Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou"

Transkript

1 Předmět: Ročník: Oček ávané výstupy z RVP ZV Žák: - uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále neuspořádaně pohybují a vzájemně na sebe působí Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou nižší stupeň osmiletého gymnázia FYZIKA druhý (sekunda) Vypracoval:ing. David Kuhn Přesahy a vazby Šk olní výstup Učivo (mezipředmětové vztahy a Poznámk y průřezová témata) -rozlišuje látku a těleso, dokáže uvést příklady látek a těles LÁTKY A TĚLESA - látka a těleso - popíše vzájemné působení těles na jednoduchých příkladech - porovná podle délky dvou pružin - síla působící na těleso velikost dvou působících sil - změří sílu siloměrem -správně používá pojem atom, - částicové složení látek, CHEMIE molekula,iont složení atomu - popíše z čeho se skládá atom CHEMIE -popíše rozdíl mezi látkou pevnou, - rozdělení látek na pevné, kapalnou a plynnou a vlastnosti, kapalné a plynné kterými se tyto látky od sebe liší - uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále neuspořádaně pohybují a vzájemně na sebe působí - Brownův pohyb - difuze CHEMIE

2 - změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa -ovládá značky a jednotky základních veličin - tyto poznatky aplikuje při zápisu hodnoty fyzikální veličiny - přiřadí fyzikální veličině odpovídající jednotku -změří délku tělesa, výsledek zapíše a vyjádří v různých jednotkách délky - fyzikální veličiny - jednotky fyzikálních veličin -délka MATEMATIKA - převody jednotek MATEMATIKA - převody jednotek -změří hmotnost pevných a kapalných těles rovnoramenných vahách a výsledek zapíše ve vhodné jednotce -hmotnost MATEMATIKA - převody jednotek -změří objem kapalného a pevného tělesa pomocí odměrného válce a dokáže zapsat výsledek ve vhodné jednotce -objem MATEMATIKA - převody jednotek - využívá s - aplikuje vztah pro výpočet hustoty porozumněním vztah při řešení jednoduchých výpočtů mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů

3 - porozumí výpočtu hustoty (hmotnosti, objemu) ze vzorce - změří teplotu pomocí teploměrů a určí rozdíl teplot dvou těles - změří časový úsek pomocí stopek a zapíše jej ve vhodných jednotkách -teplota - čas MATEMATIKA - převody jednotek - předpoví, jak se -předpoví, zda se délka či objem změní délka či objem tělesa při změně teploty zvětší nebo tělesa při změně jeho zmenší teploty -teplotní roztažnost těles Žák: - změří velikost působící síly - určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici - změří gravitační a třecí sílu - objasní možnosti znázornění sil, aplikuje poznatky v praxi -rozeznává jednotlivé druhy sil -určí výpočtem i graficky velikost a směr výslednice dvou sil stejných či opačných směrů SÍLA A JEJÍ ZNÁZORNĚNÍ - síla, gravitační síla, třecí síla - skládání sil - výslednice sil MATEMATIKA - geometrie

4 Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou nižší stupeň osmiletého gymnázia Předmět: FYZIKA Vypracoval: ing. David Kuhn Ročník: třetí (tercie) Přesahy a vazby Oček ávané výstupy z Šk olní výstup Učivo (mezipředmětové vztahy a Poznámky RVP ZV průřezová témata) Žák: - rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu - využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu - rozhodne, zda je dané těleso v klidu či v pohybu vzhledem k jinému tělesu - změří dráhu uraženou tělesem a odpovídající čas - používá s porozuměním vztah v=s/t prorychlost rovnoměrného pohybu tělesa při řešení úloh - určí průměrnou rychlost z dráhy uražené tělesem za určitý čas, znázorní grafem závislost dráhy POHYB TĚLES - klid a pohyb jejich relativnost - pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný, přímočarý a křivočarý - dráha a čas - okamžitá a průměrná rychlost rovnoměrného pohybu MATEMATIKA - vyjádření neznámé z rovnice - využívá Newtonovy pohybové zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při působení stálé výsledné síly v jednoduchých situacích -využívá Newtonovy zákony k vysvětlení nebo předvídání změn pohybu tělesa při působení sil - Newtonovy pohybové zákony

5 - aplikuje poznatky o -využívá poznatky o podmínkách otáčivých účincích rovnovážné polohy na páce a pevné síly při řešení kladce pro vysvětlení praktických praktických problémů situací Žák: - určí v jednoduchých - rozumí pojmu mechanická práce, případech práci dokáže určit, kdy těleso ve fyzice vykonanou silou a z práci koná, ní určí změnu energie s porozuměním používá vztah W=Fs tělesa při řešení problémů a úloh - otáčivé účinky síly - rovnováha na páce - pevná kladka ENERGIE - mechanická práce -z vykonané práce určí v jednoduchých případech změnu polohové a pohybové energie, je schopen porovnat pohybové energie těles na základě jejich rychlostí a hmotností - polohová a pohybová energie - využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem - rozumí pojmu výkon - s porozuměním používá vztah P=W/t při řešení problémů a úloh - výkon

6 - využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh -vysvětlí změnu vnitřní energie tělesa při změně teploty a při konání práce - porozumí přeměnám energií v jiné formy při jednoduchých dějích v přírodě - vnitřní energie - tepelná výměna PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA TO: Vztah člověka a prostředí - určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem - dokáže určit množství tepla přijatého a odevzdaného tělesem, zná-li hmotnost, měrnou tepelnou kapacitu a změnu teploty tělesa (bez změny skupenství) -rozpozná jednotlivé skupenské přeměny a a aplikuje je při uvedení praktického příkladu - uvede faktory ovlivňující průběh skupenských změn - teplo přijaté a odevzdané tělesem - skupenské změny - skupenské teplo tání Žák: - využívá poznatky o - určí v jednoduchých případech zákonitostech tlaku v velikost a směr působící tlakové síly klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických problémů MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN - tlaková síla, tlak - Pascalův zákon

