Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010"

Transkript

1 Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Praha říjen

2 OBSAH 1. Východiska aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje VŠFS 2. Priority roku Studijní programy, pedagogická činnost a celoživotní učení 4. Výzkumná a vývojová činnost 5. Materiální, informační a prostorové vybavení 6. Akademičtí pracovníci 7. Kvalita a kultura akademického života 8. Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 9. Strategický marketing a komunikace 10. Studijní střediska Most a Kladno 2

3 1. Východiska Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje VŠFS Předkládaný materiál Aktualizace DZR vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 (dále jen Aktualizace DZ) vychází z následujících plánovacích a provozně-organizačních dokumentů VŠFS: - úkolů a termínů Dlouhodobého záměru rozvoje VŠFS (DZ) pro období let ; - odpočtu úkolů z Aktualizace DZ pro rok 2009; - odpočtu úkolů střednědobých plánů na jednotlivých úsecích činnosti VŠFS. Předkládaná Aktualizace DZ pro rok 2010 stanovuje priority v souladu s akreditovanými/reakreditovanými studijními programy/obory, předpokládaným rozvojem VŠFS jako soukromé vysoké školy univerzitního typu, shrnuje a stanovuje rámcové úkoly v jednotlivých oblastech činnosti. Do jednotlivých úseků činnosti promítáme v jednotlivých kapitolách i činnost studijních středisek v Mostě a Kladně, i když jim v závěru věnujeme samostatnou pozornost z hlediska dílčích specifik provozu a organizace. 2. Priority roku Dokončení všech povinných a nutných organizačních, věcných a odborných prací (v souvislosti se získáním statutu univerzitního pracoviště) k zahájení výuky v DSP FINANCE v souladu s požadavky a předpisy AK od února Průběžně podávat žádosti o prodloužení doby platnosti akreditace v souladu se zákonem č.111/1998, Sb., zároveň dokončit akreditační proces v souladu se standardizovanými studijními plány, platnými pro všechny studijní obory VŠFS tak, aby podle nich mohla být realizována výuka od AR 2010/ Uvést do výuky první část nových a moderních multimediálních výukových programů včetně klasického e-learningu a distančních opor k prohloubení kvality všech forem studia zpracovávaných v rámci speciálního projektu EQUIP. 4. Plněním rozvojových priorit podle základních plánovacích dokumentů VŠFS (zejména SZR na období ) přispívat zejména k dalšímu rozvoji kvality všech procesů na VŠFS, zejména pak v oblasti výuky, přípravy závěrečných prací (bakalářských a diplomových) a kvality vlastních pedagogů. 5. Příprava DZR na období v souladu s rozvojem školské soustavy ČR. 3. Studijní programy, pedagogická činnost a celoživotní učení 1. Připravit analytické, odborné a marketingové podklady pro rozhodnutí o podání žádosti o druhý doktorský studijní obor a následná příprava akreditační žádosti. 2. Pokračovat ve standardizaci jednotlivých studijních oborů (snižování časové dotace přímé výuky, moderní výukové formy a podpora samostudia, rozdělení studijních předmětů na 3

4 předměty celoškolského základu, jednotná kreditace atd.) tak, aby se podle nich jednotně organizovala výuka od AR Re/akreditovat dle tzv. standardizovaných šablon příslušné studijní obory jak pro bakalářský, tak pro navazující magisterský studijní program a následná příprava akreditací s výukou v AJ u vybraných oborů. 4. Optimalizovat podíl přímé výuky ve všech formách studia v souladu s rozvíjením moderních metod výuky (e-learning, distanční opory, multimediální výukové pomůcky), pilotní ověření 1. vlny předmětů, pilotní ověření 2. vlny předmětů. 5. Rozvoj systému zvyšování a hodnocení kvality pedagogického procesu, zvyšování úrovně státních závěrečných zkoušek, zvyšování úrovně bakalářských a diplomových prací. 6. Vytvořit a uplatňovat kritéria pro výpočet kreditové zátěže předmětu dle ECTS. 7. Rozšíření nabídky studia MBA o pilotní realizaci studijního programu MPA, akreditaci studijního programu MPA, nový studijní obor MBA MARKETING. Křížové promítnutí Best practices mezi akreditované programy a programy BSBA, MBA. 8. Akreditovat programy celoživotního vzdělávání realizované VŠFS a rozvíjet projekt vzdělávání vědeckých pracovníků MULTIPLIKAČNÍ EFEKTY. 4. Výzkumná a vývojová činnost 1. Propojit vědeckou a výzkumnou činnost s DSP, interními a externími granty a vybranými diplomovými pracemi. 2. Podat minimálně 4 přihlášky do GAČR a dosáhnout a udržet průběžné řešení minimálně 2 projektů. 3. Podporovat vědeckou a výzkumnou činnost konferencemi a semináři, zabezpečit kvalitně v roce 2010 tyto akce: konference 10 let soukromého VŠ konference Lidský kapitál + TK (R.Valenčík) ročník Konference prof. Vencovského (B. Hamerníková) - 4/2010 konference Řízení podniku ve 3. tisíciletí (K. Havlíček) 4. Docílit minimálně deseti publikací v impaktovaných a recenzovaných časopisech, vydat minimálně dvě vydání časopisu ACTA. 5. Rozvíjet obsahově a organizačně Centrum ekonomických studií a analýz (CESTA) jako výzkumně-vývojovou základnu VŠFS. 6. Systém práce s talentovanými studenty, pregraduální příprava doktorských studií. 7. Vydávat v nakladatelství EUPRESS kvalitativně vyšší typ publikací učebnice, monografie. 4

