4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY"

Transkript

1 13. ROČNÍK 4/2005 Z OBSAHU Z Výboru pro veřejné finance Odpadové hospodářství Z Předsednictva K problematice cestovních náhrad K politice soudržnosti po roce 2006 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY smocr.cz IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Ve dnech 26. a 27. května 2005 se ve Žďáru nad Sázavou bude konat již IX. Sněm Svazu měst a obcí České republiky. Měl by mimo jiné schvalovat zásadní materiál pro budoucnost, kterým je otázka koncepce finančního zajištění činnosti Svazu po IX. Sněmu Svazu. IX. Sněm zahájí předseda Svazu Oldřich Vlasák společně se starostou Žďáru Jaromírem Brychtou, následovat budou slavnostní projevy čelních představitelů státu. Zde je třeba zmínit, že s účastí na Sněmu počítá i prezident republiky Václav Klaus. Slavnostním projevům ale letos dáme menší prostor. Chceme, aby starostové mohli využít přítomnosti nejvyšších státních představitelů k diskusi o největších problémech obecních samospráv z pohledu Svazu. Určitě nebude chybět názor na střet zájmů, finanční samostatnost obcí, existenci malých obcí a jejich rozvoj či na uvažovanou budoucí novelizaci rozpočtového určení daní. Pro tuto diskusi bude vyhrazeno i celé odpoledne prvého dne. Ten tradičně zakončíme společenským večerem. Druhý den bude na programu Sněmu projednání standardních vnitrosvazových materiálů, jako jsou zpráva o činnosti Svazu mezi Sněmy, zpráva o hospodaření a zpráva Kontrolní komise. Schválena by měla být v úvodu zmiňovaná koncepce finančního zajištění další činnosti Svazu a delegování pravomoci Sněmu k úpravě členských příspěvků na Radu. Sněm dále vytyčí priority činnosti Svazu pro další období. Zajímavou bude jistě i diskuse na téma zavedení přímé volby starosty, které dostatečně fundovaně předjednají účastníci Kongresu starostů a primátorů 21. dubna t.r. v Brně. A krátce k organizaci: Pozvánky s přihláškou a nabídkou ubytování byly v průběhu měsíce března zaslány všem členům Svazu. Budeme velice rádi, když vyplněných přihlášek dostaneme zpět co nejvíce a ve Žďáru nad Sázavou se sejdeme v opravdu hojném počtu. Pokud se Sněmu za vaši obec nemůže nikdo zúčastnit, jste povinni podle Stanov Svazu ( 5, odst. 2, písm. b), pověřit svého zástupce z jiné členské obce, který s účastí na Sněmu počítá. Delegováním svého hlasu navíc přispějete k hladkému průběhu celé této organizačně dosti náročné akce. Vy, kteří se na Sněm Svazu chystáte, neváhejte také s včasným zajištěním ubytování. Možnosti Žďáru nejsou tak velké, jako tomu bylo v Hradci Králové. Pro ubytované v sousedních městech ale bude zajištěn zájezdový autobus. Podkladové materiály k jednání Sněmu budou v nejbližších dnech vyvěšeny na našich webových stránkách, z úsporných důvodů je netiskneme jako přílohu zpravodaje. Pokud ovšem budete mít zájem o zaslání materiálů v písemné podobě, můžete si je vyžádat v Kanceláři Svazu. A nezbývá než dodat: Šťastnou cestu do Žďáru! Lenka Zgrajová

2 Aktuality ve zkratce V pondělí 28. února se zástupce Kanceláře Svazu Mgr. Jakub Pôbiš a místostarosta obce Červená Řečice zúčastnili prvního zasedání Komise Ekumenické rady církví, České biskupské konference, Federace židovských obcí a Konfederace vyšších řeholních představených. Cílem Komise je připravit materiály k jednáním o finančním vyrovnání mezi státem a církvemi, řády a náboženskými společnostmi. Podstatou tohoto vyrovnání je myšlenka, že by církvím byla vyplácena částka 1 miliardy Kč ročně po dobu 50 let a církve by se na druhou stranu vzdaly svých majetkových nároků vůči státu. Bylo dohodnuto vytvoření tří pracovních sekcí právnické, ekonomické a pro vnější vztahy (PR). Obce v takto naplánovaném procesu finančního vyrovnání sice nemají žádnou významnou roli, ale vyřešení problému církevních restitucí po 15 letech od revoluce mnohým z nich pomůže navázat lepší vztahy s církvemi na jejich území a některým může napomoci v územním rozvoji. Majetková komise Svazu měst a obcí České republiky se proto tímto problémem zabývá a jednání pozoruje. V pondělí 28. února byly v průběhu slavnostního večera Les Trophées APAJH konaném v Kongresovém paláci v Paříži vyhlášeny výsledky mezinárodní soutěže o výroční cenu federace APAJH (Asociace pro mládež a dospělé s postižením). V kategorii nejlepší počin evropského města získalo město Olomouc cenu Exemplární aktivity evropského města. Slavnostního předávání ocenění se zúčastnil náměstek primátora města Olomouce pan Martin Novotný. Cenu předávali bývalá ministryně paní Simone Veil a pan Fernand Tournan, prezident federace APAJH. Štítek v Braillově písmu na označníku tramvajové zastávky Otevření výtahu v historické budově Francouzská federace APAJH tuto cenu uděluje každoročně za přínos v oblasti začleňování osob s postižením do společnosti, a to ať už podnikům, místním samosprávám nebo jiným organizacím. Ceny jsou udělovány pod patronací prezidenta J. Chiraca, a to v pěti kategoriích: nejpřístupnější veřejná služba, místní samospráva, která se nejvíce zasloužila o přístupnost, nejlepší iniciativa začlenění osoby se zdravotním postižením do zaměstnání a profesního života, nejlepší počin integrace v oblasti školství, nejlepší počin evropského města. Hlavním cílem projektu Bezbariérová Olomouc je ve spolupráci s organizacemi zastupujícími zájmy občanů se zdravotním postižením, zejména vozíčkářů, nevidomých a neslyšících, zmapovat stávající podmínky života zdravotně postižených osob ve městě, porovnat je s jejich potřebami a najít efektivní způsob naplnění myšlenky Olomouce bez bariér. Bezbariérová Olomouc nevidomý v Lanovém centru Ve dnech 8. a 10. března se konaly tradiční Dny malých obcí ve Vyškově a v Praze. Setkání starostů s představiteli ústředních orgánů státní správy tentokrát bylo obohaceno o vystoupení představitelů Jihomoravského a Středočeského kraje. Vedle problematiky Ministerstva pro místní rozvoj zazněly na DMO také otázky, na které odpovídali zástupci ministerstev vnitra, financí a zemědělství. Akci, kterou pořádá časopis OBEC a finance a na jejíž přípravě se podílí i Komora obcí SMO ČR, navštívilo více než 800 starostů na Moravě i v Čechách. Ve středu 9. března se v budově Rakouského odborového svazu ve Vídni konala konference Privatizace sektoru vodovodů v Evropě. Privatizací se v tomto případě rozumí stav, kdy jsou vodovody provozovány subjektem odlišným od obce. Tak jak je to ve velkých městech České republiky poměrně běžné. Řečníci ze všech zúčastněných zemí však před touto tendencí varovali, protože zkušenosti z Itálie, Maďarska, Německa či Rakouska často ukazují problémy, kdy velké nadnárodní společnosti provozující vodovody neplní závazky ze smluv, neinvestují do modernizace vodovodního řadu a zisky z vodného a stočného odvádějí mimo město, jehož vodovod provozují. Bez zajímavosti není, že i Rakouský svaz měst ústy svého generálního sekretáře Ericha Pramböcka varoval před touto praxí. Východisko v Rakousku vidí ve zvýhodněných půjčkách určených městům a obcím za účelem modernizace sítě vodovodů a kanalizací. Za Svaz měst a obcí České republiky se konference zúčastnil Mgr. Jakub Pôbiš. Ve čtvrtek 10. března se Dagmar Plachá z Kanceláře Svazu zúčastnila zasedání Podvýboru pro dopravu a dopravní infrastrukturu Hospodářského výboru PS PČR. Hlavním bodem zasedání byla Koncepce rozvoje a podpory kombinované dopravy pro období 2006 až 2010 zpracovaná Ministerstvem dopravy. Tato Koncepce navazuje na předchozí Program systémové podpory kombinované dopravy (do roku 2005). Význam kombinované dopravy je v tom, že zlepšuje možnosti spolupráce a mezioborové dělby práce mezi silniční, železniční a vodní dopravou. Tím dochází k odlehčení zatížení pozemních komunikací nákladní dopravou a také míry zatížení životního prostředí emisemi a hlukem. Kombinovaná doprava se nemůže za současných podmínek dostatečně rozvíjet bez pomoci veřejných financí. Vliv na vývoj kombinované dopravy má i vstup ČR do EU. Koncepce je zacílena na dva základní směry: - investiční dotace na rozvoj technické základny kombinované dopravy (infrastruktura, mobilní prostředky), která je ve vlastnictví soukromých subjektů, - dočasné provozní dotace v zaváděcí fázi vybraných projektů (nových kontinentálních linek). informační servis č. 4/2005 strana 2

3 Tím by se také měla postupně realizovat i opatření u překladišť kombinované dopravy a dosáhnout u nich takových technických parametrů, které odpovídají Evropské dohodě o nejdůležitějších trasách kombinované dopravy a souvisejících objektech (AGTC). Česká republika k této dohodě přistoupila v roce Koncepce rovněž vychází z Bílé knihy Evropská dopravní politika pro rok 2010, Operačního programu Infrastruktura a z praktických zkušeností v kombinované dopravě. Zdrojem finančních prostředků pro program podpory by měl být státní rozpočet. Ve středu 16. března se v Liberci konalo setkání náměstků primátorů statutárních měst. Tématem jednání bylo školství, především problémy se zákony č. 561/2004 Sb., školský zákon a č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Pracovník legislativního oddělení Mgr. Pôbiš prezentoval činnosti Svazu v oblasti školství především v oblasti připomínkování právních předpisů a odpovídal na dotazy náměstků. V průběhu dalšího jednání pak docházelo k výměně poznatků a zkušeností mezi jednotlivými statutárními městy zejména v otázce financování aktivit výběrových škol, odměn učitelů za práci přesčas a jejich nenárokových složek platu. Statutární města trápí problém násobného zápisu do základních škol, kdy rodiče dítě zapíší na několik škol, které o sobě vzájemně nevědí, a následně vznikají zmatky. Svaz měst a obcí České republiky se pokusí tento problém vyřešit, k čemuž bude nutný zásah do školského zákona. V pondělí 21. března se Mgr. Jakub Pôbiš zúčastnil další schůzky týkající se vyřešení problému církevních restitucí. Hlavním diskusním tématem byl materiál s názvem Návrh dalšího postupu ve věci majetkového narovnání mezi státem na jedné straně a církvemi a náboženskými společnostmi na straně druhé metodou tzv. restituční tečky. Materiál zřizuje 14člennou vládní komisi, v jejímž čele by měl být místopředseda vlády pro ekonomiku. Se zástupci Svazu měst a obcí České republiky není v navrženém statutu počítáno. V připomínkovém řízení k materiálu se budeme snažit, aby zájem měst a obcí, což je rychlé vyřešení otázky církevní restituce tak, aby nepoškozovalo obce, byl v komisi hájen jedním řádným členem s hlasovacím právem. Informujeme INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU PRO VEŘEJNÉ FINANCE Dne 22. března 2005 se na Ministerstvu financí ČR uskutečnilo další zasedání Výboru pro veřejné finance, tedy poradního orgánu ministra financí. Jelikož se ministr financí tentokrát nemohl jednání zúčastnit, ujal se předsednické funkce 1. náměstek ministra financí Ing. Eduard Janota. Na programu bylo celkem 8 bodů. U některých z nich se podrobněji zastavíme. Svaz společně se zástupci Asociace krajů požadoval, aby předmětem jednání byla problematika úhrady výkonu přenesené působnosti. Na jednání byl zrekapitulován dosavadní postup, kdy pro letošní rok došlo k navýšení příspěvku na výkon přenesené působnosti o 5 %. Svaz usiluje o další navyšování příspěvku také v příštím roce. S tímto bodem jednání úzce souvisel také 6. bod zasedání Problematika povinnosti vyčíslit a navrhnout finanční krytí pro předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhovaných právních úprav na veřejné rozpočty. Ministerstvo financí k tomuto bodu předložilo materiál, ze kterého vyplynulo, že povinnost vyčíslit a navrhnout předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhovaných právních úprav na veřejné rozpočty je řešena již v rámci aktuálního znění Legislativních pravidel vlády a zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Kromě toho bylo k tomuto problému vydáno usnesení Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny. Podle názoru ministerstva financí je tato problematika dostatečně ošetřena. Přítomní účastníci jednání však s tímto tvrzením nesouhlasili. Bylo potvrzeno, že jedním z největších problémů jsou pozměňovací návrhy v Poslanecké sněmovně, další problém činí pouze formální naplňování požadavku Legislativních pravidel vlády, podle kterého musí důvodová zpráva právního předpisu obsahovat předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. Z tohoto pohledu byla zajímavá informace zástupkyně hl. m. Prahy, podle které si Praha nechala vypracovat materiál advokátní kanceláří Prof. Bakeše, právě k problematice legislativního řešení úhrady výkonu přenesené působnosti. Bylo dohodnuto, že tento materiál bude předložen na příštím jednání Výboru pro veřejné finance. Je zásluhou Svazu, že problematika úhrady výkonu přenesené působnosti se dostává do středu zájmů. Důkazem toho je, že se na ministerstvu vnitra sejde 29. března pracovní skupina pro řešení problému úhrady výkonu přenesené působnosti. Řešení tohoto léta odsouvaného a komplikovaného problému tak získává stále zřetelnější kontury. Svaz je v této oblasti velice aktivní (iniciování a aktivní účast na pracovní skupině na MV, přenesení tohoto problému na půdu MF), protože maximální úhrada výkonu přenesené působnosti, je jednou z oblastí, kdy lze v době počínající restriktivní finanční politiky, která je ovlivňována Maastrichtskými konvergenčními kriterii, získat pro obce nové prostředky. Na druhou stranu se tak pokoušíme vytvořit aktivní hráz, proti neuváženému navyšování především administrativní zátěže obcí. Dalšími body jednání byl rozbor finančních objemů převedených rozpočtovými kapitolami prostřednictvím rezervních fondů, bilance příjmů a výdajů krajů a obcí za rok 2004 nebo analýza dopadu zvýšeného DPH na rozpočty obcí. U tohoto bodu, který byl do programu zařazen na základě iniciativy Svazu, se zastavíme podrobněji. V souvislosti se schválením nového zákona o dani z přidané hodnoty v květnu roku 2004 došlo k navýšení výdajů obcí v důsledku zvýšení některých sazeb DPH. Závažným byl tento problém zejména u stavebních prací. Svaz tvrdil, že tak dochází k obohacování státního rozpočtu na úkor rozpočtu obcí. Problém však je, že nemáme podrobné údaje za celou ČR o dopadech zavedení zvýšeného DPH na rozpočty obcí. Proto jsme požádali MF o vytvoření materiálu, který by problém zvýšeného DPH analyzoval. Výsledná analýza zmapovala pouze dopady zvýšeného DPH na příjmovou stránku rozpočtů obcí, nikoliv však již stranu výdajovou. Z analýzy vyplývá, že obce v roce 2004 zaznamenaly zvýšení inkasa DPH o cca 2 mld. Kč oproti stavu, kdy by nedošlo ke změnám zákona o DPH. Nadále tak chybí údaje o zvýšení výdajů obcí v důsledku změn v zákoně o DPH v roce V této souvislosti bychom vás chtěli požádat, pokud si vaše obec podobnou analýzu dopadů DPH na obecní rozpočet vypracovala, poskytněte ji Kanceláři Svazu měst a obcí ČR. Poslední bod jednání Výboru pro veřejné finance byl nazván Přípravné práce na novele zákona o RUD obcí. Svazu se po dlouhém úsilí podařilo iniciovat vznik pracovní skupiny, která by se zabývala přípravou novely zákona o RUD. Předpokládáme, že pracovní skupina nebude řešit pouze novelizaci zákona RUD, ale podívá se na daňové příjmy obcí v celém jejich spektru. Jinými slovy řečeno, že předmětem jednání by měly být také místní poplatky a daň z nemovitostí. Celým problémem novelizace zákona o RUD se bude zabývat na svém dalším jednání také Finanční komise Předsednictva Svazu. O příštím jednání Výboru pro veřejné finance vás budeme opět podrobně informovat. Mgr. Lukáš Váňa informační servis č. 4/2005 strana 3

