Dětské studio divadla Ponec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětské studio divadla Ponec"

Transkript

1 Dětské studio divadla Ponec

2 1. Tanec Praha a divadlo Ponec Tanec Praha je nevládní neziskovou organizací občanským sdružením, které vzniklo v roce Věnuje se podpoře domácí taneční scény a mezinárodním aktivitám v oblasti současného tance. Koncem 90. let minulého století shromáždilo prostředky na rekonstrukci bývalého kina Ponec, jehož hlavním posláním je poskytovat profesionální zázemí pro českou taneční tvorbu. Otevřením divadla Ponec začal fungovat na naší kulturní mapě, obsahově zcela nový druh prostoru. Jeho dramaturgie i provoz soustavně věnuje pozornost soudobému tanci a tanečnímu divadlu a podporuje všechny inspirativní přesahy k jiným žánrům, alternativám a scénickým technologiím, jež současné umění generuje. 2. Vznik Dětského studia Prezentovat současný tanec není snadné. Lidé tento obor již téměř dvacet let poznávají díky červnovému festivalu TANEC PRAHA, ale je stále více markantní, že chybí systematické projekty zacílené na mladou generaci, otevřenou novým trendům. Nápad zakladatelky Tance Praha Yvony Kreuzmannové založit Dětské studio divadla Ponec, vznikl z přesvědčení, že zásadním východiskem pro širší přístup veřejnosti k současnému tanečnímu umění je práce s mládeží, počínaje dětmi od předškolního věku. A to s plným vědomím faktu, že současný tanec má nezastupitelnou roli nejen ve vzdělávacím procesu budoucího umělce, ale obecně ve výchovném procesu všech věkových i sociálních kategorií. Kdyby byla dána každému dítěti možnost poznat tanec jako tvořivou uměleckou činnost v průběhu školní docházky, byl by jeho další život hodnotnější. V roce 2004, na Den dětí, divadlo Ponec propůjčilo poprvé a nutno podotknout, že s velkým úspěchem - svůj prostor prezentaci představení vytvořeného dětským a studentským souborem Lenky Tretiagové (Tanečního studia Light ) s názvem Hra o Marii. V září 2004 se už vedení divadla Ponec rozhodlo rezervovat svůj prostor dětem pravidelně. Bylo otevřeno Dětské studio, které pod vedením zkušené pedagožky MgA. Lenky Tretiagové zaměřilo své aktivity především na kreativní rozvoj osobnosti dítěte, a to bez jakýchkoli ambic veřejné prezentace. První měsíce do divadla, které neleží na ideální dopravní tepně a pro dětské diváky bylo naprosto neznámým prostorem, chodilo celkem deset dětí ve věku od 4 do 6 let. Zájemců začalo brzy přibývat, v září 2006 byly děti rozděleny do dvou věkových skupin, kde bylo zapsáno více než 50 dětí. Z kapacitních důvodů bohužel není možné dále studio rozšířit. Úcta veškerého personálu a většiny profesionálních tanečníků k práci několika dětí na prestižní scéně byla od počátku nečekaně velká. Nerušený unikátní prostor divadelního sálu, atmosféra divadla a tvořivý přístup pedagoga k výchově dětí vytvořily vyhledávanou kombinaci pro další zájemce o svobodné, originální a tvůrčí trávení volného času dětí. 3. Metody práce s dětmi Základní cíl výuky vychází z předpokladu, že všestranný pohyb je přirozenou potřebou dětí a pozitivně ovlivňuje jejich psychofyzický vývoj. Pedagožka Lenka Tretiagová vede své žáky k uvědomělému a kultivovanému pohybu. Důsledně ctí přirozenost dětského pohybového sebevyjádření a spontánní radost z pohybu. Inspiraci čerpá z pedagogických systémů respektujících individualitu každého dítěte a využívá nejrůznějších uměleckých výchovně-vzdělávacích prostředků 2

