Datum: Projekt: CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_340. Číslo DUM: Škola: Jméno autora: Název sady: Ing. Renata Točíkov.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Datum: 20. 1. 2013 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 VY_32_INOVACE_340. Číslo DUM: Škola: Jméno autora: Název sady: Ing. Renata Točíkov."

Transkript

1 Datum: Projekt: Registrační číslo: Číslo DUM: Škola: Jméno autora: Název sady: Název práce: Využit ití ICT techniky předevp edevším m v uměleck leckém m vzdělávání CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_340 Akademie - VOŠ,, Gymn. a SOŠUP Světl tlá nad SázavouS Ing. Renata Točíkov ková ZSV - Základy politologie pro 3. ročník čtyřletého gymnázia Diktáto toři i 20. století (prezentace) Předmět: Základy společenských enských vědv Ročník: třetí Studijní obor: K / 41 Gymnázium Časová dotace: Vzdělávac vací cíl: Pomůcky: Poznámka: Inovace: 45 min. l: Žák k objasní podstatu nedemokratických režim imů,, na příkladech p z historie vysvětl tlí,, jak diktáto toři i ve 20. století uplatňovali svoji moc. Počíta tač (pouze učitel), u dataprojektor. Tento materiál l je součást stí sady ZSV - Základy politologie pro 3. ročník čtyřletého gymnázia. Je zpracován n podle ŠVP pro gymnaziáln lní vzdělávání. Posílen lení mezipředm edmětových vztahů,, využit ití multimediáln lní techniky, využit ití ICT.

2 Diktáto toři i 20. století prezentace

3 Politický režim normativně upravená forma vlády politického systému, která v sobě zahrnuje principy, pravidla a autority politického dění, d, jejich vznik, vzájemn jemné vztahy a proces fungování politický režim demokratický a nedemokratický (autokratický)

4 Demokratický politický režim demokratický politický režim je založen na principech demokracie demokracie je forma vlády, popřípad padě státn tního zřízení,, kde zdrojem vešker keré moci je lid

5 Nedemokratický (autokratický) politický režim nedemokratický politický režim je založen na principech autokracie autokracie je forma vlády ve státě,, kde držitelem vešker keré moci je jednotlivec (monokracie)) nebo úzká skupina lidí autokratické režimy se často uchylují k diktátorským torským formám m vlády v nedemokratických státech tech jsou porušov ována a omezována základnz kladní lidská práva a svobody

6 Diktátor tor jedinec s neomezenou mocí uplatňuj ující diktaturu (autoritativní formu vlády) pozice diktátora tora není formáln lně dědičná,, ale v některých státech tech přebp ebírají moc potomci světov toví diktáto toři i mají často na svědom domí miliony obětí,, ekonomický a moráln lní rozvrat státu tu nejvíce lidských životů mají na svědom domí ve 20. století Josif Vissarionovič Stalin a Adolf Hitler

7 Josif Vissarionovič Stalin životopis Josifa Vissarionoviče Stalina narozen ve městm stě Gori 18. prosince 1878 (dnešní Gruzie) smrt 5. března b 1953 Josif Vissarionovič Džugašvili, známý jako Stalin, Generáln lní tajemník k Komunistické strany Sovětsk tského svazu v letech jeden z nekrutější ších diktátor torů v historii lidstva problematické dětství (spory s otcem, matka hluboce věřv ěřící) Obr. 1: Josif Stalin, Generální tajemník Komunistické strany SSSR

8 Josif Vissarionovič Stalin životopis Josifa Vissarionoviče Stalina studium a následnn sledné vyloučen ení Stalina z pravoslavného semináře problematické manželstv elství,, násilnn silná smrt obou manželek v mládí levicovým radikálem (násilnosti, vyhnanství na Sibiři, i, vězněn) n) Obr. 2: portrét Stalina na vlakovém nádraží v rodném městě Gori

