ENERGETICKY ÚSPORNÉ KONCEPCE VÝSTAVBY A REKONSTRUKCE PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ENERGETICKY ÚSPORNÉ KONCEPCE VÝSTAVBY A REKONSTRUKCE PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ"

Transkript

1 ENERGETICKY ÚSPORNÉ KONCEPCE VÝSTAVBY A REKONSTRUKCE PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8, Praha 2 Vypracoval: PROJEKTA spol. s r.o. Tato publikace je určena pro poradenskou činnost a byla zpracována v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie

2 OBSAH: 1. Formulace úlohy a cílů řešení 4 2. Energetické aspekty technického návrhu průmyslového objektu Vlastnosti obalových konstrukcí a objemové řešení ovlivňující provozní energetickou náročnost Vlivy urbanistické Vlivy architektonické Vlivy fyzikálně technických vlastností objektů Podlahy Podlahy na rostlém terénu Podlahy nad venkovním prostorem Svislé neprůsvitné plochy Neprůsvitné plochy pod úrovní terénu Neprůsvitné plochy nad úrovní terénu Svislé průsvitné obvodové výplně (okna) Svislé neprůsvitné otvorové výplně (dveře, vrata) Střešní plášť Neprůsvitné plochy Průsvitné plochy Shrnutí Energeticky úsporné koncepce systémů zajišťující mikroklima ve vnitřních prostorách objektu Mikroklima Vytápění Úvod Rozdělení průmyslových objektů Rozdělení vytápěcích soustav Konvektivní a sálavé otopné soustavy Druhy převážně konvektivních otopných soustav Převážně sálavé vytápění Orientační stanovení výkonu zářičů - výpočet vytápění zářiči Porovnání vlastností a vhodnosti použití světlých a tmavých zářičů Větrání v průmyslových stavbách Provozy teplé a horké Provozy mokré Provozy s vývinem prachu, plynů a par Větrání svařoven Chlazení v průmyslových objektech Úvod Výpočet tepelné zátěže pro dimenzování klimatických jednotek Chlazení větráním Strojní chlazení Osvětlení Osvětlovací soustavy Požadavky na osvětlení Světelné zdroje Koncepce zdrojů energie. 87 Strana 2

3 4.1 Určení potřeby energie Potřeba tepla Potřeba tepla pro vytápění Potřeba tepla na větrání Potřeba tepla pro klimatizaci Potřeba tepla pro ohřev TUV Potřeba tepla pro výrobní účely Určení potřeby elektrické energie Volba zdrojů energie Koncepce distribučních systémů energie Koncepce rozvodu tepla Koncepce distribučního systému elektrické energie 92 5.Ekonomická optimalizace energeticky úsporných koncepcí výstavby objektů Kritéria ekonomického hodnocení Analýza rizika investičních záměrů Doporučený postup ekonomické optimalizace Princip návrhu energeticky úsporného objektu 98 Strana 3

4 1. Formulace úlohy a cílů řešení Při projektování nových průmyslových objektů je většinou dávána přednost funkčním potřebám výrobních či jiných zařízení a je kladen maximální důraz na minimalizaci investičních nákladů. Již méně pozornosti je věnováno optimalizaci budoucích provozních nákladů, tedy i nákladů na zajištění energetických potřeb předmětných objektů. Přitom právě stavební, dispoziční a energetická koncepce objektů významně ovlivňuje velikost nákladů na energii. Cílem této práce je specifikovat základní podmínky pro návrhy energeticky úsporných koncepcí výstavby a rekonstrukce průmyslových objektů při respektování hygienických požadavků na mikroklimatické podmínky. Práce se zabývá jednotlivými faktory ovlivňujícími potřebu energie, např. optimálním poměrem půdorysných a výškových rozměrů objektů, poměrem plných a prosklených ploch, tvarem světlíků, izolačními parametry obvodových konstrukcí, ale také vhodnosti využití druhotných energetických zdrojů včetně zdrojů nízkopotenciálního charakteru. Strana 4

5 2. Energetické aspekty technického návrhu průmyslového objektu Z hlediska principů návrhu průmyslových objektů neexistují postupy pro návrh jednotlivých druhů průmyslových objektů. Tento stav je dán také tím, že obalová konstrukce výrobního objektu je ve většině případů přizpůsobena přímo požadavkům výrobní technologie (rozmístění strojů, manipulace s materiálem, výška objektu, půdorysné uspořádání, ). Přesto lze nalézt určité parametry a kriteria návrhu průmyslového objektu, která mohou efektivně ovlivnit následnou provozní energetickou náročnost a tak mít pozitivní vliv na ekonomické hospodaření společnosti. 2.1 Vlastnosti obalových konstrukcí a objemové řešení ovlivňující provozní energetickou náročnost Rozhodující spotřeba energie je v průmyslových závodech většinou pro technologické účely (v závislosti na energetické náročnosti produkovaného zboží). Pomineme-li tuto složku, je druhým největším "spotřebičem" energie vytápění objektů, které kryje jejich tepelné ztráty. Minimalizace těchto ztrát je poměrně složitá problematika, závislá na řadě faktorů, např. klimatických podmínek, soustředěnosti zástavby, tvaru budovy. Zajištění příznivého působení všech rozhodujících faktorů vyžaduje především komplexní přístup k řešení této rozsáhlé problematiky, při důsledném akceptování vlivů: - urbanistických, - architektonických, - fyzikálně-technických vlastností objektu, - technických zařízení, zabezpečujících optimalizaci vnitřního mikroklimatu Vlivy urbanistické Přestože v současné době již vzniká množství areálů nových průmyslových závodů, které vznikají převážně v průmyslových zónách, je jejich urbanistické začlenění do zástavby řešeno většinou okrajově. Z hlediska územního plánování lze efektivní využívání energie rozdělit do následujících skupin: a) energetická náročnost dopravy zaměstnanců do areálu průmyslového závodu, b) zásobování energií, c) soustředěnost zástavby, výška zástavby, začlenění objektů do terénu, d) orientace objektů ke světovým stranám, e) vliv síly a převládajícího směru větru. ad a) Energetické náročnosti dopravy zaměstnanců do areálů průmyslových závodů se v minulosti nevěnovala odpovídající pozornost a ani v současnosti bývá na okraji zájmu a její řešení je Strana 5

