Šortky VŠFS VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI, INAUGURACE REKTORKY VŠFS STÁTNICE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Šortky VŠFS VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI, INAUGURACE REKTORKY VŠFS STÁTNICE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY"

Transkript

1 š k o l a k a t e d r y k l u b Šortky VŠFS zpravodaj VŠFS číslo 1 říjen 2006 V srpnu proběhly státní závěrečné zkoušky STÁTNICE VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI, jsme součástí veliké rodiny VŠFS, do které se řadí v Praze, Mostě a Kladně přibližně studentů, 270 interních a externích pedagogů, 90 manažerů a organizačních pracovníků. Počet partnerů a přátel naší školy se nepokusím ani spočítat - narůstá v čase geometrickou řadou. Nesmíme ovšem zapomínat, že jako každý úspěšný subjekt i my máme své nepřátele. Těch se však nelekejme, na množství nehleďme! Náš úspěch závisí konec konců jen a jen na naší profesionalitě a vstřícném přístupu. Na tom, jak budeme do každodenní práce vkládat nejen rozum, ale i srdce. Utvářejme, prosím, prostředí, pracovní i osobní vztahy na naší škole na principech vzájemné úcty a otevřenosti, ale také přátelské náročnosti a odpovědnosti. Budu velmi ráda, když k tomu všemu přispěje svým dílem i interní zpravodaj Šortky, který dnes poprvé držíte v ruce. Děkuji vám za spolupráci a přeji naší rodince úspěšný akademický rok 2006/2007! INAUGURACE REKTORKY VŠFS Slavnostní inaugurace rektorky VŠFS Bohuslavy Šenkýřové se uskutečnila dne 7. září 2006 v Panteonu Národního muzea. Ceremoniálu se zúčastnila celá řada akademických hodnostářů českých veřejných i soukromých vysokých škol. S přátelským pozdravem vystoupila nová ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová, členka akademické rady VŠFS. Novou rektorku pozdravil i další člen naší akademické rady ministr financí Vlastimil Tlustý. Ten ve svém projevu zdůraznil roli Bohuslavy Šenkýřové při vzniku a vývoji Vysoké školy finanční a správní a popřál jí mnoho sil při naplňování dalších plánovaných cílů. Krátkou zdravici přednesli i předseda České konference rektorů Petr Sáha a rektor Vysoké školy ekonomické Richard Hindels. Slavnostní ceremoniál zpestřilo vystoupení dívčího houslového tria Nobles, které svými skladbami Pink Panter a Fate nadchlo přítomné hosty. Jménem celé redakční rady si dovolujeme nové rektorce poblahopřát a současně popřát i mnoho sil a odhodlání při naplňování všech jejích vizí a cílů. STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY V druhé polovině srpna proběhly ve všech studijních střediscích VŠFS bakalářské státní závěrečné zkoušky (StZk), v Praze a Mostě i v magisterském studiu. Zkoušky proběhly všude bez větších problémů. Výše uvedený graf zhodnocuje úspěšnost zkoušek v obou formách studia, podrobnosti naleznete na str. 2. POZVÁNÍ NA AKREDITAČNÍ KOMISI V květnu 2006 navštívila VŠFS účelová pracovní skupina Akreditační komise (AK) pod vedením profesora M. Sojky s cílem provést hodnocení zaměřené na navazující magisterské studium a zajištění akreditovaných činností na studijních střediscích Most a Kladno. Závěrečná zpráva byla projednávána na zasedání AK Za přítomnosti prorektorů V. Čecháka a A. Kubíčka jsem vyslechla mnoho pochvalných slov za přístup všech pracovníků školy, kteří byli členy komise osloveni. Vysoce byla oceněna kvalita zprávy, zejména její analytičnost a to, že uvádí jak přednosti školy, tak existující problémy. Na jednání zaznělo, že v oblasti vědecko-výzkumné práce výrazně převyšujeme ostatní SVŠ. V závěru zprávy, kterou obdržíme v následujících dnech a zveřejníme na webu, se uvádí několik doporučení. To, které nás nejvíc překvapilo, se týká nespokojenosti studentů v Mostě se zajištěním výuky a s komunikací mezi Mostem a Prahou. To je výzva pro studentský parlament i vedení školy. Slavnostní otevření nových prostor str. 2 K čemu a proč Šortky? str. 4 Nový systém péče o zaměstnance str. 6