9 Josif Vissarionovič Stalin vzestup Stalinovy politické kariéry ry stoupenec marxismu, spolupracovník k Vladimíra Iljiče Lenina komisař pro národnostnn rodnostní problematiku ve vládě sestavené Leninem neomezená moc, politika lsti, systematická likvidace všech v podezřelých elých z nedostatku loajality

10 Josif Vissarionovič Stalin teror dvacátých a třict icátých let občansk anská válka politika kolektivizace a hladomor Velká čistka označov ována jako Moskevské procesy (záminkou Stalinem objednaná vražda S. M. Kirova) Obr. 3: Kirov druhý zprava

11 Josif Vissarionovič Stalin expanze Stalina na mezinárodn rodní scéně SSSR se zapojil do občansk anské války ve Španělsku uchvácen cení Mongolska SSSR (čínsko( nsko-japonská válka) srpen 1939 uzavřen pakt o neúto točení (Molotov a Ribbentrop) 17. záříz 1939 napadení Polska SSSR (masakr polských důstojníků v Katyni) 30. listopad 1939 napadení Finska SSSR v roce 1940 agrese SSSR v Pobaltí 22. červen 1941 přepadenp epadení SSSR hitlerovským NěmeckemN 1942/1943 zastaven postup německn mecké armády, ofenziva SSSR 8. květen 1945 dobytí Berlína Rudou armádou po válce v vznik tzv. satelitů SSSR

12 Josif Vissarionovič Stalin Obr. 4: červenec 1945: Attlee, Truman, Stalin na Postupimské konferenci Obr. 5: srpen 1945: Josif Stalin na Berlínské konferenci

13 Josif Vissarionovič Stalin Stalin jako vítěz v z nad nacismem vnímán svými stoupenci jako bojovník k za svobodu a osvoboditel národn rodů kult osobnosti Stalina byl zrušen v roce 1956 Nikitou Chrusčovem Stalinův v kult osobnosti Obr. 6: Den Vítězství v Doněcku

14 Josif Vissarionovič Stalin stalinismus levicová extrémistick mistická ideologie, která je vyúst stěním m leninismu diktátorsk torská praxe sovětsk tské vlády uvedená do života J. V. Stalinem politický systém m založený na jediné vládnouc dnoucí Komunistické straně SSSR centráln lně plánovan novaná ekonomika kontrolovaná státem tem autoritativní uplatňov ování jednotné kulturní a intelektuáln lní linie moc soustřed eděna do rukou vedení Komunistické strany SSSR a tajné policie popravy odpůrc rců režimu a jejich internace do gulagů uplatňov ován n v SSSR a v socialistických zemích po druhé světov tové válce praktiky stalinismu použity diktátory tory po celém m světě prvenství v počtu obětí ve 20. století

15 Adolf Hitler životopis Adolfa Hitlera narozen 20. dubna 1889 v Braunau am Inn (dnešní Rakousko) smrt 30. dubna 1945 v Berlíně (sebevražda) německý nacistický politik, vůdce v NárodnN rodně socialistické německé dělnické strany (NSDAP), v letech 1933 aža 1945 německý kancléř sňatek s Evou Braunovou problematické dětství (spory s otcem, láskyplnl skyplná matka) malířsk ské a hudební uměleck lecké ambice, neúsp spěch v uměleck lecké kariéře obdivovatel Richarda Wagnera tvůrce a stoupenec nacismu

16 Adolf Hitler životopis Adolfa Hitlera Obr. 7: Hitlerův otec Alois Hitler Obr. 8: Hitlerova matka Klára Hitler Obr. 9: dítě Adolf Hitler

17 Adolf Hitler vzestup Hitlerovy politické kariéry ry vstup do německn mecké armády po vypuknutí první světov tové války (odvaha, zranění,, vyznamenání) autor díla d Mein Kampf členství ve straně Deutsche Arbeiterpartei (DAP) DAP přejmenovp ejmenována na na NSDAP, znakem strany hákový křížk účast na pivním m puči (Hitler, Ludendorff) 30. ledna 1933 Hitler jmenován n prezidentem Paulem von Hindenburgem říšským kancléřem