6 ponecháno na provozovateli průmyslového závodu. Vhodným způsobem vyřešená doprava zaměstnanců, zejména areálů umístěných mimo obytnou zástavbu na okrajích městských aglomerací, resp. v průmyslových zónách, napomáhá nejen stabilizovat zaměstnanost v daném regionu, ale i nízká energetická náročnost má příznivý vliv na ekonomickou náročnost. Z provedených výzkumů jednoznačně vyplývá, že je třeba upřednostňovat hromadnou dopravu před individuální, i když celospolečenský trend je spíše opačný. Někdy je tato skutečnost však zapříčiněna rušením veřejných hromadných spojů. ad b) Zásobování energií průmyslových areálů bývá nejsložitějším problémem, zejména v oblasti zásobování teplem, kdy je třeba řešit otázku: Napojit se na systém CZT? (v případě, že existuje a charakter výroby do umožňuje) nebo: Vybudovat vlastní zdroj tepla? Obecně lze říci: Existuje-li v dané lokalitě systém CZT (a má dostatečnou kapacitu) a charakter výroby umožňuje napojení na systém CZT je vhodné preferovat připojení na tento systém. Pokud však systém CZT neexistuje, resp. charakter výroby neumožňuje napojení na systém CZT (parametry media CZT neodpovídají požadavkům výroby) je třeba řešit individuální zdroj tepla, popř. nějakou kombinaci zdrojů (CZT + technologické zdroje tepla,..). V případě individuálního zdroje vyvstává však další otázka: Jaké primární palivo bude zdroj využívat? Z hlediska ekologie je asi nejpřijatelnější zemní plyn (je-li v dané,lokalitě zaveden). Za ekologicky přijatelné lze považovat i spalování LPG, nízkosirných topných olejů a popř. i tuhých paliv na odpovídajících zařízeních. ad c) Soustředěnost Uspořádání výrobních objektů v průmyslových areálech může příznivým způsobem ovlivnit výslednou energetickou náročnost jednotlivých objektů. Je vhodné vytvářet spíše ucelené výrobní monobloky s menším počtem ochlazovaných ploch než více objektů menší velikosti s více ochlazovanými plochami. Ze skupin objektů vytváříme uzavřené celky, tak aby jeden objekt chránil druhý před nepříznivými klimatickými jevy (zejména větrem). Zhuštění zástavby způsobuje snížení rychlosti větru a tak příznivě ovlivňuje tepelné ztráty objektů. Výška Spotřeba energie je do určité míry odvislá od výšky objektu, i když u průmyslových objektů je oproti obytným administrativním objektům (zpravidla s větším počtem podlaží) tento vliv podstatně menší a lze s ním uvažovat pouze u velmi nepříznivě umístěných objektů s větší stavební výškou (cca nad 20 m). Toto navýšení se obvykle pohybuje v rozmezí 2-5 % oproti objektům s nižší stavební výškou (při zachování stejného obestavěného prostoru). Strana 6

7 Začlenění Při situování průmyslových areálů, ale i jednotlivých objektů, je nutné podrobně uvážit topografii příslušného území. Shodně orientované svahy při rozdílných sklonech přijímají různá množství slunečního záření nebo údolní plochy jsou více ochlazovány než náhorní plochy (během noci se země ochlazuje sáláním do atmosféry a ochlazuje pak okolní vzduch, který klesá po svahu dolů a tak dochází k hromadění studeného vzduchu v údolí). ad d) Orientace ke světovým stranám podstatným způsobem ovlivňuje oslunění jednotlivých průčelí objektů, což má velký význam pro tvorbu vhodné tepelné a světelné pohody v zimním, letním, ale i přechodovém období. Zejména s ohledem na prosklené části obvodového pláště může shodná orientace průčelí příznivě ovlivnit energetickou bilanci objektu. Především pro zimní období (prosinec - únor), ale velkou měrou pro přechodná období (březen - duben, září - listopad) lze prosklenými částmi pláště získat velký až značný tepelný příkon od slunečního záření. Pro naši zeměpisnou polohu jsou přibližné hodnoty intenzity tepelného slunečního záření pro svislé plochy v jednotlivých ročních obdobích na následujících grafech. Graf č.1: Denní průběh intenzity slunečního záření různě orientovaných povrchů obvodových konstrukcí na jaře a na podzim (21.3., 21.9.) na 50 o severní zeměpisné šířky. Strana 7

8 Graf č.2: Denní průběh intenzity slunečního záření různě orientovaných povrchů obvodových konstrukcí v létě (21.6.) na 50 o severní zeměpisné šířky. Graf č.3: Denní průběh intenzity slunečního záření různě orientovaných povrchů obvodových konstrukcí v zimě (21.12.) na 50 o severní zeměpisné šířky. Orientaci objektů ke světovým stranám je třeba věnovat pozornost i z důvodů tepelných zisků v letním období, kdy při velké ploše zasklení a nejexponovanější orientaci může docházet k velkému přehřívání interiéru, kterému pak musíme čelit technickými opatřeními, např. zvýšenou nucenou výměnou vzduchu nebo návrhu chladicího zařízení (klimatizace), přičemž je třeba respektovat fakt, že energetická náročnost chlazení je obecně větší než vytápění. Dalším faktorem, kterému je třeba věnovat pozornost, je problém oslnění pracovišť od přímého slunečního světla a záření. Tuto problematiku řeší ČSN v kap. č. 33 "Návrh osvětlovacích otvorů". Strana 8

