Pozitivní i negativní mediální vliv na organizátory akcí, akceptace a obrana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pozitivní i negativní mediální vliv na organizátory akcí, akceptace a obrana"

Transkript

1 Pozitivní i negativní mediální vliv na organizátory akcí, akceptace a obrana Gabriel Švejda ÚVOD Je zcela zřejmé a bez pochyb, že média jsou všude závislá na zbytku společnosti, reagují na různé významné podněty a jsou podřízena zdrojům skutečné ekonomické a politické moci. Nikdo neočekává, že média budou vykonávat přímou moc ve svém vlastním zájmu, mimo sféru získávání pozornosti, komunikování, informování, bavení a vydělávání peněz. Ona svoboda vyjadřování legitimizuje tlumočení názorů, kritiku a obhajování alternativ, to by bylo lépe shrnuté pod pojem vliv. Média ovlivňují naše chování, postoje či názory jednotlivců, rozšiřují obzory poznání, vzdělávají, pomáhají v politickém či spotřebitelském rozhodování, ovlivňují životní styl, ale mohou také děsit, vyvolávat napětí, navádět ke společensky nežádoucímu jednání. Mají výrazný vliv na stabilitu společnosti, podporují nebo naopak brzdí společenské změny, sportovní a kulturní akce nevyjímaje. Z tohoto tvrzení vyplývá zvýšený zájem odborníků i laiků o fungování médií, usilování zákonodárců o regulaci mediální komunikace, stejně jako nakupování reklamní plochy nebo vysílacího času inzerenty. Média jsou významnou společenskou institucí, tudíž jejich podíl na stavu společnosti není možné od společnosti izolovat a zkoumat jej samostatně. Dodnes se bohužel odborníci nebyli schopni shodnout na tom, čím přesně vlastně média mohou ovlivňovat jednotlivce a společnost a jaké povahy toto působení je. To je dáno rozdílným pohledem na média a mediální komunikaci, protože se jedná o neustále se rozvíjející systém s vnitřní dynamikou vývoje danou společenskými a ekonomickými podmínkami. Účinek médií odkazuje častěji ke specifické reakci na určité typy nabízených obsahů. Účinek odkazuje spíš behaviorálnímu myšlenkovému rámci. Tři faktory účinku medií V posuzování možných účinků médií jsou důležité tyto tři faktory: stav společnosti, rozvoj médií a rozvoj poznání společnosti a uvažování o ní. Logicky si můžeme odvodit, že pokud se někdo snaží institucionálně omezovat fungování médií, pak tím dává najevo, že považuje média za mocná a schopná šířit mezi uživatele představy, jež mu mohou být nebezpečné. A stejně tak, pokud někdo bude bojovat, aby média byla svobodná, pak za tím můžeme vidět, že se dotyčný domnívá, že jsou média mocná, tudíž mu stojí za to, aby za jejich svobodu bojoval a pak z ní těžil. Obecně tedy platí, že kterýkoli pokus o ovládnutí či kontrolu médií je nepochybně výrazem víry v moc médií. Ve společnosti jsou snahy usměrnit přepokládanou schopnost médií ovlivnit publikum. Těmito snahami je např. cenzura nebo propaganda. Cenzura Cenzura je v podstatě snaha kontrolovat a korigovat nejrůznějšími zásahy zvnějšku obsahy médií, které se k příjemcům dostanou. Propaganda Propagandou se rozumí manipulace médii s cílem dosažení společenské kontroly a předem naplánovaných efektů působení. V moderní společnosti propaganda prostupuje celým spektrem společenských činností a je možné je rozdělit přibližně do sedmi hlavních kategorií, z jejichž názvů je patrné vyčíst, v jaké oblasti je propaganda využívána politické, ekonomické, válečné/ vojenské, diplomatické, didaktické, ideologické, eskapistické.

