Implementace mechanismu protokolu OAI-PMH pro poskytování obsahu elektronického vědeckovýzkumného časopisu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Implementace mechanismu protokolu OAI-PMH pro poskytování obsahu elektronického vědeckovýzkumného časopisu"

Transkript

1 Implementace mechanismu protokolu OAI-PMH pro poskytování obsahu elektronického Pavel Šimek, Jan Jarolímek, Jiří Vaněk, Michal Stočes, Ivan Hrbek Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Kamýcká 129, Praha 6 Suchdol {simek, jarolimek, vanek, stoces, Abstrakt: Smyslem platformy otevřených archivů je zpřístupnění na webu dostupných materiálů rostřednictvím vzájemného sdílení metadat mezi i, jejich publikování a archivace. Předložený článek pojednává o implementaci mechanismu protokolu OAI-PMH Open Archiv Initiative Protocol for Metadata Harvesting) pro poskytování metadat a obsahu volně přístupného. V případě uvedeného řešeného lokálního archívu je pro sklízení metadat použit právě protokol OAI-PMH verze 2.0, který definuje samotný mechanismus sklízení metadatových záznamů. Každý článek, publikovaný v Agris online Papers in Economics and Informatics, je popsán 13 z 15 elementů nekvalifikovaného DC (Dublin Core), tedy metadatovým formátem stanoveným na základě mezinárodní dohody pro účely jednoduchého popisu zdrojových objektů. Klíčová slova: Metadata, Dublin Core, OAI-MPH, volný přístup, open access,, archív, obsah, XML, protokol Abstract: The open archives platform aims at making accessible available materials on web pages, using mutual sharing of metadata among repositories, their publishing and archiving. Our paper treats the implementation of the mechanism of the OAI-PMH (Open Archive Initiative Protocol for Metadata Harvesting) protocol for the providing of a scientific open access journal s metadata and content. In the case of the above stated scientific and scholarly research journal s local archive version 2.0 of OAI-PMH (Open Archive Initiative Protocol for Metadata Harvesting) is used for metadata harvesting. This protocol defines the mechanism of the metadata s records harvesting. All the papers published in Agris on-line Papers of Economics and Informatics are described by 13 of 15 elements of unqualified DC (Dublin Core), e.g. by the metadata format based on an international agreement defining 15 elements for an easy description of the source objects. Key words: Metadata, Dublin Core, OAI-MPH, Open Access, repository, archive, content, XML, protocol 1. Úvod V posledních letech se značně rozšířila možnost publikování s otevřeným přístupem. Jedním z důvodů jsou rostoucí náklady na předplatné odborných časopisů a magazínů. Vzhledem k rostoucím cenám akademických časopisů je pro vědeckovýzkumné pracovníky obtížnější získávat informace, které potřebují pro svůj vlastní výzkum. Volný přístup k časopisům je důležitou alternativou vydávání odborných SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

2 Pavel Šimek, Jan Jarolímek, Jiří Vaněk, Michal Stočes, Ivan Hrbek článků, který řeší výše uvedené problémy (Stranack, 2006). Švédská univerzita zemědělských věd organizovala dvoudenní workshop na téma archivů s otevřeným přístupem a jejich význam. Jedním z nejdůležitějších výsledků tohoto workshopu bylo, že výsledků výzkumu by mohly být získávány z archivů s otevřeným přístupem a OA (Open Access) publikace jsou citovány více, než non-oa (Ericsson, 2010). Za posledních několik let byly digitální technologie, které poskytují lepší přístup k obsahu, převzaty do kultury organizací (Kounoudes, 2010). Zároveň také došlo ke vzniku několika možností publikování a komunikace s otevřeným přístupem v rámci vědecko-výzkumných komunit. Několik nedávných studií také ukázalo, jak velký rozsah má OA (Miguel, 2011). OA publikování podporuje dostupnost obsahu on-line, včetně tzv. šedé literatury, která je k dispozici prostřednictvím různých obchodních distribučních kanálů, ale významně přispívá k výzkumu a vývoji, zejména v oblasti zemědělství (Subirats, 2008). Platforma otevřených archivů je zaměřena na zpřístupnění dostupných materiálů na webových stránkách prostřednictvím vzájemného sdílení metadat. Tato metadata je možné použít pro popis všech objektů v elektronické podobě nebo sestav databází. Může to být kniha, obraz, hudba, SW, webová stránka nebo dokumenty výzkumné práce. Metadata by měla objekty příslušně charakterizovat (v řadě případů to však není zcela možné) (Ardo, 2010). Existuje velké množství formátů metadat popisujících různé typy objektů a to pomocí jednotlivých prvků vyvinutých v rámci výzkumných projektů, různých spolků nebo přímo standardizačními institucemi. Jedním ze základních norem jsou metadata ve formátu Dublin Core, který obsahuje 15 prvků na základní charakteristiky objektu (Dublin Core Metadata Initiative, 2010). Tento univerzální formát metadat je vhodný pro popis jednotlivých článků v odborných časopisech. 2. Cíl a metodika Moderní knihovní a archivační systémy disponují různými mechanismy pro automatické poskytování a sdílení obsahu. Těmito systémy jsou postupně vybavovány i lokální archívy oborových a vědeckovýzkumných časopisů. Agris on-line Papers in Economics and Informatics je volně přístupný, plně recenzovaný, interdisciplinární, vědeckovýzkumný, mezinárodní časopis, který je vydáván čtvrtletně Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. Agris on-line Papers in Economics and Informatics pokrývá všechny oblasti zemědělství a rozvoje venkova zemědělskou ekonomiku, management, zemědělství, agrární politiku, informační a komunikační technologie, informační systémy, e-business, sociální ekonomiku a sociologii venkova. Vědeckovýzkumný časopis poskytuje hlavní fórum pro interakci a výzkum pro výše uvedená témata, čímž se dostal do pozice cenného zdroje pro akademiky, politiky a manažery. V současné podobě tento vědeckovýzkumný časopis existuje od roku 2009, kdy volně navázal na původní vědecký časopis Agris on-line. Od roku 2009 již publikoval několik desítek hodnotných vědeckovýzkumných článků a studií. Každým rokem je v časopisu Agris on-line vydáváno cca nových, původních příspěvků. Veškeré publikované články jsou uloženy v lokálním archívu a jsou volně dostupné ve formátu.pdf. 56 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2011

