Český jazyk a literatura

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český jazyk a literatura"

Transkript

1 Copyright Petr Zelinka VYPRACOVANÉ MATURITNÍ OKRUHY Český jazyk a literatura Přínos starověkých kultur pro evropskou vzdělanost... 2 Bible, středověké evropské umění... 7 Počátky a vývoj našeho národního písemnictví v století Literatura doby husitské, osobnost Jana Husa Renesance a humanismus ve světové literatuře Renesanční umění, český renesanční humanismus Život a význam díla Jana Amose Komenského Barokní umění a literatura, česká literatura v době pobělohorské Klasicismus, osvícenství a preromantismus České národní obrození Romantismus ve světové literatuře Romantismus v české literatuře Hlavní představitelé české poezie v letech 19. století Kritický realismus ve světové literatuře Vývoj realismu v české literatuře Vývoj českého divadla a jeho význam v národním a kulturním životě 19. století Umění přelomu 19. a 20. století Nejvýznamnější umělecké proudy a díla světové meziválečné literatury Reakce světové a české literatury na první světovou válku Česká poezie mezi světovými válkami Hlavní proudy a osobnosti české prózy v 1. polovině 20. století Osobnost a dílo Karla Čapka Klasická a avantgardní česká meziválečná dramatická tvorba Literatura v boji proti fašismu, reakce na druhou světovou válku Významní představitelé světové literatury a umění po roce Česká poezie 2. poloviny 20. století Nejvýraznější osobnosti a proudy naší poválečné prózy Česká divadelní tvorba druhé poloviny 20. století, filmová a televizní tvorba Přínos Třebíčska pro českou kulturu Reakce umění na objevy vědy a technické vynálezy

2 Přínos starověkých kultur pro evropskou vzdělanost A. Orientální literatura 1. Přírodní podmínky pro vznik orientálních despocií 2. Mezopotámie (časové zařazení, klínové písmo, hliněné destičky, Epos o Gilgamešovi, Chamurapiho zákoník) 3. Egypt (časové zařazení, písmo, papyrus, nejstarší milostná lyrika na světě, hymny, naučení, Kniha mrtvých) 4. Indie (časové zařazení, védy, eposy, Kámasútra, básník Kálidása) 5. Čína (časové zařazení, písmo, Kniha písní) 6. Persie (časové zařazení, Avesta) 7. Nábožensko filozofické systémy (brahmánismus, buddhismus, džinismus, jóga, ) B. Antika Vysvětlení pojmu, časové zařazení Řecko: 1. Archaické období (Homér eposy, Ezop, lyrika dělení, představitelé) 2. Attické období (divadlo, historie, řečnictví, filozofie) 3. Helenistické období (nová komedie, věda) Řím: 1. Archaické období (komedie) 2. Klasické období (řečnictví, historie, lyrika) 3. Postklasické období (satira, filosofie, historie) A. Orient: 1) Civilizace se od nejstarších dob rozvíjela na územích s příhodnými podmínkami pro zemědělství, často v teplých oblastech zavlažovaných velkými řekami. Orientální literatury (lat. oriens = východ) jsou souhrnem písemnictví nejstarších asijských a severoafrických civilizací. Jedná se o počátek písemnictví v celosvětovém měřítku vůbec. 2) Mezopotámie: Mezopotámie (mezi řekami Eufrat a Tigris, dnešní Irák) byla centrem nejstarších lidských civilizací (3500 př. Kr.). Průkopníky písma byli nesemitští Sumerové, kteří kromě desítkového početního systému vynalezli nejstarší způsob záznamu řeči obrázkové písmo, z něhož se vyvinulo písmo klínové. K nejcennějším svědkům kultury Mezopotámie patří dochované části velkých knihoven hliněných tabulek. Největší byla knihovna v Ninive, zřízená asyrským králem Aššúrbanipalem v 7. století př. Kr. (25000 tabulek). Písmo: - klínové (cca 2000 znaků) seříznutým rákosem do vlhkých hliněných destiček (vypálené na slunci, později v pecích) - především hospodářské zápisy - nejstarší literární památka (1700 př. Kr.) Epos o Gilgamešovi: - hrdinou je bájný král města Uruk a jeho přítel, polodivoký člověk Enkidu; prožívají spolu řadu dobrodružství při své cestě za nesmrtelností; tragický hrdinův úděl vyplývá z vědomí konečnosti lidského života, nakonec však dochází k poznání, že nesmrtelnost člověka tkví v jeho dílech, v tom co dobrého vybudoval Epos velký epický žánr, vyskytuje se ve starověku, středověku; ve starověkých eposech vystupují bohové a polobohové, ve středověkých rytíři. Jsou psány ve verších s pomalým tokem děje = epická šíře, záliba v epizodách, odbočuje se od hlavního děje. - Chamurapiho zákoník první zapsaný zákoník na světě, zásada oko za oko, zub za zub, 1780 př. Kr., na destičkách a čedičovém sloupu, dnes uchováno v Louvru v Paříži 3) Egypt:

3 Civilizace starého Egypta, kromě Mezopotámie nejstaršího centra lidské civilizace, vzniká již na konci 4. tisíciletí př. Kr. v povodí řeky Nil (úrodná delta záplavy). Jazykem byla egyptština. Vznikla zde matematika a astronomie. Písmo: - obrázkové písmo hieroglyfy, které bylo rozluštěno v r Francouzem Champollionem - psali na papyrus (upravené listy rákosu spletené jako plátno), rytiny v kamenech, nápisy v pyramidách a chrámech - sochařské umění (Sfinga), pyramidy jeden z divů světa - dochovaná nejstarší milostná poezie - hymny (ódy) opěvné básně - Kniha mrtvých: - soubor náboženských textů, jakési rady zemřelému; založeno na velmi rozvinutém náboženství spojeném s kultem smrti 4) Indie: Indická kultura se rozvíjela na rozsáhlém území dnešního Pákistánu a Indie a jejím centrem se stala povodí řek Indus a Ganga (2500 př. Kr.). Nejstaršími indickými památkami slovesného umění jsou védy (véda = posvátné vědění), nejprve se předávaly ústně, pak byly zapsány. Rozsahem jsou 6x větší než Bible. V Indii bylo více druhů písma. - Mahábhárata zřejmě nejrozsáhlejší epos světové literatury, vytvořený mezi 4. stoletím př. Kr. a 4. stoletím našeho letopočtu. Popisuje bratrovražedné boje mezi vládnoucími rody - Paňčatantra mravoučné příběhy, pohádky, bajky - Rámájána epos popisující bájného krále a jeho boj s nadpřirozenými silami - básník Kálidása napsal milostné drama Šakuntala - Kámasútra slavné světské dílo z počátku letopočtu, je příručkou sexuálního života 5) Čína: Politická a kulturní centra (2. tisíciletí př. Kr.) se soustředila v povodí řek Chuang-che a Jang-č-ťiang (Žlutá řeka a Velká řeka). Čínská kultura má smysl pro zaznamenávání historie, vyhraněná je úcta k autoritám (nejvyšší je vládce císař Syn nebes). Čína byla po dlouhá staletí kulturně izolovaná. Písmo: - znakové písmo (40000 znaků), psali štětcem na hedvábí vertikálně (shora dolů) n. l. vynalezli papír; další významné objevy: střelný prach, porcelán, hedvábí, papírové peníze, pergamen (upravené jehněčí kůže) - Kniha písní autorem zřejmě Konfucius, soubor čínského básnictví - básníci: - Li Po básně opěvující přírodu a svobodný život - Tu Fu láska k životu, odpor k válce - přeložil Bohumil Mathésius 6) Persie: Civilizace, která vznikla na dnešním íránském území, si vytvořila své umění jako pozoruhodnou syntézu cizích kulturních tradic a vzorů. Rozvíjela se cca od prvního tisíciletí př. Kr. - Avesta sborník modliteb, mýtů, lyriky, právnických textů, jehož autorem je patrně filosof a kazatel Zarathustra (9. 6. století př. Kr.) Mýtus literární žánr, patří do ústní lidové slovesnosti, popisuje nadpřirozené jevy, vychází z neschopnosti racionálně vysvětlit přírodní úkazy 7) Nábožensko filozofické systémy: - buddhismus na tomto světě platí zákon odplaty a utrpení, cílem je dosáhnout nirvány - taoismus nabádá k osvobození se od konvencí a splynutí s přirozenou cestou bytí tao - konfucionismus usiluje o nalezení ctnosti a stanovení správných norem chování

