Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou"

Transkript

1 Předmět: Ročník: Oček ávané výstupy z RVP ZV Žák: - uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále neuspořádaně pohybují a vzájemně na sebe působí Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou nižší stupeň osmiletého gymnázia FYZIKA druhý (sekunda) Vypracoval:ing. David Kuhn Přesahy a vazby Šk olní výstup Učivo (mezipředmětové vztahy a Poznámk y průřezová témata) -rozlišuje látku a těleso, dokáže uvést příklady látek a těles LÁTKY A TĚLESA - látka a těleso - popíše vzájemné působení těles na jednoduchých příkladech - porovná podle délky dvou pružin - síla působící na těleso velikost dvou působících sil - změří sílu siloměrem -správně používá pojem atom, - částicové složení látek, CHEMIE molekula,iont složení atomu - popíše z čeho se skládá atom CHEMIE -popíše rozdíl mezi látkou pevnou, - rozdělení látek na pevné, kapalnou a plynnou a vlastnosti, kapalné a plynné kterými se tyto látky od sebe liší - uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále neuspořádaně pohybují a vzájemně na sebe působí - Brownův pohyb - difuze CHEMIE

2 - změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa -ovládá značky a jednotky základních veličin - tyto poznatky aplikuje při zápisu hodnoty fyzikální veličiny - přiřadí fyzikální veličině odpovídající jednotku -změří délku tělesa, výsledek zapíše a vyjádří v různých jednotkách délky - fyzikální veličiny - jednotky fyzikálních veličin -délka MATEMATIKA - převody jednotek MATEMATIKA - převody jednotek -změří hmotnost pevných a kapalných těles rovnoramenných vahách a výsledek zapíše ve vhodné jednotce -hmotnost MATEMATIKA - převody jednotek -změří objem kapalného a pevného tělesa pomocí odměrného válce a dokáže zapsat výsledek ve vhodné jednotce -objem MATEMATIKA - převody jednotek - využívá s - aplikuje vztah pro výpočet hustoty porozumněním vztah při řešení jednoduchých výpočtů mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů

3 - porozumí výpočtu hustoty (hmotnosti, objemu) ze vzorce - změří teplotu pomocí teploměrů a určí rozdíl teplot dvou těles - změří časový úsek pomocí stopek a zapíše jej ve vhodných jednotkách -teplota - čas MATEMATIKA - převody jednotek - předpoví, jak se -předpoví, zda se délka či objem změní délka či objem tělesa při změně teploty zvětší nebo tělesa při změně jeho zmenší teploty -teplotní roztažnost těles Žák: - změří velikost působící síly - určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici - změří gravitační a třecí sílu - objasní možnosti znázornění sil, aplikuje poznatky v praxi -rozeznává jednotlivé druhy sil -určí výpočtem i graficky velikost a směr výslednice dvou sil stejných či opačných směrů SÍLA A JEJÍ ZNÁZORNĚNÍ - síla, gravitační síla, třecí síla - skládání sil - výslednice sil MATEMATIKA - geometrie

4 Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou nižší stupeň osmiletého gymnázia Předmět: FYZIKA Vypracoval: ing. David Kuhn Ročník: třetí (tercie) Přesahy a vazby Oček ávané výstupy z Šk olní výstup Učivo (mezipředmětové vztahy a Poznámky RVP ZV průřezová témata) Žák: - rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu - využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu - rozhodne, zda je dané těleso v klidu či v pohybu vzhledem k jinému tělesu - změří dráhu uraženou tělesem a odpovídající čas - používá s porozuměním vztah v=s/t prorychlost rovnoměrného pohybu tělesa při řešení úloh - určí průměrnou rychlost z dráhy uražené tělesem za určitý čas, znázorní grafem závislost dráhy POHYB TĚLES - klid a pohyb jejich relativnost - pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný, přímočarý a křivočarý - dráha a čas - okamžitá a průměrná rychlost rovnoměrného pohybu MATEMATIKA - vyjádření neznámé z rovnice - využívá Newtonovy pohybové zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při působení stálé výsledné síly v jednoduchých situacích -využívá Newtonovy zákony k vysvětlení nebo předvídání změn pohybu tělesa při působení sil - Newtonovy pohybové zákony

5 - aplikuje poznatky o -využívá poznatky o podmínkách otáčivých účincích rovnovážné polohy na páce a pevné síly při řešení kladce pro vysvětlení praktických praktických problémů situací Žák: - určí v jednoduchých - rozumí pojmu mechanická práce, případech práci dokáže určit, kdy těleso ve fyzice vykonanou silou a z práci koná, ní určí změnu energie s porozuměním používá vztah W=Fs tělesa při řešení problémů a úloh - otáčivé účinky síly - rovnováha na páce - pevná kladka ENERGIE - mechanická práce -z vykonané práce určí v jednoduchých případech změnu polohové a pohybové energie, je schopen porovnat pohybové energie těles na základě jejich rychlostí a hmotností - polohová a pohybová energie - využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem - rozumí pojmu výkon - s porozuměním používá vztah P=W/t při řešení problémů a úloh - výkon

6 - využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh -vysvětlí změnu vnitřní energie tělesa při změně teploty a při konání práce - porozumí přeměnám energií v jiné formy při jednoduchých dějích v přírodě - vnitřní energie - tepelná výměna PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA TO: Vztah člověka a prostředí - určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem - dokáže určit množství tepla přijatého a odevzdaného tělesem, zná-li hmotnost, měrnou tepelnou kapacitu a změnu teploty tělesa (bez změny skupenství) -rozpozná jednotlivé skupenské přeměny a a aplikuje je při uvedení praktického příkladu - uvede faktory ovlivňující průběh skupenských změn - teplo přijaté a odevzdané tělesem - skupenské změny - skupenské teplo tání Žák: - využívá poznatky o - určí v jednoduchých případech zákonitostech tlaku v velikost a směr působící tlakové síly klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických problémů MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN - tlaková síla, tlak - Pascalův zákon

