Pozitivní i negativní mediální vliv na organizátory akcí, akceptace a obrana

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pozitivní i negativní mediální vliv na organizátory akcí, akceptace a obrana"

Transkript

1 Pozitivní i negativní mediální vliv na organizátory akcí, akceptace a obrana Gabriel Švejda ÚVOD Je zcela zřejmé a bez pochyb, že média jsou všude závislá na zbytku společnosti, reagují na různé významné podněty a jsou podřízena zdrojům skutečné ekonomické a politické moci. Nikdo neočekává, že média budou vykonávat přímou moc ve svém vlastním zájmu, mimo sféru získávání pozornosti, komunikování, informování, bavení a vydělávání peněz. Ona svoboda vyjadřování legitimizuje tlumočení názorů, kritiku a obhajování alternativ, to by bylo lépe shrnuté pod pojem vliv. Média ovlivňují naše chování, postoje či názory jednotlivců, rozšiřují obzory poznání, vzdělávají, pomáhají v politickém či spotřebitelském rozhodování, ovlivňují životní styl, ale mohou také děsit, vyvolávat napětí, navádět ke společensky nežádoucímu jednání. Mají výrazný vliv na stabilitu společnosti, podporují nebo naopak brzdí společenské změny, sportovní a kulturní akce nevyjímaje. Z tohoto tvrzení vyplývá zvýšený zájem odborníků i laiků o fungování médií, usilování zákonodárců o regulaci mediální komunikace, stejně jako nakupování reklamní plochy nebo vysílacího času inzerenty. Média jsou významnou společenskou institucí, tudíž jejich podíl na stavu společnosti není možné od společnosti izolovat a zkoumat jej samostatně. Dodnes se bohužel odborníci nebyli schopni shodnout na tom, čím přesně vlastně média mohou ovlivňovat jednotlivce a společnost a jaké povahy toto působení je. To je dáno rozdílným pohledem na média a mediální komunikaci, protože se jedná o neustále se rozvíjející systém s vnitřní dynamikou vývoje danou společenskými a ekonomickými podmínkami. Účinek médií odkazuje častěji ke specifické reakci na určité typy nabízených obsahů. Účinek odkazuje spíš behaviorálnímu myšlenkovému rámci. Tři faktory účinku medií V posuzování možných účinků médií jsou důležité tyto tři faktory: stav společnosti, rozvoj médií a rozvoj poznání společnosti a uvažování o ní. Logicky si můžeme odvodit, že pokud se někdo snaží institucionálně omezovat fungování médií, pak tím dává najevo, že považuje média za mocná a schopná šířit mezi uživatele představy, jež mu mohou být nebezpečné. A stejně tak, pokud někdo bude bojovat, aby média byla svobodná, pak za tím můžeme vidět, že se dotyčný domnívá, že jsou média mocná, tudíž mu stojí za to, aby za jejich svobodu bojoval a pak z ní těžil. Obecně tedy platí, že kterýkoli pokus o ovládnutí či kontrolu médií je nepochybně výrazem víry v moc médií. Ve společnosti jsou snahy usměrnit přepokládanou schopnost médií ovlivnit publikum. Těmito snahami je např. cenzura nebo propaganda. Cenzura Cenzura je v podstatě snaha kontrolovat a korigovat nejrůznějšími zásahy zvnějšku obsahy médií, které se k příjemcům dostanou. Propaganda Propagandou se rozumí manipulace médii s cílem dosažení společenské kontroly a předem naplánovaných efektů působení. V moderní společnosti propaganda prostupuje celým spektrem společenských činností a je možné je rozdělit přibližně do sedmi hlavních kategorií, z jejichž názvů je patrné vyčíst, v jaké oblasti je propaganda využívána politické, ekonomické, válečné/ vojenské, diplomatické, didaktické, ideologické, eskapistické.

