Implementace mechanismu protokolu OAI-PMH pro poskytování obsahu elektronického vědeckovýzkumného časopisu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Implementace mechanismu protokolu OAI-PMH pro poskytování obsahu elektronického vědeckovýzkumného časopisu"

Transkript

1 Implementace mechanismu protokolu OAI-PMH pro poskytování obsahu elektronického Pavel Šimek, Jan Jarolímek, Jiří Vaněk, Michal Stočes, Ivan Hrbek Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Kamýcká 129, Praha 6 Suchdol {simek, jarolimek, vanek, stoces, Abstrakt: Smyslem platformy otevřených archivů je zpřístupnění na webu dostupných materiálů rostřednictvím vzájemného sdílení metadat mezi i, jejich publikování a archivace. Předložený článek pojednává o implementaci mechanismu protokolu OAI-PMH Open Archiv Initiative Protocol for Metadata Harvesting) pro poskytování metadat a obsahu volně přístupného. V případě uvedeného řešeného lokálního archívu je pro sklízení metadat použit právě protokol OAI-PMH verze 2.0, který definuje samotný mechanismus sklízení metadatových záznamů. Každý článek, publikovaný v Agris online Papers in Economics and Informatics, je popsán 13 z 15 elementů nekvalifikovaného DC (Dublin Core), tedy metadatovým formátem stanoveným na základě mezinárodní dohody pro účely jednoduchého popisu zdrojových objektů. Klíčová slova: Metadata, Dublin Core, OAI-MPH, volný přístup, open access,, archív, obsah, XML, protokol Abstract: The open archives platform aims at making accessible available materials on web pages, using mutual sharing of metadata among repositories, their publishing and archiving. Our paper treats the implementation of the mechanism of the OAI-PMH (Open Archive Initiative Protocol for Metadata Harvesting) protocol for the providing of a scientific open access journal s metadata and content. In the case of the above stated scientific and scholarly research journal s local archive version 2.0 of OAI-PMH (Open Archive Initiative Protocol for Metadata Harvesting) is used for metadata harvesting. This protocol defines the mechanism of the metadata s records harvesting. All the papers published in Agris on-line Papers of Economics and Informatics are described by 13 of 15 elements of unqualified DC (Dublin Core), e.g. by the metadata format based on an international agreement defining 15 elements for an easy description of the source objects. Key words: Metadata, Dublin Core, OAI-MPH, Open Access, repository, archive, content, XML, protocol 1. Úvod V posledních letech se značně rozšířila možnost publikování s otevřeným přístupem. Jedním z důvodů jsou rostoucí náklady na předplatné odborných časopisů a magazínů. Vzhledem k rostoucím cenám akademických časopisů je pro vědeckovýzkumné pracovníky obtížnější získávat informace, které potřebují pro svůj vlastní výzkum. Volný přístup k časopisům je důležitou alternativou vydávání odborných SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

2 Pavel Šimek, Jan Jarolímek, Jiří Vaněk, Michal Stočes, Ivan Hrbek článků, který řeší výše uvedené problémy (Stranack, 2006). Švédská univerzita zemědělských věd organizovala dvoudenní workshop na téma archivů s otevřeným přístupem a jejich význam. Jedním z nejdůležitějších výsledků tohoto workshopu bylo, že výsledků výzkumu by mohly být získávány z archivů s otevřeným přístupem a OA (Open Access) publikace jsou citovány více, než non-oa (Ericsson, 2010). Za posledních několik let byly digitální technologie, které poskytují lepší přístup k obsahu, převzaty do kultury organizací (Kounoudes, 2010). Zároveň také došlo ke vzniku několika možností publikování a komunikace s otevřeným přístupem v rámci vědecko-výzkumných komunit. Několik nedávných studií také ukázalo, jak velký rozsah má OA (Miguel, 2011). OA publikování podporuje dostupnost obsahu on-line, včetně tzv. šedé literatury, která je k dispozici prostřednictvím různých obchodních distribučních kanálů, ale významně přispívá k výzkumu a vývoji, zejména v oblasti zemědělství (Subirats, 2008). Platforma otevřených archivů je zaměřena na zpřístupnění dostupných materiálů na webových stránkách prostřednictvím vzájemného sdílení metadat. Tato metadata je možné použít pro popis všech objektů v elektronické podobě nebo sestav databází. Může to být kniha, obraz, hudba, SW, webová stránka nebo dokumenty výzkumné práce. Metadata by měla objekty příslušně charakterizovat (v řadě případů to však není zcela možné) (Ardo, 2010). Existuje velké množství formátů metadat popisujících různé typy objektů a to pomocí jednotlivých prvků vyvinutých v rámci výzkumných projektů, různých spolků nebo přímo standardizačními institucemi. Jedním ze základních norem jsou metadata ve formátu Dublin Core, který obsahuje 15 prvků na základní charakteristiky objektu (Dublin Core Metadata Initiative, 2010). Tento univerzální formát metadat je vhodný pro popis jednotlivých článků v odborných časopisech. 2. Cíl a metodika Moderní knihovní a archivační systémy disponují různými mechanismy pro automatické poskytování a sdílení obsahu. Těmito systémy jsou postupně vybavovány i lokální archívy oborových a vědeckovýzkumných časopisů. Agris on-line Papers in Economics and Informatics je volně přístupný, plně recenzovaný, interdisciplinární, vědeckovýzkumný, mezinárodní časopis, který je vydáván čtvrtletně Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. Agris on-line Papers in Economics and Informatics pokrývá všechny oblasti zemědělství a rozvoje venkova zemědělskou ekonomiku, management, zemědělství, agrární politiku, informační a komunikační technologie, informační systémy, e-business, sociální ekonomiku a sociologii venkova. Vědeckovýzkumný časopis poskytuje hlavní fórum pro interakci a výzkum pro výše uvedená témata, čímž se dostal do pozice cenného zdroje pro akademiky, politiky a manažery. V současné podobě tento vědeckovýzkumný časopis existuje od roku 2009, kdy volně navázal na původní vědecký časopis Agris on-line. Od roku 2009 již publikoval několik desítek hodnotných vědeckovýzkumných článků a studií. Každým rokem je v časopisu Agris on-line vydáváno cca nových, původních příspěvků. Veškeré publikované články jsou uloženy v lokálním archívu a jsou volně dostupné ve formátu.pdf. 56 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2011

