Mezinárodní letní škola umění 2010 International Summer School of Art

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mezinárodní letní škola umění 2010 International Summer School of Art"

Transkript

1 Mezinárodní letní škola umění 2010 International Summer School of Art Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni Institute of Art and Design of the University of West Bohemia Kontakt Ústav umění a designu Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní Plzeň Kontaktní osoba Bc. Miroslav Popel telefon fax Contact Institute of Art and Design University of West Bohemia Univerzitní Plzeň Czech Republic Contact person Bc. Miroslav Popel phone fax

2 Ústav umění a designu (UUD) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) je moderní umělecká škola, která si od svého založení v roce 2004 vybudovala pevné postavení mezi ostatními vysokými uměleckými školami v České republice a stala se špičkovou vzdělávací institucí v oblasti výtvarného umění a designu. Jako předstupeň budoucí Fakulty umění a designu se UUD neustále dynamicky rozvíjí a rovněž úzce spolupracuje s ostatními pracovišti a fakultami ZČU, jako je např. Výzkumné centrum nových technologií, Fakulta strojní nebo Fakulta aplikovaných věd. Řada jeho projektů je založena právě na prostupnosti uměleckých a technických oborů. Studium na UUD je zaměřeno zejména na užité umění a design. Svým studentům škola nabízí mimo jiné i pevné akademické zázemí a profesionální vybavení studií a ateliérů. UUD se dělí na oddělení výtvarného umění a oddělení designu. V současné době v těchto dvou odděleních působí řada významných českých umělců, jejichž renomé v oblasti výtvarného umění a designu přesahuje hranice České republiky, např. prof. akad. mal. Jiří Barta animovaná tvorba prof. akad. soch. Jiří Beránek sochařství prof. akad. mal. Boris Jirků figurální kresba prof. akad. mal. Adéla Matasová intermediální a prostorová tvorba prof. akad. soch. Vratislav Karel Novák design kovu a šperku prof. akad. soch. Václav Šerák keramický design prof. Ing. arch. Zdeněk Ziegler grafický design doc. MgA. Irena Jůzová design světla doc. akad. mal. Jiří Kornatovský kresba a grafika doc. akad. mal. Helena Krbcová fashion design doc. akad. mal. Josef Mištera ilustrace a mnoho dalších Současné bakalářské a magisterské studijní programy a obory Výtvarná umění Ilustrace a grafika (BcA.) specializace Mediální a didaktická ilustrace Grafický design Knižní vazba Animovaná tvorba Intermediální tvorba (MgA.) Sochařství (MgA.) Design Design (BcA.) specializace Produktový design Průmyslový design Design kovu a šperku (BcA.) Fashion design (BcA.) Keramický design (BcA.) Multimediální design (BcA.) specializace Multimédia Prostorová tvorba Meziprostředkové dialogy Sochařství (BcA.) Ilustrace a grafický design (MgA.) specializace Ilustrace Grafický design Design kovu a šperku (MgA.) Fashion design (MgA.) Keramický design (MgA.) Naše budoucnost Další rozvoj Ústavu umění a designu je spojen s jeho dislokací do nové budovy, která brzy vyroste přímo v univerzitním kampusu v Plzni na Borech.

3 The Institute of Art and Design of the University of West Bohemia is a modern art school which has gained since its establishment in 2004 a strong position among other Czech art universities and it has become a top-class educational institution in the field of fine arts and design. As the future Faculty of Art and Design it is characterised by constant dynamic development and close cooperation with other parts and faculties of the University of West Bohemia, such as the New Technologies Research Center, Faculty of Mechanical Engineering or Faculty of Applied Sciences. A number of its projects is based on this close cooperation of art and technical disciplines. The studies at the Institute of Art and Design focus primarily on applied arts and design. The school provides its students with professionally equipped studios and a strong academic background. The Institute of Art and Design consists of two departments Department of Fine Arts and Department of Design. The Institute employs renowned Czech artists whose achievements in the field of fine arts and design have exceeded Czech borders, e.g. prof. akad. mal. Jiří Barta Animation prof. akad. soch. Jiří Beránek Sculpture prof. akad. mal. Boris Jirků Figure Drawing prof. akad. mal. Adéla Matasová Intermedia and Spatial Art prof. akad. soch. Vratislav Karel Novák Metal and Jewellery Design prof. akad. soch. Václav Šerák Ceramic Design prof. Ing. arch. Zdeněk Ziegler Graphic Design doc. MgA. Irena Jůzová Light Design doc. akad. mal. Jiří Kornatovský Drawing and Graphics doc. akad. mal. Helena Krbcová Fashion Design doc. akad. mal. Josef Mištera Illustration and many others Current Bachelor and Master study programmes and fields of study Fine Arts Illustration and Graphics (BcA.) specializations Illustration for the Media and Didactic Purposes Graphic Design Book Binding Animation Art Intermedia Art (MgA.) Sculpture (MgA.) Design Design (BcA.) specializations Product Design Industrial Design Metal and Jewellery Design (BcA.) Fashion Design (BcA.) Ceramic Design (BcA.) Multimedia Design (BcA.) specializations Multimedia Spatial Art Interdisciplinary Dialogues Sculpture (BcA.) Illustration and Graphic Design (MgA.) specializations Illustration Graphic Design Metal and Jewellery Design (MgA.) Fashion Design (MgA.) Ceramic Design (MgA.) Our future Further development of the Institute of Art and Design is connected with its relocation to a new building which will soon rise at the university campus.