18 Adolf Hitler vzestup Hitlerovy politické kariéry ry Obr. 10: Hitler v 1. světové válce (sedící vrpavo) Obr. 11: Hitlerův průkaz DAP (později NSDAP)

19 Adolf Hitler upevňov ování absolutní moci 27. února 1933 požár r budovy Říšského sněmu budování infrastruktury snižov ování nezaměstnanosti rozšiřov ování zbrojní výroby ozbrojené oddíly (SS a SA) státn tní tajná policie (gestapo) bezpečnostn nostní služba (SD) zpravodajská služba (NSDAP) justiční aparát koncentrační tábory

20 budování silné útočné armády, zavedení všeobecné branné povinnosti z 29. na 30. června 1934 noc dlouhých nožů žů 2. srpna 1934 Hitler hlavou německého státu tu ( vůdce( a říšský kancléř ) září 1935 přijetp ijetí norimberských zákonů 12. března b 1938 anexe Rakouska z 9. na 10. listopadu 1938 křišťálová noc Adolf Hitler upevňov ování absolutní moci noc Obr. 12: Hitlerův portrét z roku 1933

21 Adolf Hitler Hitlerova expanzivní politika, druhá světov tová válka záříz 1938 Mnichovská dohoda 15. března b 1939 okupace Čech a Moravy 16. března b 1939 Protektorát Čechy a Morava 23. srpna 1939 německon mecko-sovětský pakt o neúto točení 1. záříz 1939 napadení Polska blesková válka do stalingradské bitvy (únor( 1943) 1943 přelom p ve válce, v upevňov ování protihitlerovské koalice, protiofenziva otevřen ení druhé fronty, osvobozování zemí 30. dubna 1945 sebevražda Adolfa Hitlera a Evy Braunové 8. května 1945 kapitulace NěmeckaN

22 Adolf Hitler Hitlerova expanzivní politika, druhá světov tová válka Obr. 13: březen 1939, Emil Hácha hovoří s Hitlerem v Berlíně Obr. 14: Říjen 1941: rozhovory Hitlera s jeho vojevůdci Obr. 15: americké noviny informují o smrti Adolfa Hitlera

23 Adolf Hitler důsledky autoritářsk ského režimu Adolfa Hitlera rozpoutání druhé světov tové války (totáln lní válka) porážka Německa N a jeho spojenců materiáln lní škody a lidské oběti změna politické mapy světa posílen lení levicových ideologií ve světě činnost mezinárodn rodních tribunálů pro válev lečné zločiny uplatňov ování principu kolektivní viny vůčv ůči Němcům

24 Adolf Hitler nacismus diktátorsk torská forma vlády uplatňovan ovaná Adolfem Hitlerem politický směr, extrémistick mistická antiliberáln lní ideologie opíraj rající se o xenofobii, antikomunismus, antisemitismus, rasismus, militarismus, krajní šovinismus Německo mecko v čele s Adolfem Hitlerem se stalo militaristickým totalitní státem, tem, odpovědným dným za genocidu a utrpení milionů lidí.

25 Metodický pokyn: Učitel seznámí žáky s tématem t hodiny. Učitel vysvětl tlí význam státn tních svátk tků v historických souvislostech. Učitel s využit itím m počíta tače e a dataprojektoru prezentuje problematiku státn tních svátk tků. Učitel dád pokyn k diskuzi a prostor k otázk zkám. Učitel provede závěrez rečné shrnutí a ujistí se, že žáci látku l pochopili.

26 Prameny a literatura: Novák, A.: Problematika autorských práv. Praha, Novák, B.: Projekty. Olomouc, Všechny uveřejněné odkazy [ ]. Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA (www.creativecommons.cz). Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora. URL adresy použitých obrázků: Obr. 1: Obr. 2: Obr. 3: Obr. 4: Obr. 5: Obr. 6: %D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B5_003.jpg?uselang=cs Obr. 7: Obr. 8: Obr. 9: Obr. 10: Obr. 11: Obr. 12: Obr. 13: Obr. 14: Obr. 15:

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_05. Moderní dějiny. Totalitní režimy v Evropě