2 Působení medií Důsledky působení médií pak mohou být rozličné. Od společenských změn, jež nastaly po zavedení nových komunikačních technologií, přes využití médií k dosažení nejrůznějších cílů, ať už individuálních nebo skupinových, po snahu omezit působení médií ze strachu před jejich předpokládanou mocí. Vývoj představ o účincích médií odráží vývoj psychologického a sociologického poznání obecně. Někdy se výklad vývoje organizuje podle síly předpokládaných účinků a jeví se jako střídání etap, kdy jsou média podezřívána ze schopnosti vyvolat silné odezvy a období, kdy jsou podceňována jako slabá až bezmocná. Přitom je důležité, jakou roli přisuzuje ta či ona etapa publiku a jeho aktivitě. Vliv médií Účinky vlivu médií na organizaci dobrovolnických akcí třídíme podle kritérií, jimiž nám jsou otázky: Co je ovlivňováno, jak, do jaké míry a v jakém časovém rozpětí. Z těchto uvedených charakteristik můžeme předpokládané účinky médií dělit na: krátkodobé a dlouhodobé, přímé a nepřímé, plánované a neplánované, povahy poznávací, postojové, citové, či fyziologické, na úrovni jednotlivce, či celé společnosti, slabé nebo silné Významnou roli hraje časový rozměr sledovaného dopadu, tedy jeho bezprostřednost či postupné prosazování, a trvání v čase. Dále je důležité, zda je účinek vyvolán přímo nějakým podnětem z médií či zda ho zprostředkoval někdo další. V neposlední řadě musím zmínit záměrnost či nezáměrnost vyvolaného účinku, povahu účinku, koho se změna týká a jak je intenzivní. To jsou základní kritéria pro identifikaci jednotlivých typů předpokládaných vliv. Vliv televize a filmu Naše nezvykle silné pouto na televizi a film má podle nedávno vydané publikace svůj původ v tom, že pračlověk byl ve svém vnímání závislý na optickém vnímání a musel obzvlášť hbitě reagovat na pohyb (Brepohl 1974). Toto vysvětlení se zdá být rozšířené, ale odpovídá přijatelným formulacím, které vstoupily ve známost u výzkumů chování například díky Konradu Lorenzovi. Výzkum chování vytvořil tezi o hluboce zakořeněných způsobech chování našich prapředků, které nás ještě dnes ovlivňují v mnoha oblastech. Pokud je člověk také ochoten vytrvale zkoumat dědictví minulosti u různých kmenů, aby poznal do určité míry čistou stránku člověka, je tu ještě připomínka, že se člověk může psychicky a intelektuální prudce adaptovat a změnit. Tomu oponuje C. G. Jung: Tělo, stejně jako duše mají důležitý historický charakter a v něčem novém, právě vzniklém nenachází žádný prostor, to znamená, že je to jen prostor přechodný. Se středověkem a antikou a primitivitou jsme ještě neskončili zcela tak, jak to vyžaduje naše psychika. Místo toho jsme vpadli do pokroku, který nás násilím vtahuje do budoucnosti a přetrhává nám kořeny spojující nás s nynější dobou. (Jung 1967) Celý tento pokrok, obzvláště ten technický se nás vlastně neptá a je nesmyslné ho vytvářet tak, aby mu člověk stačil. V dnešní době existuje kmen pouštních Nomádů, kteří si asi po dvou dnech cestování dopřávají 1 den odpočinku, ne snad proto, aby si odpočinuli velbloudi, ale jak oni říkají, aby je duše dostihla. Když vystavíme rytmu tohoto prostoru a času člověka homo audiovisus, který je během filmu vystaven snímkům, které mu zprostředkují úplně jiný čas a prostor, musíme se ptát, zda naše smysly nejsou dezorientované. Ale ještě jeden přirozený chod je skrze médii zprostředkované vnímání času rušen: chod vnímání a reakce. Vnímání jako zpracovávání informací umožňuje člověku, stejně jako zvířatům, už od počátku přizpůsobit se svému okolí. Například pokud vidíme nějakou značku symbolizující nebezpečí, máme potřebu utéci. Tento komplikovaný proces vnímání a reakce je realizován vnímáním média. Například člověk, který sleduje film o safari

3 a najednou se objeví nosorožec, nemá potřebu utéct. Z toho, co už bylo zmíněno, vyplývá, že naše slučitelnost s médii pochází z toho, že na jedné straně mohou být původní funkce uspokojeny, ale na druhé straně jsou některé předem určené lidské složky brzděny nebo svazovány a rádoby uspokojení je odstrkováno. Bez toho, že bychom tímto chtěli odstranit cíle médií v pedagogice, musí to být také výchova k médiím, které upozorní na tuto problematiku a následně se společnou výchovou najde cesty pro uskutečnění lidských možností. Fakt, že je člověk homo docilis tomuto tvrzení jen napomáhá. Také člověk komunikující(homo comunicans) se skrze technické komunikační prostředky může dostat k mezilidské komunikaci. Zde je nutnost komunikace daleko vyšší než v jiných oblastech a vychovatel může tyto komunikační prostředky sám využívat. Skupinová komunikace Právě film, rádio anebo televizní pořad dávají podnět ke skupinové komunikaci. Masová komunikace nabízí zase o něco více podnětů k mezilidské komunikaci. Díky tomu, že zprostředkovává spojení, mohou se také vytvářet různé vztahy. Díky jejímu přínosu vzniká pro člověka sociálního (homo socialis) vzájemné porozumění. Víme více než kterákoliv generace před námi a každý den přichází nové poznatky. Ale dává toto vědění také otázky na podstatné otázky? Člověk už neví, kdo je tvrdil Max Scheler. Jinak: každý pohled do novin, každý pohled na obrazovku ukazuje příklady lidského bytí. Stejně tak u zpravodajství nebo u fiktivních představení, či v reklamě splývají ztělesněni lidského myšlení a konání. Zůstává tento obraz pouze jako vyobrazení bez dalších následků nebo působí jako vzor? Člověk je tím, čím se dělá říká Jean Paul Sartre. Dělá se tím, co mu předhazují média? Media a obraz člověka Téma média a obraz člověka je možné rozdělit na 5 částí: 1) obraz člověka z pohledu příslušné disciplíny, filosofické antropologie 2) obraz člověka z úhlu pohledu masové komunikace 3) úvahy o současném stavu lidstva 4) návrhy k překonání současného stavu 5) role médií a pedagogiky Obraz člověka z pohledu filosofické antropologie Otázka bytí a určení člověka existovala samozřejmě již před ustanovením antropologie jedné z disciplín, která je pevně spjata s obecnou filosofií, stejně tak jako pedagogika. Aby bylo možno toto téma kompletně popsat, museli bychom se mimo filosofické antropologie zabývat i biologickou, pedagogickou, psychologickou, sociologickou a teologickou antropologií. Speciální disciplínou, kterou založili Max Scheler a Helmut Plessner, se snažilo dopracovat k určité systematizaci. Nedá se ale shrnout do obecného schématu, protože se otázka o bytí člověka může orientovat v různých rovinách. Neexistuje žádné obecné schéma se všeobecně akceptovanými komponentami. Musí být také přihlíženo k tomu, že dnes je spíše tendence k zobecňování stanoviska o lidech. Úhly pohledu k určení bytí člověka jsou tedy rozličné, přičemž už pojem určení se vyskytuje už u Kanta v souvislosti s dvojvýznamy: determinatio a destinatio. Další možnost dvojího pohledu je u pojmů fakcitita a normativita. To se přirozeně týká i médií, protože obraz poskytovaný médii se může zvrhnout ke vzoru, což je problémem především tehdy, když média ukazují zkreslený obraz skutečnosti.