9 Možnosti řešení osvětlovacích otvorů a vhodného stupně ochrany pro různé druhy vnitřních prostorů a činností jsou uvedeny v následující. Tab.: Ochrana vnitřních prostorů před přímým slunečním světlem a zářením Stupeň ochrany Druhy vnitřních prostorů 1 Hrubá práce, při které nejsou pracovníci vázáni na určité místo: hrubá montáž, sklady s trvalou obsluhou atd. 2 Hrubá práce na stálých místech, středně náročná montáž, při které pracovníci nejsou vázáni na stálé místo 3 Středně náročná práce, obrábění přesná montáž, povrchové úpravy 4 Zvlášť náročná výroba, práce s lesklými předměty, velmi přesné obrábění, práce s přesnými měřícími přístroji, střední požadavky na stabilitu mikroklimatu 5 Prostory s vysokými požadavky na stabilitu mikroklimatu 6 Požadavek na úplné vyloučení přímého slunečního světla a záření Vyhovující řešení osvětlovacích prostorů Zenitní světlíky s čirým zasklením, světlíky s oboustrannými otvory o sklonu 60 o a menším, okna s orientací od V přes J k Z bez ochranných opatření Zenitové světlíky s částečně rozptylným zasklením, světlíky s oboustrannými otvory o sklonu větším než 60 o ale menším než 90 o Lucernové světlíky, pilové světlíky orientované k S se sklonem 45 o až 60 o nebo k SV a SZ se sklonem 60 o až 75 o, světlíky s oboustrannými otvory k J nižšími se sklonem 75 o až 90 o, okna orientovaná k SV a SZ, rozptylné zenitové světlíky Pilové světlíky k S se sklonem 60 o až 75 o, k SV nebo SZ o sklonu 75 o až 90 o Pilové světlíky k S se sklonem 90 o, okna k S Zvlášť cloněné a chráněné osvětlovací otvory POZNÁMKY: 1 Reflexní nátěry v letním období se zvýší ochrana o 1, výjimečně o 2 stupně. 2 Vnitřními žaluziemi se zvýší ochrana o 1 až 2 stupně. 3 Venkovními žaluziemi se zvýší ochrana o 3 až 4 stupně. 4 Teplé a horké provozy mohou vyžadovat vyšší stupeň ochrany z hlediska tepelné zátěže. ad c) Vítr patří k nejproměnlivějším meteorologickým činitelům v přízemní vrstvě atmosféry, s velmi častou změnou frekvence, směru a rychlosti. Tato časová i místní proměnlivost je Strana 9

10 z velké míry odvislá od reliéfu lokality. Všechna uvedená data jsou pro určité oblasti zaznamenávána nejbližšími meteorologickými stanicemi. Rychlost Síla větru je udávána buď v Beaufortově stupnici ( o B), rychlostí v m. s -1 nebo vyvolaným tlakem v Pa. Převodové hodnoty Beaufortovy stupnice, rychlosti v m. s -1 a tlaku jsou uvedeny v následující tabulce. Strana 10

11 Tab.: Beaufortova stupnice pro sílu větru a její přepočítání na m. s -1 a km. h -1 podle mezinárodní dohody z roku 1926 a 1946 Beaufortův stupeň / o B/ Druh větru Rozpoznávací účinky větru na pevnině hranice /m.s -1 / Převod z roku 1946 rychlost /m.s -1 / prům. /m.s -1 / 0 bezvětří dým vystupuje svisle vzhůru 0-0, vánek směr větru se rozpozná podle dýmu, vítr však neúčinkuje na větr. růžici 2 slabý vítr vítr je citelný na tváři, listy stromů šelestí, větr. růžice se začíná pohybovat 3 mírný vítr listy stromů a větvičky jsou trvale v pohybu, vítr napíná praporky 4 dost čerstvý vítr vítr zvedá prach a kousky papíru, pohybuje slabšími 5 čerstvý vítr slabší listnaté stromy se začínají ohýbat, na stojatých vodách se tvoří menší vlny 6 silný vítr vítr pohybuje silnými větvemi používání deštníku je obtížné 7 prudký vítr vítr pohybuje celými stromy, chůze proti větru je obtížná 8 bouřlivý vítr vítr láme větve stromů, chůze proti větru je velmi obtížná 9 vichřice vítr způsobuje menší škody na stavbách, lidé jsou větrem poráženi 10 silná vichřice na pevnině se vyskytuje jen zřídka, způsobuje velké škody na stavbách 11 mohutná vichřice vyskytuje se jen velmi zřídka, způsobuje rozsáhlé škody rychl. /m.s -1 / 0,3-1, ,9 3 1,6-3, ,4 9 3,4-5, ,4 16 5,5-7, ,7 24 8,0-10, , ,8-13, , ,9-17, , ,2-20, , ,8-24, , ,5-28, , ,5-32, , orkán má ničivé účinky 32, ,8 125 Strana 11

12 Pro úvahu o vlivu větru je důležité určit charakter lokality, která bývá zpravidla charakterizována jako: - zcela otevřený terén, - venkovská krajina s nízkou zástavbou a stromy, - malá města, předměstí velkých měst, - centra velkoměst, velmi hustá zástavba, průmyslová střediska. Pro určení rychlosti větru jsou v literatuře uváděny různé způsoby, které však poskytují obdobné výsledky. Při početním způsobu je rychlost větru zjišťována pomocí gradientové rychlosti větru v g (m.s -1 ), kterou vítr dosahuje v tzv. gradientové výšce h g (m). Průměrná rychlost větru v h v m.s -1 ve výšce h nad terénem se vypočte ze vztahu v h = v g. ( h ) α h g /1/ kde: v g - gradientová rychlost větru, v m.s -1 h - výška, ve které počítáme rychlost větru, v m h g gradientová výška, v m α - exponent charakterizující lokalitu, (-) Gradientová výška a exponent jsou závislé od typu lokality. Aynsley et al udává pro jednotlivé druhy lokalit následující hodnoty: Druh lokality h g α (m) (-) otevřený terén 250 0,11 venkovská krajina 300 0,15 malá města 400 0,25 centra velkoměst 500 0,36 Obvyklá výška měřené rychlosti větru v meteorologických stanicích je 10 m nad terénem. Pro různé gradientované rychlosti vetru jsou referenční horizontální rychlosti větru ve výšce h = 10 m pro otevřený terén a předměstskou zástavbou v následující tabulce (podle A.G. Davenporta). Strana 12

13 Tab.: Rychlosti větru ve výšce 10m nad terénem v10 jako funkce gradientové rychlosti větru V g otevřený terén předměstská zástavba m.s -1 m.s -1 m.s -1 V 10 1,1 0,66 0,40 2,2 1,32 0,80 3,4 1,97 1,20 4,5 2,63 1,60 8,9 5,26 3,18 17,9 10,53 6,38 26,8 15,79 9,57 Podle A.G. Davenporta se dá rychlost větru v m.s -1 v různých výškách určit ze vztahu: v h = v 10. ( h ) α h 10 kde: v 10 - rychlost větru ve výšce 10 m nad terénem, v m.s -1 v - výška, ve které počítáme rychlost větru, v m h 10 - výška h = 10 m α - exponent charakterizující lokalitu, (-) /2/ Vliv zvýšené rychlosti větru a jeho negativní ovlivňování tepelných ztrát je podmíněno dvěma základními faktory: 1) Zvýšená rychlost větru přispívá ke zvyšování tlakových rozdílů vnitřního a vnějšího prostředí, což způsobuje infiltraci a exfiltraci vzduchu mezi oběma prostředími. 2) Zvýšená rychlost větru nepříznivě ovlivňuje součinitel přestupu tepla na vnější straně obalových konstrukcí a tím snižuje hodnoty celkového tepelného odporu R o. Pro vhodné urbanistické řešení objektu z hlediska působení větru byl francouzskými výzkumníky sestaven vzorec pro výpočet koeficientu ψ, tzv. aerodynamické pohody vb + δ b ψ = /3/ v2 + δ 2 kde: v b průměrná rychlost vzduchu ve výšce budovy, v m.s -1 v 2 - průměrná rychlost vzduchu ve výšce 2 m nad chodníkem (v rovině hlav chodců), v m.s -1 δ b, δ 2 - průměrné hodnoty turbulence, v m.s -1 Přibližná hodnota δ je podle Gandemerema: δ = 0,2v /4/ Strana 13

