PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ SOFTBALLOVÉ ASOCIACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ SOFTBALLOVÉ ASOCIACE"

Transkript

1 PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ SOFTBALLOVÉ ASOCIACE 1

2 I. ZÁKLADNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1.1. Základní ustanovení Přestupní řád softballu (dále jen PŘ) stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují změny příslušnosti hráčů a hráček (dále jen hráčů) k oddílům a klubům (dále jen oddílům) v České softballové asociaci (ČSA). Vztahuje se na všechny přestupy a hostování mezi oddíly na území ČR Účastníci řízení V přestupním řízení a řízení o hostování vystupují: - hráč, který žádá o přestup / hostování - mateřský oddíl (oddíl, za který je hráč registrován) - nový oddíl (oddíl, do kterého hráč hlásí přestup nebo hostování) - přestupní komise (orgán ČSA úzce podřízen STK ČSA) 1.3. Práva hráče Každý hráč, který je řádně registrován v ČSA, má právo požádat o přestup či hostování 1.4. Přestup Přestup je přechod hráče z jednoho oddílu do druhého, provedený podle pravidel tohoto PŘ a spojený se změnou registrace Hromadný přestup Hromadný přestup (HP) - je přestup většího množství hráčů do jiného oddílu registrovaného v ČSA, v jehož důsledku zanikají všechna družstva daného oddílu. Za HP se považuje také přestup, v jehož důsledku zanikne celá ženská nebo mužská složka daného oddílu. HP lze podat na jednom společném řádně vyplněném formuláři, tj. se všemi náležitostmi požadovanými PŘ Hostování Hostování - (dočasná změna hráčské příslušnosti) je časově omezený start v jiném než mateřském oddíle, a to bez změny registrace. Jednotlivé formy hostování jsou uvedeny dále Souběžný start Souběžný start - hráč může hrát za družstva dvou oddílů (mateřský a nový) v jednom časovém období. Je povolen u následujících druhů hostování: H 22, H 19, HS, HZ 2

3 II. ROZHODOVÁNÍ O PŘESTUPECH A HOSTOVÁNÍ 2.1. Přestupní komise Všechny žádosti o přestup a hostování hráčů na území České republiky (kromě hostování do zahraničí) projednává a rozhoduje Přestupní komise ČSA, která je úzce podřízena Sportovnětechnické komisi ČSA Lhůta pro vyřízení žádosti Vyřízení přestupu nebo hostování provede přestupní komise do 30 dnů od data podání žádosti Opakovaná žádost o přestup Požádá-li hráč po uplynutí čekací doby znovu o přestup a jsou-li splněny veškeré podmínky tohoto PŘ, přestupní komise žádost o přestup schválí i přes nesouhlas mateřského oddílu. Toto schválení je podmíněno předložením dokladu o zaplacení odstupného mateřskému oddílu Zamítnutí žádosti Zamítnutí žádosti o přestup či hostování se oznamuje hráči (žadateli) písemně Přestup po uplynutí čekací doby Přestupy schválené přes nesouhlas mateřského oddílu, tj. po uplynutí čekací doby, se oznamují mateřskému oddílu písemně Zveřejnění přestupů a hostování Schválené přestupy a hostování se oznamují zveřejněním na internetu ČSA. III. PRAVIDLA PRO PŘESTUPY 3.1. Frekvence přestupů Hráč (dále také jako žadatel ) smí přestupovat po uplynutí nejméně 365 dnů od svého posledního přestupu, od své první registrace nebo od své nové registrace, v případě, že nebyl registrován Oddílová příslušnost Hráč mění oddílovou příslušnost s termínem, ke kterému mu byl přestup schválen STK. Do doby schválení přestupu je členem mateřského oddílu, za který může startovat v soutěžích Počet žádostí Hráč nesmí podat současně dvě žádosti o přestup. Podání žádosti o přestup do dvou či více oddílů je neplatné a je důvodem pro zahájení disciplinárního řízení s žadatelem. Hráč může během jedné přestupní doby podat jednu žádost o přestup a jednu žádost o hostování. 3

4 3.4. Přestupní doba Žádost o přestup je možné podat pouze v přestupní době, tj. od do následujícího kalendářního roku Žádost o přestup Formulář Žádost o přestup podává hráč písemně na řádně vyplněném tiskopise "Žádost o přestup či hostování (dále také jako tiskopis ) a doručí ji poštou, elektronickou poštou (scan) nebo osobně na sekretariát ČSA Doručení žádosti Hráč, který žádá o přestup se souhlasem svého mateřského oddílu, doručí na sekretariát ČSA jeden řádně vyplněný tiskopis, na kterém bude současně vyjádření mateřského oddílu. Nevyjádří-li se mateřský oddíl současně s podáním žádosti hráče, je žadatel povinen poslat doporučeně jeden řádně vyplněný tiskopis svému mateřskému oddílu. Na sekretariát ČSA pak doručí druhý řádně vyplněný tiskopis, včetně kopie podacího lístku, kterým prokáže zaslání žádosti svému mateřskému oddílu Žádost o přestup musí obsahovat: - údaje o hráči (jméno, příjmení, rodné číslo, ová adresa, adresa trvalého bydliště) - datum podání žádosti - souhlas a podpis hráče - souhlas nového oddílu (datum) - vyjádření mateřského oddílu (datum). S vyplněnou žádostí o přestup musí být zaslány na sekretariát ČSA tyto doklady: - u hráče mladšího 15 let souhlas zákonného zástupce - potvrzení mateřského oddílu o přijetí odstupného, bylo-li požadováno Doplnění žádosti Pokud některý doklad není přiložen, bude hráč vyzván, aby doklad doplnil do 10 dnů. Jestliže hráč výzvě nevyhoví nebo mezitím uplyne přestupní doba, přestupní komise žádost o přestup zamítne Zrušení žádosti Žádost o přestup je možné vzít zpět se souhlasem všech zúčastněných stran, a to do doby, než přestupní komise o přestupu rozhodne. Poplatek se nevrací Platnost žádosti Řádně vyplněný tiskopis s podpisem hráče může nový oddíl použít jen pro přestupní dobu, odpovídající datu uvedenému u podpisu hráče. Použití podepsaných tiskopisů v jiné přestupní době je důvodem pro zahájení disciplinárního řízení proti tomu, kdo je takto použil. 4

