ENERGETICKY ÚSPORNÉ KONCEPCE VÝSTAVBY A REKONSTRUKCE PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ENERGETICKY ÚSPORNÉ KONCEPCE VÝSTAVBY A REKONSTRUKCE PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ"

Transkript

1 ENERGETICKY ÚSPORNÉ KONCEPCE VÝSTAVBY A REKONSTRUKCE PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8, Praha 2 Vypracoval: PROJEKTA spol. s r.o. Tato publikace je určena pro poradenskou činnost a byla zpracována v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie

2 OBSAH: 1. Formulace úlohy a cílů řešení 4 2. Energetické aspekty technického návrhu průmyslového objektu Vlastnosti obalových konstrukcí a objemové řešení ovlivňující provozní energetickou náročnost Vlivy urbanistické Vlivy architektonické Vlivy fyzikálně technických vlastností objektů Podlahy Podlahy na rostlém terénu Podlahy nad venkovním prostorem Svislé neprůsvitné plochy Neprůsvitné plochy pod úrovní terénu Neprůsvitné plochy nad úrovní terénu Svislé průsvitné obvodové výplně (okna) Svislé neprůsvitné otvorové výplně (dveře, vrata) Střešní plášť Neprůsvitné plochy Průsvitné plochy Shrnutí Energeticky úsporné koncepce systémů zajišťující mikroklima ve vnitřních prostorách objektu Mikroklima Vytápění Úvod Rozdělení průmyslových objektů Rozdělení vytápěcích soustav Konvektivní a sálavé otopné soustavy Druhy převážně konvektivních otopných soustav Převážně sálavé vytápění Orientační stanovení výkonu zářičů - výpočet vytápění zářiči Porovnání vlastností a vhodnosti použití světlých a tmavých zářičů Větrání v průmyslových stavbách Provozy teplé a horké Provozy mokré Provozy s vývinem prachu, plynů a par Větrání svařoven Chlazení v průmyslových objektech Úvod Výpočet tepelné zátěže pro dimenzování klimatických jednotek Chlazení větráním Strojní chlazení Osvětlení Osvětlovací soustavy Požadavky na osvětlení Světelné zdroje Koncepce zdrojů energie. 87 Strana 2

3 4.1 Určení potřeby energie Potřeba tepla Potřeba tepla pro vytápění Potřeba tepla na větrání Potřeba tepla pro klimatizaci Potřeba tepla pro ohřev TUV Potřeba tepla pro výrobní účely Určení potřeby elektrické energie Volba zdrojů energie Koncepce distribučních systémů energie Koncepce rozvodu tepla Koncepce distribučního systému elektrické energie 92 5.Ekonomická optimalizace energeticky úsporných koncepcí výstavby objektů Kritéria ekonomického hodnocení Analýza rizika investičních záměrů Doporučený postup ekonomické optimalizace Princip návrhu energeticky úsporného objektu 98 Strana 3

4 1. Formulace úlohy a cílů řešení Při projektování nových průmyslových objektů je většinou dávána přednost funkčním potřebám výrobních či jiných zařízení a je kladen maximální důraz na minimalizaci investičních nákladů. Již méně pozornosti je věnováno optimalizaci budoucích provozních nákladů, tedy i nákladů na zajištění energetických potřeb předmětných objektů. Přitom právě stavební, dispoziční a energetická koncepce objektů významně ovlivňuje velikost nákladů na energii. Cílem této práce je specifikovat základní podmínky pro návrhy energeticky úsporných koncepcí výstavby a rekonstrukce průmyslových objektů při respektování hygienických požadavků na mikroklimatické podmínky. Práce se zabývá jednotlivými faktory ovlivňujícími potřebu energie, např. optimálním poměrem půdorysných a výškových rozměrů objektů, poměrem plných a prosklených ploch, tvarem světlíků, izolačními parametry obvodových konstrukcí, ale také vhodnosti využití druhotných energetických zdrojů včetně zdrojů nízkopotenciálního charakteru. Strana 4

5 2. Energetické aspekty technického návrhu průmyslového objektu Z hlediska principů návrhu průmyslových objektů neexistují postupy pro návrh jednotlivých druhů průmyslových objektů. Tento stav je dán také tím, že obalová konstrukce výrobního objektu je ve většině případů přizpůsobena přímo požadavkům výrobní technologie (rozmístění strojů, manipulace s materiálem, výška objektu, půdorysné uspořádání, ). Přesto lze nalézt určité parametry a kriteria návrhu průmyslového objektu, která mohou efektivně ovlivnit následnou provozní energetickou náročnost a tak mít pozitivní vliv na ekonomické hospodaření společnosti. 2.1 Vlastnosti obalových konstrukcí a objemové řešení ovlivňující provozní energetickou náročnost Rozhodující spotřeba energie je v průmyslových závodech většinou pro technologické účely (v závislosti na energetické náročnosti produkovaného zboží). Pomineme-li tuto složku, je druhým největším "spotřebičem" energie vytápění objektů, které kryje jejich tepelné ztráty. Minimalizace těchto ztrát je poměrně složitá problematika, závislá na řadě faktorů, např. klimatických podmínek, soustředěnosti zástavby, tvaru budovy. Zajištění příznivého působení všech rozhodujících faktorů vyžaduje především komplexní přístup k řešení této rozsáhlé problematiky, při důsledném akceptování vlivů: - urbanistických, - architektonických, - fyzikálně-technických vlastností objektu, - technických zařízení, zabezpečujících optimalizaci vnitřního mikroklimatu Vlivy urbanistické Přestože v současné době již vzniká množství areálů nových průmyslových závodů, které vznikají převážně v průmyslových zónách, je jejich urbanistické začlenění do zástavby řešeno většinou okrajově. Z hlediska územního plánování lze efektivní využívání energie rozdělit do následujících skupin: a) energetická náročnost dopravy zaměstnanců do areálu průmyslového závodu, b) zásobování energií, c) soustředěnost zástavby, výška zástavby, začlenění objektů do terénu, d) orientace objektů ke světovým stranám, e) vliv síly a převládajícího směru větru. ad a) Energetické náročnosti dopravy zaměstnanců do areálů průmyslových závodů se v minulosti nevěnovala odpovídající pozornost a ani v současnosti bývá na okraji zájmu a její řešení je Strana 5