4 Mezinárodní letní škola umění 2010 International Summer School of Art Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni Institute of Art and Design of the University of West Bohemia Kontakt Ústav umění a designu Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní Plzeň Kontaktní osoba Bc. Miroslav Popel telefon fax Contact Institute of Art and Design University of West Bohemia Univerzitní Plzeň Czech Republic Contact person Bc. Miroslav Popel phone fax

5 ArtCamp Mezinárodní letní škola umění International Summer School of Art Od roku 2005 se každé léto účastníkům mezinárodní letní školy umění ArtCamp otevírají dveře ateliérů a studií Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni. ArtCamp umožňuje setkávání a společnou tvorbu českých a zahraničních účastníků, kteří si v rámci letní školy nejen zpestří léto, ale zároveň objeví či rozvinou svůj talent nebo se připraví ke studiu na uměleckých vysokých školách. Kurzy jsou vhodné jak pro širokou veřejnost od začátečníků po pokročilé, tak pro stávající i budoucí studenty uměleckých oborů. V nabídce kurzů nechybí tradiční výtvarné techniky (např. kresba, malba, ilustrace, knižní vazba), oblíbené kurzy zaměřené na nová média (digitální fotografie, grafický design) a na design (design, digitální kresba a malba, 3D modelování v Autodesk Maya, design interiéru) ani kurzy určené jako příprava ke studiu umění na vysokých uměleckých školách (např. figurální kresba, fashion design). Výuka probíhá převážně v Plzni. Zejména plenérové kurzy přivádí své účastníky i do zajímavých lokalit v jejím blízkém i vzdálenějším okolí. Každý účastník má možnost si dle svého zájmu a zaměření zvolit kombinaci kurzů, a tím i délku svého letního studia na UUD (jeden až tři týdny). Výuka probíhá v malých skupinách, a to zpravidla v českém a anglickém jazyce. Úspěšní absolventi kurzů obdrží Osvědčení o absolvování. Every summer since 2005 the Institute of Art and Design of the University of West Bohemia opens its doors to the participants of the ArtCamp international summer school of art. ArtCamp enables both Czech and foreign participants to meet and work together and it gives them the opportunity to make their summer more interesting, to discover or develop their talent and to prepare for their studies at art schools.the courses are suitable both for the general public from beginners to advanced participants and the present or future art students. The list of ArtCamp courses includes traditional art techniques (e.g. drawing, painting, illustration, book binding), popular courses focused on new media (e.g. digital photography, graphic design) and on design (design, digital drawing and painting, 3D modelling in Autodesk Maya, interior design) and also courses designed as preparation for entrance exams to art colleges and universities (e.g. figure drawing, fashion design). The tuition takes place mostly in Pilsen. However, especially the plein air courses take their participants to interesting locations in its close and also more distant surroundings. Depending on their focus and interest, ArtCamp participants can choose their own combination of courses and length of their summer studies at the Institute of Art and Design (one to three weeks). Instruction is held in small groups, usually in Czech and in English or German language. Successful participants receive a Certificate of attendance. Účastníci letní školy získají vedle nových zkušeností a dovedností i řadu nových přátelství a zážitků z pobytu v inspirativním prostředí. Nedílnou součástí ArtCampu je také program pro volný čas, zahrnující návštěvy muzeí a galerií, přednášky, výlety, exkurze, sportovní aktivity apod. Besides new experience and skills the summer school participants also get new friendships and experiences from staying in an inspiring environment. The free time programme represents an indispensable part of ArtCamp and includes e.g. visits to museums and galleries, lectures, excursions, trips, sports activities etc. ArtCamp 2011 se bude konat v termínu ArtCamp 2011 will take place from July 11 th until July 29 th 2011

