Seznam kvalifikací pro zápis do Osobního bezpečnostního zápisníku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam kvalifikací pro zápis do Osobního bezpečnostního zápisníku"

Transkript

1 Seznam kvalifikací pro zápis do Osobního bezpečnostního zápisníku ZÁKLADNÍ - BOZP Školení a přezkoušení ZAMĚSTNANCŮ Škol. a přezk. VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ Seznámení s riziky v oblasti BOZP Periodické školení s ověřením znalostí je určeno pro zaměstnance, kteří úvodní zaškolení nebo školení s přezkoušením již absolvovali - provádí se plánovitě a periodicky zpravidla jedenkrát za tři roky. Při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem se opakuje ve lhůtě do tří let od předcházející zkoušky. Školení a přezkoušení vedoucích zaměstnanců se provádí podle právních a ostatních předpisů zpravidla jedenkrát za tři roky. U vybraných vedoucích, kteří jsou pověřeni řízením likvidace nehod a havárií na provozech, jedenkrát ročně a při každé změně havarijního plánu. Zaměstnavatel je povinen seznámit zaměstnance s riziky, s výsledky vyhodnocení rizik a bezpečnostními opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, které se týkají jejich práce a pracoviště. Za seznámení podřízených zaměstnanců odpovídají vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí, kteří seznámení provádějí. Rizika jsou uvedena v dokumentu "Hodnocení a evidence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci". dle int. Rozhodnut í ZÁKLADNÍ POŽÁRNÍ OCHRANA Školení zaměstnanců o PO Školení zaměstnanců o PO obsahuje seznámení se skutečnostmi, které se týkají jejich činnosti. Školení zaměstnanců, zajišťují vedoucí zaměstnanci na základě svého školení o PO a na provozech technici PO, kteří školení organizují ve spolupráci s útvarem rozvoje zaměstnanců. Školení zaměstnanců o PO se opakuje nejméně jednou za 2 roky. 2 roky Školení vedoucích zaměstnanců o PO Školení vedoucích zaměstnanců o PO obsahuje skutečnosti, které se týkají všech činností jimi řízených zaměstnanců.školení vedoucích zaměstnanců zajišťují OZO v PO, kteří školení organizují ve spolupráci s útvarem rozvoje zaměstnanců. Školení vedoucích zaměstnanců o PO se opakuje nejméně jednou za. ČINNOSTI S VTZ - TLAKOVÁ Obsluha tlakových nádob stabilních Odbornou způsobilost obsluhy TNS upravuje čl.6, přílohy III ČSN Revizní technik VTZ Topič kotlů 4.třídy 8 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb. Revizní technik TZ - musí mít pro provádění revizí a zkoušek kotlů a tlakových nádob osvědčení o odborné způsobilosti vydané orgánem dozoru na základě vykonané zkoušky. Odborná způsobilost topiče kotle 4. třídy je upravena 11 odstavec 6 vyhlášky č.18/1979 Sb. - topič musí být o obsluze poučen a v ní zacvičen, o čemž musí provozovatel pořídit zápis. Topiči nízkotlakých kotlů Způsobilost topiče v nízkotlaké kotelně upřesňuje 14 vyhlášky ČÚBP č. 91/1993 Sb. Topič musí mít "Osvědčení o způsobilosti topiče k obsluze nízkotlakých kotlů." Platnost osvědčení o způsobilosti topiče je pět let ode dne jeho vydání. K obsluze kotlů se jmenovitým tepelným výkonem nižším než 50 kw není třeba osvědčení o způsobilosti topiče. Topiči těchto kotlů musí být starší 18 let, tělesně a duševně způsobilí vykonávat práci topiče, poučení a zacvičení v jejich obsluze. ČINNOSTI S VTZ - ZDVIHACÍ Osoba určená k řízení provozu jeřábu Pověřená osoba (čl.4.1, čl. 4.2 a čl.5.2 ČSN ISO ) zodpovídá za organizaci a řízení provozu jeřábů. Zajišťuje, aby byly určeny kompetentní osoby k obsluze jeřábu a manipulaci s břemeny. Jeřábníci a jeřábníci nevyhrazených ZZ Jeřábník (čl.4.1 a čl.5.3 ČSN ISO ) - osoba ovládající jeřáb při manipulaci s břemeny nebo při montáži jeřábu. Je zodpovědný za správné ovládání jeřábu v souladu s požadavky výrobce a při dodržení systému bezpečné práce. RWE v České republice Stránka 1 Seznam kvalifikací