3 Implementace mechanismu protokolu OAI-PMH pro poskytování obsahu elektronického V roce 2010 byl přístup k lokálnímu repositáři pro běžné uživatele nedostatečný a bylo nutné tento obsah zpřístupnit v přehledné a snadno dostupné formě i dalším subjektům, např. knihovnám, citačním databázím, partnerům ČZU v Praze, apod. Tento přístup by měl být automatizován a strojově dostupný. Existuje mnoho nástrojů pro poskytování obsahu lokálních archívů, které byly podrobeny detailní analýze, na základě které byl vybrán jeden z nejuniverzálnějších způsobů poskytování obsahu, protokol OAI-PMH (Open Archiv Initiative Protocol for Metadata Harvesting). Sady takových nástrojů, které poskytují ucelenou prezentaci informací napříč různými standardy, jsou důležité pro jak pro vyhledávání dat tak i pro samotný přístup k datům (Devarakonda, 2011). OAI-PMH protokol definuje mechanismus pro sklízení metadatových záznamů z různých ů. OAI-PMH poskytuje jednoduchý technický prostředek poskytovatelům dat pro účely zpřístupnění svých metadat službám založeným na obecně rozšířených standardech v podobě HTTP (Hypertext Transport Protocol) a XML (Extensible Markup Language). OAI-PMH byl původně vyvinut jako prostředek pro sdružování přístupu k různým e-print archivům přes sklízení metadat a jejich agregaci. Protokol však prokázala svou užitečnost a potenciál pro širokou škálu využitelnosti a dva roky od vydání stabilní verze protokolu (2.0), je zde mnoho zajímavých vývoj v oblasti OAI Společenství (Shreeves, 2005). Metadata určená ke sběru mohou být nabízena v jakémkoliv formátu, na kterém se dohodne určitá komunita nebo libovolná skupina poskytovatelů dat a. Poskytovatel dat zahrnuje jeden nebo více ů (web serverů), které podporují OAI-PMH protokol pro účely poskytnutí metadat. Poskytovatel posílá požadavky ke sklízení poskytovatelům dat a využívá sklizená metadata k vybudování s přidanou hodnotou. Sklízení metadat (harvesting metadat) se týká specificky shromažďování metadat z různých ů do centrálního datového úložiště. Základní možnosti implementace OAI-PMH jsou: Více poskytovatelů může sklízet metadata od více poskytovatelů dat. Metadata od poskytovatelů dat mohou být sklízena tzv. agregátory, kteří mohou poskytovat služby nad těmito metadaty a zároveň matadata nabízet ke sklízení. Sklízení může být doplněno o vyhledávání. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

4 Pavel Šimek, Jan Jarolímek, Jiří Vaněk, Michal Stočes, Ivan Hrbek Poskytovatel požadavek na metadata (http) Poskytovatel dat centrálního e centrální klientská zasílající požadavky OAI-PMH požadovaná metadata (xml) serverová zasílající odpovědi OAI-MPH žádosti lokální Aplikace lokálního e Obr. č. 1, princip OAI-PMH. 3. Implementace Před samotnou implentací OAI-PMH řešení, pro potřeby lokálního e vědeckého časopisu Agris on-line Papers in Economics and Informatics, popř. dalších lokálních ů České zemědělské university v Praze, byla provedena analýza volně dostupného SW (software), který OAI-PMH podporuje např. DSpace, Drupal, apod. Výsledek analýzy prokázal, že volně dostupný SW nelze z technického hlediska nainstalovat a provozovat v prostředí České zemědělské univerzity nebo analyzovaný SW požadované služby neposkytuje v dostatečném rozsahu. Jedním z nejzávažnějších aspektů nevhodnosti volně dostupného SW je, že může být provozovány na odlišných databázových platformách, než které jsou na ČZU k dispozici nebo které jsou podporovány. Veškeré archivy a e poskytující volně dostupný obsah na ČZU, jsou postaveny na databázích MS SQL Server 2008 nebo MySQL 5. DSpace podporuje databáze PostgreSQL nebo Oracle. Databázový server Oracle je sice v prostředí ČZU k dispozici, ale není v něm uložen žádný obsah, pro který je protokol OAI-PMH využitelný. V případě DSpace by se tedy jednalo o správu dalšího databázového serveru. Ostatní volně dostupné nedisponují korektními odpověďmi na všechny požadavky OAI-PMH nebo jejich integrace do stávajícího prostředí ČZU je časově a technicky náročná. Z tohoto důvodu bylo Informačním a poradenským centrem PEF ČZU v Praze vyvinuto vlastní univerzální řešení, které se skládá z nového e pro ukládání metadata, tzv. knihovny metadata, a pro obsluhu OAI-PMH žádostí a získávání dat z jednotlivých ů ČZU. SW pro obsluhu žádostí OAI-PMH je provozována v prostředí WWW serveru Apache s využitím výkonného PHP frameworku Nette a databázové vrstvy dibi. Nette Framework byl zvolen z důvodů požadované kvality výsledné a eliminace bezpečnostních rizik. Lokální metadat je vyvinut a provozován na databázovém serveru MySQL. Celé SW řešení na platformě World Wide Web je vytvořeno jako robustní moderní s možností dalšího rozšiřování a vývoje. 58 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2011

5 Implementace mechanismu protokolu OAI-PMH pro poskytování obsahu elektronického Samotná SW pro obsluhu OAI-PMH je provozována odděleně od původního lokálního archive vědecko-výzkumného časopisu Agirs on-line Papers in Economics and Informatics. Hlavním důvodem tohoto řešení je možnost využití nového e metadat i jinými lokálními archívy, které jsou provozovány Provozně ekonomickou fakultou, popř. Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Webová podporující sběr metadat může automaticky získávat data z lokálních archívů ČZU nebo poskytuje jednoduché rozhraní pro manuální pořízení příslušných metadat konkrétních objektů uložených v lokálních databázích a archívech. Poskytovatelé Lokální e PEF ČZU Knihovna v Praze metadat žádost (http) odpověď (xml) poskytovatele 1 poskytovatele 1 klientská zasílající požadavky OAI-PMH žádost (http) Archiv AOL x 1 Aplikace AOL odpověď (xml) poskytovatel e n poskytovatele n klientská zasíljaící požadavky OAI-PMH x 2 serverová x n zasílající odpovědi na 6 OAI-MPH žádostí Obr. 2, schéma implementace OAI-PMH v prostředí ČZU v Praze. WWW pro poskytování metadat je navržena tak, že bez problému a s velmi krátkou časovou náročností dokáže vrátit validní XML soubor na všech šest dotazů standardizovaných Open Archives Initiative včetně několika dodatečných parametrů, popř. chybových či výjimkových hlášení. Na požadavek typu Identify jsou vráceny obecné informace o i metadat (viz. obr. č. 3), jako je jeho název, základní URL (Uniform Resource Locator), podporovaná verze protokolu OAI-PMH, politika mazání záznamů, kontakt na administrátora atd. Popisovaný lokální metadat podporuje OAI-PMH verze 2.0, záznamy nejsou SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

6 Pavel Šimek, Jan Jarolímek, Jiří Vaněk, Michal Stočes, Ivan Hrbek mazány nebo upravovány a čas, tedy otisk časového razítka, je uváděn v UTC (Coordinated Universal Time). Jediné, co zatím lokálního e metadat nepodporuje je komprese metadat. Seznam dostupných metadatových formátů je k dispozici na žádost ListMetadataFormat (obr. č. 4). V současné době je podporován pouze metadatový formát Dublin Core, nicméně celá a lokální je vytvořen z pohledu podpory metadatových formátů obecně, čímž je zabezpečeno uchovávání nebo transformace metadat do různých formátů. Dotaz ListMetadataFormat může být doplněn o identifier pro zjištění formátu metadat jednoho konkrétního záznamu. Jakýkoli jiný není podporován, v případě jeho použití, nebo chybného použití u Identifier, vrátí XML soubor s chybovým hlášením. verb=listmetadata Formats verb=identi xml fy Identify Obr. 3, implementace žádosti Identify. žádný Identifier xml s dostupnými formáty metadat xml s dostupnými formáty metadat nometadataformats iddoesnotexist jiný Obr. 4, implementace žádosti ListMetadataFormat. Pro snadné třídění metadatových záznamů a možnost selektivního výběru (sběru) metadat, podporuje lokální tzv. sady (obr. č. 5). Výpis všech sad je dostupný na žádost ListSets. Záznamy Agris on-line Papers in Economics and Informatics jsou uloženy v sadě oai:aol. Tento akronym je samozřejmě doplněn o celý název sady a její popis. V případě enormního nárůstu sad v lokálním metadatovém i bude vygenerovaný soubor se 100 záznamy a po těchto 100 záznamech přerušen a doplněn hodnotou resumptiontoken, na jejíž základě lze získat zbývající části seznamu sad. V případě použití jiného u nebo chybné hodnoty u resumptiontoken je aplikací vrácen XML soubor s chybovou zprávou. Celá je vytvořena univerzálně, pokud by knihovna metadat nepodporovala žádné sady, by vrátila XML soubor s vyjímkou, že žádné sady metadat nejsou definovány. 60 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2011