2 Působení medií Důsledky působení médií pak mohou být rozličné. Od společenských změn, jež nastaly po zavedení nových komunikačních technologií, přes využití médií k dosažení nejrůznějších cílů, ať už individuálních nebo skupinových, po snahu omezit působení médií ze strachu před jejich předpokládanou mocí. Vývoj představ o účincích médií odráží vývoj psychologického a sociologického poznání obecně. Někdy se výklad vývoje organizuje podle síly předpokládaných účinků a jeví se jako střídání etap, kdy jsou média podezřívána ze schopnosti vyvolat silné odezvy a období, kdy jsou podceňována jako slabá až bezmocná. Přitom je důležité, jakou roli přisuzuje ta či ona etapa publiku a jeho aktivitě. Vliv médií Účinky vlivu médií na organizaci dobrovolnických akcí třídíme podle kritérií, jimiž nám jsou otázky: Co je ovlivňováno, jak, do jaké míry a v jakém časovém rozpětí. Z těchto uvedených charakteristik můžeme předpokládané účinky médií dělit na: krátkodobé a dlouhodobé, přímé a nepřímé, plánované a neplánované, povahy poznávací, postojové, citové, či fyziologické, na úrovni jednotlivce, či celé společnosti, slabé nebo silné Významnou roli hraje časový rozměr sledovaného dopadu, tedy jeho bezprostřednost či postupné prosazování, a trvání v čase. Dále je důležité, zda je účinek vyvolán přímo nějakým podnětem z médií či zda ho zprostředkoval někdo další. V neposlední řadě musím zmínit záměrnost či nezáměrnost vyvolaného účinku, povahu účinku, koho se změna týká a jak je intenzivní. To jsou základní kritéria pro identifikaci jednotlivých typů předpokládaných vliv. Vliv televize a filmu Naše nezvykle silné pouto na televizi a film má podle nedávno vydané publikace svůj původ v tom, že pračlověk byl ve svém vnímání závislý na optickém vnímání a musel obzvlášť hbitě reagovat na pohyb (Brepohl 1974). Toto vysvětlení se zdá být rozšířené, ale odpovídá přijatelným formulacím, které vstoupily ve známost u výzkumů chování například díky Konradu Lorenzovi. Výzkum chování vytvořil tezi o hluboce zakořeněných způsobech chování našich prapředků, které nás ještě dnes ovlivňují v mnoha oblastech. Pokud je člověk také ochoten vytrvale zkoumat dědictví minulosti u různých kmenů, aby poznal do určité míry čistou stránku člověka, je tu ještě připomínka, že se člověk může psychicky a intelektuální prudce adaptovat a změnit. Tomu oponuje C. G. Jung: Tělo, stejně jako duše mají důležitý historický charakter a v něčem novém, právě vzniklém nenachází žádný prostor, to znamená, že je to jen prostor přechodný. Se středověkem a antikou a primitivitou jsme ještě neskončili zcela tak, jak to vyžaduje naše psychika. Místo toho jsme vpadli do pokroku, který nás násilím vtahuje do budoucnosti a přetrhává nám kořeny spojující nás s nynější dobou. (Jung 1967) Celý tento pokrok, obzvláště ten technický se nás vlastně neptá a je nesmyslné ho vytvářet tak, aby mu člověk stačil. V dnešní době existuje kmen pouštních Nomádů, kteří si asi po dvou dnech cestování dopřávají 1 den odpočinku, ne snad proto, aby si odpočinuli velbloudi, ale jak oni říkají, aby je duše dostihla. Když vystavíme rytmu tohoto prostoru a času člověka homo audiovisus, který je během filmu vystaven snímkům, které mu zprostředkují úplně jiný čas a prostor, musíme se ptát, zda naše smysly nejsou dezorientované. Ale ještě jeden přirozený chod je skrze médii zprostředkované vnímání času rušen: chod vnímání a reakce. Vnímání jako zpracovávání informací umožňuje člověku, stejně jako zvířatům, už od počátku přizpůsobit se svému okolí. Například pokud vidíme nějakou značku symbolizující nebezpečí, máme potřebu utéci. Tento komplikovaný proces vnímání a reakce je realizován vnímáním média. Například člověk, který sleduje film o safari

