Popis realizace poskytování sociálních služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis realizace poskytování sociálních služeb"

Transkript

1 Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele HVĚZDA z.ú. Druh služby Domov se zvláštním režimem Identifikátor Forma služby Pobytová Název zařízení a místo poskytování Dům služeb seniorům, Zarámí 4077, Zlín Poslání Dům služeb seniorům se stal od roku 2012 domovem se zvláštním režimem z důvodu vysoké poptávky a potřebnosti lidí s chronickým duševním onemocněním, Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí, kteří vzhledem ke svému znevýhodnění potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby a nemohou zůstat ve svém sociálním prostředí. Posláním střediska Dům služeb seniorům je poskytovat pomoc a podporu takto znevýhodněným osobám z celé České republiky a zajistit jim důstojné prožití aktivního, rovnoprávného a plnohodnotného života srovnatelného s životem běžné populace. Cílová skupina Cílová skupina uživatelů: osoby s chronickým duševním onemocněním (osoby trpící Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí) Věková struktura cílové skupiny: Dospělí (27 až 64 let), Mladší senioři (65 80 let), Starší senioři (nad 80 let) Negativní vymezení cílové skupiny osob: Cílovou skupinou střediska Dům služeb seniorům nejsou: Osoby se závislostí na návykových látkách Osoby s poruchou chování neumožňující soužití v kolektivu Osoby se sklony k agresivitě ohrožující na zdraví sebe či jinou osobu Osoby trpící infekčním onemocněním, při kterém může být osoba zdrojem nemoci Osoby mladší 27 let Kapacita střediska Dům služeb seniorům (dále jen DSS ) je určena pro 50 klientů. Zásady poskytování sociální služby Zásady střediska DSS byly vytvořeny v souladu se základními zásadami, které ukládá zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ( 2). Zásady zachycují a vyjadřují hodnoty, kterými se řídí pracovníci střediska DSS při poskytování sociální služby. Uplatňované zásady: Zachovat lidskou důstojnost Respektovat individuální potřeby klientů Aktivizace a seberealizace klientů Rozvoj samostatnosti a soběstačnosti Neprohlubovat nepříznivou sociální situaci - sociální závislost Sociální začleňování klientů Podporovat zájmy klientů Poskytovat kvalitní sociální službu Zachovávat a neomezovat lidská práva a svobody klientů

2 Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby Jednání se zájemcem o službu probíhá dle standardu kvality sociálních služeb č. 3. Při jednání jsou zájemci podány přesné, srozumitelné a konkrétní informace o nabízené sociální službě, o postupech a podmínkách, za jakých je služba poskytována a jsou předány potřebné materiály a formuláře. Zároveň jsou zjišťovány potřeby, očekávání a osobní cíle zájemce. Při vstupu klienta do služby je s klientem uzavírána Smlouva o poskytování sociální služby včetně jejich nedílných součástí. Již v průběhu uzavírání smlouvy je sjednáván rozsah a průběh poskytované sociální služby. Sociální pracovnice, která jedná s klientem, postupuje dle standardů kvality sociálních služeb a dalších vnitroorganizačních norem týkajících se této problematiky. Popis služby Naplnění základních činností ze zákona Dům služeb seniorům je registrovaná sociální služba - Domov se zvláštním režimem. Dle 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytujeme tyto základní činnosti: Poskytnutí ubytování, Poskytnutí stravy, Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, Sociálně terapeutické činnosti, Aktivizační činnosti, Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. (1) Poskytnutí ubytování Ubytování poskytujeme v prostorných jednolůžkových a dvoulůžkových bytových jednotkách, jejichž součástí je bezbariérová koupelna s toaletou, kuchyňský kout, vestavné šatní skříně, polohovací lůžko, noční stolek, křeslo, TV stolek a jídelní stůl s židlemi. Klienti si mohou vybavit a upravit svou bytovou jednotku dle svých potřeb a přání, vyzdobit si ji dekoračními předměty a obrázky, a také si s sebou mohou vzít svého domácího mazlíčka. Kontakt se zvířaty je pro mnohé klienty velmi důležitý a prospěšný. Středisko nabízí možnost ubytování i partnerské dvojice na jednom pokoji. V rámci poskytnutí ubytování zajišťujeme dle potřeb klientů úklid bytových jednotek, praní, žehlení a drobné opravy osobního i ložního prádla. (2) Poskytnutí stravy Ve středisku je klientům poskytována kvalitní strava, jejíž skladba je přiměřená věku, odpovídající zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování. Strava se klientům podává třikrát až šestkrát denně podle dietního systému, eventuelně dle konkrétní potřeby klienta. Nabízíme i možnost vegetariánské stravy. Strava je podávána v jídelně střediska nebo přímo v bytových jednotkách a servírována v potřebné formě a úpravě. Skladbu jídelníčku vytváří nutriční terapeutka střediska, které mohou klienti předávat své požadavky na společných setkáních či písemnou formou do knihy přání, která je umístěna v jídelně. (3) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Pomoc zajišťují v nepřetržitém provozu pracovníci v sociálních službách. Klientovi je poskytována potřebná pomoc a podpora při zvládání úkonů osobní hygieny, základní péče o vlasy a nehty a při užívání WC a to vždy při zachování či zvyšování míry soběstačnosti a samostatnosti klienta.

