Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program školní rok 2014/2015"

Transkript

1 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 V naší škole při řešení sociálně patologických jevech spolupracují učitelé, popřípadě se radí výchovný poradce, školní metodik prevence, vedení školy, třídní učitel. Formálně však preventivní tým minulý školní rok nebyl ustaven. Pokusíme se tento školní rok o obnovu preventivního tymů na škole, s kterým máme zkušenosti s předešlých let. Na začátku školního roka, na třídních schůzkách jsou rodiče třídním učitelem seznámeni s náplní práce školního metodika primární prevence a možnosti jeho kontaktu. Žáci jsou seznámení s ŠMP jeho činností a možnostmi pomoci osobním představením v jednotlivých třídách na začátku školního roku. ŠMP žákům oznámí kdy, kde, jak a s jakými záležitostmi ho mohou kontaktovat. Dále tyto informace žákům mohou poskytnout i učitelé občanské výchovy a výchovy ke zdraví. Základní oblasti práce metodika prevence jsou: - organizace bloků primární prevence (spolupráce s centrem AVE, ACET, Policie ČR) - účast na vzdělávacích seminářích, konferenci prevence rizikového chování, na okresních poradách ŠMP - předávání informací ostatním pedagogickým pracovníkům - sledování a řešení nevhodného chování žáků během vyučování, o přestávkách spolu s výchovným poradcem a třídním učitelem - pohovory s žáky, rodiči, výchovné komise - řešení případů záškoláctví spolu s výchovným poradcem a třídním učitelem S metodickým pokynem k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č.j.: / , jsou každoročně na začátku školního roku obeznámení pedagogičtí pracovníci na vnitřních stránkách školy bakalář v záložce metodik prevence. Kde: kabinet zeměpisu Kdy: pro rodiče každý pátek od do 14:30 nebo po telefonické domluvě pro žáky individuálně, kdykoli dle domluvy Informace o prevenci a aktuality si mohou učitelé, žáci i rodiče přečíst na nástěnce umístěné v přízemí u schránky důvěry.

2 Na II. stupni se nejméně jedenkrát za měsíc budou konat třídnické hodiny, kde se řeší aktuální problémy, ale také upevňují vztahy v kolektivu při respektování individuálních zvláštnostech každého dítěte. O těchto třídnických hodinách bude třídní učitel vést záznam a předa ho výchovnému poradci. Hlavní snahou učitelů je vytvoření příznivého sociálního klimatu, předcházení vzniku soc.- patolog.jevů, včasná diagnostika a intervence při vzniku sociálně-patologických jevů a spolupráce s odborníky při jejich řešení. Na I. stupni tradičně probíhají třídnické chvilky každý týden, primární prevenci zde mají na starosti především třídní učitelé. Navození příznivého psychosociálního klimatu třídy a získání důvěry dětí je hlavním cílem třídnických chvilek. Aktivity, které jsou součásti učebního plánu reagují na aktuální problémy a týkají se všech tříd v daném ročníku: zvyšování sebevědomí žáků, komunikativní dovednosti, konstruktivní řešení problémů, řešení stresu, schopnost klást otázky a vyjádřit svůj názor, učení vzájemné pomoci, schopnost říci si o pomoc a vědomí kam se v jakých záležitostech obrátit, obrana před manipulací, vyrovnávání se s neúspěchem, prevence závislostí na návykových látkách včetně tabáků, alkoholu, gamblingu, sexuálního a jiného zneužívání. Návrh témat pro třídnické chvilky a hodiny 1. Ročníky: o rodině, vztazích, důvěře, slušném chování, vedení rozhovoru 2. Ročníky: o zdraví a jeho ochraně, potraviny nám prospěšné, poučení o bezpečnosti příchod a odchod ze školy, cizí lidé, zásady slušného chování 3. Ročníky: o rodině, vztazích, důvěře, dětská práva, zásady slušného chování 4. Ročníky: domácí násilí, týraní a zneužívání dětí, dětská práva, kouření 5. Ročníky: ochrana a vztah k životnímu prostředí, záškoláctví, šikana, o zdraví a jeho ochraně, zásady předávání informací mezi dospělými 6. Ročníky: rozvoj osobnosti, mezilidské vztahy, komunikace, záškoláctví, šikana, ochrana osob za mimořádných situací, život ve škole, v rodině, v obci, zásady společenského chování- příklady, scénky 7. Ročníky: puberta, dospívání, sebehodnocení, vnímání sebe i druhých, životní plány, cíle, rodiny, domov, sociální prostředí, funkce a podoby rodiny, rodičovství, partnerství, bezpečné chování šikana, kriminalita, výživa, zdraví, nemoci, úrazy 8. Ročníky: AIDS, návykové látky, pohybová aktivita a zdraví, osobní bezpečí, šikana, péče o zdraví, osobní hygiena, sexuální výchova sexuální zneužívání, ohrožování mravní výchovy mládeže, rodina, domov, sociální prostředí, kriminalita 9. Ročníky: budoucí povolání, poruchy příjmu potravy, AIDS, návykové látky, žijeme mezi lidmi, mezilidské vztahy, komunikace, sebepoznání, osobní bezpečí

