VÝCVIKOVÝ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD LANOVÉ DRÁHY NÁZEV

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝCVIKOVÝ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD LANOVÉ DRÁHY NÁZEV"

Transkript

1 VÝCVIKOVÝ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD LANOVÉ DRÁHY NÁZEV Provozovatel lanové dráhy a drážní dopravy společnost NÁZEV vydává výcvikový a zkušební řád pro zajištění odborné způsobilosti osob zajišťujících provozování dráhy a drážní dopravy v souladu s ust. 22, odst. 1, písm. b) a 35 odst. 1 písm.b) zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními vyhlášky č.101/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 173/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Platnost od : Schválil: Dne:

2 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Číslo listu Změna obsah Platí od Opravil podpis ROZDĚLOVNÍK 1x výtisk jednatel společnosti 1x výtisk hlavní spis lanové dráhy 1x výtisk náčelník lanové dráhy (vedoucí provozu lanové dráhy) 1x výtisk do služební místnosti každé stanice

3 KAPITOLA I. Základní a obecná ustanovení ČLÁNEK 1 Výcvikový a zkušební řád (dále jen VZŘ) platí pro zaměstnance lanové dráhy a stanovuje požadavky na odbornou způsobilost a znalosti osob zajišťujících provozování dráhy a drážní dopravy, způsob jejich ověřování a systém pravidelného školení. Dále stanovuje organizaci odborných zkoušek, tj. přípravu na zkoušky zácvik, rozsah požadovaných znalostí, jmenování zkušební komise, způsob hodnocení zkoušek a vedení evidence. ČLÁNEK 2 Všichni zaměstnanci lanové dráhy musí být s tímto řádem seznámeni. ČLÁNEK 3 VZŘ slouží pro vnitřní potřebu společnosti NÁZEV (dále jen společnost ) a je závazný pro všechny zaměstnance lanové dráhy. ČLÁNEK 4 Zkušební a výcvikový řád platí pro následující pracovní zařazení - funkce na dráze lanové: náčelník lanové dráhy (vedoucí provozu lanové dráhy) zástupce náčelníka lanové dráhy (zástupce vedoucího provozu lanové dráhy) osoba odborně způsobilá k řízení lanové dráhy staniční pracovník provozní elektrikář údržbář - pochůzkář pokladní a dále pro související pracovní činnosti osoby odborně způsobilé k provádění pravidelných technických kontrol drážních vozidel (vozů). ČLÁNEK 5 Bez splnění podmínek tímto řádem stanovených nemůže být zaměstnanec zařazen do jakékoliv pracovní funkce na dráze lanové provozované společností.

4 KAPITOLA II. Odborná způsobilost ČLÁNEK 6 Zajištění odborné způsobilosti pracovníků Společnost je v rozsahu své působnosti povinna seznamovat zaměstnance s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a ochrany zdraví při práci, kterými jsou doplňovány jejich kvalifikační předpoklady pro výkon práce, pravidelně ověřovat znalosti těchto předpisů, vyžadovat a kontrolovat jejich plnění. Požadované odborná způsobilost pracovníků je zajišťována: základním školením, výcvikem pro jednotlivé pracovní činnosti funkce, odbornou zkouškou před komisí provozovatele lanové dráhy a drážní dopravy, odbornou zkouškou před drážním správním úřadem (v případech stanovených právními předpisy), mimořádnými zkouškami, pravidelnými opakovanými školeními. ČLÁNEK 7 Školení Základní školení je prováděno za účelem seznámení nového zaměstnance s pracovištěm, místními poměry, podmínkami pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci, bezpečnou obsluhou elektrických zařízení, ochranou zdraví při práci, opatřeními pro případy poskytování první pomoci, zdoláváním havárií a požárů, evakuací zaměstnanců a jinými vážnými nebezpečími. Součástí základního školení je seznámení, upozornění a praktické zacvičení nového zaměstnance pro výkon příslušné pracovní činnosti pro elektrotechnickou kvalifikaci "osoby poučené". Na závěr základního školení musí být provedeno ověření znalostí nového zaměstnance a to minimálně z oblasti: bezpečnosti a ochrany zdraví při práci poskytování první pomoci zdolávání ekologických havárií, požáru a evakuace bezpečné obsluhy elektrického zařízení pro stupeň elektrotechnické kvalifikace osoby poučené (netýká se nových zaměstnanců, kteří mají elektrotechnickou kvalifikaci osoby znalé nebo osoby znalé s vyšší kvalifikací ) O základním školení a ověření znalostí musí být sepsán doklad, který se zakládá do Výkazu o zkouškách příslušného zaměstnance. Náplň základního školení stanovuje pověřený zaměstnanec společnosti, kterým je náčelník lanové dráhy (vedoucí provozu lanové dráhy). Prohlubování, doplňování a ověřování odborných znalostí je základní náplní pravidelného opakovaného školení zaměstnanců.

5 Pravidelné opakované školení všech pracovníků lanové dráhy se provádí jednou za rok před zahájením sezóny. Zápis o provedeném opakovaném školení se provádí do Knihy školení a příkazů. Pravidelné opakované školení obsahuje: a) rozšiřování znalostí: právních předpisů (případně jejich změn), vnitřních předpisů (případně jejich změn), technických norem (případně jejich změn), POÚZ (případně jejich změn), b) řešení problematiky provozování dráhy a provozování drážní dopravy na dráze lanové, c) ověřování znalosti zaměstnanců: potřebných pro provozování dráhy a provozování drážní dopravy, pro opakované ověření znalostí na základě právních předpisů bezpečnostních, požárních, elektrotechnické způsobilosti apod. Náplň pravidelného školení stanovuje pověřený zaměstnanec společnosti, kterým je náčelník lanové dráhy (vedoucí provozu lanové dráhy). Náplň - rozsah pravidelného školení musí být stanoven písemnou formou. Evidenci o provedených školeních včetně jejich rozsahu - náplni vede náčelník lanové dráhy (vedoucí provozu lanové dráhy). ČLÁNEK 8 Výcvik Výcvik je prováděn za účelem osvojení si praktických činností a dovedností pro příslušné pracovní zařazení funkci nového uchazeče nebo při změně pracovního zařazení funkce. Výcvik provádí vždy zkušený pracovník a za řádné zacvičení v požadovaném rozsahu odpovídá náčelník lanové dráhy (vedoucí provozu lanové dráhy). O provedeném výcviku musí být pořízen záznam s potvrzením délky a druhu (pro jakou pracovní činnost byl výcvik proveden) a rozsahu provedeného výcviku. Doklad musí být podepsán osobou provádějící výcvik a osobou, která byla pro danou činnost zacvičována. Doklad se zakládá do Výkazu o zkouškách příslušného zaměstnance. Délka a rozsah výcviku je stanoven v příloze č. 1 ČLÁNEK 9 Odborné zkoušky pro ověření odborné způsobilosti osob provádějící ostatní činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy Níže uvedená ustanovení tohoto článku se týkají odborných zkoušek pro ověření odborné způsobilosti osob provádějící ostatní činnosti při provozování lanové dráhy a drážní dopravy (s výjimkou odborné způsobilosti osob k řízení lanové dráhy) pro tyto pracovní funkce:

6 náčelník lanové dráhy (vedoucí provozu lanové dráhy) zástupce náčelníka lanové dráhy (zástupce vedoucího provozu lanové dráhy) údržbář - pochůzkář provozní elektrikář staniční pracovník osoba odborně způsobilá k provádění pravidelných technických kontrol vozů (dle 65 odst. 4) vyhlášky MD č. 177/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů) pokladní Odborná zkouška se provádí vždy před zařazením zaměstnance k samostatnému výkonu práce do dané funkce. Odbornou zkoušku vykoná zaměstnanec před zkušební komisí zaměstnavatele - provozovatele lanové dráhy a drážní dopravy, která je jmenována statutárním zástupcem společnosti podle článku 11 tohoto výcvikového a zkušebního řádu. O vykonání odborné zkoušky vyhotoví zkušební komise písemný Protokol s hodnocením výsledku zkoušky, jehož přílohou jsou doklady o písemném ověření znalostí zkoušeného. Protokol podepisují spolu se zkoušeným i všichni členové komise. Hodnocení odborné zkoušky musí být jednoznačné a to: PROSPĚL nebo NEPROSPĚL. Při odborné zkoušce se ověřují teoretické i praktické znalosti. Teoretické znalosti se ověřují formou testů. Pro hodnocení vypracovaného testu prospěl musí být zodpovězeno minimálně 80 % testových otázek správně. O vykonané odborné zkoušce se provede záznam do Výkazu o zkouškách příslušného pracovníka a založí se protokol. Druhy odborných zkoušek pro ověření odborné způsobilosti pro výkon jednotlivých provozních funkcí, předpoklady pro vykonání odborných zkoušek, podmínky zdravotní způsobilosti, podmínky odborné způsobilosti, podmínky elektrotechnické kvalifikace, požadované znalosti a doby trvání zácviku jsou souhrnně uvedeny v příloze č. 1 k tomuto řádu. ČLÁNEK 10 Mimořádné zkoušky Mimořádné zkoušky náčelník lanové dráhy (vedoucí provozu lanové dráhy) je oprávněn nařídit mimořádné provedení zkoušky v případě vydání nových provozních předpisů nebo v případě zjištění závažné neznalosti předpisů zaměstnancem, která by mohla vést k ohrožení bezpečnosti a dále, když zaměstnanec nevykonával pracovní činnost déle než jeden rok. Rozsah a formu mimořádné zkoušky stanoví pověřený zaměstnanec společnosti, kterým je náčelník lanové dráhy (vedoucí provozu lanové dráhy). Mimořádnou zkoušku vykoná zaměstnanec před zkušební komisí zaměstnavatele - provozovatele lanové dráhy a drážní dopravy, která je jmenována statutárním zástupcem společnosti podle článku 11 tohoto výcvikového a zkušebního řádu.

7 O vykonání mimořádné zkoušky vyhotoví zkušební komise písemný Protokol s hodnocením výsledku zkoušky, jehož přílohou jsou doklady o písemném ověření znalostí zkoušeného. Protokol podepisují spolu se zkoušeným i všichni členové komise. Hodnocení mimořádné zkoušky musí být jednoznačné a to: PROSPĚL nebo NEPROSPĚL. Výsledek zkoušky se zaznamenává do Výkazu o zkouškách příslušného pracovníka a založí se protokol. ČLÁNEK 11 Zkušební komise Zkušební komise, která prověřuje znalosti zaměstnanců podle tohoto řádu je minimálně dvoučlenná a je jmenována provozovatelem lanové dráhy a drážní dopravy obvykle v tomto složení: předseda: náčelník lanové dráhy (vedoucí provozu lanové dráhy) člen: osoba odborně způsobilá k řízení lanové dráhy nebo zástupce provozovatele Při ověřování znalostí pracovníků lanové dráhy, u kterých je požadována pro výkon její činnosti elektrotechnická kvalifikace osoby znalé nebo znalé s vyšší kvalifikací, musí mít alespoň jeden člen zkušební komise elektrotechnickou kvalifikací osoby znalé s vyšší kvalifikací (viz. ustanovení článků 17 a 18). ČLÁNEK 12 Ověření odborné způsobilosti osob k řízení lanové dráhy Ověření odborné způsobilosti k řízení lanové dráhy se provádí v souladu s ust. 45 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, zkouškou před drážním správním úřadem. Podrobné podmínky ověření odborné způsobilosti k řízení lanové dráhy jsou dále rozpracovány v Metodickém pokynu pro získání odborné způsobilosti k řízení drážních vozidel nebo lanových drah, který je zveřejněn na webových stránkách Drážního úřadu. Odborná způsobilost osoby k řízení lanové dráhy je osvědčena vydáním průkazu způsobilosti k řízení lanové dráhy drážním správním úřadem, kterým je Drážní úřad. KAPITOLA III. Zdravotní způsobilost ČLÁNEK 13 Požadavky na zdravotní způsobilost V podmínkách společnosti - provozovatele dráhy a drážní dopravy na dráze lanové se zdravotní způsobilost posuzuje v souladu s ust. vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů. Pro jednotlivé pracovní funkce je stanovena takto:

8 náčelník lanové dráhy (vedoucí provozu lanové dráhy) požadavek na zdravotní způsobilost dle 2 písm. a)* zástupce náčelníka lanové dráhy (zástupce vedoucího provozu lanové dráhy) požadavek na zdravotní způsobilost dle 2 písm. a)* osoba odborně způsobilá k řízení lanové dráhy požadavek na zdravotní způsobilost dle 1 odst. 1 písm. a) údržbář pochůzkář požadavek na zdravotní způsobilost dle 2 písm. a)* elektrikář požadavek na zdravotní způsobilost dle 2 písm. a)* staniční pracovník požadavek na zdravotní způsobilost dle 2 písm. a) pokladní požadavek na zdravotní způsobilost dle 2 písm. b) bod 1 U vybraných pracovních funkcí je dále požadována zdravotní způsobilost pro práci ve výškách. V případě kumulace odborné způsobilosti osoby odborně způsobilé k řízení lanové dráhy s pracovními funkcemi, které jsou označený * se zdravotní způsobilost posuzuje dle přísnějšího požadavku vyhlášky č. 101/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tedy dle 1 odst. 1 písm. a). ČLÁNEK 14 Posuzování zdravotní způsobilosti Zdravotní způsobilost posuzuje a posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující smluvní lékař společnosti při těchto preventivních lékařských prohlídkách : a) vstupní prohlídce - při které se posuzuje zdravotní způsobilost: uchazečů o průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla (prohlídka se vykoná před započetím výcviku k získání odborné způsobilosti k řízení drážního vozidla), uchazečů k provádění ostatních činností při provozování dráhy a drážní dopravy (prohlídka se vykoná před vznikem pracovněprávního vztahu nebo před převedením na činnost, pro kterou je posouzení požadováno), b) pravidelné prohlídce - pro opakované posouzení zdravotní způsobilosti před skončením platnosti posudku, c) mimořádné prohlídce - pro přezkoušení zdravotní způsobilosti na žádost drážního správního úřadu nebo provozovatele dráhy (drážní dopravy), d) výstupní prohlídce - pro přezkoušení zdravotní způsobilosti před ukončením výkonu činnosti při provozování dráhy (drážní dopravy) nebo před převedením na jinou činnost pro niž není požadována zdravotní způsobilost dle vyhlášky č. 101/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Doba platnosti posudku o zdravotní způsobilosti je stanovena v 6 odst. 5 vyhlášky č. 101/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9 KAPITOLA IV. Elektrotechnická kvalifikace ČLÁNEK 15 Všeobecné Obsluhou, prohlídkami, opravami, údržbou, montáží a zkouškami elektrického zařízení lanové dráhy a zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny smí být pověřeni pouze pracovníci s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 100/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pro zajištění odborné kvalifikace v elektrotechnice jsou dle přílohy č. 4 vyhl. č. 100/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoveny tři stupně, a to osoba poučená, osoba znalá a osoba znalá s vyšší kvalifikací. Požadavky na vzdělání osoby znalé a na vzdělání a odbornou praxi osoby znalé s vyšší kvalifikací jsou stanoveny v příloze č. 4 čl. 4 a čl. 5 vyhl. č. 100/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. ČLÁNEK 16 Osoba poučená Za osobu poučenou se považuje osoba, která byla v rozsahu své pracovní činnosti prokazatelně seznámena s technickými normami souvisejícími s činností na elektrickém zařízení lanové dráhy, kterou má vykonávat, dále s pokyny výrobce elektrického zařízení, s pokyny provozovatele elektrického zařízení, seznámena se zásadami první pomoci při úrazech elektrickým proudem, upozorněna na možné ohrožení elektrickým zařízením a prakticky zacvičena. Seznámení, upozornění, praktické zacvičení a ověření znalostí osoby poučené zajistí provozovatel elektrického zařízení a provede ho: a) pro obsluhu elektrického zařízení lanové dráhy osoba s elektrotechnickou kvalifikací odpovídající charakteru pracovní činnosti, nejméně však osoba poučená, b) pro ostatní pracovní činnosti, které může osoba poučená vykonávat pod dohledem osoby s elektrotechnickou kvalifikací vyššího stupně (prohlídky, opravy, údržbu a montáž elektrického zařízení lanové dráhy nízkého napětí bez napětí), osoba znalá. Praktické zacvičení musí být provedeno v rozsahu pracovních činností dle čl. 4 tohoto řádu, které bude osoba poučená vykonávat. O seznámení, upozornění, praktickém zacvičení a ověření znalostí se pořizuje Záznam, který musí být podepsán osobou provádějící seznámení, upozornění, praktické zacvičení a ověření znalostí a osobou poučenou, která byla pro danou činnost prakticky zacvičována a jejiž znalosti byly ověřovány. Záznam o seznámení, upozornění, praktickém zacvičení a ověření znalostí se zakládá do Výkazu o zkouškách příslušného pracovníka. O elektrotechnické kvalifikaci pro výkon příslušné pracovní činnosti ve stupni osoba poučená, vydává doklad osoba, která ověření provedla.

10 Opakované ověření znalostí osoby poučené se provádí ve lhůtě 5 let. O opakovaném ověření znalostí se pořizuje Záznam, který musí být podepsán osobou provádějící ověření znalostí a osobou jejíž znalosti byly ověřovány a který se zakládá do Výkazu o zkouškách příslušného pracovníka. ČLÁNEK 17 Osoba znalá Za osobu znalou se považuje osoba, která splňuje požadavky na vzdělání stanovené v příloze č. 4 čl. 4 vyhl. č. 100/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která byla v rozsahu své pracovní činnosti na elektrickém zařízení lanové dráhy a zařízeních pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny prokazatelně zaškolena a její znalosti byly ověřeny zkouškou, kterou zajistí provozovatel elektrického zařízení a provede osoba znalá s vyšší kvalifikací pro činnost na elektrickém zařízení lanové dráhy (příslušného druhu a napětí). Předmětem zkoušek a přezkoušení jsou: a) technické normy související s pracovní činností na elektrickém zařízení lanové dráhy (příslušného druhu a napětí), kterou má zkoušený pracovník vykonávat, b) předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které souvisejí s pracovní činností na elektrickém zařízení lanové dráhy (příslušného druhu a napětí), kterou má zkoušený pracovník vykonávat, c) místní pracovní a bezpečnostní předpisy, příkazy, směrnice a návody k obsluze, které souvisí s pracovní činností na elektrickém zařízení lanové dráhy (příslušného druhu a napětí), kterou má zkoušený pracovník vykonávat, d) teoretické a praktické znalosti o poskytování první pomoci, zejména při úrazech elektrickým proudem. Ověření znalosti zkouškou se provádí formou testů. Pro hodnocení vypracovaného testu prospěl musí být zodpovězeno minimálně 80 % testových otázek správně. O ověření znalostí zkouškou se pořizuje Protokol, který musí být podepsán osobou provádějící ověření znalostí a osobou jejíž znalosti byly ověřovány. Obsahem protokolu je vyhodnocení zkoušky prováděné podle stupnice PROSPĚL nebo NEPROSPĚL. Protokol o ověření znalostí zkouškou se zakládá do Výkazu o zkouškách příslušného pracovníka. O elektrotechnické kvalifikaci pro výkon příslušné pracovní činnosti ve stupni osoba znalá, vydává doklad osoba, která ověření provedla. Příslušným dokladem je osvědčení, ve kterém se uvede jakou činnost na elektrickém zařízení lanové dráhy a zařízeních pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny může osoba znalá samostatně vykonávat. Opakované ověření znalostí osoby znalé se provádí ve lhůtě 3 roky a provede ho osoba znalá s vyšší kvalifikací pro činnost na elektrickém zařízení lanové dráhy.

11 Zkouška pro opakované ověření znalostí, vyhodnocení, vedení dokladů a evidence se provádí stejným způsobem jako při ověření znalostí pro získání odborné elektrotechnické kvalifikace ve stupni osoba znalá. ČLÁNEK 18 Osoba znalá s vyšší kvalifikací Za osobu znalou s vyšší kvalifikací se považuje osoba, která splňuje kvalifikaci osoby znalé a odbornou praxi stanovenou v příloze č. 4 čl. 5 vyhl. č. 100/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a její znalosti byly ověřeny zkouškou, kterou zajistí provozovatel elektrického zařízení lanové dráhy před nejméně dvoučlennou komisí, přičemž alespoň jeden člen komise má kvalifikaci osoby znalé s vyšší kvalifikací pro řízení činnosti nebo provozu elektrického zařízení lanové dráhy (příslušného druhu a napětí). Předmětem zkoušek a přezkoušení jsou: a) technické normy související s pracovní činností na elektrickém zařízení lanové dráhy (příslušného druhu a napětí), kterou má zkoušený pracovník vykonávat, popřípadě řídit, b) předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které souvisejí s pracovní činností na elektrickém zařízení lanové dráhy (příslušného druhu a napětí), kterou má zkoušený pracovník vykonávat, popřípadě řídit, c) místní pracovní a bezpečnostní předpisy, příkazy, směrnice a návody k obsluze, které souvisí s pracovní činností na elektrickém zařízení lanové dráhy (příslušného druhu a napětí), kterou má zkoušený pracovník vykonávat, popřípadě řídit, d) teoretické a praktické znalosti o poskytování první pomoci, zejména při úrazech elektrickým proudem. Ověření znalosti zkouškou se provádí formou testů. Pro hodnocení vypracovaného testu prospěl musí být zodpovězeno minimálně 80% testových otázek správně. O vykonání zkoušky osoby znalé s vyšší kvalifikací vyhotoví zkušební komise písemný Protokol, jehož přílohou jsou doklady o písemném ověření znalostí zkoušeného. Obsahem protokolu, který podepisují spolu se zkoušeným i všichni členové komise, je vyhodnocení zkoušky prováděné podle stupnice PROSPĚL nebo NEPROSPĚL. O ověření elektrotechnické kvalifikace osoby znalé s vyšší kvalifikací zkouškou vydá zkušební komise osvědčení. V osvědčení uvede jakou činnost na elektrickém zařízení lanové dráhy a zařízeních pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny může osoba vykonávat (zda může provádět pouze samostatnou činnost nebo zda může řídit činnost osob nebo zda může řídit provoz elektrického zařízení). Není-li činnost podle tohoto osvědčení vykonávána jeho držitelem po dobu delší než tři roky, považuje se držitel za osobu bez této elektrotechnické kvalifikace. Provozovatel elektrického zařízení: a) ukládá protokoly o zkoušce, b) vede evidenci vydaných dokladů o příslušné elektrotechnické kvalifikaci, c) vede evidenci vydaných osvědčení o příslušné elektrotechnické kvalifikaci.