3 Implementace mechanismu protokolu OAI-PMH pro poskytování obsahu elektronického V roce 2010 byl přístup k lokálnímu repositáři pro běžné uživatele nedostatečný a bylo nutné tento obsah zpřístupnit v přehledné a snadno dostupné formě i dalším subjektům, např. knihovnám, citačním databázím, partnerům ČZU v Praze, apod. Tento přístup by měl být automatizován a strojově dostupný. Existuje mnoho nástrojů pro poskytování obsahu lokálních archívů, které byly podrobeny detailní analýze, na základě které byl vybrán jeden z nejuniverzálnějších způsobů poskytování obsahu, protokol OAI-PMH (Open Archiv Initiative Protocol for Metadata Harvesting). Sady takových nástrojů, které poskytují ucelenou prezentaci informací napříč různými standardy, jsou důležité pro jak pro vyhledávání dat tak i pro samotný přístup k datům (Devarakonda, 2011). OAI-PMH protokol definuje mechanismus pro sklízení metadatových záznamů z různých ů. OAI-PMH poskytuje jednoduchý technický prostředek poskytovatelům dat pro účely zpřístupnění svých metadat službám založeným na obecně rozšířených standardech v podobě HTTP (Hypertext Transport Protocol) a XML (Extensible Markup Language). OAI-PMH byl původně vyvinut jako prostředek pro sdružování přístupu k různým e-print archivům přes sklízení metadat a jejich agregaci. Protokol však prokázala svou užitečnost a potenciál pro širokou škálu využitelnosti a dva roky od vydání stabilní verze protokolu (2.0), je zde mnoho zajímavých vývoj v oblasti OAI Společenství (Shreeves, 2005). Metadata určená ke sběru mohou být nabízena v jakémkoliv formátu, na kterém se dohodne určitá komunita nebo libovolná skupina poskytovatelů dat a. Poskytovatel dat zahrnuje jeden nebo více ů (web serverů), které podporují OAI-PMH protokol pro účely poskytnutí metadat. Poskytovatel posílá požadavky ke sklízení poskytovatelům dat a využívá sklizená metadata k vybudování s přidanou hodnotou. Sklízení metadat (harvesting metadat) se týká specificky shromažďování metadat z různých ů do centrálního datového úložiště. Základní možnosti implementace OAI-PMH jsou: Více poskytovatelů může sklízet metadata od více poskytovatelů dat. Metadata od poskytovatelů dat mohou být sklízena tzv. agregátory, kteří mohou poskytovat služby nad těmito metadaty a zároveň matadata nabízet ke sklízení. Sklízení může být doplněno o vyhledávání. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

4 Pavel Šimek, Jan Jarolímek, Jiří Vaněk, Michal Stočes, Ivan Hrbek Poskytovatel požadavek na metadata (http) Poskytovatel dat centrálního e centrální klientská zasílající požadavky OAI-PMH požadovaná metadata (xml) serverová zasílající odpovědi OAI-MPH žádosti lokální Aplikace lokálního e Obr. č. 1, princip OAI-PMH. 3. Implementace Před samotnou implentací OAI-PMH řešení, pro potřeby lokálního e vědeckého časopisu Agris on-line Papers in Economics and Informatics, popř. dalších lokálních ů České zemědělské university v Praze, byla provedena analýza volně dostupného SW (software), který OAI-PMH podporuje např. DSpace, Drupal, apod. Výsledek analýzy prokázal, že volně dostupný SW nelze z technického hlediska nainstalovat a provozovat v prostředí České zemědělské univerzity nebo analyzovaný SW požadované služby neposkytuje v dostatečném rozsahu. Jedním z nejzávažnějších aspektů nevhodnosti volně dostupného SW je, že může být provozovány na odlišných databázových platformách, než které jsou na ČZU k dispozici nebo které jsou podporovány. Veškeré archivy a e poskytující volně dostupný obsah na ČZU, jsou postaveny na databázích MS SQL Server 2008 nebo MySQL 5. DSpace podporuje databáze PostgreSQL nebo Oracle. Databázový server Oracle je sice v prostředí ČZU k dispozici, ale není v něm uložen žádný obsah, pro který je protokol OAI-PMH využitelný. V případě DSpace by se tedy jednalo o správu dalšího databázového serveru. Ostatní volně dostupné nedisponují korektními odpověďmi na všechny požadavky OAI-PMH nebo jejich integrace do stávajícího prostředí ČZU je časově a technicky náročná. Z tohoto důvodu bylo Informačním a poradenským centrem PEF ČZU v Praze vyvinuto vlastní univerzální řešení, které se skládá z nového e pro ukládání metadata, tzv. knihovny metadata, a pro obsluhu OAI-PMH žádostí a získávání dat z jednotlivých ů ČZU. SW pro obsluhu žádostí OAI-PMH je provozována v prostředí WWW serveru Apache s využitím výkonného PHP frameworku Nette a databázové vrstvy dibi. Nette Framework byl zvolen z důvodů požadované kvality výsledné a eliminace bezpečnostních rizik. Lokální metadat je vyvinut a provozován na databázovém serveru MySQL. Celé SW řešení na platformě World Wide Web je vytvořeno jako robustní moderní s možností dalšího rozšiřování a vývoje. 58 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2011