5 3.6. Poplatky za přestupy Správní poplatek za přestup Správní poplatek za podání žádosti o přestup činí 100,- Kč. U hromadného přestupu (HP) činí 50,-Kč. Správní poplatek může za žadatele uhradit i kterýkoliv oddíl, mateřský nebo nový. Pokud se oddíly nedohodnou, bude správní poplatek automaticky účtován novému oddílu Úhrada poplatku Poplatky za přestup se hradí převodem na účet ČSA, hotově na sekretariátu ČSA nebo jiným bezhotovostním platebním stykem, na kterém se plátce dohodne s ČSA Práva a povinnosti mateřského oddílu Vyjádření k žádosti Mateřský oddíl je povinen se vyjádřit k žádosti hráče do 15 dnů ode dne jejího doručení. Své vyjádření uvede přímo na doručený tiskopis nebo jinou písemnou formou a doporučeně zašle na sekretariát ČSA. Vyjádření musí být opatřeno razítkem mateřského oddílu, datem a podpisy dvou funkcionářů. (Např. s přestupem souhlasíme, s přestupem nesouhlasíme, s přestupem souhlasíme za odstupné.) Za projev souhlasu s přestupem se považuje i razítko oddílu a podpisy dvou funkcionářů mateřského klubu bez písemného stanoviska. Vyjádření zaslané po uplynutí shora uvedené lhůty: - je důvodem pro zahájení disciplinárního řízení s mateřským oddílem, a současně - se považuje jako souhlas mateřského oddílu s přestupem, i kdyby obsahovalo opačné stanovisko, a PK ČSA žádost schválí. Pro posouzení dodržení stanovené lhůty je rozhodující datum podacího razítka pošty Nevyjádření k žádosti Pokud se mateřský oddíl nevyjádří k žádosti o přestup vůbec, má se za to, že s ní souhlasí a přestupní komise žádost schválí Odstupné Žádost o odstupné Mateřský oddíl může od nového oddílu za přestup hráče požadovat odstupné. Vyjadřuje-li se mateřský oddíl k žádosti o přestup dodatečně (ve lhůtě dle ) a požaduje-li odstupné, je povinen své vyjádření doporučeně zaslat hráči i novému oddílu; vyjádření, které posílá mateřský oddíl na ČSA, doloží kopiemi těchto podacích lístků Výše odstupného Výše odstupného za přestup je stanovena na základě dohody mezi oddíly Uhrazení odstupného 5

6 Do doby uhrazení odstupného novým oddílem přestupní komise žádost neschválí Stanovení odstupného Přestupní komisí Pokud se oddíly do konce čekací doby na výši odstupného nedohodnou, rozhodne o výši odstupného Přestupní komise, a to podle tabulkových hodnot, které jsou přílohou tohoto PŘ. Při stanovení výše odstupného přihlédne Přestupní komise k aktuální výkonnosti a kvalitě hráče a má právo se odchýlit od tabulkových hodnot až o 30% Čekací doba Udělení čekací doby Čekací doba v softballu trvá 6 měsíců. Začíná zpětně ke dni podání žádosti o přestup na sekretariát ČSA v případě, že mateřský oddíl hráče s jeho žádostí o přestup nesouhlasí. Po doručení zamítnutí žádosti (viz ) je hráč povinen doručit na sekretariát ČSA písemnou žádost o udělení čekací doby Předčasné ukončení čekací doby Dohodnou-li se oba oddíly kdykoliv v průběhu čekací doby na schválení žádosti o přestup, bude čekací doba doručením jejich písemné dohody na sekretariát ČSA ukončena Start hráče v čekací době Během čekací doby může hráč nadále startovat za mateřský oddíl Opakovaná žádost o přestup Po uplynutí čekací doby je hráč, který trvá na uskutečnění přestupu, povinen znovu podat na sekretariát ČSA řádně vyplněný tiskopis Žádost o přestup či hostování, na němž vyznačí, že se jedná o opakovaný přestup po uplynutí čekací doby". Opakovaná žádost o přestup musí být podána nejpozději do 15 dnů po uplynutí čekací doby. IV. PRAVIDLA PRO HOSTOVÁNÍ 4.1. Jednotlivé druhy hostování: Hostování klasické - HK. - Hráč smí startovat pouze za nový oddíl (jakékoliv jeho družstvo jakékoliv úrovně) bez změny oddílové příslušnosti, v souladu se soutěžními řády. - Žádost je nutno podat v termínu do příslušného roku. - Hráč má možnost hostovat a) v jarní části sezony (do příslušného roku) b) do konce celé hrací sezóny (do příslušného roku) - Hráč spolu s mateřským oddílem má právo kdykoliv mezi a termín klasického hostování prodloužit, ale jen do konečného termínu , nebo zkrátit, ale jen do konečného termínu U klasického hostování není povolen souběžný start. - Termín začátku hostování je nejpozději příslušného kalendářního roku. 6

7 Poznámka: Po dobu hostování smí hráč v novém oddíle nastoupit ve všech soutěžích. A to i v soutěžích, ve kterých hrají týmy jeho mateřského oddílu. Hráč tedy muže nastoupit proti mateřskému oddílu!! Hostování do vyšší úrovně soutěže - HV. - Hráč smí startovat pouze za nový oddíl bez změny oddílové příslušnosti. - Žádost je nutno podat v termínu do příslušného roku. - HV se povoluje pouze do oddílu hierarchicky vyššího, resp. do jeho družstva (družstev), které hrají kvalitativně vyšší soutěž než nejvýše hrající družstvo mateřského oddílu. - Hráč má možnost hostovat v novém oddílu na dobu minimálně 2 měsíce. Hráč má právo kdykoliv po uplynutí dvou měsíců po zahájení platnosti hostování toto hostování zrušit. - U hostování do vyšší úrovně soutěže není povolen souběžný start. - Termín začátku hostování je nejpozději příslušného kalendářního roku. Poznámka: Po dobu hostování smí hráč v novém oddíle nastoupit ve všech soutěžích, které jsou kvalitativně vyšší než soutěže, ve kterých hrají týmy mateřského oddílu. Hráč tedy nesmí v žádné soutěži nastoupit proti mateřskému oddílu!!! Hostování 22 - (hráčů do 22 let) - H Hráč smí startovat v soutěžích za mateřský oddíl a současně v jednom nebo více družstvech nového oddílu. - Hostování H 22 se povoluje do hierarchicky vyšších soutěží, než kterých se účastní družstva mateřského oddílu. - Hostování se týká hráčů, kteří v daném soutěžním ročníku resp. v roce ohlášení hostování do vyšší soutěže dosáhnou maximálně věku 22 let. - U H 22 je povolen souběžný start. - Termín začátku hostování je nejpozději příslušného kalendářního roku. Poznámka: Po dobu hostování smí hráč v novém oddíle nastoupit ve všech soutěžích, které jsou kvalitativně vyšší než soutěže, které hrají týmy mateřského oddílu. Zároveň může nastupovat ve všech týmech mateřského oddílu. Hráč tedy nesmí v žádné soutěži nastoupit proti mateřskému oddílu!!! Hostování 19 - (hráčů do 19 let) - H Hráč smí startovat v soutěžích za mateřský oddíl a současně v jednom nebo více družstvech jakékoliv kategorie nového oddílu. - Hostování 19 je možné realizovat pouze z mateřského oddílu, který nemá v této soutěži žádné družstvo. - Hostování se povoluje i do hierarchicky nižších soutěží, než kterých se účastní družstva mateřského oddílu. - H 19 se povoluje i do mládežnických družstev kategorií, které herně neobsazuje mateřský oddíl. - Hostování lze schválit pouze do příslušné pohlavní linie. - Týká se hráčů, kteří v daném soutěžním ročníku resp. v roce ohlášení hostování dosáhnou maximálně věku 19 let. - U H 19 je povolen souběžný start. - Termín začátku hostování je nejpozději příslušného kalendářního roku. 7

