Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Fakulta pedagogická. Katedra výtvarné výchovy. Diplomová práce na téma.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Fakulta pedagogická. Katedra výtvarné výchovy. Diplomová práce na téma."

Transkript

1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta pedagogická Katedra výtvarné výchovy Diplomová práce na téma O zrození a smrti (mystérium, kulturní procesy a výtvarná výchova) Vedoucí diplomové práce: Vypracovala: Mgr. Zdeněk Hosman Hana Kotálová

2 Poděkování Za neustálou inspiraci, porozumění a cenné rady děkuji panu Zdeňkovi Hosmanovi. Mé díky patří i všem, kteří byli ochotni sdělovat své názory a myšlenky během rozhovorů. A v neposlední řadě děkuji Zdeňce Rybové a Martině Špinkové

3 Anotace O zrození a smrti (mystérium, kulturní procesy a výtvarná výchova) Práce pojednává o zrození a smrti v horizontech rozmanitých kultur a epoch, transdisciplinárně proniká skrze různé vědní obory, například psychologie, filosofie, etika... Jednotlivé oblasti se spojují ve smysluplný celek v oblasti výtvarné výchovy. Práce má holistický charakter a má být inspirací pro učitele výtvarné výchovy. About nativity and death (mystery, cultural processes and creative education) This work is about nativity and death covering horizons in a variety of cultures and stages. It is a trans-discipline which covers different scientific subjects, for example psychology, philosophy, ethics These individual subjects are meaningfully connected, both wholly and integrally, in the field of creative education. This work has a holistic character and can be inspirational to teachers of creative education

4 Obsah ÚVOD CO JE TO ZROZENÍ A SMRT SMRT ZROZENÍ ZROZENÍ, SMRT A KŘESŤANSTVÍ ZROZENÍ, SMRT A ROMSKÁ KULTURA ZROZENÍ, SMRT A ISLÁM ZROZENÍ, SMRT A BUDDHISMUS ZROZENÍ, SMRT A JÓGA ZROZENÍ, SMRT A ŠAMANISMUS ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ PSYCHOLOGIE JAK PŘICHÁZÍME NA SVĚT O DĚTECH A SMRTI PEDAGOGICKÉ MOŽNOSTI ZKUŠENOSTI Z PRAXE NA TÉMA ZROZENÍ ZKUŠENOSTI Z PRAXE NA TÉMA SMRT INSPIRACE PRO PRÁCI S DĚTMI Prostory mystérií Rozhovor Mýty a pohádky ve výtvarné výchově Paralely Meditace Jak prožít svou smrt? ZÁVĚR LITERATURA

5 Úvod aneb o co mi v mé diplomové práci půjde O zrození a smrti (mystérium, kulturní procesy a výtvarná výchova) Zrození a smrt, dvě zdánlivě rozdílné věci. To první v nás vyvolává možná naději a radost, to druhé spíše strach, obavy a smutek. Ve skutečnosti ale mají mnoho společného. Obojí je tak trochu tabu. Početí i umírání. Přicházíme na svět bolestně a s bolestí zpravidla odcházíme.vnímám zrození (početí) a smrt jako dveře nebo bránu, početí jako vchod do života, smrt jako východ. Snad se ani nejedná o dvoje dveře, třeba jsou dveře jedny, ale mění se směr- vejdeme a odejdeme. Kam? To je tajemství. Proč jsem si vybrala právě tyto dva klíčové okamžiky? Přemýšlela jsem o smyslu života, a tyto dva okamžiky se mi vyjevily jako něco důležitého, jakoby způsob, kterým na ně nahlížíme ovlivňoval naše bytí, náš život. Ještě přesněji jak nahlížíme na tyto okamžiky a to, co jim předchází a co po nich následuje, tedy odkud přicházíme? Kam směřujeme? Kde jsme byli před narozením a kam odejdeme po smrti. Jde mi tedy o lámání tabu a předsudků, ale i o to, abych svými výukovými programy děti vedla k přehodnocení životních hodnot, aby je zamyšlení a práce na tématech tak niterných a přitom hluboce existenciálních vedla od pomíjivého k nepomíjivému, od hodnot materiálních k hodnotám duchovním a duševním, aby nahlížely svět nikoliv jako bojiště o peníze, kariéru, majetek a moc, ale svět jako možnost uskutečnění svého bytí, jako určité tajemství, na než rozum nestačí a nemůže stačit... Aby znovu pocítily údiv nad tím vším, i když propadají tolik vnucovanému konzumnímu pohledu, že vše je okoukané a všední, aby se na věci dokázaly podívat novýma očima, novým pohledem, a možná, plnějším soucitu, ale i fantazií a imaginací. Aby byl jejich svět bohatší a barevnější, protože v úhlu pohledu se skrývá barevnost nebo šeď světa. A právě naše mysli mají možnost volby mezi údivem, vzrušením a fádností hraničící s nudou. Chci podnítit děti k vlastnímu hledání otázek, na něž nelze odpovědět. Ale nevím znamená také mnoho, v nevím se skrývá naděje, údiv a pokora, a to přináší mnohem více inspirace a moudrosti než profesionální vím a všemu rozumím. Přála bych si, aby tato práce byla inspirací a obohacením pro ostatní, aby v nich znovu otvírala údiv nad tajemstvím života a otevřeli mysl nevím, která jim může být světlem k dalšímu hledání, v životě jsme jen začátečníky

