5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA Fyzika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika"

Transkript

1 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem. Dává jim tím i potřebný základ pro lepší pochopení a využívání současných technologií a pomáhá lépe se orientovat v běžném životě. Žáci dostávají příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Na takovém poznání je založeno i pochopení důležitosti udržování přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav, včetně člověka. V této vzdělávací oblasti se významně podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování. Vzdělávací oblast zahrnuje předměty: Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Fyzika na 2. stupni školy navazuje především na výuku matematiky a na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět na 1. stupni. Umožňuje žákům hlubší poznání přírodních zákonitostí a jejich aplikaci v praktickém životě. Vzdělávání v předmětu Fyzika: směřuje žáky k pochopení přírodních procesů, jevů a jejich vzájemných souvislostí učí žáky zkoumat jejich příčiny vede k rozvíjení a upevňování dovedností žáků učí žáky objektivně pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a procesy vede k vytváření a ověřování hypotéz pomocí pokusu nebo výpočtu směřuje žáky k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie podporuje vytváření kritického a logického myšlení Předmět Fyzika je vyučován na 2. stupni školy jako samostatný předmět v ročníku po 2 hodinách týdně. Časová dotace: celková časová dotace předmětu je 8 hodin (časová dotace 6 hodin je navýšena o 2 disponibilní hodiny týdně, jedna v 6. a jedna v 9. ročníku). Výuka probíhá vždy jednu hodinu týdně v multimediální učebně a druhou hodinu v kmenové učebně. Laboratorní cvičení se provádějí podle potřeby v laboratorní části učebny nebo v multimediální učebně a je při nich kladen důraz na praktické ověřování poznatků a dovedností. Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: - frontální výuka s demonstračními pomůckami - skupinová práce (s využitím pomůcek, přístrojů a měřidel, pracovních listů, odborné literatury) - domácí úkoly - samostatná pozorování - krátkodobé projekty

2 Předmět Fyzika úzce souvisí s dalšími předměty: - matematika: využití matematického aparátu pro výpočty, převody jednotek, rovnice - chemie: skupenství a vlastnosti látek, atomy (planetární model), molekuly, jaderná energie - zeměpis: magnetické póly Země, kompas, vesmír, sluneční soustava - přírodopis: optika (zrak), zvuk (sluch) Průřezová témata: Předmět Fyzika integruje průřezová témata a jejich okruhy: Osobnostní a sociální výchova - rozvoj schopností poznávání, sebepoznání a sebepojetí Environmentální výchova - ekosystémy, základní podmínky života, vztah člověka k prostředí Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: Kompetence k učení: - k vyhledávání, třídění a propojování informací - k samostatnému pozorování a experimentování, získané výsledky žák porovnává a kriticky posuzuje - k operování s obecně užívanými znaky a symboly Kompetence k řešení problémů: - ke vnímání nejrůznějších problémových situací ve škole i mino ni, vede žáky k tomu, aby přemýšleli o nesrovnalostech - k vyhledávání informací potřebných pro řešení zadaných problémů, a k využívání získaných vědomostí a dovedností - k identifikaci a správnému užívání pojmů - ke kvalitativnímu a kvantitativnímu popisu fyzikálních jevů Kompetence komunikativní: - ke schopnosti s porozuměním přečíst přiměřeně složitý text - k vyhledání potřebného údaje na internetu, v příručce, v odborné literatuře - ke správnému vyjadřování pomocí fyzikálních pojmů Kompetence sociální a personální: - k účinné spolupráci ve skupině při laboratorních cvičeních - ke schopnosti přispět k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy nad fyzikálními problémy

3 Kompetence občanské: - k pochopení základních environmentálních problémů z fyzikálního hlediska - ke schopnosti vysvětlení fyzikálních problémů a jevů z běžného života - k šetrnému využívání elektrické energie a k posuzování efektivity jednotlivých energetických zdrojů Kompetence pracovní: - k používání materiálů a vybavení laboratoře bezpečným a účinným způsobem - k pochopení významu fyziky v řadě odvětví a oborů, v pracovních činnostech - k dodržování dohodnuté kvality a termínu práce

