Zpráva o šetření. kritéria přijetí dětí k předškolnímu vzdělání v mateřské škole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o šetření. kritéria přijetí dětí k předškolnímu vzdělání v mateřské škole"

Transkript

1 V Brně dne 14. prosince 2010 Sp. zn.: 111/2010/DIS/LO Zpráva o šetření kritéria přijetí dětí k předškolnímu vzdělání v mateřské škole Abstrakt Paní Š. se obrátila na Kancelář veřejného ochránce práv se stížností na rozhodnutí ředitelky mateřské školy, která odmítla přijmout její dceru ke vzdělávání z důvodu nesplnění kritéria, podle něhož musí být oba rodiče přijímaného dítěte zaměstnáni. Ochránce provedl šetření a dospěl k závěru, že nepřijetí dítěte s odůvodněním, že je rodič (matka) na rodičovské (mateřské) dovolené, je diskriminační z důvodu pohlaví, resp. rodičovství. Kromě toho se ukázalo, že ředitelka o odvolání nerozhodla v souladu s právními předpisy. Summary Mrs. Š. addressed The Office of the public defender of rights with a complaint of the decision of the kindergarten headmistress who refused to accept her daughter on the ground of non-fulfilling the criterion according to which both parents of a child being accepted are supposed to be employed. The defender conducted an investigation and came to the conclusion the non-admission of a child because of the fact the parent (mother) is on the parental (maternity) leave is discriminatory on the ground of sex/parenthood. Besides this, it was found the headmistress did not proceed in coherence with the legal norms. A. Obsah podnětu Stěžovatelka, paní Š., se obrátila na veřejného ochránce práv dne 12. května Dotazuje se, zda je rozhodnutí ředitelky Základní školy a mateřské školy S. v P. ze dne , jímž byla odmítnuta žádost o přijetí její dcery ke vzdělávání, v souladu s principem rovného zacházení. Její dcera nebyla přijata z důvodu nesplnění kritéria, podle něhož musí být oba rodiče přijímaného dítěte zaměstnáni. Stěžovatelka k podnětu doložila rozhodnutí o nepřijetí nezletilé dcery T.Š. a pravidla, která jsou při rozhodování ředitelky používána ( Vysvětlivky k žádosti a vybraná ustanovení z právní úpravy předškolního vzdělávání, dále jen Vysvětlivky ). Dotazuje se, zda bylo jednání ředitelky při rozhodování v rozporu se zákazem diskriminace. Ředitelka školy v rozhodnutí uvádí, že důvodem nepřijetí je nesplnění všech potřebných kritérií ve Vysvětlivkách, konkrétně tím, že je matka dítěte v době přijímacího procesu s dalším dítětem na mateřské dovolené. Proti rozhodnutí ředitelky podala stěžovatelka odvolání, o němž rozhodla opět ředitelka školy. Samotné odvolání i odpověď na ně stěžovatelka dokládá ve svém podnětu. B. Skutková zjištění Zahájil jsem šetření, jehož cílem bylo zjištění, zda v daném případě může docházet k diskriminaci, jakož i zjištění, zda ředitelka rozhodla v souladu s právními

2 předpisy o odvolání. Prostřednictvím komunikace se stěžovatelkou bylo zjištěno, že její dcera bude vzdělávána v jiné mateřské škole. Stěžovatelka přesto požaduje namítanou situaci prošetřit, neboť se domnívá, že nejde o ojedinělou situaci. Vzhledem k narůstajícímu počtu podnětů ochránci směřujícímu k dané otázce lze s uvedeným souhlasit. Ředitelka mateřské školy byla dotázána na okolnosti, které ji vedly k rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání v případě dcery stěžovatelky. Byla dotázána i na některé další okolnosti přijímání dětí stanovené ve Vysvětlivkách. Zjistil jsem následující skutečnosti. Vzhledem k tomu, že stěžovatelka doplnila k podnětu rozhodnutí ředitelky o nepřijetí ke vzdělávání, odvolání stěžovatelky proti němu, jakož i rozhodnutí o odvolání, jsem sledoval vedle věcné stránky rozhodování i procesní postup ředitelky. Dotázal jsem se, proč ředitelka v rozhodnutí nepoučila paní Š. o možnostech podání opravného prostředku, jakož i proč bylo o odvolání rozhodnuto opět ředitelkou. Ředitelka v odpovědi uvádí, že důvodem těchto okolností byl další vývoj situace: paní Š. dostala podle tvrzení ředitelky dodatečnou informaci, že vlivem častého stěhování jiných dětí může být její dcera přijata dodatečně. Tak se sice stalo, ale paní Š. mezitím požádala o přijetí dcery v jiné škole. Okolnost nemá vliv na hodnocení postupu ředitelky. Ředitelka zdůrazňuje, že není její povinností za každou cenu zajistit přijetí dítěte a že je plně v její pravomoci rozhodnout, které děti v případě nedostatku míst nepřijme. Namítání diskriminace považuje za neadekvátní: ve svém postupu ji neshledává. Na dotaz, z jakého důvodu ředitelka při rozhodování sleduje status (zaměstnání) rodičů, bylo odpovězeno, že ke dni rozhodnutí byla již školka obsazena dětmi splňujícími všechna kritéria. Ředitelka tedy rozhoduje na základě zmíněných kritérií. Z její odpovědi vyplývá, že trvá na splnění všech podmínek stanovených Vysvětlivkami, aniž by dále zdůvodnila, proč vybrala právě tato kritéria. Dotaz směřoval zejména k odůvodnění požadovaného kritéria zaměstnání rodičů dítěte. Ředitelka vychází z okolnosti, že tito rodiče rozhodně potřebují zajistit dítě v době svého zaměstnání. Zdůrazňuje dále, že jde jen o jedno z hledisek přijetí. To je tvrzení rozporné s odpovědí na předchozí otázku, kde ředitelka vychází z předpokladu zcela legitimního odmítnutí dítěte, které nesplňuje všechna kritéria beze zbytku. Zaměstnání rodičů tak není vedlejším kritériem, když uvážíme, že je vyžadováno naplnění všech kritérií bez výjimky. 1 Ředitelka bere dle svého tvrzení do úvahy i okolnost, zda žádá o vzdělávání dítěte matka samoživitelka. Podle ředitelky nemá na rozhodování o přijetí vliv v žádném ohledu zřizovatel. 1. Rovný přístup ke vzdělání C. Právní hodnocení Stěžovatelka namítá diskriminaci v přístupu ke vzdělání. Nerovné zacházení v přístupu ke vzdělání zakazuje jak ustanovení 1 odst. 1 písm. i) zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (dále jen antidiskriminační zákon ), tak zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 1 Ředitelka v odůvodnění rozhodnutí uvádí, že matka dítěte je na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem, čímž nesplňuje podmínky (roz. všechny podmínky) k přijetí ke vzdělávání do mateřské školy. 2

