Mezinárodní letní škola umění 2010 International Summer School of Art

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mezinárodní letní škola umění 2010 International Summer School of Art"

Transkript

1 Mezinárodní letní škola umění 2010 International Summer School of Art Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni Institute of Art and Design of the University of West Bohemia Kontakt Ústav umění a designu Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní Plzeň Kontaktní osoba Bc. Miroslav Popel telefon fax Contact Institute of Art and Design University of West Bohemia Univerzitní Plzeň Czech Republic Contact person Bc. Miroslav Popel phone fax

2 Ústav umění a designu (UUD) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) je moderní umělecká škola, která si od svého založení v roce 2004 vybudovala pevné postavení mezi ostatními vysokými uměleckými školami v České republice a stala se špičkovou vzdělávací institucí v oblasti výtvarného umění a designu. Jako předstupeň budoucí Fakulty umění a designu se UUD neustále dynamicky rozvíjí a rovněž úzce spolupracuje s ostatními pracovišti a fakultami ZČU, jako je např. Výzkumné centrum nových technologií, Fakulta strojní nebo Fakulta aplikovaných věd. Řada jeho projektů je založena právě na prostupnosti uměleckých a technických oborů. Studium na UUD je zaměřeno zejména na užité umění a design. Svým studentům škola nabízí mimo jiné i pevné akademické zázemí a profesionální vybavení studií a ateliérů. UUD se dělí na oddělení výtvarného umění a oddělení designu. V současné době v těchto dvou odděleních působí řada významných českých umělců, jejichž renomé v oblasti výtvarného umění a designu přesahuje hranice České republiky, např. prof. akad. mal. Jiří Barta animovaná tvorba prof. akad. soch. Jiří Beránek sochařství prof. akad. mal. Boris Jirků figurální kresba prof. akad. mal. Adéla Matasová intermediální a prostorová tvorba prof. akad. soch. Vratislav Karel Novák design kovu a šperku prof. akad. soch. Václav Šerák keramický design prof. Ing. arch. Zdeněk Ziegler grafický design doc. MgA. Irena Jůzová design světla doc. akad. mal. Jiří Kornatovský kresba a grafika doc. akad. mal. Helena Krbcová fashion design doc. akad. mal. Josef Mištera ilustrace a mnoho dalších Současné bakalářské a magisterské studijní programy a obory Výtvarná umění Ilustrace a grafika (BcA.) specializace Mediální a didaktická ilustrace Grafický design Knižní vazba Animovaná tvorba Intermediální tvorba (MgA.) Sochařství (MgA.) Design Design (BcA.) specializace Produktový design Průmyslový design Design kovu a šperku (BcA.) Fashion design (BcA.) Keramický design (BcA.) Multimediální design (BcA.) specializace Multimédia Prostorová tvorba Meziprostředkové dialogy Sochařství (BcA.) Ilustrace a grafický design (MgA.) specializace Ilustrace Grafický design Design kovu a šperku (MgA.) Fashion design (MgA.) Keramický design (MgA.) Naše budoucnost Další rozvoj Ústavu umění a designu je spojen s jeho dislokací do nové budovy, která brzy vyroste přímo v univerzitním kampusu v Plzni na Borech.

3 The Institute of Art and Design of the University of West Bohemia is a modern art school which has gained since its establishment in 2004 a strong position among other Czech art universities and it has become a top-class educational institution in the field of fine arts and design. As the future Faculty of Art and Design it is characterised by constant dynamic development and close cooperation with other parts and faculties of the University of West Bohemia, such as the New Technologies Research Center, Faculty of Mechanical Engineering or Faculty of Applied Sciences. A number of its projects is based on this close cooperation of art and technical disciplines. The studies at the Institute of Art and Design focus primarily on applied arts and design. The school provides its students with professionally equipped studios and a strong academic background. The Institute of Art and Design consists of two departments Department of Fine Arts and Department of Design. The Institute employs renowned Czech artists whose achievements in the field of fine arts and design have exceeded Czech borders, e.g. prof. akad. mal. Jiří Barta Animation prof. akad. soch. Jiří Beránek Sculpture prof. akad. mal. Boris Jirků Figure Drawing prof. akad. mal. Adéla Matasová Intermedia and Spatial Art prof. akad. soch. Vratislav Karel Novák Metal and Jewellery Design prof. akad. soch. Václav Šerák Ceramic Design prof. Ing. arch. Zdeněk Ziegler Graphic Design doc. MgA. Irena Jůzová Light Design doc. akad. mal. Jiří Kornatovský Drawing and Graphics doc. akad. mal. Helena Krbcová Fashion Design doc. akad. mal. Josef Mištera Illustration and many others Current Bachelor and Master study programmes and fields of study Fine Arts Illustration and Graphics (BcA.) specializations Illustration for the Media and Didactic Purposes Graphic Design Book Binding Animation Art Intermedia Art (MgA.) Sculpture (MgA.) Design Design (BcA.) specializations Product Design Industrial Design Metal and Jewellery Design (BcA.) Fashion Design (BcA.) Ceramic Design (BcA.) Multimedia Design (BcA.) specializations Multimedia Spatial Art Interdisciplinary Dialogues Sculpture (BcA.) Illustration and Graphic Design (MgA.) specializations Illustration Graphic Design Metal and Jewellery Design (MgA.) Fashion Design (MgA.) Ceramic Design (MgA.) Our future Further development of the Institute of Art and Design is connected with its relocation to a new building which will soon rise at the university campus.