7 - užívá s porozuměním vztah mezi tlakem, takovou silou a obsahem plochy na níž síla působí - tlak plynu v uzavřené nádobě - předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní -užívá Pascalův zákon k vysvětlení funkce hydraulických zařízení -vysvětlí vznik hydrostatického a atmosferického tlaku -objasní vznik vztlakové síly a určí její velikost a směr v konkrétní situaci - porovnáním vztlakové a gravitační síly dokáže předpovědět, zda se těleso potopí v kapalině, zda se v ní bude vznášet nebo zda bude plovat na hladině - hydraulická zařízení - hydrostatický a atmosferický tlak a faktory je ovlivňující - vztlaková síla - Archimedův zákon - aplikace Archimedova zákona Žák: - rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku - analyzuje, co je v jeho okolí zdrojem zvuku a zhodnotí možnost šíření zvuku v daném prostředí ZVUKOVÉ DĚJE - zdroje zvuku - látková prostředí jako podmínka šíření zvuku

8 Biskupské gymnázium - chápe odraz zvuku jako odraz - odraz zvuku na překážce zvukového vzruchu od překážky a - ozvěna Žďár nad Sázavou dovede objasnit vznik ozvěny - pohlcování zvuku - využívá s porozuměním poznatek, nižší stupeň - rychlost osmiletého šíření zvuku gymnázia v Předmět: FYZIKA že rychlost zvuku závisí na prostředí, různých prostředích kterým se zvuk šíří Vypracoval: ing. David Kuhn Ročník: čtvrtý (kvarta) - chápe, že výška tónu závisí na jeho - výška zvukového tónu Přesahy a vazby Oček ávané výstupy z frekvenci Šk olní výstup Učivo (mezipředmětové vztahy a Poznámky - posoudí RVP možnosti ZV - hlasitost PT: ENVIRONMENTÁLNÍ průřezová témata) zmenšování vlivu VÝCHOVA ELEKTROMAGNETICKÉ DĚJE nadměrného hluku na TO: Vztah člověka a životní Žák: prostředí prostředí - porozumí základním pojmům - atom, molekula, iont CHEMIE - na základě znalosti druhu náboje rozhodne, zda se budou dvě tělesa elektricky přitahovat či odpuzovat - podle počtu protonů a elektronů v částici pozná, zda jde o kladný či záporný iont - prakticky ověří, zda na těleso působí elektrická síla a jestli v jeho okolí existuje elektrické pole - elektrický náboj - elektrická síla, elektrické pole - sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu - správně sestaví jednoduchý a rozvětvený elektrický obvod podle schématu - zdroj napětí, spotřebič, spínač

9 - rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí - odliší zapojení spotřebičů v obvodu za sebou a vedle sebe a určí výsledný odpor spotřebičů - rozliší stejnosměrný proud od střídavého na základě jejich časového rozvoje - elektrický odpor - rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností -změří elektrický proud ampérmetrem a elektrické napětí voltmetrem - rozliší vodič od izolantu (pokusem) - využívá Ohmův - používá s porozuměním Ohmův zákon pro část zákon pro kovy v úlohách( R = U/I ) obvodu při řešení praktických problémů -objasní účinky elektrického proudu(tepelné, světelné, pohybové) - účinky elektrického proudu

10 - využívá prakticky - ověří pokusem, na čem závisí poznatky o působení velikost indukovaného proudu v cívce magnetického pole a objasní vznik střídavého proudu na magnet a cívkus proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní - magnetická síla - elektromagnetická indukce PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA TO: Vztah člověka k prostředí - popíše funkci transformátoru a jeho využití při přenosu elektrické energie - transformátor - zapojí správně polovodičovou diodu - dokáže popsat způsob výroby a přenosu elektrické energie - objasní princip stejnosměrného elektromotoru - stejnosměrný elektromotor - polovodičová dioda (kvalitativně) - zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí - vysvětlí, jak se štěpí atomové jádro, pojem řetězová reakce a popíše, na jakém principu funguje jaderný reaktor - štěpná reakce, - řetězová reakce - jaderný reaktor - porozumí tomu, jak je zajištěn - ochrana lidí před bezpečný provoz v jaderné elektrárně radioaktivním zářením PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA TO: Vztah člověka k prostředí PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA TO: Vztah člověka k prostředí

11 Žák: - využívá zákona o přímočarém šíření světlave stejnorodém optickém prostředí a zákona o odrazu světla při řešení problémů a úloh - rozpozná ve svém okolí různé zdroje světla - objasní vznik stínu - využívá zákona odrazu světla na rozhraní dvou optických prostředí k nalezení obrazu v rovinném zrcadle - obnovitelné a PT: ENVIRONMENTÁLNÍ neobnovitelné zdroje energie VÝCHOVA TO: Vztah člověka k prostředí SVĚTELNÉ DĚJE - zdroje světla PT: ENVIRONMENTÁLNÍ - rychlost VÝCHOVA světla v různých prostředích TO:Vztah člověka k prostředí - stín a zatmění Slunce a Měsíce - rozhodne ze znalostí rychlostí světla ve dvou různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při analýze průchodu světla čočkami - určí rozdíl mezi vypuklým a dutým - zákon odrazu zrcadlem, uvede jejich použití v praxi - zobrazení na zrcadlech (kvalitativně) - rozliší spojku a rozptylku, uvede jejich využití v praxi - dokáže popsat jednoduché optické přístroje - zobrazení lomem spojkou a rozptylkou (kvalitativně) - rozliší vady oka a porozumí možnosti jejich nápravy