12 Provozovatel elektrického zařízení oznámí termín a místo konání zkoušek alespoň čtyři týdny předem Drážnímu úřadu. Opakované ověření znalostí osoby znalé s vyšší kvalifikací se provádí ve lhůtě 3 roky před nejméně dvoučlennou komisí, přičemž alespoň jeden člen komise má kvalifikaci osoby znalé s vyšší kvalifikací pro řízení činnosti nebo provozu elektrického zařízení lanové dráhy (příslušného druhu a napětí). Zkouška pro opakované ověření znalostí, vyhodnocení, vedení dokladů a evidence se provádí stejným způsobem jako při ověření znalostí pro získání odborné elektrotechnické kvalifikace ve stupni osoba znalá vyšší kvalifikací. Evidenci o elektrotechnické kvalifikaci pracovníků lanové dráhy vede náčelník lanové dráhy (vedoucí provozu lanové dráhy). KAPITOLA V. Závěrečná ustanovení ČLÁNEK 19 Za včasné a úplné proškolení náčelníka lanové dráhy (vedoucího provozu lanové dráhy) zodpovídá jednatel společnosti. Za řádné proškolení ostatních zaměstnanců lanové dráhy podle tohoto řádu zodpovídá náčelník lanové dráhy (vedoucí provozu lanové dráhy). Platnost tohoto řádu je ode dne schválení do odvolání. Změny tohoto řádu je možno vydávat pouze písemně číslovanými dodatky. V dne. Seznam příloh: 1. Souhrnné požadavky na vzdělání, odbornou praxi, výcvik, požadované znalostí, elektrotechnickou kvalifikaci a zdravotní způsobilost pro vykonání odborné zkoušky 2. Souhrnné požadavky na požadované znalosti pro získání odborné kvalifikace v elektrotechnice ve stupni osoba poučená pro obsluhu elektrického zařízení 3. Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti 4. Posudek o zdravotní způsobilosti

13 Příloha č. 1 Souhrnné požadavky na vzdělání, odbornou praxi, výcvik, požadované znalosti, elektrotechnickou kvalifikaci a zdravotní způsobilost pro vykonání odborné zkoušky Odborná zkouška č Zkouška pro ověření odborné způsobilosti Komisí provozovatele Komisí provozovatele Komisí provozovatele Komisí provozovatele Komisí provozovatele Drážním správním úřadem je vykonána před Pro pracovní činnost Pokladní Staniční pracovník Provozní elektrikář Údržbář pochůzkář Náčelník, zástupce náčelníka Osoba odborně způsobilá k řízení lanové dráhy Požadované vzdělání Základní Základní Střední odborné vzdělání Střední odborné vzdělání Střední odborné vzdělání Střední odborné vzdělání elektro zaměření (vyučen),. strojního zaměření (vyučen) strojního, elektro nebo dopravního zaměření, strojního, elektro nebo dopravního zaměření, Odborná praxe 3 roky odborné praxe v oboru elektromechanik nebo elektroúdržbář Příprava k odborné zkoušce výcvik 2 týdny jako druhý pracovník 2 týdny jako druhý pracovník 3 týdny jako druhý pracovník 3 roky odborné praxe při údržbě LV/LD 3 týdny jako druhý pracovník 5 let odborné praxe všeobecná praxe v řídící funkci zapracování ve vedení LD Výcvik v řízení lanové dráhy v délce nejméně 4 týdny, obsluha pohonu LD pod dozorem v délce nejméně 6 týdnů Další požadavky Absolvování výuky odborných teoretických znalostí podle obsahového zaměření zkoušky uvedeného v příloze č. 4 část I vyhl. č. 101/1995 Sb. Požadované znalosti Pokyny pro prodej jízdenek,vyúčtování a odvod tržeb Zásady pokladní činnosti Přepravní řád Ceník jízdného Jízdní řád Provozní předpis LD MPBP lanové dráhy Požární řád. Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách a prováděcí vyhlášky Provozní předpis LD MPBP lanové dráhy Pokyny pro provoz, údržbu, obsluhu a zkoušky LD Požární řád. Přepravní řád. Ceník jízdného Jízdní řád Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách a prováděcí vyhlášky Provozní předpis LD MPBP lanové dráhy Pokyny pro provoz, údržbu, obsluhu a zkoušky LD Požární řád. Normy: ČSN EN ed.2 ČSN Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách a prováděcí vyhlášky Provozní předpis LD MPBP lanové dráhy Pokyny pro provoz, údržbu, obsluhu a zkoušky LD Požární řád. Normy: ČSN EN ČSN EN Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách a prováděcí vyhlášky Provozní předpis LD MPBP lanové dráhy Pokyny pro provoz, údržbu, obsluhu a zkoušky LD Požární řád. Přepravní řád Ceník jízdného. Normy: Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách a prováděcí vyhlášky Provozní předpis LD MPBP lanové dráhy Pokyny pro provoz, údržbu, obsluhu a zkoušky LD Požární řád. Přepravní řád. Ceník jízdného. Normy:

14 ČSN ČSN ČSN ČSN EN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN Praktické dovednosti Provádění kontroly, údržby, oprav, měření případně seřízení elektrického zařízení LD a zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny Jiné požadovky Praktická znalost poskytnutí 1. pomoci Odborná způsobilost v elektrotechnice minimálně osoba poučená dle čl. 3 přílohy č. 4 vyhl. č. 100/1995 Sb Zdravotní způsobilost dle 2 písm. b) bod 1 Vyhlášky č. 101/95 Sb. ČSN EN ČSN EN ČSN ČSN ČSN ČSN montážních prací, provádění kontroly, údržby, oprav a seřízení zařízení LD, bezpečné manipulace s těžkými díly a lany ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN ČSN ČSN ČSN montážních prací, provádění kontroly, údržby, oprav a seřízení zařízení LD, bezpečné manipulace s těžkými díly a lany ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN ČSN ČSN ČSN montážních prací, provádění kontroly, údržby, oprav a seřízení zařízení LD, bezpečné manipulace s těžkými díly a lany Praktická znalost Praktická znalost Praktická znalost Praktická znalost Praktická znalost použití záchranného použití záchranného použití záchranného použití záchranného použití záchranného zařízení zařízení zařízení zařízení zařízení Praktická znalost Praktická znalost Praktická znalost Praktická znalost Praktická znalost použití radiostanic použití radiostanic použití radiostanic použití radiostanic použití radiostanic Praktická znalost Praktická znalost Praktická znalost Praktická znalost Praktická znalost poskytnutí 1. pomoci poskytnutí 1. pomoci poskytnutí 1. pomoci poskytnutí 1. pomoci poskytnutí 1. pomoci osoba poučená osoba znalá osoba poučená osoba poučená osoba poučená dle čl. 3 přílohy č. 4 dle čl. 4 přílohy č. 4 dle čl. 3 přílohy č. 4 dle čl. 3 přílohy č. 4 dle čl. 3 přílohy č. 4 vyhl. č. 100/1995 Sb. vyhl. č. 100/1995 Sb. vyhl. č. 100/1995 Sb vyhl. č. 100/1995 Sb vyhl. č. 100/1995 Sb dle 2 písm.a) dle 2 písm.a) dle 2 písm.a) dle 2 písm.a) dle 1 odst. 1 písm.a) Vyhlášky č. 101/95 Sb. Vyhlášky č. 101/95 Sb. Vyhlášky č. 101/95 Sb. Vyhlášky č.101/95 Sb. Vyhlášky č. 101/95 Sb.

15 Příloha č. 2 Souhrnné požadavky na požadované znalosti pro získání odborné kvalifikace v elektrotechnice ve stupni osoba poučená pro obsluhu elektrického zařízení a) Vyhláška MD č. 100/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, b) ČES Poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem, c) Místní pracovní a bezpečnostní předpis pro činnost na elektrickém zařízení lanové dráhy, d) Pokyny pro provoz, údržbu, obsluhu a zkoušky LD, e) Technické normy: ČSN EN ed.2 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních, ČSN Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy, ČSN EN ISO Zařízení nouzového zastavení, ČSN ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem, ČSN EN Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy Poháněcí a další mechanická zařízení, ČSN EN Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy Elektrická zařízení mimo poháněcí zařízení, ČSN Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení lanových drah a lyžařských vleků, ČSN Elektrotechnické predpisy ČSN. Predpisy pre zachádzanie s elektrickým zariadením pri požiaroch a zátopách, ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky, ČSN EN ed.2 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady kódování sdělovačů a ovládačů, ČSN EN ed.2 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi ČSN Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení, ČSN ISO Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory. Část 1: Použití, jmenovité údaje a vlastnosti ČSN ISO Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory. Část 4: Řídicí a spínací přístroje f) Znalosti včetně praktických zkušeností a dovedností s obsluhou elektrického zařízení lanové dráhy (zejména pak zastavení a nouzového zastavení lanové dráhy) požadované pro výkon příslušné pracovní činnosti funkce Poznámka: pro výkon pracovní činnosti staničního pracovníka musí být znalosti včetně praktických zkušeností a dovedností rozšířeny zejména o snížení provozní rychlosti lanové dráhy a opětovné zvýšení rychlosti lanové dráhy na původní provozní rychlost a obsluhu sdělovacího zařízení. Pro výkon pracovní činnosti strojník lanové dráhy musí být znalosti včetně praktických zkušeností a dovedností rozšířeny o veškeré činnosti související s obsluhou elektrického zařízení při řízení lanové dráhy včetně obsluhy nouzového zdroje elektrické energie a obsluhu sdělovacího zařízení.

16 Příloha č označení žadatele Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti osoby, vykonávající činnosti ve smyslu vyhlášky č. 101/1995 Sb., směrnice MZ ČSR č. 8/1986 a směrnice MZ ČSR č. 17/1970. Posuzujícímu lékaři:... v... Žádáme o provedení... preventivní lékařské prohlídky a o posouzení zdravotní způsobilosti p.... r. č.... zaměstnance* / uchazeče o zaměstnání* u..., který vykonává/ / má vykonávat činnost* zařazenou podle 1 odst. 1 písm. a)* ( řízení DV ), podle 2 písm. a)*, 2 písm. b) č.1* a podle 2 písm. b) č.2* ( revize, prohlídky a zkoušky UTZ vyhlášky č. 101/1995 Sb.)... zařazenou podle směrnice MZ ČSR č. 8/1986* ( řidič motorového vozidla )... zařazenou podle směrnice MZ ČSR č.17/1970* (jeřábník, vazač, práce ve výškách, obsluha zařízení vysokého napětí, svářeč - ostatní ) Současně žádáme o vydání posudku o zdravotní způsobilosti podle 6 vyhlášky č. 101/1995 Sb., 7 směrnice MZ ČSR č. 17/1970 věstník MZ a 4 směrnice MZ ČSR č. 8/ Důvod mimořádné prohlídky... Další údaje a informace pro posuzujícího lékaře: V... dne razítko a podpis osoby oprávněné k vyžádání posudku * Škrtněte údaje, které se nehodí

17 Příloha č. 4 Posudek o zdravotní způsobilosti Posuzující lékař... v... na základě výsledků... preventivní lékařské prohlídky rozhodl v souladu s 6 odst. 1 až 3 vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, 7 odst. 3 směrnice MZ ČSR č. 17/1970 a 4 odst. 4,5 a 6 směrnice MZ ČSR č. 8/1986, že p... r.č.... je a) zdravotně způsobilý k navrhované činnosti*... b) zdravotně nezpůsobilý k navrhované činnosti*... c) zdravotně způsobilý k navrhované činnosti jen za určitých podmínek:** (např. s brýlemi) Doba platnosti posudku:...roky ode dne vystavení Odůvodnění: Poučení: Proti tomuto posudku je možno podat podle ustanovení 77 zákona č. 20/1966 Sb., návrh na jeho přezkoumání do 15 dnů ode dne, kdy se posuzovány dověděl o jeho obsahu. Návrh se podává písemně vedoucímu zdravotnického zařízení prostřednictvím lékaře, který tento posudek vydal. Podání návrhu nemá odkladný účinek na vykonatelnost tohoto rozhodnutí, neboť uvedeným posudkem je chráněno zdraví vyšetřeného a také bezpečnost při provozování dráhy nebo drážní dopravy ( 55 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení ). V dne Posuzovaná osoba vzala obsah posudku na vědomí Razítko a podpis lékaře dne... podpis... žádá* / nežádá* předání písemného vyhotovení. * Škrtněte údaje, které se nehodí ** Konkretizují se požadované podmínky, např. způsob úpravy pracovní doby, rozvrh směn, omezení některých úkonů a činností.

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE OBSAH Záznam o změnách... 3 ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 4 Kapitola I Úvodní ustanovení... 4 Kapitola II

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE 2 OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 5 Kapitola I. Úvodní ustanovení... 5 Kapitola II. Odborná

Více

Lovochemie, a.s. Terezínská 57 410 02 Lovosice VPR-ŽD-004. Změna č. 5. člen představenstva, osoba odborně způsobilá. JUDr. Miloslav Spěváček, v.r.

