Zpráva o šetření. kritéria přijetí dětí k předškolnímu vzdělání v mateřské škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o šetření. kritéria přijetí dětí k předškolnímu vzdělání v mateřské škole"

Transkript

1 V Brně dne 14. prosince 2010 Sp. zn.: 111/2010/DIS/LO Zpráva o šetření kritéria přijetí dětí k předškolnímu vzdělání v mateřské škole Abstrakt Paní Š. se obrátila na Kancelář veřejného ochránce práv se stížností na rozhodnutí ředitelky mateřské školy, která odmítla přijmout její dceru ke vzdělávání z důvodu nesplnění kritéria, podle něhož musí být oba rodiče přijímaného dítěte zaměstnáni. Ochránce provedl šetření a dospěl k závěru, že nepřijetí dítěte s odůvodněním, že je rodič (matka) na rodičovské (mateřské) dovolené, je diskriminační z důvodu pohlaví, resp. rodičovství. Kromě toho se ukázalo, že ředitelka o odvolání nerozhodla v souladu s právními předpisy. Summary Mrs. Š. addressed The Office of the public defender of rights with a complaint of the decision of the kindergarten headmistress who refused to accept her daughter on the ground of non-fulfilling the criterion according to which both parents of a child being accepted are supposed to be employed. The defender conducted an investigation and came to the conclusion the non-admission of a child because of the fact the parent (mother) is on the parental (maternity) leave is discriminatory on the ground of sex/parenthood. Besides this, it was found the headmistress did not proceed in coherence with the legal norms. A. Obsah podnětu Stěžovatelka, paní Š., se obrátila na veřejného ochránce práv dne 12. května Dotazuje se, zda je rozhodnutí ředitelky Základní školy a mateřské školy S. v P. ze dne , jímž byla odmítnuta žádost o přijetí její dcery ke vzdělávání, v souladu s principem rovného zacházení. Její dcera nebyla přijata z důvodu nesplnění kritéria, podle něhož musí být oba rodiče přijímaného dítěte zaměstnáni. Stěžovatelka k podnětu doložila rozhodnutí o nepřijetí nezletilé dcery T.Š. a pravidla, která jsou při rozhodování ředitelky používána ( Vysvětlivky k žádosti a vybraná ustanovení z právní úpravy předškolního vzdělávání, dále jen Vysvětlivky ). Dotazuje se, zda bylo jednání ředitelky při rozhodování v rozporu se zákazem diskriminace. Ředitelka školy v rozhodnutí uvádí, že důvodem nepřijetí je nesplnění všech potřebných kritérií ve Vysvětlivkách, konkrétně tím, že je matka dítěte v době přijímacího procesu s dalším dítětem na mateřské dovolené. Proti rozhodnutí ředitelky podala stěžovatelka odvolání, o němž rozhodla opět ředitelka školy. Samotné odvolání i odpověď na ně stěžovatelka dokládá ve svém podnětu. B. Skutková zjištění Zahájil jsem šetření, jehož cílem bylo zjištění, zda v daném případě může docházet k diskriminaci, jakož i zjištění, zda ředitelka rozhodla v souladu s právními

2 předpisy o odvolání. Prostřednictvím komunikace se stěžovatelkou bylo zjištěno, že její dcera bude vzdělávána v jiné mateřské škole. Stěžovatelka přesto požaduje namítanou situaci prošetřit, neboť se domnívá, že nejde o ojedinělou situaci. Vzhledem k narůstajícímu počtu podnětů ochránci směřujícímu k dané otázce lze s uvedeným souhlasit. Ředitelka mateřské školy byla dotázána na okolnosti, které ji vedly k rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání v případě dcery stěžovatelky. Byla dotázána i na některé další okolnosti přijímání dětí stanovené ve Vysvětlivkách. Zjistil jsem následující skutečnosti. Vzhledem k tomu, že stěžovatelka doplnila k podnětu rozhodnutí ředitelky o nepřijetí ke vzdělávání, odvolání stěžovatelky proti němu, jakož i rozhodnutí o odvolání, jsem sledoval vedle věcné stránky rozhodování i procesní postup ředitelky. Dotázal jsem se, proč ředitelka v rozhodnutí nepoučila paní Š. o možnostech podání opravného prostředku, jakož i proč bylo o odvolání rozhodnuto opět ředitelkou. Ředitelka v odpovědi uvádí, že důvodem těchto okolností byl další vývoj situace: paní Š. dostala podle tvrzení ředitelky dodatečnou informaci, že vlivem častého stěhování jiných dětí může být její dcera přijata dodatečně. Tak se sice stalo, ale paní Š. mezitím požádala o přijetí dcery v jiné škole. Okolnost nemá vliv na hodnocení postupu ředitelky. Ředitelka zdůrazňuje, že není její povinností za každou cenu zajistit přijetí dítěte a že je plně v její pravomoci rozhodnout, které děti v případě nedostatku míst nepřijme. Namítání diskriminace považuje za neadekvátní: ve svém postupu ji neshledává. Na dotaz, z jakého důvodu ředitelka při rozhodování sleduje status (zaměstnání) rodičů, bylo odpovězeno, že ke dni rozhodnutí byla již školka obsazena dětmi splňujícími všechna kritéria. Ředitelka tedy rozhoduje na základě zmíněných kritérií. Z její odpovědi vyplývá, že trvá na splnění všech podmínek stanovených Vysvětlivkami, aniž by dále zdůvodnila, proč vybrala právě tato kritéria. Dotaz směřoval zejména k odůvodnění požadovaného kritéria zaměstnání rodičů dítěte. Ředitelka vychází z okolnosti, že tito rodiče rozhodně potřebují zajistit dítě v době svého zaměstnání. Zdůrazňuje dále, že jde jen o jedno z hledisek přijetí. To je tvrzení rozporné s odpovědí na předchozí otázku, kde ředitelka vychází z předpokladu zcela legitimního odmítnutí dítěte, které nesplňuje všechna kritéria beze zbytku. Zaměstnání rodičů tak není vedlejším kritériem, když uvážíme, že je vyžadováno naplnění všech kritérií bez výjimky. 1 Ředitelka bere dle svého tvrzení do úvahy i okolnost, zda žádá o vzdělávání dítěte matka samoživitelka. Podle ředitelky nemá na rozhodování o přijetí vliv v žádném ohledu zřizovatel. 1. Rovný přístup ke vzdělání C. Právní hodnocení Stěžovatelka namítá diskriminaci v přístupu ke vzdělání. Nerovné zacházení v přístupu ke vzdělání zakazuje jak ustanovení 1 odst. 1 písm. i) zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (dále jen antidiskriminační zákon ), tak zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 1 Ředitelka v odůvodnění rozhodnutí uvádí, že matka dítěte je na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem, čímž nesplňuje podmínky (roz. všechny podmínky) k přijetí ke vzdělávání do mateřské školy. 2

