Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008"

Transkript

1 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008 Stanovení obsahu a způsob vedení provozní dokumentace a stanovení termínů, lhůt, rozsahu kontrol, zkoušek a revizí pracovišť a určení odpovědných osob. Značný rozsah předpisů ukládá provozovatelům vyhrazených technických zařízení a ostatních zařízení řadu konkrétních úkolů. K zajištění přehledu o revizích, zkouškách a kontrolách vyhrazených technických zařízení a ostatních technických zařízení a informovanosti odpovědných zaměstnanců organizace. I. v y d á v á m Přehled provádění kontrol, revizí a zkoušek vyhrazených technických zařízení a ostatních technických zařízení (příloha č. 1). II. u k l á d á m odpovědným vedoucím zaměstnancům a personalistce 1. Zajistit provádění revizí, zkoušek, kontrol vyhrazených technických zařízení a ostatních technických zařízení. T: úkol stálý 2. Zajistit vedení příslušné provozní dokumentace vyhrazených technických zařízení a ostatních zařízení. T: úkol stálý 3. Zajistit proškolení a přezkoušení odpovědných osob za provoz a technický stav technických zařízení a ostatních technických zařízení příslušnými odborně způsobilými osobami (např. revizními techniky) a jejich jmenování zejména dle příloh této směrnice. T: úkol stálý III. Směrnice nabývá platnosti dnem schválení. 1

2 Vyhrazenými technickými zařízeními jsou: 1. Vyhrazená plynová zařízení 2. Vyhrazená elektrická zařízení 3. Vyhrazená zdvihací zařízení 4. Vyhrazená tlaková zařízení 5. Vyhrazená zařízení požární ochrany a vyhrazené druhy věcných prostředků požární ochrany: a) hasící přístroje, b) zařízení pro zásobování požární vodou. 6. Přílohy: 6 A. Jmenovací dekrety: 6.1 Jmenování odpovědného pracovníka za provoz a technický stav el. zařízení 6.2 Jmenování odpovědného pracovníka za provoz a technický stav vyhrazených tlakových zařízení 6.3 Jmenování odpovědného pracovníka za provoz a technický stav plynových zařízení 6.4 Jmenování odpovědného pracovníka za provoz a technický stav zdvihacích zařízení 6. B. Provozní deník - vzor Počet stran: 8 Přílohy: 9-19 Ve Frýdlantě nad Ostravicí dne schválila:... tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí 2

3 1. VYHRAZENÁ PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ Druhy: plynovod Předpisy související s vyhrazeným plynovým zařízením: - vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, - vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynového zařízení, - vyhláška ČÚBP č.21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví podmínky jejich bezpečnosti (ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb.), - zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, - zákon č. 222/1994 Sb. (energetický zákon), - vyhláška č. 18/1987 Sb., kterou se stanoví požadavky na ochranu před výbuchy hořlavých plynů a par, - Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, - Zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, - Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. Ustanovení obsažená v ČSN , , , , , A. Plynová zařízení: Lhůty periodických revizí a kontrol plynového zařízení: - revize výchozí, před uvedením zařízení do provozu - provádí dodavatelská organizace prostřednictvím revizního technika, - revize provozní 1 x za 3 roky, po generální opravě nebo po nuceném odstavení z důvodu poruchy, po ukončení zkušebního provozu, po odstávce delší než 6 měsíců - provádí revizní technik vyhrazených plynových zařízení, - kontrola zařízení 1 x za rok, celkový stav zařízení z hlediska požární ochrany a bezpečnosti práce - provádí provozovatelem pověřený pracovník zaškolený oprávněnou osobou nebo oprávněná organizace. Předepsaná dokumentace: - projektová a dodavatelská dokumentace, - harmonogram revizí plynových zařízení, - doklad o výchozí revizi, - doklady o revizích provozních, - dokumentace k přívodu plynu, - revizní kniha pro plynovod. Odborná způsobilost obsluhy plynových zařízení (mimo topičů nízkotlakých kotelen) Školení a zácvik revizním technikem plynových zařízení a revizním technikem kotelen - 1 x za 3 roky opakovací školení, - zdravotní prohlídka obsluhy 1 x za 3 roky. 3

4 B. Průmyslový plynovod: Vypracovaný místní provozní řád, kniha údržby a oprav se záznamy o poruchách, revizní kniha plynovodu a provozní deník. Zápisy o tlakových zkouškách rozvodu plynu. Pravidelná kontrola plynovodů a odběrných zařízení 1 x za rok. Měření bludných proudů u plynovodů umístěných v zemi 1 x za dva roky. 2. VYHRAZENÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ Druhy: pevné elektrické rozvody budov, hromosvody, el. ruční nářadí, elektrické předměty a spotřebiče a další. Předpisy související s vyhrazeným elektrickým zařízením: - vyhláška č. 20/79 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví podmínky jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb., - vyhláška č. 50/78 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, - vyhláška č. 48/82 Sb, která stanoví základní požadavky k zajištění BP a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, - zákon č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a související nařízení vlády č. 168/1997 Sb. a další, - Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, - Zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, - Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. Ustanovení obsažená v ČSN , , , , , , , , , , , a dalších normách. Lhůty periodických revizí, odborných prohlídek a kontrol: - revize výchozí, před uvedením objektu do provozu - provádí dodavatelská organizace, - revize periodická, 1 x za 5 let u normálního vnějšího vlivu - základního obyčejného prostředí - provádí revizní technik (pevné el. rozvody i hromosvody); lhůta revize je stanovena dle určení vnějšího vlivu (prostředí) dle tabulky č. 1 ČSN , - revize ručního el. nářadí - dle třídy použití - provádí pracovník minimálně s odbornou kvalifikací dle 5 vyhl. ČÚBP č. 50/1978 Sb., podle druhu nářadí a doby jeho používání v roce dle ČSN , - revize ostatních el. spotřebičů a pohyblivých přívodů - podle druhu vnějších vlivů, podle specifických podmínek pracoviště provádí pracovník minimálně s odbornou kvalifikací dle 5 vyhl. ČÚBP č. 50/1978 Sb., dle ČSN Předepsaná dokumentace: - doklady o revizích výchozích, - doklady o revizích periodických (ČSN ), - doklad o určení vnějších vlivů, - revize elektrického ručního nářadí, - revize elektrických předmětů a pohyblivých přívodů, 4