2 2 Vysoká škola finanční a správní Vzdělávací program pro ředitele škol ústeckém kraji V září tohoto roku se uskuteční jednodenní seminář pro téměř 50 ředitelů škol zřízených magistrátem Ústí nad Labem, a to ve formě vzdělávacího programu pro oblast průběžného vzdělávání podle zákona č. 312/ 2002 Sb., jehož tématem je Správní řízení. Cílem kurzu je prohloubení znalostí z oblasti správního procesu s ohledem na vzdělávání se zaměřením na instituty a normy nového zákona, jež jsou ve srovnání s původní právní úpravou nové, popřípadě v nichž dochází k obsahovému posunu. Jazyková příprava pro kurzy BSBA a MBA Vysoká škola finanční a správní rozšiřuje nabídku svých služeb pro studenty mající zájem o studium amerického bakalářského (BSBA) a magisterského (MBA) studia. V září otevírá první běh měsíčního intenzivního kurzu anglického jazyka, který budoucí studenty připraví po gramatické i terminologické stránce na jazykově náročné studium. Tématické okruhy kurzu jsou zaměřeny na oblasti: Marketing, Accounting, Communication and Research, Quantitative Methods Strategy, Economics, Information Systems, Finance, Legal Systems, High Performance Organization, International Business, Příprava na test Accuplacer a English composition a gramatika. Přednášet v nich budou zkušení lektoři vyučující přímo v programech BSBA a MBA. Státní závěrečné zkoušky pokračování ze str. 1 V Praze se v bakalářském studiu zúčastnilo státních závěrečných zkoušek celkem 337 studentů, z nichž je úspěšně složilo 278, což činí 82 %. V magisterském studiu se zúčastnilo celkem 160 studentů, z nichž úspěšně absolvovalo 140, což činí 88 %. Nejvíce neúspěšných studentů bylo z oboru Veřejná správa, a to z oborového předmětu stejného názvu. V Mostě absolvovalo StZk v bakalářském studiu celkem 103 studentů, úspěšně ji složilo 93, což činí 90 %. V magisterském studiu se zkoušek zúčastnilo SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÝCH PROSTOR 23 studentů, úspěšně je absolvovalo 22. Na VŠFS Kladno probíhaly StZk pouze v bakalářském studiu, a to ze dvou oborů: Veřejná správa a Řízení podniku a podnikové finance. Celkem se zúčastnilo 99 studentů, úspěšně absolvovalo 80 studentů, tedy 81 %. Většina ze všech neúspěšných studentů bude opakovat u dalších StZk jeden předmět. Celkově lze konstatovat, že studenti přípravu na StZk nepodcenili a byli v podstatě dobře připraveni. Antonín Kubíček Sídlo VŠFS se na 1. září 2006 obléklo do slavnostního. Byly dokončeny všechny úpravy exteriéru, budovu rozzářila stálá výzdoba zelení, zdokonalil se informační systém a i v těch nejskrytějších prostorách proběhl generální úklid. Proč? Konalo se zde totiž slavnostní otevření půdní vestavby za účasti mnoha významných hostů. Její výstavba byla financována rozhodující měrou městskou částí Praha 10 a Magistrátem hlavního města Prahy. Rektorka proto ve svém proslovu před odhalením pamětní desky nezapomněla poděkovat jak zástupcům městské části, tak všem subjektům (včetně pracovníků školy), které se na přestavbě i dalších úpravách podílely. Naproti tomu význam přítomnosti vysoké školy na Praze 10 vyzdvihl tajemník úřadu městské části Ing. Martin Slavík. Slavnostní akt odhalení pamětní desky byl zakončen exkurzí účastníků po nových prostorách. Ing. Martin Slavík, tajemník Úřadu městské části Prahy 10, před pamětní deskou a Mgr. Vladislav Lipovský, zástupce starosty pro oblast školství, vzdělávání, kulturu a granty. Hlavní úkoly VŠFS na akademický rok 2006/2007 Jako každoročně přijalo kolegium rektorky na prvním zasedání hlavní úkoly VŠFS pro akademický rok 2006/2007. Tento základní roční plánovací dokument vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠFS na období Stanovuje tyto priority pro jednotlivé úseky činnosti: 1. Dokončit žádost o akreditaci DSP a předložit ji AK MŠMT. 2. Zdokonalit systém efektivního řízení kateder a zkvalitnění jejich práce. 3. Stabilizovat studijní předměty, obory a zajistit prostupnost jednotlivých typů studia. 4. Reakreditovat bakalářské studium studijního oboru ŘPPF. 5. Aktivně zapojovat katedry do vědecko - výzkumné práce, 6. Realizovat plán zahraničních výměn a obchodních aktivit v CVŽ. 7. Prohlubovat marketingové postupy na všech úsecích (zavádět a posilovat prvky marketingového řízení). 8. Dokončit rekonstrukci objektu Estonská. 9. Vyhodnotit perspektivnost stávajících akreditovaných studijních programů a oborů tj. - analýza dalšího rozvoje možností VŠFS na edukačním trhu v horizontu roku 2010, - komplexní marketingová analýza jednotlivých oborů akreditovaných studijních programů, - stanovení nových rozvojových programů a oborů z hlediska vizí a poslání školy. Milan Kašík

