Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Fakulta pedagogická. Katedra výtvarné výchovy. Diplomová práce na téma.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Fakulta pedagogická. Katedra výtvarné výchovy. Diplomová práce na téma."

Transkript

1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta pedagogická Katedra výtvarné výchovy Diplomová práce na téma O zrození a smrti (mystérium, kulturní procesy a výtvarná výchova) Vedoucí diplomové práce: Vypracovala: Mgr. Zdeněk Hosman Hana Kotálová

2 Poděkování Za neustálou inspiraci, porozumění a cenné rady děkuji panu Zdeňkovi Hosmanovi. Mé díky patří i všem, kteří byli ochotni sdělovat své názory a myšlenky během rozhovorů. A v neposlední řadě děkuji Zdeňce Rybové a Martině Špinkové

3 Anotace O zrození a smrti (mystérium, kulturní procesy a výtvarná výchova) Práce pojednává o zrození a smrti v horizontech rozmanitých kultur a epoch, transdisciplinárně proniká skrze různé vědní obory, například psychologie, filosofie, etika... Jednotlivé oblasti se spojují ve smysluplný celek v oblasti výtvarné výchovy. Práce má holistický charakter a má být inspirací pro učitele výtvarné výchovy. About nativity and death (mystery, cultural processes and creative education) This work is about nativity and death covering horizons in a variety of cultures and stages. It is a trans-discipline which covers different scientific subjects, for example psychology, philosophy, ethics These individual subjects are meaningfully connected, both wholly and integrally, in the field of creative education. This work has a holistic character and can be inspirational to teachers of creative education

4 Obsah ÚVOD CO JE TO ZROZENÍ A SMRT SMRT ZROZENÍ ZROZENÍ, SMRT A KŘESŤANSTVÍ ZROZENÍ, SMRT A ROMSKÁ KULTURA ZROZENÍ, SMRT A ISLÁM ZROZENÍ, SMRT A BUDDHISMUS ZROZENÍ, SMRT A JÓGA ZROZENÍ, SMRT A ŠAMANISMUS ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ PSYCHOLOGIE JAK PŘICHÁZÍME NA SVĚT O DĚTECH A SMRTI PEDAGOGICKÉ MOŽNOSTI ZKUŠENOSTI Z PRAXE NA TÉMA ZROZENÍ ZKUŠENOSTI Z PRAXE NA TÉMA SMRT INSPIRACE PRO PRÁCI S DĚTMI Prostory mystérií Rozhovor Mýty a pohádky ve výtvarné výchově Paralely Meditace Jak prožít svou smrt? ZÁVĚR LITERATURA

5 Úvod aneb o co mi v mé diplomové práci půjde O zrození a smrti (mystérium, kulturní procesy a výtvarná výchova) Zrození a smrt, dvě zdánlivě rozdílné věci. To první v nás vyvolává možná naději a radost, to druhé spíše strach, obavy a smutek. Ve skutečnosti ale mají mnoho společného. Obojí je tak trochu tabu. Početí i umírání. Přicházíme na svět bolestně a s bolestí zpravidla odcházíme.vnímám zrození (početí) a smrt jako dveře nebo bránu, početí jako vchod do života, smrt jako východ. Snad se ani nejedná o dvoje dveře, třeba jsou dveře jedny, ale mění se směr- vejdeme a odejdeme. Kam? To je tajemství. Proč jsem si vybrala právě tyto dva klíčové okamžiky? Přemýšlela jsem o smyslu života, a tyto dva okamžiky se mi vyjevily jako něco důležitého, jakoby způsob, kterým na ně nahlížíme ovlivňoval naše bytí, náš život. Ještě přesněji jak nahlížíme na tyto okamžiky a to, co jim předchází a co po nich následuje, tedy odkud přicházíme? Kam směřujeme? Kde jsme byli před narozením a kam odejdeme po smrti. Jde mi tedy o lámání tabu a předsudků, ale i o to, abych svými výukovými programy děti vedla k přehodnocení životních hodnot, aby je zamyšlení a práce na tématech tak niterných a přitom hluboce existenciálních vedla od pomíjivého k nepomíjivému, od hodnot materiálních k hodnotám duchovním a duševním, aby nahlížely svět nikoliv jako bojiště o peníze, kariéru, majetek a moc, ale svět jako možnost uskutečnění svého bytí, jako určité tajemství, na než rozum nestačí a nemůže stačit... Aby znovu pocítily údiv nad tím vším, i když propadají tolik vnucovanému konzumnímu pohledu, že vše je okoukané a všední, aby se na věci dokázaly podívat novýma očima, novým pohledem, a možná, plnějším soucitu, ale i fantazií a imaginací. Aby byl jejich svět bohatší a barevnější, protože v úhlu pohledu se skrývá barevnost nebo šeď světa. A právě naše mysli mají možnost volby mezi údivem, vzrušením a fádností hraničící s nudou. Chci podnítit děti k vlastnímu hledání otázek, na něž nelze odpovědět. Ale nevím znamená také mnoho, v nevím se skrývá naděje, údiv a pokora, a to přináší mnohem více inspirace a moudrosti než profesionální vím a všemu rozumím. Přála bych si, aby tato práce byla inspirací a obohacením pro ostatní, aby v nich znovu otvírala údiv nad tajemstvím života a otevřeli mysl nevím, která jim může být světlem k dalšímu hledání, v životě jsme jen začátečníky