4 Obecně se obraz člověka dá stanovit podle určitých znamení jako jazykové schopnosti, schopnosti v myšlení- tedy především schopnosti, které odlišují člověka od zvířat. Dále se dají určit okruhy jako výchovné cíle a základní vztahy jako např. vztah člověka k jiným lidem, k bohu, ke světu, k jiným živým tvorům; vztahy mezi lidmi různých pohlaví a k sobě sama. Obraz člověka pod úhlem pohledu masové komunikace Je vhodné zabývat se tím, jak je téma obrazu člověka spjato s médii a s procesem masové komunikace. Strukturalizace sice není originální, ale má své osvědčené přednosti. Pokládáme tedy mediální text za význam vyjádřený ve znacích, který je za určitých podmínek jednou stanicí (vysilatelem) přenášen k přijímateli. V případě tištěných médií, filmu a televize se většinou setkáváme s formou reálného obrazu. Není na něm zachycen jakýkoliv člověk, ale člověk určitý. Nevyhnutelná individualita reálného obrazu s sebou přináší posilnění obrazu rolí především rolí mužů a žen. Protože technická forma reálného obrazu je bohatá na detaily, vede to ke zdůraznění jednotlivých znaků především při fikci a v reklamě, přičemž v dokumentárních snímcích připouští pouze nalezené rozdíly. Ve vymyšlené skutečnosti se role nejen ozřejmí, ale jsou od sebe popřípadě oddělované. To může částečně dopadnout tak křiklavě, že obrazy rolí předčí v pozornosti obrazy člověka. V mediální pedagogice vycházíme ze 4 druhů textů: 1) dokumentární 2) lidové 3) fiktivní 4) intencionální Druh textu: dokumentární Ve zpravodajských pořadech, ve kterých se vyskytují téměř jen negativní zprávy, stojí v popředí poškozený, postižený nebo ohrožovaný člověk. K dokumentárním textům lze přiřadit i talk-show. Také zde je kritériem pro mediální přínos netypický člověk. Jedná se o lidi atypické, excentrické a zvláštní. Druh textu: lidový Je to jednoduché: Ve vědomostních a výherních soutěžích je oslovován homo ludens. Když Huizinga v podtitulu své knihy z roku 1956 napsal hra jako základ kultury nemyslel jistě na to, že by to mohla použít veřejně-právní média do svých kvízových a soutěžních pořadů. Stejně jako soutěže, i sportovní pořady mají výhru v popředí. Druh textu: fiktivní Pro dramaturgický vývoj určený čas 30,45 nebo 50 minut nutí ke zjednodušování, které se projevuje v typizaci a archaizaci. S etiketou homo venator by se dalo vystačit, což je vidět i ve většině seriálů. Například člověk většinou muž se za něčím žene za štěstím,penězi,ženou, zlodějem nebo se například snaží chytit jiné auto při honičce v autech, zatímco žena vystupuje jako pečující, případně pouze o sebe pečující bytost. Druh textu: intencionální Obzvláště poučná z pohledu obrazu člověka je druh intencionálních textů, které se tak nazývají, protože celá výpověď má určitý záměr v tomto případě záměr něco prodat.

