Literatura pro děti a mládež

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Literatura pro děti a mládež"

Transkript

1 Literatura pro děti a mládež Distanční text Olga Kubeczková Obsah 1. Úvod 4 2. Literatura pro děti a mládež v počátcích Počátky Národní obrození Folklor Shrnutí kapitoly o počátcích dětské literatury Žánry literatury pro děti a mládež Folklorní žánry, adaptace lidových látek Malé folklorní žánry Velké folklorní žánry Adaptace lidových látek Současná literatura pro děti a mládež Umělá poezie pro děti a mládež Autorská pohádka Příběhová próza s dětským hrdinou Dívčí román Dobrodružná literatura a její žánrové varianty Historická próza Próza s přírodní tematikou K úkolům 93 1

2 Po prostudování textu budete znát: počátky dětské literatury; žánrovou skladbu dětské literatury; specifické rysy vybraných žánrů dětské literatury; specifické rysy dnešní tvorby pro děti a mládež; některé autory a díla české literatury pro děti a mládež nejen současnosti. Budete schopni: lépe rozumět povaze jednotlivých žánrů dětské literatury; aplikovat teoretické poznatky o žánrech při vlastní četbě dětské literatury; erudovaně číst a analyzovat texty zvláště současné tvorby pro děti; lépe se orientovat v současné tvorbě pro děti a mládež. Získáte: základní informace o dané disciplíně; přehled základní i rozšiřující literatury v oboru; přehled o současné dětské literatuře a jejích autorech. 2

3 Průvodce studiem. Milí kolegové, studenti a příznivci dětské literatury! Distančním textem Literatura pro děti a mládež jsem se pokusila nabídnout ve stručné a přehledné formě některé poznatky, které Vám, jak doufám, pomohou při studiu dané problematiky. (Už proto, že některé podněty vyšly z Vaší strany.) Vedle přehledu nejstarší tvorby věnované dětem se soustřeďuji na dvě tematické oblasti. První představuje pokus o určitou definici jednotlivých žánrů. Stručná a přehledná charakteristika, která si neklade nárok být úplná a samozřejmě bude ve vztahu ke konkrétní tvorbě modifikována, Vám může pomoci k orientaci při samostatné četbě dětské literatury. Druhá tematická oblast chce poukázat na posun v žánrové struktuře, způsobený literárním vývojem. Snažím se tento posun v definici jednotlivých žánrů demonstrovat pouze prezentací současných inovačních tendencí. Je samozřejmé, že k posunům docházelo i dříve. Zvýraznit aktuální trendy v žánrech, jmenovat významné osobnosti současné české tvorby pro děti mi připadalo jako nejvíce odpovídající Vašim potřebám a může být podnětem i pro Váš aktivní přístup ke studiu minulého literárního vývoje. Text je uspořádán tak, aby se Vám s ním dobře pracovalo. Používá značky a grafickou úpravu, která má usnadnit orientaci v něm. Má ambice podnítit Váš zájem, samostatnost, schopnost aplikovat. Má inspirovat. Snad alespoň některým částem textu se to podařilo. Hodně zdaru při studiu Vám upřímně přeje P.S. Další náměty vítám. Olga Kubeczková. V Ostravě

4 1. Úvod Následující distanční text si klade za cíl nabídnout studentům vhled do problematiky literární tvorby určené dětským čtenářům. Vzhledem k obsažnosti tématu je náplň textu pouze selektivní. Snaží se vyjít vstříc potřebám studentů a postihnout některé oblasti tak, aby bylo studium dané problematiky alespoň částečně usnadněno a zpřehledněno. Z oblasti dětské literatury nás budou zajímat: - počátky dětské literatury - žánrová problematika dětské literatury - současný obraz dětské literatury - charakteristika jednotlivých žánrů. Druhá kapitola se pokouší utřídit poznatky o počátcích dětské literatury. Oproti ostatním má tedy výjimečně literárněhistorický ráz. V jejím rámci se však přesto pokoušíme představu literárního vývoje doplnit příklady a úkoly, které vedou studenty k erudované práci s prameny a především k uvažování o dětské literatuře. Třetí kapitola je teoretickým úvodem k následujícím. Postihuje problematiku dětské četby z hlediska různých kritérií. Čtvrtá kapitola je doplněním druhé kapitoly, věnuje se folklorním žánrům v dětské literatuře. Její podkapitola sleduje autorská zpracování folklorních látek ve vztahu k dětskému čtenáři. I zde nabízíme studentům bohatý dokumentační materiál, který umožňuje přímou aplikaci teoretických poznatků. V páté kapitole se soustředíme na obraz současné tvorby věnované dětem. V každé následující kapitole se pak věnujeme obrazu současné tvorby z hlediska jednotlivých žánrů. Šestá až dvanáctá kapitola prezentuje stručnou charakteristiku určitého žánru. K ní připojujeme ukázky, na kterých si studenti mohou teoretické teze ověřit vlastní analýzou. V každé z těchto kapitol student nalezne podnětné úkoly, sekundární literaturu, přehled významných osobností a - jak už bylo řečeno - část věnovanou současným trendům v žánru i s jeho představiteli. V závěru se nabízí několik obecných podnětů k samostatné četbě pramenů (Jak číst...). Každá kapitola distančního textu je doplněna literaturou a stručným shrnutím. Za textem jsou pro orientaci umístěny odpovědi k některým úkolům. Úkoly v jednotlivých kapitolách jsou rozděleny podle užší či volnější vazby k výkladové části textu. Záleží pouze na studentech, zda budou mít chuť si dané poznatky pouze ověřit, aplikovat je (Úkoly 4

5 k textu), nebo zda se jimi nechají inspirovat k další samostatné činnosti (Část pro zájemce, Úkol k zamyšlení). 5

