Šortky VŠFS VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI, INAUGURACE REKTORKY VŠFS STÁTNICE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Šortky VŠFS VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI, INAUGURACE REKTORKY VŠFS STÁTNICE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY"

Transkript

1 š k o l a k a t e d r y k l u b Šortky VŠFS zpravodaj VŠFS číslo 1 říjen 2006 V srpnu proběhly státní závěrečné zkoušky STÁTNICE VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI, jsme součástí veliké rodiny VŠFS, do které se řadí v Praze, Mostě a Kladně přibližně studentů, 270 interních a externích pedagogů, 90 manažerů a organizačních pracovníků. Počet partnerů a přátel naší školy se nepokusím ani spočítat - narůstá v čase geometrickou řadou. Nesmíme ovšem zapomínat, že jako každý úspěšný subjekt i my máme své nepřátele. Těch se však nelekejme, na množství nehleďme! Náš úspěch závisí konec konců jen a jen na naší profesionalitě a vstřícném přístupu. Na tom, jak budeme do každodenní práce vkládat nejen rozum, ale i srdce. Utvářejme, prosím, prostředí, pracovní i osobní vztahy na naší škole na principech vzájemné úcty a otevřenosti, ale také přátelské náročnosti a odpovědnosti. Budu velmi ráda, když k tomu všemu přispěje svým dílem i interní zpravodaj Šortky, který dnes poprvé držíte v ruce. Děkuji vám za spolupráci a přeji naší rodince úspěšný akademický rok 2006/2007! INAUGURACE REKTORKY VŠFS Slavnostní inaugurace rektorky VŠFS Bohuslavy Šenkýřové se uskutečnila dne 7. září 2006 v Panteonu Národního muzea. Ceremoniálu se zúčastnila celá řada akademických hodnostářů českých veřejných i soukromých vysokých škol. S přátelským pozdravem vystoupila nová ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová, členka akademické rady VŠFS. Novou rektorku pozdravil i další člen naší akademické rady ministr financí Vlastimil Tlustý. Ten ve svém projevu zdůraznil roli Bohuslavy Šenkýřové při vzniku a vývoji Vysoké školy finanční a správní a popřál jí mnoho sil při naplňování dalších plánovaných cílů. Krátkou zdravici přednesli i předseda České konference rektorů Petr Sáha a rektor Vysoké školy ekonomické Richard Hindels. Slavnostní ceremoniál zpestřilo vystoupení dívčího houslového tria Nobles, které svými skladbami Pink Panter a Fate nadchlo přítomné hosty. Jménem celé redakční rady si dovolujeme nové rektorce poblahopřát a současně popřát i mnoho sil a odhodlání při naplňování všech jejích vizí a cílů. STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY V druhé polovině srpna proběhly ve všech studijních střediscích VŠFS bakalářské státní závěrečné zkoušky (StZk), v Praze a Mostě i v magisterském studiu. Zkoušky proběhly všude bez větších problémů. Výše uvedený graf zhodnocuje úspěšnost zkoušek v obou formách studia, podrobnosti naleznete na str. 2. POZVÁNÍ NA AKREDITAČNÍ KOMISI V květnu 2006 navštívila VŠFS účelová pracovní skupina Akreditační komise (AK) pod vedením profesora M. Sojky s cílem provést hodnocení zaměřené na navazující magisterské studium a zajištění akreditovaných činností na studijních střediscích Most a Kladno. Závěrečná zpráva byla projednávána na zasedání AK Za přítomnosti prorektorů V. Čecháka a A. Kubíčka jsem vyslechla mnoho pochvalných slov za přístup všech pracovníků školy, kteří byli členy komise osloveni. Vysoce byla oceněna kvalita zprávy, zejména její analytičnost a to, že uvádí jak přednosti školy, tak existující problémy. Na jednání zaznělo, že v oblasti vědecko-výzkumné práce výrazně převyšujeme ostatní SVŠ. V závěru zprávy, kterou obdržíme v následujících dnech a zveřejníme na webu, se uvádí několik doporučení. To, které nás nejvíc překvapilo, se týká nespokojenosti studentů v Mostě se zajištěním výuky a s komunikací mezi Mostem a Prahou. To je výzva pro studentský parlament i vedení školy. Slavnostní otevření nových prostor str. 2 K čemu a proč Šortky? str. 4 Nový systém péče o zaměstnance str. 6