4 Mezinárodní letní škola umění 2010 International Summer School of Art Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni Institute of Art and Design of the University of West Bohemia Kontakt Ústav umění a designu Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní Plzeň Kontaktní osoba Bc. Miroslav Popel telefon fax Contact Institute of Art and Design University of West Bohemia Univerzitní Plzeň Czech Republic Contact person Bc. Miroslav Popel phone fax

5 ArtCamp Mezinárodní letní škola umění International Summer School of Art Od roku 2005 se každé léto účastníkům mezinárodní letní školy umění ArtCamp otevírají dveře ateliérů a studií Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni. ArtCamp umožňuje setkávání a společnou tvorbu českých a zahraničních účastníků, kteří si v rámci letní školy nejen zpestří léto, ale zároveň objeví či rozvinou svůj talent nebo se připraví ke studiu na uměleckých vysokých školách. Kurzy jsou vhodné jak pro širokou veřejnost od začátečníků po pokročilé, tak pro stávající i budoucí studenty uměleckých oborů. V nabídce kurzů nechybí tradiční výtvarné techniky (např. kresba, malba, ilustrace, knižní vazba), oblíbené kurzy zaměřené na nová média (digitální fotografie, grafický design) a na design (design, digitální kresba a malba, 3D modelování v Autodesk Maya, design interiéru) ani kurzy určené jako příprava ke studiu umění na vysokých uměleckých školách (např. figurální kresba, fashion design). Výuka probíhá převážně v Plzni. Zejména plenérové kurzy přivádí své účastníky i do zajímavých lokalit v jejím blízkém i vzdálenějším okolí. Každý účastník má možnost si dle svého zájmu a zaměření zvolit kombinaci kurzů, a tím i délku svého letního studia na UUD (jeden až tři týdny). Výuka probíhá v malých skupinách, a to zpravidla v českém a anglickém jazyce. Úspěšní absolventi kurzů obdrží Osvědčení o absolvování. Every summer since 2005 the Institute of Art and Design of the University of West Bohemia opens its doors to the participants of the ArtCamp international summer school of art. ArtCamp enables both Czech and foreign participants to meet and work together and it gives them the opportunity to make their summer more interesting, to discover or develop their talent and to prepare for their studies at art schools.the courses are suitable both for the general public from beginners to advanced participants and the present or future art students. The list of ArtCamp courses includes traditional art techniques (e.g. drawing, painting, illustration, book binding), popular courses focused on new media (e.g. digital photography, graphic design) and on design (design, digital drawing and painting, 3D modelling in Autodesk Maya, interior design) and also courses designed as preparation for entrance exams to art colleges and universities (e.g. figure drawing, fashion design). The tuition takes place mostly in Pilsen. However, especially the plein air courses take their participants to interesting locations in its close and also more distant surroundings. Depending on their focus and interest, ArtCamp participants can choose their own combination of courses and length of their summer studies at the Institute of Art and Design (one to three weeks). Instruction is held in small groups, usually in Czech and in English or German language. Successful participants receive a Certificate of attendance. Účastníci letní školy získají vedle nových zkušeností a dovedností i řadu nových přátelství a zážitků z pobytu v inspirativním prostředí. Nedílnou součástí ArtCampu je také program pro volný čas, zahrnující návštěvy muzeí a galerií, přednášky, výlety, exkurze, sportovní aktivity apod. Besides new experience and skills the summer school participants also get new friendships and experiences from staying in an inspiring environment. The free time programme represents an indispensable part of ArtCamp and includes e.g. visits to museums and galleries, lectures, excursions, trips, sports activities etc. ArtCamp 2011 se bude konat v termínu ArtCamp 2011 will take place from July 11 th until July 29 th 2011