6 2. Literatura pro děti a mládež v počátcích Klíčová slova kapitoly: národní obrození, četba mládeže, intencionální a neintencionální část četby mládeže, mravoučný ráz literatury, folklor 2.1 Počátky Již v nejstarších údobích českého písemnictví můžeme najít ojedinělé rukopisy určené především dětským čtenářům, či lépe posluchačům. Obecně v nich tehdejší společnost prezentovala svou představu výchovy dítěte. Výchovná funkce se projevovala v charakteru takových děl, která nabývala povahy didaktických spisů, souborů rad a příkladů ctnostného života. Vedle toho je třeba zmínit, že stejná funkce se hojně uplatňovala i v poučení dospělých, ve frekvenci formulací životních zásad. Potvrzují to např. bajky a alegorie jako útvary didaktického básnictví. V tomto smyslu se sluší připomenout známé rady k poučení mladých panovníků v době lucemburské vzniká Nová rada Smila Flašky z Pardubic, určená Václavu IV., Theriobulia (Rada zvířat, tiskem 1520) pozdějšího olomouckého biskupa Jana Dubravia, určená Ludvíku Jagellonskému. Dítě bylo nabádáno v duchu křesťanské morálky k poslušnosti a povinné úctě k rodičům, učitelům, dospělým vůbec. Svým posláním byli k autorství daných poučení předurčeni vychovatelé působící zvláště ve šlechtických či panovnických rodinách. Také sami vzdělaní šlechtici, učenci a literáti tíhli k podobnému psaní z praktické potřeby poučit své vlastní potomky. Příkladem může být ve 14. století: - Smil Flaška z Pardubic, kterému je připisována veršovaná Rada otce synovi (u příležitosti předávání zbraně synovi otec uděluje ponaučení ve smyslu zachovávání feudálních zvyků a morálních ctností); - Tomáš Štítný ze Štítného v díle Řeči besední (mají podobu dialogu otce s dětmi a vznikly ze snahy poučit přijatelným způsobem o křesťanské věrouce). V 16. století píše v podobném duchu - Jan Hasištejnský z Lobkovic, bratr humanisty Bohuslava Hasištejského, Zprávu a naučení synu Jaroslavovi (1504) soubor pravidel chování mladého šlechtice. Příklad. T. Štítný: Řeči besední Děti dále tieží: É tatíku, pověz nám o každém o tom! A najprvé, v čem sě dívati božie moci? Otec: Chcete-li v pamět všemohúcí boží moc přivésti k sobě, znamenajte, kak jest to veliká věc vše z ničehož učiniti! Který to móž smysl osieci? Malá-li j moc i najmenší věc z ničehož učiniti? Zdá-liť se to neveliké moci, pomysl, co j nic a co jest něco. Kakť jest to od sebe předaleko! A když by to byla veliká moc, ješto by i jedinú 6

7 věc, a najmenší, mohla z ničehož učiniti, kak jest velice tu moc vážiti, ješto j tak velikú věc a tak mnoho věcí a z ničehož učinila! Pomysl, malá-li jest obora světa všeho i s nebesy vidomými, ješto je vidí tělesné oko, ješto vše tělo. Co pak jest nad to ono nebe křišťálové aneb ono, ješto slóve nebe hnutie prvnieho! Nemluvímť ještě o tom blaženém nebi anjelských kóróv, ale o nižších, o tělesných. Pakli chce kto pomysliti o počtu, co j stvořeného, zečti hvězdy, zečti rozličná zvieřat pokolenie, ješto mají duši živú, každé podlé rodu svého: ono lidé, ono lvové, ono koni, ono skot, ono zvěř polská, ono myši, ono ptáci, ono ryby, ono chrústi, ono múchy, ono žíželi. A co j těch rozličných proměn a co hláv každého pokolenie! Ktož zná všecko neb slýchal, co j ono jiného a ono jiného pokolenie? A co j všech lidí počet a jich vlasóv? Co j pieska? A tak o všem jiném bezčíslných věcí, ješto j v nich bezčíslný počet: v počtu, v mieře, i u váze, v šíři i u výši, v dlúhosti i v hlubokosti. (Lehár, J. Stich, A. Čítanka české literatury 1. Praha: Čs. spisovatel, 1997, s ) Vysvětlivky: osieci obsáhnout; obora světa okrsek světa; zvěř polská polní zvěř; chrústi brouci; Úkol k textu. Jakými prostředky přibližuje autor danou část křesťanské věrouky? V čem odpovídají dětskému posluchači, v čem odpovídají řečové povaze textu? Také nauková literatura měla snahu kladně působit na mladé čtenáře. Za vlády Karla IV. vzniká v české literatuře rozsáhlé slovníkové dílo Bartoloměje z Chlumce, zvaného Klaret (Claretus). Jako správce školy u Sv. Víta v Praze se pokusil se skupinou spolupracovníků vytvořit řadu latinsko-českých veršovaných slovníků, které se týkaly různých vědních oborů a pokoušely se o jejich popularizaci, mimo jiné i tvorbou českého názvosloví. Pro potřeby nově vzniklé univerzity, učitelů a především studentů vzešly z Klaretova pera i studijní příručky a učebnice (např. Ortulus phisologie, znám též jako Fyziologář, v novodobém překladu Ptačí zahrádka). Jejich zvláštností je unikátní propojení naukové (poznávací) a mravoučné funkce textů, resp. hesel v podobě didaktických veršových strof. Ponaučení, která verše obsahují, se týkají nejvíce života a výchovy dětí, ale také obrazu učitelů, rodičů jako jejich vzorů. Snaží se působit příklady řádnými i těmi odstrašujícími. Příklady. Klaret: Housata (1) Trubec (2) Housátko zelené bývá, Trubec je na obtíž úlu, ač husa vždycky je bílá: neb promrhá přespříliš medu: hoši ti chudáci nemoudří budou, učitel, který rozháže jmění, než k rozumu přijdou. se v ničemu změní. (s.18) (s. 20) Kachna (3) Čejka (4) Učí-li kachna svá dítka Čejka když vznáší se polem, je u vody držívá zkrátka: jen knihy!, knihy! zní kolem: učitel dobrými mravy s knihami pod paží spěcháš, má šlechtit svým svěřencům hlavy. leč zhusta je nečteny necháš. (s. 18) (s. 48) (Claretus Ptačí zahrádka. Z latiny přeložila J. Nechutová. Brno: Petrov, 1991.) Úkoly k textu. 1. Všimněte si, jaké postupy autor použil, aby skloubil funkci naukovou a výchovnou. 7