5 Reklama se zaměřuje na homo consumens. Toto má hlavní význam u soukromých stanic, které jsou financovány pouze z reklamy. Programy jsou potom vlastně přerušovateli reklamy. V protikladu k reklamním přestávkám během programu bylo již diskutováno i o tom, zda seriály nemají být koncipovány podle produktů z reklam. Tento reklamní produkt by se pak stal výchozím bodem pro děj a odpovídající názvy by pak zněly např.: Sony-Boy; Pepsi klinika, nebo Bay Swatch. To, že obraz člověka a hlavně obraz žen ( tvořený převážně muži) je ve spojitosti s prodávanými produkty formulován v téměř diskriminující přílišné zřetelnosti vypadá jako nerozlučně spjaté s druhem textu. Zvláště krátkost reklamního spotu svádí k přílišné výstižnosti. Tak vypadá žena jako bytost, jejichž štěstí závisí na tom, zda se v její kuchyni lesknou talíře a muž jako osoba, která se díky hladkému oholení stane superčlověkem. Typický obraz člověka v reklamě je, že štěstí pochází z materiálních věcí a může být koupeno stejně tak jako úspěch u druhého pohlaví díky jemně se rozplývající čokoládě či díky nepřekonatelnému aroma kávy. Obraz člověka u komunikátora u a příjemce Každá programově politická strategie vychází z obrazu člověka konzumenta. Klade si tedy otázky: Co mají moji diváci vidět? Nebo kdo jsou moji diváci? V zásadě to neznamená nic jiného, než jak dosáhnu nejvyššího počtu diváků? Z tohoto úhlu pohledu, přes podíl diváků na trhu se odvíjí odhad odběratelů. Explicitně to formuloval Helmut Thoma, zástupce RTL: Červ musí chutnat rybě, nikoliv rybáři To vyjadřuje přesnou představu o odběrateli:divák je zřejmě tupé stvoření, které chce jen uspokojovat své pudy. Kulturní kritika brala možná málo vážně, že tento postoj odpovídá cynismu: nabízí se barevné skleněné korálky za hodnotu kůže diváka. Především styk s kritikou je indikátorem pro odhad konsumentů. Jak ale vypadají požadavky veřejnoprávní instituce na obraz člověka? Chtěl bych vycházet ze základních odhadů současné situace, ale navíc poukázat na to, že by se od sebe měly odlišovat různé směry. Například Ivo Nezel dělí do 4 proudů: 1) kriticky-emancipační proud 2) neokonzervatismus 3) neo-obskurantismus 4) narcismus Pro naše obecné úvahy budou ale stačit pojmy rozumové vakuum a rozumová oblíbenost Rozumové vakuum Rozumové vakuum shrnuje Fritz-Peter Hager následovně: Jedním ze základních znaků bytí současné situace z filosofického hlediska je ztroskotání a pochybnosti u všech dosud platných hodnot, u všech etických, náboženských, politických, světových měřítek života a hlavně u lidských institucí jako církev, stát, strana, etnikum, vrstva a rodina jako nositel těchto hodnot a měřítek Rozumové vakuum přináší riziko, že jednotlivé informace vytržené z kontextu mohou být sebrány a zabsolutizovány, jak tomu je například v případě sekt a utváření nových sekt.

6 Rozumová oblíbenost Pro postmodernu je charakteristická rozumová oblíbenost, která je v nejlepším případě kultivována jako estetizování, v podstatě má ale blízko k nihilismu, protože nic nemá závaznou platnost. Žádní bozi-konec výchovy je titul knihy Niela Postmana, ve které se známí kulturní a mediální kritici vyjadřují k současné situaci. Synonymem pro bohy jsou pro ně vyprávění, čímž je myšlen diskurs, který mluví o původu a na tom staví budoucnost. Je velmi důležité, abychom se přes krizovou situaci přenesli. Krize vlastně není negativní, protože s sebou vždy přináší šanci na renovaci. Ne nadarmo je v čínštině znak pro krizi složen ze znaků pro nebezpečí a šanci. Opravdu už nejsou žádná velká vyprávění nebo je to prostě tím, že už nejsou zapsána v literatuře nebo v umění? Vliv médií v organizovaných sportovně kulturních akcích Z předchozích úvah je možné vytvořit 5 základních bodů: 1) Z pohledu výchovy bychom měli přijmout nejvyšší formu obrazu člověka zrovna tak jako homo spiritualis 2) V myšlenkách evoluce by se měli vztahovat i duchovní dějiny. To neznamená nic jiného, než že by při vzdělávání a v pedagogice měli úvahy o člověku zaujímat vyšší význam 3) Pokud použijeme proces evoluce i na duchovní dějiny, měli bychom brát v potaz i princip biogenetických zákonů 4) Je důležité, aby v programech médií a vzdělávacích institucí byli vyloženi souvislosti. Pokud média a především televize jako obrazové médium budou ukazovat pouze nižší stupně vývoje a nižší obrazy člověka není to správně. Toto se může vyskytovat u zábavných pořadů, u kterých se člověk odreagovat po celodenní práci-u rekreace v pravém slova smyslu. Pokud ale stanice usiluje o nabízení těchto nižších modelů v celkovém programu, odpovídá to nízké perspektivě, zatímco z pedagogického hlediska by se mělo jednat o perspektivu vyšší. 5) Média a výchovně-vzdělávací instituce by ale měli nejen vyzdvihnout obraz člověka, lze také by mohli přispět k obecnému pochopení vývoje a také podporovat vcítění se do spoluvytváření všeho živého. Mělo by být výslovně poznamenáno, že i pořady tohoto typu nacházejí v programech své místo. Pokud by se věnovalo více energie a především více času, který je po celém světě zaplněn a vyplýtván na nedůležité zprávy, možná by se podařilo vytvořit nový prostor, který by byl potřebný pro objasnění důležitých problémů. Popis vzestupu výše je vzorově uveden v Dantově Divina Commedia. V naší době již ale nemusíme čekat na střed života, a na ztracení se v temném lese, abychom našli přístup do inferna Stačí si zapnout televizi a být tak rovnou ve spojení s pekelnými spolky Kompetence organizátorů Pro dobrovolnické akce jsou také charakteristické psychologické a praxeologické hlediska kompetence jejich organizátorů. Obsahů i druhů těchto kompetencí je mnoho (komunikační, odborně-pedagogické, interpretační, interakční, realizační, ochranné, asertivní, facilitátorské, morální, negosociační, kooperativní, poznávací, informačně mediální, tvořivěautorské). Mediální komunikace představují v současné moderní společnosti velmi významný zdroj zkušeností, prožitků a poznatků pro stále větší okruh příjemců. Problém sdílené informovanosti, chápání souvislostí, reflexe vlastního postavení a sdílení hodnotové orientace

