. Aktivační objem se doporučuje rozšířit o jednu ze stávajících vyrovnávacích nádrží, která bude nově plnit funkci regenerátoru kalu. Do nádrže bude čerpán usazený vratný kal z dosazovacích nádrží ve stejném množství jako v současnosti. Technologické parametry regenerátoru kalu Jednotka Hodnota Počet nádrží ks 1 Objem regenerátoru kalu (využitá vyrovnávací nádrž) m Hloubka nádrže m 3,3 Množství přiváděného vratného kalu m 3 /h Doba zdržení kalu v regenerátoru h 3,13-6,25 Předpokládaná koncentrace aktivovaného kalu v regenerátoru kalu kg/m 3 8 Oxygenační kapacita (potřeba kyslíku) kg/d 155 Potřebný objem vzduchu za standardních podmínek (0 C, 101,325 kpa) m 3 N /h 300 Strana 12

13 Stávající aktivační prostor se předpokládá zachovat ve dvojlinkovém uspořádání se 4 aktivačními koridory v každé lince. Nově se navrhuje tuto aktivaci provozovat jako nitrifikaci s předřazenou denitrifikací (denitrifikační selektor), kde bude docházet nejen k částečnému biologickému odstraňování uhlíkatého znečištění ale i znečištění dusíkatého. Denitrifikační prostor se navrhuje rozdělit 4 příčkami a provozovat jej jako denitrifikační selektor s doporučeným objemovým zatížením 4 kg/(m 3 d). Vzhledem k velikosti recirkulace kalu z dosazováku a předpokládaném množství dusíku v odpadní vodě nebude zapotřebí celkovou recirkulaci kalu posilovat recirkulací interní z konce nitrifikace na začátek denitrifikace tak, jak je tomu na běžných městských ČOV. Technologické parametry aktivace bez regenerátoru kalu Jednotka Hodnota Denitrifikační objem 1 linka m Denitrifikační objem celkem m Nitrifikační objem 1 linka m Nitrifikační objem celkem m Celkový objem aktivace m Maximální znečištění BSK 5 přivedené do aktivace kg/d 910 Průměrné množství odpadních vod m 3 /d 462 m 3 /h 19,7 Předpokládaná koncentrace aktivovaného kalu v aktivaci kg/m Objemové zatížení aktivace kg/(m 3 d) 0,573 Objemové zatížení selektorové denitrifikace kg/(m 3 d) 4,0 Zatížení kalu aktivace BSK 5 kg/(kg d) 0,127 Zatížení kalu v nitrifikaci BSK 5 kg/(kg d) 0,148 Zatížení kalu red. formami dusíku v nitrifikaci kg/(kg d) 0,008 Celková potřebná recirkulace kalu pro denitrifikaci %Q prům 94 Recirkulace kalu z dosazováku l/s (stávající při plném výkonu 1 až dvou čerpadel) %Q prům Doba kontaktu v nitrifikaci pro Q max,biol h 12,6 Doba kontaktu v denitrifikaci pro Q max,biol h 2,11 Specifická produkce kalu na BSK 5 kg/kg 0,84 Produkce přebytečného biologického kalu kg/d 762 Stáří aktivovaného kalu d 9,3 Oxygenační kapacita (potřeba kyslíku) kg/d Potřebný objem vzduchu za standardních podmínek pro nitrifikaci (0 C, 101,325 kpa) m 3 N /h Pro zajištění biologického procesu čištění bude zapotřebí dodat maximálně m N 3 /h (zvětšená nitrifikace a nový regenerátor kalu). Stávající dvě dmychadla jsou schopna zajistit dodávku až m N 3 /h, a jsou tudíž postačující. Kvalita biologicky čištěné odpaní vody obsahuje, v porovnání s množstvím organického znečištění, poměrně nízké množství dusíku a fosforu. Z předaných podkladů nelze jednoznačně usuzovat, zda výkyvy v kvalitě vypouštěných odpadních vod nejsou v některých případech zapříčiněny i deficitem nutrientů (v současnosti především dusíku) pro aktivovaný kal. Navrhuje se na ČOV, po úpravě biologického stupně čištění a při plném využití akumulační nádrže, provést podrobnější sledování množství dusíku v nitrifikaci. V případě, že se prokáže problém s deficitem dusíku, doporučuje se instalovat v nitrifikacích on-line měření amoniakálního dusíku a na základě výsledků tohoto měření bude řízeno dávkování močoviny. Strana 13