3 Čemu chceme věnovat zvýšenou pozornost Na některé témata bychom rádi zorganizovali besedy či přednášky s lektory, kteří se danou problematikou zabývají: - podceňování rizik v silniční dopravě - trestní zodpovědnost - experimentování a užívání drog, škodlivých a návykových látek, kouření a alkohol - špatné stravovací návyky - nesnášenlivost a špatné vztahy mezi spolužáky, kyberšikana - vulgární vyjadřování a agrese - nezodpovědný vstup do sexuálního života - rasismus, nacismus, fašismus Podceňování rizik v silniční dopravě Výuka ve školní družině a výcvik na dopravním hřišti před školou. Pro 1. stupěň (p.družinářka) Organizace a zapojení tříd do dopravně bezpečnostní soutěže. Trestní zodpovědnost Beseda s Policií ČR pro 1.stupeň a 8.-9.ročník. (MPP) Experimentování a užívání drog, škodlivých a návykových látek, kouření a alkohol Beseda pro 8. a 9.ročník na téma Život v závislosti s lektorem Romanem Povalou. V hodinách anatomie (vyučující), v třídních hodinách (třídní učitel). Prevence kouření pro 5.ročník ACET a třídní učitel. Špatné stravovací návyky Zdravá5 pro 1. a 2. stupeň. (MPP) Beseda o anorexii a bulimii s lektorkou z poradny pro ženy a dívky pro 8.ročník. V hodinách anatomie, tělesné výchově a prvouce. (vyučující a třídní učitelé) Podpora projektů Mléko do škol (vedení školy)

4 Nesnášenlivost a špatné vztahy mezi spolužáky, kyberšikana Hodiny informatiky a PC (vyučující učitel) Třídnické hodiny na stmelení kolektivu v 6. a 7.ročnících (třídní učitel) Poslední fáze projektu zaměřeného na vztahy ve třídě: Rosteme spolu II. se společností AVE (Petrovice u Karviné) pro 7. a 8. ročník. Tento rok škola organizuje dvoudenní Adaptační program pro žáky 6. ročníků. Vulgární vyjadřování a agrese Třídnické hodiny v každých třídách, zejména v těch problémových. (třídní učitel) Nezodpovědný vstup do sexuálního života Beseda s lektorem Raškou na téma Sex, AIDS pro 9.ročníky (MPP) Beseda s gynekologem na téma Láska ano, děti ještě ne pro 9.ročníky. (MPP) Rasismus, nacismus, fašismus V hodinách dějepisu (vyučující učitel) EXIT tour Nespecifické činnosti Výroba a prodej výrobků na předvánočním jarmarku. (vedení kroužků) Využívání školního pozemku. Využívání nabídky kulturních, regionálních a dalších programů a projektů, na výběru se podílí všichni zainteresovaní v pedagogickém procesu. Organizace školní knihovny. Využití školního klubu, možnost trávení volného času po vyučování. Účast v okresních soutěžích, sportovních, vědomostních a dalších. Volnočasové aktivity a kroužky v rámci školy, podpora činnosti, zapojení vedoucích z řad učitelů. V průběhu školního roku se zapojíme do různých dobročinných projektů Velký důraz bude kladen na spolupráci školy s rodiči žáků. Několikrát ročně budou realizovány velké školní akce, na niž jsou přítomní spolu s dětmi rodiče.

5 Minimální preventivní program je otevřený, vhodně doplňovaný podle potřeby primární prevence na škole. Plnění plánu průběžně kontroluje pedagogický sbor, zejména MPP. Žáci, rodiče, veřejnost a pedagogové jsou o plnění plánu informováni prostřednictvím informační nástěnky ve škole Metodik primární prevence Alma Cieslarová Ředitel školy: Mgr. Dagmar Tobolová..