8 Poznámka: Po dobu hostování smí hráč v novém oddíle nastoupit ve všech soutěžích, ve kterých nehrají týmy jeho mateřského oddílu. Zároveň může nastupovat ve všech týmech mateřského oddílu. Hráč tedy nesmí v žádné soutěži nastoupit proti mateřskému oddílu!!! Hostování studentů HS. - Hráč smí startovat v soutěžích za mateřský oddíl a současně v jednom družstvu jiného oddílu, a to pouze v soutěži, pro kterou je hostování schváleno. - HS se povoluje pouze na úrovni různých oblastních přeborů. Hráč nesmí nastoupit za dvě rozdílná družstva v jedné soutěži. - Týká se hráčů, kteří řádně studují formou denního studia na středních nebo vysokých školách. - K žádosti o HS je nutno přiložit potvrzení o studiu na SŠ nebo VŠ v místě nového oddílu. - U hostování studentů je povolen souběžný start. - Termín začátku hostování je nejpozději příslušného kalendářního roku. Poznámka: Po dobu hostování smí hráč nastupovat ve dvou oblastních soutěžích. V oblastní soutěži mateřského oddílu a v oblastní soutěži nového oddílu. Ani v jednom případě se nesmí jednat o celostátní soutěž Zrušení omezení vyšší soutěže Ustanovení tohoto odstavce platí pro HV a H 22. V případě, že má mateřský oddíl v jedné kategorii více týmů v různých úrovních, je možné schválit hostování HV nebo H 22 do soutěže, která se nachází mezi úrovněmi obou mateřských týmů. Hráč dodá k žádosti o hostování písemné vyjádření, ve kterém se vzdá účasti ve vyšší soutěži do daného roku. Žádost musí být podána do prvního zápasu vyšší soutěže mateřského oddílu v daném roce. Příklad: Hráč B-týmu, hrající oblastní soutěž, nemá výkonnost pro A-tým hrající Extraligu. Pokud se písemně vzdá na celou sezónu účasti v A-týmu, je možno schválit jeho HV nebo H 22 do 2.ČSL Četnost hostování Počet hostování Hráč může v jednom kalendářním roce jednou hostovat. Nelze současně uplatnit více druhů hostování s výjimkou hostování do zahraničí a ze zahraničí Počet žádostí o hostování Hráč nesmí podat současně dvě a více žádostí o jakýkoliv druh hostování s výjimkou hostování do zahraničí a ze zahraničí Počet žádostí o přestup a hostování Hráč může během jednoho přestupního období podat jednu žádost o přestup a jednu žádost o hostování Ukončení hostování Hostování je ukončeno uplynutím schválené doby hostování nebo schválením přestupu do nového klubu, do kterého bylo schváleno předchozí hostování. V případě schválení přestupu do jiného klubu než je schválené předchozí hostování, je ukončeno hostování pouze v případě, jestliže druh hostování nelze dodržet. 8

9 Přednost mateřského klubu V případě, že se družstvo, ve kterém hráč hostuje, střetává v soutěži (kvalifikace, prolínací soutěž, baráž, ) s družstvem mateřského oddílu, může hráč nastoupit pouze za družstvo mateřského oddílu Termíny pro hostování Termín podání HK a HS Žádost o hostování druhů HK, HS je možné podat pouze do příslušného kalendářního roku Termín podání HV, H 22, H 19 Žádost o hostování druhů HV, H 22, H 19 je možné podat pouze do příslušného kalendářního roku Žádost o hostování Pravidla pro podání žádosti Žádost o hostování podává hráč písemně na řádně vyplněném tiskopise "Žádost o přestup či hostování " na sekretariát ČSA Žádost o hostování musí obsahovat: - údaje o hráči (jméno, příjmení, rodné číslo, ová adresa, adresa trvalého bydliště) - datum podání žádosti - souhlas a podpis hráče - souhlas nového oddílu (datum) - souhlas mateřského oddílu (datum) - dohodnutou dobu hostování (od - do) - družstvo a soutěž, do které hráč hlásí hostování - u hráče mladšího 15 let souhlas zákonného zástupce Doplnění žádosti Pokud některý doklad není přiložen, bude hráč vyzván, aby doklad doplnil do 10 dnů. Jestliže hráč výzvě nevyhoví nebo mu mezitím projde lhůta, je hostování zamítnuto Stažení žádosti Žádost o hostování je možné vzít zpět se souhlasem všech zúčastněných stran, a to do doby, než přestupní komise o hostování rozhodne. Poplatek se nevrací Platnost žádosti Tiskopis "Žádost o přestupu či hostování " s podpisem hráče může nový oddíl použít jen pro časové období odpovídající datu uvedenému u podpisu hráče. Použití podepsaných tiskopisů v jiném období se disciplinárně postihuje. 9

10 4.5. Poplatky za hostování Správní poplatek za hostování Správní poplatek za podání žádosti o hostování činí 100,- Kč. Správní poplatek může uhradit i kterýkoliv oddíl, mateřský nebo nový. Pokud se oddíly jinak nedohodnou, bude správní poplatek automaticky účtován novému oddílu Způsob úhrady Poplatky za hostování se hradí převodem na účet ČSA, hotově na sekretariátu ČSA nebo jiným bezhotovostním platebním stykem, na kterém se plátce dohodne s ČSA Práva a povinnosti mateřského oddílu Souhlas mateřského oddílu K hostování je vždy třeba souhlasu mateřského oddílu. Nesouhlasí-li mateřský oddíl, přestupní komise žádost hráče o hostování zamítne Změna hostování v přestup Dojde-li k dohodě obou oddílů, může být hostování změněno na přestup, ale pouze v přestupním termínu Odstupné u hostování U hostování nárok na odstupné nevzniká a veškeré vztahy se řeší dohodou mezi oddíly. V. HOSTOVÁNÍ DO ZAHRANIČÍ A ZE ZAHRANIČÍ 5.1. Právo na hostování do zahraničí Každý hráč, který je řádně registrován v ČSA, má právo hostovat do zahraničí Podmínky hostování Hostování hráčů resp. start českých hráčů v zahraničí se řídí následujícími body: a) Jednání o hostování probíhá zásadně mezi jednotlivými kluby. Sjednání podmínek hostování (tj. smlouvy se zahraničním klubem) je záležitostí samotného hráče a jeho mateřského oddílu. b) K hostování do zahraničí je třeba souhlasu Předsednictva ČSA (z důvodu stanovení reprezentačních povinností, závazků apod.), k němuž je potřeba souhlasného stanoviska mateřského oddílu. Předsednictvo ČSA žádost o přestup do zahraničí projedná na svém nejbližším zasedání od data podání žádosti. c) Hráč během svého hostování může kdykoliv nastoupit za svůj mateřský oddíl v soutěžích ČR, pokud mu smlouva s novým oddílem (zahraničním) nestanoví jinak. Tím je prakticky povolen souběžný start v české i zahraniční soutěži. d) Starty hráčů na soutěžích ESF a ISF se řídí předpisy těchto nadřízených organizací 10