12 - objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců kolem planet - objasní rozklad bílého světla - rozklad bílého světla hranolem hranolem -popíše Sluneční soustavu a má představu o pohybu vesmírných těles (na základě poznatků o gravitačních silách) VESMÍR - odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností -objasní střídání dne a noci, ročních - měsíční fáze ZEMĚPIS období a vznik jednotlivých měsíčních fází -popíše hlavní součásti Sluneční soustavy (planety, měsíce, planetky, - Sluneční soustava komety) -má představu, jaké děje se CHEMIE odehrávají naslunci -odliší planetu a hvězdu - hvězdy

13 Předmět: Ročník: Oček ávané výstupy z RVP GV Žák: - měří vybrané fyzikální veličiny vhodnými metodami, zpracuje a vyhodnotí výsledky měření Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium FYZIKA první (čtyřleté), pátý (osmileté) studium Vypracoval: ing. David Kuhn Přesahy a vazby Šk olní výstup Učivo (mezipředmětové vztahy a Poznámky průřezová témata) - správně určí délku, objem, teplotu,čas FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEJICH MĚŘENÍ - opakování ze ZŠ - používá k dané veličině odpovídající - soustava fyzikálních veličin značku a jednotku a jednotek - užívá zápis pomocí násobků a dílů jednotek - vyhodnocení výsledků měření bude odučeno v rámci hodin ICT - rozliší skalární veličiny od vektorových a využívá je při řešení problémů a úloh - rozliší skalární veličiny od vektorových - aplikuje poznatky o práci s vektory (součet, rozdíl, rozklad, násobení RČ, dělení RČ) MATEMATIKA - geometrie MATEMATIKA - geometrie

14 Žák: - užívá základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených/zpomale ných - využívá (Newtonovy) pohybové zákony k předvídání pohybu těles POHYB TĚLES A JEJICH VZÁJEMNÉ PŮSOBENÍ - používá k popisu polohy vztažné - vztažná soustava soustavy a polohové vektory - rozliší klid a pohyb tělesa - aplikuje poznatky o rovnoměrném pohybu při jeho rozboru - aplikuje poznatky o zrychlených a zpomalených pohybech při jejich rozboru - rozliší výsledky vzájemného působení těles - poloha a změna polohy tělesa - rychlost tělesa - dráha, rychlost a čas RP - dráha, rychlost a čas RZrP a RZpP - hmotnost a síla MATEMATIKA - vyjádření neznámé ze vzorce - rozliší a aplikuje první, druhý a třetí Newtonův gravitační zákon - ovládá správný výpočet hybnosti tělesa - rozliší smykové tření a valivý odpor a poznatky aplikuje při řešení příkladů o smykovém tření - použije Newtonův gravitační zákon pro určení velikosti gravitační síly - první, druhý a třetí Newtonův gravitační zákon - inerciální vztažné soustavy - hybnost tělesa - tlaková síla - síla pružnosti - třecí síla - Newtonův gravitační zákon

15 - kvalitativně rozliší gravitační a tíhovou sílu - aplikuje poznatky o gravitačních polích při řešení vrhů těles - aplikuje poznatky o gravitačních polích při řešení pohybů planet - využívá zákony - vysloví a aplikuje zákon zachování zachování některých hmotnosti důležitých fyzikálních veličin při řešení problémů a úloh - gravitační a tíhové zrychlení - volný pád - svislý vrh vzhůru - vodorovný vrh - šikmý vrh - Keplerovy zákony - zákon zachování hmotnosti - vysloví a aplikuje při řešení příkladů - zákon zachování hybnosti zákon zachování hybnosti - vysloví a aplikuje při řešení příkladů - práce zákon zachování energie - kinetická energie - potenciální energie - mechanická energie - souvislost změny mechanické energie s prací - výkon - účinnost

16 - určí v konkrétních - kvantitativně i kvalitativně určí situacích síly a jejich moment síly momenty působící na těleso a určí výslednici sil - aplikuje poznatky o vektorovém skládání sil v praxi - rozliší stojaté a proudící tekutiny a navrhne řešení jednoduchých příkladů - moment síly momentová věta - skládání a rozkládání sil - těžiště - tlak - vztlaková síla - Bernoulliho rovnice - rovnice kontinuity - Žák: - objasní souvislost mezi vlastnostmi látek různých skupenství a jejich vnitřní strukturou - aplikuje s porozuměním termodynamické zákony při řešení konkrétních fyzikálních úloh - aplikuje kinetickou teorii látek při popisu jejich vnitřní struktury STAVBA A VLASTNOSTI LÁTEK - kinetická teorie látek - difúze - Brownův pohyb - využívá znalostí vzájemného - vzájemné silové působení silového působení mezi částicemi k částic popisu charakteru pohybu částic v - modely látkách struktur látek - porozumí pojmům - teplota - teplotní stupnice - termodynamická teplota

17 Žák: Předmět: Ročník: Oček ávané výstupy z RVP GV - aplikuje s porozuměním termodynamické zákony při řešení konkrétních fyzikálních úloh Biskupské gymnázium - vnitřní energie a její změna - 1. a 2. termodynamický Žďár nad Sázavou zákon vyšší stupeň osmiletého - měrná tepelná gymnázia, kapacita čtyřleté gymnázium FYZIKA - různé způsoby přenosu vnitřní energie v rozličných Vypracoval: ing. David Kuhn druhý (čtyřleté), šestý (osmileté) studium systémech Přesahy a vazby Šk olní výstup Učivo (mezipředmětové vztahy a Poznámky průřezová témata) - využívá stavovou - využívá stavovou rovnici ideálního rovnici ideálního plynu plynu stálé hmotnosti při předvídání stálé hmotnosti při stavových změn plynu předvídání stavových změn plynu - analyzuje vznik a průběh procesu pružné deformace pevných těles STAVBA A VLASTNOSTI LÁTEK - ideální plyn - teplota a tlak plynu z mikroskopického hlediska - stavová rovnice - izoděje v plynu - práce plynu - rozliší druhy pevných látek - látky krystalické a amorfní - rozliší druhy deformací pevných látek - aplikuje poznatky o deformacích pevných látek při řešení jednoduchých příkladů - deformace elastická a plastická - deformace tahem, tlakem, smykem, ohybem, krutem - síla pružnosti - normálové napětí - Hookův zákon

