Patologické reakce na složky potravy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Patologické reakce na složky potravy"

Transkript

1 Patologické reakce na složky potravy by Biologie - Úterý, Prosinec 31, Otázka: Patologické reakce na složky potravy P?edm?t: Biologie P?idal(a): Mili 1.Imunitní systém 2.Celiakie 3.Fenylketonurie 1.Imunitní systém Funkce: - hlavním úkolem je ochrana organismu proti patogen?m (antigen?m) a to jak vnit?ním tak vn?jším a) obranyschopnost rozpoznává škodliviny a chrání proti infekcím b) imunitní dohled rozpoznává vnit?ní škodliviny (staré a zmutované bu?ky) page 1 / 10

2 c) autotolerance rozeznává vlastní tkán? a udržuje toleranci v??i nim - vn?jší cizorodé látky bakterie, prvoci, plísn?, viry - vnit?ní škodliviny odum?elé, staré, nádorové bu?ky?ásni lympatického systému: - podílí se nejv?tší m?rou na obran? a) kostní d?e?, brzlík (thymus, v 15 se zmenšuje) místo vzniku a zrání lymfocyt? b) lymfatické uzliny (mízní) vychytávají antigeny z protékající lymfy (mizy) c) slezina (uložena za slinivkou) vychytává antigeny z protékající krve d) slizni?ní lymfatická tká? (sliznice vystýlající ústní dutinu, dýchací trubici, tenké st?evo a pochvu) vychytávají antigeny z povrchových epitel? e) bílé krvinky (leukocyty) lymfocyty druh krvinek v lymfatické tkáni a krvi f) cytokrimy ( bílkoviny produkované imunitnímí orgány) podp?rné sou?ásti imunitního systému Druhy obrany: 1) Nespecifická imunita = vrozená - k?že a sliznice (první záchyt patogen?) - žaludek, st?eva - bílé krvinky (leukocyty) se schopností fagocytózy - zán?t 2) Specifická imunita = získaná - je zajišt?na lymfocyty page 2 / 10

3 - d?lení: a) B-lymfocyty (látková imunita) - produkují protilátky = imunoglobuliny ( IgG, IgA, IgM, IgD, IgE) b) T-lymfocyty - funk?ní typ imunity - dozrávají v brzlíku - neprodukují protilátky tvo?í imunologickou pam?? Rozd?lení imunity: 1. bun??ná, humorální 2. specifická, nespecifická 3. vrozená, získaná - Bun??ná imunita - je tvo?ena T-lymfocyty a p?ímo likviduje cizorodé bu?ky (viry, plísn?, nádory) -Humorální imunita (protilátkou) - je založena na tvorb? protilátek imunoglobulin? ( bakteriální infekce, úrazy,bak. toxiny) -oba tyto sytémy jsou propojeny tvo?í specifickou imunitu - je namí?ena proti definovanému antigenu na základ? rozeznání - specifická imunita je vývojov? mladší a reaguje pomaleji než nespecifická - nespecifická imunita je vývojov? starší, její složky reagují vždy stejným zp?sobem, a? se s cizorodou látkou setkaly nebo ne - s vrozenou imunitou se narodíme, utvá?í se již b?hem prenatálního vývoje - získanou imunitku nabude organismus b?hem života (stykem s nemocí, o?kování nap?. tetanus, tyfus, page 3 / 10

4 spalni?ky, žloutenka) Poruchy imunitního systému: Imunodeficience snížená odolnost k infekcím Alergie patologická reakce na vn?jší antigeny (škodliviny) Autoimunitní nemoci patologické reakce na vnit?ní antigeny Onkologická onemocn?ní snížený imunitní dohled - p?ecitliv?lost na b?žn? neškodné látky (alergeny) - organismus na tyto látky reaguje a netoleruje je Alergie: - p?íznaky a) místní zarudnutí, otoky, zán?t spojivek, sv?d?ní, kýchání, zvracení, pr?jmy, kop?ivka b) anafylaktický šok extrémn? silná alergická reakce - postihuje celé t?lo, projevuje se do 30 minut, je život ohrožující - selhává ob?hový a dýchací systém, léky : kortikoidy, adrenalin -diagnostika - anamnéza spojená s rozvojem potíží - zvýšené protilátky IgE - kožní prik test, endoskopické vyšet?ení, provoka?ní testy page 4 / 10