3 a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon ), a to ustanovením 2 odst. 1 písm. a). Práva zajištěná Listinou základních práv a svobod (dále jen Listina ) se stanovují všem bez rozdílu, přičemž jedním z nich je i právo na vzdělání. 2 Zákaz diskriminace v přístupu ke vzdělání dále stanoví Úmluva o právech dítěte, 3 jakož i Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. 4 a) Antidiskriminační zákon Kritérium Vysvětlivek, podle něhož mají být přednostně vzdělávány děti, jejichž rodiče jsou oba zaměstnáni, v důsledku znevýhodní uchazeče (uchazečky), kteří pečují doma o mladší dítě. Takto formulované pravidlo by mohlo mít na status rodičovství nepřímý dopad, 5 nicméně ředitelka odůvodnila své konkrétní rozhodnutí, jež stěžovatelka napadá, přímo rodičovskou dovolenou matky (paní Š. je na rodičovské dovolené s dalším dítětem). Pokud ředitelka odmítla vzdělávat T.Š. na základě rodičovské dovolené její matky, jde o přímo diskriminační jednání pro rodičovství (pohlaví), neboť některý z rodičů nutně v daném věku sourozence nezletilé čerpá rodičovskou dovolenou a nelze dítě za tuto okolnost znevýhodnit. Antidiskriminační zákon uvádí důvody zakázaného rozlišování v ustanovení 3 odst. 2. Diskriminací se rozumí i odepření přístupu ke vzdělání, pokud je založeno na některém ze zákonem jmenovaných důvodů. 6 Jedním z těchto důvodů je pohlaví. Pokud ředitel znevýhodní dítě matky, která čerpá mateřskou 7 dovolenou s dalším dítětem, jedná se o nepřípustné znevýhodnění založené na pohlaví. Podle ustanovení 2 odst. 4 antidiskriminačního zákona se za diskriminaci podle pohlaví považuje také diskriminace na základě rodičovství mateřství nebo otcovství. Nezáleží na okolnosti, že je požadavek zaměstnání stanoven pro rodiče přijímaného dítěte. V důsledku tím mohou být diskriminovány také děti, jak konstatoval v obdobném případě Soudní dvůr Evropské unie. 8 Podle Úmluvy o právech dítěte nesmí být dítě znevýhodněno pro postavení rodičů (čl. 2 odst. 1). Pokud je rozhodnutí o nepřijetí do školky založeno na kritériu, zda dítě pochází z rodiny s dalšími dětmi, nelze než konstatovat, že jde o neoprávněný zásah do jeho práva na vzdělání. Okolnost, zda dítě má nebo nemá sourozence (o něhož rodiče pečují), nemůže být důvodem pro poskytování, resp. neposkytování vzdělání dítěti. Nerovné zacházení by mohlo být oprávněné, pokud je odůvodněno legitimním cílem, k jehož dosažení vedou přiměřené a nezbytné prostředky. 9 V namítaném 2 Čl. 1 ve spojení s čl. 3 odst. 1 Listiny a ve spojení s čl. 31 odst. 1 Listiny. 3 Sdělení č. 104/1991 Sb. Federálního ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy o právech dítěte, čl. 2 bod 1 Úmluvy ve spojení s čl. 28 Úmluvy. 4 Sdělení č. 209/1992 Sb. Federálního ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, ve spojení čl. 14 Úmluvy a čl. 2 Dodatkového protokolu. 5 Mateřská a rodičovská dovolená jsou součástí pracovního poměru, logické by tedy spíše bylo neuvádět zaměstnání rodičů a čerpání dovolené jako protiklady. 6 Těmi jsou rasa, etnikum či národnost, věk, pohlaví, sexuální orientace, zdravotní postižení a víra, náboženství či světový názor. 7 Resp. rodičovskou dovolenou. V kritériích se uvádí, že upřednostněny budou děti zaměstnaných rodičů. Samotné rozhodnutí ředitelky je ale založeno na skutečnosti, že matka dítěte je na mateřské dovolené. Ředitelka tím dovozuje, že není splněno kritérium zaměstnání obou rodičů. Obě kategorie jsou mírně odlišné. 8 Rozsudek ve věci Coleman C-303/06 ze dne , v němž soud dovodil, že za diskriminaci z důvodu zdravotního postižení, které je zakázaným rozlišujícím důvodem podobně jako věk, lze považovat také rozdílné zacházení s rodičem postiženého dítěte, pokud je motivem tohoto zacházení právě zdravotní postižení. 9 Nejpřísnější režim váže v souladu s antidiskriminačním zákonem rozdílné zacházení z důvodu rasy, etnika nebo národnosti (rozdílné zacházení zde nelze odůvodnit ani legitimním cílem), a dále ostatní zákonem zakázané 3