6 Umělecké kurzy pro veřejnost a příprava k VŠ studiu umění Art Courses for the Public and Preparation for Studies at Art Universities Mezinárodní letní škola umění ArtCamp je jednou z mnoha aktivit Ústavu umění a designu v oblasti celoživotního vzdělávání. Zájemcům o umělecké kurzy i uchazečům o studium na uměleckých školách nabízí UUD i během akademického roku řadu atraktivních kurzů, včetně oblíbených přípravných kurzů figurální kresby a malby pod vedením renomovaného umělce a pedagoga prof. Borise Jirků. ArtCamp, the international summer school of art, is one of many activities of the Institute of Art and Design in the field of lifelong learning. People interested in art courses and those who wish to apply for studies at art colleges and universities can also choose from a number of attractive art courses offered by the Institute of Art and Design during the academic year, including the popular courses of figure drawing and painting led by a renowned artist and pedagogue prof. Boris Jirků. Dle svého zájmu a časových možností si mohou zájemci vybrat ze základní nabídky kurzů, která zahrnuje Depending on their interest and time possibilities, they can choose from our offer of courses including Dějiny umění Fashion design Figurální kresba prof. B. Jirků Figurální malba prof. B. Jirků Fotografie Grafický design Interiér design Kresba Malba Modelování History of Art Fashion Design Figure Drawing led by prof. B. Jirků Figure Painting led by prof. B. Jirků Photography Graphic Design Interior Design Drawing Painting Clay Modelling Kurzy probíhají v zimním a letním semestru a na úspěšné absolventy čeká osvědčení o absolvování. Jednou z výhod kurzů celoživotního vzdělávání je to, že v případě budoucího přijetí do řádného studia na Ústavu umění a designu je možné si za dodržení stanovených podmínek zažádat o uznání absolvovaných kurzů. The courses take place both in the winter and summer semester and successful participants receive a certificate of attendance at the end of their studies. One of the advantages of the lifelong learning courses is the fact that in case of being admitted to the Institute of Art and Design in the future and meeting given requirements, the participants will not have to pass the equivalent subjects again. Aktuální informace i přihlášky do kurzů jsou k dispozici na stránkách Ústavu umění a designu v sekci Studium celoživotní vzdělávání. Up-to-date information and application forms can be found on the webpage of the Institute of Art and Design

7 ArtCamp 2010 ArtCamp července 2010 July 12 30, 2010 ArtCamp 2010 nabídl celkem 26 kurzů, kterými prošlo 293 účastníků z České republiky, Slovenska, Německa, Rakouska, Ukrajiny, Běloruska a USA. Ústav umění a designu rozšířil stávající nabídku o několik novinek jednalo se o kurzy zaměřené na tvorbu loga, logotypu a jednotného vizuálního stylu, dále na 3D modelování, práci se světlem jako nositelem informací a úvod do grafických technik. V letošním roce se ArtCamp rozšířil za hranice města Plzně. Plenérové kurzy digitální fotografie, kresby a malby se konaly v malebném okolí šumavského města Vimperk. V rámci ArtCampu 2010 proběhly následující výtvarné kurzy pod vedením pedagogů Ústavu umění a designu i externích pracovníků včetně hostujících zahraničních umělců: Altogether 293 participants from the Czech Republic and abroad took part in 26 art courses offered during ArtCamp The international participants came from different countries such as Slovakia, Germany, Austria, Ukraine, the Republic of Belarus and the United States of America. The Institute of Art and Design expanded the current offer by several new courses focused on the creation of logo, logotype and visual identity, 3D modelling, working with light as an information medium and introduction into graphic techniques. ArtCamp also expanded outside the city of Pilsen. The drawing, painting and digital photography plein air courses took place in the picturesque surroundings of the town of Vimperk in the Šumava Mountains. The following art courses led both by the pedagogues of the Institute of Art and Design and by visiting artists were held during ArtCamp 2010: 3D modelování v Autodesk Maya Design interiéru Design příprava na přijímací zkoušky Digitální fotografie 3D Modelling in Autodesk Maya Digitální fotografie plenér Interior Design Digitální fotografie základy Design preparation for entrance exams Digitální kresba a malba Digital Photography Fashion design příprava na přijímací zkoušky Digital Photography plein air Figurální kresba příprava na přijímací zkoušky Digital Photography basics Grafický design a plakát Digital Drawing and Painting Grafické techniky Fashion Design preparation for entrance exams Ilustrace Figure Drawing preparation for entrance exams Ilustrace příprava na přijímací zkoušky Graphic Design and Poster Intermediální a prostorová tvorba Graphic Techniques Knižní vazba Illustration Kresba v plenéru Illustration preparation for entrance exams Litografie pokročilí Intermedia and Spatial Art Logo, logotyp a jednotný vizuální styl Book Binding Malba Drawing plein air Malba kombinované techniky Lithography advanced Malba v plenéru Logo, Logotype and Visual Identity Serigrafie Painting Světlo nositel informací Painting mixed media Šperk Painting plein air Typografie Serigraphy Light Information Medium Jewellery Typography