6 ponecháno na provozovateli průmyslového závodu. Vhodným způsobem vyřešená doprava zaměstnanců, zejména areálů umístěných mimo obytnou zástavbu na okrajích městských aglomerací, resp. v průmyslových zónách, napomáhá nejen stabilizovat zaměstnanost v daném regionu, ale i nízká energetická náročnost má příznivý vliv na ekonomickou náročnost. Z provedených výzkumů jednoznačně vyplývá, že je třeba upřednostňovat hromadnou dopravu před individuální, i když celospolečenský trend je spíše opačný. Někdy je tato skutečnost však zapříčiněna rušením veřejných hromadných spojů. ad b) Zásobování energií průmyslových areálů bývá nejsložitějším problémem, zejména v oblasti zásobování teplem, kdy je třeba řešit otázku: Napojit se na systém CZT? (v případě, že existuje a charakter výroby do umožňuje) nebo: Vybudovat vlastní zdroj tepla? Obecně lze říci: Existuje-li v dané lokalitě systém CZT (a má dostatečnou kapacitu) a charakter výroby umožňuje napojení na systém CZT je vhodné preferovat připojení na tento systém. Pokud však systém CZT neexistuje, resp. charakter výroby neumožňuje napojení na systém CZT (parametry media CZT neodpovídají požadavkům výroby) je třeba řešit individuální zdroj tepla, popř. nějakou kombinaci zdrojů (CZT + technologické zdroje tepla,..). V případě individuálního zdroje vyvstává však další otázka: Jaké primární palivo bude zdroj využívat? Z hlediska ekologie je asi nejpřijatelnější zemní plyn (je-li v dané,lokalitě zaveden). Za ekologicky přijatelné lze považovat i spalování LPG, nízkosirných topných olejů a popř. i tuhých paliv na odpovídajících zařízeních. ad c) Soustředěnost Uspořádání výrobních objektů v průmyslových areálech může příznivým způsobem ovlivnit výslednou energetickou náročnost jednotlivých objektů. Je vhodné vytvářet spíše ucelené výrobní monobloky s menším počtem ochlazovaných ploch než více objektů menší velikosti s více ochlazovanými plochami. Ze skupin objektů vytváříme uzavřené celky, tak aby jeden objekt chránil druhý před nepříznivými klimatickými jevy (zejména větrem). Zhuštění zástavby způsobuje snížení rychlosti větru a tak příznivě ovlivňuje tepelné ztráty objektů. Výška Spotřeba energie je do určité míry odvislá od výšky objektu, i když u průmyslových objektů je oproti obytným administrativním objektům (zpravidla s větším počtem podlaží) tento vliv podstatně menší a lze s ním uvažovat pouze u velmi nepříznivě umístěných objektů s větší stavební výškou (cca nad 20 m). Toto navýšení se obvykle pohybuje v rozmezí 2-5 % oproti objektům s nižší stavební výškou (při zachování stejného obestavěného prostoru). Strana 6

7 Začlenění Při situování průmyslových areálů, ale i jednotlivých objektů, je nutné podrobně uvážit topografii příslušného území. Shodně orientované svahy při rozdílných sklonech přijímají různá množství slunečního záření nebo údolní plochy jsou více ochlazovány než náhorní plochy (během noci se země ochlazuje sáláním do atmosféry a ochlazuje pak okolní vzduch, který klesá po svahu dolů a tak dochází k hromadění studeného vzduchu v údolí). ad d) Orientace ke světovým stranám podstatným způsobem ovlivňuje oslunění jednotlivých průčelí objektů, což má velký význam pro tvorbu vhodné tepelné a světelné pohody v zimním, letním, ale i přechodovém období. Zejména s ohledem na prosklené části obvodového pláště může shodná orientace průčelí příznivě ovlivnit energetickou bilanci objektu. Především pro zimní období (prosinec - únor), ale velkou měrou pro přechodná období (březen - duben, září - listopad) lze prosklenými částmi pláště získat velký až značný tepelný příkon od slunečního záření. Pro naši zeměpisnou polohu jsou přibližné hodnoty intenzity tepelného slunečního záření pro svislé plochy v jednotlivých ročních obdobích na následujících grafech. Graf č.1: Denní průběh intenzity slunečního záření různě orientovaných povrchů obvodových konstrukcí na jaře a na podzim (21.3., 21.9.) na 50 o severní zeměpisné šířky. Strana 7