3 Vysoká škola finanční a správní 3 Buddy Systém Buddy Systém je dobrovolná studentská organizace, jejímž cílem je péče o zahraniční studenty a usnadnění jejich studijního pobytu na VŠFS. Pokud se i vy chcete zdokonalit v cizím jazyce, poznat nové přátele a zažít nové zážitky a jste ochotni nabídnout pomocnou ruku, rádi vás přivítáme mezi Buddy studenty. Tzv. Buddy studenti budou k dispozici zahraničním studentům v průběhu jejich studia na VŠFS. Pro více informací můžete kontaktovat jednoho z našich Buddy studentů Martina Valenčíka ( případně zahraniční oddělení. V uplynulém akademickém roce jsme přivítali celkem Praha vzdělává své úředníky na VŠFS Vedoucí pracovníci Magistrátu hlavního města Prahy se rozhodli doplnit si vysokoškolské vzdělání na naší škole. O dosažení bakalářského stupně, který je nezbytný pro výkon vedoucích funcí ve veřejné správě, se v akademickém roce 2006/2007 bude v oboru Veřejná správa snažit homogenní skupina 14 zaměstnanců MHMP, převážně z dopravně-správní agendy. 4 zahraniční studenty z Francie. V zimním semestru 2006/2007 očekáváme příjezd třinácti zahraničních studentů. Institut sociálního rozvoje V přízemních prostorách studijního střediska VŠFS Kladno vzniká Institut sociálního rozvoje, o.p.s., jako společnost na podporu dosahování trvale udržitelného rozvoje na celém území ČR s prioritním zaměření na řešení projektů Evropského sociálního fondu. Institut sociálního rozvoje zakládají poradenské společnosti Processes, a.s., a PVM projekt s.r.o. VŠFS je v projektu partnerem zodpovědným zejména za vzdělávací aktivity a má své zastoupení ve správní i dozorčí radě. KURZY FINANCOVANÉ ESF VŠFS podala v roce 2005 v rámci první výzvy OPRLZ (Operační program rozvoje lidských zdrojů) žádost o finanční podporu grantového projektu zaměřeného na podporu a rozvoj bakalářského a magisterského studijního programu. Projekt VŠFS ve výběrovém řízení uspěl a byl zahájen v zimním semestru Cílem projektu je rozšířit a prohloubit teoretické i praktické znalosti studentů VŠFS a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Projekt je financován ze Strukturálních fondů EU (konkrétně ESF), a pořádané kurzy jsou proto studentům na studijních střediscích v Kladně a Mostě nabízeny zdarma. Výše zmíněné kurzy jsou rozděleny do dvou základních kategorií, a to na semináře vyučované v anglickém jazyce a semináře orientované na praktické aplikace teoretických znalostí (aplikované kurzy). Předměty vyučované v anglickém jazyce jsou primárně zaměřeny na posílení schopnosti studentů porozumět odborným problémům a formulovat vlastní hypotézy a kvalifikované závěry v angličtině. Tyto kurzy v zásadě kopírují předměty vyučované v českém jazyce v rámci standardního studijního programu VŠFS. Obdobně je tomu i u předmětů aplikovaných, které jsou přednášeny v češtině a cíleny zejména na posílení praktické využitelnosti teoretických znalostí. V rámci výuky je využíváno řešení konkrétních problémů a příklady z praxe. Výčet nabízených seminářů a jejich uznatelnost v rámci VŠFS lze nalézt na stránkách školy: Zájem studentů VŠFS o kurzy vyučované v rámci projektu je vysoký. V roce 2005 absolvovalo 259 studentů, z nichž někteří využili možnosti studovat více nabízených seminářů. Podmínkou absolvování je úspěšné napsání dvou testů (kurzy v a.j.), resp. zpracování a prezentace seminární práce na dané téma (aplikované kurzy). Po úspěšném zakončení získávají studenti absolventský certifikát, jehož předání se uskutečňuje v rámci minikonference, na které prezentují své práce nejlepší studenti aplikovaných kurzů. Součástí projektu je i anketa, ve které studenti mohou zhodnotit kvalitu daného semináře, a to na základě několika kritérií. Výčet kritérií a průměrné výsledky ankety v letním semestru 2006 budou uveřejněny v časopise Xadonia v listopadu Jan Čadil, odborný garant projektu PŘEDSTAVUJEME Doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc. vedoucí katedry rozpočtové politiky a managementu veřejného sektoru Co bylo hlavní motivací přestoupit ze slovutné veřejné vysoké školy na soukromou? Hlavním důvodem mého odchodu z VŠE byla nemožnost naplnit vize a představy o dalším směřování školy, a proč to nepřiznat, i nepříliš příznivé pracovní prostředí poté, co jsem se o jejich prosazení začala zasazovat. Po určitém období váhání jsem se rozhodla i nadále pracovat na vysoké škole. Svým vysoce profesionálním a lidským přístupem si mě získala rektorka VŠFS Dr. Šenkýřová, a tak jsem přijala její nabídku. Veřejné finance a státní rozpočet jsou prubířským kamenem vládních garnitur, v čem vidíte možnosti vysokoškolské přípravy v tomto oboru? Tento obor se ve své podstatě dotýká každého občana. A proto náš fiskální systém a instituce veřejné správy potřebují schopné a dobře připravené ekonomy. Bez potřebných znalostí o rozpočtovém systému, fiskální politice a zejména o daních se ve své každodenní činnosti neobejdou. S jakým krédem přispějete k naplnění poslání naší školy? Být učitelem je víc než poslání je to úděl. Vždy jsem usilovala být dobrým učitelem. Prestiž vysoké školy závisí na tom, kdo tam učí, co učí, jak učí a bádá a jak úspěšní jsou její absolventi. Chci svojí prací přispět k permanentnímu procesu neustálého zvyšování její prestiže. NAŠE SPOLUPRACOVNÍKY