2 Vazač břemen Vazač (čl.4.1 a čl.5.4 ČSN ISO ) - osoba s oprávněním k vázání břemen.je zodpovědný za uvázání a odvázání břemene, za jeho bezpečné uložení a za použití vhodných vázacích prostředků v souladu s navrženým postupem manipulace. Signalista Pracovník údržby ZZ Obsluha pracovní plošiny Signalista (čl.4.1 a čl.5.5. ČSN ISO ) - osoba předávající dorozumívací znamení v případě, kdy jeřábník nevidí na vazače. Pro tuto činnost musí mít příslušné oprávnění. Pracovník údržby ZZ (čl.4.1 a čl.5.7 ČSN ISO ) - vyškolený pracovník provádějící potřebnou údržbu v souladu s návodem k používání vypracovaným výrobcem při dodržení systému bezpečné práce. Obsluhovatel pohyblivé pracovní plošiny (čl.60 ČSN ) osoba oprávněná obsluhovat pracovní plošinu a odpovědná za její bezpečný provoz, s průkazem obsluhovatele. ČINNOSTI VTZ - PLYNOVÁ Revizní tech.vpz - 4 vyhl.21/1979 Sb. 4 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb. Revizní technik - musí mít pro provádění revizí a zkoušek zařízení osvědčení o odborné způsobilosti vydané orgánem dozoru na základě vykonané zkoušky. Přezkoušení 5 vyhl. č. 21/1979 Sb. 5 (1) Pracovníci pověření obsluhou zařízení musí být provozovatelskou organizací (dále jen "provozovatel") seznámeni s předpisy pro obsluhu a se souvisejícími bezpečnostními předpisy, s požárním řádem, poplachovými směrnicemi a musí být zaškoleni v obsluze těchto zařízení. Před pověřením samostatnou obsluhou zařízení musí být provozovatelem přezkoušeni.(2) Provozovatel je povinen určit obsah seznámení a délku (osnovu) zaškolení s ohledem na charakter a rozsah vykonávané činnosti na daném druhu zařízení a ověřovat znalosti pracovníků uvedených v odstavci 1 revizním technikem, který má platné osvědčení odborné způsobilosti příslušného druhu a rozsahu jednou za tři roky., (3) Zkoušky a přezkušování revizním technikem se nepožadují pro obsluhu plynového zařízení uvedeného v 2 písm. g), jehož celkový výkon je nižší než 50 kw. Osvědčení je vydáváno obsluze zařízení pro: a) výrobu a úpravu plynů, b) skladování a přepravu plynů, c) plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic, d) zkapalňování a odpařování plynů, e) zvyšování a snižování tlaku plynů, f) rozvod plynů, g) spotřebu plynů spalováním. Přezkoušení 6 vyhl. č. 21/1979 Sb. (1) Podmínky odborné způsobilosti k montáži odběrních plynových zařízení a plynárenských zařízení stanoví zvláštní předpis. (2) Montáží ostatních zařízení mohou být pověřeny jen osoby, které byly seznámeny v rozsahu své činnosti s předpisy pro montážní práce na zařízení a zaškoleny. Musí být seznámeny se souvisejícími předpisy a mít nejméně jeden rok odborné praxe, čímž se rozumí praktická činnost na zařízení příslušného druhu a musí složit zkoušky u orgánu dozoru. Osvědčení se vydává pro: a) výrobu a úpravu plynů, b) skladování a přepravu plynů, c) plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic, d) zkapalňování a odpařování plynů, e) zvyšování a snižování tlaku plynů, f) rozvod plynů, g) spotřebu plynů spalováním. Způsobilost je udržována pravidelným ověřováním znalostí předpisů souvisejících s prováděním oprav a montážních prací na plynových zařízeních - 1x za tři roky (doporučeno dle interního předpisu RWE). SPECIFICKÉ ČINNOSTI MONTÁŽE A ODBĚRU PZ Montážní a specifické činnosti Montážní a specifické činnosti Odborná způsobilost dokladovaná osvědčením vydaného na základě ověření odborné způsobilosti ve smyslu 6 a) odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění a 6 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., ve znění vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 554/1990 Sb. Odborná způsobilost dokladovaná osvědčením vydaného na základě ověření odborné způsobilosti ve smyslu 6 a) odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění a 6 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., ve znění vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 554/1990 Sb. ČINNOSTI VTZ - ELEKTRICKÁ RWE v České republice Stránka 2 Seznam kvalifikací