14 3.4.2 Srážení fosforu Na odtoku z ČOV je požadováno dodržet maximální koncentraci fosforu 2 mg/l. Ačkoliv odpadní vody čištěné na ČOV obsahují v porovnání s množstvím organických látek nízké až deficitní množství dusíku a fosforu, není tento stav setrvalý. Pro případy zvýšeného přísunu fosforu v odpadní vodě, který se nespotřebuje na biologický proces čištění, se navrhuje ČOV dovybavit možností chemického srážení pomocí roztoku síranu železitého. Zjednodušeně lze srážení fosforu železitými solemi popsat chemickou rovnicí: Fe 2 (SO 4 ) Na 3 PO 4 2 FePO Na 2 SO 4 Fosforečnan železitý představuje nerozpustnou sraženinu ( ), která bude z vyčištěné vody odstraněná spolu s přebytečným biologickým kalem. Bilance fosforu pro maximum znečištění Jednotka Hodnota Předpokládané max. množství fosforu k vysrážení kg/d 4,6 Předpokládané množství vyprodukovaného chemického kalu (100 % sušina) kg/d 34 Potřebná dávka síranu železitého k chemickému srážení pro maximum znečištění Jednotka Hodnota Potřebná denní dávka železa (Fe 3+ ) kg/d 12,5 Potřeba 41 % roztoku síranu železitého kg/d 109 l/d 71 l/h 3,9 Vodný roztok síranu železitého se dodává jako cca 41 % roztok (pod obchodním označením PIX-113). Navrhuje se skladování roztoku v dvouplášťové zásobní nádrži o objemu 10 m 3. Pro sledování množství fosforu na odtoku a řízení dávkování srážedla se doporučuje na odtoku instalovat on-line měření fosforu Dosazovací nádrž Pro separaci aktivovaného kalu od vyčištěné odpadní vody jsou svou velikostí plochy a objemem stávající horizontálně protékané dosazovací nádrže (viz kapitola 1.2.3) více jak postačující (viz tabulka níže). Pouze hloubka těchto nádrží u stěny nedosahuje normou doporučených min 3 m, což se považuje za minimální bezpečnou hloubku pro nerušenou sedimentaci aktivovaného kalu. Parametry dosazovací nádrže Jednotka Hodnota Počet dosazovacích nádrží ks 2 Maximální přítok vedený do nádrže m 3 /h 27 Průměrná recirkulace vratného kalu pro 1 linku m 3 /h 27 Vnitřní průměr dosazovací nádrže m 10,34 Účinná plocha dosazovací nádrže bez středového uklidňovacího válce m 2 84 Hloubka dosazovací nádrže u stěny m 2,16 Účinný objem nádrže m ČSN Strana 14

15 Parametry dosazovací nádrže Jednotka Hodnota ČSN Koncentrace aktivovaného kalu v aktivaci g/l 4,5 Zatížení plochy NL při Q s,max kg/(m 2 h) 2, Hydraulické zatížení plochy při Q s,max m/h 0,32 do 1,6 Střední doba zdržení při Q s,max h 6,49 nad 1,8 Jako problematická se jeví současná absence ochrany přepadových hran nornou stěnou proti úniku plovoucích nečistot na hladině do odtoku. Provozovatel v případě výskytu biologické pěny toto řeší ručním dávkováním odpěňovacího organického prostředku. Pro zlepšení současného stavu se doporučuje dosazovací nádrže vystrojit buď podhladinovým odběrem odsazené vyčištěné vody, nebo přepadové hrany chránit nornou stěnou. Systematickým řešením je pak navíc i stíráni plovoucích látek na hladině a jejich čerpání do kalojemu. 3.5 Kalové hospodářství V rámci tohoto procesu intenzifikace čištění odpadních vod se nepředpokládá zásah do kalového hospodářství. Strana 15