14 Vyčíslením ψ obdržíme určité měřítko pohody, které při stoupající hodnotě znamená zhoršování podmínek. Je tedy nutno počítat se skutečností, že budovy převyšující své okolí jsou vystaveny přímým nárazům větru, který je v horizontálním i vertikálním směru odražen od svého původního proudění. Při tomto odrazu dochází ke zvyšování jeho rychlosti v přízemní vrstvě v přímém okolí budovy. Rychlosti větru v této vrstvě, kde se vytváří víry, jsou větší než v otevřeném prostoru mimo vysokou budovu (viz obr.). Obr.: Charakteristické oblasti zvýšených rychlostí větru při proudění okolo budovy Dalším aspektem ovlivňujícím rychlost proudění vzduchu kolem objektů je vzájemné seskupení jednotlivých objektů nebezpečí úniku, tzv. Ventariho efektu, resp. Wiesova účinku apod. Četnost Udává se zpravidla v % pro jednotlivé směry a informace je k dispozici na meteorologických stanicích. Strana 14

15 Průměrnou četnost směru stanice Praha-Karlov udává následující tabulka. Směr větru Průměrná četnost za rok Průměrná četnost (prosinec-únor) S 6,9 5,4 SV 4,4 3,5 V 9,8 9,4 JV 5,5 6,9 J 7,9 9,6 JZ 13,2 15,6 Z 16,3 18,1 SZ 12,0 10,8 bezvětří 24,0 20, Vlivy architektonické Mezi architektonické vlivy zahrnujeme: a) tvar objektu, b) poměr průhledných a neprůhledných částí obvodového pláště, c) dispoziční řešení objektu, d) povrh obvodového pláště. ad a) K hlavním zásadám vhodné koncepce návrhu objektu patří jeho tvar. Je logické, že při stejném objemu vytápěného prostoru jsou tepelné ztráty tím větší, čím je povrch ochlazovaných ploch pláště objektu. Teoreticky má nejpříznivější poměr povrchu a objemu koule event. polokoule, dále krychle, nejméně příznivé jsou tyto poměry u mnohonásobně členitých těles. Závislost plochy obvodového pláště na poměru stran obdélníkového tvaru budovy znázorňuje následující graf (podle Lampe et al.1974). Strana 15

16 Další graf znázorňuje vzrůst tepelných ztrát v závislosti na poměru stran u dvoupodlažního objektu (podle Lampe et al. 1974). Otázka vhodného tvaru objektu je ovšem nutné posuzovat i z hlediska energetické bilance ovlivňované osluněním. Z tohoto pohledu je příznivější protáhlý tvar objektu s hlavními průčelími orientovanými na jih (event. JJV, JJZ) a sever. Strana 16

17 ad b) Obecně lze konstatovat, že z hlediska tepelných ztrát patří průhledné části obvodového pláště k rozhodujícím částem pláště (platí převážně pro bytové objekty a objekty terciární sféry). U průmyslových objektů, které bývají půdorysně rozsáhlé, nemusí být vliv průhledných konstrukcí na tepelné ztráty objektu rozhodující (převládá např. tepelná ztráta střešními konstrukcemi). Proto je vhodné plochy průhledných částí pláště optimalizovat. Při minimalizaci průsvitných částí je však třeba zachovat jejich základní funkci, tj. zajištění požadované sociální pohody vnitřního prostředí. Znamená to zachovat kvantitativní a kvalitativní kriteria, přičemž základním kvantitativním kriteriem je intenzita denního světla a hlavními kvalitativními kriterii jsou: - rovnoměrnost osvětlení, - rozložení světelného toku v interiéru, - rozložení jasů ploch v pohledovém poli pozorovatele. Z uvedených důvodů je pro minimalizaci tepelných ztrát průsvitnými částmi obvodového pláště třeba správně navrhnout jejich: - optimální velikost, - účelný tvar, - umístění vzhledem k interiéru. ad c) Za zásadní princip dispozičního řešení objektů je nutné pokládat zónování prostorů se shodnými požadavky na tepelný stav prostředí. Maximální rozdělení podle rozdílných požadavků na tepelný stav prostředí jednak podstatně snižuje tepelné ztráty, ale zároveň umožňuje důsledné členění otopné popř. klimatizační soustavy. Jedním z prvků, který ovlivňuje tepelné ztráty je uspořádání komunikačních prostorů, zejména prostory příjmu materiálu, resp. výdeje výrobků. Tyto prostory, resp. vchody do objektů by měly být zásadně řešeny jak dvojité, se zádveřím a těsnými dveřmi. Je třeba se vyvarovat, pokud je to z komunikačních důvodů možné, návrhu manipulačních prostor s návaznými komunikačními otvory na straně objektu vystavené převládajícím větrům. Významné je i optimální dimenzování ploch a prostorů v různých druzích objektů. Optimalizace, případně minimalizace prostorů, přímo ovlivňuje nároky na tepelnou energii potřebnou k vytápění objektů. Zvlášť velký důraz patří v této souvislosti prostorám se zvýšenou relativní vlhkostí a se zvýšenými nároky na teplotu vzduchu v interiéru. ad d) Barevnost povrchů Působením tepelného slunečního záření dochází k pohlcování sálavé energie na vnějších površích obvodového pláště, což přispívá ke zvyšování jeho povrchové teploty. Množství absorbovaného tepla závisí na schopnosti povrchu materiálu pohlcovat sálavou energii. Strana 17