3 3 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. (1) Pracovníci seznámení jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními a upozorněni na možné ohrožení těmito zařízeními., (2) Seznámení a upozornění podle odstavce 1 provede organizací pověřený pracovník s kvalifikací odpovídající charakteru činnosti a pořídí o tom zápis, který podepíše spolu s pracovníky seznámenými., (3) ČSN Elektrotechnické předpisy. Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými. 4 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. (1) Pracovníci poučení jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, školeni v této činnosti, upozorněni na možné ohrožení elektrickými zařízeními a seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem., (2) Organizace je povinna stanovit obsah seznámení a dobu školení s ohledem na charakter a rozsah činnosti, kterou mají pracovníci uvedení v odstavci 1 vykonávat, a zajistit ověřování znalostí těchto pracovníků ve lhůtách, které předem určí., (3) Seznámení, školení, upozornění a ověření znalostí podle odstavců 1 a 2 provede pro obsluhu elektrických zařízení organizací pověřený pracovník s kvalifikací odpovídající charakteru činnosti, a půjde-li o práci na elektrických zařízeních, pracovník s některou z kvalifikací uvedených v 5 až 9; pořídí o tom zápis, který podepíše spolu s pracovníky poučenými. 5 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. (1) Pracovníci znalí jsou ti, kteří mají ukončené odborné vzdělání uvedené v příloze 2 a po zaškolení složili zkoušku v rozsahu stanoveném v 14 odst. 1., (2) Zaškolení a zkoušku uvedené v odstavci 1 je povinna zajistit organizace. Obsah a délku zaškolení stanoví organizace s ohledem na charakter a rozsah činnosti, kterou mají pracovníci vykonávat. Dále je povinna zajistit nejméně jednou za tři roky jejich přezkoušení., (3) Zaškolení provede organizací pověřený pracovník s kvalifikací odpovídající charakteru činnosti, kterou mají pracovníci vykonávat. Zkoušení nebo přezkoušení podle odstavce 2 provede organizací pověřený pracovník s některou z kvalifikací uvedených v 6 až 9; pořídí o tom zápis, který podepíše spolu s pracovníky znalými. (1) Pracovníci pro samostatnou činnost jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří a) splňují požadavky pro pracovníky uvedené v 5 odst. 1, b) mají alespoň nejkratší požadovanou praxi uvedenou v příloze 1, c) prokázali složením další zkoušky v rozsahu stanoveném v 14 odst. 1 znalosti potřebné pro samostatnou činnost., (2) Zkoušku uvedenou v odstavci 1 je povinna zajistit organizace; dále je povinna zajistit nejméně jednou za tři roky přezkoušení pracovníků pro samostatnou činnost., (3) Zkoušení nebo přezkoušení provede organizací pověřená tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně jeden člen musí mít některou z kvalifikací uvedených v 7 až 9. Komise o tom pořídí zápis, podepsaný jejími členy. (1) Pracovníci pro řízení činnosti jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří a) splňují požadavky pro pracovníky uvedené v 6 odst.1 nebo v 5 odst.1, b) mají alespoň nejkratší požadovanou praxi uvedenou v příloze 1, c) prokázali složením další zkoušky v rozsahu stanoveném v 14 odst.1 znalosti potřebné pro řízení činnosti., (2) Zkoušku uvedenou v odst.1 je povinna zajistit organizace; dále je povinna zajistit nejméně jednou za tři roky přezkoušení pracovníků pro řízení činnosti., (3) Zkoušení nebo přezkoušení provede organizací pověřená tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně jeden člen musí mít kvalifikaci uvedenou v 8 nebo 9. Komise o tom pořídí zápis, podepsaný jejími členy. O termínu a místě konání zkoušek nebo přezkoušení prokazatelně uvědomí organizace příslušný orgán státního odborného dozoru alespoň čtyři týdny před jejich konáním. 6,7,8 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č.50/1978sb. Pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu ( 8 vyhl.čúbp a ČBÚ č.50/1978 Sb.). (1) Pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří a) splňují požadavky pro pracovníky uvedené v 7 odst. 1 nebo v 6 odst. 1, b) mají alespoň nejkratší požadovanou praxi uvedenou v příloze 1, c) prokázali složením další zkoušky v rozsahu stanoveném v 14 odst. 1 znalosti potřebné pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem., (2) Pracovníci pro řízení provozu jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří a) splňují požadavky pro pracovníky uvedené v 7 odst. 1 nebo v 6 odst. 1, b) mají alespoň nejkratší požadovanou praxi uvedenou v příloze 1, c) prokázali složením další zkoušky v rozsahu stanoveném v 14 odst. 1 znalosti potřebné pro řízení provozu., RWE v České republice Stránka 3 Seznam kvalifikací