5 - protokol o určení vnějších vlivů dle ČSN dokumentace el. zařízení včetně změn, které byly provedeny, (u dřívějších el. zařízení doklad o určení prostředí dle ČSN ), - dokumentace el. zařízení odpovídající skutečnému provedení, - zásady pro provádění kontrol, revizí, zkoušek a měření, - záznamy o kontrolách a zkouškách zařízení, - doklady stanovené příslušným předpisem (např. návody k obsluze, osvědčení apod.). Odborná způsobilost: - údržba - 5 až 9 vyhl. ČÚBP č. 50/1978 Sb. - obsluha vyhl. ČÚBP č. 50/1978 Sb. Uzemnění Nutná dokumentace podzemní části el. zařízení, uzemňovacího přívodu a hromosvodů (ČSN ). Elektrické provozovny Bezpečnostní a pracovní předpisy vypracované pro místní použití při vysokém i nízkém napětí (ČSN , ). Jedná se o transformovny, spínací stanice, měnírny apod. Revize se provádějí podle prostředí, ve kterém zařízení pracuje. Elektrické bezpečnostní zabezpečení Dokumentace musí obsahovat (ČSN ): - průvodní dokumentaci (návod k obsluze, zkoušení, údržbu jednotlivých zařízení apod.), - provozní knihu pro ústředny a pulty centrální ochrany, - zprávu o výchozí revizi el. zařízení včetně výsledků prohlídek a kontrol, - provozní knihu, - pokyny pro obsluhu, údržby prvků, měření a zkoušení. Pravidelné revize se provádějí u el. zabezpečení signalizace pravidelně jednou za rok. 3. VYHRAZENÁ ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ Druhy: výtahy, které jsou trvalou součástí stavby s výškou zdvihu nad 2 m a nosností nad 100 kg. Předpisy související s vyhrazeným zdvihacím zařízením: - vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví podmínky jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb., - vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, - zákon č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, - Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí - Zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, - Nařízení vlády č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ze dne

6 Doporučení obsažená v ČSN , , , , ČSN ISO (pro jeřáby a zdvihadla). Lhůty periodických revizí, zkoušek, odborných prohlídek a kontrol: - výchozí revize, před uvedením do provozu - provádí dodavatelská organizace prostřednictvím revizního technika, - revizní zkoušky dle druhu výtahu A, D, E 1 x za 3 roky, u ostatních 1 x za 6 let - provádí revizní technik, - revize dle druhu výtahu A, D1, E 1 x za 3 měsíce, ostatní 1 x za 6 měsíců, - kontrola jednou v mezidobí revizí dle druhů výtahů - provádí osoba pověřená, - prohlídka 1 x za týden - provádí dozorce výtahu. Předepsaná dokumentace: - doklad o výchozí revizi el. zařízení, doklad o individuálním vyzkoušení, - doklady o revizích periodických el. zařízení včetně strojních částí, - kniha výtahu, - pasport (technické osvědčení výtahu), - příloha k pasportu - ustavení dozorce výtahu. Odborná způsobilost: - pověření a proškolení dozorce revizním technikem 4. VYHRAZENÁ TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ Druhy: tlaková nádoba stabilní, kovové tlakové nádoby k dopravě plynů (láhve, sudy...). Předpisy související s vyhrazeným tlakovým zařízením: - vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví podmínky jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 551/1990 Sb., - vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění pozdějších předpisů, - zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, - příslušné technické normy, - Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. - Zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, - Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. Usnesení obsažená v ČSN , , , , , , Tlakové nádoby: Lhůty periodických revizí a kontrol tlakových nádob: 6

7 - revize výchozí, společně s kontrolou kompletnosti a připravenosti tlakové nádoby stabilní, před uvedením do provozu - provádí revizní technik dodavatele zařízení, - první provozní revize, do dvou týdnů po zahájení provozu - provádí revizní technik tlakových nádob, - další revize 1 x za rok - provádí revizní technik tlakových nádob (dle ČSN a ZP 133, písm. m), - 1 x za 5 let vnitřní revize a zkouška těsnosti, 1 x za 9 let tlaková zkouška, - kontrola tlakoměru nulováním - 1 x za 3 měsíce, - porovnání údajů provozního tlakoměru s kontrolním - 1 x za 2 roky, - kontrola pojistného ventilu nadzvednutím kuželky, 1 x za měsíc (pracovní přetlak do 4 MPa, teplota prac. tekutiny 3000 o C), kontrola stavoznaku - 1 x za rok, kontrola dálkových ukazatelů stavu hladiny - 1 x za 6 měsíců, kontrola signalizačního zařízení - 1 x za týden. Předepsaná dokumentace: - doklad o výchozí revizi tlakové nádoby, - doklady o periodických revizích tlakové nádoby, - pasport tlakové nádoby, - provozní deník, - osvědčení o způsobilosti obsluhy. Odborná způsobilost: - pracovník pověřený obsluhou tlakových nádob, přezkoušení 1 x za 3 roky (příloha ČSN ) 5. VYHRAZENÁ ZAŘÍZENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A VYHRAZENÉ DRUHY VĚCNÝCH PROSTŘEDKŮ POŽÁRNÍ OCHRANY a) hasící přístroje Druhy: přenosné, pojízdné bez ohledu na druh hasiva. Předpisy související: - zákon o požární ochraně č. 133/85 Sb., ve znění pozdějších předpisů, - vyhláška č. 21/96 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o požární ochraně, - zákon č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Lhůty kontrol a periodických zkoušek: - kontrola hasících přístrojů - nejméně 1 x za rok Předepsaná dokumentace: - záruční listy, - doklad o provedení kontroly. Odborná způsobilost: - oprávněné osoby a proškolené výrobcem k provádění kontrol jednotlivých druhů hasících přístrojů b) zařízení pro zásobování požární vodou Druhy: vnitřní požární hydranty typu C a D, požární potrubí (suchovod). 7