6 Přílohy Jednotný postup při zjištění šikany na škole 1. Okamžitá ochrana oběti Umístění žáka do chráněného prostředí s dohledem dospělé osoby. Kontaktování rodičů a domluva na dalším postupu. 2. Stanovení strategie Situaci řeší intervenční tým ředitel školy, třídní učitel, školní metodik prevence a výchovný poradce. 3. Rozhovor s žáky v pořadí oběť, svědci, agresoři Výpovědi jsou zaznamenávány dostatečně přesně. Dle situace je třeba oddělit agresory od kolektivu, aby nedocházelo k ovlivňování svědků. Je třeba zjistit: - Kdo je obět? - Kdo je agresor? - Kdy a kde dochází k šikaně? - Jakou formou? - Jak dlouho trvá a jak často? - Proč ubližoval? - Jaký trest (opatření) bude navrženo? - Proč? - Jak lze v budoucnu násilí zabránit? 4. Oznámení Ředitel informuje vždy OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí) a PPP, popřípadě Policii České republiky a další orgány. 5. Informace učitelskému sboru Ředitel svolá mimořádnou schůzi, seznámí učitele s okolnostmi vzniku a vyšetřováním případu. Za intervenční tým přednese návrh výchovných opatření a způsob práce s klimatem třídy. 6. Individuální schůzky s rodiči aktérů případu (agresorů, oběti) Jednání je vždy přítomen ředitel, ŠMP, VP a třídní učitel. Jednat s rodiči odděleně a důvěrně, u agresorů si zvát rodiče po jednom páru. Je žádoucí, aby se účastnili oba rodiče. Ti jsou seznámeni s případem a opatřeními, které škola přijme. Obě strany podepíší zápis z jednání. 7. Dohoda o vzájemné informovanosti Zajistit vzájemnou informovanost mezi školou a rodiči, např. zprávy z vyšetření dítěte apod. 8.Třídnická hodina Žáci jsou TU informováni o vzniklé situaci, o rizicích agresivního chování a o výchovných opatřeních školy s přihlédnutím na věk dětí. K rozboru vzniklé situace mohou využít brainstormingu, řízené diskuse apod. 9. Mimořádná třídní schůzka Rodiče jsou informováni o situaci, průběhu vyšetřování a o opatřeních, která zamezení dalším potížím. Jsou ubezpečeni o kompetencích školy případ dále řešit a jsou vyzváni ke zvýšené pozornosti a spolupráci. Škála výchovných opatření: - domluva TU, informace rodičům - napomenutí a důtka TU - důtka ředitele školy - snížená známka z chování - převedení do jiné třídy

7 - doporučení rodičům obětí i agresorů návštěvy v ambulantním oddělení střediska výchovné péče pro děti a mládež (dále SVP) nebo v nestátních organizacích majících obdobnou náplň činnosti jako SVP. V mimořádných případech se užijí další opatření: - doporučení rodičům na dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP, případně doporučení realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v místně příslušném diagnostickém ústavu. - podání návrhu orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu. - vyrozumění policejního orgánu, došlo-li k závažnějšímu případu šikanování Jednotný postup při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem 1. Identifikace a ukládání látek - zajistí-li pedagog podezřelou látku a je podezření, že se jedná o drogu či jinou škodlivou látku, v přítomnosti dalšího člena pedagogického sboru uloží tuto látku do obálky - na obálku se napíše datum, čas a místo zajištění látky. Obálka se přelepí a opatří razítkem školy a uschová do školního trezoru - poté se vyrozumí Policie ČR - identifikaci provede vždy policie, nikoli zaměstnanec školy či školského zařízení - pokud je podezřelá látka zajištěna u dítěte, které jeví známky otravy, předá se látka stejným způsobem přivolanému lékaři 2. Ohrožení zdraví žáka - v případě ohrožení zdraví žáka v důsledku podezření na požití omamné látky se postupuje tak, jako když žák přijde do školy s horečkou - dítě jevící příznaky užití omamné látky je odvedeno ze třídy do místnosti, musí být ale zajištěn dohled dospělé osoby, kde zůstane po dobu, než si pro něj přijdou rodiče nebo přivolaná lékařská služba - škola kontaktuje bezodkladně rodiče žáka nebo jeho zákonného zástupce o blíže nespecifikovaných zdravotních potížích žáka, rodiče jsou vyzváni k tomu, aby si dítě co nejdříve vyzvedli ze školy, neboť je nutné lékařské vyšetření žáka 3. Rodič si přijde do školy pro dítě: - je seznámen se zdravotními potížemi žáka - po užitích stimulačních či kanabinoidních látek škola apeluje na rodiče, aby s dítětem navštívili lékaře, a nabídne možnosti, kde se může poradit o výchovných postupech - pedagog odkáže rodiče na odborníky, na specializované pracoviště 4. Rodič si do školy nepřijde: - škola přehodnotí zdravotní stav žáka a je v kompetenci školy přivolat lékařskou službu, rodič je o postupu školy předem informován - škola vyhotoví zápis o průběhu celého případu a stanoví postup, jak zamezí případnému výskytu žáka pod vlivem omamné látky nebo výskytu podezřelé látky ve škole - proběhne třídní schůzka rodičů, seznámení s účinky a příznaky požití omamných látek, jak se škola k případu postaví, jak bude pracovat s rizikovou třídou v preventivní oblasti - jsou seznámeni s tím, že dítě pod vlivem návykové látky ve škole porušuje vnitřní řád školy - žák, který prokazatelně užíval omamnou látku v areálu školy a tím porušil řád školy, bude kázeňsky potrestán - škola pozve nejrychlejší cestou rodiče tohoto žáka k jednání se školou 5. V případě podezření, že žák zneužívá návykové látky - diskrétní pohovor s dítětem - doporučí se dítěti rozhovor s odborníkem - v případě nedůvěry ze stany dítěte k pracovníkům školy se doporučuje součinnosti odborníků pedagogicko psychologické poradny, střediska výchovné péče, pracovníků péče o dítě