7 se pro moderního člověka stávají základní podmínkou uplatnění jednotlivce a jeho zapojení do společnosti. Vliv medií Média vstupují do soukromého života jedince a vnášejí do něj nebývalou měrou veřejný rozměr, sdílený s ostatními. Současně se v našich podmínkách podílejí na formování podoby veřejného života společnosti, a vnášejí do něj řadu prvků ryze intimních. Soukromá i veřejná sféra (tedy i celá oblast školství) spoluurčují to, jak se média chovají. Schopnost zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z okolního světa, se stále více rovná schopnosti zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z médií, včetně všech nových elektronických. Při tom sdělení, které jsou médii nabízena mají velmi nestejnorodý charakter, a jejich předkládaná podoba je výsledkem řady vlivů a postupů, jež zůstávají těm, jimž jsou tato sdělení určena skryty. Tuto situaci přesně vystihl Josepf Turka z AnnenbergSchool for Communication: Být vzdělaným jedincem znamená uvědomovat si, jak vzniká prostředí, v němž se pohybujete. A média jsou pro nás tak důležitým prostředím, že si nejde představit někoho, kdo by se nechtěl s nimi blíže seznámit. Mediální gramotnost Tolik frekventovaný pojem -mediální gramotnost- má dva základní rozměry. Znalostní a dovednostní. Výbavou jedince by pak mělo být osvojení si poznatků a jejich aplikace. Schopnost zdravé analýzy předkládaných sdělení, dobrá orientace v mediálních obsazích až po saturaci nejrůznějších potřeb od získávání informací až k smysluplnému naplnění volného času. Současná mladá generace je velmi náchylná k fascinaci z nabízených mediálních obrazů, ztotožnění se s nimi, a bohužel i často k aktivní nápodobě. Problematická je překotně se rozvíjející komunikace v této oblasti (verbální i nonverbální) Změna textových informačních toků, a jazyku dorozumívání (Chat, SMS, mail), vyvíjející se ne vždy v souladu s lingvistikou, literární teorií, poetikou, či estetikou a filosofickou analýzou jazyka. Možné vlivy negativních komunikací na organizátory kulturně společenských akcí Organizátor těchto akcí je vystaven riziku, že se může dostat vzhledem své náplni práce do konfliktu s masově komunikačními prostředky již při přípravě svých akci. Dále při jejich realizaci, či zpětném hodnocení a může tak nastat konflikt rolí, jestliže jedinec zajímající určitou pozici je donucen okolnostmi zaujímat vzájemně si odporující, nebo neslučitelné role, anebo jestliže určitá role obsahuje vnitřně neslučitelné požadavky. Zvláštním případem konfliktu rolí je tzv. neslučitelnost rolí, tedy případ, kdy se jedinec dostane do situace, v níž realizuje role ve své podstatě nekompatibilní, např. učitel pořadatel maratónu. Hraní rolí Příkladem může být hraní role nevhodné pro určitou situaci, nebo přebírání některých prvků určité role do role jiné. Například přenášení profesionálního žargonu moderátora do kontaktů mimo profesi. Většinou je to vnímáno jako vytahování se, protože se vlastně očekává komplementární (erudovaná) role. Role je vždy definována komplementární rolí, např. aktivní sportovec - organizátor, učitel-žák, manžel-manželka, milenec-milenka, učitel-učitel atd. Zůstaneme-li (třeba z návyku) v zajetí určité role, pak svému partnerovi vlastně signalizujeme, že je v něčem pro nás nedostatečný. Např. učitel přenáší do jednání s rodiči prvky chování, které jakoby říkaly: ty jsi pro mne stejný žáček jako tvé dítě. Je pochopitelné, že takto definovaná situace je nejen příkladem tzv. konfliktu záměny rolí, ale