18 Schopnost materiálu pohlcovat sluneční sálavou energii závisí na: - drsnosti povrchu, - barvě povrchu, - teplotě tělesa. Schopnost povrchu pohlcovat tepelnou energii je vyjádřena součinitelem tepelné pohltivosti (absorpce) tzv emisivity ε ( ). Hodnoty některých vybraných materiálů uvádí následující tabulka. Strana 18

19 Tab.: Hodnoty součinitele tepelné pohltivosti (emisivity) vybraných materíálů Poř. č. Materiál stav povrchu Teplota Emisivita o C - 1 Beton pohledový - suchý 0 0,92 2 Beton pohledový - suchý 20 0,93 3 Cihly lícové, pálené - červené 0 0,91 4 Cihly lícové, pálené - červené 20 0,92 5 Cihly vápenopískové - bílé 0 0,88 6 Cihly vápenopískové - bílé 20 0,89 7 Skleněná mozaika - modrobílá 20 0,92 8 Omítka štuková šedá - suchá 20 0,92 9 Omítka břizolitová, přírodní - škrábaná 0 0,93 10 Omítka břizolitová, přírodní - škrábaná 20 0,93 11 Tenkovrstvá omítka UNIFAS - bílá 20 0,88 12 Latexový nátěr na betonovém povrchu - bílý 0 0,84 13 Latexový nátěr na betonovém povrchu - bílý 20 0,87 14 Sádrokartonová deska - bez úprav 20 0,90 15 Olejová barva, šedá, matná (nátěr) 20 0,97 16 Olejová barva, šedá, lesklá (nátěr) 20 0,96 17 Olejová barva,černá, matná (nátěr) 20 0,94 18 Olejová barva, černá, lesklá (nátěr) 20 0,92 19 Syntetická barva, bílá, lesklá (nátěr) 20 0,84 20 Syntetická barva, černá, lesklá (nátěr) 20 0,95 21 Dřevo borovicové, nehoblované, suché 20 0,84 22 Dřevo borovicové, hoblované, suché 20 0,87 23 Dřevo dubové, hoblované, suché 20 0,89 24 Dřevotřísková deska, bez úprav 20 0,90 25 Překližka přírodní, bez úprav 20 0,83 26 Překližka přírodní, hlazená 35 0,82 27 Hliníkový plech leštěný, lehce oxidovaný 40 0,05 28 Hliníkový plech leštěný, černě oxidovaný 17 0,83 29 Měděný plech leštěný, nový 20 0,03 30 Měděný plech leštěný, oxidovaný povlak měděnkou 20 0,78 31 Pozinkovaný plech, oxidovaný 0 0,26 32 Pozinkovaný plech, oxidovaný 20 0,27 33 Sklobit bez povrchové úpravy 0 0,90 34 Sklobit bez povrchové úpravy 20 0,91 35 Sklobit s nátěrem REFLEXOLU (nový) 0 0,26 36 Sklobit s nátěrem REFLEXOLU (nový) 20 0,29 37 Sklobit s nátěrem REFLEXOLU (5 let starý) 0 0,78 38 Sklobit s nátěrem REFLEXOLU (5 let starý) 20 0,79 39 Pálená krytina hladká, červená 0 0,91 40 Pálená krytina hladká, červená 20 0,92 41 Azbestocementová krytina (šablony) 0 0,95 42 Azbestocementová krytina (šablony) 20 0,95 43 Guma černá, tvrdá 23 0,94 44 Plexisklo čiré 17 0,86 45 Źula, přírodní zrnitý povrch 35 0,96 46 Vápenec, přírodní zrnitý povrch 35 0,94 47 Mramor šedý, leštěný 20 0,93 Strana 19

20 Struktura povrchů Negativní ovlivnění tepelných ztrát vlivem zvýšených rychlostí větru lze snižovat vhodnou úpravou struktury povrchu obvodových plášťů. Z hlediska proudění vzduchu kolem budovy můžeme povrchy obvodových plášťů rozdělit na: - povrchy hladké, - povrchy drsné, - povrchy s vysokou drsností. Přitom hladké povrchy téměř neovlivňují rychlost proudění vzduchu, mezní vrstva je nulová. Naproti tomu povrchy s velkou drsností (upravené římsami, popř. jiným členěním) mohou výrazně ovlivnit maximální rychlost proudění vzduchu Vlivy fyzikálně technických vlastností objektů Z hlediska minimalizace provozní energetické náročnosti objektů je nesporné, že vedle dříve uváděných faktorů mají rozhodující vliv na tepelné ztráty fyzikálně technické vlastnosti obalových konstrukcí daného objektu. V dalším budeme však vycházet ze zásady, že snižování provozní energetické náročnosti nesmí narušit vhodný tepelný stav vnitřního prostředí, tedy stav, při kterém pracovníci nebudou mít pocit chladu, popř. nadměrného tepla, tj. vnitřní mikroklima bude odpovídat požadavkům na pracovní prostředí. Problematika vnitřního mikroklimatu je popsána v kap. 3. Celková tepelná ztráta objektu Qc, ve W, je charakterizována vztahem: Q c = Q p + Q v - Q z /5/ kde je: Q p - tepelná ztráta prostupem tepla, ve W Q v - tepelná ztráta větráním, ve W Q z - trvalý tepelný zisk, ve W Způsob výpočtu jednotlivých položek je podrobně popsán v ČSN Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění (1994). V následujících odstavcích jsou popsány jednotlivé konstrukce, požadavky na jejich vlastnosti, možné způsoby řešení a konkrétní příklady. Strana 20