5 -m?že být na jakoukoli potravinu Potravinové alergie: - nej?ast?ji kravské mléko,vejce,obilí,o?echy,buráky,sója,ryby,mo?ské plody,ovoce, zelenina -potravinové alergeny - nej?ast?ji bílkoviny - pro vyvolání sta?í malé množství - nastává nejd?íve po druhém setkání s alergenem,kdy už jsou vytvo?eny protilátky - lé?ba potravinových alergii - vyvarovat se alergenu = elimina?ní dieta - antihistaminika, desenzibila?ní lé?ba (sníží se citlivost na alergii) - alergie na kravské mléko - objevuje se u kojenc?, v?tšinou se upravuje v p?edškolním v?ku,je nutné vynechat kojení Potravinová intolerance (pseudoalergie) - nesnášenlivost, p?ecitliv?lost na n?které potraviny - není spojena prímá imunitní odpov?? (není tak ohrožující) - v?tšinou chybí schopnost tyto potraviny dob?e zpracovat v TT - projevy jsou mén? výrazné,?asto nemusí být odhaleny - lé?ba vynechání potravin,které to vyvolávají page 5 / 10

6 Laktózová intolerance - nesnášenlivost laktózy pro nedostatek enzymu laktázy - je to sacharid v mléce - druhy a) vrozená nebo získaná (1.po onemocn?ních TT zán?ty st?ev,jater,bakteriální infekce 2.stá?ím) b)trvalá nebo p?echodová ( v poopera?ním období, zán?ty TT, celiakie) - p?íznaky dyspeptické potíže (nadýmání, plynatost, bolest b?icha, pr?jmy) - stupn? - lehká sta?í vynechat mléko jako samostatný nápoj - st?ední individuální výb?r ml. výrobk?,v?tšinou nevadí zak. ml. výrobky, tu?né sýry a omá?ky - t?žká musí se vynechat vše, n?které léky, máslo, doplnovat medikamentozn? Ca - intolerance lepku = celoživotní nesnášenlivost 2.Celiakie - autoimunitní onemocn?ní, geneticky podmín?no (ne všichni onemocní) - nedostatek n?kterých enzym?, které tráví lepek = gluten (?ást gliadin) - dochází k poškození sliznice tenkého st?eva, vede k zhoršenému vst?ebávání všech živin = malabsorpce Pžíznaky: -mohou být skryté, nebo se objevují v d?tství - z?etelné symptomy se vyvíjejí plíživ? po podání obilných produkt? (nejd?íve od poloviny prvního page 6 / 10

7 roku) - prvními p?íznaky jsou pr?jmy,objemné šedobílé stolice s lesklým povrchem ( nestráven tuk = steatorea) - opožd?ní v r?stu, podvýživa - vzedmuté b?íško zp?sobené meteorismem a st?evními kli?kami napln?nými tekutinou - zm?na psychiky d?ti mrzuté, dráždivé, tvrdohlavé, plaché - hypovitaminózy v tucích rozpustných vitamínu (A,D,E,K) -anémie nedostatek železa, kyseliny listové a vit. B12 -n?kdy symptomatologie nejasná (bolesti b?icha, zácpa) nebo chybí - bývá u dosp?lých nespecifické p?íznaky (zvýšená nemocnost, vypadávání vlas?, vyrážka, ) Kombinace s onemocn?ními: - nej?ast?ji s cukrovkou 1.typu (d.?. 9/BLP) - s onemocn?ním štítné žlázy, kožní forma Durhingova choroba Formy: Klinicky rozvinutá jasné p?íznaky (st?evní) Atypická mimost?ední p?íznaky Latentní skyrtá Diagnostika: 1. vyšet?ení krve na protilátky IgA 2. biopsie sliznice tenkého st?eva colonoskopie page 7 / 10