2 2 Vysoká škola finanční a správní Vzdělávací program pro ředitele škol ústeckém kraji V září tohoto roku se uskuteční jednodenní seminář pro téměř 50 ředitelů škol zřízených magistrátem Ústí nad Labem, a to ve formě vzdělávacího programu pro oblast průběžného vzdělávání podle zákona č. 312/ 2002 Sb., jehož tématem je Správní řízení. Cílem kurzu je prohloubení znalostí z oblasti správního procesu s ohledem na vzdělávání se zaměřením na instituty a normy nového zákona, jež jsou ve srovnání s původní právní úpravou nové, popřípadě v nichž dochází k obsahovému posunu. Jazyková příprava pro kurzy BSBA a MBA Vysoká škola finanční a správní rozšiřuje nabídku svých služeb pro studenty mající zájem o studium amerického bakalářského (BSBA) a magisterského (MBA) studia. V září otevírá první běh měsíčního intenzivního kurzu anglického jazyka, který budoucí studenty připraví po gramatické i terminologické stránce na jazykově náročné studium. Tématické okruhy kurzu jsou zaměřeny na oblasti: Marketing, Accounting, Communication and Research, Quantitative Methods Strategy, Economics, Information Systems, Finance, Legal Systems, High Performance Organization, International Business, Příprava na test Accuplacer a English composition a gramatika. Přednášet v nich budou zkušení lektoři vyučující přímo v programech BSBA a MBA. Státní závěrečné zkoušky pokračování ze str. 1 V Praze se v bakalářském studiu zúčastnilo státních závěrečných zkoušek celkem 337 studentů, z nichž je úspěšně složilo 278, což činí 82 %. V magisterském studiu se zúčastnilo celkem 160 studentů, z nichž úspěšně absolvovalo 140, což činí 88 %. Nejvíce neúspěšných studentů bylo z oboru Veřejná správa, a to z oborového předmětu stejného názvu. V Mostě absolvovalo StZk v bakalářském studiu celkem 103 studentů, úspěšně ji složilo 93, což činí 90 %. V magisterském studiu se zkoušek zúčastnilo SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÝCH PROSTOR 23 studentů, úspěšně je absolvovalo 22. Na VŠFS Kladno probíhaly StZk pouze v bakalářském studiu, a to ze dvou oborů: Veřejná správa a Řízení podniku a podnikové finance. Celkem se zúčastnilo 99 studentů, úspěšně absolvovalo 80 studentů, tedy 81 %. Většina ze všech neúspěšných studentů bude opakovat u dalších StZk jeden předmět. Celkově lze konstatovat, že studenti přípravu na StZk nepodcenili a byli v podstatě dobře připraveni. Antonín Kubíček Sídlo VŠFS se na 1. září 2006 obléklo do slavnostního. Byly dokončeny všechny úpravy exteriéru, budovu rozzářila stálá výzdoba zelení, zdokonalil se informační systém a i v těch nejskrytějších prostorách proběhl generální úklid. Proč? Konalo se zde totiž slavnostní otevření půdní vestavby za účasti mnoha významných hostů. Její výstavba byla financována rozhodující měrou městskou částí Praha 10 a Magistrátem hlavního města Prahy. Rektorka proto ve svém proslovu před odhalením pamětní desky nezapomněla poděkovat jak zástupcům městské části, tak všem subjektům (včetně pracovníků školy), které se na přestavbě i dalších úpravách podílely. Naproti tomu význam přítomnosti vysoké školy na Praze 10 vyzdvihl tajemník úřadu městské části Ing. Martin Slavík. Slavnostní akt odhalení pamětní desky byl zakončen exkurzí účastníků po nových prostorách. Ing. Martin Slavík, tajemník Úřadu městské části Prahy 10, před pamětní deskou a Mgr. Vladislav Lipovský, zástupce starosty pro oblast školství, vzdělávání, kulturu a granty. Hlavní úkoly VŠFS na akademický rok 2006/2007 Jako každoročně přijalo kolegium rektorky na prvním zasedání hlavní úkoly VŠFS pro akademický rok 2006/2007. Tento základní roční plánovací dokument vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠFS na období Stanovuje tyto priority pro jednotlivé úseky činnosti: 1. Dokončit žádost o akreditaci DSP a předložit ji AK MŠMT. 2. Zdokonalit systém efektivního řízení kateder a zkvalitnění jejich práce. 3. Stabilizovat studijní předměty, obory a zajistit prostupnost jednotlivých typů studia. 4. Reakreditovat bakalářské studium studijního oboru ŘPPF. 5. Aktivně zapojovat katedry do vědecko - výzkumné práce, 6. Realizovat plán zahraničních výměn a obchodních aktivit v CVŽ. 7. Prohlubovat marketingové postupy na všech úsecích (zavádět a posilovat prvky marketingového řízení). 8. Dokončit rekonstrukci objektu Estonská. 9. Vyhodnotit perspektivnost stávajících akreditovaných studijních programů a oborů tj. - analýza dalšího rozvoje možností VŠFS na edukačním trhu v horizontu roku 2010, - komplexní marketingová analýza jednotlivých oborů akreditovaných studijních programů, - stanovení nových rozvojových programů a oborů z hlediska vizí a poslání školy. Milan Kašík