6 Umělecké kurzy pro veřejnost a příprava k VŠ studiu umění Art Courses for the Public and Preparation for Studies at Art Universities Mezinárodní letní škola umění ArtCamp je jednou z mnoha aktivit Ústavu umění a designu v oblasti celoživotního vzdělávání. Zájemcům o umělecké kurzy i uchazečům o studium na uměleckých školách nabízí UUD i během akademického roku řadu atraktivních kurzů, včetně oblíbených přípravných kurzů figurální kresby a malby pod vedením renomovaného umělce a pedagoga prof. Borise Jirků. ArtCamp, the international summer school of art, is one of many activities of the Institute of Art and Design in the field of lifelong learning. People interested in art courses and those who wish to apply for studies at art colleges and universities can also choose from a number of attractive art courses offered by the Institute of Art and Design during the academic year, including the popular courses of figure drawing and painting led by a renowned artist and pedagogue prof. Boris Jirků. Dle svého zájmu a časových možností si mohou zájemci vybrat ze základní nabídky kurzů, která zahrnuje Depending on their interest and time possibilities, they can choose from our offer of courses including Dějiny umění Fashion design Figurální kresba prof. B. Jirků Figurální malba prof. B. Jirků Fotografie Grafický design Interiér design Kresba Malba Modelování History of Art Fashion Design Figure Drawing led by prof. B. Jirků Figure Painting led by prof. B. Jirků Photography Graphic Design Interior Design Drawing Painting Clay Modelling Kurzy probíhají v zimním a letním semestru a na úspěšné absolventy čeká osvědčení o absolvování. Jednou z výhod kurzů celoživotního vzdělávání je to, že v případě budoucího přijetí do řádného studia na Ústavu umění a designu je možné si za dodržení stanovených podmínek zažádat o uznání absolvovaných kurzů. The courses take place both in the winter and summer semester and successful participants receive a certificate of attendance at the end of their studies. One of the advantages of the lifelong learning courses is the fact that in case of being admitted to the Institute of Art and Design in the future and meeting given requirements, the participants will not have to pass the equivalent subjects again. Aktuální informace i přihlášky do kurzů jsou k dispozici na stránkách Ústavu umění a designu v sekci Studium celoživotní vzdělávání. Up-to-date information and application forms can be found on the webpage of the Institute of Art and Design

7 ArtCamp 2010 ArtCamp července 2010 July 12 30, 2010 ArtCamp 2010 nabídl celkem 26 kurzů, kterými prošlo 293 účastníků z České republiky, Slovenska, Německa, Rakouska, Ukrajiny, Běloruska a USA. Ústav umění a designu rozšířil stávající nabídku o několik novinek jednalo se o kurzy zaměřené na tvorbu loga, logotypu a jednotného vizuálního stylu, dále na 3D modelování, práci se světlem jako nositelem informací a úvod do grafických technik. V letošním roce se ArtCamp rozšířil za hranice města Plzně. Plenérové kurzy digitální fotografie, kresby a malby se konaly v malebném okolí šumavského města Vimperk. V rámci ArtCampu 2010 proběhly následující výtvarné kurzy pod vedením pedagogů Ústavu umění a designu i externích pracovníků včetně hostujících zahraničních umělců: Altogether 293 participants from the Czech Republic and abroad took part in 26 art courses offered during ArtCamp The international participants came from different countries such as Slovakia, Germany, Austria, Ukraine, the Republic of Belarus and the United States of America. The Institute of Art and Design expanded the current offer by several new courses focused on the creation of logo, logotype and visual identity, 3D modelling, working with light as an information medium and introduction into graphic techniques. ArtCamp also expanded outside the city of Pilsen. The drawing, painting and digital photography plein air courses took place in the picturesque surroundings of the town of Vimperk in the Šumava Mountains. The following art courses led both by the pedagogues of the Institute of Art and Design and by visiting artists were held during ArtCamp 2010: 3D modelování v Autodesk Maya Design interiéru Design příprava na přijímací zkoušky Digitální fotografie 3D Modelling in Autodesk Maya Digitální fotografie plenér Interior Design Digitální fotografie základy Design preparation for entrance exams Digitální kresba a malba Digital Photography Fashion design příprava na přijímací zkoušky Digital Photography plein air Figurální kresba příprava na přijímací zkoušky Digital Photography basics Grafický design a plakát Digital Drawing and Painting Grafické techniky Fashion Design preparation for entrance exams Ilustrace Figure Drawing preparation for entrance exams Ilustrace příprava na přijímací zkoušky Graphic Design and Poster Intermediální a prostorová tvorba Graphic Techniques Knižní vazba Illustration Kresba v plenéru Illustration preparation for entrance exams Litografie pokročilí Intermedia and Spatial Art Logo, logotyp a jednotný vizuální styl Book Binding Malba Drawing plein air Malba kombinované techniky Lithography advanced Malba v plenéru Logo, Logotype and Visual Identity Serigrafie Painting Světlo nositel informací Painting mixed media Šperk Painting plein air Typografie Serigraphy Light Information Medium Jewellery Typography