4 jednání nelze shledat naplnění uvedené výjimky ze zákazu diskriminace. Ředitelka hodnotí přednostní přijímání dětí zaměstnaných rodičů jako oprávněné, protože podle jejího soudu právě tito rodiče potřebují služby školky více než rodiče nezaměstnaní, např. pečující o další dítě. I kdybychom uvedený motiv posoudili jako legitimní cíl, který by ospravedlnil rozdílné zacházení, nelze dospět k závěru, že je takové jednání nezbytné. Přístup ke vzdělání je právem každého dítěte 10 a nesmí být odvozeno od postavení či rodinné situace jeho rodičů. Ředitel nebo ředitelka školy mají prostor pro uvážení, které dítě přijmou ke vzdělání ve škole. Jsou přitom ale vázáni zákazem diskriminace. Ředitel není oprávněn rozhodnout, koho upřednostní, aniž by sledoval princip rovného zacházení. Nelze souhlasit s tvrzením, že je zcela na jeho úvaze, které děti při naplněné kapacitě školky odmítne, ani s tvrzením, že nemusí zajistit vzdělávání každého dítěte za každou cenu. Ne vždy lze uspokojit poptávku všech rodičů, ale kritéria přijetí dětí musí být volena s ohledem na zásadu rovného zacházení. Přednostní přijímání dětí, jejichž rodiče jsou (oba) zaměstnáni, zakládá neoprávněné znevýhodnění některých dětí, které jsou zcela závislé na postavení rodičů. Navíc nelze popřít, že nezaměstnanost byť jednoho z rodičů může být zapříčiněna řadou více či méně objektivních faktorů. 11 b) Školský zákon Vzdělání je dlouhodobý proces. Stát je poskytovatelem předškolního vzdělávání, 12 které je chápáno jako nedílná součást vzdělávacího systému. Přístup dítěte k předškolnímu vzdělávání proto podléhá zákazu diskriminace. Oproti antidiskriminačnímu zákonu upravuje školský zákon další zakázané důvody v ustanovení 2 odst. 1 písm. a). 13 Zvýhodnění dítěte nezaměstnaných rodičů by bylo možno vnímat jako významné pro posouzení otázky diskriminace z důvodu sociálního postavení dítěte, nikoli ale důvodů uvedených školským zákonem. Uvádí se zde pouze zákaz rozlišování na základě sociálního původu: ten ale nelze v daném případě kvalifikovat jako relevantní diskriminační důvod. Nelze jednoznačně tvrdit, že okolnost, zda jsou rodiče dětí v okamžiku přijímání ke vzdělávání v mateřské škole zaměstnáni či nikoliv, podmiňuje sociální původ dítěte. Sociální původ je kategorie neměnného charakteru, podobně jako ostatní diskriminační důvody. 14 Je dlouhodobá, nezměnitelná. Naproti tomu okolnost, zda je rodič dítěte v konkrétním okamžiku v zaměstnaneckém poměru, je situací silně variabilní a momentální. Mohli bychom uvažovat, že ke zvýhodnění dětí pracujících rodičů dochází na základě důvody lze ospravedlnit výše uvedeným způsobem. Toto vyjmutí ze zákazu rozdílného zacházení je bezpochyby možno použít i v případě zakázaných důvodů stanovených speciálním předpisem, zde školským zákonem. 10 Podle ustanovení 21 odst. 1 písm. a) školského zákona mají žáci právo na vzdělávání a školské služby. 11 Podobně se také jeví jako problematické, pokud paní ředitelka přijímá přednostně děti, jejichž sourozenci jsou již ve školce vzděláváni. V důsledku tak mohou být znevýhodněny děti, které nemají sourozence v uvedené škole, popř. nemají sourozence vůbec. 12 Právo na vzdělání je svou povahou právem sociálním, jejichž naplnění s sebou nese pozitivní závazek státu. To znamená, že stát je musí nejen respektovat a chránit, ale také aktivně naplňovat. Boučková, P.: Rovnost a sociální práva, Auditorium, Praha 2009, s. 25 a Explicitně uvedenými zakázanými důvody jsou rasa, barva pleti, pohlaví, jazyk, víra, náboženství, národnost, etnický nebo sociální původ, majetek, rod a zdravotní stav. 14 Diskriminační důvody, tj. důvody, na základě kterých je zakázáno jednat rozdílně ve vymezených oblastech, jsou typické svou neměnností (sexuální orientace, postižení, věk, národnost či rasa), popř. sice možností změny, ale s výhradou (víra či náboženství): nositel takového znaku si povětšinou nemůže zvolit, zda jeho nositelem chce, nebo nechce být. Status zaměstnanosti může sice být značně ovlivněn objektivními, na uchazeči o práci nezměnitelnými faktory, ale chybí v něm prvek trvalosti. 4