18 - porovná zákonitosti teplotní roztažnosti Žák: pevných těles a - kapalin objasní a procesy využívá je k vzniku, řešení praktických šíření, odrazu a problémů interference mechanického vlnění Žák: - porovná účinky elektrického pole na vodič a izolant POHYBY TĚLES A JEJICH VZÁJEMNÉ PŮSOBENÍ - objasní pojem harmonický kmitavý pohyb a poznatky o něm využije pro řešení jednoduchých příkladů - teplotní roztažnost - součinitel teplotní roztažnosti pevných látek - perioda, frekvence - základní rovnice kmitavého pohybu - rychlost - zrychlení - objasní vznik povrchového napětí v - povrchová síla - fáze kapalinách - povrchové - objasní vznik a určí druhy - napětí vlnění podélné a příčné, mechanického - využívá poznatky vlnění o příčinách postupné - kapilární a elevace stojaté a deprese kapilárních jevů při řešení - jednoduchých příkladů vlnová délka - aplikuje poznatky o teplotní - součinitel teplotní - rychlost roztažnosti kapalných látek při vlnění objemové roztažnosti řešení jednoduchých příkladů kapalných - rovnice látek postupného vlnění rozliší a umí pojmenovat jednotlivé tání a tuhnutí - aplikuje poznatky o odrazu vlnění - zákon odrazu změny skupenství látek - vypařování a při vysvětlení vzniku stojatého vlnění - chvění kapalnění - mechanických soustav sublimace desublimace - uvede základní charakteristiky - hlasitost a intenzita zvuku skupenské a měrné zvuku - ozvěna a skupenské teplo dozvuk - fázový diagram - popíše vlastnosti elektrických nábojů ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY - elektrický náboj a jeho zachování - Colombův ák - intenzita el. pole - elektrické - pracuje s charakteristikami elektrických polí a aplikuje poznatky při řešení úloh napětí - vypočítá kapacitu kondenzátoru - kondenzátory

19 - aplikuje poznatky o - objasní podmínky pro vznik proudu veličiny proud el. odpor, Biskupské gymnázium mechanismech v jednotlivých látkách napětí vedení elektrického - vypočte celkový Žďár nad - Sázavou spojování proudu v kovech, odpor části obvodu, energii a výkon rezistorů polovodičích, stejnosměrného proudu vyšší stupeň osmiletého - práce a gymnázia, výkon čtyřleté gymnázium kapalinách Předmět: a plynech FYZIKA elektrického proudu při analýze chování Vypracoval: ing. David Kuhn Ročník: třetí (čtyřleté), sedmý (osmileté) studium těles z těchto látek v Přesahy a vazby elektrických Oček ávané výstupy z Šk olní výstup Učivo (mezipředmětové vztahy a Poznámky obvodech RVP GV průřezová témata) Žák: ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY - využívá zákon - nakreslí magnetické pole magnetu, - polovodičová pole magnetů dioda a vodičů s elektromagnetické cívky a vodičů s proudem proudem - magnetická síla indukce - využívá k Ohmův řešení - rozliší vnější část elektrického - - problémů zákon při a řešení k aplikuje obvodu a při obvod řešení uzavřený příkladů Ampérovo magnetická indukce objasnění praktických funkce problémů a Flemingovo pravidlo - Ampérovo prakticky význačných pravidlo elektrických zařízení - správně aplikuje OZ pro vnější část - Ohmův - Flemingovo zákon pro pravidlo část a uzavřený obvod obvodu i pro uzavřený obvod - objasní princip výroby elektrického - elektromagnetická indukce střídavého proudu - Lenzův zákon - indukovaný proud - harmonické střídavé napětí a proud a jejich frekvence - výkon střídavého proudu - generátor střídavého proudu PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA TO: ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

20 - vysvětlí princip transformátoru a elektromotoru - transformátor - elektromotor na střídavý proud - porovná šíření různých druhů elektromagnetického vlnění v rozličných prostředích - využívá zákony šíření světla v prostředí k určování vlastností zobrazení předmětů jednoduchými optickými systémy - využívá zákony šíření světla v prostředí k určování vlastností zobrazení předmětů jednoduchými optickými systémy - popíše vznik elektromagnetické vlny a základní vlastnosti elektromagnetického záření - použije zákon odrazu a lomu světla při řešení jednoduchých příkladů - popíše interferenci světla na tenké vrstvě - aplikuje při řešení příkladů poznatky o zobrazení na rovinném a kulovém zrcadle - elektromagnetická vlna - spektrum elektromagnetického záření - šíření světla a rychlost světla - zákon odrazu - index lomu - zákon lomu - optické spektrum - interference světla - rovinné a kulové zrcadlo - aplikuje při řešení příkladů poznatky o zobrazení na tenkých čočkách - objasní z fyzikálního hlediska princip oka a navrhne nápravu dané oční vady - tenké čočky - oko