3 a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon ), a to ustanovením 2 odst. 1 písm. a). Práva zajištěná Listinou základních práv a svobod (dále jen Listina ) se stanovují všem bez rozdílu, přičemž jedním z nich je i právo na vzdělání. 2 Zákaz diskriminace v přístupu ke vzdělání dále stanoví Úmluva o právech dítěte, 3 jakož i Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. 4 a) Antidiskriminační zákon Kritérium Vysvětlivek, podle něhož mají být přednostně vzdělávány děti, jejichž rodiče jsou oba zaměstnáni, v důsledku znevýhodní uchazeče (uchazečky), kteří pečují doma o mladší dítě. Takto formulované pravidlo by mohlo mít na status rodičovství nepřímý dopad, 5 nicméně ředitelka odůvodnila své konkrétní rozhodnutí, jež stěžovatelka napadá, přímo rodičovskou dovolenou matky (paní Š. je na rodičovské dovolené s dalším dítětem). Pokud ředitelka odmítla vzdělávat T.Š. na základě rodičovské dovolené její matky, jde o přímo diskriminační jednání pro rodičovství (pohlaví), neboť některý z rodičů nutně v daném věku sourozence nezletilé čerpá rodičovskou dovolenou a nelze dítě za tuto okolnost znevýhodnit. Antidiskriminační zákon uvádí důvody zakázaného rozlišování v ustanovení 3 odst. 2. Diskriminací se rozumí i odepření přístupu ke vzdělání, pokud je založeno na některém ze zákonem jmenovaných důvodů. 6 Jedním z těchto důvodů je pohlaví. Pokud ředitel znevýhodní dítě matky, která čerpá mateřskou 7 dovolenou s dalším dítětem, jedná se o nepřípustné znevýhodnění založené na pohlaví. Podle ustanovení 2 odst. 4 antidiskriminačního zákona se za diskriminaci podle pohlaví považuje také diskriminace na základě rodičovství mateřství nebo otcovství. Nezáleží na okolnosti, že je požadavek zaměstnání stanoven pro rodiče přijímaného dítěte. V důsledku tím mohou být diskriminovány také děti, jak konstatoval v obdobném případě Soudní dvůr Evropské unie. 8 Podle Úmluvy o právech dítěte nesmí být dítě znevýhodněno pro postavení rodičů (čl. 2 odst. 1). Pokud je rozhodnutí o nepřijetí do školky založeno na kritériu, zda dítě pochází z rodiny s dalšími dětmi, nelze než konstatovat, že jde o neoprávněný zásah do jeho práva na vzdělání. Okolnost, zda dítě má nebo nemá sourozence (o něhož rodiče pečují), nemůže být důvodem pro poskytování, resp. neposkytování vzdělání dítěti. Nerovné zacházení by mohlo být oprávněné, pokud je odůvodněno legitimním cílem, k jehož dosažení vedou přiměřené a nezbytné prostředky. 9 V namítaném 2 Čl. 1 ve spojení s čl. 3 odst. 1 Listiny a ve spojení s čl. 31 odst. 1 Listiny. 3 Sdělení č. 104/1991 Sb. Federálního ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy o právech dítěte, čl. 2 bod 1 Úmluvy ve spojení s čl. 28 Úmluvy. 4 Sdělení č. 209/1992 Sb. Federálního ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, ve spojení čl. 14 Úmluvy a čl. 2 Dodatkového protokolu. 5 Mateřská a rodičovská dovolená jsou součástí pracovního poměru, logické by tedy spíše bylo neuvádět zaměstnání rodičů a čerpání dovolené jako protiklady. 6 Těmi jsou rasa, etnikum či národnost, věk, pohlaví, sexuální orientace, zdravotní postižení a víra, náboženství či světový názor. 7 Resp. rodičovskou dovolenou. V kritériích se uvádí, že upřednostněny budou děti zaměstnaných rodičů. Samotné rozhodnutí ředitelky je ale založeno na skutečnosti, že matka dítěte je na mateřské dovolené. Ředitelka tím dovozuje, že není splněno kritérium zaměstnání obou rodičů. Obě kategorie jsou mírně odlišné. 8 Rozsudek ve věci Coleman C-303/06 ze dne , v němž soud dovodil, že za diskriminaci z důvodu zdravotního postižení, které je zakázaným rozlišujícím důvodem podobně jako věk, lze považovat také rozdílné zacházení s rodičem postiženého dítěte, pokud je motivem tohoto zacházení právě zdravotní postižení. 9 Nejpřísnější režim váže v souladu s antidiskriminačním zákonem rozdílné zacházení z důvodu rasy, etnika nebo národnosti (rozdílné zacházení zde nelze odůvodnit ani legitimním cílem), a dále ostatní zákonem zakázané 3