3 a najednou se objeví nosorožec, nemá potřebu utéct. Z toho, co už bylo zmíněno, vyplývá, že naše slučitelnost s médii pochází z toho, že na jedné straně mohou být původní funkce uspokojeny, ale na druhé straně jsou některé předem určené lidské složky brzděny nebo svazovány a rádoby uspokojení je odstrkováno. Bez toho, že bychom tímto chtěli odstranit cíle médií v pedagogice, musí to být také výchova k médiím, které upozorní na tuto problematiku a následně se společnou výchovou najde cesty pro uskutečnění lidských možností. Fakt, že je člověk homo docilis tomuto tvrzení jen napomáhá. Také člověk komunikující(homo comunicans) se skrze technické komunikační prostředky může dostat k mezilidské komunikaci. Zde je nutnost komunikace daleko vyšší než v jiných oblastech a vychovatel může tyto komunikační prostředky sám využívat. Skupinová komunikace Právě film, rádio anebo televizní pořad dávají podnět ke skupinové komunikaci. Masová komunikace nabízí zase o něco více podnětů k mezilidské komunikaci. Díky tomu, že zprostředkovává spojení, mohou se také vytvářet různé vztahy. Díky jejímu přínosu vzniká pro člověka sociálního (homo socialis) vzájemné porozumění. Víme více než kterákoliv generace před námi a každý den přichází nové poznatky. Ale dává toto vědění také otázky na podstatné otázky? Člověk už neví, kdo je tvrdil Max Scheler. Jinak: každý pohled do novin, každý pohled na obrazovku ukazuje příklady lidského bytí. Stejně tak u zpravodajství nebo u fiktivních představení, či v reklamě splývají ztělesněni lidského myšlení a konání. Zůstává tento obraz pouze jako vyobrazení bez dalších následků nebo působí jako vzor? Člověk je tím, čím se dělá říká Jean Paul Sartre. Dělá se tím, co mu předhazují média? Media a obraz člověka Téma média a obraz člověka je možné rozdělit na 5 částí: 1) obraz člověka z pohledu příslušné disciplíny, filosofické antropologie 2) obraz člověka z úhlu pohledu masové komunikace 3) úvahy o současném stavu lidstva 4) návrhy k překonání současného stavu 5) role médií a pedagogiky Obraz člověka z pohledu filosofické antropologie Otázka bytí a určení člověka existovala samozřejmě již před ustanovením antropologie jedné z disciplín, která je pevně spjata s obecnou filosofií, stejně tak jako pedagogika. Aby bylo možno toto téma kompletně popsat, museli bychom se mimo filosofické antropologie zabývat i biologickou, pedagogickou, psychologickou, sociologickou a teologickou antropologií. Speciální disciplínou, kterou založili Max Scheler a Helmut Plessner, se snažilo dopracovat k určité systematizaci. Nedá se ale shrnout do obecného schématu, protože se otázka o bytí člověka může orientovat v různých rovinách. Neexistuje žádné obecné schéma se všeobecně akceptovanými komponentami. Musí být také přihlíženo k tomu, že dnes je spíše tendence k zobecňování stanoviska o lidech. Úhly pohledu k určení bytí člověka jsou tedy rozličné, přičemž už pojem určení se vyskytuje už u Kanta v souvislosti s dvojvýznamy: determinatio a destinatio. Další možnost dvojího pohledu je u pojmů fakcitita a normativita. To se přirozeně týká i médií, protože obraz poskytovaný médii se může zvrhnout ke vzoru, což je problémem především tehdy, když média ukazují zkreslený obraz skutečnosti.

4 Obecně se obraz člověka dá stanovit podle určitých znamení jako jazykové schopnosti, schopnosti v myšlení- tedy především schopnosti, které odlišují člověka od zvířat. Dále se dají určit okruhy jako výchovné cíle a základní vztahy jako např. vztah člověka k jiným lidem, k bohu, ke světu, k jiným živým tvorům; vztahy mezi lidmi různých pohlaví a k sobě sama. Obraz člověka pod úhlem pohledu masové komunikace Je vhodné zabývat se tím, jak je téma obrazu člověka spjato s médii a s procesem masové komunikace. Strukturalizace sice není originální, ale má své osvědčené přednosti. Pokládáme tedy mediální text za význam vyjádřený ve znacích, který je za určitých podmínek jednou stanicí (vysilatelem) přenášen k přijímateli. V případě tištěných médií, filmu a televize se většinou setkáváme s formou reálného obrazu. Není na něm zachycen jakýkoliv člověk, ale člověk určitý. Nevyhnutelná individualita reálného obrazu s sebou přináší posilnění obrazu rolí především rolí mužů a žen. Protože technická forma reálného obrazu je bohatá na detaily, vede to ke zdůraznění jednotlivých znaků především při fikci a v reklamě, přičemž v dokumentárních snímcích připouští pouze nalezené rozdíly. Ve vymyšlené skutečnosti se role nejen ozřejmí, ale jsou od sebe popřípadě oddělované. To může částečně dopadnout tak křiklavě, že obrazy rolí předčí v pozornosti obrazy člověka. V mediální pedagogice vycházíme ze 4 druhů textů: 1) dokumentární 2) lidové 3) fiktivní 4) intencionální Druh textu: dokumentární Ve zpravodajských pořadech, ve kterých se vyskytují téměř jen negativní zprávy, stojí v popředí poškozený, postižený nebo ohrožovaný člověk. K dokumentárním textům lze přiřadit i talk-show. Také zde je kritériem pro mediální přínos netypický člověk. Jedná se o lidi atypické, excentrické a zvláštní. Druh textu: lidový Je to jednoduché: Ve vědomostních a výherních soutěžích je oslovován homo ludens. Když Huizinga v podtitulu své knihy z roku 1956 napsal hra jako základ kultury nemyslel jistě na to, že by to mohla použít veřejně-právní média do svých kvízových a soutěžních pořadů. Stejně jako soutěže, i sportovní pořady mají výhru v popředí. Druh textu: fiktivní Pro dramaturgický vývoj určený čas 30,45 nebo 50 minut nutí ke zjednodušování, které se projevuje v typizaci a archaizaci. S etiketou homo venator by se dalo vystačit, což je vidět i ve většině seriálů. Například člověk většinou muž se za něčím žene za štěstím,penězi,ženou, zlodějem nebo se například snaží chytit jiné auto při honičce v autech, zatímco žena vystupuje jako pečující, případně pouze o sebe pečující bytost. Druh textu: intencionální Obzvláště poučná z pohledu obrazu člověka je druh intencionálních textů, které se tak nazývají, protože celá výpověď má určitý záměr v tomto případě záměr něco prodat.