21 Žák: - využívá poznatky o kvantování energie záření a mikročástic k řešení fyzikálních problémů - použije poznatky o zobrazení na tenkých čočkách při řešení zobrazení lupou - objasní vlnově-korpuskulární dualismus - vypočítá energii fotonu - zorný úhel - lupa MIKROSVĚT - vlnově-korpuskulární dualismus - foton - energie fotonu - popíše atom vodíku - kvantování energie elektronů v atomu - posoudí jadernou přeměnu z hlediska vstupních a výstupních částic i energetické bilance - vysvětlí princip činnosti laseru - spontánní a stimulovaná emise - laser - využije znalostí vlastností - jaderná energie atomových jader k posouzení - jaderné energetické bilance jaderných reakcí slučování a štěpení - řetězová reakce - jaderný reaktor PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA TO: ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - využívá zákon radioaktivní přeměny k předvídání chování radioaktivních látek - vypočítá stáří vzorku a poločas přeměny látky - aktivita vzorku - poločas rozpadu

22 - navrhne možné způsoby ochrany člověka před nebezpečnými druhy záření - rozpozná hlavní druhy radioaktivního záření a navrhne způsoby ochrany před ním - druhy radioaktivního záření - ochrana před radioaktivním zářením PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA TO: ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Komentář: Základní požadavky na tvorbu vzdělávacího obsahu předmětu Fyzika, vyplývající ze Struktury ŠVP, jsou v předloženém ŠVP plně zohledněny: a) očekávané výstupy z RVP ZV, resp. z RVP G jsou distribuovány do ročníků a zde rozpracovány (viz Školní výstup), b) je proveden výběr a rozpracování učiva z RVP ZV, resp. z RVP G do ročníků (viz Učivo), c) jsou vybrány tematické okruhy průřezových témat s konkretizací námětů a činností v jednotlivých ročnících (viz Přesahy a vazby). Formulace školních výstupů jsou ve většině případů vyjadřovány způsobem, z něhož je zřejmé, že žák si má požadované vědomosti či dovednosti osvojovat činnostně, tedy aktivním zapojením se do procesu učení a aktivním využíváním výsledků tohoto procesu.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 8. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 8. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.1 FYZIKA Fyzika 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo F9101 změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 9. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 9. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.1 FYZIKA Fyzika 9. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo F9101 změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.1 FYZIKA Fyzika 6. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo LÁTKY A TĚLESA F9101 F9102 změří vhodně zvolenými měřidly některé

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika - 7. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika - 7. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.1 FYZIKA Fyzika 7. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo F9101 změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální

Více

Předmět: FYZIKA Ročník: 6.

Předmět: FYZIKA Ročník: 6. Ročník: 6. Látky a tělesa - uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí - na konkrétním příkladu rozezná těleso a látku, určí skupenství

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus) Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 7. ročník M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus) Očekávané výstupy předmětu

Více

Předmět: Fyzika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata,

Předmět: Fyzika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Předmět: Fyzika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců

Více

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek Fyzika 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 9. ročník M.Macháček : Fyzika 8/1 (Prometheus ), M.Macháček : Fyzika 8/2 (Prometheus ) J.Bohuněk : Pracovní sešit k učebnici fyziky 8

Více

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles 6.ročník Výstupy Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles určí, zda je daná látka plynná, kapalná či pevná, a popíše rozdíl ve vlastnostech správně používá pojem

Více

Člověk a příroda. Fyzika. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a příroda. Fyzika. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a příroda Fyzika 6. 9. ročník 6. 9. ročník 2 hodiny týdně 6. ročník (rozšířená výuka cizích jazyků)

Více

FYZIKA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

FYZIKA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu FYZIKA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu je vytvořen na základě rozpracování oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání

Více

akustika zvuk, zdroj zvuku šíření zvuku odraz zvuku tón, výška tónu kmitočet tónu hlasitost zvuku světlo, zdroj světla přímočaré šíření světla

akustika zvuk, zdroj zvuku šíření zvuku odraz zvuku tón, výška tónu kmitočet tónu hlasitost zvuku světlo, zdroj světla přímočaré šíření světla - určí, co je v jeho okolí zdrojem zvuku, pozná, že k šíření zvuku je nezbytnou podmínkou látkové prostředí - chápe odraz zvuku jako odraz zvukového vzruchu od překážky a dovede objasnit vznik ozvěny -

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: SEKUNDA 5.3.2. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: SEKUNDA Téma Klid a pohyb tělesa Dělení pohybů Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) V-PTS-01 rozhodne, jaký

Více

9 FYZIKA. 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 9.2 Vzdělávací obsah

9 FYZIKA. 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 9.2 Vzdělávací obsah 9 FYZIKA 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu je vytvořen na základě rozpracování oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání

Více

Vzdělávací obor fyzika

Vzdělávací obor fyzika Kompetence sociální a personální Člověk a měření síly 5. technika 1. LÁTKY A TĚLESA Žák umí měřit některé fyz. veličiny, Měření veličin Neživá měření hmotnosti,objemu, 4. zná některé jevy o pohybu částic,

Více

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO 1. Jednotky a veličiny soustava SI odvozené jednotky násobky a díly jednotek skalární a vektorové fyzikální veličiny rozměrová analýza 2. Kinematika hmotného bodu základní pojmy kinematiky hmotného bodu

Více

Projekty, kurzy: SÍLA KOLEM NÁS - vyrábění modelů, jak nás síly ovlivňují v praxi - Environmentální výchova

Projekty, kurzy: SÍLA KOLEM NÁS - vyrábění modelů, jak nás síly ovlivňují v praxi - Environmentální výchova VZDĚLÁVACÍ BLAT: tupeň: 6. čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky uvede konkrétní příklady, čím se fyzika zabývá dokáže rozlišit látky a tělesa, určit jejich vlastnosti umí