5 Implementace mechanismu protokolu OAI-PMH pro poskytování obsahu elektronického Samotná SW pro obsluhu OAI-PMH je provozována odděleně od původního lokálního archive vědecko-výzkumného časopisu Agirs on-line Papers in Economics and Informatics. Hlavním důvodem tohoto řešení je možnost využití nového e metadat i jinými lokálními archívy, které jsou provozovány Provozně ekonomickou fakultou, popř. Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Webová podporující sběr metadat může automaticky získávat data z lokálních archívů ČZU nebo poskytuje jednoduché rozhraní pro manuální pořízení příslušných metadat konkrétních objektů uložených v lokálních databázích a archívech. Poskytovatelé Lokální e PEF ČZU Knihovna v Praze metadat žádost (http) odpověď (xml) poskytovatele 1 poskytovatele 1 klientská zasílající požadavky OAI-PMH žádost (http) Archiv AOL x 1 Aplikace AOL odpověď (xml) poskytovatel e n poskytovatele n klientská zasíljaící požadavky OAI-PMH x 2 serverová x n zasílající odpovědi na 6 OAI-MPH žádostí Obr. 2, schéma implementace OAI-PMH v prostředí ČZU v Praze. WWW pro poskytování metadat je navržena tak, že bez problému a s velmi krátkou časovou náročností dokáže vrátit validní XML soubor na všech šest dotazů standardizovaných Open Archives Initiative včetně několika dodatečných parametrů, popř. chybových či výjimkových hlášení. Na požadavek typu Identify jsou vráceny obecné informace o i metadat (viz. obr. č. 3), jako je jeho název, základní URL (Uniform Resource Locator), podporovaná verze protokolu OAI-PMH, politika mazání záznamů, kontakt na administrátora atd. Popisovaný lokální metadat podporuje OAI-PMH verze 2.0, záznamy nejsou SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

6 Pavel Šimek, Jan Jarolímek, Jiří Vaněk, Michal Stočes, Ivan Hrbek mazány nebo upravovány a čas, tedy otisk časového razítka, je uváděn v UTC (Coordinated Universal Time). Jediné, co zatím lokálního e metadat nepodporuje je komprese metadat. Seznam dostupných metadatových formátů je k dispozici na žádost ListMetadataFormat (obr. č. 4). V současné době je podporován pouze metadatový formát Dublin Core, nicméně celá a lokální je vytvořen z pohledu podpory metadatových formátů obecně, čímž je zabezpečeno uchovávání nebo transformace metadat do různých formátů. Dotaz ListMetadataFormat může být doplněn o identifier pro zjištění formátu metadat jednoho konkrétního záznamu. Jakýkoli jiný není podporován, v případě jeho použití, nebo chybného použití u Identifier, vrátí XML soubor s chybovým hlášením. verb=listmetadata Formats verb=identi xml fy Identify Obr. 3, implementace žádosti Identify. žádný Identifier xml s dostupnými formáty metadat xml s dostupnými formáty metadat nometadataformats iddoesnotexist jiný Obr. 4, implementace žádosti ListMetadataFormat. Pro snadné třídění metadatových záznamů a možnost selektivního výběru (sběru) metadat, podporuje lokální tzv. sady (obr. č. 5). Výpis všech sad je dostupný na žádost ListSets. Záznamy Agris on-line Papers in Economics and Informatics jsou uloženy v sadě oai:aol. Tento akronym je samozřejmě doplněn o celý název sady a její popis. V případě enormního nárůstu sad v lokálním metadatovém i bude vygenerovaný soubor se 100 záznamy a po těchto 100 záznamech přerušen a doplněn hodnotou resumptiontoken, na jejíž základě lze získat zbývající části seznamu sad. V případě použití jiného u nebo chybné hodnoty u resumptiontoken je aplikací vrácen XML soubor s chybovou zprávou. Celá je vytvořena univerzálně, pokud by knihovna metadat nepodporovala žádné sady, by vrátila XML soubor s vyjímkou, že žádné sady metadat nejsou definovány. 60 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2011

7 Implementace mechanismu protokolu OAI-PMH pro poskytování obsahu elektronického žádný xml s dostupnými sadami xml výjimka nosethierarchy verb=lists ets resumptiontoken jiný xml s dostupnými sadami badresumptiontoken Obr. 5, implementace žádosti ListSet. XML soubor s hlavičkami konkrétních metadatových záznamů je k dispozici po žádosti ListIdentifiers (obr. č. 6). Hlavička každého metadatového záznamu se skládá z jednoznačného identifikátoru záznamu, sad, do kterých metadatový záznam patří a časového údaje (v případě popisovaného se jedná o datum publikování článku). Žádost ListIdentifier však musí být doplněna o korektní hodnotu u metadatapreix. Výsledný XML soubor může být rovněž po 100 metadatových záznamech (hlavičkách) přerušen a doplněn o hodnotu resumptiontoken. V případě použití jiného u než u metadataprefix vrátí XML soubor s chybou. XML soubor s chybou je rovněž vracen v případě nesprávné hodnoty u metadataprefix nebo u resumptiontoken. Počet vrácených hlaviček metadatových záznamů selektovat časově pomocí atributů from, resp. until, popř. vybírat podle preferované sady atributem set. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

8 Pavel Šimek, Jan Jarolímek, Jiří Vaněk, Michal Stočes, Ivan Hrbek verb=listid entifiers metadata Prefix t from t until t set resumptiontoken jiný cannotdisseminateformat jiný Obr. 6, implementace žádosti ListIdentifiers. xml s hlavičkami metadatových záznamů xml s hlavičkami metadatových záznamů xml s hlavičkami metadatových záznamů nosethierarchy xml s hlavičkami metadat. zázn. badresumptiontok en Na žádost ListRecords je vrácen XML soubor s plným výpisem metadatových záznamů (obr. č. 7). Princip vracení XML souborů je obdobný se žádostí ListIdentifiers. Objekty (články) jsou popsány třinácti ze základních patnácti elementů DC. Jsou to: title, creator, subject, description, publisher, date, type, format, identifier, source, language, coverage a rights. 62 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2011

9 Implementace mechanismu protokolu OAI-PMH pro poskytování obsahu elektronického verb=listr ecords metadata Prefix t from t until t set resumptiontoken jiný cannotdisseminateformat jiný Obr. 7, implementace žádosti ListRecords. xml s metadaty xml s metadaty xml s metadaty nosethierarchy xml s metadaty badresumptiontok en Pro načtení jednotlivých záznamů metadat z lokálního e poskytne vytvořená WWW validní XML soubor na dotaz GetRecord (obr. č. 8). Tento dotaz však musí být doplněn o identifier, kterým se definuje konkrétní metadatový záznam a metadatapreix. V případě použití jiných ů nebo ů s nesprávnou hodnotou vrátí XML soubory s chybovými zprávami. verb=get Record metadataprefix jiný identifier jiný xml s metadaty 1 záznamu iddoesnotexist cannotdisseminateformat Obr. 8, implementace žádosti GetRecord. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

