Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru."

Transkript

1 Z Á P I S č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva. Zasedání bylo zahájeno v 19 hodin. Program jednání: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Volba ověřovatelů a zapisovatele 4. Nebytové prostory 5. Dotace 6. Různé 7. Diskuse 8. Usnesení 9. Závěr ad 1) Zahájení Zahájení provedl předsedající starosta Radim Beneš, který přivítal členy zastupitelstva a přítomné spoluobčany. Dále konstatoval, že zastupitelstvo s 10 přítomnými zastupiteli je usnášeníschopné. ad 2) Schválení programu jednání Předsedající nechal hlasovat o tom, zda všichni přítomní souhlasí s navrženým programem jednání. Přijato usnesení č. 48/12: Zastupitelstvo schvaluje navržený program jednání. Pro - 10 Proti - 0 Zdržel se - 0 ad 3) Volba ověřovatelů a zapisovatele Předsedající navrhl zastupitelstvu, aby ověřovatelem zápisu byl pan František Ondřej a pan Zdeněk Mareš, zapisovatelem paní Stanislava Kubíčková Přijato usnesení č. 49/12: Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu pana Františka Ondřeje a pana Zdeňka Mareše, zapisovatele paní Stanislavu Kubíčkovou. Pro - 10 Proti 0 Zdržel se 0 ad 4) Nebytové prostory Hostinec v obci Jižná Starosta provedl kontrolu sálu v obecním hostinci, kde došlo k havárii vody, která zničila parkety v celém sálu spolu s likvidátorem České pojišťovny. Byla o tom pořízena fotodokumentace o skutečném stavu. Protože má tento hostinec pronajatý pan Libor Šíma, zastupitelstvo se dohodlo na přepracování nájemní smlouvy, kde bude jako v ostatních obcích oddělen sál od stávajícího výčepu. Starosta informoval zastupitele, že pan Libor Šíma s novou nájemní smlouvou nesouhlasí a protože není možná dohoda na nových podmínkách pronájmu tohoto nebytového prostoru, zůstává

2 v platnosti původní smlouva, která byla podepsána na dobu určitou 15 let. Obec tedy provede opravu parketové podlahy a maleb. Zastupitelstvo pověřuje starostu a místostarostu a pana Mareše k sepsání předávacího protokolu mezi současným nájemce panem Liborem Šímou a obcí za účelem dočasného předání sálu na dobu oprav a k následnému opětovnému předání opraveného sálu k dalšímu užívání dle původní nájemní smlouvy. Vyklizení prostoru zastupitelé požadují do středy Předání proběhne v 17 hodin. Přijato usnesení č. 50/12: Zastupitelstvo bere na vědomí nesouhlas pana Šímy s novými předloženými nájemními podmínkami. Přijato usnesení č. 51/12: Zastupitelstvo pověřuje starostu a místostarostu a pana Mareše k sepsání předávacího protokolu mezi současným nájemcem panem Liborem Šímou a obcí za účelem dočasného předání sálu na dobu oprav a k následnému opětovnému předání opraveného sálu k dalšímu užívání dle původní nájemní smlouvy. Pro 10 Proti - 0 Zdržel se 0 ad 5) Dotace Vodovod Klenov K výběrovému řízení a vyřízení grantu byla pověřena firma Garanta CZ s.r.o.. Ta obeslala 3 firmy. Do výběrového řízení se nakonec přihlásila firma Š+H Bohunice s.r.o., Temelín 3, Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH, Pražská 495, České Budějovice, Daich spol. s r.o., Železná 366, Tábor, Komunikace-Stavby_Beton, spol. s r.o., H. Kvapilové 421/36, České Budějovice. Vítězem byla firma Komunikace-Stavby_Beton, spol. s r.o., H. Kvapilové 421/36, České Budějovice, která zvítězila s cenou ,- Kč bez DPH a se zárukou 72 měsíců. Přijato usnesení č. 52/12: Zastupitelstvo schvaluje vítěze výběrového řízení na akci Rekonstrukce vodovodu Klenov firmu Komunikace - Stavby_Beton, spol. s r.o., H. Kvapilové 421/36, České Budějovice, která zvítězila s cenou ,- Kč bez DPH a se zárukou 72 měsíců. Rekonstrukce návesního rybníku Pluhův Žďár Původní technologie pokládky byla položení kamenné rovnaniny na sucho. Protože by se povrch nedal dobře čistit, tak byla nabídka přepočítána firmou pana Krňi s Kard. Řečice na položení do betonového lože s vyspárováním. Zastupitelstvo se dohodlo na objednání tohoto díla u pana Antonína Krni za celkovou cenu Přijato usnesení č. 53/12: Zastupitelstvo schvaluje firmu Antonín Krňa za dodavatele dláždění z kamene do betonu na akci Rekonstrukce návesního rybníku Pluhův Žďár. Pro - 9 Proti - 0 Zdržel se 1 (Dvořáček) Výměna koncových svítidel VO Starosta informoval zastupitele, že dochází k testování LED svítidel a po výběru vhodného typu bude osazeno celé VO v Pluhově Žďáru. Oprava fasády kostela v Pluhově Žďáru Starosta jednal o příspěvku na opravu fasády kostela v Pluhově Žďáru s Římskokatolickou farností, kde dotace činí ,- Kč a příspěvek Obce Pluhův Žďár a farnosti ,- Kč v poměru 50/50%. Přijato usnesení č. 54/12: Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na opravu fasády kostela v Pluhově Žďáru Římskokatolické farnosti Kardašova Řečice ve výši ,- Kč.