7 - užívá s porozuměním vztah mezi tlakem, takovou silou a obsahem plochy na níž síla působí - tlak plynu v uzavřené nádobě - předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní -užívá Pascalův zákon k vysvětlení funkce hydraulických zařízení -vysvětlí vznik hydrostatického a atmosferického tlaku -objasní vznik vztlakové síly a určí její velikost a směr v konkrétní situaci - porovnáním vztlakové a gravitační síly dokáže předpovědět, zda se těleso potopí v kapalině, zda se v ní bude vznášet nebo zda bude plovat na hladině - hydraulická zařízení - hydrostatický a atmosferický tlak a faktory je ovlivňující - vztlaková síla - Archimedův zákon - aplikace Archimedova zákona Žák: - rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku - analyzuje, co je v jeho okolí zdrojem zvuku a zhodnotí možnost šíření zvuku v daném prostředí ZVUKOVÉ DĚJE - zdroje zvuku - látková prostředí jako podmínka šíření zvuku

8 Biskupské gymnázium - chápe odraz zvuku jako odraz - odraz zvuku na překážce zvukového vzruchu od překážky a - ozvěna Žďár nad Sázavou dovede objasnit vznik ozvěny - pohlcování zvuku - využívá s porozuměním poznatek, nižší stupeň - rychlost osmiletého šíření zvuku gymnázia v Předmět: FYZIKA že rychlost zvuku závisí na prostředí, různých prostředích kterým se zvuk šíří Vypracoval: ing. David Kuhn Ročník: čtvrtý (kvarta) - chápe, že výška tónu závisí na jeho - výška zvukového tónu Přesahy a vazby Oček ávané výstupy z frekvenci Šk olní výstup Učivo (mezipředmětové vztahy a Poznámky - posoudí RVP možnosti ZV - hlasitost PT: ENVIRONMENTÁLNÍ průřezová témata) zmenšování vlivu VÝCHOVA ELEKTROMAGNETICKÉ DĚJE nadměrného hluku na TO: Vztah člověka a životní Žák: prostředí prostředí - porozumí základním pojmům - atom, molekula, iont CHEMIE - na základě znalosti druhu náboje rozhodne, zda se budou dvě tělesa elektricky přitahovat či odpuzovat - podle počtu protonů a elektronů v částici pozná, zda jde o kladný či záporný iont - prakticky ověří, zda na těleso působí elektrická síla a jestli v jeho okolí existuje elektrické pole - elektrický náboj - elektrická síla, elektrické pole - sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu - správně sestaví jednoduchý a rozvětvený elektrický obvod podle schématu - zdroj napětí, spotřebič, spínač

9 - rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí - odliší zapojení spotřebičů v obvodu za sebou a vedle sebe a určí výsledný odpor spotřebičů - rozliší stejnosměrný proud od střídavého na základě jejich časového rozvoje - elektrický odpor - rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností -změří elektrický proud ampérmetrem a elektrické napětí voltmetrem - rozliší vodič od izolantu (pokusem) - využívá Ohmův - používá s porozuměním Ohmův zákon pro část zákon pro kovy v úlohách( R = U/I ) obvodu při řešení praktických problémů -objasní účinky elektrického proudu(tepelné, světelné, pohybové) - účinky elektrického proudu

10 - využívá prakticky - ověří pokusem, na čem závisí poznatky o působení velikost indukovaného proudu v cívce magnetického pole a objasní vznik střídavého proudu na magnet a cívkus proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní - magnetická síla - elektromagnetická indukce PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA TO: Vztah člověka k prostředí - popíše funkci transformátoru a jeho využití při přenosu elektrické energie - transformátor - zapojí správně polovodičovou diodu - dokáže popsat způsob výroby a přenosu elektrické energie - objasní princip stejnosměrného elektromotoru - stejnosměrný elektromotor - polovodičová dioda (kvalitativně) - zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí - vysvětlí, jak se štěpí atomové jádro, pojem řetězová reakce a popíše, na jakém principu funguje jaderný reaktor - štěpná reakce, - řetězová reakce - jaderný reaktor - porozumí tomu, jak je zajištěn - ochrana lidí před bezpečný provoz v jaderné elektrárně radioaktivním zářením PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA TO: Vztah člověka k prostředí PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA TO: Vztah člověka k prostředí

11 Žák: - využívá zákona o přímočarém šíření světlave stejnorodém optickém prostředí a zákona o odrazu světla při řešení problémů a úloh - rozpozná ve svém okolí různé zdroje světla - objasní vznik stínu - využívá zákona odrazu světla na rozhraní dvou optických prostředí k nalezení obrazu v rovinném zrcadle - obnovitelné a PT: ENVIRONMENTÁLNÍ neobnovitelné zdroje energie VÝCHOVA TO: Vztah člověka k prostředí SVĚTELNÉ DĚJE - zdroje světla PT: ENVIRONMENTÁLNÍ - rychlost VÝCHOVA světla v různých prostředích TO:Vztah člověka k prostředí - stín a zatmění Slunce a Měsíce - rozhodne ze znalostí rychlostí světla ve dvou různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při analýze průchodu světla čočkami - určí rozdíl mezi vypuklým a dutým - zákon odrazu zrcadlem, uvede jejich použití v praxi - zobrazení na zrcadlech (kvalitativně) - rozliší spojku a rozptylku, uvede jejich využití v praxi - dokáže popsat jednoduché optické přístroje - zobrazení lomem spojkou a rozptylkou (kvalitativně) - rozliší vady oka a porozumí možnosti jejich nápravy