5 aktuálního sociálního postavení či statusu, nikoli ale sociálního původu. 15 Sociální postavení ovšem není zakázaným důvodem ani podle Listiny, ani školského zákona nebo antidiskriminačního zákona. 2. Odvolání proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí ke vzdělávání Stěžovatelka v podkladech doložila kromě kritérií rozhodování také rozhodnutí ředitelky o nepřijetí své dcery ke vzdělávání, odvolání proti tomuto rozhodnutí, jakož i rozhodnutí o podaném odvolání. Ačkoli stěžovatelka původně nenamítala procesní postup ředitelky, na dotaz, zda má zájem o to, aby byla zjišťována oprávněnost postupu ředitelky, odpověděla kladně. Dotázal jsem se dále ředitelky, z jakého důvodu nepoučila stěžovatelku o možnostech podání opravného prostředku. Jde o povinnost, kterou rozhodujícímu subjektu ukládá zákon. Na rozhodnutí ředitele o přijetí (nepřijetí) k předškolnímu vzdělávání (ustanovení 165 odst. 2 písm. b) ve spojení s ustanovením 34 školského zákona) se vztahuje správní řád. 16 Součástí rozhodnutí proto musí být poučení o podání opravných prostředků. Tuto povinnost ukládá rozhodujícímu subjektu ustanovení 67 a 68 správního řádu. Jelikož rozhodnutí ředitelky školy (kopii stěžovatelka přiložila k podnětu) neobsahuje poučení o opravných prostředcích, lze uzavřít, že je rozhodnutí v tomto smyslu vadné. Ředitelka neuvádí konkrétně, proč stěžovatelka nedostala poučení. Pouze odkazuje na další vývoj situace, kdy podle svých slov následně stěžovatelku ústně ujistila, že volná místa ve školce se pravděpodobně ještě objeví, a tudíž bude moci dceru paní Š. přijmout. Stěžovatelka ovšem nakonec zvolila jinou školku. Dále spatřuji pochybení ve skutečnosti, že přestože se stěžovatelka proti původnímu rozhodnutí odvolala, ředitelka znovu rozhodla sama o odvolání (nevyhověla mu). Správní řád umožňuje subjektu rozhodnout o odvolání pouze tehdy, pokud je odvolání vyhověno (ustanovení 87 správního řádu). V opačném případě, což splňuje sledovaná situace, je rozhodující subjekt ve smyslu ustanovení 88 správního řádu povinen předat rozhodnutí o odvolání nadřízenému orgánu. Podle ustanovení 183 odst. 3 školského zákona je tímto orgánem krajský úřad. Jelikož ředitelka nevyhověla odvolání podanému stěžovatelkou, měla je postoupit krajskému úřadu. 15 Sociální původ představuje děděný sociální status projevující se příslušností ke kastě nebo podobnému systému dědičného statusu, vlastnictvím majetku nebo příslušností k určité sociální vrstvě (např. bezdomovci). Viz Commitee on Economic, Cultural and Social Rights: General Comment No. 20, s. 7, 8, 11. Dostupný na webové stránce: 16 Zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení 183 odst. 1 školského zákona platí, že nestanoví-li školský zákon jinak, použije se na rozhodování o právech a povinnostech správní řád. Následující ustanovení (odst. 2) sice zapovídá aplikaci použití správního řádu pro rozhodování ředitele o přijetí k předškolnímu vzdělávání (ustanovení 165 odst. 2 písm. b) ve spojení s ustanovením 34 školského zákona), nicméně uvedené bylo přijato za účinnosti předcházejícího správního řádu, tj. zákona č. 65/1965 Sb.). Podle ustanovení 1 odst. 2 aktuálního správního řádu ovšem platí, že nestanoví-li zvláštní zákon odchylný postup, použije se správní řád. Školský zákon odchylný postup nestanoví. Proto je třeba použít správní řád i na rozhodování ředitele o přijetí do mateřské školy. Podobný výklad také uvádí ministerstvo školství: 5

6 D. Závěr Na základě výše uvedeného a s ohledem na nedostatečné odůvodnění kritérií přijímání dětí do mateřských škol ředitelkou Základní školy a mateřské školy S. v P. jsem dospěl k následujícím závěrům: Nepřijetí dítěte ke vzdělávání ředitelkou školy s odůvodněním, že je rodič (matka) na rodičovské (mateřské) dovolené, je diskriminační z důvodu pohlaví, resp. rodičovství, na základě ustanovení 1 odst. 1 písm. i) ve spojení s ustanovením 2 odst. 3 a odst. 4, jakož i ustanovením 3 odst. 1 antidiskriminačního zákona. JUDr. Pavel V a r v a ř o v s k ý v. r. veřejný ochránce práv (zpráva je opatřena elektronickým podpisem) 6

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Kritéria pro přijímání do mateřských škol a rovné zacházení Jiří Šamánek, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Obsah Obecně k předškolnímu

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života

Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života Jana Kvasnicová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv Obsah Flexibilní zaměstnávání Možnosti

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová DISKRIMINACE ANEB COOL JE NEDISKRIMINOVAT ?...co to znamená diskriminace?

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

Zpráva o šetření. vyloučení přístupu dětí mladších dvanácti let do provozoven M.