5 Reklama se zaměřuje na homo consumens. Toto má hlavní význam u soukromých stanic, které jsou financovány pouze z reklamy. Programy jsou potom vlastně přerušovateli reklamy. V protikladu k reklamním přestávkám během programu bylo již diskutováno i o tom, zda seriály nemají být koncipovány podle produktů z reklam. Tento reklamní produkt by se pak stal výchozím bodem pro děj a odpovídající názvy by pak zněly např.: Sony-Boy; Pepsi klinika, nebo Bay Swatch. To, že obraz člověka a hlavně obraz žen ( tvořený převážně muži) je ve spojitosti s prodávanými produkty formulován v téměř diskriminující přílišné zřetelnosti vypadá jako nerozlučně spjaté s druhem textu. Zvláště krátkost reklamního spotu svádí k přílišné výstižnosti. Tak vypadá žena jako bytost, jejichž štěstí závisí na tom, zda se v její kuchyni lesknou talíře a muž jako osoba, která se díky hladkému oholení stane superčlověkem. Typický obraz člověka v reklamě je, že štěstí pochází z materiálních věcí a může být koupeno stejně tak jako úspěch u druhého pohlaví díky jemně se rozplývající čokoládě či díky nepřekonatelnému aroma kávy. Obraz člověka u komunikátora u a příjemce Každá programově politická strategie vychází z obrazu člověka konzumenta. Klade si tedy otázky: Co mají moji diváci vidět? Nebo kdo jsou moji diváci? V zásadě to neznamená nic jiného, než jak dosáhnu nejvyššího počtu diváků? Z tohoto úhlu pohledu, přes podíl diváků na trhu se odvíjí odhad odběratelů. Explicitně to formuloval Helmut Thoma, zástupce RTL: Červ musí chutnat rybě, nikoliv rybáři To vyjadřuje přesnou představu o odběrateli:divák je zřejmě tupé stvoření, které chce jen uspokojovat své pudy. Kulturní kritika brala možná málo vážně, že tento postoj odpovídá cynismu: nabízí se barevné skleněné korálky za hodnotu kůže diváka. Především styk s kritikou je indikátorem pro odhad konsumentů. Jak ale vypadají požadavky veřejnoprávní instituce na obraz člověka? Chtěl bych vycházet ze základních odhadů současné situace, ale navíc poukázat na to, že by se od sebe měly odlišovat různé směry. Například Ivo Nezel dělí do 4 proudů: 1) kriticky-emancipační proud 2) neokonzervatismus 3) neo-obskurantismus 4) narcismus Pro naše obecné úvahy budou ale stačit pojmy rozumové vakuum a rozumová oblíbenost Rozumové vakuum Rozumové vakuum shrnuje Fritz-Peter Hager následovně: Jedním ze základních znaků bytí současné situace z filosofického hlediska je ztroskotání a pochybnosti u všech dosud platných hodnot, u všech etických, náboženských, politických, světových měřítek života a hlavně u lidských institucí jako církev, stát, strana, etnikum, vrstva a rodina jako nositel těchto hodnot a měřítek Rozumové vakuum přináší riziko, že jednotlivé informace vytržené z kontextu mohou být sebrány a zabsolutizovány, jak tomu je například v případě sekt a utváření nových sekt.