12 - objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců kolem planet - objasní rozklad bílého světla - rozklad bílého světla hranolem hranolem -popíše Sluneční soustavu a má představu o pohybu vesmírných těles (na základě poznatků o gravitačních silách) VESMÍR - odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností -objasní střídání dne a noci, ročních - měsíční fáze ZEMĚPIS období a vznik jednotlivých měsíčních fází -popíše hlavní součásti Sluneční soustavy (planety, měsíce, planetky, - Sluneční soustava komety) -má představu, jaké děje se CHEMIE odehrávají naslunci -odliší planetu a hvězdu - hvězdy

13 Předmět: Ročník: Oček ávané výstupy z RVP GV Žák: - měří vybrané fyzikální veličiny vhodnými metodami, zpracuje a vyhodnotí výsledky měření Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium FYZIKA první (čtyřleté), pátý (osmileté) studium Vypracoval: ing. David Kuhn Přesahy a vazby Šk olní výstup Učivo (mezipředmětové vztahy a Poznámky průřezová témata) - správně určí délku, objem, teplotu,čas FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEJICH MĚŘENÍ - opakování ze ZŠ - používá k dané veličině odpovídající - soustava fyzikálních veličin značku a jednotku a jednotek - užívá zápis pomocí násobků a dílů jednotek - vyhodnocení výsledků měření bude odučeno v rámci hodin ICT - rozliší skalární veličiny od vektorových a využívá je při řešení problémů a úloh - rozliší skalární veličiny od vektorových - aplikuje poznatky o práci s vektory (součet, rozdíl, rozklad, násobení RČ, dělení RČ) MATEMATIKA - geometrie MATEMATIKA - geometrie

14 Žák: - užívá základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených/zpomale ných - využívá (Newtonovy) pohybové zákony k předvídání pohybu těles POHYB TĚLES A JEJICH VZÁJEMNÉ PŮSOBENÍ - používá k popisu polohy vztažné - vztažná soustava soustavy a polohové vektory - rozliší klid a pohyb tělesa - aplikuje poznatky o rovnoměrném pohybu při jeho rozboru - aplikuje poznatky o zrychlených a zpomalených pohybech při jejich rozboru - rozliší výsledky vzájemného působení těles - poloha a změna polohy tělesa - rychlost tělesa - dráha, rychlost a čas RP - dráha, rychlost a čas RZrP a RZpP - hmotnost a síla MATEMATIKA - vyjádření neznámé ze vzorce - rozliší a aplikuje první, druhý a třetí Newtonův gravitační zákon - ovládá správný výpočet hybnosti tělesa - rozliší smykové tření a valivý odpor a poznatky aplikuje při řešení příkladů o smykovém tření - použije Newtonův gravitační zákon pro určení velikosti gravitační síly - první, druhý a třetí Newtonův gravitační zákon - inerciální vztažné soustavy - hybnost tělesa - tlaková síla - síla pružnosti - třecí síla - Newtonův gravitační zákon

15 - kvalitativně rozliší gravitační a tíhovou sílu - aplikuje poznatky o gravitačních polích při řešení vrhů těles - aplikuje poznatky o gravitačních polích při řešení pohybů planet - využívá zákony - vysloví a aplikuje zákon zachování zachování některých hmotnosti důležitých fyzikálních veličin při řešení problémů a úloh - gravitační a tíhové zrychlení - volný pád - svislý vrh vzhůru - vodorovný vrh - šikmý vrh - Keplerovy zákony - zákon zachování hmotnosti - vysloví a aplikuje při řešení příkladů - zákon zachování hybnosti zákon zachování hybnosti - vysloví a aplikuje při řešení příkladů - práce zákon zachování energie - kinetická energie - potenciální energie - mechanická energie - souvislost změny mechanické energie s prací - výkon - účinnost

16 - určí v konkrétních - kvantitativně i kvalitativně určí situacích síly a jejich moment síly momenty působící na těleso a určí výslednici sil - aplikuje poznatky o vektorovém skládání sil v praxi - rozliší stojaté a proudící tekutiny a navrhne řešení jednoduchých příkladů - moment síly momentová věta - skládání a rozkládání sil - těžiště - tlak - vztlaková síla - Bernoulliho rovnice - rovnice kontinuity - Žák: - objasní souvislost mezi vlastnostmi látek různých skupenství a jejich vnitřní strukturou - aplikuje s porozuměním termodynamické zákony při řešení konkrétních fyzikálních úloh - aplikuje kinetickou teorii látek při popisu jejich vnitřní struktury STAVBA A VLASTNOSTI LÁTEK - kinetická teorie látek - difúze - Brownův pohyb - využívá znalostí vzájemného - vzájemné silové působení silového působení mezi částicemi k částic popisu charakteru pohybu částic v - modely látkách struktur látek - porozumí pojmům - teplota - teplotní stupnice - termodynamická teplota