Více

Vzdělávací obor fyzika

Vzdělávací obor fyzika Platnost od 1. 9. 2016 Hlavní kompetence Učivo 6.ročník Kompetence sociální a personální 1. LÁTKY A Žák umí měřit některé fyzikální veličiny Měření veličin Člověk a měření síly 5. TĚLESA (F-9-1-01) délka,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika. Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Projekty a kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika. Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Projekty a kurzy 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 7. -rozhodne, zda je dané těleso v klidu či v pohybu vzhledem k jinému tělesu -změří dráhu uraženou tělesem a odpovídající čas Pohyb

Více

Fyzika pro 6.ročník. mezipředmětové vztahy. výstupy okruh učivo dílčí kompetence. poznámky. Ch8 - atom

Fyzika pro 6.ročník. mezipředmětové vztahy. výstupy okruh učivo dílčí kompetence. poznámky. Ch8 - atom Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ z FYZIKY. Témata 7. ročník:

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ z FYZIKY. Témata 7. ročník: Opakování bude obsahovat následující body: ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ z FYZIKY Každý žák si vybere jedno téma (okruh) Vysvětlení daného tématu na každou kapitolu procvičování (v podobě doplňování, výpočtů a otázek

Více

6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY Fyzika. Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY Fyzika. Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 1 Fyzika Časová dotace 6. ročník 1 hodina 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 7 hodin. Charakteristika: Fyzika navazuje

Více

Fyzika pro 6.ročník. výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly

Fyzika pro 6.ročník. výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Látky a tělesa, elektrický obvod Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole,

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a příroda Seminář z fyziky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Seminář z fyziky je vzdělávací

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

Fyzika. G1-G3 Práce s laboratorní technikou

Fyzika. G1-G3 Práce s laboratorní technikou Fyzika ročník TÉMA G1-G3 Práce s laboratorní technikou G1 1.1Vlastnosti látek 1.2 Magnetismus 1.3 Fyzikální veličiny VÝSTUP žák: žák vybere a prakticky používá vhodné pracovní postupy, přístroje a měřící

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět fyzika je koncipován na základě OVO Fyzika v RVP ZV v plném rozsahu Vzdělávání

Více

FYZIKA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků

FYZIKA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků FYZIKA 6. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Fyzika je samostatně vyučována v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Časová dotace byla posílena v 6. a 8.

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vyučovací předmět Fyzikální praktika Charakteristika předmětu Obor, vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Fyzika, jehož součástí je předmět Fyzikální praktika, svým činnostním

Více

4.5 VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA 4.5.1 Fyzika

4.5 VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA 4.5.1 Fyzika 4.5 VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA 4.5.1 Fyzika 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 2 2 2 1 Realizuje obsah vzdělávacích oborů RVP ZV. Při vyučování mají žáci získat základní přehled o zákonitostech fyzikálních

Více

Fyzika 6.ročník. 2.Síla jako fyzikální veličina, její měření, gravitační síla, vztah mezi gravitační sílou a hmotností, Newtonovy zákony.

Fyzika 6.ročník. 2.Síla jako fyzikální veličina, její měření, gravitační síla, vztah mezi gravitační sílou a hmotností, Newtonovy zákony. září - říjen říjen - prosinec Porozumí pojmu fyzika, látka a těleso, rozliší na jednoduchých příkladech látky pevné, kapalné a plynné Změří velikost působící síly siloměrem, určí v konkrétní jednoduché

Více

Fyzika 6.ročník. 2.Síla jako fyzikální veličina, její měření, gravitační síla, vztah mezi gravitační sílou a hmotností, Newtonovy zákony.

Fyzika 6.ročník. 2.Síla jako fyzikální veličina, její měření, gravitační síla, vztah mezi gravitační sílou a hmotností, Newtonovy zákony. září - říjen říjen - prosinec Porozumí pojmu fyzika, látka a těleso, rozliší na jednoduchých příkladech látky pevné, kapalné a plynné Změří velikost působící síly siloměrem, určí v konkrétní jednoduché

Více

FYZIKA. Charakteristika předmětu

FYZIKA. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor: Fyzika FYZIKA Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Fyzika umožňuje ům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů i jednotlivých jevů a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

Změna pro školní rok 2010-2013

Změna pro školní rok 2010-2013 Změna pro školní rok 2010-2013 Z důvodu změny učebnic dochází k úpravě ŠVP předmětu Fyzika. Ţáci 7. 9. ročníků v letech 2010 2011, 2011 2012, 2012 2013 budou pracovat s pozměněným plánem v následující

Více

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.

Více

Vzdělávací obor: Fyzika. Předmět: Fyzika. Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu fyzika a ve volitelném předmětu Seminář fyziky.

Vzdělávací obor: Fyzika. Předmět: Fyzika. Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu fyzika a ve volitelném předmětu Seminář fyziky. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Fyzika Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu fyzika a ve volitelném předmětu Seminář fyziky. Předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího

Více

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie, světelné jevy

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie, světelné jevy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie, světelné jevy Kvarta 2 hodiny týdně

Více

Úvodní hodina. Co nás obklopuje? 1 Z čeho se tělesa skládají? 1. Skupenství látek 1. Atomy a molekuly - animace 6. Vlastnosti atomů a molekul 1

Úvodní hodina. Co nás obklopuje? 1 Z čeho se tělesa skládají? 1. Skupenství látek 1. Atomy a molekuly - animace 6. Vlastnosti atomů a molekul 1 Úvodní a Úvodní a září Exkurze Exkurze září - červen - uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí Tělesa a látky Co nás obklopuje? Z čeho

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie PŘEDMĚT: FYZIKA ROČNÍK: SEXTA VÝSTUP UČIVO MEZIPŘEDM. VZTAHY, PRŮŘEZOVÁ TÉMATA, PROJEKTY, KURZY POZNÁMKY Zná 3 základní poznatky kinetické teorie látek a vysvětlí jejich praktický význam Vysvětlí pojmy