4 4 Vysoká škola finanční a správní Nový obsah sekce Výzkum a projekty na internetových stránkách Většina studentů, učitelů a ostatních zaměstnanců VŠFS jistě ví, že vedle výuky probíhá na naší škole také výzkum a realizuje se řada projektů zaměřených zejména na vzdělávání či regionální rozvoj. Zřejmě málokdo však tuší, kolik takových projektů je, kteří lidé se na jejich řešení podílejí a co přesně se snaží vyřešit. Nově jsou tyto a mnohé další informace veřejně přístupné na internetových stránkách VŠFS, v sekci Výzkum a projekty. Zároveň zde bylo v sekci Lidé a publikační činnost rozšířeno spektrum informací o jednotlivých přednášejících; k seznamu publikovaných prací a navštívených konferencí přibyl seznam projektů, na kterých se podíleli nebo podílejí. V budoucnu budou tyto informace doplněny stručným odborným životopisem, což jistě dodá naší škole ještě konkrétnější tvář. Pozvánka na PLES Také se těšíte na každoroční ples Vysoké školy finanční a správní a Bankovní akademie? Letos se koná v sobotu v Paláci Žofín. Bohatý program připravujeme ve všech třech sálech. Těšit se tak můžete na cimbálovou muziku Jožky Šmukaře, módní show nebo soutěž ve vázání kravat a motýlků. Jeden ze sálů vás bude lákat tanečními rytmy diska a jako překvapení na vás čeká ve Velkém sále i STAR večera. Provázet programem bude Karel Voříšek. Nezapomeňte, vstupenky jsou v prodeji od listopadu Tisková konference, Kladno 29. srpna 2006 V závěru srpna proběhlo v Kladně tradiční setkání s novináři. Přátelské prostředí baru Zanzibar tentokrát zažilo až nebývalý zájem středočeských novinářů. Jistě i proto, že hlavními hosty konference byli primátor města Kladna Dan Jiránek a jeho náměstek Antonín Kajgr. Na tiskové konferenci byl představen nový regionální partner kladenského studijního střediska Kladno Energy Businesses, hovořilo se o nově vznikajícím Institutu sociálního rozvoje a primátor spolu se svým náměstkem předložili novinářům svoji představu o budoucím využití spodního patra budovy, ve které sídlí i studijní středisko VŠFS. Informace ke všem těmto tématům naleznete uvnitř Šortek. Po dotazech novinářů ale došlo Socrates/Erasmus na VŠFS V akademickém roce 2005/2006, kdy se VŠFS do programu Socrates/ Erasmus připojila, vycestovalo na zahraniční studijní pobyt celkem 20 studentů (6 do Rakouska, 5 do Německa, 5 do Francie, 2 do Finska a 2 na Island). Závěrečné zprávy z pobytů jednotlivých studentů v zahraničí si můžete prohlédnout na našich webových stranách v sekci Zahraniční spolupráce/studium v zahraničí. V zimním semestru 2006/2007 se na studium v zahraničí připravuje již 23 studentů. Dalším zájemcům můžeme nabídnout 22 míst v letním semestru na některé z partnerských vysokých škol v 10 různých zemích Evropy. Bližší informace Vám poskytne zahraniční oddělení případně je naleznete na našich webových stránkách. K ČEMU A PROČ ŠORTKY? I přes neoddiskutovatelné přednosti elektronické komunikace mezi zaměstnanci, pedagogy a studenty si tištěné firemní informační zpravodaje uchovávají své nezastupitelné místo v interní komunikaci: můžeme je číst v libovolném prostředí a čase a mít tak informace stále při sobě. Ještě důležitější pro vznik Šortek je však expanze naší školy: působíme ve třech regionech, na mnoha pracovištích, velká část zaměstnanců pedagogů jsou externisté a k tomu nejcennější cílová skupina studenti. Tato expanze je však i ve všech aktivitách naší vysoké školy, kde se takřka denně něco zajímavého děje, a ruku na srdce - kolik nás je v obraze? Proto chceme přispět k širší a operativnější vzájemné informovanosti i na další zajímavá témata, a tak jsme se mimo jiné dozvěděli, že magistrát rád zaměstnává absolventy VŠFS z oboru Veřejná správa, protože přicházejí dobře teoreticky vybaveni třeba i v oblasti práva. Kulový blesk aneb změna je náš život Letos v létě proběhla na naší škole v Praze akce zvaná důvěrně kulový blesk. V souvislosti s nově zrekonstruovanými prostorami v podkroví budovy v Estonské a zvýšením počtu učeben zvolila VŠFS jako kmenovou budovu pro výuku bakalářů právě Estonskou. Důvod je zřejmý bakalářů v Praze je takřka 2,5x více než magistrů. Za studenty se přestěhovalo i studijní oddělení a katedry, zejména oborové. Na Vltavskou se tak přesunula magisterská výuka. A koho tedy najdete na Vltavské: studijní oddělení pro magistry, katedru ekonomie a mezinárodních vztahů, matematiky a statistiky a katedru jazyků, zůstává i knihovna. Radka Černá z manažerského, pedagogického, vědeckého, studentského a společenského života, prostě informovat o všem, co se kde šustne. Ale ani to by nestačilo. Aby se však tyto cíle naplnily, to bude záležet na nás všech. Bez vašich příspěvků z jednotlivých útvarů a studentského života se prostě neobejdeme, a proto předem děkujeme, že hozenou rukavici zvednete. A abych odpověď z nadpisu vyčerpal úplně, dovolím si malý citát: PR začínají doma. Proto bude pochopitelně i nadále vycházet Xadonia a bude naší výkladní skříní v externí komunikaci, směrem k našim partnerům, příznivcům, absolventům školy a všem, pro něž je Vysoká škola finanční a správní skutečnou alma mater. Milan Kašík