4 STOP SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ je poselství z Evropské unie a zároveň název projektu, jehož cílem je šířit myšlenky Evropské strategie sociálního začleňování v České republice. Projekt je realizován ve spolupráci čtyř organizací: Informačního centra neziskových organizací (hlavní partner), SKOK (sdružující poskytovatele sociálních služeb z řad NNO), Nadace rozvoje občanské společnosti a společnosti MEPCO (dceřiná společnost Svazu měst a obcí). Snahou projektu je šířit informace a příklady dobré praxe mezi všechny relevantní partnery, kteří mohou situaci zranitelné skupiny osob nejvíce ovlivnit. Projekt byl zahájen 1. ledna 2003, potrvá do konce června 2006 a byl podpořen Evropskou komisí a MPSV ČR. Celkový rozpočet projektu je cca Euro. Jaké jsou cíle projektu? Projekt si klade dva hlavní cíle: 1. Seznámit důležité aktéry v oblasti sociálního začleňování s evropským kontextem a významem tohoto úsilí. Představit a vysvětlit evropské i národní aktivity, které se k tomuto tématu váží, jako např. Evropskou strategii sociálního začleňování, Memorandum o sociálním začleňování, Národní akční plán sociálního začleňování (NAPSI) a další pojmy dnes většině lidí obtížně srozumitelné jako peer review či otevřená metoda koordinace. K objasnění těchto termínů budou dále využity příklady dobré praxe, které budou moci sloužit rovněž jako inspirace pro vlastní využití. 2. Druhý cílem je pak přispět k zapojení osob a skupin našich spoluobčanů, kterých se otázka chudoby bezprostředně dotýká, do rozhodovacích procesů, během kterých je vytvářena příslušná sociální politika vůči nim. Evropská komise je přesvědčena o tom, že bez jejich aktivní účasti se jen těžko dá najít úspěšné řešení jejich nelehké a palčivé situace. Proto by měli mít možnost podílet se na vzniku takové sociální politiky, která má těmto cílovým skupinám nejvíce pomoci. Neopominutelným smyslem projektu je rovněž podpoření spolupráce mezi státní správou, samosprávou a neziskovými organizacemi, protože pouze vzájemná spolupráce může účinně přispět k vytváření prostředí a aktivit, které přispějí k sociálnímu začleňování zranitelných osob. Jaké jsou hlavní aktivity projektu? Vedle informačních aktivit v podobě příspěvků do periodik a informací zveřejňovaných na internetových stránkách uskuteční partneři řadu aktivit, které jsou zaměřené na různé cílové skupiny. Již v únoru se uskutečnila celostátní konference na téma Sociální služby jako nástroj sociálního začleňování, kterou pořádal SKOK a které se přesto, že šlo primárně o konferenci pro neziskové organizace, zúčastnila řada zástupců obcí (až 19 % všech účastníků). V květnu bude vydán CD ROM, který bude obsahovat základní informace o otázkách sociálního začleňování včetně důležitých dokumentů. Tento CD-ROM bude distribuován krajům a obcím v ČR. V červnu 2005 a v únoru 2006 se pak uskuteční tématické semináře pro kraje a obce. Kde je možné se blíže seznámit s výstupy projektu? Informační materiály stejně jako aktuality budou zájemcům k dispozici hned na několika internetových stránkách. Pro obce asi nejdůležitější bude internetová stránka společnosti MEPCO, s. r. o., www. mepco.cz, kde informace najdete pod heslem shodným s názvem projektu STOP sociálnímu vyloučení. Zajímavé zprávy však bude možné nalézt také na internetové adrese kde se již dnes objevují zprávy o aktuálním evropském dění v této oblasti. V rámci projektu budou zajímavosti o tomto tématu publikovány v periodikách jako Bulletin SKOKu či časopis Gratis. Mgr. Ilona Čtvrtníková MEPCO, s. r. o. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - ZPĚTNÝ ODBĚR ČÁST III. Zpětný odběr elektrozařízení a jeho dopady na obce Aplikace zákona č. 7/2005 Sb., kterým se novelizuje zákon o odpadech a nařízení vlády č. 197/2003 Sb. o Plánu odpadového hospodářství České republiky (dále jen POH ČR), zejména jeho závazné části týkající se sběru elektroodpadů, bude vyžadovat od výrobců vytvoření sítě míst zpětného odběru v dostatečné četnosti a od obcí rozšíření a zintenzivnění sítě sběrných dvorů. V případě propojení požadavku POH ČR a povinnosti výrobců bude kompenzováno zvýšení nákladů obcí za nakládání s odpady úhradou od výrobců. Ti by tak měli uhradit náklady spojené s využitím/ odstraněním elektroodpadů, které doposud financovaly obce a částečně i náklady spojené s provozem míst zpětného odběru. Celkový dopad novely zákona o odpadech na rozpočet obcí je pozitivní. Zvýšené náklady obcí se zajištěním zpětného odběru budou kompenzovány úhradou těchto nákladů od výrobců a celkovým snížením nákladů za využití/odstranění zpětně odebraných elektroodpadů. Uplatněním standardů ES v odpadovém hospodářství dojde zcela určitě k navýšení cen služeb svozu domovního odpadu. Uplatněním elektrošrotové novely zákona dojde k částečné kompenzaci tohoto navýšení díky platbám výrobců za využití elektroodpadů. V konečném informační servis č. 4/2005 strana 4

5 důsledku tedy dojde k přenesení nákladů spojených se zpětným odběrem z veřejných rozpočtů do cen výrobků, a to v rozpětí přibližně ve výši od 32 Kč na obyvatele v roce 2005 do 91 Kč na obyvatele v roce Finanční úspora Podíl sebraného elektroodpadu na sběrných dvorech se pohybuje od 0,64 do 5,46 % z celkového hmotnostního množství odpadů. Průměrné provozní náklady sběrného dvora připadající na 1 kg odpadu jsou 0,63 Kč/kg bez započítání zisku z prodeje surovin a bez investičních nákladů. Náklady na zpracování elektroodpadů jsou velmi rozdílné. Z provedených analýz vyplývají průměrné náklady se započítáním zisku z prodeje surovin 5,24 Kč/kg. Pokud nedochází k úpravě odpadu z elektrických a elektronických zařízení (dále jen OEEZ), pak je nutné počítat s cenou za skládkování nebo spalování ve výši 0,70 Kč/kg - 14 Kč/kg OEEZ. Náklady na zpracování jsou ty, které doposud obce nesou a které, při spolupráci s výrobci, nést dále nemusejí. Z makroekonomického pohledu to znamená, že zvýšením množství sebraného a zpracovaného OEEZ dojde ke zvýšení nákladů z celkových 378 mil. Kč v roce 2004 (z čehož 159 mil. bylo hrazeno obcemi) na 707 mil. Kč v roce 2008, kde se s úhradou za odstranění v komunálním systému nepočítá. Organizační úspora Protože povinnost zajistit využití elektroodpadů v míře stanovené novelou zákona o odpadech ( 37m, odst. 3) má výrobce, přebírá i organizaci odvozu a využívání zpětně odebraných elektrozařízení z míst zpětného odběru vytvořených na sběrných dvorech obcí. Obci tak odpadá nejen problém odbytu odpadů, ale také finančních nákladů spojených s odvozem a recyklací. Zpravidla je nakládání s komunálními odpady svěřeno do péče firmě vybrané na základě výběrového řízení. Je tedy pravděpodobné, že obec přenese na tuto firmu i evidenční povinnosti spojené se zpětným odběrem. S tím souvisí i nutná změna smluvních podmínek s firmou provozující sběrný dvůr. O zpětně odebraných elektrozařízeních se nevede evidence jako o odpadu. Na druhé straně bude zapotřebí zavést evidenci o zpětném odběru. Každopádně není vedena dvojí evidence tak, jak je to v případě obalů, kdy jedna evidence je vedena pro splečnost Eko-kom, a.s., a druhá se podle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, podává ministerstvu životního prostředí prostřednictvím obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. V případě zpětného odběru elektrozařízení je to tak, že se stává odpadem až u zpracovatele. Proto o ní místa zpětného odběru - potažmo provozovatelé sběrných dvorů - nemusí vést evidenci podle vyhlášky č. 383/2001 Sb. Vedou pouze evidenci o zpětném odběru, kterou podávají výrobci elektrozařízení. Z pohledu POH ČR by však obec, zejména tu, která bude svůj POH zpracovávat, mělo zajímat množství zpětně odebíraných elektrozařízení, aby mohla porovnávat, zda je dosahováno míry sběru stanovené POH ČR. Legitimním požadavkem na provozovatele systému zpětného odběru výrobců tedy může být dotaz na množství zpětně odebíraných elektrozařízení na území obce i z jiných míst zpětného odběru (např. od posledních prodejců). Další možností sledování plnění POH obce v této oblasti je spolupráce s ministerstvem životního prostředí, které údaje o plnění povinností zpětného odběru získává pravidelně přímo od výrobců prostřednictvím roční zprávy. Tereza Ulverová výkonná ředitelka Asociace původců a subjektů nakládajících s odpady (APUSO) ROZHOVOR S PŘEDSEDOU SVAZU A POSLANCEM EVROPSKÉHO PARLAMENTU OLDŘICHEM VLASÁKEM O ROZVOJI PŘÍHRANIČNÍCH OBLASTÍ V poslední době se angažujete v problematice hraničních přechodů mezi Českou republikou a Polskem. Dokonce jste interpeloval ministra zahraničí Cyrila Svobodu o urychlené dokončení hraničního přechodu Orlické Záhoří Mostowice. Je to zřejmě téma Vám velice blízké O problematiku příhraničí se zajímám jak z pozice europoslance, tak i jako předseda Svazu měst a obcí České republiky. Absence hraničních přechodů v Orlických horách i Krkonoších je markantní. Postihuje nejen zdejší obce a jejich obyvatele, ale zejména také podnikatele působící v tomto regionu. Je to parketa, které se věnuji, neboť jsem členem regionálního výboru Evropského parlamentu a zabývám se tedy regionální politikou. Příhraniční oblasti jsou oproti vnitrozemí daleko chudší, je zde vyšší nezaměstnanost. Infrastruktura zde zaostává. Pomůže nám Evropská unie řešit tyto problémy? Jedna věc je zajistit dostatek prostředků například pro strukturální fondy. Pro rok 2000 až 2006 bylo vyčleněno zhruba 213 miliard korun na čtyři strukturální a jeden kohezní fond. Jeden z těchto fondů kryje i příhraniční spolupráci. Existují však i čtyři menší nástroje. Pro již zmíněnou příhraniční spolupráci se jedná o Interreg III. Je to fond, který slouží pro výstavbu hraničních přechodů, komunikací a podobně. Starostové z oblasti Krkonoš se při nedávném setkání s prezidentem Václavem Klausem shodli na tom, že v jejich regionu je velký potenciál rozvoje, ale propustnost hranice je i po vstupu do EU velice mizivá... Ano, byl jsem přítomen tomuto setkání a mohu potvrdit, že absence přechodů skutečně velice omezuje tuto oblast v dalším rozvoji. Je zde málo přechodů pro kamiony i běžnou přepravu zboží. Je nutné i ty menší zpřístupnit kamionům, aby se nezahlcovaly přechody jako například v Náchodě. Pokud je špatná povětrnostní situace, nedá se jezdit přes přechod v Harrachově. Veškerá doprava je pak směrována podhůřím a opět do Náchoda, což citelně zatěžuje zdejší životní prostředí. Může tedy Unie změnit propojením regionů chudou příhraniční oblast v prosperující regiony? Již jsem se zmínil o strukturálních fondech, na které jsou prostředky přímo pro tento účel vyčleněny. Jedná se o odstranění rozdílů mezi jednotlivými regiony. Je tedy třeba formulovat projekty a žádat Evropskou unii o tyto peníze. Několik projektů, které již byly realizovány nejen u nás, ale i v zahraničí, svědčí o tom, že Unie v tomto směru opravdu pomáhá. Zmiňme například přechod v Orlickém Záhoří, na které EU přispěla částkou šest a čtvrt milionu eur na české straně, Poláci dostali na přístupové komunikace dva miliony eur. Byl bych rád, kdyby se nemalé částky určené pro konkrétní pomoc, nenechaly ležet v Bruselu, ale byly u nás investovány právě do projektů v příhraničních oblastech. Více se o této problematice a dalších aktivitách Evropského parlamentu i celé Evropské unie můžete dozvědět na mých webových stránkách za rozhovor děkuje Eva Veselá tisková mluvčí poslance Evropského parlamentu Oldřicha Vlasáka informační servis č. 4/2005 strana 5