6 Co je to zrození a smrt To přeci nedává smysl, jen se narodit, bejt tu a umřít. Nedává!!! Co je to vlastně zrození a smrt? Víme skutečně exaktně, co to zrození a smrt je? Záleží samozřejmě na úhlu pohledu. Pokusím se na následujících řádcích vyjádřit definici fyzického zrození a smrti tak, jak je chápána z pohledu současné medicíny. Pak se pokusím najít další paralely, vždyť zrození a smrt neprobíhají pouze na úrovni fyzické, tyto stavy je možné vnímat i symbolicky nebo filosoficky. Smrt Z hlediska fyziologického je smrt definována poměrně jasně 1. Fyzická smrt je úplná, trvalá a ireverzibilní ztráta vědomí. 2 Okamžik smrti byl posuzován v historii různými způsoby, a záviselo to do jisté míry na stavu, v němž se medicína jako vědní obor nacházela. Dokud nebylo zavedeno úřední ohledání mrtvol, rozhodovali sami pozůstalí, zda se jedná o skutečné úmrtí. Zrcátko, které se před ústy zamlžilo, pírko, které se zachvělo dechem, nebo horký vosk kápnutý na prsa, prozrazovaly život nebo jeho absenci 3. Pochopitelně, že často domnělý nebožtík obživl. Ještě v druhé polovině 18.století byli zemřelí pohřbíváni ihned, a tak strach z pohřbení zaživa byl nesmírný. Fjodor Michajlovič Dostojevskij, slavný ruský spisovatel ( ), popisuje ve sbírce povídek, že si někteří lidé zajišťovali posmrtné prostřelení srdce v panické hrůze před probuzením v hrobě. Později se stal měřítkem života tlukot srdce, a to až do nedávné doby. Teprve s příchodem nových technologií do medicíny začalo být možné, a dokonce běžné, oživit lidi, jejichž srdce přestalo bít a dech se zastavil. Tehdy musela být vytvořena nová definice smrti. 1 Jak to, že v učebnicích biologie pro střední školy, ani ve většině naučných encyklopedií pro dospívající, natož pro děti (a to ani v encyklopediích o lidském těle), není možné najít v rejstříku slovo smrt??? Co to je ta smrt? Jak ji definovat? Nebo je to nepodstatné vědět, přestože se nás to bezprostředně týká? Je opravdu důležitější vědět co jsou to bazální ganglia nebo Malpighiho tělíska? Jak potom rozumět běžně se vyskytujícím větám v učebnicích zmiňujících se např. o Hitlerovi a jeho vraždění (v masovém měřítku smrt asi dětem nebude vadit, není tak iritující?), když pořádně nevíme, co to je smrt? 2 Z knihy Péče o umírající- hospicová péče, Blanka Misconiová, Vydává Národní centrum domácí péče České republiky ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, atd. Rok vydání neuveden. Str.16 3 Narození a smrt v české lidové kultuře, Alexandra Navrátilová, Vyšehrad, Praha 2004, str

7 Dnes je smrt odvozena od smrti mozkové. Mozek obvykle odumírá až po čtyřech minutách, pokud se mu nedostává okysličené krve. Mozková smrt je tedy definována jako naprostá absence odezvy, pohybu, reflexů mozkového kmene doprovázené fixovanými a dilatovanými pupilami a neschopností dýchat bez respirátoru. 4 Po mozkové smrti ale některé orgány přežívají dál, například ledviny ještě třicet minut, oční rohovka šest hodin, vlasy, vousy a nehty rostou ještě několik dní po smrti Nicméně, smrt mozku je vnímána jako nepřítomnost jedince. Dalším pojmem je smrt psychická, která označuje naprostou psychickou rezignaci, intenzivně prožívanou beznaděj a zoufalství, což usnadňuje vstup smrti fyzické. Smrt sociální je stavem, kdy člověk sice žije, ale je neodvratně vyvázán z důležitých vztahů interpersonálních a sociálních. 3 Opuštění blízkých lidí, ztráta domova, prostředí, v němž jsme žili po celý svůj život, a odsun do neznámého prostředí, ztráta naděje a lásky to jsou první příznaky smrti psychické a sociální, které by ale neměly předcházet smrti fyzické. Filosofický aspekt spočívá v tázání se po smyslu smrti. Smrt završuje život, ukončuje ho a dává mu poslední smysl. Bytí ke smrti nám dává zakusit a pochopit naplnění lidství. A pak otázka nesmrtelnosti Tělo není schopno být dále nositelem života, ale zaniká život, který má duchovní povahu? 5 Co je to Euthanasie? Řecký termín eutanázie (řecky eu dobro, blaho, thanasos smrt) původně znamenal všestrannou pomoc umírajícímu člověku, zaměřenou na mírnění tělesných bolestí a duševních úzkostí. Dnes je takto eufemisticky označováno úmyslné urychlení smrti na přání pacienta nebo jeho rodiny. Při eutanázii člověk způsobuje smrt sobě nebo jinému člověku. Jde tedy o úmyslné zabití nevinné lidské bytosti. Eutanázii je nutno odlišovat od rozhodnutí vzdát se "agresivní léčby" postupů, které již neodpovídají reálné situaci pacienta. 6 4 Péče o umírající- hospicová péče, Blanka Misconiová,str.16. Pozn. pupila = zřítelnice, zornice oka, dilatace = rozšíření, roztažení, zvětšení objemu 5 Podrobněji viz. Filosofický slovník, Walter Brugger, str Dr. John P. Nelson, prolife.cz/eutanazie/index61ac.html?id=