8 Předpisy související: - zákon o požární ochraně č. 133/85 Sb., ve znění pozdějších předpisů, - vyhláška č. 21/96 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o požární ochraně, - zákon č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, - ČSN , Lhůty kontrol a periodických zkoušek: - výchozí kontrola (před uvedením do trvalého užívání) - provádí dodavatel zařízení, - provozní kontroly - 1 x ročně. Předepsaná dokumentace: - písemný záznam o provedení výchozí kontroly v rozsahu dle ČSN čl. 8.3., - doklad o provedení provozní kontroly v rozsahu dle ČSN čl

9 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí JMENOVÁNÍ Ve smyslu 101 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákoník práce) a vyhlášky ČÚBP č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhl. č. 98/1982 Sb. Vás jmenuji od jméno a příjmení pracovníkem odpovědným za provoz a technický stav elektrických zařízení Jmenování platí pro elektrické zařízení na pracovišti: Vaše základní povinnosti jsou uvedeny vcitovaných předpisech a normách. Mezi Vaše základní povinnosti patří zajistit revize el. zařízení ve stanovených lhůtách a následně zajistit odstranění závad zjištěných při těchto revizích v určených termínech. Základní předpisy pro provozování výše uvedeného zařízení jsou uvedeny ve vyhlášce ČÚBP č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhl. č. 98/1982 Sb. a souvisejících předpisech a normách. Další požadavky k zajištění BOZP jsou uvedeny v zákoně č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Při své činnosti úzce spolupracujte s revizním technikem elektrických zařízení. Ve... dne... schválil:... statutární zástupce zaměstnavatele Jmenovací dekret převzal dne... Podpis pověřeného zaměstnance:... Příloha: Povinnosti osoby odpovědné za provoz a technický stav el. zařízení Rozdělovník: personalistka zajistí proškolení jmenované odpovědné osoby (vedoucího zaměstnance) revizním technikem el. zařízení 9

10 Příloha Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Povinnosti osoby odpovědné za provoz a technický stav elektrického zařízení Dle ČSN EN čl. 4.3 musí být v každé organizaci určena osoba odpovědná za provoz a technický stav elektrického zařízení. Dle čl je to pověřená osoba s konečnou odpovědnosti za stav a provoz elektrického zařízení (obsluha, práce opravy, montáže, revize). K základním povinnostem této osoby patří: 1. Trvale uchovávat technickou dokumentaci elektrického zařízení, zajistit zaznamenávání všech změn provedených na el. zařízení tak, aby dokumentace odpovídala skutečnému stavu. Trvale uchovávat návody pro obsluhu a údržbu zařízení, strojů a spotřebičů. ČSN , ČSN , ČSN EN Trvale uchovávat zprávy o výchozích revizích a zápisy o kontrolách státních orgánů. Uchovávat zprávy o periodických revizích až do provedení další periodické revize. 10 ČSN Uvádět do provozu nová zařízení nebo zařízení po opravách, jen pokud jejich bezpečnost byla ověřena kvalifikovaným pracovníkem (zpráva o výchozí revizi nebo zápis o kontrole). Zákon č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Zákoník práce), ČSN Zajišťovat provádění periodických revizí ve lhůtách dle ČSN a ČSN Zajišťovat provádění revizí přenosného ručního nářadí dle ČSN a provádění revizí přenosných spotřebičů dle ČSN kvalifikovaným pracovníkem (viz vyhl. č. 50/1978 Sb.) nebo dodavatelskou organizací s oprávněním dle vyhl. č. 20/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů 6. Zajistit provádění kontrol elektrických spotřebičů pracovníky, kteří je mají přiděleny k užívání před každým použitím. ČSN Zajišťovat odstranění závad zjištěných při revizích ve lhůtách úměrných jejich nebezpečnosti, případně zajistit provedení náhradních opatření k zajištění bezpečnosti osob a věcí. Zákon č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Zákoník práce), ČSN EN Zajišťovat provádění kontrol pracovních strojů před uvedením do provozu a následně každý rok dle provozní dokumentace. Nevyhovující stroje neprovozovat, případně vyřadit z provozu. Vl.nař. č. 378/2001 Sb.

11 9. Prací na el. zařízení pověřovat jen pracovníky s elektrotechnickou kvalifikací ověřenou zkouškou dle vyhl. č. 50/1978 Sb. ČÚBP v souladu s ČSN EN a TNI nebo odborné firmy s příslušným oprávněním. vyhl. ČÚBP č. 50/1978 Sb. ve znění pozdějších předpisů 10. Trvale vyhledávat rizika ohrožení bezpečnosti a provádět opatření k jejich vyloučení. Zákon č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Zákoník práce) 11. Prozatímní zařízení zřizovat jen v nezbytně nutných případech. ČSN U zařízení (části instalace, spotřebiče, stroje apod), které bylo delší dobu mimo provoz, je provozovatel povinen, před případným opětným uvedením do provozu, zajistit přezkoušení s ohledem na bezpečný provoz odborným pracovníkem nebo odbornou firmou. TNI Při zemních pracích v prostorách organizace zajistit vyjádření všech organizací provozujících inženýrské sítě. Energetický zákon a další 14. Zajistit poučení pracovníků, kteří přicházejí do styku s el. zařízením ve zvlášť nebezpečných prostorách (např. mokré prostředí apod.). Zákon č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Zákoník práce), 15. Pro potřebu organizace nakupovat el. spotřebiče a materiál jen u obchodníků, kteří vystaví ujištění o vydání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 16. Neprovozovat el. zařízení, pokud jeho stav ohrožuje bezpečnost osob a okolí. Převzal dne:.. jméno a příjmení podpis 11