11 5.3. Četnost hostování do zahraničí Hráč může v jednom kalendářním roce jednou hostovat do zahraničí. Současně může uplatnit i jeden druh hostování dle bodu 4.1. tohoto PŘ Poplatky za hostování do zahraničí Správní poplatek za hostování do zahraničí Správní poplatek za podání žádosti o hostování do zahraničí činí 100,- Kč. Správní poplatek může uhradit hráč nebo jeho mateřský oddíl. Pokud se oddíly jinak nedohodnou, bude správní poplatek automaticky účtován mateřskému oddílu Způsob úhrady Poplatky za hostování do zahraničí se hradí převodem na účet ČSA, hotově na sekretariátu ČSA nebo jiným bezhotovostním platebním stykem, na kterém se plátce dohodne s ČSA Hostování ze zahraničí Podmínky hostování Hráči ze zahraničí (cizinci) mohou hostovat a registrovat se v českých oddílech pouze v přestupní době - do K hostování ze zahraničí je třeba písemný souhlas příslušné národní federace, pokud je hráč nějaké federace členem. V případě, že cizinec není členem žádné jiné národní softballové federace, stvrdí toto čestný prohlášením, které spolu se žádostí o registraci zašle do kanceláře ČSA Práva zahraničního hráče Zahraniční hráč (cizinec) je povinen se v novém oddíle řádně zaregistrovat a následně se na něj vztahují práva i povinnosti dle řádů ČSA. Podle přestupního řádu má např. právo podávat žádosti o všechny druhy hostování Termíny hostování do zahraničí a ze zahraničí Termín podání Hostování do zahraničí Žádost o hostování do zahraničí je možné podat pouze do příslušného kalendářního roku. Termín začátku hostování je nejpozději příslušného roku. Ustanovení tohoto odstavce se vztahuje pouze na federace sdružené v Evropské softballové federaci. Hostování do jiných kontinentálních federací je možné podávat v průběhu celého roku a podléhá schválení Termín podání hostování ze zahraničí Žádost o hostování ze zahraničí a následnou registraci je možné podat pouze do příslušného kalendářního roku. 11

12 VI. ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ O PŘESTUPU ČI HOSTOVÁNÍ 6.1. Odvolání Účastníci přestupního řízení se mohou proti rozhodnutí přestupní komise o přestupu či hostování odvolat do 15 dnů od zveřejnění, resp. doručení výsledků přestupního řízení, k Předsednictvu ČSA. Odvolání musí být podáno písemně a doporučeně zasláno na sekretariát ČSA. Kopii odvolání je nutné zaslat i oběma zbylým účastníkům přestupního řízení Správní poplatek odvolání Správní poplatek za odvolací řízení je 500,- Kč. Doklad o zaplacení správního poplatku za odvolání je nedílnou součástí odvolání Projednání odvolání Předsednictvo ČSA odvolání proti rozhodnutí přestupní komise projedná za účasti stran a rozhodne do jednoho měsíce ode dne doručení odvolání. Odvolací orgán rozhodnutí přestupní komise zruší, změní nebo potvrdí. Jeho rozhodnutí je konečné. Je-li odvolání podáno opožděně nebo není-li připojen doklad o zaplacení poplatku, odvolací orgán odvolání zamítne a neprojednává Odklad rozhodnutí Odvolání nemá odkladný účinek. VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 7.1. Platnost Přestupního řádu Tento Přestupní řád byl schválen Předsednictvem ČSA dne a je platný pro všechny členy ČSA od Nabytí účinnosti Dnem nabytí účinnosti tohoto PŘ ČSA se ruší všechny dříve vydané přestupní řády pro softball, jejich změny a doplňky Výklad Přestupního řádu Výklad a vysvětlení k tomuto přestupnímu řádu ČSA podává Přestupní komise ČSA, STK ČSA nebo předsednictvo ČSA. Přestupní komise ČSA v případě potřeby může k tomuto přestupnímu řádu vydávat upřesňující prováděcí pokyn (např. upřesnění dat pro lhůty jednotlivých forem hostování, ). 12

13 PŘÍLOHA PŘESTUPNÍHO ŘÁDU SOFTBALLU Klíč pro stanovení finančních náhrad za výchovné Finanční náhrada za výchovné hráče, kterou nový klub zaplatí mateřskému oddílu za přestup hráče, se stanovuje resp. vypočte podle následujících kritérii: FN = ZČ x S x P x R x V kde ZČ je základní přestupní částka S je koeficient úrovně soutěže, ve které hráč hraje, P je koeficient postavení hráče v poli, R je koeficient reprezentace ČR a V je koeficient věku hráče. Koeficienty pro výpočet finančních náhrad za výchovné hráče se stanovují na základě uplynulé dvě sezóny. Při stanovení finančních náhrad se vychází z aktuální výkonnosti hráče. Použité koeficienty si musejí navzájem odpovídat. Při více možnostech výpočtu se použije ta nejvýhodnější pro mateřský oddíl hráče. Prokazování těch skutečností rozhodujících pro stanovení jednotlivých koeficientů, které závisí na počtu odehraných utkání, je povinností mateřského oddílu a provádí se předložením zápisů z utkání. Průkaznost předložených zápisů posuzuje STK. Základní přestupní částka ZČ Výše základní přestupní částky je 2000,- Kč. Koeficient úrovně soutěže S Koeficient úrovně se stanovuje podle kvalitativní úrovně soutěže, v níž hráč v uplynulé sezóně hrál. koeficient úrovně: Extraliga ČSL ČSL oblastní a mládežnické soutěže Poznámka: Koeficient se vypočítává z nejvyšší soutěže, ve které hráč nastupoval bez ohledu na mateřskou příslušnost. Hráčem Extraligy je takový hráč, který nastoupil v min. 40% utkání z celkového počtu utkání příslušné soutěže v daném roce. V případě, že hráč nenastoupil k takovému počtu zápasů, který by jej opravňoval být ligovým, náleží mu koeficient nejbližší nižší úrovně, kterou mateřský oddíl obsadil svým družstvem. V případě, že hráč není ligový a mateřský oddíl nemá jiného družstva, náleží mu koeficient 0,5. Koeficient postavení hráče v poli P Koeficient důležitosti se stanovuje podle hráčovy pozice v uplynulé sezóně. Nadhazovačem či chytačem se rozumí takový hráč, který na post nadhazovače nastoupil ve 33% zápasů z celkového počtu zápasů družstva. koeficient důležitosti postů: nadhazovač chytač 1.5 ostatní.... 1,0 13

14 Koeficient reprezentačních zkušeností R Reprezentantem se pro účely finanční náhrady rozumí hráč, který v posledních dvou letech startoval za družstvo ČR na oficiální akci pořádané ESF nebo ISF. Hráč byl uveden v oficiální soupisce družstva pro poslední Mistrovství Evropy či Mistrovství světa, kvalifikaci na OH příslušné kategorie. koeficient reprezentační zkušenosti: kategorie dospělých kategorie mládeže nereprezentant Koeficient věku V Výše koeficientu věku se stanovuje podle aktuálního věku v době podání přestupu. koeficient věku: muži ženy do 13 let do 16 let do 19 let do 22 let do 25 let do 27 let do 30 let do 35 let do 40 let nad 40 let