7 Implementace mechanismu protokolu OAI-PMH pro poskytování obsahu elektronického žádný xml s dostupnými sadami xml výjimka nosethierarchy verb=lists ets resumptiontoken jiný xml s dostupnými sadami badresumptiontoken Obr. 5, implementace žádosti ListSet. XML soubor s hlavičkami konkrétních metadatových záznamů je k dispozici po žádosti ListIdentifiers (obr. č. 6). Hlavička každého metadatového záznamu se skládá z jednoznačného identifikátoru záznamu, sad, do kterých metadatový záznam patří a časového údaje (v případě popisovaného se jedná o datum publikování článku). Žádost ListIdentifier však musí být doplněna o korektní hodnotu u metadatapreix. Výsledný XML soubor může být rovněž po 100 metadatových záznamech (hlavičkách) přerušen a doplněn o hodnotu resumptiontoken. V případě použití jiného u než u metadataprefix vrátí XML soubor s chybou. XML soubor s chybou je rovněž vracen v případě nesprávné hodnoty u metadataprefix nebo u resumptiontoken. Počet vrácených hlaviček metadatových záznamů selektovat časově pomocí atributů from, resp. until, popř. vybírat podle preferované sady atributem set. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

8 Pavel Šimek, Jan Jarolímek, Jiří Vaněk, Michal Stočes, Ivan Hrbek verb=listid entifiers metadata Prefix t from t until t set resumptiontoken jiný cannotdisseminateformat jiný Obr. 6, implementace žádosti ListIdentifiers. xml s hlavičkami metadatových záznamů xml s hlavičkami metadatových záznamů xml s hlavičkami metadatových záznamů nosethierarchy xml s hlavičkami metadat. zázn. badresumptiontok en Na žádost ListRecords je vrácen XML soubor s plným výpisem metadatových záznamů (obr. č. 7). Princip vracení XML souborů je obdobný se žádostí ListIdentifiers. Objekty (články) jsou popsány třinácti ze základních patnácti elementů DC. Jsou to: title, creator, subject, description, publisher, date, type, format, identifier, source, language, coverage a rights. 62 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2011

9 Implementace mechanismu protokolu OAI-PMH pro poskytování obsahu elektronického verb=listr ecords metadata Prefix t from t until t set resumptiontoken jiný cannotdisseminateformat jiný Obr. 7, implementace žádosti ListRecords. xml s metadaty xml s metadaty xml s metadaty nosethierarchy xml s metadaty badresumptiontok en Pro načtení jednotlivých záznamů metadat z lokálního e poskytne vytvořená WWW validní XML soubor na dotaz GetRecord (obr. č. 8). Tento dotaz však musí být doplněn o identifier, kterým se definuje konkrétní metadatový záznam a metadatapreix. V případě použití jiných ů nebo ů s nesprávnou hodnotou vrátí XML soubory s chybovými zprávami. verb=get Record metadataprefix jiný identifier jiný xml s metadaty 1 záznamu iddoesnotexist cannotdisseminateformat Obr. 8, implementace žádosti GetRecord. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

10 Pavel Šimek, Jan Jarolímek, Jiří Vaněk, Michal Stočes, Ivan Hrbek V případě uvedení jiné hodnoty parametru verb v url žádosti je vrácen XML soubor s chybou informující o nesprávně uvedeném u (obr. č. 9). 4. Závěr verb= badverb else Obr. 9, implementace žádosti s nepovolenou hodnotou verb. Architektura otevřeného přístupu k obsahu výsledků vědeckého výzkumu a místních archivů časopisů sama určuje dvě logické role roli poskytovatele dat a roli poskytovatele. Česká zemědělská univerzita v Praze, je v roli poskytovatele dat. V lokálních archivech je uložen obsah vědeckovýzkumných časopisů, konferencí, seminářů, workshopů, diplomových prací apod. a v knihovně metadat, která poskytuje službu pro sklízení metadat, samotná metadata těchto objektů z lokálních ů. Protože nebylo možné použít volně dostupný software podporující protokol sklízení metadat OAI-PMH verze 2.0, byl Informačním a poradenským centrem ČZU v Praze navržen a vyvinut systém vlastní. Celá architektura pro podporu OAI-PMH byla navržena univerzálním a přímočarým způsobem. Jen na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze existuje mnoho různých archivů a ů s různorodým obsahem a funkcemi. Bylo by tedy velmi časově náročné použít OAI-PMH řešení pro jednotlivé archivy. Z tohoto důvodu byla tedy vytvořen nezávislý metadata v podobě tzv. knihovny metadat. Metadatové záznamy popisující jednotlivé objekty lokálních archivů jsou uloženy v této knihovně. Softwarová knihovny metadat může samostatně získávat data a metadata z jednotlivých lokálních archivů a v případě, že tyto archivy data či metadata nemají ve strukturované formě, je možné příslušná metadata vytvořit manuálně. Realizovaná WWW knihovny metadat je schopna automaticky a pružně reagovat na všech šest typů požadavků OAI-PMH, tedy na žádosti Identify, ListMetadataFormat, ListSets, ListIdentifiers, ListRecords a GetRecord, včetně zpráv o chybách a vyjímkách. V případě lokálního archivu Agris on-line Papers in Economics and Informatics jsou metadata uložena ve formátu Duplic Core a každý objekt je popsán 13 elementy. Obsah tohoto je volně přístupný a jeden ze zahraničních partnerů ČZU v Praze, UAH (University of Alcalá), je z pohledu OAI-PMH v roli poskytovatele a využívá sklízení metadat pro své centrální úložiště. SW pro podporu automatického sklízení metadat na České zemědělské univerzitě v Praze byl realizován v první polovině roku 2011 a je nyní plně funkční. V současné době probíhá testování celého systému a integrace, popř. vytváření metadatových záznamů z dalších archivů ČZU v Praze. V rámci testování již někteří partneři ČZU (zejména University of Alcalá ze Španělska a GRNET z Řecka) uskutečnili úspěšné testy sklízení metadat z knihovny metadat a jsou připraveni naplnit (popř. již naplňují) své centrální e metadaty. Výsledky OAI-PMH řešení budou využity v rámci výzkumného záměru s názvem " Ekonomika zdrojů českého zemědělství a jejich efektivní využívání v rámci 64 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2011