4 Předmět: FYZIKA Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT - uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí - na konkrétním příkladu rozezná těleso a látku, určí skupenství tělesa nebo látky - uvede jevy, které dokazují, že se částice látek neustále a neuspořádaně pohybují a vzájemně na sebe působí Těleso a látka - tělesa, látky - skupenství látek - pohyb částic Ch - 8. roč. Př - 9. roč - změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa - předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho teploty - používá značky základních fyzikálních veličin a jejich jednotek - změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa - zpracuje protokol o výpočtu hustoty tělesa ze změřené hmotnosti a objemu daného tělesa - předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho teploty Fyzikální veličiny - délka - hmotnost - objem - čas - teplota - hustota - rychlost - síla OSV - rozvoj schopností poznávání OSV - sebepoznání a sebepojetí M - 6. roč., 9. roč. - využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů - využívá praktické poznatky o působení magnetického pole na magnet - sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu - využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů - využívá praktické poznatky o působení magnetického pole na magnet - sestaví správně podle schématu jednoduchý elektrický obvod - využívá znalosti o atomu k vysvětlení některých elektrických vlastností látek - rozliší vodiče a nevodiče Magnetismus - magnety a jejich vlastnosti - feromagnetické látky - magnetická indukce - magnetické pole Země Elektrický obvod - elektrování třením - model atomu - vodiče, nevodiče Z - 7. roč. Ch - 8. roč.

5 Předmět: FYZIKA Ročník: 7. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT - rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu - využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles - rozhodne, kdy je těleso v klidu a kdy v pohybu - rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu - využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles - narýsuje graf, který znázorňuje vztah mezi vybranými veličinami (rychlost, dráha, čas) - určí průměrnou rychlost nerovnoměrného pohybu Pohyby těles - přímočarý, křivočarý - rovnoměrný, nerovnoměrný - výpočet rychlosti - výpočet dráhy MV - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení M - 7. roč., 9. roč. - změří velikost působící síly - určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici - změří velikost působící síly na dané těleso - vypočítá velikost gravitační síly působící na těleso v gravitačním poli Země - určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici Síly - znázornění síly - účinky sil na těleso (posuvné, otáčivé, deformační) - využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při působení stálé výsledné síly v jednoduchých situacích - využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při působení stálé výsledné síly v jednoduchých situacích Posuvné účinky: Newtonovy pohybové zákony - aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických problémů - využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických problémů - aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických problémů - určí velikost tlaku na podložku, jestliže na ní působí tlaková síla - využívá poznatky o zákonitostech tlaku (Pascalův zákon) v klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických problémů Otáčivé účinky: Páka, kladka - rovnováha na páce a kladce Deformační účinky: - tlak, tlaková síla

6 - vysvětlí praktická využití těchto poznatků (hydraulická zařízení) - předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní - určí hydrostatický tlak v dané hloubce a dané kapalině - pomocí hydrostatického tlaku kapaliny vypočte atmosférický tlak - určí vztlakovou sílu, která působí na ponořenou část tělesa v dané tekutině nebo v plynu - předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní Mechanika tekutin - Pascalův zákon - hydraulická zařízení - hydrostatický a atmosférický tlak - Archimédův zákon Z - 6. roč. EV - základní podmínky života - využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla při řešení problémů a úloh - využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí pro řešení jednoduchých problémů - využívá zákona odrazu světla pro řešení jednoduchých úloh - rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při analýze průchodu světla čočkami - rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při analýze průchodu světla čočkami - sestrojí obraz předmětu vytvořeném čočkou spojnou a rozptylnou pomocí paprsků význačných směrů - uvede příklady využití čoček a zrcadel v běžném životě Vlastnosti světla - zdroje světla - rychlost světla ve vakuu a jiném prostředí - zobrazení zrcadlem - zobrazení čočkou - rozklad světla hranolem

7 Předmět: FYZIKA Ročník: 8. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT - určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa - využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem - v jednoduchých příkladech určí práci, kterou vykoná dané těleso - vypočítá velikost výkonu, příkonu a účinnosti daného spotřebiče Práce a výkon - práce - výkon - příkon - účinnost MV - kritické myšlení a vnímání mediálních sdělení - využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh - vypočítá velikost polohové energie - na jednoduchých příkladech vysvětlí vzájemnou přeměnu pohybové a polohové energie Formy energie - pohybová a polohová - vnitřní - určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem - pomocí znalostí o vnitřní energii tělesa vysvětlí základní jevy o výměně tepla - určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem - s porozuměním využívá ve výpočtech měrnou tepelnou kapacitu - pojmenuje jednotlivé změny skupenství - vysvětlí princip výroby elektrické energie Teplo - změny skupenství - výroba energie Z - 6. roč. - rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku - posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí - určí, za jakých podmínek vzniká zvuk - vysvětlí, jak vzniká ozvěna - rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku - vyjmenuje několik příkladů využití infrazvuku a ultrazvuku - schematicky vysvětlí princip vnímání zvuku pomocí lidského ucha - posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí Zvukové děje - vlastnosti zvuku - přenos zvuku - ucho Př - 8. roč.