8 2. Charakterizujte, čeho si autor všímá v obrazech zvířat a proč. Podobné funkce, snad s ještě větším úsilím didaktickým, se odrážejí v Klaretově Exempláři. Jak název napovídá, autor se tímto dílem připojil k soudobé středověké tvorbě sbírek exempel, tj. krátkých příkladných historek, sloužících jako ilustrace mravních naučení. I v tomto rukopise sahá pro náměty do světa zvířat, a tak se jeho exempla namnoze blíží bajkám. Vynález knihtisku (1440) umožnil masovější ráz knižní produkce, a tedy i literární komunikace. V českém literárním kontextu sehrál v tomto smyslu pozitivní úlohu Daniel Adam z Veleslavína. Soustředil kolem své tiskárny řadu spisovatelů a překladatelů, podílel se na popularizaci různých vědních oborů. Pro studenty latinských škol vydal rozsáhlé slovníkové dílo. K dětským čtenářům a posluchačům se však díky tisku mohou ve větší míře dostávat také texty původně určené dospělým. Poutavým zpracováním příběhů z národní historie si získala na dlouhá léta oblibu čtenářů Kronika česká Václava Hájka z Libočan. Autor v práci vychází z řady historických pramenů, zpracovává nejen události, ale s vypravěčským mistrovstvím podává také báje a národní pověsti. Přestože se ne vždy drží historické skutečnosti, doplňuje do historie nové časové údaje a pomáhá si vlastními domněnkami, čtenářská obliba zůstala neotřesena ještě v počátcích 19. století. V té době bylo Hájkovo dílo objeveno jako vydatný zdroj inspirace pro mnohé literáty. Vedle naukové prózy (z níž v daném období vynikala právě historiografie), vedle didaktizující, mravokárné literatury (viz výše Jan Hasištejnský z Lobkovic) pěstovala humanistická literatura také cestopis. I tento žánr nacházel odezvu v četbě mládeže, protože reflektoval její touhu poznávat exotická prostředí a naplňoval funkce poznávací a zábavné. Dobrodružný charakter, pestrost dějů, napětí to vše bylo dokonalým protipólem mentorujícímu, často suchopárnému stylu výchovných textů. Z cestopisných spisů uveďme alespoň Příhody Václava Vratislava z Mitrovic (tiskem až 1777). Autor v nich prostým způsobem zaznamenal svou cestu do Cařihradu a zejména delší pobyt členů výpravy ve vězení. O kvalitách knihy svědčí fakt, že ji obrozenecký nakladatel V. M. Kramerius zařadil do seznamu četby vhodné pro mládež. Z období humanistického písemnictví nelze vyjímat literární činnost Jednoty bratrské, která se pokoušela propojit náboženské působení s úsilím vzdělávacím. Její nejvýraznější osobností se stal Jan Blahoslav. Svým dílem zasáhl do řady různorodých oblastí (teologické, historiografické apod.). Z praktických potřeb církevní komunity věnoval pozornost i výchově a vzdělání - studentům teologie byly věnovány spisy z oblasti jazyka a 8

9 hudební nauky Gramatika česká (1571) a Musica (1558). Stejné poslání, jaké se Jednota bratrská snažila naplňovat v daném období, se v jejích pracích udržuje i v následujícím 17. století za působení Jana Amose Komenského. Jeho nesporné zásluhy o adekvátní, citlivý výchovný a vzdělávací přístup k osobnosti dítěte se projevil řadou didaktických spisů. Informatorium školy mateřské (asi kolem roku 1630) je sice určeno především matkám a chůvám pro jejich praktické potřeby vychovatelů, ale podává cenné poznatky o duševním vývoji dítěte, o všestranné předškolní výchově. Při vychovatelské činnosti má podle Komenského velkou roli sehrát také umění, zejména literatura a hudba, lidová slovesnost. Jeho Informatorium proto obsahuje rady autorům píšícím pro děti předškolního věku. Vedle toho spis prezentuje příkladné obrazy šťastného rodinného života, obrazy venkovského prostředí s jeho lidovou kulturou prostředkovanou hrami a písněmi. Následující ukázka se Komenskému připisuje, i z toho důvodu, že ji dodatečně vepsal do svého Informatoria. Příklad. J. A. Komenský: Ukolébavka Spi, mé milé poupě, Anjel boží z nebe spi, malé holoubě, opatrujž mi tebe spi mi dobrou chvíli, aby čistě spalo, hodinu, tři čtyry, ve zdraví zas vstalo děťátko. děťátko. (Plch, J. Antologie ze starší české literatury. Praha: SPN, 1986, s. 210.) Úkol k textu. Povšimněte si, jak je také text ukolébavky prostoupen duchem náboženské lyriky. S jakým útvarem Komenský ukolébavku propojuje? O další prvenství se vedle zájmu o vedení nejmenších Komenský zasloužil ve spise Orbis sensualium pictus (1658, svět smyslů obrazem ). První obrázková knížka pro děti se snažila seznámit s okolím dítěte v německém a latinském jazyce. Obrázek i slovní označení zobrazované věci bylo označeno číslicí, aby dítě lépe pochopilo i ty jevy, které mu byly dosud neznámé. Později se spis dočkal i úprav do jiných jazyků (např. u nás ji v r k vydání v latinsko-německo-česko-polsko-francouzském znění připravil Josef Chmela). Právě z této knihy pochází slavný Komenského výrok Veni, puer, sapere (Pojď, hochu, uč se moudrým býti). Evangelické literární baroko (kam řadíme literární tvorbu J. A. Komenského) je ve své představě o působení psaného i mluveného slova zajedno s barokem katolickým. Barokní literární produkce si klade za cíl propojit funkci naučnou, mravokárnou, či zábavní vždy s potřebami církve. Zřetel k působení křesťanské věrouky se odráží ve všech žánrových formách, které se staly tehdy produktivními. Z hlediska vlivu literární tvorby na mládež se 9

10 jeví jako zvláště účinné působení duchovní písně. Barokní kancionály se mimo jiné tematicky soustřeďují na narození a dětství Ježíše Krista. Takové písně nabízejí často obraz matky a dítěte, poukazují na jejich harmonický vztah, přizpůsobují svůj slovník dětské postavě. Za rozsáhlou tvorbu uveďme alespoň dodnes živou písňovou tvorbu varhaníka a hudebního skladatele Adama Michny z Otradovic. Jeho dvě rozsáhlá kancionálová díla Česká mariánská muzika (1647) a Svatoroční muzika (1661) obsahují oddíly věnované času Vánoc, a tedy představě narození dítěte. Odtud pochází dodnes živá Michnova píseň Vánoční noc se známým nápěvem Chtíc, aby spal. Bylo by však nespravedlivé neupozornit na další důležitý, dlouhou dobu přezíraný rys barokní kultury. Přes silnou tendenci náboženskovýchovnou, nelze přehlédnout snahy katolických vzdělanců působit kladně na rozvoj spisovného českého jazyka. V tomto smyslu barokní období vyprodukovalo celou řadu mluvnických příruček, které se snažily upevňovat znalosti češtiny a jejích zákonitostí a měly tedy didaktickovzdělávací funkci. Příkladem může být tzv. Žáček (Výborný dobrý způsob, jak se má dobře po česku psáti neb tisknouti, 1668) jezuity Václava Matěje Šteyera. Zkrácený název získal spis pro svou příznačnou formu žákových otázek a učitelových odpovědí. Shrnutí podkapitoly. Literární produkce určená výhradně dětskému příjemci nenabyla až do období 18. století potřebného rozsahu a odpovídajících kvalit. Příčiny spočívají v malém zájmu o specifické potřeby dětské osobnosti, v omezené distribuci knih, a tedy i v omezené možnosti působení knihy na dítě, v chybějící institucionalizaci a systematizaci vzdělávání. To vše za podmínek, kdy je vzdělání dopřáno jen části společnosti. Autorství textů, které lze zařadit do kontextu dětské literatury, je přisouzeno zejména vychovatelům. Kromě většinou mravokárných spisů, které se výslovně obracejí k mládeži, můžeme dále jen hypoteticky uvažovat o čtenářské oblibě určité části literatury určené dospělým. Mohly by to být obecně takové texty, které nějakým způsobem odpovídají čtenářskému očekávání dětského recipienta (např. poutavý příběh, který nabízejí cestopisy). Jistotného poznání se však lze dobrat jen stěží. Úkoly. Prostudujte kapitolu a doplňte chybějící informace: 1. V předobrozenském období plnila literatura pro mládež, respektive četba mládeže především funkce K žánrům a žánrovým formám, které v daném údobí fungovaly v četbě mládeže, patřily Adekvátní přístup k dítěti, napovídající pochopení pro specifické potřeby jeho vývoje ve své tvorbě projevovali... 10