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Kapitola 1 - Základní pojmy. Kapitola 2 - Podání žádosti o přestup nebo hostování

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Kapitola 1 - Základní pojmy. Kapitola 2 - Podání žádosti o přestup nebo hostování PŘESTUPNÍ ŘÁD Kapitola 1 - Základní pojmy 1.1 - Přestup a hostování Přestup je akt, při kterém registrovaný člen ČBA mění svoji registraci z jednoho oddílu do jiného. Hostování je stav, kdy registrovaný

Více

(platný od )

(platný od ) Kapitola 1 - Základní pojmy PŘESTUPNÍ ŘÁD (platný od 1.1.2017) 1.1 - Přestup a hostování Přestup je akt, při kterém registrovaný člen ČBA mění svoji registraci z jednoho oddílu do jiného. Hostování je

Více

Přestupní řád. Svazu zápasu České republiky

Přestupní řád. Svazu zápasu České republiky Přestupní řád Svazu zápasu České republiky Přestupní řád Svazu zápasu České republiky Přestupní řád Svazu zápasu České republiky (dále jen PŘ ) je směrnicí, která řeší přestupy a hostování aktivních zápasníků

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU Článek 1 Základní ustanovení (1) Tento přestupní řád stanoví podmínky a postup, za nichž se uskutečňují přestupy a hostování hráčů korfbalu sdružených v Českém

Více

Přestupní řád Svazu zápasu České republik

Přestupní řád Svazu zápasu České republik P R E A M B U L E Přestupní řád Svazu zápasu České republiky (dále jen PŘ) je směrnicí, která řeší přestupy a hostování aktivních zápasníků a ostatních členů SZČR v ČR. Současně upravuje podmínky jak pro

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD HOKEJBALU

PŘESTUPNÍ ŘÁD HOKEJBALU PŘESTUPNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2012 Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento přestupní řád stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují přestupy a hostování hráčů hokejbalu na území ČR. 2. Účastníky přestupního jednání

Více

Přestupní řád Svazu lyžařů České republiky

Přestupní řád Svazu lyžařů České republiky Přestupní řád Svazu lyžařů České republiky I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Přestupní řád Svazu lyžařů České republiky ( dále jen SLČR ) stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují změny klubové/oddílové

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ 1. Základní ustanovení 2. Přestup 3. Hostování 4. Zamezení možnosti přestupu či hostování hráče 5. Rozhodování o přestupu 6. Rozhodování o hostování 7. Oznamování

Více

ČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ PŘESTUPNÍ ŘÁD

ČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ PŘESTUPNÍ ŘÁD Praha květen 2014 1 HLAVA I. - Základní ustanovení. Článek 1. Každý hráč badmintonu, který je registrovaný u ČBaS, může požádat o hostování nebo o změnu registrace

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD. platný od

PŘESTUPNÍ ŘÁD. platný od Svaz národní házené PŘESTUPNÍ ŘÁD platný od 15. 7. 2014 Svaz národní házené, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Petr Holý tel.:+420 721 820 755, e-mail: narodnihazena@cuscz.cz,

Více

Registrační řád. Svazu zápasu České republiky

Registrační řád. Svazu zápasu České republiky Registrační řád Svazu zápasu České republiky Registrační řád Svazu zápasu České republiky (dále jen RŘ ) stanoví podmínky a způsob, jakým se zajišťuje příslušnost ke Svazu zápasu ČR. Všichni členové SZČR,

Více

Přestupní řád Českého svazu házené

Přestupní řád Českého svazu házené Přestupní řád Českého svazu házené jaro 2014 1 Článek I Základní ustanovení a definice 1. Přestupní řád stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují změny příslušnosti jednotlivce - člena ČSH s licencí hráče

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD HOKEJBALU

PŘESTUPNÍ ŘÁD HOKEJBALU PŘESTUPNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2015 Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento přestupní řád stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují přestupy a hostování hráčů hokejbalu na území ČR. 2. Účastníky přestupního jednání

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ Základní ustanovení Článek 1 1. Přestupní řád Českého svazu házené stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují změny příslušnosti registrovaného člena Českého svazu házené

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ PŘESTUPNÍ ŘÁD VOLEJBALU Číslo směrnice: 06/2011 Směrnice kategorie: C Schváleno: Výborem ČVS dne 22. května 2011 Účinnost od: 1. července 2011 Číslo jednací: 006-22-05-11 Směrnice

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU

REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2015 Článek 1 Základní ustanovení 1. Start v soutěžích ČMSHb se umožňuje pouze hráči, který je registrován podle tohoto řádu. 2. Registrací se rozumí záznam hráče v IS ČMSHb,

Více

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL PŘESTUPNÍ ŘÁD

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL PŘESTUPNÍ ŘÁD FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL PŘESTUPNÍ ŘÁD PŘESTUPNÍ ŘÁD Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. (dále jen ČFSF) vydává PŘESTUPNÍ ŘÁD platný pro soutěže v sálovém fotbalu futsalu pořádané v rámci ČFSF s platností

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 14.6.2014 Článek 1 Základní ustanovení 1. Hráči, kteří se chtějí zúčastnit sportovních soutěží v ledním hokeji (dále také jako

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 18. 6. 2016 Článek 1 Základní ustanovení 1. Hráči, kteří se chtějí zúčastnit sportovních soutěží v ledním hokeji (dále také

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

Český svaz ledního hokeje. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

Český svaz ledního hokeje. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno VV ČSLH dne 21.5.2009 ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování ČÁST III. Rozhodování

Více

Záznam o změnách. Orgán Datum Platnost změny od Změny

Záznam o změnách. Orgán Datum Platnost změny od Změny ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK ANDD ROLLU Přestupní řád Platnost od 19. 3. 2011 Záznam o změnách Orgán Datum Platnost změny od Změny 1. Základní ustanovení... 2 2. Náležitosti žádosti o přestup... 2 3.

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD KAPITOLA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

PŘESTUPNÍ ŘÁD KAPITOLA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PŘESTUPNÍ ŘÁD Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. (dále jen ČFSF) vydává PŘESTUPNÍ ŘÁD platný pro soutěže v sálovém fotbalu futsalu pořádané v rámci ČFSF s platností od 20. 10. 2014. KAPITOLA

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov PŘESTUPNÍ ŘÁD VOLEJBALU Číslo směrnice: 06/2011 změna 05/2014 Směrnice kategorie: C Schváleno: Výborem ČVS dne 23. listopadu 2014 Účinnost

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10.