8 -vyšet?ení se provádí p?i b?žné strav?,dieta skresluje Terapie: -bezlepková dieta (gluten free diet) = jediný zp?sob lé?by - celoživotní dodržování neexistuje?áste?né dodržováni diety - p?i nedodržování st?evní projevy, rakovina - z jídelní?ku se musí vylou?it všechny druhy obilí s vysokým obsahem lepku - pšenice,žito,je?men,oves a potraviny z nich vyrobené (pe?ivo,mouky,t?stoviny) - p?i pr?jmech omezit p?íjem laktozy - p?i zán?tu šet?ící dieta 3. Fenylketonurie(PKU) - geneticky podmín?né metabolické onemocn?ní - enzymatická porucha v játrech nemetabolizuje se aminokyselina fenylalanin (Phe) - Phe je esenciální aminokyseliny b?žná sou?ást bílkovin - to vede k zvýšení Phe v krvi a tkáních = t?žká mentální retardace d?tí!!! Prevence - provádí se novorozenecký screening (záchyt) P?íznaky - za?ínají asi od 2.m?síce života - mezi první pat?í?asté exzém,?íhání a zvracení page 8 / 10

9 - mo? má typický zápach po myšin? - sv?tle modré duhovky, sv?tlé vlasy, bledá ple? ( d?ti jsou bledší než jejich sourozenci) - dít? již od 9.m?cíce výrazn? psychomotoricky zaostává a inteligentní kvocient klesá asi o polovinu -?asté k?e?e, zm?ny na EEG ( elektroencefalograf) no?ní d?sy Terapie - pouze v?asná lé?ba od prvních dn? života m?že zabránit mentální retardaci - dodržovat p?ísn? nízkobílkovinovou dietu = jediná terapie, záruka normálního vývoje - sníží se tak množství Phe v krvi - když vyzrávání mozku s koncem d?tství kon?í, riziko p?ímého poškození mozkových bun?k se snižuje -dieta je individuální každý s PKU má svou Phe toleranci (doporu?ené množství ur?í léka?) - 1g bílkovin obsahuje asi 50 mg Phe -dávky jsou p?edepsány p?ibližn? mg /den s v?kem se m?ní Zajišt?ní bílkovin - bílkoviny jsou nahrazovány um?lou sm?sí nezbytných aminokyselin bez fenylalaninu,která je obohacována o minerály a vitamíny ( v závislosti na v?ku dít?te g/den) - u dosp?lých p?i nedodržování diety hrozí neurologická, psychiatrická onemocn?ní, poruchy chování, k?e?e - p?i lé?b? fenylketonurie je nutné pravideln? kontrolovat koncentraci fenylalaniny v krvi Onemocn?ní PHU v t?hotenství - ženy s fenylketonurii musí p?ed po?etím kontaktovat metabolickou poradnu a zahájit ješt? p?ísn?jší dietu page 9 / 10

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Patologické reakce na složky potravy i mírn? zvýšená hladina Phe v krvi zvyšuje riziko postižení plodu r?stovou retardací, mentálním postižením a vývojovými vadami srdce PDF generated by Kalin's PDF Creation Station page 10 / 10

Růst = změna kvantitativní (přibývání cm a kg) Vývoj = změna kvalitativní (Dozrávání tělesných tkání, diferenciace, vývoj)

Růst = změna kvantitativní (přibývání cm a kg) Vývoj = změna kvalitativní (Dozrávání tělesných tkání, diferenciace, vývoj) Zápis přednášky předmětu : Biologie dítěte Autor : Jirka Stibor Obrázky převzaty z knihy: Machová Jitka : Biologie člověka pro učitele, Karolinum 2002 1.Růst a vývoj dítěte a jeho poruchy Růst = změna

Více

Pokroky v klinické imunologii MUDr. Martin Nouza, CSc., MUDr. Alena Nouzová. A nevíte proč?

