KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza."

Transkript

1 KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která koluje v našem tle v uzavené soustav cév, je krev. Krev je ervená kapalina, v tle dosplého lovka jí je asi kolem 5 6 litr, zajišuje dležité funkce. a/ rozvádí po tle dýchací plyny b/ rozvádí po tle živiny c/ odvádí odpadní látky z tkání d/ rozvádí po tle hormony e/ podílí se na hospodaení s teplem f/ podílí se na obranyschopnosti tla a zástav krvácení SLOŽENÍ KRVE Krev se skládá z kapalné a pevné složky. Kapalnou ást krve tvoí krevní plazma. Pevnou ást krve tvoí krevní tlíska ervené krvinky, bílé krvinky, a krevní destiky. Mezi krevní plazmou a krevními tlísky musí být uritá rovnováha, která se zjišuje tzv. usazovaním (sedimentací). Vyšetení sedimentací spoívá v tom, že odebraný vzorek krve se umístí do tenké zkumavky a sleduje se doba, za kterou dojde k usazení krevních tlísek (viz obr..1). Špatná sedimentace indikuje chorobný stav a slouží lékai k rozpoznání nkterých nemocí KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREVNÍ TLÍSKA TAB. 1 Název ervené krvinky Bílé krvinky Krevní destiky Množství na mm 3 asi asi asi Tvar Význam penos dýchacích plyn obranyschopnost tla podílí se na zástav krvácení ERVENÉ KRVINKY ervené krvinky jsou buky, které nemají jádro a žijí pibližn asi 4 msíce. Ve svém tle obsahují chemickou sloueninu, která se jmenuje hemoglobin. Hemoglobin je komplikovaná organická slouenina obsahující ve své molekule železo, díky kterému je krev ervená. ervené krvinky vznikají v kostní deni dlouhých a dutých kostí (kost stehenní, hrudní kost). Odumelé ervené krvinky se likvidují ve slezin a játrech. BÍLÉ KRVINKY Bílé krvinky jsou krevní tlíska, které vznikají v kostní deni. Na rozdíl od ervených krvinek neobsahují hemoglobin, mají jádro a jejich život je rzn dlouhý. Záleží na druhu bílé krvinky. Nkteré žijí nkolik hodin, nkteré mohou v našem tle žít po celou dobu našeho života. Základním úkolem bílých krvinek v tle je likvidace cizorodých látek, což je dležitou souástí obranyschopnosti (imunity) tla. Cizorodou látkou mohou být bakterie, viry nebo teba tíska pod kží. Zpsob likvidace cizorodých látek bílými krvinkami je rzný. Nkteré bílé krvinky cizorodé látky pohlcují, nkteré proti nim vytváejí chemické sloueniny (protilátky),

2 které cizorodé látky likvidují. Obranyschopnost tla mžeme v dnešní dob vylepšovat tzv. okováním, bhem kterého se do tla vpravují oslabené nebo mrtvé zárodky rzných druh nemocí, které umí v tle vyvolat tvorbu protilátek (nikoliv nemoc). Pokud se naše tlo v budoucnu setká s choroboplodným zárodkem, proti kterému jsme byli okovaní, narazí na vyrobené protilátky, které ho ihned znií. KREVNÍ DESTIKY Krevní destiky jsou velice dležitou souástí naší krve, vznikají také v kostní deni a podílí se na zástav krvácení pi poranní. V míst poranní se shlukují, uvolují chemické látky, které vytvoí kolem ranky hustou, lepkavou síovinu, do které se zachytávají ervené krvinky, bílé krvinky a další krevní destiky. Tento shluk krevních tlísek ucpe krvácející ránu a pemní se pozdji na tzv. strup. KREVNÍ SKUPINY Zaátkem 20. století zjistil Nmec K. Landsteiner píinu, pro se nkdy daí a nkdy zase nedaí darovat krev pacientm, kteí ztratili mnoho krve. Objevil krevní skupiny. Za svj objev obdržel Nobelu cenu. Pibližn ve stejné dob se v Praze dopracoval k podobnému výsledku i léka Jan Janský. Ten je považován za objevitele všech ty krevních skupin. Podle eho se dlí krevní skupiny? Bylo zjištno, že na ervených krvinkách mohou a nemusí existovat zvláštní chemické sloueniny bílkovinné povahy, kterým íkáme antigeny. U nkterých lidí je to antigen A, u nkterých antigen B, u nkterých se na povrchu ervených krvinek nenachází žádný druh antigenu (0) a u nkterých se nachází zase oba antigeny (AB). Pro tomu tak je, to zatím pesn nikdo neví. Zato víme, že proti látce A i B existují v krevní plazm protilátky. Protilátka je chemická slouenina, která nií antigen. A jelikož je antigen souástí ervené krvinky, dojde i k niení samotné krevní buky. Tento proces se projevuje shlukováním ervených krvinek. Takto vzniklý shluk mže ucpat cévy a zpsobit tžké zdravotní komplikace nebo smrt. Kombinaci antigen i jejich protilátek v rzných typech krve si prohlédnte na obr.. 2 a v následující tabulce. TAB.. 2 Typ krevní skupiny antigeny na povrchu ervených krvinek typy antigen protilátky v krevní plazm typy protilátek A ANO A ANO anti- B B ANO B ANO anti- A AB ANO A i B NE žádný typ 0 NE žádný ANO anti A i anti B Otázka: Pro nemže lovk s krevní skupinou A darovat krev lovku s krevní skupinou B? Otázka: Mže lovk s krevní skupinou 0 darovat ervené krvinky lovku s krevní skupinou A? Otázka: Mže léka pí tžkých popáleninách dát postiženému (krevní skupina B), krevní plazmu dárce, který má krevní skupinu AB? DÁRCOVSTVÍ KRVE Krev je kapalina, kterou se zatím nepodailo vyrobit její dokonalé podob. Proto ve všech státech existují transfzní stanice, kam chodí lidé dobrovoln darovat krev, kterou potebují lékai pi záchran lidských život. NEMOCI KRVE Jelikož krev plní veliké množství funkcí, je každá choroba krve velice nebezpená. K tžkým onemocnním krve patí leukémie nebo nedostatená zástava krvácení (hemofilie). Velkým nebezpeím pro život je také