4 - džinismus - jóga - brahmanismus B. Antika: Antika (z lat. antiquitas = starobylost, starý věk) je novodobé označení pro starověké období, ve kterém byly vytvářeny v řecké a římské společnosti kulturní hodnoty, jež se staly základem evropské vzdělanosti. Za antické období bývá nejčastěji označována doba 14. století př. Kr. 4. století n. l. Řecká literatura je starší než římská, originálnější. Řecko: - starší, originálnější než Řím - archaické, attické a helénistické období - rozvíjí se lyrika, epika i drama - rozvoj i naučné literatury 1. Archaické období (8. 6. století př. Kr.): epika: - Homér: - básník, jehož jméno je spojováno s pravděpodobným autorstvím nejstarších dochovaných evropských slovesných památek - k napsání těchto eposů ho inspirovala trojská válka - Ilias (Ilion = Trója) epos líčí závěr (51 dní) válečného střetnutí Řeků a Trójanů - Odyssea vypravuje o desetiletém bloudění ithackého krále Odyssea a jeho návratu do rodné země; tento epos je prvním dobrodružným literárním dílem evropské literatury a jeho motivy v nesčetných obměnách provázejí dobrodružnou prózu dodnes; inspirace: James Joyce: Odysseus lyrika: - od slova lyra (hudební nástroj), v antice je lyrika zpěv za doprovodu lyry - rozdělení. o monodická přednáší ji jeden člověk o sborová je přednášena více lidmi - Alkaios - monodická lyrika - Sapfó: - básnířka, která zřídila na ostrově Lesbos Dům múz, centrum monodické lyriky - Anakreon: - básník, jehož hravé verše oslavují lásku, víno a životní radosti; byl dvorním básníkem vládců; jeho způsob psaní se dnes označuje anakreontika; monodická lyrika - Ezop: - tvůrce bajek, jejichž stručný děj se soustřeďuje pouze k podstatným jevům a jeho záměrem je didaktické poučení - Pindaros: - psal oslavné básně (ódy), jimiž opěvoval aristokracii; představitel sborové lyriky 2. Attické období (5. 4. století př. Kr.): drama: Koncem března pořádali Řekové slavnosti zasvěcené bohu vína a veselí, Dionýsovi. Při závěrečných obřadech přednášel sbor pěvců, oděných do kozích kůží, písně doprovázené tancem. Z těchto písní se postupem doby vyvinulo divadelní představení tragédie (v původním smyslu píseň kozlů ). Podobně se z žertovných a satirických písní zrodila řecká komedie. Byly používány masky pro lepší ztvárnění postav; dialog vznikl jako rozhovor herce s chórem. - tragédie: často mytologické téma, hrdinové jsou odvážní i hloupí, hrdina se dostává do konfliktu buď se zákonem, s bohy nebo s osudem; hrdina neodolá, hra končí tragicky hrdina podléhá fyzicky, ale morálně vyhrává. Tragédie byly často psány veršem, vedle hrdiny vystupuje chór

5 (sbor) vyjadřuje myšlení veřejnosti. Součástí tragédií bylo mluvené slovo, zpěv, tanec. Vystupují bohové, mají lidské vlastnosti. - fáze antické tragédie: expozice (prolog) kolize krize peripetie katastrofa (epilog) předmluva seznámení se hrou expozice začne se rozvíjet děj kolize poprvé naznačen konflikt, zauzlení, začne pocit napětí krize vrchol, vyhrocení, nelze se vyhnout problému peripetie náhlý obrat, případně naděje katastrofa závěr, dochází k tragickému konci epilog nemusí být, shrnutí, doslov, vysvětlení prolog nemusí být, - autoři tragédií: - Aischylos: - je považován za zakladatele řecké tragédie, které vtiskl základní formu. Aby dosáhl větší dramatičnosti děje, uvedl na scénu druhého herce. Napsal asi 90 her. - Oresteia Agamemnon se vrací domů od Tróje, je však zabit vlastní ženou Klytaimestrou a jejím milencem Aighistem; Agamemnonův syn Orestes, ukrytý v cizině, se po letech vrací a z příkazu boha Apollona zabije Aighista a vlastní matku, nová vražda žádá nové potrestání; Orestes je však nakonec osvobozen (zblázní se) a do budoucna bude posuzovat vinu a nevinu občanský soudní sbor. - Sofokles: - uvedl na scénu třetího herce, z 123 dramat se dochovalo pouze 7 - Élektra stejný děj jako v Aischylově Orestei, přidává se sestra Élektra - Král Oidipus Oidipus se snaží vyhnout osudu ale přesto zabije svého otce a ožení se se svou matkou podle věštby, když se dozví pravdu, oslepí se, aby neviděl následky hrůz, jichž se dopustil; vzorová tragédie - Antigona pokračování příběhu o Oidipovi, jeho synové bojují o následnictví a zabijí se. Jeden je pohřben, toho druhého jejich strýc, král Kreon, zakáže pohřbít. Jejich sestra Antigona přesto svého bratra pohřbí, král ji nechá za živa zazdít. V této tragédii se nevyskytují bohové. - Euripidés: - obohatil výrazovou i tematickou bohatost tragédií, 90 her, dochovaných 17; dokázal dokonale vykreslit ženské charaktery - Élektra stejný děj jako u Sofokla, vraždu však neomlouvá - Medea opustí vlast a s vůdcem argonautů Jasonem odejde do jeho země. Jason ji však opustí a najde si jinou, proto Medea zabije jejich děti, Jasonovu milenku a jeho otce - Trójanky popisuje zacházení s ženami po trojské válce - komedie: hra veselá s komickým účinkem, není z mytologie, ale popisuje všední život, který je zesměšňován. Útočí na politiku, tyrany a špatné vlastnosti. Má šťastný, dobrý konec. - autoři komedií: - Aristofanes: - nejslavnější autor komedií, jeho dílo je těsně spjato s událostmi politického i kulturního života Athén na sklonku 5. století př. Kr. - Ptáci poukazuje na nereálnost utopického uspořádání společnosti - Žáby - Jezdci - Menandros

6 Vědní obory: - historie: Herodotos ( otec dějepisu, věřil v zásahy bohů do dějin), Thukydides (zakladatel pragmatického dějepisectví) - filosofie: Sokrates, Platon (jeden z nejvýznamnějších filosofů, díla psával formou dialogu), Aristoteles (nejvšestrannější učenec starověku, žák Platona, vychovatel Alexandra Velikého, shromáždil moudrost řeckého světa) - řečnictví: Démosthenes nejslavnější Athénský řečník, proslul plamennými projevy proti Filipu Makedonskému (dnes v přeneseném významu filipika = vášnivá řeč např. J. Blahoslav: Filipika proti misomusům) 3. Helénistické období (4. 1. století př. Kr.): Řecká literatura se rozšiřuje i na území Egypta, Přední Asie a Indie. Tam získává kosmopolitní ráz. Centrem říše se stává Alexandrie v Egyptě, kde bylo založeno Museion (dům Múz) a obrovská knihovna. drama: - Menandros zastupuje tzv. novou komedii, která vyniká jemnou charakterizací postav a shovívavým pohledem na svět Řím: - archaické, klasické a postklasické období - rozvíjí se lyrika, epika i drama - zpočátku Římané překládali řeckou literaturu, přebírali témata, později docházelo k napodobování řecké literatury, nakonec se objevují i římské originály 1. Archaické období ( století př. Kr.): drama: - Plautus: - autor komedií, hrubší styl, pro nižší vrstvy - Chlubný voják inspiroval se jím Shakespeare (Falstaff) - Komedie o hrnci bohatý stařec si namlouvá chudou dívku, inspir.: Moliére: Lakomec - Pseudolus hl. hrdina chytrý otrok častý námět Plautových komedií - Terentius: - autor komedií pro vyšší vrstvy, 6 dochováno 2. Klasické období (1. století př. kr století n. l.): řečnictví: - Cicero: - jeho jazyk byl v renesanci pokládán za vzor spisovné latiny - Caesar: - politik, vojevůdce a spisovatel, v jeho projevech je typická lakoničnost a výstižnost historie: - Caesar: - Zápisky o válce galské - Zápisky o válce občanské - Titus Livius: - Od založení města popisuje historii od založení Říma, nevěrohodné lyrika: - Vergilius: - největší římský básník - byl podporován mecenášem - Bukolika zpěvy pastýřské - Georgika zpěvy rolnické