8 Hostující umělci Visiting artists ArtCamp si bez zahraničních hostů nelze představit. Letošní ročník přivítal celkem pět hostujících lektorů z University of Houston Clear-Lake (Texas, USA) přijela Sandria Hu a její kolega Dion McInnis. Kurzy vedli i Andrew Au, Jennifer Purdum a Roscoe Wilson z partnerské Miami University (Ohio, USA) a Pavel Fidermák z Justus-Liebig univerzity v německém Giessenu. Sandria Hu vyučuje malbu a grafické techniky. V rámci letní školy ArtCamp vedla kurz malby v kombinaci s koláží. Účastníci si pod jejím vedením mohli vyzkoušet řadu kombinovaných technik a najít prostřednictvím experimentů nejvhodnější materiál, který odpovídal jejich schopnostem a zaměření. Českou republiku, resp. Československo, navštěvuje již od roku Dion McInnis se věnuje fotografii, je ale i spisovatelem. Ve svém kurzu zaměřeném na digitální fotografii představil účastníkům svůj originální pohled na fotografii, kde převládá vidění, myšlenka a inspirace nad samotným focením. Studenti prostřednictvím fotografií vyprávěli příběh o sobě, obyvatelích a životě ve městě. Andrew Au, Jennifer Purdum a Roscoe Wilson v rámci svého kurzu grafických technik provázeli studenty technikami práce v oborech kamenotisku, sítotisku a digitálního tisku podle trendu, který je aktuální v USA. Pavel Fidermák je uznávaným umělcem v oborech designu a fotografie. Na letní škole vyučoval kurz malby a pod jeho vedením se studenti seznámili s různými výtvarnými materiály, učili se prostřednictvím svého díla vyjádřit náladu a atmosféru nebo různé emoce. It is impossible to imagine ArtCamp without international guests. This year the summer school welcomed five visiting artists - Sandria Hu and Dion McInnis arrived from the University of Houston Clear-Lake (Texas, USA). There were also courses led by Andrew Au, Jennifer Purdum and Roscoe Wilson from the partner Miami University (Ohio, USA) and Pavel Fidermák from the Justus-Liebig University in Giessen, Germany. Sandria Hu teaches painting and graphic techniques. At this year s ArtCamp she led a course of painting in combination with collage. Under her guidance the participants could try a number of combined techniques and find through experiments the most suitable material corresponding to their focus and abilities. She has been visiting the Czech Republic, or former Czechoslovakia, since Dion McInnis is a photographer and a writer. In his course focused on digital photography he presented the participants with an original perspective on photography, which is dominated by vision, idea and inspiration. Through their photographs the students narrated stories about themselves, people and life in the city. Andrew Au, Jennifer Purdum and Roscoe Wilson guided the participants of their graphic techniques course through the techniques of lithography, screen printing and digital printing - in accordance with the current trends in the United States of America. Pavel Fidermák is a renowned artist in the field of design and photography. At the summer school he led a painting course. Under his guidance the participants got familiar with various materials, they learned to express a mood and atmosphere or various emotions through their artwork.