Lovochemie, a.s. Terezínská 57 410 02 Lovosice VPR-ŽD-004. Změna č. 5. člen představenstva, osoba odborně způsobilá. JUDr. Miloslav Spěváček, v.r. Provozovatel dráhy Lovochemie, a.s. Terezínská 57 410 02 Lovosice VPR-ŽD-004 VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD ZDRAVOTNÍ A ODBORNÁ ZPŮSOBILOST Schválil: JUDr. Miloslav Spěváček, v.r. člen představenstva, osoba odborně

Více

HLAVA PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST ŽADATELŮ O VYDÁNÍ LICENCE STROJVEDOUCÍHO A OSVĚDČENÍ STROJVEDOUCÍHO ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA DRÁZE

HLAVA PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST ŽADATELŮ O VYDÁNÍ LICENCE STROJVEDOUCÍHO A OSVĚDČENÍ STROJVEDOUCÍHO ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA DRÁZE Strana 68 Sbírka zákonů č. 16 / 2012 16 VYHLÁŠKA ze dne 5. ledna 2011 o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení

Více

Vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice Vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice se změnami: 98/1982 Sb. uveřejněno v: č. 11/1978 Sbírky zákonů na straně 0206 schváleno:

Více

Obsah... 3 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 ROZSAH ZNALOSTÍ DLE VYKONÁVANÉ FUNKCE... 5 ROZDĚLOVNÍK... 5 SEZNAM ZÁKONŮ, VYHLÁŠEK A VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ ŽD,...

Obsah... 3 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 ROZSAH ZNALOSTÍ DLE VYKONÁVANÉ FUNKCE... 5 ROZDĚLOVNÍK... 5 SEZNAM ZÁKONŮ, VYHLÁŠEK A VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ ŽD,... Odborná způsobilost a znalost osob, zajišťujících provozování dráhy, způsob ověřování znalostí a systém pravidelného školení na Železnici Desná. Účinnost od 28. 12. 2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

Metodický pokyn. pro ověřování způsobilosti právnických osob. k provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení

Metodický pokyn. pro ověřování způsobilosti právnických osob. k provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení Drážní úřad Wilsonova 80 121 06 Praha 2 Metodický pokyn pro ověřování způsobilosti právnických osob k provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení I. Úvod 1. Tento metodický

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0394

CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_20_OV_E3.20_vyhláška č.50/1978 Sb. Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tematická

Více

Metodický pokyn pro ověřování způsobilosti právnických osob k provádění technickobezpečnostních zkoušek drážních vozidel. I. Úvod

Metodický pokyn pro ověřování způsobilosti právnických osob k provádění technickobezpečnostních zkoušek drážních vozidel. I. Úvod Drážní úřad Wilsonova 80 121 06 Praha 2 Č. j.: 1-1134/06-DÚ Metodický pokyn pro ověřování způsobilosti právnických osob k provádění technickobezpečnostních zkoušek drážních vozidel I. Úvod 1. Tento metodický

Více

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s.

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. ŽD P2-1 ŽD P2-1 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. Účinnost od 1. května 2013 Schváleno ředitelem ŽD

Více

STANOVISKO KE KVALIFIKACI pracovníků provádějících práce na elektromobilech a vozidlech s hybridním pohonem

STANOVISKO KE KVALIFIKACI pracovníků provádějících práce na elektromobilech a vozidlech s hybridním pohonem TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY organizace státního odborného dozoru U Balabenky 1908/6, 180 00 Praha 8 Technická inspekce České republiky vydává ve smyslu vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné

Více

50/1978 Sb. VYHLÁŠKA

50/1978 Sb. VYHLÁŠKA 50/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice Změna: 98/1982 Český úřad bezpečnosti práce podle 5 odst. 1

Více

I. oddíl Úvodní ustanovení

I. oddíl Úvodní ustanovení 50/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice Změna: 98/1982 Český úřad bezpečnosti práce podle 5 odst. 1

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1978. Uverejnené: 22.05.1978 Účinnosť od: 01.01.1979

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1978. Uverejnené: 22.05.1978 Účinnosť od: 01.01.1979 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1978 Uverejnené: 22.05.1978 Účinnosť od: 01.01.1979 50 V Y H L Á Š K A Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 o odborné

Více

50/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

50/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu Změna: 98/1982 50/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice Český úřad bezpečnosti práce podle 5 odst. 1

Více

PŘÍLOHA 6 SEZNAM A VZORY TISKOPISŮ

PŘÍLOHA 6 SEZNAM A VZORY TISKOPISŮ České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 6 SEZNAM A VZORY TISKOPISŮ OBSAH Předpis ČD Ok 2 Příloha 6 účinnost od 1. 1. 2013 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 SEZNAM A VZORY TISKOPISŮ... 5 Kapitola I. Seznam tiskopisů k elektrotechnické

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice Citace pův. předpisu: 50/1978 Sb. Částka: 11/1978 Sb. Datum přijetí:

Více

Vyhláška č. 50/1978 Sb.

Vyhláška č. 50/1978 Sb. Vyhláška č. 50/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb. Český úřad bezpečnosti

Více

Informace o možnosti zkoušek

Informace o možnosti zkoušek 50 VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění zákona č. 98/1982 Sb. Informace o možnosti zkoušek Český úřad

Více

50/1978 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

50/1978 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 50/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice Změna: 98/1982 Český úřad bezpečnosti práce podle 5 odst. 1

Více

50 VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu. ze dne 19. května o odborné způsobilosti v elektrotechnice,

50 VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu. ze dne 19. května o odborné způsobilosti v elektrotechnice, 50 VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění zákona č. 98/1982 Sb. Český úřad bezpečnosti práce podle 5

Více

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.:

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.: Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady Č. j.: Metodický pokyn pro získání odborné způsobilosti k řízení drážních vozidel na vlečce nebo k řízení lanové dráhy (úplné znění s účinností od

Více

ŘŠ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-12. Vlastník procesu: Číslo procesu: SMĚRNICE č. 12

ŘŠ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-12. Vlastník procesu: Číslo procesu: SMĚRNICE č. 12 Název procesu/ ŘŠ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S-12 SMĚRNICE č. 12 ZAJIŠTĚNÍ POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI ZAMĚSTNANCŮ K PRÁCI A ŽÁKŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 12 ze dne 01.01.2014

Více

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. Přezkoušení - Obsluha LD Petřín

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. Přezkoušení - Obsluha LD Petřín ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ Přezkoušení - Obsluha LD Petřín Jméno: ID testu: Os. č. Útvar: Organizace provozu 1) Při výkonu směny se musí pracovníci LDP řídit: 1 b. b) a) Provozním předpisem L1/1, příkazy

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._37 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077 Tematická

Více

Hodnoticí standard. Vedoucí provozu lanové dráhy (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Vedoucí provozu lanové dráhy (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Vedoucí provozu lanové dráhy (kód: 23-059-M) Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Vedoucí provozu lanových drah Kvalifikační

Více

Všeobecná ženijní podpora. T1/6 - Požadavky na obsluhy zdrojových soustrojí a jejich příprava

Všeobecná ženijní podpora. T1/6 - Požadavky na obsluhy zdrojových soustrojí a jejich příprava Všeobecná ženijní podpora T1/6 - Požadavky na obsluhy zdrojových soustrojí a jejich příprava Přednáška Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Výstup č. 38 Odbornost v elektrotechnice, vyhl.50/78sb.