6 Co je to zrození a smrt To přeci nedává smysl, jen se narodit, bejt tu a umřít. Nedává!!! Co je to vlastně zrození a smrt? Víme skutečně exaktně, co to zrození a smrt je? Záleží samozřejmě na úhlu pohledu. Pokusím se na následujících řádcích vyjádřit definici fyzického zrození a smrti tak, jak je chápána z pohledu současné medicíny. Pak se pokusím najít další paralely, vždyť zrození a smrt neprobíhají pouze na úrovni fyzické, tyto stavy je možné vnímat i symbolicky nebo filosoficky. Smrt Z hlediska fyziologického je smrt definována poměrně jasně 1. Fyzická smrt je úplná, trvalá a ireverzibilní ztráta vědomí. 2 Okamžik smrti byl posuzován v historii různými způsoby, a záviselo to do jisté míry na stavu, v němž se medicína jako vědní obor nacházela. Dokud nebylo zavedeno úřední ohledání mrtvol, rozhodovali sami pozůstalí, zda se jedná o skutečné úmrtí. Zrcátko, které se před ústy zamlžilo, pírko, které se zachvělo dechem, nebo horký vosk kápnutý na prsa, prozrazovaly život nebo jeho absenci 3. Pochopitelně, že často domnělý nebožtík obživl. Ještě v druhé polovině 18.století byli zemřelí pohřbíváni ihned, a tak strach z pohřbení zaživa byl nesmírný. Fjodor Michajlovič Dostojevskij, slavný ruský spisovatel ( ), popisuje ve sbírce povídek, že si někteří lidé zajišťovali posmrtné prostřelení srdce v panické hrůze před probuzením v hrobě. Později se stal měřítkem života tlukot srdce, a to až do nedávné doby. Teprve s příchodem nových technologií do medicíny začalo být možné, a dokonce běžné, oživit lidi, jejichž srdce přestalo bít a dech se zastavil. Tehdy musela být vytvořena nová definice smrti. 1 Jak to, že v učebnicích biologie pro střední školy, ani ve většině naučných encyklopedií pro dospívající, natož pro děti (a to ani v encyklopediích o lidském těle), není možné najít v rejstříku slovo smrt??? Co to je ta smrt? Jak ji definovat? Nebo je to nepodstatné vědět, přestože se nás to bezprostředně týká? Je opravdu důležitější vědět co jsou to bazální ganglia nebo Malpighiho tělíska? Jak potom rozumět běžně se vyskytujícím větám v učebnicích zmiňujících se např. o Hitlerovi a jeho vraždění (v masovém měřítku smrt asi dětem nebude vadit, není tak iritující?), když pořádně nevíme, co to je smrt? 2 Z knihy Péče o umírající- hospicová péče, Blanka Misconiová, Vydává Národní centrum domácí péče České republiky ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, atd. Rok vydání neuveden. Str.16 3 Narození a smrt v české lidové kultuře, Alexandra Navrátilová, Vyšehrad, Praha 2004, str

7 Dnes je smrt odvozena od smrti mozkové. Mozek obvykle odumírá až po čtyřech minutách, pokud se mu nedostává okysličené krve. Mozková smrt je tedy definována jako naprostá absence odezvy, pohybu, reflexů mozkového kmene doprovázené fixovanými a dilatovanými pupilami a neschopností dýchat bez respirátoru. 4 Po mozkové smrti ale některé orgány přežívají dál, například ledviny ještě třicet minut, oční rohovka šest hodin, vlasy, vousy a nehty rostou ještě několik dní po smrti Nicméně, smrt mozku je vnímána jako nepřítomnost jedince. Dalším pojmem je smrt psychická, která označuje naprostou psychickou rezignaci, intenzivně prožívanou beznaděj a zoufalství, což usnadňuje vstup smrti fyzické. Smrt sociální je stavem, kdy člověk sice žije, ale je neodvratně vyvázán z důležitých vztahů interpersonálních a sociálních. 3 Opuštění blízkých lidí, ztráta domova, prostředí, v němž jsme žili po celý svůj život, a odsun do neznámého prostředí, ztráta naděje a lásky to jsou první příznaky smrti psychické a sociální, které by ale neměly předcházet smrti fyzické. Filosofický aspekt spočívá v tázání se po smyslu smrti. Smrt završuje život, ukončuje ho a dává mu poslední smysl. Bytí ke smrti nám dává zakusit a pochopit naplnění lidství. A pak otázka nesmrtelnosti Tělo není schopno být dále nositelem života, ale zaniká život, který má duchovní povahu? 5 Co je to Euthanasie? Řecký termín eutanázie (řecky eu dobro, blaho, thanasos smrt) původně znamenal všestrannou pomoc umírajícímu člověku, zaměřenou na mírnění tělesných bolestí a duševních úzkostí. Dnes je takto eufemisticky označováno úmyslné urychlení smrti na přání pacienta nebo jeho rodiny. Při eutanázii člověk způsobuje smrt sobě nebo jinému člověku. Jde tedy o úmyslné zabití nevinné lidské bytosti. Eutanázii je nutno odlišovat od rozhodnutí vzdát se "agresivní léčby" postupů, které již neodpovídají reálné situaci pacienta. 6 4 Péče o umírající- hospicová péče, Blanka Misconiová,str.16. Pozn. pupila = zřítelnice, zornice oka, dilatace = rozšíření, roztažení, zvětšení objemu 5 Podrobněji viz. Filosofický slovník, Walter Brugger, str Dr. John P. Nelson, prolife.cz/eutanazie/index61ac.html?id=