5 5. Materiální, informační a prostorové vybavení 1. Plnění schváleného finančního plánu, hodnocení uplynulého roku a příprava finančních plánů na rok následující, finální verze finančního plánu a podklady pro výroční zprávu. 2. Analýzy stanovování trendů vývoje školného pro jednotlivé akademické roky, ekonomicky a konkurenčně zdůvodněné návrhy pro vývoj školného následující akademický rok. 3. Plán investičních a ostatních akcí v rámci materiálně-technického rozvoje, zpracovat plán investic, oprav, rekonstrukcí a materiálně-technického vybavení. 6. Akademičtí pracovníci 1. Implementovat moderní způsoby řízení lidských zdrojů a výběru pracovníků včetně organizačního dobudování odpovídajícího organizačního útvaru. 2. Rozvíjet systém výběru nadaných studentů a motivační práce s nimi v rámci pregraduální a doktorské přípravy. 3. Specifický výběr zájemců o studium v DSP, hodnocení zkušeností z 1. fáze implementace. 4. Ředitelé institutů spolu s vedoucími kateder a odbornými garanty studijních oborů navrhnou efektivnější systém doplnění personálního stavu akademických pracovníků. 7. Kvalita a kultura akademického života 1. Uplatňovat klientský přístup v komunikaci s uchazeči, studenty a absolventy. 2. Rozvíjet standardní i nestandardní vysokoškolské služby pro studenty a absolventy, zejména zvyšovat nabídku a kvalitu všech forem poradenských služeb pro studenty a zaměstnance (sociální a psychologické poradenství, finanční poradenství půjčky na studium, další aktivity práce se studenty v rámci mimoškolní činnosti). 3. Rozvíjet stipendijní programy v závislosti na finančních zdrojích a kvalitě studijních výsledků studentů. 4. S využitím Klubu absolventů prohlubovat po obsahové, informační a marketingové stránce komunikaci s absolventy s cílem jejich sepětí se školou a zpětnou vazbou z praxe. Vyvíjet další vzdělávací aktivity pro absolventy katalog kurzů. 5. Zkvalitňovat kulturní prostředí ve všech střediscích. 6. Rozvíjet sociální a motivační program pro zaměstnance. 5

6 7. Uskutečňovat řízenou komunikaci s rámci interního marketingu pro uchazeče, studenty, absolventy a zaměstnance (Informační systém VŠFS, firemní periodika, nástěnné plochy, webové stránky VŠFS). 8. Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 1. Pokračovat v utváření sítě spřátelených univerzit v zahraničních programech (zejména ERASMUS, TEMPUS, COEUR), v rámci programu ERASMUS rozšířit spolupráci na 26 univerzit v 15 zemích EU z původních 17 univerzit v roce Pokračovat ve všech formách zahraniční spolupráce včetně mobilit studentů, pedagogů a zaměstnanců v rámci prostředků a grantů, např. ERASMUS, dále v letních školách a zahraničních výměnách. 3. V případě získání projektu v rámci programu Atlantis, Study Abroad, (podáno březen 2009) účast pedagogů, zaměstnanců a studentů mobility v rámci sítě CityU. 4. V případě získání projektu v rámci programu ERASMUS Intenzivní programy (podáno březen 2009) účast studentů a pedagogů v mezinárodním programu Společenská odpovědnost firem. 5. Průběžně pokračovat v hledání nových partnerských univerzit a dále rozšiřovat nabídku pro mobility i jiné činnosti spolupráce. Zvyšovat mobilitu zaměstnanců VŠFS jak akademických tak neakademických. 9. Strategický marketing a komunikace 1. Využíváním nástrojů a postupů strategického marketingu analyzovat vnější prostředí s cílem vyhledávat možnosti pro nové studijní obory a udržovat tržní stabilitu VŠFS na edukačním trhu. 2. Pokračovat v implementaci procesního řízení VŠFS s cílem dále prohlubovat manažerské formy řízení na všech řídících úrovních, ale zejména na úrovni ředitelů institutů a vedoucích kateder s prioritou v oblasti lidských zdrojů. 3. Zpracování materiálu Dlouhodobý záměr rozvoje pro období Příprava materiálu Aktualizace DZR pro MŠMT. 5. Získávání a vyhodnocování strategických dat o vývoji socio-demografického okolí a konkurenčního prostředí. 6. Koordinace produktového marketingu a příprava marketingových a komunikačních kampaní. 6. Rozvoj nástrojů vnitřní a vnější komunikace školy a zvyšování její efektivnosti. 6