11 Implementace mechanismu protokolu OAI-PMH pro poskytování obsahu elektronického multifunkčních zemědělskopotravinářských systémů ", Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, číslo VZ MSM Poděkování Práce, která vedla k těmto výsledkům, byla financována Evropskou komisí na základě grantové dohody č , odpovídající projektu VOA3R (Virtual Open Access Agriculture & Aquaculture Repository: Sharing Scientific and Scholarly Research related to Agriculture, Food, and Environment), voa3r.eu. Literatura ARDÖ, A.: Can We Trust Web Page Metadata? Journal of Library Metadata Volume 10, Issue 1, 2010, pages ISSN DEVARAKONDA, R., PALANISAMY, G., GREEN, JM., WILSON, BE.: Data sharing and retrieval using OAI-PMH. Earth Science Informatics. Volume: 4, Issue: 1, March 2011, Pages: 1-5. ISSN The Dublin Core Metadata Initiative. Dublin Core Metadata Element Set [online]. Version 1.1, [cit ]. Available at ERICSSON, U.; ERICSSON, J.; WENNBOM, L. Å. Open Archives and Their Significance in the Communication of Science [online]. Swedish University of Agricultural Sciences, 2010 [cit ]. Available at KOUNOUDES, AD.; ARTEMI, P.; ZERVAS, M.: Ktisis: Building an Open Access Institutional and Cultural Repository. Digital Heritage. Lecture Notes in Computer Science, 6436, Published: 2010, Pages: ISBN MIGUEL, S., CHINCHILLA-RODRIGUEZ, Z., DE MOYA-ANEGON, F.: Open Access and Scopus: A New Approach to Scientific Visibility From the Standpoint of Access. Journal of the American Society for Information Science and Technology. Volume 62, Issue 6, June 2011, Pages ISSN Open Archive Initiative. The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting [online]. Version T20:42:00Z [cit ]. Available at SHREEVES, SL., HABING, TG., HAGEDORN, K., YOUNG, JA.: Current developments and future trends for the OAI protocol for metadata harvesting. Library Trands. Volume: 53, Issue: 4, Published: September 2005, Pages: ISSN STRANACK, K.: Starting a New Scholarly Journal in Africa [online] [cit ]. Available at SUBIRATS, I., ONYANCHA, I., SALOKHE, G., KALOYANOVA, S., ANIBALDI, S., KEIZER, J.: Towards an architecture for open archive networks in agricultural sciences and technology. Online Information Review. Volume: 32, Issue: 4, Published: 2008, Pages: ISSN SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

Přenos VŠKP pomocí protokolu OAI-PMH. 1. OAI-PMH The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting

Přenos VŠKP pomocí protokolu OAI-PMH. 1. OAI-PMH The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting Přenos VŠKP pomocí protokolu OAI-PMH Jan Mach machj@vse.cz Abstrakt Příspěvek prezentuje zkušenosti s implementací přenosu metadat EVSKP-MS verze 1.1 z VŠE do NR VŠKP pomocí standardu OAI-PMH. Na příkladech

Více

XML jako prostředek pro citování informačních zdrojů

XML jako prostředek pro citování informačních zdrojů XML jako prostředek pro citování informačních zdrojů Mgr. Linda Skolková (skolkova( skolkova@ikaros.cz) Ing. Miloslav Nič, PhD. (miloslav.nic( miloslav.nic@vscht.cz) Osnova Co je citování K čemu je dobré

Více

The Australian Research Repositories Online to the World

The Australian Research Repositories Online to the World PV070 Digitální knihovny http://arrow.edu.au/ The Australian Research Repositories Online to the World (ARROW) Jméno: Petr Novák UČO: 324652 Studium: B-IN PSK, 1. ročník Datum: 5. 12. 2008 Úvod ARROW je

Více

Grey Literature ve světě

Grey Literature ve světě Grey Literature ve světě Martina Pfeiferová Státní technická knihovna m.pfeiferova@stk.cz Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2008 8. 10. 2008, VUT Brno Osnova Definice ŠL Mezinárodní konference

Více

Seminář pro vedoucí knihoven asviústavů AV ČR ASEP

Seminář pro vedoucí knihoven asviústavů AV ČR ASEP Seminář pro vedoucí knihoven asviústavů AV ČR ASEP 5. 5. 2016 ASEP bibliografická databáze repozitář Online katalog Repozitář Analytika ASEP Novinky ASEP Evidence výsledků vědecké práce ústavů AV ČR od

Více

Příloha č. 4 k výzkumné zprávě projektu VE Tomáš Hanousek. OAI-PMH pro začátečníky

Příloha č. 4 k výzkumné zprávě projektu VE Tomáš Hanousek. OAI-PMH pro začátečníky Příloha č. 4 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004 Tomáš Hanousek OAI-PMH pro začátečníky 1. OAI Přehled OAI: Open Archives Initiative (OAI) Smyslem platformy otevřených archivů je zpřístupnění na Webu

Více

Národní úložiště šedé literatury

Národní úložiště šedé literatury Národní úložiště šedé literatury 4. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 25. října 2011 Praha, Česká republika Petra Pejšová petra.pejsova@techlib.cz Přehled O projektu Cíle Výsledky Zahraniční

Více

Vydavatelská činnost - nová kompetence univerzitních knihoven

Vydavatelská činnost - nová kompetence univerzitních knihoven Vydavatelská činnost - nová kompetence univerzitních knihoven Iva Adlerová http://orcid.org/0000-0002-6287-9212 Creative Commons Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně-zachovejte licenci 3.0 Česko Univerzitní

Více

ICOLC 13 th Fall Meeting

ICOLC 13 th Fall Meeting ICOLC 13 th Fall Meeting 18. 9. 21. 9. 2011 Barbora Katolická Univerzitní knihovna ZČU v Plzni ICOLC International Coalition of Library Consortia Cíle ICOLC: Koordinace a spolupráce knihovnických konsorcií

Více

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka Metody tvorby ontologií a sémantický web Martin Malčík, Rostislav Miarka Obsah Reprezentace znalostí Ontologie a sémantický web Tvorba ontologií Hierarchie znalostí (D.R.Tobin) Data jakékoliv znakové řetězce

Více

Projekt NUŠL a další projekty v ČR

Projekt NUŠL a další projekty v ČR Projekt NUŠL a další projekty v ČR Petra Pejšová Státní technická knihovna p.pejsova@stk.cz, Osnova Základní informace o projektu Projektový tým Harmonogram Výstupy Vymezení NUŠL Dotazníkové šetření Metadata

Více

Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps

Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps Ladislav Buřita, Petr Do ladislav.burita@unob.cz; petr.do@unob.cz Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií Kounicova 65, 662 10 Brno Abstrakt:

Více

Statistiky využití článků v online repozitářích

Statistiky využití článků v online repozitářích Statistiky využití článků v online repozitářích Ing. Jan Mach Vysoká škola ekonomická v Praze, CIKS Univerzita Karlova v Praze, ÚISK Proč potřebujeme metriky Které práce v repozitáři jsou významné? Čte

Více

OPEN ACCESS WEEK 2013. k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT

OPEN ACCESS WEEK 2013. k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT OPEN ACCESS WEEK 2013 Týden na podporu otevřeného přístupu k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT VÝHODY OPEN ACCESS Autorům přinese

Více

IT v průmyslu. Standardizované komunikační rozhraní mezi MES systémem a jeho okolím. 21.4.15 Leoš Hons Leo.Hons@mescentrum.cz

IT v průmyslu. Standardizované komunikační rozhraní mezi MES systémem a jeho okolím. 21.4.15 Leoš Hons Leo.Hons@mescentrum.cz IT v průmyslu Standardizované komunikační rozhraní mezi MES systémem a jeho okolím Základní informace o MES Centrum Založeno v roce 2012 Organizace nebo spoluúčast na organizaci 15 odborných akcí (semináře,