17 Žák: Předmět: Ročník: Oček ávané výstupy z RVP GV - aplikuje s porozuměním termodynamické zákony při řešení konkrétních fyzikálních úloh Biskupské gymnázium - vnitřní energie a její změna - 1. a 2. termodynamický Žďár nad Sázavou zákon vyšší stupeň osmiletého - měrná tepelná gymnázia, kapacita čtyřleté gymnázium FYZIKA - různé způsoby přenosu vnitřní energie v rozličných Vypracoval: ing. David Kuhn druhý (čtyřleté), šestý (osmileté) studium systémech Přesahy a vazby Šk olní výstup Učivo (mezipředmětové vztahy a Poznámky průřezová témata) - využívá stavovou - využívá stavovou rovnici ideálního rovnici ideálního plynu plynu stálé hmotnosti při předvídání stálé hmotnosti při stavových změn plynu předvídání stavových změn plynu - analyzuje vznik a průběh procesu pružné deformace pevných těles STAVBA A VLASTNOSTI LÁTEK - ideální plyn - teplota a tlak plynu z mikroskopického hlediska - stavová rovnice - izoděje v plynu - práce plynu - rozliší druhy pevných látek - látky krystalické a amorfní - rozliší druhy deformací pevných látek - aplikuje poznatky o deformacích pevných látek při řešení jednoduchých příkladů - deformace elastická a plastická - deformace tahem, tlakem, smykem, ohybem, krutem - síla pružnosti - normálové napětí - Hookův zákon

18 - porovná zákonitosti teplotní roztažnosti Žák: pevných těles a - kapalin objasní a procesy využívá je k vzniku, řešení praktických šíření, odrazu a problémů interference mechanického vlnění Žák: - porovná účinky elektrického pole na vodič a izolant POHYBY TĚLES A JEJICH VZÁJEMNÉ PŮSOBENÍ - objasní pojem harmonický kmitavý pohyb a poznatky o něm využije pro řešení jednoduchých příkladů - teplotní roztažnost - součinitel teplotní roztažnosti pevných látek - perioda, frekvence - základní rovnice kmitavého pohybu - rychlost - zrychlení - objasní vznik povrchového napětí v - povrchová síla - fáze kapalinách - povrchové - objasní vznik a určí druhy - napětí vlnění podélné a příčné, mechanického - využívá poznatky vlnění o příčinách postupné - kapilární a elevace stojaté a deprese kapilárních jevů při řešení - jednoduchých příkladů vlnová délka - aplikuje poznatky o teplotní - součinitel teplotní - rychlost roztažnosti kapalných látek při vlnění objemové roztažnosti řešení jednoduchých příkladů kapalných - rovnice látek postupného vlnění rozliší a umí pojmenovat jednotlivé tání a tuhnutí - aplikuje poznatky o odrazu vlnění - zákon odrazu změny skupenství látek - vypařování a při vysvětlení vzniku stojatého vlnění - chvění kapalnění - mechanických soustav sublimace desublimace - uvede základní charakteristiky - hlasitost a intenzita zvuku skupenské a měrné zvuku - ozvěna a skupenské teplo dozvuk - fázový diagram - popíše vlastnosti elektrických nábojů ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY - elektrický náboj a jeho zachování - Colombův ák - intenzita el. pole - elektrické - pracuje s charakteristikami elektrických polí a aplikuje poznatky při řešení úloh napětí - vypočítá kapacitu kondenzátoru - kondenzátory

19 - aplikuje poznatky o - objasní podmínky pro vznik proudu veličiny proud el. odpor, Biskupské gymnázium mechanismech v jednotlivých látkách napětí vedení elektrického - vypočte celkový Žďár nad - Sázavou spojování proudu v kovech, odpor části obvodu, energii a výkon rezistorů polovodičích, stejnosměrného proudu vyšší stupeň osmiletého - práce a gymnázia, výkon čtyřleté gymnázium kapalinách Předmět: a plynech FYZIKA elektrického proudu při analýze chování Vypracoval: ing. David Kuhn Ročník: třetí (čtyřleté), sedmý (osmileté) studium těles z těchto látek v Přesahy a vazby elektrických Oček ávané výstupy z Šk olní výstup Učivo (mezipředmětové vztahy a Poznámky obvodech RVP GV průřezová témata) Žák: ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY - využívá zákon - nakreslí magnetické pole magnetu, - polovodičová pole magnetů dioda a vodičů s elektromagnetické cívky a vodičů s proudem proudem - magnetická síla indukce - využívá k Ohmův řešení - rozliší vnější část elektrického - - problémů zákon při a řešení k aplikuje obvodu a při obvod řešení uzavřený příkladů Ampérovo magnetická indukce objasnění praktických funkce problémů a Flemingovo pravidlo - Ampérovo prakticky význačných pravidlo elektrických zařízení - správně aplikuje OZ pro vnější část - Ohmův - Flemingovo zákon pro pravidlo část a uzavřený obvod obvodu i pro uzavřený obvod - objasní princip výroby elektrického - elektromagnetická indukce střídavého proudu - Lenzův zákon - indukovaný proud - harmonické střídavé napětí a proud a jejich frekvence - výkon střídavého proudu - generátor střídavého proudu PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA TO: ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

20 - vysvětlí princip transformátoru a elektromotoru - transformátor - elektromotor na střídavý proud - porovná šíření různých druhů elektromagnetického vlnění v rozličných prostředích - využívá zákony šíření světla v prostředí k určování vlastností zobrazení předmětů jednoduchými optickými systémy - využívá zákony šíření světla v prostředí k určování vlastností zobrazení předmětů jednoduchými optickými systémy - popíše vznik elektromagnetické vlny a základní vlastnosti elektromagnetického záření - použije zákon odrazu a lomu světla při řešení jednoduchých příkladů - popíše interferenci světla na tenké vrstvě - aplikuje při řešení příkladů poznatky o zobrazení na rovinném a kulovém zrcadle - elektromagnetická vlna - spektrum elektromagnetického záření - šíření světla a rychlost světla - zákon odrazu - index lomu - zákon lomu - optické spektrum - interference světla - rovinné a kulové zrcadlo - aplikuje při řešení příkladů poznatky o zobrazení na tenkých čočkách - objasní z fyzikálního hlediska princip oka a navrhne nápravu dané oční vady - tenké čočky - oko