6 Předsednictvo Svazu zasedalo 18. března v Praze Stav členské základny vstupy, výstupy od 21. ledna 2005 Od 21. ledna vstoupilo do Svazu sedm obcí, dvě vystoupily. K 18. březnu má tedy Svaz obcí, které zastupují obyvatel, což je z celkového počtu obyvatelstva 72,2 %. Členové Předsednictva se zaměří na získávání nových členů ve svých regionech, především formou osobního jednání. Zpráva o hospodaření Svazu k 31. prosinci 2004 Přehled plnění příjmů a čerpání výdajů za rok 2004: Příjmy Vlastní příjmy: Příjmy za členské příspěvky: ,40 Kč, tj. 100,2 % Úroky z účtů: ,88 Kč, tj. 93,9 % Úroky z půjčky MEPCu: 2 877,00 Kč Příjmy z inzerce v INSu: ,65 Kč, tj. 227,4 % Ostatní příjmy: ,00 Kč Příjmy na zajištění akcí pořádaných Svazem: Příjmy na finanční konferenci 2004: účastnické příspěvky ,00 Kč, tj. 112,7 % propagace (přes MEPCo) ,00 Kč, tj. 200 % Příjmy na krajská setkání: ,00 Kč, (nerozpočtováno) (v 12/2004 schválena změna rozpočtu, tj. 100,3 %) Příjmy na kongres starsostů: ,00 Kč, (nerozpočtováno) Nevlastní příjmy: Účelová neinv. dotace MMR: Program East East: ,95 Kč ,00 Kč Výdaje Provozní výdaje: ,16 Kč, tj. 93,3 % Výdaje na zahr. aktivity: ,72 Kč, tj. 98,4 % Výdaje na svazové akce: ,43 Kč, tj. 96,2 % Participace na mimosvazových aktivitách ,00 Kč, tj. 90,9 % Akce uvažované: nebylo čerpáno Josef Bezdíček, Doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc. Celková rekapitulace Rozpočtované příjmy na rok 2004 byly k 31. prosinci 2004 plněny na 106,8 % ve výši ,88 Kč. Rozpočtované výdaje na rok 2004 byly k 31. prosinci 2004 čerpány na 94,2 % ve výši ,31 Kč. Výsledek hospodaření k 31. prosinci 2004 ztráta ,43 Kč (původně se počítalo se schodkem ,00 Kč, k úspoře došlo především díky neplánovaným příjmům z reklam a propagace). Členové Předsednictva měli k dispozici podrobný rozbor hospodaření i s podrobným komentářem. Pan Jech upozornil na výrazně nižší, než v rozpočtu schválený, plánovaný schodek hospodaření. Zároveň ale varoval, aby menší schodek nebyl důvodem k úvahám o nepotřebnosti upravovat členské příspěvky, tedy revokovat doporučení Rady Svazu IX. Sněmu Svazu podle materiálu, zabývajícího se koncepcí finančního zajištění činnosti Svazu po IX. Sněmu Svazu. Navýšení členských příspěvků je nutné, aby mohla být činnost Svazu rozšířena. Předsednictvo Svazu vzalo rozbor hospodaření na vědomí a doporučilo jej ke schválení Radě. Zároveň doporučilo, aby přehled o zahraničních cestách byl do budoucna samostatným materiálem. Halířové nedoplatky členských příspěvků doporučilo zúčtovat k tíži Svazu. Změny v delegaci ČR do Kongresu místních a regionálních orgánů Evropy (CLRAE) po regionálních volbách z listopadu 2004 Předsednictvo Svazu vzalo na vědomí navrhované změny v delegaci ČR do Kongresu místních a regionálních orgánů Evropy (CLRAE) s jedním zamítnutím. Konstatovalo, že je nutné s navrženými členy delegace nejprve osobně jednat mají reprezentovat Svaz. Noví delegáti by měli být nejprve jmenováni na pozice náhradníků. Předsednictvo pověřilo předsedu Svazu, předsedu Komory měst a vedoucí zahraničního oddělení Kanceláře Svazu vyhotovením nominace na složení delegace ČR do Kongresu místních a regionálních orgánů Evropy (CLRAE) a uložilo Kanceláři Svazu informovat o složení členy Předsednictva Svazu. O novém složení delegace poté budeme informovat i prostřednictvím INSu. Příprava IX. Sněmu Svazu Přítomní byli seznámeni se stavem příprav IX. Sněmu Svazu, který se uskuteční ve dnech 26. a 27. května ve Žďáru nad Sázavou. Pozornost věnovali zejména plánované diskusi představitelů Svazu s čelními představiteli státu a prioritám činnosti Svazu po Sněmu. Schválili navržený program Sněmu i návrhy podkladových sněmových materiálů a doporučili je rovněž ke schválení Radě Svazu. O přípravě Sněmu informujeme v úvodníku tohoto čísla zpravodaje. Pronájem nebytových prostor pro Kancelář Svazu Kancelář Svazu sídlí nyní v Praze v Pacovské ulici, v domě, kde je zároveň i zdravotnická pohotovost. Současné sídlo je už delší dobu nevyhovující. O přestěhování Kanceláře Svazu proběhla řada jednání, z nabízených možností se nakonec jeví jako nejlepší Kongresové centrum. Průměrná cena za 1m² podle informační servis č. 4/2005 strana 6

7 dosavadních plateb činí na Pacovské Kč (bude se ale ještě navyšovat). V Kongresovém centru Kč. Členové Předsednictva považují tuto výši za akceptovatelnou, prostory Kongresového centra jsou mnohem reprezentativnější. Zvažovali nutné úpravy, srovnávali počet a rozmístění kanceláří (v Kongresovém centru méně, ale větší rozlohou), porovnávali dopravní dostupnost atd. Závěrem doporučili Radě Svazu, aby přestěhování Kanceláře Svazu do Kongresového centra schválila. Mezinárodní konference místních samospráv za mír pořádaná Tureckou asociací místních samospráv (TALA) ve městě Nevsehir (Turecko) ve dnech Turecká asociace se obrátila na Svaz s žádostí o spolupráci při přípravě výše zmíněné konference a o účast zástupců na této konferenci. Cílem konference je jednat o problematice ochrany měst před ničivými účinky válek a konfliktů, poskytnout platformu pro diskusi o aktivní úloze místních samospráv pro zachování míru, diskutovat o tom, jak pomoci městům, která byla válkami fyzicky a sociálně poškozena, a vytvořit iniciativní skupinu, která by působila na vedoucí světové činitele pro prevenci válek a konfliktů. Organizátoři uhradí účastníkům konference ubytování a stravování na místě. Předsednictvo Svazu vzalo materiál na vědomí. Vyslovilo souhlas k podpisu Letter of intent (dopis zavazující se k poskytnutí pomoci, ne finanční) a k účasti delegace SMO ČR na konferenci. Výkonnému místopředsedovi Svazu uložilo nabídnout účast v delegaci na konferenci obcím s tím, že si dopravu uhradí v rámci svých rozpočtů. Náplň a činnost Regionální komise Předsednictva Svazu Přítomní diskutovali náplň činnosti Regionální komise. Shodli se, že k prioritám její činnosti by mělo patřit: - komunikační fórum zástupců krajských sdružení, - porovnávání dobrých praxí v jednotlivých krajích, - vztahy obcí vůči krajům řešení problémů v celostátním rozměru, - informování jiných komisí Předsednictva Svazu o problémech s celostátním rozměrem v jednotlivých krajích, - spolupráce při přípravě krajských setkání (účastnit by se měli i zástupci regionálních sdružení). Spravování a provozování Systému k podpoře rozhodování na úrovni regionálních a místních správ Svazem Prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc. z České zemědělské university v Praze oslovil Svaz měst a obcí se žádostí o převzetí spravování a provozování Systému k podpoře rozhodování regionálních a místních správ. Jedná se o projekt, který je zatím ve fázi návrhu. Jeho cílem je poskytnout regionálním a místním samosprávám Systém ve formě internetové aplikace, která umožní rychle získávat správné a prakticky využitelné podklady pro kvalitní rozhodování (informace o regionu, legislativa, public relations, úřední deska, data ke stažení atd., dále podpora řešení životních situací, návody k řešení rozhodovacích situací ). Projekt je finančně podpořen ministerstvem pro místní rozvoj (3 mil. Kč). Systém by měl napomoci v rozhodování zejména malým obcím, které nedisponují žádnými odbornými útvary. Finanční náročnost internetové aplikace sytému je v řádu milionu Kč za rok. Rozšíření stávající kapacity internetových stránek Svazu by si vyžádalo cca 30 tisíc Kč za rok, aktualizace systému cca 900 tisíc Kč za rok. Členové Předsednictva vzali podané informace na vědomí a schválili další vyjednávání ve věci Systému. Doporučili oslovit MMR s dotazem, proč neposkytnout stejné prostředky, které poskytují na tento projekt (ve výši 3 mil. Kč), i Svazu. Záštita Svazu měst a obcí ČR nad konferencí For PPP S žádostí o převzetí záštity se na Svaz obrátil jednatel společnosti Academy partners, s. r. o., jež se zabývá poskytováním poradenských a konzultačních služeb. Dle Předsednictva je převzetí záštity nad konferencí For PPP - podstata, možnosti a zkušenosti z metod PPP při financování projektů ve veřejném sektoru se zaměřením na aplikaci v prostředí krajů, měst a obcí možné po předložení bližších informací o akci, tj. programu, seznamu přednášejících, účastníků konference atd. Neschválilo však spolupořadatelství Svazu. Výkonný místopředseda zajistí účast zástupce Svazu v přípravném výboru konference. Jaromír Jech, Ing. Oldřich Vlasák, Mgr. Milena Jabůrková Ke standardním materiálům patřil materiál Změny ve složení odborných komisí Předsednictva Svazu a tentokrát také změna ve složení Předsednictva Svazu (na svoji funkci v Předsednictvu rezignoval Ing. Jiří Šneberger, který se stal senátorem). Obecně možno říci, že komise byly výrazně posíleny o zástupce statutárních měst (pracovníci odborů). Z různého Členové Předsednictva byli informováni o pozvání Přemysla Sobotky na oficiální oběd do Senátu. Kancelář Svazu dohodne termín a aktualizuje za tímto účelem poziční materiál o problémech Svazu. Ing. Černý uvedl, že Svaz na základě přijatého usnesení Předsednictva Svazu požadoval navrácení služeb souvisejících s odstraňováním odpadu a jejich svozem do snížené sazby DPH. Stanovisko Asociace krajů je, aby tyto služby zůstaly v 19% sazbě. Ing. Vlasák uložil Kanceláři Svazu spojit se s Asociací krajů a projednat vzájemná stanoviska k této problematice. Ing. Vlasák požádal o zpracování stanoviska Svazu k zákonu o střetu zájmů. Předsednictvo Svazu pověřilo legislativní oddělení Kanceláře vypracováním dotazníku a návodu, jak pracovat se zákonem o střetu zájmů. Dotazník by měl být urychleně rozeslán na obce prostřednictvím u. na základě podkladových materiálů zpracovala Lenka Zgrajová informační servis č. 4/2005 strana 7

8 Z jednání komor a komisí Kontrolní komise se sešla 10. března v Praze Předsednictva P/20/IV, bod 5, kterým se říká: Předsednictvo SMO ČR ukládá Legislativní komisi připravit návrh jednacího řádu (JŘ) Kontrolní komise pro předložení volebnímu sněmu SMO ČR v roce Jednací řád Kontrolní komise je přitom plně v kompetenci KK. Pan Jech k tomuto konstatoval, že je nutné dát JŘ Kontrolní komise do souladu se zákonem o kontrole. Zdůraznil, že nejde o upření jakýchkoli kompetencí komise. Zpráva o hospodaření Svazu měst a obcí ČR k 31. prosinci 2004 (viz z jednání Předsednictva Svazu, str. 6) Členové komise projednali zprávu o hospodaření za uplynulý rok a doporučili ji ke schválení Radě Svazu s tím, že haléřové nedoplatky za členské příspěvky by měly být zúčtovány na vrub Svazu a k přílohám podkladových materiálů a doplňujícím tabulkám by měl být přikládán krátký komentář. Vzhledem k tomu, že ministerstvo pro místní rozvoj připravuje koncepci cestovního ruchu pro období , využije ministerstvo životního prostředí období do roku 2007 k testování systému hodnocení. Prozatím bude hodnocena pouze oblast ekologická. Připravují se atestace ekologicky šetrných aktivit a služeb. Toto hodnocení může být využito jako jeden z nástrojů koncepce cestovního ruchu. Původní materiál koncem loňského roku Svaz měst a obcí České republiky odmítl jako celek, přepracovaný materiál bude mít možnost připomínkovat. Přítomní krátce diskutovali o cestovním ruchu v chráněných oblastech a problémech ochrany přírody a turismu. -evvpánové Pikrt, Maják, Ďurčanský Kontrola úkolů Členové komise schválili zprávu o činnosti Kontrolní komise za rok 2004 zpracovanou předsedou komise Ing. Valentou. Požádali výkonného místopředsedu Jecha o vysvětlení usnesení Příprava IX. Sněmu Svazu Členové komise dále projednali Zprávu o hospodaření Svazu mezi VIII. a IX. Sněmem, neměli žádných připomínek. Seznámili se rovněž s předběžným programem Sněmu. V různém diskutovali problematiku zákona o střetu zájmů. Přiklonili se k prosazení novely zákona. vybráno ze zápisu Komise cestovního ruchu jednala 11. března v Praze Konference Internet ve státní správě a samosprávě RNDr. Renčín, host jednání, představil základní cíle koference Internet ve státní správě a samosprávě. Podotkl, že je třeba zaměřit se také na propojení turistického ruchu a internetu. Krátce informoval o soutěži Zlatý erb, ve které bude oceněna i nejlepší webová stránka v oblasti cestovního ruchu. Přítomní se shodli na tom, že je nutné sladit propagaci jednotlivých obcí s regionem a krajem. Informační systém pro obce e-česko K tomuto bodu byl pozván Ing. Pour ze společnost Algema. Projekt e-česko má za cíl vytvořit efektivní a účinný systém na podporu cestovního ruchu. Byl vytvořen internetový turistický portál, prostřednictvím kterého by měl turista získat informace o turistických destinacích v České republice. Jako základní destinace jsou prezentovány obce a města. Přítomní dostali písemné materiály prezentující projekt. Součástí projektu jsou i např. informační a call centra, infoboxy atp. Návrh udržitelného rozvoje cestovního ruchu K tomuto bodu byli přizváni hosté z ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva životního prostředí. Paní Pásková z ministerstva životního prostředí informovala o záměru označování aktivit a služeb (certifikace) udržitelného rozvoje cestovního ruchu. Ing. Martina Pásková, PhD., PhDr. Hana Maierová informační servis č. 4/2005 strana 8