3 Vysoká škola finanční a správní 3 Buddy Systém Buddy Systém je dobrovolná studentská organizace, jejímž cílem je péče o zahraniční studenty a usnadnění jejich studijního pobytu na VŠFS. Pokud se i vy chcete zdokonalit v cizím jazyce, poznat nové přátele a zažít nové zážitky a jste ochotni nabídnout pomocnou ruku, rádi vás přivítáme mezi Buddy studenty. Tzv. Buddy studenti budou k dispozici zahraničním studentům v průběhu jejich studia na VŠFS. Pro více informací můžete kontaktovat jednoho z našich Buddy studentů Martina Valenčíka ( případně zahraniční oddělení. V uplynulém akademickém roce jsme přivítali celkem Praha vzdělává své úředníky na VŠFS Vedoucí pracovníci Magistrátu hlavního města Prahy se rozhodli doplnit si vysokoškolské vzdělání na naší škole. O dosažení bakalářského stupně, který je nezbytný pro výkon vedoucích funcí ve veřejné správě, se v akademickém roce 2006/2007 bude v oboru Veřejná správa snažit homogenní skupina 14 zaměstnanců MHMP, převážně z dopravně-správní agendy. 4 zahraniční studenty z Francie. V zimním semestru 2006/2007 očekáváme příjezd třinácti zahraničních studentů. Institut sociálního rozvoje V přízemních prostorách studijního střediska VŠFS Kladno vzniká Institut sociálního rozvoje, o.p.s., jako společnost na podporu dosahování trvale udržitelného rozvoje na celém území ČR s prioritním zaměření na řešení projektů Evropského sociálního fondu. Institut sociálního rozvoje zakládají poradenské společnosti Processes, a.s., a PVM projekt s.r.o. VŠFS je v projektu partnerem zodpovědným zejména za vzdělávací aktivity a má své zastoupení ve správní i dozorčí radě. KURZY FINANCOVANÉ ESF VŠFS podala v roce 2005 v rámci první výzvy OPRLZ (Operační program rozvoje lidských zdrojů) žádost o finanční podporu grantového projektu zaměřeného na podporu a rozvoj bakalářského a magisterského studijního programu. Projekt VŠFS ve výběrovém řízení uspěl a byl zahájen v zimním semestru Cílem projektu je rozšířit a prohloubit teoretické i praktické znalosti studentů VŠFS a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Projekt je financován ze Strukturálních fondů EU (konkrétně ESF), a pořádané kurzy jsou proto studentům na studijních střediscích v Kladně a Mostě nabízeny zdarma. Výše zmíněné kurzy jsou rozděleny do dvou základních kategorií, a to na semináře vyučované v anglickém jazyce a semináře orientované na praktické aplikace teoretických znalostí (aplikované kurzy). Předměty vyučované v anglickém jazyce jsou primárně zaměřeny na posílení schopnosti studentů porozumět odborným problémům a formulovat vlastní hypotézy a kvalifikované závěry v angličtině. Tyto kurzy v zásadě kopírují předměty vyučované v českém jazyce v rámci standardního studijního programu VŠFS. Obdobně je tomu i u předmětů aplikovaných, které jsou přednášeny v češtině a cíleny zejména na posílení praktické využitelnosti teoretických znalostí. V rámci výuky je využíváno řešení konkrétních problémů a příklady z praxe. Výčet nabízených seminářů a jejich uznatelnost v rámci VŠFS lze nalézt na stránkách školy: Zájem studentů VŠFS o kurzy vyučované v rámci projektu je vysoký. V roce 2005 absolvovalo 259 studentů, z nichž někteří využili možnosti studovat více nabízených seminářů. Podmínkou absolvování je úspěšné napsání dvou testů (kurzy v a.j.), resp. zpracování a prezentace seminární práce na dané téma (aplikované kurzy). Po úspěšném zakončení získávají studenti absolventský certifikát, jehož předání se uskutečňuje v rámci minikonference, na které prezentují své práce nejlepší studenti aplikovaných kurzů. Součástí projektu je i anketa, ve které studenti mohou zhodnotit kvalitu daného semináře, a to na základě několika kritérií. Výčet kritérií a průměrné výsledky ankety v letním semestru 2006 budou uveřejněny v časopise Xadonia v listopadu Jan Čadil, odborný garant projektu PŘEDSTAVUJEME Doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc. vedoucí katedry rozpočtové politiky a managementu veřejného sektoru Co bylo hlavní motivací přestoupit ze slovutné veřejné vysoké školy na soukromou? Hlavním důvodem mého odchodu z VŠE byla nemožnost naplnit vize a představy o dalším směřování školy, a proč to nepřiznat, i nepříliš příznivé pracovní prostředí poté, co jsem se o jejich prosazení začala zasazovat. Po určitém období váhání jsem se rozhodla i nadále pracovat na vysoké škole. Svým vysoce profesionálním a lidským přístupem si mě získala rektorka VŠFS Dr. Šenkýřová, a tak jsem přijala její nabídku. Veřejné finance a státní rozpočet jsou prubířským kamenem vládních garnitur, v čem vidíte možnosti vysokoškolské přípravy v tomto oboru? Tento obor se ve své podstatě dotýká každého občana. A proto náš fiskální systém a instituce veřejné správy potřebují schopné a dobře připravené ekonomy. Bez potřebných znalostí o rozpočtovém systému, fiskální politice a zejména o daních se ve své každodenní činnosti neobejdou. S jakým krédem přispějete k naplnění poslání naší školy? Být učitelem je víc než poslání je to úděl. Vždy jsem usilovala být dobrým učitelem. Prestiž vysoké školy závisí na tom, kdo tam učí, co učí, jak učí a bádá a jak úspěšní jsou její absolventi. Chci svojí prací přispět k permanentnímu procesu neustálého zvyšování její prestiže. NAŠE SPOLUPRACOVNÍKY