3 Bezdrátový rozhlas Na základě získání dotace na osazení bezdrátového rozhlasu z MAS Třeboňsko bylo provedeno poptávkové řízení, kde byla obeslána firma František Beneš, Kardašova Řečice, Soft Radio s.r.o. Vodňany, a JD Rozhlasy s.r.o. Vigantice 196. Dále se do poptávky přihlásila firma Bártek Rozhlasy s.r.o., Polesí 418, Valašské Meziříčí. Po vyhodnocení kritérií vyhrává firma František Beneš, Kardašova Řečice Přijato usnesení č. 55/12: Zastupitelstvo schvaluje firmu František Beneš, Kardašova Řečice za dodavatele bezdrátového rozhlasu do místních částí Obce Pluhův Žďár. ad 6) Různé Byla předložena a projednána rozpočtová změna č. 7 a č. 8 dle přílohy. Přijato usnesení č. 56/12: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové změny č. 7 a č. 8 dle přílohy. Bezúplatný převod pozemků z ÚZSVM Starosta jednal s ÚZSVM o bezúplatném převodu komunikací na Obec Pluhův Žďár. K tomu je nutné souhlasu zastupitelstva s převodem. Přijato usnesení č. 57/12: Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod komunikace p.č v k.ú. Pluhův Žďár od ÚZSVM na Obec Pluhův Žďár. Přijato usnesení č. 58/12: Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod komunikací v k.ú. Pluhův Žďár, Jižná, Samosoly, Mostečný, Pohoří, Klenov a Plasná od ÚZSVM na Obec Pluhův Žďár. Přijato usnesení č. 59/12: Zastupitelstvo pověřuje starostu k vyřízení bezúplatných převodů komunikací v k.ú. Pluhův Žďár, Jižná, Samosoly, Mostečný, Pohoří, Klenov a Plasná od ÚZSVM na Obec Pluhův Žďár. Hostinec Klenov O tento nebytový prostor má zájem SDH Klenov. Zastupitelstvo se dohodlo na zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru hostince v obci Klenov. Přijato usnesení č. 60/12: Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru hostince v obci Klenov v budově č.p. 33. Smlouva o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu Přijato usnesení č. 61/12: Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Pluhův Žďár a mezi Hanou a Františkem Smolíkovými a panem Zbyňkem Zajícem na pozemku p.č. v k.ú. Jižná. Smlouva o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu E.ON Distribuce, a.s. předložila Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pod názvem akce Jižná kabel NN na pozemku p.č v k.ú. Jižná. Přijato usnesení č. 62/12: Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pod názvem akce Jižná kabel NN na pozemku p.č v k.ú. Jižná za celkovou částku 5 000,- Kč.