8 Paliativní medicína se zabývá tlumením bolestí umírajícího, snaží se nemocnému zajistit na poslední měsíce, týdny, dny i minuty života důstojné podmínky nejen prosté fyzického, ale i duševního a duchovního utrpení. Pokud se ale nemocnému nedostává správné a všestranné péče, může požádat o urychlení smrti. V takovém případě je nutné zpytovat svědomí, zda nebylo v péči o nemocného něco zanedbáno v kterékoliv ze čtyř oblastí (biologické, psychologické, sociologické, spirituální potřeby). Pokud jsou potřeby nemocného uspokojeny, téměř nikdy o usmrcení nepožádá. Nejčastější příčinou těchto žádostí je bohužel nezájem a neúcta k člověku, jako jedinečné a neopakovatelné bytosti. 7 Hospicová péče umožňuje umírajícím i jejich blízkým prožít poslední úsek životní cesty smysluplně a lidsky hodnotně, v hospicích anebo odbornou asistencí v domácích podmínkách, kde si přeje zemřít většina lidí (bohužel, většina umírá v odlidštěných podmínkách nemocnic, osamoceně). Dnešní medicína nabízí velmi dobré tlumení bolestí fyzických. Hospicová hnutí navrací euthanasii její původní smysl tedy dobrou smrt. 7 Z knihy Hospice a umění doprovázet, MUDr. Marie Svatošová, Ecce homo, 1999, str

9 Zrození Mami, proč tu jsem? Proč tu na tom světě musim být? A proč jsem se narodila? ptá se asi šestiletá holčička maminky. Protože jsme se měli s tatínkem hodně rádi, proto tu jsi. Ale proč se nenarodilo jiný dítě, proč zrovna já? [Skutečný rozhovor] Způsob, jakým jsme se ocitli v bytí, není přeci totožný s důvodem našeho bytí zde. Dospělí znají, jak na svět přicházejí, co je to za cestu, vědí, jak k tomu dojde. Vědí ale smysl, důvod toho, proč k tomu dochází? Opravdu se rodí lidská bytost, jen proto, že mám někoho ráda??? Anebo z nevědomosti a touhy? Dva lidé se spojí, aby poskytli třetímu tělo, vrátit ho musí už sám Člověk byl vržen do existence, a má pocit, že se na tom nijak nepodílel, že je prostě zde, aniž se ho kdo tázal. A je před ním úkol, naplnit svůj život smysluplně, život, jako dar. Odkdy jsme lidskou bytostí Přestože v oblasti filosofie je to diskutabilní fenomén a značně relativní, což je příznačné pro postmodernismus a krizi filosofického myšlení 8, tak v oblasti biologie stále ještě existuje pevně stanovená, a odbornou veřejností respektovaná, obecná definice vzniku lidského života. ODBORNÉ STANOVISKO K POČÁTKU ŽIVOTA NOVÉHO LIDSKÉHO JEDINCE 9 Nejméně od padesátých let tohoto století učí embryologie, že existence nového jedince začíná oplozením, jehož podstatou je splynutí dvou zralých pohlavních buněk, vajíčka a spermie (Frankenberger 1954). Překotný rozvoj biologie a zejména genetiky v posledních několika desetiletích přidal k této problematice mnoho podrobností, které zmíněný základní poznatek nejenže nepopírají, nýbrž jej potvrzují. 8 postmodernismus - evropský myšlenkový směr poslední třetiny 20. století hlásající pluralitu názorů jako základní stav společnosti, pluralitu způsobů života, relativizaci dosavadních hodnot 9 Výňatek z textu. Celé znění dokumentu na: -

10 Antikoncepce ochrana proti nežádoucímu početí (=koncepce). Ačkoliv funkcí fyzického milování je vznik nového života, lidé se už od nepaměti snaží jeho vzniku zabránit. Antikoncepce tak, jak je vyvinutá dnes, umožňuje lidem vzdát se odpovědnosti. Tím antikoncepce ovlivňuje chování lidí, má nepochybně psychologický a sociální efekt. Filosoficky vzato, sexuální akt byl oproštěn tvořivé funkce, a zůstala mu jen funkce slasti bez omezení. Nový život je vnímán jako nepříjemnost, i když dává pohlavnímu spojení hlubší smysl, fyzický akt lásky, který daruje svůj plod. Antikoncepcí jsou prostředky chemického nebo bariérového rázu, nebo kombinované. Některé mohou způsobit ranný potrat (tzv. abortivní charakter). 10 Alternativu tvoří přirozené plánování rodičovství (tzv. PPR). 11 Potrat Podle ČSÚ bylo od roku 1960 v ČR uměle potraceno nenarozených dětí. Potratem se rozumí ukončení těhotenství ženy, při němž umírá nenarozené dítě. Rozlišujeme spontánní potrat a umělé přerušení těhotenství. Spontánní nebo také samovolný potrat znamená, když z nějakých přirozených příčin dojde k předčasným stahům děložního svalstva v raném stadiu těhotenství. (Obvykle umírá vyvíjející se dítě kvůli nějaké abnormalitě v něm anebo v placentě). V rozhovorech dále v textu mám na mysli pouze umělé přerušení těhotenství, ke kterému dochází na žádost matky pro jakýkoliv důvod bez omezení do 12. týdne těhotenství, nebo až do 24. týdne těhotenství z genetických důvodů. 12 V případě ohrožení života matky, nebo těžkého poškození nenarozeného dítěte či jeho neschopnosti žít je povolen v ČR až do devátého měsíce těhotenství. 13 Taková situace ale nastává vyjímečně. 10 Více info o metodách antikoncepce: Ondřej Trojan: O čápech a vranách, nebo podrobněji a odborněji např. webové stránky prolife.cz/antikoncepce/index714f.html?id= Více info na: nebo 12 Podle platného zákona č. 66/1986 Sb. 13 metody potratu v ČR, viz. prolife.cz/potrat/index190a.html?id=