8 Předmět: FYZIKA Ročník: 9. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT - odliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí - rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností - využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů - využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní - pojmenuje jednotlivé části transformátoru a na příkladech vysvětlí jeho využití - vypočítá vstupní nebo výstupní el. proud nebo napětí na transformátoru - vysvětlí rozdíl mezi vodičem, izolantem a polovod. - využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů - využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem - porovná vlastnosti polovodičů, vodičů a nevodičů z hlediska velikosti odporu při různých teplotách - vysvětlí princip využití PN přechodu v závěrném a propustném směru Elektromagnetické jevy - el. napětí, proud, odpor - Ohmův zákon - cívka s proudem v mag. poli - transformátor - vodiče, polovodiče - el. práce a výkon MV - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Ch - 9. roč. - zapojí správně polovodičovou diodu - vysvětlí funkci polovodičové diody a tranzistoru, jejich využití v běžném životě - zapojí správně polovodičovou diodu - zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí - objasní co je to radioaktivní záření a řetězová reakce - vysvětlí základní princip výroby el. energie v jaderné elektrárně - vyjmenuje výhody a nevýhody využívání jaderné energie - uvede příklady využití radioaktivity v životě - zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí - vysvětlí základní principy výroby el. energie pomocí větrné elektrárny, vodní, sluneční, tepelné Jaderná energie - výroba el. energie Obnovitelné, neobnovitelné zdroje energie EV - vztah člověka k prostředí EV - základní podmínky života Z - 6. roč.

9 - odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností - objasní kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců planet kolem planet - odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností - vyjmenuje objekty, které patří do naší sluneční soustavy - pojmenuje útvary na Slunci a popíše jeho stavbu - stručně charakterizuje jednotlivé planety ve sluneční soustavě Vesmír - sluneční soustava - hvězdy - galaxie Z - 6. roč.

Učební osnovy. Člověk a příroda. Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět :

Učební osnovy. Člověk a příroda. Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Fyzika je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda, oboru fyzika

Více

V tomto předmětu si žáci upevňují své dovednosti získané v ostatních předmětech. Nejblíže je předmětu matematika, přírodopis, chemie a zeměpis.

V tomto předmětu si žáci upevňují své dovednosti získané v ostatních předmětech. Nejblíže je předmětu matematika, přírodopis, chemie a zeměpis. FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Předmět Fyzika je vyučován jako samostatný v 6. 9. ročníku. V 6. ročníku je 1 hodina

Více

Vyučovací předmět: FYZIKA

Vyučovací předmět: FYZIKA Vyučovací předmět: FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět fyzika navazuje na výuku zejména matematiky, a předmětu Svět kolem nás na prvním stupni. Fyzika

Více

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 Školní vzdělávací program Příloha č. 2 čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 platnost dokumentu od: 1. září 2011 2 Příloha č. 2 Školního vzdělávacího programu, čj: ZŠ/0692/2011-MO Mgr. Jaroslav Motejlek

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.6 Učební osnovy: Fyzika

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.6 Učební osnovy: Fyzika Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve všech třídách šestiletého i čtyřletého gymnázia od školního roku 2012/2013. Zpracování osnovy předmětu Fyzika koordinoval Mgr. Jaroslav Bureš. Časová dotace Nižší

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací

Více

5.6 FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS

5.6 FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 5.6 FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 1 5.6.1 FYZIKA 5.6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),

Více

14. Učební osnovy FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS

14. Učební osnovy FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 14. Učební osnovy FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 1 FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),

Více

průřezová témata mezipředmětové vztahy, projekty další poznámky ORV školní výstup téma učivo VVS

průřezová témata mezipředmětové vztahy, projekty další poznámky ORV školní výstup téma učivo VVS VVS ORV školní výstup téma učivo průřezová témata projekty předčasné specializace a přetěžování v jednotlivých sportech dokáže vyjmenovat a uplatňovat principy zdravé výživy a pitného režimu usiluje o

Více

Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky).

Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky). Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky). Vyhledávání informací z matematiky k dovednosti užívat vztahy mezi

Více

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3)

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) 17 Zeměpis Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV a Geografie

Více

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě.

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě. UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

6.8 Fyzika. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.8 Fyzika. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.8 Fyzika 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Fyzika je zařazen jako povinný předmět v 5. 8. ročníku osmiletého studia a 1. 4. ročníku studia čtyřletého.

Více

DODATEK K ŠVP PLATNÝ OD 1. 9. 2011

DODATEK K ŠVP PLATNÝ OD 1. 9. 2011 DODATEK K ŠVP PLATNÝ OD 1. 9. 2011 - Od 1. 9. 2011 v ŠVP pro vyšší stupeň gymnázia a čtyřleté gymnázium je učivo obohaceno o nové výukové programy vytvořené v rámci realizovaného projektu - Zavedení nových

Více

4.5. Člověk a příroda

4.5. Člověk a příroda 4.5. Člověk a příroda 4.5.1. Fyzika Cíle výuky předmětu Ţák by se měl naučit: uţívat základní fyzikální pojmy a také je rozpoznat v reálných situacích zapsat a popřípadě i načrtnout objekt, systém nebo

Více

Školní vzdělávací program. Příloha č. 1. čj: ZŠ/0793/2009-MO, ze dne 24. srpna 2009

Školní vzdělávací program. Příloha č. 1. čj: ZŠ/0793/2009-MO, ze dne 24. srpna 2009 Školní vzdělávací program Příloha č. 1 čj: ZŠ/0793/2009-MO, ze dne 24. srpna 2009 platnost dokumentu od: 1. září 2009 2 Příloha č.1 Školního vzdělávacího programu, čj: ZŠ/0793/2009-MO Mgr. Jaroslav Motejlek

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Osmiletý vzdělávací obor: prima-kvarta Předmět zeměpis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie). Předmět je vyučován od primy do kvarty včetně,

Více

Fyzika prostřednictvím projektově orientovaného studia pro 3. ročník gymnázia

Fyzika prostřednictvím projektově orientovaného studia pro 3. ročník gymnázia Plán volitelného předmětu Fyzika prostřednictvím projektově orientovaného studia pro 3. ročník gymnázia 1. Charakteristika vyučovacího předmětu Volitelný předmět fyzika, který je realizován prostřednictvím

Více

Fyzika F51 volitelný předmět ve 4. ročníku

Fyzika F51 volitelný předmět ve 4. ročníku Fyzika F51 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika patří mezi přírodní vědy. Žáky vede k pochopení, že fyzika je součástí každodenního života a je

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

Učební osnovy 2. stupeň

Učební osnovy 2. stupeň Učební osnovy 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

Dodatek č.1, osnovy volitelných předmětů ke III.dílu ŠVP

Dodatek č.1, osnovy volitelných předmětů ke III.dílu ŠVP Dodatek č.1, osnovy volitelných předmětů ke III.dílu ŠVP Obsah 1. Seminář z českého jazyka a literatury... 3 2. Konverzace v anglickém jazyce... 8 3. Konverzace v německém jazyce... 14 4. Seminář z matematiky...

Více

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Příloha č.2 Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice

12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice 12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice 8. ročník: Žáci mají 2 hodiny volitelných předmětů. Každý předmět je zastoupen jednou hodinou týdně. Jsou vytvořeny dvě skupiny

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů FYZIKA Gymnázium Nový PORG Fyziku vyučujeme na gymnáziu Nový PORG jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Fyziku vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná v rámci předmětu

Více

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu S platností od 1. září 2012 dochází ke změně učebního plánu ŠVP Škola v pohybu pro nekmenové sportovce v rámci sportovní třídy z důvodu realizace

Více

Příloha ze dne 25. 6. 2012

Příloha ze dne 25. 6. 2012 Příloha ze dne 25. 6. 2012 LABYRINT SVĚTA II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ Úprava k 1. 9. 2012 Podpis ředitele školy: Obsah Změny v kapitole 5. Učební

Více