8 zároveň může lehce přerůst v konflikt meziosobní. Nemusí vždy jít o projevy arogance, ale např. o život v jiné kultuře, protože tam je vztah mezi určitými rolemi definován jinak. Také může jít o neschopnost rozpoznat očekávání spojená s určitým postavením, tzn. např. projev nízké sociální inteligence. Konflikt rolí Jde o situaci, kdy se uvnitř jedné role dostávají do rozporu dílčí očekávání. Vedoucí organizační pracovník si např. uvědomuje rozdílná očekávání elitních zaměstnanců a těch ostatních. Ve vztahu k jeho vůdčí roli v pracovním kolektivu se tak objeví dvojí očekávání, která jsou zjevně v rozporu. Při více doplňkových rolí může jít o konflikt očekávání vícestranný, např. rozpor mezi očekáváním ředitele závodů, kolegů na stejné pozici, kolegů v podřízeném postavení, atd. Bohužel tyto rozpory mezi očekávání organizátora akce, či zodpovědného činitele za sportovní, či kulturní podniky a neobjektivním, či záměrně špatným mediálním hodnocení může vést ke stresové situaci. Stres Jak je všeobecně známo, stres je tělesná, psychická a emociální reakce na situace, které způsobují strach, nejistotu, pocit nebezpečí, vzrušení a zmatek (Sewel, 1981). Jedná se o odpověď organismu na určitý podnět a stav, do kterého se živý organismus dostává ve snaze ubránit se působení negativních vlivů s cílem udržení homeostázy (Theodorou, 1995). Stres je velmi závažný faktor, který má vliv na rozhodovací proces, průběh aktivit a na oblast znovuzotavení vedoucích pracovníků. Zkušenosti z praxe ukazují, že stres ovlivňuje negativně zdravotní stav manažerů. Stres lze obecně zařadit mezi závažné problémy současné společnosti, které výrazně ovlivňují činnost jednotlivých profesních skupin. Především stres může ovlivnit činnost a produktivitu práce vedoucích organizačních pracovníků, a tím významně negativně působit na výkonnost a následné aktivity podřízených útvarů a jejich organizačních součástí, zejména v mezních, vypjatých situacích a může dojít k tzv, vyhoření. Vyhoření Termín vyhoření zná asi každý z nás, ale většina má o jeho obsahu velice zkreslené představy. Jaký stav nazýváme vyhořením? Jestliže jsme dlouhodobě emocionálně vyčerpaní, frustrovaní, cítíme se být trvale ve stresu. Obvykle jsme vyčerpaní i fyzicky. Prvním základním omylem v našem uvažování je to, že "mě konkrétně se to netýká". S vyhořením je to podobné jako s propadnutím nějakému škodlivému návyku. Dokud máme věci víceméně pod kontrolou, jenom nejsou tak úplně jak by měly být, namlouváme si, že jsme v pořádku. A v tu chvíli ještě skutečně patříme do množiny "v pořádku". Problém je, že jsme v pohybu nesprávným směrem. Máme dvě možnosti: tvářit se jakoby nic a pokračovat ve stylu života jaký vedeme nebo si říct "pozor, ohrožení" a začít něco měnit Situace, kdy vyhoření už skutečně nastalo, je obtížná pro všechny zúčastněné strany. Většinou se začneme chovat neadekvátně ke svému okolí, zejména k nejbližším. Protože si nevěříme, jsme podráždění, naše produktivita klesá, přestáváme být objektivní, nemáme odvahu ani sílu udělat změnu, získáme negativní postoj ke všemu a všem a jediné čeho jsme schopní je obviňování lidí okolo. Přátel i příbuzných. Pokud naši nejbližší nerozumí o, co jde, cítí se ranění a v zájmu své vlastní sebeúcty mohou dojít k závěru, že jediná cesta je rozchod. Vnější pozorovatel vztahu, který nerozumí podstatě vyhoření, jim dá rozhodně za pravdu. V nejhorším případě zůstaneme sami bez známých a rodiny neschopni jakékoli aktivity a s pocitem, že nejlepší by bylo umřít, protože pak by se všechno vyřešilo za nás. I lidé s bohatým duchovním životem, který jim až do té doby pomáhal, aby se nikdy necítili sami, ho během procesu vyhoření mohou ztratit a cítit se stejně osaměle. Při práci s lidmi jsme organizátoři, konzultanti,

9 poradci. Ze začátku se do toho obujeme a máme velká očekávání. Například v tréninkovém a konzultačním byznysu věříme, že lidé se pod naším vedením během dvou dnů nebo několika sezení změní k nepoznání. Dáváme do toho maximum ze sebe sama, ani si neuvědomujeme, že rodině a přátelům nevěnujeme ani zlomek toho, co klientům. Jenže práce s lidmi nepřináší výsledky příliš rychle. Lidé, včetně nás, jsou plni emocí, odporu, protikladných pocitů, odmítání a to způsobuje, že výsledky ve smyslu pozitivních změn nepřicházejí podle plánu a dost rychle. A lidí, kterým bychom se měli věnovat přibývá. Zvolna začneme mít pocit marnosti. Ale protože my se nevzdáváme, přidáme na tempu. Najednou pozorujeme, že nás popouzí reakce lidí, které se nám dříve zdály zajímavé, roztomilé a přirozené. Nakonec máme všech po krk a při slovech trénink, konzultace, rozhovor s lidmi máme pocit nenávisti nebo totální frustrace. Jak tedy z toho ven? Zjednodušeně lze říci, že jestliže vedeme vyvážený život, v němž je čas i na rodinu, koníčky a přátele, nepřepínáme se, děláme to, co pro nás má nějaký větší smysl a ten dokážeme mít na paměti, nepřeceňujeme svoji důležitost a umíme si vychutnat odměnu za naše úsilí a jestliže jsme schopni a ochotni se na náš život čas od času podívat objektivně a pravdivě a udělat aktivní kroky k odstranění přílišných odchylek od ideálu, budeme v pohodě. Jednoduché, že?! Nezapomínejme na to, že jsme ten nejcennější a nejdůležitější kapitál, který vlastníme a podle toho o sebe pečujme. Závěr Vliv mediálních komunikací na aktivní jedince je současnou vědou považován za velmi podstatný. Samozřejmě nejen vědou pečující a o psychickou rovnováhu člověka, ale i byznysu mediálních monopolů a magnátů, politiků, ale i manipulátorů s veřejným míněním. Bohužel naše zákony nestaví zatím řádnou obranu na ochranu jedince proti negativním působením mediálních komunikaci. Takže je pro každého člověka velmi důležitá dobře vypěstovaná tzv. mediální gramotnost. Což v jádru znamená jednak pochopit filozofii a konstrukci mediálních systémů, dále umět rozlišit co je dobrý, nebo špatný mediální produkt. Co je cílený mediální záměr, a co je nekvalitní a podprůměrná žurnalistika. Pak lze předejít mnohým zklamání a stresům. Použitá literatura BLOOM, B. S All Our Childern Learning. New York: McGraw-Hill. CURTIS, D. D., LAWSON, M. J., Exploring, collaborative online learning. BLAŽEK, B.: Tváří v tvář obrazovce. Praha. Sociologické nakladatelství BLAŽEK, B.: Venkov města média. Slon. Praha BURTON,G.; JIRÁK, J.: Úvod do studia médií. BARRISTER & PRINCIPAL. Brno HOLINA, V.:Nové Médiá I. Slovšport. Bratislava JIRÁK, KOPPLOVÁ:Média a společnost, PORTÁL Praha 2003 Asynchronous Learning Network, 2001, s. 31. ISSN COMPOS, M., LAFERRIERE, T., HARAŠÍM, L., The post-secondary networked classroom, renewal of teaching practices, and social interakcion. In: Journal of Asynchronous Learning Network, 2001,s ISSN DOELKER, Ch., Media in media, Verlag Pestalozzium, Zürich, ISBN