3 podněcujících osobitou tvořivost dětí. Důležitý je důraz na soudržnost skupiny, vzájemné pozitivní vztahy mezi dětmi a pozornou spolupráci. Práce s dětmi v pravidelných lekcích probíhá v tématických blocích. Lekce na sebe navazují a děti vždy úročí to, co se už v minulosti naučily. Silnou motivací společné práce je právě návaznost činností, která sice nikoho nevylučuje, pokud občas chybí v hodině, ale zároveň děti motivuje ke zvídavým otázkám jak to bude dál?. Každá lekce je pojata jako ucelený příběh či luštěná hádanka s maximálním důrazem na kreativitu dětí. Zpravidla je každý blok práce uzavřen veřejnou hodinou pro rodiče a přátele. Velkou výhodou, podporující rozvoj kreativity v Dětském studiu, jsou příznivé podmínky pro práci se světlem (stínohra, osvětlení členitého prostoru), kulisami (tvořivé využití všech scénografií připravených na večerní představení) a rekvizitami i výtvarnými materiály. Lekce mladší skupiny dětí (4 6let) jsou jednou týdně ve středu v sále divadla, trvají 60minut a jsou vedeny výhradně formou hry. Starší děti pracují v 90ti minutových blocích, od září 2006 dvakrát týdně (v sále divadla a ve zkušebně ZŠ). Podle aktuálních možností se děti věnují tvorbě drobných etud a zdokonalují si i taneční techniky, které jim umožňují vyjadřovat se za sebe a ze sebe. Svobodný pohyb v prostoru divadla umožňuje dětem vnitřní zklidnění a koncentraci a podporuje tvořivé a osobité sebevyjádření a seberealizaci pohybovými prostředky. 4. Další akce Dětského studia Dětské studio si klade za cíl především sociální a osobnostní růst svých členů. K tomu napomáhají i sportovně-taneční soustředění dětí, a to jak víkendová, tak prázdninová. V létě 2006 děti společně strávily týden ve Vizovických vrších na Moravě. Společný pobyt, každodenní tvořivá práce a intenzivní taneční průprava pomohly dětem upevnit pospolitost skupiny. Vzniklo představení O Uršule, na kterém se děti velkou mírou podílely nejen po obsahové stránce, ale též po stránce výtvarné a výrobou kostýmů. Následující léto roku 2007 v Krkonoších kromě vysokohorské turistiky, tanečních tréninků a množství výtvarných činností vznikl kromě představení i výtvarný film, vytvořený a natočený samotnými dětmi. 3

4 Ten dětem pomohl lépe pochopit motivace postav příběhu a klíčové scény, zpracovávané tanečněpohybovými prostředky. 5. Úspěchy Dětského studia Prioritou práce Dětského studia není vytvářet veřejná představení či účastnit se soutěží a přehlídek. Pokud však z práce dětí spontánně vyplyne představení jako prostředek týmové seberealizace, domovská scéna Ponce děti v jejich záměrech maximálně podpoří. Děti ze starší skupiny získaly v roce 2006 ocenění za přirozený taneční projev na přehlídce dětských souborů scénického tance (pořadatel Nipos-Artama) v Salesiánském divadle s tancem Co je to. V roce 2007 děti získaly jednu ze tří nominací na postup na krajskou a posléze i národní přehlídku Dětská scéna (pořadatel Nipos-Artama) s tanečné-divadelním představením O Uršule. Nejen interní prezentace pro rodiče v sále divadla a veřejná představení dětského Tanečního studia Light (tradiční Mikulášská a Dny dětí v Ponci) jsou platformou pro prezentaci práce Dětského studia. Některé děti byly vybráni k účinkování v celovečerních představeních s profesionálními tanečníky skupiny VerTe Dance ( The Brave, "Třiačtyřicet slunce západů ). Děti Dětského studia aktivně vstupují do interaktivních programů divadla Ponec pro školy, které již dva roky úspěšně fungují v rámci projektu Tanec školám. 4