8 Hostující umělci Visiting artists ArtCamp si bez zahraničních hostů nelze představit. Letošní ročník přivítal celkem pět hostujících lektorů z University of Houston Clear-Lake (Texas, USA) přijela Sandria Hu a její kolega Dion McInnis. Kurzy vedli i Andrew Au, Jennifer Purdum a Roscoe Wilson z partnerské Miami University (Ohio, USA) a Pavel Fidermák z Justus-Liebig univerzity v německém Giessenu. Sandria Hu vyučuje malbu a grafické techniky. V rámci letní školy ArtCamp vedla kurz malby v kombinaci s koláží. Účastníci si pod jejím vedením mohli vyzkoušet řadu kombinovaných technik a najít prostřednictvím experimentů nejvhodnější materiál, který odpovídal jejich schopnostem a zaměření. Českou republiku, resp. Československo, navštěvuje již od roku Dion McInnis se věnuje fotografii, je ale i spisovatelem. Ve svém kurzu zaměřeném na digitální fotografii představil účastníkům svůj originální pohled na fotografii, kde převládá vidění, myšlenka a inspirace nad samotným focením. Studenti prostřednictvím fotografií vyprávěli příběh o sobě, obyvatelích a životě ve městě. Andrew Au, Jennifer Purdum a Roscoe Wilson v rámci svého kurzu grafických technik provázeli studenty technikami práce v oborech kamenotisku, sítotisku a digitálního tisku podle trendu, který je aktuální v USA. Pavel Fidermák je uznávaným umělcem v oborech designu a fotografie. Na letní škole vyučoval kurz malby a pod jeho vedením se studenti seznámili s různými výtvarnými materiály, učili se prostřednictvím svého díla vyjádřit náladu a atmosféru nebo různé emoce. It is impossible to imagine ArtCamp without international guests. This year the summer school welcomed five visiting artists - Sandria Hu and Dion McInnis arrived from the University of Houston Clear-Lake (Texas, USA). There were also courses led by Andrew Au, Jennifer Purdum and Roscoe Wilson from the partner Miami University (Ohio, USA) and Pavel Fidermák from the Justus-Liebig University in Giessen, Germany. Sandria Hu teaches painting and graphic techniques. At this year s ArtCamp she led a course of painting in combination with collage. Under her guidance the participants could try a number of combined techniques and find through experiments the most suitable material corresponding to their focus and abilities. She has been visiting the Czech Republic, or former Czechoslovakia, since Dion McInnis is a photographer and a writer. In his course focused on digital photography he presented the participants with an original perspective on photography, which is dominated by vision, idea and inspiration. Through their photographs the students narrated stories about themselves, people and life in the city. Andrew Au, Jennifer Purdum and Roscoe Wilson guided the participants of their graphic techniques course through the techniques of lithography, screen printing and digital printing - in accordance with the current trends in the United States of America. Pavel Fidermák is a renowned artist in the field of design and photography. At the summer school he led a painting course. Under his guidance the participants got familiar with various materials, they learned to express a mood and atmosphere or various emotions through their artwork.

9 Ukraine 2010 Ukraine 2010 Dalšími zahraničními hosty byli pedagogové a studenti Chersonské umělecké školy, partnerské školy Ústavu umění a designu. Ukrajinští studenti se ArtCampu účastní od jeho vzniku, letos s sebou přivezli ukázky svých prací z oblasti fotografie. Výstava Ukraine 2010 byla zahájena v Galerii Nad schody v rámci letní školy a prezentovala fotografie od lehce intimních portrétových, přes krajinné fotografie, až po samotné zachycení života města Cherson. ArtCamp also welcomed pedagogues and students from the Kherson Art School, the partner school of the Institute of Art and Design. The Ukrainian students take part in ArtCamp regularly and this time they brought examples of their photography works with them. The exhibition Ukraine 2010 was open at the Gallery Above the Stairs as part of the summer school programme and it presented photographs from slightly intimate portraits to landscape photos and pictures of life in the city of Kherson.

