CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ ZPRÁVA"

Transkript

1 INTENZIFIKCE ČOV VELKÉ BŘEZNO A.č.: CKE/C/001/01 Z.č.: A Zadavatel: Heineken Česká republika, a.s., U Pivovaru 1, Krušovice Počet stran: 17 CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ ZPRÁVA Bilance čištěné odpadní vody a koncepce úprav ČOV Velké Březno s ohledem na změny v kvalitě vypouštěných odpadních vod z pivovaru OBSAH ZPRÁVY 1. POPIS SOUČASNÉHO STAVU Projektovaná kapacita Stávající ČOV Mechanické předčištění Objekt čerpací stanice a vyrovnání na ČOV Biologické čištění odpadních vod Kalové hospodářství... 4 Stávající limity vodoprávního rozhodnutí pro vypouštění odpadních vod z ČOV do toku BILANCE ODPADNÍCH VOD PŘIVÁDĚNÝCH NA ČOV VELKÉ BŘEZNO Bilance odpadních vod z pivovaru Velké Březno Stávající maximální znečištění vypouštěné z pivovaru do veřejné kanalizace (návrh limitů kanalizačního řádu) Bilance odpadních vod z obce Velké Březno Bilance odpadních vod František Bohuslav v areálu bývalého průmyslového areálu Benaru8 2.4 Stávající celkové množství a kvalita odpadních vod přiváděných na ČOV Velké Březno TECHNOLOGICKÝ NÁVRH KONCEPCE ÚPRAV ČOV VELKÉ BŘEZNO Neutralizace pivovarských odpadních vod v areálu pivovaru Hrubé mechanické předčištění odpadních vod a čerpací stanice TIVOLI Čerpací stanice a vyrovnávací nádrže ČOV Aerobní stupeň čištění Aktivace Srážení fosforu Dosazovací nádrž Kalové hospodářství KONCENTRAČNÍ A BILANČNÍ LIMITY VYPOUŠTĚNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ Z ČOV Legislativa Návrh limitů pro vypouštění odpadních vod z ČOV Velké Březno... 17

2 1. POPIS SOUČASNÉHO STAVU 1.1 Projektovaná kapacita Na mechanicko-biologickou ČOV Velké Březno jsou přiváděny odpadní vody: z pivovaru Velké Březno, komunální odpadní vody z obce Velké Březno včetně drobných provozoven (2 500 obyvatel), splaškové odpadní vody z místní části Valtířov - kolonka (180 obyvatel). Původní projekt počítal s odpadními vodami z masné výroby. Rozhodujícím zdrojem znečištění přiváděným na ČOV jsou odpadní vody z pivovaru. V areálu pivovaru je provozován neutralizační stanice kde prováděna úprava ph vypouštěných odpadních vodo do veřejné městské kanalizace (stoka A1) na 6 až 9. Celkové množství OV Denní [m 3 /d] Hodinové [m 3 /h] dle projektu Průměr Max. Q 24 Průměr Max. Pivovar ,0 57,5 75 Velké Březno ,0 32,5 32,5 Masná výroba ,0 3,0 3,5 Valtířov ,33 3,24 3,24 Celkem ,33 96,24 114,24 Celkové znečištění OV BSK 5 [kg/d] CHSK Cr [kg/d] NL [kg/d] dle projektu Průměr Max. Průměr Max. Průměr Max. Pivovar Velké Březno Masná výroba Valtířov Celkem Stávající ČOV S výjimkou místní části obce Valtířov kolonie, které jsou čerpány přímo do biologické části (jímky vratného kalu), se veškeré odpadní vody přivádějí nejprve na mechanické předčištění sdruženého objektu s čerpací stanicí. Tento objekt je součástí čerpací stanice situované mimo areál ČOV, cca 680 m severovýchodním směrem od ČOV v blízkosti řeky Labe a Homolského potoka Mechanické předčištění Hrubé mechanické předčištění odpadních vod je situováno mimo areál ČOV ve sdruženém objektu spolu s hlavní čerpací stanicí OV TIVOLI: strojně stírané česle, průlina 3 mm štěrbinový dvoukomorový lapák písku, průtočný profil 1,5 m 2, plocha 8,64 m 2, délka 3,6 m Mechanicky předčištěné odpadní vody jsou čerpány k aerobnímu biologickému čištění na ČOV Velké Březno. Bezpečnostní přepad z ČS je zaústěn do Homolského potoka. Strana 2

3 1.2.2 Objekt čerpací stanice a vyrovnání na ČOV Před biologickým čištěním je předřazena vyrovnávací nádrž, do které se přivádějí nerovnoměrně čerpané odpadní vody z čerpací stanice s mechanickým předčištěním. Účelem této nádrže je především látkové vyrovnání kvality odpadních vod čerpaných na biologický stupeň. Velikost vyrovnávacích nádrží byla projektována na cca 40% denního průměrného nátoku OV. Nádrž je provzdušňována a promíchávána pneumaticky z dmychadla do perforovaného roštu o otvorech 4 mm. Parametry vyrovnávací nádrže Jednotka Hodnota Počet nádrží ks 2 Účinný objem 1 nádrže m Plocha 1 nádrže m 2 77,68 Pracovní výška nádrže (odpadní vody) m 2,9 Minimální hladina m 0,4 Maximální hladina m 3,3 Intenzita aerace m 3 /m 3 h 2,45 Výkon dmychadla (společné pro obě nádrže) m 3 /h Biologické čištění odpadních vod Biologické čištění odpadní vody je realizováváno v aktivaci ve dvojlinkovém uspořádání, každá s předřazeným regenerátorem kalu, následně aerobním selektorem a samotnou aktivací (kontaktorem). Voda z vyrovnávací nádrže je přečerpávána přes rozdělovací objekt v maximálním množství 15 l/s do selektoru v obou aktivačních linkách. Parametry aktivace Jednotka Selektor Kontaktor Regenerátor Celkem Počet linek ks Účinný objem nádrže v 1 lince m 3 47,6 429, Výška aktivační směsi m 3,3 3,3 3,3 3,3 Objemové zatížení maximální kg/(m 3 d) ,606 Koncentrace aktivovaného kalu g/l Zatížení kalu BSK 5 maximální kg/(kg d) 2,53 0,28-0,126 Doba zdržení h 1,76 15,9 11,8 - Intenzita aerace m 3 /m 3 h 3,6 1,2 1,4 - Požadované množství vzduchu pro 1 linku m 3 /h 174,5 514,6 450, Dodávka vzduchu do aktivačních nádrží je zajištěna dvěma dvojotáčkovými dmychadly, každé s výkonem m 3 /h. Pro separaci aktivovaného kalu od vyčištěné odpadní vody slouží kruhové horizontálně protékané dosazovací nádrže, jedna pro každou linku. Strana 3

4 Parametry dosazovací nádrže Jednotka Hodnota Počet ks 2 Vnitřní průměr dosazovací nádrže m 10,34 Účinná plocha dosazovací nádrže m 2 81,1 Hloubka dosazovací nádrže u stěny m 2,16 Účinný objem nádrže m Vratný kal je čerpán ze dna dosazovacích nádrží. Pro tento účel jsou k dispozici dvě čerpadla, každé 10 l/s. ČOV není vybavena chemickým srážením fosforu. Množství vypouštěné vyčištěné odpadní vody je měřeno Parshallově žlabu a vypouštěno do Homolského potoka v blízkosti ČS Tivoli Kalové hospodářství Přebytečný biologický kal je čerpán do provzdušňované uskladňovací nádrže s projektovanou kapacitou na 30ti denní produkci kalu. Skladba kalového hospodářství: čerpání přebytečného biologického kalu z čerpací stanice kalů do UN, uskladňovací provzdušňovaná nádrž s možností zahuštění kalu typu Vítkovice o objemu 230 m 3, homogenizační nádrž před odvodněním o objemu 25 m 3, sítopásový lis Guinard o výkonu 2,6 3,25 m 3 /h, dávkování tekutého organického polyflokulantu. 1.3 Stávající limity vodoprávního rozhodnutí pro vypouštění odpadních vod z ČOV do toku Vypouštění odpadních vod z ČOV je povoleno vodoprávním rozhodnutím č. 2003/ZPZ/2008/J /Fr ze dne do Homolského potoka v ř.km 0,1. č.h.p následovně: Množství vyčištěných vypouštěných OV Značka Jednotka Hodnota Průměrné množství vypouštěných OV Q prům l/s 14,47 Maximální množství vypouštěných OV Q max l/s 49,1 m 3 /měs m 3 /rok Množství vypouštěných vyčištěných odpadních vod je měřeno kontinuální ultrazvukovým snímáním hladiny v šachtě osazené Parshallovým žlabem. Strana 4