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která na elementární úrovni přibližuje přírodovědné poznávání ům

Více

Fyzika Fyzika Cíle vzdělávací oblasti: Formy a metody práce fyzika Člověk a příroda průřezová témata

Fyzika Fyzika Cíle vzdělávací oblasti: Formy a metody práce fyzika Člověk a příroda průřezová témata Fyzika Fyzika se vyučuje jako samostatný předmět od šestého do devátého ročníku druhého stupně. Vyučování probíhá ve třídách, speciální učebně fyziky a chemie a v interaktivní učebně. Fyzika se obsahově

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 1 Fyzika Časová dotace 6. ročník 1 hodina 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 7 hodin. Charakteristika: Fyzika navazuje

Více

Pohyb tělesa, síly a jejich vlastnosti, mechanické vlastnosti kapalin a plynů, světelné jevy

Pohyb tělesa, síly a jejich vlastnosti, mechanické vlastnosti kapalin a plynů, světelné jevy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Pohyb tělesa, síly a jejich vlastnosti, mechanické vlastnosti kapalin a plynů, světelné jevy Sekunda 2 hodiny týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: TERCIE

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: TERCIE 5.3.2. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: TERCIE Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Práce a energie Práce a energie Pohybová a polohová

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Fyzika 7. ročník Zpracovala: Ing. Irena Košťálková Rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu Uvede konkrétní příklady, na kterých doloží jednotlivé

Více

5.5 Vzdělávací oblast - Člověk a příroda 5.5.1.1 Fyzika 5.5.1.2 Blok přírodovědných předmětů - Fyzika

5.5 Vzdělávací oblast - Člověk a příroda 5.5.1.1 Fyzika 5.5.1.2 Blok přírodovědných předmětů - Fyzika 5.5 Vzdělávací oblast - Člověk a příroda 5.5.1 Fyzika 5.5.2 Blok přírodovědných předmětů - Fyzika Ročník 3. 4. Hodinová dotace Fyzika 2 2 0 0 Hodinová dotace Blok přírodovědných předmětů - fyzika 0 0 R

Více

Vzdělávací obor: Předmět: Fyzika. Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu fyzika a ve volitelném předmětu Seminář fyziky.

Vzdělávací obor: Předmět: Fyzika. Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu fyzika a ve volitelném předmětu Seminář fyziky. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Fyzika Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu fyzika a ve volitelném předmětu Seminář fyziky. Předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: FYZIKA pro 6. ročník ZŠ PROMETHEUS, doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., PaeDr. Jiří Bohuněk,

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: FYZIKA pro 6. ročník ZŠ PROMETHEUS, doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., PaeDr. Jiří Bohuněk, TEMATICKÝ PLÁN Předmět: FYZIKA Týdenní dotace: 2h/týden Vyučující: Mgr. Jan Souček Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Literatura: FYZIKA pro 6. ročník

Více

Fyzika 6.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Úvod do fyziky. vymezení předmětu fyzika. fyzikální děje.

Fyzika 6.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Úvod do fyziky. vymezení předmětu fyzika. fyzikální děje. Fyzika 6.ročník Úvod do fyziky Zařadí fyziku mezi přírodní vědy. Uvede čím se fyzika zabývá. Uvede zásady bezpečnost práce v pracovně fyziky. Poskytne a přivolá první pomoc při úrazu. vymezení předmětu

Více

Fyzika - Sexta, 2. ročník

Fyzika - Sexta, 2. ročník - Sexta, 2. ročník Fyzika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti Střední škola umělecká a řemeslná Projekt Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Fyzika Obory nástavbového studia

Více

FYZIKA (7. 9. ročník)

FYZIKA (7. 9. ročník) FYZIKA (7. 9. ročník) Charakteristika předmětu Předmět fyzika je zařazen do výuky na druhém stupni od sedmého do devátého ročníku. Vyučuje se v běžných učebnách s dostupnými pomůckami. Spolu s ostatními

Více

FYZIKA (7. 9. ročník)

FYZIKA (7. 9. ročník) FYZIKA (7. 9. ročník) Charakteristika předmětu Předmět fyzika je zařazen do výuky na druhém stupni od sedmého do devátého ročníku. Vyučuje se v běžných učebnách s dostupnými pomůckami. Spolu s ostatními

Více

látka a těleso rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné síla, gravitační síla, gravitační pole

látka a těleso rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné síla, gravitační síla, gravitační pole Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 6. Výstup Žák: - rozliší na příkladech látku a těleso, popíše rozdílné vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek - změří sílu

Více

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu FYZIKA 1. Pohyby z hlediska kinematiky a jejich zákon Relativnost klidu a pohybu, klasifikace pohybů z hlediska

Více

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu FYZIKA 1. Pohyby z hlediska kinematiky a jejich zákony Klasifikace pohybů z hlediska trajektorie a závislosti rychlosti

Více

Fyzika - Kvinta, 1. ročník

Fyzika - Kvinta, 1. ročník - Fyzika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k učení Učivo fyzikální

Více

5.6. Člověk a jeho svět

5.6. Člověk a jeho svět 5.6. Člověk a jeho svět 5.6.1. Fyzika ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 Charakteristika vyučujícího předmětu FYZIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Fyzika vychází z obsahu vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Fyzika Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FYZIKA Obsahové,

Více

Učební osnovy Fyzika 6 Výstup Učivo Ročníkový výstup

Učební osnovy Fyzika 6 Výstup Učivo Ročníkový výstup Učební osnovy Fyzika 6 Výstup Učivo Ročníkový výstup 2 - uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí 1 - změří vhodně zvolenými měřidly některé