8 Graf č.2: Denní průběh intenzity slunečního záření různě orientovaných povrchů obvodových konstrukcí v létě (21.6.) na 50 o severní zeměpisné šířky. Graf č.3: Denní průběh intenzity slunečního záření různě orientovaných povrchů obvodových konstrukcí v zimě (21.12.) na 50 o severní zeměpisné šířky. Orientaci objektů ke světovým stranám je třeba věnovat pozornost i z důvodů tepelných zisků v letním období, kdy při velké ploše zasklení a nejexponovanější orientaci může docházet k velkému přehřívání interiéru, kterému pak musíme čelit technickými opatřeními, např. zvýšenou nucenou výměnou vzduchu nebo návrhu chladicího zařízení (klimatizace), přičemž je třeba respektovat fakt, že energetická náročnost chlazení je obecně větší než vytápění. Dalším faktorem, kterému je třeba věnovat pozornost, je problém oslnění pracovišť od přímého slunečního světla a záření. Tuto problematiku řeší ČSN v kap. č. 33 "Návrh osvětlovacích otvorů". Strana 8

9 Možnosti řešení osvětlovacích otvorů a vhodného stupně ochrany pro různé druhy vnitřních prostorů a činností jsou uvedeny v následující. Tab.: Ochrana vnitřních prostorů před přímým slunečním světlem a zářením Stupeň ochrany Druhy vnitřních prostorů 1 Hrubá práce, při které nejsou pracovníci vázáni na určité místo: hrubá montáž, sklady s trvalou obsluhou atd. 2 Hrubá práce na stálých místech, středně náročná montáž, při které pracovníci nejsou vázáni na stálé místo 3 Středně náročná práce, obrábění přesná montáž, povrchové úpravy 4 Zvlášť náročná výroba, práce s lesklými předměty, velmi přesné obrábění, práce s přesnými měřícími přístroji, střední požadavky na stabilitu mikroklimatu 5 Prostory s vysokými požadavky na stabilitu mikroklimatu 6 Požadavek na úplné vyloučení přímého slunečního světla a záření Vyhovující řešení osvětlovacích prostorů Zenitní světlíky s čirým zasklením, světlíky s oboustrannými otvory o sklonu 60 o a menším, okna s orientací od V přes J k Z bez ochranných opatření Zenitové světlíky s částečně rozptylným zasklením, světlíky s oboustrannými otvory o sklonu větším než 60 o ale menším než 90 o Lucernové světlíky, pilové světlíky orientované k S se sklonem 45 o až 60 o nebo k SV a SZ se sklonem 60 o až 75 o, světlíky s oboustrannými otvory k J nižšími se sklonem 75 o až 90 o, okna orientovaná k SV a SZ, rozptylné zenitové světlíky Pilové světlíky k S se sklonem 60 o až 75 o, k SV nebo SZ o sklonu 75 o až 90 o Pilové světlíky k S se sklonem 90 o, okna k S Zvlášť cloněné a chráněné osvětlovací otvory POZNÁMKY: 1 Reflexní nátěry v letním období se zvýší ochrana o 1, výjimečně o 2 stupně. 2 Vnitřními žaluziemi se zvýší ochrana o 1 až 2 stupně. 3 Venkovními žaluziemi se zvýší ochrana o 3 až 4 stupně. 4 Teplé a horké provozy mohou vyžadovat vyšší stupeň ochrany z hlediska tepelné zátěže. ad c) Vítr patří k nejproměnlivějším meteorologickým činitelům v přízemní vrstvě atmosféry, s velmi častou změnou frekvence, směru a rychlosti. Tato časová i místní proměnlivost je Strana 9

10 z velké míry odvislá od reliéfu lokality. Všechna uvedená data jsou pro určité oblasti zaznamenávána nejbližšími meteorologickými stanicemi. Rychlost Síla větru je udávána buď v Beaufortově stupnici ( o B), rychlostí v m. s -1 nebo vyvolaným tlakem v Pa. Převodové hodnoty Beaufortovy stupnice, rychlosti v m. s -1 a tlaku jsou uvedeny v následující tabulce. Strana 10

11 Tab.: Beaufortova stupnice pro sílu větru a její přepočítání na m. s -1 a km. h -1 podle mezinárodní dohody z roku 1926 a 1946 Beaufortův stupeň / o B/ Druh větru Rozpoznávací účinky větru na pevnině hranice /m.s -1 / Převod z roku 1946 rychlost /m.s -1 / prům. /m.s -1 / 0 bezvětří dým vystupuje svisle vzhůru 0-0, vánek směr větru se rozpozná podle dýmu, vítr však neúčinkuje na větr. růžici 2 slabý vítr vítr je citelný na tváři, listy stromů šelestí, větr. růžice se začíná pohybovat 3 mírný vítr listy stromů a větvičky jsou trvale v pohybu, vítr napíná praporky 4 dost čerstvý vítr vítr zvedá prach a kousky papíru, pohybuje slabšími 5 čerstvý vítr slabší listnaté stromy se začínají ohýbat, na stojatých vodách se tvoří menší vlny 6 silný vítr vítr pohybuje silnými větvemi používání deštníku je obtížné 7 prudký vítr vítr pohybuje celými stromy, chůze proti větru je obtížná 8 bouřlivý vítr vítr láme větve stromů, chůze proti větru je velmi obtížná 9 vichřice vítr způsobuje menší škody na stavbách, lidé jsou větrem poráženi 10 silná vichřice na pevnině se vyskytuje jen zřídka, způsobuje velké škody na stavbách 11 mohutná vichřice vyskytuje se jen velmi zřídka, způsobuje rozsáhlé škody rychl. /m.s -1 / 0,3-1, ,9 3 1,6-3, ,4 9 3,4-5, ,4 16 5,5-7, ,7 24 8,0-10, , ,8-13, , ,9-17, , ,2-20, , ,8-24, , ,5-28, , ,5-32, , orkán má ničivé účinky 32, ,8 125 Strana 11