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Dle Heideggera nestačí zkoumat jednolivá jsoucna, ale je třeba se ptát, co umožňuje existenci jsoucen tzn. zkoumat... bytí

Dle Heideggera nestačí zkoumat jednolivá jsoucna, ale je třeba se ptát, co umožňuje existenci jsoucen tzn. zkoumat... bytí Filozofie 06 Základní zadání k sérii otázek: V uvedených charakteristikách a tezích týkajících se moderní filosofie doplňte z nabízených adekvátní pojem, termín či slovo. Otázka číslo: 1 MARTIN HEIDEGGER

Více

Základy pedagogiky a didaktiky

Základy pedagogiky a didaktiky Základy pedagogiky a didaktiky Pedagogika Pedagogika je věda zabývající se výchovou a vzdělání. První systém pedagogických poznatků a zásad vytvořil J.Á. Komenský a jako samostatný vědní obor existuje

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 1. st. Charakteristika vzdělávacího oboru V rámci prvního stupně se žáci seznamují s etickou výchovou v rámci integrovaného vzdělávání, tzn. prolínání do různých vzdělávacích oblastí. Týká se to převážně

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Mediální výchova CVIČEBNICE ŘEŠENÍ. Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná. www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Mediální výchova CVIČEBNICE ŘEŠENÍ. Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná. www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Mediální výchova CVIČEBNICE ŘEŠENÍ Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah CVIČEBNICE Komunikace... 7 Komunikace a komunikační proces... 7 Historie

Více

Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace

Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace Markéta Švamberk Šauerová PROJEKTY FORMOVÁNÍ POZITIVNÍHO POSTOJE DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH K ČETBĚ V PODMÍNKÁCH

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická ociální pedagog Osobnost pedagoga volného času O čem to bude Kuchařka jak na to je v nás Každý jsme jiný, proto každý bude upřednostňovat jiné

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Pracovní zátěž KDV0152_sazba.indd 69 KDV0152_sazba.indd :11: :11:34

Pracovní zátěž KDV0152_sazba.indd 69 KDV0152_sazba.indd :11: :11:34 Pracovní zátěž 70 Pracovní zátěž Zátěž Pracovní vytížení pedagogů Pracovní zátěž v pedagogických profesích je různorodá. objekt zájmu (médií) Zde jen pro ukázku vybíráme dvě profesní skupiny: učitele a

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (Individuální plánování poskytovaných služeb) Jiří Miler Anotace: I lidé s mentální retardací mají vědomí sebe sama.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná Metody sociální práce 4 PhDr. Jana Novotná Pojmy v sociální práci Lidský vztah jako součást profese Pojmy v sociální práci AKCEPTACE Akceptace je bezvýhradné přijetí vedeného. Je považována za první základní

Více

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová.

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. Člověk a společnost 16. Vznik a význam filozofie www.ssgbrno.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Vznik a a význam vývoj filozofie Vznik a vývoj význam filozofie Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

Sociální pedagogika Smysl, obsah a přesahy

Sociální pedagogika Smysl, obsah a přesahy Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Sociální pedagogika Smysl, obsah a přesahy P. Kuchař, M. Kaplánek, M. Pařízek Proč sociální pedagogika Cílem je pomoc lidem: v socializaci (jako

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Produkt sociální reklama 1 informační kampaň o společnosti nebo produktu. 2 výzva k pomoci. 3 edukace o problému a jeho možném řešení

Produkt sociální reklama 1 informační kampaň o společnosti nebo produktu. 2 výzva k pomoci. 3 edukace o problému a jeho možném řešení Příloha č. 3 Kódovací klíč oba typy reklam A. Námět I. Produkt komerční reklama 1 pochutiny 2 jogurt 3 telefonní a internetové služby 4 úklid a domácnost 5 pivo 6 finanční produkt 7 léky 8 prodejní řetězce