9 Ukraine 2010 Ukraine 2010 Dalšími zahraničními hosty byli pedagogové a studenti Chersonské umělecké školy, partnerské školy Ústavu umění a designu. Ukrajinští studenti se ArtCampu účastní od jeho vzniku, letos s sebou přivezli ukázky svých prací z oblasti fotografie. Výstava Ukraine 2010 byla zahájena v Galerii Nad schody v rámci letní školy a prezentovala fotografie od lehce intimních portrétových, přes krajinné fotografie, až po samotné zachycení života města Cherson. ArtCamp also welcomed pedagogues and students from the Kherson Art School, the partner school of the Institute of Art and Design. The Ukrainian students take part in ArtCamp regularly and this time they brought examples of their photography works with them. The exhibition Ukraine 2010 was open at the Gallery Above the Stairs as part of the summer school programme and it presented photographs from slightly intimate portraits to landscape photos and pictures of life in the city of Kherson.

10 3D modelování v Autodesk Maya 3D Modelling in Autodesk Maya vyučující course leader Josef Kasal Partneři kurzu: společnost Autodesk, specialista na 2D a 3D software, AW Graph, s. r. o. Partners of the course: Autodesk, specialist in 2D and 3D software, AW Graph, s. r. o. obecné pojmy CGI a uživatelské rozhraní programu Maya UV set (reprodukce barevných textur na model) animace a její příprava rendering (výstup v bitmapovém obrázku) general CGI terminology and Maya user interface UV set (reproduction of colour textures on a model) animation and its preparation rendering (bitmap image output)

11 Design interiéru Interior Design vyučující course leader Ing. arch. Václav Šmolík základní principy navrhování designu interiéru využití tvarů, barev, osvětlení, materiálů, akustiky jako základních kompozičních prvků nábytek základy ergonomie příklady řešení interiérů v ČR i ve světě vlastní tvorba účastníků kompozice z kvádrů v axonometrii a v perspektivě barový pult a sezení bazén organického tvaru v minimalistické místnosti loft mezonetového bytu v axonometrii a v perspektivě basic principles of designing interiors using shapes, colours, lighting, materials and acoustics as basic composition elements of interiors furniture introduction to ergonomy examples of interior design in the Czech Republic and abroad interiors designed by the participants block composition in axonometry and in perspective a bar with seating a swimming pool with organic shape located in a minimalist room loft of a maisonette apartment in axonometry and in perspective

12 Design příprava na přijímací zkoušky Design preparation for entrance exams vyučující course leaders MgA. Zdeněk Veverka, MgA. Mgr. Petr Pelikán, Ing. Petr Siebert úkoly koncipované jako u přijímací zkoušky kresebné návrhy designu na dané téma interiéry, akuvysavač, dataprojektor prostorové modely na abstraktní i konkrétní témata svítání, zevnitř ven modelování z hlíny krychle a koule, rotace, bateriová svítilna individuální konzultace práce tasks composed as those at the entrance exams sketches of design on a given topic interiors, an accumulator vacuum cleaner, a data projector 3D models on abstract and concrete topics dawn, from inside to outside clay modelling a cube and a sphere, rotation, a hand torch individual consultation of work

13 Digitální fotografie Digital Photography vyučující course leader Dion McInnis rozvíjení schopností vnímat svět vizuálně definování vlastní umělecké výpovědi obchodní aspekty přeměny vlastní vize a díla praktická cvičení developing the ability to perceive the world in a visual way definition of one s own artist statement business aspects of translating vision to marketable work practical training

14

15 Digitální fotografie plenér Digital Photography plein air vyučující course leader Vojtěch Aubrecht principy fotografie portrét, figura v krajině, pohybová studie, architektura krajinářská fotografie se zaměřením na celek i detail proměny světla během dne konzultace a semináře postprodukce v HDR, úpravy fotografií v programu Lightroom, velkoformátová fotografie principles of photography portrait, figure in a landscape, motion study, architecture landscape photography with focus on the whole image and on detail light changes during the day tutorials and seminars HDR post-production, photo editing in the Lightroom program, large format photography

16 Digitální fotografie základy Digital Photography basics vyučující course leader PhDr. Jan Mašek, Ph.D. úvod do digitální fotografie studiová fotografie fotografické žánry portrét, zátiší, figura abstraktní fotografie úprava fotografií, Adobe Photoshop introduction to digital photography studio photography photographic genres portrait, still-life, figure abstract photography photo editing, Adobe Photoshop

17 Digitální kresba a malba Digital Drawing and Painting vyučující course leader MgA. Karel Čižmář Partneři kurzu: společnost Autodesk, specialista na 2D a 3D software, AW Graph, s. r. o. Partners of the course: Autodesk, specialist in 2D and 3D software, AW Graph, s. r. o. použítí digitálních nástrojů v praxi kresba, koncepční studie konfigurace malovacího prostředí převedení kresby do 3D modelu ochranná přilba a ruční vysavač NURBS modely a real-time vizualizace kompletní sada aplikací pro průmyslový design Autodesk Alias using digital tools in practice drawing, sketching configuration of painting background transformation of a drawing into a 3D model a crush helmet, a hand-held vacuum cleaner NURBS models and real-time visualizations Autodesk Alias complete set of applications for industrial design