8 Paliativní medicína se zabývá tlumením bolestí umírajícího, snaží se nemocnému zajistit na poslední měsíce, týdny, dny i minuty života důstojné podmínky nejen prosté fyzického, ale i duševního a duchovního utrpení. Pokud se ale nemocnému nedostává správné a všestranné péče, může požádat o urychlení smrti. V takovém případě je nutné zpytovat svědomí, zda nebylo v péči o nemocného něco zanedbáno v kterékoliv ze čtyř oblastí (biologické, psychologické, sociologické, spirituální potřeby). Pokud jsou potřeby nemocného uspokojeny, téměř nikdy o usmrcení nepožádá. Nejčastější příčinou těchto žádostí je bohužel nezájem a neúcta k člověku, jako jedinečné a neopakovatelné bytosti. 7 Hospicová péče umožňuje umírajícím i jejich blízkým prožít poslední úsek životní cesty smysluplně a lidsky hodnotně, v hospicích anebo odbornou asistencí v domácích podmínkách, kde si přeje zemřít většina lidí (bohužel, většina umírá v odlidštěných podmínkách nemocnic, osamoceně). Dnešní medicína nabízí velmi dobré tlumení bolestí fyzických. Hospicová hnutí navrací euthanasii její původní smysl tedy dobrou smrt. 7 Z knihy Hospice a umění doprovázet, MUDr. Marie Svatošová, Ecce homo, 1999, str

9 Zrození Mami, proč tu jsem? Proč tu na tom světě musim být? A proč jsem se narodila? ptá se asi šestiletá holčička maminky. Protože jsme se měli s tatínkem hodně rádi, proto tu jsi. Ale proč se nenarodilo jiný dítě, proč zrovna já? [Skutečný rozhovor] Způsob, jakým jsme se ocitli v bytí, není přeci totožný s důvodem našeho bytí zde. Dospělí znají, jak na svět přicházejí, co je to za cestu, vědí, jak k tomu dojde. Vědí ale smysl, důvod toho, proč k tomu dochází? Opravdu se rodí lidská bytost, jen proto, že mám někoho ráda??? Anebo z nevědomosti a touhy? Dva lidé se spojí, aby poskytli třetímu tělo, vrátit ho musí už sám Člověk byl vržen do existence, a má pocit, že se na tom nijak nepodílel, že je prostě zde, aniž se ho kdo tázal. A je před ním úkol, naplnit svůj život smysluplně, život, jako dar. Odkdy jsme lidskou bytostí Přestože v oblasti filosofie je to diskutabilní fenomén a značně relativní, což je příznačné pro postmodernismus a krizi filosofického myšlení 8, tak v oblasti biologie stále ještě existuje pevně stanovená, a odbornou veřejností respektovaná, obecná definice vzniku lidského života. ODBORNÉ STANOVISKO K POČÁTKU ŽIVOTA NOVÉHO LIDSKÉHO JEDINCE 9 Nejméně od padesátých let tohoto století učí embryologie, že existence nového jedince začíná oplozením, jehož podstatou je splynutí dvou zralých pohlavních buněk, vajíčka a spermie (Frankenberger 1954). Překotný rozvoj biologie a zejména genetiky v posledních několika desetiletích přidal k této problematice mnoho podrobností, které zmíněný základní poznatek nejenže nepopírají, nýbrž jej potvrzují. 8 postmodernismus - evropský myšlenkový směr poslední třetiny 20. století hlásající pluralitu názorů jako základní stav společnosti, pluralitu způsobů života, relativizaci dosavadních hodnot 9 Výňatek z textu. Celé znění dokumentu na: -

10 Antikoncepce ochrana proti nežádoucímu početí (=koncepce). Ačkoliv funkcí fyzického milování je vznik nového života, lidé se už od nepaměti snaží jeho vzniku zabránit. Antikoncepce tak, jak je vyvinutá dnes, umožňuje lidem vzdát se odpovědnosti. Tím antikoncepce ovlivňuje chování lidí, má nepochybně psychologický a sociální efekt. Filosoficky vzato, sexuální akt byl oproštěn tvořivé funkce, a zůstala mu jen funkce slasti bez omezení. Nový život je vnímán jako nepříjemnost, i když dává pohlavnímu spojení hlubší smysl, fyzický akt lásky, který daruje svůj plod. Antikoncepcí jsou prostředky chemického nebo bariérového rázu, nebo kombinované. Některé mohou způsobit ranný potrat (tzv. abortivní charakter). 10 Alternativu tvoří přirozené plánování rodičovství (tzv. PPR). 11 Potrat Podle ČSÚ bylo od roku 1960 v ČR uměle potraceno nenarozených dětí. Potratem se rozumí ukončení těhotenství ženy, při němž umírá nenarozené dítě. Rozlišujeme spontánní potrat a umělé přerušení těhotenství. Spontánní nebo také samovolný potrat znamená, když z nějakých přirozených příčin dojde k předčasným stahům děložního svalstva v raném stadiu těhotenství. (Obvykle umírá vyvíjející se dítě kvůli nějaké abnormalitě v něm anebo v placentě). V rozhovorech dále v textu mám na mysli pouze umělé přerušení těhotenství, ke kterému dochází na žádost matky pro jakýkoliv důvod bez omezení do 12. týdne těhotenství, nebo až do 24. týdne těhotenství z genetických důvodů. 12 V případě ohrožení života matky, nebo těžkého poškození nenarozeného dítěte či jeho neschopnosti žít je povolen v ČR až do devátého měsíce těhotenství. 13 Taková situace ale nastává vyjímečně. 10 Více info o metodách antikoncepce: Ondřej Trojan: O čápech a vranách, nebo podrobněji a odborněji např. webové stránky prolife.cz/antikoncepce/index714f.html?id= Více info na: nebo 12 Podle platného zákona č. 66/1986 Sb. 13 metody potratu v ČR, viz. prolife.cz/potrat/index190a.html?id=