10 3D modelování v Autodesk Maya 3D Modelling in Autodesk Maya vyučující course leader Josef Kasal Partneři kurzu: společnost Autodesk, specialista na 2D a 3D software, AW Graph, s. r. o. Partners of the course: Autodesk, specialist in 2D and 3D software, AW Graph, s. r. o. obecné pojmy CGI a uživatelské rozhraní programu Maya UV set (reprodukce barevných textur na model) animace a její příprava rendering (výstup v bitmapovém obrázku) general CGI terminology and Maya user interface UV set (reproduction of colour textures on a model) animation and its preparation rendering (bitmap image output)

11 Design interiéru Interior Design vyučující course leader Ing. arch. Václav Šmolík základní principy navrhování designu interiéru využití tvarů, barev, osvětlení, materiálů, akustiky jako základních kompozičních prvků nábytek základy ergonomie příklady řešení interiérů v ČR i ve světě vlastní tvorba účastníků kompozice z kvádrů v axonometrii a v perspektivě barový pult a sezení bazén organického tvaru v minimalistické místnosti loft mezonetového bytu v axonometrii a v perspektivě basic principles of designing interiors using shapes, colours, lighting, materials and acoustics as basic composition elements of interiors furniture introduction to ergonomy examples of interior design in the Czech Republic and abroad interiors designed by the participants block composition in axonometry and in perspective a bar with seating a swimming pool with organic shape located in a minimalist room loft of a maisonette apartment in axonometry and in perspective

12 Design příprava na přijímací zkoušky Design preparation for entrance exams vyučující course leaders MgA. Zdeněk Veverka, MgA. Mgr. Petr Pelikán, Ing. Petr Siebert úkoly koncipované jako u přijímací zkoušky kresebné návrhy designu na dané téma interiéry, akuvysavač, dataprojektor prostorové modely na abstraktní i konkrétní témata svítání, zevnitř ven modelování z hlíny krychle a koule, rotace, bateriová svítilna individuální konzultace práce tasks composed as those at the entrance exams sketches of design on a given topic interiors, an accumulator vacuum cleaner, a data projector 3D models on abstract and concrete topics dawn, from inside to outside clay modelling a cube and a sphere, rotation, a hand torch individual consultation of work

13 Digitální fotografie Digital Photography vyučující course leader Dion McInnis rozvíjení schopností vnímat svět vizuálně definování vlastní umělecké výpovědi obchodní aspekty přeměny vlastní vize a díla praktická cvičení developing the ability to perceive the world in a visual way definition of one s own artist statement business aspects of translating vision to marketable work practical training

14

15 Digitální fotografie plenér Digital Photography plein air vyučující course leader Vojtěch Aubrecht principy fotografie portrét, figura v krajině, pohybová studie, architektura krajinářská fotografie se zaměřením na celek i detail proměny světla během dne konzultace a semináře postprodukce v HDR, úpravy fotografií v programu Lightroom, velkoformátová fotografie principles of photography portrait, figure in a landscape, motion study, architecture landscape photography with focus on the whole image and on detail light changes during the day tutorials and seminars HDR post-production, photo editing in the Lightroom program, large format photography

16 Digitální fotografie základy Digital Photography basics vyučující course leader PhDr. Jan Mašek, Ph.D. úvod do digitální fotografie studiová fotografie fotografické žánry portrét, zátiší, figura abstraktní fotografie úprava fotografií, Adobe Photoshop introduction to digital photography studio photography photographic genres portrait, still-life, figure abstract photography photo editing, Adobe Photoshop

17 Digitální kresba a malba Digital Drawing and Painting vyučující course leader MgA. Karel Čižmář Partneři kurzu: společnost Autodesk, specialista na 2D a 3D software, AW Graph, s. r. o. Partners of the course: Autodesk, specialist in 2D and 3D software, AW Graph, s. r. o. použítí digitálních nástrojů v praxi kresba, koncepční studie konfigurace malovacího prostředí převedení kresby do 3D modelu ochranná přilba a ruční vysavač NURBS modely a real-time vizualizace kompletní sada aplikací pro průmyslový design Autodesk Alias using digital tools in practice drawing, sketching configuration of painting background transformation of a drawing into a 3D model a crush helmet, a hand-held vacuum cleaner NURBS models and real-time visualizations Autodesk Alias complete set of applications for industrial design

18 Fashion design příprava na přijímací zkoušky Fashion Design preparation for entrance exams vyučující course leaders doc. akad. mal. Helena Krbcová, Mgr.Art. Pavel Brejcha základní principy navrhování oděvu módní trendy módní kresba principy, anatomie, pohyb, stylizace, barevná ilustrace návrh oděvní kompozice a realizace oděvní skici na malou figurínu módní ilustrace vlastního realizovaného návrhu, fotodokumentace basic principles of designing fashion garments fashion trends fashion drawing principles, anatomy, movement, stylization, colour illustration designing a fashion composition and arranging one s own garment design on a small dress form fashion illustration of one s own garment design, photo documentation

19 Figurální kresba příprava na přijímací zkoušky Figure Drawing preparation for entrance exams vyučující course leader MgA. Mgr. Pavel Trnka kresebné techniky kresba v životní velikosti kresba aktu studie lidského těla portréty drawing techniques life-size drawing nude model drawing studies of human body portraits