18 Fashion design příprava na přijímací zkoušky Fashion Design preparation for entrance exams vyučující course leaders doc. akad. mal. Helena Krbcová, Mgr.Art. Pavel Brejcha základní principy navrhování oděvu módní trendy módní kresba principy, anatomie, pohyb, stylizace, barevná ilustrace návrh oděvní kompozice a realizace oděvní skici na malou figurínu módní ilustrace vlastního realizovaného návrhu, fotodokumentace basic principles of designing fashion garments fashion trends fashion drawing principles, anatomy, movement, stylization, colour illustration designing a fashion composition and arranging one s own garment design on a small dress form fashion illustration of one s own garment design, photo documentation

19 Figurální kresba příprava na přijímací zkoušky Figure Drawing preparation for entrance exams vyučující course leader MgA. Mgr. Pavel Trnka kresebné techniky kresba v životní velikosti kresba aktu studie lidského těla portréty drawing techniques life-size drawing nude model drawing studies of human body portraits

20

21 Grafický design a plakát Graphic Design and Poster vyučující course leader akad. mal. František Steker téma: Plakát a hudba ukázky práce českých a zahraničních autorů autorské plakáty na volné hudební téma Adobe Illustrator topic: Poster and Music examples of work of Czech and foreign authors artist s posters on a free music theme Adobe Illustrator

22 Grafické techniky Graphic Techniques vyučující course leaders Andrew Au, Jennifer Purdum, Roscoe Wilson sítotisk, litografie, digitální tisk postupy a techniky užívané v USA individuální tvorba (volná grafická tvorba, experiment apod.) Adobe Photoshop, Illustrator serigraphy, lithography, digital printing methods and techniques used in the USA individual work (free graphic work, experiment, etc.) Adobe Photoshop, Illustrator

23

24 Ilustrace Illustration vyučující course leader M.A. Barbara Šalamounová kresba, malba, černobílé i barevné ilustrace ilustrace dětských básní od Jana Vodňanského výuka škrábané techniky ilustrace krimi, milostných či volně komponovaných povídek kresba na motivy povídek od Karla Čapka, Jana Nerudy a Augusta Villiers de l Isle Adama komiksová forma vyprávění příběh v leporelu drawing, painting, black and white and colour illustrations illustration of poems for children by Jan Vodňanský scratch art technique illustration of crime, love or loosely constructed short stories drawings inspired by short stories by Karel Čapek, Jan Neruda, August Villiers de l Isle Adam narration using comic-strip form story in a holding picture-book

25 Ilustrace příprava na přijímací zkoušky Illustration preparation for entrance exams vyučující course leader MgA. Mgr. Pavel Trnka ilustrace básní a povídek vztah obrazu a textu kresba, malba, černobílé i barevné ilustrace ilustrace knižní obálky Gulliverovy cesty návrh a realizace billboardu illustration of poems and short stories relation between picture and text drawing, painting, black and white and colour illustrations illustration of a book cover Gulliver s Travels billboard design and realization

26 Intermediální a prostorová tvorba Intermedia and Spatial Art vyučující course leader MgA. Milena Dopitová téma: Mapa pachů, jevů a vlastností testování společenských norem, zásadovosti, zvyků, předsudků, potřeb práce ve veřejném prostoru městské prostředí instalace, akce video, fotografie, objekty topic: Map of smells, phenomena and properties testing of social standards, principles, habits, prejudice, needs work in public space urban environment installation, action video, photography, objects

27 Knižní vazba Book Binding vyučující course leader MgA. Mgr. Renáta Ochmanová zavěšovaná vazba s rovným a zaobleným hřbetem papírová plastika na deskách knihy barvení papírů knihařským způsobem příprava a šití knižního bloku zhotovení knižních desek hardcover binding with flat and round spine paper relief on the book cover colouring of papers using a book-binding method preparation and sewing of text blocks making of book covers