11 2.2 Národní obrození Období, která u nás předcházela osvícenským snahám rodícího se národního obrození, nevytvářela dostatečné podmínky pro vznik umělecké tvorby pro děti a mládež. Teprve v tiscích, které vznikaly v průběhu 2. poloviny 18. století, můžeme hledat skutečné předpoklady dětské literatury uvažující již potřeby osobnostního vývoje dítěte. V kontinuitě se starší českou literaturou však i zde sehrává svou roli vzdělávání, výchova, církev, literatura dospělých. Průkopnicky zní následující slova učitele Jakuba Jana Ryby: Při čtení musíme volit knihy nebo krátká pojednání, nejčastěji však krátké příběhy, které jsou přiměřené chápavosti dětí, neboť současné školní knihy nejsou psány pro děti, chci říci, že nedovedou se přiblížit dětské duši, a proto má učitel mnoho práce, aby učinil čtoucím každé slovo pochopitelným. (Tenčík, F. Četba mládeže v počátcích obrození. Praha: SNDK, 1962, s. 46) Literární vědec František Tenčík se ve své monografii pokouší nastínit obraz literatury pro děti a mládež za obrození hlediskem pojmu četba mládeže (Tenčík, 1962). Tento termín mu napomáhá odhalit skutečný čtenářský konzum mládeže, tzn. jak tvorbu určenou těmto recipientům (intencionální část četby), tak tvorbu určenou dospělým (neintencionální část četby). Četbu mládeže v době národního obrození tvoří: 1. intencionální část A) spisy vzniklé z potřeby výchovněvzdělávací, mravoučné, náboženskovýchovné původní práce, překlady, úpravy cizojazyčných textů B) dětský folklor, ohlasová poezie 2. neintencionální část C) zábavná četba pololidová, lidová tvorba, překlady, úpravy cizojazyčných textů D) nová vydání děl starší české literatury E) básnická tvorba lidová, ohlasová, umělá F) vzdělávací tvorba pro dospělé A) spisy vzniklé z potřeby výchovněvzdělávací, mravoučné, náboženskovýchovné Jedním z úkolů národního obrození bylo řešení otázek vzdělávání, systému školství dostupného všem, prosazování češtiny jako výukového jazyka. V tomto směru bylo úsilí obrozenců podpořeno řadou školských reforem, s nimiž se prosazuje oficiální politika tereziánské a josefinské éry (např. byly zřízeny triviální školy ve městech i na vesnicích). 11

12 Literatura z tohoto hlediska slouží jako pomůcka školní a mimoškolní výchovy. Neklade si jiné než výchovné a vzdělávací cíle. Vzniká z potřeb a iniciativy učitelů, vychovatelů, katechetů. K typickým žánrovým formám patří soubory zásad, pravidel mravnosti, mravoučných naučení v příkladech, dále příběhy pro poučení. Z výčtu je patrné, že tato část literatury nebyla vyhledávanou, nýbrž vnucovanou četbou, prezentovanou nejvíce v procesu výchovy. Její obsah směřoval k strohé prezentaci morálních zásad, byl doplněn neživotnými příklady a vyjádřen strojeným, dětskému posluchači nepřizpůsobeným jazykem. Vedle původní tvorby autoři často vycházejí z německých předloh, překládají je či adaptují do domácího prostředí. Uveďme několik příkladů: - z řad Puchmajerovy básnické školy se o původní povídku pro mládež pokoušel Vojtěch Nejedlý v titulu Ladislav a dítky jeho (1807). Sloh této mravokárné práce svým čtenářům sice neodpovídá, ale přesto v ní najdeme pozoruhodnou kompozici. Sled příběhů Ladislavovy rodiny a těch, s nimiž se setkává, prokládá autor rozmlouváním otce s dětmi, vyvozováním varování a ponaučení; - Václav Matěj Kramerius navazuje na práce předcházejících období. Nejprve pro poučení vlastních potomků vytvořil spis Zrcadlo šlechetnosti pro mládež českou (1805). Vedle pestré skladby žánrů obsahuje pasáže ze starší literatury, z antických spisů i bible. Ze snahy o usměrňování čtenářského zájmu mládeže doplnil Kramerius svůj text seznamy, ve kterých doporučil mládeži řadu knížek původně určených dospělým; - do okruhu Krameriových spolupracovníků patřil také František Jan Tomsa. Ve svých pracích pro děti často čerpal z německých předloh. Ukázkou sbírky naučných příkladů mohou být jeho Nešťastné příhody k výstraze nezkušené mládeži (celý název ještě doplňuje v pronikavých příkladech a 16 obrazích, kteří je vysvětlují) (1794). Tomsa zde užívá zvláště formy dialogizované besedy, a snaží se tak o živý kontakt s dětským posluchačem. Část pro zájemce. Další autoři mravoučné literatury: Jan Rulík, Jan Prokop, František Doucha (tento autor vynikal v 2. pol. 19. stol. výraznou aktivitou v psaní i překládání básnických a prozaických knih pro děti. Po vzoru Komenského se pokusil o vytvoření obrázkové knihy z textem, která předjímala moderní leporelo.) Linie mravoučné tvorby se zvláště v pracích pedagogů udržovala po celé 19. století, ukázala se však jako málo produktivní, nevedoucí ke zkvalitnění dětské literatury. 12

