Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008"

Transkript

1 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008 Stanovení obsahu a způsob vedení provozní dokumentace a stanovení termínů, lhůt, rozsahu kontrol, zkoušek a revizí pracovišť a určení odpovědných osob. Značný rozsah předpisů ukládá provozovatelům vyhrazených technických zařízení a ostatních zařízení řadu konkrétních úkolů. K zajištění přehledu o revizích, zkouškách a kontrolách vyhrazených technických zařízení a ostatních technických zařízení a informovanosti odpovědných zaměstnanců organizace. I. v y d á v á m Přehled provádění kontrol, revizí a zkoušek vyhrazených technických zařízení a ostatních technických zařízení (příloha č. 1). II. u k l á d á m odpovědným vedoucím zaměstnancům a personalistce 1. Zajistit provádění revizí, zkoušek, kontrol vyhrazených technických zařízení a ostatních technických zařízení. T: úkol stálý 2. Zajistit vedení příslušné provozní dokumentace vyhrazených technických zařízení a ostatních zařízení. T: úkol stálý 3. Zajistit proškolení a přezkoušení odpovědných osob za provoz a technický stav technických zařízení a ostatních technických zařízení příslušnými odborně způsobilými osobami (např. revizními techniky) a jejich jmenování zejména dle příloh této směrnice. T: úkol stálý III. Směrnice nabývá platnosti dnem schválení. 1

2 Vyhrazenými technickými zařízeními jsou: 1. Vyhrazená plynová zařízení 2. Vyhrazená elektrická zařízení 3. Vyhrazená zdvihací zařízení 4. Vyhrazená tlaková zařízení 5. Vyhrazená zařízení požární ochrany a vyhrazené druhy věcných prostředků požární ochrany: a) hasící přístroje, b) zařízení pro zásobování požární vodou. 6. Přílohy: 6 A. Jmenovací dekrety: 6.1 Jmenování odpovědného pracovníka za provoz a technický stav el. zařízení 6.2 Jmenování odpovědného pracovníka za provoz a technický stav vyhrazených tlakových zařízení 6.3 Jmenování odpovědného pracovníka za provoz a technický stav plynových zařízení 6.4 Jmenování odpovědného pracovníka za provoz a technický stav zdvihacích zařízení 6. B. Provozní deník - vzor Počet stran: 8 Přílohy: 9-19 Ve Frýdlantě nad Ostravicí dne schválila:... tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí 2

3 1. VYHRAZENÁ PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ Druhy: plynovod Předpisy související s vyhrazeným plynovým zařízením: - vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, - vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynového zařízení, - vyhláška ČÚBP č.21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví podmínky jejich bezpečnosti (ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb.), - zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, - zákon č. 222/1994 Sb. (energetický zákon), - vyhláška č. 18/1987 Sb., kterou se stanoví požadavky na ochranu před výbuchy hořlavých plynů a par, - Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, - Zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, - Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. Ustanovení obsažená v ČSN , , , , , A. Plynová zařízení: Lhůty periodických revizí a kontrol plynového zařízení: - revize výchozí, před uvedením zařízení do provozu - provádí dodavatelská organizace prostřednictvím revizního technika, - revize provozní 1 x za 3 roky, po generální opravě nebo po nuceném odstavení z důvodu poruchy, po ukončení zkušebního provozu, po odstávce delší než 6 měsíců - provádí revizní technik vyhrazených plynových zařízení, - kontrola zařízení 1 x za rok, celkový stav zařízení z hlediska požární ochrany a bezpečnosti práce - provádí provozovatelem pověřený pracovník zaškolený oprávněnou osobou nebo oprávněná organizace. Předepsaná dokumentace: - projektová a dodavatelská dokumentace, - harmonogram revizí plynových zařízení, - doklad o výchozí revizi, - doklady o revizích provozních, - dokumentace k přívodu plynu, - revizní kniha pro plynovod. Odborná způsobilost obsluhy plynových zařízení (mimo topičů nízkotlakých kotelen) Školení a zácvik revizním technikem plynových zařízení a revizním technikem kotelen - 1 x za 3 roky opakovací školení, - zdravotní prohlídka obsluhy 1 x za 3 roky. 3

4 B. Průmyslový plynovod: Vypracovaný místní provozní řád, kniha údržby a oprav se záznamy o poruchách, revizní kniha plynovodu a provozní deník. Zápisy o tlakových zkouškách rozvodu plynu. Pravidelná kontrola plynovodů a odběrných zařízení 1 x za rok. Měření bludných proudů u plynovodů umístěných v zemi 1 x za dva roky. 2. VYHRAZENÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ Druhy: pevné elektrické rozvody budov, hromosvody, el. ruční nářadí, elektrické předměty a spotřebiče a další. Předpisy související s vyhrazeným elektrickým zařízením: - vyhláška č. 20/79 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví podmínky jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb., - vyhláška č. 50/78 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, - vyhláška č. 48/82 Sb, která stanoví základní požadavky k zajištění BP a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, - zákon č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a související nařízení vlády č. 168/1997 Sb. a další, - Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, - Zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, - Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. Ustanovení obsažená v ČSN , , , , , , , , , , , a dalších normách. Lhůty periodických revizí, odborných prohlídek a kontrol: - revize výchozí, před uvedením objektu do provozu - provádí dodavatelská organizace, - revize periodická, 1 x za 5 let u normálního vnějšího vlivu - základního obyčejného prostředí - provádí revizní technik (pevné el. rozvody i hromosvody); lhůta revize je stanovena dle určení vnějšího vlivu (prostředí) dle tabulky č. 1 ČSN , - revize ručního el. nářadí - dle třídy použití - provádí pracovník minimálně s odbornou kvalifikací dle 5 vyhl. ČÚBP č. 50/1978 Sb., podle druhu nářadí a doby jeho používání v roce dle ČSN , - revize ostatních el. spotřebičů a pohyblivých přívodů - podle druhu vnějších vlivů, podle specifických podmínek pracoviště provádí pracovník minimálně s odbornou kvalifikací dle 5 vyhl. ČÚBP č. 50/1978 Sb., dle ČSN Předepsaná dokumentace: - doklady o revizích výchozích, - doklady o revizích periodických (ČSN ), - doklad o určení vnějších vlivů, - revize elektrického ručního nářadí, - revize elektrických předmětů a pohyblivých přívodů, 4