6 Rozumová oblíbenost Pro postmodernu je charakteristická rozumová oblíbenost, která je v nejlepším případě kultivována jako estetizování, v podstatě má ale blízko k nihilismu, protože nic nemá závaznou platnost. Žádní bozi-konec výchovy je titul knihy Niela Postmana, ve které se známí kulturní a mediální kritici vyjadřují k současné situaci. Synonymem pro bohy jsou pro ně vyprávění, čímž je myšlen diskurs, který mluví o původu a na tom staví budoucnost. Je velmi důležité, abychom se přes krizovou situaci přenesli. Krize vlastně není negativní, protože s sebou vždy přináší šanci na renovaci. Ne nadarmo je v čínštině znak pro krizi složen ze znaků pro nebezpečí a šanci. Opravdu už nejsou žádná velká vyprávění nebo je to prostě tím, že už nejsou zapsána v literatuře nebo v umění? Vliv médií v organizovaných sportovně kulturních akcích Z předchozích úvah je možné vytvořit 5 základních bodů: 1) Z pohledu výchovy bychom měli přijmout nejvyšší formu obrazu člověka zrovna tak jako homo spiritualis 2) V myšlenkách evoluce by se měli vztahovat i duchovní dějiny. To neznamená nic jiného, než že by při vzdělávání a v pedagogice měli úvahy o člověku zaujímat vyšší význam 3) Pokud použijeme proces evoluce i na duchovní dějiny, měli bychom brát v potaz i princip biogenetických zákonů 4) Je důležité, aby v programech médií a vzdělávacích institucí byli vyloženi souvislosti. Pokud média a především televize jako obrazové médium budou ukazovat pouze nižší stupně vývoje a nižší obrazy člověka není to správně. Toto se může vyskytovat u zábavných pořadů, u kterých se člověk odreagovat po celodenní práci-u rekreace v pravém slova smyslu. Pokud ale stanice usiluje o nabízení těchto nižších modelů v celkovém programu, odpovídá to nízké perspektivě, zatímco z pedagogického hlediska by se mělo jednat o perspektivu vyšší. 5) Média a výchovně-vzdělávací instituce by ale měli nejen vyzdvihnout obraz člověka, lze také by mohli přispět k obecnému pochopení vývoje a také podporovat vcítění se do spoluvytváření všeho živého. Mělo by být výslovně poznamenáno, že i pořady tohoto typu nacházejí v programech své místo. Pokud by se věnovalo více energie a především více času, který je po celém světě zaplněn a vyplýtván na nedůležité zprávy, možná by se podařilo vytvořit nový prostor, který by byl potřebný pro objasnění důležitých problémů. Popis vzestupu výše je vzorově uveden v Dantově Divina Commedia. V naší době již ale nemusíme čekat na střed života, a na ztracení se v temném lese, abychom našli přístup do inferna Stačí si zapnout televizi a být tak rovnou ve spojení s pekelnými spolky Kompetence organizátorů Pro dobrovolnické akce jsou také charakteristické psychologické a praxeologické hlediska kompetence jejich organizátorů. Obsahů i druhů těchto kompetencí je mnoho (komunikační, odborně-pedagogické, interpretační, interakční, realizační, ochranné, asertivní, facilitátorské, morální, negosociační, kooperativní, poznávací, informačně mediální, tvořivěautorské). Mediální komunikace představují v současné moderní společnosti velmi významný zdroj zkušeností, prožitků a poznatků pro stále větší okruh příjemců. Problém sdílené informovanosti, chápání souvislostí, reflexe vlastního postavení a sdílení hodnotové orientace

7 se pro moderního člověka stávají základní podmínkou uplatnění jednotlivce a jeho zapojení do společnosti. Vliv medií Média vstupují do soukromého života jedince a vnášejí do něj nebývalou měrou veřejný rozměr, sdílený s ostatními. Současně se v našich podmínkách podílejí na formování podoby veřejného života společnosti, a vnášejí do něj řadu prvků ryze intimních. Soukromá i veřejná sféra (tedy i celá oblast školství) spoluurčují to, jak se média chovají. Schopnost zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z okolního světa, se stále více rovná schopnosti zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z médií, včetně všech nových elektronických. Při tom sdělení, které jsou médii nabízena mají velmi nestejnorodý charakter, a jejich předkládaná podoba je výsledkem řady vlivů a postupů, jež zůstávají těm, jimž jsou tato sdělení určena skryty. Tuto situaci přesně vystihl Josepf Turka z AnnenbergSchool for Communication: Být vzdělaným jedincem znamená uvědomovat si, jak vzniká prostředí, v němž se pohybujete. A média jsou pro nás tak důležitým prostředím, že si nejde představit někoho, kdo by se nechtěl s nimi blíže seznámit. Mediální gramotnost Tolik frekventovaný pojem -mediální gramotnost- má dva základní rozměry. Znalostní a dovednostní. Výbavou jedince by pak mělo být osvojení si poznatků a jejich aplikace. Schopnost zdravé analýzy předkládaných sdělení, dobrá orientace v mediálních obsazích až po saturaci nejrůznějších potřeb od získávání informací až k smysluplnému naplnění volného času. Současná mladá generace je velmi náchylná k fascinaci z nabízených mediálních obrazů, ztotožnění se s nimi, a bohužel i často k aktivní nápodobě. Problematická je překotně se rozvíjející komunikace v této oblasti (verbální i nonverbální) Změna textových informačních toků, a jazyku dorozumívání (Chat, SMS, mail), vyvíjející se ne vždy v souladu s lingvistikou, literární teorií, poetikou, či estetikou a filosofickou analýzou jazyka. Možné vlivy negativních komunikací na organizátory kulturně společenských akcí Organizátor těchto akcí je vystaven riziku, že se může dostat vzhledem své náplni práce do konfliktu s masově komunikačními prostředky již při přípravě svých akci. Dále při jejich realizaci, či zpětném hodnocení a může tak nastat konflikt rolí, jestliže jedinec zajímající určitou pozici je donucen okolnostmi zaujímat vzájemně si odporující, nebo neslučitelné role, anebo jestliže určitá role obsahuje vnitřně neslučitelné požadavky. Zvláštním případem konfliktu rolí je tzv. neslučitelnost rolí, tedy případ, kdy se jedinec dostane do situace, v níž realizuje role ve své podstatě nekompatibilní, např. učitel pořadatel maratónu. Hraní rolí Příkladem může být hraní role nevhodné pro určitou situaci, nebo přebírání některých prvků určité role do role jiné. Například přenášení profesionálního žargonu moderátora do kontaktů mimo profesi. Většinou je to vnímáno jako vytahování se, protože se vlastně očekává komplementární (erudovaná) role. Role je vždy definována komplementární rolí, např. aktivní sportovec - organizátor, učitel-žák, manžel-manželka, milenec-milenka, učitel-učitel atd. Zůstaneme-li (třeba z návyku) v zajetí určité role, pak svému partnerovi vlastně signalizujeme, že je v něčem pro nás nedostatečný. Např. učitel přenáší do jednání s rodiči prvky chování, které jakoby říkaly: ty jsi pro mne stejný žáček jako tvé dítě. Je pochopitelné, že takto definovaná situace je nejen příkladem tzv. konfliktu záměny rolí, ale