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10. PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu plaveckých sportů Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Přestupy sportovců v plaveckých sportech mají zejména napomáhat rozvoji výkonnosti, zabezpečovat zájmy sportovců a současně

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD 1.8.2012 Stránka 1 z 8 REGISTRAČNÍ ŘÁD I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 II. INDIVIDUÁLNÍ ČLENSTVÍ V ČASQ III. KOLEKTIVNÍ REGISTACE IV. ZPŮSOB UDĚLOVÁNÍ REGTISTRACÍ

Více

Směrnice České kuželkářské asociace. č. 1/2014. o postupu při odchodu hráče do zahraničí a o podmínkách registrace cizího státního příslušníka

Směrnice České kuželkářské asociace. č. 1/2014. o postupu při odchodu hráče do zahraničí a o podmínkách registrace cizího státního příslušníka Česká kuželkářská asociace Směrnice České kuželkářské asociace č. 1/2014 o postupu při odchodu hráče do zahraničí a o podmínkách registrace cizího státního příslušníka (dále jen směrnice ) Čl. 1 Základní

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE Obsah článek 1 Základní ustanovení 8 článek 2 Přestup 8 článek 3 Hostování 9 článek 4 Střídavé hostování 9 článek 5 Střídavý start 10 článek 6 Zamezení možnosti přestupu

Více

R E G I S T R A Č N Í

R E G I S T R A Č N Í R E G I S T R A Č N Í Ř Á D Registrační řád Svazu zápasu České republiky (dále jen RŘ ) stanoví podmínky a způsob, jakým se zajišťuje a prokazuje příslušnost ke Svazu zápasu ČR. Všichni členové SZČR, fyzické

Více

ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK AND ROLLU. Přestupní řád. Platnost od 9. 3. 2015

ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK AND ROLLU. Přestupní řád. Platnost od 9. 3. 2015 ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK AND ROLLU Přestupní řád Platnost od 9. 3. 2015 Záznam o změnách Orgán Datum Platnost změny od Změny RO 13. 3 2013 13. 4. 2013 4.1 nyní platí i pro páry (vypuštěna poslední

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD ČMFS

REGISTRAČNÍ ŘÁD ČMFS REGISTRAČNÍ ŘÁD ČMFS článek 1 Základní ustanovení 1. Registrací se rozumí záznam hráče v ústředním registru Českomoravského fotbalového svazu (dále jen ČMFS), který stanoví jeho příslušnost (členství)

Více

Vnitřní řád České Federace Kendó. Přestupní řád ČFK

Vnitřní řád České Federace Kendó. Přestupní řád ČFK Vnitřní řád České Federace Kendó sekce III. Přestupní řád ČFK (rev. 1 ze dne 1.2.2016) Obsah 1. Poslání přestupního řádu ČFK 2. Základní ustavení 3. Podmínky pro přestup 4. Ohlášení přestupu 5. Rozhodnutí

Více

Svaz kulturistiky a fitness České republiky. Přestupní řád

Svaz kulturistiky a fitness České republiky. Přestupní řád Přestupní řád Základní ustanovení 1. Sportovci, kteří se aktivně účastní soutěží Svazu kulturistiky a fitness České republiky (dále jen SKFČR), musí být registrováni v souladu s Registračním řádem. Registrací

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD FAČR

REGISTRAČNÍ ŘÁD FAČR REGISTRAČNÍ ŘÁD FAČR článek 1 Základní ustanovení 1. Registrací se rozumí záznam hráče v ústředním registru Fotbalové asociace České republiky (dále jen FAČR), který stanoví jeho příslušnost (členství)

Více

Přestupní řád basketbalu

Přestupní řád basketbalu Přestupní řád Čl. I. Základní ustanovení (1) Tento přestupní řád (dále jen PŘ) stanovuje podmínky, za nichž se uskutečňují změny příslušností - přestupy a hostování - hráčů a hráček (dále jen hráčů) k

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení REGISTRAČNÍ ŘÁD Článek 401. Základní ustanovení 401.01 Členy ČAST jsou oddíly stolního tenisu, jejichž příslušníci jsou registrováni podle tohoto řádu. Příslušníci se dělí na: a) závodníky a závodnice

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5 PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC I. Základní ustanovení Článek 1. 1.1. Přestupní řád českého svazu cyklistiky (dále jen ČSC) stanovuje podmínky za nichž se uskutečňují změny oddílové či klubové (dále jen klubové) příslušnosti

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno konferencí ČSLH dne 26.6.2010 a VV ČSLH ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování

Více

Přestupní řád basketbalu

Přestupní řád basketbalu Přestupní řád Čl. I. Základní ustanovení (1) Tento přestupní řád (dále jen PŘ) stanovuje podmínky, za nichž se uskutečňují změny klubové příslušnosti - přestupy a hostování - hráčů a hráček (dále jen hráčů)

Více

Odvolací řád ŠSČR. Článek 1 - Základní ustanovení. Článek 2 - Námitky

Odvolací řád ŠSČR. Článek 1 - Základní ustanovení. Článek 2 - Námitky Odvolací řád ŠSČR Článek 1 - Základní ustanovení 1. Odvolací řád ŠSČR stanovuje podmínky pro uplatnění práva členů ŠSČR podávat námitky a odvolávat se proti rozhodnutím učiněným v 1. instanci. 2. Odvolací

Více

REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s.

REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s. REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s. I. Úvod 1. Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz (dále jen FISAF.cz ) vydává tento registrační řád a přestupní řád za účelem

Více

Přestupní řád basketbalu

Přestupní řád basketbalu Přestupní řád Čl. I. Základní ustanovení (1) Tento přestupní řád (dále jen PŘ) stanovuje podmínky, za nichž se uskutečňují změny klubové příslušnosti - přestupy a hostování - hráčů a hráček (dále jen hráčů)

Více

Český svaz plaveckých sportů směrnice č. 4/2011 schválena dne: 29.5. 2011 REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 1 REGISTRACE ČLENŮ ČSPS

Český svaz plaveckých sportů směrnice č. 4/2011 schválena dne: 29.5. 2011 REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 1 REGISTRACE ČLENŮ ČSPS REGISTRAČNÍ ŘÁD Českého svazu plaveckých sportů Článek 1 REGISTRACE ČLENŮ ČSPS 1.1 Sportovec, který se chce aktivně zapojit do činnosti v plaveckých sportech, musí být registrován v ČSPS. 1.2 Každý rozhodčí,

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Článek 451. Přestup

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Článek 451. Přestup PŘESTUPNÍ ŘÁD Článek 451. Přestup 451.01 Přestup může podat každý hráč nebo ostatní člen kdykoli během roku s výjimkou období od 15. února do 14. května vč. 451.02 Přestup, ohlášený v období od 15. února

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace /5

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace /5 PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC I. Základní ustanovení Článek 1. 1.1. Přestupní řád českého svazu cyklistiky (dále jen ČSC) stanovuje podmínky za nichž se uskutečňují změny oddílové či klubové (dále jen klubové) příslušnosti

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 14.18. 6.2014 2016 Článek 1 Základní ustanovení 1. Hráči, kteří se chtějí zúčastnit sportovních soutěží v ledním hokeji (dále

Více

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, tel./ fax 242 429 260, e-mail: cgf@cstv.cz REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD Praha, listopad 2010 Roman Slavík předseda ČGF OBSAH

Více

SMĚRNICE ČAST č. 5 / 2014 Působení hráčů stolního tenisu v zahraničí

SMĚRNICE ČAST č. 5 / 2014 Působení hráčů stolního tenisu v zahraničí ČESKÁ ASOCIACE STOLNÍHO TENISU CZECH TABLE TENNIS ASSOCIATION, IČ: 00676888 160 17, Praha 6, Zátopkova 100/2, pošt. schránka 40 www.ping-pong.cz, e-mail: ctta@cuscz.cz fax: 00420 242 429 250 Úvodní ustanovení

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 14.6.2014 Článek 1 Základní ustanovení 1. Hráči, kteří se chtějí zúčastnit sportovních soutěží v ledním hokeji (dále také jako

Více

(3) Vydávání licence hráče provádí pověřený pracovník sekretariátu ČBF a to pro všechny kluby působící na území ČR.