5 Vypouštěné znečištění Hodnota p Hodnota m Bilance mg/l mg/l t/rok BSK ,6 CHSK Cr ,4 NL ,0 + N-NH ,6 N celk ,6 P celk 2 5 0,5 AOX 0,06 0,1 0,01 ph 6 8,5 - - p přípustná koncentrace: nejsou roční průměry a mohou být v povolené míře překročeny m maximální koncentrace: je nepřekročitelná Strana 5

6 2. BILANCE ODPADNÍCH VOD PŘIVÁDĚNÝCH NA ČOV VELKÉ BŘEZNO Na mechanicko-biologickou ČOV Velké Březno jsou přiváděny odpadní vody: z pivovaru Velké Březno, komunální odpadní vody z obce Velké Březno včetně místní části Valtířov kolonie a drobných provozoven s celkovým počtem napojených obyvatel, předčištěné odpadní vody z výroby chladičů - František Bohuslav v areálu bývalého Benaru. 2.1 Bilance odpadních vod z pivovaru Velké Březno Na ČOV jsou vypouštěny odpadní vody z výroby piva. Charakteristické pro tyto odpadní je značné kolísání ph (mezi 1,4 až 12,5) a vysoké kolísající množství organických (s převahou sacharidických složek) a nerozpuštěných látek a deficit nutrientů (dusíku a fosforu). V listopadu 2014 byla v pivovaru uzavřena lahvárna, čímž došlo ke změně v kvalitě a ph vypouštěných odpadních vod. Pro účely vypracován této zprávy byla po dobu 1 týdne sledována kvalita a množství vypouštěných odpadních vod z pivovaru do veřejné kanalizace a to ve dvouhodinových intervalech. ph odpadní vody vypouštěné z pivovaru do veřejné kanalizace je kontinuálně měřeno a v případě překročení stanoveného rozmezí 6,5 9 je odpadní voda čerpána do homogenizační nádrže a neutralizována. ph vypouštěných odpadních vod se, dle předaných podkladů pivovaru, v období od do pohybovalo průměrně na hodnotě 8 (mezi 6,6 až 8,4). Denní množství a kvality odpadních vod vypouštěných z pivovaru během týdenního sledování je uvedena v následující tabulce: Den Datum Q CHSK Cr NL N celk P celk m3/d kg/d kg/d kg/d kg/d st , ,6 5,30 čt , ,3 7,75 pá , ,4 3,22 so ,6 57,2 12,7 1,36 0,29 ne , ,7 3,63 po , ,9 2,41 út , ,8 2,79 Průměr 208, ,3 3,63 Maximum ,35 7,75 Jak je z týdenního sledování a tabulky výše patrné, kvalita a množství vypouštěných odpadních vod z pivovaru značně kolísá nejen v průběhu dne, ale jsou i značné rozdíly v průběhu týdne. Rovněž se potvrdilo, že samotné pivovarské odpadní vody jsou deficitní na nutrienty (dusík a fosfor) nutné pro pro biologické čištění. Maximální hodinové množství vypouštěných odpadních vod z pivovaru bylo v období od do zaznamenáno 58 m 3 /h a to v 1 případě. V 75% případů nepřekročí 11,6 m 3 /h a v 90% případů pak 21,9 m 3 /h. Strana 6

7 ČOV je vybavena vyrovnávací nádrží, která umožnuje jednak rovnoměrný nátok odpadních vod na biologický stupeň a rovněž i vyrovnání její kvality. Předpokladem pro zajištění dobré funkce ČOV je dodržování kázně ve výrobě a nadměrně látkově tuto nezatěžovat (např. nelikvidovat odpady vypouštěním do kanalizace, nepoužívat nadměrné množství čistících a dezinfekčních prostředků, vyhýbat se prostředkům s obsahem kvartérních amoniových solí jakožto inhibitorů nitrifikace apod.) Stávající maximální znečištění vypouštěné z pivovaru do veřejné kanalizace (návrh limitů kanalizačního řádu) Na základě týdenního sledování ( , st út) množství a kvality vypouštěných odpadních vod z areálu pivovaru do obecní kanalizace lze dovodit pro potřeby kanalizačního řádu limity uvedené v následujících tabulkách: Množství vypouštěných odpadních vod z pivovaru do veřejné kanalizace Jednotka Hodnota Průměrné množství m 3 /rok Maximální množství m 3 /rok m 3 /d 350 m 3 /h 58 Maximální denní kvalita vypouštěných odpadních vod Značka Max. denní množství Max. denní kvalita z pivovaru do veřejné kanalizace kg/d mg/l Teplota C - 40 Reakce vody ph - min. 7,0 / max. 9,5 Organické znečištění BSK CHSK Cr Nerozpuštěné látky NL Celkový dusík N celk Celkový fosfor P celk 8 30 Strana 7

8 2.2 Bilance odpadních vod z obce Velké Březno V souladu s normou ČSN byla stanovena předpokládaná kvalita a množství odpadních vod přiváděných na ČOV z obce Velké Březno. Počet připojených obyvatel na ČOV EO Množství odpadních vod z obce Velké Březno Značka Jednotka Hodnota Stávající průměrná potřeba vody na obyvatele l/(eo d) 109 Součinitel denní nerovnoměrnosti k d - 1,40 Součinitel hodinové nerovnoměrnosti k h - 2,10 Průměrný bezdeštný denní přítok odpadních vod Q 24,m m 3 /d 203 Podíl balastních vod %Q 24,m 20 Předpokládané množství balastních vod Q B m 3 /d 41 m 3 /d 244 Průměrný bezdeštný denní přítok Q 24 m 3 /h 10,2 l/s 2,82 m 3 /d 325 Maximální bezdeštný denní (výpočtový) přítok Q d m 3 /h 13,5 l/s 3,76 Maximální bezdeštný hodinový přítok Q h m 3 /h 26,6 l/s 7,38 Znečištění odpadních vod Značka Specifické znečištění Znečištění surové OV z obce Velké Březno g/(eo d) kg/d Organické znečištění BSK CHSK Cr Nerozpuštěné látky NL Celkový dusík N celk 11 20,5 Celkový fosfor P celk 2,5 4, Bilance odpadních vod František Bohuslav v areálu bývalého průmyslového areálu Benaru Bilance množství a kvality odpadních vod vychází ze stávajícího kanalizačního řádu obce Velké Březno ze září Maximální množství OV m 3 /rok 21,07 m 3 /d Znečištění odpadních vod Značka Maximální znečištění František Bohuslav mg/l kg/d Organické znečištění BSK ,63 CHSK Cr 120 2,53 Nerozpuštěné látky NL 30 0,63 Celkový dusík N celk 25 0,53 Celkový fosfor P celk 3,0 0,063 Strana 8

9 2.4 Stávající celkové množství a kvalita odpadních vod přiváděných na ČOV Velké Březno Celkem bude na ČOV Velké Březno čerpáno a čištěno množství odpadních vod uvedených v následující tabulce: Množství odpadních vod Značka Jednotka Pivovar Obec Bohuslav Celkem Průměrné množství OV Q prům l/s 2,43 2,82 0,22 5,48 bez deště m 3 /h 8,75 10,2 0,80 19,71 m 3 /d , m 3 /rok Maximální množství OV Q max l/s 16,1 7,38 0,59 24,1 bez deště m 3 /h 58,0 26,6 2,11 86,7 m 3 /d , m 3 /rok Maximum přiváděné na biologii Q biol,max l/s z vyrovnávací nádrže m 3 /h Pro stanovení stávající zátěže ČOV Velké Březno znečištěním z odpadní vody je rozhodující maximální denní přiváděné znečištění pivovarských odpadních vod. Bilance stávajícího zatížení ČOV je uvedena v následující tabulce. Znečištění odpadních vod Značka Pivovar Obec Bohuslav Celkem přiváděných na ČOV kg/d kg/d kg/d kg/d Organické znečištění CHSK Cr , BSK , Nerozpuštěné látky NL , Celkový dusík N celk 30,0 20,5 0,53 51,0 Celkový fosfor P celk 8,00 4,66 0,06 12,72 BSK 5 /CHSK Cr 0,57 0,50 0,25 0,56 N celk /CHSK Cr 2,14% 9,17% 20,9% 3,14% P celk /CHSK Cr 0,57% 2,08% 2,49% 0,78% Počet EO dle BSK 5 EO Z tabulky je patrné, že odpadní vody přiváděné na ČOV jsou i po přispění komunálních odpadních vod chudé na nutrienty (dusík a fosfor) viz kapitola V následující tabulce je porovnáno stávající množství a maximální znečištění přiváděné na ČOV Velké Březno s projektem. Porovnání odpadních vod přiváděných na ČOV Značka Jednotka Projekt Stávající stav Změna oproti projektu Průměrné množství OV Q prům m 3 /d % Maximální hodinové množství OV Q max m 3 /h 114,24 86,7-24% Organické znečištění CHSK Cr kg/d % maximální BSK 5 kg/d ,5 Nerozpuštěné látky maximální NL kg/d ,7 Strana 9