Zpráva o šetření. vyloučení přístupu dětí mladších dvanácti let do provozoven M. V Brně dne 24. listopadu 2010 Sp. zn.: 69/2010/DIS/LO Zpráva o šetření vyloučení přístupu dětí mladších dvanácti let do provozoven M. Abstrakt Manželé Z. si stěžovali na jednání ze strany obchodní sítě

Více

OBSAH. Seznam zkratek... XV Autoři jednotlivých pasáží... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIX Předmluva... XXII

OBSAH. Seznam zkratek... XV Autoři jednotlivých pasáží... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIX Předmluva... XXII OBSAH Seznam zkratek................................................ XV Autoři jednotlivých pasáží...................................... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Zpráva o šetření. nepřijetí do zaměstnání z důvodu rodičovství. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. nepřijetí do zaměstnání z důvodu rodičovství. A. Obsah podnětu I. V rámci pracovního pohovoru zaměstnavatel nesmí uchazečům a uchazečkám o zaměstnání pokládat dotazy týkající se rodičovství a péče o děti. Takové jednání je možné kvalifikovat jako obtěžování, které

Více

Rovnost v odměňování právo versus praxe. Mgr. Veronika Bazalová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv

Rovnost v odměňování právo versus praxe. Mgr. Veronika Bazalová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv Rovnost v odměňování právo versus praxe Mgr. Veronika Bazalová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv Co je to rovnost? nedosažitelný ideál, ale zároveň hodnota, která se stala právním

Více

Zpráva o šetření. Namítání diskriminace v přístupu ke vzdělání na ZŠ a MŠ XXX

Zpráva o šetření. Namítání diskriminace v přístupu ke vzdělání na ZŠ a MŠ XXX V Brně dne 23. listopadu 2011 Sp. zn.: 3/2011/DIS/LO Zpráva o šetření Namítání diskriminace v přístupu ke vzdělání na ZŠ a MŠ XXX Abstrakt Paní A.B. se obrátila na veřejného ochránce práv se stížností

Více

Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější?

Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější? Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější? Maxim Tomoszek, Právnická fakulta UP 1. Otázky k diskusi Co je to diskriminace? Proč potřebujeme rovnost? Proč má být diskriminace

Více

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. Mateřská škola Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. Mateřská škola Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360 Ředitelka MŠ v souladu s ustanovením 34 odst. zákona č. 56/004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhlašuje zápis do Mateřské školy

Více

Zpráva o šetření. všeobecné podmínky pojišťovny C., vylučující z pojištění definovaný okruh zdravotních poruch

Zpráva o šetření. všeobecné podmínky pojišťovny C., vylučující z pojištění definovaný okruh zdravotních poruch V Brně dne 24. června 2011 Sp. zn.: 29/2011/DIS/AHŘ Zpráva o šetření všeobecné podmínky pojišťovny C., vylučující z pojištění definovaný okruh zdravotních poruch Abstrakt Pan X. si stěžoval na pojistné

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 1 Ads 10/2003-86 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Petra Příhody

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

Společná zpráva Evropské komise o uplatňování antidiskriminačních směrnic

Společná zpráva Evropské komise o uplatňování antidiskriminačních směrnic Společná zpráva Evropské komise o uplatňování antidiskriminačních směrnic Petr Polák, Kancelář veřejného ochránce práv Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv O které směrnice

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu Směrnice č. 5/14 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Poskytování informací Vypracoval: Mgr. Nella Slavíková Pedagogická rada projednala dne 22. ledna 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne 1. února

Více

Instituce a organizace, které se v ČR zabývají ochranou práv osob se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová,

Instituce a organizace, které se v ČR zabývají ochranou práv osob se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová, Instituce a organizace, které se v ČR zabývají ochranou práv osob se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová, 31. 5. 2012 Obsah Působnost a činnost ochránce Ochránce jako antidiskriminační místo Antidiskriminační

Více

3 Ads 102/ Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem

3 Ads 102/ Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem www.iudictum.cz Exportováno: 7. 2. 2017, 09:46 3 Ads 102/2006 - Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem 28. 2. 2007, Nejvyšší

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

Monitoring soudních rozhodnutí

Monitoring soudních rozhodnutí Monitoring soudních rozhodnutí Konference Diskriminace v ČR: oběť diskriminace a její překážky v přístupu ke spravedlnosti 1. července 2015, Brno Jiří Šamánek Kancelář veřejného ochránce práv Příjemce

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 31. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j. 28/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 19.

Více

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová DISKRIMINACE Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová Rok : 2013 Obsah prezentace : Teoretická část Možné setkání s diskriminací Ochrana a obrana proti diskriminaci Všeobecná deklarace lidských práv Lidská práva

Více

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Právní výklad k zákonnému zmocnění odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra K obecně závazné vyhlášce o vymezení školských obvodů spádové základní školy a školských obvodů spádové mateřské

Více

Zpráva o šetření. ve věci neuzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu

Zpráva o šetření. ve věci neuzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu V případě, že město chce některé byty ve svém majetku vymezit jako byty startovací pro mladé osoby, je nutné, aby to bylo předem stanoveno v transparentních pravidlech. Pokud nejsou byty předem jasně vymezeny

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy:

VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy: Č.j.: 30/2014 VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy: Mateřské školy podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Poznámka. Obsah Celex č. Ustanovení (část,, odst., písm., apod. ) Ustanovení (část,, odst., písm., apod.) slučitelnosti. 1 odst.