3 velká ztráta krve pi tžkých úrazech. V tropických oblastech svta jsou astá parazitární onemocnní krve jako napíklad spavá nemoc, kterou zpsobuje prvok trypanozoma spaviná. Obr.. 1

4 Obr.. 2 Obr.. 3 Obr.. 4

5 TEST KREV: Kterou z následujících funkcí nezajišuje krev? a/ rozvádí po tle živiny b/ penáší nervové impulsy c/ odvádí odpadní látky d/ rozvádí po tle teplo Vyjmenuj krevní tlíska: a/ b/ c/ Kolikrát se nám za rok vymní ervené krvinky, když víte, že její životnost je asi 120 dní?. Vyber jedno tvrzení, které není pravdivé: a/ bílá krvinka má veliké jádro b/ krevní destiky vznikají ve slezin c/ ervená krvinka je pi pohledu z boku uprosted zploštlá Je pravdivé tvrzení, že krev rozvádí do tkání i glukózu? a/ ANO b/ NE Nakresli zkumavku a vyzna ni usazené (sedimentované) ásti krve Popiš vlastními slovy co je okování: Který cizí pojem vyjaduje obranyschopnost? a/ identita b/ imunita c/ incident d/ injekce Na rozluštní problematiky krevních skupin má velkou zásluhu i jeden eský vdec. Vyber jeho jméno. a/ Jan Jesénius b/ Karel Landsteiner c/ Jan Janský Na em se podílejí krevní destiky v krvi?. Který dj je znázornn na následujícím obrázku: KREVNÍ SYSTÉM ABO krevní skupina antigen protilátka anti-a A - AB Dopl slovo: Uvnit ervené krvinky se nachází chemická slouenina zvaná..., která obsahuje molekulu železa a podílí se na penosu kyslíku. Je pravdivé tvrzení, že nkteré bílé krvinky žijí po celou dobu všeho života? a/ ANO b/ NE. Dopl správn následující tabulku:

6 Uve názvy dvou nemocí krve: a/ b/

- 7% objemu krevní plazmy (64-82 g/l) - transport látek vážou na sebe minerály, hormony a tuky - poutají H 2

- 7% objemu krevní plazmy (64-82 g/l) - transport látek vážou na sebe minerály, hormony a tuky - poutají H 2 KREV - trofické pojivo, které neustále koluje v cévním systému obratlovců (pouze u nich) - funkce: specifické obranné - schopnost srážení - udržení homeostázy (osmotický tlak, ph) homeostáza je stálé vnitřní

Více

VY_32_INOVACE_11.06 1/9 3.2.11.6 Oběhová soustava

VY_32_INOVACE_11.06 1/9 3.2.11.6 Oběhová soustava 1/9 3.2.11.6 Cíl popsat stavbu oběhové soustavy - vyjmenovat tělní tekutiny - znát druhy cév, složení krve, krevní skupiny - uvést onemocnění, úrazy, příčiny, prevenci, ošetření Krev znamená život - oběhovou

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základy biologie Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

Richard Dawkins. S o b e c k ý gen MLADÁ FRONTA

Richard Dawkins. S o b e c k ý gen MLADÁ FRONTA Richard Dawkins S o b e c k ý gen MLADÁ FRONTA Copyright Oxford University Press 1976 This Edition Richard Dawkins 1989 This translation of The Selfish Gene, Second Edition Originally published in 1989