4 Dále je nutné schválit na základě Smlouvy o smlouvě budoucí ze dne Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pod názvem akce Jižná, parc. č. 41/4 kabel NN za dohodnutou částku 5 000,- Kč. Přijato usnesení č. 63/12: Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pod názvem akce Jižná, parc. Č. 41/4 kabel NN za dohodnutou částku 5 000,- Kč. Dále je nutné schválit na základě Smlouvy o smlouvě budoucí ze dne Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pod názvem akce Klenov kabel NN ČOV Obec Klenov za dohodnutou cenu 1 000,- Kč. Přijato usnesení č. 64/12: Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pod názvem akce Klenov kabel NN ČOV Obec Klenov za dohodnutou cenu 1 000,- Kč. Koupě pozemku v obci Mostečný panem Váňou Starosta telefonicky dohodl s panem Korbutem, že se osobně sejde a pokusí se dohodnout s panem Váňou a panem Veselým. Exkurze do dolu Richard SÚRAO pořádá exkurzi dne do bývalé podzemní továrny v bývalém dole Richard na Litoměřicku. Exkurze se mohou zúčastnit i děti, je to s obědem, a zájemci se mohou hlásit do na obecním úřadu. Směna pozemku v Jižné Zastupitelstvo vypsalo zveřejnění záměru směny pozemků pana Dzúra a Obce Pluhův Žďár. Zastupitelstvo se dohodlo na zrušení tohoto záměru a na pověření starosty k jednání se všemi spoluvlastníky pozemků a nabídne směnu pozemků ve vlastnictví Obce za nejnutnější pozemky, které by byly odměřeny geometrickým plánem za účelem zprovoznění veřejné komunikace na pozemcích obce. Zastupitelstvo souhlasí také s případným odkupem těchto pozemků. Termín stanovilo do konce roku Přijato usnesení č. 65/12: Zastupitelstvo ruší záměr směny pozemků pana Dzúra a Obce Pluhův Žďár Přijato usnesení č. 66/12: Zastupitelstvo pověřuje starostu k jednání se všemi spoluvlastníky pozemků a nabídne směnu pozemků ve vlastnictví Obce za nejnutnější pozemky, které by byly odměřeny geometrickým plánem za účelem zprovoznění veřejné komunikace na pozemcích obce. Zastupitelstvo souhlasí také s případným odkupem těchto pozemků. ad 7) Diskuse Diskuse probíhala k jednotlivým bodům. Např. úprava dětského hřiště v Pohoří dovézt zem, vytipovat hřiště pro děti v Samosolech Prověřit u SÚS osazení omezené rychlosti na 30 km pro celou obec Jižná a Pohoří! ad 8) Usnesení Návrh na usnesení přednesl zapisovatel, paní Stanislava Kubíčková. Přijato usnesení č. 67/12: Zastupitelstvo schvaluje usnesení dle jednotlivých bodů.

5 ad 9) Závěr Starosta poděkoval všem přítomným a zastupitelům za účast a jednání ve 21,30 hodin ukončil. V Pluhově Žďáru dne Radim Beneš starosta. Zdeněk Mareš ověřovatel zápisu Aleš Kůrka místostarosta František Ondřej ověřovatel zápisu

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Z á p i s č. 31/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 26.2. 2013 OD 16,30 HODIN

Z á p i s č. 31/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 26.2. 2013 OD 16,30 HODIN Z á p i s č. 31/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 26.2. 2013 OD 16,30 HODIN Přítomni : p. Balogh, p. Bábská, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin

Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2015. konaného dne 19.3.2015 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2015. konaného dne 19.3.2015 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00281/15 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2015

Více

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 22. 06. 2015 od 16:00

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Veřejné zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO)

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Omluveni: 0 Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu Ing. Bc. Zdeňka Smardu a Ing. Josefa Dvořáka.

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu Ing. Bc. Zdeňka Smardu a Ing. Josefa Dvořáka. ZÁ P IS Č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce TetČice, které se konalo v úterý dne 8. 7. 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D., pánové

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. 1 Z á p i s č. 42 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 25.02.2010 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing.

Více

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Mgr.

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 07.04.2010 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 07.04.2010 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 07.04.2010 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek, Stehlík Omluveni: Zapisovatel : Jana

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Zápis - 27. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 29.9.2014. Přítomni: Omluveni: Jan Hojda, Milan Novák Hosté: Program zasedání:

Zápis - 27. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 29.9.2014. Přítomni: Omluveni: Jan Hojda, Milan Novák Hosté: Program zasedání: 1 Zápis - 27. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 29.9.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Rejfek Otakar, Hátle Vítězslav, Hušek Josef, Renata Festová, Petr Černý Omluveni: Jan Hojda,

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:05 h zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 17 občanů, 3 hosté Veřejné

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více