20

21 Grafický design a plakát Graphic Design and Poster vyučující course leader akad. mal. František Steker téma: Plakát a hudba ukázky práce českých a zahraničních autorů autorské plakáty na volné hudební téma Adobe Illustrator topic: Poster and Music examples of work of Czech and foreign authors artist s posters on a free music theme Adobe Illustrator

22 Grafické techniky Graphic Techniques vyučující course leaders Andrew Au, Jennifer Purdum, Roscoe Wilson sítotisk, litografie, digitální tisk postupy a techniky užívané v USA individuální tvorba (volná grafická tvorba, experiment apod.) Adobe Photoshop, Illustrator serigraphy, lithography, digital printing methods and techniques used in the USA individual work (free graphic work, experiment, etc.) Adobe Photoshop, Illustrator

23

24 Ilustrace Illustration vyučující course leader M.A. Barbara Šalamounová kresba, malba, černobílé i barevné ilustrace ilustrace dětských básní od Jana Vodňanského výuka škrábané techniky ilustrace krimi, milostných či volně komponovaných povídek kresba na motivy povídek od Karla Čapka, Jana Nerudy a Augusta Villiers de l Isle Adama komiksová forma vyprávění příběh v leporelu drawing, painting, black and white and colour illustrations illustration of poems for children by Jan Vodňanský scratch art technique illustration of crime, love or loosely constructed short stories drawings inspired by short stories by Karel Čapek, Jan Neruda, August Villiers de l Isle Adam narration using comic-strip form story in a holding picture-book

25 Ilustrace příprava na přijímací zkoušky Illustration preparation for entrance exams vyučující course leader MgA. Mgr. Pavel Trnka ilustrace básní a povídek vztah obrazu a textu kresba, malba, černobílé i barevné ilustrace ilustrace knižní obálky Gulliverovy cesty návrh a realizace billboardu illustration of poems and short stories relation between picture and text drawing, painting, black and white and colour illustrations illustration of a book cover Gulliver s Travels billboard design and realization

26 Intermediální a prostorová tvorba Intermedia and Spatial Art vyučující course leader MgA. Milena Dopitová téma: Mapa pachů, jevů a vlastností testování společenských norem, zásadovosti, zvyků, předsudků, potřeb práce ve veřejném prostoru městské prostředí instalace, akce video, fotografie, objekty topic: Map of smells, phenomena and properties testing of social standards, principles, habits, prejudice, needs work in public space urban environment installation, action video, photography, objects

27 Knižní vazba Book Binding vyučující course leader MgA. Mgr. Renáta Ochmanová zavěšovaná vazba s rovným a zaobleným hřbetem papírová plastika na deskách knihy barvení papírů knihařským způsobem příprava a šití knižního bloku zhotovení knižních desek hardcover binding with flat and round spine paper relief on the book cover colouring of papers using a book-binding method preparation and sewing of text blocks making of book covers

28

29 Litografie pokročilí Lithography advanced vyučující course leader akad. mal. Mikoláš Axmann přímé otiskování kamene ve vztahu k tradiční tvorbě i k současným médiím zakomponování fotografie jako možnosti tvorby v kamenotisku využití motivu znaku vycházejícího z písma nebo gesta individuální tvorba podle zaměření a pokročilosti jednotlivých účastníků návrh a realizace billboardu direct printing from the stone in relation to traditional procedures and to current media integration of a photograph as a possibility of creation in lithography application of a symbol based on a script or gesture individual work according to the interest and skills of the participants billboard design and realization

30

31 Kresba plenér Drawing plein air vyučující course leader akad. mal. Vladivoj Kotyza práce v plenéru zachycení atmosféry prostřednictvím kreseb historické centrum města Vimperk architektura a otevřená krajina working in plein air depicting the atmosphere through drawings Vimperk historical city centre architecture and open landscape

32 Malba plenér Painting plein air vyučující course leader akad. mal. Vladivoj Kotyza realizace skic ve volné přírodě a městské zástavbě vyjádření formy a prostoru, vnímání jejich souvislostí, atmosféra technika malby barevné studie realization of sketches in open landscape and city development expression of a form and space, perception of their relation, atmosphere painting techniques colour studies