12 Pro úvahu o vlivu větru je důležité určit charakter lokality, která bývá zpravidla charakterizována jako: - zcela otevřený terén, - venkovská krajina s nízkou zástavbou a stromy, - malá města, předměstí velkých měst, - centra velkoměst, velmi hustá zástavba, průmyslová střediska. Pro určení rychlosti větru jsou v literatuře uváděny různé způsoby, které však poskytují obdobné výsledky. Při početním způsobu je rychlost větru zjišťována pomocí gradientové rychlosti větru v g (m.s -1 ), kterou vítr dosahuje v tzv. gradientové výšce h g (m). Průměrná rychlost větru v h v m.s -1 ve výšce h nad terénem se vypočte ze vztahu v h = v g. ( h ) α h g /1/ kde: v g - gradientová rychlost větru, v m.s -1 h - výška, ve které počítáme rychlost větru, v m h g gradientová výška, v m α - exponent charakterizující lokalitu, (-) Gradientová výška a exponent jsou závislé od typu lokality. Aynsley et al udává pro jednotlivé druhy lokalit následující hodnoty: Druh lokality h g α (m) (-) otevřený terén 250 0,11 venkovská krajina 300 0,15 malá města 400 0,25 centra velkoměst 500 0,36 Obvyklá výška měřené rychlosti větru v meteorologických stanicích je 10 m nad terénem. Pro různé gradientované rychlosti vetru jsou referenční horizontální rychlosti větru ve výšce h = 10 m pro otevřený terén a předměstskou zástavbou v následující tabulce (podle A.G. Davenporta). Strana 12

13 Tab.: Rychlosti větru ve výšce 10m nad terénem v10 jako funkce gradientové rychlosti větru V g otevřený terén předměstská zástavba m.s -1 m.s -1 m.s -1 V 10 1,1 0,66 0,40 2,2 1,32 0,80 3,4 1,97 1,20 4,5 2,63 1,60 8,9 5,26 3,18 17,9 10,53 6,38 26,8 15,79 9,57 Podle A.G. Davenporta se dá rychlost větru v m.s -1 v různých výškách určit ze vztahu: v h = v 10. ( h ) α h 10 kde: v 10 - rychlost větru ve výšce 10 m nad terénem, v m.s -1 v - výška, ve které počítáme rychlost větru, v m h 10 - výška h = 10 m α - exponent charakterizující lokalitu, (-) /2/ Vliv zvýšené rychlosti větru a jeho negativní ovlivňování tepelných ztrát je podmíněno dvěma základními faktory: 1) Zvýšená rychlost větru přispívá ke zvyšování tlakových rozdílů vnitřního a vnějšího prostředí, což způsobuje infiltraci a exfiltraci vzduchu mezi oběma prostředími. 2) Zvýšená rychlost větru nepříznivě ovlivňuje součinitel přestupu tepla na vnější straně obalových konstrukcí a tím snižuje hodnoty celkového tepelného odporu R o. Pro vhodné urbanistické řešení objektu z hlediska působení větru byl francouzskými výzkumníky sestaven vzorec pro výpočet koeficientu ψ, tzv. aerodynamické pohody vb + δ b ψ = /3/ v2 + δ 2 kde: v b průměrná rychlost vzduchu ve výšce budovy, v m.s -1 v 2 - průměrná rychlost vzduchu ve výšce 2 m nad chodníkem (v rovině hlav chodců), v m.s -1 δ b, δ 2 - průměrné hodnoty turbulence, v m.s -1 Přibližná hodnota δ je podle Gandemerema: δ = 0,2v /4/ Strana 13

14 Vyčíslením ψ obdržíme určité měřítko pohody, které při stoupající hodnotě znamená zhoršování podmínek. Je tedy nutno počítat se skutečností, že budovy převyšující své okolí jsou vystaveny přímým nárazům větru, který je v horizontálním i vertikálním směru odražen od svého původního proudění. Při tomto odrazu dochází ke zvyšování jeho rychlosti v přízemní vrstvě v přímém okolí budovy. Rychlosti větru v této vrstvě, kde se vytváří víry, jsou větší než v otevřeném prostoru mimo vysokou budovu (viz obr.). Obr.: Charakteristické oblasti zvýšených rychlostí větru při proudění okolo budovy Dalším aspektem ovlivňujícím rychlost proudění vzduchu kolem objektů je vzájemné seskupení jednotlivých objektů nebezpečí úniku, tzv. Ventariho efektu, resp. Wiesova účinku apod. Četnost Udává se zpravidla v % pro jednotlivé směry a informace je k dispozici na meteorologických stanicích. Strana 14