11 Za potrat se mj. považuje porozené dítě, které projevuje alespoň jednu ze známek života a má porodní hmotnost nižší než 500g, ale nepřežije 24 hodin po porodu. Co to je eugenika Eugenika je smutnou kapitolou genetické manipulace. V podstatě znamená, že právo na život mají pouze jedinci tělesně a duševně zdraví a výkonní pro společnost. Ostatní by měli být eliminováni vraždou, sterilizací, potratem. Jako berla v argumentaci je zneužívána Darwinova teorie. Eugeniku proslavil zejména Hitler, který se pomocí vyvražďování nevinných snažil o čistotu rasy v nacistickém Německu, ale bylo by mylné domnívat se, že ostatní státy na tom byly lépe. Eugenika byla aplikována násilnými sterilizacemi i v USA po roce 1900 a místy pokračovala až do 70 let. Čistotu rasy hájil i Winston Churchill a v roce 1911 schválil Oxfordský svaz principy eugeniky pro Británii. Podobně pokračovaly v násilných sterilizacích i jiné státy Evropy. 14 Bylo by mylné, domnívat se, že eugenika je minulostí. Probíhá každý den, tady u nás, v České republice. Jejími oběťmi jsou zejména embrya s jedním jednadvacátým chromozomem navíc, která by se narodila s Downovým syndromem, a žila by relativně krátký, ale převážně radostný život. V naší zemi jsou dovoleny potraty z eugenických důvodů. 15 Část Hippokratovy přísahy "...Způsob svého života zasvětím podle svých sil a svědomí prospěchu nemocných a budu je chránit před každou úhonou a bezprávím. Ani prosbami se nedám pohnout k podání smrtícího léku, ani sám k tomu nedám nikdy podnět. Stejně tak neposkytnu žádné ženě prostředek k vyhnání plodu. Zachovám vždy svůj život a své umění čisté a prosté každé viny..." 14 Matt Ridley: Genom, Portál, Praha Svědčí-li pro umělé přerušení těhotenství genetické důvody, lze uměle přerušit těhotenství nejpozději do dosažení dvacetičtyř týdnů těhotenství. VYHLÁŠKA MZ ČSR (75/1986 SB.) Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky ze dne 7. listopadu 1986, kterou se provádí zákon ČNR č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství (75/1986 Sb.) Změna: 467/1992 Sb

12 Zrození, smrt a křesťanství Nauč nás počítati naše dny, ať získáme moudrost srdce. Ž 90,

13 Křesťanství a jeho pohled na zrození a smrt Rozhovor s prof. PhDr.Tomášem Halíkem, profesorem Univerzity Karlovy, rektorem univerzitního kostela Nejsv. Salvátora v Praze a prezidentem České křesťanské akademie. Dne 25. listopadu 2004 v budově Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze HK: Jak se dívá křesťanství na zrození nového života? Odkdy jsme lidskou bytostí? TH: Křesťanství je přesvědčeno, že lidský život začíná početím. Nebylo tomu tak vždy. Ve středověku byly některé názory o pozdějším oživení plodu v těle matky, a dnes, ostatně v souhlasu s poznatky genetiky, křesťanství hlásá, že počátkem lidského života je okamžik početí. HK: Osobně by mě zajímalo, kde se vlastně berou ty nové duše, odkud? TH: V pojetí duše v dějinách se spojilo několik představ. Biblická představa, kdy slovo duše a tělo se používá vlastně jako synonymum. Potom řecká, vlastně pohanská, představa, která ale do značné míry ovlivnila křesťanské chápání duše po určitou dobu, pohled na duši jakožto nesmrtelnou substanci ve smrtelném těle. Dnešní teologické pojetí je asi nejbližší tomu, co se v sekulárním jazyku nazývá identita. To, co činí bytost právě tou konkrétní nezaměnitelnou bytostí. Čili dnes v teologii a dnešní křesťanské antropologii se tak striktně nerozlišuje duchovní princip jako něco, co přistupuje z vnějšku k člověku, ale je to jinými slovy vyjádřená nezaměnitelná identita lidské bytosti. HK: Jaké jsou rituály okolo narození a jaký je jejich význam? TH: To, co zpravidla v křesťanských církvích následuje po narození, je křest, který má velmi bohatou významovou škálu. Je to vstup do církve, do společenství křesťanů, teologicky řečeno je to naroubování na Krista. Pojem křtu je vzat, čistě lexikálně, od slovesa ponořit, ponořit do Kristovy smrti a vzkříšení. Křest znamená vstup do reality Kristovy vykupitelské

14 smrti. Ve vodách křtu je jakoby usmrcen starý hříšný člověk a s Kristem vstává k novému životu, když se vynoří z křestního pramene. Čili křest, který se ve starých dobách konal přinejlepším ponořením, také i vnější symbolikou vyjadřoval znovuzrození k novému věčnému životu s Kristem. V církvi existovaly, a někdy dosud existují, debaty o tom, zda a proč je možné křtít malé děti, zda by křest neměl být až věcí svobodného osobního rozhodnutí každého jedince tak, jak tomu bylo v prvních křesťanských generacích. Většina křesťanských církví se přiklání k tomu, že je možné, aby toto rozhodnutí za dítě udělali jeho rodiče a kmotři, podobně jako mnoho dalších rozhodnutí dělají za své dítě. Vlastně toto zasvěcení do křesťanské tradice je analogické tomu, když rodiče uvádějí své děti například do mateřského jazyka, že také nečekají až bude dítěti osmnáct, aby se rozhodlo, kterým jazykem bude mluvit, ale že celkem přirozeně ho učí mluvit tím jazykem, kterým sami mluví. Takže uvedení do křesťanského společenství, při kterém ti rodiče a kmotři berou na sebe závazek dítě vychovat v křesťanské víře a rozvíjet v něm to, co je dítěti křtem dáno jako závdavek, je analogické uvedení dítěte do mateřského jazyka, do mateřské kultury a rozhodnutí nepokřtít dítě by vlastně nebylo absencí rozhodnutí, ale rozhodnutím negativním. Ve většině křesťanských církví pak následuje ještě nějaký další obřad, který je osobním stvrzením události křtu na prahu dospělosti, v katolické církvi biřmování, v evangelických církvích konfirmace, která je jakousi pečetí křtu, a příležitostí, kdy dospívající člověk ke svému křtu říká za sebe své svobodné ano. Ovšem v některých církvích, zejména pravoslavné, se biřmování provádí již při křtu i u malých dětí. HK: Zaujalo mě, že křest vlastně znamená ponoření se do Kristovy smrti. Takže vlastně je tu souvislost mezi zrozením a smrtí, to je zajímavé Další otázka se týká antikoncepce TH: Je známo, že katolická církev se k umělým prostředkům antikoncepce staví negativně. Je to z toho důvodu, že se domnívá, že sexuální akt a jeho smysl, a otevřenost vůči daru života nemají být oddělovány. Ale tady je třeba asi znát trošku širší kontext. Nejprve je třeba si položit otázku proč. A předtím říká zásadní ne zejména těm prostředkům, které mají abortivní charakter, to znamená, že zabíjejí již oplodněný zárodek, a přiklání se k těm takzvaným přirozeným prostředkům antikoncepce, jako je využívání zejména neplodných dní Mechanické prostředky antikoncepce, kondomy a tak dále, o tom se vede v církvi spor,

