Zpráva o šetření. kritéria přijetí dětí k předškolnímu vzdělání v mateřské škole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o šetření. kritéria přijetí dětí k předškolnímu vzdělání v mateřské škole"

Transkript

1 V Brně dne 14. prosince 2010 Sp. zn.: 111/2010/DIS/LO Zpráva o šetření kritéria přijetí dětí k předškolnímu vzdělání v mateřské škole Abstrakt Paní Š. se obrátila na Kancelář veřejného ochránce práv se stížností na rozhodnutí ředitelky mateřské školy, která odmítla přijmout její dceru ke vzdělávání z důvodu nesplnění kritéria, podle něhož musí být oba rodiče přijímaného dítěte zaměstnáni. Ochránce provedl šetření a dospěl k závěru, že nepřijetí dítěte s odůvodněním, že je rodič (matka) na rodičovské (mateřské) dovolené, je diskriminační z důvodu pohlaví, resp. rodičovství. Kromě toho se ukázalo, že ředitelka o odvolání nerozhodla v souladu s právními předpisy. Summary Mrs. Š. addressed The Office of the public defender of rights with a complaint of the decision of the kindergarten headmistress who refused to accept her daughter on the ground of non-fulfilling the criterion according to which both parents of a child being accepted are supposed to be employed. The defender conducted an investigation and came to the conclusion the non-admission of a child because of the fact the parent (mother) is on the parental (maternity) leave is discriminatory on the ground of sex/parenthood. Besides this, it was found the headmistress did not proceed in coherence with the legal norms. A. Obsah podnětu Stěžovatelka, paní Š., se obrátila na veřejného ochránce práv dne 12. května Dotazuje se, zda je rozhodnutí ředitelky Základní školy a mateřské školy S. v P. ze dne , jímž byla odmítnuta žádost o přijetí její dcery ke vzdělávání, v souladu s principem rovného zacházení. Její dcera nebyla přijata z důvodu nesplnění kritéria, podle něhož musí být oba rodiče přijímaného dítěte zaměstnáni. Stěžovatelka k podnětu doložila rozhodnutí o nepřijetí nezletilé dcery T.Š. a pravidla, která jsou při rozhodování ředitelky používána ( Vysvětlivky k žádosti a vybraná ustanovení z právní úpravy předškolního vzdělávání, dále jen Vysvětlivky ). Dotazuje se, zda bylo jednání ředitelky při rozhodování v rozporu se zákazem diskriminace. Ředitelka školy v rozhodnutí uvádí, že důvodem nepřijetí je nesplnění všech potřebných kritérií ve Vysvětlivkách, konkrétně tím, že je matka dítěte v době přijímacího procesu s dalším dítětem na mateřské dovolené. Proti rozhodnutí ředitelky podala stěžovatelka odvolání, o němž rozhodla opět ředitelka školy. Samotné odvolání i odpověď na ně stěžovatelka dokládá ve svém podnětu. B. Skutková zjištění Zahájil jsem šetření, jehož cílem bylo zjištění, zda v daném případě může docházet k diskriminaci, jakož i zjištění, zda ředitelka rozhodla v souladu s právními