Pokroky v klinické imunologii MUDr. Martin Nouza, CSc., MUDr. Alena Nouzová. A nevíte proč? Pokroky v klinické imunologii MUDr. Martin Nouza, CSc., MUDr. Alena Nouzová Motto: Trpíte chronickou únavou a nedostatkem energie? Míváte po jídle škroukání v břiše a nadýmání? Trpíte bolestmi kloubů?

Více

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění.

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Úvod do oborů Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Imunologie je poměrně mladý lékařský vědní obor, který se zpočátku

Více

ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit

ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit Kapitola 1: Pojetí...2 Kapitola 2: Zdravotní postižení...16 Kapitola 3: Diagnostika...76 Kapitola 4: Intervence...95 Kapitola 5: Sporty

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základy biologie Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Diplomovaný farmaceutický asistent

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Diplomovaný farmaceutický asistent Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Morbus Crohn Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí absolventské práce: MUDr. Petr Vojkůvka Vypracovala: Michala Staňková Čelákovice 2011

Více

Hypotoxická dieta jako součást terapie chronických zánětlivých, nádorových a autoimunitních onemocnění

Hypotoxická dieta jako součást terapie chronických zánětlivých, nádorových a autoimunitních onemocnění Hypotoxická dieta jako součást terapie chronických zánětlivých, nádorových a autoimunitních onemocnění MUDr. Juraj Minárik Odborný redaktor NEUMM Impulzem k napsání tohoto článku byl můj otec, který jedním

Více

Jak (ne)funguje imunitní systém

Jak (ne)funguje imunitní systém Jak (ne)funguje imunitní systém věda kolem nás co to je 8 Historie Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) se odvíjí od Oddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, jehož

Více

Dětská leukémie průvodce pro rodiče

Dětská leukémie průvodce pro rodiče MUDr. Lucie Šrámková Dětská leukémie průvodce pro rodiče Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Dětská leukémie Průvodce pro rodiče MUDr. Lucie

Více

P íbalová informace: Informace pro uživatele. Prevenar 13 injek ní suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná)

P íbalová informace: Informace pro uživatele. Prevenar 13 injek ní suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná) Píbalová informace: Informace pro uživatele Prevenar 13 injekní suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná) Pette si pozorn celou píbalovou informaci díve, než Vy

Více

OBECNÁ EPIZOOTOLOGIE

OBECNÁ EPIZOOTOLOGIE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ Ústav infekčních chorob a mikrobiologie OBECNÁ EPIZOOTOLOGIE Prof. MVDr. František Treml, CSc. Doc. MVDr. Petr Lány, Ph.D. Prof.

Více

Pehled zmn probíhající v potravináských surovinách a potravinách bhem zpracování a skladování.

Pehled zmn probíhající v potravináských surovinách a potravinách bhem zpracování a skladování. 1 Pehled zmn probíhající v potravináských surovinách a potravinách bhem zpracování a skladování. Smyslem technologického zpracování a skladování potravináských surovin a potravin je vytvoit a udržet nutriní

Více

Domácí lékaø STARLIFE Obsah

Domácí lékaø STARLIFE Obsah Domácí lékaø Domácí lékaø STARLIFE Obsah Alergie 4 Akné 5 Angina pectoris 6 Ateroskleróza 7 Artritida 8 Artróza 9 Alzheimerova choroba 10 Astma 11 Borelióza 12 Bronchitida 13 Cirhóza jater 14 Crohnova

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více

Primární imunitní trombocytopenie (ITP)

Primární imunitní trombocytopenie (ITP) Primární imunitní trombocytopenie (ITP) doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA Informace pro pacienty Interní hematologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské

Více

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ Zdravotní tvrzení na potravinách Kritéria zdraví Ochrana organismu Hlavní složky stravy Zdravotní tvrzení 1 JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ / Zdravotní tvrzení na