13 B) dětský folklor, ohlasová poezie Cennější částí četby mládeže byl přirozeně vnímaný a přijímaný dětský folklor, který bude předmětem zájmu v samostatné kapitole. Navázat na jeho kvality chtěla poezie ohlasová. Metoda, kterou autoři používali, vycházela z důkladné znalosti poetiky lidového verše a měla vést k jeho dokonalému napodobení. Zároveň se také snažila o ztvárnění aktuálních témat. V kontextu dětské literatury šel cestou ohlasu katolický kněz Karel Alois Vinařický. Ve svých básničkách odráží obraz dětství ve hře, v poznávání zvířat i lidí, v životě rodiny. Nejlepším důkazem kvalit jeho ohlasové tvorby je fakt, že řada písní zlidověla (např. Hra na vojáky). Z jeho souborů jmenujme alespoň první Kytka, dárek malým čtenářům (1842). Vedle sbírek ohlasové poezie dokládá svůj zájem o všestranné vedení mládeže také autorstvím čítanek (např. Čítanka malých) a kritickým uvažováním nad literaturou pro mládež. Jako jeden z prvních si uvědomuje potřebu osamostatnění této části z národní literatury. Příklad. K. A. Vinařický: Píseň o nedbalém žáku Ivánku náš, copak děláš? Domů běžel, kde by ji měl; Tys pořád ospalý, k učení nedbalý, dlouho hledal kolem, až ji pak pod stolem co z toho máš? pozdě našel. Vstaň a se mej, vlasy česej, Ivánku náš, copak děláš? honem oblékni se, poklekni, modli se, Děti jdou ze školy, ty teprv do školy do školy spěj! se kolébáš? (..) Ivánek hle, do školy jde, Styděl se pak loudavý žák; - prázdnou má taštičku, zapomněl na knížku potom byl pilnější, k učení hbitější, v komůrce své. hodný školák. (Polák, J.: Přehledné dějiny české literatury pro děti a mládež a četby mládeže. Praha: SPN, 1987, s. 144.) Úkoly k textu. 1. V čem odpovídá ukázka lidové tvorbě, v čem naplňuje formu písně? 2. Čím se blíží předcházející linii mravoučné? 3. Jaký obraz dítěte je v básni prezentován? Jaký poměr k němu demonstruje mluvčí básně? C) zábavná četba Nezáživnou, málo poutavou literaturu mravokárného charakteru se mládež pokoušela kompenzovat zábavným čtivem. Nejprve v lidovém prostředí a později i prostřednictvím Krameriových tisků (Kramerius vydává v tomto smyslu např. Arabské pohádky, Ribrcol na Krkonošských horách) vstřebávala lidové pohádkové, pověsťové látky. 13

14 Exotické náměty prostředkovaly překlady zvláště z německých originálů. Velké oblibě se těšily příběhy z dalekých krajin, které byly doplněny novým typem dobrodružného vyprávění, tzv. robinzonádami. K českému čtenáři se dostává tato látka v Krameriově titulu Mladší Robinson (celý název ještě doplňuje knížka zvláštní šlechetné mládeži české ku poučení a vyražení, 1808). Jedná se o překlad z německého originálu. J. H. Campe přetvořil původní defoevskou látku v typ výchovného románu. K pobavení širokých lidových vrstev v dané době také sloužily knížky lidového čtení. Měly především nabízet dobře srozumitelnou četbu, nesledovaly naplnění vysokých uměleckých kvalit. Náměty těchto vyprávění měly mezinárodní charakter, vycházely např. z renesančních tisků nebo z her W. Shakespeara. U nás patřily k nejznámějším povídky o Enšpíglu, Meluzíně, Brunclíkovi, Fortunátovi. Vedle tohoto typu vyprávění se ke slovu hlásí také rytířské povídky, často situované do domácího prostředí (např. Zazděná slečna aneb Podivné příhody Marie z Hohenturu, 1794). Další zdroje. K bližšímu seznámení s charakterem knížek lidového čtení mohou posloužit tyto tituly: Kramerius, V. M. a jiní Zazděná slečna a jiné příhody pro vyražení. Praha: Čs. spisovatel, Kramerius, V. R. Knížky lidového čtení. Praha: Odeon, Úkol k textu. V následující ukázce si všimněte, jak se knížky lidového čtení snažily navázat živý kontakt se čtenáři, udržet jejich pozornost, podat příběh člověka, který je jim blízký svými prožitky i prostředím, v němž se pohybuje. Vedle poutavého děje lze v těchto textech najít mnohá poučení. Příklad. V. M. Kramerius: Dobrá rada v potřebě anebo Vypsání života Davida Opatrného (..) Můj otec umřel, když mně bylo třinácte let. Měl tu chybu na sobě, že byl drobet nedbalý; a protož po sobě nic jiného nezanechal než tu cestu, po kteréž na věčnost odšel. Má matka pozůstala s třemi dětmi na sirobu a já byl z nich nejstarší. Že byla chudá, právě jako žebračka, nemohla nás uživiti; (..) To trvalo několik týhodnů; vyžebral jsem každý den, někdy víc a někdy méně; a zkrátka říci, tak jsem žebrotě přivykl, že ze mne, jak to nyní vidím, nic jiného nemohlo být než povaleč, tulák a slovem daremní člověk. Však ale Bůh, ten laskavý otec, podivně mne od té cesty odvrátil, po které jsem posavad k mé budoucí, snad časné i věčné zkáze kráčel. Jednou přijdu do vsi Sklenčic; tu slyším, že sklenčický milostpán den svého narození slaví. Hej, myslím si, to bude trefa, jistě několik grošů uštveš. Jen považte, dobří lidé, jakou smělost má takový člověk, který se zoumyslna na žebrotu oddá a řemeslo z ní sobě dělá. (..) Měl jsem panský oběd a sloužili mně co nějakému pánu. To mé naděje posilnilo, že jistě s prázdnem neodejdu; ano již jako bych viděl, že mi jedni po groši, druzí po dvou a jiní i po sedmíku dávají. Milé děti, pamatujte sobě tu povahu lenocha, že nic jiného nemyslí a o nic jiného se nestará, než aby bez práce a přece dobře živ byl. Ale ta naděje velice mne zklamala. Asi v půlhodině po obědě přijde milostpán do čeledníku, pohlídne mi ostře do očí a praví: Milý synu, medle proč žebráš? (..) I ptá se mne: Cožpak nechceš, aby z tebe někdy poctivý a dokonalý muž byl? Nebylo by ti mílo, abys někdy svou chalupu a zahradu měl? Aneb aspoň abys měl svou postel, na které bys odpočinouti a potom 14