4 (3) Zkoušky uvedené v odstavcích 1 a 2 je povinna zajistit organizace; dále je povinna zajistit nejméně jednou za tři roky přezkoušení pracovníků pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníků pro řízení provozu. (4) Zkoušení nebo přezkoušení provede organizací pověřená alespoň tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně dva členové musí mít kvalifikaci uvedenou v odstavci 1 nebo v 9. Komise pořídí o zkoušení nebo přezkoušení zápis, podepsaný jejími členy. O termínu a místě konání zkoušek nebo přezkoušení prokazatelně uvědomí organizace příslušný orgán dozoru alespoň čtyři týdny před konáním zkoušky nebo přezkoušení. V téže lhůtě uvědomí i příslušnou organizační složku (závod) organizace pro rozvod elektrické energie, (5) půjde-li o pracovníky pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem nebo o pracovníky pro řízení provozu elektrických odběrných zařízení připojených přímo na zařízení veřejného rozvodu elektřiny. ČINNOSTI PŘI SVÁŘENÍ Svářeč- Doškolení svář.s přezkouš.-zákl.kurz zákl.kurz ve sv.škole Doškolení svář.s přezkouš.-úřední zk. získání úřed.zk.ve sv.škole Doškol.svař.alumin.přivařování Svář.s úřední zk.-přezk.ve svář.škole Žárové stříkání metalizace Evropský svářečský technolog Svář.- Svářeč se základní zkouškou (odst.3 ČSN ) Kvalifikace je udržována absolvováním doškolení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů ve smyslu ČSN Svářeč s úřední zkouškou (ČSN EN 287-1). Svářeči s úřední zkouškou jsou povinni zúčastnit se doškolování s přezkoušením ve smyslu ČSN Účast je zaznamenávána do "Osvědčení o doškolení a přezkoušení svářeče" - platnost osvědčení trvá 2 roky. Svářeč pro aluminotermické přivařování - pracovník zaškolený dle ČSN ve svářečské škole. Kvalifikaceje udržovánapravidelným doškolováním dle ČSN organizace svařování a stavebně montážní postupy. Svářeč s úřední zkouškou (ČSN EN 287-1) - úřední svářeč musí absolvovat pravidelnou periodickou zkoušku dle ČSN EN 278-1,2 ve svářečské škole; platnost této zkoušky je 2 roky. čl. 4, 5.1,8 ČSN EN ISO ZP jako svářeči certifikační orgán stanovil obnovení certifikace po 3 letech. ČINNOSTI - ŘIDIČSKÁ OPRÁVNĚNÍ A PRŮKAZY Řídit motorový vozík mohou pouze osoby, které jsou pro tuto činnost vyškoleny a vlastní Průkaz řidiče motorových vozíků ve smyslu ČSN Řidič osobního vozidla z povolání vlastní řidičský průkaz skupiny "B" a řídí osobní vozidlo v pracovně právním vztahu - řízení vozidla je sjednáno v pracovní smlouvě. Osoba vlastnící řidičský průkaz skupiny "B" Osoba vlastnící řidičský průkaz skupiny "C" Osoba vlastnící řidičský průkaz skupiny "C"+"E" Osoba vlastnící řidičský průkaz skupiny "D" Osoba vlastnící řidičský průkaz skupiny "T" Řidič stavebního stroje, který má charakter nákladního vozidla skupiny "C" ( 2 vyhl.77/1965 Sb. ČINNOSTI ŠKOLENÍ ŘIDIČSKÝCH KVALIFIKACÍ Školení řidičů motor. vozíků Škol.řidičů os.vozidel-z povolání Školení řidičů referentů Řídit motorový vozík mohou pouze osoby, které jsou pro tuto činnost vyškoleny a vlastní Průkaz řidiče motorových vozíků ve smyslu ČSN Odborná způsobilost je udržována opakovaným školením - 1x za rok Řidič osobního vozidla z povolání vlastní řidičský průkaz skupiny "B" a řídí osobní vozidlo v pracovně právním vztahu - řízení vozidla je sjednáno v pracovní smlouvě. Odborná způsobilost je udržována opakovaným školením včetně s přezkoušením 1x za rok ( 3 odst.1 písm.d)zák.č.111/1994 Sb. Odborná způsobilost řidiče referntského vozidla je udržována pravidelným školením - dle doporučení ved.odboru dopravy č. 1004/55/01 z , 1x za rok v rozsahu 4 hodin. RWE v České republice Stránka 4 Seznam kvalifikací