15 Průměrnou četnost směru stanice Praha-Karlov udává následující tabulka. Směr větru Průměrná četnost za rok Průměrná četnost (prosinec-únor) S 6,9 5,4 SV 4,4 3,5 V 9,8 9,4 JV 5,5 6,9 J 7,9 9,6 JZ 13,2 15,6 Z 16,3 18,1 SZ 12,0 10,8 bezvětří 24,0 20, Vlivy architektonické Mezi architektonické vlivy zahrnujeme: a) tvar objektu, b) poměr průhledných a neprůhledných částí obvodového pláště, c) dispoziční řešení objektu, d) povrh obvodového pláště. ad a) K hlavním zásadám vhodné koncepce návrhu objektu patří jeho tvar. Je logické, že při stejném objemu vytápěného prostoru jsou tepelné ztráty tím větší, čím je povrch ochlazovaných ploch pláště objektu. Teoreticky má nejpříznivější poměr povrchu a objemu koule event. polokoule, dále krychle, nejméně příznivé jsou tyto poměry u mnohonásobně členitých těles. Závislost plochy obvodového pláště na poměru stran obdélníkového tvaru budovy znázorňuje následující graf (podle Lampe et al.1974). Strana 15

16 Další graf znázorňuje vzrůst tepelných ztrát v závislosti na poměru stran u dvoupodlažního objektu (podle Lampe et al. 1974). Otázka vhodného tvaru objektu je ovšem nutné posuzovat i z hlediska energetické bilance ovlivňované osluněním. Z tohoto pohledu je příznivější protáhlý tvar objektu s hlavními průčelími orientovanými na jih (event. JJV, JJZ) a sever. Strana 16

17 ad b) Obecně lze konstatovat, že z hlediska tepelných ztrát patří průhledné části obvodového pláště k rozhodujícím částem pláště (platí převážně pro bytové objekty a objekty terciární sféry). U průmyslových objektů, které bývají půdorysně rozsáhlé, nemusí být vliv průhledných konstrukcí na tepelné ztráty objektu rozhodující (převládá např. tepelná ztráta střešními konstrukcemi). Proto je vhodné plochy průhledných částí pláště optimalizovat. Při minimalizaci průsvitných částí je však třeba zachovat jejich základní funkci, tj. zajištění požadované sociální pohody vnitřního prostředí. Znamená to zachovat kvantitativní a kvalitativní kriteria, přičemž základním kvantitativním kriteriem je intenzita denního světla a hlavními kvalitativními kriterii jsou: - rovnoměrnost osvětlení, - rozložení světelného toku v interiéru, - rozložení jasů ploch v pohledovém poli pozorovatele. Z uvedených důvodů je pro minimalizaci tepelných ztrát průsvitnými částmi obvodového pláště třeba správně navrhnout jejich: - optimální velikost, - účelný tvar, - umístění vzhledem k interiéru. ad c) Za zásadní princip dispozičního řešení objektů je nutné pokládat zónování prostorů se shodnými požadavky na tepelný stav prostředí. Maximální rozdělení podle rozdílných požadavků na tepelný stav prostředí jednak podstatně snižuje tepelné ztráty, ale zároveň umožňuje důsledné členění otopné popř. klimatizační soustavy. Jedním z prvků, který ovlivňuje tepelné ztráty je uspořádání komunikačních prostorů, zejména prostory příjmu materiálu, resp. výdeje výrobků. Tyto prostory, resp. vchody do objektů by měly být zásadně řešeny jak dvojité, se zádveřím a těsnými dveřmi. Je třeba se vyvarovat, pokud je to z komunikačních důvodů možné, návrhu manipulačních prostor s návaznými komunikačními otvory na straně objektu vystavené převládajícím větrům. Významné je i optimální dimenzování ploch a prostorů v různých druzích objektů. Optimalizace, případně minimalizace prostorů, přímo ovlivňuje nároky na tepelnou energii potřebnou k vytápění objektů. Zvlášť velký důraz patří v této souvislosti prostorám se zvýšenou relativní vlhkostí a se zvýšenými nároky na teplotu vzduchu v interiéru. ad d) Barevnost povrchů Působením tepelného slunečního záření dochází k pohlcování sálavé energie na vnějších površích obvodového pláště, což přispívá ke zvyšování jeho povrchové teploty. Množství absorbovaného tepla závisí na schopnosti povrchu materiálu pohlcovat sálavou energii. Strana 17

18 Schopnost materiálu pohlcovat sluneční sálavou energii závisí na: - drsnosti povrchu, - barvě povrchu, - teplotě tělesa. Schopnost povrchu pohlcovat tepelnou energii je vyjádřena součinitelem tepelné pohltivosti (absorpce) tzv emisivity ε ( ). Hodnoty některých vybraných materiálů uvádí následující tabulka. Strana 18