15 někdy i umříti mohl? Chceš vždycky být tulákem a omrzelým člověkem, před nímž lidé dvéře i okna zavírají, když ho jen zdaleka vidí? Vidíte, moji dobří lidé, tak ke mně ten pán mluvil. Ta laskavá slova, neb jsem potom poznal, že právě jako dobrý otec ke mně mluvil, tak mnou pohnula, že jsem se do srdečného pláče dal. (..) Jak starý jsi? ptal se mne; a když jsem mu řekl, že třinácte let, usmívaje se praví: Tak můžeš aspoň ještě padesáte let živ býti. Vynaložíš-li dobře svůj mladý věk, hleď, jak mnoho dobrého se naučit i způsobit můžeš. Vidíš, kdo chce dobře a s svým prospěchem světa zakusit, není jiné pomoci, než aby svůj čas dobře vynaložil. Medle chceš-li tak učinit? Ale já nevím, jak bych to začal, odpovím mu. Tak dobře, řekl milostpán, já tě tomu naučím. Dnes jdi na nocleh do hospody a zejtra přijď ke mně. Druhý den přijdu k milostpánu; byl tu sedlák a milostpán mne zhlídna praví: To jest ten pacholík! a mně řekl: Nyní, Davide, chceš-li svůj čas dobře vynaložit, dám tě k tomu poctivému muži. Již jsem s ním mluvil, co všecko činit budeš, abys svůj čas dobře vynaložil. Poslechneš-li nebude ti to na škodu; pakli neposlechneš, tak ti pomoci nemohu a nejen víc u mne chleba nemáš, ale také zakáži na celém statku na celém statku, aby ti žádný nic nedal, a kam přijdeš do stavení, aby tě hned vyhnal. (..) (Kramerius, V. M. a jiní Zazděná slečna a jiné příhody pro vyražení. Praha: Čs. spisovatel, 1980, s ) D) nová vydání děl starší české literatury Taktéž zásluhou V. M. Krameria a jeho České expedice se mládež může seznamovat s řadou děl starší české literatury, která v době nedostatku původní soudobé tvorby může působit svým výchovným zaměřením. Jako příklad lze uvést Naučení mladému hospodáři (1. vyd. 1586) humanisty Šimona Lomnického z Budče. Daný text vyhovoval praktickému cíli vést mládež k její budoucí zemědělské a průmyslové práci. E) básnická tvorba lidová, ohlasová, umělá Na nesporné kvality lidové slovesnosti se snažila navázat ohlasová tvorba K. A. Vinařického a F. L. Čelakovského. Zatímco Vinařický navazoval především na dětský folklor (viz výše), Čelakovský vnímal odkaz folkloru celistvě. Jeho Ohlasy písní ruských (1829) a Ohlasy písní českých (1839) měly postihnout charakter lidové poezie daného národa. Vyhovovaly četbě mládeže srozumitelným slovníkem a podmanivou povahou písně. V obou sbírkách najdeme též básně o dětech a pro děti. Příklad. F. J. Čelakovský: Dětská Pověz mi, holátko, Pověz mi, holátko, zlaté pacholátko, zlaté pacholátko, u koho rád se chováš? koho nejradši líbáš? U mého tatíčka, Matinku, matinku, děláme koníčka, má hladkou hubinku, houpity, houpity, hou. tatíčkova píchá. Pověz mi, holátko, zlaté pacholátko, po kom se ti stýskává? Po vás, má babičko, hruštičku, jablíčko v kapsáři míváte, 15

16 pro mne je chováte. (Čelakovský, F. J. Ohlasy písní ruských a písní českých. Praha: Rudé právo, 1956, s vyd.) Úkol k textu. 1. Poté, co prostudujete základní rysy lidové slovesnosti (podkapitola 2.3 a kapitola 4.), srovnejte s danou ukázkou. Kterými postupy odpovídá povaze lidové tvorby? 2. Čím vychází vstříc dětskému vnímateli? Umělá básnická tvorba se v době národního obrození realizovala zvláště ve formě bajek. Tento útvar jednak umožnil opřít se o ezopskou či lafontainovskou tradici (i překlady), jednak prostřednictvím krátkého poutavého příběhu přinášel jisté poučení. Navíc fungoval jako platforma pro alegorický náhled současného dění. Čtenářskou oblibu si získaly kupříkladu Ezopovy bajky (1815) Václava Rodomila Krameria, syna zakladatele České expedice, nebo veršované bajky zařazené do básnických almanachů Antonína Jaroslava Puchmajera. V nich bychom našli i verše určené přímo dětskému čtenáři (např. báseň Předlička V. Nejedlého). Příklad. V. Nejedlý: Předlička Hodně přeďte, (...) práce hleďte, Honem přede, milé sestřičky! nitky vede, Každý řekne: jak by krájel med Toť jsou pěkné Kolo bručí, pilné dívčičky! dívka zvučí, (...) jak by obě sved. Jak je mílo, jde-li dílo, Tu se dívá, sobě poskočit; radost mívá zpívat česky dobrá matinka; k práci hezky tys má zlatá, zas se přitočit. boubelatá, praví, dívčinka! (Polák, J.: Přehledné dějiny české literatury pro děti a mládež a četby mládeže. Praha: SPN, 1987, s. 123.) Úkol k textu. 1. Citovaná báseň je mimo jiné také dokumentem soudobého vnímání role dítěte ve společnosti. Formulujte, jaká představa o dítěti se tu prezentuje. 2. Autor sleduje textem určité výchovné cíle. Uveďte jaké a dále jaké prostředky k jejich ztvárnění využívá? F) vzdělávací tvorba pro dospělé 16