11 Za potrat se mj. považuje porozené dítě, které projevuje alespoň jednu ze známek života a má porodní hmotnost nižší než 500g, ale nepřežije 24 hodin po porodu. Co to je eugenika Eugenika je smutnou kapitolou genetické manipulace. V podstatě znamená, že právo na život mají pouze jedinci tělesně a duševně zdraví a výkonní pro společnost. Ostatní by měli být eliminováni vraždou, sterilizací, potratem. Jako berla v argumentaci je zneužívána Darwinova teorie. Eugeniku proslavil zejména Hitler, který se pomocí vyvražďování nevinných snažil o čistotu rasy v nacistickém Německu, ale bylo by mylné domnívat se, že ostatní státy na tom byly lépe. Eugenika byla aplikována násilnými sterilizacemi i v USA po roce 1900 a místy pokračovala až do 70 let. Čistotu rasy hájil i Winston Churchill a v roce 1911 schválil Oxfordský svaz principy eugeniky pro Británii. Podobně pokračovaly v násilných sterilizacích i jiné státy Evropy. 14 Bylo by mylné, domnívat se, že eugenika je minulostí. Probíhá každý den, tady u nás, v České republice. Jejími oběťmi jsou zejména embrya s jedním jednadvacátým chromozomem navíc, která by se narodila s Downovým syndromem, a žila by relativně krátký, ale převážně radostný život. V naší zemi jsou dovoleny potraty z eugenických důvodů. 15 Část Hippokratovy přísahy "...Způsob svého života zasvětím podle svých sil a svědomí prospěchu nemocných a budu je chránit před každou úhonou a bezprávím. Ani prosbami se nedám pohnout k podání smrtícího léku, ani sám k tomu nedám nikdy podnět. Stejně tak neposkytnu žádné ženě prostředek k vyhnání plodu. Zachovám vždy svůj život a své umění čisté a prosté každé viny..." 14 Matt Ridley: Genom, Portál, Praha Svědčí-li pro umělé přerušení těhotenství genetické důvody, lze uměle přerušit těhotenství nejpozději do dosažení dvacetičtyř týdnů těhotenství. VYHLÁŠKA MZ ČSR (75/1986 SB.) Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky ze dne 7. listopadu 1986, kterou se provádí zákon ČNR č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství (75/1986 Sb.) Změna: 467/1992 Sb

12 Zrození, smrt a křesťanství Nauč nás počítati naše dny, ať získáme moudrost srdce. Ž 90,

13 Křesťanství a jeho pohled na zrození a smrt Rozhovor s prof. PhDr.Tomášem Halíkem, profesorem Univerzity Karlovy, rektorem univerzitního kostela Nejsv. Salvátora v Praze a prezidentem České křesťanské akademie. Dne 25. listopadu 2004 v budově Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze HK: Jak se dívá křesťanství na zrození nového života? Odkdy jsme lidskou bytostí? TH: Křesťanství je přesvědčeno, že lidský život začíná početím. Nebylo tomu tak vždy. Ve středověku byly některé názory o pozdějším oživení plodu v těle matky, a dnes, ostatně v souhlasu s poznatky genetiky, křesťanství hlásá, že počátkem lidského života je okamžik početí. HK: Osobně by mě zajímalo, kde se vlastně berou ty nové duše, odkud? TH: V pojetí duše v dějinách se spojilo několik představ. Biblická představa, kdy slovo duše a tělo se používá vlastně jako synonymum. Potom řecká, vlastně pohanská, představa, která ale do značné míry ovlivnila křesťanské chápání duše po určitou dobu, pohled na duši jakožto nesmrtelnou substanci ve smrtelném těle. Dnešní teologické pojetí je asi nejbližší tomu, co se v sekulárním jazyku nazývá identita. To, co činí bytost právě tou konkrétní nezaměnitelnou bytostí. Čili dnes v teologii a dnešní křesťanské antropologii se tak striktně nerozlišuje duchovní princip jako něco, co přistupuje z vnějšku k člověku, ale je to jinými slovy vyjádřená nezaměnitelná identita lidské bytosti. HK: Jaké jsou rituály okolo narození a jaký je jejich význam? TH: To, co zpravidla v křesťanských církvích následuje po narození, je křest, který má velmi bohatou významovou škálu. Je to vstup do církve, do společenství křesťanů, teologicky řečeno je to naroubování na Krista. Pojem křtu je vzat, čistě lexikálně, od slovesa ponořit, ponořit do Kristovy smrti a vzkříšení. Křest znamená vstup do reality Kristovy vykupitelské

14 smrti. Ve vodách křtu je jakoby usmrcen starý hříšný člověk a s Kristem vstává k novému životu, když se vynoří z křestního pramene. Čili křest, který se ve starých dobách konal přinejlepším ponořením, také i vnější symbolikou vyjadřoval znovuzrození k novému věčnému životu s Kristem. V církvi existovaly, a někdy dosud existují, debaty o tom, zda a proč je možné křtít malé děti, zda by křest neměl být až věcí svobodného osobního rozhodnutí každého jedince tak, jak tomu bylo v prvních křesťanských generacích. Většina křesťanských církví se přiklání k tomu, že je možné, aby toto rozhodnutí za dítě udělali jeho rodiče a kmotři, podobně jako mnoho dalších rozhodnutí dělají za své dítě. Vlastně toto zasvěcení do křesťanské tradice je analogické tomu, když rodiče uvádějí své děti například do mateřského jazyka, že také nečekají až bude dítěti osmnáct, aby se rozhodlo, kterým jazykem bude mluvit, ale že celkem přirozeně ho učí mluvit tím jazykem, kterým sami mluví. Takže uvedení do křesťanského společenství, při kterém ti rodiče a kmotři berou na sebe závazek dítě vychovat v křesťanské víře a rozvíjet v něm to, co je dítěti křtem dáno jako závdavek, je analogické uvedení dítěte do mateřského jazyka, do mateřské kultury a rozhodnutí nepokřtít dítě by vlastně nebylo absencí rozhodnutí, ale rozhodnutím negativním. Ve většině křesťanských církví pak následuje ještě nějaký další obřad, který je osobním stvrzením události křtu na prahu dospělosti, v katolické církvi biřmování, v evangelických církvích konfirmace, která je jakousi pečetí křtu, a příležitostí, kdy dospívající člověk ke svému křtu říká za sebe své svobodné ano. Ovšem v některých církvích, zejména pravoslavné, se biřmování provádí již při křtu i u malých dětí. HK: Zaujalo mě, že křest vlastně znamená ponoření se do Kristovy smrti. Takže vlastně je tu souvislost mezi zrozením a smrtí, to je zajímavé Další otázka se týká antikoncepce TH: Je známo, že katolická církev se k umělým prostředkům antikoncepce staví negativně. Je to z toho důvodu, že se domnívá, že sexuální akt a jeho smysl, a otevřenost vůči daru života nemají být oddělovány. Ale tady je třeba asi znát trošku širší kontext. Nejprve je třeba si položit otázku proč. A předtím říká zásadní ne zejména těm prostředkům, které mají abortivní charakter, to znamená, že zabíjejí již oplodněný zárodek, a přiklání se k těm takzvaným přirozeným prostředkům antikoncepce, jako je využívání zejména neplodných dní Mechanické prostředky antikoncepce, kondomy a tak dále, o tom se vede v církvi spor,