21 Žák: - využívá poznatky o kvantování energie záření a mikročástic k řešení fyzikálních problémů - použije poznatky o zobrazení na tenkých čočkách při řešení zobrazení lupou - objasní vlnově-korpuskulární dualismus - vypočítá energii fotonu - zorný úhel - lupa MIKROSVĚT - vlnově-korpuskulární dualismus - foton - energie fotonu - popíše atom vodíku - kvantování energie elektronů v atomu - posoudí jadernou přeměnu z hlediska vstupních a výstupních částic i energetické bilance - vysvětlí princip činnosti laseru - spontánní a stimulovaná emise - laser - využije znalostí vlastností - jaderná energie atomových jader k posouzení - jaderné energetické bilance jaderných reakcí slučování a štěpení - řetězová reakce - jaderný reaktor PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA TO: ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - využívá zákon radioaktivní přeměny k předvídání chování radioaktivních látek - vypočítá stáří vzorku a poločas přeměny látky - aktivita vzorku - poločas rozpadu

22 - navrhne možné způsoby ochrany člověka před nebezpečnými druhy záření - rozpozná hlavní druhy radioaktivního záření a navrhne způsoby ochrany před ním - druhy radioaktivního záření - ochrana před radioaktivním zářením PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA TO: ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Komentář: Základní požadavky na tvorbu vzdělávacího obsahu předmětu Fyzika, vyplývající ze Struktury ŠVP, jsou v předloženém ŠVP plně zohledněny: a) očekávané výstupy z RVP ZV, resp. z RVP G jsou distribuovány do ročníků a zde rozpracovány (viz Školní výstup), b) je proveden výběr a rozpracování učiva z RVP ZV, resp. z RVP G do ročníků (viz Učivo), c) jsou vybrány tematické okruhy průřezových témat s konkretizací námětů a činností v jednotlivých ročnících (viz Přesahy a vazby). Formulace školních výstupů jsou ve většině případů vyjadřovány způsobem, z něhož je zřejmé, že žák si má požadované vědomosti či dovednosti osvojovat činnostně, tedy aktivním zapojením se do procesu učení a aktivním využíváním výsledků tohoto procesu.

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek Fyzika 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí.

Více

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles 6.ročník Výstupy Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles určí, zda je daná látka plynná, kapalná či pevná, a popíše rozdíl ve vlastnostech správně používá pojem

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět fyzika je koncipován na základě OVO Fyzika v RVP ZV v plném rozsahu Vzdělávání

Více

FYZIKA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků

FYZIKA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků FYZIKA 6. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Fyzika je samostatně vyučována v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Časová dotace byla posílena v 6. a 8.

Více

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.

Více

Fyzika Fyzika Cíle vzdělávací oblasti: Formy a metody práce fyzika Člověk a příroda průřezová témata

Fyzika Fyzika Cíle vzdělávací oblasti: Formy a metody práce fyzika Člověk a příroda průřezová témata Fyzika Fyzika se vyučuje jako samostatný předmět od šestého do devátého ročníku druhého stupně. Vyučování probíhá ve třídách, speciální učebně fyziky a chemie a v interaktivní učebně. Fyzika se obsahově

Více

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vyučovací předmět Fyzikální praktika Charakteristika předmětu Obor, vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Fyzika, jehož součástí je předmět Fyzikální praktika, svým činnostním

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 1 Fyzika Časová dotace 6. ročník 1 hodina 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 7 hodin. Charakteristika: Fyzika navazuje

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

FYZIKA (7. 9. ročník)

FYZIKA (7. 9. ročník) FYZIKA (7. 9. ročník) Charakteristika předmětu Předmět fyzika je zařazen do výuky na druhém stupni od sedmého do devátého ročníku. Vyučuje se v běžných učebnách s dostupnými pomůckami. Spolu s ostatními

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

FYZIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

FYZIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7. a 8. ročníku 2 hodiny týdně a v 9.ročníku 1 hodinu

Více

6.10 Fyzika. Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Fyzika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.10 Fyzika. Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Fyzika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a příroda Fyzika 6.10 Fyzika Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, Přírodopis,

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

Vyučovací předmět: FYZIKA

Vyučovací předmět: FYZIKA Vyučovací předmět: FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět fyzika navazuje na výuku zejména matematiky, a předmětu Svět kolem nás na prvním stupni. Fyzika

Více

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.6.1 Fyzika (F) 5.6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika vede žáky k hledání a poznávání fyzikálních

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Škola považuje předmět Fyzika za významný

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.1 FYZIKA, SVĚT FYZIKY (pro třídy s rozšířenou výukou estetické výchovy) 5.6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika/Svět Fyziky je součástí vzdělávací

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: FYZIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu fyzika je časové vymezení dáno učebním plánem. V šestém, sedmém

Více

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013 1. a) Kinematika hmotného bodu klasifikace pohybů poloha, okamžitá a průměrná rychlost, zrychlení hmotného bodu grafické znázornění dráhy, rychlosti a zrychlení na čase kinematika volného pádu a rovnoměrného

Více

Fyzika úprava platná od 1. 9. 2009

Fyzika úprava platná od 1. 9. 2009 Fyzika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a příroda je realizována ve vyučovacím předmětu Fyzika. Navazuje na předměty 1. stupně - prvouku a přírodovědu.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Období: 3. období Počet hodin ročník: 33 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Fyzika Obsahem předmětu Fyzika je oblast neživé přírody a současných technologií. Žák si osvojí

Více

5.11 Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu

5.11 Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu 5.11 Fyzika Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP, který ovi umožňuje poznávání přírody jako systému a uvědomování si užitečnosti přírodovědných