10 Jak je z tabulky patrné, kvalita odpadní vody oproti v projektu udávaným hodnotám nedoznala zásadnějšího poklesu. Stávající množství čištěných odpadních vod je oproti původnímu předpokladu v projektu o poznání nižší. Strana 10

11 3. TECHNOLOGICKÝ NÁVRH KONCEPCE ÚPRAV ČOV VELKÉ BŘEZNO V souladu se zadáním je předmětem této zprávy posouzení a návrh hospodárných technologických úprav na ČOV Velké Březno, které by při stávající kvalitě odpadních vod přitékajících z pivovaru a obce umožnily na této ČOV plnit limity pro vypouštěné znečištění do recipientu v souladu se stávajícím vodoprávním rozhodnutím. 3.1 Neutralizace pivovarských odpadních vod v areálu pivovaru V pivovarské odpadní vodě bohaté na lehce odbouratelný organický substrát ale i živé kultury samovolně probíhají biologické rozkladné procesy, přičemž po cca 3 až 4 hodinách v bezkyslíkatých podmínkách kanalizace dojde k poklesu ph v důsledku hydrolýzy organických látek. S tímto jevem je vhodné již při úpravě ph (neutralizaci) pivovarských odpadních vod v areálu pivovaru počítat. Doporučuje se vypouštět odpadní vody v alkalické oblasti ph 8,5 až 9, Hrubé mechanické předčištění odpadních vod a čerpací stanice TIVOLI Hlavním účelem tohoto technologického celku je zbavit odpadní vodu hrubých nečistot unášených v odpadní vodě (písek, křemelina, shrabky) a tak chránit čerpadla v čerpací stanici ale i další objekty na ČOV před mechanickým poškozením. Lehčí nerozpuštěné látky s vysokým obsahem organických látek ovšem tímto mechanickým předčištěním z větší části projdou a následně se částečně na ČOV rozloží v biologickém stupni, ale převážně jsou odstraňovány spolu s přebytečným biologickým kalem nebo ulpí na technologickém vystrojení především vyrovnávací nádrže. Navrhuje se další snížení množství nerozpuštěných látek, které projdou hrubým mechanickým předčištěním a to v čerpací stanici na ČOV (viz kapitola 3.3). 3.3 Čerpací stanice a vyrovnávací nádrže ČOV Pro snížení množství nerozpuštěných látek na biologický stupeň a tedy zatížení ČOV organickým znečištěním lze doporučit instalaci osvědčeného rotačního síta s průlinami 0,75 mm (obdobně jako je tomu na ČOV v Krušovicích na větvi průmyslových OV). Rotační síto se navrhuje umístit v čerpací stanici ČOV na výtlaku odpadních vod do vyrovnávací nádrže. Tímto opatřením se sníží nejen zatížení biologického stupně nerozpuštěnými organickými látkami, včetně organického dusíku, ale i čistota vyrovnávací nádrže. V současnosti je celková akumulační kapacita (bez čerpání do aktivace) při obou plně využitých vyrovnávacích nádržích 450 m 3, což umožňuje akumulovat surovou odpadní vodu: 15 h při předpokládaném maximálním denním přítoku OV na ČOV 696 m 3 /d, Strana 11

12 5,2 h při stálém maximálním hodinovém přítoku OV na ČOV 86,7 m 3 /h (hypotetický stav pokud by z pivovaru stabilně odtékalo 58 m3/k odpadních vod, což za sledované období do ani jednou nestalo - viz kapitola 2.1). Navrhují se úpravy vyrovnávacích nádrží následovně: Z důvodů nutnosti zvětšení aktivačního objemu využít jednu vyrovnávací nádrž pro regenerátor kalu (viz kapitola 3.4), Plně využívat akumulační kapacity stávající 1 vyrovnávací nádrže a její obsah striktně udržovat v aerobních podmínkách (provzdušňovat), čímž se zastaví proces poklesu ph v důsledku hydrolýzy org. látek (viz kapitola 3.1) a započne proces biologického aerobního čištění odpadní vody včetně degradace organického dusíku na dusík amoniakální přístupný pro aktivovaný kal. Sondu pro měření ph se doporučuje instalovat na opačnou stranu než je přítok surové, nevyrovnané odpadní vody. Doplnit možnost neutralizace (alkalizace) surové odpadní vody louhem instalací zásobního ICP kontejneru s dávkovacím čerpadlem do čerpací stanice ČOV (pozor roztok louhu v závislosti na své koncentraci tuhne již při teplotách nad bodem mrazu nutná temperace, např. 50% roztok louhu je nutno skladovat při teplotě nad +12 C, kdy tuhne). 3.4 Aerobní stupeň čištění Aktivace Identifikace slabých míst stávající aktivační nádrže: velmi velkoryse jsou dimenzovány regenerátory kalu s nezvykle dlouhou dobou zdržení kalu 8 až 18 hodin, zatížení kalu v kontaktoru je na úrovni středně zatěžované aktivace a tedy je vhodné pouze pro biologickou oxidaci (odstraňování) organických látek nikoliv však pro nitrifikaci v případě zvýšených nátoků dusíku, absence anoxického prostoru aktivace, který by umožnil biologické odstraňování dusíku dusičnanového, ČOV neumožňuje v případě potřeby redukovat fosfor. Aktivační objem se doporučuje rozšířit o jednu ze stávajících vyrovnávacích nádrží, která bude nově plnit funkci regenerátoru kalu. Do nádrže bude čerpán usazený vratný kal z dosazovacích nádrží ve stejném množství jako v současnosti. Technologické parametry regenerátoru kalu Jednotka Hodnota Počet nádrží ks 1 Objem regenerátoru kalu (využitá vyrovnávací nádrž) m Hloubka nádrže m 3,3 Množství přiváděného vratného kalu m 3 /h Doba zdržení kalu v regenerátoru h 3,13-6,25 Předpokládaná koncentrace aktivovaného kalu v regenerátoru kalu kg/m 3 8 Oxygenační kapacita (potřeba kyslíku) kg/d 155 Potřebný objem vzduchu za standardních podmínek (0 C, 101,325 kpa) m 3 N /h 300 Strana 12

13 Stávající aktivační prostor se předpokládá zachovat ve dvojlinkovém uspořádání se 4 aktivačními koridory v každé lince. Nově se navrhuje tuto aktivaci provozovat jako nitrifikaci s předřazenou denitrifikací (denitrifikační selektor), kde bude docházet nejen k částečnému biologickému odstraňování uhlíkatého znečištění ale i znečištění dusíkatého. Denitrifikační prostor se navrhuje rozdělit 4 příčkami a provozovat jej jako denitrifikační selektor s doporučeným objemovým zatížením 4 kg/(m 3 d). Vzhledem k velikosti recirkulace kalu z dosazováku a předpokládaném množství dusíku v odpadní vodě nebude zapotřebí celkovou recirkulaci kalu posilovat recirkulací interní z konce nitrifikace na začátek denitrifikace tak, jak je tomu na běžných městských ČOV. Technologické parametry aktivace bez regenerátoru kalu Jednotka Hodnota Denitrifikační objem 1 linka m Denitrifikační objem celkem m Nitrifikační objem 1 linka m Nitrifikační objem celkem m Celkový objem aktivace m Maximální znečištění BSK 5 přivedené do aktivace kg/d 910 Průměrné množství odpadních vod m 3 /d 462 m 3 /h 19,7 Předpokládaná koncentrace aktivovaného kalu v aktivaci kg/m Objemové zatížení aktivace kg/(m 3 d) 0,573 Objemové zatížení selektorové denitrifikace kg/(m 3 d) 4,0 Zatížení kalu aktivace BSK 5 kg/(kg d) 0,127 Zatížení kalu v nitrifikaci BSK 5 kg/(kg d) 0,148 Zatížení kalu red. formami dusíku v nitrifikaci kg/(kg d) 0,008 Celková potřebná recirkulace kalu pro denitrifikaci %Q prům 94 Recirkulace kalu z dosazováku l/s (stávající při plném výkonu 1 až dvou čerpadel) %Q prům Doba kontaktu v nitrifikaci pro Q max,biol h 12,6 Doba kontaktu v denitrifikaci pro Q max,biol h 2,11 Specifická produkce kalu na BSK 5 kg/kg 0,84 Produkce přebytečného biologického kalu kg/d 762 Stáří aktivovaného kalu d 9,3 Oxygenační kapacita (potřeba kyslíku) kg/d Potřebný objem vzduchu za standardních podmínek pro nitrifikaci (0 C, 101,325 kpa) m 3 N /h Pro zajištění biologického procesu čištění bude zapotřebí dodat maximálně m N 3 /h (zvětšená nitrifikace a nový regenerátor kalu). Stávající dvě dmychadla jsou schopna zajistit dodávku až m N 3 /h, a jsou tudíž postačující. Kvalita biologicky čištěné odpaní vody obsahuje, v porovnání s množstvím organického znečištění, poměrně nízké množství dusíku a fosforu. Z předaných podkladů nelze jednoznačně usuzovat, zda výkyvy v kvalitě vypouštěných odpadních vod nejsou v některých případech zapříčiněny i deficitem nutrientů (v současnosti především dusíku) pro aktivovaný kal. Navrhuje se na ČOV, po úpravě biologického stupně čištění a při plném využití akumulační nádrže, provést podrobnější sledování množství dusíku v nitrifikaci. V případě, že se prokáže problém s deficitem dusíku, doporučuje se instalovat v nitrifikacích on-line měření amoniakálního dusíku a na základě výsledků tohoto měření bude řízeno dávkování močoviny. Strana 13