19 Tab.: Hodnoty součinitele tepelné pohltivosti (emisivity) vybraných materíálů Poř. č. Materiál stav povrchu Teplota Emisivita o C - 1 Beton pohledový - suchý 0 0,92 2 Beton pohledový - suchý 20 0,93 3 Cihly lícové, pálené - červené 0 0,91 4 Cihly lícové, pálené - červené 20 0,92 5 Cihly vápenopískové - bílé 0 0,88 6 Cihly vápenopískové - bílé 20 0,89 7 Skleněná mozaika - modrobílá 20 0,92 8 Omítka štuková šedá - suchá 20 0,92 9 Omítka břizolitová, přírodní - škrábaná 0 0,93 10 Omítka břizolitová, přírodní - škrábaná 20 0,93 11 Tenkovrstvá omítka UNIFAS - bílá 20 0,88 12 Latexový nátěr na betonovém povrchu - bílý 0 0,84 13 Latexový nátěr na betonovém povrchu - bílý 20 0,87 14 Sádrokartonová deska - bez úprav 20 0,90 15 Olejová barva, šedá, matná (nátěr) 20 0,97 16 Olejová barva, šedá, lesklá (nátěr) 20 0,96 17 Olejová barva,černá, matná (nátěr) 20 0,94 18 Olejová barva, černá, lesklá (nátěr) 20 0,92 19 Syntetická barva, bílá, lesklá (nátěr) 20 0,84 20 Syntetická barva, černá, lesklá (nátěr) 20 0,95 21 Dřevo borovicové, nehoblované, suché 20 0,84 22 Dřevo borovicové, hoblované, suché 20 0,87 23 Dřevo dubové, hoblované, suché 20 0,89 24 Dřevotřísková deska, bez úprav 20 0,90 25 Překližka přírodní, bez úprav 20 0,83 26 Překližka přírodní, hlazená 35 0,82 27 Hliníkový plech leštěný, lehce oxidovaný 40 0,05 28 Hliníkový plech leštěný, černě oxidovaný 17 0,83 29 Měděný plech leštěný, nový 20 0,03 30 Měděný plech leštěný, oxidovaný povlak měděnkou 20 0,78 31 Pozinkovaný plech, oxidovaný 0 0,26 32 Pozinkovaný plech, oxidovaný 20 0,27 33 Sklobit bez povrchové úpravy 0 0,90 34 Sklobit bez povrchové úpravy 20 0,91 35 Sklobit s nátěrem REFLEXOLU (nový) 0 0,26 36 Sklobit s nátěrem REFLEXOLU (nový) 20 0,29 37 Sklobit s nátěrem REFLEXOLU (5 let starý) 0 0,78 38 Sklobit s nátěrem REFLEXOLU (5 let starý) 20 0,79 39 Pálená krytina hladká, červená 0 0,91 40 Pálená krytina hladká, červená 20 0,92 41 Azbestocementová krytina (šablony) 0 0,95 42 Azbestocementová krytina (šablony) 20 0,95 43 Guma černá, tvrdá 23 0,94 44 Plexisklo čiré 17 0,86 45 Źula, přírodní zrnitý povrch 35 0,96 46 Vápenec, přírodní zrnitý povrch 35 0,94 47 Mramor šedý, leštěný 20 0,93 Strana 19

20 Struktura povrchů Negativní ovlivnění tepelných ztrát vlivem zvýšených rychlostí větru lze snižovat vhodnou úpravou struktury povrchu obvodových plášťů. Z hlediska proudění vzduchu kolem budovy můžeme povrchy obvodových plášťů rozdělit na: - povrchy hladké, - povrchy drsné, - povrchy s vysokou drsností. Přitom hladké povrchy téměř neovlivňují rychlost proudění vzduchu, mezní vrstva je nulová. Naproti tomu povrchy s velkou drsností (upravené římsami, popř. jiným členěním) mohou výrazně ovlivnit maximální rychlost proudění vzduchu Vlivy fyzikálně technických vlastností objektů Z hlediska minimalizace provozní energetické náročnosti objektů je nesporné, že vedle dříve uváděných faktorů mají rozhodující vliv na tepelné ztráty fyzikálně technické vlastnosti obalových konstrukcí daného objektu. V dalším budeme však vycházet ze zásady, že snižování provozní energetické náročnosti nesmí narušit vhodný tepelný stav vnitřního prostředí, tedy stav, při kterém pracovníci nebudou mít pocit chladu, popř. nadměrného tepla, tj. vnitřní mikroklima bude odpovídat požadavkům na pracovní prostředí. Problematika vnitřního mikroklimatu je popsána v kap. 3. Celková tepelná ztráta objektu Qc, ve W, je charakterizována vztahem: Q c = Q p + Q v - Q z /5/ kde je: Q p - tepelná ztráta prostupem tepla, ve W Q v - tepelná ztráta větráním, ve W Q z - trvalý tepelný zisk, ve W Způsob výpočtu jednotlivých položek je podrobně popsán v ČSN Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění (1994). V následujících odstavcích jsou popsány jednotlivé konstrukce, požadavky na jejich vlastnosti, možné způsoby řešení a konkrétní příklady. Strana 20

21 Strana 21

22 2.2 Podlahy Z tepelně technického hlediska lze podlahy rozdělit na: - podlahy na rostlém terénu, - podlahy nad venkovním porostem Podlahy na rostlém terénu Požadované parametry: - nejnižší povrchová teplota konstrukce Nejnižší povrchová teplota podlahy t si,n musí být vyšší než normou stanovena. t si > t si,a /6/ Přehled normových hodnot t si,n udávají následující tabulky: Tab.: Nejnižší přípustné normové povrchové teploty pol. Průmyslová budova t i t w tw 1 tw 2 t sii,n 1 velmi lehká práce 20,0 12,0 0,2 0 12,20 2 lehká práce 18,0 10,12 0,2 0 10,32 3 středně těžká a těžká práce 16,0 8,24 0,2 0 8,44 Pozn.: Platí pro relativní vlhkost vnitřního vzduchu ϕ i = 60 % a nepřerušované vytápění. Tab.: Nejnižší přípustné normové povrchové teploty pol. Průmyslová budova t i t w tw 1 tw 2 t sii,n 1 velmi lehká práce 20,0 16,44 1,5 0 17,94 2 lehká práce 18,0 14,50 1,5 0 16,00 3 středně těžká a těžká práce 16,0 12,55 1,5 0 14,05 Pozn.: Platí pro relativní vlhkost vnitřního vzduchu ϕ i = 80 % a přerušované vytápění, s poklesem výsledné teploty t p nad 10 o K. Legenda: ti vnitřní teplota vzduchu tw teplota rosného bodu, o C, odpovídající výpočtové teplotě vnitřního vzduchu a relativní vlhkosti vnitřního vzduchu tw 1 - bezpečnostní přirážka zohledňující způsob vytápění, o C tw 2 bezpečnostní přirážka zohledňující tepelnou akumulaci konstrukce, ve oc o C o C o C o C o C o C o C o C o C o C Strana 22