5 - protokol o určení vnějších vlivů dle ČSN dokumentace el. zařízení včetně změn, které byly provedeny, (u dřívějších el. zařízení doklad o určení prostředí dle ČSN ), - dokumentace el. zařízení odpovídající skutečnému provedení, - zásady pro provádění kontrol, revizí, zkoušek a měření, - záznamy o kontrolách a zkouškách zařízení, - doklady stanovené příslušným předpisem (např. návody k obsluze, osvědčení apod.). Odborná způsobilost: - údržba - 5 až 9 vyhl. ČÚBP č. 50/1978 Sb. - obsluha vyhl. ČÚBP č. 50/1978 Sb. Uzemnění Nutná dokumentace podzemní části el. zařízení, uzemňovacího přívodu a hromosvodů (ČSN ). Elektrické provozovny Bezpečnostní a pracovní předpisy vypracované pro místní použití při vysokém i nízkém napětí (ČSN , ). Jedná se o transformovny, spínací stanice, měnírny apod. Revize se provádějí podle prostředí, ve kterém zařízení pracuje. Elektrické bezpečnostní zabezpečení Dokumentace musí obsahovat (ČSN ): - průvodní dokumentaci (návod k obsluze, zkoušení, údržbu jednotlivých zařízení apod.), - provozní knihu pro ústředny a pulty centrální ochrany, - zprávu o výchozí revizi el. zařízení včetně výsledků prohlídek a kontrol, - provozní knihu, - pokyny pro obsluhu, údržby prvků, měření a zkoušení. Pravidelné revize se provádějí u el. zabezpečení signalizace pravidelně jednou za rok. 3. VYHRAZENÁ ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ Druhy: výtahy, které jsou trvalou součástí stavby s výškou zdvihu nad 2 m a nosností nad 100 kg. Předpisy související s vyhrazeným zdvihacím zařízením: - vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví podmínky jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb., - vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, - zákon č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, - Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí - Zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, - Nařízení vlády č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ze dne

6 Doporučení obsažená v ČSN , , , , ČSN ISO (pro jeřáby a zdvihadla). Lhůty periodických revizí, zkoušek, odborných prohlídek a kontrol: - výchozí revize, před uvedením do provozu - provádí dodavatelská organizace prostřednictvím revizního technika, - revizní zkoušky dle druhu výtahu A, D, E 1 x za 3 roky, u ostatních 1 x za 6 let - provádí revizní technik, - revize dle druhu výtahu A, D1, E 1 x za 3 měsíce, ostatní 1 x za 6 měsíců, - kontrola jednou v mezidobí revizí dle druhů výtahů - provádí osoba pověřená, - prohlídka 1 x za týden - provádí dozorce výtahu. Předepsaná dokumentace: - doklad o výchozí revizi el. zařízení, doklad o individuálním vyzkoušení, - doklady o revizích periodických el. zařízení včetně strojních částí, - kniha výtahu, - pasport (technické osvědčení výtahu), - příloha k pasportu - ustavení dozorce výtahu. Odborná způsobilost: - pověření a proškolení dozorce revizním technikem 4. VYHRAZENÁ TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ Druhy: tlaková nádoba stabilní, kovové tlakové nádoby k dopravě plynů (láhve, sudy...). Předpisy související s vyhrazeným tlakovým zařízením: - vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví podmínky jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 551/1990 Sb., - vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění pozdějších předpisů, - zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, - příslušné technické normy, - Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. - Zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, - Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. Usnesení obsažená v ČSN , , , , , , Tlakové nádoby: Lhůty periodických revizí a kontrol tlakových nádob: 6

7 - revize výchozí, společně s kontrolou kompletnosti a připravenosti tlakové nádoby stabilní, před uvedením do provozu - provádí revizní technik dodavatele zařízení, - první provozní revize, do dvou týdnů po zahájení provozu - provádí revizní technik tlakových nádob, - další revize 1 x za rok - provádí revizní technik tlakových nádob (dle ČSN a ZP 133, písm. m), - 1 x za 5 let vnitřní revize a zkouška těsnosti, 1 x za 9 let tlaková zkouška, - kontrola tlakoměru nulováním - 1 x za 3 měsíce, - porovnání údajů provozního tlakoměru s kontrolním - 1 x za 2 roky, - kontrola pojistného ventilu nadzvednutím kuželky, 1 x za měsíc (pracovní přetlak do 4 MPa, teplota prac. tekutiny 3000 o C), kontrola stavoznaku - 1 x za rok, kontrola dálkových ukazatelů stavu hladiny - 1 x za 6 měsíců, kontrola signalizačního zařízení - 1 x za týden. Předepsaná dokumentace: - doklad o výchozí revizi tlakové nádoby, - doklady o periodických revizích tlakové nádoby, - pasport tlakové nádoby, - provozní deník, - osvědčení o způsobilosti obsluhy. Odborná způsobilost: - pracovník pověřený obsluhou tlakových nádob, přezkoušení 1 x za 3 roky (příloha ČSN ) 5. VYHRAZENÁ ZAŘÍZENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A VYHRAZENÉ DRUHY VĚCNÝCH PROSTŘEDKŮ POŽÁRNÍ OCHRANY a) hasící přístroje Druhy: přenosné, pojízdné bez ohledu na druh hasiva. Předpisy související: - zákon o požární ochraně č. 133/85 Sb., ve znění pozdějších předpisů, - vyhláška č. 21/96 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o požární ochraně, - zákon č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Lhůty kontrol a periodických zkoušek: - kontrola hasících přístrojů - nejméně 1 x za rok Předepsaná dokumentace: - záruční listy, - doklad o provedení kontroly. Odborná způsobilost: - oprávněné osoby a proškolené výrobcem k provádění kontrol jednotlivých druhů hasících přístrojů b) zařízení pro zásobování požární vodou Druhy: vnitřní požární hydranty typu C a D, požární potrubí (suchovod). 7