7 - Aeneis epos, pod vlivem Homéra, Aeneas prchá z hořící Tróje, hledá nový domov a 7 let s přáteli bloudí po světě, založí Řím. Vergilius chtěl, aby po jeho smrti epos zničili, ale Augustus ho zachoval. - Ovidius: - milostná lyrika: Listy heroin Umění milovat jedná se o rady - mytologie: Proměny - žalozpěvy (ve vyhnanství stesk po domově, pochlebování císaři) - Horatius: - velký oblíbenec Augusta, podporován mecenášem - vycházel z epikurejské filosofie (na prvním místě mravní bezúhonnost) - psal ódy 3. Postklasické období (1. století n. l.): satira: Satira je literární žánr, kde humornou formou útočí autor proti nedostatkům ve společnosti, kritizuje je, cílem je náprava. - Petronius: - rozhodčí ve věcech vkusu u Neronova dvora, výstřední, když upadl v nemilost, spáchal sebevraždu - Satiricon - Martialis: - zobrazil Řím v epigramech (epigram původně nápis na hrobě; krátká vtipná báseň, má satirický obsah a vtipnou pointu; pointa = závěr, shrnutí) filosofie: - Seneca: - filosof, básník, dramatik, vychovatel Nerona, spáchal sebevraždu historie: - Tacitus: - popisuje i lidské pohnutky - Dějiny - Letopisy Zánikem římské říše v r. 476 končí antika i celý starověk. * * * Bible, středověké evropské umění - Bible je základní příručkou křesťanství, starý zákon pak židovského náboženství - je to nejznámější, nejčtenější, nejvydávanější kniha Starý zákon - vznik: 1. tis. př. n. l. v oblasti dnešního Izraele, Palestiny - hebrejsky, aramejsky - 39 knih, oficiálně kanonizováno r části: I. Pentateuch (Tóra) Pět knih Mojžíšových ο První kniha Mojžíšova Genesis - stvoření světa, vyhnání z ráje Adam a Eva, Kain a Ábel, potopa světa Noe, zmatení jazyků Babylon, dále dějiny Židů (Abrahám, Josef, zotročení Židů v Egyptě)

8 ο Druhá kniha Mojžíšova Exodus - Mojžíš, vyvedení přes Rudé moře, cesta přes Sinajskou poušť, na hoře Sinaj - Desatero ο Třetí kniha Mojžíšova - Leviticus - morální, estetické a hygienické zásady ο Čtvrtá kniha Mojžíšova - Numeri - pobyt na poušti a cesta k zaslíbené zemi, poslední úkoly Mojžíšovy ο Pátá kniha Mojžíšova - Deuteronomium - Mojžíšovy řeči, rekapitulace, poslední požehnání Mojžíšovo, jeho smrt II. Proroci - 16 proroků (Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel,...), mluvčí lidu, proti útlaku, boj za nápravu, předpovídají příchod Mesiáše - knihy: Jozue, Soudců, Samuelovy (2), Královské (2), Letopisů (2) - vlastní skutky a výroky proroků III. Spisy ο Žalmy - chvalozpěvy skladeb, polovina je Davidova mají 3 části: 1. nářek 2. důvěra v Boha 3. jásot nad vyslyšením ο Kniha přísloví - připisována Šalamounovi ο Píseň písní - nebo také Píseň Šalamounova; svatební písně ο Jób, Kazatel, Jeremiášův pláč, Rút, Ester Nový zákon - vznik: 1. a 2. století n.l knih, Řecky I. Evangelia - jádro NZ, radostná zvěst o příchodu Mesiáše - 4 různá svědectví o Ježíšovi Matouš, Marek, Lukáš, Jan II. Skutky apoštolů III. Epištoly - 21 dopisů, listy apoštolů věřícím, apoštol Pavel adresoval různým křesťanským společenstvím, listy obecné celé církvi IV. Zjevení Janovo (apokalypsa) - konec světa a poslední soud, postupné rozlomení sedmi pečetí, z nichž jedna přivádí čtyři apokalyptické jezdce, kterým byla dána moc hubit lidstvo mečem (válka), hladem, morem a dravými šelmami kánon = soubor knih přijatých církví jako zjevených Bohem Apokryfy = utajené spisy, spisy biblického charakteru, které nebyly církevními autoritami do kánonu zařazeny. Apokryf o Jidášovi (oběsil se na olši), Apokryf o Josefu z Arimatie (do kalichu použitém při poslední večeři zachytil Kristovu krev). Stručné obsahy některých příběhů: Příběh Adama a Evy Bůh stvořil nejprve Adama (hebrejské slovo Adam znamená člověk ), a aby nebyl sám, z jeho žebra dal vzniknout Evě. Oba jsou ze zahrady v Edenu vyhnáni proto, že přestoupili zákaz ochunali ovoce ze stromu poznání. Tím ztrácejí nesmrtelnost a musí těžce v potu tváře pracovat, ženy rodí v bolestech. Příběh Kaina a Ábela synové Adama a Evy, Kain se věnoval zemědělským činnostem a jednou přinesl Bohu obětní dar ze své úrody. Bůh však přijal pouze dary mladšího Ábela, který byl pastýřem ovcí. Kain proto ze žárlivosti Ábela zabil a stal se tak prvním vrahem v dějinách lidstva. Stal se za trest celoživotním psancem a štvancem.

9 Potopa světa a Noe Noe je z Kainova rodu a ve chvíli, kdy se Bůh rozhodne zničit svět pro jeho špatnost, je se svým rodem jediným, kdo si může zachránit život. Dle pokynů Hospodina postaví archu, díky níž se zachrání i se svými blízkými, rovněž pár od všech druhů suchozemských zvířat. Stavba babylónské věže když se lidé naučili pálit cihly, ve své pýše se rozhodli, že si ve svém městě postaví věž dosahující až do nebes k samotnému Bohu. Bůh jejich počínání potrestal tím, že zmátl jejich jazyky, takže nikdo nerozuměn druhému. Stavba tak nebyla dokončena a původně jednotné lidstvo se rozdělilo na množství jazykově rozdílných národů. Příběh Abrahama a Izáka Abraham je zvláštní biblickou postavou, neboť je uznáván jak náboženstvím židovským a křesťanským, tak i náboženstvím muslimským. Právě Abrahamem začínají biblické dějiny Židů jakožto národa požívajícího zvláštní ochrany Boha. Abraham nemohl mít se svou ženou Sárou dlouho děti, až se nakonec v pokročilém věku narodil Sáře chlapec Izák. Dle smlouvy mezi Abrahamem a Bohem je na Izákovi provedena osmý den jeho života obřízka. Aby Bůh vyzkoušel Abrahamovu oddanost, nařídil mu, aby mu obětoval místo tradičního berana syna Izáka. Když se Bůh přesvědčil o Abrahámově víře a poslušnosti, na poslední chvíli zadržel Abrahamovu smrtící ruku. Příběh Jákoba syn Izáka a Rebeky, ten mladší z dvojčat. Dle Bible měl při narození držet patu svého bratra Ezaua, od něhož později odkoupil prvorozenectví za mísu čočovice. Jákob navíc lstí vymámil od svého osleplého otce požehnání vyhrazené nejstaršímu potomkovi. Další osudy Jákoba pokračují na útěku, protože se skrývá před Ezauovým hněvem. Musí celých 14 let slouži svému strýci, aby nakovec dostal za ženu jeho dceru Ráchel. S ní má dvanáct synů ti dali jméno dvanácti izraelským kmenům. Příběh Josefa nejstarší syn Jákoba a Ráchel. Protože byl otcovým oblíbencem, prodali ho jeho bratři do egyptského otroctví. Zde pracoval u Potífara, velitele faraónovy stráže. Jeho žena však Josefa křivě obvinila, že se ji snažil svést. Byl proto uvězněn. Svým uměním vykládat sny se však z vězení dostal a postupem času se stal správcem egyptské země. Když vypukl hladomor, který Josef předpověděl z faraónových snů, přišli do Egypta nakupovat potraviny Josefovi bratři. Setkali se s Josefem, ten jim odpustil a dokonce je přemluvil, aby se s celým rodem usadili v Egyptě. Osudy Mojžíše Mojžíš byl židovským dítětem, jež se narodilo v Egyptě v době, kdy byl jeho lid utlačován. Právě Mojžíše si Bůh vybral, aby vyvedl Izraelity z Egypta. Protože faraón nechtěl exodus povolit, seslal Hospodin na Egypt 10 pohrom (zkažení vod, žáby, komáry, mouchy, dobytčí mor a vředy lidí, krupobití, kobylky, temnotu a nakonec pobití všeho prvorozeného, tedy i dětí. Mojžíš nakonec i přes faraonův odpor převedl židovský lid suchou nohou přes Rákosové moře (Rudé moře) a po cestě pouští dorazili až k Sínaji, Boží hoře. Zde se Mojžíšovi zjevil Bůh, uzavřel s ním smlouvu a dal Mojžíšovi kamenné desky Zákona, tedy s textem Desatera (soubor mravních přikázání a obřadních pravidel, která měli všichni Židé dodržovat). Po dalším strastiplném putování pouští se konečně všichni dostali do zaslíbené země, Mojžíš ještě před vstupem umírá. Sodoma a Gomora jména dvou měst, jež proslavila hříšnost obyvatel (homosexualita, pýcha, pohrdání pravidly pohostinství). Protože ve městech nenašel Bůh ani pouhých deset spravedlivých, ztrestal Sodomu a Gomoru tím, že je sírou a ohněm zcela zničil. Jako jediný spravedlivý byl při zničení Sodomy ušetřen Lot se svou rodinou, avšak nikdo z nich se nsměl při odchodu z města ohlédnout. Protože Lotova žena byla zvědavá, porušila příkaz a proměnila se za trest v solný sloup. V zájmu zachování rodu opily Lotovy dcery svého otce a zplodily s ním další potomky. Nový zákon příběh Ježíše: Ježíš je samozřejmě ústřední postavou všech čtyř evangelií, z nichž, ačkoliv se ani v jedom případě nejedná o biografii v tom pravém slova smyslu, lze osudy Ježíše vyčíst. Narodil se v Betlémě za vlády Heroda Velikého (asi v roce 4 nebo 6 př. n. l.). Ježíšovou matkou je Marie, pěstounem tesař Josef. Až do svých 30 let žil jako řadový Žid. Potom byl v řece Jordán pokřtěn Janem Křtitelem, vybral si dvanáct učedníků a snimi procházel Palestinou a zvěstoval příchod Božího království. Uzdravoval nemocné, kázal a spousta lidí mu naslouchala. V roce 30 (nebo 33) byl Ježíš zatčen a na rozkaz římského prokurátora v Judeji Piláta Ponského (avšak z popudu nejvyšší židovské rady) ukřižován. Ježíše zradil a vydal představeným za třicet stříbrných Jidáš Iškariotský, jeden z dvanácti apoštolů. Poslední naděje na milost pro Ježíše byla zmařena ve chvíli, kdy Pilát nabídl u příležitosti velikonočních svátků milost pro jednoho z vězňů, avšak dav zmanipulovaný židovskými veleknězi vybral svobodu pro lupiče Barabáše. Ježíš byl tedy po strastiplné cestě na popravčí vrch Golgota (pahorek ležící tenkrát za jerozalémskými hradbami) v ranních hodinách ukřižován, jeho kříž byl vztyčen mezi kříži dvou lotrů. V odpoledních hodinách byl již Ježíš mrtev, za tmy byl pak sňat,