4 jednání nelze shledat naplnění uvedené výjimky ze zákazu diskriminace. Ředitelka hodnotí přednostní přijímání dětí zaměstnaných rodičů jako oprávněné, protože podle jejího soudu právě tito rodiče potřebují služby školky více než rodiče nezaměstnaní, např. pečující o další dítě. I kdybychom uvedený motiv posoudili jako legitimní cíl, který by ospravedlnil rozdílné zacházení, nelze dospět k závěru, že je takové jednání nezbytné. Přístup ke vzdělání je právem každého dítěte 10 a nesmí být odvozeno od postavení či rodinné situace jeho rodičů. Ředitel nebo ředitelka školy mají prostor pro uvážení, které dítě přijmou ke vzdělání ve škole. Jsou přitom ale vázáni zákazem diskriminace. Ředitel není oprávněn rozhodnout, koho upřednostní, aniž by sledoval princip rovného zacházení. Nelze souhlasit s tvrzením, že je zcela na jeho úvaze, které děti při naplněné kapacitě školky odmítne, ani s tvrzením, že nemusí zajistit vzdělávání každého dítěte za každou cenu. Ne vždy lze uspokojit poptávku všech rodičů, ale kritéria přijetí dětí musí být volena s ohledem na zásadu rovného zacházení. Přednostní přijímání dětí, jejichž rodiče jsou (oba) zaměstnáni, zakládá neoprávněné znevýhodnění některých dětí, které jsou zcela závislé na postavení rodičů. Navíc nelze popřít, že nezaměstnanost byť jednoho z rodičů může být zapříčiněna řadou více či méně objektivních faktorů. 11 b) Školský zákon Vzdělání je dlouhodobý proces. Stát je poskytovatelem předškolního vzdělávání, 12 které je chápáno jako nedílná součást vzdělávacího systému. Přístup dítěte k předškolnímu vzdělávání proto podléhá zákazu diskriminace. Oproti antidiskriminačnímu zákonu upravuje školský zákon další zakázané důvody v ustanovení 2 odst. 1 písm. a). 13 Zvýhodnění dítěte nezaměstnaných rodičů by bylo možno vnímat jako významné pro posouzení otázky diskriminace z důvodu sociálního postavení dítěte, nikoli ale důvodů uvedených školským zákonem. Uvádí se zde pouze zákaz rozlišování na základě sociálního původu: ten ale nelze v daném případě kvalifikovat jako relevantní diskriminační důvod. Nelze jednoznačně tvrdit, že okolnost, zda jsou rodiče dětí v okamžiku přijímání ke vzdělávání v mateřské škole zaměstnáni či nikoliv, podmiňuje sociální původ dítěte. Sociální původ je kategorie neměnného charakteru, podobně jako ostatní diskriminační důvody. 14 Je dlouhodobá, nezměnitelná. Naproti tomu okolnost, zda je rodič dítěte v konkrétním okamžiku v zaměstnaneckém poměru, je situací silně variabilní a momentální. Mohli bychom uvažovat, že ke zvýhodnění dětí pracujících rodičů dochází na základě důvody lze ospravedlnit výše uvedeným způsobem. Toto vyjmutí ze zákazu rozdílného zacházení je bezpochyby možno použít i v případě zakázaných důvodů stanovených speciálním předpisem, zde školským zákonem. 10 Podle ustanovení 21 odst. 1 písm. a) školského zákona mají žáci právo na vzdělávání a školské služby. 11 Podobně se také jeví jako problematické, pokud paní ředitelka přijímá přednostně děti, jejichž sourozenci jsou již ve školce vzděláváni. V důsledku tak mohou být znevýhodněny děti, které nemají sourozence v uvedené škole, popř. nemají sourozence vůbec. 12 Právo na vzdělání je svou povahou právem sociálním, jejichž naplnění s sebou nese pozitivní závazek státu. To znamená, že stát je musí nejen respektovat a chránit, ale také aktivně naplňovat. Boučková, P.: Rovnost a sociální práva, Auditorium, Praha 2009, s. 25 a Explicitně uvedenými zakázanými důvody jsou rasa, barva pleti, pohlaví, jazyk, víra, náboženství, národnost, etnický nebo sociální původ, majetek, rod a zdravotní stav. 14 Diskriminační důvody, tj. důvody, na základě kterých je zakázáno jednat rozdílně ve vymezených oblastech, jsou typické svou neměnností (sexuální orientace, postižení, věk, národnost či rasa), popř. sice možností změny, ale s výhradou (víra či náboženství): nositel takového znaku si povětšinou nemůže zvolit, zda jeho nositelem chce, nebo nechce být. Status zaměstnanosti může sice být značně ovlivněn objektivními, na uchazeči o práci nezměnitelnými faktory, ale chybí v něm prvek trvalosti. 4