14 3.4.2 Srážení fosforu Na odtoku z ČOV je požadováno dodržet maximální koncentraci fosforu 2 mg/l. Ačkoliv odpadní vody čištěné na ČOV obsahují v porovnání s množstvím organických látek nízké až deficitní množství dusíku a fosforu, není tento stav setrvalý. Pro případy zvýšeného přísunu fosforu v odpadní vodě, který se nespotřebuje na biologický proces čištění, se navrhuje ČOV dovybavit možností chemického srážení pomocí roztoku síranu železitého. Zjednodušeně lze srážení fosforu železitými solemi popsat chemickou rovnicí: Fe 2 (SO 4 ) Na 3 PO 4 2 FePO Na 2 SO 4 Fosforečnan železitý představuje nerozpustnou sraženinu ( ), která bude z vyčištěné vody odstraněná spolu s přebytečným biologickým kalem. Bilance fosforu pro maximum znečištění Jednotka Hodnota Předpokládané max. množství fosforu k vysrážení kg/d 4,6 Předpokládané množství vyprodukovaného chemického kalu (100 % sušina) kg/d 34 Potřebná dávka síranu železitého k chemickému srážení pro maximum znečištění Jednotka Hodnota Potřebná denní dávka železa (Fe 3+ ) kg/d 12,5 Potřeba 41 % roztoku síranu železitého kg/d 109 l/d 71 l/h 3,9 Vodný roztok síranu železitého se dodává jako cca 41 % roztok (pod obchodním označením PIX-113). Navrhuje se skladování roztoku v dvouplášťové zásobní nádrži o objemu 10 m 3. Pro sledování množství fosforu na odtoku a řízení dávkování srážedla se doporučuje na odtoku instalovat on-line měření fosforu Dosazovací nádrž Pro separaci aktivovaného kalu od vyčištěné odpadní vody jsou svou velikostí plochy a objemem stávající horizontálně protékané dosazovací nádrže (viz kapitola 1.2.3) více jak postačující (viz tabulka níže). Pouze hloubka těchto nádrží u stěny nedosahuje normou doporučených min 3 m, což se považuje za minimální bezpečnou hloubku pro nerušenou sedimentaci aktivovaného kalu. Parametry dosazovací nádrže Jednotka Hodnota Počet dosazovacích nádrží ks 2 Maximální přítok vedený do nádrže m 3 /h 27 Průměrná recirkulace vratného kalu pro 1 linku m 3 /h 27 Vnitřní průměr dosazovací nádrže m 10,34 Účinná plocha dosazovací nádrže bez středového uklidňovacího válce m 2 84 Hloubka dosazovací nádrže u stěny m 2,16 Účinný objem nádrže m ČSN Strana 14

15 Parametry dosazovací nádrže Jednotka Hodnota ČSN Koncentrace aktivovaného kalu v aktivaci g/l 4,5 Zatížení plochy NL při Q s,max kg/(m 2 h) 2, Hydraulické zatížení plochy při Q s,max m/h 0,32 do 1,6 Střední doba zdržení při Q s,max h 6,49 nad 1,8 Jako problematická se jeví současná absence ochrany přepadových hran nornou stěnou proti úniku plovoucích nečistot na hladině do odtoku. Provozovatel v případě výskytu biologické pěny toto řeší ručním dávkováním odpěňovacího organického prostředku. Pro zlepšení současného stavu se doporučuje dosazovací nádrže vystrojit buď podhladinovým odběrem odsazené vyčištěné vody, nebo přepadové hrany chránit nornou stěnou. Systematickým řešením je pak navíc i stíráni plovoucích látek na hladině a jejich čerpání do kalojemu. 3.5 Kalové hospodářství V rámci tohoto procesu intenzifikace čištění odpadních vod se nepředpokládá zásah do kalového hospodářství. Strana 15

16 4. KONCENTRAČNÍ A BILANČNÍ LIMITY VYPOUŠTĚNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ Z ČOV Jak je z patrné, stávající vodoprávní rozhodnutí (viz kapitola 1.3) stanovuje pro odpadní vody, ve kterých převažují odpadní vody z výroby piva, v porovnání s legislativou (viz kapitola Legislativa) nezvykle přísné hodnoty pro organické znečištění, konkrétně pro CHSK Cr. Hodnota CHSK Cr na odtoku z biologických ČOV je dána součtem následujících složek: 1. CHSK Cr rozpuštěné biologicky nerozložitelné inertního původu, které tvoří cca 3 10 %surové OV, 2. CHSK Cr rozpuštěné reziduální (reziduální produkty biochemických pochodů metabolismu bakterií biocenózy aktivovaného kalu), které tvoří cca 5 10 mg/l CHSK Cr, 3. CHSK Cr nerozpuštěných organických látek (tj. mikrovloček aktivovaného kalu unikajících do odtoku), což je 0,9 1,1 NL org, 4. CHSK Cr rozpuštěných organických látek dosud nerozložených, což je u nízkozatěžované aktivace prakticky nulová hodnota. Jak lze s výše uvedeného odvodit, pro odpadní vodu s průměrnou koncentrací CHSK Cr mg/l a maximální okolo mg/l lze, i při dobrém fungování biologické ČOV, očekávat na odtoku CHSK Cr 85 až 120 mg/l. Tedy emisní standardy uvedené v nařízení vlády 23/2011 Sb. odrážejí reálné možnosti pro biologické čištění odpadních vod. 4.1 Legislativa Nařízení vlády 23/2011 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, stanovuje pro odpadní vody emisní standardy uvedené tabulce: Městské OV pro kategorii Výroba piva a sladu Ukazatel Jednotka ČOV EO Přípustné hodnoty p Přípustné hodnoty p Maximální hodnoty p ph - 6 8,5 - - CHSK Cr mg/l BSK 5 mg/l NL mg/l N-NH 4 mg/l N-NH + 4 (Z) mg/l N celk mg/l 20 15* 30** N celk (Z) mg/l P celk mg/l 5 2* 6 AOX mg/l 0,5 - - * Maximum ročního průměru ** Nepřekročitelné maximum pro období, kdy je teplota odpadní vody vyšší než 12 C. Strana 16

