PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov"

Transkript

1 PŘÍLOHY Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov

2 Příloha 2 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Gymnáziu Kojetín

3 Příloha 3 Dotazník Dobrý den, jmenuji se Milena Šálková a studuji na Univerzitě Palackého v Olomouci na Fakultě zdravotnických věd obor Všeobecná sestra. Dostal se Vám do rukou dotazník, který bude slouţit ke zpracování mé bakalářské práce na téma: Eutanazie názory a postoje studentů a ráda bych Vás poprosila o pečlivé vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je zcela anonymní. Názory a informace, které zde získám, budou vyuţity pouze k realizaci průzkumného šetření zmíněné bakalářské práce. Předem velice děkuji za Váš čas při vyplňování odpovědí a ochotu spolupracovat. Prosím, označte pouze jednu odpověď (pokud není v zadání uvedeno jinak) a případně na určené vytečkované řádky dopište vlastní odpověď. 1. Co podle Vás znamená pojem eutanazie? a) Moţnost dobrovolného ukončení ţivota na vlastní ţádost b) Asistovaná sebevraţda c) Zabití d) Ukončení veškeré péče (léky, odpojení od přístrojů apod.) e) Jiný (případně uveďte jaký) f) Nevím 2. Je v některých státech eutanazie legalizovaná? (případně uveďte v kterých zemích). 3. Je eutanazie v České republice legalizovaná? 4. Je podle Hippokratovy přísahy eutanazie povolena? 5. Co je to paliativní medicína? a) zmírnění bolesti a dalších tělesných a duševních strádání v umírání b) jiný výraz pro eutanazii

4 c) jiná moţnost (případně uveďte jaká) d) nevím 6. Co je to hospic (hospicová péče)? a) zvláštní domov důchodců (Domov pro seniory) b) léčebna dlouhodobě nemocných c) zdravotnická zařízení pro těţce (nevyléčitelně) nemocné a umírající d) jiná moţnost (případně uveďte). 7. Zastáváte názor, že by eutanazie měla být v České republice legalizovaná? e) nemám vyhraněný názor 8. Z jakého důvodu by podle Vás eutanazie měla být povolena? Pokud jste v otázce č. 7. odpověděl/a ANO, SPÍŠE ANO, NEVÍM (moţno zakrouţkovat více odpovědí) a) člověk má právo o svém ţivotě rozhodovat sám b) odstranilo by se utrpení nevyléčitelně nemocného c) ušetření výdajů za smrtelně nemocné osoby d) zkrácení doby umírání e) jiné (případně uveďte) 9. Z jakého důvodu by podle Vás neměla být eutanazie povolena? Pokud jste v otázce č. 7. odpověděl/a NE, SPÍŠE NE, NEVÍM (moţno zakrouţkovat více odpovědí) a) moţnost nespravedlivého zabití b) účelem je pouze získání dědictví c) mylná diagnóza d) moţné rozhodování v nesvobodě e) jiné (případně uveďte) 10. Myslíte si, že člověk má právo rozhodovat o ukončení vlastního života? mám vyhraněný názor 11. Kdo by podle Vás měl provádět samotný úkon eutanazie?

5 a) lékař b) zdravotní sestra c) k tomu určený pracovník d) nevím e) jiný (případně napište) Kdo by podle Vás měl být přítomen u samotného úkonu eutanazie? (moţno více odpovědí) a) kontrolní skupina lékařů a zdravotníků b) rodina c) primář oddělení d) jiní (případně napište) Myslíte si, že současná diskuse o eutanazii a o možnosti její legalizace v ČR může vytvářet negativní sociální tlak na nemocné a zapříčinit jejich rezignaci na život? e) nevím 14. Jaké důvody by podle Vás mohly vést k tomu, že by člověk žádal o eutanazii? (moţno zakrouţkovat více odpovědí) a) nesnesitelná bolest b) strach ze ztráty lidské důstojnosti c) umírající nechce být na obtíţ d) nevyléčitelné onemocnění e) jeho léčba stojí velké mnoţství finančních prostředků f) jiné (případně uveďte jaké) Byla by podle Vás eutanazie důstojnou smrtí? 16. Disponuje úspěšně dnešní medicína účinnými léky proti bolesti? e) nevím