5 6. Tanec školám a Ponec dětem interaktivní výukový program Taneční představení s interaktivním programem pro základní a střední školy je jedním ze základních kamenů projektu Tanec školám, který od roku 2005 patří do nových inscenačních, veřejně prospěšných a nekomerčně zaměřených aktivit divadla Ponec. Představení chtějí přiblížit dětem a studentům současný tanec a umožnit jim nahlédnout na pohyb a tanec jako na kreativní možnost seberealizace a sebevyjádření. Představení jsou koncipována tak, aby dětské a studentské publikum začalo vnímat současný tanec jako neopomenutelnou součást české (evropské a světové) kultury. To především z toho důvodu, že bývá kladen důraz více na činoherní, méně pak na operní a baletní představení. Představení současného tance v pravidelných nabídkách pro základní a střední školy (pro dětské publikum vůbec) zcela chybí. Specifickým ukazatelem těchto programů je pravidelná interaktivní složka, která předchází vlastnímu představení. Diváci se setkají s interprety přímo na scéně a společně si vyzkouší vlastní pohybovou kreativitu skrze improvizaci. Roku 2006 se podařilo Tanci Praha plně rozvinout projekt Tanec školám v celé šíři, a tak kromě představení pro školy začal v září 2006 probíhat experiment na škole v Praze 8 - Lyčkovo náměstí, kde se tanečně-pohybová výchova stala součástí vzdělávacího programu. Ve třech třídách I.stupně ZŠ a v jedné třídě MŠ tak začala Lenka Tretiagová, vedoucí Dětského studia divadla Ponec, rozvíjet kreativní výchovu dětí v rámci běžných hodin tělesné či hudební výchovy. Výsledky jsou vynikající, Duncan Centre konzervatoř naváže v dalším školním roce pilotním projektem na Praze 4, který bude vyhodnocen experty z oblasti pedagogiky, psychologie i sociologie. 7. Poděkování Není to samozřejmé, že skvěle vybavená scéna divadla Ponec ve svém nabitém programu dává příležitost malým dětem příležitost svobodně se pohybovat, hrát si a tvořit, naučit se vnímat vzrušující vůni divadla s překvapujícími změnami kulis a světel. Atmosféra divadla a úcta všech přítomných k práci a hře nejmenších dávají dětem jedinečnou příležitost dostat se každou středu do jiného světa, světa bez městského spěchu, aut a tlaku škol, světa, kde jsou děti přijímány s úctou a respektem. Za to patří poděkování nejen všem průkopníkům současných tanečních trendů u nás, ale především Yvoně Kreuzmannové, Martě Lajnerové a Liboru Grossovi vedení Tance Praha a divadla Ponec. Děkujeme Iloně Daňkové za péči o děti a jejich rodiče a děkujeme veškerému per- 5

6 sonálu divadla za trpělivost a úctu při realizaci projektů Dětského studia. Děkujeme Terezce Tretiagové za častou pomoc s dětmi na jevišti i mimo něj. Děkujeme všem profesionálním tanečníkům, kteří respektují prostor pro práci dětí. Děkujeme také samotným dětem a jejich obětavým rodičům za důvěru a podporu snah Dětského studia. Závěrem Kdo si tančí, nezlobí. To bylo motto jedné z novoročenek občanského sdružení Tanec Praha nedlouho před založením Dětského studia. Tanec je uměním, které nezná hranic. Je to obor, jehož rozvoj v celosvětovém měřítku je tak zásadní a dynamický, že to ani politické elity nemohou přehlížet. Je to navíc obor, který dokonale působí na rozvoj osobnosti, má jedinečný vliv na formování fyzické a duševní stránky člověka. Tanec tedy patří nejen na jeviště, ale i do škol, stejně jako hudba, výtvarná výchova či tělocvik! Y. Kreuzmannová září 2007, Lenka Tretiagová a divadlo Ponec Ve zprávě byly použity fotografie Jakuba Hraba a Ondřeje Staňka Divadlo Ponec provozuje občanské sdružení Tanec Praha za finanční podpory Hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR a Městské části Praha 3 6

RE:PUBLIKUM. Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století

RE:PUBLIKUM. Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století RE:PUBLIKUM Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století 0 Recenzovala: MgA. Blanka Chládková Institut umění Divadelní ústav / Česká kancelář programu Kultura Jakub Deml, Lukáš Hanus, Magdaléna Lišková

Více

Kamila Kostřicová Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a reflexi divadelního díla ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě

Kamila Kostřicová Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a reflexi divadelního díla ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě Kamila Kostřicová Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a reflexi divadelního díla ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě Studie Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013 PROJEKT KULTURA MEZI PANELY LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE PRACOVIŠTĚ LABYRINT LUŽÁNKY - středisko volného času LIDICKÁ 50, BRNO ROK REALIZACE 2013 Labyrint světa a ráj srdce J. A. Komenský DNE: 28.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Brno nám. 28. října 22, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY OSMEC Obsah Obsah Osmec - škola, která je tu pro Vás Slovo ředitelky školy Osmec tenkrát a dnes Zajímavá