5 aktuálního sociálního postavení či statusu, nikoli ale sociálního původu. 15 Sociální postavení ovšem není zakázaným důvodem ani podle Listiny, ani školského zákona nebo antidiskriminačního zákona. 2. Odvolání proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí ke vzdělávání Stěžovatelka v podkladech doložila kromě kritérií rozhodování také rozhodnutí ředitelky o nepřijetí své dcery ke vzdělávání, odvolání proti tomuto rozhodnutí, jakož i rozhodnutí o podaném odvolání. Ačkoli stěžovatelka původně nenamítala procesní postup ředitelky, na dotaz, zda má zájem o to, aby byla zjišťována oprávněnost postupu ředitelky, odpověděla kladně. Dotázal jsem se dále ředitelky, z jakého důvodu nepoučila stěžovatelku o možnostech podání opravného prostředku. Jde o povinnost, kterou rozhodujícímu subjektu ukládá zákon. Na rozhodnutí ředitele o přijetí (nepřijetí) k předškolnímu vzdělávání (ustanovení 165 odst. 2 písm. b) ve spojení s ustanovením 34 školského zákona) se vztahuje správní řád. 16 Součástí rozhodnutí proto musí být poučení o podání opravných prostředků. Tuto povinnost ukládá rozhodujícímu subjektu ustanovení 67 a 68 správního řádu. Jelikož rozhodnutí ředitelky školy (kopii stěžovatelka přiložila k podnětu) neobsahuje poučení o opravných prostředcích, lze uzavřít, že je rozhodnutí v tomto smyslu vadné. Ředitelka neuvádí konkrétně, proč stěžovatelka nedostala poučení. Pouze odkazuje na další vývoj situace, kdy podle svých slov následně stěžovatelku ústně ujistila, že volná místa ve školce se pravděpodobně ještě objeví, a tudíž bude moci dceru paní Š. přijmout. Stěžovatelka ovšem nakonec zvolila jinou školku. Dále spatřuji pochybení ve skutečnosti, že přestože se stěžovatelka proti původnímu rozhodnutí odvolala, ředitelka znovu rozhodla sama o odvolání (nevyhověla mu). Správní řád umožňuje subjektu rozhodnout o odvolání pouze tehdy, pokud je odvolání vyhověno (ustanovení 87 správního řádu). V opačném případě, což splňuje sledovaná situace, je rozhodující subjekt ve smyslu ustanovení 88 správního řádu povinen předat rozhodnutí o odvolání nadřízenému orgánu. Podle ustanovení 183 odst. 3 školského zákona je tímto orgánem krajský úřad. Jelikož ředitelka nevyhověla odvolání podanému stěžovatelkou, měla je postoupit krajskému úřadu. 15 Sociální původ představuje děděný sociální status projevující se příslušností ke kastě nebo podobnému systému dědičného statusu, vlastnictvím majetku nebo příslušností k určité sociální vrstvě (např. bezdomovci). Viz Commitee on Economic, Cultural and Social Rights: General Comment No. 20, s. 7, 8, 11. Dostupný na webové stránce: 16 Zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení 183 odst. 1 školského zákona platí, že nestanoví-li školský zákon jinak, použije se na rozhodování o právech a povinnostech správní řád. Následující ustanovení (odst. 2) sice zapovídá aplikaci použití správního řádu pro rozhodování ředitele o přijetí k předškolnímu vzdělávání (ustanovení 165 odst. 2 písm. b) ve spojení s ustanovením 34 školského zákona), nicméně uvedené bylo přijato za účinnosti předcházejícího správního řádu, tj. zákona č. 65/1965 Sb.). Podle ustanovení 1 odst. 2 aktuálního správního řádu ovšem platí, že nestanoví-li zvláštní zákon odchylný postup, použije se správní řád. Školský zákon odchylný postup nestanoví. Proto je třeba použít správní řád i na rozhodování ředitele o přijetí do mateřské školy. Podobný výklad také uvádí ministerstvo školství: 5

6 D. Závěr Na základě výše uvedeného a s ohledem na nedostatečné odůvodnění kritérií přijímání dětí do mateřských škol ředitelkou Základní školy a mateřské školy S. v P. jsem dospěl k následujícím závěrům: Nepřijetí dítěte ke vzdělávání ředitelkou školy s odůvodněním, že je rodič (matka) na rodičovské (mateřské) dovolené, je diskriminační z důvodu pohlaví, resp. rodičovství, na základě ustanovení 1 odst. 1 písm. i) ve spojení s ustanovením 2 odst. 3 a odst. 4, jakož i ustanovením 3 odst. 1 antidiskriminačního zákona. JUDr. Pavel V a r v a ř o v s k ý v. r. veřejný ochránce práv (zpráva je opatřena elektronickým podpisem) 6

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Kritéria pro přijímání do mateřských škol a rovné zacházení Jiří Šamánek, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Obsah Obecně k předškolnímu

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života

Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života Jana Kvasnicová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv Obsah Flexibilní zaměstnávání Možnosti

Více

Zpráva o šetření. vyloučení přístupu dětí mladších dvanácti let do provozoven M.