Více

Univerzální vyhledávací portál jako integrační řešení pro digitální knihovny

Univerzální vyhledávací portál jako integrační řešení pro digitální knihovny Univerzální vyhledávací portál jako integrační řešení pro digitální knihovny Nabídka a know-how společnosti SEFIRA Iva Celbová konzultant knihovní systémy celbova@sefira.cz Nabídka SEFIRA na řešení projektu

Více

Šedá literatura a Národní úložiště šedé literatury Česká zemědělská univerzita, 6. 11. 2013 Hana Vyčítalová hana.vycitalova@techlib.cz Šedá literatura NUŠL Obsah přednášky Využití NUŠL vyhledávání, práce

Více

Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper

Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper Přehled inteligentních klientských aplikací založených na sadě Microsoft Office 2003 System Publikováno: Duben 2003 Shrnutí: Inteligentní klienti

Více

Doporučení OpenAIRE 1.1. Doporučení OpenAIRE pro poskytovatele dat

Doporučení OpenAIRE 1.1. Doporučení OpenAIRE pro poskytovatele dat Doporučení OpenAIRE 1.1 Doporučení OpenAIRE pro poskytovatele dat Listopad 2010 Obsah Úvod.....3 Poděkování a spolupracovníci. 3 Editoři. 3 Experti a recenzenti...3 Licence.4 Verze.4 Vztah k Doporučením

Více

galerie Hana Vyčítalová Národní technická knihovna Praha

galerie Hana Vyčítalová Národní technická knihovna Praha NUŠL a možnosti jeho využití pro NUŠL a možnosti jeho využití pro česká muzea a galerie muzea a galerie Hana Vyčítalová Národní technická knihovna Praha 36. Seminář knihovníků AMG ČR, Uherské Hradiště,

Více

SYSTÉM PRO KONFIGURACI KOMUNIKAČNÍCH TERMINÁLŮ A VIZUALIZACI STAVOVÝCH DAT Z KOLEJOVÝCH VOZIDEL

SYSTÉM PRO KONFIGURACI KOMUNIKAČNÍCH TERMINÁLŮ A VIZUALIZACI STAVOVÝCH DAT Z KOLEJOVÝCH VOZIDEL SYSTÉM PRO KONFIGURACI KOMUNIKAČNÍCH TERMINÁLŮ A VIZUALIZACI STAVOVÝCH DAT Z KOLEJOVÝCH VOZIDEL SYSTEM FOR CONFIGURATION OF COMMUNICATION TERMINALS AND VISUALIZATION OF STATE INFORMATION FROM RAIL VEHICLES

Více

2008 Dostupný z Licence Creative Commons Uveďte autora-zachovejte licenci 3.0 Česko

2008 Dostupný z  Licence Creative Commons Uveďte autora-zachovejte licenci 3.0 Česko Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 18.01.2017 Projekt NUŠL a další projekty v ČR Pejšová, Petra 2008 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-41957 Dílo

Více

Národní úložiště šedé literatury v roce 2012

Národní úložiště šedé literatury v roce 2012 Národní úložiště šedé literatury v roce 2012 5. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 23. října 2012 NTK, Praha, Česká republika Petra Pejšová petra.pejsova@techlib.cz Přehled Obhajoba projektu

Více

Otevřený katastr (OK)

Otevřený katastr (OK) Otevřený katastr (OK) Karel Jedlička, Jan Ježek, Jiří Petrák smrcek@kma.zcu.cz, h.jezek@centrum.cz, jiripetrak@seznam.cz Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, katedra matematiky oddělení

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

NOVÁ VERZE INTERNETOVÉHO PORTÁLU AGRIS A NEW VERSION OF INTERNET PORTAL AGRIS

NOVÁ VERZE INTERNETOVÉHO PORTÁLU AGRIS A NEW VERSION OF INTERNET PORTAL AGRIS NOVÁ VERZE INTERNETOVÉHO PORTÁLU AGRIS A NEW VERSION OF INTERNET PORTAL AGRIS Jiří Vaněk, Jan Jarolímek Anotace: Velmi efektivní způsob zpřístupnění a prezentace informací dnes představují portálová řešení,

Více

local content in a Europeana cloud

local content in a Europeana cloud local content in a Europeana cloud Evropský projekt LoCloud jako inspirace pro informační systémy památkové péče Irena Blažková Národní památkový ústav Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě, 26.-27.11.2014

Více

Horizont Otevřený přístup v programu. Mgr. Daniela Tkačíková. Ústřední knihovna VŠB-Technická univerzita Ostrava

Horizont Otevřený přístup v programu. Mgr. Daniela Tkačíková. Ústřední knihovna VŠB-Technická univerzita Ostrava Otevřený přístup v programu Horizont 2020 Mgr. Daniela Tkačíková Ústřední knihovna VŠB-Technická univerzita Ostrava Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Obsah Proč otevřený přístup? Politiky a povinnosti

Více

Úvod do tvorby internetových aplikací

Úvod do tvorby internetových aplikací CVT6 01a Úvod do tvorby internetových aplikací Osnova předmětu (X)HTML a tvorba webu pomocí přímého zápisu kódu Tvorba web designu a skládání stránek z kousků Skriptovací jazyky na webu Návrh software

Více

Systémy pro tvorbu digitálních knihoven

Systémy pro tvorbu digitálních knihoven Systémy pro tvorbu digitálních knihoven Vlastimil Krejčíř, krejcir@ics.muni.cz Ústav výpočetní techniky, Masarykova univerzita, Brno INFORUM 2006, Praha Obsah přednášky Úvod Fedora DSpace EPrints CDSware

Více

Pravidla OpenAIRE 1.1. Pravidla pro poskytovatele dat v informačním prostoru OpenAIRE

Pravidla OpenAIRE 1.1. Pravidla pro poskytovatele dat v informačním prostoru OpenAIRE Pravidla OpenAIRE 1.1 Pravidla pro poskytovatele dat v informačním prostoru OpenAIRE listopad 2010 Obsah Úvod....3 Poděkování a spolupracovníci.3 Editoři.3 Experti a recenzenti.3 Licence.4 Verze.4 Vztah

Více

2010 Dostupný z

2010 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 15.01.2017 Národní úložiště šedé literatury (NUŠL) Pejšová, Petra; Fürstová, Iveta 2010 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-41950

Více

XML Š ABLONY A JEJICH INTEGRACE V LCMS XML TEMPLATES AND THEIN INTEGRATION IN LCMS

XML Š ABLONY A JEJICH INTEGRACE V LCMS XML TEMPLATES AND THEIN INTEGRATION IN LCMS XML Š ABLONY A JEJICH INTEGRACE V LCMS XML TEMPLATES AND THEIN INTEGRATION IN LCMS Roman MALO - Arnošt MOTYČKA This paper is oriented to discussion about using markup language XML and its features in LCMS

Více

Metodika budování sbírky Webarchivu

Metodika budování sbírky Webarchivu Metodika budování sbírky Webarchivu Autoři: Bjačková Barbora, Kvasnica Jaroslav Datum vytvoření: 4. 2. 2015 Terminologie: archivace webu proces sběru, ukládání, trvalého uchovávání a zpřístupňování webových

Více

Digitalizace a Digitální archiv Státního oblastního archivu v Třeboni po čtyřech letech. Výsledky a perspektivy dalšího vývoje