5 Vysoká škola finanční a správní 5 Nové aktivity studijního střediska Most při náboru studentů pro akademický rok 2006/2007 Přestože se studijní středisko v Mostě dostává do povědomí široké veřejnosti nejen na Mostecku, uvědomujeme si, že v dnešním konkurenčním prostředí nesmíme ani na chvilku podlehnout sebeuspokojení a musíme neustále hledat nové způsoby k oslovení našich potenciálních studentů. Již několik let se podepsána naši pracovníci účastní pravidelných besed se studenty maturitních ročníků. I když je hlavní pozornost věnována mosteckým středním školám, navštěvujeme postupně vždy od listopadu až do února všechna významnější města v našem regionu, jako Ústí nad Labem, Teplice, Chomutov, Litoměřice, Kadaň, Žatec či Louny. I v letošním akademickém roce tak plánujeme uspořádat více než 40 besed na středních školách v severozápadních Čechách. Ředitelé škol a výchovní poradci na školách od nás dostávají nově nejen CD s prezentací VŠFS, ale i pozvání na tzv. soukromé dny otevřených dveří, přímo k nám do mosteckého střediska. V rámci těchto návštěv mohou přijít nejen studenti maturanti, ale VŠFS napomáhá rozvoji sociálního podnikání v ČR Akademie sociálního podnikání (ASP) - společný program Nadace VIA, společnosti Philip Morris ČR a VŠFS - otevírá od letošního září první ročník vzdělavacího programu zaměřeného na rozvoj sociálního podnikání nestátních neziskových organizací. Studijní program realizovaný na VŠFS chce českým neziskovým organizacím pomoci zefektivnit a zprofesionalizovat jejich výdělečné aktivity a zároveň vytvořit dostatečné a dlouhodobě dostupné odborné zázemí pro rozvoj sociálního podnikání. Do prvního řádného studijního cyklu budou na základě přijímacího řízení přijati zástupci pěti organizací. Pro vybrané uchazeče je celé studium bezplatné, veškeré náklady spojené s provozem ASP, včetně dotace Grantového fondu, financuje akciová společnost Philip Morris ČR. i studenti nižších ročníků a vyzkoušet si přijímačky nanečisto v oblastech, které si sami zvolí (např. ekonomie, anglický jazyk, německý jazyk, účetnictví atd.). Užší spolupráci s vybranými středními školami neustále rozšiřujeme. V minulém akademickém roce byla smlouva o spolupráci mezi jinými s Obchodní akademií v Mostě, se Soukromou středních podnikatelskou školou v Mostě či Soukromou střední školou Interdact. Studenti z těchto střední škol jsou spolu se svými pedagogy pravidelně zváni na přednášky pořádané Kabinetem regionalistiky při VŠFS v Mostě v rámci cyklu Osobnost a region. Samotní lektoři naproti tomu přicházejí během školního roku na střední školy, kde obohacují výukový proces o přednášky na předem dohodnutá témata (např. instituce Evropské unie). Pro studenty těchto středních škol se v minulém akademickém roce také uskutečnilo několik zajímavých soutěží, jako např. 1. ročník soutěže manager cestovního ruchu. Tvůrčí podzim na Vysoké škole finanční a správní Naše akademické pracovníky ve spolupráci s odborníky z praxe čeká tvůrčí podzim. Nejen na základě připomínek našich absolventů, ale také v souvislosti s loňskými úpravami oborů na navazujícím magisterském studiu při jejich reakreditaci budou řešit nelehký úkol. A tím je analýza bakalářských studijních oborů složení a koncepce předmětů v souvislosti s požadovaným profilem absolventa, jejich návaznosti nejen v rámci studia bakalářského, ale také ve vazbě na navazující magisterské studium, kvalitu metodických listů a doporučené literatury, stejně jako zadávání bakalářských a diplomových prací, státnicových okruhů a otázek. V neposlední řadě budou v souvislosti se zavedeným kreditovým systémem nově definovat u jednotlivých oborů povinný základ, společný povinný základ oborů, profilové kredity a tzv. volné kredity. Na pořadu budou i otázky strategického rozvoje nových oborů a specializací. Katedra ekonomie a mezinárodních vztahů Dobrovolný seminář Ekonomie produktivní spotřeby a sociální investování bude v akademickém roce v zimním semestru 2006 probíhat v následujících čtyřech paralelních okruzích: Metody systematického myšlení, Teorie redistribučních systémů (aplikace teorie her), seminář na reprezentativní téma za účasti pozvaných hostů (externích odborníků, ve spolupráci s dalšími katedrami) a seminář na téma navazující na výuku, resp. přípravu učebnice. Semináře probíhají každý týden od začátku října, vždy každé téma jednou měsíčně, celkem čtyřikrát za semestr. Žádné přijímačky na VŠFS Ještě je čas studovat a žádné přijímačky to byl slogan letošní reklamní kampaně pro přijímací řízení. To je na naší škole velmi vstřícné - dobrovolné přijímací testy a kapacitní možnosti školy. Rozhodnutí studovat je na vůli uchazeče, vybere-li si včas správný studijní obor. Vystudovat a školu dokončit je však o píli a motivaci studentů a všichni již vědí, že to nebude lehké, přinejmenším stejně obtížné jako na jiných vysokých školách. O prestiži VŠFS svědčí, že přijímacího řízení se zúčastnilo přes uchazečů o bakalářské a cca 500 uchazečů o navazující magisterské studium. Letošní novinka v nabídce bakalářských studijních oborů Marketingová komunikace oslovila zájemce a v počtu přihlášených se uchází o první místo. Zbývá už jen maličkost pro studenty studovat a pro VŠFS naplnit očekávání nadšených nováčků. Radka Černá