Zpráva o šetření. vyloučení přístupu dětí mladších dvanácti let do provozoven M. V Brně dne 24. listopadu 2010 Sp. zn.: 69/2010/DIS/LO Zpráva o šetření vyloučení přístupu dětí mladších dvanácti let do provozoven M. Abstrakt Manželé Z. si stěžovali na jednání ze strany obchodní sítě

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová DISKRIMINACE ANEB COOL JE NEDISKRIMINOVAT ?...co to znamená diskriminace?

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. Mateřská škola Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. Mateřská škola Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360 Ředitelka MŠ v souladu s ustanovením 34 odst. zákona č. 56/004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhlašuje zápis do Mateřské školy

Více

Zpráva o šetření. nepřijetí do zaměstnání z důvodu rodičovství. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. nepřijetí do zaměstnání z důvodu rodičovství. A. Obsah podnětu I. V rámci pracovního pohovoru zaměstnavatel nesmí uchazečům a uchazečkám o zaměstnání pokládat dotazy týkající se rodičovství a péče o děti. Takové jednání je možné kvalifikovat jako obtěžování, které

Více

Zpráva o šetření. Namítání diskriminace v přístupu ke vzdělání na ZŠ a MŠ XXX

Zpráva o šetření. Namítání diskriminace v přístupu ke vzdělání na ZŠ a MŠ XXX V Brně dne 23. listopadu 2011 Sp. zn.: 3/2011/DIS/LO Zpráva o šetření Namítání diskriminace v přístupu ke vzdělání na ZŠ a MŠ XXX Abstrakt Paní A.B. se obrátila na veřejného ochránce práv se stížností

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější?

Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější? Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější? Maxim Tomoszek, Právnická fakulta UP 1. Otázky k diskusi Co je to diskriminace? Proč potřebujeme rovnost? Proč má být diskriminace

Více

Zpráva o šetření. všeobecné podmínky pojišťovny C., vylučující z pojištění definovaný okruh zdravotních poruch

Zpráva o šetření. všeobecné podmínky pojišťovny C., vylučující z pojištění definovaný okruh zdravotních poruch V Brně dne 24. června 2011 Sp. zn.: 29/2011/DIS/AHŘ Zpráva o šetření všeobecné podmínky pojišťovny C., vylučující z pojištění definovaný okruh zdravotních poruch Abstrakt Pan X. si stěžoval na pojistné

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

Monitoring soudních rozhodnutí

Monitoring soudních rozhodnutí Monitoring soudních rozhodnutí Konference Diskriminace v ČR: oběť diskriminace a její překážky v přístupu ke spravedlnosti 1. července 2015, Brno Jiří Šamánek Kancelář veřejného ochránce práv Příjemce

Více

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu Směrnice č. 5/14 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Poskytování informací Vypracoval: Mgr. Nella Slavíková Pedagogická rada projednala dne 22. ledna 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne 1. února

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 31. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j. 28/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 19.

Více

Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání

Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání V Brně dne 9. října 2012 Sp. zn.: 166/2010/DIS/JŠK Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání Úvod Doporučení veřejného ochránce práv

Více

Směrnice a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Směrnice a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace Čj.: ŘMŠ/54/2015 Směrnice a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Vydává: Schválila: Mateřská škola Ostrava,

Více

Zpráva o šetření. ve věci neuzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu

Zpráva o šetření. ve věci neuzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu V případě, že město chce některé byty ve svém majetku vymezit jako byty startovací pro mladé osoby, je nutné, aby to bylo předem stanoveno v transparentních pravidlech. Pokud nejsou byty předem jasně vymezeny

Více

Zpráva o šetření. vyloučení přístupu dětí mladších dvanácti let do provozoven M., s. r. o.

Zpráva o šetření. vyloučení přístupu dětí mladších dvanácti let do provozoven M., s. r. o. V Brně dne 9. srpna 2011 Sp. zn.: 136/2011/DIS/AHŘ Zpráva o šetření vyloučení přístupu dětí mladších dvanácti let do provozoven M., s. r. o. Abstrakt Ing. T. si stěžovala na diskriminační jednání ze strany

Více

Diskriminace ve školství vybrané problémy

Diskriminace ve školství vybrané problémy Diskriminace ve školství vybrané problémy konference Inkluze dětí se znevýhodněním do školního stavovaní a školních družin 14. října 2015 Mgr. et Mgr. Barbora Němcová Mgr. Ivana Šilhánková Formy diskriminace

Více

Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Mateřská škola Střelná, okres Vsetín Č.j.: 67/15 Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Obsah: Kritéria pro přijímání dětí Vydal: Schválila: Mateřská škola Střelná, okres

Více

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová DISKRIMINACE Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová Rok : 2013 Obsah prezentace : Teoretická část Možné setkání s diskriminací Ochrana a obrana proti diskriminaci Všeobecná deklarace lidských práv Lidská práva

Více

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová I. Dle zákona o regulaci reklamy je zakázána nejen reklama, jejíž zákaz je upraven v samotném zákoně o regulaci reklamy, ale také veškerá reklama, jejíž protizákonnost vyplývá z jiných právních předpisů.