6 17. Co je podle Vás nejdůležitější v období umírání a péči o umírajícího člověka? (moţno zakrouţkovat více odpovědí) a) tišení bolestí b) přítomnost blízkých osob c) naslouchání a komunikace d) aplikace veškerých léku dle ordinace lékaře e) přání pacienta f) jiné (případně uveďte) 18. Umíte si představit, že byste sama/ sám rozhodoval/a o ukončení života blízké osoby? (otec, matka, sourozenec ) 19. Domníváte se, že širší diskuze o otázce eutanazie by snížila zájem pacientů o její provedení? e) nevím 20. Jste přesvědčeni o tom, že je v současné době v České republice nutné a žádoucí se vůbec eutanazií zabývat? e) nevím 21. Myslíte si, že by současná veřejnost měla o eutanazii vědět víc? 22. Myslíte si, že problematika eutanazie je tématem zejména pro:

7 a) celou veřejnost b) zdravotníky c) politiky d) jiné skupiny lidí (případně uveďte které) 23. Domníváte se, že o uzákonění eutanazie, jako závažné morální otázce, může být rozhodováno hlasováním většiny (např. formou referenda)? 24. Informace o problematice eutanazie máte především z: (moţno zakrouţkovat více odpovědí) a) média (internet, TV, tisk ) b) odborné články a literatura c) škola (případně z jakého předmětu) d) jiné (případně uveďte). 25. Měl/a byste zájem se o tématu eutanazie dozvědět víc? 26. Máte pocit, že jste o tomto problému dostatečně informován/a? 27. Byl/a jste někdy na exkurzi v hospici? 28. Měl/a byste zájem se zúčastnit exkurze do hospice?

8 Příloha 4 Hippokratova přísaha Přísahám při lékaři Apollonovi a Askleipiovi a Hygieii a Panaceii a při všech bozích a bohyních, jež beru za svědky, že budu plnit podle svých schopností a podle svého úsudku tuto přísahu a smlouvu: Budu považovat toho, který mě naučil tomuto umění, za rovnocenného svým rodičům a budu žít svůj život v partnerství s ním; bude-li mít potřebu peněz, rozdělím se s ním o svůj díl; budu se dívat na jeho potomky tak jako na své bratry v mužské linii a budu je učit tomuto umění budou-li si přát být tomuto učeni, a to bez odměny a bez smluvní listiny; podělím se o předpisy, ústní instrukce a o všechny ostatní vědomosti se svými syny a se syny toho, který mě učil, a s žáky, kteří podepsali závazek a složili přísahu dle lékařského zákona, ale s nikým jiným. Budu aplikovat dietetická opatření pro dobro nemocných podle svých schopností a podle svého úsudku; budu je chránit před poškozením a před křivdou. Nepodám nikomu smrtící látku, i kdyby ji ode mne žádal, a ani nikomu tuto možnost nenavrhnu. Podobně nepodám ženě abortivní prostředek. V čistotě a v posvátnosti budu střežit svůj život a své umění. Nepoužiji nože, dokonce ani ne u lidí trpících kameny, ale ustoupím ve prospěch těch, kteří se zabývají touto prací. Navštívím-li kterýkoliv dům, přijdu pro blaho nemocného a budu prost jakékoliv záměrné nepravosti, veškeré zlomyslnosti a obzvláště sexuálních vztahů, ať se ženami nebo s muži, ať se svobodnými nebo s otroky. Cokoliv uvidím nebo uslyším v průběhu léčení nebo dokonce mimo léčení v pohledu na život lidí, to, co se v žádném případě nesmí šířit mimo dům, vše si ponechám pro sebe; vždyť bych se musel stydět o tom mluvit. Jestliže splním tuto přísahu a neporuším ji, mohu mít zaručeno, že se budu radovat ze života a z umění a že budu ctěn a proslulý mezi všemi lidmi na všechny časy, které přijdou; jestliže ji však poruším a budu přísahat falešně, ať je opak toho všeho mým údělem. 1 1 Munzarová, 2005, str *

9 Příloha 5 Edukační materiál (PowerPointová prezentace)

Paliativní péče o seniory

Paliativní péče o seniory UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Paliativní péče o seniory DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. et Mgr. Zdeněk Šigut, Ph.D., MPH Vypracovala:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Martina Večerková Vnímání paliativní péče v naší společnosti Olomouc 2013 vedoucí práce: doc. PhDr.