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_05. Moderní dějiny. Totalitní režimy v Evropě Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 17. 1. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_324 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 25. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_331 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

> Nástup Hitlera k moci > Německo jako fašistick. istická diktatura. > Reakce okolních zemí. > Umělci a jejich odpor proti válcev ení

> Nástup Hitlera k moci > Německo jako fašistick. istická diktatura. > Reakce okolních zemí. > Umělci a jejich odpor proti válcev ení 2. světov tová válka příčiny, vznik, průběh > Nástup Hitlera k moci > Německo jako fašistick istická diktatura > Vrcholní nacističtí představitelé > Reakce okolních zemí > Válečné konflikty 30.let > Umělci

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_348 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Komunismus Situace v Rusku po 1. světové válce: - pokles výroby, málo potravin, neúroda, hladomor, rolnická povstání a stávky - 1921 zaveden NEP (nová

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 3. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_19 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Rusko v meziválečném období

Rusko v meziválečném období Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

DĚJEPIS II. ROČNÍK OA. Pracovní listy

DĚJEPIS II. ROČNÍK OA. Pracovní listy DĚJEPIS II. ROČNÍK OA Pracovní listy SVĚTA A POKUS O JEHO REVIZI I. SVĚTOVOU VÁLKOU Imperialismus 1880 1914 - vlna výbojů do Afriky Asie, Oceánie ze zemí Evropy, USA, Japonska Velká Británie - největší

Více

Datum: 10. 7. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 10. 7. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 10. 7. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_353 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940

Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Svět po 1. světové válce

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Svět po 1. světové válce VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ Svět po 1. světové válce Versailleský mírový systém 18. ledna 1919 Versailleská konference účastníci: USA, Francie, Anglie,

Více

Konečné řešení židovské otázky

Konečné řešení židovské otázky Konečné řešení židovské otázky Ondřej Jabůrek Gymnázium Uničov, Gymnazijní 257, Uničov 3. místo ve II. kategorii OBSAH 1. Úvod... 2 2. Norimberské zákony 3 3. Křišťálová noc 3 4. Konference ve Wannsee

Více

KONCEPČNÍ PODKLADY K TVORBĚ ŠVP

KONCEPČNÍ PODKLADY K TVORBĚ ŠVP KONCEPČNÍ PODKLADY K TVORBĚ ŠVP Učebnicová sada Moderní dějiny pro střední školy je koncipována tak, že naplňuje primárně požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (dále jen RVP G), ale také

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor: Filozofie Učitelství pro základní školy Učitelství pro 2. stupeň základní školy, německý

Více

Datum: 1. 11. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 1. 11. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 1. 11. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_198 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

10. srpna 2003. c 2002 Intellectronics. Abstract. 1 e-mail: natura@eri.cz, WWW: http://natura.eri.cz

10. srpna 2003. c 2002 Intellectronics. Abstract. 1 e-mail: natura@eri.cz, WWW: http://natura.eri.cz Gymnázium Tachov, seminář 10. srpna 2003 Německý nacismus (2) Jiří Svršek 1 c 2002 Intellectronics Abstract Temnou kapitolou světových dějin byl německý nacismus. Přestože od konce 2. světové války uplynuje

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu. Bc. Adam Hrdý

Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu. Bc. Adam Hrdý Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu Bc. Adam Hrdý Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu se zabývá historií antisemitismu, jeho vyvrcholením

Více

securitas imperii Neela Winkelmann-Heyrovská Platforma evropské paměti a svědomí, chronologie vzniku 2008 2011 DOKUMENTY

securitas imperii Neela Winkelmann-Heyrovská Platforma evropské paměti a svědomí, chronologie vzniku 2008 2011 DOKUMENTY Platforma evropské paměti a svědomí, chronologie vzniku 2008 2011 Platforma evropské paměti a svědomí (dále jen Platforma) byla založena v Praze v říjnu 2011 jako výsledek tzv. pražského procesu započatého

Více

Informace o projektu

Informace o projektu Informace o projektu Dovedu to pochopit? Hudba slouží jako velmi silný prostředek k přenášení emocí. Spojení obrazu a zvuku je pro naše vnímání ještě silnějším nástrojem. Rozhodli jsme se využít síly hudby

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Do jaké míry mohly být učebnice matematiky politicky nevinné?