10 Pavel Šimek, Jan Jarolímek, Jiří Vaněk, Michal Stočes, Ivan Hrbek V případě uvedení jiné hodnoty parametru verb v url žádosti je vrácen XML soubor s chybou informující o nesprávně uvedeném u (obr. č. 9). 4. Závěr verb= badverb else Obr. 9, implementace žádosti s nepovolenou hodnotou verb. Architektura otevřeného přístupu k obsahu výsledků vědeckého výzkumu a místních archivů časopisů sama určuje dvě logické role roli poskytovatele dat a roli poskytovatele. Česká zemědělská univerzita v Praze, je v roli poskytovatele dat. V lokálních archivech je uložen obsah vědeckovýzkumných časopisů, konferencí, seminářů, workshopů, diplomových prací apod. a v knihovně metadat, která poskytuje službu pro sklízení metadat, samotná metadata těchto objektů z lokálních ů. Protože nebylo možné použít volně dostupný software podporující protokol sklízení metadat OAI-PMH verze 2.0, byl Informačním a poradenským centrem ČZU v Praze navržen a vyvinut systém vlastní. Celá architektura pro podporu OAI-PMH byla navržena univerzálním a přímočarým způsobem. Jen na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze existuje mnoho různých archivů a ů s různorodým obsahem a funkcemi. Bylo by tedy velmi časově náročné použít OAI-PMH řešení pro jednotlivé archivy. Z tohoto důvodu byla tedy vytvořen nezávislý metadata v podobě tzv. knihovny metadat. Metadatové záznamy popisující jednotlivé objekty lokálních archivů jsou uloženy v této knihovně. Softwarová knihovny metadat může samostatně získávat data a metadata z jednotlivých lokálních archivů a v případě, že tyto archivy data či metadata nemají ve strukturované formě, je možné příslušná metadata vytvořit manuálně. Realizovaná WWW knihovny metadat je schopna automaticky a pružně reagovat na všech šest typů požadavků OAI-PMH, tedy na žádosti Identify, ListMetadataFormat, ListSets, ListIdentifiers, ListRecords a GetRecord, včetně zpráv o chybách a vyjímkách. V případě lokálního archivu Agris on-line Papers in Economics and Informatics jsou metadata uložena ve formátu Duplic Core a každý objekt je popsán 13 elementy. Obsah tohoto je volně přístupný a jeden ze zahraničních partnerů ČZU v Praze, UAH (University of Alcalá), je z pohledu OAI-PMH v roli poskytovatele a využívá sklízení metadat pro své centrální úložiště. SW pro podporu automatického sklízení metadat na České zemědělské univerzitě v Praze byl realizován v první polovině roku 2011 a je nyní plně funkční. V současné době probíhá testování celého systému a integrace, popř. vytváření metadatových záznamů z dalších archivů ČZU v Praze. V rámci testování již někteří partneři ČZU (zejména University of Alcalá ze Španělska a GRNET z Řecka) uskutečnili úspěšné testy sklízení metadat z knihovny metadat a jsou připraveni naplnit (popř. již naplňují) své centrální e metadaty. Výsledky OAI-PMH řešení budou využity v rámci výzkumného záměru s názvem " Ekonomika zdrojů českého zemědělství a jejich efektivní využívání v rámci 64 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2011

11 Implementace mechanismu protokolu OAI-PMH pro poskytování obsahu elektronického multifunkčních zemědělskopotravinářských systémů ", Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, číslo VZ MSM Poděkování Práce, která vedla k těmto výsledkům, byla financována Evropskou komisí na základě grantové dohody č , odpovídající projektu VOA3R (Virtual Open Access Agriculture & Aquaculture Repository: Sharing Scientific and Scholarly Research related to Agriculture, Food, and Environment), voa3r.eu. Literatura ARDÖ, A.: Can We Trust Web Page Metadata? Journal of Library Metadata Volume 10, Issue 1, 2010, pages ISSN DEVARAKONDA, R., PALANISAMY, G., GREEN, JM., WILSON, BE.: Data sharing and retrieval using OAI-PMH. Earth Science Informatics. Volume: 4, Issue: 1, March 2011, Pages: 1-5. ISSN The Dublin Core Metadata Initiative. Dublin Core Metadata Element Set [online]. Version 1.1, [cit ]. Available at ERICSSON, U.; ERICSSON, J.; WENNBOM, L. Å. Open Archives and Their Significance in the Communication of Science [online]. Swedish University of Agricultural Sciences, 2010 [cit ]. Available at KOUNOUDES, AD.; ARTEMI, P.; ZERVAS, M.: Ktisis: Building an Open Access Institutional and Cultural Repository. Digital Heritage. Lecture Notes in Computer Science, 6436, Published: 2010, Pages: ISBN MIGUEL, S., CHINCHILLA-RODRIGUEZ, Z., DE MOYA-ANEGON, F.: Open Access and Scopus: A New Approach to Scientific Visibility From the Standpoint of Access. Journal of the American Society for Information Science and Technology. Volume 62, Issue 6, June 2011, Pages ISSN Open Archive Initiative. The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting [online]. Version T20:42:00Z [cit ]. Available at SHREEVES, SL., HABING, TG., HAGEDORN, K., YOUNG, JA.: Current developments and future trends for the OAI protocol for metadata harvesting. Library Trands. Volume: 53, Issue: 4, Published: September 2005, Pages: ISSN STRANACK, K.: Starting a New Scholarly Journal in Africa [online] [cit ]. Available at SUBIRATS, I., ONYANCHA, I., SALOKHE, G., KALOYANOVA, S., ANIBALDI, S., KEIZER, J.: Towards an architecture for open archive networks in agricultural sciences and technology. Online Information Review. Volume: 32, Issue: 4, Published: 2008, Pages: ISSN SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