4 4 Vysoká škola finanční a správní Nový obsah sekce Výzkum a projekty na internetových stránkách Většina studentů, učitelů a ostatních zaměstnanců VŠFS jistě ví, že vedle výuky probíhá na naší škole také výzkum a realizuje se řada projektů zaměřených zejména na vzdělávání či regionální rozvoj. Zřejmě málokdo však tuší, kolik takových projektů je, kteří lidé se na jejich řešení podílejí a co přesně se snaží vyřešit. Nově jsou tyto a mnohé další informace veřejně přístupné na internetových stránkách VŠFS, v sekci Výzkum a projekty. Zároveň zde bylo v sekci Lidé a publikační činnost rozšířeno spektrum informací o jednotlivých přednášejících; k seznamu publikovaných prací a navštívených konferencí přibyl seznam projektů, na kterých se podíleli nebo podílejí. V budoucnu budou tyto informace doplněny stručným odborným životopisem, což jistě dodá naší škole ještě konkrétnější tvář. Pozvánka na PLES Také se těšíte na každoroční ples Vysoké školy finanční a správní a Bankovní akademie? Letos se koná v sobotu v Paláci Žofín. Bohatý program připravujeme ve všech třech sálech. Těšit se tak můžete na cimbálovou muziku Jožky Šmukaře, módní show nebo soutěž ve vázání kravat a motýlků. Jeden ze sálů vás bude lákat tanečními rytmy diska a jako překvapení na vás čeká ve Velkém sále i STAR večera. Provázet programem bude Karel Voříšek. Nezapomeňte, vstupenky jsou v prodeji od listopadu Tisková konference, Kladno 29. srpna 2006 V závěru srpna proběhlo v Kladně tradiční setkání s novináři. Přátelské prostředí baru Zanzibar tentokrát zažilo až nebývalý zájem středočeských novinářů. Jistě i proto, že hlavními hosty konference byli primátor města Kladna Dan Jiránek a jeho náměstek Antonín Kajgr. Na tiskové konferenci byl představen nový regionální partner kladenského studijního střediska Kladno Energy Businesses, hovořilo se o nově vznikajícím Institutu sociálního rozvoje a primátor spolu se svým náměstkem předložili novinářům svoji představu o budoucím využití spodního patra budovy, ve které sídlí i studijní středisko VŠFS. Informace ke všem těmto tématům naleznete uvnitř Šortek. Po dotazech novinářů ale došlo Socrates/Erasmus na VŠFS V akademickém roce 2005/2006, kdy se VŠFS do programu Socrates/ Erasmus připojila, vycestovalo na zahraniční studijní pobyt celkem 20 studentů (6 do Rakouska, 5 do Německa, 5 do Francie, 2 do Finska a 2 na Island). Závěrečné zprávy z pobytů jednotlivých studentů v zahraničí si můžete prohlédnout na našich webových stranách v sekci Zahraniční spolupráce/studium v zahraničí. V zimním semestru 2006/2007 se na studium v zahraničí připravuje již 23 studentů. Dalším zájemcům můžeme nabídnout 22 míst v letním semestru na některé z partnerských vysokých škol v 10 různých zemích Evropy. Bližší informace Vám poskytne zahraniční oddělení případně je naleznete na našich webových stránkách. K ČEMU A PROČ ŠORTKY? I přes neoddiskutovatelné přednosti elektronické komunikace mezi zaměstnanci, pedagogy a studenty si tištěné firemní informační zpravodaje uchovávají své nezastupitelné místo v interní komunikaci: můžeme je číst v libovolném prostředí a čase a mít tak informace stále při sobě. Ještě důležitější pro vznik Šortek je však expanze naší školy: působíme ve třech regionech, na mnoha pracovištích, velká část zaměstnanců pedagogů jsou externisté a k tomu nejcennější cílová skupina studenti. Tato expanze je však i ve všech aktivitách naší vysoké školy, kde se takřka denně něco zajímavého děje, a ruku na srdce - kolik nás je v obraze? Proto chceme přispět k širší a operativnější vzájemné informovanosti i na další zajímavá témata, a tak jsme se mimo jiné dozvěděli, že magistrát rád zaměstnává absolventy VŠFS z oboru Veřejná správa, protože přicházejí dobře teoreticky vybaveni třeba i v oblasti práva. Kulový blesk aneb změna je náš život Letos v létě proběhla na naší škole v Praze akce zvaná důvěrně kulový blesk. V souvislosti s nově zrekonstruovanými prostorami v podkroví budovy v Estonské a zvýšením počtu učeben zvolila VŠFS jako kmenovou budovu pro výuku bakalářů právě Estonskou. Důvod je zřejmý bakalářů v Praze je takřka 2,5x více než magistrů. Za studenty se přestěhovalo i studijní oddělení a katedry, zejména oborové. Na Vltavskou se tak přesunula magisterská výuka. A koho tedy najdete na Vltavské: studijní oddělení pro magistry, katedru ekonomie a mezinárodních vztahů, matematiky a statistiky a katedru jazyků, zůstává i knihovna. Radka Černá z manažerského, pedagogického, vědeckého, studentského a společenského života, prostě informovat o všem, co se kde šustne. Ale ani to by nestačilo. Aby se však tyto cíle naplnily, to bude záležet na nás všech. Bez vašich příspěvků z jednotlivých útvarů a studentského života se prostě neobejdeme, a proto předem děkujeme, že hozenou rukavici zvednete. A abych odpověď z nadpisu vyčerpal úplně, dovolím si malý citát: PR začínají doma. Proto bude pochopitelně i nadále vycházet Xadonia a bude naší výkladní skříní v externí komunikaci, směrem k našim partnerům, příznivcům, absolventům školy a všem, pro něž je Vysoká škola finanční a správní skutečnou alma mater. Milan Kašík