Poznámka. Obsah Celex č. Ustanovení (část,, odst., písm., apod. ) Ustanovení (část,, odst., písm., apod.) slučitelnosti. 1 odst. Srovnávací tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Ustanovení Celex č. Ustanovení 1 odst. 4 až 10

Více

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI:

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI: VĚKOVÁ DISKRIMINACE Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a právech a dále v čl. 3 že: Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického

Více

Přílohy. Příloha 1 Počet uchazečů o zaměstnání v České republice k 31.12, rozděleno dle věku (počet v tisících, zaokrouhleno) Kalendářní rok

Přílohy. Příloha 1 Počet uchazečů o zaměstnání v České republice k 31.12, rozděleno dle věku (počet v tisících, zaokrouhleno) Kalendářní rok Přílohy Příloha 1 Počet uchazečů o zaměstnání v České republice k 31.12, rozděleno dle věku (počet v tisících, zaokrouhleno) Kalendářní rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Věk uchazeče Do

Více

Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání

Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání V Brně dne 9. října 2012 Sp. zn.: 166/2010/DIS/JŠK Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání Úvod Doporučení veřejného ochránce práv

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce

ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce ZÁKON ze dne 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce Čl. I Zákon č.

Více

Diskriminace ve školství vybrané problémy

Diskriminace ve školství vybrané problémy Diskriminace ve školství vybrané problémy konference Inkluze dětí se znevýhodněním do školního stavovaní a školních družin 14. října 2015 Mgr. et Mgr. Barbora Němcová Mgr. Ivana Šilhánková Formy diskriminace

Více

Směrnice k poskytování informací vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb.

Směrnice k poskytování informací vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Směrnice k poskytování informací vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. Název: Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Právní forma: příspěvková organizace

Více

V l á d n í n á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce. Čl. I

V l á d n í n á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce. Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku

Více

Zpráva o šetření. vyloučení přístupu dětí mladších dvanácti let do provozoven M., s. r. o.

Zpráva o šetření. vyloučení přístupu dětí mladších dvanácti let do provozoven M., s. r. o. V Brně dne 9. srpna 2011 Sp. zn.: 136/2011/DIS/AHŘ Zpráva o šetření vyloučení přístupu dětí mladších dvanácti let do provozoven M., s. r. o. Abstrakt Ing. T. si stěžovala na diskriminační jednání ze strany

Více

Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Komenského 141, Hostivice tel: , IČ: Informace o škole

Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Komenského 141, Hostivice tel: , IČ: Informace o škole Informace o škole 1. Údaje o jmenování ředitelky školy do funkce V souladu s dikcí 166 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, na základě výsledku konkurzního řízení, jmenoval Krajský úřad dne 1. 1.

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Pokud o dávky pomoci v hmotné nouzi požádá osoba v důsledku podstatné ztráty příjmu či jeho části (např. příjmu z výdělečné činnosti, podpory v nezaměstnanosti, rodičovského příspěvku), nebere orgán pomoci

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice se sídlem Široká 42, 664 91 Ivančice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: S 717 /Ma- 2011 Vypracovala: Schválila: PaedDr.

Více

ŘEDITELKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, V.V.I. PROF. EVA SEMOTANOVÁ, DRSC. ROZHODNUTÍ

ŘEDITELKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, V.V.I. PROF. EVA SEMOTANOVÁ, DRSC. ROZHODNUTÍ ŘEDITELKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, V.V.I. PROF. EVA SEMOTANOVÁ, DRSC. V Praze dne 7. 12. 2015 č.j. HIU-758/2015 ROZHODNUTÍ Jako příslušný orgán ve smyslu ust. 16 odst. 3 ve spojení s ust. 20 odst. 5

Více

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna antidiskriminačního zákona. Čl. I

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna antidiskriminačního zákona. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Směrnice pro poskytování informací Zpracováno dne: 26.8.2013 Vypracoval: Helena Vaňková

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Mateřská škola Jinočany, příspěvková organizace Ke Školce 214, 252 25 Jinočany SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 46/2015 Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Více

VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL

VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 04/2008 VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL JSOU NA TRHU PRÁCE TRVALE ZNEVÝHODŇOVÁNY Týká se to především starších občanů, lidí se zdravotním handicapem,

Více

Pokyn k zajištění poskytování informací O 02/2010. Interní směrnice

Pokyn k zajištění poskytování informací O 02/2010. Interní směrnice Interní směrnice O 02/2010 Pokyn k zajištění poskytování informací Zpracoval: Ing. Petra Mansfeldová Dokument: IIVOS/ISM/58378 Schválil: Ing. Petra Mansfeldová, ředitelka školy Verze: 1.0 Platnost od:

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, Šafaříkova 9, příspěvková organizace POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Pokyn

Více

Zpráva o šetření. ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let

Zpráva o šetření. ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let V Brně dne 22. května 2012 Sp. zn.: 193/2011/DIS/JKV Zpráva o šetření ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let Abstrakt Na ochránce se obrátil pan J. V. se stížností na banku a poskytovatele

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

SMĚRNICE k přijímání žáků k základnímu vzdělávání, zápis do 1. třídy

SMĚRNICE k přijímání žáků k základnímu vzdělávání, zápis do 1. třídy Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 SMĚRNICE k přijímání žáků k základnímu vzdělávání, zápis do 1. třídy Vypracovala: Ing. Iva Šmrhová Schváleno: Pedagogickou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 20. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 20. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 20. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012 Mgr. Dagmar Pečenková, ředitelka školy

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 16. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 16/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 16. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 16/2012 Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice,, příspěvková organizace Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace, se sídlem 73949 Metylovice

Více

Jak se řekne disability ve vašem jazyce?