15 rigoróznější směr je zásadně neuznává, ten trochu liberálnější směr v nich vidí menší zlo, které je možné aplikovat tehdy, kdy není možné se spolehnout na metody takzvané přirozené antikoncepce Myslím si ale, že ještě předtím je třeba si klást otázku proč vlastně ti manželé nechtějí mít děti, jestli je to legitimní důvod, samozřejmě pro to může být nějaký legitimní důvod, ať už zdravotní nebo sociální. Jsou situace, kdy početná rodina si opravdu nemůže dovolit, ať z důvodů sociálních nebo psychologických, větší počet dětí, myslím že většina teologů se k tomu přiklání, že toto je třeba ponechat svědomí rodičů. Mohou být situace kdy je legitimní prostě nemít děti, ale někdy rozhodnutí nemít děti je motivováno sobecky, že dávají přednost materiálnímu blahobytu před darem života. Jestliže ten důvod je sobecký, pak ty sebekatoličtější metody, zabránění početí jsou samozřejmě nemravné. Takže nejdřív je třeba asi zvážit motivy, proč mít a nemít děti v té určité době, protože kdyby se manželé brali, a jeden z nich nebo oba by měli úmysl nikdy nemít děti, tak takové manželství by bylo z hlediska církevního práva neplatné, protože jedna z těch otázek, které se kladou při církevním sňatku je, jestli přijmete děti od Pánaboha ochotně a budete je vychovávat podle božího zákona, čili otevřenost daru života se chápe jako jeden ze základních smyslů manželství. Osobně se domnívám, že skutečně abortivní metody nelze schválit, a zažil jsem taky mnoho případů, v té klinické a zpovědní praxi, žen, které nadužívání antikoncepčních prostředků zdravotně poškodilo, a ovšem vím, že případů, kdy se není možné spolehnout na takzvané přirozené metody je celá řada, zvlášť v dnešní civilizaci, a proto si myslím, že tam, kde důvody pro to odložit otevřenost vůči daru života, po nějakou dobu nemít děti, jsou morálně legitimní, tak tam bych asi řešení kompromisem, metodami mechanické antikoncepce, neviděl jako veliký morální problém. Samozřejmě taky u lidí, kteří ignorují vůbec zásady křesťanské sexuální morálky, kteří jsou mimo církev a jsou třeba ohroženi nemocí AIDS, tak od těchto lidí nelze vyžadovat, aby se těchto prostředků vzdávali. HK: S předchozím tématem souvisí také otázka potratů, které jsou vlastně v dnešní společnosti vnímány jako něco normálního. TH: Já se domnívám, že skutečně zabití počatého života je mravně nepřípustné, a myslím si, že pro to jsou nejenom důvody z hlediska křesťanské morálky, ale že dneska to podporuje i genetický pohled na lidský život, kdy víme, že život je svým způsobem naprogramován už od okamžiku početí, a pokud není možné předložit nějaké racionální a vědecky podložené