Digitalizace a Digitální archiv Státního oblastního archivu v Třeboni po čtyřech letech. Výsledky a perspektivy dalšího vývoje Digitalizace a Digitální archiv Státního oblastního archivu v Třeboni po čtyřech letech Výsledky a perspektivy dalšího vývoje Struktura příspěvku Definice projektu Základní data z historie projektu Základní

Více

local content in a Europeana cloud

local content in a Europeana cloud local content in a Europeana cloud Portál Europeana, evropské projekty CARARE a LoCloud inspirace pro informační systémy památkové péče Irena Blažková Národní památkový ústav Setkání editorů GIS a správců

Více

The bridge to knowledge 28/05/09

The bridge to knowledge 28/05/09 The bridge to knowledge DigiTool umožňuje knihovnám vytvářet, administrovat, dlouhodobě uchovávat a sdílet digitální sbírky. DigiTool je možno využít pro institucionální repozitáře, sbírky výukových materiálu

Více

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Databázové systémy Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Vývoj databázových systémů Ukládání dat Aktualizace dat Vyhledávání dat Třídění dat Výpočty a agregace 60.-70. léta Program Komunikace Výpočty

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Informační systém pro vysoké a vyšší odborné školy Technická specifikace Obecný popis systému Technická specifikace Obecný popis systému Computer Aided Technologies, s.r.o. Tato příručka je součástí dokumentace

Více

Vložení identifikátorů DOI, UT WOS, UT SCOPUS a PubMed ID do záznamu

Vložení identifikátorů DOI, UT WOS, UT SCOPUS a PubMed ID do záznamu Vložení identifikátorů DOI, UT WOS, UT SCOPUS a PubMed ID do záznamu 6. 10. 2016 K publikačním výsledkům lze vkládat tzv. identifikátory dokumentů. Ty jednoznačně určují dokument v dané databázi. V ASEP

Více

Role akademické knihovny v šíření šedé literatury případová studie: Adam Mickiewicz University Repository

Role akademické knihovny v šíření šedé literatury případová studie: Adam Mickiewicz University Repository Role akademické knihovny v šíření šedé literatury případová studie: Adam Mickiewicz University Repository Małgorzata Rychlik Poznań University Library Prezentace je dostupná pod licencí Creative Commons,

Více

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu CVT6 01a Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu Internet a www Internet? Služby www ftp e-mail telnet NetNews konference IM komunikace Chaty Remote Access P2P aplikace Online games

Více

Národní úložiště šedé literatury Otevřené repozitáře, 13. 5. 2015 Petra Pejšová a Hana Vyčítalová Creative Commons Uveďte původ-neužívejte dílo komerčně-zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní Přehled o projektu

Více

Osobní archivy publikovaných odborných prací v medicíně jako součást Digitální knihovny NLK

Osobní archivy publikovaných odborných prací v medicíně jako součást Digitální knihovny NLK Osobní archivy publikovaných odborných prací v medicíně jako součást Digitální knihovny NLK Adéla Jarolímková, Národní lékařská knihovna Toto dílo dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora- Zachovejte

Více

l Kontakt s klientem SSP Popis automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci

l Kontakt s klientem SSP Popis automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci l Kontakt s klientem SSP automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci Obsah: 1. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 3 2. POPIS SLUŽBY... 4 2.1 Forma a struktura rozhraní... 4 2.2 Dostupnost služby...

Více

Národní úložiště šedé literatury. Česká zemědělská univerzita, 6. 11. 2012 Hana Vyčítalová hana.vycitalova@techlib.cz

Národní úložiště šedé literatury. Česká zemědělská univerzita, 6. 11. 2012 Hana Vyčítalová hana.vycitalova@techlib.cz Národní úložiště šedé literatury Česká zemědělská univerzita, 6. 11. 2012 Hana Vyčítalová hana.vycitalova@techlib.cz Šedá literatura NUŠL Využití NUŠL vyhledávání, práce se záznamy Právní otázky Obsah

Více

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Publikování map na webu - WMS Autor: Ondřej Dohnal, Martina Černohorská Editor: Filip Dvořáček Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK.

AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. Václav Snášel, Jiří Dvorský, Petr Šaloun, Daniela Ďuráková VŠB Technická univerzita, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Abstract Textová databáze AmphorA

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

- otevřený přístup k výsledkům vědy. Mgr. Zdeňka Firstová a Mgr. Anna Vyčítalová Univerzitní knihovna ZČU v Plzni

- otevřený přístup k výsledkům vědy. Mgr. Zdeňka Firstová a Mgr. Anna Vyčítalová Univerzitní knihovna ZČU v Plzni - otevřený přístup k výsledkům vědy Mgr. Zdeňka Firstová a Mgr. Anna Vyčítalová Univerzitní knihovna ZČU v Plzni Open Access otevřený přístup Seznámení s Open Access Zlatá a zelená cesta Výhody Open Access

Více

Otevřený přístup (Open Access) v Akademii věd ČR

Otevřený přístup (Open Access) v Akademii věd ČR Otevřený přístup (Open Access) v Akademii věd ČR Iva Burešová buresova@knav.cz Úvodní část tohoto článku čtenáře stručně seznamuje s Politikou otevřeného přístupu Akademie věd České republiky (AV ČR),

Více

Otevřený přístup k vědeckým informacím v Horizontu 2020 Brno International RD Network 3. 6. 2015, Brno

Otevřený přístup k vědeckým informacím v Horizontu 2020 Brno International RD Network 3. 6. 2015, Brno Otevřený přístup k vědeckým informacím v Horizontu 2020 Brno International RD Network 3. 6. 2015, Brno Jiří Kotouček National Contact Point for Legal Issues of Horizon 2020 http://ec.europa.eu/research/participants/

Více

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ M. Sysel, I. Pomykacz Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, Česká republika

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Specifikace rozhraní. Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Martin Falc, SW architekt.

Specifikace rozhraní. Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Martin Falc, SW architekt. C E R T I C O N www.certicon.cz V Á C L A V S K Á 1 2 1 2 0 0 0 P R A H A 2 Specifikace rozhraní Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů Martin Falc, SW architekt

Více

radka.rimanova@techlib.cz Schůzka členů konsorcií projektu VZ09003 NTK 30. 3. 2011, NTK, Praha

radka.rimanova@techlib.cz Schůzka členů konsorcií projektu VZ09003 NTK 30. 3. 2011, NTK, Praha Archívy konsorcií z projektů NTK v režimu Posttermination Access radka.rimanova@techlib.cz Schůzka členů konsorcií projektu VZ09003 NTK 30. 3. 2011, NTK, Praha Proč archivy 210 mm rychle se měnící skladba

Více

Jak budeme řešit otevřená data ve veřejné správě? Michal Rada Ministerstvo vnitra ČR

Jak budeme řešit otevřená data ve veřejné správě? Michal Rada Ministerstvo vnitra ČR Jak budeme řešit otevřená data ve veřejné správě? Michal Rada Ministerstvo vnitra ČR OPEN Není to jen o samotných datech Hodně se hovoří o opendatech jako otevřených datech Příkladem jsou otevřená data

Více

TRENDY VYUŽÍVÁNÍ INTERNETU V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH TRENDS OF INTERNET AVAILABILITY IN THE AGRICULTURE SECTOR. Jan Jarolímek, Karel Kubata