6 6 Vysoká škola finanční a správní NOVINKY V EUPRESSU FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ D. Kubíčková, P. Schránil Publikace obsahuje výklad problematiky fi n a n č n í h o účetnictví podnikatelských subjektů. Objasňuje problematiku účetního zachycení jednotlivých oblastí podnikové činnosti jako jsou dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy atd. Zabývá se i problematikou zjišťování hospodářského výsledku, daňové povinnosti a obsahu účetní závěrky. PODVOJNÉ ÚČETNIC- TVÍ POJIŠŤOVEN R. Baloušek, P. Schránil P u b l i k a c e uvádí výklad zásad, principů a konkrétních případů účtování. Vysvětluje zvláštnosti a shody účetnictví pojišťoven ve srovnání s účetnictvím podnikatelských subjektů i příčiny nových úprav. Vysvětlena je problematika oceňování a účtování cenných papírů a finančních derivátů. PUBLIC RELATIONS J. Černá, M. Kašík, V. Kunz Skripta seznamují s principy PR a podává řadu praktických doporučení a rad. Pokrývá celou oblast PR od vymezení pojmu komunikace přes budování image organizace, řešení konfliktních situací až po otázku společenské odpovědnosti. Autoři se zastavují i u otázky hromadných sdělovacích prostředků a specifik komunikace s nimi. NOVÝ SYSTÉM PÉČE O ZAMĚSTNANCE Studenti z Pákistánu na VŠFS VŠFS byla oslovena pákistánskou agenturou pro zprostředkování studia v zahraničí Foreign Educational Services (Pvt) Ltd. s možností trvalé spolupráce v rámci zajištění 4letého amerického bakalářského studia BSBA (Bachelor of Science in Business Administration) pro pákistánské studenty. V současné době byly na VŠFS z Pákistánu zaslány dokumenty prvních 29 Úspěch každé firmy v rozhodující míře závisí na kvalitě zaměstnanců. Snahou vedení VŠFS je získávat do svých řad skutečné profesionály ve svém oboru manažery, pedagogy, specialisty, organizační i administrativní pracovníky. Žádá od nich špičkové výkony. Je jasné, že při dnešních podmínkách na trhu práce musí také mnohé nabízet, aby je nejen získala, ale hlavně si je udržela. Nejedná se pouze o peněžní odměňování. Škola dlouhodobě investuje do pracovního a studijního prostředí ve všech místech, kde funguje. I když každoročně ve vybavení a zkrášlování prostor pokročí výrazně kupředu, neřekla ještě v tomto směru svoje poslední slovo. Letos navíc vedení školy přichází s výrazným rozšířením zaměstnaneckých výhod a zavádí tzv. flexibilní systém zaměstnaneckých výhod (cafeterie) pro zaměstnance na nekrácený hlavní pracovní poměr. Zaměstnanci budou moci čerpat v rámci tzv. FlexiPASSu následující výhody: HolidayPASS (příspěvek na dovolenou), VitalPASS (příspěvek na zdravotní péči, nákup léků, zdravotních pomůcek, očkování), SmartPASS (příspěvek na oblast osobního vzdělávání), RelaxPASS (příspěvek na oblast sportovního vyžití, relaxaci a kulturu). V letošním akademickém roce počítáme s částkou Kč na jednoho zaměstnance. Příspěvek na stravenky zůstává samozřejmě zachován (44,- Kč VŠFS/36,- Kč zaměstnanec). Výraznější rozvoj nabídky očekáváme i v oblasti vzdělávání zaměstnanců, rozšíříme nabídku vlastních vzdělávacích aktivit (vč. jazykových). Nově budeme poskytovat 1 pracovní den volna za semestr s náhradou mzdy zaměstnancům s pevnou či pružnou pracovní dobou. Další novinky můžete očekávat v oblasti poskytování zdravotní péče, příspěvcích na penzijní připojištění a tzv. prorodinné politice školy (stále více našich kolegyň odchází na mateřskou dovolenou a škola má zájem s nimi udržet kontakt). Nový systém péče o zaměstnance VŠFS obsahuje i další služby, které se, vzhledem k omezenému formátu v Šortkách, nepodařilo do této informace vtěsnat. Úplné znění stejně jako podmínky a postup při čerpání jednotlivých služeb budou k dispozici na personálním oddělení od října letošního roku. Záměr magistrátu města Kladna s prostory přízemí objektu na Floriánském náměstí Magistrát města Kladna se rozhodl po dohodě se studijním střediskem VŠFS Kladno, nájemcem objektu na Floriánském náměstí, pro převzetí a využití přízemních prostor. Po rozsáhlé rekonstrukci bude v levé části přízemí budovy umístěno oddělení kultury Magistrátu města Kladna a informační středisko. Pravá část přízemí bude dlouhodobě pronajata Institutu sociálního rozvoje, na jehož vzniku se VŠFS významně podílí, a do části prostor bude přemístěna knihovna sídlící původně v objektu kladenského zámečku. Bývalá tělocvična získá podobu víceúčelového sálu, sloužícího jak městu, tak Vysoké škole finanční a správní. Objekt na Floriánském náměstí se tak stane významným multifunkčním centrem, obohacujícím život celého regionu. potenciálních studentů, které byly postoupeny vedení CU v Bratislavě k odsouhlasení, zda zájemci splňují podmínky k přijetí do studia. Plánované otevření prvního běhu by mělo proběhnout v zimním semestru.