9 Předsednictvo Komory obcí se sešlo 15. března v Praze Problematika školství Diskutována byla problematika financování školství, zejména pak návrh, aby peníze na základní školství byly převedeny přímo do rozpočtu obcí v rámci rozpočtového určení daní. Předsednictvo KO nesouhlasí s dvoukolejností financování ve školství. Doporučuje Školské komisi vyvolat jednání Svazu se zástupci školských odborů. Výběr zástupců KO do krajských komisí POV Předsednictvo KO nominovalo své zástupce do krajských komisí Programu obnovy venkova. Tyto nominace budou zaslány hejtmanům. Nominováni byli: Středočeský kraj - Ing. František Staněk, Lužná Jihočeský kraj - Vlastimil Čech, Lhenice Plzeňský kraj - Jiří Červenka, Blížejov Karlovarský kraj - RNDr. Jiří Bytel, Velká Hleďsebe Ústecký kraj - Alenka Antošová, Proboštov Liberecký kraj - Lenka Cincibusová, Košťálov Pardubický kraj - bude osloven Pavel Vrátil, Staré Hradiště Vysočina - Zdeňka Dubová, Dušejov Jihomoravský kraj - Jiří Životský, Sokolnice Zlínský kraj - Miroslav Vaculík, Liptál Olomoucký kraj - Jana Vaníčková, Hradec - Nová Ves Moravskoslezský kraj - Ing. Dalibor Dvořák, Stará Ves nad Ondřejnicí Královéhradecký - Josef Bezdíček, Čermná nad Orlicí Schválení zástupců do hodnotitelských komisí soutěže Vesnice roku Přítomní jmenovali své zástupce do hodnotitelských komisí soutěže Vesnice roku. Nominováni byli: Středočeský kraj - Ing. František Staněk, Lužná Jihočeský kraj - Ing. František Troup, Křemže Plzeňský kraj - Jiří Červenka, Blížejov Karlovarský kraj - RNDr. Jiří Bytel, Velká Hleďsebe Ústecký kraj - Alena Knobová, Liběšice Liberecký - Lenka Cincibusová, Košťálov Pardubický - Pavel Vrátil, Staré Hradiště Královéhradecký - Josef Bezdíček, Čermná nad Orlicí Vysočina - Zdeňka Dubová, Dušejov Olomoucký - Jana Vaníčková, Hradec - Nová Ves Zlínský - Miroslav Vaculík, Liptál Jihomoravský - Anna Gigimovová, Vedrovice Moravskoslezský - Ing. Dalibor Dvořák, Stará Ves nad Odřejnicí Celostátní komise - Vítězslav Jonáš, Dukovany, Anna Gigimovová, Vedrovice, náhradník Jiří Červenka, Blížejov Příprava na jednání pracovní skupiny na MV k malým obcím Na minulém jednání zástupci KO tlumočili negativní stanovisko k návrhu novely zákona o obcích - meziobecní spolupráce. Mgr. Váňa krátce shrnul výhody a nevýhody návrhu. Největším problémem je financování a nárůst byrokracie. Současný návrh modelu meziobecní spolupráce je nastaven tak, že by současné rozvržení obcí zůstalo s tím, že by vznikla nová právnická osoba, v rámci které by se obce sdružily. Toto sdružení by mělo tajemníka. Informace o jednání pracovní skupiny jsou zveřejněny na www. mvcr.cz/odbor/reforma/optimali.html, předsednictvo KO vyzývá k připomínkování tohoto návrhu meziobecní spolupráce. Předsednictvo Komory se shodlo, že bez poskytnutí finančních prostředků nelze tento návrh podpořit. Materiál je proto třeba dopracovat. Členové předsednictva KO budou v tomto smyslu jednat na MV ČR. Zákon o střetu zájmů Předsednictvo KO podpořilo ústavní stížnost skupiny senátorů, ve které požadují zrušení zákona o střetu zájmů. Volební zákon by se dle přítomných neměl měnit v průběhu volebního období. -evv- Školská komise zasedala 17. března v Praze Školská právnická osoba - výklad zástupce MŠMT Mgr. Katzová z ministrstva školství konstatovala, že po pečlivém zvážení byla do nového školského zákona zapracována zvláštní právnická forma - školská právnická osoba ( 8). Upozornila, že jde o alternativní právnickou formu a je pouze na zřizovateli, zda ji zřídí. Školská právnická osoba vzniká zápisem do rejstříku školských právnických osob. Jedná se o neziskovou osobu, tj. veškerý případný zisk se musí vrátit do hlavní činnosti. Je omezena v právu zřizovat právnické osoby; může ale zřizovat nadační fondy nebo občanská sdružení. K dotazu ohledně peněžních fondů Mgr. Katzová uvedla, že je povinné zřízení tří fondů - investiční, rezervní a fond kulturních potřeb. Fond odměn není povinný, je ale možné ho vytvořit, což podléhá schválení zřizovatele. SMO ČR byl požádán Legislativní radou vlády o stanovisko ke sněmovnímu tisku č Zrušení bezplatného posledního ročníku mateřských škol. SMO ČR tento návrh podporuje. Projednání ústavní stížnosti týkající se školství - starosta Hladkých Životic Přítomní byli seznámeni s ústavní stížností proti zásahům Státu prostřednictvím nižších právních norem, než jakou je Ústava ČR do samosprávné působnosti obce, kterou podalo Zastupitelstvo obce Hladké Životice. I když s některými body stížnosti členové komise souhlasili, v globále ústavní stížnost Hladkých Životic nepodpořili, jelikož je v ní odkazováno na neplatné zákony. Kancelář Svazu zaslala panu starostovi Petrželovi k této stížnosti písemné stanovisko. informační servis č. 4/2005 strana 9

10 Rozpočty na rok 2005 O rozpočtech na rok 2005 informoval Mgr. Coufal, vedoucí odboru školství Krajského úřadu Středočeského kraje. Poukázal na hlavní změnu - transfer peněz nyní nejde přes obce. Ing. Prokopová v diskusi k tomuto bodu uvedla, že všechny finanční toky nejsou přímé, nepřímé náklady jdou přes obce stále. Přítomní diskutovali o otázce výpočtu agregovaných normativů s tím, že tento normativ je na každého žáka v celé ČR stejný. Mgr. Coufal uvedl, že zákon přináší problémy v rozpisu financování. Poznamenal, že normativní rozpis žáků s platy učitelů je neslučitelný; přesčasy jsou již zahrnuty v normativu. Některé kraje přešly z tzv. pásmového financování na financování po jednotlivých žácích, tj. na funkční závislost. Zákon o střetu zájmů Školská komise, stejně tak jako Komora obcí, podpořila ústavní stížnost skupiny senátorů, ve které požadují zrušení zákona o střetu zájmů s tím, že by se volební zákon neměl měnit v průběhu volebního období. vybráno ze zápisu Regionální komise jednala 21. března v Praze Informace o činnosti pracovní skupiny pro strukturální politiku Bc. Eva Maurová ze zahraničního oddělení Kanceláře Svazu informovala členy Komise o prvním zasedání pracovní skupiny pro strukturální politiku. Seznámila přítomné také s Usnesením vlády ČR č. 245 ze dne 2. března 2005 k postupu přípravy České republiky na čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti Evropské unie v letech 2007 až 2013, které obsahuje prioritní oblasti politiky hospodářské a sociální soudržnosti pro období let 2007 až 2013: Podnikání, Lidské zdroje a vysoké školy, Inovace a znalostní ekonomika, Dostupnost a infrastruktura, Řešení regionálních disparit. Informace o výsledku jednání na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR Předseda komise PaedDr. Václav Hartman informoval členy Komise o jednání s náměstkem ministra pro místní rozvoj Ing. Jiřím Vačkářem ve věci vymezování slabých a silných regionů. Ing. Vačkář potvrdil oprávněnost připomínek Svazu ohledně nedodržování rámce Usnesení vlády ČR č. 722/2003 předchozím vedením ministerstva. Zároveň však ubezpečil zástupce Svazu, že Ministerstvo pro místní rozvoj pod vedením ministra Ing. Jiřího Paroubka bude Usnesení vlády ČR č. 722/2003 dodržovat. Ing. Vačkář informoval delegaci Svazu o přípravě novely zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje a strategie regionálního rozvoje. Závěry jednání byly oběma stranami přijaty s konstatováním, že sporná stanoviska byla vyjasněna a vzájemná spolupráce je na velmi dobré úrovni. Regenerace panelových sídlišť Vedoucí oddělení investičních dotací a zástupkyně ředitele odboru podpory bydlení ministerstva pro místní rozvoj Gabriela Příbramská informovala Komisi o programu regenerace panelových sídlišť pro rok MMR usiluje o změnu pohledu Evropské komise na příslušné právní předpisy související s výše uvedeným programem. Dle MMR je program v souladu s programy EU, je pouze nutné vysvětlit EK bytovou politiku a situaci České republiky, která je obdobná situaci v Německu části bývalé NDR. Členové Komise požádali paní Příbramskou, aby tlumočila vedení MMR názor komise ohledně všech dotačních titulů na opravy panelových domů. Komise považuje za vhodné, aby dotace byly v těchto podporách (programech) zadány komplexně (statika, zateplení, oprava střechy atd.), nikoliv jednotlivě na každou akci zvlášť. Zástupcem Svazu v Hodnotitelské komisi pro programy podpory bydlení pro rok 2005 je předseda svazové Bytové komise Ing. Josef Dobrý. Zákon o územním členění státu Zástupkyně ředitele odboru územní veřejné správy ministerstva vnitra RNDr. Milada Vaněčková seznámila členy Komise s aktuálním stavem projednávání návrhu novely zákona o územním členění státu. Zákon projednala Legislativní rada vlády (LRV), avšak vládě k projednání předložen nebude vzhledem k současné vládní krizi. Novela měla původně nabýt účinnosti k 1. lednu 2005, po značných změnách v návrhu po projednání LRV je navržena účinnost k 1. lednu 2006, i toto datum je vzhledem k politické situaci v ČR ohroženo. RNDr. Vaněčková informovala komisi o změnovém zákoně, který je v současné době na Úřadu vlády. Tento zákon řeší princip skladebnosti a princip sladění. Vláda ČR navrhla zpracovat novou variantu zákona o územním členění státu v prosinci Zároveň navrhla přesunout ze změnového zákona do zákona o územním členění státu ustanovení o oblastech, které budou mít postavení vyšší než samosprávné kraje. Bude-li požadována změna správního obvodu, tato změna bude muset být provedena zákonem. Některá sladění jsou proveditelná i bez ohledu na přijetí změnového zákona, např. matriční obvody sladění již provedly. I ostatní sladění lze provést bez přijetí tohoto zákona, nikoliv však sladění týkající se obcí v Libereckém kraji (správní obvod Turnov) a obcí v Jihomoravském kraji (správní obvod Uherský Brod). Členové Komise požádali RNDr. Vaněčkovou, aby tlumočila vedení ministerstva vnitra názor komise, že reformou se státní správa občanům nepřiblížila. Komise sdílí názor, že kraj by měl být samostatný ve všech směrech. Členové komise upozornili na snižování počtu policistů na obvodních odděleních Policie ČR a naprostou ignoraci obcí ze strany ministerstva vnitra, které s obcemi o této věci nejedná. RNDr. Vaněčková se zmínila o meziobecní spolupráci, která by měla být motivační a dobrovolná. Členové komise diskutovali o slučování obcí, v diskusi se projevil zásadní rozdíl mezi názorem měst a názorem obcí. Z různého Členové komise upozornili na nevyváženost sledování dodržování rozpočtové kázně v rámci akcí plynofikace a kanalizace. Zatímco u plynofikací jsou sankce striktní, kanalizační přípojky nikdo nekontroluje a nevyžaduje. -dap- informační servis č. 4/2005 strana 10

11 Sociální komise a Komise pro zdravotně postižené občany zasedaly 23. března v Praze Strukturální fondy Přítomní byli informováni o příštím programovacím období pro léta (viz jednání regionální komise str. 10). Podrobnější informace je možné získat na webové stránce Svazu (www.smocr.cz) MUDr. Vladimír Eckert, Ing. Radka Soukupová Zákon o hmotné nouzi Mgr. Pôbiš podal informace ze semináře, který byl k zákonu organizován v Poslanecké sněmovně. Zde se jednalo zejména o 3 mld. Kč, které by měly být použity na doplatek na bydlení. Ten je prozatím koncipován jako jediná dávka vyplácená v samostatné působnosti (tj. z rozpočtových prostředků obce), proti čemuž Svaz protestuje. Objevily se úvahy, že by tyto peníze měly být převedeny do rozpočtového určení daní, v závěru semináře ministr Škromach však připustil i možnost standardního vyplácení dávky v přenesené působnosti. Na vyplácení sociálních dávek v samostatné působnosti má totiž zájem především ministerstvo financí, které podezírá v současné době obce z plýtvání prostředky určenými na sociální dávky. Zákon o sociálních službách K tomuto bodu byl přizván Mgr. Žárský, ředitel odboru sociálních služeb MPSV, který krátce shrnul oblast připravovaného zákona. Příspěvek na sociální péči - znamenal by velký dopad na státní rozpočet, cca 7 mld. Kč. Rozhodovacím a výplatním místem by byla obec s rozšířenou působností, která by vedla správní řízení a rozhodovala na základě doporučení posudkového lékaře, který bude spadat pod úřady práce. Bude zaveden i systém smluvních lékařů, posudek ovšem musí odsouhlasit vždy posudkový lékař, který doporučí potřebnou péči. Od podání žádosti do rozhodnutí by nemělo uběhnout více jak 60 dní. Na zabezpečení této agendy bude třeba obcím zvýšit příspěvek na výkon přenesené působnosti. V přenesené působnosti budou mít obce III ještě jednu kompetenci. Pokud obec III zjistí, že je v jejím správním obvodu občan, který se nachází v situaci ohrožující život, má povinnost zajistit o něj péči. Tato povinnost by měla být obcím hrazena. V samostatné působnosti by obec měla aktivně zjišťovat potřeby osob a následně vytvářet podmínky k jejich uspokojování. Do zákona o sociálních službách bude zakomponována i oblast výkonu sociální práce, a to ve všech oblastech. Nebude tedy samostatný zákon o sociálních pracovnících, jak bylo původně plánováno. Sociální prevence - je plánováno, že finanční prostředky by měly být přerozdělovány poskytovatelům přes kraje (prostřednictvím rozpočtového určení daní) na základě statistik např. počtu dlouhodobě nezaměstnaných, uživatelů drog, neúplných rodin atp. Sociální péče - poskytovatelé sociálních služeb budou dostávat příspěvek na základě prokázání potřebnosti péče u určitého klienta. Nařízení vlády by mělo stanovit systém rozdělování. Problémy jsou se standardy a inspekcí kvality. Je problém stanovit měřitelnost kvality. Nositelem inspekční kvality bude MPSV na základě externí spolupráce - autorizovaní odborníci. Bude nastaven sankční systém. -evv- Vy se ptáte, my odpovídáme K problematice cestovních náhrad Dotaz: Starosta v naší obci je neuvolněný, profesí soukromý podnikatel. K zajištění výkonu funkce pro obec používá soukromé motorové vozidlo. Toto vozidlo je však v majetku jeho firmy (fyzická osoba). Jakým způsobem lze účtovat cestovní náklady obci? Odpověď: Podle 78 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, náleží členovi zastupitelstva obce (jedno zda uvolněnému nebo neuvolněnému ) v souvislosti s výkonem jeho funkce cestovní náhrady ve výši a za podmínek stanovených právními předpisy platnými pro zaměstnance v pracovním poměru. Zde je odkaz na zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů. V 7 tohoto zákona jsou stanoveny podmínky výpočtu výše náhrady za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách. Tato náhrada poskytovaná za každý 1 km jízdy má dvě složky: základní náhrada a náhrada za spotřebované pohonné hmoty. Pro Váš případ je sazba základní náhrady za 1 km jízdy u osobních silničních motorových vozidel stanovena na 3,80,- Kč ( 7 odst. 2 písm. b) zákona o cestovních náhradách). Tato sazba může být podle 8 odst. 1 zákona o cestovních náhradách ovlivněna vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí (v současnosti vyhláška č. 647/2004 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot), ale sazba v této vyhlášce se neliší od té dané zákonem (viz 2 písm. b) vyhlášky). Náhrada za spotřebované pohonné hmoty přísluší ve výši vypočtené z ceny pohonné informační servis č. 4/2005 strana 11