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

Číslo směrnice, číslo jednací 03/2012 171/2012. Rudolf Fiedler, ředitel školy

Číslo směrnice, číslo jednací 03/2012 171/2012. Rudolf Fiedler, ředitel školy Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vnitřní směrnice č. 03/2012 k přijímání dětí do mateřské školy a školní družiny Číslo směrnice, číslo jednací

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Pokud o dávky pomoci v hmotné nouzi požádá osoba v důsledku podstatné ztráty příjmu či jeho části (např. příjmu z výdělečné činnosti, podpory v nezaměstnanosti, rodičovského příspěvku), nebere orgán pomoci

Více

Zpráva o šetření. ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let

Zpráva o šetření. ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let V Brně dne 22. května 2012 Sp. zn.: 193/2011/DIS/JKV Zpráva o šetření ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let Abstrakt Na ochránce se obrátil pan J. V. se stížností na banku a poskytovatele

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice se sídlem Široká 42, 664 91 Ivančice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: S 717 /Ma- 2011 Vypracovala: Schválila: PaedDr.

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, Šafaříkova 9, příspěvková organizace POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Pokyn

Více

Zpráva o šetření. ve věci neuzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu

Zpráva o šetření. ve věci neuzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu V Brně dne 3. března 2011 Sp. zn.: 127/2010/DIS/JKV Zpráva o šetření ve věci neuzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu Abstrakt Paní D. se obrátila na Kancelář veřejného ochránce práv se stížností na

Více

Zpráva o šetření. ukončení pracovního poměru v souvislosti s činností pro odborovou organizaci

Zpráva o šetření. ukončení pracovního poměru v souvislosti s činností pro odborovou organizaci V Brně dne 21. června 2011 Sp. zn.: 96/2011/DIS/JKV Zpráva o šetření ukončení pracovního poměru v souvislosti s činností pro odborovou organizaci Abstrakt Paní F. si stěžovala na obtěžující chování svého

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Směrnice pro poskytování informací Zpracováno dne: 26.8.2013 Vypracoval: Helena Vaňková

Více

VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL

VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 04/2008 VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL JSOU NA TRHU PRÁCE TRVALE ZNEVÝHODŇOVÁNY Týká se to především starších občanů, lidí se zdravotním handicapem,

Více

ČASTO OPAKOVANÉ OTÁZKY

ČASTO OPAKOVANÉ OTÁZKY ČASTO OPAKOVANÉ OTÁZKY A) Student přestává být studentem vyšší odborné školy v souladu s 102 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykoná absolutorium. Nevykonal-li student

Více

Pokyn k zajištění poskytování informací O 02/2010. Interní směrnice

Pokyn k zajištění poskytování informací O 02/2010. Interní směrnice Interní směrnice O 02/2010 Pokyn k zajištění poskytování informací Zpracoval: Ing. Petra Mansfeldová Dokument: IIVOS/ISM/58378 Schválil: Ing. Petra Mansfeldová, ředitelka školy Verze: 1.0 Platnost od:

Více

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI:

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI: VĚKOVÁ DISKRIMINACE Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a právech a dále v čl. 3 že: Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického

Více

Základní škola a mateřská škola Častolovice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Základní škola a mateřská škola Častolovice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Častolovice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 450/ 2014 26 /2014 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 1. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Zpráva o šetření. ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let

Zpráva o šetření. ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let V Brně dne 4. března 2011 Sp. zn.: 149/2010/DIS/JKV Zpráva o šetření ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let Abstrakt Pan O. si stěžoval na postup jisté banky, která mu odmítla vydat

Více

56. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

56. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace se sídlem Bosonožské nám. 44, 642 00 Brno Č.j.: Vypracoval: Schválil: 56. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Pedagogická

Více

Realizace zákona o svobodném přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Realizace zákona o svobodném přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Povinné informace Realizace zákona o svobodném přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Předmět úpravy Zveřejnění povinných informací je vydáno na základě pokynu

Více

Zpráva o šetření. omezení přepravy cestujících s kočárkem. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. omezení přepravy cestujících s kočárkem. A. Obsah podnětu I. Cestující nastupující bez kočárku nemají při nastupování do vozidla přednost před cestujícími s kočárkem. Pokud by měl řidič dopravního prostředku právo rozhodnout, že cestující bez kočárku s dítětem

Více

Zpráva o šetření. Pojištění rodičů dítěte jako podmínka pro výplatu příspěvku z fondu prevence

Zpráva o šetření. Pojištění rodičů dítěte jako podmínka pro výplatu příspěvku z fondu prevence V Brně dne 16. listopadu 2012 Sp. zn.: 11/2012/DIS/JŠK Sp. zn.: 79/2012/DIS/JŠK Zpráva o šetření Pojištění rodičů dítěte jako podmínka pro výplatu příspěvku z fondu prevence Abstrakt Na ochránce se obrátilo

Více

Jak se řekne disability ve vašem jazyce?