Více

- 1 - PROJEKT 2012 PRACOVIŠTĚ LÁVKA. Kraví hora 5 602 00 Brno. Předkladatel projektu: Miroslav Obrátil vedoucí pracoviště Lávka

- 1 - PROJEKT 2012 PRACOVIŠTĚ LÁVKA. Kraví hora 5 602 00 Brno. Předkladatel projektu: Miroslav Obrátil vedoucí pracoviště Lávka - 1 - PROJEKT 2012 PRACOVIŠTĚ LÁVKA Kraví hora 5 602 00 Brno Předkladatel projektu: Miroslav Obrátil vedoucí pracoviště Lávka - 2 - obsah A. Popis současného stavu (evaluace)... 3 B. Materiální a prostorové

Více

43. celostátní přehlídka dětského divadla 43. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů 13. 19. června 2014, Svitavy

43. celostátní přehlídka dětského divadla 43. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů 13. 19. června 2014, Svitavy 1 DĚTSKÉ A MLADÉ DIVADLO, PŘEDNES, DRAMATICKÁ VÝCHOVA DĚTSKÉ A mladé DIVADLO, PŘEDNES A DRAMATICKÁ VÝCHOVA Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Centrum estetických aktivit dětí a mládeže, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Vliv loutkového divadla na děti mladšího školního věku Bakalářská práce Brno 2008 Autor práce: Kateřina Zábršová Vedoucí práce: MgA.

Více

ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM 2013 2017

ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM 2013 2017 ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM 2013 2017 1 1. Identifikační údaje Název: Městský dům dětí a mládeže Úvaly Adresa: V. Nováka 372, 250 82 Úvaly IČO: 43754791 IZO: 108003973 Zřizovatel: Město Úvaly MDDM Úvaly je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Začněme spolu byl vytvářen

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZŠ a MŠ L.Kuby, České Budějovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Korálky poznání Zpracovala: Mgr.,Bc. Jitka Vávrová speciální pedagog vedoucí pedagogická pracovnice MŠ ŠVP PV Korálky

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Lenka DUDKOVÁ GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Radost úspěch zdraví III. PŘEPRACOVANÁ VERZE 1. 9. 2013 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace dokončení ŠVP - červen 2007

Více

Č.J.: ZUSCR 0011/2013 S UMĚNÍM JE ŽIVOT BOHATŠÍ ŠVP ZUŠ CHRUDIM. Platnost dokumentu od 1.září 2012 ŠVP ZUŠ CHRUDIM 1/389

Č.J.: ZUSCR 0011/2013 S UMĚNÍM JE ŽIVOT BOHATŠÍ ŠVP ZUŠ CHRUDIM. Platnost dokumentu od 1.září 2012 ŠVP ZUŠ CHRUDIM 1/389 Č.J.: ZUSCR 0011/2013 S UMĚNÍM JE ŽIVOT BOHATŠÍ ŠVP ZUŠ CHRUDIM Platnost dokumentu od 1.září 2012 ŠVP ZUŠ CHRUDIM 1/389 Obsah 1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2.0 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1 Počet oborů,

Více

Waldorfská pedagogika

Waldorfská pedagogika STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ 14: Pedagogika, psychologie Waldorfská pedagogika Waldorf education Autor: Adéla Vlčková Interní konzultant: Mgr. Petr Klier Externí konzultant: Mgr. Milena Vlčková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Dobruška Verze 1.01 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

DDM Praha 4 Hobby centrum 4 otevřený dům pro všechny

DDM Praha 4 Hobby centrum 4 otevřený dům pro všechny 1 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 4 HOBBY CENTRUM 4 ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013-2017 2 Obsah: kapitola 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 2.1. Velikost a vybavení 2.2. Charakteristika pedagogického

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav pedagogiky a sociálních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Dáša Majdová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav pedagogiky a sociálních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Dáša Majdová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Dáša Majdová Prožívání volného času u adolescentů ubytovaných v domově mládeže Olomouc 2015 Vedoucí

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Význam Střediska volného času Ivančice v prevenci sociálně patologických jevů Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: Mgr. Jitka Kačerová

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Výroční zpráva Mateřské školy a základní školy BEEHIVE, s.r.o. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Mateřské školy a základní školy BEEHIVE, s.r.o. za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Mateřské školy a základní školy BEEHIVE, s.r.o. za školní rok 202/203 Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název školy resp. školského zařízení a základní škola BEEHIVE, s.r.o.

Více