10 zabalen a pohřben ve skalním hrobu. V noci mezi tzv. Bílou sobotou a nedělním Hodem Božím velikonočním došlo ke vzkříšení, které je nutno chápat ne jako návrat k pozemské existenci, ale jako přechod k životu definitivně vysvobozenému od smrti. A konečně čtyřicátý den po Velikonocích došlo na Olivetské hoře k nanebevstoupení. Románský sloh asi prvky ve stavebnictví přeneseny z Říma název románský - vznikl v západní Evropě, k nám se dostal později Architektura: - církevní stavby (rotundy, baziliky, kostely), hrady se nedochovaly - kruh, půlkruhový oblouk, půlkruhová klenba, půlkruhové vchody portály - silné zdi obranná funkce - malá okna, nezasklená, často sdružená - materiál: dřevo, kámen - omítka jen zevnitř - rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě (fresky přemyslovský cyklus) - rotunda sv. Jiří na Řípu - rotunda sv. Jiří na Pražském hradě - bazilika sv. Prokopa v Třebíči - bazilika sv. Jiří na Pražském hradě - Juditin most přes Vltavu dnes je na jeho místě Karlův - kostel ve Staré Boleslavi Malířství: - knižní malba (iluminace) Vyšehradský kodex - fresky Sochařství: - reliéfy, plastiky, ornamenty Hudba: - náboženské písně chorály Rotunda: apsida loď Gotický sloh - vznik 1250 v okolí Paříže - rozdělení gotiky: raná Přemyslovci vrcholná Lucemburkové pozdní Jagellonci Architektura: - vertikalita štíhlé stavby, vysoké - lomený oblouk - tenké zdi - velká okna, zasklená, zdobená malými tabulkami vitráže, rožety (kulatá okna) - klenba žebrová, křížová, hvězdicová - materiál: kámen - omítnuté - stavby církevní (kostely, kláštery, baziliky, katedrály) i světské (hrady, tvrze, domy) - katedrála sv. Víta v Praze - kostel sv. Barbory v Kutné Hoře - Anežský klášter v Praze - Týnský chrám

11 - zevnitř bazilika sv. Prokopa v Třebíči - světské: Křivoklát, Karlštejn, Loket, Kost, Špilberk, Zvíkov, Nové město pražské, Karlův most (na místě Juditina) - stavitelé: začali stavět chrám sv. Víta (dokončen 1929); Matyáš z Arrasu, Petr Parléř Malířství: - knižní malba - malba na skle - deskové malířství - malíři: Mistr Vyšebrodského oltáře, Mistr Třeboňského oltáře, Mistr Theodorik karlštejnská kaple sv. kříže Sochařství: - štíhlé postavy madony (Maria s dítětem), piety = náhrobní socha - dřevo, opuky Hudba: - kostelní, světská (bubínek, loutna, flétna) Užité umění: - keramická dlažba, zlatnictví (mísy, poháry, konvice), relikviáře * * * Počátky a vývoj našeho národního písemnictví v století 1) Starší česká literatura je veškeré české písemnictví od jeho vzniku v 60. létech 9. století až do 70./80. let 18. století (začátek NO). Od počátku NO se pak naše literatura označuje jako novočeská. Znaky starší české literatury: - anonymnost, torzovitost, zlomkovitost, nejsou originály (přejímání témat), více funkcí (nedělí se na uměleckou a věcnou), přednesový ráz, vícejazyčnost (latinsky, staroslověnsky, německy, česky) Periodizace: I. románská (60. léta 9. století 13. století) - literatura duchovní, Velká Morava, počátky - jazyk latinský, konkuruje mu staroslověnština II. gotická (13. století 15. století) - světská literatura, spojeno s Českým státem - jazyk latinský, staroslověnština, čeština III. husitská (15. století 1471) - čeština vytlačuje latinu IV. renesanční ( ) - čeština, nový autor měšťanstvo, literatura naučná V. barokní ( /80. léta 18. století) - duchovní literatura, církev 2) Velká Morava: - první stát na našem území, raně feudální - asi 831 se první Moravané nechali pokřtít v Řezně, 822 se účastnili jednání ve Frankfurtu Mojmír I. vyhnal z Nitry knížete Pribinu a připojil Nitru k VM - Rastislav uvědomil si nebezpečnost Franské říše 863 požádal byzantského císaře Michala III. o poslání učitelů, kteří by mluvili srozumitelným jazykem Konstantin a Metoděj. Tito učenci se zdáli být vhodnými pro tento úkol, protože měli vysoké vzdělání, znali slovanský jazyk (mluvila jím skupina Slovanů u Soluně) a měli již podobné zkušenosti z Ruska. Jejich činnost na Velké Moravě sestávala z předávání křesťanské víry (při bohoslužbách kázali