17 Obrozenská literatura si v duchu osvícenských snah klade úkol vzdělávat a vychovávat nejen mládež, ale společnost vůbec. Podpora všeobecného vzdělání se v této době chápe jako výrazně vlastenecký počin. I v tomto ohledu sehrála svou roli v době národního obrození organizátorská a editorská osobnost Václava Matěje Krameria. Ve výběru tisků, ve vedení svých novin (Krameriusovy c. k. pražské poštovské noviny, později Krameriusovy c. k. vlastenské noviny) sledoval cíle vlastenecké, výchovné, vzdělávací. Seznamoval s tématy ryze praktickými (práce v hospodářství) i s tématy národně buditelskými (české dějiny). Pod vlivem Josefa Dobrovského dbal o jazykovou kulturu a o živé povědomí literárního dědictví. Shrnutí podkapitoly. Teprve v literární tvorbě národního obrození můžeme hledat skutečné počátky literatury pro děti a mládež a uvědomělé snahy podílet se na všestranném rozvoji dětské osobnosti. Z předchozích období zachovává i obrozenská tvorba pro mládež funkce výchovné a vzdělávací. Nově se však pokouší o umělecké ztvárnění a estetické působení na dítě. K tomu mají napomoci nejen literární snahy ze strany skutečných literárních tvůrců, ale i určitá žánrová pestrost, která se v tvorbě daného období uplatňuje. Přes očividné snahy obrozenců je třeba také poukázat na přetrvávající nedostatek původní české tvorby. Stále v soudobé produkci převažují překlady a úpravy cizích látek. Úkoly. 1. Prostudujte kapitolu a uveďte, jaké žánrové formy se v daném období v četbě mládeže prosadily. 2. Jaké básnické osobnosti se mimo jiné pokusily o zkvalitnění tvorby pro děti a jakými prostředky? 2.3 Folklor Samostatnou kapitolu tvoří v kontextu počátků dětské literatury folklorní slovesná tvorba. Vznikala nezávisle na psané tvorbě, v počátcích raného středověku ji dokonce předcházela. Vyvíjela se bezprostředně z potřeb lidové společnosti. V jejím rámci také tvořila pozadí přirozeného vývoje dětské osobnosti. Lidová slovesnost měla pro danou komunitu nejeden význam. Vedle funkce zábavné a estetické plnily některé žánry také funkce magické, obřadné a funkce ponaučení. V rámci tzv. dětské folkloru se vyvíjely specifické žánrové formy s funkcí praktickou a herní. Úkol. Přestože jsme dosud nejmenovali jednotlivé žánry lidové slovesnosti, předpokládáme obecnou znalost alespoň některých z nich. Uvažujte již nyní, jaké funkce jednotlivé žánry mohly plnit. Uveďte příklady ke jmenovaným funkcím. 17

18 Vývojem prošel také vztah literární tvorby k fokloru. V době obrozenské se sice zesiluje zájem o slovesné projevy, ale zpočátku jsou vnímány jako škodlivé, v protikladu k mravoučným, vzdělávacím, osvícenským tendencím. Obrozenská tvorba se kupříkladu snažila čelit různým lidovým pověrám. Dále folklor odporoval úsilí o jednotný spisovný jazyk jako prostředek národní kultury. Na druhé straně právě k podpoře výchovné funkce postupně začíná umělá tvorba využívat některých projevů lidové slovesnosti (např. vkládáním přísloví do textů, do ponaučení v bajkách). Další fází je snaha učinit folklor předmětem odborného zájmu sběratelů a národopisců. Teprve v dalším stadiu je foklor uznán jako specifický estetický vzor umělé tvorby (viz ohlasy), jako hodnota národní jedinečnosti. Úkol k zamyšlení. Pojem folklor využíváme v několika významech. Ujasněte si je a zamyslete se nad tím, proč je třeba v souvislosti s literární tvorbou uvádět přívlastek slovesný folklor či folklorní slovesná tvorba. Jednotlivým folklorním žánrům budeme věnovat pozornost v samostatné kapitole, zde alespoň uveďme obecné charakteristické rysy slovesného folkloru: - anonymní autorství folklorní skladby - interpretace souvisí s ústním podáním; významná je role interpreta skladby, přijetí a udržení skladby v povědomí lidové společnosti závisí na jeho schopnostech a nadání, ale i na situaci - kolektivita projevuje se trojím způsobem: A) skladba odpovídá představám lidového kolektivu (z hlediska volby tématu, výrazových prostředků, ideového vyznění); B) zásluhou kolektivu se skladba udržuje, šíří, a to zvl. při nějaké kolektivní příležitosti; C) lidový kolektiv funguje jako kritický faktor, zpětná vazba při interpretaci díla - variabilita a improvizovanost projevu tendence slovesného folkloru k vytváření variant (dána ústním šířením) skladba se umělecky tříbí, každý další vypravěč do ní vkládá vlastní invenci - synkretičnost projevuje se trojím způsobem: A) v jednom slovesném tvaru se projevují různé žánrové postupy (např. v pohádce hádanka, přísloví, píseň); B) v interpretaci je vedle obsahu důležitý i způsob podání, tj. využití výrazových prostředků (mimika, hlas, gesta); 18

19 C) slovo často působí ve spojení s hudbou, pohybem (př. dětské hry) - zpravidla nevelký rozsah - dáno formou tradování a šíření; výjimkou jsou bohatýrské epické zpěvy a pohádky i ony však mají přehledně členěný děj - schematičnost, šablonovitost jedná se o využívání různých stereotypů (v kompozici, v obrazných prostředcích apod.), různých formulí; souvisí s potřebou snadné zapamatovatelnosti skladby - regionální a místní diferenciace lidové slovesnosti projevuje se ve využití dialektu - tradičnost folklorní skladba (nebo ustálené motivy, syžety) se udržuje v povědomí lidové společnosti i po několik století Tradičnosti časem nabyla také složka tematická a výrazová. K typickým tematickým okruhům patří: - vztah k přírodě - paralela lidského a přírodního světa - antropomorfizace přírodních dějů - zobrazení lidských vztahů, citů, nálad - člověk ve vztahu ke své práci a lidové komunitě - lidové projevy křesťanství Mezi umělecké prostředky lidových slovesných útvarů náleží: - dialogická a kontaktní povaha skladeb odpovídá kolektivní povaze slovesných projevů, udržuje pozornost posluchače - přímá pojmenování - obrazná pojmenování - jen z okruhu nejběžnějších zkušeností a vždy napomáhající konkrétnosti výrazu (např. jednoduché metafory, přirovnání) - opakovací figury, refrén také tyto prostředky vedle podpory rytmičnosti napomáhají snadnému zapamatování, a tedy i šíření skladby - z dalších např. paralelismus, kontrast, stálé i zdobné epiteton Úkol k textům. V následujících ukázkách vyhledejte alespoň některé z charakteristických projevů lidové slovesné tvorby. Uvažujte dále nad tím, jak asi v interpretaci mohlo být v různých okamžicích využito výrazových prostředků (např. síly a výšky hlasu, intonace, tempa řeči, mimiky, gestikulace). Příklad. Ohnivý sloup 19