8

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Dolní Loučky školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy ZŠ a MŠ Dolní Loučky, okres Brno venkov, příspěvková organizace Zřizovatel Obec Dolní Loučky

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 Vypracovala:

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 S PROGRAMEM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Číslo jednací: Zpracoval: SZSOs/2699/2014 PhDr. Evžen Sikora OBSAH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Popis současného stavu problematiky Základním principem strategie prevence sociálně patologických jevů na naší škole je především výchova dětí a mládeže

Více

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Kontakty: Mgr. Dita Homolková PaedDr. Petr

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž Mgr. Renata Hudcová školní metodik prevence Mgr. Zdeněk Ballnér ředitel školy 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2009-2010 Vypracovala: Mgr. Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního typu.

Více

Minimální preventivní program. pro školní rok 2014/15 zpracoval Mgr. Ladislav Kovář

Minimální preventivní program. pro školní rok 2014/15 zpracoval Mgr. Ladislav Kovář Minimální preventivní program pro školní rok 2014/15 zpracoval Mgr. Ladislav Kovář 1. Charakteristika školy a její vnitřní zdroje 1.1 Sociokulturní specifika lokality 1.2 Základní specifika školy a riziková

Více

Škola ZŠ J.Wericha, Španielova 1111/19 Praha 6 - Řepy

Škola ZŠ J.Wericha, Španielova 1111/19 Praha 6 - Řepy Program proti šikanování ve škole Škola ZŠ J.Wericha, Španielova 1111/19 Praha 6 - Řepy Věc: Program proti šikanování ve škole Spisový znak: Účinnost od: 1. 5. 2009 Č.j: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, JAROSLAVA SEIFERTA 148, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Program byl zpracován v souladu s vyhláškou č.72/2005 Sb. a Metodickým pokynem k primární prevenci

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, JAROSLAVA SEIFERTA 148, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Program byl zpracován v souladu s vyhláškou č.72/2005 Sb. a Metodickým pokynem k primární prevenci

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Minimální preventivní program školy

Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2013 / 2014 (akceptující Metodický pokyn ministra školství,

Více

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 1. Cíle minimálního preventivního programu 1.1. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2010/2011 Zpracovala: Zuzana Pšejová Obsah Úvod...3 REALIZACE MPP NA NAŠÍ ŠKOLE 1 Spolupráce s ředitelkou a pedagogy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Jevíčko U Zámečku 784 569 43 Jevíčko www.zsjevicko.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání Primární prevence

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2009/2010 Zpracovala: Dagmar Kuželová, metodik prevence Ve Zruči nad Sázavou 13. 11. 2009 Mgr. Jana

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ TŘEŠŤ K VALŠE 38, 589 21 TŘEŠŤ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 AUTOŘI BC. MIROSLAV KREJČÍ Školní metodik prevence ING. MARIE ČEJKOVÁ Výchovná poradkyně

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 vypracovala: Ing. Jana Urbanová 13.9.2014 2 Druh primární prevence: specifická i nespecifická

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více