12 staroslověnsky), překládali cizojazyčné knihy do staroslověnštiny pomocí písma zvaného hlaholice (z něj se později vyvinula cyrilice, předchůdce dnešní azbuky). - Svatopluk za něj dosahovala VM největšího rozsahu, po smrti Metoděje vyhnal jeho žáky - Mojmír II vpadli Maďaři zánik VM - význam VM: křesťanství, staroslověnština, počátky českého písemnictví Trojjazyčná doktrína nařízení církve, že při bohoslužbách je nutno používat pouze latinu, řečtinu nebo hebrejštinu. Konstantin a Metoděj odešli do Říma, aby obhájili staroslověnštinu. Část Konstantinovy obhajoby zní: Což nepadá déšť od Boha na všechny stejně? Nedýcháme na vzduchu všichni stejně? Kterak se tedy vy nestydíte připomínat jen tři jazyky a chtít, aby všechny ostatní jazyky a národy byly slepé a hluché? Výsledkem obhajoby bylo, že papež povolil kázat ve staroslověnštině. Konstantin se nevrátil na Velkou Moravu, zemřel v Římě. Metoděj se vrátil, 885 zemřel, po jeho smrti byli jeho žáci vyhnáni. Typy literatur na Velké Moravě: a) překlady: - náboženská literatura modlitby, písně, Bible - právní spisy: o Nomokánon (zákony, sňatková pravidla, ) o Zákon sudnyj ljudem b) originály: - Proglas nejstarší slovanská báseň, autor zřejmě Konstantin, vznikla jako předmluva k evangeliu; zdůrazňuje právo na bohoslužbu v mateřském jazyce, propaguje vzdělanost - Život Konstantinův - Život Metodějův - vše z 9. století 3) Český stát: - rozvíjel se nezávisle na Velké Moravě - 1. doložený kníže Bořivoj, s manželkou se nechal pokřtít nejedná se o legendy, neobsahují zázraky - zakládání klášterů 1032 Prokop založil Sázavský klášter jediný klášter, kde se věnovali staroslověnštině, ale pouze do r. 1096, pak staroslověnština ustupuje. Staroslověnské památky z Českého státu: - legendy: Život sv. Ludmily, Život sv. Václava (2x) - píseň: Hospodine, pomiluj ny konec 10. začátek 11. století legenda = vyprávění o životě světce, který byl věrným křesťanem, mučedníkem, často obsahují zázraky Latinské památky z Českého státu: - Kristiánova legenda popisuje život a umučení sv. Václava a jeho babičky sv. Ludmily, napsal ji asi Kristian, později byla napodobována, konec 10. století - Vyšehradský kodex sepsán při příležitosti korunovace 1. českého krále Vratislav, obsahuje iluminační kresbu, iniciály - Chronica boemorum autor: Kosmas (žil v století, děkan pražské kapituly, kněz) - rozděleno do 3 částí, čerpá ze 3 zdrojů: bájné vyprávění starců málo věrohodné, poprvé zapsané báje (Přemysl Oráč, Libuše, Horymír + Šemík ) pamětníci, hodnověrní svědci co sám Kosmas zažil - začíná potopou světa, končí Kosmovou smrtí - mnohokrát opisováno (dochováno 15 opisů), v Brněnském opisu byly dovětky v jednom z nich je zmínka o založení třebíčského kostela (1101) - není spolehlivost v datování, chronologii - 3. knihu původně nechtěl psát, bál se kritizovat současné lidi

13 - dílo umělecké, má i zábavnou funkci, vlastenecké, používá lidová pořekadla, citáty, čerpali z něj další kronikáři, inspirace pro pozdější literaturu V. Vančura: Kosmas (Obrazy z dějin národa Českého) kronika = dějepisná kniha, která popisuje události chronologicky seřazené, po větších časových úsecích letopisy (anály) = bez souvislosti popisují jednu událost za druhou - Zbraslavská kronika autor: Petr Žitavský, za Karla IV. 4) Vznik česky psané literatury nemá pevné časové ohraničení, čeština do literatury vstupovala postupně. První stopy češtiny: - glosy vpisky nad latinským textem, jedná se o poznámky v češtině - bohemika vlastní jména česky v latinském textu už v Kosmově kronice (Křované, ) - bohemismy chyby v latinském textu pod vlivem češtiny - přípisky souvislý text v češtině přiložený k latinskému Laicizace a demokratizace literatury: - první česky psané souvislé památky jsou psány laiky a jsou laikům určeny => proto pojem laicizace literatury (zesvětštění), píše šlechta, světští feudálové, od 13. století; demokratizace literatury nastává za Karla IV., kdy píšou literaturu i lidé z nižších společenských vrstev. Srovnání Alexandreis a Dalimilovy kroniky: - společné znaky: o česky psané o veršované o nemají autory (anonymní) o vlastenecké o protiněmecky zaměřené - rozdíly: Alexandreis každý verš 8 slabik 13./14. století autor: vyšší šlechta vyšší styl, pro vyšší šlechtu epos (o Alexandrovi Velikém) cizí námět Dalimilova kronika bezrozměrný verš počátek 14. století autor: nižší šlechta nižší styl kronika české dějiny - název Dalimilova dostala kronika v NO, kdy se domnívali, že ji napsal Dalimil - v Dalimilově kronice jsou stejné chyby jako v Kosmově napodobování - v Alexandreis je Alexandr Veliký představován jako vzor křesťanského rytíře - píseň: Svatý Václave, vévodo České země: století, původně 3 sloky, pak 5, nakonec 9. Jedná se o originální českou památku, hymna, prosba o vyprošování Boží milosti. Byla oblíbená (obzvláště v husitství), Karel IV. ji zařadil do korunovačního ceremoniálu. - další české duchovní písně: Ostrovská píseň, Kunhutina modlitba } 1. pol. 14. století 5) doba Karlova: V době vlády Karla IV. (Lucemburkové) dochází k procesu demokratizace (zlidovění), v literatuře se objevují postavy z nižších vrstev, literatura pro lidové publikum. Autory se stávají obyvatelé měst a žáci (studenti vysokých škol). Literatura je pestrá, bohatá, psaná veršem i prózou, velký podíl má čeština. Karel IV.: 1333 se vrací do Čech, jsou zanedbané, stará se proto o jejich rozvoj, 1344 zakládá arcibiskupství a 1348 Karlovu univerzitu, díky níž se ve značné míře rozvíjí literatura naučná. Nově se objevuje žánr hádání např. Svár vody s vínem, účel: dosáhnout většího účinku, záleží na autorovi, kdo vyhrává. V souvislosti s Univerzitou se rozvíjí jednak literatura psaná učiteli, jednak literatura psaná žáky (zejména satira). Staroslověnština se na čas objevuje v Emauzském klášteře.

14 Duchovní literatura z doby Karlovy: a) lyrika (písně): - Buoh všemohúci - Jezu Kriste, ščedrý kněže b) epika: - Legenda o sv. Prokopu nižší styl, popisuje život a zázraky sv. Prokopa - Legenda o sv. Kateřině vyšší styl, K. si měla vyvolit snoubence, vybrala si Ježíše, mučena - exempla vymyšlené příběhy ze života podle biblického příkladu c) drama: - v kostelech se hrály latinsky výjevy z Bible vánoční, velikonoční, aby lidé věděli, o co jde (latině nerozuměli). Původně byli herci kněží a žáci církevních škol, později se do divadelních her dostává humor a dramatická představení se přesouvají z kostelů na ulici. Samotné vánoční a velikonoční kostelní divadelní hry se vyvinuly z modliteb zvaných oficie. Světská literatura z doby Karlovy: a) lyrika: o o b) epika: o milostná (písně, alba, romance, pastorely, svítáníčka šířili trubadůři, trubéři Francie, minesängeři Německo); nový prvek hrdinou je žena: - Kudy sem já chodila - Byla ti sem v sádku - Jměj se dobře srdečko - Slóvce M - Ztratilať sem milého - Závišova píseň (pozn.: autor známý) žákovská: - Píseň veselé chudiny (satirická) - Zanechme učení (satirická) - makaronské verše jeden verš česky, jeden latinsky; používáno pro lepší zapamatování latiny slouží především k zábavě: - Tristan a Izalda - Štilfríd - Bruncvík - Milión (autor: Marco Polo) - Trojánská kronika o porážce Tróje - Mandevillův cestopis - Tkadleček o nově se objevuje satira: - Hradecký rukopis více autorů, společný prvek okrádání, obsahuje: 7 satir o řemeslnících a konšelích všichni šidí (pekař hodně kvasnic, řezník maso + led, krejčí z šatů si odstřihuje látku pro sebe) Desatero kázanie božie (7. nepokradeš) Bajka o lišce a čbánu - Smil Flaška z Pardubic Nová rada (obsáhlá báseň, 2100 veršů, alegorická vystupují zvířata, radí lvu, jak má vládnout); satiry jeho školy: O ženě zlobivé Podkoní a žák (žánr hádání se podkoní i žák se má špatně) Svár vody s vínem o naučná tvorba: - Vita Karoli životopis Karla IV.