15 rigoróznější směr je zásadně neuznává, ten trochu liberálnější směr v nich vidí menší zlo, které je možné aplikovat tehdy, kdy není možné se spolehnout na metody takzvané přirozené antikoncepce Myslím si ale, že ještě předtím je třeba si klást otázku proč vlastně ti manželé nechtějí mít děti, jestli je to legitimní důvod, samozřejmě pro to může být nějaký legitimní důvod, ať už zdravotní nebo sociální. Jsou situace, kdy početná rodina si opravdu nemůže dovolit, ať z důvodů sociálních nebo psychologických, větší počet dětí, myslím že většina teologů se k tomu přiklání, že toto je třeba ponechat svědomí rodičů. Mohou být situace kdy je legitimní prostě nemít děti, ale někdy rozhodnutí nemít děti je motivováno sobecky, že dávají přednost materiálnímu blahobytu před darem života. Jestliže ten důvod je sobecký, pak ty sebekatoličtější metody, zabránění početí jsou samozřejmě nemravné. Takže nejdřív je třeba asi zvážit motivy, proč mít a nemít děti v té určité době, protože kdyby se manželé brali, a jeden z nich nebo oba by měli úmysl nikdy nemít děti, tak takové manželství by bylo z hlediska církevního práva neplatné, protože jedna z těch otázek, které se kladou při církevním sňatku je, jestli přijmete děti od Pánaboha ochotně a budete je vychovávat podle božího zákona, čili otevřenost daru života se chápe jako jeden ze základních smyslů manželství. Osobně se domnívám, že skutečně abortivní metody nelze schválit, a zažil jsem taky mnoho případů, v té klinické a zpovědní praxi, žen, které nadužívání antikoncepčních prostředků zdravotně poškodilo, a ovšem vím, že případů, kdy se není možné spolehnout na takzvané přirozené metody je celá řada, zvlášť v dnešní civilizaci, a proto si myslím, že tam, kde důvody pro to odložit otevřenost vůči daru života, po nějakou dobu nemít děti, jsou morálně legitimní, tak tam bych asi řešení kompromisem, metodami mechanické antikoncepce, neviděl jako veliký morální problém. Samozřejmě taky u lidí, kteří ignorují vůbec zásady křesťanské sexuální morálky, kteří jsou mimo církev a jsou třeba ohroženi nemocí AIDS, tak od těchto lidí nelze vyžadovat, aby se těchto prostředků vzdávali. HK: S předchozím tématem souvisí také otázka potratů, které jsou vlastně v dnešní společnosti vnímány jako něco normálního. TH: Já se domnívám, že skutečně zabití počatého života je mravně nepřípustné, a myslím si, že pro to jsou nejenom důvody z hlediska křesťanské morálky, ale že dneska to podporuje i genetický pohled na lidský život, kdy víme, že život je svým způsobem naprogramován už od okamžiku početí, a pokud není možné předložit nějaké racionální a vědecky podložené

16 důvody, že život začíná někdy jindy než v okamžiku početí, takové jiné datum nikdo nebyl schopen předložit, tak pak je třeba, aby nenarozený život byl chráněn. Je samozřejmě zase jiná otázka, do jaké míry je možné to zabudovat do zákonodárství, a jestli postihování by naopak nevedlo k pokoutním metodám. Takže tyhle dvě věci bych od sebe oddělil, ten fakt, že je to něco, s čím nelze morálně souhlasit, a potom způsob, jakým se bude společnost snažit tomu zabránit, kde bych spíše než pro represivní metody byl pro určitou osvětu a také vstřícnost vůči svobodným matkám, matkám v nouzi, a tak dále HK: Ono to možná dnes souvisí i s eugenikou, kdy se matkám doporučuje zabít nenarozené dítě, které by mohlo být nějakým způsobem poškozené TH: To znám z vlastní historie, protože když jsem se měl narodit, tak mé matce bylo pětačtyřicet, já jsem první dítě, a všichni, včetně lékařů, jí ujišťovali, že se s velkou pravděpodobností narodí poškozený plod, a nutili jí k potratu. Matka na to nepřistoupila a riskovala, a tomu vděčím za to, že jsem na světě. Také sám jsem doprovázel řadu manželských párů jako kněz v situacích, kdy jim lékaři říkali, že s velkou pravděpodobností se narodí poškozený plod a bylo to pro mě nelehké, prožívat s nimi tohle období. Ti rodiče se pak sami rozhodli, že vezmou na sebe riziko, a ve všech případech, které znám, se pak narodily děti naprosto zdravé. Tím samozřejmě nechci říct, že je to tak musí být ve všech případech, ale myslím, že dnes je rozšířené to, že lékaři vlastně hledají určité alibi před možnými výčitkami, a že někdy přehánějí rizikovost. HK: Teď se dostáváme k druhému, opačnému, pólu života. Jak se vlastně dívá křesťanství nebo i vy, na umírání a smrt, na ten okamžik i na ten proces, co to vlastně znamená v životě člověka Jak může vlastně křesťanská víra pomoci v tom okamžiku? TH: Dnešní pastorální teologie vidí v umírání proces, ve kterém nelze s jistotou označit nějaký rozhodující okamžik. Je to proces, který je velmi často spojen s nějakým závěrečným zráním osobnosti. Terapeuti a psychologové, kteří se zabývají procesem umírání, upozorňují na určitá stádia tohoto procesu, jako smlouvání, zápas, rezignace, smíření a tak dále, tak existuje u některých teologů i určitá teologická interpretace, zejména u Ladislava Borose, žáka Karla Rahnera, který například v častém fenoménu, že člověk v procesu umírání si určitým způsobem rekapituluje svůj život, takže se objevuje takový film událostí, chápe i jako