17 4.2 Návrh limitů pro vypouštění odpadních vod z ČOV Velké Březno ČOV Velké Březno bude po navržené intenzifikaci vybavena technologií biologického čištění odpadních vod pomocí nízkozatěžované aktivace s předřazeným mechanickým předčištěním a neutralizací, která v souladu s BREF (převaha vod z výroby piva a sladu) pro tento druh odpadní vody umožňuje její účinné vyčištění s ohledem na ochranu povrchových vod za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek. Bezpečné dosahování limitů CHSK Cr by, dle současného velmi přísného platného vodoprávního rozhodnutí, vyžadovalo nadstandardní investice do procesu čištění včetně dalších provozních nákladů a to díky nutnosti vybudovat na ČOV nový terciální stupeň (např. koagulaci organických látek s následnou separací chemického kalu). Takto vynaložené prostředky nebudou adekvátní k přínosu pro životní prostředí. Navrhují se následující limity pro vypouštěné znečištění z ČOV Velké Březno, která patří do kategorie EO: Množství vyčištěných vypouštěných OV Značka Jednotka Hodnota Průměrné množství vypouštěných OV Q prům l/s 14,47 Maximální množství vypouštěných OV Q max l/s 49,1 m 3 /měs m 3 /rok Vypouštěné znečištění Hodnota p Hodnota m Bilanční limity návrh limitů mg/l mg/l t/rok ph 6-8,5 - - BSK ,24 CHSK Cr ,3 NL ,74 AOX 0,06 0,1 0,01 aritmetický průměr za kalendářní rok + N-NH ,51 N celk ,81 P celk 2 5 0,51 p přípustná koncentrace: nejsou roční průměry a mohou být v povolené míře překročeny m maximální koncentrace: je nepřekročitelná Ve Zlíně dne Vypracovala: Ing. Pavla Halasová, technologie vody CENTROPROJEKT GROUP a.s., Divize vodohospodářské a inženýrské stavby Strana 17

Základní údaje o čistírně odpadních vod

Základní údaje o čistírně odpadních vod Lanškroun Základní údaje o čistírně odpadních vod V případě čistírny odpadních vod Lanškroun se jedná o mechanicko-biologickou čistírnu s mezofilní anaerobní stabilizací kalu s nitrifikací, s biologickým

Více

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2014

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2014 ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 14001:2005 Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2014 (Leden 2015) OBSAH 1. ÚVOD...3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA STAVBY...3 2.1 Čistírna odpadních vod...3 2.2 Kapacita ČOV...3

Více

Vstupní šneková čerpací stanice

Vstupní šneková čerpací stanice 1 Vstupní šneková čerpací stanice Odpadní vody z města natékají na čistírnu dvoupatrovou stokou s horním a dolním pásmem a Boleveckým sběračem. Čerpací stanice, osazená tzv. šnekovými čerpadly, zajišťuje

Více

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Město Sedlčany 1) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce ČOV 2) Realizace díla na klíč

Více

Popis stavby. Obrázek číslo 1 mapa s vyznačením umístění jednotlivých ČOV. ČOV Jirkov. ČOV Údlice. ČOV Klášterec nad Ohří ČOV Kadaň.

Popis stavby. Obrázek číslo 1 mapa s vyznačením umístění jednotlivých ČOV. ČOV Jirkov. ČOV Údlice. ČOV Klášterec nad Ohří ČOV Kadaň. Popis stavby Úvod Projekt ISPA č. 2001/CZ/16/P/PE/004, opatření číslo 2 rekonstrukce 5 čistíren odpadních vod je z vodohospodářského pohledu velmi zajímavý svým rozsahem a krátkou dobou realizace. Stavba

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Čištění odpadních vod

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Čištění odpadních vod Čištění odpadních vod Klasické čistírny odpadních vod Hlavním cílem je odstranění organických látek (BSK) obsažených ve splaškových odpadních vodách. Způsoby odstranění jednotlivých typů unášených látek

Více

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov 145 000 EO. Hranice ČOV Hranice 30 000 EO

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov 145 000 EO. Hranice ČOV Hranice 30 000 EO Odpadní voda popis kanalizace Společnost provozuje 11 čistíren odpadních vod, 61 přečerpávacích stanic a 5 km kanalizačních stok a sběračů, z čehož ve 14 lokalitách je to formou služby pro města a obce

Více

Trendy ve vývoji technologie čištění odpadních vod ve velkých čistírnách

Trendy ve vývoji technologie čištění odpadních vod ve velkých čistírnách Trendy ve vývoji technologie čištění odpadních vod ve velkých čistírnách Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. VŠCHT Praha Předseda Odborné skupiny pro velké čistírny odpadních vod, International Water Association;

Více

Lis na shrabky 21.9.2012 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Lis na shrabky 21.9.2012 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Lis na shrabky 119 Pračka a lis na shrabky 120 Lapáky písku 121 Štěrbinový lapák písku 122 Vertikální lapák písku 123 Vírový lapák písku 124 Provzdušňovaný lapák písku 125 Separátor písku Přítok až 16

Více

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D.

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Použit ití nejlepší ších dostupných technologií při i povolování vypouštění městských odpadních vod Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Asociace pro vodu ČR Zákon 254/2001 Sb. o vodách

Více

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU ČOV

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU ČOV Připravovaná rekonstrukce ČOV Jablonné v Podještědí Ing. Iveta Žabková - Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 1. ÚVOD Tímto příspěvkem bych chtěla navázat na článek Srovnání rekonstrukcí ČOV Kombiblok

Více

Řízení procesu čištění odpadních vod na základě měření koncentrace dusíku. hydroprojekt@hydroprojekt.sk

Řízení procesu čištění odpadních vod na základě měření koncentrace dusíku. hydroprojekt@hydroprojekt.sk Řízení procesu čištění odpadních vod na základě měření koncentrace dusíku Karel Hartig *), Peter Krempa **) *) Hydroprojekt CZ a.s., Táborská 31, 140 16 Praha, ČR, e-mail: karel.hartigt@hydroprojekt.cz

Více

TECHNICKO DODACÍ PODMÍNKY - CFR

TECHNICKO DODACÍ PODMÍNKY - CFR TECHNICKO DODACÍ PODMÍNKY - CFR Tyto technicko dodací podmínky platí pro výrobu, manipulaci,skladování, montáž a užívání aktivační čistírny odpadních vod typ CFR. Jsou závazné pro projektanty, výrobce,

Více

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí. Intenzifikace. čistírny odpadních vod Choceň

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí. Intenzifikace. čistírny odpadních vod Choceň Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí Intenzifikace čistírny odpadních vod Choceň Údaje o čistírně odpadních vod a kanalizací pro veřejnou potřebu Choceň

Více

ČOV Modřice - Technický popis

ČOV Modřice - Technický popis ČOV Modřice - Technický popis SITUACE PRIMÁRNÍ KAL 100-300 kg NL/hod. Mechanický stupeň: Hlavní nátokový objekt Hlavní stavidlová komora regulující přítok do ČOV, do dešťové zdrže a odlehčovací komora

Více

INTENZIFIKACE ČOV V PAPÍRENSKÉM PRŮMYSLU REALIZACE A PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI

INTENZIFIKACE ČOV V PAPÍRENSKÉM PRŮMYSLU REALIZACE A PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI INTENZIFIKACE ČOV V PAPÍRENSKÉM PRŮMYSLU REALIZACE A PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI Ing. Peter Bočan Ing. Roman Wachtl HYDROTECH s.r.o. Odpadní vody v papírenském průmyslu 11.- 12.11.2015 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 Číslo jednací: 2880/13/ZPR/Kal V Sušici dne 5.12.2013 Spisov á značka: 2759/13/ZPR/Kal

Více

Praktické zkušenosti s provozováním komunální ČOV s MBR. Daniel Vilím

Praktické zkušenosti s provozováním komunální ČOV s MBR. Daniel Vilím Praktické zkušenosti s provozováním komunální ČOV s MBR Daniel Vilím Obsah Technologie membránové separace v čištění odpadních vod ČOV Benecko-Štěpanická Lhota Proč MBR? Popis ČOV Benecko-Štěpanická Lhota

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI VEGETAČNÍ KOŘENOVÉ ČISTÍRNY

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI VEGETAČNÍ KOŘENOVÉ ČISTÍRNY HODNOCENÍ ÚČINNOSTI VEGETAČNÍ KOŘENOVÉ ČISTÍRNY Petra Oppeltová, Zdeňka Přichystalová Mendelova univerzita v Brně VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2011 Přednosti přírodního způsobu čištění odpadních vod: nižší investiční

Více

Intenzifikace ČOV Středokluky

Intenzifikace ČOV Středokluky Studie Intenzifikace ČOV Středokluky Objednatel: Obec Středokluky Lidická 61 252 68 Středokluky Vypracoval: Ing. Martin Fiala, Ph.D. Středočeské Vodárny a.s. U vodojemu 3085 272 80 KLADNO Květen 2015 Obsah

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

3. VÝCHOZÍ PODMÍNKY PODNIKU VODOVODY A KANALIZACE, a. s. MLADÁ BOLESLAV. 3.1. Charakteristika podniku odpadového hospodářství

3. VÝCHOZÍ PODMÍNKY PODNIKU VODOVODY A KANALIZACE, a. s. MLADÁ BOLESLAV. 3.1. Charakteristika podniku odpadového hospodářství 20 3. VÝCHOZÍ PODMÍNKY PODNIKU VODOVODY A KANALIZACE, a. s. MLADÁ BOLESLAV 3.1. Charakteristika podniku odpadového hospodářství 3.1.1. Základní údaje Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod (ČOV II)