3 (4) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Pracovníci v sociálních službách poskytují dle individuálních potřeb klienta pomoc či podporu v oblasti oblékání, svlékání, při prostorové orientaci, samostatném pohybu, při přesunech na lůžko nebo vozík, při vstávání, ulehání a změnách poloh. Klientům je v potřebném rozsahu poskytována dopomoc s úpravou a příjmem potravy, včetně kompletního krmení. Pracovníci také sledují a podporují klienta v dodržování pitného režimu. (5) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Klienti jsou vedeni k využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů. Pracovnice střediska poskytují pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob. (6) Sociálně terapeutické činnosti V rámci střediska poskytujeme sociálně terapeutické činností, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování klientů. (7) Aktivizační činnosti Pracovnice poskytují pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím. Pro klienty střediska nabízíme širokou škálu aktivizačních činností dle jejich individuálních potřeb a zájmů. Pomocí aktivizačních činností mohou klienti rozvíjet své motorické, psychické i sociální schopnosti a dovednosti. Aktivizační činnosti probíhají skupinovou a individuální formou. Účast je zcela dobrovolná, záleží na klientovi vůli, zda se je rozhodne využívat. (8) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Poskytujeme pomoc klientům při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů. Pravidla poskytování služby Personál střediska Dům služeb seniorům se při poskytování sociální služby řídí platnými zákonnými a vnitroorganizačními normami. Vnitroorganizační normy jsou: Pravidla organizace řízení a činnosti, Vnitřní předpisy, Metodické pokyny (obsahující Standardy kvality sociálních služeb, standardy první pomoci, aj.), Směrnice, Provozní řády, Interní sdělení, Příkazy předsedy Rady, Příkazy předsedy kontrolní komise. S vnitroorganizačními normami jsou pracovnici pravidelně seznamováni a k dispozici je mají na čtecím zařízení v pracovnách personálu. Dodržování zákonných a vnitroorganizařních norem je povinností každého pracovníka střediska. Metody práce Jednou z prioritních snah poskytovatele je individuální přístup ke klientovi. Pomoc a podpora ze strany pracovníků a míra aktivity klienta při poskytování základních činností je stanovena individuálním plánováním s klientem. Individuální plánování je proces, který začíná při jednání se zájemcem o službu, určitým způsobem probíhá a vyhodnocuje se v průběhu pobytu klienta ve středisku. Jedná se o záměrný proces, jehož smyslem a účelem je poskytovat klientovi podporu a pomoc v tom, co opravdu potřebuje a zachovat či rozvíjet soběstačnost a samostatnost klienta. Díky individuálnímu plánování je pozornost věnována všem klientům. Plánování přispívá ke smysluplnosti, účinnosti a efektivitě služby.