12 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí JMENOVÁNÍ Ve smyslu 101 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákoník práce) a vyhlášky ČÚBP č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, ČSN Tlakové nádoby stabilní, Provozní požadavky Vás jmenuji od jméno a příjmení pracovníkem (uživatelem) odpovědným za provoz vyhrazených tlakových zařízení Jmenování platí pro tato tlakové zařízení v... Vaše základní povinnosti jsou uvedeny v citovaných předpisech a souvisejících předpisech. Mezi Vaše základní povinnosti patří zajistit revize a zkoušky tlakových zařízení ve stanovených lhůtách a následně zajistit odstranění závad zjištěných při těchto revizích a zkouškách v určených termínech. Základní předpisy pro provozování výše uvedeného zařízení jsou uvedeny ve vyhlášce ČÚBP č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, ČSN Tlakové nádoby stabilní, Provozní požadavky. Další požadavky k zajištění BOZP jsou uvedeny v zákoně č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Při své činnosti úzce spolupracujte s revizním technikem tlakových zařízení. Ve... dne... schválil:... statutární zástupce zaměstnavatele Jmenovací dekret převzal dne... Podpis pověřeného zaměstnance:... Rozdělovník: personální oddělení zajistí proškolení jmenované osoby (vedoucího zaměstnance) revizním technikem tlakových zařízení Příloha: Základní povinnosti a práva zaměstnance zodpovědného za provoz a technický stav tlakových zařízení 12

13 Příloha Základní povinnosti a práva zaměstnance zodpovědného za provoz a technický stav tlakových zařízení 1. Provozovat zařízení dle příslušných právních a technických norem, předpisů výrobce a místního provozního řádu. 2. Hlásit veškeré změny na zařízení reviznímu technikovi tlakových zařízení. 3. Informovat o veškerých závadách na zařízení revizního technika tlakových zařízení. 4. Zajistit provádění pravidelných kontrol zařízení ve smyslu vyhl. č. 18/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů.. 5. Zabezpečit, aby zaměstnanci pověření obsluhou zařízení byli zdravotně a odborně způsobilí a byli seznámeni s obsluhou tlakových zařízení a zaškoleni s obsluhou těchto zařízení. 6. Vést předepsanou technickou dokumentaci (provozní deník, zprávy o revizích, doklady o kvalifikaci obsluh, evidenci zařízení apod.). 7. Zajistit odstranění závad z kontrol a revizí zařízení ve stanovených termínech. 8. Hlásit provozní nehody a poruchy vzniklé v souvislosti s provozem reviznímu technikovi tlakových zařízení. 9. Neprovozovat tlaková zařízení, pokud jejich stav ohrožuje bezpečnost osob a okolí. 10. Zajistit ve spolupráci s revizním technikem zpracování místního provozního řádu pro tlaková zařízení. 11. Odstavit tlakové zařízení z provozu, pokud jejich stav ohrožuje bezpečnost osob a okolí. Ve... dne... převzal:... jméno a příjmení podpis Ve... dne... schválil:... tajemnice Městského úřadu 13

14 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí JMENOVÁNÍ Ve smyslu 101 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákoník práce) a vyhl. ČÚBP č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zařízení a stanoví podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení... jméno a příjmení Vás jmenuji od... pracovníkem (uživatelem) odpovědným za provoz a technický stav plynových zařízení Jmenování platí pro tato plynová zařízení: Vaše základní povinnosti jsou uvedeny ve výše citovaných předpisech a normách. Mezi Vaše základní povinnosti patří zajistit revize plynových zařízení ve stanovených lhůtách a následně zajistit odstranění závad zjištěných při těchto revizích v určených termínech. Základní předpisy pro provozování výše uvedeného ve vyhl. ČÚBP č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zařízení a stanoví podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění pozdějších předpisů, vyhl. ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ČSN Plynová zařízení, Zásady provozu, ČSN Regulační stanice plynu a souvisejících předpisech. Další požadavky k zajištění BOZP jsou uvedeny v zákoně č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Při své činnosti úzce spolupracujte s revizním technikem plynových zařízení. Ve... dne... schválil:... tajemnice Městského úřadu Jmenovací dekret převzal dne... Podpis pověřeného zaměstnance:... Rozdělovník: personální oddělení zajistí proškolení odpovědné osoby (vedoucího zaměstnance) za provoz plynových zařízení revizním technikem plynových zařízení Příloha: Základní povinnosti a práva zaměstnance odpovědného za provoz a technický stav plynového zařízení 14

15 Příloha Základní povinnosti a práva zaměstnance zodpovědného za provoz a technický stav plynových zařízení 1. Provozovat zařízení dle příslušných právních a technických norem, předpisů výrobce, místního provozního řádu a vnitřních předpisů k zajištění BOZP zaměstnavatele. 2. Hlásit veškeré změny na zařízení reviznímu technikovi plynových zařízení. 3. Informovat o veškerých závadách na zařízení revizního technika plynových zařízení. 4. Zajistit provádění pravidelných kontrol zařízení ve smyslu 3 vyhl. č. 85/1978 Sb. se zápisem do provozního deníku. 5. Zabezpečit, aby zaměstnanci pověření obsluhou zařízení byli odborně a zdravotně způsobilí a seznámeni dle 5 vyhl. č. ČÚBP a ČBÚ čís. 21/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů. s předpisy a souvisejícími předpisy pro obsluhu (místním provozním řádem) a zaškoleni s obsluhou těchto zařízení. 6. Zabezpečit před pověřením zaměstnanců samostatnou obsluhou zařízení jejich přezkoušení (1x za 3 roky) dle 5 vyhl. ČÚBP a ČBÚ čís. 21/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 7. Vést předepsanou technickou dokumentaci (místní provozní řád, provozní deník, zprávy o revizích, doklady o kvalifikaci obsluh, evidenci zařízení apod.). 8. Zajistit odstranění závad z kontrol a revizí plynových zařízení. 9. Hlásit provozní nehody a poruchy vzniklé v souvislosti s provozem reviznímu technikovi plynových zařízení. 10. Neprovozovat zařízení, pokud jejich stav ohrožuje bezpečnost osob a okolí. 11. Na plynové zařízení a jeho okolí umisťovat příslušné bezpečnostní tabulky a u zařízení udržovat volné manipulační plochy. Ve... dne... převzal:... jméno a příjmení podpis Ve... dne... schválil:... tajemnice Městského úřadu 15