Výstup č. 38 Odbornost v elektrotechnice, vyhl.50/78sb. Silnoproudá zařízení a elektroenergetika Výstup č. 38 Odbornost v elektrotechnice, vyhl.50/78sb. Odbornost v elektrotechnice Potřebné vzdělání a rozsah zkoušek pro různé druhy činností na elektrickém zařízení

Více

VYHLÁŠKA ČÚBP A ČBÚ 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti (o kvalifikaci) v elektrotechnice

VYHLÁŠKA ČÚBP A ČBÚ 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti (o kvalifikaci) v elektrotechnice VYHLÁŠKA ČÚBP A ČBÚ 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti (o kvalifikaci) v elektrotechnice A. Grošpic 1 JAK JE TO S TOU KVALIFIKACÍ? Kvalifikace v elektrotechnice ve smyslu vyhl. 50/1978 může být různá,

Více

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs. ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.cz 1. Odborná způsobilost dle práva ES SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více

Vyhrazená elektrická zařízení

Vyhrazená elektrická zařízení 5.17.16.7.3. Vyhrazená elektrická zařízení http://www.guard7.cz/nabidka/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/vyhrazena-technicka-zarizeni/vyhrazena-elektrickazarizeni Podmínky k zajištění

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008 Používání Knihy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen Knihy BOZP) a povinnosti vedoucích

Více

kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)

kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) č. 100/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 18. května 1995, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických

Více

50/1978 Sb. VYHLÁKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

50/1978 Sb. VYHLÁKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 50/1978 Sb. VYHLÁKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice Změna: 98/1982 Český úřad bezpečnosti práce podle 5 odst. 1

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

Určená technická zařízení

Určená technická zařízení 100/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 18. května 1995, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 22. PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRO ZAMĚSTNANCE Spisový znak/ Skartační znak A.1. A10 Vypracoval: Schválil: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 01.09.2018 Směrnice nabývá účinnosti

Více

100/1995 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy

100/1995 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy 100/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) Ministerstvo

Více

Ministerstvo dopravy stanoví podle 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách:

Ministerstvo dopravy stanoví podle 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách: 100/1995 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 18. května 1995, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

100/1995 Sb. VYHLÁŠKA

100/1995 Sb. VYHLÁŠKA 100/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 18. května 1995, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických

Více

Ministerstvo dopravy stanoví podle 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách: Určená technická zařízení

Ministerstvo dopravy stanoví podle 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách: Určená technická zařízení VYHLÁŠKA č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění vyhlášky č. 279/2000

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2006 o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Vláda nařizuje podle 21 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti

Více

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN Směrnice CAA/S-SLS-002-0/2011

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN Směrnice CAA/S-SLS-002-0/2011 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN Směrnice CAA/S-SLS-002-0/2011 Strana číslo Verze Datum Strana číslo Verze Datum 1 až 27 1. vydání 01.02.2011 1. vydání Strana 1 01.02.2011 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 1. vydání Strana 2 01.02.2011

Více

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 1 (celkem 6) Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 2 (celkem 6) OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. OVĚŘENÍ

Více

příloha č. 1 k vyhlášce č. Sb.

příloha č. 1 k vyhlášce č. Sb. příloha č. 1 k vyhlášce č. Sb. Požadavky na vzdělání a praxi požadované pro pracovníky uvedené a) v 5 Činnost Požadované vzdělání Praxe 1a) na elektrických zařízeních na hromosvodech do 1000 V nad 1000

Více

(3) Zařízení plynová jsou. a) zařízení pro plnění nádob plyny, b) zařízení pro regulaci tlaku plynů, c) tlakové stanice plynů,

(3) Zařízení plynová jsou. a) zařízení pro plnění nádob plyny, b) zařízení pro regulaci tlaku plynů, c) tlakové stanice plynů, Vyhláška MD č. 100/1995 Sb., ze dne 18. května 1995, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení),

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2008 Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2008 Všeobecné bezpečnostní pokyny o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými. Pro splnění povinností při obsluze el. zařízení

Více

Hodnoticí standard. Komandující (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37)

Hodnoticí standard. Komandující (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Komandující (kód: 37-034-M) Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Komandující Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná způsobilost Název Úroveň

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Citace: 592/2006 Sb. Částka: 188/2006 Sb.

Více

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Montér měření v elektroenergetice (kód: 26-081-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká se povolání: Elektromechanik

Více

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému V. Vybrané části nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb., nařízení vlády

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ druh předpisu : číslo: vnitřní směrnice 2/BOZP výtisk číslo: 1 Název: PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Obsah : 1. Základní ustanovení.

Více

6.17.5. Školení BOZP http://www.guard7.cz/nabidka/lexikon-bozp/skoleni-bozp Obsah, rozsah a forma školení BOZP nejsou předepsány žádným právním předpisem ani technickou normou. Stanoví jej svým rozhodnutím

Více

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ODBORNÁ ZPŮBILOST V ELEKTROTECHNICE 1. Vyhláška č. 50/178 Sb.. Požadované vzdělání a praxe 3. Činnosti

Více

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Řidič kolesového nakladače (kód: 21-020-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Řidič kolesového

Více

Rozsah platnosti. Vyhrazená plynová zařízení

Rozsah platnosti. Vyhrazená plynová zařízení 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

Směrnice podávání žádosti o uvolnění z předmětu tělesná výchova

Směrnice podávání žádosti o uvolnění z předmětu tělesná výchova GYMNÁZIUM TIŠNOV, příspěvková organizace Směrnice podávání žádosti o uvolnění z předmětu tělesná výchova Obsah: 1. Pravidla při podávání žádosti o uvolnění z předmětu tělesná výchova 2 2. Příloha č. 1

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008 Stanovení obsahu a způsob vedení provozní dokumentace a stanovení termínů, lhůt, rozsahu kontrol,

Více

Zákon č. 373/2011 Sb. k

Zákon č. 373/2011 Sb. k 5.17.9.3. Zákon č. 373/2011 Sb. k 1. 11 2017 http://www.guard7.cz/nabidka/lexikon-bozp/pracovnelekarskesluzby/zakon-c-373-slash-2011-sb-k-1-11-2017 Již od 1.11 2017 platí novela Zákona č. 373/2011 Sb.

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel Čl. I Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel,

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_601 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 2.5. - dílčí Začátek revize Konec revize : : Datum zpracování : Revidovaný objekt ABC spol. s r.o. Antilopí

Více

R o z s a h z n a l o s t í

R o z s a h z n a l o s t í České dráhy, a.s. S m ě r n i c e pro školení a pro odbornou přípravu zaměstnanců Českých drah o požární ochraně Schváleno generálním ředitelem Českých drah dne pod čj.: Účinnost od: R o z s a h z n a

Více

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje:

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: a. označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována,

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2 VINOHRADY

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2 VINOHRADY *crdux0088gb0* CRDUX0088GB0 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 VINOHRADY Č. j. došlého dokumentu: V Praze dne: 19.03.2015 Sp. Zn.: OU-STD0127/15 Telefon: +420 972 241 841 (linka 403) Č. j.: DUCR-9701/15/Pd

Více

Absolvováním AKK se získává odborná způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání. I. Příprava vzdělávacího programu AKK

Absolvováním AKK se získává odborná způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání. I. Příprava vzdělávacího programu AKK Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu (zpracování žádosti, průběh, realizace, započítávání a ukončení AKK) Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví

Více

Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest

Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest 1 Účel zkoušky Účelem kvalifikační zkoušky je ověřit, zda má žadatel potřebné odborné znalosti a způsobilost vykonávat samostatně