Jak se řekne disability ve vašem jazyce? Diskriminace na základě zdravotního postižení Prof.dr. Aart (A.C.) Hendriks Praha, 23. dubna 2015 (09:15-10:00) Aplikace právních předpisů EU o antidiskriminaci Jak se řekne disability ve vašem jazyce?

Více

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM SMĚRNICE č.2 O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM GYMNÁZIUM VODŇANY www.gymnaziumvodnany.cz Tel./fax 383 383 743, kancelar@gymnaziumvodnany.cz 1 GYMNÁZIUM VODŇANY Směrnice o svobodnému přístupu k informacím

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 6. prosince 2011 Sp. zn.: 6324/2011/VOP/JKV Závěrečné stanovisko k poskytování státního příspěvku ke stavebnímu spoření pro občany členských států Evropské unie A Závěry šetření Dne 31. srpna

Více

Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı

Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Štěpánská 15 120 00 Praha 2 V Praze dne 17. ledna 2012 Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı podle 110

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 70/2007-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové

Více

Doporučení veřejného ochránce práv pro cenové rozlišování

Doporučení veřejného ochránce práv pro cenové rozlišování V Brně dne 23. srpna 2011 Sp. zn.: 158/2010/DIS/JKV Doporučení veřejného ochránce práv pro cenové rozlišování Stanovování rozdílných cen zboží a služeb je relativně běžné a sleduje nejrůznější cíle. S

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j. 4/2015 Vypracoval: Eva Nováková, ředitelka školy Schválil: Eva Nováková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 21. 9. 2015 Platnost ode

Více

Spory rodičů o volbu základní školy dítěte

Spory rodičů o volbu základní školy dítěte Spory rodičů o volbu základní školy dítěte Mgr. Veronika Kaiserová Vzdělání je zejména v dnešní době záležitostí, která je velmi podstatná pro budoucí směřování člověka. S rozšiřováním nabídky speciálních

Více

Slaďování a rovné příležitosti pohledem veřejné ochránkyně práv

Slaďování a rovné příležitosti pohledem veřejné ochránkyně práv Slaďování a rovné příležitosti pohledem veřejné ochránkyně práv Mgr. Zuzana Ondrůjová, právnička Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného

Více

Zpráva o šetření ve věci pana J.P.

Zpráva o šetření ve věci pana J.P. Orgán pomoci v hmotné nouzi jedná nezákonně, pokud při stanovení výše doplatku na bydlení zohlední náklady za ubytování na ubytovně za 30 dnů i v měsících, které mají 31 dnů. V Brně dne 19. srpna 2013

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Zpráva o šetření. nepřijetí žákyně osvobozené z tělesné výchovy k účasti na poznávacím zájezdu

Zpráva o šetření. nepřijetí žákyně osvobozené z tělesné výchovy k účasti na poznávacím zájezdu V Brně dne 28. března 2011 Sp. zn.: 138/2010/DIS/JKV Zpráva o šetření nepřijetí žákyně osvobozené z tělesné výchovy k účasti na poznávacím zájezdu Abstrakt Ing. V. se obrátil na Kancelář veřejného ochránce

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Výchovný ústav,dětský domov se školou, základní škola,střední škola a školní jídelna,místo66 ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 1108/07 Vypracoval: Schválil: Mgr.Miloš Dvořák,

Více

SMĚRNICE pro přijímání dětí do MŠ

SMĚRNICE pro přijímání dětí do MŠ Mateřská škola Hustopeče, Školní 25, okres Břeclav, příspěvková organizace ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SMĚRNICE pro přijímání

Více

Zpráva o šetření. neposkytnutí příspěvku z FKSP těhotné zaměstnankyni

Zpráva o šetření. neposkytnutí příspěvku z FKSP těhotné zaměstnankyni V Brně dne 20. ledna 2011 Sp. zn.: 117/2010/DIS/JKV Zpráva o šetření neposkytnutí příspěvku z FKSP těhotné zaměstnankyni Abstrakt Paní C. si stěžovala, že poté, co otěhotněla a z důvodu rizikového těhotenství

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský I. Při hodnocení trvání nároku na příspěvek na živobytí je orgán pomoci v hmotné nouzi povinen postupovat v souladu se zásadou co nejmenšího zatěžování dotčených osob. II. III. IV. Pokud má orgán pomoci

Více

ústně, telefonicky, elektronickou poštou. Nejčastěji se jednalo o žádosti o informace týkající se:

ústně, telefonicky, elektronickou poštou. Nejčastěji se jednalo o žádosti o informace týkající se: Výroční zpráva za rok 4 o činnosti Úřadu práce České republiky v oblasti poskytování informací podle zákona č. /999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Výroční zpráva za

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření V Brně dne 31. srpna 2011 Sp. zn.: 71/2011/DIS/JKV Abstrakt: Průběžná zpráva o výsledku šetření státní příspěvek ke stavebnímu spoření pro cizí státní příslušníky Pan X., občan Slovenské republiky dlouhodobě

Více

Antidiskriminační právo V kostce. Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová

Antidiskriminační právo V kostce. Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová Antidiskriminační právo V kostce Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová Brno, KVOP, 10. 12. 2013 Věděli jste, že? 56 % osob si myslí, že v ČR je dosti rozšířená diskriminace z důvodu národnosti

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace, Liberec 3, 460 01 Pokyn ředitelky školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 5/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE ZÁPIS DO 1. TŘÍDY Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZŠ a MŠ S5/0044/2013 A.1.4 A10 Vypracovala: Schválila: Ing.