TRENDY VYUŽÍVÁNÍ INTERNETU V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH TRENDS OF INTERNET AVAILABILITY IN THE AGRICULTURE SECTOR. Jan Jarolímek, Karel Kubata TRENDY VYUŽÍVÁNÍ INTERNETU V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH TRENDS OF INTERNET AVAILABILITY IN THE AGRICULTURE SECTOR Jan Jarolímek, Karel Kubata Souhrn: Informační a poradenské centrum PEF již pátým rokem provádí

Více

1. Webové služby. K čemu slouží? 2. RPC Web Service. 3. SOA Web Service. 4. RESTful Web services

1. Webové služby. K čemu slouží? 2. RPC Web Service. 3. SOA Web Service. 4. RESTful Web services 13. Webové služby. K čemu slouží? Popis a vyhledávání služeb. Co je a k čemu slouží orchestrace a choreografie služeb. Technologie pro implementaci služeb 1. Webové služby. K čemu slouží? Definice WS -

Více

VYUŽITÍ ICT V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH ČR ICT UTILIZATION IN AGRARIAN COMPANIES IN THE CZECH REPUBLIC

VYUŽITÍ ICT V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH ČR ICT UTILIZATION IN AGRARIAN COMPANIES IN THE CZECH REPUBLIC VYUŽITÍ ICT V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH ČR ICT UTILIZATION IN AGRARIAN COMPANIES IN THE CZECH REPUBLIC Jan Jarolímek, Jiří Vaněk, Radek Brázda Souhrn Rozšíření informačních a komunikačních technologií, včetně

Více

Česká národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím

Česká národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím Česká národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím INFORUM 2016: 22. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 24. 25. 5. 2016 Jiří Kotouček Jana Kratěnová Osnova

Více

Libraries in the Digital age (LIDA) 2012 University of Zadar, Zadar, Chorvatsko 18. 6. 2012 22. 6. 2012

Libraries in the Digital age (LIDA) 2012 University of Zadar, Zadar, Chorvatsko 18. 6. 2012 22. 6. 2012 Cestovní zpráva 1 Libraries in the Digital age (LIDA) 2012 University of Zadar, Zadar, Chorvatsko 18. 6. 2012 22. 6. 2012 Part I, 18-20 June: CHANGES in the world of library services: Evolution and innovation

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Databázové a informační systémy

Databázové a informační systémy Databázové a informační systémy doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Obsah Jak ukládat a efektivně zpracovávat

Více

RD.CZ : EVIDENCE DIGITALIZOVANÝCH DOKUMENTŮ A SLEDOVÁNÍ PROCESU ZPRACOVÁNÍ

RD.CZ : EVIDENCE DIGITALIZOVANÝCH DOKUMENTŮ A SLEDOVÁNÍ PROCESU ZPRACOVÁNÍ RD.CZ : EVIDENCE DIGITALIZOVANÝCH DOKUMENTŮ A SLEDOVÁNÍ PROCESU ZPRACOVÁNÍ Pavel Kocourek, Incad Praha Přestože mnohé knihovny v České republice digitalizují své dokumenty a další se na to chystají, neprobíhá

Více

Informační predátoři a jiná řešení. PhDr. Jindra Planková, Ph.D. Ústav informatiky, FPF Slezská univerzita v Opavě

Informační predátoři a jiná řešení. PhDr. Jindra Planková, Ph.D. Ústav informatiky, FPF Slezská univerzita v Opavě Informační predátoři a jiná řešení PhDr. Jindra Planková, Ph.D. Ústav informatiky, FPF Slezská univerzita v Opavě Pokrok či utopie? Permanentní konfrontování s měnícím se a transformujícím prostředím Tvorba

Více

Jak na CrossRef, DOI, CrossCheck, OJS a další? Lenka Němečková Věra Pilecká Ústřední knihovna ČVUT

Jak na CrossRef, DOI, CrossCheck, OJS a další? Lenka Němečková Věra Pilecká Ústřední knihovna ČVUT Jak na CrossRef, DOI, CrossCheck, OJS a další? Lenka Němečková Věra Pilecká Ústřední knihovna ČVUT Proč CrossRef, DOI, CrossCheck a OJS? Základní mezinárodní standardy odborného publikování Téměř nutnost

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ECM. Enterprise Content Management. čt 9:15 Petr Bouška (xboup00) Zbyněk Hostaš Lukáš Maršíček Martin Nikl (xnikm00)

ECM. Enterprise Content Management. čt 9:15 Petr Bouška (xboup00) Zbyněk Hostaš Lukáš Maršíček Martin Nikl (xnikm00) ECM Enterprise Content Management čt 9:15 Petr Bouška (xboup00) Zbyněk Hostaš Lukáš Maršíček Martin Nikl (xnikm00) Co nás čeká... Definice ECM Problém podnikového obsahu Historie vzniku ECM Architektura

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Jakub Šesták. http://www.cesnet.cz/services/data-storage/?lang=en ESEJ DO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ KNIHOVNY

Jakub Šesták. http://www.cesnet.cz/services/data-storage/?lang=en ESEJ DO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ KNIHOVNY MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Datové služby sdružení CESNET http://www.cesnet.cz/services/data-storage/?lang=en ESEJ DO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ KNIHOVNY Jakub Šesták 5. 12. 2014 1. ročník navazujícího

Více

Digitální knihovny možnosti využití DSpace a EPrints. Daniela Tkačíková Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava

Digitální knihovny možnosti využití DSpace a EPrints. Daniela Tkačíková Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Digitální knihovny možnosti využití DSpace a EPrints Daniela Tkačíková Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Seminář EUNIS, Špindlerův Mlýn, 29.-30. 5. 2006 Východiska potřeba zpřístupnění informací o části

Více

ResourceSync: synchronizace zdrojů na internetu

ResourceSync: synchronizace zdrojů na internetu ResourceSync: synchronizace zdrojů na internetu Vlastimil Krejčíř krejcir@ics.muni.cz 22. května 2014 ResourceSync Co je ResourceSync? Protokol pro synchronizaci jakýchkoli zdrojů na internetu, který umožňuje

Více

ROZVOJ ICT A PDA ZAŘÍZENÍ THE DEVELOPMENT OF ICT AND PDA DEVICES Jiří Vaněk

ROZVOJ ICT A PDA ZAŘÍZENÍ THE DEVELOPMENT OF ICT AND PDA DEVICES Jiří Vaněk ROZVOJ ICT A PDA ZAŘÍZENÍ THE DEVELOPMENT OF ICT AND PDA DEVICES Jiří Vaněk Anotace: Příspěvek se zabývá rozvojem informačních a komunikačních technologií se zaměřením na trendy technického a programového

Více

Grey literature ve světě. Martina Pfeiferová. Státní technická knihvona m.pfeiferova@stk.cz

Grey literature ve světě. Martina Pfeiferová. Státní technická knihvona m.pfeiferova@stk.cz Grey literature ve světě Martina Pfeiferová Státní technická knihvona m.pfeiferova@stk.cz Příspěvek si klade za cíl informovat o šedé literatuře ve světě a to prostřednictvím mezinárodní konference pro

Více

Kde hledat odborné články?