8 Předpisy související: - zákon o požární ochraně č. 133/85 Sb., ve znění pozdějších předpisů, - vyhláška č. 21/96 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o požární ochraně, - zákon č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, - ČSN , Lhůty kontrol a periodických zkoušek: - výchozí kontrola (před uvedením do trvalého užívání) - provádí dodavatel zařízení, - provozní kontroly - 1 x ročně. Předepsaná dokumentace: - písemný záznam o provedení výchozí kontroly v rozsahu dle ČSN čl. 8.3., - doklad o provedení provozní kontroly v rozsahu dle ČSN čl

9 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí JMENOVÁNÍ Ve smyslu 101 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákoník práce) a vyhlášky ČÚBP č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhl. č. 98/1982 Sb. Vás jmenuji od jméno a příjmení pracovníkem odpovědným za provoz a technický stav elektrických zařízení Jmenování platí pro elektrické zařízení na pracovišti: Vaše základní povinnosti jsou uvedeny vcitovaných předpisech a normách. Mezi Vaše základní povinnosti patří zajistit revize el. zařízení ve stanovených lhůtách a následně zajistit odstranění závad zjištěných při těchto revizích v určených termínech. Základní předpisy pro provozování výše uvedeného zařízení jsou uvedeny ve vyhlášce ČÚBP č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhl. č. 98/1982 Sb. a souvisejících předpisech a normách. Další požadavky k zajištění BOZP jsou uvedeny v zákoně č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Při své činnosti úzce spolupracujte s revizním technikem elektrických zařízení. Ve... dne... schválil:... statutární zástupce zaměstnavatele Jmenovací dekret převzal dne... Podpis pověřeného zaměstnance:... Příloha: Povinnosti osoby odpovědné za provoz a technický stav el. zařízení Rozdělovník: personalistka zajistí proškolení jmenované odpovědné osoby (vedoucího zaměstnance) revizním technikem el. zařízení 9

10 Příloha Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Povinnosti osoby odpovědné za provoz a technický stav elektrického zařízení Dle ČSN EN čl. 4.3 musí být v každé organizaci určena osoba odpovědná za provoz a technický stav elektrického zařízení. Dle čl je to pověřená osoba s konečnou odpovědnosti za stav a provoz elektrického zařízení (obsluha, práce opravy, montáže, revize). K základním povinnostem této osoby patří: 1. Trvale uchovávat technickou dokumentaci elektrického zařízení, zajistit zaznamenávání všech změn provedených na el. zařízení tak, aby dokumentace odpovídala skutečnému stavu. Trvale uchovávat návody pro obsluhu a údržbu zařízení, strojů a spotřebičů. ČSN , ČSN , ČSN EN Trvale uchovávat zprávy o výchozích revizích a zápisy o kontrolách státních orgánů. Uchovávat zprávy o periodických revizích až do provedení další periodické revize. 10 ČSN Uvádět do provozu nová zařízení nebo zařízení po opravách, jen pokud jejich bezpečnost byla ověřena kvalifikovaným pracovníkem (zpráva o výchozí revizi nebo zápis o kontrole). Zákon č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Zákoník práce), ČSN Zajišťovat provádění periodických revizí ve lhůtách dle ČSN a ČSN Zajišťovat provádění revizí přenosného ručního nářadí dle ČSN a provádění revizí přenosných spotřebičů dle ČSN kvalifikovaným pracovníkem (viz vyhl. č. 50/1978 Sb.) nebo dodavatelskou organizací s oprávněním dle vyhl. č. 20/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů 6. Zajistit provádění kontrol elektrických spotřebičů pracovníky, kteří je mají přiděleny k užívání před každým použitím. ČSN Zajišťovat odstranění závad zjištěných při revizích ve lhůtách úměrných jejich nebezpečnosti, případně zajistit provedení náhradních opatření k zajištění bezpečnosti osob a věcí. Zákon č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Zákoník práce), ČSN EN Zajišťovat provádění kontrol pracovních strojů před uvedením do provozu a následně každý rok dle provozní dokumentace. Nevyhovující stroje neprovozovat, případně vyřadit z provozu. Vl.nař. č. 378/2001 Sb.

11 9. Prací na el. zařízení pověřovat jen pracovníky s elektrotechnickou kvalifikací ověřenou zkouškou dle vyhl. č. 50/1978 Sb. ČÚBP v souladu s ČSN EN a TNI nebo odborné firmy s příslušným oprávněním. vyhl. ČÚBP č. 50/1978 Sb. ve znění pozdějších předpisů 10. Trvale vyhledávat rizika ohrožení bezpečnosti a provádět opatření k jejich vyloučení. Zákon č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Zákoník práce) 11. Prozatímní zařízení zřizovat jen v nezbytně nutných případech. ČSN U zařízení (části instalace, spotřebiče, stroje apod), které bylo delší dobu mimo provoz, je provozovatel povinen, před případným opětným uvedením do provozu, zajistit přezkoušení s ohledem na bezpečný provoz odborným pracovníkem nebo odbornou firmou. TNI Při zemních pracích v prostorách organizace zajistit vyjádření všech organizací provozujících inženýrské sítě. Energetický zákon a další 14. Zajistit poučení pracovníků, kteří přicházejí do styku s el. zařízením ve zvlášť nebezpečných prostorách (např. mokré prostředí apod.). Zákon č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Zákoník práce), 15. Pro potřebu organizace nakupovat el. spotřebiče a materiál jen u obchodníků, kteří vystaví ujištění o vydání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 16. Neprovozovat el. zařízení, pokud jeho stav ohrožuje bezpečnost osob a okolí. Převzal dne:.. jméno a příjmení podpis 11