5 Vysoká škola finanční a správní 5 Nové aktivity studijního střediska Most při náboru studentů pro akademický rok 2006/2007 Přestože se studijní středisko v Mostě dostává do povědomí široké veřejnosti nejen na Mostecku, uvědomujeme si, že v dnešním konkurenčním prostředí nesmíme ani na chvilku podlehnout sebeuspokojení a musíme neustále hledat nové způsoby k oslovení našich potenciálních studentů. Již několik let se podepsána naši pracovníci účastní pravidelných besed se studenty maturitních ročníků. I když je hlavní pozornost věnována mosteckým středním školám, navštěvujeme postupně vždy od listopadu až do února všechna významnější města v našem regionu, jako Ústí nad Labem, Teplice, Chomutov, Litoměřice, Kadaň, Žatec či Louny. I v letošním akademickém roce tak plánujeme uspořádat více než 40 besed na středních školách v severozápadních Čechách. Ředitelé škol a výchovní poradci na školách od nás dostávají nově nejen CD s prezentací VŠFS, ale i pozvání na tzv. soukromé dny otevřených dveří, přímo k nám do mosteckého střediska. V rámci těchto návštěv mohou přijít nejen studenti maturanti, ale VŠFS napomáhá rozvoji sociálního podnikání v ČR Akademie sociálního podnikání (ASP) - společný program Nadace VIA, společnosti Philip Morris ČR a VŠFS - otevírá od letošního září první ročník vzdělavacího programu zaměřeného na rozvoj sociálního podnikání nestátních neziskových organizací. Studijní program realizovaný na VŠFS chce českým neziskovým organizacím pomoci zefektivnit a zprofesionalizovat jejich výdělečné aktivity a zároveň vytvořit dostatečné a dlouhodobě dostupné odborné zázemí pro rozvoj sociálního podnikání. Do prvního řádného studijního cyklu budou na základě přijímacího řízení přijati zástupci pěti organizací. Pro vybrané uchazeče je celé studium bezplatné, veškeré náklady spojené s provozem ASP, včetně dotace Grantového fondu, financuje akciová společnost Philip Morris ČR. i studenti nižších ročníků a vyzkoušet si přijímačky nanečisto v oblastech, které si sami zvolí (např. ekonomie, anglický jazyk, německý jazyk, účetnictví atd.). Užší spolupráci s vybranými středními školami neustále rozšiřujeme. V minulém akademickém roce byla smlouva o spolupráci mezi jinými s Obchodní akademií v Mostě, se Soukromou středních podnikatelskou školou v Mostě či Soukromou střední školou Interdact. Studenti z těchto střední škol jsou spolu se svými pedagogy pravidelně zváni na přednášky pořádané Kabinetem regionalistiky při VŠFS v Mostě v rámci cyklu Osobnost a region. Samotní lektoři naproti tomu přicházejí během školního roku na střední školy, kde obohacují výukový proces o přednášky na předem dohodnutá témata (např. instituce Evropské unie). Pro studenty těchto středních škol se v minulém akademickém roce také uskutečnilo několik zajímavých soutěží, jako např. 1. ročník soutěže manager cestovního ruchu. Tvůrčí podzim na Vysoké škole finanční a správní Naše akademické pracovníky ve spolupráci s odborníky z praxe čeká tvůrčí podzim. Nejen na základě připomínek našich absolventů, ale také v souvislosti s loňskými úpravami oborů na navazujícím magisterském studiu při jejich reakreditaci budou řešit nelehký úkol. A tím je analýza bakalářských studijních oborů složení a koncepce předmětů v souvislosti s požadovaným profilem absolventa, jejich návaznosti nejen v rámci studia bakalářského, ale také ve vazbě na navazující magisterské studium, kvalitu metodických listů a doporučené literatury, stejně jako zadávání bakalářských a diplomových prací, státnicových okruhů a otázek. V neposlední řadě budou v souvislosti se zavedeným kreditovým systémem nově definovat u jednotlivých oborů povinný základ, společný povinný základ oborů, profilové kredity a tzv. volné kredity. Na pořadu budou i otázky strategického rozvoje nových oborů a specializací. Katedra ekonomie a mezinárodních vztahů Dobrovolný seminář Ekonomie produktivní spotřeby a sociální investování bude v akademickém roce v zimním semestru 2006 probíhat v následujících čtyřech paralelních okruzích: Metody systematického myšlení, Teorie redistribučních systémů (aplikace teorie her), seminář na reprezentativní téma za účasti pozvaných hostů (externích odborníků, ve spolupráci s dalšími katedrami) a seminář na téma navazující na výuku, resp. přípravu učebnice. Semináře probíhají každý týden od začátku října, vždy každé téma jednou měsíčně, celkem čtyřikrát za semestr. Žádné přijímačky na VŠFS Ještě je čas studovat a žádné přijímačky to byl slogan letošní reklamní kampaně pro přijímací řízení. To je na naší škole velmi vstřícné - dobrovolné přijímací testy a kapacitní možnosti školy. Rozhodnutí studovat je na vůli uchazeče, vybere-li si včas správný studijní obor. Vystudovat a školu dokončit je však o píli a motivaci studentů a všichni již vědí, že to nebude lehké, přinejmenším stejně obtížné jako na jiných vysokých školách. O prestiži VŠFS svědčí, že přijímacího řízení se zúčastnilo přes uchazečů o bakalářské a cca 500 uchazečů o navazující magisterské studium. Letošní novinka v nabídce bakalářských studijních oborů Marketingová komunikace oslovila zájemce a v počtu přihlášených se uchází o první místo. Zbývá už jen maličkost pro studenty studovat a pro VŠFS naplnit očekávání nadšených nováčků. Radka Černá