Více

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková

Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková Co je přímá a nepřímá diskriminace a jaká jsou specifika zdravotního postižení? Kde jsou reálné hranice

Více

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 435/07 V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014 Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 3/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.2.2014 Směrnice

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy. Výjimky z principu rovného zacházení ve veřejné správě

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy. Výjimky z principu rovného zacházení ve veřejné správě Výjimky z principu rovného zacházení ve veřejné správě Kryštof Kozák, Kateřina Kozáková Tato kapitola si klade za cíl ukázat, že z obecného požadavku na rovné zacházení existuje řada výjimek, které umožňují

Více

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759 Informace Základní informace, které je škola v souladu s dikcí zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů povinna zveřejňovat, budou veřejnosti zpřístupněny: - na nástěnce vedle ředitelny - na

Více

Zpráva o výsledku šetření

Zpráva o výsledku šetření V Brně dne 20. května 2011 Sp. zn.: 5108/2010/VOP/MV Zpráva o výsledku šetření A - Obsah podnětu Kanceláři veřejného ochránce práv byl dne 21. 10. 2010 doručen podnět paní I. K., rozené L.-ové (dále také

Více

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy Aplikace mezinárodního právního rámce v České republice a zákaz diskriminace Diskriminace osob se zdravotním postižením Jana Humečková Ve sdělovacích prostředcích se v současné době stále více mluví o

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 č.j.: Vypracoval: Schválil: SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 7Ř/2014/JUV Mgr. Jaroslav Minařík,

Více

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola 38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5 č.j. 81/05/2015 Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vypracovala: Mgr. Bušková Věra Schválila: Mgr. Bušková Věra Vydáno dne:

Více

Závěrečné stanovisko s návrhem opatření k nápravě

Závěrečné stanovisko s návrhem opatření k nápravě V Brně dne 21. srpna 2014 Sp. zn.: 5727/2013/VOP/JB Závěrečné stanovisko s návrhem opatření k nápravě ve věci pana L.G. ml. A - Závěry šetření Dne 9. 6. 2014 jsem vydala zprávu o šetření 1 ve věci podnětu

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Směrnice pro poskytování informací Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je umístěna

Více

Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra

Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra konference Autismus v kontextu občana, rodiny a společnosti 15. dubna 2015 Petr Polák, Oddělení rovného zacházení,

Více

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o.

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o. Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze,, IČ: Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala

Více

USNESENÍ. takto: Odůvodnění: I. Průběh řízení

USNESENÍ. takto: Odůvodnění: I. Průběh řízení 9 Azs 7/2013-20 USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobců: a) K. T., b) nezl.

Více

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Tato směrnice ruší všechny předcházející

Více

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím Dětský domov, Nepomuk Nepomuk 278 335 01 Nepomuk Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím Struktura informací, zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem, umožňujícím

Více

Českou republikou Ministerstvem obrany, IČ 60162694, se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6, zast. ministryní JUDr. Vlastou Parkanovou,

Českou republikou Ministerstvem obrany, IČ 60162694, se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6, zast. ministryní JUDr. Vlastou Parkanovou, Č. j.: R045/2008/02-11562/2008/310-Hr V Brně dne 30. června 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.2.2008 Českou republikou Ministerstvem obrany, IČ 60162694, se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha

Více

Čl. 1 Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Čl. 2 Kdo může podat stížnost

Čl. 1 Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Čl. 2 Kdo může podat stížnost Vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností Poskytovatel: Město Raspenava, název zařízení: Sociální služby, Frýdlantská 532, Raspenava druh služby: Pečovatelská služba Čl. 1 Stížnost na kvalitu

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace směrnice č. 4/2008 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření Jestliže příjemce důchodu řádně splnil svou ohlašovací povinnost a přeplatek důchodu následně vznikl na základě zavinění ČSSZ (průtahy v řízení o odnětí dávky), nemá ČSSZ právo na vrácení přeplatku, který

Více

Diskriminace v oblasti přístupu k zaměstnání a samotném zaměstnání - využití mediace v těchto konfliktech

Diskriminace v oblasti přístupu k zaměstnání a samotném zaměstnání - využití mediace v těchto konfliktech Diskriminace v oblasti přístupu k zaměstnání a samotném zaměstnání - využití mediace v těchto konfliktech Michal Hubálek V poslední době bylo před soudy projednáváno několik případů s diskriminačním prvkem

Více

Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci

Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci Marína Urbániková (KVOP) 1. července 2015. Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Příjemce a realizátor projektu

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle 5, odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1. Název Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, okres

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 150/2013-20 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Dagmar

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. č. j. 4 Ao 1/2007-43 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: N.

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ

Více