Více

ACO Produktový katalog. ACO Clara. âistírny odpadních vod

ACO Produktový katalog. ACO Clara. âistírny odpadních vod Čistírny odpadních vod ACO C l a r a ACO Produktový katalog ACO Clara âistírny odpadních vod Typové fiady 3 120 Charakteristika Čistírna odpadních vod ACO Clara je navržena pro kompletní biologické čištění

Více

Název stavby: Strážnice rekonstrukce a intenzifikace ČOV a Petrov odkanalizování obce

Název stavby: Strážnice rekonstrukce a intenzifikace ČOV a Petrov odkanalizování obce Vodohospodářská stavba roku 2009 Název stavby: Strážnice rekonstrukce a intenzifikace ČOV a Petrov odkanalizování obce Investor stavby: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Termín zahájení stavby: 04/2008

Více

Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění:

Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění: Ing. Václav Šťastný, Ing. Věra Jelínková, Ing. Filip Wanner Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění: možnosti reakce na klimatické a legislativní změny Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění

Více

ACO Clara. Čistírny odpadních vod. Biologické čistírny odpadních vod ACO CLARA

ACO Clara. Čistírny odpadních vod. Biologické čistírny odpadních vod ACO CLARA Čistírny odpadních vod ACO Clara Biologické ACO CLARA ACO Clara Home / ACO Clara Home C ACO Clara Standard / Light ACO Clara C Čistírny odpadních vod ACO Clara (ČOV) Základní dělení čistíren odpadních

Více

Odstraňování dusíkatého a organického znečištění pomocí Biotechnologie Lentikats

Odstraňování dusíkatého a organického znečištění pomocí Biotechnologie Lentikats Odstraňování dusíkatého a organického znečištění pomocí Biotechnologie Lentikats Jak funguje Biokatalyzátor lentikats? bakterie uzavřené v matrici odstraňují znečištění pórovitá struktura zajišťuje optimální

Více

USPOŘÁDÁNÍ TECHNOLOGICKÉ LINKY ČOV

USPOŘÁDÁNÍ TECHNOLOGICKÉ LINKY ČOV USPOŘÁDÁNÍ TECHNOLOGICKÉ LINKY ČOV Produkce odpadních vod Specifické množství OV množství OV připadající na jednoho obyvatele (nebo jednotku výrobního procesu) za jednotku času Populační ekvivalent míra

Více

Aktivační nádrže oběhové čistírny odpadních vod (ČOV) a projekt jejího demonstrátoru

Aktivační nádrže oběhové čistírny odpadních vod (ČOV) a projekt jejího demonstrátoru Aktivační nádrže oběhové čistírny odpadních vod (ČOV) a projekt jejího demonstrátoru Milan Kasýk vedoucí práce: Ing.Pavol Vitkovič Abstrakt Cílem této práce je seznámit se strojním zařízením aktivační

Více

Čistírna odpadních vod

Čistírna odpadních vod Čistírna odpadních vod Čistírna odpadních vod - ČOV = zařízení, kde dochází k čištění odpadní vody v blízkosti provozů čištění průmyslových vod v zemědělské výrobě u měst a obcí mechanicko biologická čistírna

Více

AS-VARIOcomp 5K - technologie určená pro 3-7 EO

AS-VARIOcomp 5K - technologie určená pro 3-7 EO NAŠE FIRMA DODÁVÁ A REALIZUJEČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD PRO RODINNÉ DOMKY A VĚTŠÍ OBJEKTY AS-VARIOcomp 5K - technologie určená pro 3-7 EO CENA ČOV 29 500 Kč BEZ DPH. NAŠE FIRMA MŮŽE NAINSTALOVAT ČOV se sníženou

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD. ID_OPATŘENÍ 2 NÁZEV OPATŘENÍ Intenzifikace nebo modernizace ČOV DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD. ID_OPATŘENÍ 2 NÁZEV OPATŘENÍ Intenzifikace nebo modernizace ČOV DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 2 NÁZEV OPATŘENÍ Intenzifikace nebo modernizace ČOV DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU V České republice bydlelo v roce 2004 cca 79 % obyvatel v domech připojených

Více

Výstavba čistírny odpadních vod

Výstavba čistírny odpadních vod KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 1 NÁZEV OPATŘENÍ DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 Výstavba čistírny odpadních vod 1. POPIS PROBLÉMU V České republice bydlelo v roce 2004 cca 79 % obyvatel v domech připojených

Více

MATHEMATICAL MODELLING OF NITRIFICATION CAPACITY OF THE WASTE WATER TREATMENT PLANT

MATHEMATICAL MODELLING OF NITRIFICATION CAPACITY OF THE WASTE WATER TREATMENT PLANT MATHEMATICAL MODELLING OF NITRIFICATION CAPACITY OF THE WASTE WATER TREATMENT PLANT MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ NITRIFIKAČNÍ KAPACITY ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD Machala M. 1), Vítěz T. 2) 1) AQUA PROCON, s.r.o.

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem A. OBEC Dobronín Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 171 Kód obce PRVKUK 0612.005.171.00 Kód obce (IČOB) 02740 (587028) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61052 Název POU Polná Členění

Více

4.3 Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s tím spojené

4.3 Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s tím spojené 4.3 Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s tím spojené 4.3.1 Opatření na ochranu životního prostředí Projekt zahrnoval řešení problematiky likvidace odpadních vod v regionu Trutnovsko.

Více

2. PRODUKCE ODPADNÍ VODY A ZNEČIŠTĚNÍ Z PIVOVARU

2. PRODUKCE ODPADNÍ VODY A ZNEČIŠTĚNÍ Z PIVOVARU 1. ÚVOD Ing.Josef Miňovský CSc., člen Asociace čistírenských expertů ČR ( při CzWA-The Czech Water Association, člen skupiny průmyslových vodohospodářů byl pověřen obcí Velké Březno posouzením ČOV (dále

Více

Jak se čistí odpadní voda

Jak se čistí odpadní voda Jak se čistí odpadní voda Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. K čemu slouží ČOV Čistírna

Více

Čistírny odpadních vod 20 LET TRADICE VÝROBY

Čistírny odpadních vod 20 LET TRADICE VÝROBY Čistírny odpadních vod 20 LET TRADICE VÝROBY Mechanicko-biologické čistírny VZE 4 až VZE 20 Pokud se chystáte stavět nový rodinný dům nebo kompletně rekonstruovat starší nemovitost, která není napojena

Více

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - 1 Obsah přednášky legislativa, pojmy zdroje znečištění ukazatele znečištění způsoby likvidace odpadních

Více

Dodatek č. 4 KE KANALIZAČNÍMU ŘÁDU MĚSTA HLUČÍN. Aktualizace

Dodatek č. 4 KE KANALIZAČNÍMU ŘÁDU MĚSTA HLUČÍN. Aktualizace Dodatek č. 4 KE KANALIZAČNÍMU ŘÁDU MĚSTA HLUČÍN Aktualizace Duben/2013 Hlučín ZÁPIS Z REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU STOKOVÉ SÍTĚ A ČOV HLUČÍN- JASÉNKY V rámci aktualizace kanalizačního řádu stokové sítě a

Více

Šťastný Václav. Použití biotechnologických prostředků na malých ČOV

Šťastný Václav. Použití biotechnologických prostředků na malých ČOV Šťastný Václav Použití biotechnologických prostředků na malých ČOV Ing. Václav Šťastný, Ing.Martina Beránková, RNDr.Dana Baudišová, PhD Projekt TAČR TA01021419 Výzkum intenzifikace venkovských a malých

Více

OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI BIONOSIČŮ LEVAPOR

OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI BIONOSIČŮ LEVAPOR OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI BIONOSIČŮ LEVAPOR V České Skalici dne: 14. srpen 2013 Zpracoval: Miroslav Bůžek, Jan Beran; VODA CZ s.r.o. Poloprovozní zkouška LEVAPOR ČOV Jičín Stránka 1 Obsah OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI BIONOSIČŮ

Více

ROZHODNUTÍ. o vydání integrovaného povolení pro zařízení ČOV MESIT provozovatele MESIT reality spol. s r.o.