12 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí JMENOVÁNÍ Ve smyslu 101 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákoník práce) a vyhlášky ČÚBP č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, ČSN Tlakové nádoby stabilní, Provozní požadavky Vás jmenuji od jméno a příjmení pracovníkem (uživatelem) odpovědným za provoz vyhrazených tlakových zařízení Jmenování platí pro tato tlakové zařízení v... Vaše základní povinnosti jsou uvedeny v citovaných předpisech a souvisejících předpisech. Mezi Vaše základní povinnosti patří zajistit revize a zkoušky tlakových zařízení ve stanovených lhůtách a následně zajistit odstranění závad zjištěných při těchto revizích a zkouškách v určených termínech. Základní předpisy pro provozování výše uvedeného zařízení jsou uvedeny ve vyhlášce ČÚBP č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, ČSN Tlakové nádoby stabilní, Provozní požadavky. Další požadavky k zajištění BOZP jsou uvedeny v zákoně č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Při své činnosti úzce spolupracujte s revizním technikem tlakových zařízení. Ve... dne... schválil:... statutární zástupce zaměstnavatele Jmenovací dekret převzal dne... Podpis pověřeného zaměstnance:... Rozdělovník: personální oddělení zajistí proškolení jmenované osoby (vedoucího zaměstnance) revizním technikem tlakových zařízení Příloha: Základní povinnosti a práva zaměstnance zodpovědného za provoz a technický stav tlakových zařízení 12

13 Příloha Základní povinnosti a práva zaměstnance zodpovědného za provoz a technický stav tlakových zařízení 1. Provozovat zařízení dle příslušných právních a technických norem, předpisů výrobce a místního provozního řádu. 2. Hlásit veškeré změny na zařízení reviznímu technikovi tlakových zařízení. 3. Informovat o veškerých závadách na zařízení revizního technika tlakových zařízení. 4. Zajistit provádění pravidelných kontrol zařízení ve smyslu vyhl. č. 18/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů.. 5. Zabezpečit, aby zaměstnanci pověření obsluhou zařízení byli zdravotně a odborně způsobilí a byli seznámeni s obsluhou tlakových zařízení a zaškoleni s obsluhou těchto zařízení. 6. Vést předepsanou technickou dokumentaci (provozní deník, zprávy o revizích, doklady o kvalifikaci obsluh, evidenci zařízení apod.). 7. Zajistit odstranění závad z kontrol a revizí zařízení ve stanovených termínech. 8. Hlásit provozní nehody a poruchy vzniklé v souvislosti s provozem reviznímu technikovi tlakových zařízení. 9. Neprovozovat tlaková zařízení, pokud jejich stav ohrožuje bezpečnost osob a okolí. 10. Zajistit ve spolupráci s revizním technikem zpracování místního provozního řádu pro tlaková zařízení. 11. Odstavit tlakové zařízení z provozu, pokud jejich stav ohrožuje bezpečnost osob a okolí. Ve... dne... převzal:... jméno a příjmení podpis Ve... dne... schválil:... tajemnice Městského úřadu 13

14 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí JMENOVÁNÍ Ve smyslu 101 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákoník práce) a vyhl. ČÚBP č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zařízení a stanoví podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení... jméno a příjmení Vás jmenuji od... pracovníkem (uživatelem) odpovědným za provoz a technický stav plynových zařízení Jmenování platí pro tato plynová zařízení: Vaše základní povinnosti jsou uvedeny ve výše citovaných předpisech a normách. Mezi Vaše základní povinnosti patří zajistit revize plynových zařízení ve stanovených lhůtách a následně zajistit odstranění závad zjištěných při těchto revizích v určených termínech. Základní předpisy pro provozování výše uvedeného ve vyhl. ČÚBP č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zařízení a stanoví podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění pozdějších předpisů, vyhl. ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ČSN Plynová zařízení, Zásady provozu, ČSN Regulační stanice plynu a souvisejících předpisech. Další požadavky k zajištění BOZP jsou uvedeny v zákoně č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Při své činnosti úzce spolupracujte s revizním technikem plynových zařízení. Ve... dne... schválil:... tajemnice Městského úřadu Jmenovací dekret převzal dne... Podpis pověřeného zaměstnance:... Rozdělovník: personální oddělení zajistí proškolení odpovědné osoby (vedoucího zaměstnance) za provoz plynových zařízení revizním technikem plynových zařízení Příloha: Základní povinnosti a práva zaměstnance odpovědného za provoz a technický stav plynového zařízení 14