Přenos VŠKP pomocí protokolu OAI-PMH. 1. OAI-PMH The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting

Přenos VŠKP pomocí protokolu OAI-PMH. 1. OAI-PMH The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting Přenos VŠKP pomocí protokolu OAI-PMH Jan Mach machj@vse.cz Abstrakt Příspěvek prezentuje zkušenosti s implementací přenosu metadat EVSKP-MS verze 1.1 z VŠE do NR VŠKP pomocí standardu OAI-PMH. Na příkladech

Více

XML jako prostředek pro citování informačních zdrojů

XML jako prostředek pro citování informačních zdrojů XML jako prostředek pro citování informačních zdrojů Mgr. Linda Skolková (skolkova( skolkova@ikaros.cz) Ing. Miloslav Nič, PhD. (miloslav.nic( miloslav.nic@vscht.cz) Osnova Co je citování K čemu je dobré

Více

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka Metody tvorby ontologií a sémantický web Martin Malčík, Rostislav Miarka Obsah Reprezentace znalostí Ontologie a sémantický web Tvorba ontologií Hierarchie znalostí (D.R.Tobin) Data jakékoliv znakové řetězce

Více

IT v průmyslu. Standardizované komunikační rozhraní mezi MES systémem a jeho okolím. 21.4.15 Leoš Hons Leo.Hons@mescentrum.cz

IT v průmyslu. Standardizované komunikační rozhraní mezi MES systémem a jeho okolím. 21.4.15 Leoš Hons Leo.Hons@mescentrum.cz IT v průmyslu Standardizované komunikační rozhraní mezi MES systémem a jeho okolím Základní informace o MES Centrum Založeno v roce 2012 Organizace nebo spoluúčast na organizaci 15 odborných akcí (semináře,

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Metodika budování sbírky Webarchivu

Metodika budování sbírky Webarchivu Metodika budování sbírky Webarchivu Autoři: Bjačková Barbora, Kvasnica Jaroslav Datum vytvoření: 4. 2. 2015 Terminologie: archivace webu proces sběru, ukládání, trvalého uchovávání a zpřístupňování webových

Více

Pravidla OpenAIRE 1.1. Pravidla pro poskytovatele dat v informačním prostoru OpenAIRE

Pravidla OpenAIRE 1.1. Pravidla pro poskytovatele dat v informačním prostoru OpenAIRE Pravidla OpenAIRE 1.1 Pravidla pro poskytovatele dat v informačním prostoru OpenAIRE listopad 2010 Obsah Úvod....3 Poděkování a spolupracovníci.3 Editoři.3 Experti a recenzenti.3 Licence.4 Verze.4 Vztah

Více

Národní úložiště šedé literatury

Národní úložiště šedé literatury Národní úložiště šedé literatury 4. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 25. října 2011 Praha, Česká republika Petra Pejšová petra.pejsova@techlib.cz Přehled O projektu Cíle Výsledky Zahraniční

Více

AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK.

AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. Václav Snášel, Jiří Dvorský, Petr Šaloun, Daniela Ďuráková VŠB Technická univerzita, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Abstract Textová databáze AmphorA

Více

Systémy pro tvorbu digitálních knihoven

Systémy pro tvorbu digitálních knihoven Systémy pro tvorbu digitálních knihoven Vlastimil Krejčíř, krejcir@ics.muni.cz Ústav výpočetní techniky, Masarykova univerzita, Brno INFORUM 2006, Praha Obsah přednášky Úvod Fedora DSpace EPrints CDSware

Více

Projekt NUŠL a další projekty v ČR

Projekt NUŠL a další projekty v ČR Projekt NUŠL a další projekty v ČR Petra Pejšová Státní technická knihovna p.pejsova@stk.cz, Osnova Základní informace o projektu Projektový tým Harmonogram Výstupy Vymezení NUŠL Dotazníkové šetření Metadata

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

local content in a Europeana cloud

local content in a Europeana cloud local content in a Europeana cloud Evropský projekt LoCloud jako inspirace pro informační systémy památkové péče Irena Blažková Národní památkový ústav Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě, 26.-27.11.2014

Více

local content in a Europeana cloud

local content in a Europeana cloud local content in a Europeana cloud Portál Europeana, evropské projekty CARARE a LoCloud inspirace pro informační systémy památkové péče Irena Blažková Národní památkový ústav Setkání editorů GIS a správců

Více

Šedá literatura v STK: nové aktivity, nové obzory

Šedá literatura v STK: nové aktivity, nové obzory Šedá literatura v STK: nové aktivity, nové obzory Petr Novák Státní technická knihovna, Praha P.Novak@stk.cz Proč se zabývat ŠL není běžně dostupná prostřednictvím knihkupectví těžko se vyhledává těžko

Více

NABÍDKOVÝ LIST. Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze

NABÍDKOVÝ LIST. Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze NABÍDKOVÝ LIST Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze. Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze (PEF ČZU v Praze) je vzdělávací a vědecká instituce, která

Více

radka.rimanova@techlib.cz Schůzka členů konsorcií projektu VZ09003 NTK 30. 3. 2011, NTK, Praha

radka.rimanova@techlib.cz Schůzka členů konsorcií projektu VZ09003 NTK 30. 3. 2011, NTK, Praha Archívy konsorcií z projektů NTK v režimu Posttermination Access radka.rimanova@techlib.cz Schůzka členů konsorcií projektu VZ09003 NTK 30. 3. 2011, NTK, Praha Proč archivy 210 mm rychle se měnící skladba

Více

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Publikování map na webu - WMS Autor: Ondřej Dohnal, Martina Černohorská Editor: Filip Dvořáček Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Národní úložiště šedé literatury v roce 2012

Národní úložiště šedé literatury v roce 2012 Národní úložiště šedé literatury v roce 2012 5. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 23. října 2012 NTK, Praha, Česká republika Petra Pejšová petra.pejsova@techlib.cz Přehled Obhajoba projektu

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

Specifikace rozhraní. Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Martin Falc, SW architekt.