16 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí JMENOVÁNÍ Ve smyslu 101 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákoník práce) a vyhl. ČÚBP č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k jejich bezpečnosti ve znění pozdějších předpisů a ČSN Bezpečnostní předpisy pro výtahy, Provoz a servis výtahů... jméno a příjmení Vás jmenuji od... pracovníkem (uživatelem) odpovědným za provoz a technický stav elektrických výtahů Jmenování platí pro výtahy:... Vaše základní povinnosti jsou uvedeny vcitovaných předpisech a normách. Mezi Vaše základní povinnosti patří zajistit revize a zkoušky výtahů ve stanovených lhůtách a následně zajistit odstranění závad zjištěných při těchto revizích a zkouškách v uvedených termínech. Základní předpisy pro provozování výše uvedeného zařízení jsou uvedeny ve vyhl. ČÚBP č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k jejich bezpečnosti ve znění pozdějších předpisů a ČSN Bezpečnostní předpisy pro výtahy, Provoz a servis výtahů a souvisejících předpisech a normách. Při své činnosti úzce spolupracujte s revizním technikem výtahů. Ve... dne... schválil:... statutární zástupce zaměstnavatele Jmenovací dekret převzal dne... Podpis pověřeného zaměstnance:... Rozdělovník: personální oddělení zajistí proškolení jmenované osoby (vedoucího zaměstnance) revizním technikem výtahů Příloha: Základní povinnosti zaměstnance odpovědného za provoz a technický stav výtahů 16

17 Příloha Základní povinnosti zaměstnance zodpovědného za provoz a technický stav výtahů 1. Provozovat zařízení dle příslušných právních a technických norem, předpisů výrobce, místního provozního řádu. 2. Hlásit veškeré změny na zařízení reviznímu technikovi výtahů. 3. Informovat o veškerých závadách na zařízení revizního technika výtahů. 4. Zajistit provádění pravidelných kontrol zařízení ve smyslu vyhl. č. 19/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů.. 5. Zabezpečit, aby se zaměstnanci pověření obsluhou zařízení byli seznámeni s obsluhou výtahů a zaškoleni s obsluhou těchto zařízení. 6. Vést předepsanou technickou dokumentaci (provozní deník, zprávy o revizích, doklady o kvalifikaci obsluh, evidenci zařízení apod.). 7. Zajistit odstranění závad z kontrol a revizí zařízení ve stanovených termínech. 8. Hlásit provozní nehody a poruchy vzniklé v souvislosti s provozem reviznímu technikovi výtahů. 9. Neprovozovat zařízení, pokud jejich stav ohrožuje bezpečnost osob a okolí. Ve... dne... převzal:... jméno a příjmení podpis 17

18 Příloha Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí PROVOZNÍ DENÍK stroj. zařízení ev. číslo POKYNY PRO VEDENÍ PROVOZNÍHO DENÍKU Pokyny pro vedení provozních deníků 18

19 a) Kontrola strojů a technických zařízení před zahájením provozu Kontrola před zahájením provozu se provádí dle pokynů návodu k obsluze a údržbě. V denní kontrole strojů a technických zařízení budou uvedeny údaje dle konkrétních strojů a technických zařízení. b) Další kontroly strojů a technických zařízení jsou určeny v průvodní dokumentaci od výrobce nebo dovozce strojů a technických zařízení nebo ve směrnicích zaměstnavatele pro zajištění BOZP. V provozním deníku budou vedeny např. tyto údaje: - datum kontroly - skutečné odstranění závad - kdo záznam (zápis apod.) prováděl - kdo záznamy kontroloval (datum, příjmení a podpis) - údaj o provozu zařízení (např. kontrolách, měřeních, opravách, údržbě, revizích, výměnách zařízení apod.) - vedoucí zaměstnanec odpovědný za provoz stroje a - údaje o provozních hodnotách (např. tlaky, teploty, provozní hodiny) tlak. zařízení - údaj o případné odstávce zařízení, jeho předání do opravy, odstavení z provozu - zaměstnanci pověření obsluhou - zjištěné závady stanovení termínu odstranění závad - technické údaje o stroji nebo technickém zařízení (sledované údaje, termíny, povinnosti, uložení deníku apod.) Vedením provozního deníku je pověřen.. (funkce, jméno) podpis Kontrolu provádí odpovědný pracovník.. (funkce, jméno) podpis.. Archivovat 5 let od posledního zápisu DALŠÍ PROVOZNÍ ZÁZNAMY (technické, organizační záznamy apod.) 19

20 Datum Záznam podpis 20

21 ZÁZNAM O PROVOZU, ÚDRŽBĚ A KONTROLE Datum provozní hodiny provozní podmínky, záznamy o údržbě, technickém stavu, zjištěných závadách a jejich odstranění, další sledované údaje (spotřeba energie, výkon apod.) podpis obsluhovatele Od Do počet pokyny odpovědného vedoucího zaměstnance apod. podpis odpovědného pracovníka 21

PŘEHLED REVIZÍ A ZKOUŠEK TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V BYTOVÝCH DOMECH

PŘEHLED REVIZÍ A ZKOUŠEK TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V BYTOVÝCH DOMECH PŘEHLED REVIZÍ A ZKOUŠEK TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V BYTOVÝCH DOMECH 1. ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ ODBĚRNÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů [ 28, odst. 2)

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE 2 OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 5 Kapitola I. Úvodní ustanovení... 5 Kapitola II. Odborná

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-1028/11-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE OBSAH Záznam o změnách... 3 ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 4 Kapitola I Úvodní ustanovení... 4 Kapitola II

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. 1 Rozsah platnosti

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. 1 Rozsah platnosti 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

Vyhláška č. 85/1978 Sb.

Vyhláška č. 85/1978 Sb. Vyhláška č. 85/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 26. června 1978 o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. Český úřad bezpečnosti

Více

85/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 26. června 1978 o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení Změna: 352/2000

85/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 26. června 1978 o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení Změna: 352/2000 85/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 26. června 1978 o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení Změna: 352/2000 Český úřad bezpečnosti práce stanoví podle 5 odst. 1 písm.

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení:

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: - elektrických - zdvihacích - plynových - tlakových OBSAH: 1. Základní poţadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

c) stabilní konstrukce, na nichž jsou umístěna zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby,

c) stabilní konstrukce, na nichž jsou umístěna zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby, Vyhláška č. 19/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich

Více

85/1978 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce

85/1978 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce 85/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 26. června 1978 o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení Změna: 352/2000 Sb. Český úřad bezpečnosti práce stanoví podle 5 odst.