16 důvody, že život začíná někdy jindy než v okamžiku početí, takové jiné datum nikdo nebyl schopen předložit, tak pak je třeba, aby nenarozený život byl chráněn. Je samozřejmě zase jiná otázka, do jaké míry je možné to zabudovat do zákonodárství, a jestli postihování by naopak nevedlo k pokoutním metodám. Takže tyhle dvě věci bych od sebe oddělil, ten fakt, že je to něco, s čím nelze morálně souhlasit, a potom způsob, jakým se bude společnost snažit tomu zabránit, kde bych spíše než pro represivní metody byl pro určitou osvětu a také vstřícnost vůči svobodným matkám, matkám v nouzi, a tak dále HK: Ono to možná dnes souvisí i s eugenikou, kdy se matkám doporučuje zabít nenarozené dítě, které by mohlo být nějakým způsobem poškozené TH: To znám z vlastní historie, protože když jsem se měl narodit, tak mé matce bylo pětačtyřicet, já jsem první dítě, a všichni, včetně lékařů, jí ujišťovali, že se s velkou pravděpodobností narodí poškozený plod, a nutili jí k potratu. Matka na to nepřistoupila a riskovala, a tomu vděčím za to, že jsem na světě. Také sám jsem doprovázel řadu manželských párů jako kněz v situacích, kdy jim lékaři říkali, že s velkou pravděpodobností se narodí poškozený plod a bylo to pro mě nelehké, prožívat s nimi tohle období. Ti rodiče se pak sami rozhodli, že vezmou na sebe riziko, a ve všech případech, které znám, se pak narodily děti naprosto zdravé. Tím samozřejmě nechci říct, že je to tak musí být ve všech případech, ale myslím, že dnes je rozšířené to, že lékaři vlastně hledají určité alibi před možnými výčitkami, a že někdy přehánějí rizikovost. HK: Teď se dostáváme k druhému, opačnému, pólu života. Jak se vlastně dívá křesťanství nebo i vy, na umírání a smrt, na ten okamžik i na ten proces, co to vlastně znamená v životě člověka Jak může vlastně křesťanská víra pomoci v tom okamžiku? TH: Dnešní pastorální teologie vidí v umírání proces, ve kterém nelze s jistotou označit nějaký rozhodující okamžik. Je to proces, který je velmi často spojen s nějakým závěrečným zráním osobnosti. Terapeuti a psychologové, kteří se zabývají procesem umírání, upozorňují na určitá stádia tohoto procesu, jako smlouvání, zápas, rezignace, smíření a tak dále, tak existuje u některých teologů i určitá teologická interpretace, zejména u Ladislava Borose, žáka Karla Rahnera, který například v častém fenoménu, že člověk v procesu umírání si určitým způsobem rekapituluje svůj život, takže se objevuje takový film událostí, chápe i jako

17 příležitost, aby člověk mohl říci konečné ano nebo ne smyslu svého života, a znovu třeba přehodnotit některé životní křižovatky. A věří, že je člověku dána šance, která zajisté nemůže totálně zvrátit celkový směr lidského života, ale přeci jenom se může, ještě s tím posledním okamžikem lidské svobody, přiklonit na tu či onu stranu. A z tohoto hlediska stav, ve kterém člověk umírá, byl vždycky v křesťanské tradice chápán jako velmi důležitý pro věčný osud člověka. HK: Jaké jsou rituály okolo umírání a smrti? Jaký je jejich význam? TH: Jedna ze sedmi svátostí, které se slaví v katolické církvi, je svátost pomazání nemocných, která dříve byla označována jako poslední pomazání a byla vyhrazena pro okamžik umírání. Vnějším rituálem je pomazání olejem. Olej je látka, která se používá při některých svátostech, jako znamení očisty a posílení, pomazávaly se jím svaly zápasníků, nebo se králové pomazávali, nebo kněží Olejem, který symbolizuje sílu ducha svatého. Takže svátost znamená zároveň smazání hříchů a připravení k poslednímu zápasu, kterým je umírání. Později, i z pastoračních důvodů, protože někdy se příbuzní obávali zavolat kněze, aby vyslovování této svátosti neznamenalo, že se očekává jistá smrt, tak se tato svátost nazývá svátostí pomazání nemocných, a nepoužívá se jenom v případě umírání, ale v každém případě vážné nemoci, a je možné ji samozřejmě opakovat během života, i při opakovaných krizích během téhož onemocnění A samozřejmě potom existují obřady pohřbívání, které nejsou svátostí, ale svátostinou, ale patří ke křesťanské kultuře postarat se o zemřelého, prokázat mu určitou úctu. Obřad je doprovázen rituály, zejména modlitbami. Dříve se zdůrazňovalo, že pohřeb do země lépe odpovídá křesťanské tradici a lépe vystihuje také symbol vložení semene do země HK: Co euthanasie? TH: Křesťanství trvá na nedotknutelnosti života lidské osoby od početí až do smrti. Když hovoříme o euthanasii, je třeba rozlišovat dvě věci. Aktivní euthanasii, to znamená zásah, který aktivně ukončuje život, ten je z křesťanského hlediska mravně neospravedlnitelný. Ale pak existuje to, čemu se někdy říká pasivní euthanasie, byť tento název není příliš vhodný, a to znamená, že nenasadíme, případně vypneme určité přístroje, pomocí nichž se pouze

18 prodlužuje lidské utrpení, čili nejde o aktivní zásah do lidského života, ale spíš to, že se nevyužijí technické možnosti v případě, kdy se jedná pouze o prodlužování života, který nemá reálnou perspektivu na udržení základních kvalit lidského života. Tento druhý případ je morálně ospravedlnitelný. V problematice euthanasie bych zdůraznil ještě jednu věc. V budoucnosti můžeme očekávat veliké napětí mezi generacemi. Snižováním porodnosti v hospodářsky vyspělých zemí a prodlužováním lidského věku, dochází k tomu, že stále menší počet ekonomicky produktivních lidí musí živit stále větší počet důchodců, a k tomu přistupuje i malá úcta k stáří v naší společnosti, na rozdíl od společností tradičních. A já se obávám, že v tomto napětí mezi generacemi by právě euthanasie mohla být zneužita jako strašlivá zbraň. Vidím zde analogii v tom, co se stalo s potraty. Na počátku se také hovořilo o tom, že potraty budou povoleny pouze tam, kde se jedná o ohrožení života matky, později se masově připouštěly potraty z takzvaně sociálních důvodů, a já bych se skutečně nerad dožil toho, kdyby lidé své staré příbuzné ze sociálních důvodů vozili na přerušení života. Čili této aktivní euthanasii je třeba říci ne, zejména v době, kdy existuje vyspělá paliativní medicína, která umožňuje minimalizovat bolesti. HK: Jaké jsou představy křesťanství o existenci po smrti? TH: Hovoříme li o životě po smrti, stojíme všichni v tváří v tvář tajemství, a jsme odkázáni na víru. Ti, kteří věří, že smrtí zaniká veškerý život, tuto víru nemohou nějak racionálně dokázat, a je to také víra. A stejně tak ti, kteří věří, že život ve smrti nezaniká, ale transformuje se, se nemohou opřít o nějakou racionální evidenci, pouze o spolehnutí například na slovo Písma. Často v této souvislosti dnes uvádí, tzv. lazarův syndrom nebo prožitky lidí, kteří zakusili klinickou smrt, ale podle mého názoru není čestné používat tyto zážitky jako důkaz existence po smrti, protože se nejedná o zážitek skutečně posmrtného života, ale o jakousi předsíň smrti, a tyto jevy mohou být různým způsobem interpretované. Myslím si, že mohou být použity nanejvýš jako určitý poukaz, určitá stopa, ale nikoliv jako důkaz. Zde skutečně nemáme evidenci, opíráme se o víru, opíráme se zejména o Ježíšovo slovo Já jsem vzkříšení a život, kdo věří ve mně má život věčný. Jak konkrétně život věčný bude vypadat, tady si asi musíme počkat Křesťanská tradice rozlišuje tři stavy, v kterých se člověk může ocitnout po smrti, které jsou označovány tradičními názvy nebe, očistec a peklo. Přičemž samozřejmě nejde o nějakou lokalizaci, o níž