28

29 Litografie pokročilí Lithography advanced vyučující course leader akad. mal. Mikoláš Axmann přímé otiskování kamene ve vztahu k tradiční tvorbě i k současným médiím zakomponování fotografie jako možnosti tvorby v kamenotisku využití motivu znaku vycházejícího z písma nebo gesta individuální tvorba podle zaměření a pokročilosti jednotlivých účastníků návrh a realizace billboardu direct printing from the stone in relation to traditional procedures and to current media integration of a photograph as a possibility of creation in lithography application of a symbol based on a script or gesture individual work according to the interest and skills of the participants billboard design and realization

30

31 Kresba plenér Drawing plein air vyučující course leader akad. mal. Vladivoj Kotyza práce v plenéru zachycení atmosféry prostřednictvím kreseb historické centrum města Vimperk architektura a otevřená krajina working in plein air depicting the atmosphere through drawings Vimperk historical city centre architecture and open landscape

32 Malba plenér Painting plein air vyučující course leader akad. mal. Vladivoj Kotyza realizace skic ve volné přírodě a městské zástavbě vyjádření formy a prostoru, vnímání jejich souvislostí, atmosféra technika malby barevné studie realization of sketches in open landscape and city development expression of a form and space, perception of their relation, atmosphere painting techniques colour studies

33 Městská knihovna Jirkov Gwyn Ashton Logo, logotyp a jednotný vizuální styl Logo, Logotype and Visual Identity vyučující course leader MgA. Jan Dienstbier znak jako výrazový prostředek vlastnosti kvalitního loga a vizuální identity vysvětlení základních pojmů a pravidel individuální tvorba dle úrovně a znalostí účastníků ukázky prací renomovaných designérů kolektivní konzultace návrh a realizace billboardu symbol as a means of expression properties of a quality logo and visual identity explanation of basic terminology and rules individual work according to individual skills and knowledge of the participants examples of work of renowned designers collective work consultation billboard design and realization solo, fusion blues One of the best contemporary guitar pla Australia s b Europen visi great select guitar player plays smoot untraditiona Jirkov Marie Bečvářová

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze od historie po současnost Akademie výtvarných umění v Praze byla

Více

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School Přehled studijních programů Business School Psychology School Praha Německé bakalářské vzdělání Business School 1 Obsah Content O vysoké škole About the university Hochschule Fresenius v České republice

Více

Moravská galerie v Brně Podzim Autumn 2012

Moravská galerie v Brně Podzim Autumn 2012 Moravská galerie v Brně Podzim Autumn 2012 Úvodem Introduction V horkém létě se jen těžko uvažuje nad barevným a chladným podzimem, dokonce bych snad ani neřekl, že se na něj těšíme. Nicméně čas k němu

Více

PRAHA PRAGUE 2007. 50x

PRAHA PRAGUE 2007. 50x PRAHA PRAGUE 2007 kulturní culture 50x událost events Ú V O D 2 Mimo péče o dříve vytvořené kulturní hodnoty hlavní město Praha vynakládá nemalé úsilí pro naši současnost, živou kulturu. Touto publikací

Více

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

Více

17. PODEPSÁNO SRDCEM 2011 3. prosince 2011

17. PODEPSÁNO SRDCEM 2011 3. prosince 2011 2 17. PODEPSÁNO SRDCEM 2011 3. prosince 2011 PODEPSÁNO SRDCEM 2010 VE VZPOMÍNKÁCH 4 5 Recollections of The Signed with Heart 2010 Drazí přátelé, Dear friends, Drazí přátelé, Dear friends, 6 sedmnáctým

Více

Sustainable Living Centre centrum trvale udržitelného rozvoje AteliÉr O Reilly

Sustainable Living Centre centrum trvale udržitelného rozvoje AteliÉr O Reilly Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury Ateliér Johna O Reillyho a Zdeňky Němcové Zedníčkové Technical University of Liberec, Faculty of Art and Architecture Studio John O Reilly/Zdeňka

Více

Současné české umění Generační paralely II Czech Contemporary Art Parallel Lines II

Současné české umění Generační paralely II Czech Contemporary Art Parallel Lines II Současné české umění Generační paralely II Czech Contemporary Art Parallel Lines II Galerie MIRO vyslovuje poděkování the MIRO Gallery extends its thanks to Galerie Michael Haas, Berlín soukromí sběratelé

Více

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Výstava světového skla Exhibition of World Glass Jiřský klášter na Pražském hradě St. George s Convent at Prague Castle Odborná porota The jury Uta M. Klotz

Více

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE 4 2011 THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE Vážení čtenáři, S končícím rokem 2011 uzavíráme jednu dlouhou kapitolu vydávání Zpravodaje, jehož první číslo vyšlo v roce 1996. Další, už 15. ročník začne vycházet jednak

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001.