Více

19/1979 Sb. VYHLÁŠKA

19/1979 Sb. VYHLÁŠKA 19/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2008 Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2008 Všeobecné bezpečnostní pokyny o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými. Pro splnění povinností při obsluze el. zařízení

Více

Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011

Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011 Tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců o požární ochraně a odborné přípravě

Více

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce.

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce. ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce. podle Zákoníku práce 108 odstavce 5) provedena dne:.. Název firmy : Adresa: Předseda komise Karel Grigar podpis: Zástupce odborové organizace podpis: člen podpis:

Více

PROVOZNĚ - BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS

PROVOZNĚ - BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PROVOZNĚ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS Harmonogram kontrol a revizí technických zařízení, lhůtník školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, lhůtník lékařských zdravotních prohlídek

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s.

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s. ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological

Více

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 338/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992 Sb.,

Více

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB.

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Schválil:.. V dne:. Platnost od: Zpracoval: I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. Příčiny požárů

Více

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Citace: 338/2005 Sb. Druh předpisu: Úplné znění zákona Částka: 120/2005

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_705 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 2.5. - dílčí Začátek revize Konec revize : : Datum zpracování : Doporučený termín příští revize - nejpozději

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ druh předpisu : číslo: vnitřní směrnice 2/BOZP výtisk číslo: 1 Název: PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Obsah : 1. Základní ustanovení.

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Vstupní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Pro zajištění

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_601 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 2.5. - dílčí Začátek revize Konec revize : : Datum zpracování : Revidovaný objekt ABC spol. s r.o. Antilopí

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách OBSAH: 1. Základní požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) při práci ve výškách... 1.1 Vymezení základních pojmů použitých v této

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting

Více

4/4.1 POVINNOSTI PROVOZOVATELE PŘI PROVOZOVÁNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

4/4.1 POVINNOSTI PROVOZOVATELE PŘI PROVOZOVÁNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ PROKAZOVÁNÍ SHODY VÝROBKŮ část 4, díl 4, kapitola 1, str. 1 4/4.1 POVINNOSTI PROVOZOVATELE PŘI PROVOZOVÁNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Nařízením vlády č. 101/2005 Sb. ze dne 26. ledna 2005, o podrobnějších požadavcích

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) -

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) - zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) - zkapalněné ropné plyny (LPG) OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

Zpráva o revizi LPS. Ev.ozn. - Vzor_704 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. E.7.1 17.5.

Zpráva o revizi LPS. Ev.ozn. - Vzor_704 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. E.7.1 17.5. Zpráva o revizi LPS Ev.ozn. - Vzor_704 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. E.7.1 Začátek revize : 17.5.2014 Datum zpracování : Konec revize : 17.5.2014 17.5.2014

Více

Výstup č. 38 Odbornost v elektrotechnice, vyhl.50/78sb.

Výstup č. 38 Odbornost v elektrotechnice, vyhl.50/78sb. Silnoproudá zařízení a elektroenergetika Výstup č. 38 Odbornost v elektrotechnice, vyhl.50/78sb. Odbornost v elektrotechnice Potřebné vzdělání a rozsah zkoušek pro různé druhy činností na elektrickém zařízení

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

Věcné prostředky požární ochrany (VPPO) a požárně bezpečnostní zařízení (PBZ) BPS 1. Vydání 2014

Věcné prostředky požární ochrany (VPPO) a požárně bezpečnostní zařízení (PBZ) BPS 1. Vydání 2014 Věcné prostředky požární ochrany (VPPO) a požárně bezpečnostní zařízení (PBZ) BPS 1. Vydání 2014 Důvod k sepsání uvedené publikace byl velice prostý. Skutečnost, že máme kolem sebe umístěny hasicí přístroje,

Více

Zpráva o revizi hromosvodu

Zpráva o revizi hromosvodu Zpráva o revizi hromosvodu Ev.ozn. - Vzor_404 Začátek revize Konec revize ABC spol. s r.o. : : Doporučený termín příští revize - do 11.2010 Revidovaný objekt Dlouhá 24, Medvědín provozovna Srnín 19.11.2008

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

50/1978 Sb. VYHLÁŠKA

50/1978 Sb. VYHLÁŠKA 50/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice Změna: 98/1982 Český úřad bezpečnosti práce podle 5 odst. 1

Více

73/2010 Sb. VYHLÁŠKA

73/2010 Sb. VYHLÁŠKA 73/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. března 2010 o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

50/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

50/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu Změna: 98/1982 50/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice Český úřad bezpečnosti práce podle 5 odst. 1

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1978. Uverejnené: 22.05.1978 Účinnosť od: 01.01.1979

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1978. Uverejnené: 22.05.1978 Účinnosť od: 01.01.1979 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1978 Uverejnené: 22.05.1978 Účinnosť od: 01.01.1979 50 V Y H L Á Š K A Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 o odborné

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Zařízení technologického celku posklizňové linky Dobrovice

Více

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 1 2 Předmět řešení... 1 3 Energetická bilance... 1 4 Technické řešení... 2 5 Vnější vlivy na el. zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 změna

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi NABÍDKA SLUŽEB Jiří Dvořák autorizovaný inspektor specialista bezpečnosti práce analýza rizik koordinátor BOZP na staveništi zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice Citace pův. předpisu: 50/1978 Sb. Částka: 11/1978 Sb. Datum přijetí:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0394

CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_20_OV_E3.20_vyhláška č.50/1978 Sb. Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tematická

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.4.01.Technická

Více

ŽD E. Provozní dokumentace elektrického zařízení. Účinnost od 1.6.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 20.2.2012 Podpis:

ŽD E. Provozní dokumentace elektrického zařízení. Účinnost od 1.6.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 20.2.2012 Podpis: Provozní dokumentace elektrického zařízení Účinnost od 1.6.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 20.2.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 1.3.2012 Podpis: 2 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1 Změna Předpis

Více

50/1978 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

50/1978 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 50/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice Změna: 98/1982 Český úřad bezpečnosti práce podle 5 odst. 1