8 zároveň může lehce přerůst v konflikt meziosobní. Nemusí vždy jít o projevy arogance, ale např. o život v jiné kultuře, protože tam je vztah mezi určitými rolemi definován jinak. Také může jít o neschopnost rozpoznat očekávání spojená s určitým postavením, tzn. např. projev nízké sociální inteligence. Konflikt rolí Jde o situaci, kdy se uvnitř jedné role dostávají do rozporu dílčí očekávání. Vedoucí organizační pracovník si např. uvědomuje rozdílná očekávání elitních zaměstnanců a těch ostatních. Ve vztahu k jeho vůdčí roli v pracovním kolektivu se tak objeví dvojí očekávání, která jsou zjevně v rozporu. Při více doplňkových rolí může jít o konflikt očekávání vícestranný, např. rozpor mezi očekáváním ředitele závodů, kolegů na stejné pozici, kolegů v podřízeném postavení, atd. Bohužel tyto rozpory mezi očekávání organizátora akce, či zodpovědného činitele za sportovní, či kulturní podniky a neobjektivním, či záměrně špatným mediálním hodnocení může vést ke stresové situaci. Stres Jak je všeobecně známo, stres je tělesná, psychická a emociální reakce na situace, které způsobují strach, nejistotu, pocit nebezpečí, vzrušení a zmatek (Sewel, 1981). Jedná se o odpověď organismu na určitý podnět a stav, do kterého se živý organismus dostává ve snaze ubránit se působení negativních vlivů s cílem udržení homeostázy (Theodorou, 1995). Stres je velmi závažný faktor, který má vliv na rozhodovací proces, průběh aktivit a na oblast znovuzotavení vedoucích pracovníků. Zkušenosti z praxe ukazují, že stres ovlivňuje negativně zdravotní stav manažerů. Stres lze obecně zařadit mezi závažné problémy současné společnosti, které výrazně ovlivňují činnost jednotlivých profesních skupin. Především stres může ovlivnit činnost a produktivitu práce vedoucích organizačních pracovníků, a tím významně negativně působit na výkonnost a následné aktivity podřízených útvarů a jejich organizačních součástí, zejména v mezních, vypjatých situacích a může dojít k tzv, vyhoření. Vyhoření Termín vyhoření zná asi každý z nás, ale většina má o jeho obsahu velice zkreslené představy. Jaký stav nazýváme vyhořením? Jestliže jsme dlouhodobě emocionálně vyčerpaní, frustrovaní, cítíme se být trvale ve stresu. Obvykle jsme vyčerpaní i fyzicky. Prvním základním omylem v našem uvažování je to, že "mě konkrétně se to netýká". S vyhořením je to podobné jako s propadnutím nějakému škodlivému návyku. Dokud máme věci víceméně pod kontrolou, jenom nejsou tak úplně jak by měly být, namlouváme si, že jsme v pořádku. A v tu chvíli ještě skutečně patříme do množiny "v pořádku". Problém je, že jsme v pohybu nesprávným směrem. Máme dvě možnosti: tvářit se jakoby nic a pokračovat ve stylu života jaký vedeme nebo si říct "pozor, ohrožení" a začít něco měnit Situace, kdy vyhoření už skutečně nastalo, je obtížná pro všechny zúčastněné strany. Většinou se začneme chovat neadekvátně ke svému okolí, zejména k nejbližším. Protože si nevěříme, jsme podráždění, naše produktivita klesá, přestáváme být objektivní, nemáme odvahu ani sílu udělat změnu, získáme negativní postoj ke všemu a všem a jediné čeho jsme schopní je obviňování lidí okolo. Přátel i příbuzných. Pokud naši nejbližší nerozumí o, co jde, cítí se ranění a v zájmu své vlastní sebeúcty mohou dojít k závěru, že jediná cesta je rozchod. Vnější pozorovatel vztahu, který nerozumí podstatě vyhoření, jim dá rozhodně za pravdu. V nejhorším případě zůstaneme sami bez známých a rodiny neschopni jakékoli aktivity a s pocitem, že nejlepší by bylo umřít, protože pak by se všechno vyřešilo za nás. I lidé s bohatým duchovním životem, který jim až do té doby pomáhal, aby se nikdy necítili sami, ho během procesu vyhoření mohou ztratit a cítit se stejně osaměle. Při práci s lidmi jsme organizátoři, konzultanti,