16 4. KONCENTRAČNÍ A BILANČNÍ LIMITY VYPOUŠTĚNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ Z ČOV Jak je z patrné, stávající vodoprávní rozhodnutí (viz kapitola 1.3) stanovuje pro odpadní vody, ve kterých převažují odpadní vody z výroby piva, v porovnání s legislativou (viz kapitola Legislativa) nezvykle přísné hodnoty pro organické znečištění, konkrétně pro CHSK Cr. Hodnota CHSK Cr na odtoku z biologických ČOV je dána součtem následujících složek: 1. CHSK Cr rozpuštěné biologicky nerozložitelné inertního původu, které tvoří cca 3 10 %surové OV, 2. CHSK Cr rozpuštěné reziduální (reziduální produkty biochemických pochodů metabolismu bakterií biocenózy aktivovaného kalu), které tvoří cca 5 10 mg/l CHSK Cr, 3. CHSK Cr nerozpuštěných organických látek (tj. mikrovloček aktivovaného kalu unikajících do odtoku), což je 0,9 1,1 NL org, 4. CHSK Cr rozpuštěných organických látek dosud nerozložených, což je u nízkozatěžované aktivace prakticky nulová hodnota. Jak lze s výše uvedeného odvodit, pro odpadní vodu s průměrnou koncentrací CHSK Cr mg/l a maximální okolo mg/l lze, i při dobrém fungování biologické ČOV, očekávat na odtoku CHSK Cr 85 až 120 mg/l. Tedy emisní standardy uvedené v nařízení vlády 23/2011 Sb. odrážejí reálné možnosti pro biologické čištění odpadních vod. 4.1 Legislativa Nařízení vlády 23/2011 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, stanovuje pro odpadní vody emisní standardy uvedené tabulce: Městské OV pro kategorii Výroba piva a sladu Ukazatel Jednotka ČOV EO Přípustné hodnoty p Přípustné hodnoty p Maximální hodnoty p ph - 6 8,5 - - CHSK Cr mg/l BSK 5 mg/l NL mg/l N-NH 4 mg/l N-NH + 4 (Z) mg/l N celk mg/l 20 15* 30** N celk (Z) mg/l P celk mg/l 5 2* 6 AOX mg/l 0,5 - - * Maximum ročního průměru ** Nepřekročitelné maximum pro období, kdy je teplota odpadní vody vyšší než 12 C. Strana 16

17 4.2 Návrh limitů pro vypouštění odpadních vod z ČOV Velké Březno ČOV Velké Březno bude po navržené intenzifikaci vybavena technologií biologického čištění odpadních vod pomocí nízkozatěžované aktivace s předřazeným mechanickým předčištěním a neutralizací, která v souladu s BREF (převaha vod z výroby piva a sladu) pro tento druh odpadní vody umožňuje její účinné vyčištění s ohledem na ochranu povrchových vod za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek. Bezpečné dosahování limitů CHSK Cr by, dle současného velmi přísného platného vodoprávního rozhodnutí, vyžadovalo nadstandardní investice do procesu čištění včetně dalších provozních nákladů a to díky nutnosti vybudovat na ČOV nový terciální stupeň (např. koagulaci organických látek s následnou separací chemického kalu). Takto vynaložené prostředky nebudou adekvátní k přínosu pro životní prostředí. Navrhují se následující limity pro vypouštěné znečištění z ČOV Velké Březno, která patří do kategorie EO: Množství vyčištěných vypouštěných OV Značka Jednotka Hodnota Průměrné množství vypouštěných OV Q prům l/s 14,47 Maximální množství vypouštěných OV Q max l/s 49,1 m 3 /měs m 3 /rok Vypouštěné znečištění Hodnota p Hodnota m Bilanční limity návrh limitů mg/l mg/l t/rok ph 6-8,5 - - BSK ,24 CHSK Cr ,3 NL ,74 AOX 0,06 0,1 0,01 aritmetický průměr za kalendářní rok + N-NH ,51 N celk ,81 P celk 2 5 0,51 p přípustná koncentrace: nejsou roční průměry a mohou být v povolené míře překročeny m maximální koncentrace: je nepřekročitelná Ve Zlíně dne Vypracovala: Ing. Pavla Halasová, technologie vody CENTROPROJEKT GROUP a.s., Divize vodohospodářské a inženýrské stavby Strana 17

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Město Sedlčany 1) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce ČOV 2) Realizace díla na klíč

Více

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU ČOV

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU ČOV Připravovaná rekonstrukce ČOV Jablonné v Podještědí Ing. Iveta Žabková - Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 1. ÚVOD Tímto příspěvkem bych chtěla navázat na článek Srovnání rekonstrukcí ČOV Kombiblok

Více

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D.