17 příležitost, aby člověk mohl říci konečné ano nebo ne smyslu svého života, a znovu třeba přehodnotit některé životní křižovatky. A věří, že je člověku dána šance, která zajisté nemůže totálně zvrátit celkový směr lidského života, ale přeci jenom se může, ještě s tím posledním okamžikem lidské svobody, přiklonit na tu či onu stranu. A z tohoto hlediska stav, ve kterém člověk umírá, byl vždycky v křesťanské tradice chápán jako velmi důležitý pro věčný osud člověka. HK: Jaké jsou rituály okolo umírání a smrti? Jaký je jejich význam? TH: Jedna ze sedmi svátostí, které se slaví v katolické církvi, je svátost pomazání nemocných, která dříve byla označována jako poslední pomazání a byla vyhrazena pro okamžik umírání. Vnějším rituálem je pomazání olejem. Olej je látka, která se používá při některých svátostech, jako znamení očisty a posílení, pomazávaly se jím svaly zápasníků, nebo se králové pomazávali, nebo kněží Olejem, který symbolizuje sílu ducha svatého. Takže svátost znamená zároveň smazání hříchů a připravení k poslednímu zápasu, kterým je umírání. Později, i z pastoračních důvodů, protože někdy se příbuzní obávali zavolat kněze, aby vyslovování této svátosti neznamenalo, že se očekává jistá smrt, tak se tato svátost nazývá svátostí pomazání nemocných, a nepoužívá se jenom v případě umírání, ale v každém případě vážné nemoci, a je možné ji samozřejmě opakovat během života, i při opakovaných krizích během téhož onemocnění A samozřejmě potom existují obřady pohřbívání, které nejsou svátostí, ale svátostinou, ale patří ke křesťanské kultuře postarat se o zemřelého, prokázat mu určitou úctu. Obřad je doprovázen rituály, zejména modlitbami. Dříve se zdůrazňovalo, že pohřeb do země lépe odpovídá křesťanské tradici a lépe vystihuje také symbol vložení semene do země HK: Co euthanasie? TH: Křesťanství trvá na nedotknutelnosti života lidské osoby od početí až do smrti. Když hovoříme o euthanasii, je třeba rozlišovat dvě věci. Aktivní euthanasii, to znamená zásah, který aktivně ukončuje život, ten je z křesťanského hlediska mravně neospravedlnitelný. Ale pak existuje to, čemu se někdy říká pasivní euthanasie, byť tento název není příliš vhodný, a to znamená, že nenasadíme, případně vypneme určité přístroje, pomocí nichž se pouze

18 prodlužuje lidské utrpení, čili nejde o aktivní zásah do lidského života, ale spíš to, že se nevyužijí technické možnosti v případě, kdy se jedná pouze o prodlužování života, který nemá reálnou perspektivu na udržení základních kvalit lidského života. Tento druhý případ je morálně ospravedlnitelný. V problematice euthanasie bych zdůraznil ještě jednu věc. V budoucnosti můžeme očekávat veliké napětí mezi generacemi. Snižováním porodnosti v hospodářsky vyspělých zemí a prodlužováním lidského věku, dochází k tomu, že stále menší počet ekonomicky produktivních lidí musí živit stále větší počet důchodců, a k tomu přistupuje i malá úcta k stáří v naší společnosti, na rozdíl od společností tradičních. A já se obávám, že v tomto napětí mezi generacemi by právě euthanasie mohla být zneužita jako strašlivá zbraň. Vidím zde analogii v tom, co se stalo s potraty. Na počátku se také hovořilo o tom, že potraty budou povoleny pouze tam, kde se jedná o ohrožení života matky, později se masově připouštěly potraty z takzvaně sociálních důvodů, a já bych se skutečně nerad dožil toho, kdyby lidé své staré příbuzné ze sociálních důvodů vozili na přerušení života. Čili této aktivní euthanasii je třeba říci ne, zejména v době, kdy existuje vyspělá paliativní medicína, která umožňuje minimalizovat bolesti. HK: Jaké jsou představy křesťanství o existenci po smrti? TH: Hovoříme li o životě po smrti, stojíme všichni v tváří v tvář tajemství, a jsme odkázáni na víru. Ti, kteří věří, že smrtí zaniká veškerý život, tuto víru nemohou nějak racionálně dokázat, a je to také víra. A stejně tak ti, kteří věří, že život ve smrti nezaniká, ale transformuje se, se nemohou opřít o nějakou racionální evidenci, pouze o spolehnutí například na slovo Písma. Často v této souvislosti dnes uvádí, tzv. lazarův syndrom nebo prožitky lidí, kteří zakusili klinickou smrt, ale podle mého názoru není čestné používat tyto zážitky jako důkaz existence po smrti, protože se nejedná o zážitek skutečně posmrtného života, ale o jakousi předsíň smrti, a tyto jevy mohou být různým způsobem interpretované. Myslím si, že mohou být použity nanejvýš jako určitý poukaz, určitá stopa, ale nikoliv jako důkaz. Zde skutečně nemáme evidenci, opíráme se o víru, opíráme se zejména o Ježíšovo slovo Já jsem vzkříšení a život, kdo věří ve mně má život věčný. Jak konkrétně život věčný bude vypadat, tady si asi musíme počkat Křesťanská tradice rozlišuje tři stavy, v kterých se člověk může ocitnout po smrti, které jsou označovány tradičními názvy nebe, očistec a peklo. Přičemž samozřejmě nejde o nějakou lokalizaci, o níž

