Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012"

Transkript

1 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne ) 1

2 1. Úvod Aktualizace DZ rok 2012 vychází ze schváleného DZ na období a plnění aktualizace DZ za rok Jednotlivé záměry a úkoly jsou ve všech oblastech činnosti zacíleny na prosazování dlouhodobě sledovaných priorit: 1. Kvalita a relevance 2. Otevřenost 3. Efektivita a financování V souladu s Dlouhodobým záměrem bude i v roce 2012 usilovat SVŠE o postupné naplňování základního cíle, kterým je rozvíjet pozici vysokoškolského centra regionální působnosti, využívajícího ve své činnosti spolupráce s městem Znojmo i podnikatelskými subjekty při přípravě kvalitních absolventů. Ve spolupráci s uvedenými subjekty se kvalifikovaně podílet na řešení aktuálních otázek regionu. K úspěšnému naplnění bude využívána spolupráce s vysokými školami v Brně a Praze, zahraničními partnerskými vysokými školami i přeshraniční spolupráce. I. Oblast vzdělávací činnosti a) Na základě vyhodnocení personálního stavu, úrovně výzkumné a publikační činnosti i materiálních podmínek bude v průběhu jara zpracována a podána žádost o akreditace navazujícího magisterského studijního programu pro obor účetnictví a finanční řízení podniku. b) V souvislosti s podáním žádosti bude soustředěna pozornost na vytváření předpokladů pro kladné posouzení žádosti otázky pedagogické a vědeckovýzkumné budou klíčovým kriteriem hodnocení činnosti pracovníků i veškeré činnosti školy. c) V průběhu jara připravit restrukturalizaci studijních oborů: o marketing management o ekonomika veřejné správy a sociálních služeb. d) Realizovat postupnou úpravu od začátku akademického roku v 1. ročníku a zvážit rozsah možných úprav ve 2. a 3. ročníku. e) Věnovat trvalou pozornost důrazu na využívání metod podporujících a vyžadujících průběžnou samostatnou práci studentů. Zhodnocení dosaženého stavu v jednotlivých předmětech provést na úrovni kateder v souvislosti s ročním hodnocením pedagogů. f) Ve vztahu k obsahovým otázkám jednotlivých předmětů vytvářet podmínky k tomu, aby se průběžné hodnocení podílelo na konečném hodnocení předmětu. g) Trvalou pozornost věnovat zabezpečení výuky jednotlivých předmětů studijní literaturou. V průběhu roku 2012 vytvořit předpoklady k tomu, aby do konce června 2013 byly všechny předměty kombinované formy studia vybaveny DSO podle šablony SVŠE nebo pracovním sešitem, je-li používán standardní učební text. 2

3 h) Ke zvýšení úrovně samostudia využít informační systém Moggis jako prostředek k využití e-learningu, především u kombinované formy studia. i) V každém akademickém roce zorganizovat minimálně 2 přednášky zahraničních lektorů a přednášku odborníka z praxe. j) V souvislosti se zabezpečováním výuky pro zahraniční studenty v rámci programu Erasmus nabídnout studentům SVŠE výuku alespoň jednoho předmětu v cizím jazyce a motivovat studenty k zápisu těchto předmětů. k) V souladu s přijatou dohodou s Ekonomickou fakultou Univerzity Séchényi István v Györu.věnovat pozornost možnosti zprostředkování navazujícího magisterského studijního programu v anglickém jazyce. l) Na úrovni kateder vyhodnotit v prosinci pedagogickou činnost jednotlivých pracovníků - v rámci systému vnitřní evaluace školy. m) Realizovat na konci každého semestru studentskou anketu mezi studenty prezenční i kombinované formy studia. Výsledky elektronické ankety vyhodnotí vedoucí kateder a projednají s jednotlivými vyučujícími. Závěry budou projednány v kolegiu rektora. n) Průběžně bude v pedagogickém procesu zvyšován prostor pro samostatné písemné (seminární) práce studentů, jako předpoklad zvyšování kvality závěrečných bakalářských prací. o) Vedle organizačního zabezpečení praxí bude kladen důraz na jejich obsahovou stránku a využití poznatků v závěrečné fázi studia. p) Důsledně realizovat využívání programové vybavení k odhalování plagiátorství u závěrečných bakalářských prací i všech seminárních prácí. V jednotlivých oborech a předmětech vytvořit podmínky k tomu, aby byl využíván systém pro odevzdávání seminárních prací tak, aby každý student zpracoval minimálně jednu semestrální práci. II. Vědecko-výzkumná činnost Základní organizační zabezpečení vědecko-výzkumné práce je převedeno na úroveň kateder, které budou využívat aktivit Výzkumného a poradenského centra. Průběžné vyhodnocování výsledků bude pravidelně sledováno v rámci systému vnitřní evaluace školy a) Zapojení pracovníků SVŠE do vědecko-výzkumné činnosti bude shromážděno na úrovni VPC do b) Trvale věnovat pozornost zvyšování a zkvalitňování publikační aktivity pracovníků SVŠE. c) V roce 2012 je vyžadována publikační aktivita v rozsahu: - Alespoň jeden článek v odborném periodiku obsahově spjatý s výzkumnou a pedagogickou činností pracovníka. - předpokládá se časopis odborného zaměření zařazený do seznamu časopisů akceptovaných radou vlády. - alespoň dva jiné další výstupy (knižní publikace, kapitoly v knize, skripta, příspěvky ve sbornících, atd. s nezpochybnitelným odborným obsahem). 3