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Použit ití nejlepší ších dostupných technologií při i povolování vypouštění městských odpadních vod Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Asociace pro vodu ČR Zákon 254/2001 Sb. o vodách

Více

ČOV Modřice - Technický popis

ČOV Modřice - Technický popis ČOV Modřice - Technický popis SITUACE PRIMÁRNÍ KAL 100-300 kg NL/hod. Mechanický stupeň: Hlavní nátokový objekt Hlavní stavidlová komora regulující přítok do ČOV, do dešťové zdrže a odlehčovací komora

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Okrouhlá. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Okrouhlá. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_18_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.18.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 1953 (538922) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech CZ051.3608.5104.0076 Jablonec nad Jizerou.0076.01 Jablonec nad Jizerou.0076.02 Blansko.0076.06 Dolní Tříč Změna PRVKUK 2012 identifikační číslo obce 05592 identifikační číslo obce 41509 identifikační číslo

Více

Likvidace splaškových odpadních vod v místní části Mostiště Velké Meziříčí

Likvidace splaškových odpadních vod v místní části Mostiště Velké Meziříčí Likvidace splaškových odpadních vod v místní části Mostiště Velké Meziříčí STUDIE Tuřanka 1, 627 00 Brno Tel.: +420 548 428 117, +420 602 200 783 IČ 27699455 1. Popis stávajícího stavu 2. Výhled současný

Více

KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 6a NÁZEV OPATŘENÍ Odpadní vody z malých obcí DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2007 1. POPIS PROBLÉMU Pro nakládání s odpadními vodami z malých obcí, kterými se pro účely tohoto katalogového

Více

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko 1 (5) červen 2013 Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Identifikační údaje stavby Název stavby: Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Místo stavby: Kutná Hora, Čáslav, Uhlířské Janovice, Zruč

Více

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří:

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří: KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 6 NÁZEV OPATŘENÍ Drobní znečišťovatelé DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU V České republice v roce 2004 bydlelo cca 79 % obyvatel v domech připojených na kanalizaci

Více

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí Recyklace energie z odpadní vody v procesu čištění odpadních vod Jan Bartáček Ústav technologie vody a prostředí Zdroj Energie Zdroj Nutrientů Zdroj Vody Použitá voda (Used Water) Odpadní voda jako zdroj

Více

Zkušenosti z probíhající rekonstrukce ČOV Varnsdorf a optimalizace návrhu stokové sítě

Zkušenosti z probíhající rekonstrukce ČOV Varnsdorf a optimalizace návrhu stokové sítě Zkušenosti z probíhající rekonstrukce ČOV Varnsdorf a optimalizace návrhu stokové sítě Ing. Iveta Žabková Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice, iveta.zabkova@scvk.cz 1. Úvod Na konci roku 2007

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Projekt Čistá řeka Bečva I

Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt je situován do uceleného povodí řeky Bečvy, které se nachází v jihovýchodní části České republiky podél státních hranic se Slovenskou republikou. Je to část příhraniční

Více

Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád

Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád Ostrava, listopad 2009 Výtisk č.:1 Na základě zpracovaného paspartu kanalizací v dané oblasti a provozního řádu kanalizace předkládáme návrh kanalizačního

Více

Kanalizační řád veřejné kanalizace města MOHELNICE

Kanalizační řád veřejné kanalizace města MOHELNICE Kanalizační řád veřejné kanalizace města Mohelnice strana 25 Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace města MOHELNICE červen 2009

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Moravské Budějovice. Mapa A: Území obce Přehledová mapka

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Moravské Budějovice. Mapa A: Území obce Přehledová mapka A. NÁZEV OBCE Mapa A: Území obce Přehledová mapka Moravské Budějovice Číslo obce PRVK: 270 Kód obce PRVK: 0614.006.270.00 Kód obce (IČOB): 09890 (591181) Číslo ORP3 (ČSÚ): 006 (6106) Název ORP3: Moravské

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU Generel byl zpracován na objednávku Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice a na zpracování se podílely Severočeské vodovody a kanalizace

Více

Kanalizační řád stokové sítě obce Třebotov

Kanalizační řád stokové sítě obce Třebotov stokové sítě obce Třebotov Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a kanalizace Beroun,a.s. Mostníkovská 255 266 41 Beroun www.vakberoun.cz e-mail: vakberoun@vakberoun.cz Obsah A POPIS ÚZEMÍ...