15 c) drama: - Majestas Carolina zákoník - Legenda o sv. Václavu - autoři naučné literatury: Přibík Pulkava z Radenína kronikář Mistr Klaret (Bartoloměj z Chlumce) slovníky: Bohemář, Glosář, Vokabulář pro studenty psal makaronské verše - Mastičkář popisuje prodavače mastí na tržišti, který spolu s pomocníkem Rubínem dělá vše pro to, aby mohl své masti prodat co nejdráž. Má další pomocníky, kteří prodávají jeho masti, přitom je však pomlouvají (např. sádlo z komára po kterém baby prdí). Do tohoto humorného příběhu se prolíná vážné biblické téma, ve kterém Marie shánějí masti pro Ježíše Krista. Jazyk hovorový, vulgární, obsahuje i makaronské verše. Toto drama završuje proces demokratizace a laicizace. * * * Literatura doby husitské, osobnost Jana Husa 1) Husitství je nejen obdobím vlastních bojů, které trvaly od 1. pražské defenestrace v r do bitvy u Lipan v r První reformační myšlenky se objevují již ve 14. století a ustávají až smrtí Jiřího z Poděbrad v r Příčiny husitství: - Český stát patří k nejrozvinutějším v Evropě - Praha je střediskem kultury - v Praze je Karlova univerzita => vzdělanci rozumí Bibli a kritizují rozpory mezi křesťanskými zásadami a praxí soudobé církve - narůstá moc církve, odpor proti církvi vzniká, protože: 1. lidé platí desátky 2. odpustky 3. další poplatky (za svatby, křty, ) 4. kněží zastávali více úřadů naráz 5. kupčení s církevními úřady 6. jen kněží přijímají pod obojí Cíle husitů: - svoboda kázání - přijímání pod obojí - spravedlivé soudy - chudoba církve Časové rozdělení: století 1419 příprava husitství vrchol, vlastní husitské boje polipanské období Husitská literatura vzniká na základě spětí se životem, reaguje na aktuální skutečnosti. V této době vrcholí proces demokratizace a laicizace a zároveň česká tvorba vítězí nad latinou i němčinou. Oblíbenými žánry jsou duchovní písně, satiry, kroniky, dále traktáty, hádání a kázání, jimiž se díky působivosti živého slova nejrychleji šířily revoluční myšlenky. Převládá prostá forma, srozumitelnost. Husovými předchůdci byli většinou kazatelé, kteří usilovali o nápravu zesvětštělé, zbohatlé církve a prohloubení náboženského života. 2) Předchůdci Jana Husa:

16 Konrád Waldhauser - německý kazatel (do Čech přišel na pozvání Karla IV.), kázal latinsky a německy, vyzýval bohaté k pomoci chudým Jan Milíč z Kroměříže - notář Karla IV., kanovník pražské katedrály - odešel z královské kanceláře a vzdal se církevních hodností - kázal latinsky, německy, česky - stěžejní téma: nadřazenost Bible nad církevní autoritou - radikální, vliv na chudinu Matěj z Janova - působil na univerzitě - psal latinsky Tomáš Štítný ze Štítného - zchudlý šlechtic - zprostředkovával běžným lidem vzdělanost - význam: laik, káže česky, zakladatel české náboženské terminologie - Knížky šestery o obecných věcech křesťanských sborník traktátů, poučuje o křesťanském životě - Řeči besední náboženské a filosofické texty (forma rozhovoru otce s dětmi) - Řeči sváteční a nedělní výklad čtení na neděle a svátky, náhrada kázání - Knížky o šašiech John Wicleff - Angličan, Hus se jím inspiroval 3) Jan Hus: Narodil se v Husinci u Prachatic a vystudoval artistickou a bohosloveckou fakultu UK, v r byl vysvěcen na kněze. Působil jako univerzitní mistr, po r (vydání Dekretu kutnohorského) se stal rektorem UK. Od r kázal česky v kapli Betlémské (jeho kázání měla revolucionizující účinky; odsuzoval prodej odpustků a poukazoval na rozmařilý život církve a na život duchovních i světských pánů, jenž nebyl v souladu s božím zákonem ). Když se situace v Praze zdramatizovala, byl Hus dán do klatby a ve městě byly zakázány jeho církevní obřady. Odešel proto z Prahy a kázal lidu pod širým nebem na Kozím hrádku a na hradě Krakovci význam: slyšeli ho i lidi, co by se nedostali do Prahy. V roce 1414 byl vyzván, aby své myšlenky odvolal před představiteli křesťanského světa na církevním koncilu v Kostnici. Své učení Hus ani přes nátlak neodvolal, trval na své pravdě, a tak byl odsouzen jako kacíř k smrti upálením. Byl upálen v Kostnici a jeho popel byl rozprášen do Rýna. Latinské spisy: - De ecclesia (O církvi) spis podává souhrn kritických názorů na poslání církve; církev má být společenstvím těch, kteří jsou předurčeni ke spasení, hlavou církve je Kristus, nikoli papež - De sex erroribus (O šesti bludech) vyslovuje své názory na víru, napadá 6 lží hlásaných církví, nechal je napsat na stěnu Betlémské kaple - De orthographia Bohemica (O pravopise českém) navrhuje zjednodušení dosavadního spřežkového pravopisu na pravopis diakritický (dlouhé a krátké nabodeníčko; má sloužit k sjednocení psané a fonetické podoby jazyka grafémy a fonémy) České spisy: - Postila sborník kázání - Výklad Viery, Desatera a Páteře výklad modliteb Věřím v Boha, Desatero a Otčenáš; zdůrazňuje důležitost bránění pravdy až do smrti - Knížky o svatokupectví ostrá kritika církve, jejího obohacování, života duchovenstva, vybírání poplatků za náboženské úkony - Dcerka mravní poučení pro ženy - listy česky i latinsky, svým přátelům i prostým lidem; nejvýraznější jsou listy z Kostnice Přínos Jana Husa, význam pro dnešek:

17 - podnítil svými názory revoluční hnutí, zdůraznil požadavek rozumového poznání pravdy proti slepé autoritě - dokázal pronikavěji odhalit sociální nerovnosti doby a své myšlenky podepřel hrdinskou smrtí - jako spisovatel přispěl značně k rozvoji vzdělávací literatury v národním jazyce - dodnes používáme diakritický pravopis - usiloval o očištění češtiny od germanismů - sestavil abecedu 4) Husitská literatura období vlastních husitských bojů: Literatura má nové cíle agitace, propagace. Vítězí čeština, do češtiny byla přeložena bible, je dostupná. Literatura je srozumitelná. Zanikají žánry jako epos, milostná lyrika, legendy; zůstávají kronika, polemika, satira, duchovní písně. Nově se objevují: traktáty (učený spis), listy (dopisy), manifesty (letáky, prohlášení). - Vojenský řád autor asi Jan Žižka, popisuje pravidla v husitské armádě, nutnost respektování autority a přísnou kázeň, tresty - Jistebnický kancionál zpěvník husitských chorálových písní, např. Ktož jsú boží bojovníci; Povstaň, povstaň, veliké město Pražské - Budyšinský rukopis soubor tří skladeb: Žaloba Koruny české, Porok Koruny české, Hádání Prahy s Kutnou Horou alegorické dílo, Praha = husitství, K. H. = církev, autor se přiklání k Praze - Vavřinec z Březové: - Husitská kronika latinsky, zachycuje události let Píseň o vítězství u Domažlic latinsky, oslavná báseň 5) Polipanské období: Literární tvorbu doby polipanské charakterizuje zmenšená původní tvořivost, navazování na tvorbu předhusitskou; významné postavení si nadále udržují žánry rozvinuté během husitství (traktát, polemika, kázání aj.). Petr Chelčický: - zeman, psal česky - znal dílo Štítného, chodil na Husova kázání - nesouhlasil s husitskými boji zlu se nemá odporovat násilím, uznává pouze boj duchovní proti ďáblu O boji duchovním (na myšlenku odmítání násilí navázal Lev Nikolajevič Tolstoj) - obhajoval pokoru, chudobu, ale odmítal vzdělání - nesouhlasil s rozdělením obyvatelstva do tříd: I. duchovenstvo II. šlechta III. robotný lid, napadá to ve spisu O trojiem lidu - Postila sborník kázání, učení - Sieť viery pravé nejvýznamnější spis, alegorické, síť = církev, ryby = lidé; duchovenstvo, které nežije podle božího zákona tuto síť trhá (největší ryby papež a král) - na jeho učení navazuje jednota bratrská (založil Řehoř Krejčí 1457 v Orlických Horách) Ctibor Tovačovský z Cimburka: - Hádání Pravdy a Lži o světské zboží a panování jich Václav Šašek z Bířkova: - Deník popisuje cestování delegace vyslané Jiřím z Poděbrad (přispělo ke zlepšení mezinárodních vztahů) inspirace: A. Jirásek: Z Čech až na konec světa Jiří z Poděbrad: - husitský král, král dvojího lidu - byl českým králem od r. 1458, ale už předtím byl správcem českých zemí (králem byl mladičký Ladislav Pohrobek)