Více

PR v kostce zásady komunikace prezentace. Marcela Bergerová, 16. 4. 2009

PR v kostce zásady komunikace prezentace. Marcela Bergerová, 16. 4. 2009 PR v kostce zásady komunikace prezentace Marcela Bergerová, 16. 4. 2009 1 PR lesní pedagogiky zásady, předpoklady PR lesní pedagogiky = snaha vytvářet dobré vztahy s vaší veřejností veřejnost: 1. vedení

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

17. Výtvarná výchova

17. Výtvarná výchova 17. 202 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova patří do vzdělávací oblasti. Je zařazen do všech čtyř ročníků nižšího

Více

Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník

Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník Výtvarný obor Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

1) Setkali jste se někdy s pojmem mediální gramotnost? 1. ano 2. ne 2) Co si pod tímto pojmem, mediální gramotnost, představujete?

1) Setkali jste se někdy s pojmem mediální gramotnost? 1. ano 2. ne 2) Co si pod tímto pojmem, mediální gramotnost, představujete? Vybranou odpověď vždy, prosím, zakroužkujte. Otevřené otázky (tedy ty, do kterých budete psát vlastní rukou) prosím, vyplňujte co nejčitelněji. Děkuji, B.K. 1) Setkali jste se někdy s pojmem mediální gramotnost?

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 mentální postižení vrozené nebo do 2 let získané postižení psychických schopností člověka nemožnost dosáhnout

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Mediálně komunikační vzdělávání

Mediálně komunikační vzdělávání Mediálně komunikační vzdělávání Základní osnova kurzu Mediálně komunikačního vzdělávání bude pokrývat zejména níže uvedená témata, způsoby vzdělávání a okruhy. Ze zpětné vazby účastníků manažerského a

Více

Vzdělávací obsah 1. stupeň

Vzdělávací obsah 1. stupeň Příloha č. 2 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 12586/2009-22 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah

Více

Metodický list č. 1 ke kombinovanému studiu pro předmět: Bezpečnostní studia 1

Metodický list č. 1 ke kombinovanému studiu pro předmět: Bezpečnostní studia 1 Metodický list č. 1 ke kombinovanému studiu pro předmět: Bezpečnostní 1. Konzultace téma Úvod do předmětu a jeho zaměření a charakteristika v rámci studijního oboru, místo bezpečnostního manažera (specialisty)

Více

POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI

POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI Úskalí zkoumání lokálního a regionálního politického života mechanické přenášení poznatků z národní úrovně na úroveň regionální a lokální předčasné zobecňování

Více

Krize výchovy a vzdělání Hannah Arendtová. Ngo Thi Thuy Van Jabok 2017

Krize výchovy a vzdělání Hannah Arendtová. Ngo Thi Thuy Van Jabok 2017 Krize výchovy a vzdělání Hannah Arendtová Ngo Thi Thuy Van Jabok 2017 Co vás čeká? Představení knihy Krize kultury a kapitoly Krize výchovy a vzdělání Krize výchovy a vzdělání Diskuse Krize kultury Kniha/

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Obtíže žáků s učením a chováním III.

Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. (1) Vybrané skupiny žáků s obtížemi v učení a chování Příčiny školního neprospěchu - snížená úroveň rozumových schopností - nerovnoměrné

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

Sociologie. Kulturní způsob řešení problémů. Symbolická komunikace

Sociologie. Kulturní způsob řešení problémů. Symbolická komunikace Sociologie Kulturní způsob řešení problémů Symbolická komunikace 1 Symbolická komunikace pro přežití člověka i spol. je důlež. schopnost přijímat info v symbolické podobě umožňuje kolektivní aktivity (práce,

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 10. Motivace dospělých ke vzdělávání Mgr. Zuzana Válková

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s.

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina Služby CRSP: 1)

Více

Výchova k občanství - Tercie

Výchova k občanství - Tercie - Tercie Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie 7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie Obecné cíle výuky Psychologie Předmět a výuka Psychologie je koncipována tak, aby žáky vedla k utváření realistického

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Masová média. 3 ročník učebních oborů / U3A, U3B Vytvořeno Srpen 2013 Autor materiálu. Ročník studia/třída

Masová média. 3 ročník učebních oborů / U3A, U3B Vytvořeno Srpen 2013 Autor materiálu. Ročník studia/třída Masová média Mediální výchova Masová média VY_32_INOVACE_02_02_01 Prezentace obsahuje vysvětlení pojmu masová média, stručnou historii televize, novin, rozhlasu a internetu. Žáci se zamyslí nad významem

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Týmová (spolu)práce Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Úvod Tým (staroangl.) spřežení, potah Zde: malá pracovní skupina, jejímž úkolem je komplexně a interdisciplinárně

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová 1) Produktivní chování a neproduktivní chování jedinec může reagovat na

Více

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Etický kodex z a m ě s t n a n c e Aktualizováno k 1. 7. 2011 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Etický kodex zaměstnance

Více

Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR

Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR Ing. Jana Valentová Katedra cestovního ruchu FMV VŠE v Praze Osnova prezentace Teoretický vstup: Motivy obecné pojetí Motivy k cestování Praktický pohled

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné

Více

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Název příkladu dobré praxe (PDP) Lektor - organizátor Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Garant PDP (jméno a příjmení,

Více