9 poradci. Ze začátku se do toho obujeme a máme velká očekávání. Například v tréninkovém a konzultačním byznysu věříme, že lidé se pod naším vedením během dvou dnů nebo několika sezení změní k nepoznání. Dáváme do toho maximum ze sebe sama, ani si neuvědomujeme, že rodině a přátelům nevěnujeme ani zlomek toho, co klientům. Jenže práce s lidmi nepřináší výsledky příliš rychle. Lidé, včetně nás, jsou plni emocí, odporu, protikladných pocitů, odmítání a to způsobuje, že výsledky ve smyslu pozitivních změn nepřicházejí podle plánu a dost rychle. A lidí, kterým bychom se měli věnovat přibývá. Zvolna začneme mít pocit marnosti. Ale protože my se nevzdáváme, přidáme na tempu. Najednou pozorujeme, že nás popouzí reakce lidí, které se nám dříve zdály zajímavé, roztomilé a přirozené. Nakonec máme všech po krk a při slovech trénink, konzultace, rozhovor s lidmi máme pocit nenávisti nebo totální frustrace. Jak tedy z toho ven? Zjednodušeně lze říci, že jestliže vedeme vyvážený život, v němž je čas i na rodinu, koníčky a přátele, nepřepínáme se, děláme to, co pro nás má nějaký větší smysl a ten dokážeme mít na paměti, nepřeceňujeme svoji důležitost a umíme si vychutnat odměnu za naše úsilí a jestliže jsme schopni a ochotni se na náš život čas od času podívat objektivně a pravdivě a udělat aktivní kroky k odstranění přílišných odchylek od ideálu, budeme v pohodě. Jednoduché, že?! Nezapomínejme na to, že jsme ten nejcennější a nejdůležitější kapitál, který vlastníme a podle toho o sebe pečujme. Závěr Vliv mediálních komunikací na aktivní jedince je současnou vědou považován za velmi podstatný. Samozřejmě nejen vědou pečující a o psychickou rovnováhu člověka, ale i byznysu mediálních monopolů a magnátů, politiků, ale i manipulátorů s veřejným míněním. Bohužel naše zákony nestaví zatím řádnou obranu na ochranu jedince proti negativním působením mediálních komunikaci. Takže je pro každého člověka velmi důležitá dobře vypěstovaná tzv. mediální gramotnost. Což v jádru znamená jednak pochopit filozofii a konstrukci mediálních systémů, dále umět rozlišit co je dobrý, nebo špatný mediální produkt. Co je cílený mediální záměr, a co je nekvalitní a podprůměrná žurnalistika. Pak lze předejít mnohým zklamání a stresům. Použitá literatura BLOOM, B. S All Our Childern Learning. New York: McGraw-Hill. CURTIS, D. D., LAWSON, M. J., Exploring, collaborative online learning. BLAŽEK, B.: Tváří v tvář obrazovce. Praha. Sociologické nakladatelství BLAŽEK, B.: Venkov města média. Slon. Praha BURTON,G.; JIRÁK, J.: Úvod do studia médií. BARRISTER & PRINCIPAL. Brno HOLINA, V.:Nové Médiá I. Slovšport. Bratislava JIRÁK, KOPPLOVÁ:Média a společnost, PORTÁL Praha 2003 Asynchronous Learning Network, 2001, s. 31. ISSN COMPOS, M., LAFERRIERE, T., HARAŠÍM, L., The post-secondary networked classroom, renewal of teaching practices, and social interakcion. In: Journal of Asynchronous Learning Network, 2001,s ISSN DOELKER, Ch., Media in media, Verlag Pestalozzium, Zürich, ISBN