Více

IN-EL, spol. s r. o., Lohenická 111/607, Praha 9 - Vinoř. Obsah

IN-EL, spol. s r. o., Lohenická 111/607, Praha 9 - Vinoř. Obsah Obsah IN-EL, spol. s r. o., Lohenická 111/607, 190 17 Praha 9 - Vinoř 1. ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 17 1.1 Základní vztahy v elektrotechnice 17 1.1.1 Elektrické napětí, proud, odpor a výkon 17 1.1.1.1 Jednotky

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant n. Ostravicí č. 11/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant n. Ostravicí č. 11/2008 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant n. Ostravicí č. 11/2008 Přehled ověření znalostí zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a hygieny, požární ochrany a přehled některých

Více

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Legislativní požadavky zákona č. 268/2014 Sb. 2 Platná legislativa a požadavky Státního ústavu pro kontrolu léčiv při jeho kontrolní činnosti Bc. VRATISLAV SVOBODA 3 Legislativní rámec Zákon č. 268/2014

Více

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Elektrické rozvody (kód: 6-009-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 6) Týká se povolání: Montér elektrorozvodných

Více

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, Pardubice. Obsah

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, Pardubice. Obsah Obsah IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice 1. ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 17 1.1 Základní vztahy v elektrotechnice 17 1.1.1 Elektrické napětí, proud, odpor a výkon 17 1.1.1.1 Jednotky elektrických

Více

Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova. Opatření děkana č. 15/

Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova. Opatření děkana č. 15/ Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Opatření děkana č. 15/2016-2017 Název: Provozování elektrických zařízení a elektrických spotřebičů Platnost a účinnost: dnem podpisu děkana Čl. 1 Úvodní

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_705 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 2.5. - dílčí Začátek revize Konec revize : : Datum zpracování : Doporučený termín příští revize - nejpozději

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

Zpráva o revizi hromosvodu

Zpráva o revizi hromosvodu Zpráva o revizi hromosvodu Ev.ozn. - Vzor_404 Začátek revize Konec revize ABC spol. s r.o. : : Doporučený termín příští revize - do 11.2010 Revidovaný objekt Dlouhá 24, Medvědín provozovna Srnín 19.11.2008

Více

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Legislativní požadavky zákona č. 268/2014 Sb. 2 Platná legislativa a požadavky Státního ústavu pro kontrolu léčiv při jeho kontrolní činnosti BC. VRATISLAV SVOBODA 3 Legislativní rámec Zákon č. 268/2014

Více

SŽDC PO-24/2018-GŘ. Pravidla pro školení a přezkoušení zkoušejícího strojvedoucích. Účinnost ode dne zveřejnění

SŽDC PO-24/2018-GŘ. Pravidla pro školení a přezkoušení zkoušejícího strojvedoucích. Účinnost ode dne zveřejnění Pokyn Úroveň přístupu A SŽDC PO-24/2018-GŘ Pravidla pro školení a přezkoušení zkoušejícího strojvedoucích Schváleno pod čj. S 44313/2018-SŽDC-GŘ-O10 Dne: 3. 9. 2018 Bc. Jiří Svoboda MBA generální ředitel

Více

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Řidič kolesového nakladače (kód: 21-020-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Obsluha

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Drážní vozidlo Akumulátorová lokomotiva Zhotovil: Místní provozní

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. prosince 2013 Částka: 53 O B S A H: Část I. 53. Pokyn generálního ředitele

Více

Vyhrazená plynová zařízení

Vyhrazená plynová zařízení 5.6.16.7.2. Vyhrazená plynová zařízení http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/vyhrazena-technicka-zarizeni/vyhrazena-plynovazarizeni Podmínky k zajištění

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

Orientace v požadavcích na hlavní mechanismy jeřábu a ozubené a lanové převody, na ocelová lana, příslušenství 3

Orientace v požadavcích na hlavní mechanismy jeřábu a ozubené a lanové převody, na ocelová lana, příslušenství 3 Jeřábník tř. A (kód: 23-034-H) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

povinnost mít osvědčení vydané orgánem dozoru pro výkon zkušebního orgánu sankce v rozsahu - 20, 33 ZIP

povinnost mít osvědčení vydané orgánem dozoru pro výkon zkušebního orgánu sankce v rozsahu - 20, 33 ZIP Tabulka - Přehled o úkonech a činnostech na VTZ (Příloha č. 1 k Metodickému pokynu generálního inspektora SUIP č. 1/2007) Vyhláška č. 18/1979 Sb. - tlaková zařízení 1. 1 - působnost 2. 4 / 2 3. 4 / 4 4.

Více

~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI. Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení).

~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI. Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení). ~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení). Poskytovatel pracovnělékařských služeb: (uvést identifikační údaje) Zaměstnavateli:

Více

Vyhláška č. 21/1979 Sb.

Vyhláška č. 21/1979 Sb. Vyhláška č. 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Zařízení technologického celku posklizňové linky Dobrovice

Více

Předpis pro vydávání Zaměstnaneckých průkazů a povolení ke vstupu do prostor Českých drah, a.s., a vydávání průkazů pro externí společnosti

Předpis pro vydávání Zaměstnaneckých průkazů a povolení ke vstupu do prostor Českých drah, a.s., a vydávání průkazů pro externí společnosti ČD O 2 Předpis pro vydávání Zaměstnaneckých průkazů a povolení ke vstupu do prostor Českých drah, a.s., a vydávání průkazů pro externí společnosti Úroveň přístupu A ČD O 2 Předpis pro vydávání Zaměstnaneckých

Více

SYSTÉM ŠKOLENÍ PRO ZÍSKÁNÍ A UDRŽENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

SYSTÉM ŠKOLENÍ PRO ZÍSKÁNÍ A UDRŽENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNI CESTA 2018 10. - 12. dubna 2018 SYSTÉM ŠKOLENÍ PRO ZÍSKÁNÍ A UDRŽENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI Ing. Jitka Češková SŽDC, Generální ředitelství, Odbor personální, Praha 1. ÚVOD Systém školení

Více

Seznam kvalifikací pro zápis do Osobního bezpečnostního zápisníku

Seznam kvalifikací pro zápis do Osobního bezpečnostního zápisníku Seznam kvalifikací pro zápis do Osobního bezpečnostního zápisníku ZÁKLADNÍ - BOZP Školení a přezkoušení ZAMĚSTNANCŮ Škol. a přezk. VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ Seznámení s riziky v oblasti BOZP Periodické školení

Více

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST, OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ A SYSTÉM POVINNÉHO ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI SPRÁVY MAJETKU

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST, OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ A SYSTÉM POVINNÉHO ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI SPRÁVY MAJETKU České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 5 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST, OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ A SYSTÉM POVINNÉHO ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI SPRÁVY MAJETKU Změna č. 1 OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH...4 ČÁST PRVNÍ ZÁVAZNÁ KVALIFIKACE

Více

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Elektrická zařízení (kód: 6-010-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 6) Týká se povolání: Montér elektrorozvodných

Více

ČD Ok 2 PŘÍLOHA 1 OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ

ČD Ok 2 PŘÍLOHA 1 OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ ČD Ok 2 PŘÍLOHA 1 OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ... 5 3 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH číslo č. j. Změna Předpis účinnost od opravil dne podpis OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ 1.

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. 1 Rozsah platnosti

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. 1 Rozsah platnosti 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více