20 Po jednom lese chodíval ohnivý sloup. Nikdo se ho nebál, ani děti, protože nikomu neublížil. Ba, když šel někdo lesem a bylo tma, ještě si na něj zavolal: Kdyby tu byl hořatej, ten by mi posvítil! A hned tu byl ohnivý sloup a vyvedl ho z lesa. Tak tu vodil mnoho let, až jednou jel lesem mlynář. Bylo tma jako v pytli, že nemohl ani z lesa vyjet. Tu si povídá: Kdyby tu byl hořatej, ten by mi posvítil! A hned stál hořatej před ním a vyvedl ho z lesa na pravou cestu. Mlynář mu poděkoval a povídá: Pozdrav tě Pán Bůh, Bůh tě vysvoboď! A sloup odpověděl: Tys mě vysvobodil, na to slovo jsem již dlouho čekal. Ztratil se a od té doby se již v lesích neukázal. Z Vysočiny Příklad. Víly Jednou pásl jeden pastýř při měsíčku koně pod hřbitovem. Najednou slyší z dálky zpívat a ten zpěv se k němu víc a víc přibližoval. Myslil si, snad se to děvčata v poli dlouho zdržela a teprve teď se vracejí domů. Ale to byly víly. A když zpěv nepřestával, zavolal v tu stranu, odkud se ten zpěv nesl: Hej, vy tam, co tak pozdě? Ale víly ho neslyšely, jenom zpívaly: Bude mor, bude mor, budou ženy mříti, budou odumírat svoje drobné děti. Toho se pastýř ulekl a už se mu nechtělo na víly volat. Přikrčil se pod keříček a čekal, co bude dál. Vzadu za vílami belhala se křivá smrt a řekla: Hm, kdyby tak ty ženy znaly lék proti moru, ani jedna by neumřela. Tu se jedna víla obrátí a povídá: A jaký je to lék? Když budou pít bedrník, černobýl a hadí kořen, ani jedna neumře. Jen to smrt dořekla, zazpíval ve vsi kohout a všechny víly i ta smrt se rázem ztratily. Z moravských kopanic (Plicka, K. Volf, F. Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách. Léto. Praha: Družstevní práce, 1950, s. 120, 121.) Vysvětlivky: budou odumírat budou umírat svým drobným dětem Příklad. (1) (2) Když začne skřivánek povrzávat, Huso, huso divá, nechce se z postele ráno vstávat. kdes tak dlouho byla? Zavrzá ponejprv, probudím se, Byla jsem já na potoce, zavrzá podruhý, obrátím se, myla jsem si nohy, ruce, zavrzá potřetí, den je bílý: abych byla bílá tenkrát už musím vstát, lidi milí! jako sníh a křída. (Plicka, K. Ptáci, naši přátelé. Praha: Panorama, 1990, s. 63, 89.) Z hlediska odlišných kritérií lze lidové slovesné projevy různě třídit. Klasifikace folklorních skladeb může vycházet: A) z původu: vesnický a městský folklor (někdy se ještě vyděluje dělnický převzal repertoár vesnický, který odpovídal ideám dělnictva) B) z žánrového zastoupení: folklorní lyrika (píseň, milostná lyrika, ukolébavka), folklorní epika veršovaná (hrdinská píseň, balada) a prozaická (báje, pověst, pohádka, pověrečná povídka), folklorní drama (selské divadlo, zpěvohra) C) z rozsahu: malé (píseň, říkadlo, hádanka, ukolébavka) a velké folklorní žánry (pohádka, pověst, báje, legenda, pověrečná povídka, povídka ze života) 20

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která podává

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 13 České národní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 1. POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Umění. Umění: tvoří-li člověk krásné věci Máme různé typy umění: Nás bude zajímat především literatura

Umění. Umění: tvoří-li člověk krásné věci Máme různé typy umění: Nás bude zajímat především literatura Teorie literatury Estetické Estetické: to, co v nás zanechává dojem, co je nějakým způsobem krásné, popř. zajímavé Člověk vyhledává a tvoří estetické věci Tím, co je estetické, se zabývá estetika Krásné

Více

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ Oddělení pro děti a mládež Masarykova 1324, Orlová Lutyně Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 2012 Své návštěvy ohlaste, prosím, předem osobně nebo telefonicky

Více

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT aktivity Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval?

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Životopis Jan Amos Komenský (latinsky Comenius) se narodil 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské. Místo jeho narození není

Více

METODIKA LITERÁRNÍ VÝCHOVY A PRÁCE S KNIHOU

METODIKA LITERÁRNÍ VÝCHOVY A PRÁCE S KNIHOU O b s a h LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2 LITERÁRNÍ SEMINÁŘ 4 METODIKA LITERÁRNÍ VÝCHOVY A PRÁCE S KNIHOU 5 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI 7 LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ (KCD/LTPDA) Vymezení předmětu: povinný Hodinový

Více

Literatura období humanismu a renesance I

Literatura období humanismu a renesance I Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literatura

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_58 Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: září 2013 Ročník: 2., popř. 3. a 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa OA

Více

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_53 Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: 3., popř. 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24 Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24 Období: Osobnosti: Dílo: Najdi: chybu 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Kdy se začalo projevovat baroko? Od poloviny 16. století do poloviny

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol Téma I.2.1 Rozbor uměleckého a neuměleckého

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

Teorie literatury. Úvod do studia literatury Základní pojmy z literární teorie. III/2-CJ1/1.17/Šv

Teorie literatury. Úvod do studia literatury Základní pojmy z literární teorie. III/2-CJ1/1.17/Šv Teorie literatury Úvod do studia literatury Základní pojmy z literární teorie III/2-CJ1/1.17/Šv OBSAH 1. Literatura a její význam 2. Věda o literatuře 3. Výrazové formy 4. Literární druhy 5. Literární

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Bezpečný internet : chraňte sebe i svůj počítač / Mojmír Král -- První vydání Praha : Grada Publishing, a.s., 2015 -- 183 stran ISBN 978-80-247-5453-6

Více

LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY - OPAKOVÁNÍ

LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY - OPAKOVÁNÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 LITERÁRNÍ

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Základní školy a víceletá gymnázia Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Oddělení pro dospělé hrabuvka@kmo.cz tel.: 599 522 300 Dr. Martínka 4 700 30 Ostrava-Hrabůvka ODDĚLENÍ

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa 28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa 28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_768_Malý princ_pwp Střední odborná škola a Střední odborné

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala 1. Analyzujte text po jazykové a stylistické stránce. Čí, je typický? Proč si myslíte, že autor volí právě takovou

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod 2014/2015 kontakt dětské oddělení Monika Dolejší, Lenka Živná 569 400 484 detske@kkvysociny.cz m centrum 569

Více

Šablona: I/2Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Šablona: I/2Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Literární teorie Cílová skupina: žáci SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž si žáci při práci s uměleckým textem zopakují

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Vývoj českého jazyka

Vývoj českého jazyka Vývoj českého jazyka Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_07 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Metodický list. Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2)

Metodický list. Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Metodický list Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada: 1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-1ST-35

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/15_Literatura 17. 19. století Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá,

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. Ivan Olbracht

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. Ivan Olbracht ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ Ivan Olbracht 1882 1952 Interaktivní výukový materiál Česká literatura I. pol. 20. století V horních záloţkách naleznete okruhy nejdůleţitějších otázek, na které

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu.

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap30

Více