Více

ročník 1. 2. 3. 4. ročník 4. hodinová dotace 2 2 3 2 hodinová dotace 2

ročník 1. 2. 3. 4. ročník 4. hodinová dotace 2 2 3 2 hodinová dotace 2 FYZIKA Časové, obsahové a organizační vymezení Povinné Volitelné ročník 1. 2. 3. 4. ročník 4. hodinová dotace 2 2 3 2 hodinová dotace 2 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Fyzika RVP GV. Realizují se

Více

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Molekulová fyzika, termika 2. ročník, sexta 2 hodiny týdně Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Více

Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie

Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika patří mezi přírodní vědy. Žáky vede k pochopení, že fyzika je součástí každodenního života a je nezbytná pro rozvoj moderních technologií,

Více

7.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP EL

7.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP EL 7.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP EL Obecné cíle výuky Fyziky Cílem výuky vyučovacího předmětu Fyzika je osvojení základních fyzikálních pojmů a zákonitostí, rozvíjení přirozené touhy po poznání

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Pohybová a polohová energie Přeměna polohové a pohybové energie

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Pohybová a polohová energie Přeměna polohové a pohybové energie Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede hlavní jednotky práce a výkonu, jejich díly a násobky

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 15. července 2003, čj. 22 733/02-23 s platností od 1. září 2002 počínaje prvním ročníkem Učební osnova

Více

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 1. Kinematika pohybu hmotného bodu pojem hmotný bod, vztažná soustava, určení polohy, polohový vektor trajektorie, dráha, rychlost (okamžitá,

Více

Učební osnovy. Člověk a příroda. Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět :

Učební osnovy. Člověk a příroda. Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Fyzika je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda, oboru fyzika

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 2 2 1+1 Povinnost povinný povinný povinný povinný (skupina)

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 2 2 1+1 Povinnost povinný povinný povinný povinný (skupina) 242 Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: FYZIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 2 2 1+1 Povinnost povinný povinný

Více

6.07. Fyzika - FYZ. Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 Platnost učební osnovy: od 1.9.

6.07. Fyzika - FYZ. Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 Platnost učební osnovy: od 1.9. 6.07. Fyzika - FYZ Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 Platnost učební osnovy: od 1.9.2008 1) Pojetí vyučovacího předmětu Vyučovací předmět fyzika

Více

Fyzika vyšší gymnázium

Fyzika vyšší gymnázium Fyzika vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Fyzika je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda v. Vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Fyzika. Do vyučovacího předmětu Fyzika

Více

5.7. Člověk a příroda

5.7. Člověk a příroda 5.7. Člověk a příroda 5.7.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Žáci dostávají příležitost poznávat přírodu jako systém. Jsou vedeni k pochopení, že udržování přírodní rovnováhy mezi přírodními procesy

Více

4.5. Člověk a příroda

4.5. Člověk a příroda 4.5. Člověk a příroda 4.5.1. Fyzika Cíle výuky předmětu Ţák by se měl naučit: uţívat základní fyzikální pojmy a také je rozpoznat v reálných situacích zapsat a popřípadě i načrtnout objekt, systém nebo

Více

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky:

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: 1. Kinematika 2. Dynamika 3. Práce, výkon, energie 4. Gravitační pole 5. Mechanika tuhého tělesa 6. Mechanika kapalin a plynů 7. Vnitřní energie, práce,

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů FYZIKA Gymnázium Nový PORG Fyziku vyučujeme na gymnáziu Nový PORG jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Fyziku vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná v rámci předmětu

Více

6.8 Fyzika. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.8 Fyzika. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.8 Fyzika 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Fyzika je zařazen jako povinný předmět v 5. 8. ročníku osmiletého studia a 1. 4. ročníku studia čtyřletého.

Více

5.6.3 - FYZIKA 7. ROČNÍK (1/7) VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP VZDĚLÁVACÍ OBSAH EVALUACE PŘESAHY, VAZBY, POMŮCKY Kompetence Učivo Očekávané výstupy, učivo

5.6.3 - FYZIKA 7. ROČNÍK (1/7) VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP VZDĚLÁVACÍ OBSAH EVALUACE PŘESAHY, VAZBY, POMŮCKY Kompetence Učivo Očekávané výstupy, učivo 5.6.3 - FYZIKA 7. ROČNÍK (1/7) Kompetence Učivo Očekávané výstupy, učivo Kompetence k učení Opakování látky 6. ročníku vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.6 Učební osnovy: Fyzika

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.6 Učební osnovy: Fyzika Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve všech třídách šestiletého i čtyřletého gymnázia od školního roku 2012/2013. Zpracování osnovy předmětu Fyzika koordinoval Mgr. Jaroslav Bureš. Časová dotace Nižší

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5 žák řeší úlohy na vztah pro okamžitou výchylku kmitavého pohybu, určí z rovnice periodu frekvenci, počáteční fázi kmitání vypočítá periodu a

Více

5.10 Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.10 Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10 Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Fyzika vychází ze vzdělávacího oboru Fyzika z RVP ZV vychází ze

Více

Fyzika. Gymnázium Příbram. Charakteristika vyučovacího předmětu

Fyzika. Gymnázium Příbram. Charakteristika vyučovacího předmětu Gymnázium Příbram Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika je zařazen jako povinný předmět v 1. 7. ročníku osmiletého gymnázia a 1. 3. ročníku čtyřletého gymnázia. V rámci tohoto

Více

Fyzika nižší gymnázium

Fyzika nižší gymnázium Fyzika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Fyzika je součástí vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a svět práce. Vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Fyzika a z tematického