15 Příloha Základní povinnosti a práva zaměstnance zodpovědného za provoz a technický stav plynových zařízení 1. Provozovat zařízení dle příslušných právních a technických norem, předpisů výrobce, místního provozního řádu a vnitřních předpisů k zajištění BOZP zaměstnavatele. 2. Hlásit veškeré změny na zařízení reviznímu technikovi plynových zařízení. 3. Informovat o veškerých závadách na zařízení revizního technika plynových zařízení. 4. Zajistit provádění pravidelných kontrol zařízení ve smyslu 3 vyhl. č. 85/1978 Sb. se zápisem do provozního deníku. 5. Zabezpečit, aby zaměstnanci pověření obsluhou zařízení byli odborně a zdravotně způsobilí a seznámeni dle 5 vyhl. č. ČÚBP a ČBÚ čís. 21/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů. s předpisy a souvisejícími předpisy pro obsluhu (místním provozním řádem) a zaškoleni s obsluhou těchto zařízení. 6. Zabezpečit před pověřením zaměstnanců samostatnou obsluhou zařízení jejich přezkoušení (1x za 3 roky) dle 5 vyhl. ČÚBP a ČBÚ čís. 21/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 7. Vést předepsanou technickou dokumentaci (místní provozní řád, provozní deník, zprávy o revizích, doklady o kvalifikaci obsluh, evidenci zařízení apod.). 8. Zajistit odstranění závad z kontrol a revizí plynových zařízení. 9. Hlásit provozní nehody a poruchy vzniklé v souvislosti s provozem reviznímu technikovi plynových zařízení. 10. Neprovozovat zařízení, pokud jejich stav ohrožuje bezpečnost osob a okolí. 11. Na plynové zařízení a jeho okolí umisťovat příslušné bezpečnostní tabulky a u zařízení udržovat volné manipulační plochy. Ve... dne... převzal:... jméno a příjmení podpis Ve... dne... schválil:... tajemnice Městského úřadu 15

16 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí JMENOVÁNÍ Ve smyslu 101 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákoník práce) a vyhl. ČÚBP č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k jejich bezpečnosti ve znění pozdějších předpisů a ČSN Bezpečnostní předpisy pro výtahy, Provoz a servis výtahů... jméno a příjmení Vás jmenuji od... pracovníkem (uživatelem) odpovědným za provoz a technický stav elektrických výtahů Jmenování platí pro výtahy:... Vaše základní povinnosti jsou uvedeny vcitovaných předpisech a normách. Mezi Vaše základní povinnosti patří zajistit revize a zkoušky výtahů ve stanovených lhůtách a následně zajistit odstranění závad zjištěných při těchto revizích a zkouškách v uvedených termínech. Základní předpisy pro provozování výše uvedeného zařízení jsou uvedeny ve vyhl. ČÚBP č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k jejich bezpečnosti ve znění pozdějších předpisů a ČSN Bezpečnostní předpisy pro výtahy, Provoz a servis výtahů a souvisejících předpisech a normách. Při své činnosti úzce spolupracujte s revizním technikem výtahů. Ve... dne... schválil:... statutární zástupce zaměstnavatele Jmenovací dekret převzal dne... Podpis pověřeného zaměstnance:... Rozdělovník: personální oddělení zajistí proškolení jmenované osoby (vedoucího zaměstnance) revizním technikem výtahů Příloha: Základní povinnosti zaměstnance odpovědného za provoz a technický stav výtahů 16

17 Příloha Základní povinnosti zaměstnance zodpovědného za provoz a technický stav výtahů 1. Provozovat zařízení dle příslušných právních a technických norem, předpisů výrobce, místního provozního řádu. 2. Hlásit veškeré změny na zařízení reviznímu technikovi výtahů. 3. Informovat o veškerých závadách na zařízení revizního technika výtahů. 4. Zajistit provádění pravidelných kontrol zařízení ve smyslu vyhl. č. 19/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů.. 5. Zabezpečit, aby se zaměstnanci pověření obsluhou zařízení byli seznámeni s obsluhou výtahů a zaškoleni s obsluhou těchto zařízení. 6. Vést předepsanou technickou dokumentaci (provozní deník, zprávy o revizích, doklady o kvalifikaci obsluh, evidenci zařízení apod.). 7. Zajistit odstranění závad z kontrol a revizí zařízení ve stanovených termínech. 8. Hlásit provozní nehody a poruchy vzniklé v souvislosti s provozem reviznímu technikovi výtahů. 9. Neprovozovat zařízení, pokud jejich stav ohrožuje bezpečnost osob a okolí. Ve... dne... převzal:... jméno a příjmení podpis 17

18 Příloha Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí PROVOZNÍ DENÍK stroj. zařízení ev. číslo POKYNY PRO VEDENÍ PROVOZNÍHO DENÍKU Pokyny pro vedení provozních deníků 18

19 a) Kontrola strojů a technických zařízení před zahájením provozu Kontrola před zahájením provozu se provádí dle pokynů návodu k obsluze a údržbě. V denní kontrole strojů a technických zařízení budou uvedeny údaje dle konkrétních strojů a technických zařízení. b) Další kontroly strojů a technických zařízení jsou určeny v průvodní dokumentaci od výrobce nebo dovozce strojů a technických zařízení nebo ve směrnicích zaměstnavatele pro zajištění BOZP. V provozním deníku budou vedeny např. tyto údaje: - datum kontroly - skutečné odstranění závad - kdo záznam (zápis apod.) prováděl - kdo záznamy kontroloval (datum, příjmení a podpis) - údaj o provozu zařízení (např. kontrolách, měřeních, opravách, údržbě, revizích, výměnách zařízení apod.) - vedoucí zaměstnanec odpovědný za provoz stroje a - údaje o provozních hodnotách (např. tlaky, teploty, provozní hodiny) tlak. zařízení - údaj o případné odstávce zařízení, jeho předání do opravy, odstavení z provozu - zaměstnanci pověření obsluhou - zjištěné závady stanovení termínu odstranění závad - technické údaje o stroji nebo technickém zařízení (sledované údaje, termíny, povinnosti, uložení deníku apod.) Vedením provozního deníku je pověřen.. (funkce, jméno) podpis Kontrolu provádí odpovědný pracovník.. (funkce, jméno) podpis.. Archivovat 5 let od posledního zápisu DALŠÍ PROVOZNÍ ZÁZNAMY (technické, organizační záznamy apod.) 19

20 Datum Záznam podpis 20

21 ZÁZNAM O PROVOZU, ÚDRŽBĚ A KONTROLE Datum provozní hodiny provozní podmínky, záznamy o údržbě, technickém stavu, zjištěných závadách a jejich odstranění, další sledované údaje (spotřeba energie, výkon apod.) podpis obsluhovatele Od Do počet pokyny odpovědného vedoucího zaměstnance apod. podpis odpovědného pracovníka 21

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-1028/11-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Vstupní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Pro zajištění

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB.