23 - tepelný odpor Nejnižší hodnota tepelného odporu R musí být vyšší než normová hodnota R n R > R a /7/ Pro podlahovou konstrukci na rostlém terénu platí dvě normové hodnoty: 1) V pásu šířky 2 m od bodu, ve které přilehlá zemina navazuje na venkovní vzduch (měřeno podél rozhraní obestavěného prostoru a přilehlé zeminy) se uplatňuje požadavek pro vnější stěnu. Normové hodnoty jsou uvedeny v Tab. v kap ) V ostatních částech se stanoví dle tabulky, resp. výpočtem. Tab.: Normové hodnoty tepelného odporu Konstrukce: podlaha 2-S (2.2.1) Pol. Druh práce t i t e q k,p q k,d q k,př e 1 e 2 e 3 R N,p R N,d R N,př 1 velmi lehká ,20 1,00 1,00 0,66 0,96 0,42 2 lehká ,50 1,00 1,00 0,46 0,67 0,29 3středně těžká a těžká ,80 1,00 1,00 0,32 0,47 0,20 Konstrukce: podlaha 0-2 (2.2.1) Pol. Druh práce t i t e q k,p q k,d q k,př e 1 e 2 e 3 R N,p R N,d R N,př 1 velmi lehká ,20 1,00 1,00 1,54 2,24 0,97 2 lehká ,50 1,00 1,00 1,16 1,69 0,73 3středně těžká a těžká ,80 1,00 1,00 0,91 1,32 0,57 Legenda k tabulce: t i vnitřní teplota vzduchu, ve o C, t e vnější teplota vzduchu, ve o C, q k,p charakteristická hustota tepelného toku pro požadovanou hodnotu, ve W. m -2 q k,d charakteristická hustota tepelného toku pro doporučenou hodnotu, ve W. m -2 q k,př charakteristická hustota tepelného toku pro přípustnou hodnotu, ve W. m -2 e 1 součinitel typu budovy, -, e 2 součinitel typu konstrukce, -, e 3 součinitel tepelné akumulace, -, R N,p normou požadovaná hodnota tepelného odporu, m 2.K.W -1, R N,d normou doporučená hodnota tepelného odporu, m 2.K.W -1, R N,př nornou přípustná hodnota tepelného odporu, m 2.K.W -1, Podrobněji viz ČSN Strana 23

24 - šíření vlhkosti konstrukcí Pro podlahové konstrukce na rostlém terénu nejsou předepsány z hlediska vlhkosti žádné požadavky. Řešení: Na návrh skladby podlahové konstrukce má z hlediska tepelně izolačních vlastností a použití tepelně izolačních materiálů umístění hydroizolační vrstvy. Řešení je znázorněno v následujících tabulkách: Strana 24

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VZHLEDEM K POLOZE ČESKÉ REPUBLIKY PATŘÍ TEPELNĚ-VLHKOSTNÍ VLASTNOSTI KONSTRUKCÍ A STAVBY MEZI ZÁKLADNÍ POŽADAVKY SLEDOVANÉ ZÁVAZNOU LEGISLATIVOU. NAŠÍM CÍLEM JE

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Detail nadpraží okna

Detail nadpraží okna Detail nadpraží okna Zpracovatel: Energy Consulting, o.s. Alešova 21, 370 01 České Budějovice 386 351 778; 777 196 154 roman@e-c.cz Autor: datum: leden 2007 Ing. Roman Šubrt a kolektiv Lineární činitelé

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková Úspory energie v pasivním domě Hana Urbášková Struktura spotřeby energie budovy Spotřeba Zdroj energie Podíl ENERGETICKÁ BILANCE vytápění Výroba tepla Tepelné zisky Odpadové teplo Vnější Vnitřní Ze vzduchu

Více

Infračervená termografie ve stavebnictví

Infračervená termografie ve stavebnictví Infračervená termografie ve stavebnictví Autor: Ing. Marcela POČINKOVÁ, Ph.D., Ing. Olga RUBINOVÁ, Ph.D. Termografické měření a následná diagnostika je metodou pro bezkontaktní a poměrně rychlý průzkum

Více

pasivní dům v Hradci Králové

pasivní dům v Hradci Králové pasivní dům v Hradci Králové o b s a h p r o j e k t základní popis poloha architektonické modely architektonický koncept parametrický model studie výsledný návrh vizualizace skladby detaily vytápění,

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Více

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete 2012 Ing. Viktor Zwiener, Ph.D. Tepelné ztráty v domech jsou způsobeny prostupem tepla konstrukcemi s nedostatečným tepelným odporem nebo prouděním

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Ing. Jaroslav Šafránek,CSc Centrum stavebního inženýrství a.s. Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Zavádí nové požadavky na energetickou náročnost budov Revize zák. č. 406/2000 Sb. ve znění zák. č. 318/2012