Více

FYZIKA PORG Ostrava. I. Cíle výuky. II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů. III. Hodinová dotace. IV. Osnovy

FYZIKA PORG Ostrava. I. Cíle výuky. II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů. III. Hodinová dotace. IV. Osnovy FYZIKA PORG Ostrava Fyziku vyučujeme na gymnáziu PORG Ostrava jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Fyziku vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná v rámci předmětu Integrated

Více

Fyzika prostřednictvím projektově orientovaného studia pro 3. ročník gymnázia

Fyzika prostřednictvím projektově orientovaného studia pro 3. ročník gymnázia Plán volitelného předmětu Fyzika prostřednictvím projektově orientovaného studia pro 3. ročník gymnázia 1. Charakteristika vyučovacího předmětu Volitelný předmět fyzika, který je realizován prostřednictvím

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY 1.a) Kinematika hmotného bodu Hmotný bod, poloha hmotného bodu, vztažná soustava. Trajektorie a dráha, hm. bodu, průměrná a okamžitá rychlost, okamžité zrychlení. Klasifikace

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: FYZIKA (FYZ) Obor vzdělání: 63-41 -M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 68 (2 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009 počínaje

Více

V tomto předmětu si žáci upevňují své dovednosti získané v ostatních předmětech. Nejblíže je předmětu matematika, přírodopis, chemie a zeměpis.

V tomto předmětu si žáci upevňují své dovednosti získané v ostatních předmětech. Nejblíže je předmětu matematika, přírodopis, chemie a zeměpis. FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Předmět Fyzika je vyučován jako samostatný v 6. 9. ročníku. V 6. ročníku je 1 hodina

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 222

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 222 5.9 Člověk a příroda 5.9.1 Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku. 6. ročník 1 hod. týdně, 7., 8. a 9. ročník 2 hod. týdně. Sportovní

Více

4.5. Člověk a příroda

4.5. Člověk a příroda 4.5. Člověk a příroda Vzdělávací oblast člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a příroda. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a příroda. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti Základní prioritou každé oblasti přírodovědného poznávání je odkrývat metodami vědeckého výzkumu zákonitosti, jimiž se řídí přírodní

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Truhlář 33-56-H/01 Truhlář 1. ročník = 66

Více

Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu

Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a příroda Fyzika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Fyzika je vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Fyzika pro

Více

UČEBNÍ OSNOVY PRO FYZIKU varianta O (časová dotace 2 + 2 + 3 + 2)

UČEBNÍ OSNOVY PRO FYZIKU varianta O (časová dotace 2 + 2 + 3 + 2) UČEBNÍ OSNOVY PRO FYZIKU varianta O (časová dotace 2 + 2 + 3 + 2) 1. ROČNÍK Očekávané školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, poznámky 1. FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY (4 + 2) používá s porozuměním učivem

Více

PŘÍLOHA Č. 2. Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání

PŘÍLOHA Č. 2. Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání PŘÍLOHA Č. 2 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Platnost dokumentu Číslo jednací: Školskou radou schváleno dne: 30.9.2014 Platnost od:

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

5.6 Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a příroda Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis,

5.6 Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a příroda Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis, 5.6 Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Úvod

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: FYZIKA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák využívá poznatky z přírody o fyzikálních jevech a dějích určí rozdíly mezi tělesy popíše vlastnosti předmětů

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Fyzika prostřednictvím projektově orientovaného studia pro 1. ročník gymnázia

Fyzika prostřednictvím projektově orientovaného studia pro 1. ročník gymnázia Plán volitelného předmětu Fyzika prostřednictvím projektově orientovaného studia pro 1. ročník gymnázia 1. Charakteristika vyučovacího předmětu Volitelný předmět fyzika, který je realizován prostřednictvím

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika. 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika. 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

UČEBNÍ OSNOVY PRO FYZIKU VARIANTA P (časová dotace 2 + 2 + 2 + 2)

UČEBNÍ OSNOVY PRO FYZIKU VARIANTA P (časová dotace 2 + 2 + 2 + 2) UČEBNÍ OSNOVY PRO FYZIKU VARIANTA P (časová dotace 2 + 2 + 2 + 2) 1. ROČNÍK Očekávané školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, poznámky 1. FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY (4 + 2) používá s porozuměním učivem

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 187, příspěvková organizace Název modulu Fyzika Kód modulu Fy H 2/1-5 Délka modulu 16 hodin Platnost 1. 09. 2010 Typ modulu Povinný Pojetí teoretické

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: MECHANIKA FYZIKA JANA SUCHOMELOVÁ 01 - Soustava SI notebook VY_32_INOVACE_01.pdf Datum

Více

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě.

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě. UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Fyzika

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Fyzika STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Fyzika Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru Fyzika ve složení:

Více

SEZNAM PRO ARCHIVACI

SEZNAM PRO ARCHIVACI SEZNAM PRO ARCHIVACI Název školy Číslo projektu Číslo a název šablony KA Identifikační číslo Tematická oblast Základní škola Mánesova Otrokovice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3763 III/2 Inovace

Více

Látka a těleso. Hustota Hustota látky udává, jaká je hmotnost jednoho metru krychlového této látky. Značí se: ρ (ró) Jednotka: kg/m 3, g/cm 3

Látka a těleso. Hustota Hustota látky udává, jaká je hmotnost jednoho metru krychlového této látky. Značí se: ρ (ró) Jednotka: kg/m 3, g/cm 3 Látka a těleso Všechna tělesa kolem nás jsou vytvořena z různých druhů látek, např. okno ze skla, stůl ze dřeva atd. Látky se skládají z atomů, které jsou složeny z jádra (obsahuje protony a neutrony)