5 Škol. řidičů- 48 zák. 247/2000 Sb. Škol. přez. řidičů nebezpeč.nákladů-adr Odborná způsobilost je udržována zdokonalovacím školením: 1)1x za rok školení v rozsahu 16 hodin 48 zákon č. 247/2000 Sb. Řidiči přepravující nebezpečné látky musí splňovat odbornou způsobilost dle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (dále jen ADR) - musí být držiteli osvědčení vydaného příslušným orgánem. Platnost osvědčení je udržována absolvováním obnovovacího školení s přezkoušením - 1x za pět let. Odborná způsobilost je udržována zdokonalovacím školením: 1)1x za rok školení v rozsahu 16 hodin 48 zákon č. 247/2000 Sb. ČINNOSTI PŘEZKOUŠENÍ ŘIDIČSKÝCH KVALIFIKACÍ Školení řidičů motor. vozíků Řidič z povolání B Přezkoušení řidičů- 48 zák.247/2000 Sb. Škol. přez. řidičů nebezpeč.nákladů-adr Řídit motorový vozík mohou pouze osoby, které jsou pro tuto činnost vyškoleny a vlastní "Průkaz řidiče motorového vozíku" ve smyslu ČSN Odborná způsobilost je udržována opakovaným školením včetně přezkoušení - 1x za rok Řidič osobního vozidla z povolání vlastní řidičský průkaz skupiny "B" a řídí osobní vozidlo v pracovně právním vztahu - řízení vozidla je sjednáno v pracovní smlouvě. Odborná způsobilost je udržována opakovaným školením včetně přezkoušení 1x za rok ( 3 odst.1 písm.d)zák.č.111/1994 Sb. Odborná způsobilost je udržována zdokonalovacím školením včetně přezkoušení -: 1x za. 48 zákon č. 247/2000 Sb. Řidiči přepravující nebezpečné látky musí splňovat odbornou způsobilost dle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (dále jen ADR) - musí být držiteli osvědčení vydaného příslušným orgánem. Platnost osvědčení je udržována absolvováním obnovovacího školení s přezkoušením - 1x za pět let. ČINNOSTI - OSTATNÍ LEGISLATIVA Obsluha řetěz. pily a křovinořezu Odbornou způsobilost získává obsluha řetězové motorové pily absolvováním základního školení. Způsobilost je udržována opakovaným školením jednou za rok.(v souladu s pracovním postupem zpracovaným provozovatelem dle nař. Vlády č. 28/2002 Sb. Odbornou způsobilost získává obsluha křovinořezu absolvováním základního školení. Způsobilost je udržována opakovaným školením jednou za rok.(v souladu s pracovním postupem zpracovaným provozovatelem dle nař. vlády č. 28/2002 Sb. Lešenáři Lešenáři - vyhl. ČÚBP č.324/1990sb., ČSN , ČSN Izolatér plyn.zař.uložených v zemi Zaměstnanci provádějící izolatérské práce - TPG G Kontrola izolací PZ uložených v zemi Zaměstnanec provádějící kontrolu izolací plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi - TPG G Obsluha stavebních strojů Obsluhovat stavební stroj smí pouze osoba vlastnící "Průkaz stavebního stroje" (vyhláška MS č. 77/1965 Sb.). Odborná způsobilost je udržována opakovaným školením - 1x za dva roky ( 72 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. 2 roky ČINNOSTI - BÁŇSKÁ LEGISLATIVA Báňský záchran.-vyhl.čbú č.447/2001sb. Báň. záhranář ověř. fyz. připravenosti Báňský záchranář ( 18 odts. 1 vyhlášky ČBÚ č. 447/2001 Sb.) zaměstnanec starší 21 let, zdravotně způsobilý, který absolvoval základní školení a praktický výcvik, držitel průkazu báňského záchranáře, příp. osvědčení. Vedoucí + Zástupce ZBZS, zkouška na OBÚ 298/2005 Sb. Četař záv.báňské záchr.služby RWE v České republice Stránka 5 Seznam kvalifikací