12 hmoty a spotřeby pohonné hmoty vozidla. Cenu použité pohonné hmoty musí zastupitel prokázat ( 7 odst. 5 zákona o cestovních náhradách), jinak se použije průměrná cena stanovená v 3 vyhlášky a spotřeba pohonné hmoty silničního motorového vozidla se vypočte aritmetickým průměrem z údajů uvedených v technickém průkazu. Pokud technický průkaz vozidla tyto údaje neobsahuje, přísluší zaměstnanci náhrada výdajů za pohonné hmoty, jen pokud spotřebu pohonné hmoty prokáže technickým průkazem vozidla shodného typu se shodným objemem válců ( 7 odst. 6 zákona o cestovních náhradách). Tolik ke stanovení výše náhrady za používání silničních motorových vozidel při cestách v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva obce. Je třeba ještě podotknout, že k této problematice výše náhrad za tyto cesty se vztahuje ještě jedno ustanovení obecního zřízení a to je 84 odst. 2 písm. x), podle kterého má zastupitelstvo vyhrazenou pravomoc stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce. I když by zastupitelstvo stanovilo jiný postup pro výpočet výše cestovních náhrad, koneckonců má proto vyhrazenou pravomoc, tak dle mého názoru nemůže stanovit cestovní náhrady vyšší než jsou v zákoně o cestovních náhradách, vzhledem k odkazu na zákon o cestovních náhradách v 78 obecního zřízení. Neodpovídalo by to totiž účelnému a hospodárnému využívání majetku obce podle 38 odst. 1 obecního zřízení. V souladu s tímto ustanovením by právě bylo, kdyby zastupitelstvo stanovilo ve shora zmiňovaných zásadách takový postup výpočtu výše cestovních náhrad, podle kterého by nakonec vypočtená výše cestovních náhrad byla nižší, než je stanovena v zákoně o cestovních náhradách. Pokud zastupitelstvo tyto zásady nestanoví, řídí se ustanovením 78 obecního zřízení, potažmo zákonem o cestovních náhradách. Aby mohl člen zastupitelstva uplatňovat cestovní náhrady, musí prokázat, že byly jednoznačně vynaloženy účelně a v zájmu obce při výkonu jeho funkce. Pokud to prokáže, pak jsou tyto výdaje proplaceny přímo členu zastupitelstva obce, protože on nese náklady na cestu. Je lhostejno, jaké vozidlo při tom využil. Jestli starosta použil vozidlo, které za normálních okolností náleží do jeho obchodního majetku jako soukromého podnikatele a je určeno k podnikatelským účelům ( 6 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů), tak je to věcí tohoto podnikatele a ne obce. Pro obec je relevantní pouze vztah člen zastupitelstva a jeho cestovní náklady související s výkonem funkce člena zastupitelstva bez ohledu na to, jaké auto využil, pokud ovšem nepoužil obecní auto. Vztah člen zastupitelstva (ve Vašem případě starosta) a využívání vozidla z jeho obchodního majetku je záležitostí tohoto člena a ne obce. Pavel Drahovzal legislativní oddělení Kanceláře Svazu K svobodnému přístupu k informacím Dotaz: Prosím o Váš názor v probíhajícím sporu o svobodném přístupu k informacím a postupu Úřadu pro ochranu osobních údajů, zejména ve vztahu ke zveřejňovaným textům usnesení rady obce a zastupitelstva obce na příslušných webových stránkách nebo v místním tisku, a to v plném znění. Jak by případný upravený text měl vypadat? Odpověď: K otázce zveřejňování textů usnesení zastupitelstva a rady obce a jejich úpravy spočívající v anonymizaci osobních údajů účastníků přítomných na jednání zastupitelstva nebo rady vypracoval Úřad pro ochranu osobních údajů ve spolupráci s Ministerstvem vnitra stanovisko č. 2/2004 pod názvem Zpřístupňování a zveřejňování osobních údajů z jednání zastupitelstev a rad obcí a krajů. Toto ucelené stanovisko k dané problematice je zpracováno k právnímu stavu ke dni 31. prosince 2003, ale vzhledem k tomu, že nedošlo v této oblasti k žádným závažnějším změnám, pak se jím lze řídit i v současnosti. Legislativní oddělení po prostudování tohoto stanoviska je toho názoru, že předložený výklad je v souladu s právem, a proto s ním souhlasí. Odpověď na otázku, jak by upravený text měl vypadat při zveřejnění, je nasnadě. Státní orgány a orgány samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon (čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod). Z tohoto ustanovení Listiny vychází 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V tomto zákoně jsou stanoveny obecné podmínky pro poskytování informací, zároveň je tyto podmínky nutno vztáhnout i na zveřejnění informací ze strany orgánů státní správy a samosprávy. Zveřejnění je procesem založeným na opačném postupu, než je nahlížení a pořizování výpisů ze zápisů o jednání zastupitelstev obcí ( 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů.), tj. občan obce si zajde na obecní úřad, bezplatně nahlédne do zápisu o jednání zastupitelstva (ne rady, tento zápis je přístupný pouze členům zastupitelstva viz 101 odst. 3 obecního zřízení), nebo do usnesení zastupitelstva nebo rady a pořídí si výpis. Takto může do zápisu o jednání nahlížet jen omezený okruh osob stanovených v 16 odst. 2 písm. e) a odst. 3 a 17 obecního zřízení (občané obce, fyzické osoby - vlastníci nemovitostí na území obce a cizí státní příslušníci, pokud je tak stanoveno mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána), které tak mohou získat i osobní údaje všech účastníků přítomných na jednání a zapsaných v zápise. Zápisy z jednání a usnesení tyto údaje musí obsahovat (tyto dokumenty musejí obsahovat všechny projednávané záležitosti) a obec se tak stává správcem osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k jejichž sběru není třeba souhlasu dotčených osob ( 5 odst. 2 písm. a) a b) zákona o ochraně osobních údajů). Umožnění nahlížení do zápisů zastupitelstva a usnesení zastupitelstva a rady obsahujících tyto osobní údaje takto konkrétně stanovenému okruhu osob není porušením zásad ochrany osobních údajů vyjádřených v zákoně o ochraně osobních údajů, protože se jedná podle 4 písm. e) tohoto zákona o definované zpřístupňování osobních údajů. Pokud chce do zápisu nahlédnout, příp. získat informaci ze zápisu o jednání někdo jiný (jedná se tedy o předem nekonkretizovaný informační servis č. 4/2005 strana 12

13 okruh osob, může to být kdokoliv), než je ve vyjmenovaném okruhu osob podle obecního zřízení, pak musí obec zajistit, aby se tato osoba nedostala k osobním údajům v zápise obsažených. Osoba mimo definovaný okruh musí podat žádost o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ve které specifikuje, o jakou informaci mu jde. Pokud mu ji orgán poskytne, pak nesmí obsahovat osobní údaje, protože by se jednalo o porušení 2 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím. Pokud orgán vynaložil na poskytnutí informace nějaké náklady, je oprávněn tyto náklady požadovat po žadateli ( 17 zákona o svobodném přístupu k informacím). Výše dva popsané procesy jsou založeny na iniciativě ze strany fyzické osoby (podle zákona o svobodném přístupu k informacím i ze strany právnické osoby, protože zákon používá termín žadatel, jež nerozlišuje povahu subjektu). Při zveřejňování je postup opačný, tj. tyto informace jsou přístupny k nahlédnutí v místě obvyklém bez jakékoli náročnosti na náklady, jsou volně dostupné např. na Internetu, v místním a celostátním tisku, popř. jsou vyhlašovány v rozhlase apod. Iniciátorem je obec, resp. orgán obce, který informace zveřejní. Základní okruh poskytovaných informací je stanoven v zákoně o svobodném přístupu k informacím v 5 odst. 1. Pokud chce obec zveřejnit i jiné informace mimo tento okruh, je jí to umožněno podle 5 odst. 4 tohoto zákona, ale tyto informace nesmí obsahovat údaje chráněné zvláštními zákony, např. osobní údaje podle zákona o ochraně osobních údajů, obchodní tajemství podle 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, utajované skutečnosti podle zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jde-li konkrétně o zveřejnění zápisů z jednání zastupitelstva, usnesení rady a zastupitelstva v médiích, tisku, na Internetu nebo i jiným způsobem, pak nesmí tyto zveřejněné texty obsahovat osobní údaje a další informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Při anonymizování osobních údajů nebo jejich zpřístupnění v omezeném rozsahu je však vždy třeba postupovat tak, aby konkrétní sdělení ještě plnilo svůj účel. Při zveřejňování upravených verzí (záznamů, výtahů) zápisů z jednání zastupitelstva, usnesení zastupitelstva a rady doporučuje Úřad pro ochranu osobních údajů informovat veřejnost o tom, že je zveřejňována upravená verze dokumentů z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Obce, jakožto správci osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů, jsou plně odpovědny za dodržování tohoto zákona a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů ( neoprávněné nakládání s osobními údaji), případně odpovědnost nesou fyzické osoby uvedené v konkrétních ustanoveních těchto zákonů, které se s osobními údaji seznámily. Pavel Drahovzal legislativní oddělení Kanceláře Svazu Pronájem - výběr provozovatele Dotaz: Dobrý den, dovoluji si obrátit se na Vás s dotazem ohledně připravovaného vyhlášení záměru Města Bílovce, resp. výběrového řízení. Město Bílovec připravuje projekt Revitalizace zámku, se kterým se bude ucházet o finanční podporu ze strukturálních fondů. Předmětem projektu je rekonstruovat historickou památku a tuto následně pronajmout za tržní nájemné v místně obvyklé generálnímu provozovateli za účelem provozování hotelového a restauračního zařízení. Domníváme se, že pokud se jedná o pronájem, nemusí Město Bílovec vyhlašovat výběrové řízení dle zákona č. 40/2004 Sb., neboť se v podstatě nejedná o poskytnutí služby. Teoreticky by mohlo stačit zveřejnění záměru pronajmout objekt - tedy postupovat v intencích zákona o obcích. Vzhledem k faktu, že k rekonstrukci budou použity finanční prostředky ES a státu, hledáme vhodnou formu pro zveřejnění tohoto záměru a pro následný výběr provozovatele hotelu a restaurace. Žádáme Vás proto o poskytnutí informace, zda se na tento výše uvedený případ vztahuje zákon 40/2004 Sb., nebo zda existuje jiný státem doporučený nediskriminační postup pro výběr provozovatele. Odpověď: Jak jste již uvedla, na tuto situaci se opravdu nevztahuje zákon č. 40/2002 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, protože se v tomto případě opravdu jedná o pronájem, nikoliv o poskytování služby, dodávky nebo stavebních prací, jak vyžaduje tento zákon v 6. Zjednodušeně řečeno: Obec peníze získává, nikoliv vydává. Bez ohledu na to, jakým způsobem bude nebo byla rekonstrukce financována, je obec povinna zveřejnit záměr pronájmu podle 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a to nejméně 15 dnů před rozhodováním rady obce. Obec je dle 38 (obecního zřízení) povinna postupovat účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem stanovené působnosti. Je tedy pochopitelné, že nelze pronajmout majetek obce komukoliv. Bohužel však nějaký standardní doporučený postup, podle kterého by výběr provozovatele měl probíhat, není. Záměr obce pronajmout nemovitost musí být zveřejněn na úřední desce, ale mimo to lze záměr samozřejmě oznámit v novinách či jiných médiích. Záleží na každém pronajímateli obci, jakým způsobem se k této otázce postaví. Jako nediskriminační způsob výběrového řízení lze například doporučit užití obchodní veřejné soutěže podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 281 a následující. Podle 282 obchodního zákoníku stačí, aby byl písemně obecným způsobem vymezen předmět závazku samotný pronájem a dále zásady ostatního obsahu zamýšlené smlouvy nejnižší nabídka nájemného, délka pronájmu, případné technické zhodnocení atd. a tato soutěž vhodným způsobem veřejně vyhlášena (úřední deska, internet, obecní zpravodaj, místní noviny, rozhlas a pod.). Pokud jde o rekonstrukci nemovitosti a suma za tuto rekonstrukci přesáhne ,- Kč bez DPH, je nutné postupovat podle zákona č. 40/2002 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Mgr. Ludmila Němcová legislativní oddělení Kanceláře Svazu informační servis č. 4/2005 strana 13