18 - usiloval o mír uvnitř státu (smiřování husitů s katolíky), také usiloval o mír s ostatními státy (vyslal poselstvo k ostatním evropským panovníkům za účelem podepsání smluv o spojenectví neúspěšné) - smrtí Jiřího z Poděbrad (1471) definitivně končí husitství 6) Význam husitství: - díky husitské osvětě vyvrcholil proces počešťování literatury (včetně náboženské) - přeložena Bible do češtiny, je dostupná širokým vrstvám - je dovršena laicizace a demokratizace literatury - dalo vzdělání ženám poprvé je jim umožněn přístup ke vzdělání - husité však měli i negativní vliv ničili křesťanské památky - husitství se stalo inspirací pro pozdější literaturu např. Alois Jirásek (Mezi proudy, Proti všem, Bratrstvo, Husitský král) * * * Renesance a humanismus ve světové literatuře 1) Renesance, humanismus - renesance = znovuzrození antiky - humanismus (humanus = lidský) filosofický směr, ve středu zájmu člověk, projevuje se kdykoli, není časově vymezen - renesance vznikla v Itálii (Florencie) 13./14. století ( 16./17. století), neboť tam jsou antické památky, silné měšťanstvo (Florencie, Janov, Milán) - Během vývoje ve středověku byla téměř zapomenuta antická vzdělanost, jen zřídka se k ní vracejí vzdělanci. Se vznikem nové společenské třídy měšťanstva vznikají nové názory, myšlenky, které se ale nelíbí feudálům a církvi - rozdíly mezi dřívější a renesanční filozofií: Středověk Bůh šiřitelé myšlenek feudálové víra poslušnost lidu askeze předsudky posmrtný život geocentrický názor Renesance člověk šiřitelé myšlenek měšťanstvo rozum svoboda radost ze života tolerance pozemský život heliocentrický názor - měšťanstvo se cítí nesvobodné, nové objevy církví pronásledovány: - Galileo Galilei (své myšlenky odvolal) - Giordano Bruno (trval na svých myšlenkách a byl upálen) - Mikuláš Koperník - propagují heliocentrický názor Slunce je středem vesmíru, Země je kulatá, rotuje - církevní názor geocentrický Země je středem vesmíru, je placatá, vše se točí kolem ní - podnětem k renesančním myšlenkám byly objevné plavby, které vyvrátily církevní dogma, lidé se začali spoléhat na vlastní rozum - zdůrazňuje se vědění lidské (studia humana). Zájem o člověka už v antice např. u Sofistů; v renesanci se navazuje na antické autory vydávání, komentáře) - rozšíření renesančních myšlenek pomohl i vynález knihtisku (1450 Jan Guttenberg) 2) Italská renesance: - předchůdcem byl sv. František z Assisi kult přírody, dílo: Píseň tvorstva

19 Dante Alighieri - vysoké vzdělání - odešel do vyhnanství z Florencie - jeho dílo silně ovlivněno láskou k Beatrici zemřela, pro něj zbožštělá - Božská komedie alegorické, 3 oddíly: peklo, očistec, ráj autor prochází doprovázen Vergiliem (peklo + očistec je pohan, nesmí do nebe), v nebi ho doprovází Beatrice - inspirací pro mnoho dalších autorů např. Komenský Francesco Petrarca - také vyhnán z Florencie - pro jeho tvorbu mělo rozhodující význam setkání se ženou Laura, reálná (na rozdíl od Alighieriho Beatrice) - psal sonety vybrousil v umělecký útvar - Sonety Lauře - stavba sonetu: 1. sloka: 4 verše 2. sloka: 4 verše 3. sloka: 3 verše 4. sloka: 3 verše - přijel do Prahy, kde se setkal s Karlem IV., s Arnoštem z Pardubic atd., pomáhal šíření renesančních myšlenek - Canzoniere zpěvník, 366 básní, sonety, hlavně milostné Giovanni Boccaccio [bokačo] - psal novely novela = kratší prozaický útvar, oproti povídce obsahuje menší počet postav, na závěr je překvapení v dekameronu žena překvapuje muže (např. muž ji nechce pustit domů, tak hodí kámen do studny on vyběhne, aby se podíval, ona vběhne domů) - Dekameron sborník 100 novel, rámcová novela: 7 žen a 3 šlechtici odjíždějí z Florencie kvůli moru, vyprávějí si milostné, ale i vážné příběhy; Hynek z Poděbrad část Dekameronu přeložil do češtiny Francouzská renesance: Francois Villon - vystudoval univerzitu - stal se z něj rváč, zloděj, tulák, neví se kde ani kdy zemřel - prokletý básník - založil tzv. villonskou baladu: sloka 7 12 veršů, 4. sloka polovic; obsahuje refrén (opakující se úsek na konci slok) - Velký testament nabádá k polepšení - Malý testament ironické a satirické básně, hl. téma: bída, kritika společnosti; inspirace: V+W: Balada z hadrů Francois Rabelais [rablé] - román: Gargantua a Pantagruel [gargantya a pantagryel] 4 dílný satirický román o rodině obrů; kritika soudnictví, školství a církve Michael de Montaigne [mišel monteň] - zakladatel eseje literární žánr na pomezí odborné, vědecké a beletristické literatury Španělská renesance: Miguel de Cervantes Saavedra - román: Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha don Q. se snaží obnovit zašlou slávu rytířství, se zbrojnošem Sancho Panza se potuluje, bojuje s větrnými mlýny (myslí, že jsou to obři), zamiluje se do dívky, která ho nechápe, nakonec umírá a původně racionální Sancho přejímá jeho myšlenky; inspirace: Viktor Dyk: Zmoudření dona Quijota

20 - přenesené: donkichotství = předem prohraný boj, marné úsilí Lope de Vega - cca 2000 divadelních her - Zahradníkův pes, Ovčí pramen Tirso de Molina - Svůdce sevillský a kamenný host poprvé ztvárněna postava dona Juana svůdník, pomocí lstí svede 4 ženy; nakonec je přistižen otcem dony Anny, ale Juan ho zabije a uspořádá hostinu, kde pro výsměch vystaví jeho sochu ruka sochy ho sežehne Anglická renesance: William Shakespeare Největší anglický i světový dramatik přichází do Londýna, kde brzy vyniká jako herec i dramatik, je spolumajitelem jedné z nejlepších divadelních společností The Global Theatre. Závěr života prožil opět v rodném Stratfordu nad Avonou. V jeho odkazu je asi 37 her (nevěří se, že by dokázal napsat tolik her, tak kvalitních, odehrávajících se v tolika odlišných částech světa, s tolika různými charaktery postav). Je autorem plně renesančním, jeho dílo je zcela světské, hrdinové jsou sami strůjci svých osudů, jejich činy vyplývají z jejich charakterů, jsou to často rozporné, živoucí postavy. Jeho hry jsou nadčasové mezilidské vztahy a lidské vlastnosti se nemění, psal hovorovým jazykem, veršem (mluví postavy z vyšších vrstev) i prózou (postavy z nižších vrstev). U nás byl Shakespeare znám již za svého života, jeho dramata byla ovšem zprostředkovávána z překladů z němčiny, poprvé přeložil celou jeho dramatickou tvorbu do češtiny J. V. Sládek. Jeho tvorba se dělí do několika období: Do r psal komedie, hry z anglických a antických dějin a první tragédie: Komedie plná omylů, Zkrocení zlé ženy, Dva šlechtici z Verony, Sen noci svatojánské, Mnoho povyku pro nic, Veselé paničky Windsorské, Večer tříkrálový, Benátský kupec Richard II., Richard III., Jindřich IV., Jindřich VI., Král Jan, Titus Andronikus, Julius Caesar Romeo a Julie příběh nešťastně končící lásky milenců, jejichž smrt způsobila vzájemná zášť dvou rodů ve Veroně Kapuletů a Monteků Období je charakteristické vznikem velkých a slavných tragédií. Do jeho tvorby proniká pesimismus: Hamlet, kralevic dánský příběh hrdiny, v němž se sváří touha po naplnění vznešených ideálů s pocitem povinnosti potrestat zlo, touha po činu, ale i nerozhodnost; obsahuje úvahy o smyslu života a lidské existence Othello zobrazuje nejhlubší lidské vášně a city (problém důvěry a žárlivosti) ovlivněné intrikami Král Lear ilustrace zklamání otcovské lásky a nevděk bohatě odměněných dcer Macbeth důsledkem nadměrné touhy po vládě a moci je spáchaný zločin Coriolanus, Antonius a Kleopatra tragédie zachycující antické drama Teprve období po r přináší jakési vyjasnění, naději a vyrovnání, píše pohádkové hry: Cymberlín, Zimní pohádka (odehrává se na našem území), Bouře - psal i sonety jsou odrazem jeho milostných a přátelských citů John Donne - chlípník, pak se stal knězem - básnická sbírka: Komu zvoní hrana Geoffrey Chaucer - Canterburské povídky inspirováno Dekameronem, 29 lidí (různé spol. vrstvy) putuje z Londýna, po hospodách si vyprávějí povídky * * *