Specifikace rozhraní. Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Martin Falc, SW architekt. C E R T I C O N www.certicon.cz V Á C L A V S K Á 1 2 1 2 0 0 0 P R A H A 2 Specifikace rozhraní Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů Martin Falc, SW architekt

Více

Národní úložiště šedé literatury Otevřené repozitáře, 13. 5. 2015 Petra Pejšová a Hana Vyčítalová Creative Commons Uveďte původ-neužívejte dílo komerčně-zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní Přehled o projektu

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba 1. 1. Správa podnikového obsahu (Enterprise Content Management ECM) Strategie, metody a nástroje

Více

language="javascript">... .

language=javascript>... </script>. WWW (World Wide Web) je dnes společně s elektronickou poštou nejvyužívanější službou internetu. URL (Uniform Resource Locator) slouží ke kompletní adresaci informace na internetu. Udává jak protokol, který

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1

ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1 ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1 ABSTRAKT Na Katedře informačních technologií Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Použití databází na Webu

Použití databází na Webu 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2010/11/18 11:33:52 $ Obsah Co nás čeká... 3 Architektura webových databázových aplikací... 4 K čemu se používají databázové

Více

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI Vypracoval Bc. Petr Suchý Dne: 20.1.2009 Obsah Úvod...

Více

Implementace formátu METS v Systému Kramerius

Implementace formátu METS v Systému Kramerius Implementace formátu METS v Systému Kramerius Jiří Polišenský * Polisensky.Jiri@cdh.nkp.cz Abstrakt: Kontejnerový formát METS se stává standardem rozsáhlých digitálních archivů a prostředkem pro hromadné

Více

DYNAMICKÝ WEB SITE PRO SME THE DYNAMIC WEB SITE FOR SME

DYNAMICKÝ WEB SITE PRO SME THE DYNAMIC WEB SITE FOR SME DYNAMICKÝ WEB SITE PRO SME THE DYNAMIC WEB SITE FOR SME Zdeněk Havlíček, Pavel Jeřábek Anotace Celkový vývoj informačních technologií má dopad na činnost malých a středních podniků (SME). V příspěvku jsou

Více

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING E-LEARNING NA KIT E-LEARNING Eva Jablonská, Hana Rysová, Jitka Štěpánová, Radim Bílek, Kateřina Berková Anotace Tento článek se skládá ze dvou částí. V první části článku jsou uvedeny ukázky z e-learningových

Více

Význam šedé literatury a přínos NUŠL pro česká muzea

Význam šedé literatury a přínos NUŠL pro česká muzea Význam šedé literatury a přínos NUŠL pro česká muzea Archivy, knihovny a muzea v 30. 11. 2011 Národní archiv, Praha Iveta Fürstová iveta.furstova@techlib.cz Přehled Šedá literatura v muzeu Význam šedé

Více

Informační architektura (IA)

Informační architektura (IA) Informační architektura (IA) informační architekt - nové informační povolání velmi mladá vědní disciplína: termín IA poprvé použil v roce 1976 Richard Saul Wurman. IA chápal jako vědecky podložené umění

Více

DIGITÁLNÍ UNIVERZITNÍ REPOZITÁŘ. Andrea Fojtů Ústav výpočetní techniky UK v Praze

DIGITÁLNÍ UNIVERZITNÍ REPOZITÁŘ. Andrea Fojtů Ústav výpočetní techniky UK v Praze DIGITÁLNÍ UNIVERZITNÍ REPOZITÁŘ Andrea Fojtů Ústav výpočetní techniky UK v Praze Digitální repozitář funguje na UK od roku 2006 komerční systém DigiTool od firmy Ex Libris systém budován na standardech

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace Úvod strana 2 Vyučující Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Ing. Oldřich Faldík https://akela.mendelu.cz/~lysek/ https://akela.mendelu.cz/~xfaldik/wa/

Více

ARBES Technologies, s.r.o. Enterprise Content Management Konference ISSS 2013

ARBES Technologies, s.r.o. Enterprise Content Management Konference ISSS 2013 ARBES Technologies, s.r.o. Enterprise Content Management Konference ISSS 2013 Agenda Představení ARBES a divize Proč potřebujeme DMS ve státní správě Práce s dokumenty od A do Z Zabezpečení obsahu pro

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

Kooperace vysokých škol v oblasti standardizace multimediálních zdrojů

Kooperace vysokých škol v oblasti standardizace multimediálních zdrojů Kooperace vysokých škol v oblasti standardizace multimediálních zdrojů Oborová knihovna výukových objektů v lékařství Jitka Feberová 1,2, Pavel Kasal 1, Jan Polášek 2, Pavel Krbec 2 1 Ústav lékařské informatiky

Více

Institute of Computer Science

Institute of Computer Science Institute of Computer Science Academy of Sciences of the Czech Republic Aplikace Filtry Petra Šeflová Technical report No. 1056 February 2010 Pod Vodárenskou věží 2, 182 07 Prague 8, phone: +420 266 051

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

BUDOVÁNÍ DIGITÁLNÍ KNIHOVNY VUT V BRNĚ

BUDOVÁNÍ DIGITÁLNÍ KNIHOVNY VUT V BRNĚ BUDOVÁNÍ DIGITÁLNÍ KNIHOVNY VUT V BRNĚ Vysoké učení technické v Brně (VUT), jakožto jedna z největších vysokých škol v České republice, každoročně produkuje velké množství elektronických dokumentů, které

Více

Experimentální systém pro WEB IR

Experimentální systém pro WEB IR Experimentální systém pro WEB IR Jiří Vraný Školitel: Doc. RNDr. Pavel Satrapa PhD. Problematika disertační práce velmi stručný úvod WEB IR information retrieval from WWW, vyhledávání na webu Vzhledem

Více

Open source pro digitální knihovnu

Open source pro digitální knihovnu Open source pro digitální knihovnu Martin Lhoták lhotak@lib.cas.cz Abstrakt: Článek se zaměřuje na využití open source systémů pro digitální knihovnu. Informuje o stavu ve světě nejznámějších a nejvyužívanějších