Jak se řekne disability ve vašem jazyce? Diskriminace na základě zdravotního postižení Prof.dr. Aart (A.C.) Hendriks Praha, 23. dubna 2015 (09:15-10:00) Aplikace právních předpisů EU o antidiskriminaci Jak se řekne disability ve vašem jazyce?

Více

Mateřská škola Srdíčko Říčany, příspěvková organizace, E. Beneše 204, , Říčany tel mobil.

Mateřská škola Srdíčko Říčany, příspěvková organizace, E. Beneše 204, , Říčany  tel mobil. Mateřská škola Srdíčko Říčany, příspěvková organizace Směrnice pro poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. Č.j.: MŠS DKŠ 9/12 Účinnost od: 6. 6. 2012 Spisový znak: 1.5 Skartační znak: A 10 Směrnice

Více

56. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

56. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace se sídlem Bosonožské nám. 44, 642 00 Brno Č.j.: Vypracoval: Schválil: 56. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T.G.Masaryka, Uherské Hradiště Mařatice, 1.máje 55, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 13. SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Pedagogická rada projednala

Více

SMĚRNICE k přijímání žáků k základnímu vzdělávání, zápis do 1. třídy

SMĚRNICE k přijímání žáků k základnímu vzdělávání, zápis do 1. třídy Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 SMĚRNICE k přijímání žáků k základnímu vzdělávání, zápis do 1. třídy Organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 134/2012-23 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana

Více

Směrnice a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Směrnice a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace Čj.: ŘMŠ/54/2015 Směrnice a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Vydává: Schválila: Mateřská škola Ostrava,

Více

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová I. Dle zákona o regulaci reklamy je zakázána nejen reklama, jejíž zákaz je upraven v samotném zákoně o regulaci reklamy, ale také veškerá reklama, jejíž protizákonnost vyplývá z jiných právních předpisů.

Více

Slaďování a rovné příležitosti pohledem veřejné ochránkyně práv

Slaďování a rovné příležitosti pohledem veřejné ochránkyně práv Slaďování a rovné příležitosti pohledem veřejné ochránkyně práv Mgr. Zuzana Ondrůjová, právnička Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného

Více

VĚC: ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU NA POSKYTNUTÍ SOUDNÍ OCHRANY PROTI ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY K REGISTRACI

VĚC: ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU NA POSKYTNUTÍ SOUDNÍ OCHRANY PROTI ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY K REGISTRACI Krajský soud v Ostravě Havlíčkovo nábř. č. 34 728 81 Ostrava ID DS jhyaeqv ke sp. zn. 22A 122/2016 Praha, 1. 9. 2016 VĚC: ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU NA POSKYTNUTÍ SOUDNÍ OCHRANY PROTI ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem Hornická 43A/2679, 70200 Ostrava ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 28. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 169 /2012 Vypracoval: Schválil: Spisový znak, skartační znak: 2.1 A 5 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

Zpráva o šetření. ukončení pracovního poměru v souvislosti s činností pro odborovou organizaci

Zpráva o šetření. ukončení pracovního poměru v souvislosti s činností pro odborovou organizaci V Brně dne 21. června 2011 Sp. zn.: 96/2011/DIS/JKV Zpráva o šetření ukončení pracovního poměru v souvislosti s činností pro odborovou organizaci Abstrakt Paní F. si stěžovala na obtěžující chování svého

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 70/2007-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j. 4/2015 Vypracoval: Eva Nováková, ředitelka školy Schválil: Eva Nováková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 21. 9. 2015 Platnost ode

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014 Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 3/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.2.2014 Směrnice

Více

Obsah. Směrnice č. 6 Poskytování informací účinnost Od Ing. Katarína Hurychová Mgr. Karolína Ranglová

Obsah. Směrnice č. 6 Poskytování informací účinnost Od Ing. Katarína Hurychová Mgr. Karolína Ranglová Směrnice č. 6 Poskytování informací účinnost Od 1. 9. 2015 zpracoval Ing. Katarína Hurychová schválil Mgr. Karolína Ranglová Obsah Obecná ustanovení... 2 1. Žadatel... 2 2. Informace... 2 3. Zveřejnění

Více

Spory rodičů o volbu základní školy dítěte

Spory rodičů o volbu základní školy dítěte Spory rodičů o volbu základní školy dítěte Mgr. Veronika Kaiserová Vzdělání je zejména v dnešní době záležitostí, která je velmi podstatná pro budoucí směřování člověka. S rozšiřováním nabídky speciálních

Více

Zpráva o šetření. ve věci neuzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu

Zpráva o šetření. ve věci neuzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu V Brně dne 3. března 2011 Sp. zn.: 127/2010/DIS/JKV Zpráva o šetření ve věci neuzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu Abstrakt Paní D. se obrátila na Kancelář veřejného ochránce práv se stížností na

Více

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM SMĚRNICE č.2 O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM GYMNÁZIUM VODŇANY www.gymnaziumvodnany.cz Tel./fax 383 383 743, kancelar@gymnaziumvodnany.cz 1 GYMNÁZIUM VODŇANY Směrnice o svobodnému přístupu k informacím

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie U Světlé 36 594 23 Velké Meziříčí Velké Meziříčí 7. března 2013-1 - POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Směrnice: Č.j.: HŠaOAVM/115/2013 Vypracovala: Mgr.