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT aktivity Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

a úkoly září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

a úkoly září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Renesance, humanismus. PaedDr. Hana Melounová

Renesance, humanismus. PaedDr. Hana Melounová Renesance, humanismus PaedDr. Hana Melounová Renesance - z francouzského la renaissance (znovuzrození) - historická a kulturní epocha, 14. 17. st., zasáhla všechny oblasti života společnosti, všechny společenské

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv 1. Opakování 2. Nový zákon obecná charakteristika 3. Evangelia 4. Epištoly 5. Zjevení Janovo 6. Použitá literatura a zdroje Co již víme o Bibli? základní

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Renesance: vznik a rozvoj Období ve vývoji kultury a umění Začíná ve 14. století v Itálii ve městech, jako Florencie či Benátky Renesanční kultura byla původně výsadou bohatých měst

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Doba reformace Německo: zakladatel reformace v Německu a současně její ideologický představitel byl Martin Luther odmítal scholastickou filozofii jeho spor s katolickou církví vyvrcholil v r. 1517, kdy

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 288 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 31. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

3.RENESANCE A HUMANISMUS. A)Evropská renesance B)Renesance a humanismus v Čechách

3.RENESANCE A HUMANISMUS. A)Evropská renesance B)Renesance a humanismus v Čechách 3.RENESANCE A HUMANISMUS A)Evropská renesance B)Renesance a humanismus v Čechách RENESANCE A HUMANISMUS počátek 14.století počátek 17.století Renesance z fr. la renaissance = znovuzrození Humanismus z

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Literatura období humanismu a renesance I

Literatura období humanismu a renesance I Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literatura

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Literatura

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

a úkoly září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

a úkoly září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í RENESANCE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í RENESANCE RENESANCE ÚLOHA 1: Přečtěte si následující citace. Co o renesanci říkají? Nyní může každý opravdu bystrý duch děkovat bohu, že byl vybrán, aby mohl žít v tomto novém věku tak plném naděje a příslibů, který

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

STŘEDOVĚKÁ LITERATURA. Dr. Hana Melounová

STŘEDOVĚKÁ LITERATURA. Dr. Hana Melounová STŘEDOVĚKÁ LITERATURA Dr. Hana Melounová Raná středověká literatura - vychází z křesťanství, z přesvědčení o závislosti člověka na boží vůli - nejvýznamnější knihou Bible - převážně latinská Centra středověké

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

Renezance a humanismus

Renezance a humanismus Renezance a humanismus vz. v Itálii ve 14. st., umělecký směr obrat k člověku, důraz na pozemský život, klesá zájem o víru není ovlivněno církví hl. nositelé: měšťanstvo stává se novou významnou vrstvou

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Vlastivěda 1 (starší české dějiny) Terasoft Úvodní menu možnosti Výuková část, testy, hry a encyklopedie a Pracovní listy a projektové vyučování Výuková část, testy, hry a encyklopedie Výuka Zde spustíte

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

Vrcholná gotika. 1. Charakteristika období Demokratizace literatury. 2. České země za vlády Lucemburků Karel IV. Satira Vznik dramatu Legendy Próza

Vrcholná gotika. 1. Charakteristika období Demokratizace literatury. 2. České země za vlády Lucemburků Karel IV. Satira Vznik dramatu Legendy Próza Vrcholná gotika 1. Charakteristika období Demokratizace literatury 2. České země za vlády Lucemburků Karel IV. Satira Vznik dramatu Legendy Próza 3. Období husitství Předchůdci Husovi Jan Hus Literatura

Více

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1)

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Po uplynutí baroka se vývoj opět vrátil k pluralitě. Evangelické (protestantské) náboženství se opět stalo výrazem politického přesvědčení.

Více

Česká literatura od nejstarších dob do 15.století

Česká literatura od nejstarších dob do 15.století Česká literatura od nejstarších dob do 15.století Charakteristika doby Prvním státním útvarem na našem území byla Velkomoravská říše: 9. počátek 10.století. Říše se musela bránit útokům ze strany Francké

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky Velkomoravské říše a jejími panovníky Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24 Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24 Období: Osobnosti: Dílo: Najdi: chybu 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Kdy se začalo projevovat baroko? Od poloviny 16. století do poloviny

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Umění. Umění: tvoří-li člověk krásné věci Máme různé typy umění: Nás bude zajímat především literatura

Umění. Umění: tvoří-li člověk krásné věci Máme různé typy umění: Nás bude zajímat především literatura Teorie literatury Estetické Estetické: to, co v nás zanechává dojem, co je nějakým způsobem krásné, popř. zajímavé Člověk vyhledává a tvoří estetické věci Tím, co je estetické, se zabývá estetika Krásné

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus 7.PREROMANTISMUS PREROMANTISMUS 2. polovina 18. století zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus Ossianovy zpěvy zdůrazňuje právo autora řídit se víc citem než rozumem Fonthill

Více

VY_32_INOVACE_09.12 1/5 3.2.09.12 IQ cesta čekým středověkem

VY_32_INOVACE_09.12 1/5 3.2.09.12 IQ cesta čekým středověkem 1/5 3.2.09.12 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Základní š kola Kladno, Vaš atova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není -li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová

Základní š kola Kladno, Vaš atova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není -li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová VY_32_IN OVACE_PRV_499 Den upálení mistra Jana Husa S2 Autor: Irena Paulová, Mgr. Použ ití: 2. ročník Datum vypracování: 9.6. 2013 Datum pilotáž e: 27. 6. 2013 Metodika: Děti s i společně s učitelem prohlíž

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA. A)Evropská B)Orientální

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA. A)Evropská B)Orientální 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA A)Evropská B)Orientální A)EVROPSKÁ po zániku západořímské říše roku 476 n.l. se začínají rozvíjet jednotlivé národní literatury centrem jsou kláštery, chrámy, školy, univerzity

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Vývoj českého jazyka

Vývoj českého jazyka Vývoj českého jazyka Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_07 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 13 České národní

Více

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_344 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

O bozích a lidech (Aeneas, adaptace lit. díla)

O bozích a lidech (Aeneas, adaptace lit. díla) O bozích a lidech (Aeneas, adaptace lit. díla) Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Datum (období) tvorby: listopad 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: literární výchova práce s literárními texty Tento projekt

Více

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart 5.KLASICISMUS KLASICISMUS 2. polovina 17.století -18.století KLASICISMUS z lat. = vynikající,vzorný Klasicistní hudba Zámek Kynžvart Stavovské divadlo Krátký živůtek s nařasenými rukávy a splývavá empírová

Více

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník BAROKO Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

26. Životopis Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, listopad 2013

26. Životopis Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, listopad 2013 26. Životopis Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, listopad 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

KBO/0277 Interpretace de l SC L I

KBO/0277 Interpretace de l SC L I KBO/0277 Interpretace de l SC L I Vyučující Mgr. Filip Komberec email: komberec.filip@gmail.com kancelář č. 435 (nová budova) KH: pondělí 15.00-16.00 Anotace kurzu Kurz KBO/0277 Intepretace děl starší

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval?

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Životopis Jan Amos Komenský (latinsky Comenius) se narodil 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské. Místo jeho narození není

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Stvoření člověka Co už víme o Bibli testík 1) Ve kterém století (př. n. l.) byly pravděpodobně zaznamenány

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Preromantismus = módní směr, který se odvíjí od filozofie dobového osvícenství, je spojnicí mezi racionálním klasicismem a nastávající romantikou 19. století.

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

Řecká literatura - nejstarší evropská literatura. - písmo přejato od Féničanů, přidány samohlásky.

Řecká literatura - nejstarší evropská literatura. - písmo přejato od Féničanů, přidány samohlásky. Antická literatura - označení pro starověkou řeckou a římskou literaturu ( 9. stol. přnl 529 n.l.) - antické období je základem řecké kultury a vzdělanosti, v tomto bdobí dochází nejen ke vzniku evropské

Více