Více

Informace o darování krve můžete získat na adrese www.transfuznispolecnost.cz

Informace o darování krve můžete získat na adrese www.transfuznispolecnost.cz Dárce krve potřebují: Lidé, kteří jdou na operaci. Lidé trpící leukémií. Lidé, kteří projdou sklem nebo jezdí na červenou. Neopatrné bosé děti. Hemofilici, aby mohli žít normálním životem. Hazardéři i

Více

MUDr. Ivo Palásek MUDr. Michael Doubek, Ph.D. Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

MUDr. Ivo Palásek MUDr. Michael Doubek, Ph.D. Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. CHRONICKÁ LYMFATICKÁ LEUKEMIE Informace pro pacienty a jejich blízké MUDr. Ivo Palásek MUDr. Michael Doubek, Ph.D. Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Ilustrace Michael Doubek Interní hematoonkologická klinika

Více

Dětská leukémie průvodce pro rodiče

Dětská leukémie průvodce pro rodiče MUDr. Lucie Šrámková Dětská leukémie průvodce pro rodiče Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Dětská leukémie Průvodce pro rodiče MUDr. Lucie

Více

Patologické reakce na složky potravy

Patologické reakce na složky potravy Patologické reakce na složky potravy by Biologie - Úterý, Prosinec 31, 2013 http://biologie-chemie.cz/patologicke-reakce-na-slozky-potravy/ Otázka: Patologické reakce na složky potravy P?edm?t: Biologie

Více

Soustava dýchací funkce, popis

Soustava dýchací funkce, popis Soustava dýchací funkce, popis Funkce hlavní =dýchání =přísun kyslíku do krve a odvádění oxidu uhličitého z organismu plíce se podílí na regulaci tělesné teploty a na hospodaření s vodou Dýchání 3 funkce

Více

ízená termojaderná syntéza energie budoucnosti? Jií Orsava

ízená termojaderná syntéza energie budoucnosti? Jií Orsava ízená termojaderná syntéza energie budoucnosti? Jií Orsava Bakaláská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakaláská práce podává struný popis problematiky jaderné syntézy. V první kapitole je nastínna definice pojmu

Více

PÍRUKA PRO PACIENTY PO ODSTRANNÍ HRTANU. Mgr. Jana Kuerová, Ph.D.

PÍRUKA PRO PACIENTY PO ODSTRANNÍ HRTANU. Mgr. Jana Kuerová, Ph.D. PÍRUKA PRO PACIENTY PO ODSTRANNÍ HRTANU Mgr. Jana Kuerová, Ph.D. 2010 OBSAH 1. Vyrovnání se situací bhem a po léení nádorového onemocnní hrtanu str. 3 2. Anatomie a funkce hlasotvorného ústrojí str. 4

Více

OBSAH Ú V O D... 4 SVTLA A PLANETY... 10 Symboly... 10 Klasifikace... 11 ZNAMENÍ ZVÍETNÍKU... 11 Symboly a poadí... 11 Klasifikace...

OBSAH Ú V O D... 4 SVTLA A PLANETY... 10 Symboly... 10 Klasifikace... 11 ZNAMENÍ ZVÍETNÍKU... 11 Symboly a poadí... 11 Klasifikace... 1 OBSAH Ú V O D... 4 SVTLA A PLANETY... 10 Symboly... 10 Klasifikace... 11 ZNAMENÍ ZVÍETNÍKU... 11 Symboly a poadí... 11 Klasifikace... 11 Trojúhelníky... 11 Dómy, povzbuzení, oslabení... 12 K N I H A

Více

eská zem d lská univerzita v Praze, Technická fakulta

eská zem d lská univerzita v Praze, Technická fakulta 4. Jaderná fyzika Stavba atomu Atomy byly dlouho považovány za nedlitelné. Postupem asu se zjistilo, že mají jádro složené z proton a z neutron a elektronový obal tvoený elektrony. Jaderná fyzika se zabývá

Více

Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem

Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Informační brožura pro pacienty Úvod Když se dozvíte, že jste vy nebo někdo z vašich blízkých onemocněli a jako diagnóza byl stanoven lymfom, může vás to

Více

Pehled zmn probíhající v potravináských surovinách a potravinách bhem zpracování a skladování.

Pehled zmn probíhající v potravináských surovinách a potravinách bhem zpracování a skladování. 1 Pehled zmn probíhající v potravináských surovinách a potravinách bhem zpracování a skladování. Smyslem technologického zpracování a skladování potravináských surovin a potravin je vytvoit a udržet nutriní

Více

Pée o opuštné dti v eské republice

Pée o opuštné dti v eské republice Pée o opuštné dti v eské republice Ing. Eva Pilátová Téma opuštných, nechtných a týraných dtí je v souasné dob velice aktuální a populární. Obecn se má za to, že na dti každý slyší, že jejich osudy jsou

Více

RUKÁVY NAHORU DUŠE KRVE KRVAVÉ TIPY JAK SE ČEPUJE TRANSFUZE V ČESKU? Aplikace ulékaře.cz VYHRÁLI JSME APP PARADE!