Kde hledat odborné články? Kde hledat odborné články? Martina Machátová E-mail: machat@mzk.cz Tel.: 541 646 170 Poslední aktualizace: 8. června 2015 The Free Library http://www.thefreelibrary.com/ Obsahuje skoro 25 milionů článků

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Sluţba Karlovarského kraje pro ukládání dokumentů a dat na území kraje

Sluţba Karlovarského kraje pro ukládání dokumentů a dat na území kraje Sluţba Karlovarského kraje pro ukládání dokumentů a dat na území kraje od záměru k realizaci Petr Kulda, Karlovarský kraj Roman Kratochvíl, ICZ a.s. Agenda 1. Historie projektu 2. Harmonogram projektu

Více

UKÁZKOVÉ PŘÍKLADY VYUŽITÍ VIRTUÁLNÍCH GLÓBŮ NEJEN V GEOVĚDÁCH

UKÁZKOVÉ PŘÍKLADY VYUŽITÍ VIRTUÁLNÍCH GLÓBŮ NEJEN V GEOVĚDÁCH Počítačová kartografie, 2013, Plzeň UKÁZKOVÉ PŘÍKLADY VYUŽITÍ VIRTUÁLNÍCH GLÓBŮ NEJEN V GEOVĚDÁCH Elena Belai Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta matematiky, Geomatika elenabelai@seznam.cz Klíčová

Více

Jiří DOSTÁL Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, KTEIV. Interaktivní tabule ve vzdělávání

Jiří DOSTÁL Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, KTEIV. Interaktivní tabule ve vzdělávání Jiří DOSTÁL Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, KTEIV Interaktivní tabule ve vzdělávání 1 Úvod Didaktická technika a učební pomůcky se pro dnešní generaci vzdělávání staly téměř nepostradatelnými.

Více

Open Journal Systems na ČVUT. Věra Pilecká (ÚK ČVUT)

Open Journal Systems na ČVUT. Věra Pilecká (ÚK ČVUT) Open Journal Systems na ČVUT Věra Pilecká (ÚK ČVUT) Open Journal Systems (OJS) http://pkp.sfu.ca/ojs/ redakční systém založený na open source softwaru pro správu a publikování elektronických časopisů umožňuje:

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 2/2015 Věc Evidence výsledků tvůrčí činnosti zaměstnanců a studentů Univerzity Pardubice v interním informačním systému OBD Působnost pro všechny útvary a studenty univerzity

Více

EBSCO Information Services a více než 60ti letá tradice. Ostrava, Vysoká škola báňská, TU

EBSCO Information Services a více než 60ti letá tradice. Ostrava, Vysoká škola báňská, TU Společnost EBSCO Information Services a více než 60ti letá tradice Vás srdečně vítá na konferenci Ostrava, Vysoká škola báňská, TU Přináší více zdrojů pro Vaši knihovnu pouze více problémů? EBSCO ví, jak

Více

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba 1. 1. Správa podnikového obsahu (Enterprise Content Management ECM) Strategie, metody a nástroje

Více

Vytvoříme národní systém [šedé] literatury?!

Vytvoříme národní systém [šedé] literatury?! Vytvoříme národní systém [šedé] literatury?! Martin Svoboda Státní technická knihovna, Praha M.Svoboda@stk.cz Přehled Motivace Právní prostředí Něco o ŠL Náčrt systému Na čem je třeba se shodnout Závěr

Více

Šedá literatura v STK: nové aktivity, nové obzory

Šedá literatura v STK: nové aktivity, nové obzory Šedá literatura v STK: nové aktivity, nové obzory Petr Novák Státní technická knihovna, Praha P.Novak@stk.cz Proč se zabývat ŠL není běžně dostupná prostřednictvím knihkupectví těžko se vyhledává těžko

Více

Horizont 2020 a otevřený přístup k vědeckým publikacím a výzkumným datům:

Horizont 2020 a otevřený přístup k vědeckým publikacím a výzkumným datům: Horizont 2020 a otevřený přístup k vědeckým publikacím a výzkumným datům: proč, co, kdy a kam Mgr. Daniela Tkačíková Ústřední knihovna Vysoké školy báňské-technické univerzity Ostrava Inforum 2014, Praha,

Více

Právní aspekty šedé literatury

Právní aspekty šedé literatury Právní aspekty šedé literatury Seminář právní aspekty e-learningu Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno 16. června 2010 Petra Pejšová, NTK Praha Radim Polčák, MU Brno Přehled Co je šedá literatura

Více

Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy. Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9.

Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy. Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9. Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9. 2014, Praha Kontext ČVUT nejstarší česká technika (1707) 8 fakult, 5 vysokoškolských

Více

Novinky v e-zdrojích NLK. Adéla Jarolímková, NLK

Novinky v e-zdrojích NLK. Adéla Jarolímková, NLK Novinky v e-zdrojích NLK Adéla Jarolímková, NLK E-knihy EBSCO ebook 3 tituly, trvalý nákup Přístup pro jednoho uživatele (současně) Možnost online prohlížení i off-line stažení do počítače, čtečky či jiného

Více

WWW. Petr Jarolímek, DiS. Školní rok: 2008-09

WWW. Petr Jarolímek, DiS. Školní rok: 2008-09 WWW prezentace firmy v ASP.NET Petr Jarolímek, DiS PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2008-09 Abstrakt Nastudovat, porovnat, vyhodnotit problematiku modulárních systémů, vyhodnotit výhody a nevýhody. Dále naprogramovat

Více

Národní úložiště šedé literatury Mgr. Iveta Fürstová

Národní úložiště šedé literatury Mgr. Iveta Fürstová Národní úložiště šedé literatury Mgr. Iveta Fürstová Červen 2011 Národní úložiště šedé literatury Ve veřejné správě v České republice vzniká denně velké množství šedé literatury, která v současné době

Více

Ukládání a archivace dat

Ukládání a archivace dat Ukládání a archivace dat vzniklých digitalizací v Digitálním archivu SOA v Třeboni Základní cíle projektu Vytvořit systém, který bude zaštiťovat postupy spojené s digitalizací archivních materiálů vytváření

Více

Odstíny a nuance Open Access

Odstíny a nuance Open Access Odstíny a nuance Open Access Jindra Planková Ústav informatiky, Slezská univerzita FPF, Opava jindra.plankova@fpf.slu.cz INFORUM 2014: 20. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 27.

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

Linked Heritage. Koordinace standardů a technologií za účelem obohacení Europeany. Alena Součková

Linked Heritage. Koordinace standardů a technologií za účelem obohacení Europeany. Alena Součková Linked Heritage Koordinace standardů a technologií za účelem obohacení Europeany Alena Součková Základní cíle Získat pro Europeanu velký objem nových dat, a to nejen z veřejného, ale i ze soukromého sektoru

Více

IMPLEMENTACE SYSTÉMU GROUPWISE NA PEF ČZU V PRAZE IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM GROUPWISE ON THE PEF ČZU PRAGUE. Jiří Vaněk, Jan Jarolímek

IMPLEMENTACE SYSTÉMU GROUPWISE NA PEF ČZU V PRAZE IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM GROUPWISE ON THE PEF ČZU PRAGUE. Jiří Vaněk, Jan Jarolímek IMPLEMENTACE SYSTÉMU GROUPWISE NA PEF ČZU V PRAZE IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM GROUPWISE ON THE PEF ČZU PRAGUE Jiří Vaněk, Jan Jarolímek Anotace: Příspěvek se zabývá hlavními trendy rozvoje programů pro

Více

Přidružené publikace v České republice

Přidružené publikace v České republice Přidružené publikace v České republice Petra Pejšová a Hana Vyčítalová Národní technická knihovna, Praha Seminář ke zpřístupňování šedé literatury, 23. října 2013 6. Ročník Semináře ke zpřístupňování šedé

Více