Více

Odpadní vody. Škody způsobené odpadními vodami:

Odpadní vody. Škody způsobené odpadními vodami: Odpadní vody Za vodu odpadní je považována veškerá voda, která projde jakýmkoliv výrobním procesem a tímto použitím se změnila její jakost nebo teplota, příp. i jiné vody, odtékající ze sídlišť, obcí,

Více

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY"

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace LÁZNĚ VELKÉ LOSINY Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY" červen 2009 Kanalizační řád veřejné kanalizace Lázně Velké Losiny strana

Více

VARIANTNÍ TECHNICKOEKONOMICKÁ STUDIE

VARIANTNÍ TECHNICKOEKONOMICKÁ STUDIE VARIANTNÍ TECHNICKOEKONOMICKÁ STUDIE VODOVOD, KANALIZACE A ČOV PRO OBEC SIBŘINA Vodohospodářský rozvoj a výstavba akciová společnost 05/2014 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA akciová společnost 150 56

Více

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Seminární práce Hygienické zásady bazénů a koupališť Autor: Romana Andrysíková Datum: 20. 4. 2011 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Legislativa vztahující se ke koupalištím..4 2.1. 2.1.

Více

Č. zak.: 2/07-144 Jíloviště veřejná kanalizace kanalizační řád

Č. zak.: 2/07-144 Jíloviště veřejná kanalizace kanalizační řád ING. IVAN FIALA PROJEKTY, Lečkova 1521/15, 149 00 Praha 11 tel.:272 919 539, 272 913 020, fax: 272 941 374, e mail: projekty@iol.cz IČO: 10171568 DIČ: 011-431027431 JÍLOVIŠTĚ KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU

Více

Situace oddílné kanalizace varianta B

Situace oddílné kanalizace varianta B Obsah: 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby 1.2. Identifikační údaje investora 2. Přehled výchozích podkladů 3. Cíl studie 4. Stávající stav 5. Legislativní požadavky na kvalitu vypouštěných

Více

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Stanovisko SP ČR k návrhu NV o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech

Více

Rekonstrukce čistírny odpadních vod Cheb. Pavel Hančík

Rekonstrukce čistírny odpadních vod Cheb. Pavel Hančík Rekonstrukce čistírny odpadních vod Cheb Pavel Hančík Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Předkládaná bakalářská práce pojednává o popisu rekonstrukce městské čistírny odpadních vod v Chebu. Důvodem rekonstrukce

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lukavec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 352 Kód obce PRVK: 0613.009.352.00 Kód obce (IČOB): 08877 (548332) Číslo ORP3 (ČSÚ): 009 (6109) Název ORP3: Pacov Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

Voda a její Hranice. Ing. Petra Konečná petra.konecna@email.cz

Voda a její Hranice. Ing. Petra Konečná petra.konecna@email.cz Voda a její Hranice Ing. Petra Konečná petra.konecna@email.cz Důležitost vody Právní vymezení Odkud se bere, kam odtéká Ochrana před vodou Důležitost vody ¾ zemské plochy Nezbytná pro život rostlin a živočichů

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města

KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města Strážnice POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. (www.vak-hod.cz). Obsahuje

Více

Obec Krásný Les - jednotná kanalizace a ČOV - SO 01, SO 02, SO 03, PS 01

Obec Krásný Les - jednotná kanalizace a ČOV - SO 01, SO 02, SO 03, PS 01 Městský úřad Ostrov Odbor životního prostředí Váš dopis/ze dne: 1973(1974)/2013/24.6.2013 Spis. značka: ŽP/18445/13 Sl Č.j.: ŽP/18881/13 Oprávněná úřední osoba: D. Sloupová E-mail: dsloupova@ostrov.cz