RUKÁVY NAHORU DUŠE KRVE KRVAVÉ TIPY JAK SE ČEPUJE TRANSFUZE V ČESKU? Aplikace ulékaře.cz VYHRÁLI JSME APP PARADE! 2 BE LÉTO 2014 >> DRUHÝ TOTO JE ODPOVĚĎ 1 Aplikace ulékaře.cz VYHRÁLI JSME APP PARADE! KRVAVÉ TIPY JAKÉ KNIHY BYSTE SI MĚLI VZÍT S SEBOU NA PLÁŽ DUŠE KRVE O JANSKÉHO OBJEVU SE VĚDĚLO VE SVĚTĚ DŘÍV NEŽ

Více

Zdravotn sociální problematika senior Mgr. Dagmar Dvoáková

Zdravotn sociální problematika senior Mgr. Dagmar Dvoáková Vážení a milí tenái, rádi jsme pro vás pipravili další tištné vydání Senio.cz. Toto íslo je neobvyklé tím, že nepináší, tak jako dosud, vlastní tvorbu našich pispvatel senior, ale slovo odbornice ke zdravotn-sociální

Více

Aplikované obory viz. dále + s psychologií a psychology se m žeme setkat i v dalších aplikovaných oblastech ve sportu, u soud (forenzní), v um ní

Aplikované obory viz. dále + s psychologií a psychology se m žeme setkat i v dalších aplikovaných oblastech ve sportu, u soud (forenzní), v um ní 1 EDMT PSYCHOLOGIE Psychologie = vda o lidské psychice, jednání a prožívání Základní teoretické obory rozvíjejí a zkoumají obecné zákonitosti lidské psychiky obecné poznatky tchto obor jsou využívány v

Více

KREV Krevní testy Místa pro odběry krve Funkce krve Vznik krevních buněk Typy krevních buněk (Types of Blood Cells)

KREV Krevní testy Místa pro odběry krve Funkce krve Vznik krevních buněk Typy krevních buněk (Types of Blood Cells) KREV Při běžné prohlídce greyhounda nám může připadat, že pes je fyzicky v pořádku, nemá žádné zranění, celkově se zdá být v perfektním stavu. Přesto je dobré získat ještě další informace v jiném provedení.

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. StreSS ManageMent. Jaroslav Jančík

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. StreSS ManageMent. Jaroslav Jančík UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM StreSS ManageMent Jaroslav Jančík Obsah 1 Stres... 6 2 Zdroje stresu... 8 3 Mobbing stres na pracovišti... 11 4 Nkteré asté píznaky stresu... 15 5 Jak zvládat

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií Jana Sigmundová Politická korupce Stav korupce v R na lokální úrovni Bakaláská diplomová práce Vedoucí bakaláské

Více

TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ

TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ Průvodce Vaší léčbou Mája Švojgrová, Vladimír Koza, Alice Hamplová Transplantace kostní dřeně Průvodce Vaší léčbou TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ průvodce Vaší léčbou Autor: Spoluautoři:

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit

ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit Kapitola 1: Pojetí...2 Kapitola 2: Zdravotní postižení...16 Kapitola 3: Diagnostika...76 Kapitola 4: Intervence...95 Kapitola 5: Sporty

Více

STROJE A DOPRAVNÍ PROST EDKY

STROJE A DOPRAVNÍ PROST EDKY STROJE A DOPRAVNÍ PROSTEDKY METODICKÝ MANUÁL VÝSTUP PROJEKTU CZ.1.07/1.1.16/02.0041 OBSAH CO JSOU TO STROJE? 6 1. STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE 7 PÍPRAVA 1 8 PRACOVNÍ LIST- POROZUMNÍ TEXTU 9 PRACOVNÍ LIST- POROZUMNÍ

Více

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ)

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) 1. Osobnost Pojem osobnosti je v psychologii chápán jako souhrn dispozic k psychickým reakcím, který zpsobuje, že v téže situaci reagují rzní

Více

Vojtech Baláž, Filip Kolář Jana Lišková, Alena Pluhařová, Petr Synek. Smrt. jako součást života

Vojtech Baláž, Filip Kolář Jana Lišková, Alena Pluhařová, Petr Synek. Smrt. jako součást života Vojtech Baláž, Filip Kolář Jana Lišková, Alena Pluhařová, Petr Synek Smrt jako součást života biologická olympiáda 2008 2009, 43. ročník přípravný text pro kategorie A, B Národní institut dětí a mládeže

Více