Více

PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE PERALGIN

PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE PERALGIN PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE PERALGIN Platnost od 10. ledna 2008 Obsah Text letáku 4 Produktová dokumentace Úvod do problematiky 6 Alergie 6 Mentální příčiny vzniku alergií 8 Složení Peralginu 10 Účinné látky

Více

Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia)

Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Jitka Pokorná Cíle předmětu: - Poskytnutí základního přehledu

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. VYPRACOVALA:

Více

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele Vyziva a zdraví Skripta pro ucitele Brezen 2013 Obsah Zásady zdravé výživy dětí 4 Potravinová pyramida 5 Pitný režim 9 Základní živiny ve stravě 11 Bílkoviny 12 Tuky 13 Sacharidy 15 Vitaminy a minerální

Více

Výživa v pediatrii. Pavel Frühauf Peter Szitányi

Výživa v pediatrii. Pavel Frühauf Peter Szitányi Výživa v pediatrii Pavel Frühauf Peter Szitányi Pavel Frühauf, Peter Szitányi Výživa v pediatrii Vydal: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Ruská 85, Praha 10 Jazyková a technická redakce:

Více

Věra Vávrová, Jana Bartošová a kolektiv CF centra FN Motol. příručka pro nemocné a jejich rodiče 2. doplněné vydání PROFESSIONAL PUBLISHING

Věra Vávrová, Jana Bartošová a kolektiv CF centra FN Motol. příručka pro nemocné a jejich rodiče 2. doplněné vydání PROFESSIONAL PUBLISHING Věra Vávrová, Jana Bartošová a kolektiv CF centra FN Motol příručka pro nemocné a jejich rodiče 2. doplněné vydání PROFESSIONAL PUBLISHING Autoři: MUDr. Miroslava Balaščaková, MUDr. Jana Bartošová, MUDr.

Více

DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI OČIMA PEDIATRA. Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny

DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI OČIMA PEDIATRA. Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI OČIMA PEDIATRA Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny Monika Čermáková Dítě v náhradní rodinné péči očima pediatra Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny Středisko

Více

Uplatnění prebiotik v prevenci průjmových onemocnění telat

Uplatnění prebiotik v prevenci průjmových onemocnění telat Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Fakulta veterinárního lékařství Klinika chorob přežvýkavců Uplatnění prebiotik v prevenci průjmových onemocnění telat Odborná práce Autor: Martin Vlček Školitel:

Více

Paraziti - alergie, imunomodulace

Paraziti - alergie, imunomodulace Cyklus seminářů v Lékařském domě 6. duben 2010 Paraziti - alergie, imunomodulace Pořádající společnosti: Česká parazitologická společnost Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Program: Koordinátor:

Více

- potravinách) Hormony:

- potravinách) Hormony: Hormonální regulace HORMONÁLNÍ MARTYNENKO REGULACE MAX 1 Většinu Produkty hormonů žláz (hormony) tvoří proteiny se vylučují produkují přímo do je krve endokrinní (popř. do žlázy. těle, Nejběžnější Steroidní

Více

ZIMNÍ OBDOBÍ. v ordinaci praktického lékaře. www.solen.eu

ZIMNÍ OBDOBÍ. v ordinaci praktického lékaře. www.solen.eu ZIMNÍ OBDOBÍ v ordinaci praktického lékaře www.solen.eu Zimní období v ordinaci praktického lékaře SOLEN, 2008, OLOMOUC Slovo úvodem V chladných měsících roku, od sychravého vlhka a mlhy na podzim po lezavou

Více

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Vést spokojený a dlouhý život bez bolesti a nemocí bylo cílem snad všech lidských civilizací od počátku věků. Šamani a léčitelé, ranhojiči a lékaři neustále hledali

Více

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů Kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA. Zdraví a výživa. Daniela Lojková

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA. Zdraví a výživa. Daniela Lojková VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA Zdraví a výživa Daniela Lojková Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA Zdraví a výživa Daniela Lojková Praha 2012 Autor: Daniela Lojková

Více