14 Mateřská dovolená a dovolená na zotavenou Dotaz: Naše zaměstnankyně končí řádnou mateřskou dovolenou (28 týdnů) dne Požádala si o čerpání dovolené na zotavenou bezprostředně po skončení MD. Z roku 2004 jí zbývá 22 dnů. Kolik dnů bychom jí měli poskytnou za rok 2005? Poměrnou část nebo v celé výši tj. 25 dnů? Poté si bude žádat o rodičovský příspěvek do tří let věku dítěte. Odpověď: Nárok na dovolenou se posuzuje za každý kalendářní rok zvlášť. Jestliže tedy součet dob, které se pro účely dovolené na zotavenou posuzují jako výkon práce, činí alespoň 60 dnů, vzniká nárok na dovolenou za kalendářní rok. Podle právní úpravy se doba čerpání mateřské dovolené pro účely dovolené na zotavenou považuje za výkon práce. Znamená to, že tato doba se započítává do dnů podmiňujících vznik nároku na dovolenou. Doba čerpání rodičovské dovolené, která se poskytuje matce dítěte po skončení mateřské dovolené až do tří let věku dítěte, je důležitou osobní překážkou v práci, při které má zaměstnankyně nárok na pracovní volno bez náhrady mzdy. Tato doba se však jako výkon práce neposuzuje a nezakládá tedy nárok na dovolenou na zotavenou. Podle obecné pracovněprávní úpravy platí, že dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel tak, aby si zaměstnanec mohl dovolenou vyčerpat vcelku a do konce kalendářního roku. V souvislosti s čerpáním dovolené na zotavenou bezprostředně po skončení mateřské dovolené však platí dvě výjimky: Podle první stanovené v 108 odst. 4 zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni na její žádost dovolenou na zotavenou v návaznosti na ukončenou mateřskou dovolenou. Druhá výjimka zakotvená v 11 odst. 1 v nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že dovolenou na zotavenou, vyčerpanou na žádost zaměstnankyně před nástupem rodičovské dovolené, nelze z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit. Závěrem je tedy možno shrnout: Zaměstnankyni, která splní v příslušném kalendářním roce podmínku vzniku nároku na dovolenou za kalendářní rok (odpracování 60 dnů) a požádá o poskytnutí dovolené na zotavenou tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, vznikne nárok na celoroční, nekrácenou výměru dovolené na zotavenou, tedy celých 25 dní. Vaše zaměstnankyně tedy může vyčerpat dovolenou za rok 2004, poté dovolenou za rok 2005 v délce 25 dní a poté teprve nastoupí na rodičovskou dovolenou. Mgr. Ludmila Němcová legislativní oddělení Kanceláře SMO ČR Co nového ve Sbírce zákonů březen 2005 Březen byl oproti předcházejícím měsícům poměrně klidné období. Ve Sbírce zákonů vyšly pouze další dvě vyhlášky dotýkající se oblasti školství. O tom, že ještě nějakou dobu školské vyhlášky budou tvořeny, svědčí i fakt, že ve vnějším připomínkovém řízení se nachází vyhláška z Ministerstva mládeže, tělovýchovy a školství, tentokráte o obsahu a formě platných tiskopisů vysvědčení (obsahuje mj. vzory vysvědčení). Těžko odhadovat, zda se na sníženém počtu publikovaných předpisů odrazila vládní krize, a jak se dále tato situace bude vyvíjet. V případě pádu vlády lze předpokládat, že rubrika Co nového ve Sbírce bude stejně stručná (ne-li stručnější) jako v tomto měsíci. Zákon č. 106/2005 Sb., úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn Zákon o odpadech doznal za dobu své účinnosti (od 1. ledna 2002) již 10 novelizací a v Poslanecké sněmovně je další tisk č. 871 týkající se biologicky rozložitelných odpadů, jenž zároveň rozšiřuje a zpřesňuje sankce za porušení zákona. Tisk byl sice 18. února vzat zpět v prvním čtení, ale vzhledem k tomu, že implementuje právo Evropské unie (nebo to alespoň vláda jako předkladatel tvrdí), lze očekávat jeho opětovné předložení. Poslední novelou, která prošla legislativním procesem, je tak tzv. elektrošrotová (pod číslem 7/2005 Sb.), které se věnuje i série článků v Informačním servisu. Dnes uveřejňujeme 3. díl této série, který doporučuji vaší pozornosti. Účinnost: od 1. ledna 2002 Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Jednou z výrazných změn, kterou přinesl zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon je i oproti minulosti odlišný systém stravování zaměstnanců škol. Vyhláška o školním stravování se nyní vztahuje pouze na děti, žáky a studenty. Zaměstnanci škol, jakožto zaměstnanci příspěvkových organizací, se stravují podle vyhlášky ministerstva financí č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, na kterou jsme upozorňovali v minulém čísle. Přílohou vyhlášky o školním stravování jsou výživové normy pro školní stravování. Právě nad nimi vedlo více jak dvouměsíční spor Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s Ministerstvem zdravotnictví, což pozdrželo vydání této vyhlášky. Účinnost: od 8. března 2005 Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních Vyhláška upravuje režim, v jakém by měly fungovat domovy mládeže, internáty a školy v přírodě jako školská výchovná a ubytovací zařízení. Stanovuje pro ně rovněž úplatu za ubytování v těchto zařízeních, a to úředně danou částkou. Pod školská účelová zařízení se zahrnuje středisko služeb školám, školní hospodářství, středisko praktického vyučování, školní knihovna, plavecká škola a přípravný stupeň základní školy speciální. Každému ze zařízení věnuje vyhláška pouze jeden paragraf, úprava je tak velice stručná a je otázkou, zda je i dostatečná. Účinnost: od 8. března 2005 Sdělení Ministerstva vnitra č. 116/2005 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce Ministr vnitra vyhlásil na den 3. září 2005 nové volby do zastupitelstva obce Holubice (okres Praha-západ). Účinnost: od 24. března 2005 připravil Mgr. Jakub Pôbiš za rubriku odpovídá Mgr. Lukáš Váňa informační servis č. 4/2005 strana 14

15 Co jsme připomínkovali v březnu 2005 Názvy připomínkovaných materiálů, které nejsou vyznačeny tučně, byly ze strany Svazu bez připomínek. Tučně označené názvy legislativních návrhů byly připomínkovány, texty připomínek najdete na K návrhům zvlášť hodným vaší pozornosti připojujeme krátký komentář. Návrh zákona o regulaci prostituce Návrh zákoníku práce Z předloženého textu návrhu nového zákoníku práce je patrné, že byl připravován ve spěchu. Svaz překvapuje, že tak zásadní norma byla připravována bez projednání věcného záměru zákona. Jednotlivé části zákona jsou zpracovány ve velice rozdílné legislativní kvalitě. Některá ustanovení jsou zcela nesmyslná, takže po pročtení návrhu zákona získává čtenář dojem, že výslednou podobu zákona nikdo před rozesláním do meziresortního připomínkového řízení nepročítal (jako příklad můžeme uvést 2 odst. 1 poslední věta). Úvodní ustanovení zákona ( 1), ze kterého by každému uživateli mělo být zřejmé, jaké právní vztahy tento zákon upravuje, končí větou: Tento zákon upravuje rovněž některé další právní vztahy. Obecně lze říci, že předložený návrh nového zákoníku práce je na tak nízké legislativní úrovni, která i v době pokračující legislativní smršti překvapuje. V tomto případě, kdy se jedná o návrh zákona zcela zásadního charakteru, je takovýto přístup navrhovatele nezodpovědný. Domníváme se proto, že předkladatelé potřebují k přípravě textu nového zákoníku práce mnohem více času. Z výše uvedených důvodů by bylo vhodné návrh nového zákoníku práce zcela zásadně dopracovat, a vyhnout se tak problémům při aplikaci v praxi. Postup sestavování hodnotící komise při zadávání veřejných zakázek Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven zpracovala Dagmar Plachá za rubriku odpovídá Mgr. Lukáš Váňa Ze zahraničí Národní asociace místních samospráv úzce spolupracují v otázkách politiky Evropské unie 3. a 4. březen 2005, Innsbruck V Innsbrucku se sešli zástupci národních asociací samospráv sdružených v Radě evropských obcí a regionů (CEMR), aby diskutovali společný postup v oblastech, ve kterých činnost Evropské komise a Evropského parlamentu ovlivňuje život místních a regionálních samospráv. Města a obce České republiky reprezentovali výkonný místopředseda Svazu měst a obcí ČR Jaromír Jech a vedoucí zahraničního oddělení Milena Jabůrková. Během dvoudenního jednacího maratónu jsme se seznámili s aktivitami jednotlivých asociací, rozebrali připravované zákony a opatření, které Komise chystá, hovořili o akcích, které pro města a obce připravuje CEMR v roce Hodnotili jsme také plány na otevření Společného domu samospráv sdružených v CEMR v Bruselu, které se chystá v roce Pozornost jsme také věnovali přípravě generálního shromáždění CEMR, které se bude konat v Innsbrucku v květnu roku Zajímavé byly aktivity jednotlivých asociací v oblasti informování o Evropské ústavě. Potvrdilo se, že se na ně členská města a obce často obracejí s dotazy, jaký dopad na ně bude mít přijetí Evropské ústavní smlouvy. Stejné zkušenosti máme i my v Kanceláři Svazu. Aktivity národních asociací týkající se Evropské ústavní smlouvy jsou různé. Některé asociace (například italská a francouzská) provádějí přímo kampaň na podporu jejího přijetí. Britská asociace např. pořádá konference, kde se Ústavní smlouva rozebírá zejména z pohledu samospráv a kde je jakékoliv přesvědčování pro nebo proti nepřípustné. Svaz měst a obcí ČR neplánuje konference ani kampaň věnovanou Ústavní smlouvě, připravujeme však pro naše města obce brožuru o tom, co Evropská ústavní smlouva bude pro města a obce konkrétně znamenat. Tato brožura by měla být distribuována všem členům informační servis č. 4/2005 strana 15

16 Svazu a starostové a zastupitelé ji budou moci použít pro vlastní informaci i jako podklad pro diskusi s občany. Dalším důležitým tématem setkání byly připravované zákony a opatření, které v rámci svého pracovního plánu na rok 2005 představila nová Komise pod vedením José Barrosa. CEMR provedl podrobnou analýzu tohoto dokumentu a vybral oblasti, které se obcí mohou významněji dotknout. Těmi jsou zejména návrhy Komise v oblasti hospodářské soutěže, informační společnosti e2010, dopravy, partnerské spolupráce měst, životního prostředí, budoucnosti politiky soudržnosti a energetiky. Analýza CEMR odpovídá i hodnocení, které jsme provedli v Kanceláři Svazu. Podrobný rozbor plánu Komise i přehled legislativních návrhů, které se mohou dotknout obcí, zpracovaný na základě podkladů CEMR i Svazu, naleznete na našich webových stránkách. CEMR také připravuje v roce 2005 několik akcí, které se jistě budou těšit pozornosti našich měst a obcí. V první řadě je to Konference o financování místních samospráv. Ta se bude konat 4. června ve Stuttgartu. Konference bude věnována několika tématům. Prvním jsou vzrůstající povinnosti samospráv, zvyšující se očekávání občanů a snižování zdrojů, které mají samosprávy k plnění svých povinností k dispozici. Druhým tématem je finanční nezávislost samospráv a třetím využívání nových zdrojů financování a investic pro místní a regionální samosprávy. O možnostech účasti na konferenci vás budeme informovat. Další důležitou akcí CEMR je Fórum udržitelného rozvoje 14. června v Bruselu. Na tomto fóru budou diskutovány nejpalčivější otázky z oblasti životního prostředí, energetiky a dopravy. Fóra se budou účastnit volení zástupci samospráv a budou rozhodovat o postojích CEMR ve výše zmíněných oblastech. Za důkaz vzrůstající prestiže Svazu měst a obcí ČR v této oblasti považujeme, že místopředsedou tohoto fóra byl zvolen starosta Velké Hleďsebe RNDr. Jiří Bytel. Probíhají přípravy Politického výboru CEMR v květnu v polském Lublinu, závěrečná konference projektu LOGON, který nám přinesl tolik důležitých informací v souvislosti s přistoupením do Evropské unie, a v neposlední řadě také Generální shromáždění CEMR, které se bude konat v květnu roku 2006 v Innsbrucku. Toto shromáždění bude důležitým poselstvím o síle měst a obcí i jejich odhodlání prosazovat své zájmy v evropských záležitostech. Všichni jste srdečně zváni. První informace o podmínkách účasti na této významné akci, která se koná jednou za tři roky, vám budou v nejbližší době zaslány. Milena Jabůrková Seminář projektu LIPS 3. a 4. březen 2005, Forli V prvních březnových dnech se ve Forli v Itálii konal zahajovací seminář projektu LIPS (Local Improvement of Public Services). Projekt LIPS vzešel jako první konkrétní iniciativa z dohody podepsané asociacemi obcí a měst v Římě v červenci roku 2004, kde se zástupci asociace z Polska, České republiky, Slovenska, Slovinska a Maďarska dohodli se zástupci italské asociace ANCI na spolupráci v oblastech politiky životního prostředí, urbánní a regionální politiky, imigrační strategie, spolupráce s institucemi EU apod. Společné aktivity mají mít podobu např. spolupráce na společných projektech, organizace studijních cest, seminářů apod. Projekt LIPS je zaměřen na výměnu zkušeností v oblasti služeb v obecném zájmu. Tento poněkud nesrozumitelný termín používaný Evropskou komisí znamená celou škálu služeb poskytovaných v zájmu veřejnosti. U nás je většinou nazýváme službami veřejnými. Evropská komise zvažuje, zda tyto služby vyžadují legislativní úpravu na úrovni Evropské unie, a vydala k tomuto tématu Bílou knihu. Protože samosprávy hrají při financování, řízení i kontrole veřejných služeb významnou roli, musí města a obce i jejich asociace aktivity Komise velmi pozorně sledovat. Výše zmíněné úpravy by totiž mohly ovlivnit kompetence samospráv o těchto službách v rámci své komunální politiky rozhodovat. Seminář ve Forli, první v pořadí z celkem tří plánovaných akcí, se věnoval především veřejným službám v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek, s pravidly státní podpory a možnostmi spolupráce veřejnoprávního a soukromého sektoru. Delegáti se seznámili jak se současnou legislativou v těchto oblastech, tak i s jejími budoucí trendy. Měli příležitost shlédnout, jak při zajišťování veřejných služeb v oblasti vodárenství spolupracují obce v Romagna. Zajímavá exkurze do vodárenské společnosti Romagna Acque S.A byla doplněna přednáškou o technickém zajištění dodávek pitné vody pro celou oblast, fungování společnosti a o spolupráci svazku obcí se soukromým distributorem. Zástupci měst, kteří se projektu účastní, pak měli možnost představit svá města i veřejné služby, které poskytují. Z České republiky se do projektu zapojila města Ostrava, Písek a Vsetín. Seminář přinesl spoustu zajímavých a užitečných informací, které budou spolu s dalšími výstupy shrnuty v závěrečné publikaci projektu. Gabriela Nováková Města a kraje se chtějí podílet na podobě budoucí strukturální politiky 16. a 17. březen 2005, Praha Jak je možné využít partnerství mezi městy a regiony v realizaci společných projektů financovaných z evropských fondů? Jak připravit dobrý projekt a jak předcházet problémům v projektovém řízení a administraci? Jak vypadá současná situace s čerpáním evropských fondů městy a regiony v České republice? Jaká bude budoucí podoba strukturální politiky v příštím programovacím období a jaké jsou možnosti jejího ovlivnění ze strany českých samospráv? To jsou jen některé z otázek, na které hledala odpověď česko-holandská konference Evropské strukturální fondy: Jak využít partnerství mezi městy a regiony pro lepší přístup k evropským fondům, která proběhla března v hotelu NOVOTEL v Praze. Konference byla financována z programu MATRA GST nizozemského ministerstva zahraničí a konala se pod záštitou nizozemské asociace měst a obcí (VNG), Svazu měst a obcí ČR a senátora Jiřího Šnebergera. Vysoký počet zúčastněných, především ze strany českých měst a regionů, po oba dva dny konference, živé diskuse, které provázely jak jednotlivé prezentace, tak workshopy i závěrečnou panelovou diskusi, svědčí o tom, jak aktuální a důležité je toto téma pro českou samosprávu. Konferenci organizovalo město Plzeň společně se svým holandským partnerským městem Hengelo. Obě města se mohou pochlubit vzájemně přínosnou spoluprací v podobě projektů, např. v oblastech strategie rozvoje města, budování průmyslových zón, spolupráce univerzit apod. Odtud vznikla myšlenka informační servis č. 4/2005 strana 16