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory Úvod Životní úroveň roste a s ní je i spojena stále větší poptávka po energii. To logicky umožňuje jejím výrobcům

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Jan Růžička*) **), Radek Začal**) *) Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM Současné problémy mikroklimatu obytných budov Za současného

Více

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Miloslav Hrdý Kunčice p.ondř. 686, PSČ 739 13 IČO 45161364 tel: 721 828 353 Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Připraveno pro: Nábřeží kpt.nálepky 471 339 01 Klatovy 732766276

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: 535389 Kód katastrálního území: 793353 Parcelní

Více

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM TECHNIK ATELIERU DEK, PŮSOBÍCI NA POBOČCE V BRNĚ, SE VYDAL ZA REALIZAČNÍ FIRMOU, ABY JÍ POSKYTL TECHNICKOU PODPORU PŘI ŘEŠENÍ OBNOVY HYDROIZOLACE STŘECHY BAZÉNOVÉ

Více

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v. o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické

Více

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN vše co je třeba znát a respektovat při nabízení, dodávání a montáži výplní otvorů Ing. Roman Šnajdr snajdr@cklop.cz leden 2012 UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 6 Spárová průvzdušnost a vodotěsnost 6.1 Základní definice Průvzdušnost V [m 3 /s] charakterizuje množství vzduchu v m 3, který projde za jednotku času stavební konstrukcí, stavebním dílcem, konstrukčním

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Varnsdorf - Muster Gebäudebeurteilung 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: 1989 počet podlaží: o 7 budov: 1x 4 podlažní

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Rezidence AURUM Na pláni, Praha 5 - Smíchov STUDIE PROSLUNĚNÍ A DENNÍHO OSVĚTLENÍ Vypracovala: Ing. Daniela Bošová, Ph.D. Spolupráce:

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH

PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH Miloslav Novotný 1 Abstrakt Dvouplášťové ploché střechy jsou v současné době vzhledem k zásadnímu zvýšení kvality materiálů pro jednoplášťové ploché střechy (tepelné

Více

B. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ KE ZPRACOVÁVÁNÍ PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

B. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ KE ZPRACOVÁVÁNÍ PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV B. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ KE ZPRACOVÁVÁNÍ PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV Ministerstvo průmyslu a obchodu 2015 ENERGETICKÝ AUDIT, ENERGETICKÝ POSUDEK A SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

- zásady návrhu - základní skladby - stabilizace střešních plášťů

- zásady návrhu - základní skladby - stabilizace střešních plášťů JEDNOPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby - stabilizace střešních plášťů Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 02/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha

Více

člen Centra pasivního domu

člen Centra pasivního domu Pasivní rodinný dům v Pticích koncept, návrh a realizace dřevostavba se zvýšenou akumulační schopností, Jan Růžička, Radek Začal Charlese de Gaulla 5, Praha 6 atelier@kubus.cz, www.kubus.cz For Pasiv 2014

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490 Vážení klienti, touto cestou Vám nabízíme: V posledních 15 letech se cena plynu a elektrické energie pro domácnosti zvyšovala v průměru téměř o 10 % ročně. Náklady na vytápění bytů a rodinných domů tedy

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ Ing. Jindřich Mrlík O netěsnosti a průvzdušnosti stavebních výrobků ze zkušební laboratoře; klasifikační kriteria průvzdušnosti oken a dveří, vrat a lehkých obvodových plášťů;

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří Hrubeš, Hana Hrubešová, V Podhájí 251/10, Rumburk 408 02 Energetický

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Ivo Bláha, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 Energetický auditor:

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan Radobyl 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří Sedlák, Krásná Hora 124, 262 56 Energetický auditor: ING.

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Zehnder vše pro komfortní, zdravé a energeticky úsporné vnitřní klima Vytápění, chlazení,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.8 m 2

Více

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: cca. 1986 počet podlaží: o 3 budovy: Pavilon MVD 3, Pavilon S4, spojovací

Více

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Miroslav Urban Katedra technických zařízení budov Stavební fakulta, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB 2 Obsah prezentace

Více

Ing. Pavel Šuster. březen 2012

Ing. Pavel Šuster. březen 2012 1. VŠEOBECNĚ 1.1. Předmět 1.2. Úkol 1.3. Zadavatel 1.4. Zpracovatel 1.5. Vypracoval 1.6. Zpracováno v období Bytový dům Peškova 6, Olomouc Jiří Velech byt pod střechou v 5.NP Diagnostika parametrů vnitřního

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH OBSAH 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH 2 1.1. Tabulka označení skladeb střech 2 2. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ 3 2.1. Nepochůzná jednoplášťová

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH. Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK

ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH. Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK 1 ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK 2 ÚVOD PASIVNÍ DOMY JSOU OBJEKTY S VELMI NÍZKOU POTŘEBOU ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ PRO DOSAŽENÍ TOHOTO STAVU

Více

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec Název publikace Energetický audit Referenční číslo ECZ 3060 Číslo svazku Svazek 1 z 4 Verze Datum únor 2004 Odkaz na

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

...inspirujte se přírodou. modulové dřevostavby. rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely. určené pro celoroční bydlení,

...inspirujte se přírodou. modulové dřevostavby. rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely. určené pro celoroční bydlení, ...inspirujte se přírodou modulové dřevostavby určené pro celoroční bydlení, rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely komfortní způsob bydlení Bydlení v domech na bázi dřeva patři v dnešní

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více