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Do jaké míry mohly být učebnice matematiky politicky nevinné? Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra dějin a didaktiky dějepisu Do jaké míry mohly být učebnice matematiky politicky nevinné? Odraz dějinných skutečností v matematických slovních úlohách

Více

Socialismus je podle marxismu-leninismu první fáze komunistické společnosti, která vznikne, když socialistická revoluce porazí kapitalismus.

Socialismus je podle marxismu-leninismu první fáze komunistické společnosti, která vznikne, když socialistická revoluce porazí kapitalismus. Co je to komunismus? Komunismus (z latinského communis = společný ) je politický směr, který prosazuje společné vlastnictví a odmítá (třídní) rozdíly mezi lidmi. Tímto slovem se také označuje stav společnosti,

Více

Lloyd George Clemenceau Wilson

Lloyd George Clemenceau Wilson C. Svět podle Versailleského systému 1. Pařížská mírová konference (1919 1920) První světová válka přinesla asi 11 milionů mrtvých a obrovské hmotné škody. Zdevastovala rozsáhlé oblasti vleklých frontových

Více

Exkurze do minulosti výuka pro budoucnost: příručka pro pedagogy

Exkurze do minulosti výuka pro budoucnost: příručka pro pedagogy Exkurze do minulosti výuka pro budoucnost: příručka pro pedagogy Tato příručka pojednává o většině článků obsažených v Listině základních práv Evropské unie, zvláště pak o článcích uvedených v hlavě I

Více

Ošetřovatelství na počátku 20. století. Bc. Petra Podrazilová, DiS. ÚZS TUL petra.podrazilova@tul.cz

Ošetřovatelství na počátku 20. století. Bc. Petra Podrazilová, DiS. ÚZS TUL petra.podrazilova@tul.cz Ošetřovatelství na počátku 20. století Bc. Petra Podrazilová, DiS. ÚZS TUL petra.podrazilova@tul.cz Rakousko - Uhersko Oficiální název: V Říšské radě zastoupená království a země a Země svaté Štěpánské

Více

hrozby neonacismu příležitosti demokracie aktualizace příručky Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu programu Varianty společnosti Člověk v tísni

hrozby neonacismu příležitosti demokracie aktualizace příručky Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu programu Varianty společnosti Člověk v tísni hrozby neonacismu příležitosti demokracie aktualizace příručky Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu programu Varianty společnosti Člověk v tísni Asi-milovaní, o. s., 2009 hrozby neonacismu příležitosti

Více

The left-wing extremism in the Czech Republic

The left-wing extremism in the Czech Republic The left-wing extremism in the Czech Republic Bc. David Lebeda: Je třeba si připomenout, že historie se opakuje! Bc. David Lebeda V souvislosti s problematikou extremismu hovoříme z bezpečnostního hlediska

Více

Bakalářská práce. Mnichovská dohoda. - historickoprávní vývoj a důsledky. JAKUB HRUBÝ, DiS.

Bakalářská práce. Mnichovská dohoda. - historickoprávní vývoj a důsledky. JAKUB HRUBÝ, DiS. Z Á P A D O Č E S K Á U N I V E R Z I T A V P L Z N I FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN Bakalářská práce Mnichovská dohoda - historickoprávní vývoj a důsledky JAKUB HRUBÝ, DiS. Vedoucí bakalářské

Více

NACISTICKÁ PROPAGANDA TEREZÍNSKÉHO GHETTA NAZIST PROPAGANDA OF THE TEREZIN GHETTO

NACISTICKÁ PROPAGANDA TEREZÍNSKÉHO GHETTA NAZIST PROPAGANDA OF THE TEREZIN GHETTO Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Historie Studijní program: Specializace v pedagogice Studijní obor (kombinace): Historie se zaměřením na vzdělávání

Více