33 Městská knihovna Jirkov Gwyn Ashton Logo, logotyp a jednotný vizuální styl Logo, Logotype and Visual Identity vyučující course leader MgA. Jan Dienstbier znak jako výrazový prostředek vlastnosti kvalitního loga a vizuální identity vysvětlení základních pojmů a pravidel individuální tvorba dle úrovně a znalostí účastníků ukázky prací renomovaných designérů kolektivní konzultace návrh a realizace billboardu symbol as a means of expression properties of a quality logo and visual identity explanation of basic terminology and rules individual work according to individual skills and knowledge of the participants examples of work of renowned designers collective work consultation billboard design and realization solo, fusion blues One of the best contemporary guitar pla Australia s b Europen visi great select guitar player plays smoot untraditiona Jirkov Marie Bečvářová

Mezinárodní letní škola umení 2009 International Summer School of Art

Mezinárodní letní škola umení 2009 International Summer School of Art Kontakt Ústav umění a designu Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 22 306 14 Plzeň Contact Institute of Art and Design University of West Bohemia Univerzitní 22 306 14 Plzeň Czech Republic Kontaktní

Více

Mezinárodní letní škola umění 2008 International Summer School of Art

Mezinárodní letní škola umění 2008 International Summer School of Art CMYK CMYK CMYK CMYK CMYK CMYK Mezinárodní letní škola umění 2008 International Summer School of Art Úvodní slovo Introduction Již od roku 2005 vždy v červenci ožijí ateliéry a studia Ústavu umění a designu

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

CV in english. year 1990 1999 Specialization Basic School Organization name 6. ZŠ Mozartova

CV in english. year 1990 1999 Specialization Basic School Organization name 6. ZŠ Mozartova CV in english Jméno Petr Grosman Adresa Vysoká 73 Jablonec nad Nisou 46602 Telefon 420603269343 Datum narození 4.10.1983 Národnost ČR E-mail Petr.www@seznam.cz www Www.dolcedesign.cz Vzdělání year 2010-2011

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

JOOLZ DAY EARTH EDITION EDICE PLANETY ZEMĚ

JOOLZ DAY EARTH EDITION EDICE PLANETY ZEMĚ JOOLZ DAY EARTH EDITION EDICE PLANETY ZEMĚ TRENDS DNEŠNÍMI TRENDY ORGANIC, jsou PURE organické, & HAND CRAFTED přírodní a ručně zpracovávané materiály» Novodobým Respect for směrem nature a cílem is a

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Kristina Málková. obrazy. paintings

Kristina Málková. obrazy. paintings Kristina Málková obrazy paintings MgA. Kristina Málková (*1983 in Prague) Education From 2009: Doktoral Program - Academy of Fine Arts in Prague, Paintings Conservation studio (prof. K. Stretti), Doctoral

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Studium na Islandu. Tomáš Kubeš

Studium na Islandu. Tomáš Kubeš Studium na Islandu Tomáš Kubeš Odkaz k zapsání www.tomaskubes.net Obsah Délka: 45 minut Témata Proč stojí za to studovat na Islandu? Jak se na Island jako student dostat? Pár tipů jak studium přežít 3

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1

ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1 ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1 ABSTRAKT Na Katedře informačních technologií Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

T O M Á Š L U M P E * 1 9 8 6 i n C h e b / l i v e i n Ú s t í n a d L a b e m

T O M Á Š L U M P E * 1 9 8 6 i n C h e b / l i v e i n Ú s t í n a d L a b e m T O M Á Š L U M P E T O M Á Š L U M P E * 1 9 8 6 i n C h e b / l i v e i n Ú s t í n a d L a b e m Education since 2012 FAD Faculty of Art and Design / JEP University, Ústi nad Labem, Master s degree,

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

the portfolio localhero

the portfolio localhero the portfolio localhero layout katalog jaro/léto 2009 návrh 195 245 cm klient: Blažek Praha 2009 katalog podzim/zima 2010 návrh 168 245 cm klient: Blažek Praha 2010 výroční zpráva České aerolinie 2007

Více

Vyhlášení výsledků soutěže Teendesign

Vyhlášení výsledků soutěže Teendesign Vyhlášení výsledků soutěže Teendesign neděle, 09 prosinec 2012 18:12 Již 8. ročník soutěže pro studenty gymnázií, středních a vyšších odborných škol postavil soutěžící před úkol zpracovat libovolnou technikou

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Public Relations (PR-HGF) Číslo předmětu: 545-0098 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Simona Matušková Kredity:

Více

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh Třída: E4B 21. Electrical circuit, effects of el. current 22. Basic electronics terms, semiconductors, diodes 23. Automation, robotics 24. Transmission of signals 25. Computers input and output devices

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Websites and communication tools IT English Ročník: Identifikace

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

Projektově orientovaná výuka ve strojírenství

Projektově orientovaná výuka ve strojírenství Projektově orientovaná výuka ve strojírenství Koutný, D. Paloušek, D. We learn by example and by direct experience because there are real limits to the adequacy of verbal instruction. Malcolm Gladwell,

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010 NAW WEBOVÉ STRÁNKY 1 Barevné modely (nejen v oblasti webdesignu), fyzikální podstata barvy 2 Zacházení s barvou v oblasti webdesignu a její účinek na psychiku 3 Tvar vizuálních prvků webdesignu, vliv na

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

La natura Home Collection je vytvořena s přáním přinést. do prostoru atmosféru čistoty, harmonie a dotek krásy.