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Mohelnice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Mohelnice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7106_007_01_41468 Název obce: Kód obce (IČOB): 540471 (540471) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2003 (7106) Název ORP3: Kód

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah)

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Tato Příloha č. 2 je součástí Praktické příručky Smluvní výkonové ukazatele v oboru vodovodů a kanalizací ČR. Příloha představuje doporučený obsah čtvrtletních

Více

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Návrh variantního řešení čištění odpadních vod PALACKÉHO 138, 276 01 MĚLNÍK

Více

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD,

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD, Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací Podmínky pro vypuštění odpadních vod Havířov, statutární město a Technické služby Havířov a.s. Havířov, statutární město (dále také vlastník a/nebo město ) zastoupené

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lidmaň Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 400 Kód obce PRVK: 0613.010.400.00 Kód obce (IČOB): 08372 (561100) Číslo ORP3 (ČSÚ): 010 (6110) Název ORP3: Pelhřimov Kód OPOU2

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Trávník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3602.5205.060.03 Název obce: Osice Kód obce (IČOB): 11305 (570532) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5205 (5205) Název

Více

M. Váňa, F. Wanner, J. Fuksa, L. Matoušová, D. Pospíchalová. Mikropolutanty a situace na čistírnách odpadních vod v ČR

M. Váňa, F. Wanner, J. Fuksa, L. Matoušová, D. Pospíchalová. Mikropolutanty a situace na čistírnách odpadních vod v ČR M. Váňa, F. Wanner, J. Fuksa, L. Matoušová, D. Pospíchalová Mikropolutanty a situace na čistírnách odpadních vod v ČR Proč je nutné se touto problematikou zabývat? Současné ČOV umí odbourávat nespecifický

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA NOVÉ STRAŠECÍ A OBCE MŠECKÉ ŽEHROVICE. Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. Komenského nám.

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA NOVÉ STRAŠECÍ A OBCE MŠECKÉ ŽEHROVICE. Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. Komenského nám. KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA NOVÉ STRAŠECÍ A OBCE MŠECKÉ ŽEHROVICE Vypracovaný podle 14, odst. 3. zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a ustanovení 24 a 25 prováděcí

Více

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ Kombinovaný vůz TATRA 815-13CAS KROLL-HELLMERS s RECYKLINGEM (vakuokompresor SIHI 1630m 3 /hod,hydročistič URACA 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání

Více

Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR

Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR Milan Drda, ENVI PUR, s.r.o. Ing. Michaela Polidarová, CHEVAK Cheb a.s. Investor: CHEVAK

Více

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč ČIŠTĚNÍ VENKOVNÍ KANALIZACE Kombinovaný vůz TATRA 815-11CAS HYDOMAX (vakuokompresor EUROPE1630m 3 /hod,hydročistič SPEK 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % hod* Cena Kč/MJ 2.100Kč (čištění,

Více

Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním

Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním Důvodová zpráva Investiční záměr: Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním Popis stávajícího stavu: V procesu provozování skládky, která se nachází na pozemcích města Uherský

Více

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně MIKROORGANISMY A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘED EDÍ Ústav inženýrstv enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně Důvody využívání mikroorganismů v procesech ochrany životního prostřed edí jsou prakticky všudypřítomné

Více

Kanalizační řád stokové sítě města Žebrák

Kanalizační řád stokové sítě města Žebrák stokové sítě města Žebrák Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a kanalizace Beroun,a.s. Mostníkovská 255 266 41 Beroun www.vakberoun.cz e-mail: vakberoun@vakberoun.cz Obsah 1 TITULNÍ

Více

Den otevřených dveří na ČOV v Hodoníně pro školy

Den otevřených dveří na ČOV v Hodoníně pro školy Den otevřených dveří na ČOV v Hodoníně pro školy V letošním roce slavíme 20. výročí vzniku akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín. Při této příležitosti jsme uspořádali dny otevřených dveří

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Velké Kunětice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_021_01_17907 Název obce: Velké Kunětice Kód obce (IČOB): 569453 (569453) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

Dolní Cerekev. Název části obce

Dolní Cerekev. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Dolní Cerekev Číslo obce PRVKUK 173 Kód obce PRVKUK 612.5.173. Kód obce (IČOB) 2887 (58744) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6151 Název POU Jihlava Členění