21 Strana 21

22 2.2 Podlahy Z tepelně technického hlediska lze podlahy rozdělit na: - podlahy na rostlém terénu, - podlahy nad venkovním porostem Podlahy na rostlém terénu Požadované parametry: - nejnižší povrchová teplota konstrukce Nejnižší povrchová teplota podlahy t si,n musí být vyšší než normou stanovena. t si > t si,a /6/ Přehled normových hodnot t si,n udávají následující tabulky: Tab.: Nejnižší přípustné normové povrchové teploty pol. Průmyslová budova t i t w tw 1 tw 2 t sii,n 1 velmi lehká práce 20,0 12,0 0,2 0 12,20 2 lehká práce 18,0 10,12 0,2 0 10,32 3 středně těžká a těžká práce 16,0 8,24 0,2 0 8,44 Pozn.: Platí pro relativní vlhkost vnitřního vzduchu ϕ i = 60 % a nepřerušované vytápění. Tab.: Nejnižší přípustné normové povrchové teploty pol. Průmyslová budova t i t w tw 1 tw 2 t sii,n 1 velmi lehká práce 20,0 16,44 1,5 0 17,94 2 lehká práce 18,0 14,50 1,5 0 16,00 3 středně těžká a těžká práce 16,0 12,55 1,5 0 14,05 Pozn.: Platí pro relativní vlhkost vnitřního vzduchu ϕ i = 80 % a přerušované vytápění, s poklesem výsledné teploty t p nad 10 o K. Legenda: ti vnitřní teplota vzduchu tw teplota rosného bodu, o C, odpovídající výpočtové teplotě vnitřního vzduchu a relativní vlhkosti vnitřního vzduchu tw 1 - bezpečnostní přirážka zohledňující způsob vytápění, o C tw 2 bezpečnostní přirážka zohledňující tepelnou akumulaci konstrukce, ve oc o C o C o C o C o C o C o C o C o C o C Strana 22

23 - tepelný odpor Nejnižší hodnota tepelného odporu R musí být vyšší než normová hodnota R n R > R a /7/ Pro podlahovou konstrukci na rostlém terénu platí dvě normové hodnoty: 1) V pásu šířky 2 m od bodu, ve které přilehlá zemina navazuje na venkovní vzduch (měřeno podél rozhraní obestavěného prostoru a přilehlé zeminy) se uplatňuje požadavek pro vnější stěnu. Normové hodnoty jsou uvedeny v Tab. v kap ) V ostatních částech se stanoví dle tabulky, resp. výpočtem. Tab.: Normové hodnoty tepelného odporu Konstrukce: podlaha 2-S (2.2.1) Pol. Druh práce t i t e q k,p q k,d q k,př e 1 e 2 e 3 R N,p R N,d R N,př 1 velmi lehká ,20 1,00 1,00 0,66 0,96 0,42 2 lehká ,50 1,00 1,00 0,46 0,67 0,29 3středně těžká a těžká ,80 1,00 1,00 0,32 0,47 0,20 Konstrukce: podlaha 0-2 (2.2.1) Pol. Druh práce t i t e q k,p q k,d q k,př e 1 e 2 e 3 R N,p R N,d R N,př 1 velmi lehká ,20 1,00 1,00 1,54 2,24 0,97 2 lehká ,50 1,00 1,00 1,16 1,69 0,73 3středně těžká a těžká ,80 1,00 1,00 0,91 1,32 0,57 Legenda k tabulce: t i vnitřní teplota vzduchu, ve o C, t e vnější teplota vzduchu, ve o C, q k,p charakteristická hustota tepelného toku pro požadovanou hodnotu, ve W. m -2 q k,d charakteristická hustota tepelného toku pro doporučenou hodnotu, ve W. m -2 q k,př charakteristická hustota tepelného toku pro přípustnou hodnotu, ve W. m -2 e 1 součinitel typu budovy, -, e 2 součinitel typu konstrukce, -, e 3 součinitel tepelné akumulace, -, R N,p normou požadovaná hodnota tepelného odporu, m 2.K.W -1, R N,d normou doporučená hodnota tepelného odporu, m 2.K.W -1, R N,př nornou přípustná hodnota tepelného odporu, m 2.K.W -1, Podrobněji viz ČSN Strana 23

24 - šíření vlhkosti konstrukcí Pro podlahové konstrukce na rostlém terénu nejsou předepsány z hlediska vlhkosti žádné požadavky. Řešení: Na návrh skladby podlahové konstrukce má z hlediska tepelně izolačních vlastností a použití tepelně izolačních materiálů umístění hydroizolační vrstvy. Řešení je znázorněno v následujících tabulkách: Strana 24

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D.

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Průběh zkoušky, literatura Tepelně

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce,

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce, Miloslav Lev autorizovaný stavitel, soudní znalec a energetický specialista, Čelakovského 861, Rakovník, PSČ 269 01 mobil: 603769743, e-mail: mlev@centrum.cz, www.reality-lev.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

TZB Městské stavitelsví

TZB Městské stavitelsví Katedra prostředí staveb a TZB TZB Městské stavitelsví Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE

POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE Řešitel: Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. soudní znalec v oboru stavebnictví, M-451/2004 Pod nemocnicí 3, 625 00 Brno Brno ČERVENEC 2009

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO KONKRÉTNÍ ROZBOR TEPELNĚ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ PRO VYBRANĚ POROVNÁVACÍ UKAZATELE Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY příklady z praxe Ing. Milan Vrtílek,

Více

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 8. JEDNOPLÁŠŤOVÉ A DVOUPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE FUNKCE, POŽADAVKY, PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor

Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor Zbyněk Svoboda, FSv ČVUT Původní text ze skript Stavební fyzika 31 z roku 2004. Částečně aktualizováno v roce 2014 především s ohledem na změny v normách.

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU PROTOKOL TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU dle ČSN 73 0540 Studentská cena ENVIROS Nízkoenergetická výstavba 2006 Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

Návrh skladby a koncepce sanace teras

Návrh skladby a koncepce sanace teras Návrh skladby a koncepce sanace teras Bytový dům Kamýcká 247/4d 160 00 Praha - Sedlec Zpracováno v období: Březen 2016 Návrh skladby a koncepce sanace střešního pláště Strana 1/8 OBSAH 1. VŠEOBECNĚ...

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

*Volba typu konstrukce zastřešení a jeho tvaru podstatným způsobem ovlivňuje celkový architektonický výraz exteriéru i interiéru budovy

*Volba typu konstrukce zastřešení a jeho tvaru podstatným způsobem ovlivňuje celkový architektonický výraz exteriéru i interiéru budovy * * *Střecha chrání budovu před klimatickými vlivy, především deštěm, sněhem a větrem *Zpravidla plní i tepelně izolační funkci *Na správné funkci střechy závisí i do značné míry životnost celé budovy

Více

Stavebně architektonická část (sloučené územní a stavební řízení) FORŠT - Stavební projekce, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín

Stavebně architektonická část (sloučené územní a stavební řízení) FORŠT - Stavební projekce, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín 1 STAVEBNÍ PROJEKCE ing. Milan Foršt, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín 281 23, tel/fax:+420 321 764 285, mobil +420 603 728 439, e-mail:projekce.forst@quick.cz Stavebně architektonická část (sloučené územní

Více

TZB II Architektura a stavitelství

TZB II Architektura a stavitelství Katedra prostředí staveb a TZB TZB II Architektura a stavitelství Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace

Více

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod.