(3) Vydávání licence hráče provádí pověřený pracovník sekretariátu ČBF a to pro všechny kluby působící na území ČR. Čl. I. Základní ustanovení (1) Hráči a hráčky (dále jen hráči) mohou oprávněně startovat za basketbalové kluby nebo oddíly (dále jen kluby) patřící do České basketbalové federace jen na platnou licenci

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

Český svaz ledního hokeje z.s. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje z.s. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno konferencí ČSLH dne 18. 6. 2016 ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování ČÁST

Více

Český svaz ledního hokeje. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

Český svaz ledního hokeje. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno konferencí ČSLH dne 16.6.2012 ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování ČÁST III.

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ. Číslo předpisu 5/2014 Účinnost od 1. ledna 2015

SBÍRKA PŘEDPISŮ. Číslo předpisu 5/2014 Účinnost od 1. ledna 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z Číslo předpisu 5/2014 Účinnost od 1. ledna 2015 Předseda organizační komise ČAS vyhlašuje úplné znění směrnice ČAS č. 8/2009, o registrovaných sportovcích,

Více

Přestupní řád ČSJu. Platný od 9.12.2012 Nahrazuje Přestupní řád z 18.10.2012) ČESKÝ SVAZ JUDO CZECH JUDO FEDERATION

Přestupní řád ČSJu. Platný od 9.12.2012 Nahrazuje Přestupní řád z 18.10.2012) ČESKÝ SVAZ JUDO CZECH JUDO FEDERATION ČESKÝ SVAZ JUDO CZECH JUDO FEDERATION Zátopkova 100/2 box 40 160 17 Praha 6-Strahov Czech Republic tel.: +420-2-33355280, fax:+420-2-57214265 Přestupní řád ČSJu Platný od 9.12.2012 Nahrazuje Přestupní

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

Český svaz ledního hokeje z.s. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje z.s. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno konferencí ČSLH dne 14.6.2014 ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování ČÁST

Více

Zásady členství v Českém svazu házené

Zásady členství v Českém svazu házené Zásady členství v Českém svazu házené červenec 2016 1 Článek 1 Úvodní ustanovení a definice 1.1 Zásady členství v Českém svazu házené (dále jen ČSH ) jsou prováděcím předpisem upravujícím zásady členství

Více

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL REGISTRA NÍ

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL REGISTRA NÍ FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL REGISTRAČNÍ ŘÁD Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. (dále jen ČFSF) vydává REGISTRAČNÍ ŘÁD platný pro soutěže pořádané v rámci ČFSF s platností od 1. 9. 2010. REGISTRAČNÍ

Více

Registrační a přestupní řád ŠSČR

Registrační a přestupní řád ŠSČR Registrační a přestupní řád ŠSČR Článek 1 - Základní ustanovení 1. Registrační a přestupní řád ŠSČR stanovuje podmínky registrace šachových oddílů a fyzických osob v Šachovém svazu České republiky a podmínky,

Více

Registrační a přestupní řád ŠSČR

Registrační a přestupní řád ŠSČR Registrační a přestupní řád ŠSČR Článek 1 - Základní ustanovení 1. Tento registrační a přestupní řád stanovuje podmínky registrace členů v Šachovém svazu České republiky a podmínky, za kterých se uskutečňují

Více

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE Kapitola I Základní ustanovení Čl. I 1) Registrace je akt, na základě kterého se prokazuje: členství fyzické nebo právnické osoby v ČJF v příslušném

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

Český svaz ledního hokeje z.s. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje z.s. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno konferencí ČSLH dne 18. 6. 2016 ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování ČÁST

Více

ČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ REGISTRAČNÍ ŘÁD

ČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ REGISTRAČNÍ ŘÁD 2003 HLAVA I. Základní ustanovení Článek 1. Soutěží Českého badmintonového svazu (dále jen ČBaS) se může zúčastnit jen osoba, která je řádně registrována podle tohoto řádu (dále jen RŘ). Registrací se

Více

Vnitřní organizační směrnice č. 1/2010 VV SKP Nymburk o.s. disciplinární řád

Vnitřní organizační směrnice č. 1/2010 VV SKP Nymburk o.s. disciplinární řád Vnitřní organizační směrnice č. 1/2010 VV SKP Nymburk o.s. Schváleno usnesením VV SKP Nymburk o.s. dne 4.2.2010 disciplinární řád A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Podle tohoto disciplinárního řádu se projednávají

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 4. Změny v registraci členů, hráčů, klubů a družstev schvaluje příslušná matriční komise (dále jen MK).

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 4. Změny v registraci členů, hráčů, klubů a družstev schvaluje příslušná matriční komise (dále jen MK). REGISTRAČNÍ ŘÁD Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. (dále jen ČFSF) vydává tento REGISTRAČNÍ ŘÁD, platný pro soutěže v sálovém fotbalu futsalu pořádané v rámci ČFSF s platností od 20. 10. 2014.

Více

LICENČNÍ ŘÁD ČESKÉ TRIATLONOVÉ ASOCIACE

LICENČNÍ ŘÁD ČESKÉ TRIATLONOVÉ ASOCIACE LICENČNÍ ŘÁD ČESKÉ TRIATLONOVÉ ASOCIACE dále jen 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Charakter Licenčního řádu 1.1.1. Tento České Triatlonové Asociace o.s. (dále též ČTA ) byl schválen Radou ČTA dne 7.10.2012 je

Více

Přestupní řád ragby. schválený valnou hromadou dne 21. května změněný valnou hromadou dne 13. června 2008 a

Přestupní řád ragby. schválený valnou hromadou dne 21. května změněný valnou hromadou dne 13. června 2008 a Přestupní řád ragby schválený valnou hromadou dne 21. května 2006 změněný valnou hromadou dne 13. června 2008 a změněný valnou hromadou dne 3. dubna 2011 změněný valnou hromadou dne 19. května 2012 Vyhotovil

Více

Soutěžní řád. Krajské a regionální svazy mohou upravit. Závazné předpisy. včetně aktualizace poslední

Soutěžní řád. Krajské a regionální svazy mohou upravit. Závazné předpisy. včetně aktualizace poslední Soutěžní řád ČAST Soutěžní řád včetně aktualizace poslední 5. 5. 2016 Soutěžní řád je soubor předpisů pro organizování, řízení a vyhodnocování soutěží stolního tenisu. Obsah: 1. Všeobecná a technická ustanovení

Více

KAPITOLA 4 ODDÍL A REGISTRAČNÍ ŘÁD

KAPITOLA 4 ODDÍL A REGISTRAČNÍ ŘÁD KAPITOLA 4 REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD ODDÍL A REGISTRAČNÍ ŘÁD Článek 401. Základní ustanovení 401.01 Členy ČAST jsou oddíly stolního tenisu, jejichž příslušníci jsou registrováni podle tohoto řádu. Příslušníci

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PŘESTUPNÍ ŘÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY PŘESTUPNÍ ŘÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY I Základní ustanovení článek 1 1. Tento přestupní řád stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují změny klubové příslušnosti amatérských a neamatérských fotbalistů

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PŘESTUPNÍ ŘÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY PŘESTUPNÍ ŘÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY I Základní ustanovení článek 1 1. Tento přestupní řád stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují změny klubové příslušnosti amatérských a neamatérských fotbalistů

Více

Stipendijní řád Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o.