19 bychom mohli mít nějakou fyzickou představu Samozřejmě nejde o nějaký fyzický prostor, jde o stav duše. Ovšem naděje ve vzkříšení se netýká pouze duše, ale celého člověka. Přičemž víra ve vzkříšení celého člověka znamená i vzkříšení těla, což neznamená pouze nějakou restituci hmotné stránky naší bytosti, protože tělo, v Biblickém slova smyslu, znamená spíše nezaměnitelný osobní charakter člověka, to, že člověk je bytostí situovanou v určitém prostoru a čase. Zde se hovoří také o proměněném či oslaveném těle a tyto biblické výroky a výroky tradice naznačují, že nejde pouze o prodloužení stavu na zemi, nebo návrat ke stavu na zemi, ale o nějaký nový stav člověka. Co se týče nebe, to je výraz pro plné společenství s Bohem, do kterého vstupují ti, kteří umírají ve stavu milosti, a katolíci jsou přesvědčeni, že v tomto stavu jsou nejen Ti, kteří byli oficiálně církví kanonizováni, ale že počet svatých, to jest spasených, je mnohem větší. O očistci byly vedeny určité teologické spory uvnitř křesťanských církví, protože tady není nic, co by se dalo uvádět jako nepřímý doklad existence jakéhosi mezistavu, ve kterém se člověk očišťuje, ten člověk, který zemřel ve stavu takzvaných všedních, to jest nikoliv těžkých, smrtelných, hříchů. Ale i v některých mimokřesťanských tradicích, v Tibetské knize mrtvých a podobně, se vyskytuje myšlenka, že člověk po smrti prochází stavem očišťování. Co se týče pekla, to je stav totálního odtržení od Boha, a přesvědčení, že peklo existuje, je logickým důsledkem uznání lidské svobody. Vyplývá to z přesvědčení, že Bůh respektuje svobodu člověka, až do těch důsledků, že se člověk může totálně od Něho odvrátit. Vzpomínám na jeden text, ve kterém je řečeno, že spasen bude ten člověk, který Bohu nejenom slovy, ale skutky, říká Buď vůle tvá, ale ten člověk, který celoživotně, vědomě a ve vážných věcech vůli Boží odporuje, tomu nakonec Bůh řekne Buď vůle tvá, a naplnění této lidské vůle, zcela postavené proti vůli Boží, je peklo. Ovšem na rozdíl od nebe, kde jsme přesvědčeni, že není neobydleno, nemáme jistotu o žádném člověku, víra nám nedává o žádném člověku opravdu jistotu, že byl zavržen. Víme, že peklo existuje jako reálná možnost, ale je teoreticky možné, že peklo je prázdné. HK: Děkuji za rozhovor

20 Zrození, smrt a Romská kultura

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Sociální gerontologie a thanatologie (podpora pro kombinovanou formu studia)

Sociální gerontologie a thanatologie (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Sociální gerontologie a thanatologie (podpora pro kombinovanou formu studia) Mgr. Petra Zimmelová Cíle předmětu: - Orientovat se v

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Dotazník populace - 2013

Dotazník populace - 2013 Dotazník populace - 2013 Blok vnímání umírání 1) Mluví se v rámci společnosti dostatečně o konci života a umírání? 2) Je pro Vás těžké o smrti a umírání mluvit? 3) Kdo by měl podle Vás s dětmi mluvit o

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Zdravotnická etika od A do Z

Zdravotnická etika od A do Z VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA HORNICKO GEOLOGICKÁ FAKULTA INSTITUT GEOINFORMATIKY Zdravotnická etika od A do Z Marta Munzarová Radek Fujak GB3GIS01 Medicína ztrácí svou lidskou milosrdnou

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov PŘÍLOHY Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov Příloha 2 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Gymnáziu Kojetín Příloha 3 Dotazník Dobrý den, jmenuji

Více

Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících. Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015

Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících. Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015 Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015 Představení Klinická psycholožka a psychoterapeutka v psychiatricko-psychologické

Více

Příručka pro práci s volajícími na lince Die Dargebotene Hand. Klára Gramppová Janečková Linka seniorů, Elpida o.p.s.