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod. 1 Akustika 1.1 Úvod VÝBORNÉ AKUSTICKÉ VLASTNOSTI Vnitřní pohoda při bydlení a při práci, bez vnějšího hluku, nebo bez hluku ze sousedních domů nebo místností se dnes již stává standardem. Proto je však

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

BH059 Tepelná technika budov

BH059 Tepelná technika budov BH059 Tepelná technika budov Ing. Danuše Čuprová, CSc. Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Výpočet součinitele prostupu okna Lineární a bodový činitel prostupu tepla Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce

Více

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě pasivní dům v Hradci Králové o b s a h autoři projektová dokumentace: Asting CZ Pasivní domy s. r. o. www. asting. cz základní popis 2 poloha studie

Více

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Oblast podpory C.2 Efektivní využití zdrojů energie, výměna zdrojů tepla

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Oblast podpory C.2 Efektivní využití zdrojů energie, výměna zdrojů tepla Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - RODINNÉ DOMY v rámci 2. Výzvy k podávání žádostí Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 1 HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy Ing. Pavel Heinrich Technický rozvoj heinrich@heluz.cz 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 2 HELUZ Family 2in1 Výroba cihel

Více

Obr. 3: Řez rodinným domem

Obr. 3: Řez rodinným domem Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis.

Více

Icynene chytrá tepelná izolace

Icynene chytrá tepelná izolace Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene šetří Vaše peníze Využití pro průmyslové objekty zateplení průmyslových a administrativních objektů zateplení novostaveb i rekonstrukcí

Více

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi Školení DEKSOFT Tepelná technika Program školení 1. Blok Legislativa Normy a požadavky Představení aplikací pro tepelnou techniku Představení dostupných studijních

Více

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VZHLEDEM K POLOZE ČESKÉ REPUBLIKY PATŘÍ TEPELNĚ-VLHKOSTNÍ VLASTNOSTI KONSTRUKCÍ A STAVBY MEZI ZÁKLADNÍ POŽADAVKY SLEDOVANÉ ZÁVAZNOU LEGISLATIVOU. NAŠÍM CÍLEM JE

Více

Detail nadpraží okna

Detail nadpraží okna Detail nadpraží okna Zpracovatel: Energy Consulting, o.s. Alešova 21, 370 01 České Budějovice 386 351 778; 777 196 154 roman@e-c.cz Autor: datum: leden 2007 Ing. Roman Šubrt a kolektiv Lineární činitelé

Více

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočty a posouzení byly provedeny při respektování zásad CSN 73 05 40-2:2011, CSN EN ISO 13789, CSN EN ISO 13790 a okrajových podmínek dle TNI 73 029, TNI 73 030. Vytvořeno

Více

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Objednatel: FYKONY spol. s r.o. Beskydská 552 741 01 Nový Jičín - Žilina Kontaktní osoba: Petr Konečný, mob.: +420 736 774 855 Objekt: Bytový

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

TOB v PROTECH spol. s r.o ARCHEKTA-Ing.Mikovčák - Čadca Datum tisku: MŠ Krasno 2015.TOB 0,18 0,18. Upas,20,h = Upas,h =

TOB v PROTECH spol. s r.o ARCHEKTA-Ing.Mikovčák - Čadca Datum tisku: MŠ Krasno 2015.TOB 0,18 0,18. Upas,20,h = Upas,h = Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Stavba: MŠ Krasno Místo: Zadavatel: Zpracovatel: Zakázka: Archiv: Projektant: E-mail: Datum: Telefon:..0 Výpočet je proveden dle STN 00:00 SCH -

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm, konstrukce stropů provedena z železobetonových dutinových

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 9. JEDNOPLÁŠŤOVÉ A DVOUPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE MATERIÁLY A TECHNOLOGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou Michal Kovařík, 3.S termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou současně základem pro téměř nulové

Více

Stavební Fyzika 2008/ představení produktů. Havlíčkův Brod

Stavební Fyzika 2008/ představení produktů. Havlíčkův Brod - představení produktů Havlíčkův Brod 29.04.2009 Pohled do Historie - ložnice pod širým nebem Pohled do Historie - chráníme se před počasím Pohled do Historie - mění se klima - stěhujeme se na sever Pohled

Více

Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh

Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR PROJEKTANT CHARAKTER STAVBY ZAK.ČÍSLO : 3385 : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček : 28. října

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov Strana 738 Sbírka zákonů č. 78 / 2013 78 VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

1. Charakteristiky větru 2. Výpočet dynamické odezvy podle EC1

1. Charakteristiky větru 2. Výpočet dynamické odezvy podle EC1 Jiří Máca - katedra mechaniky - B325 - tel. 2 2435 4500 maca@fsv.cvut.cz VI. Zatížení stavebních konstrukcí větrem 2. Výpočet dynamické odezvy podle EC1 Vítr vzniká vyrovnáváním tlaků v atmosféře, která

Více

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D Program školení 1. Blok Požadavky na stavební konstrukce Okrajové podmínky Nové funkce Úvodní obrazovka Zásobník materiálů Uživatelské skupiny Vlastní katalogy Zásady

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lešenská 535/7 a 536/5 181 00 Praha 8 Troja kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Projektování nízkoenergetických a pasivních staveb konkrétní návrhy budov RD Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt

Více

Posudek budovy - MŠ Chrastava

Posudek budovy - MŠ Chrastava Posudek budovy - MŠ Chrastava 1. Základní popis typ výstavby: mateřská škola železobetonový skelet MS 66; obvodový plášť CDK cihly, nebo plynosilikát rok výstavby: 1972 počet podlaží (obytná, technická,

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy. jan.kurc@knaufinsula=on.com

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy. jan.kurc@knaufinsula=on.com Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy jan.kurc@knaufinsula=on.com Funkční vrstvy Nadpis druhé úrovně Ochrana před vnějšími vlivy Střešní kry=na Pojistná hydroizolace + odvětrání střešního pláště Ochrana

Více

Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví

Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene chytrá izolační pěna z Kanady, která chrání teplo Vašeho domova Co je to Icynene Icynene [:ajsinýn:] je stříkaná izolační pěna

Více

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m.