Více

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

Jiří Mlýnek, Oddělení správy, bezpečnosti, revizí a energetiky Ing. Aleš Pék, vedoucí technického odboru Ing. Milan Bukač, kvestor

Jiří Mlýnek, Oddělení správy, bezpečnosti, revizí a energetiky Ing. Aleš Pék, vedoucí technického odboru Ing. Milan Bukač, kvestor UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č.4/2011 Věc Zajištění revizí a kontrol elektrických zařízení, hromosvodů a elektrických spotřebičů během používání na Univerzitě Pardubice Působnost všechny útvary univerzity

Více

a rl ~ ll ll ll ll.. ll ll ll ~ fil g ~ IČ':-DIC : II spoi~gnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ll soudem v Jil

a rl ~ ll ll ll ll.. ll ll ll ~ fil g ~ IČ':-DIC : II spoi~gnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ll soudem v Jil Příloha č. 13 Příloha č. 13 Vzor protokolu o provedeném odstranění vad a nedodělků {"Protokol") sepsaný níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami Městská část Praha 8 se sídlem: Praha 8- Libeň, Zenklova

Více

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz A1-PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI strana 1 Příloha č. 3 Přehled právních předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Vážení zákazníci, dovoluji si vám předložit nabídku naší společnosti na zajištění komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce (PO a BOZP). Naše

Více

DANA LINDOVÁ SLUŽBY V PO A BOZP. odborná a profesní školení. Dana Lindová. Dana Lindová. www.bozplindova.cz. *Povinné pole Jméno a Příjmení *

DANA LINDOVÁ SLUŽBY V PO A BOZP. odborná a profesní školení. Dana Lindová. Dana Lindová. www.bozplindova.cz. *Povinné pole Jméno a Příjmení * *Povinné pole Jméno a Příjmení * Firma * IČ DIČ Dana Lindová Dana Lindová osoba osoba odborně odborně způsobilá způsobilá v PO v a PO v prevenci a v prevenci rizik rizik koordinátor koordinátor bezpečnosti

Více

Zajištění požární ochrany na pracovištích

Zajištění požární ochrany na pracovištích Zajištění požární ochrany na pracovištích Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou požární ochrany (PO) se zabývám více než 23 let. Má práce byla několikrát

Více

ČD Ok 2 PŘÍLOHA 1 OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ

ČD Ok 2 PŘÍLOHA 1 OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ ČD Ok 2 PŘÍLOHA 1 OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ... 5 3 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH číslo č. j. Změna Předpis účinnost od opravil dne podpis OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ 1.

Více

Bezpečnost strojních zařízení

Bezpečnost strojních zařízení Bezpečnost strojních zařízení????? Elektrotechnické semináře jaro 2015 19. května 2015 PŠIS Nymburk 1 Elektrické instalace Zhotovení podle dokumentace a v souladu s ČSN Schválení do užívání výchozí revize

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008 Používání Knihy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen Knihy BOZP) a povinnosti vedoucích

Více

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ODBORNÁ ZPŮBILOST V ELEKTROTECHNICE 1. Vyhláška č. 50/178 Sb.. Požadované vzdělání a praxe 3. Činnosti

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Elektrické spotřebiče jmenovité napětí nepřesahuje 250 V u

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace. Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace. Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice Identifikátor:

Více

Třídy vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3. normální, AA4,AB4,AB5,XX1 pro vlivy AC až AR (mimo AQ), BA1,BC1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1,BA4,BA5.

Třídy vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3. normální, AA4,AB4,AB5,XX1 pro vlivy AC až AR (mimo AQ), BA1,BC1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1,BA4,BA5. Lhůty revizí Lhůty pro provedení pravidelné revize se stanoví z následující tabulky v závislosti na umístění elektrického zařízení v prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob nebo druhu prostředí v prostoru,

Více

PŘÍLOHA 6 SEZNAM A VZORY TISKOPISŮ

PŘÍLOHA 6 SEZNAM A VZORY TISKOPISŮ České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 6 SEZNAM A VZORY TISKOPISŮ OBSAH Předpis ČD Ok 2 Příloha 6 účinnost od 1. 1. 2013 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 SEZNAM A VZORY TISKOPISŮ... 5 Kapitola I. Seznam tiskopisů k elektrotechnické

Více

Smlouva o dílo č.1301-0075-a4 PODMÍNKY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, BOZP, POŽÁRNÍ OCHRANY A RIZIK

Smlouva o dílo č.1301-0075-a4 PODMÍNKY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, BOZP, POŽÁRNÍ OCHRANY A RIZIK Příloha č. 2 PODMÍNKY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, BOZP, POŽÁRNÍ OCHRANY A RIZIK Skupina Dalkia v České republice, tvořena společnostmi Dalkia Česká republika, a.s., AmpluServis, a.s., Dalkia Kolín, a.s.,

Více

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS 2014 Seznam dokumentace předkládané při komplexní kontrole Státního požárního dozoru Komplexní požární kontrola bude provedena dle 31 odst. 1 písm. a) a h) zákona č. 133/1985

Více

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS 2014 Seznam dokumentace předkládané při komplexní kontrole Státního požárního dozoru Komplexní požární kontrola bude provedena dle 31 odst. 1 písm. a) a h) zákona č. 133/1985

Více

Požadavky na zařízení dětských hřišť

Požadavky na zařízení dětských hřišť Požadavky na zařízení dětských hřišť Ing. Jaroslav Růža, TÜV SÜD Czech, s.r.o. seminář : ZAHRADA HROU 13. dubna 2011 nadace PROMĚNY Legislativa Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky

Více

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP ÚPLNÝ SOUBOR ÚSTNÍCH OTÁZEK ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění

Více

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS PŘÍLOHA Č. 2 k Příkazní smlouvě INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS VÝKONOVÁ FÁZE Č. 5 PŘÍPRAVNÁ FÁZE - ZABEZPEČENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ 1. Technická, odborná, kontrolní a organizační činnost při práci se všemi stupni

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Ruční elektromechanické nářadí jmenovité napětí nepřesahuje 250 V pro nářadí se střídavým jednofázovým