6 6 Vysoká škola finanční a správní NOVINKY V EUPRESSU FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ D. Kubíčková, P. Schránil Publikace obsahuje výklad problematiky fi n a n č n í h o účetnictví podnikatelských subjektů. Objasňuje problematiku účetního zachycení jednotlivých oblastí podnikové činnosti jako jsou dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy atd. Zabývá se i problematikou zjišťování hospodářského výsledku, daňové povinnosti a obsahu účetní závěrky. PODVOJNÉ ÚČETNIC- TVÍ POJIŠŤOVEN R. Baloušek, P. Schránil P u b l i k a c e uvádí výklad zásad, principů a konkrétních případů účtování. Vysvětluje zvláštnosti a shody účetnictví pojišťoven ve srovnání s účetnictvím podnikatelských subjektů i příčiny nových úprav. Vysvětlena je problematika oceňování a účtování cenných papírů a finančních derivátů. PUBLIC RELATIONS J. Černá, M. Kašík, V. Kunz Skripta seznamují s principy PR a podává řadu praktických doporučení a rad. Pokrývá celou oblast PR od vymezení pojmu komunikace přes budování image organizace, řešení konfliktních situací až po otázku společenské odpovědnosti. Autoři se zastavují i u otázky hromadných sdělovacích prostředků a specifik komunikace s nimi. NOVÝ SYSTÉM PÉČE O ZAMĚSTNANCE Studenti z Pákistánu na VŠFS VŠFS byla oslovena pákistánskou agenturou pro zprostředkování studia v zahraničí Foreign Educational Services (Pvt) Ltd. s možností trvalé spolupráce v rámci zajištění 4letého amerického bakalářského studia BSBA (Bachelor of Science in Business Administration) pro pákistánské studenty. V současné době byly na VŠFS z Pákistánu zaslány dokumenty prvních 29 Úspěch každé firmy v rozhodující míře závisí na kvalitě zaměstnanců. Snahou vedení VŠFS je získávat do svých řad skutečné profesionály ve svém oboru manažery, pedagogy, specialisty, organizační i administrativní pracovníky. Žádá od nich špičkové výkony. Je jasné, že při dnešních podmínkách na trhu práce musí také mnohé nabízet, aby je nejen získala, ale hlavně si je udržela. Nejedná se pouze o peněžní odměňování. Škola dlouhodobě investuje do pracovního a studijního prostředí ve všech místech, kde funguje. I když každoročně ve vybavení a zkrášlování prostor pokročí výrazně kupředu, neřekla ještě v tomto směru svoje poslední slovo. Letos navíc vedení školy přichází s výrazným rozšířením zaměstnaneckých výhod a zavádí tzv. flexibilní systém zaměstnaneckých výhod (cafeterie) pro zaměstnance na nekrácený hlavní pracovní poměr. Zaměstnanci budou moci čerpat v rámci tzv. FlexiPASSu následující výhody: HolidayPASS (příspěvek na dovolenou), VitalPASS (příspěvek na zdravotní péči, nákup léků, zdravotních pomůcek, očkování), SmartPASS (příspěvek na oblast osobního vzdělávání), RelaxPASS (příspěvek na oblast sportovního vyžití, relaxaci a kulturu). V letošním akademickém roce počítáme s částkou Kč na jednoho zaměstnance. Příspěvek na stravenky zůstává samozřejmě zachován (44,- Kč VŠFS/36,- Kč zaměstnanec). Výraznější rozvoj nabídky očekáváme i v oblasti vzdělávání zaměstnanců, rozšíříme nabídku vlastních vzdělávacích aktivit (vč. jazykových). Nově budeme poskytovat 1 pracovní den volna za semestr s náhradou mzdy zaměstnancům s pevnou či pružnou pracovní dobou. Další novinky můžete očekávat v oblasti poskytování zdravotní péče, příspěvcích na penzijní připojištění a tzv. prorodinné politice školy (stále více našich kolegyň odchází na mateřskou dovolenou a škola má zájem s nimi udržet kontakt). Nový systém péče o zaměstnance VŠFS obsahuje i další služby, které se, vzhledem k omezenému formátu v Šortkách, nepodařilo do této informace vtěsnat. Úplné znění stejně jako podmínky a postup při čerpání jednotlivých služeb budou k dispozici na personálním oddělení od října letošního roku. Záměr magistrátu města Kladna s prostory přízemí objektu na Floriánském náměstí Magistrát města Kladna se rozhodl po dohodě se studijním střediskem VŠFS Kladno, nájemcem objektu na Floriánském náměstí, pro převzetí a využití přízemních prostor. Po rozsáhlé rekonstrukci bude v levé části přízemí budovy umístěno oddělení kultury Magistrátu města Kladna a informační středisko. Pravá část přízemí bude dlouhodobě pronajata Institutu sociálního rozvoje, na jehož vzniku se VŠFS významně podílí, a do části prostor bude přemístěna knihovna sídlící původně v objektu kladenského zámečku. Bývalá tělocvična získá podobu víceúčelového sálu, sloužícího jak městu, tak Vysoké škole finanční a správní. Objekt na Floriánském náměstí se tak stane významným multifunkčním centrem, obohacujícím život celého regionu. potenciálních studentů, které byly postoupeny vedení CU v Bratislavě k odsouhlasení, zda zájemci splňují podmínky k přijetí do studia. Plánované otevření prvního běhu by mělo proběhnout v zimním semestru.