Stipendijní řád Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. 0 Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. Stipendijní řád Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. Akademická rada Vysoké školy aplikované psychologie se podle 9 odst. 1 písm. b) a 17 odst. 1 písm.

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

Český svaz ledního hokeje z.s. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje z.s. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno konferencí ČSLH dne 14.6.2014 ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování ČÁST

Více

Návrh na změnu Ekonomické směrnice ŠSČR

Návrh na změnu Ekonomické směrnice ŠSČR Návrh na změnu Ekonomické směrnice ŠSČR Vzhledem k nesouladu dosavadního článku 2.3. přílohy D1) Ekonomické směrnice ŠSČR se Soutěžním řádem ŠSČR se navrhuje změna a doplnění tohoto článku, dále pak se

Více

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené leden 2015 1 Článek I Poplatky 1. Český svaz házené (dále jen ČSH) stanovuje ve svých legislativních předpisech možnost svým orgánům stanovovat finanční

Více

REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s.

REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s. REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s. I. Úvod 1. Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, z.s. (dále jen FISAF.cz ) vydává tento registrační řád a přestupní řád za

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

Český svaz ledního hokeje z.s. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje z.s. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno konferencí ČSLH dne 18. 6. 2016 ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování ČÁST

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL DISCIPLINÁRNÍ

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL DISCIPLINÁRNÍ FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD 1 Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. (dále jen ČFSF) vydává DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD platný pro soutěže pořádané v rámci ČFSF s platností od 1. 9. 2010. DISCIPLINÁRNÍ

Více

ze dne 15. 2. 2005 č. 1/05

ze dne 15. 2. 2005 č. 1/05 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření ze dne 15. 2. 2005 č. 1/05 Čl. 1

Více

Přestupní systémy v kolektivních sportech v ČR. Mgr. et Mgr. Liběna Vondráčková, LL.M.

Přestupní systémy v kolektivních sportech v ČR. Mgr. et Mgr. Liběna Vondráčková, LL.M. Přestupní systémy v kolektivních sportech v ČR Mgr. et Mgr. Liběna Vondráčková, LL.M. Přestupní systémy obecně zakotveny v Přestupních řádech jednotlivých svazů, které schvaluje (mění a doplňuje): - nejvyšší

Více

Vnitřní směrnice Městyse Ostrovačice k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vnitřní směrnice Městyse Ostrovačice k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vnitřní směrnice Městyse Ostrovačice k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

Disciplinární řád Českého svazu plaveckých sportů

Disciplinární řád Českého svazu plaveckých sportů Disciplinární řád Českého svazu plaveckých sportů A - ÚVODNÍ USTANOVENÍ Schváleno Výkonným výborem ČSPS dne 27.5.2008 1. Podle tohoto disciplinárního řádu se projednávají a řeší všechna provinění členů

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. PŘESTUPNÍ ŘÁD pro kluby extraligy a I. ligy

Český svaz ledního hokeje z.s. PŘESTUPNÍ ŘÁD pro kluby extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje z.s. PŘESTUPNÍ ŘÁD pro kluby extraligy a I. ligy Schváleno konferencí ČSLH dne 18. 6. 2016 OBSAH ČÁST I. Úvodní ustanovení ČÁST II. Definice pojmů ČÁST III. Evidence Hráčů ČÁST

Více

VÝCHODISKA PRO NOVOU ÚPRAVU

VÝCHODISKA PRO NOVOU ÚPRAVU VÝCHODISKA PRO NOVOU ÚPRAVU vytvoření spravedlivéh o a motivačního prostředí vyrovnání se celosvětovým trendům stanovisko ÚOHS ke stávajícím předpisům splnění povinnosti vyplývající ze stanov FIFA a FAČR

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost 1. Dle této části (dále též Soutěžní řád mládeže ) se organizují soutěže

Více

Příspěvek Ing. Davida Neckáře, předsedy DR ČBF Oblast Jižní Morava: Návrh na úpravu Soutěžního řádu basketbalu

Příspěvek Ing. Davida Neckáře, předsedy DR ČBF Oblast Jižní Morava: Návrh na úpravu Soutěžního řádu basketbalu Návrhy na změny řádů ČBF, které Legislativní komise nedoporučuje přijmout: Návrh SBT ČBF Zavedení soutěžní kategorie U16 v chlapecké složce (místo kategorie U15) Změna soutěžního řádu basketbalu článek

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE. Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE. Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty N Á V R H JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty (1) Akademický senát Národohospodářské fakulty Vysoké školy

Více

Česká softballová asociace. Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace. Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá dotační politiku ČSA na období 2009-2012 Dotační politika

Více

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Obsah Čl. 1 Obecná ustanovení... 2 Čl. 2 Vymezení používaných pojmů... 2 Čl. 3 Popis služby Sběrná Pošta...

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČLENSKÝCH KLUBŮ ČMSHb

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČLENSKÝCH KLUBŮ ČMSHb ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČLENSKÝCH KLUBŮ ČMSHb 2015 Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační řád členských klubů ČMSHb (dále jen svaz) je závazný pro všechny oddíly a kluby hokejbalu (dále jen kluby), sdružení

Více

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace Moravská 814/2, 790 01 Jeseník Směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (účinnost od 1.7.2017) Čl. 1

Více

Obec Rybitví. pro poskytování informací na základě. k informacím.

Obec Rybitví. pro poskytování informací na základě. k informacím. Obec Rybitví Směrnice č. 1 /2009 pro poskytování informací na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Datum a místo vydání: 15.09. 2009 Obec Rybitví Schváleno: Zastupitelstvo

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE Kapitola I Úvodní ustanovení Článek I Definice pojmů 1) Podmínky vzniku, trvání a zániku členství v České jezdecké federaci jsou upraveny v článku 4

Více

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z PŘESTUPNÍ ŘÁD

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z PŘESTUPNÍ ŘÁD Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z PŘESTUPNÍ ŘÁD Platnost od 1. 7. 2015 1.1. Základní podmínky 1.1.1. se vztahuje na přestupy a hostování. Tento přestupní řád se týká kategorií seniorů, juniorů,

Více

Matriční řád ČSRU Úplné znění podle stavu ke dni 1. července 2015

Matriční řád ČSRU Úplné znění podle stavu ke dni 1. července 2015 Matriční řád ČSRU schválený valnou hromadou dne 28. dubna 2004 změněný valnou hromadou dne 3. dubna 2011 změněný valnou hromadou dne 19. května 2012 změněný valnou hromadou dne 27. května 2015 Vyhotovil

Více

Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů I. Úvodní ustanovení Právo na informace je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv

Více