6 Závodní (2 odst.c) vyhl. 298/2005 Sb. (2 odst.c) vyhl.298/2005 Sb. c) Závodní je fyzická osoba odpovědná za bezpečné a odborné řízení hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem na provozech, kde není stanovena funkce závodního dolu nebo závodního lomu. Musí mít odbornou kvalifikaci v rozsahu alespoň bakalářského studijního programu5) a odbornou praxi v příslušné regulované činnosti alespoň dva roky, nebo alespoň odbornou kvalifikaci v rozsahu středoškolského vzdělání zakončeného maturitou a odbornou praxi v příslušné regulované činnosti alespoň čtyři roky. (2) Osvědčení o odborné způsobilosti nemá omezenou platnost, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak12). (2) Ověření odborné způsobilosti podle odstavce 1 se provádí zkouškou ve lhůtě tří let od předcházející zkoušky (dále jen "periodická zkouška"). Periodická zkouška k ověření odborné způsobilosti se koná před komisí stanovenou předsedou Českého báňského úřadu. Bezpeč. technik -vyhl. 298/2005 Sb Škol.+ per. zkoušky tech. dozor a předák (2 odst.d) vyhl. 298/2005 Sb. d) Bezpečnostní technik je fyzická osoba způsobilá pro plnění úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu5) při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem. Musí mít odbornou kvalifikaci v rozsahu alespoň bakalářského studijního programu4) a odbornou praxi v příslušné regulované činnosti alespoň dva roky, nebo alespoň odbornou kvalifikaci v rozsahu středoškolského vzdělání zakončeného maturitou a odbornou praxi v příslušné regulované činnosti alespoň čtyři roky. 2 odst.k vyhl. 298/2005 Sb k) Technický dozor je fyzická osoba ustanovená k vykonávání funkce technického dozoru8), směnového technika nebo technika bezprostředně nadřízeného směnovému technikovi9). Musí mít odbornou kvalifikaci v rozsahu alespoň středoškolského vzdělání zakončeného maturitou a odbornou praxi v příslušné regulované činnosti alespoň 6 měsíců. 2, odst. 2 a 7, 8 - odst. 5 vyhl. ČBÚ č. 298/2005 Sb.+ 12 vyhl. č. 239/1998 sb. l) Předák je fyzická osoba ustanovená k řízení prací ve skupině dvou a více zaměstnanců. Fyzická osoba vykonávající funkci předáka musí mít odbornou praxi v příslušné regulované činnosti alespoň. Předák je fyzická osoba ustanovená k řízení prací ve skupině dvou a více zaměstnanců. Fyzická osoba vykonávající funkci předáka musí mít odbornou praxi v příslušné regulované činnosti alespoň. Obornou způsobilost ověřuje zkouškou organizace. Způsobilost je udržována periodickými zkouškami ( 8 odst. 5 vyhl. ČBÚ č. 298/2005 Sb.). 7 Postup ověřování odborné způsobilosti organizací Odbornou způsobilost fyzických osob předáků, ostatních fyzických osob vykonávajících v organizaci hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem ověřuje zkouškou organizace, u níž jsou v pracovním nebo obdobném poměru. Při ověřování odborné způsobilosti postupuje organizace obdobně podle ustanovení 5 a 6. Ved.likvidace havárie + zástupce Na každém provozu, pro který je zpracován havarijní plán, musí být určen vedoucí likvidace havárie ( 11 vyhl.čbú č.71/2002 Sb.). Vedoucím likvidace havárie může být jen zaměstnanec dokonale seznámený s místními podmínkami, jehož způsobilost řídit zdolávání havárie byla ověřena zkouškou před komisí obvodního báňského úřadu. 6 měsíce 11, 15 vyhl. č. 71/2002 Sb. Cvičný poplach - PZP Člen inspekční služby vyhl. ČBÚ č.71/2002 Sb. Údržba a opravy dýchacího přístroje VDP Pluto jednorázové zaškolení výrobcem Period. zk. k prov. hornické činnosti ( 3,7 odst. 3 vyhl. č.298/2005 Sb.) 2 e vyhl. č. 298/2005 ČINNOSTI V BÁŇSKÉ OBLASTI - ELEKTRICKÉ Činnost na EZ - prac. seznámený - 3 Pracovník seznámený ( 9 odst. 2 vyhl. č. 75/2002 Sb., 3 vyhl. č. 50/1978 Sb.) - je odborně způsobilý pro obsluhu el. zařízení do napětí 1 kv střídavých nebo stejnosměrných, které je provedeno tak, že při jeho obsluze nemůže nikdo přijít do styku s částmi pod napětím vyšším, než je bezpečné malé napětí RWE v České republice Stránka 6 Seznam kvalifikací

7 Činnost na EZ - prac. poučený - 4 Pracovník poučený ( 9 odst. 3 vyhl. č. 75/2002 Sb., 4 vyhl. č.50/1978 Sb.) je odborně způsobilý pro: a) práce, které může provádět pracovník seznámený, b) samostatnou obsluhu elektrického zařízení bez omezení napětí, c) práci na el. zařízeních nad 1 kv střídavých nebo stejnosměrných bez napětí, d) práci pod dohledem pracovníka znalého s vyšší kvalifikací v blízkosti nekrytých živých částí pod napětím do 1 kv střídavých nebo stejnosměrných ve vzdálenosti větší než 40 cm od nich, nebo až na dotyk s izolačním krytem chránícím před nahodilým dotykem s živou částí, e) práci pod dozorem