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

ORGANIZACE PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

ORGANIZACE PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. ORGANIZACE NÁZEV PŘEDPISU PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti

Více

OTÁZKY ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK

OTÁZKY ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK OTÁZKY PRO ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona číslo 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

Více

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS 1. Základní předpisy ve stavebnictví Zák. 183/2006 Sb. Zák. o územním plánování a stavebním řádu Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů(zák. 68/2007Sb.,Zák.191/2008

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.100; 71.040.10 2002 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích Říjen ČSN 01 8003 Safety code for working in chemical laboratories Principes pour un travail de sécurité

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace. Ukrajinská 13/1533, 708 00 Ostrava-Poruba

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace. Ukrajinská 13/1533, 708 00 Ostrava-Poruba Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Ukrajinská 13/1533, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor: 600 144

Více

Záznamník ( karta ) pro údržbu a kontrolu tvářecího stroje (dále jen TS)

Záznamník ( karta ) pro údržbu a kontrolu tvářecího stroje (dále jen TS) Záznamník ( karta ) pro údržbu a kontrolu tvářecího stroje (dále jen TS) Druh TS Typ TS Výrobní číslo TS Evidenční číslo TS provozovatel Vybavení TS uvedení do provozu Pečlivě uložte a na požádání předložte

Více

povinnost mít osvědčení vydané orgánem dozoru pro výkon zkušebního orgánu sankce v rozsahu - 20, 33 ZIP

povinnost mít osvědčení vydané orgánem dozoru pro výkon zkušebního orgánu sankce v rozsahu - 20, 33 ZIP Tabulka - Přehled o úkonech a činnostech na VTZ (Příloha č. 1 k Metodickému pokynu generálního inspektora SUIP č. 1/2007) Vyhláška č. 18/1979 Sb. - tlaková zařízení 1. 1 - působnost 2. 4 / 2 3. 4 / 4 4.

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

Bezpečnost BPS (rizika výbuchu)

Bezpečnost BPS (rizika výbuchu) Bezpečnost BPS (rizika výbuchu) Strašák obyvatelstva - zápach - výbuch - močůvka - hluk - doprava Rizika spojená s provozem bioplynových stanic Cena nemovitostí? DER SPIEGEL 29/2012 Situace v Německu Nádoby

Více

ČESKÁ NORMA MDT 628.314:662.76 Červen 1994 ČSN 75 6415 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD. Gas Handling of Sewage Treatment Plants

ČESKÁ NORMA MDT 628.314:662.76 Červen 1994 ČSN 75 6415 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD. Gas Handling of Sewage Treatment Plants ČESKÁ NORMA MDT 628.314:662.76 Červen 1994 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČSN 75 6415 ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD Gas Handling of Sewage Treatment Plants Exploitation de gaz des stations d'épuration des eaux résiduaires

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

VÝCVIKOVÝ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD LANOVÉ DRÁHY NÁZEV

VÝCVIKOVÝ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD LANOVÉ DRÁHY NÁZEV VÝCVIKOVÝ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD LANOVÉ DRÁHY NÁZEV Provozovatel lanové dráhy a drážní dopravy společnost NÁZEV vydává výcvikový a zkušební řád pro zajištění odborné způsobilosti osob zajišťujících provozování

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

Směrnice 18-26 Strana 2 z 9

Směrnice 18-26 Strana 2 z 9 ť á í ěř ý í í úč ý č Ě Ú ířá á ří í š ě í č í ý íí í Ž Č Č Č Č á ě á á á š á Í í Ž ď í ě í é č ě á ě á ý á íú ž ě í ěř ý ž í é č é é ří č č é ří í é ří í Ž é í ž á íř í ř í ý í ý ě í ý úč ř Žá í č Ž é

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_702 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná ČSN 33 2000-6 /2007 Začátek revize : 14.5.2014 Datum zpracování : Konec revize : 17.5.2014

Více

Ing. Aleš Pék, vedoucí Technického odboru Ing. Milan Bukač, kvestor

Ing. Aleš Pék, vedoucí Technického odboru Ing. Milan Bukač, kvestor UNIVERZITA PARDUBICE Příkaz rektora č. 2/2011 Věc Provedení prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany v roce 2011 Působnost pro všechny útvary a pracoviště Účinnost 10. 11. 2011

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis pro revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání

Místní provozní bezpečnostní předpis pro revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání UK V PRAZE, PEDAGOGICKÁ FAKULTA Provozní pokyn č. 1/2014 Č.j. 17/2014/T Místní provozní bezpečnostní předpis pro revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání Zpracoval: Odpovídá: JUDr. K.

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Návěsný překopávač kompostu hydraulicky sklápěný - TPK Pro ENERGREEN Projekt, s. r. o. zhotovil:

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T1-4/8 Odborný technický dozor v AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 75.160.10 2007 Tuhá paliva - Skladování Leden ČSN 44 1315 Solid mineral fuels - Storage Combustible minéraux solides - Entreposage Feste Brennstoffe - Lagerung Nahrazení předchozích

Více

Jak je to podle současně platného práva s odbornou způsobilostí k revizím el. ručního nářadí, přístrojů a spotřebičů?

Jak je to podle současně platného práva s odbornou způsobilostí k revizím el. ručního nářadí, přístrojů a spotřebičů? Jak je to podle současně platného práva s odbornou způsobilostí k revizím el. ručního nářadí, přístrojů a spotřebičů? Za 1. předpokladu, že: el. ruční nářadí i přístroje jsou nepochybně el. spotřebiče,

Více

273/1999 Sb. VYHLÁKA ČÁST PRVNÍ. Určená technická zařízení

273/1999 Sb. VYHLÁKA ČÁST PRVNÍ. Určená technická zařízení 273/1999 Sb. VYHLÁKA Ministerstva obrany ze dne 5. listopadu 1999, kterou se vymezují určená technická zařízení používaná s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí, vojenskou technikou a ve vojenských objektech

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace. Zelená 2/112. Identifikátor: 600 136 167

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace. Zelená 2/112. Identifikátor: 600 136 167 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Zelená 2/112 Identifikátor: 600 136 167 Termín konání

Více