17 uspořádat konferenci, která by se zaměřila na současné i budoucí možnosti využití finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a na to, jakým způsobem lze v tomto navázat na již existující partnerskou spolupráci měst a regionů. Příklady takových projektů prezentovala partnerská města Plzeň - Hengelo, Hradec Králové - Arnhem a regiony Utrecht - Jihomoravský kraj. Přednášející jednotlivých workshopů se zase podělili s účastníky se svými zkušenostmi s řízením projektů z každodenní praxe, s praktickým řešením otázek spojených se zadáváním veřejných zakázek apod. Velký zájem českých účastníků vzbudil příspěvek Věry Jourové, náměstkyně ministra pro místní rozvoj pověřené řízením sekce evropské integrace, který se věnoval současné situaci s implementací strukturálních fondů v České republice a přípravě budoucího programového období Budoucnosti strukturální politiky a zvláště její podoby z hlediska České republiky se věnoval Pascal Boijmans, koordinátor strukturálních fondů pro ČR z DG REGIO. V závěru konference proběhla panelová diskuse na téma Role obcí a měst v současném a novém programovacím období EU, které se zúčastnili zástupci klíčových aktérů této oblasti, mimo jiné předseda Svazu Oldřich Vlasák, zástupkyně VNG J. Rutjens, náměstkyně MMR ČR Věra Jourová, zástupce DG REGIO Pascal Boijmans, člen Výboru regionů J. P. Lokker a další. Předseda Svazu Oldřich Vlasák především zdůraznil priority měst a obcí v dalším programovém období a podtrhl důležitost otevřené spolupráce a dialogu mezi samosprávami a odpovědnými ministerstvy v oblasti tvorby programových dokumentů na příští období, tak aby odpovídaly potřebám obcí, měst a regionů. Výstupem konference se stala Závěrečná deklarace českých a nizozemských měst k budoucnosti strukturální politiky, kterou v panelové diskusi podpořil Oldřich Vlasák, jako předseda Svazu, J. Rutjens, jako zástupkyně VNG, a účastníci konference. (Pozn.: Toto prohlášení bylo předáno komisařce pro regionální rozvoj paní Danutě Hübnerové při jejím setkání se zástupci měst a krajů 23. března v Plzni. Text prohlášení je zveřejněn na webových stránkách Svazu Na konferenci byl také distribuován vzorek analýzy současné evropské legislativy v oblastech veřejné podpory a veřejných zakázek s dopadem na místní samosprávu. Publikace se zcela ojedinělým obsahem a zaměřením na obce a města má název Evropská legislativa a obce v ČR v oblasti veřejné podpory a veřejných zakázek a bude k dostání v knižní i elektronické podobě na IX. Sněmu Svazu ve Žďáru nad Sázavou. Gabriela Nováková Jaká bude podoba politiky soudržnosti po roce 2006? 23. březen 2005, Plzeň Komisařka pro regionální rozvoj Danuta Hübnerová v Plzni hovořila se zástupci měst a krajů. Svaz měst a obcí na setkání reprezentoval jeho předseda a poslanec Evropského parlamentu Oldřich Vlasák. Diskuzi moderoval poslanec Evropského parlamentu Libor Rouček. Podle Hübnerové je současné stadium příprav klíčové. Dojednává se rozpočet pro nové programovací období a rozhoduje se, kolik peněz bude na regionální politiku k dispozici. V Evropské unii se dokončuje právní rámec, kterým se politika soudržnosti bude řídit, a vyjednávají se její priority. Je to poslední příležitost pro samosprávy pokusit se včlenit do politiky soudržnosti prvky, které umožní městům, obcím a regionům co nejlépe využít příležitostí, které tato politika nabízí. Komisařka zdůraznila, že deset měsíců po přistoupení se ukazuje, že nové státy jsou i přes počáteční nedůvěru schopny naplnit požadavky Komise na čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti i zpracovat a podat zajímavé projekty. K novému programovacímu období je však potřeba přistoupit ještě odpovědněji, a to jak v oblasti realizace, tak kvality a výběru projektů. Základem úspěchu musí být partnerství mezi všemi úrovněmi veřejné správy i s nevládním sektorem. Pro úspěch politiky soudržnosti i její nově připravovanou urbánní dimenzi je důležité, aby se města měla možnost podílet ve všech fázích a na všech úrovních na její přípravě, dodal předseda Vlasák. Předseda Svazu seznámil Danutu Hübnerovu s problémy, které v současném návrhu politiky soudržnosti vidí města a obce ČR. Možnost kofinacovat projekty z evropských fondů i ze soukromých zdrojů je základní podmínkou toho, aby naše místní samosprávy mohly pomoc z fondů využít, řekl Vlasák. Dále poukázal na to, že povinnost vyčerpat prostředky do dvou let od schválení projektu u Fondu soudržnosti je pro města a obce překážkou efektivního čerpání prostředků z tohoto fondu (tzv. pravidlo N+2). Strukturální fondy by měly sloužit jako motivace k zapojení soukromých finančních zdrojů, reagovala na výše uvedené Danuta Hübnerová a dodala, že začlenění soukromých zdrojů do možnosti kofinancování je dnes již téměř jistotou. Řekla však, že není větší naděje, že by se podařilo pravidlo N+2 z nařízení pro Fond soudržnosti vyloučit, jelikož je nutné pro disciplinu projektů. Oldřich Vlasák také zmínil vážný problém, který je společný všem obcím a městům ze zemí bývalého východního bloku. Konkrétně prohlásil: Přibližně 30 % obyvatel ČR žije na panelových sídlištích, jejichž výstavba probíhala od 50 do 90 let minulého století. Současný stav panelových sídlišť způsobuje celou řadu ekonomických a sociálních problémů od energetické náročnosti až po negativní společenské jevy, jakými jsou zneužívání návykových látek či kriminalita. Jen v České republice by na obnovu těchto sídlišť bylo potřeba 450 miliard korun. Možnost financování revitalizace panelových sídlišť z evropských fondů je nejen pro Českou republiku, ale i pro ostatní země s podobným problémem zásadní. Komisařka konstatovala, že i z její vlastní osobní zkušenosti v Polsku je problém panelových sídlišť obrovský. Podle jejích slov se však v této oblasti podařilo dosáhnout zajímavého informační servis č. 4/2005 strana 17

18 kompromisu. Peníze evropských fondů sice nebudou věnovány přímo na rekonstrukci panelových domů, ale bude je možno využít na obnovu infrastruktury, veřejných prostranství, adaptace přízemí domů na prostory k podnikání a ke zvýšení bezpečnosti občanů. Na druhou stranu komisařka otevřeně upozornila na to, že není žádná naděje na financování daně z přidané hodnoty z fondů EU. Členské státy původní patnáctky by tento postup považovaly za nepřípustné financování fiskálního systému jednotlivých států. Dále vyzdvihla důležitost diskusí s obcemi a regiony v období finišujících prací na podobě nového programovacího období. Jak řekl předseda Svazu, samosprávy považují za důležité možnost vyššího podílu křížového financování z aktivit Evropského regionálního rozvojového fondu a Evropského sociálního fondu ve výši alespoň 15 % (v navrhovaných nařízeních se připouští max. 5 %). To je důležité proto, že Komise v příštím programovacím období trvá na monofondovosti jednotlivých programových dokumentů (financování programových dokumentů pouze z jediného fondu). Křížové financování umožňuje zaplatit např. výstavbu fyzické infrastruktury pro projekty rozvoje lidských zdrojů. Komisařka na to řekla, že s vyšší možností křížového financování souhlasí, avšak problém vidí v tom, že se může stát, že prostředky z Evropského sociálního fondu budou přesunuty do Evropského regionálního fondu. Reálná možnost křížového financování je tak kolem 10 %., prohlásila Hübnerová. Primátor Ústí nad Labem Petr Gandalovič připomněl, že pro města je také důležitá možnost financovat z fondů infrastrukturu vysokého školství. Vzdělanost obyvatelstva je pro ekonomický i sociální rozvoj města klíčová, řekl primátor Gandalovič. To potvrzuje i jeho osobní zkušenost úroveň vzdělanosti v Ústeckém kraji je jedna z nejnižších v ČR. Je chybou, že v regionální politice není možnost financovat vysoké školství, souhlasila komisařka Hübnerová s primátorem Gandalovičem. Existuje však možnost tuto oblast do priorit politiky soudržnosti pro Českou republiku zahrnout, bude-li o to Česká republika v rámci vyjednávání v Bruselu usilovat. Náměstek hejtmana Pardubického kraje připomněl snahu českých regionů o větší decentralizaci politiky soudržnosti. Danuta Hübnerová reagovala, že Komise má zájem decentralizovat a snížit bruselskou byrokracii. Rozhodnutí však leží na jednotlivých členských státech. Na druhé straně předání větších kompetencí regionům však v sobě skrývá i některá nebezpečí. Jsou jimi např. přílišné administrativní zatížení krajů a rizika spojená s poskytováním veřejné podpory (state aid). V průběhu diskuze taktéž zaznělo, že potřeby nových a starých členských zemí jsou rozdílné. Nové členské státy potřebují investice do infrastruktury, tedy podstatu soudržnosti, kdežto staré členské státy jsou schopny s tím, co již vybudovaly, investovat do znalostní ekonomiky a principů, na kterých stojí Lisabonská a Göteborská agenda. Předseda Svazu označil setkání a otevřenou diskusi za vzor opravdového dialogu mezi Komisí a samosprávou. Příklad by si z něj měla vzít i naše vláda, dodal. Milena Jabůrková, Eva Maurová Jaký je stav příprav pro čerpání prostředků ze srukturálních fondů a Fondu soudržnosti v příštím programovacím období v České republice? V březnu letošního roku přijala vláda Usnesení č. 245 k postupu přípravy České republiky na čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti Evropské unie v letech 2007 až Tím bylo stanoveno, že za oblast politiky soudržnosti a její koordinaci v České republice bude i v příštím programovacím období odpovídat Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. V uvedeném usnesení byly schváleny prioritní oblasti politiky hospodářské a sociální soudržnosti pro období let 2007 až 2013 v České republice. Jsou jimi podnikání, lidské zdroje a vysoké školy, inovace a znalostní ekonomika, dostupnost a infrastruktura a řešení regionálních disparit (Usnesení vlády ČR č. 245/2005). Mimo jiné byl stanoven postup přípravy jednotlivých dokumentů pro příští programovací období. V rámci tohoto usnesení vláda také rozhodla o vytvoření řídicího a koordinačního výboru, který by měl usnadnit práce na programových dokumentech a celkové pomoci poskytované České republice z evropských fondů od roku Za Svaz měst a obcí ČR byli do tohoto výboru jmenováni primátor města Brna Richard Svoboda jako řádný člen a zastupitel města Plzně Petr Osvald jako náhradník. Výbor má mít 40 členů s hlasovacími právy a předsedat mu bude ministr pro místní rozvoj. Výbor bude rozhodovat o celkovém směřování politiky soudržnosti v České republice od roku Ministerstvo pro místní rozvoj již nyní aktualizuje Národní rozvojový plán, na jehož základě bude připraven tzv. národní strategický referenční rámec. Rámec bude určovat strategii a priority podpory evropských fondů v České republice v letech Z něho pak budou připraveny jednotlivé sektorové i regionální programové dokumenty. Svaz se na vytváření výše zmíněných dokumentů připravil. Při Regionální komisi Předsednictva Svazu byla vytvořena Pracovní skupina pro politiku soudržnosti (viz informace v předchozím čísle INS). Jejími členy jsou zástupci Svazu jmenovaní do monitorovacích výborů programových dokumentů (operačních programů apod.), zástupci Regionální komise a jednotlivých komor Svazu. Pracovní skupina bude navazovat na aktivity řídícího a koordinačního výboru na úrovni národní. Pouze tímto aktivním způsobem se Svazu podaří zohlednit zájmy obcí a měst České republiky při přípravě dotační politiky z fondů Evropské unie pro období Eva Maurová informační servis č. 4/2005 strana 18

19 Města o obce hledají partnera v ČR Město Trescore, Itálie Počet obyvatel: 8800 Geografická situace: Lázeňské městečko Trescore se nachází na severu Itálie v Lombardském kraji blízko Bergama a je vzdálené asi 50 km od Milana. Charakteristika: První písemné dokumenty o městečku Trescore pocházejí již z roku 938. Od roku n. l. existuje o městečku více písemných dokumentů. Kolem roku 1100 bylo městečko Trescore vydrancováno bandami Albonia Lozia. V roce 1136 se zde usídlila a vládla rodina Suardi. V roce 830 byly ve městě založeny lázně, které byly v 15. století zrestaurovány Bartolomeem Colleoni. K církevním památkám patří první farní kostel San Pietro Apostolo, byl postaven již v roce V této oblasti převažuje hlavně textilní průmysl a lázeňství. Oblast spolupráce: lázeňství, kultura, tradice, hospodářství, školství, bytová politika Belchatów, Polsko Počet obyvatel: Geografická poloha: Belchatów je okresní město v lodžském vojvodství vzdálené od Lodže 50 km a od Varšavy 150 km. Patří k větším městům v oblasti. Charakteristika: Nejstarší informace o Belchatowě pocházejí z roku Během válečných operací 2. světové války bylo město zcela zničeno a po válce se počet obyvatel zmenšil na 3,5 tis. V roce 1956 Belchatów znovu získal statut okresního města a začal se jeho další rozvoj (především těžba hnědého uhlí a s tím související průmysl). V dnešní době je Belchatów moderním průmyslovým a kulturním městem. V hospodářské oblasti je dominantou těžba uhlí, průmysl pohonných hmot a energetiky, stavebnictví, obchod a služby. Belchatów je zaměřen na realizaci nových investicí, které jsou šancí města na jeho další rozvoj. Józefów, Polsko Počet obyvatel: Geografická poloha: Polské město Józefów leží v regionu Mayovka asi 25 km jižně od hlavního města Varšavy. Charakteristika: Józefów je velmi mladé město městská práva získalo v roce Po 2. světové válce nastal velký přírůstek obyvatelstva, což bylo spojené s destrukcí Varšavy během války. V současnosti je město a okolí vyhledávanou turistickou destinací s dobrým zázemím pro trávení volného času - ve městě se nachází dva plavecké bazény, sportovní centrum se sportovní halou, dále kulturní zařízení pro divadelní, koncertní události a výstavy. Oblast polupráce: školství, kultura, obchodní styky, výměna občanů. Město Wołów, Polsko Počet obyvatel: Geografická poloha: Okres se sídlem ve městě Wołów leží v jihozápadní části Polské republiky, v Dolnoslezském vojvodství na severozápad od města Vratislavi. Tvoří jej území tří obcí Brzeg Dolny, Wińsko a Wołów a zahrnuje 3,4 % (675 km) rozlohy Dolnoslezského vojvodství. Charakteristika: Až třicet procent území okresu pokrývají lesy, nachází se zde rovněž chráněná krajinná oblast Údolí Jezierzyce o rozloze kolem 8 tisíc hektarů. Polovinu okresu tvoří tok řeky Odry, což umožňuje rozvoj turistiky a vodních sportů. V okrese se nachází 151 objektů, které jsou zapsány v rejstříku historických památek, nejdůležitějším je určitě cisterciácký klášter v obci Lubiąż. Další atrakcí okresu je zámek v obci Białków s parkem a astronomickou observatoří postavenou v 80. letech 19. století. Přes okres vede důležitá železnice Vratislav Štětín a Krakov Berlín. Ve městě Brzeg Dolny se nachází velký chemický podnik Rokita, a.s. Obce Wińsko a Wołów mají průmyslově zemědělský charakter. V okrese je k dispozici řada nemovitostí pro investice do různých oblastí průmyslu. Spolupráce: ochrana životního prostředí, vzdělávání, kultura, turistika - je jednou z prioritních oblastí rozvoje okresu Żagań, Polsko Počet obyvatel: Geografická poloha: Polské město Żagań leží v jihozápadní části regionu Zielona Gora v blízkosti Slezské nížiny a vrchoviny Kocie. Městem protéká řeka Bobr s přítoky Kwisa a Czerna. Vzdálenost města od německých hranic je 45 km a od českých 100 km. Charakteristika: Hlavní hospodářskou činností v regionu je zemědělství. Ve městě jsou soustředěny některé průmyslové podniky a firmy, a to především v oblasti služeb a výroby. Přesto, že ve městě je registrováno přes 2600 firem, nezaměstnanost dosahuje 30 %. Nejdůležitější podniky jsou Ecotex Poland Limited (výroba oken), Barter, FWW Poltops (textilní výroba) Modernbud 2 (stavebnictví). Díky přírodnímu bohatství (městská rezervace) je město oblíbenou turistickou destinací. Ve městě působí sportovní klub, který má úspěchy v oblasti bojového umění i na mezinárodních soutěžích, a další sportovní kluby. Samozřejmě, že zde nechybí sportovní zázemí atletický komplex a bazén. Żagań je také významným kulturním a historickým centrem. Každoročně se zde koná klavírní soutěž mladých klavíristů a další kulturní hudební a recitační přehlídky a soutěže. Ve městě působí i Hudební škola, která má již 27letou tradici a její žáci i absolventi hrají ve zdejším symfonickém orchestru. Spolupráce: kultura, vzdělávání, partnerství škol, EU projekty apod. informační servis č. 4/2005 strana 19