7 Vysoká škola finanční a správní 7 Vzdělávací program pro Volksbank CZ CHRÁNÍME MAJETEK A ZVYŠUJEME BEZPEČNOST Ještě přede dvěmatřemi lety jsem byla velká optimistka prostory zářily novotou, kuchyňky, zasedačky, kanceláře i učebny byly nadstandardně vybaveny. Avšak jen do doby, kdy se objevili první nenechavci. Jen několik málo minut nepozornosti a zmizel drahý dataprojektor, notebook či jiná věc. Letos proto přistupujeme v této oblasti k radikálnějšímu řešení. V Praze zavádíme vstupní turnikety na karty, ve střediscích zatím jen čtečky karet. Nejsme zdaleka jediná instituce, kterou zajímá, kdo a kdy se v jejích prostorách pohybuje. Od 1. října 2006 zahajujeme pilotní fázi zavádění nového systému, během které nebudou zatím spuštěny turnikety, ale budou fungovat čtečky, a každý příchozí zaměstnanec bude povinen se zaregistrovat. To samozřejmě znamená, že si do konce září vyzvedne kartu - proti podpisu a finanční záloze ve výši 200 Kč. Kulatinky Od 1. října 2006 budou v Praze v obou budovách spuštěny i vstupní turnikety. Proto v průběhu října vydáme karty i studentům (rovněž proti záloze 200 Kč). Příchozí bez karet se budou muset hlásit v recepci. Povinností bude i registrace při každém odchodu a příchodu. Studenti kromě školní vstupní karty budou mít možnost získat jako bonus zdarma další dvě karty kreditní kartu České spořitelny a kartu AISEC. Podrobnosti obdrží em v průběhu září. V době přípravy tohoto čísla oslavily naše kolegyně a kolegové osobní jubilea. Redakce zpravodaje jim přeje hodně zdraví, štěstí a lásky. Eva Čermáková Eva Dušková Antonín Hofman Zuzana Kolářová Stanislav Mareš Jiří Řehák Eva Štruncová VŠFS si může připsat další významný úspěch na poli bankovního vzdělávání. Ve spolupráci s Bankovní akademií se zúčastnila výběrového řízení Volksbank Akademie na poskytovatele vzdělávacího programu Account manager KUBE, ve kterém i přes velmi silnou konkurenci zvítězila. Vzdělávací program pro zaměstnance Volksbank CZ (A) a Ľudové banky (SR) poskytne svým účastníkům znalosti z bankovního prodeje produktů a praktické poznatky z případových studií. Kurzy kombinují prvky kombinovaného a prezenčního studia spolu s on-line přípravou. Účastníci budou v závěru dosahovat normované KUBE zkoušky. Projekt je ve 3 letech rozdělen na 10 běhů, které absolvuje 200 účastníků. VŠFS a BA na projektu spolupracuji s akademicky kvalifikovanými lektory, kteří mají rozsáhlé zkušenosti z bankovnictví a finančního sektoru. Patricie Štruncová Finanční mechanismy evropského hospodářského prostoru Norska FM EHP/NORSKA V květnu 2004 založili 3 evropské státy (Island/ Lichtenštejnsko/ Norsko) Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru (EHP). Jedním z jeho cílů je v rámci Fondu pro podporu spolupráce škol i podpora spolupráce mezi vzdělávacími institucemi v ČR a institucemi zakladatelů. Podpora je směřována do 3 hlavních aktivit: Grantu individuální mobility, který podporuje studijní a pracovní pobyty studentů, učitelů a administrativních pracovníků, Spolupráce v oblasti vzdělávání a Rozvoje institucí. Podpora zahrnuje mimo jiné následující typy spolupráce: výměnné pobyty, trainee programy, praktické stáže, účast na kurzech, seminářích, workshopech a konferencích, spolupráce na poli vzdělávacích institucí, projekty soustřeďující se na rozvoj institucí, tvorbu učebních osnov, rozvoj lidských zdrojů a organizování specifických aktivit. Minimální délka pobytu je 1 týden. Maximální délka pobytu je 6 měsíců. Studenti, kteří zahájí mobilitu v zimním semestru, si mohou pobyt prodloužit na 12 měsíců. Všechny aktivity programu Fondu pro podporu spolupráce škol jsou decentralizované, proces přijímání žádostí o mobilitu nebo projekt, hodnocení projektů, výběr projektů a přidělování finančních prostředků je v kompetenci Národní agentury. Veškeré informace týkající se FM EHP/Norsko naleznete na internetových stránkách Národní agentury Socrates na (Další programy EU / FM EHP Norska). Druhá výzva pro předkládání návrhů bude zveřejněna Národní agenturou Socrates 1. září 2006, termín pro zaslání žádostí je pak 1. listopad 2006 pro všechny tři aktivity.

8 8 Vysoká škola finanční a správní Vysokoškolský klub bude! V polovině září byly zahájeny stavební práce, jejichž výsledkem bude exkluzivní vysokoškolský klub pro studenty, zaměstnance, absolventy a přátele VŠFS. Do vánoc má vzniknout v přízemí a suterénu budovy v Estonské stravovací zařízení s celodenním provozem, hernou i multifunkční prostor pro kulturně- -společenské akce. Že by to byl krásný dárek pod stromeček od všech zúčastněných partnerů? 24. SRPNA 2006 STÁTNÍ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY Státnicemi jsme zbrusu nové číslo Šortek zahájili, státnicemi i skončíme. A tentokrát pohledem nejdůležitějším! Pohledem studenta, nebo spíš krásné studentky. Snad naše čtenáře tento krátký fotoseriál potěší a přiblíží jim i pro každého studenta nezapomenutelnou atmosféru státních závěrečných zkoušek. Mimochodem dnes již bakalářce Evě Štěpánkové, která se stala první obětí naší fotoreportérky Zuzany Dočekalové, gratulujeme ke skoro samým jedničkám! A těšíme se spolu s vámi na další díl fotostory. AKCE VŠFS ZÁŘÍ Slavnostní otevření půdních prostor v Estonské Inaugurace rektorky Konference - Lidský kapitál Imatrikulace v Kladně Imatrikulace v Praze Proboha, já to určitě nezvládnu. Rychle na papír, ať na nic nezapomenu. Díky, že jsi se mnou. Hlavně mluvit... ŘÍJEN Imatrikulace v Mostě Promoce v Mostě Promoce v Praze a Kladně LISTOPAD Veletrh Gaudeamus v Brně PROSINEC Vánoční setkání pro zaměstnance LEDEN Ples VŠFS na Žofíně Na závěr Nakonec to bylo snadné. První číslo nového školního zpravodaje je u konce. Doufáme, že se pro vás stane příjemným návykem, a protože nám záleží na vašich názorech, rádi přijmeme vaše připomínky a postřehy. Napište nám na Victory, victory! ovou adresu: Další číslo Šortek pro vás připravujeme na předvánoční období a nezapomeňte na podzimní Xadonii! Redakce ŠORTKY VŠFS Číslo 1, Datum vydání: říjen 2006 Redakční rada: Eva Čermáková, Radka Černá, Ludmila Černochová, Zuzana Dočekalová, Milan Kašík, Vilém Kunz, Lenka Melicharová, Magdalena Řezníčková,. Veškeré informace v tomto zpravodaji jsou bez záruky. Přebírání materiálů je povoleno s prokazatelným souhlasem autora a redakční rady. Fotografie od autorů příspěvku nebo z archivu VŠFS, není-li uvedeno jinak. Nepodepsané příspěvky jsou autorizovány redakcí. ová adresa: VŠFS Registrace: MK ČR E Design a prepress: Hana Ambrožová Tisk Helma Roto, s. r. o.