Příručka pro práci s volajícími na lince Die Dargebotene Hand. Klára Gramppová Janečková Linka seniorů, Elpida o.p.s. Příručka pro práci s volajícími na lince Die Dargebotene Hand Klára Gramppová Janečková Linka seniorů, Elpida o.p.s. Linka Die Dargebotene Hand Tel. 143 213 000 kontaktů, 150 000 hovorů Dobrovolníci Příručka

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

VY_32_INOVACE_11.16 1/5 3.2.11.16 Nitroděložní vývin člověka

VY_32_INOVACE_11.16 1/5 3.2.11.16 Nitroděložní vývin člověka 1/5 3.2.11.16 Cíl popsat oplození - znát funkci spermie a vajíčka - chápat vývin plodu - porovnat rozdíl vývinu plodu u ptáků, králíka a člověka - uvést etapy, délku a průběh v matčině těle - charakterizovat

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

Příprava na start 1: Nefér výhoda?

Příprava na start 1: Nefér výhoda? Příprava na start 1: Nefér výhoda? 29.12.2014 Než půjde naše dítě poprvé do školy, má za sebou již šest nebo sedm let vývoje, kdy je schopno se samo se učit, byť to bylo s naší pomocí jako rodičů, od kamarádů,

Více

Etické problémy současné embryologie. Jitka Kočová, Jaroslav Slípka, Zbyněk Tonar

Etické problémy současné embryologie. Jitka Kočová, Jaroslav Slípka, Zbyněk Tonar Etické problémy současné embryologie Jitka Kočová, Jaroslav Slípka, Zbyněk Tonar právo matky a právo dítěte začátek života klonování interrupce: OKRUH PROBLÉMŮ poměr interrupcí a IVF demografické údaje

Více

EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE

EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE MUDr. Marie Svatošová Pardubice, konference 4. 11. 2008 EUTANAZIE víme o čem mluvíme? Lékař může uzdravit někdy, ulevit často, potěšit vždycky. (dr. Hutchinson, 19. stol.)

Více

Mgr. Vít Janků Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, 602 00 Brno, www.rodiny.iol.cz, tel.: 542 217 464, e-mail: prorodinu@centrum.

Mgr. Vít Janků Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, 602 00 Brno, www.rodiny.iol.cz, tel.: 542 217 464, e-mail: prorodinu@centrum. BÝT RODIČEM? Jaká je odpověď na tuto otázku v dnešní době? Rodina se mění. Dnes už dítě není pro člověka ani existenční ani společenskou nutností; metody asistované reprodukce mažou hranici mezi rodičovstvím

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP MUDr. Eva Kalvínská Studijní den ERC ve FN v Motole 9.10.2008 VZNIK SEKCE V rámci Společnosti lékařské etiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu ETIKA POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ. studijní opora kombinovaného studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu ETIKA POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ. studijní opora kombinovaného studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu ETIKA POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ studijní opora kombinovaného studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených PhDr. Miloš Bednář, Ph.D. Praha

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Eva Kalvínská Sekce krizové asistence Společnosti lékařské etiky ČLS JEP eva.kalvinska@fnmotol.cz Konference Vzdělávání ve zdravotnictví IPVZ 14.12.2007 Spirituální

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Proč je na světě tolik bohů?

Proč je na světě tolik bohů? Proč je na světě tolik bohů? Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč je na světě tolik bohů? e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Psychospirituální transformace 1

Psychospirituální transformace 1 Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Upozornění

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Proč NE eutanazii. Být či nebýt? aneb. Podle stejnojmenné knihy Marty Munzarové a kol. zpracovala Marie Svatošová

Proč NE eutanazii. Být či nebýt? aneb. Podle stejnojmenné knihy Marty Munzarové a kol. zpracovala Marie Svatošová Proč NE eutanazii aneb Být či nebýt? Podle stejnojmenné knihy Marty Munzarové a kol. zpracovala Marie Svatošová V soutěž ěži i Mladé ěži i Mladé fronty fronty Dnes (2007) Dnes (2007) Studenti tou čtou

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Člověk roste a vyvíjí se

Člověk roste a vyvíjí se Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.34 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ ÚKOL 1 VYTVOŘTE DVOJICE Co to znamená scholastika? Které období předchází vrcholné scholastice a kdo jsou jeho hlavní představitelé? CHARAKTERISTIKA fil. svět ovládnul

Více

Mobilní hospic v ČR: mýty, realita, vyhlídky

Mobilní hospic v ČR: mýty, realita, vyhlídky Mobilní hospic v ČR: mýty, realita, vyhlídky Martina Špinková 2012 Z čeho při prosazování mobilní paliativní péče vycházíme? z toho, že konec života do života patří a že bychom měli mít možnost volit kde

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM Obor Pastorační a sociální práce Předmět TEOLOGIE A FILOSOFIE Student si vylosuje dvě otázky. První z části Otázky z filosofie a teologie, druhou z části Otázky z

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo

2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo 2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo Druhé Boží přikázání nám ukládá ctít Boží jméno. Nejtěžší urážka pro svaté Boží jméno je klení. A přece tolik lidí na světě kleje jakoby na tom nezáleželo.

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech Část 1 NAROZENÍ DÍTĚTE LÁSKY Jak se narodí dítě lásky? Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech účastníků tréninku je přijít vědomě do pozemského života v podobě dítěte lásky. Kdo je dítě lásky? Obvykle

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

malýprůvodce životem

malýprůvodce životem karelspilko malýprůvodce životem Podívej se na to jinak a nechej věci, ať se stanou Žít v souladu s kosmickým proudem je koncem utrpení MALÝ PRŮVODCE ŽIVOTEM Podívej se na to jinak a nechej věci, ať se

Více

Platón: Faidón, O nesmrtelnosti duše

Platón: Faidón, O nesmrtelnosti duše Platón: Faidón, O nesmrtelnosti duše http://www.spqr.cz/content/plat%c3%b3n-faid%c3%b3n-o-nesmrtelnosti-du%c5%a1e Faidón dle mého názoru patří k jedněm z nejpozoruhodnějších Platónových děl. Po stránce

Více