Více

Fyzika F51 volitelný předmět ve 4. ročníku

Fyzika F51 volitelný předmět ve 4. ročníku Fyzika F51 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika patří mezi přírodní vědy. Žáky vede k pochopení, že fyzika je součástí každodenního života a je

Více

FYZIKA II Otázky ke zkoušce

FYZIKA II Otázky ke zkoušce FYZIKA II Otázky ke zkoušce 1. Formy fyzikálního pohybu. Hmotný bod, trajektorie, dráha, zákon pohybu, vztažná soustava. Pohyb hmotného bodu podél přímky: vektor posunutí, rychlost posunutí, okamžitá rychlost,

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Fyzika II mechanika zkouška 2014

Fyzika II mechanika zkouška 2014 Fyzika II mechanika zkouška 2014 Přirozené složky zrychlení Vztahy pro tečné, normálové a celkové zrychlení křivočarého pohybu, jejich odvození, aplikace (nakloněná rovina, bruslař, kruhový závěs apod.)

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Měření délky Jak se nazývá základní jednotka délky? Jaká délková měřidla používáme k měření rozměrů a) knihy b) okenní tabule c) třídy.. d) obvodu svého pasu.. Jaké díly a násobky

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

Fyzika F3 volitelný předmět ve 4. ročníku

Fyzika F3 volitelný předmět ve 4. ročníku Fyzika F3 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika patří mezi přírodní vědy. Žáky vede k pochopení, že fyzika je součástí každodenního života a je nezbytná

Více

Testové otázky za 2 body

Testové otázky za 2 body Přijímací zkoušky z fyziky pro obor PTA K vypracování písemné zkoušky máte k dispozici 90 minut. Kromě psacích potřeb je povoleno používání kalkulaček. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba získat nejméně

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

dvojí povaha světla Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Název školy Předmět/modul (ŠVP) Vytvořeno listopad 2012

dvojí povaha světla Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Název školy Předmět/modul (ŠVP) Vytvořeno listopad 2012 Název školy Dvojí povaha světla Název a registrační číslo projektu Označení RVP (název RVP) Vzdělávací oblast (RVP) Vzdělávací obor (název ŠVP) Předmět/modul (ŠVP) Tematický okruh (ŠVP) Název DUM (téma)

Více

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s 1 Mechanická práce mechanická práce W jednotka: [W] = J (joule) skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s s dráha, kterou těleso urazilo 1 J = N m = kg m s -2 m = kg m 2 s -2 vyjádření

Více

5.6 Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti

5.6 Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti 5.6 Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Platí shodně pro prezenční i kombinovanou formu studia. 1. Síla současně působící na elektrický náboj v elektrickém a magnetickém poli (Lorentzova síla) 2.

Více

Tematický plán učiva z fyziky pro 6. ročník na školní rok 2012-2013

Tematický plán učiva z fyziky pro 6. ročník na školní rok 2012-2013 Tematický plán učiva z fyziky pro 6. ročník na školní rok 2012-2013 Měsíc: Září Učivo: Látka a těleso Co nás obklopuje Z čeho se tělesa skládají Skupenství látek Atomy a molekuly Opakování a shrnutí Dovede

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: ELEKTŘINA A MAGNETISMUS FYZIKA JANA SUCHOMELOVÁ 01 - Elektrické pole elektrická síla

Více

F-1 Fyzika hravě. (Anotace k sadě 20 materiálů) ROVNOVÁŽNÁ POLOHA ZAPOJENÍ REZISTORŮ JEDNODUCHÝ ELEKTRICKÝ OBVOD

F-1 Fyzika hravě. (Anotace k sadě 20 materiálů) ROVNOVÁŽNÁ POLOHA ZAPOJENÍ REZISTORŮ JEDNODUCHÝ ELEKTRICKÝ OBVOD F-1 Fyzika hravě ( k sadě 20 materiálů) Poř. 1. F-1_01 KLID a POHYB 2. F-1_02 ROVNOVÁŽNÁ POLOHA Prezentace obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. materiál slouží k opakování látky na téma relativnost klidu

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

5.6 Člověk a příroda

5.6 Člověk a příroda 5.6 Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje široký okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

Maturitní okruhy z fyziky 2 007 / 2 008

Maturitní okruhy z fyziky 2 007 / 2 008 Maturitní okruhy z fyziky 2 007 / 2 008 Základní okruhy 1. ročník: - obsah a význam fyziky, metody fyzikálního poznávání, vztah fyziky k ostatním vědám (matematice, chemii, biologii,...) - fyzikální veličiny

Více

Práce, energie a další mechanické veličiny

Práce, energie a další mechanické veličiny Práce, energie a další mechanické veličiny Úvod V předchozích přednáškách jsme zavedli základní mechanické veličiny (rychlost, zrychlení, síla, ) Popis fyzikálních dějů usnadňuje zavedení dalších fyzikálních

Více

Okruhy k opakování z FYZIKY Kinematika přímočarých pohybů Rovnoměrný pohyb hmotného bodu po kružnici Dynamika Mechanická práce a mechanická energie

Okruhy k opakování z FYZIKY Kinematika přímočarých pohybů Rovnoměrný pohyb hmotného bodu po kružnici Dynamika Mechanická práce a mechanická energie Okruhy k opakování z FYZIKY Kinematika přímočarých pohybů mechanický pohyb, hmotný bod, vztažná soustava (inerciální, neinerciální), trajektorie, dráha, pohyb rovnoměrný, nerovnoměrný, přímočarý, křivočarý,

Více

Pojetí vyučovacího předmětu

Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Pojetí vyučovacího předmětu Učivo vyučovacího předmětu základy elektrotechniky poskytuje žákům na přiměřené úrovni

Více