7 7. Nakladatelská a vydavatelská činnost v rámci nakladatelství VŠFS - EUPRESS (knižní publikace, vědecký časopis ACTA, firemní časopisy pro vnitřní a vnější komunikaci atd.). 10. Studijní střediska Most a Kladno Z hlediska kvalitativního rozvoje pedagogického procesu, výzkumné a vývojové činnosti a posilování pedagogického sboru platí úkoly stanovené v jednotlivých kapitolách tohoto materiálu. V návaznosti na úkoly strategického marketingu VŠFS zabezpečit příliv nových studentů tak, aby bylo docíleno plánovaných cílových stavů. Průběžné zlepšování materiálních a prostorových podmínek, zvýšení počtu studijní literatury do knihoven na střediscích. Studijní středisko MOST: 1. Zabezpečovat úkoly spojené s realizací projektů "Multiplikační efekty postgraduálního celoživotního vzdělávání vědeckých pracovníků v regionálních podmínkách", Regionální kontaktní organizace Severozápadní Čechy pro rámcové programy výzkumu a vývoje EU , Informační středisko Europe Direct, Rozvoj kreativity podnikání u žáků SŠ Ústeckého kraje", "Posilování kompetencí VŠ pracovníků pro rozvoj konkurenceschopnosti vysokého školství v Ústeckém kraji" a Univerzita 3. věku. 2. Rozšiřovat vybavení a reálie v databázi informací o regionu v rámci zřízeného Kabinetu regionalistiky a nabízet informační a poradenské služby prezenčně. Studijní středisko KLADNO: 1. Další rozvíjení provozu Regionálního evropského informačního střediska ve spolupráci s Magistrátem města Kladna a s Informačním centrem EU v Praze. 2. Zajistit materiálně-technické a prostorové vybavení střediska v souladu s plánovanými potřebami. V Praze dne 21. října 2009 Dr. Bohuslava Šenkýřová, v.r. rektorka 7

Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní

Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní na období 2011 2015 Praha, září 2010 Dlouhodobý záměr rozvoje

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2014 (AR 2013-2014) Praha říjen 2013

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VYSOKÉ ŠKOLY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA OBDOBÍ 2011 2015 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, 2010 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 KVĚTEN 2006 1. ÚVOD 1.1 Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, se sídlem Národního odboje 17, Ústí

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2011 Září 2010 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 Říjen 2014 Preambule Předkládaná Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 (dále jen ADZ VŠE

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015 Praha, říjen 2014 Obsah 1 Kvalita a relevance... 4 1.1 Diverzifikace

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Praha únor 2010 O B S A H 1. Úvod 4 1.1 Úplný název soukromé vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa,

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2009 Brno, listopad 2008 Aktualizace

Více

pozdějších předpisů, 1 1 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění

pozdějších předpisů, 1 1 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Preambule S cílem naplnění vize Univerzity

Více

Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008

Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008 Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008 Praha únor 2009 Výroční zpráva VŠFS za akademický rok 2007/2008 1 O B S A H Část 1: Zpráva o činnosti VŠFS v akad. roce 2007/2008

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2004 KVĚTEN 2003 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM TEL +420 475 603 923, +420 475 601 370, FAX +420 475 600 135 INFO@VSEM.CZ,

Více

AKTUALIZACE. www.upol.cz. dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci

AKTUALIZACE. www.upol.cz. dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci AKTUALIZACE dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci na rok 2012 www.upol.cz 1. Rozvoj materiálně-technické základny HLAVNÍ

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ NEBO DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ NEBO DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ NEBO DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NA OBDOBÍ 2011-2015 A JEHO AKTUALIZACE NA ROK 2011

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Spálená 14, Praha 1

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Spálená 14, Praha 1 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2013 Praha, říjen 2012 Obsah 1 Kvalita a relevance... 5 1.1 Diverzifikace

Více

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a

Více

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti Fakulty bezpečnostního managementu Policejní

Více

Aktualizovaný dlouhodobý záměr

Aktualizovaný dlouhodobý záměr Aktualizovaný dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti duben 2014 Praha vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s. Dlouhodobý záměr rozvoje 1 Obsah: A. POSLÁNÍ, SDÍLENÉ

Více

1. Kvalita a relevance

1. Kvalita a relevance Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2013. Přerov říjen 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru

Více

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993.

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Obsah 1. Úvod... 2 2. Poslání

Více

Příloha: Institucionální rozvojový plán VŠE

Příloha: Institucionální rozvojový plán VŠE Příloha: Institucionální rozvojový plán VŠE Institucionální rozvojový plán VŠE v Praze (IRP) vychází z Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠE v Praze na rok 2012 a je její přílohou. Odráží pouze ty části

Více

Aktualizovaný dlouhodobý záměr

Aktualizovaný dlouhodobý záměr Aktualizovaný dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti listopad 2008 Praha CEVRO Institut Dlouhodobý záměr rozvoje 1 Obsah: A. POSLÁNÍ, SDÍLENÉ HODNOTY A VIZE...

Více