20 Výzvy Nabídky Oznámení MÁ VLAST V SRDCI EVROPY Poznej ji a chraň Není vám lhostejné, jak naše země vypadá? Jak ji znají a jak se v ní cítí naše děti a mladí lidé? Záleží vám na tom, aby i oni dokázali svoje češství proměnit v uvědomělou péči o naše kulturní dědictví? Jak se na nás dívají a jak nás hodnotí naši evropští spoluobčané i turisté z celého světa? Pokud ano - pak jste na správné stopě. Památková komora ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže organizují celostátní soutěž MÁ VLAST V SRDCI EVROPY - Poznej ji a chraň. Cílem soutěže je v souvislosti se vstupem do EU motivovat naše občany k větší péči o naše kulturní dědictví i historické tradice a posílit tak jejich národní hrdost při současném upevňování mezinárodního partnerství. Soutěž probíhá pod záštitou ministra kultury Pavla Dostála, ministra zahraničí Cyrila Svobody a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Je finančně podporována Ministerstvem kultury ČR, mediálním parterem je ČESKÝ ROZHLAS. Soutěží se v osmi kategoriích věcných: - Monitoring stavu památek, zejména zanedbávaných a opomíjených - Seznámení se s původem a historií určité památky nebo lokality - Převzetí konkrétní péče o památku - Zpracování vlastivědné studie regionu - Obnova a udržování historických tradic - Spolupráce s regionálními muzei při záchraně malých movitých památek - Podpora návštěvnosti pamětihodností - Navázání zahraničních partnerství Soutěž je rozdělena i do věkových kategorií. Srdečně zveme všechny spoluobčany, spolky, občanská sdružení, prostě všechny, kdo mají zájem o zachování a prezentaci našeho kulturního dědictví i národních tradic, k účasti na celostátní soutěži. Přihlášky a bližší podrobnosti se dozvíte na Přihlášky mohou podávat jednotlivci nebo kolektivy, ale i obce či organizace, a to na adrese nebo ČRDM - MÁ VLAST-Senovážné náměstí 24, PRAHA 1 Uzávěrka prvého ročníku soutěže je 9. září Ing. Karel Liška prezident Památkové komory Zpravodaj Svazu měst a obcí ČR. Vychází v nákladu 2900 ks zdarma. Vydává SMO ČR. Kancelář: Pacovská 31, Praha 4, , Tel.: , Fax: , Za zpracování a obsahovou náplň odpovídá Mgr. Lenka Zgrajová. Sazba, tisk: TS&S s.r.o., Tel./Fax: , Uzávěrka tohoto čísla MK ČR E Vytištěno na recyklovatelném papíře

číslo: 110 ze dne 4. dubna 2014 Priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy I. podporuje priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci dofinancování rezortu MŠMT, v rozsahu 4 5 mld. Kč,

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

39. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE

39. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE 39. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: 39. Den malých obcí 5. března 2013, Národní dům Smíchov, Praha 7. března 2013, Společenský dům, Prostějov

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

Statut Pracovní skupiny Vzdělávání

Statut Pracovní skupiny Vzdělávání Statut Pracovní skupiny Vzdělávání Karlovarského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení intervencí Evropských

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 8934/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 31.03.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni:

Více

Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III

Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Brno, 13. září 2016 Aktuální informace z oblasti financování obcí Příprava rozpočtu obcí na rok 2017 Příprava

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2006 V. volební období. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2006 V. volební období. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2006 V. volební období 55 Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období Parlament České republiky Senát 8. funkční období 2011 N á v r h senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha, senátorky Dagmar Terelmešové a dalších, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Z Á P I S z 21. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze

Z Á P I S z 21. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze Z Á P I S z 21. zasedání v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze Přítomní členové Rady AKČR : 1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

Více

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Zákon o podpoře regionálního rozvoje Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Základní pojmy region územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován

Více

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 8. března 2016, Společenský dům, Prostějov. ICT UNIE z.s. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 8. března 2016, Společenský dům, Prostějov. ICT UNIE z.s. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partneři: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 45.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č. 769 + P o Statutu Rady pro výzkum a vývoj a o jmenování členů Rady pro výzkum a vývoj V l á d a I. s c h v a l u j e Statut

Více

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo Most, Budovatelů 2830

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo Most, Budovatelů 2830 HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo 434 37 Most, Budovatelů 2830 U S N E S E N Í ze 41. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje dne 16. 9.

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172 S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro

Více

Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice

Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 (OP AT-CZ) Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice 21. 4. 2010 Mgr. Gabriela Grycová Odbor regionálního rozvoje Krajský úřad kraje Vysočina

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel Hájíme zájmy měst a obcí České republiky Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel 1 Kdo jsme Celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací jako zájmové sdružení obcí a měst partnerem pro

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017

Více

Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády ČR dne 11.11.2015 Schůzi výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad (dále

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Zákon o podpoře regionálního rozvoje Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Základní pojmy region územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

Aktuální změny legislativy

Aktuální změny legislativy Aktuální změny legislativy Novela zákona o obcích Návrh nového odměňování zastupitelů Mgr. Veronika Benešová Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR 22. říjen 2015 Legislativní změny

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce Spolupráce MMR s NSZM Finanční zdroje MMR pro města a obce XVII. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR Ing. Michal Janeba náměstek ministra pro regionální politiku a cestovní ruch Ministerstvo

Více

Předkládací zpráva. Obdobně se postupuje při stanovení systemizace pracovních míst.

Předkládací zpráva. Obdobně se postupuje při stanovení systemizace pracovních míst. II. Předkládací zpráva Vládě České republiky se předkládá materiál Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2016 na základě 184 odst. 3 a 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 5. května 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

Alternativa B. I. Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání RVKPP

Alternativa B. I. Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání RVKPP I. Kontrola plnění usnesení z předchozího jednání RVKPP Materiál obsahuje přehled plnění usnesení z posledního jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen RVKPP ) dne 8. března 2012.

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Ministerstvo financí listopad 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Identifikační číslo: MAD 13 Příloha OM OP RLZ A1 1/7 Řízená kopie elektronická 15.1.2008 Číslo vydání: 1 Číslo revize: 2 Strana 1

Více

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 142) 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 návrh rozpočtu

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 142) 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 návrh rozpočtu Důvodová zpráva 1. Finanční hospodaření Olomouckého kraje se řídí ročním rozpočtem, který na základě ustanovení 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky dne 20.02.2015 Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní

Více

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje Orgány územní samosprávy Orgány obce Orgány kraje Zastupitelstvo obce (města, městského obvodu či části) do 500 obyvatel 5 až 9 členů nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů nad 3 000 do 10 000 obyvatel

Více

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1.

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. 2014 Abychom širokou stranickou veřejnost, delegátky a delegáty lépe seznámili

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 29. března 2017 v 10:00 h V Praze 22. března 2017 Čj. 2220/17 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Odpadové hospodářství obce a energetické využití odpadů

Odpadové hospodářství obce a energetické využití odpadů Odpadové hospodářství obce a energetické využití odpadů Mgr. Pavel Drahovzal starosta obce Velký Osek Výkonný ředitel Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky Legisla(va odpadového hospodářství - východiskem

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Statut

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Statut Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále

Více

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Platné znění Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace, schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2009 č. 1457, ve znění usnesení vlády ze

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Ministerstvo financí září 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 345 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů - 2 - ZÁKON

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 72 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 10. prosince 2001 č. 1323 S t a t u t Vládního výboru pro zdravotně postižené občany Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Vládní výbor

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Příkaz ministryně č. 30/2016. Vypracoval: Oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování (225)

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Příkaz ministryně č. 30/2016. Vypracoval: Oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování (225) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Příkaz ministryně č. 30/2016 Věc: Zřízení Komise pro sociální začleňování Určeno pro: MPSV Účinnost: dnem podpisu paní ministryně Zrušovaný řídící akt MPSV: příkaz

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR):

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR): Analýza koncepčních dokumentů - Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy krajských úřadů ve 14 krajích České republiky ve vztahu k pozici školských výchovných a ubytovacích zařízení domovů

Více

Čl. 3 Způsob podávání žádostí Čl. 4 Způsob poskytnutí dotace

Čl. 3 Způsob podávání žádostí Čl. 4 Způsob poskytnutí dotace Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017 čj.: MSMT-33509/2016 ze dne 11. listopadu 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Přítomní členové Rady AKČR : 1., hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí únor 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2015 (vývoj daňových

Více

k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení

k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení Příloha č. 1 k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Komise pro sociální začleňování (dále jen Komise ) je stálým poradním, iniciativním

Více

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Seminář se uskutečnil 20. 21. června 2008 v prostorách Středního odborného učiliště obchodu a služeb, Za Černým mostem 3/362, Praha

Více

Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území

Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území Komise pro informatiku Svazu měst a obcí Mgr. Hynek Steska ISSS, Hradec Králové, 13. 4. 2010 Svaz měst a obcí ČR Zájmové sdružení právnických osob o členové

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 18. května 2016 v 09:00 h V Praze 11. května 2016 Čj. 2236/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky dne 25.08.2015 Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU STRANY ZELENÝCH 2014 Předsednictvo Strany zelených předkládá Republikové radě SZ Návrh rozpočtu Strany zelených na

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU STRANY ZELENÝCH 2014 Předsednictvo Strany zelených předkládá Republikové radě SZ Návrh rozpočtu Strany zelených na Návrh rozpočtu Strany zelených na rok 2014 Obsah: 1.) Důvodová zpráva k Návrhu rozpočtu Strany zelených na rok 2014 2.) Návrh rozpočtu Strany zelených na rok 2014 ve struktuře (měsíční přehled) - výnosů

Více

III. P l a t n é z nění Statutu Rad y v l á d y p r o n á r o d n o s t n í m e n š i n y s v yz n ačením n a v r h o v a n ýc h z měn

III. P l a t n é z nění Statutu Rad y v l á d y p r o n á r o d n o s t n í m e n š i n y s v yz n ačením n a v r h o v a n ýc h z měn P l a t n é z nění Statutu Rad y v l á d y p r o n á r o d n o s t n í m e n š i n y s v yz n ačením n a v r h o v a n ýc h z měn III. Statut Rady vlády pro národnostní menšiny schválený usnesením vlády

Více

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A 2007 V. volební období. hospodářský výbor Z Á P I S

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A 2007 V. volební období. hospodářský výbor Z Á P I S P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A 2007 V. volební období hospodářský výbor Z Á P I S z 10. schůze výboru, která se konala dne 28. února 2007 Z á p i s z

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 30176/2011-26 ze dne 17. ledna 2012, kterou se

Více

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 26. 9. 2012 Přítomni: Nepřítomni: Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA MUDr. Pavel Holík Eva Fischerová Ing.

Více

STATUT Řídícího výboru Partnerství Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území Opavska

STATUT Řídícího výboru Partnerství Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území Opavska STATUT Řídícího výboru Partnerství Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území Opavska Článek I Základní ustanovení 1. Místní akční skupina Opavsko z.s. (dále jen MAS Opavsko ) jako zpracovatel

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 546 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 13.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 546 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 13. 222 10. funkční období 222 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Souhrnné poznatky České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Praha, srpen 2012 1/5 1. Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI

Více

RVKPP RADA VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY. VÝTAH ZE ZÁZNAMU z jednání dne 15. července 2005

RVKPP RADA VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY. VÝTAH ZE ZÁZNAMU z jednání dne 15. července 2005 RADA VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY VÝTAH ZE ZÁZNAMU z jednání dne 15. července 2005 Jednání řídil Ing. Zdeněk Škromach, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí - výkonný místopředseda

Více

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Den konání: 22. června 2015 Místo: Kulturní a společenské středisko Střelnice, Český Těšín Účastníci konference: 34 účastníků (viz

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. června 2009 č. 715 o střednědobých výdajových rámcích vlády na léta 2010 až 2012 Vláda I. bere na vědomí 1. že předložený návrh rozpočtu České

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

R E G I O N Á L N Í A K Č N Í P L Á N I N G. I R E N A K R O L O P O V Á

R E G I O N Á L N Í A K Č N Í P L Á N I N G. I R E N A K R O L O P O V Á Příprava 2014-2020 R E G I O N Á L N Í A K Č N Í P L Á N I N G. I R E N A K R O L O P O V Á ÚZEMNÍ DIMENZE Územní dimenze může být realizována v zásadě dvěma způsoby: integrovanými nástroji - (ITI, IPRÚ,

Více