pracovníka znalého s vyšší kvalifikací v blízkosti nekrytých živých částí pod napětím nad 1 kv střídavých nebo stejnosměrných, f) práci na elektrickém zařízení s napětím do 35 kv střídavých nebo stejnosměrných v blízkosti nekrytých živých částí pod napětím, pro kterou byl organizací předem a opakovaně ve lhůtách ne delších než 3 roky prokazatelně vyškolen a na kterou organizace zpracovala a vydala pracovní postup schválený závodním dolu, závodním lomu nebo vedoucím pracovníkem. Činnost na EZ - prac. znalý - 5 Pracovník znalý ( 9 odst. 4 vyhl. č. 75/2002, 5 vyhl. č. 50/1978 Sb.) je odborně způsobilý pro: a) práce, které může provádět pracovník poučený, b) provádění prohlídek elektrického zařízení bez omezení napětí, c) práci na elektrickém zařízení bez napětí a v blízkosti nekrytých živých částí pod napětím do 1 kv, d) práci pod dozorem pracovníka znalého s vyšší kvalifikací na živých částech elektrického zařízení do 1 kv střídavých nebo stejnosměrných venku nebo v prostorech těsných, vlhkých a horkých, e) práci pod dohledem pracovníka znalého s vyšší kvalifikací na elektr. zařízení nad 1 kv střídavých nebo stejnosměrných v blízkosti nekrytých živých částí pod napětím. Pracovník znalý s vyšší kvalifikací dle 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb., ( 9 odst. 5 vyhl. č. 75/2002 Sb.) je odborně způsobilý pro samostatné vykonávání veškerých prací na el. zařízení s výjimkou revizí, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak (např. vyhláška č. 202/1995 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na el. Zařízeních při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem, vyhláška č. 22/1989 Sb., vyhláška č. 26/1989 Sb., vyhláška č. 51/1989 Sb., vyhláška č. 55/1996 Sb. a vyhláška č. 239/1998 Sb.), který vlastní platné osvědčení. Činnost na EZ - prac. s 6,7,8 75/02Sb. Pracovník znalý s vyšší kvalifikací dle 7 vyhlášky č. 50/1978 Sb., ( 9 odst. 5 vyhl. č. 75/2002 Sb.) je odborně způsobilý pro řízení činnosti na el. zařízeních s výjimkou revizí, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak (například vyhláška č. 202/1995 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na el. zařízeních při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem, vyhláška č. 22/1989 Sb., vyhláška č. 26/1989 Sb., vyhláška č. 51/1989 Sb., vyhláška č. 55/1996 Sb. a vyhláška č. 239/1998 Sb.), který vlastní platné osvědčení. pracovník znalý s vyšší kvalifikací - řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a řízení provozu ( 8 vyhl. č. 50/1978 Sb., 9 odst. 5 vyhl. ČBÚ č. 75/2002 Sb.) Říz.provozu EZ dle vyhl.75/2002 Sb. Škol. pro činnosti na EZ-přípr. na přezk Osoba určená pro řízení montáže, provozu a údržby EZ: pracovník znalý s vyšší kvalifikací ( 8 vyhl.č. 50/1978 Sb.; 9 odst. 6 vyhl. ČBÚ č. 75/2002 Sb. - osvědčení vydané OBÚ) Revizní technik elektrických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ( 10 vyhlášky č. 75/2002 Sb., 9 vyhlášky č. 50/1978 Sb.). Osoba pověřená provozovatelem el. zařízení k provádění revizí a zkoušek odborně způsobilý, který má k této činnosti platné osvědčení vydané obvodním báňským úřadem. ČINNOSTI V BÁŇSKÉ OBLASTI - PLYNOVÉ Obsluha vyhrazených plyn. zař.- třída I. Obsluha vyhrazených plyn. zař.-třídaii. Jde-li o zařízení uvedená v 6 odst.3 písm. a) až d) Sbírka zákonů č.392/2003. Jedná se o tyto technické zařízení: a)na úpravu nebo skladování plynů b)pro plnění nádob plyny, jakož i pro zvyšování a snižování tlaků plynů c)pro spotřebu plynů spalováním, včetně plynových turbín d)pro těžbu a uskladňování plynů nebo kapalin v přírodních horninových strukturách a v podzemních prostorech(podzemní zásobníky plynu a kapalin) Jde-li o zařízení uvedená v 6 odst.3 písm.e Sbírka zákonů č.392/2003.jedná se o technícké zařízení pro rozvod plynů, s výjimkou rozvodů plynů se souhrnným vnitřním objemem menším než nebo rovným 0,01 m3 Montáž, opravy a údržb PZ - třídy I. Oborná způsobilost zaměstnanců pověřených prováděním montáže oprav a údržby je upravena 14 odst.1 a 18 vyhlášky ČBÚ č. 392/2003 Sb. - uvedenou činnost mohou provádět osoby zaškolené splňující vzdělání a odbornou praxi. RWE v České republice Stránka 7 Seznam kvalifikací