4 d) Ze strany školy bude podporováno (i formou spolufinancování) ucházení se o granty v rámci grantových agentur nebo příslušných ministerstev. e) K dlouhodobým prioritám patří orientace výzkumných kapacit školy na řešení projektů zadávaných městem Znojmo. f) K hlavním aktivitám organizovaným školou bude patřit každoroční listopadová mezinárodní vědecká konference Nové trendy nové nápady. Obsahově bude vycházet z dosavadních zkušeností a vytvářet prostor pro presentaci výsledků vědeckovýzkumné činnosti daného kalendářního roku. g) Zvýšená pozornost bude v roce 2012 orientována na vyprofilování konference věnované účetnictví a daním, která se uskuteční počátkem zimního semestru. h) Vyhodnotit realizaci konference konané ve spolupráci s OHK Znojmo a zvážit formu realizace v dalším období. III. Personální práce a kvalifikační růst pracovníků Při naplňování úkolů plynoucích z dlouhodobého záměru bude pozornost soustředěna především na následující otázky. a) Na úrovni kolegia budou schváleny do konce února Zásady odměňování a pracovní náplně pedagogů. b) Na úrovni kateder budou provádět hodnocení otázek kvalifikačního růstu pracovníků v souvislosti s každoročním hodnocením činnosti. Případná doporučení postoupit k projednání kolegiu rektora. c) Pokračovat v úsilí realizovat požadavek, aby profilové předměty byly zabezpečovány pracovníky SVŠE na plný úvazek. d) Na úrovni vedení školy přijímat opatření k řešení personálních otázek dvakrát ročně a motivovat pracovníky k získávání pedagogických a vědeckých hodností. e) Věnovat pozornost vytváření podmínek pro získávání a využívání pracovníků s již získanou vědeckou hodností nebo studujících DSP, kteří pocházejí z regionu nebo v něm žijí. IV. Otevřenost činnosti školy IV.1. Internacionalizace činnosti školy a) K hlavním úkolům roku 2012 bude patřit rozvíjení úspěšného zapojení v rámci programu Erasmus. Zejména zabezpečení výuky pro zahraniční studenty. b) Rozvoj mobility učitelů s preferencí zvýšit počet vyžádaných přednášek pracovníků SVŠE. c) Ve spolupráci se zahraničními partnery zorganizovat workshop pro pedagogy i studenty. 4