7 Vysoká škola finanční a správní 7 Vzdělávací program pro Volksbank CZ CHRÁNÍME MAJETEK A ZVYŠUJEME BEZPEČNOST Ještě přede dvěmatřemi lety jsem byla velká optimistka prostory zářily novotou, kuchyňky, zasedačky, kanceláře i učebny byly nadstandardně vybaveny. Avšak jen do doby, kdy se objevili první nenechavci. Jen několik málo minut nepozornosti a zmizel drahý dataprojektor, notebook či jiná věc. Letos proto přistupujeme v této oblasti k radikálnějšímu řešení. V Praze zavádíme vstupní turnikety na karty, ve střediscích zatím jen čtečky karet. Nejsme zdaleka jediná instituce, kterou zajímá, kdo a kdy se v jejích prostorách pohybuje. Od 1. října 2006 zahajujeme pilotní fázi zavádění nového systému, během které nebudou zatím spuštěny turnikety, ale budou fungovat čtečky, a každý příchozí zaměstnanec bude povinen se zaregistrovat. To samozřejmě znamená, že si do konce září vyzvedne kartu - proti podpisu a finanční záloze ve výši 200 Kč. Kulatinky Od 1. října 2006 budou v Praze v obou budovách spuštěny i vstupní turnikety. Proto v průběhu října vydáme karty i studentům (rovněž proti záloze 200 Kč). Příchozí bez karet se budou muset hlásit v recepci. Povinností bude i registrace při každém odchodu a příchodu. Studenti kromě školní vstupní karty budou mít možnost získat jako bonus zdarma další dvě karty kreditní kartu České spořitelny a kartu AISEC. Podrobnosti obdrží em v průběhu září. V době přípravy tohoto čísla oslavily naše kolegyně a kolegové osobní jubilea. Redakce zpravodaje jim přeje hodně zdraví, štěstí a lásky. Eva Čermáková Eva Dušková Antonín Hofman Zuzana Kolářová Stanislav Mareš Jiří Řehák Eva Štruncová VŠFS si může připsat další významný úspěch na poli bankovního vzdělávání. Ve spolupráci s Bankovní akademií se zúčastnila výběrového řízení Volksbank Akademie na poskytovatele vzdělávacího programu Account manager KUBE, ve kterém i přes velmi silnou konkurenci zvítězila. Vzdělávací program pro zaměstnance Volksbank CZ (A) a Ľudové banky (SR) poskytne svým účastníkům znalosti z bankovního prodeje produktů a praktické poznatky z případových studií. Kurzy kombinují prvky kombinovaného a prezenčního studia spolu s on-line přípravou. Účastníci budou v závěru dosahovat normované KUBE zkoušky. Projekt je ve 3 letech rozdělen na 10 běhů, které absolvuje 200 účastníků. VŠFS a BA na projektu spolupracuji s akademicky kvalifikovanými lektory, kteří mají rozsáhlé zkušenosti z bankovnictví a finančního sektoru. Patricie Štruncová Finanční mechanismy evropského hospodářského prostoru Norska FM EHP/NORSKA V květnu 2004 založili 3 evropské státy (Island/ Lichtenštejnsko/ Norsko) Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru (EHP). Jedním z jeho cílů je v rámci Fondu pro podporu spolupráce škol i podpora spolupráce mezi vzdělávacími institucemi v ČR a institucemi zakladatelů. Podpora je směřována do 3 hlavních aktivit: Grantu individuální mobility, který podporuje studijní a pracovní pobyty studentů, učitelů a administrativních pracovníků, Spolupráce v oblasti vzdělávání a Rozvoje institucí. Podpora zahrnuje mimo jiné následující typy spolupráce: výměnné pobyty, trainee programy, praktické stáže, účast na kurzech, seminářích, workshopech a konferencích, spolupráce na poli vzdělávacích institucí, projekty soustřeďující se na rozvoj institucí, tvorbu učebních osnov, rozvoj lidských zdrojů a organizování specifických aktivit. Minimální délka pobytu je 1 týden. Maximální délka pobytu je 6 měsíců. Studenti, kteří zahájí mobilitu v zimním semestru, si mohou pobyt prodloužit na 12 měsíců. Všechny aktivity programu Fondu pro podporu spolupráce škol jsou decentralizované, proces přijímání žádostí o mobilitu nebo projekt, hodnocení projektů, výběr projektů a přidělování finančních prostředků je v kompetenci Národní agentury. Veškeré informace týkající se FM EHP/Norsko naleznete na internetových stránkách Národní agentury Socrates na (Další programy EU / FM EHP Norska). Druhá výzva pro předkládání návrhů bude zveřejněna Národní agenturou Socrates 1. září 2006, termín pro zaslání žádostí je pak 1. listopad 2006 pro všechny tři aktivity.

8 8 Vysoká škola finanční a správní Vysokoškolský klub bude! V polovině září byly zahájeny stavební práce, jejichž výsledkem bude exkluzivní vysokoškolský klub pro studenty, zaměstnance, absolventy a přátele VŠFS. Do vánoc má vzniknout v přízemí a suterénu budovy v Estonské stravovací zařízení s celodenním provozem, hernou i multifunkční prostor pro kulturně- -společenské akce. Že by to byl krásný dárek pod stromeček od všech zúčastněných partnerů? 24. SRPNA 2006 STÁTNÍ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY Státnicemi jsme zbrusu nové číslo Šortek zahájili, státnicemi i skončíme. A tentokrát pohledem nejdůležitějším! Pohledem studenta, nebo spíš krásné studentky. Snad naše čtenáře tento krátký fotoseriál potěší a přiblíží jim i pro každého studenta nezapomenutelnou atmosféru státních závěrečných zkoušek. Mimochodem dnes již bakalářce Evě Štěpánkové, která se stala první obětí naší fotoreportérky Zuzany Dočekalové, gratulujeme ke skoro samým jedničkám! A těšíme se spolu s vámi na další díl fotostory. AKCE VŠFS ZÁŘÍ Slavnostní otevření půdních prostor v Estonské Inaugurace rektorky Konference - Lidský kapitál Imatrikulace v Kladně Imatrikulace v Praze Proboha, já to určitě nezvládnu. Rychle na papír, ať na nic nezapomenu. Díky, že jsi se mnou. Hlavně mluvit... ŘÍJEN Imatrikulace v Mostě Promoce v Mostě Promoce v Praze a Kladně LISTOPAD Veletrh Gaudeamus v Brně PROSINEC Vánoční setkání pro zaměstnance LEDEN Ples VŠFS na Žofíně Na závěr Nakonec to bylo snadné. První číslo nového školního zpravodaje je u konce. Doufáme, že se pro vás stane příjemným návykem, a protože nám záleží na vašich názorech, rádi přijmeme vaše připomínky a postřehy. Napište nám na Victory, victory! ovou adresu: Další číslo Šortek pro vás připravujeme na předvánoční období a nezapomeňte na podzimní Xadonii! Redakce ŠORTKY VŠFS Číslo 1, Datum vydání: říjen 2006 Redakční rada: Eva Čermáková, Radka Černá, Ludmila Černochová, Zuzana Dočekalová, Milan Kašík, Vilém Kunz, Lenka Melicharová, Magdalena Řezníčková,. Veškeré informace v tomto zpravodaji jsou bez záruky. Přebírání materiálů je povoleno s prokazatelným souhlasem autora a redakční rady. Fotografie od autorů příspěvku nebo z archivu VŠFS, není-li uvedeno jinak. Nepodepsané příspěvky jsou autorizovány redakcí. ová adresa: VŠFS Registrace: MK ČR E Design a prepress: Hana Ambrožová Tisk Helma Roto, s. r. o.