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m. Spodní stavba Ochrana před pronikání podpovrchové vody (zemní vlhkosti, prosakující vodě a podzemní vodě) do konstrukcí je prováděna převážně povlakovou tj. vodotěsnou hydroizolací a to převážně asfaltovými

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby CZ.1.07/3.2.07/04.0082 OBSAH 1. ÚVOD 2. SOFTWAROVÁ PODPORA V POZEMNÍM STAVITELSTVÍ

Více

Zkušenost s revitalizací bytových domů Ing. Jan Jedlička Ing. Jan Ficenec, Ph.D. a tým TERMO + holding, a.s.

Zkušenost s revitalizací bytových domů Ing. Jan Jedlička Ing. Jan Ficenec, Ph.D. a tým TERMO + holding, a.s. Zkušenost s revitalizací bytových domů Ing. Jan Jedlička Ing. Jan Ficenec, Ph.D. a tým TERMO + holding, a.s. www.termoholding.cz Úvod Renovace dříve provedených opatření: 1) střešní plášť- přivětrávací

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR. PŘEDNÁŠKA č. 1

Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR. PŘEDNÁŠKA č. 1 Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR PŘEDNÁŠKA č. 1 Stavby pro bydlení Druh konstrukce Stěna vnější Požadované Hodnoty U N,20 0,30 Součinitel prostupu tepla[ W(/m 2. K) ] Doporučené Doporučené

Více

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 Obsah 1 OBVODOVÁ STĚNA 1.1 Izolace minerální vlnou 1.2 Izolace měkkým dřevěným vláknem 1.3 Izolace celulózou 1.4 Izolace EPS 2 VNITŘNÍ STĚNA 2.1 CLT v pohledové jakosti

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU

SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU PROTOKOL Z VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ PROGRAMU ENERGETIKA NA POTŘEBU ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ DLE ČSN EN 15 265. SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU Testována byla zkušební verze programu ENERGETIKA 3.0.0 z 2Q

Více

Větrání plaveckých bazénů

Větrání plaveckých bazénů Větrání plaveckých bazénů PROBLÉMY PŘI NEDOSTATEČNÉM VĚTRÁNÍ BAZÉNŮ při nevyhovujícím odvodu vlhkostní zátěže intenzivním odparem z hladiny se zvyšuje relativní vlhkost v prostoru až na hodnoty, kdy dochází

Více

Energetická efektivita budov ČNOPK 5-2014 Zateplení budov, tepelné izolace, stavební koncepce

Energetická efektivita budov ČNOPK 5-2014 Zateplení budov, tepelné izolace, stavební koncepce Energetická efektivita budov ČNOPK 5-2014 Zateplení budov, tepelné izolace, stavební koncepce Ing. Jiří Šála, CSc. tel. +420 224 257 066 mobil +420 602 657 212 e-mail: salamodi@volny.cz Přehled budov podle

Více

Protokol termografického měření

Protokol termografického měření Prokop Dolanský Chodovecké nám. 353/6, 141 00 Praha 4 www.termorevize.cz dolansky@termorevize.cz Tel.: 736 168 970 IČ: 87522161 Protokol termografického měření Zkrácená termografická zkouška dle ČSN EN

Více

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Základní škola Slatina nad Zdobnicí Ulice: Slatina nad zdobnicí 45 PSČ:

Více

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zakázka číslo: 2011-016427-LM Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zpracováno v období: listopad - prosinec

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková Úspory energie v pasivním domě Hana Urbášková Struktura spotřeby energie budovy Spotřeba Zdroj energie Podíl ENERGETICKÁ BILANCE vytápění Výroba tepla Tepelné zisky Odpadové teplo Vnější Vnitřní Ze vzduchu

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP

TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP změny související s vydáním ČSN 73 0540-2 (2011) Ing. Olga Vápeníková ČSN 73 0540-2 (říjen 2011, platnost listopad 2011) PROJEKČNÍ NORMA okna + dveře = výplně otvorů ostatní

Více

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc., Ing. Radim Bařinka, Ing. Petr Klimek Czech RE Agency, o.p.s.

Více

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Zakázka číslo: 2015-1201-TT Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Pasivní rodinný dům v praxi Ing. Tomáš Moučka, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL. PRAŽSKÉHO POVSTÁNI ČP. 2097 PPČ. 2778/11 K.Ú. BENEŠOV U PRAHY

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL. PRAŽSKÉHO POVSTÁNI ČP. 2097 PPČ. 2778/11 K.Ú. BENEŠOV U PRAHY DOKUMENTACE PŘIKLÁDANÁ K ŽÁDOSTI dokumentace : O DOTACI V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM V OBLASTI PODPORY A stupeň místo stavby : Benešov zadavatel : Město Benešov Masarykovo náměstí 100 256 00 Benešov název

Více

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Funkční vrstvy Nadpis druhé úrovně Ochrana před vnějšími vlivy Střešní kry=na Řádně odvodněná pojistná hydroizolace

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění místností. Princip

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění místností. Princip ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Vytápění místností 67 Princip Zajištění tepelného komfortu pro uživatele při minimálních provozních nákladech Tepelná ztráta při dané teplotě

Více

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH:

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 2 2 POLOHA NA MAPĚ A STANOVENÍ KLIMATICKÝCH ZATÍŽENÍ... 2 2.1 SKLADBY STŘECH... 3 2.1.1 R1 Skladba střechy na objektu

Více

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete 2012 Ing. Viktor Zwiener, Ph.D. Tepelné ztráty v domech jsou způsobeny prostupem tepla konstrukcemi s nedostatečným tepelným odporem nebo prouděním

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO Systém KS-QUADRO = každý 10. byt navíc zdarma! 3.5.2008 Bytový dům stavěný klasickou zděnou technologií Bytový dům stavěný z vápenopískových bloků

Více

Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády

Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády Miloš Kalousek, Jiří Kala Anotace česky: Příspěvek se snaží srovnat vliv dvojité a jednoduché fasády na energetickou náročnost a vnitřní prostředí budovy.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 7. PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE FUNKCE A POŽADAVKY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

identifikační údaje kapacitní údaje

identifikační údaje kapacitní údaje pozemky chrustenice rd1 identifikační údaje název pozemky chrustenice, lokalita dolejší alej, rodinný dům typ 1 místo chrustenice, okres beroun pozemky č.1-10 investor GEISON REAL, a.s. Na výsluní 201/13

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma střech

Více