5 d) Vytvářet předpoklady k zapojení pracovníků SVŠE Znojmo do společných výzkumných projektů v rámci Visegrádské čtyřky a CEINET. e) Usilovat o rozvíjení spolupráce SVŠE Znojmo - vysoké školy v příhraničním regionu s Rakouskem - s vysokými školami v Rakousku (zejména se zaměřením na regionální cestovní ruch). Cílem je zapojení do vzdělávacích programů a projektů v rámci přeshraniční spolupráce Jihomoravského kraje a kraje Niederösterreich. f) SVŠE bude zvyšovat počet nabízených destinací pro zahraniční praxe. V rámci přidělení Erasmus University Charter se bude realizovat rozvoj mobilit studentů a pedagogů SVŠE na partnerských vysokých školách. Zajištění podmínek pro příjem pracovních pobytů incoming pedagogů. g) SVŠE bude pokračovat ve využívaní kontaktů spolupracujících firem v regionu pro získávání kontaktů na zahraniční podniky. h) Pro studenty se zahraničí přijíždějící na studijní pobyty v rámci Erasmu nabízí SVŠE speciální výukový program v AJ. i) Zvláštní pozornost bude věnována zabezpečení jazykového kursu češtiny pro studenty z Ukrajiny. IV.2. Spolupráce s praxí a činnost směrem k veřejnosti a) Ve spolupráci s firmami podnikatelské sféry i institucemi veřejné správy bude realizovat spolupráce při zadávání a hodnocení závěrečných bakalářských prací, přičemž bude snaha promítnout do zadání aktuální otázky a problémy regionu. b) O další zkvalitnění bude usilováno při realizaci systému odborných praxí, se zvláštním důrazem na obsahové vymezení hlavních úkolů i celkové náplně. c) Trvalým partnerem spolupráce bude město Znojmo, kde ze strany školy bude zájem na prosazení dlouhodobého záměru ve využívání výzkumných kapacit školy pro výzkumy zadávané městem. d) Vedle každoročně organizovaných akcí pro středoškolskou mládež (např. soutěž Má dáti, dal) bude věnována pozornost pravidelné presentaci školy na vybraných středních školách. Na úrovni vedení školy bude vyhodnocena akce Den otevřených dveří a do října přijata případná doporučení. e) Rozvoj činnosti klubu absolventů SVŠE spojit s realizací Dne se SVŠE - pravidelné setkání absolventů se uskuteční počátkem listopadu. f) Škola bude i nadále umožňovat absolventům přednostní a cenově zvýhodněnou účast na odborných seminářích, které jsou podmíněny vložným. g) Ke komunikaci s absolventy a jejich informovanosti bude využit informační systém SVŠE. h) V souvislosti s pěstováním dobrého jména školy ve městě a regionu se bude pozornost soustředit na to, aby jednotlivé a příležitostné přednášky a besedy se známými osobnostmi, na kterých je umožněna účast širší veřejnost, byly přeměněny v pravidelné cykly, s možností jejich zařazení do celoživotního vzdělávání. i) V roce 2012 se bude realizovat řádný první ročník U3V v rámci celoživotního vzdělávání. 5

6 j) V nabídce celoživotního vzdělávání bude výuka jednotlivých předmětů, které je možno absolvovat v rámci kombinované formy studia. k) Na úrovni vedení školy bude věnována průběžná pozornost možnostem a formám otevírání se širší veřejnosti, event. možnostem spolupráce s jinými organizacemi působícími ve města. V. Materiální zabezpečení činnosti školy a) Pokračovat v rozvoji knihovních služeb v budově na Loucké, s důrazem na budování knihovního fondů souvisejícího především se studovanými obory a předměty. Posílit podíl odborných periodik daných oborů. b) V elektronickém programu knihovna dořešit zavaděné sestav poskytujících ucelené informace o chodu knihovny (výpůjčky celkem, nárůst titulů, atd.) a zabezpečení základních provozních činností (elektronická rezervace knih, upomínky nevrácených titulů). c) Na rozvoj knihovního fondu budou vyčleněny prostředky z rozpočtu školy. d) V roce 2012 zabezpečit dostatečné kapacity lůžek na kolejích, v souladu s požadavky nově přijímaných studentů a organizací jazykové přípravy cizinců. e) V prvním pololetí dořešit podmínky spoluúčasti školy a jiných subjektů využívajících prostory na Loucké, na úhradě tepla, teplé vody a elektřiny související s provozem budovy. f) Trvale věnovat pozornost možnostem úprav a získání finančních zdrojů s cílem snižovat náklady na provoz zejména v zimním období. g) Dořešit instalaci malé telefonní ústředny umožňující přímý kontakt na pracovníky školy zvenčí. 6

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, 2010 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 Říjen 2014 Preambule Předkládaná Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 (dále jen ADZ VŠE

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Dlouhodobý záměr FTK UP na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr FTK UP na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr FTK UP na období 2011 2015 11 priorit FTK UP Olomouc 2011 2015 1. Věda a výzkum 2. Vzdělávání 3. Ekonomika a finanční stabilita 4. Personální politika 5. Studenti 6. Práce s partnery 7.

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 ÚVOD Centrum pro studium

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění

Více

Národní program udržitelnosti II

Národní program udržitelnosti II Národní program udržitelnosti II 1. Název programu Národní program udržitelnosti II (dále jen program nebo NPU II ) Z programu bude podporována udržitelnost projektů center výzkumu, experimentálního vývoje

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014. Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817

Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014. Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817 Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817 Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014 Autorský kolektiv Moravského zemského muzea PhDr. Mgr. Martin Reissner,

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III.

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. OBSAH Úvod... 3 1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací... 6 2. Ženy se zdravotním postižením...

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více