Více

Biologizující pohled na člověka Rasová hygiena Lékaři v lidské společnosti. Jan Dočkal

Biologizující pohled na člověka Rasová hygiena Lékaři v lidské společnosti. Jan Dočkal Biologizující pohled na člověka Rasová hygiena Lékaři v lidské společnosti Jan Dočkal Šaman Zprostředkoval spojení mezi lidmi a přírodou, tajemnými silami. Působil jako léčitel, ochránce, rádce. duchovní

Více

Teologicko-etické aspekty v paliativní péči (Charta péče)

Teologicko-etické aspekty v paliativní péči (Charta péče) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Teologicko-etické aspekty v paliativní péči (Charta péče) Veronika Bláhová Katedra: Teologie a filozofie Vedoucí práce: ThLic.

Více

Ochrana osobnosti právo na tělesnou integritu a euthanasie

Ochrana osobnosti právo na tělesnou integritu a euthanasie Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Ochrana osobnosti právo na tělesnou integritu a euthanasie Bakalářská práce Autor: Iveta Servítová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2011 Bc. JANA STRAŠKOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Hospicová péče - představy zdravotníků a laiků. Bc. Jana Strašková

Více

Proč NE eutanazii aneb Být, či nebýt?

Proč NE eutanazii aneb Být, či nebýt? Proč NE eutanazii aneb Být, či nebýt? 1369 Pro NE eutanazii.indd 1 19.3.2008 14:36:55 1369 Pro NE eutanazii.indd 2 19.3.2008 14:36:55 MUDr. Marta Munzarová a kol. Proč NE eutanazii aneb Být, či nebýt?

Více

Organizační řád Název služby: Hospic Sv. Jiří, o. p. s. - domácí péče s hospicovou složkou

Organizační řád Název služby: Hospic Sv. Jiří, o. p. s. - domácí péče s hospicovou složkou Organizační řád Název služby: Hospic Sv. Jiří, o. p. s. - domácí péče s hospicovou složkou Organizační řád byl schválen Správní radou Hospice Sv. Jiří dne 6. listopadu 2013 Obsah Použité prameny... 2 1.

Více

UMÍRÁNÍ Z POHLEDU SESTRY

UMÍRÁNÍ Z POHLEDU SESTRY OSTRAVSKÁ UNIVERZITA OSTRAVA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA UMÍRÁNÍ Z POHLEDU SESTRY Darja Jarošová Radka Růžičková Ostrava 2001 2001 ISBN: 80-7042-325-0 OBSAH Úvod. 5 Sestry a umírání 7 Závěr 21 Název: Umírání

Více

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková Prohlašuji, že jsem

Více

Prohlášení. datum: 15. dubna 2009 jméno: Klára Soldátová vlastnoruční podpis: - 1 -

Prohlášení. datum: 15. dubna 2009 jméno: Klára Soldátová vlastnoruční podpis: - 1 - Prohlášení 1. Prohlašuji, ţe jsem absolventskou práci Paliativní péče o děti zpracovala samostatně a výhradně s pouţitím uvedených pramenů a literatury. 2. Tuto práci nepředkládám k obhajobě na jiné škole.

Více

Umírání a péče o nevyléčitelně nemocné

Umírání a péče o nevyléčitelně nemocné Umírání a péče o nevyléčitelně nemocné Soubor kvantitativních výzkumů pro hospicové občanské sdružení Cesta domů Září 011 / Závěrečná zpráva z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů / Client Service Manager:

Více

SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ

SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ Péče o pacienty v terminální fázi jejich onemocnění v percepci obyvatel obce Soběslav Vypracovala: Markéta Lotterová Vedoucí práce: Mgr. Jana Dvořáková JIHLAVA 2012

Více

Profesní image sestry. Jana Skácilová

Profesní image sestry. Jana Skácilová Profesní image sestry Jana Skácilová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám profesí zdravotní sestry. V teoretické části popisuji historii ošetřovatelství a vzdělávání. Dále