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Schválil:.. V dne:. Platnost od: Zpracoval: I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. Příčiny požárů

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce.

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce. ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce. podle Zákoníku práce 108 odstavce 5) provedena dne:.. Název firmy : Adresa: Předseda komise Karel Grigar podpis: Zástupce odborové organizace podpis: člen podpis:

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace. Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace. Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice Identifikátor:

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ODBORNÁ ZPŮBILOST V ELEKTROTECHNICE 1. Vyhláška č. 50/178 Sb.. Požadované vzdělání a praxe 3. Činnosti

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS 1. Základní předpisy ve stavebnictví Zák. 183/2006 Sb. Zák. o územním plánování a stavebním řádu Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů(zák. 68/2007Sb.,Zák.191/2008

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

Seznam kvalifikací pro zápis do Osobního bezpečnostního zápisníku

Seznam kvalifikací pro zápis do Osobního bezpečnostního zápisníku Seznam kvalifikací pro zápis do Osobního bezpečnostního zápisníku ZÁKLADNÍ - BOZP Školení a přezkoušení ZAMĚSTNANCŮ Škol. a přezk. VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ Seznámení s riziky v oblasti BOZP Periodické školení

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)

kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) č. 100/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 18. května 1995, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických

Více

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz A1-PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI strana 1 Příloha č. 3 Přehled právních předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Bezpečná činnost na elektrických zařízeních

Bezpečná činnost na elektrických zařízeních Bezpečná činnost na elektrických zařízeních Obsah 1. Úvod definice základních pojmů 2. Osoby provádějící činnosti na EZ 3. Stručný přehled navazujících předpisů a norem 4. Principy a postupy při činnostech

Více

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Vážení zákazníci, dovoluji si vám předložit nabídku naší společnosti na zajištění komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce (PO a BOZP). Naše

Více

Organizační směrnice č. 2/2007

Organizační směrnice č. 2/2007 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Organizační směrnice č. 2/2007 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 75.160.10 2007 Tuhá paliva - Skladování Leden ČSN 44 1315 Solid mineral fuels - Storage Combustible minéraux solides - Entreposage Feste Brennstoffe - Lagerung Nahrazení předchozích

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

povinnost mít osvědčení vydané orgánem dozoru pro výkon zkušebního orgánu sankce v rozsahu - 20, 33 ZIP

povinnost mít osvědčení vydané orgánem dozoru pro výkon zkušebního orgánu sankce v rozsahu - 20, 33 ZIP Tabulka - Přehled o úkonech a činnostech na VTZ (Příloha č. 1 k Metodickému pokynu generálního inspektora SUIP č. 1/2007) Vyhláška č. 18/1979 Sb. - tlaková zařízení 1. 1 - působnost 2. 4 / 2 3. 4 / 4 4.

Více

18/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

18/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu Sbírka zákonů č. 18/1979 strana 1/5 18/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Kód DUMu Název DUMu Autoři DUMu Studijní obor Ročník Předmět Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0560

Více

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh.

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kolda VSB VS 6 Technické podmínky pro vybavení plynových spotřebičů. Obsah: 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Připojování plynových spotřebičů... 3 3 Základní technické

Více

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP Tomáš Neugebauer 2014 Interní kontrolní činnost zaměstnavatele Na základě ustanovení 102 odst. 3

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí

Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí Název typové pozice dílčí kvalifikace Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice:

Více

Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU

Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU I. ÚČEL: Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany a vytvoření organizačního systému pro plnění

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PRÁVNÍ PŘEDPISY Ostrava, září 2006 Doc. Ing. Václav Vrána, CSc., Ing. Ctirad Koudelka UPOZORNĚNÍ NA NĚKTERÁ

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Datum školení Čas školení Školil Středisko 25.3.2009 3 hodiny Petr Deraha certifikovaný specialista BOZP vedoucí Školení zaměstnanců 2009

Více

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s.

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. ŽD P2-1 ŽD P2-1 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. Účinnost od 1. května 2013 Schváleno ředitelem ŽD

Více

Vydání: 01 Stran: 1/13 Metodický pokyn GRID_MP_G08_03_01 Účinnost od: 6. 5. 2014. Realizace staveb PZ

Vydání: 01 Stran: 1/13 Metodický pokyn GRID_MP_G08_03_01 Účinnost od: 6. 5. 2014. Realizace staveb PZ Stran: 1/13 Společnost Schvalovatel Funkce Jméno Schválení Datum Účinnost od RWE GasNet, s.r.o. Ředitel správy DS Prno 6. 5. 2014 RWE Distribuční služby, s.r.o. Pozn.: Ředitel investiční výstavby Ledererová

Více

5. Definice. 6. Školení BOZP. 6.1 Všeobecné povinnosti zaměstnanců

5. Definice. 6. Školení BOZP. 6.1 Všeobecné povinnosti zaměstnanců ř á í ěř ý í í úč ý č í Ě í Ú ě č á ě á š í č í ř á é á é ě ů í í í í á Í ě ě í ň á ě í ý š í č í ř á ě á ý í á žá č č í ř á ář é ř ě ý á ý í á é č ž í ř í ý é ů í ří č í ťí ěř ě ů í á íř á íř é Í í ě

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2013. Místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování dopravy osobními vozidly

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2013. Místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování dopravy osobními vozidly Městský úřad Frýdlant n. Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2013 Místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování dopravy osobními vozidly pro zajištění bezpečnosti