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JAROSLAV ČACKÝ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JAROSLAV ČACKÝ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JAROSLAV ČACKÝ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně PORTÁL PRO VÝUKU ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V

Více

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Psychologické aspekty řešení krizových situací Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s

Více

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2008 Vedoucí práce Mgr. Miroslav Janda Vypracovala Naděžda Kučerová

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Osobní efektivita manažera veřejného sektoru

Osobní efektivita manažera veřejného sektoru Osobní efektivita manažera veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

MODUL 5 - Komunikace. Cíl kapitoly. Úvod modulu. Význam komunikace

MODUL 5 - Komunikace. Cíl kapitoly. Úvod modulu. Význam komunikace MODUL 5 - Komunikace Úvod modulu Tento modul vstupního vzdělávání následného je věnován problematice komunikace. Jde o problematiku, která má mimořádný význam pro každého, kdo jedná a pracuje s lidmi.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Morální hodnoty a životní styl žáků 2. stupně Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí práce: PhDr. Milan Valach, Ph.D. Autor práce: Tereza

Více

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané leasingové společnosti Autor BP: Michal Opočenský Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová,

Více

Vliv masmédií na vývoj a proměny životního stylu dítěte. Bc. Milena Dovrtělová

Vliv masmédií na vývoj a proměny životního stylu dítěte. Bc. Milena Dovrtělová Vliv masmédií na vývoj a proměny životního stylu dítěte Bc. Milena Dovrtělová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Média jsou hlavními prostředky, které zasahují do chodu současné postmoderní společnosti,

Více

Absolventská práce. Jakub Schulz

Absolventská práce. Jakub Schulz Jabok Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Absolventská práce Jakub Schulz Zážitková pedagogika s ukázkou realizace Orientačních dnů Vedoucí práce: Mgr. Marie Ortová 2006 1 Děkuji všem, kteří

Více

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním Úvod Oblast axiologie mne začala zajímat v době, kdy jsem začala cítit zodpovědnost sama za sebe a za svá rozhodnutí. Přemýšlela jsem, která řešení situací jsou správná, a tím pádem mne dovedou k duševnímu

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM IVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE rizová intervence

Více

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav. Manažerská komunikace. PhDr. Ing. Petr Krohe

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav. Manažerská komunikace. PhDr. Ing. Petr Krohe Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav Manažerská komunikace PhDr. Ing. Petr Krohe Opava 2008 1 1 Obsah 1 OBSAH 2 2 ÚVOD 7 3 MANAŽERSKÉ KOMPETENCE. 9 3.1 Definice pojmu kompetence 10 3.2 Typologie

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI MARTINA PAVLÍKOVÁ VYUŽITÍ ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI MARTINA PAVLÍKOVÁ VYUŽITÍ ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky MARTINA PAVLÍKOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol VYUŽITÍ ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Slavoj Tomeček Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE

Více

Učící se organizace. Věra Dohnalová

Učící se organizace. Věra Dohnalová Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická Fakulta Katedra sociologie a andragogiky Učící se organizace Learning organization Magisterská diplomová práce Věra Dohnalová Vedoucí bakalářské diplomové práce:

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

PSYCHOLOGIE 40 10. PSYCHOLOGIE Předmět psychologie Předmětem psychologie jsou všechny jevy psychické povahy. Psychologie řídí a vysvětluje poznatky o tom, jak člověk prožívá okolní svět a sebe v něm a

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole Obr. 1 Titulka Tento projekt

Více

Psychologické aspekty nákupního chování spotřebitele

Psychologické aspekty nákupního chování spotřebitele Mendelova zemědělská a lesnická universita v Brně Provozně ekonomická fakulta Psychologické aspekty nákupního chování spotřebitele Diplomová práce Autor: Jan Doné Vedoucí práce: PhDr. Helena Pavlíčková

Více

ROZVOJ A ZKVALITNÌNÍ VOLNOÈASOVÝCH AKTIVIT U DÌTÍ A MLÁDEŽE

ROZVOJ A ZKVALITNÌNÍ VOLNOÈASOVÝCH AKTIVIT U DÌTÍ A MLÁDEŽE ROZVOJ A ZKVALITNÌNÍ VOLNOÈASOVÝCH AKTIVIT U DÌTÍ A MLÁDEŽE Komparativní studie Studie srovnává přístupy švýcarského a českého systému práce s dětmi a možnostmi využívání volného času. Příručka slouží

Více