4 Individuální plánování probíhá v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ( 2, 88) a součastně vychází z kritérií stanovených ve vyhlášce 505/2006 Sb. Služba se plánuje vždy společně s klientem. Klient je pro nás rovnocenným partnerem. Posilujeme aktivní účast klienta. Pravidla pro vyřizování stížností Stížnost na způsob nebo kvalitu poskytované sociální služby může podat kdokoliv. Stížnost může být podána ústně nebo písemně na adresu střediska či ovou adresu. Středisko také nabízí možnost podání anonymní stížnosti do schránky na stížnosti, která je umístěna v přízemí vedle vstupu do jídelny. Poskytovatel má vytvořena pravidla, která stanovují průběh procesu podávání a vyřizování stížností, a podle těchto pravidel postupuje. Pravidla jsou podrobně popsány ve standardu kvality sociálních služeb č. 7. Klient je seznámen s možností podání stížnosti při podpisu smlouvy, v domácím řádu a podrobný postup je popsán v dokumentu Vnitřní pravidla a informace pro klienta, které dostává každý klient v tištěné podobě. Pravidla pro ukončení služby Ukončení služby může nastat oboustrannou dohodou, výpovědí ze strany klienta, úmrtím klienta nebo výpovědí ze strany poskytovatele. Klient může smlouvu o poskytování sociální služby písemně vypovědět bez udání důvodu kdykoliv. Poskytovatel může ukončit službu například za hrubé porušování domácí řádu, poškozování majetku či dobrého jména poskytovatele apod. Výpovědní lhůta ze strany poskytovatele činní 30 dnů. Pravidla a důvody pro ukončení služby jsou srozumitelně popsány ve smlouvě o poskytování sociální služby, klient svým podpisem stvrzuje seznámení a souhlas s danými podmínkami. Úhrady za služby Úhrada za poskytování sociální služby je vytvořena v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s vnitroorganizačními normami. Po úhradě za ubytování a stravu musí klientovi zůstat alespoň 15% z jejího příjmu. Úhrada za péči je ve výši přiznaného příspěvku. Výše úhrady a způsob platby je uveden ve Smlouvě o poskytování sociální služby a v její nedílné součásti Úhrada za poskytování sociální služby. Aktuální výše úhrady za poskytování sociální služby je uvedena na internetových stránkách střediska. Další doplňující informace Ve středisku Dům služeb seniorům jsou poskytovány i zdravotní služby a to nepřetržitě 24 hodin denně. Zdravotní péče je poskytována zdravotnickými pracovníky lékaři se specializovanou způsobilostí a všeobecnými sestrami s registrací. Další aktuální informace jsou uvedeny na internetových stránkách poskytovatele

5 Fakultativní služby (jsou-li poskytovány) Nad rámec základních činností nabízíme i fakultativní činnosti, které může, ale nemusí klient dle zájmu využívat. Fakultativní činnosti poskytujeme v souladu s 35 a 77 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. S možností využívání fakultativních činností je seznámen již zájemce o sociální službu. Aktuální seznam a ceník fakultativních činností je uveden ve Smlouvě o poskytování sociální služby i na internetových stránkách střediska. Prostory, materiální a technické vybavení (bezbariérovost) Středisko Dům služeb seniorům se nachází v centru města, na adrese Zarámí 4077, , Zlín. Vítanou skutečností je velmi dobré napojení místních silnic na hlavní komunikaci a také bezprostřední blízkost MHD, což umožňuje bezproblémovou dopravní přístupnost k objektu všemi dopravními prostředky. Středisko má pro své potřeby vyhrazeno 5 parkovacích míst přímo u budovy a v těsné blízkosti se nachází dvě veřejné placené parkoviště. Umístění střediska je pro klienty vyhovující i v rámci těsné blízkosti všech běžně dostupných služeb, jako jsou úřady, pošta, obchody, restaurace, cukrárny, kavárny. Pro venkovní posezení má středisko zřízenou menší zahrádku a parčík přímo před budovou a v blízkém okolí střediska Dům služeb seniorům se nachází krásný zámecký park. Objekt, ve kterém středisko sídlí, je devítipatrový. Celkovou bezbariérovost objektu zajišťují dva výtahy. V celém objektu je útulné, světlé a čisté prostředí. Interiéry všech prostor jsou vybaveny a zařízeny s ohledem na jejich funkčnost, bezpečnost, pohodlnost a celkovou bezbariérovost. Pro klienta jsou v rámci střediska k dispozici tyto společné prostory: o velká společenská místnost o malá společenská místnost o jídelna o keramická dílna o místnost fyzioterapie o rukodělná dílna o relaxační místnost Snoezelen Vzhledem ke specifickým potřebám našich klientů, byl vybudován orientační a informační systém v celém objektu. V přízemí objektu je recepce, která je v provozu 24 denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. Orientační systém zahrnuje nástěnné orientační tabule, jednotlivé etáže jsou odlišně barevně vymalovány, barevné rozlišení je užíváno i na orientačních cedulích a značení pokojů. Na jednotlivých etážích jsou před výtahy umístěny rozcestníky na nástěnkách, pro usnadnění orientace v etáži. Společné prostory jsou značeny názvem místnosti, číslem a piktogramem v barvě etáže. Vzhledem k cílové skupině a potřebám našich klientů máme zaveden SOS systém. Každý klient má u sebe bezdrátové přenosné tlačítko ve tvaru přívěsku na krk či zápěstí, což zajišťuje snadnou ovladatelnost a pohodlné vyslání tísňového signálu z jakéhokoli místa ve středisku. Dosah signalizačního systému mimo budovu je 50 metrů. Klienti se cítí mnohem bezpečněji a úlevu přináší také ošetřujícímu personálu, který je neustále v kontaktu s klientem a může tak rychle reagovat. Datum aktualizace:

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Domov Korýtko, příspěvková organizace sídlem Petruškova 2936/6, Ostrava Zábřeh, PSČ 700 30, IČ 70 63 18 67 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM POSLÁNÍ Posláním Domova

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY Domov Korýtko, příspěvková organizace sídlem Petruškova 2936/6, Ostrava Zábřeh, PSČ 700 30, IČ 70 63 18 67 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSLÁNÍ DOMOV PRO SENIORY V Domově Korýtko v Ostravě

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Název: NABÍDKA SLUŽEB. Nový dokument

Název: NABÍDKA SLUŽEB. Nový dokument Palackého 165 Chlumec n. C. IČO: 648 09 234 Druh dokumentu: metodický pokyn Platnost od: 10. 7. 2014 Účinnost od: 1. 8. 2014 Název: NABÍDKA SLUŽEB Nový dokument Vztahuje se ke standardům č.: 1, 3, 4, 5,

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č /ze dne. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem Plachým ředitelem

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY PRAVIDLA pro ubytované klienty v Geriatrickém centru DOMOV PRO SENIORY Vypracovala: Bc. Petra Šimečková vedoucí sociální 1. 10. 2007 pracovnice Spolupracovali Mgr. Jitka Hejnová Bc. Lýdie Plančíková Mgr.

Více

Informace pro zájemce o sociální službu

Informace pro zájemce o sociální službu Informace pro zájemce o sociální službu Domov se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 - Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 1) Kde nás najdete? Domov se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská

Více

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. 1. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. 1. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald Název registrované sociální organizace a základní údaje o provozovateli: Kdo: Seniorcentrum OASA, s.r.o. Adresa: Petřvald 2, Petřvaldík 68, 742 60 IČ:

Více

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Obsah: str. 3 str. 4 str. 7 str. 13 str. 16 str. 20 str. 24 str. 27 str. 29 str. 32 str. 36 str. 37 Základní údaje Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Centrum sociálních služeb Hrabyně Centrum sociálních služeb Hrabyně DOMÁCÍ ŘÁD Vnitřní pravidla o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením ~ 2 ~ ČLÁNEK I. ÚVOD Domácí řád Vnitřní pravidla o poskytování sociální

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

NABÍDKA SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

NABÍDKA SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ NABÍDKA SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Jde o rezidenční služby, které jsou poskytovány celoročně, nepřetržitě 24 hodin denně. Tento typ služby je určen mladším seniorům

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

Smlouva o poskytování paliativní hospicové péče v Hospici sv. Štěpána, o. s.

Smlouva o poskytování paliativní hospicové péče v Hospici sv. Štěpána, o. s. Smlouva o poskytování paliativní hospicové péče v Hospici sv. Štěpána, o. s. uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více