Šortky VŠFS VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI, TIMův první měsíc PLES VŠFS. Návštěvnost webu roste. Zeptejte se vedení školy!

Šortky VŠFS VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI, TIMův první měsíc PLES VŠFS. Návštěvnost webu roste. Zeptejte se vedení školy! š k o l a k a t e d r y k l u b Šortky VŠFS zpravodaj VŠFS číslo 3 březen 2007 V lednu proběhl reprezentativní Ples VŠFS PLES VŠFS VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI, dnes budu děkovat. Dík první patří všem, kdo pozitivně

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Praha únor 2010 O B S A H 1. Úvod 4 1.1 Úplný název soukromé vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE (opakování)

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE (opakování) 3/2008 OBSAH VI. sněm Svazu účetních Str. 1 2 Nová koncepce certifikace opakování hlavních zásad Str. 1 3 EDITORIAL Vážení čtenáři, od květnového vydání bulletinu proběhly nejen zkoušky v systému certifikace

Více

ROČNÍK VI ČÍSLO 2/2002 ZDARMA

ROČNÍK VI ČÍSLO 2/2002 ZDARMA Sponzorem čísla je společnost ROČNÍK VI ČÍSLO 2/2002 ZDARMA Doc. Ing. Petr Horyl, CSc. děkanem Fakulty strojní str. 5 O výzkumu a Výzkumném energetickém centru str. 7-9 Prevence především str. 10 Akademická

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Získali jsme akreditaci programu MPA. Další ročník soutěže GMC začíná Simulace strategie řízení společnosti. Vysoká škola finanční a správní

Získali jsme akreditaci programu MPA. Další ročník soutěže GMC začíná Simulace strategie řízení společnosti. Vysoká škola finanční a správní Xadonia občasník studentů, pedagogů a příznivců vysoké školy finanční a správní 02 2012 Získali jsme akreditaci programu MPA Master of Public Administration Strana 04 Další ročník soutěže GMC začíná Simulace

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Kam po škole.cz Vše o vzdělávání a praxi absolventů středních škol Číslo 1 / 2009 Cena 29 Kč Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Přihlašte se na vysokou školu na poslední chvíli Jak si najít

Více

Obsah. Výroční zpráva 2011 1

Obsah. Výroční zpráva 2011 1 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní údaje o vysoké škole... 3 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 16 5 Absolventi... 20 6 Zájem o... 22 7 Akademičtí pracovníci... 24

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ A PŘÍZNIVCŮ VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ

OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ A PŘÍZNIVCŮ VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ A PŘÍZNIVCŮ VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ 01 2015 Kam kráčíš univerzito, ve výzkumu a vývoji? Příprava strategie do roku 2020 Strana 04 Den s... Mojmírem Helískem prorektorem

Více

Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku

Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku Červen 2007 Ročník 12/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., ředitel Matematického ústavu Slezské univerzity (SU), převzal

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 KVĚTEN 2011 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Den s... Karlem Havlíčkem. Rozhovor s Miss České republiky Gabrielou Kratochvílovou. Fotbalový turnaj o pohár VŠFS Pod záštitou Antonína Panenky

Den s... Karlem Havlíčkem. Rozhovor s Miss České republiky Gabrielou Kratochvílovou. Fotbalový turnaj o pohár VŠFS Pod záštitou Antonína Panenky XADONIA OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ A PŘÍZNIVCŮ VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ 01 2013 Den s... Karlem Havlíčkem Pracovní den s děkanem FES Strana 04 Rozhovor s Miss České republiky Gabrielou Kratochvílovou

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.

autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Úvodní slovo rektora autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, jsem velmi potěšen, že se opět můžeme setkat na stránkách Návštěvníka Vysoké školy technické a ekonomické v

Více

Nový děkan FHS. Stalo se na UHK. Obsah

Nový děkan FHS. Stalo se na UHK. Obsah Nový děkan FHS Stalo se na UHK 1. 3. února 2006 pořádala Katedra informačních technologií FIM Univerzity Hradec Králové 5. konferenci ZNALOSTI. 2. února 2006 navštívil Univerzitu Hradec Králové za účelem

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více