19 bychom mohli mít nějakou fyzickou představu Samozřejmě nejde o nějaký fyzický prostor, jde o stav duše. Ovšem naděje ve vzkříšení se netýká pouze duše, ale celého člověka. Přičemž víra ve vzkříšení celého člověka znamená i vzkříšení těla, což neznamená pouze nějakou restituci hmotné stránky naší bytosti, protože tělo, v Biblickém slova smyslu, znamená spíše nezaměnitelný osobní charakter člověka, to, že člověk je bytostí situovanou v určitém prostoru a čase. Zde se hovoří také o proměněném či oslaveném těle a tyto biblické výroky a výroky tradice naznačují, že nejde pouze o prodloužení stavu na zemi, nebo návrat ke stavu na zemi, ale o nějaký nový stav člověka. Co se týče nebe, to je výraz pro plné společenství s Bohem, do kterého vstupují ti, kteří umírají ve stavu milosti, a katolíci jsou přesvědčeni, že v tomto stavu jsou nejen Ti, kteří byli oficiálně církví kanonizováni, ale že počet svatých, to jest spasených, je mnohem větší. O očistci byly vedeny určité teologické spory uvnitř křesťanských církví, protože tady není nic, co by se dalo uvádět jako nepřímý doklad existence jakéhosi mezistavu, ve kterém se člověk očišťuje, ten člověk, který zemřel ve stavu takzvaných všedních, to jest nikoliv těžkých, smrtelných, hříchů. Ale i v některých mimokřesťanských tradicích, v Tibetské knize mrtvých a podobně, se vyskytuje myšlenka, že člověk po smrti prochází stavem očišťování. Co se týče pekla, to je stav totálního odtržení od Boha, a přesvědčení, že peklo existuje, je logickým důsledkem uznání lidské svobody. Vyplývá to z přesvědčení, že Bůh respektuje svobodu člověka, až do těch důsledků, že se člověk může totálně od Něho odvrátit. Vzpomínám na jeden text, ve kterém je řečeno, že spasen bude ten člověk, který Bohu nejenom slovy, ale skutky, říká Buď vůle tvá, ale ten člověk, který celoživotně, vědomě a ve vážných věcech vůli Boží odporuje, tomu nakonec Bůh řekne Buď vůle tvá, a naplnění této lidské vůle, zcela postavené proti vůli Boží, je peklo. Ovšem na rozdíl od nebe, kde jsme přesvědčeni, že není neobydleno, nemáme jistotu o žádném člověku, víra nám nedává o žádném člověku opravdu jistotu, že byl zavržen. Víme, že peklo existuje jako reálná možnost, ale je teoreticky možné, že peklo je prázdné. HK: Děkuji za rozhovor

20 Zrození, smrt a Romská kultura

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE

EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE MUDr. Marie Svatošová Pardubice, konference 4. 11. 2008 EUTANAZIE víme o čem mluvíme? Lékař může uzdravit někdy, ulevit často, potěšit vždycky. (dr. Hutchinson, 19. stol.)

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov PŘÍLOHY Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov Příloha 2 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Gymnáziu Kojetín Příloha 3 Dotazník Dobrý den, jmenuji

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Proč NE eutanazii. Být či nebýt? aneb. Podle stejnojmenné knihy Marty Munzarové a kol. zpracovala Marie Svatošová

Proč NE eutanazii. Být či nebýt? aneb. Podle stejnojmenné knihy Marty Munzarové a kol. zpracovala Marie Svatošová Proč NE eutanazii aneb Být či nebýt? Podle stejnojmenné knihy Marty Munzarové a kol. zpracovala Marie Svatošová V soutěž ěži i Mladé ěži i Mladé fronty fronty Dnes (2007) Dnes (2007) Studenti tou čtou

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu ETIKA POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ. studijní opora kombinovaného studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu ETIKA POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ. studijní opora kombinovaného studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu ETIKA POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ studijní opora kombinovaného studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených PhDr. Miloš Bednář, Ph.D. Praha

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Obsah Dotazníkové šetření ÚHKT Achillova pata - pozdní diagnosa Škodlivé obranné reakce Symbolické

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

EUTANÁZIE ANO NEBO NE? Mgr. Martina Pavelková

EUTANÁZIE ANO NEBO NE? Mgr. Martina Pavelková EUTANÁZIE ANO NEBO NE? Mgr. Martina Pavelková Eutanázie eu = dobrý; thanatos = smrt eutanázie = ukončení života nemocného člověka z důvodu milosrdenství asistovaná sebevražda = zvláštní forma eutanázie

Více

Mgr. Vít Janků Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, 602 00 Brno, www.rodiny.iol.cz, tel.: 542 217 464, e-mail: prorodinu@centrum.

Mgr. Vít Janků Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, 602 00 Brno, www.rodiny.iol.cz, tel.: 542 217 464, e-mail: prorodinu@centrum. BÝT RODIČEM? Jaká je odpověď na tuto otázku v dnešní době? Rodina se mění. Dnes už dítě není pro člověka ani existenční ani společenskou nutností; metody asistované reprodukce mažou hranici mezi rodičovstvím

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?...