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. Únor 2007 Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. February 2007 The Channel Crossings language agency has obtained certification of its

Více

Současné české umění Generační paralely Czech Contemporary Art Parallel Lines

Současné české umění Generační paralely Czech Contemporary Art Parallel Lines Současné české umění Generační paralely Czech Contemporary Art Parallel Lines Galerie MIRO vyslovuje poděkování MIRO Gallery extends its thanks to Museum Kampa-Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha Galerie

Více

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ANNUAL REPORT Dejme šanci dětem www.sance.cz V roce 2005 byl projekt realizován v níže popsaných čtyřech kategoriích: Šance pro umělce je šancí pro ty, kdo chtějí rozvíjet svůj umělecký

Více

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015 20 let obalového designu Twenty Years of Package design Mladý obal 2015 Young Package 2015 úvodník editorial Když jsme ve společnosti Model Obaly před dvaceti lety zakládali soutěž Mladý obal, ani se nám

Více

Regionální technické muzeum o.p.s.

Regionální technické muzeum o.p.s. ANNUAL REPORT Regionální technické muzeum o.p.s. Výroční zpráva 2009 Annual Report 2009 OBSAH / CONTENT ZÁKLADNÍ ÚDAJE PRIMARY DATA Základní údaje 8 Primary Data 10 Úvodní slovo ředitele 12 Introduction

Více

AMU = DAMU + FAMU + HAMU

AMU = DAMU + FAMU + HAMU AMU = DAMU + FAMU + HAMU Tato publikace vychází při příležitosti 65. výročí založení AMU This book was published on the occasion of the 65 th anniversary of AMU s founding Praha 2010 Akademie múzických

Více

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 1 Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 Autoři odpovídají za původnost své práce i za technickou kvalitu dodaných obrazových podkladů.

Více

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy Rada národních geoparků Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014 Geopark Ralsko Doksy 1 Vážení čtenáři, sborník, který si nyní prohlížíte, vznikl u příležitosti 2. konference národních

Více

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010 SETKÁNÍ XX XXI XXII XXIII XXIV 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2014 THE INTERNATIONAL FESTIVAL

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

Vyjdi z paláce, dojdeš do letohrádku Pavel Piekar

Vyjdi z paláce, dojdeš do letohrádku Pavel Piekar Vyjdi z paláce, dojdeš do letohrádku Pavel Piekar barevné linoryty, kresby Pavel Piekar barevné linoryty, kresby Pavel Piekar Vyjdi z paláce, dojdeš do letohrádku barevné linoryty, kresby Galerie umění

Více

Výstavy a veletrhy // Reklama na letišti Praha - Ruzyně // Pořádání konferencí a seminářů // DTP studio

Výstavy a veletrhy // Reklama na letišti Praha - Ruzyně // Pořádání konferencí a seminářů // DTP studio Výstavy a veletrhy // Reklama na letišti Praha - Ruzyně // Pořádání konferencí a seminářů // DTP studio Exhibitions and Trade Fairs // Advertising at Prague - Ruzyně airport // Conferences and seminars

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups Pro zlato příště s nůší bronz. Vynikajících výsledků jsme dosáhli i v cambridgeských testech. Dosažená jazyková úroveň žáků našich pátých tříd vyjádřená evropským rámcovým měřítkem B2 je totiž srovnatelná

Více

Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ]

Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ] Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ] Obsah Základní informace o organizaci 4, Sociální poradenství 6, Právní poradenství 9, Komunitní multikulturní

Více

Akademicko-průmyslové fórum na Fsi 2. EBEC 2012 zná své vítěze 4. Jižní Texas a Jižní Morava podobnost čistě náhodná? 6

Akademicko-průmyslové fórum na Fsi 2. EBEC 2012 zná své vítěze 4. Jižní Texas a Jižní Morava podobnost čistě náhodná? 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 / 2012 / XXII. Akademicko-průmyslové fórum na Fsi 2 EBEC 2012 zná své vítěze 4 Jižní Texas a Jižní Morava podobnost čistě náhodná? 6 VUT rozhovor: Vladimír Koudelka 8 VIA INVENTOR

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ

PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ TRANSFORMATIONS IN TWENTIETH-CENTURY ARCHITECTURE PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ Eva Špačková a kolektiv Vydala Stavební fakulta, Vysoká škola

Více