Více

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP ÚPLNÝ SOUBOR ÚSTNÍCH OTÁZEK ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

s vyznačením změn podle vyhlášky č. 210/2006 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví podle 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách:

s vyznačením změn podle vyhlášky č. 210/2006 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví podle 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách: VYHLÁŠKA č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění vyhlášky č. 279/2000

Více

BOZP. Seznam kvalifikací a k nim náležejících vzdělávacích akcí 2.1 BOZP 1 / 20. kvalifikace legislativa platnost

BOZP. Seznam kvalifikací a k nim náležejících vzdělávacích akcí 2.1 BOZP 1 / 20. kvalifikace legislativa platnost BOZP Práce ve výšce nad 1,5 m s použitím OOPP BOZP - Zam. per.školení s ověř. znalostí BOZP - VZ per. školení s ověř. znalostí BOZP - Proškolení v poskytování 1.pomoci Odborně způsobilá osoba v BOZP Školení

Více

Elektrická zařízení. Povinnosti zhotovitele el. zařízení:

Elektrická zařízení. Povinnosti zhotovitele el. zařízení: 4 Elektrická zařízení Obr. 1 Elektrická zařízení musí být odborně navržena a vyrobena. Před uvedením el. zařízení do provozu musí být provedeny předepsané zkoušky a revize, aby se prověřila jeho správná

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIP-965/12-P o státní kontrole podle 174 odst. 2 písmo d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně

Více

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 školení Čas školení Školil Středisko Dle prez.listiny 3 hodiny Dle prez.listiny Školení zaměstnanců 2009 Strana 1 (celkem 10) Aktualizace 01/2009

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

List 1/11 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.21 Tlakové nádoby stabilní Novelizováno: 2012-02-28. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh

List 1/11 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.21 Tlakové nádoby stabilní Novelizováno: 2012-02-28. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Jan Kredba VSB VS 11 Technické podmínky pro tlakové nádoby stabilní a jejich vybavení v ŠkodaAuto. Obsah: 1. Všeobecné požadavky... 3 2. TNS - Výroba, instalace,

Více

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M)

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Více

CW01 - Teorie měření a cv. 1.

CW01 - Teorie měření a cv. 1. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a cv. 1. regulace bezpečnost. ZS-2014/2015 2014 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření

Více

1 z 14. Návod k použití. Výrobce: Telstra s.r.o

1 z 14. Návod k použití. Výrobce: Telstra s.r.o 1 z 14 Návod k použití Výrobce: Telstra s.r.o Ovladač čerpadla OVL1 2 z 14 I.OBSAH I. OBSAH II. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE 1. RIZIKA A NEBEZPEČÍ 2. BEZPEČNOST PRÁCE 2.1. MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, UVEDENÍ DO PROVOZU

Více

SZU akademie nabídka školení 2014

SZU akademie nabídka školení 2014 ZU kademie nabídka školení 2014 úvodní slovo Vážení zákazníci, Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZÚ) je u nás a ve střední Evropě jednou z největších firem v oblasti, která je ve světě definovaná anglickou

Více

číslo zákazníka: uzavřená mezi

číslo zákazníka: uzavřená mezi SMLOUVA O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ KATEGORIE MALOODBĚRATEL - DOMÁCNOST číslo zákazníka: uzavřená mezi PROVOZOVATELEM DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (DÁLE JEN PROVOZOVATEL) Pražská plynárenská Distribuce,

Více

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ ŘIDIČÚ U ČERPACÍCH STANIC

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ ŘIDIČÚ U ČERPACÍCH STANIC BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ ŘIDIČÚ U ČERPACÍCH STANIC Úvod: Zajištění bezpečného provozu na čerpacích stanicích patří mezi základní priority provozovatelů čerpacích stanic sdružených v ČAPPO. V následujícím příspěvku

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická České Budějovice BEZPEČNOST ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A OCHRANA ZDRAVÍ

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická České Budějovice BEZPEČNOST ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A OCHRANA ZDRAVÍ Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická České Budějovice BEZPEČNOST ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A 1. část Sestavil a zpracoval: Ing. Bohuslav Schandl 2. část Sestavila a zpracovala: Ing. Alena

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu

Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Jsme ryze českou společností poskytující služby v oblasti zdvihací techniky a spolu s našimi odborníky se řadíme

Více

Fakulta stavební ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba. Průř. mové okruhy ke zkoušce z technické praxe. č..

Fakulta stavební ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba. Průř. mové okruhy ke zkoušce z technické praxe. č.. Fakulta stavební Vysoké školy báňskb ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba Průř ůřezové problémov mové okruhy ke zkoušce konkretizované na příkladech p z technické praxe

Více

E-learningové školení BOZP a PO - shoda s požadavky právních předpisů České republiky

E-learningové školení BOZP a PO - shoda s požadavky právních předpisů České republiky E-learningové školení BOZP a PO - shoda s požadavky právních předpisů České republiky 1 Shoda e-learningového školení s požadavky právních předpisů v oblasti BOZP 1.1 Provádění školení zaměstnanců v BOZP

Více

Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY

Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY Střední škola technická, Kouřílkova 8, Přerov Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY Zpracoval: Ing. Jiří Pouzal, vedoucí THS Schválil: Mgr. František Šober Ředitel SŠT Přerov, 9. 7.

Více

Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11

Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11 Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11 Obsah prezentace Povinnosti a práva zaměstnance a zaměstnavatele a jejich vysvětlení Výpočetní a kancelářská technika Kvalifikace

Více

29. PROVOZNÍ ŘÁD POSILOVNY

29. PROVOZNÍ ŘÁD POSILOVNY Vypracoval: Schválil: Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 29. PROVOZNÍ ŘÁD POSILOVNY Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. dubna 2008 Blanka Blahová, ekonom školy Ing.Miroslav Kutý, ředitel školy

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI (zpracovaný v návaznosti na požadavek 15 zákona č. 309/2006 Sb.)

PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI (zpracovaný v návaznosti na požadavek 15 zákona č. 309/2006 Sb.) Rekonstrukce školní kuchyně PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI (zpracovaný v návaznosti na požadavek 15 zákona č. 309/2006 Sb.) NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce školní kuchyně KOORDINÁTOR

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Revize Kdo je odpovědný za provádění revizí?

Revize Kdo je odpovědný za provádění revizí? Revize Kdo je odpovědný provádění revizí? Za provedení výchozí revize nového nebo rekonstruovaného elektrického řízení je po vyhlášky č.20/1979 Sb., kde se určují vyhrazená elektrická řízení a stanoví

Více

MOBIL Í ÚPRAV A PIT É VODY UMUV 01

MOBIL Í ÚPRAV A PIT É VODY UMUV 01 MOBIL Í ÚPRAV A PIT É VODY UMUV 01 TECH ICKÁ SPECIFIKACE leden 10 Základní popis zařízení UMUV 01 je univerzální mobilní úpravna vody, která umožňuje úpravu z různých zdrojů podzemní i povrchové vody.

Více

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Základní škola Janáčkovo náměstí 17, Okres Bruntál, příspvková organizace Janáčkovo náměstí 1970/17 794 01 Krnov IČ: 008 52 546 Zpracoval: Ing. Kristýna Theisová Siudová, Š-OZO-82/2007 STANOVENÍ ORGANIZACE

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE Ing. Jaroslav Prachař vedoucí útvaru ISŘ a sdílených služeb Konference QEM 4/2014 Kdo je EGPI EGP INVEST, spol. s r.o. je stabilní

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403.

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0773d KONTROLNÍ OTVORY Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 2 Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny

Více

ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, O.P.S.

ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, O.P.S. ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, O.P.S. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany jsou vnitřním předpisem Vysoké

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2012 V Praze dne 4. prosince 2012 Částka: 52 O B S A H: Část I. 52. Pokyn generálního ředitele

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_09 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Začínáte? řezník. pekař. řezník. zelinář masér. Obchod. holič. účetní. kuchař. instalatér prodejce. zedník. lektorka. kosmetička. sevírka.

Začínáte? řezník. pekař. řezník. zelinář masér. Obchod. holič. účetní. kuchař. instalatér prodejce. zedník. lektorka. kosmetička. sevírka. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz sevírka Obchod holič knihkupec účetní lektorka zedník zelinář masér řezník barman pekař instalatér prodejce

Více

Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/1647. Smlouva o Dílo na realizaci akce

Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/1647. Smlouva o Dílo na realizaci akce Zadavatel: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/1647 Část A Příloha č. 4 Smlouva o Dílo na realizaci akce DOKUMENTACE D:\USERS\KOSCIELNIK-A\DOCUMENTS\OGŁOSZENIA\2013\VI.2013\26.06.2013_TAMERO\A4

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

VZORY DOKUMENTACE BOZP BIOPLYNOVÝCH STANIC. 1.vydání 2014

VZORY DOKUMENTACE BOZP BIOPLYNOVÝCH STANIC. 1.vydání 2014 VZORY DOKUMENTACE BOZP BIOPLYNOVÝCH STANIC 1.vydání 2014 Obsah Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Dokumentace je obsahově velice rozsáhlá, proto byla rozdělena Doporučení, nejčastěji

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

VYBAVENÍ OPERAČNÍCH SÁLŮ, ÚDRŽBA A OPTIMALIZACE. Jaroslava Jedličková vrchní sestra Centrálních operačních sálů FN Brno

VYBAVENÍ OPERAČNÍCH SÁLŮ, ÚDRŽBA A OPTIMALIZACE. Jaroslava Jedličková vrchní sestra Centrálních operačních sálů FN Brno VYBAVENÍ OPERAČNÍCH SÁLŮ, ÚDRŽBA A OPTIMALIZACE Jaroslava Jedličková vrchní sestra Centrálních operačních sálů FN Brno Legislativa k provozování sálů Zákon 123/2000 Sb. zákon o zdravotnických prostředcích

Více

Organizace MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ

Organizace MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace Název předpisu MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ Zpracoval za Schválil za datum vydání datum účinnosti 1. ÚČEL

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči

celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči POČET ZAMĚSTNANCŮ celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči FIRMA DISPONUJE Celkem 16ti dodávkovými automobily a šesti osobními vozy. Každý

Více

Představení společnosti

Představení společnosti TOPENÍ VODA PLYN MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ ŘÍZENÍ V OBORU TZB Představení společnosti www.esl.cz 04 / 2012 Přinášíme nové systémy pro technická a technologická zařízení budov. Základní

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD Mobilní zásobník CNG

POŽÁRNÍ ŘÁD Mobilní zásobník CNG Stránka 1/ 11 Dodatek číslo 1 číslo 2 číslo 3 Účinnost od : POŽÁRNÍ ŘÁD Mobilní zásobník CNG Rozdělovník : kopie je uložena u představitele IMS Řízená dokumentace je vedena na www.kubik.cz/plyn Zpracoval

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

VÝZVA PRO PODÁNí NABíDKY EVIDENČNí ČíSLO CPV 42210000-1 44163160-9 65310000-9 452542004

VÝZVA PRO PODÁNí NABíDKY EVIDENČNí ČíSLO CPV 42210000-1 44163160-9 65310000-9 452542004 - 1 - VÝZVA PRO PODÁNí NABíDKY EVIDENČNí ČíSLO CPV 42210000-1 44163160-9 65310000-9 452542004 Druh zadávacího řízení: - otevřené řízení veřejné zakázky na službu dle 27 zákona 137/2006 Sb. o veřejných

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více