La natura Home Collection je vytvořena s přáním přinést. do prostoru atmosféru čistoty, harmonie a dotek krásy. Nábytek La natura Home Collection je vytvořena s přáním přinést do prostoru atmosféru čistoty, harmonie a dotek krásy. Kombinace bílých a šedých tónů rezonuje s vnímáním čistoty a elegance. Pevnost masivního

Více

Europass Curriculum Vitae

Europass Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Osobní informace Jméno / Příjmení Adresa trvalého bydliště Krušnohorská 1662, 431 11 Jirkov Mobilní telefon +420 774 200 504 E-mail koprivaj@seznam.cz Národnost Česká Datum narození

Více

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague TENTO NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ, VYDANÝ NA PODPORU ČINNOSTI NADAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ROZHLASU

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Address for returning of the passport accordance with Article 6 point 4 of Regulation (EC) No 1760/2000

Address for returning of the passport accordance with Article 6 point 4 of Regulation (EC) No 1760/2000 COMPETENT AUTHORITY responsible for ensuring compliance with Regulation (EC) No 1760/2000 title I is: Ministry of Agriculture of the Czech Republic Těšnov 17 117 05 Prague 1 Czech Republic Contact person:

Více

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 CZECH REPUBLIC AJ 3 Konverzační témata DUM č. 17 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii.

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii. Milan Ďuriš Milan Ďuriš se narodil v Toužimi. Od roku 1982 se věnuje malbě. V druhé polovině 80. let absolvoval soukromé studium. Je členem Unie výtvarných umělců, v tvůrčí skupině P89 a v Asociaci Momentary

Více

CURRICULUM VITAE. BcA. Šárka Zahálková, BBus (Hons.)

CURRICULUM VITAE. BcA. Šárka Zahálková, BBus (Hons.) CURRICULUM VITAE BcA. Šárka Zahálková, BBus (Hons.) BORN: July 27, 1982 E-MAIL: sarka@offcity.cz sary@nutnypejsek.cz GSM: + 420 732 436 722 WEB SITE: www.offcity.cz www.mlynymestu.cz www.nutnypejsek.cz

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

ASSIS WEBDESIGN, ve fázi rozpracovávání redesignu... ASSIS - italsko slovenská asociace http://www.assis.sk 2010

ASSIS WEBDESIGN, ve fázi rozpracovávání redesignu... ASSIS - italsko slovenská asociace http://www.assis.sk 2010 IRA SVOBODOVÁ komerční portfolio 2005/2010 LOGOTYP - 2. VARIANTA LOGOTYPU - VIZITKA - HLAVIČKOVÝ PAPÍR - ELEKTRONICKÝ PODPIS Alexandr Pech - Advokát 2010 ASSIS WEBDESIGN, ve fázi rozpracovávání redesignu...

Více

Žádost o práci ve Velké Británii

Žádost o práci ve Velké Británii Evropské služby zaměstnanosti Strategie ucházení se o volné místo Žádost o práci ve Velké Británii Hledání práce na místě (E303) - pomocí lokálních úřadů práce (Jobcentres), - pomocí soukromých agentur

Více

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM Ing. Tran Thanh Huan, Ing. Nguyen Ba Nghien, Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc Abstract: In this paper, we introduce the WYSIWYG editor pro XML Form. We also show how to create a form

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

Akademie výtvarných umění v Praze

Akademie výtvarných umění v Praze Akademie výtvarných umění v Praze studijní obor: Výtvarné umění se zaměřením: malířství, sochařství, kresba a grafika, intermediální tvorba, nová média, restaurování výtvarných děl malířských a polychromované

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA VY_32_INOVACE_AH_3_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

REKONSTRUKCE BYTU INTERIÉR 61 PRAHA 1, STARÉ MĚSTO OTTAVIANO MARIA RAZETTO

REKONSTRUKCE BYTU INTERIÉR 61 PRAHA 1, STARÉ MĚSTO OTTAVIANO MARIA RAZETTO REKONSTRUKCE BYTU INTERIÉR 61 PRAHA 1, STARÉ MĚSTO OTTAVIANO MARIA RAZETTO Vnímání prostoru a jeho koncepčního řešení, jehož zásadním architektonickým prvkem je systém závěsných konstrukcí, dokumentuje

Více