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 6. prosince 2011 Sp. zn.: 6324/2011/VOP/JKV Závěrečné stanovisko k poskytování státního příspěvku ke stavebnímu spoření pro občany členských států Evropské unie A Závěry šetření Dne 31. srpna

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Výchovný ústav,dětský domov se školou, základní škola,střední škola a školní jídelna,místo66 ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 1108/07 Vypracoval: Schválil: Mgr.Miloš Dvořák,

Více

Zajištění svobodného přístupu k informacím

Zajištění svobodného přístupu k informacím Zajištění svobodného přístupu k informacím Vnitřní předpis 11/2014 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/1743/2014 Originál: Sekretariát Platnost

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 č.j.: Vypracoval: Schválil: SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 7Ř/2014/JUV Mgr. Jaroslav Minařík,

Více

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy Aplikace mezinárodního právního rámce v České republice a zákaz diskriminace Diskriminace osob se zdravotním postižením Jana Humečková Ve sdělovacích prostředcích se v současné době stále více mluví o

Více

Základní škola a mateřská škola Častolovice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Základní škola a mateřská škola Častolovice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Častolovice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 450/ 2014 26 /2014 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 1. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı

Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Štěpánská 15 120 00 Praha 2 V Praze dne 17. ledna 2012 Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı podle 110

Více

Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Mateřská škola Střelná, okres Vsetín Č.j.: 67/15 Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Obsah: Kritéria pro přijímání dětí Vydal: Schválila: Mateřská škola Střelná, okres

Více

Zpráva o šetření. ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let

Zpráva o šetření. ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let V Brně dne 4. března 2011 Sp. zn.: 149/2010/DIS/JKV Zpráva o šetření ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let Abstrakt Pan O. si stěžoval na postup jisté banky, která mu odmítla vydat

Více

Zpráva o šetření. Pojištění rodičů dítěte jako podmínka pro výplatu příspěvku z fondu prevence

Zpráva o šetření. Pojištění rodičů dítěte jako podmínka pro výplatu příspěvku z fondu prevence V Brně dne 16. listopadu 2012 Sp. zn.: 11/2012/DIS/JŠK Sp. zn.: 79/2012/DIS/JŠK Zpráva o šetření Pojištění rodičů dítěte jako podmínka pro výplatu příspěvku z fondu prevence Abstrakt Na ochránce se obrátilo

Více

Doporučení veřejného ochránce práv pro cenové rozlišování

Doporučení veřejného ochránce práv pro cenové rozlišování V Brně dne 23. srpna 2011 Sp. zn.: 158/2010/DIS/JKV Doporučení veřejného ochránce práv pro cenové rozlišování Stanovování rozdílných cen zboží a služeb je relativně běžné a sleduje nejrůznější cíle. S

Více

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření V Brně dne 31. srpna 2011 Sp. zn.: 71/2011/DIS/JKV Abstrakt: Průběžná zpráva o výsledku šetření státní příspěvek ke stavebnímu spoření pro cizí státní příslušníky Pan X., občan Slovenské republiky dlouhodobě

Více

Protokol o vyjádření k podkladům přijímacího řízení

Protokol o vyjádření k podkladům přijímacího řízení Mateřská škola Kladno, Studentská 3077,se sídlem: Studentská 3077, Kladno 272 04, tel : 312 268 310 č.j.../2016/ Kladno... Protokol o vyjádření k podkladům přijímacího řízení Ředitelka školy: V Kladně

Více

Číslo směrnice, číslo jednací 03/2012 171/2012. Rudolf Fiedler, ředitel školy

Číslo směrnice, číslo jednací 03/2012 171/2012. Rudolf Fiedler, ředitel školy Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vnitřní směrnice č. 03/2012 k přijímání dětí do mateřské školy a školní družiny Číslo směrnice, číslo jednací

Více

Čl. 1 Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Čl. 2 Kdo může podat stížnost

Čl. 1 Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Čl. 2 Kdo může podat stížnost Vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností Poskytovatel: Město Raspenava, název zařízení: Sociální služby, Frýdlantská 532, Raspenava druh služby: Pečovatelská služba Čl. 1 Stížnost na kvalitu

Více

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 435/07 V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 As 17/2004-55 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr.

Více

Zpráva o šetření. omezení přepravy cestujících s kočárkem. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. omezení přepravy cestujících s kočárkem. A. Obsah podnětu I. Cestující nastupující bez kočárku nemají při nastupování do vozidla přednost před cestujícími s kočárkem. Pokud by měl řidič dopravního prostředku právo rozhodnout, že cestující bez kočárku s dítětem

Více

Realizace zákona o svobodném přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Realizace zákona o svobodném přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Povinné informace Realizace zákona o svobodném přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Předmět úpravy Zveřejnění povinných informací je vydáno na základě pokynu

Více

Zpráva o šetření. neposkytnutí příspěvku z FKSP těhotné zaměstnankyni

Zpráva o šetření. neposkytnutí příspěvku z FKSP těhotné zaměstnankyni V Brně dne 20. ledna 2011 Sp. zn.: 117/2010/DIS/JKV Zpráva o šetření neposkytnutí příspěvku z FKSP těhotné zaměstnankyni Abstrakt Paní C. si stěžovala, že poté, co otěhotněla a z důvodu rizikového těhotenství

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský I. Při hodnocení trvání nároku na příspěvek na živobytí je orgán pomoci v hmotné nouzi povinen postupovat v souladu se zásadou co nejmenšího zatěžování dotčených osob. II. III. IV. Pokud má orgán pomoci

Více