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?... OBSAH Úvodní slovo pana profesora Luboše Kropáčka.. 16 Úvod 000 18... 21 1 Odkud se vzal vesmír?... 22 1.1 Úvod - Kde a kdy?... 22 1.2 Neustálé rozpínání - Jak a kdo?... 24 1.3 Hodiny a jejich výrobce...

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

NESMRTELNOST V KRISTU

NESMRTELNOST V KRISTU NESMRTELNOST V KRISTU I. Náčrt Krátká osnova: 1. Podstata člověka (Gn 2,7; Ez 18,4) 2. Podstata smrti (Ž 146,4; Kaz 9,5; 12,7; J 11,11; 1 Tm 6,16) 3. Kdy člověk dostane nesmrtelnost? (J 5,28.29; 1 Te 4,16.17;

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Bůh, sex a manželství Dobrá zpráva pro rozum i srdce

Bůh, sex a manželství Dobrá zpráva pro rozum i srdce Bůh, sex a manželství Dobrá zpráva pro rozum i srdce P. Karel Skočovský 10. Proč je nemorální oplodnění ve zkumavce? Motto: Utrpení manželské dvojice, která zjistí, že je neplodná, je velké. Co mi chceš

Více

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013 Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky Martina Špinková 2013 Nad postelí člověka na konci života se scházejí zdravotníci, nezdravotníci a rodina nad nimi se v dálce tyčí dvě ministerstva

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

18 Soudní a medicínsko-právní aspekty Forensic and Medicolegal

18 Soudní a medicínsko-právní aspekty Forensic and Medicolegal 18 Soudní a medicínsko-právní aspekty Forensic and Medicolegal Cílem kapitoly je shrnout základní zásady manipulace s dokumentací zraněných, připomenout získávání souhlasu pacienta s poskytnutím zdravotního

Více

Eutanázie Smrt Smrt (mors ) je individuáln lní zánik organismu, teda také člověka. Každému, kdo se zrodí,, je do vínku v dána d také smrt. Život člověka je podmíněn n smrtí a smrt je podmínkou života.

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Titul: TV_1461_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_III Zdravím, Mistryně. bojovaly

Titul: TV_1461_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_III Zdravím, Mistryně. bojovaly Zdravím, Mistryně. bojovaly Koncept Zdravím! Dnes jsou na Supreme Master Television Letmé zprávy o tom, jak mohou nové informace pomoc ukončit válku v Afghánistánu. Proto, Mistryně, obecněji, proč vznikají

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM Příběh manželství ohroženého pornografií 1 IDEÁLNÍ PÁR Snad to nebude znít příliš rouhavě, napíšeme-li, že náš vztah se od prvních okamžiků jevil jako Bohem požehnaný.

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK FHS UK, IPVZ Praha Členění situací 1. Aktivní

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová Paliativní péče - Úvod Mgr. Zimmelová Historie Počátky v Velké Británii v 70 letech Vznikla evropská společnost pro PM Součástí jsou národní společnosti U nás sekce PM ČLS JEP 5 zásad rozvoje oboru Založení

Více

Člověk roste a vyvíjí se

Člověk roste a vyvíjí se Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.34 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

Těhotenství, vývoj plodu, porod

Těhotenství, vývoj plodu, porod Těhotenství, vývoj plodu, porod Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Pohlavní ústrohí ženy, těhotenství,vývoj plodu, porod Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství,

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

Úvod do problematiky spolupráce sociálního a zdravotního sektoru

Úvod do problematiky spolupráce sociálního a zdravotního sektoru Úvod do problematiky spolupráce sociálního a zdravotního sektoru Historická integrace nejen zdravotní a sociální péče Nerozlišujete mezi Židem a Řekem, nýbrž všechny zahrnujte touž láskou a touž horlivostí.

Více

Psychologický přístup k agresivním nemocným

Psychologický přístup k agresivním nemocným Psychologický přístup k agresivním nemocným Mgr.Alexandra Škrobánková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 25.1.2007 AGRESE chování, které je vedeno se záměrem

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 1. Název vzdělávacího programu : Výchova k reprodukčnímu zdraví 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Téma Název tématu Počet č. hodin 1. Pojem reprodukční

Více

Od zralosti ke stáří

Od zralosti ke stáří Od zralosti ke stáří Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce.

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce. Emoce a jejich poruchy Rozšiřující materiál k tématu emoce. CITY=EMOCE, lat.moveo psychické procesy zahrnující subjektivní zážitky, stavy a vztahy k působícím podnětům provázené fyziologickými změnami,

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Pracovní list 02 14 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Úkol č. 1: Doplňování Doplň chybějící části textu: 1. Základní práva a svobody občana našeho státu jsou zakotvena v, která je součástí. 2. Stát díky

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ POSLÁNÍ DOMOVA PRAMEN Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen je dům, ve kterém můžete: bydlet jíst pracovat a dělat další věci, které Vás zajímají.

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz.

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz. S integrací České republiky do Evropské Unie a dalších globálních politických a ekonomických struktur se česká společnost opět stává různorodou a pluralitní. Multikulturní soužití na jedné straně obohacuje

Více

Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1

Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1 Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1 Poučení o 1 lidském těle 1 4 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1) Antikoncepce musí být LDV Levná, dostupná, vratná správná

Více

podporováno Swiss Life Select 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce.

podporováno Swiss Life Select 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce. 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce. Resuscitační přístroje pro novorozence Nadační fond Děti na dlani pomáhá zlepšit zdravotní

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Abraham Hicks Jak přichází Donald Trump na své myšlenky?

Abraham Hicks Jak přichází Donald Trump na své myšlenky? Abraham Hicks Jak přichází Donald Trump na své myšlenky? Host: Mnoho z těchto věcí je pro mě nových, hodně je starých. Takto jdu svým životem a je to úžasné. A teď jsem ve svém životě na místě, kde se

Více