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

Ontologie v e-commerce

Ontologie v e-commerce Diplomová práce Ontologie v e-commerce Pavel Jisl pavel@cetoraz.info ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Ontologie v e-commerce Pavel Jisl, jislp@fel.cvut.cz p. 1/13 Cíle práce

Více

Zpráva o zhotoveném plnění

Zpráva o zhotoveném plnění Zpráva o zhotoveném plnění Aplikace byla vytvořena v souladu se Smlouvou a na základě průběžných konzultací s pověřenými pracovníky referátu Manuscriptorium. Toto je zpráva o zhotoveném plnění. Autor:

Více

Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS. Lukáš Dubina. Vedoucí práce. PaedDr. Petr Pexa

Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS. Lukáš Dubina. Vedoucí práce. PaedDr. Petr Pexa Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS Lukáš Dubina Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-2010 Abstrakt Cílem této práce je popsat problematiku tvorby webových stránek s využitím

Více

Technologická centra krajů a ORP

Technologická centra krajů a ORP Technologická centra krajů a ORP Přínosy TS krajů a TC ORP jako součásti egon center podstatně přispějí k zavedení automatizace a elektronizace výkonu státní správy i činností samosprávy vznikne zázemí

Více

KRAJSKÉ DIGITÁLNÍ ÚLOŽIŠTĚ

KRAJSKÉ DIGITÁLNÍ ÚLOŽIŠTĚ ŘEŠENÍ UKLÁDÁNÍ V TC KRAJE KRAJSKÉ DIGITÁLNÍ ÚLOŽIŠTĚ Roman Zemánek, Michal Opatřil 26.9.2012 www.i.cz 1 Východiska Technologická centra krajů ( Výzva 08 ) Hostovaná spisová služba KDS, KDR, KDÚ, KDJ,

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Novinky v e-zdrojích NLK. Adéla Jarolímková, NLK

Novinky v e-zdrojích NLK. Adéla Jarolímková, NLK Novinky v e-zdrojích NLK Adéla Jarolímková, NLK E-knihy EBSCO ebook 3 tituly, trvalý nákup Přístup pro jednoho uživatele (současně) Možnost online prohlížení i off-line stažení do počítače, čtečky či jiného

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Vyhledávání v citační databázi Web of Science (WOS)

Vyhledávání v citační databázi Web of Science (WOS) Vyhledávání v citační databázi Web of Science (WOS) Petr Boldiš Stanislava Kohoutová Česká zemědělská univerzita v Praze Studijní a informační centrum 2004 Tento materiál byl vytvořen v rámci grantu FRVŠ

Více

Vyhledávání a orientace ve vědeckých informacích z pohledu citační analýzy

Vyhledávání a orientace ve vědeckých informacích z pohledu citační analýzy Vyhledávání a orientace ve vědeckých informacích z pohledu citační analýzy Mgr. Jakub Szarzec Národní technická knihovna Searching Session 2014 7. 10. 2014 Národní technická knihovna Úvodem Vědecká informace.

Více

Vývoj v oblasti zdrojů dat

Vývoj v oblasti zdrojů dat Český sociálněvědní datový archiv Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Jilská 1, 110 00 Praha 1, Česká republika; http://archiv.soc.cas.cz Česko-slovenská sociologická konference. Dvě společnosti dvě sociologie?

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha Základní informace: CP Call je CTI (Computer Telephony Integration) aplikace. Jedná se tedy o vzájemné propojení osobního počítače a telefonního přístroje. Je vytvořena podle standardu CSTA (Computer Supported

Více

Centrální portál knihoven a knihovní systémy. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně

Centrální portál knihoven a knihovní systémy. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně Centrální portál knihoven a knihovní systémy Petr Žabička, v Brně Obsah 1. Centrální portál knihoven 2. Agregace metadat 3. Standard Z39.83 4. Identity uživatelů 5. Online platby Centrální portál knihoven

Více

FREEWAROVÉ ŘEŠENÍ DICOM SERVERU S NÍZKÝMI NÁROKY NA HARDWAROVÉ VYBAVENÍ

FREEWAROVÉ ŘEŠENÍ DICOM SERVERU S NÍZKÝMI NÁROKY NA HARDWAROVÉ VYBAVENÍ FREEWAROVÉ ŘEŠENÍ DICOM SERVERU S NÍZKÝMI NÁROKY NA HARDWAROVÉ VYBAVENÍ Daniel Smutek 1), Ludvík Tesař 2) 1) 3. interní klinika 1.LF UK a VFN, Praha 2) Ústav teorie informace a automatizace, Akademie věd

Více

Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1

Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1 Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1 Pavel Petr Petr.USII@upce.cz 1 Obsah kurzu Princip vyhledávání Definování vyhledávacích požadavků Vyhledávací nástroje Zdroje informací Nástroje pro

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

Internetové publikování

Internetové publikování Internetové publikování Doc. Ing. Petr Zámostný, Z Ph.D. místnost: A-72aA tel.: 4222, 4167 (sekretari( sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht vscht.czcz Osnova předmp» Úvod - principy fungování

Více

Open source nástroje pro dlouhodobou ochranu digitálních dat. Mgr. Andrea Fojtu. Odbor digitální ochrany Národní knihovna ČR

Open source nástroje pro dlouhodobou ochranu digitálních dat. Mgr. Andrea Fojtu. Odbor digitální ochrany Národní knihovna ČR Open source nástroje pro dlouhodobou ochranu digitálních dat Mgr. Andrea Fojtu Odbor digitální ochrany Národní knihovna ČR Oopen source nástroje HOPPLA (Rakousko, Technische Uni Wien) MOPSEUS (Řecko, Digital

Více

WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS. Milan Mišovič, Jana Andrýsková

WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS. Milan Mišovič, Jana Andrýsková WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS Milan Mišovič, Jana Andrýsková Anotace: Poradenská služba je zákaznicky orientovaný proces, pro který je na bázi současných webových