Více

Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody

Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody Ing. MUDr. Jindřich Šesták 1), Ing. Petr Olyšar 2) 1) HYDROPROJEKT CZ a.s., 2) Frýdlantská vodárenská společnost,

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA Pitná voda pro váš domov, čistá voda pro přírodu Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s. KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v malých obcích, turistických oblastech a chráněných území rok 2006 2008

Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v malých obcích, turistických oblastech a chráněných území rok 2006 2008 Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v malých obcích, turistických oblastech a chráněných území rok 2006 2008 RNDr. Lubomír Paroha (ASCEND,

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce P i č í n

KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce P i č í n KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce P i č í n Ing. Iva Šrámková Milínov 36, 341 42 Kolinec IČO 737 17 9086 e-mail: ivasramkova@volny.cz tel. 722928428 Zpracovatel: Ing. Iva Šrámková Datum: 01/2013 Zadavatel:

Více

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí?

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí? Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav Na Sádkách 7, 37 5 České Budějovice www.hbu.cas.cz Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení

Více

POSUDEK. Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem. dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění

POSUDEK. Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem. dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění POSUDEK dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem Oznamovatel: Zpracovatel posudku: Město Dvůr Králové nad Labem

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD STRNADOVÁ N., DOUBEK O. VŠCHT Praha RACLAVSKÝ J. Energie a.s., Kladno Úvod Koncentrace síranů v povrchových vodách, které se využívají krom jiného jako recipienty

Více

Rekonstrukce úpravny Nová Ves v Ostravě

Rekonstrukce úpravny Nová Ves v Ostravě Rekonstrukce úpravny Nová Ves v Ostravě Ing. Arnošt Vožeh Hydroprojekt CZ a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4 1. Úvod 2. Popis stávajícího stavu 3. Zdroj a kvalita surové vody 4. Návrh technologie úpravny

Více

MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S KALY Z MALÝCH ČOV A PŘÍSLUŠNÁ LEGISLATIVA

MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S KALY Z MALÝCH ČOV A PŘÍSLUŠNÁ LEGISLATIVA MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S KALY Z MALÝCH ČOV A PŘÍSLUŠNÁ LEGISLATIVA Abstrakt Věra Jelínková 19, Martina Beránková 20, Dagmar Vološinová 21 Nedílnou součástí čištění odpadních vod je vznik čistírenských kalů.

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Javorník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Javorník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Javorník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_002_01_41464 Název obce: Javorník Kód obce (IČOB): 536148 (536148) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2062 (7102)

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

OBSAH. 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního řádu

OBSAH. 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního řádu á á Č Č é í í Č í Č Č í É í Ě Ě č ířá É č Ř í čí ť é ě í ě í č í č í č ě í ě í ť í í í áč č ě í ž í Ř á í š ě á Č á á á á í č í á é č í í ě ě Č á ž í í ě é í š á í á č á ě ě ě á é í ě ší á á č í ě ě ě

Více

Registr environmentálních aspektů a dopadů ČOV KLADNO - VRAPICE. KLADNO Kriteria významnosti legislativa ovliv. ŽP četn. a pravděpod.

Registr environmentálních aspektů a dopadů ČOV KLADNO - VRAPICE. KLADNO Kriteria významnosti legislativa ovliv. ŽP četn. a pravděpod. ČV KLD - VRIC Revize: 0/ktualizace Křížkem označit, co se týká daného přítok V na ČV zhorš kyslíkového živin a, mikrobiol. KLD Kriteria významnosti legislativa ovliv. Ž četn. a pravděpod. náklady 0,3 0,3

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Radkova Lhota. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Radkova Lhota. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Radkova Lhota Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_038_01_13802 Název obce: Radkova Lhota Kód obce (IČOB): 517321 (517321) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE VELKÉ PŘÍLEPY

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE VELKÉ PŘÍLEPY VELKÉ PŘÍÍLEPY KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE VELKÉ PŘÍLEPY Praha 2013 Obsah : 1. TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 1 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1. CÍLE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 11 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA LETOHRAD

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA LETOHRAD Letohrad Kanalizační řád stokové sítě Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA LETOHRAD (podle zákona