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

O nás. Univerzita s TRADICÍ založena jako NEZISKOVÁ ORGANIZACE

O nás. Univerzita s TRADICÍ založena jako NEZISKOVÁ ORGANIZACE O nás Univerzita s TRADICÍ založena 1999 jako NEZISKOVÁ ORGANIZACE s řadou významných PARTNERŮ: Apogeo, ČSOB, J&T Banka, Kooperativa pojišťovna, Škoda AUTO, Lidové noviny, Mladá Fronta Dnes, Hospodářské

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní program Ekonomika a management Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP HISTORIE Květen 2004: tři nečlenské státy EU Island, Knížectví

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Praha říjen 2009 1 OBSAH 1. Východiska aktualizace dlouhodobého

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let Studijní program Hospodářská politika a správa Studijní obor UROSPRÁVA 20 let doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Chceš vědět jak funguje EU? Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět

Více

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG Koncepce rozvoje knihovny v letech 2016 2020 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Program Erasmus Součást evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP), do kterého je zapojeno přes 30 evropských zemí: 27 členských států Evropské

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Podniková ekonomika a management (PEM)

Podniková ekonomika a management (PEM) Podniková ekonomika a management (PEM) Navazující magisterský studijní program Ekonomika a management doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. 19. 9. 2017 Co potřebujeme pro úspěšnou profesní kariéru? Znalost

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012 Údaje o organizaci Název: Erudis, o.p.s. Adresa: Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2 IČ: 26435667 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Na Příkopě

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s Vysoká škola finanční a správní, o.p.s Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Harmonizace studia na VOŠ avš

Harmonizace studia na VOŠ avš Harmonizace studia na VOŠ avš Výzva na jednotný vzdělávací systém Valérie Tóthová Vzdělávávní sester Zákon č. 96/2004 Sb. bakalářský program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra vzdělávací program Diplomovaná

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2010 Vysoká škola obchodní a hotelová (VŠOH) vypracovala

Více

STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH

STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH OK4EU Michaela Vráželová Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc vrazelova@ok4eu.cz Olomouc, prosinec 2011 OBSAH 2 STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 3 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

Rozvojové programy MŠMT na rok Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004

Rozvojové programy MŠMT na rok Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Rozvojové programy MŠMT na rok 2004 Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004 Program na podporu rozvoje internacionalizace podprogram d)

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Termíny uzávěrek etap sběru přihlášek: 1) do 30. 4. 2015 2) do 31. 5. 2015 3) do 30. 6. 2015. 4) do 31. 7. 2015 5) do 31. 8. 2015

Termíny uzávěrek etap sběru přihlášek: 1) do 30. 4. 2015 2) do 31. 5. 2015 3) do 30. 6. 2015. 4) do 31. 7. 2015 5) do 31. 8. 2015 Podmínky pro přijetí na VŠFS 1. Podmínky pro přijetí na VŠFS do bakalářského studijního programu v českém jazyce a způsob jejich ověřování pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí: ukončené úplné

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

Den otevřených dveří 2016

Den otevřených dveří 2016 Den otevřených dveří 2016 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová studijní referentka O fakultě Poslání fakulty: vychovávat budoucí odborníky

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Karviná, 29/04/2015 Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 2 PŘEDSTAVENÍ SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan předseda

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

Přerov. projednáno a schváleno Akademickou radou VŠLG

Přerov. projednáno a schváleno Akademickou radou VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2015. Přerov projednáno a schváleno Akademickou radou

Více

Příloha č. 1 výzvy. k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Příloha č. 1 výzvy. k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osy 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj Investiční

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015 (Projednáno Akademickou radou dne 10. 2. 2015) 1 1. Úvod

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 10. 1. 2015 založena roku 1348 jako fakulta svobodných umění děkanka doc. Mirjam Friedová, Ph.D. téměř 700 pedagogů a 7.000 studentů

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16 PR 01/2015 Strana č. 1 z 5 Příkaz rektorky PR 01/2015 Přijímání uchazečů pro AR 2015/16 Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 2.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Nový mobilitní program pro studenty Ostravské univerzity

Nový mobilitní program pro studenty Ostravské univerzity Nový mobilitní program pro studenty Ostravské univerzity Nabídka studijních pobytů a praktických stáží mimo mobilitní program Erasmus+ letní semestr 2016/2017 a zimní semestr 2017/2018 Vyjeďte v rámci

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014 (Projednáno Akademickou radou dne 4.4.2014) 1 1. Úvod Aktualizace

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

Organizace studia. Studijní program Ekonomika a management. Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Organizace studia. Studijní program Ekonomika a management. Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Organizace studia Pro organizaci studia a usnadnění studentských mobilit je na fakultě používán kreditní systém. Dává studentům možnost si do jisté míry individuálně řídit časový

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla Mendelova univerzita v Brně Ondřej Švehla Obsah 2 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně... 3 3 Studijní obory na PEF Mendelu... 3 3.1 Ekonomika a management...

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017 UNIVERZITA J, E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ll3!10"'fflijj@@d! PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017 Fakulty zdravotnických studií Priority: 1. Aktualizovat dokumenty FZS v návaznosti na novelu

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Tento materiál byl vytvořen v rámci realizace projektu PERSPEKTIVA a ve spolupráci s prorektorem doc. Ing. Davidem Tučkem, Ph.D. s cílem podpory spolupráce Univerzity

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola ŠKODA AUTO Vysoká škola je jedinou vysokou školou v České republice, jejímž zakladatelem je

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní obor MANAGEMENT garant oboru: doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D. STUDIJNÍ OBOR MANAGEMENT tříletý bakalářský studijní obor akademický titul bakalář - Bc.

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM 6. února 2004, Olomouc Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM Preambule Výuka a vzdělávání studentů jsou hlavním a základním společenským posláním vysokých škol a univerzit. Je postavena na základech

Více

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně Kód: Druh: Název: Organizační závaznost: PD/04/2013 POKYN DĚKANKY Datum vydání: 27. 2. 2013 Ú: 1. 2. 2013 Vydává: Zpracoval: Počet stran: 9 Počet příloh: 0 Rozdělovník: Podpis oprávněné osoby: Webová prezentace

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více