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 03.220.01, 35.240.60 materiálem o normě. Dopravní a cestovní informace (TTI) TTI ČSN P CEN předávané

Více

Centrální přístupový bod k informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství Portál MZe a Portál eagri

Centrální přístupový bod k informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství Portál MZe a Portál eagri Centrální přístupový bod k informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství Portál MZe a Portál eagri Ing. Aleš Kopecký Ing. Martina Tomešová Telefónica O2 Czech Republic Agenda 1. Postup centralizace

Více

Osobní archivy publikovaných odborných prací v medicíně jako součást Digitální knihovny NLK

Osobní archivy publikovaných odborných prací v medicíně jako součást Digitální knihovny NLK Osobní archivy publikovaných odborných prací v medicíně jako součást Digitální knihovny NLK Adéla Jarolímková, Národní lékařská knihovna Toto dílo dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora- Zachovejte

Více

Schéma e-pošty. UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer Agent) zajišťuje dopravu dopisů. disk. odesilatel. fronta dopisů SMTP

Schéma e-pošty. UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer Agent) zajišťuje dopravu dopisů. disk. odesilatel. fronta dopisů SMTP Elektronická pošta Schéma e-pošty odesilatel UA disk SMTP fronta dopisů disk MTA SMTP MTA adresát UA disk POP IMAP poštovní schránka disk MTA SMTP UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer

Více

Otevřená platforma VMS systému od firmy AxxonSoft

Otevřená platforma VMS systému od firmy AxxonSoft w w w. a x x o n n e x t. c o m Vy z k o u š e j t e N E X T NEXT úroveň výkonnosti, str. 2 NEXT úroveň spolehlivosti, str. 3 NEXT úroveň použitelnosti, str. 7 NEXT úroveň funkčnosti, str. 9 NEXT úroveň

Více

TWT - NÁSTROJ PRO DISTRIBUOVANOU VÝUKU NA UNIVERSITĚ

TWT - NÁSTROJ PRO DISTRIBUOVANOU VÝUKU NA UNIVERSITĚ TWT - NÁSTROJ PRO DISTRIBUOVANOU VÝUKU NA UNIVERSITĚ MANNOVÁ BOŽENA, SZAROWSKI ROMAN Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze, Karlovo náměstí 13, 121 35 Praha 2 mannova@cslab.felk.cvut.cz,

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Webový knihovní systém. Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o.

Webový knihovní systém. Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o. Webový knihovní systém Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o. Co všechno nabízíme? ISHARE REKS Smartkatalog www.lanius.cz www.skat.cz RFID UHF Carmen Clavius Požadavky na moderní KIS Základní: zajištění provozu

Více

S M Ě R N I C E č. 6/2014 ministra financí ------------------------------------------------------------------------

S M Ě R N I C E č. 6/2014 ministra financí ------------------------------------------------------------------------ MINISTERSTVO FINANCÍ Praha 1, Letenská 15 V Praze dne 12. prosince 2014 Č.j.: MF 69 949/2014/4703-2 S M Ě R N I C E č. 6/2014 ministra financí ------------------------------------------------------------------------

Více

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT R. T. S. cs, spol. s r. o. Novinářská 1113/3 709 00 Ostrava IČO: 18051367 DIČ: CZ18051367 Tel.: +420 59 7450 219 Fax: +420 59 7450 247 E-mail: info@rtscs.cz URL: www.rtscs.cz Společnost je zapsána v OR

Více

Dodatečné informace č. 7

Dodatečné informace č. 7 Dodatečné informace č. 7 V souladu s ustanoveními 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje zadavatel dodatečné informace č. 7 k zadávacím podmínkám veřejné

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy. Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9.

Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy. Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9. Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9. 2014, Praha Kontext ČVUT nejstarší česká technika (1707) 8 fakult, 5 vysokoškolských

Více

ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje

ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje Klíč ke vzdělání a vědění na dosah www.klickevzdelani.cz Richard Tichý administrátor portálu Krajský úřad Pardubického kraje ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje www.klickevzdelani.cz

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

Velká data v knihovnách Open source tools and their use in Czech libraries

Velká data v knihovnách Open source tools and their use in Czech libraries Velká data v knihovnách Open source tools and their use in Czech libraries Petr Žabička www.mzk.cz Obsah 1. Úvod 2. Souborný katalog 3. Obálky knih 4. Digitalizace 5. Digital born dokumenty 6. WebArchiv

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

INFORMAČNÍ ZDROJE NEMEDICÍNSKÉHO PŮVODU RELEVANTNÍ PRO ŘEŠENÍ MEDICÍNSKÝCH INFORMAČNÍCH POTŘEB Richard Papík, Martin Souček

INFORMAČNÍ ZDROJE NEMEDICÍNSKÉHO PŮVODU RELEVANTNÍ PRO ŘEŠENÍ MEDICÍNSKÝCH INFORMAČNÍCH POTŘEB Richard Papík, Martin Souček 170 INFORMAČNÍ ZDROJE NEMEDICÍNSKÉHO PŮVODU RELEVANTNÍ Richard Papík, Martin Souček Anotace Charakteristika a možnosti přístupu k informačním zdrojům patřícím k jádru informačních zdrojů medicínských a

Více

Novinky v oblasti SAP Mobility. Martin Zikmund, Presale Mobility Platforms Miroslav Řehoř, Account Executive

Novinky v oblasti SAP Mobility. Martin Zikmund, Presale Mobility Platforms Miroslav Řehoř, Account Executive Novinky v oblasti SAP Mobility Martin Zikmund, Presale Mobility Platforms Miroslav Řehoř, Account Executive Agenda Novinky v oblasti mobilní platformy Jak na sdílet dokumenty na mobilní zařízení 2 Čím

Více

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží založené na relačních databází transakční systémy, které jsou určeny pro pořizování a ukládání dat v reálném čase (ERP, účetní, ekonomické a další podnikové

Více

Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková

Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková 1. Hrozba ztráty tištěných dokumentů způsobená degradací kyselého papíru, který se používal téměř 150 let a poškozením dokumentů častým používáním

Více

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy 2005/2006 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy

Více