8 Montáž, opravy a údržb PZ - třídy II. Oborná způsobilost zaměstnanců pověřených prováděním montáže oprav a údržby je upravena 14 odst.1 a 18 vyhlášky ČBÚ č. 392/2003 Sb. - uvedenou činnost mohou provádět osoby zaškolené splňující vzdělání a odbornou praxi. Revizní technik PZ / báňská legislativa Revizní technik plynových zařízení podléhajících dozoru ČBÚ 19 + příloha č. 6 vyhlášky ČBÚ č. 392/2003 Sb. dříve bylo dle( 2, 10, 11 výnosu ČBÚ č. 9 z o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení) zaměstnanec pověřený provozovatelem plynových zařízení k provádění revizí a zkoušek, odborně způsobilý, který má pro tuto činnost osvědčení vydané obvodním báňským úřadem. ČINNOSTI V BÁŇSKÉ OBLASTI - ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ Jeřábník zdvih. zař. tř.i.- ověř. na OBÚ Jeřábník zdvih. zař. tř.i.- opak. škol. Vazač zdvih. zař. třídy I. ověř. na OBÚ Vazač zdvih. zař. třídy I. opak. školení Obsluha pohyblivé pracovní plošiny Odborná způsobilost jeřábníků zdvihacích zařízení třídy I. je upravena 14,16 vyhlášky ČBÚ č. 392/2003 Sb. Ověřování odborné způsobilosti je prováděno 1x za 5 let na OBÚ Opakovací školení s ověřením znalostí jeřábníků zdvihacích zařízení tř.i. se provádí ve lhůtě ne delší než 12 měsíců. Odborná způsobilost vazače zdvihacích zařízení tř.i je upřesněna 14,16 vyhl. ČBÚ č. 392/2003 Sb. Ověření odborné způsobilosti na OBÚ 1x za 5 let Opakovací školení s ověřením znalostí se provádí ve lhůtě ne delší než 12 měsíců - 16 odst.4. Odborná způsobilost obsluhy pohyblivé pracovní plošiny je upřasněna 14 odst.2,4 vyhl. ČBÚ č. 392/2003 Sb. ČINNOSTI V BÁŇSKÉ OBLASTI - TLAKOVÉ Obsluha tlakových nádob stab. - třída I. Obsluha tlakových nádob stab. - třída I. Obsluha TNS třídy I. je upravena 14 vyhlášky ČBÚ č.392/2003sb. Odbornou způsobilost ověřuje komise OBÚ Obsluha tlakových nádob stab.- třída II. Obsluha tlakových nádob stab.- třída II. Obsluha TNS třídy II. je upravena 14 vyhlášky ČBÚ č.392/2003sb. Odbornou způsobilost ověřuje zkušební komise organzace. Obsluha (topič) - kotel třída IV. Plnění TN k dopravě plynů-třída I. Plnění TN k dopravě plynů-třída II. Obsluha (topič) - kotel třída IV. Obsluha kotle třídy IV. je upravena 14,15 vyhlášky ČBÚ č.3 Plnění TN k dopravě plynů-třída I. Způsobilost pro plnění TN k dopravě plynů - třída I. je upravena 14 vyhlášky ČBÚ č.392/2003 Sb. Odbornou způsobilost ověřuje komise OBÚ Plnění TN k dopravě plynů-třída II. Způsobilost pro plnění TN k dopravě plynů - třída II. je upravena 14 vyhlášky ČBÚ č.392/2003 Sb. Odbornou způsobilost ověřuje komise OBÚ Revizní technik TZ / báňská legislativa vyhláška ČBÚ č. 392/2003 Sb příloha č. 6 Montáž a opravy vyhraz TZ třídy I.a II Odborná způsobilost dle vyhlášky ČBÚ č. 392/2003 Sb. 14 Požadavky na odbornou způsobilost fyzických osob k práci a ostatním činnostem na technických zařízeních s výjimkou revizí a zkoušek.(1) Osobou odborně způsobilou k samostatné práci na technickém zařízení s výjimkou prací a činností uvedených v odstavci 2 je fyzická osoba splňující odbornou praxi a vzdělání podle přílohy č. 6, která absolvovala zaškolení, v němž pracovala pod dohledem určeného kvalifikovaného zaměstnance výrobce nebo provozovatele těchto zařízení, a která má k této činnosti osvědčení podle přílohy č. 7. Pokud výrobce zařízení určil další požadavky na odbornou způsobilost, je k získání odborné způsobilosti třeba splnit i požadavky výrobce. 18 Zvláštní požadavky na odbornou způsobilost osob pro montáže a opravy vyhrazených technických zařízení (1) Podmínkou pro získání osvědčení odborné způsobilosti provádět montáž a opravy vyhrazených technických zařízení je kromě požadavků 14 odst. 1 také zaškolení u organizace provádějící činnosti na příslušném druhu vyhrazených technických zařízení nebo u výrobce takových VTZ. RWE v České republice Stránka 8 Seznam kvalifikací