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

Technologický audit a návrh úprav technologické linky pro rekonstrukci ÚV Horka

Technologický audit a návrh úprav technologické linky pro rekonstrukci ÚV Horka Technologický audit a návrh úprav technologické linky pro rekonstrukci ÚV Horka doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. 1,2), Ing. Klára Štrausová, Ph.D. 1), Ing. Pavel Dobiáš 1) 1) W&ET Team, Box 27, 370 11 České

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem - Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRl3073/2008 Sp.zn: 190/08-328.3.1 Pocet listu dokumentu/príloh: 3/1 Vyrizuje: Helena Bušová Stráž pod

Více

zdarma Dodávkový vůz MB 412D-HydroJet P30 (hydročistič SPEK 140 bar/50 l)

zdarma Dodávkový vůz MB 412D-HydroJet P30 (hydročistič SPEK 140 bar/50 l) ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ DN 300-1000,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání a recyklace) hod 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 30% (čištění, odsávání a recyklace) 80Kč DN 300-1000,znečištění do 15%

Více

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ VEGAspol Adresa:, Tel., fax: +420 549 247 183 E-mail: vegaspol@vegaspol.cz URL: www.vegaspol.cz VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST IČ 6070 0220 DIČ CZ6070 0220 Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LÍBEZNICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LÍBEZNICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LÍBEZNICE červen 2010 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodrţování

Více

PROBLEMATIKA POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIK V OBLASTI ČIŠTĚNÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VOD

PROBLEMATIKA POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIK V OBLASTI ČIŠTĚNÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VOD spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 PROBLEMATIKA POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIK V OBLASTI ČIŠTĚNÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VOD Ing. Václav Hammer EKOSYSTEM spol.

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. podmínka : dodržet navržené emisní limity Tabulka 1 - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Kotelna K 001 - kotel č. K 011, K 012

Více

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy II. fáze (2013-2015) Hanušovice / Šumperk / Zábřeh / Mohelnice

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. kanalizace pro veřejnou potřebu obce Slatina nad Zdobnicí. (volné výusti)

KANALIZAČNÍ ŘÁD. kanalizace pro veřejnou potřebu obce Slatina nad Zdobnicí. (volné výusti) KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu obce Slatina nad Zdobnicí (volné výusti) (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA SLANÝ

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA SLANÝ KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA SLANÝ Praha 2011 Obsah : 1. TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2.1. CÍLE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU...

Více

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

428 VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16.listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech

428 VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16.listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech 428 VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16.listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO. Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO. Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA 1/ V tabulce je zaznamenám vývoj cen vodného a stočného v Brně. Sestrojte graf do kterého zanesete hodnoty s tabulky. rok vodné v Kč/1000 l stočné v Kč/1000

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

Regionální seminář Pelhřimov 25.3. 2010

Regionální seminář Pelhřimov 25.3. 2010 Význam a ochrana vodního zdroje Želivka Ing. Ladislav Herčík, Ing. Petra Báťková Regionální seminář Pelhřimov 25.3. 2010 Úpravna vody Želivka Max. výkon ÚV : 6 900 l/s pitné vody Rok uvedení do provozu:

Více

Kravaře KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod

Kravaře KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod Kravaře KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod Vlastník kanalizace : Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice Přítkovská 16%&, (1) )0 Teplice Identifikační

Více

428/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství. ze dne 16. listopadu 2001,

428/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství. ze dne 16. listopadu 2001, Vyhl. č. 428/2001 Sb., stránka 1 z 139 428/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje Popisy kanalizací: Jablunkov text po aktualizaci č. 1 ze dne 24.4.2008 (znázorněno modrou barvou) a č. 2 ze dne 22.4.2009 (znázorněno oranžovou

Více

ČOV Velké Meziříčí - realizace výstavby (příklad realizace podle zákona o veřejných zakázkách)

ČOV Velké Meziříčí - realizace výstavby (příklad realizace podle zákona o veřejných zakázkách) ČOV Velké Meziříčí - realizace výstavby (příklad realizace podle zákona o veřejných zakázkách) Ing. Jiří Kašparec VAE CONTROLS, s.r.o. Úvodem Výstavba ČOV Velké Meziřičí je součástí Projektu ochrany vod

Více