ROZHODNUTÍ. o vydání integrovaného povolení pro zařízení ČOV MESIT provozovatele MESIT reality spol. s r.o. Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik MESIT reality spol. s r.o. Sokolovská 573 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ IDS: dtjmb5b datum 16. prosince 2015 oprávněná úřední osoba

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

HODONÍNSKÉ STANDARDY

HODONÍNSKÉ STANDARDY Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 696 11 Hodonín e-mail: vak@vak-hod.cz www.vak-hod.cz tel: 518 305 911, fax: 518 351 221 HODONÍNSKÉ STANDARDY - PRO BUDOVANÉ A REKONSTRUOVANÉ

Více

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů Ochrana kvality vod Klasifikace vod podle čistoty Jakost (kvalita) vod Čištění vod z rybářských provozů Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. Klasifikace vod podle čistoty JAKOST (= KVALITA) VODY - moderní technický

Více

Realizace bioplynové stanice

Realizace bioplynové stanice Realizace bioplynové stanice 70 Realizace bioplynové stanice 71 Realizace bioplynové stanice 72 Realizace bioplynové stanice 73 DĚKUJI ZA POZORNOST! 74 Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 75

Více

Aplikace membrán pro čištění komunálních odpadních vod

Aplikace membrán pro čištění komunálních odpadních vod Aplikace membrán pro čištění komunálních odpadních vod Ing. Marcel Gómez Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ) Brand department and Communication department Cíle přednášky Co jsou membránové bioreaktory

Více

ZKOUŠENÍ MALÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD VE VÚV TGM, V.V.I

ZKOUŠENÍ MALÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD VE VÚV TGM, V.V.I ZKOUŠENÍ MALÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD VE VÚV TGM, V.V.I Abstrakt Věra Jelínková 6, Ondřej Taufer 7, Dana Baudišová 8 Vývoj a hodnocení domovních čistíren odpadních vod ve Výzkumném ústavu vodohospodářském

Více

2.3.1 Uspořádání aktivace pro zvýšené biologické odstranění fosforu...28 2.3.2 Chemické srážení fosforu...30

2.3.1 Uspořádání aktivace pro zvýšené biologické odstranění fosforu...28 2.3.2 Chemické srážení fosforu...30 Zpracování podkladů terénního šetření bodových zdrojů znečištění v povodí vodárenské nádrže Švihov - aktivita A3 a) Audit stávajících bodových zdrojů znečištění v povodí VN Švihov b) Expertní a konzultační

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

BENCHMARKING KALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ VELKÝCH ČOV V ČR

BENCHMARKING KALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ VELKÝCH ČOV V ČR BENCHMARKING KALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ VELKÝCH ČOV V ČR Pavel Chudoba Veolia Voda ČR Pařížská 11, 110 00 1, ČR pavel.chudoba@veoliavoda.cz Veolia Voda ČR Provoz vodovodů a kanalizací Provozní model : dlouhodobý

Více

Struktura databáze Kompletní popis. Svazek:

Struktura databáze Kompletní popis. Svazek: Svazek: 5 Hydroprojekt CZ a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4 APLIKACE KE SPRÁVĚ A EVIDENCI VYBRANÝCH ÚDAJŮ Z MAJETKOVÉ A PROVOZNÍ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ Kompletní popis (12.2007) OBSAH 1 ÚVOD 2

Více

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD MEDMES 3,5,10,20,30 (ekvivalentních obyvatel)

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD MEDMES 3,5,10,20,30 (ekvivalentních obyvatel) POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD MEDMES 3,5,10,20,30 (ekvivalentních obyvatel) Platnost : od 1.10. 2009 Dodavatel : MEDMES, spol. s r.o. Čs.armády 211 753 01 Tel. 581 641

Více

R O Z H O D N U T Í. Dle rozdělovníku. Věc: Rozšíření a intenzifikace ČOV Jeneč z 2500 EO na 3750 EO, kat. ú. Jeneč u Prahy

R O Z H O D N U T Í. Dle rozdělovníku. Věc: Rozšíření a intenzifikace ČOV Jeneč z 2500 EO na 3750 EO, kat. ú. Jeneč u Prahy Městský úřad Černošice odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 zivotni@mestocernosice.cz Dle rozdělovníku oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Zelinková telefon:

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Okrouhlá. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Okrouhlá. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_18_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.18.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 1953 (538922) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412

Více

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD ZŘUD-MASOKOMBINÁT POLIČKA A.S. INTENZIFIKACE ČOV

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD ZŘUD-MASOKOMBINÁT POLIČKA A.S. INTENZIFIKACE ČOV OZNÁMENÍ ZÁMĚRU ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD ZŘUD-MASOKOMBINÁT POLIČKA A.S. INTENZIFIKACE ČOV 1 Oznámení záměru Čistírna odpadních vod ZŘUD-Masokombinát Polička, a.s. (Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o

Více

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn Anaerobní proces Bez přístupu vzduchu C x H y O z + a H 2 O b CH 4 + c CO 2 + biomasa (S) H 2 S / S 2- (N) NH 3 / NH + 4 Počátky konec 19.stol. (septik, využívání bioplynu) Stabilizace kalů od poloviny

Více

ČIŠTĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH VOD A VÝPUSTNÉ PROFILY CHÚ

ČIŠTĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH VOD A VÝPUSTNÉ PROFILY CHÚ Věra Ježová a František Toman V 1 ČIŠTĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH VOD A VÝPUSTNÉ PROFILY CHÚ 11.9.2013 DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka, závod Chemická úpravna 1 Technologická voda na CHÚ

Více

Procesy čištění odpadních vod. Inovace tohoto předmětu je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Procesy čištění odpadních vod. Inovace tohoto předmětu je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Procesy čištění odpadních vod Inovace tohoto předmětu je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Charakter znečišťujících látek: Rozpuštěné Organické Biologicky

Více

2.4. Technologie a technika používaná v mechanické části ČOV

2.4. Technologie a technika používaná v mechanické části ČOV 13 2.4. Technologie a technika používaná v mechanické části ČOV Čistírenské technologie používané v České republice snesou srovnání s běžným technologickým standardem v zemích EU či v USA. Velké městské

Více

Voda ve farmacii. část odpadní vody Prof. Pavel JENÍČEK (budova B, 1.p. 117, tel. 3155, jenicekp@vscht.cz) Zásoby vody na Zemi

Voda ve farmacii. část odpadní vody Prof. Pavel JENÍČEK (budova B, 1.p. 117, tel. 3155, jenicekp@vscht.cz) Zásoby vody na Zemi Voda ve farmacii část odpadní vody Prof. Pavel JENÍČEK (budova B, 1.p. 117, tel. 3155, jenicekp@vscht.cz) Ústav technologie vody a prostředí materiály budou v pdf souborech na http://web.vscht.cz/jenicekp

Více

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Mgr. Zdeněk Šíma Ing. Mgr. Bohumír Šraut Dílčí úkoly hydrochemického monitoringu vody v oblasti Cínovce

Více

Moderní čistírenské procesy a technologie umožňující dosáhnout odtokových limitů podle požadavků směrnic EU a recyklaci odpadních vod

Moderní čistírenské procesy a technologie umožňující dosáhnout odtokových limitů podle požadavků směrnic EU a recyklaci odpadních vod Moderní čistírenské procesy a technologie umožňující dosáhnout odtokových limitů podle požadavků směrnic EU a recyklaci odpadních vod JiříWanner, IWA Fellow Vysoká škola chemicko technologická v Praze

Více

Způsoby likvidace domovních odpadních vod

Způsoby likvidace domovních odpadních vod Způsoby likvidace domovních odpadních vod 1. Žumpa - jímka na vyvážení odpadních vod. - Jde o vodotěsnou bezodtokou nádrž. - Stavbu této žumpy povoluje stavební úřad. - Předpokládá se, že žumpa je vyvážena

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech CZ051.3608.5104.0076 Jablonec nad Jizerou.0076.01 Jablonec nad Jizerou.0076.02 Blansko.0076.06 Dolní Tříč Změna PRVKUK 2012 identifikační číslo obce 05592 identifikační číslo obce 41509 identifikační číslo

Více

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn Anaerobní proces Bez přístupu vzduchu C x H y O z + a H 2 O b CH 4 + c CO 2 + biomasa (S) H 2 S / S 2- (N) NH 3 / NH + 4 Počátky konec 19.stol. (septik, využívání bioplynu) Stabilizace kalů od poloviny

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. PODKLADY. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. PODKLADY. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Rudíkov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 586 Kód obce PRVK: 0614.013.586.00 Kód obce (IČOB): 14326 (591637) Číslo ORP3 (ČSÚ): 013 (6113) Název ORP3: Třebíč Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j. / ze dne: Číslo jednací:

Více

A. OBEC Žirovnice B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Žirovnice B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Žirovnice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 437 Kód obce PRVKUK 0613.010.437.00 Kód obce (IČOB) 19715 (549231) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61103 Název POU Počátky

Více

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří:

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří: KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 6 NÁZEV OPATŘENÍ Drobní znečišťovatelé DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU V České republice v roce 2004 bydlelo cca 79 % obyvatel v domech připojených na kanalizaci

Více

TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY

TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY spol. s r.o. AKTIVAČNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD EKOKOM 55 až 200 TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY PRAHA Podkovářská 6 190 00 Praha 9 Obsah 1. Použití... 4 2. Technické a technologické údaje typové řady... 4 2.1

Více

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/01 Sb. v platném znění. Svitavy. oznamovatel: Město Svitavy

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/01 Sb. v platném znění. Svitavy. oznamovatel: Město Svitavy Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/01 Sb. v platném znění Intenzifikace ČOV Svitavy oznamovatel: Město Svitavy (únor 2008) Oznámení o hodnocení vlivů na životní

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Podhrad

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Podhrad KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné stokové sítě obce Podhrad OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str. 2 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str. 3 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

Více

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Kód části obce PRVK: Název části obce: Kód části obce PRVK: IČOB obce obce ÚIR: B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. PODKLADY Dotazník k PRVK Informace OÚ Velichovky

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Provozní řád 2013. Čistírny odpadních vod EK-S (1-50 EO) Úvodní ustanovení

Provozní řád 2013. Čistírny odpadních vod EK-S (1-50 EO) Úvodní ustanovení Tento Provozní řád nabývá platnosti po vyplnění veškerých předepsaných náležitostí stanovených vyhláškou č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, ve znění pozdějších

Více

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí Recyklace energie z odpadní vody v procesu čištění odpadních vod Jan Bartáček Ústav technologie vody a prostředí Zdroj Energie Zdroj Nutrientů Zdroj Vody Použitá voda (Used Water) Odpadní voda jako zdroj

Více

Užitková voda Obec bude zásobena užitkovou vodou z veřejných i soukromých studní.

Užitková voda Obec bude zásobena užitkovou vodou z veřejných i soukromých studní. A. OBEC Dukovany Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 530 Kód obce PRVKUK 0614.013.530.00 Kód obce (IČOB) 03381 (590576) Číslo ORP (ČSÚ) 013 (6113) Název ORP Třebíč Kód POU (ČSÚ) 61131 Název POU Hrotovice

Více

Likvidace splaškových odpadních vod v místní části Mostiště Velké Meziříčí

Likvidace splaškových odpadních vod v místní části Mostiště Velké Meziříčí Likvidace splaškových odpadních vod v místní části Mostiště Velké Meziříčí STUDIE Tuřanka 1, 627 00 Brno Tel.: +420 548 428 117, +420 602 200 783 IČ 27699455 1. Popis stávajícího stavu 2. Výhled současný

Více

ENERGIE Z ODPADNÍCH VOD

ENERGIE Z ODPADNÍCH VOD ENERGIE Z ODPADNÍCH VOD Pavel Jeníček VŠCHT Praha, Ústav technologie vody a prostředí Cesty k produkci energie z OV Kinetická energie (mikroturbiny) Tepelná energie (tepelná čerpadla, tepelné výměníky)

Více

Bohdalec. Obec Bohdalec se nachází jižně od města Nové Město na Moravě, ve vzdálenosti cca 10 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 548 581 m n.m..

Bohdalec. Obec Bohdalec se nachází jižně od města Nové Město na Moravě, ve vzdálenosti cca 10 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 548 581 m n.m.. A. NÁZEV OBCE Mapa A: Území obce Přehledová mapka Bohdalec Číslo obce PRVK: 682 Kód obce PRVK: 0615.015.682.00 Kód obce (IČOB): 00602 (595284) Číslo ORP3 (ČSÚ): 015 (6115) Název ORP3: Žďár nad Sázavou

Více

Zemní pískový filtr RG-PF 3, RG-PF8, RG-PF12, RG-PF16

Zemní pískový filtr RG-PF 3, RG-PF8, RG-PF12, RG-PF16 Provozně manipulační řád Zemní pískový filtr RG-PF 3, RG-PF8, RG-PF12, RG-PF16 Popis zařízení Biologický zemní filtr slouží k dočištění splaškových odpadních vod z rodinných domků či rekreačních objektů

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 38 544 17 Dvůr Králové nad Labem ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU Generel byl zpracován na objednávku Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice a na zpracování se podílely Severočeské vodovody a kanalizace

Více

Ing. Jiří Pecháček. Čištění odpadních vod

Ing. Jiří Pecháček. Čištění odpadních vod Ing. Jiří Pecháček Čištění odpadních vod Úvod Čištění odpadních vod je nezbytnou podmínkou pro zachování života v řekách Povrchové i podzemní vody jsou v přírodě znečištěny jen minimálně, odpadní vody

Více

CZ051.3608.5108.0161 Harrachov.0161.01 Harrachov.0161.03 Nový Svět.0161.04 Rýžoviště

CZ051.3608.5108.0161 Harrachov.0161.01 Harrachov.0161.03 Nový Svět.0161.04 Rýžoviště CZ051.3608.5108.0161 Harrachov.0161.01 Harrachov.0161.03 Nový Svět.0161.04 Rýžoviště identifikační číslo obce 03723 identifikační číslo obce 41084 identifikační číslo obce 03724 kód obce 03723 PODKLADY

Více

Kód obce UIR: 17841. Základní sídelní jednotka Velká Jesenice (286 m n. m.) leží na katastrálním území Velká Jesenice (778419).

Kód obce UIR: 17841. Základní sídelní jednotka Velká Jesenice (286 m n. m.) leží na katastrálním území Velká Jesenice (778419). 1 Kód obce PRVK: 3605.5209.064.01 Kód obce UIR: 17841 Název obce: VELKÁ JESENICE 1. VELKÁ JESENICE číslo obce: IČZÚJ 574562 část obce (základní sídelní jednotka): Velká Jesenice Podklady: Dotazník k PRVK

Více

VODÁRNA PLZEŇ a.s. Odvádění a čištění dešťových vod na území města Plzně

VODÁRNA PLZEŇ a.s. Odvádění a čištění dešťových vod na území města Plzně Odvádění a čištění dešťových vod na území města Plzně Plzeň, 9.11.2010 Historie kanalizační sítě města Plzně první písemné záznamy o kanalizaci města Plzně pochází z přelomu 16. a 17. století podrobnější

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Lipová. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Lipová. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ041_0011_01) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ041.3402.4102.0011.01 Název obce: Kód obce (IČOB): 08443 (554626) Číslo ORP3

Více

MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY

MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY Nápravník, J., Ditl, P. ČVUT v Praze 1. Dopady produkce a likvidace prasečí kejdy na znečištění životního prostředí Vývoj stavu půdního fondu lze obecně charakterizovat

Více

KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 6a NÁZEV OPATŘENÍ Odpadní vody z malých obcí DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2007 1. POPIS PROBLÉMU Pro nakládání s odpadními vodami z malých obcí, kterými se pro účely tohoto katalogového

Více

TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY

TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY spol. s r.o. MALÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD DO 50 EO MČA 6 až MČA 35 TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY PRAHA Podkovářská 6 190 00 Praha 9 OBSAH : 1. Použití... 3 2. Technické údaje... 3 2.1 Všeobecně...3 2.2 Parametry

Více

Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád

Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád Ostrava, listopad 2009 Výtisk č.:1 Na základě zpracovaného paspartu kanalizací v dané oblasti a provozního řádu kanalizace předkládáme návrh kanalizačního

Více

Zkušenosti z provozu vybraných membránových bioreaktorů

Zkušenosti z provozu vybraných membránových bioreaktorů Zkušenosti z provozu vybraných membránových bioreaktorů Lukáš Dvořák, Ph.D. Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technická univerzita v Liberci Bendlova 1409/7 461 17 Liberec lukas.dvorak@tul.cz,

Více

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko 1 (5) červen 2013 Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Identifikační údaje stavby Název stavby: Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Místo stavby: Kutná Hora, Čáslav, Uhlířské Janovice, Zruč

Více

ZPRACOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD. Cenné látky v odpadní vodě / Separované čištění proudů vod

ZPRACOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD. Cenné látky v odpadní vodě / Separované čištění proudů vod DECENTRALIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD Cenné látky v odpadní vodě / Separované čištění proudů vod Jan Bartáček jan.bartacek@vscht.cz www.vscht.cz/homepage/tvp/index/studenti/predmety/dzov CO LZE RECYKLOVAT

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více