Více

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky 1. Fyzikální obraz světa - metody zkoumaní fyzikální reality, pojem vztažné soustavy ve fyzice, soustava jednotek SI, skalární a vektorové fyzikální veličiny, fyzikální

Více

Člověk a příroda Fyzika

Člověk a příroda Fyzika Člověk a příroda Fyzika Časová dotace: 6., 9. ročník 1 vyučovací hodina; 7., 8.ročník 2 vyučovací hodiny Fyzika je tou součástí školního vzdělávacího plánu školy, která umožňuje žákům porozumět přírodním

Více

6.10 Fyzika. Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Fyzika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.10 Fyzika. Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Fyzika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a příroda Fyzika 6.10 Fyzika Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, Přírodopis,

Více

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.6.1 Fyzika (F) 5.6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika vede žáky k hledání a poznávání fyzikálních

Více

FYZIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

FYZIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7. a 8. ročníku 2 hodiny týdně a v 9.ročníku 1 hodinu

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda PŘEDMĚT: Fyzika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata -rozlišuje látku a těleso, dovede uvést příklady látek a těles

Více

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný Povinný

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný Povinný 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 1 2 7 Povinný Povinný Povinný Povinný Název předmětu Oblast

Více

Vyučovací předmět: FYZIKA

Vyučovací předmět: FYZIKA Vyučovací předmět: FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět fyzika navazuje na výuku zejména matematiky, a předmětu Svět kolem nás na prvním stupni. Fyzika

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: fyzika. Třída: sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: fyzika. Třída: sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: fyzika Třída: sekunda Očekávané výstupy Nalezne společné a rozdílné vlastnosti kapalin, plynů a pevných látek Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících,

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY Školní rok 2016 / 2017 Struktura zkoušky: příprava ke zkoušce trvá 15 minut; ústní zkouška trvá 15 minut - její součástí je i řešení fyzikálních úloh Pomůcky: Matematické, fyzikální

Více

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah Fyzika 7. ročník Druhy látek a jejich vlastnosti Pohyb a síla Skupenství látek Vlastnosti pevných látek Vlastnosti kapalin Vlastnosti plynů Tlak v kapalinách a plynech Hydrostatický a atmosférický tlak

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část SEZNAM TÉMAT: Kinematika hmotného bodu mechanický pohyb, relativnost pohybu a klidu, vztažná soustava hmotný bod, trajektorie, dráha klasifikace pohybů průměrná a okamžitá rychlost rovnoměrný a rovnoměrně

Více

Tématický celek - téma. Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah

Tématický celek - téma. Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah 6. ročník květen Stavba látek Stavba látek Elektrické vlastnosti látek Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah Magnetické vlastnosti látek Měření

Více

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Molekulová fyzika, termika 2. ročník, sexta 2 hodiny týdně Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Více

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie Kvarta 2 hodiny týdně Pomůcky, které

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Škola považuje předmět Fyzika za významný

Více

Člověk a příroda Fyzika

Člověk a příroda Fyzika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Fyzika je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda, oboru fyzika Mezi hlavní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika 10. Fyzika 120 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Fyzika 9. ročník Zpracovala: Ing. Irena Košťálková Elektromagnetické a světelné děje Využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Pohybová a polohová energie Přeměna polohové a pohybové energie

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Pohybová a polohová energie Přeměna polohové a pohybové energie Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede hlavní jednotky práce a výkonu, jejich díly a násobky

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / F

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / F I. název vzdělávacího oboru: FYZIKA (F) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Fyzika spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání Člověk a příroda. Vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / F. průřezová témata: zkratky: II.

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / F. průřezová témata: zkratky: II. I. název vzdělávacího oboru: FYZIKA (F) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Fyzika spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání Člověk a příroda. Vzdělávací

Více

10. FYZIKA. 1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 1.2 Výchovné a vzdělávací strategie

10. FYZIKA. 1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 1.2 Výchovné a vzdělávací strategie 10. FYZIKA Název vyuč. předmětu: Fyzika (F) Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Ročník: 6, 7, 8, 9 ročník 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. MČD+ DČD 1 - - -

Více

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013 1. a) Kinematika hmotného bodu klasifikace pohybů poloha, okamžitá a průměrná rychlost, zrychlení hmotného bodu grafické znázornění dráhy, rychlosti a zrychlení na čase kinematika volného pádu a rovnoměrného

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.1 FYZIKA, SVĚT FYZIKY (pro třídy s rozšířenou výukou estetické výchovy) 5.6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika/Svět Fyziky je součástí vzdělávací

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: FYZIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu fyzika je časové vymezení dáno učebním plánem. V šestém, sedmém

Více

6.8 Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

6.8 Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 6.8 Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Předmět Fyzika se vyučuje po 2 hodinách týdně v každém ročníku. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Fyzika Obsahem předmětu Fyzika je oblast neživé přírody a současných technologií. Žák si osvojí

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ĆLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA Mgr. Zdeněk Kettner

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ĆLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA Mgr. Zdeněk Kettner CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ĆLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA Mgr. Zdeněk Kettner Vyučovací předmět fyzika je zařazen samostatně v 6. 9. ročníku v těchto hodinových dotacích: 6.

Více

Fyzika úprava platná od 1. 9. 2009

Fyzika úprava platná od 1. 9. 2009 Fyzika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a příroda je realizována ve vyučovacím předmětu Fyzika. Navazuje na předměty 1. stupně - prvouku a přírodovědu.

Více

6.7 Fyzika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.7 Fyzika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.7 Fyzika 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je povinnou součástí základního vzdělávání. Předmět se zabývá naukou o nejobecnějších zákonitostech

Více

Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: osobnostní a sociální výchova. výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: osobnostní a sociální výchova. výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Vzdělávací obor Fyzika Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět Vzdělávání v předmětu fyzika vede

Více