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ

ETIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ ETIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ RADKA BUŽGOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

ANNA NEUBERGOVÁ. Obor křesťanská výchova

ANNA NEUBERGOVÁ. Obor křesťanská výchova 7 PASTORAČNÍ PÉČE CÍRKVE O UMÍRAJÍCÍ V DNEŠNÍ DOBĚ A HOSPICOVÁ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE ANNA NEUBERGOVÁ V. ročník - dálkové studium obor: křesťanská výchova U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O

Více

Paliativní péče a doprovázení umírajících a těžce nemocných osob

Paliativní péče a doprovázení umírajících a těžce nemocných osob MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra Sociální pedagogiky Paliativní péče a doprovázení umírajících a těžce nemocných osob Bakalářská práce Brno 2009 Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS.

Více

Občan v síti. dialogem k reformě 3/2008. Není větší banality než. Jak se u nás umírá? volné fórum. úhel pohledu

Občan v síti. dialogem k reformě 3/2008. Není větší banality než. Jak se u nás umírá? volné fórum. úhel pohledu dialogem k reformě Občan v síti Není větší banality než upozorňovat na nevyhnutelnost smrti. Víme, že smrt a omezenost zdrojů jsou naše jediné životní jistoty, už jsme byli varováni, že je přísně zakázáno

Více

Etika v komunikaci pomáhajících pracovníků s rodiči onkologicky nemocných dětí

Etika v komunikaci pomáhajících pracovníků s rodiči onkologicky nemocných dětí Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Etika v komunikaci pomáhajících pracovníků s rodiči onkologicky nemocných dětí Bakalářská práce Jaroslava Mejzlíková Vedoucí práce: PhDr. Mirka Nečasová,

Více

Informovanost o paliativní hospicové péči u studentů nezdravotnických bakalářských oborů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Informovanost o paliativní hospicové péči u studentů nezdravotnických bakalářských oborů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Informovanost o paliativní hospicové péči u studentů nezdravotnických bakalářských oborů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Eva Doleželová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tématem mé bakalářské práce je

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Sociální pracovník Kód oboru: 7502R022 Název bakalářské

Více

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Jana Havlíčková Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Dana

Více

UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Rodina jako neformální pečovatel o nesoběstačného seniora, zdroje a možnosti podpory, rizika a ohrožení Bakalářská práce Zdeňka Michálková Vedoucí

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Doprovázení v umírání:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Doprovázení v umírání: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Jitka Dobrovítovská Doprovázení v umírání: zkušenost a náměty poetického ztvárnění vzájemného sdílení

Více

Univerzita J.A. Komenského

Univerzita J.A. Komenského Univerzita J.A. Komenského Roháčova 63, Praha 3 - Žižkov 130 00 ZÁPOČTOVÁ PRÁCE Studijní předmět: ETIKA V PEDAGOGICE Téma: PALIATIVNÍ PÉČE Zpracovala: Petra Bradová Forma studia: kombinovaná Obor studia:

Více

Popis pracovní funkce sociální pracovník - Popis pracovních činností

Popis pracovní funkce sociální pracovník - Popis pracovních činností Příloha č. 1 Popis pracovní funkce sociální pracovník - Popis pracovních činností Kromě základních práv a povinností zaměstnance-úředníka, uvedených v zákoníku práce a v zákoně č. 312/2002 Sb., o úřednících

Více

Sociální problémy klientů hospice

Sociální problémy klientů hospice Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Sociální problémy klientů hospice Sociální práce Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracovala: Jaroslava Hánová

Více

Patologické hráčství, jeho výskyt a prevence na ZŠ, SOU a středních školách

Patologické hráčství, jeho výskyt a prevence na ZŠ, SOU a středních školách UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Patologické hráčství, jeho výskyt a prevence na ZŠ, SOU a středních školách BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

Fakulta zdravotnických studií. Eva Štouračová

Fakulta zdravotnických studií. Eva Štouračová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Uspokojování psychosociálních potřeb u hospitalizovaných klientů na oddělení následné péče Eva Štouračová Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY HOSPICOVÁ PÉČE SE ZAMĚŘENÍM NA HOSPIC SV. LAZARA V PLZNI DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Kateřina Žihlová Sociální práce: Sociální politika a sociální

Více