2 předpisy o odvolání. Prostřednictvím komunikace se stěžovatelkou bylo zjištěno, že její dcera bude vzdělávána v jiné mateřské škole. Stěžovatelka přesto požaduje namítanou situaci prošetřit, neboť se domnívá, že nejde o ojedinělou situaci. Vzhledem k narůstajícímu počtu podnětů ochránci směřujícímu k dané otázce lze s uvedeným souhlasit. Ředitelka mateřské školy byla dotázána na okolnosti, které ji vedly k rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání v případě dcery stěžovatelky. Byla dotázána i na některé další okolnosti přijímání dětí stanovené ve Vysvětlivkách. Zjistil jsem následující skutečnosti. Vzhledem k tomu, že stěžovatelka doplnila k podnětu rozhodnutí ředitelky o nepřijetí ke vzdělávání, odvolání stěžovatelky proti němu, jakož i rozhodnutí o odvolání, jsem sledoval vedle věcné stránky rozhodování i procesní postup ředitelky. Dotázal jsem se, proč ředitelka v rozhodnutí nepoučila paní Š. o možnostech podání opravného prostředku, jakož i proč bylo o odvolání rozhodnuto opět ředitelkou. Ředitelka v odpovědi uvádí, že důvodem těchto okolností byl další vývoj situace: paní Š. dostala podle tvrzení ředitelky dodatečnou informaci, že vlivem častého stěhování jiných dětí může být její dcera přijata dodatečně. Tak se sice stalo, ale paní Š. mezitím požádala o přijetí dcery v jiné škole. Okolnost nemá vliv na hodnocení postupu ředitelky. Ředitelka zdůrazňuje, že není její povinností za každou cenu zajistit přijetí dítěte a že je plně v její pravomoci rozhodnout, které děti v případě nedostatku míst nepřijme. Namítání diskriminace považuje za neadekvátní: ve svém postupu ji neshledává. Na dotaz, z jakého důvodu ředitelka při rozhodování sleduje status (zaměstnání) rodičů, bylo odpovězeno, že ke dni rozhodnutí byla již školka obsazena dětmi splňujícími všechna kritéria. Ředitelka tedy rozhoduje na základě zmíněných kritérií. Z její odpovědi vyplývá, že trvá na splnění všech podmínek stanovených Vysvětlivkami, aniž by dále zdůvodnila, proč vybrala právě tato kritéria. Dotaz směřoval zejména k odůvodnění požadovaného kritéria zaměstnání rodičů dítěte. Ředitelka vychází z okolnosti, že tito rodiče rozhodně potřebují zajistit dítě v době svého zaměstnání. Zdůrazňuje dále, že jde jen o jedno z hledisek přijetí. To je tvrzení rozporné s odpovědí na předchozí otázku, kde ředitelka vychází z předpokladu zcela legitimního odmítnutí dítěte, které nesplňuje všechna kritéria beze zbytku. Zaměstnání rodičů tak není vedlejším kritériem, když uvážíme, že je vyžadováno naplnění všech kritérií bez výjimky. 1 Ředitelka bere dle svého tvrzení do úvahy i okolnost, zda žádá o vzdělávání dítěte matka samoživitelka. Podle ředitelky nemá na rozhodování o přijetí vliv v žádném ohledu zřizovatel. 1. Rovný přístup ke vzdělání C. Právní hodnocení Stěžovatelka namítá diskriminaci v přístupu ke vzdělání. Nerovné zacházení v přístupu ke vzdělání zakazuje jak ustanovení 1 odst. 1 písm. i) zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (dále jen antidiskriminační zákon ), tak zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 1 Ředitelka v odůvodnění rozhodnutí uvádí, že matka dítěte je na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem, čímž nesplňuje podmínky (roz. všechny podmínky) k přijetí ke vzdělávání do mateřské školy. 2

3 a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon ), a to ustanovením 2 odst. 1 písm. a). Práva zajištěná Listinou základních práv a svobod (dále jen Listina ) se stanovují všem bez rozdílu, přičemž jedním z nich je i právo na vzdělání. 2 Zákaz diskriminace v přístupu ke vzdělání dále stanoví Úmluva o právech dítěte, 3 jakož i Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. 4 a) Antidiskriminační zákon Kritérium Vysvětlivek, podle něhož mají být přednostně vzdělávány děti, jejichž rodiče jsou oba zaměstnáni, v důsledku znevýhodní uchazeče (uchazečky), kteří pečují doma o mladší dítě. Takto formulované pravidlo by mohlo mít na status rodičovství nepřímý dopad, 5 nicméně ředitelka odůvodnila své konkrétní rozhodnutí, jež stěžovatelka napadá, přímo rodičovskou dovolenou matky (paní Š. je na rodičovské dovolené s dalším dítětem). Pokud ředitelka odmítla vzdělávat T.Š. na základě rodičovské dovolené její matky, jde o přímo diskriminační jednání pro rodičovství (pohlaví), neboť některý z rodičů nutně v daném věku sourozence nezletilé čerpá rodičovskou dovolenou a nelze dítě za tuto okolnost znevýhodnit. Antidiskriminační zákon uvádí důvody zakázaného rozlišování v ustanovení 3 odst. 2. Diskriminací se rozumí i odepření přístupu ke vzdělání, pokud je založeno na některém ze zákonem jmenovaných důvodů. 6 Jedním z těchto důvodů je pohlaví. Pokud ředitel znevýhodní dítě matky, která čerpá mateřskou 7 dovolenou s dalším dítětem, jedná se o nepřípustné znevýhodnění založené na pohlaví. Podle ustanovení 2 odst. 4 antidiskriminačního zákona se za diskriminaci podle pohlaví považuje také diskriminace na základě rodičovství mateřství nebo otcovství. Nezáleží na okolnosti, že je požadavek zaměstnání stanoven pro rodiče přijímaného dítěte. V důsledku tím mohou být diskriminovány také děti, jak konstatoval v obdobném případě Soudní dvůr Evropské unie. 8 Podle Úmluvy o právech dítěte nesmí být dítě znevýhodněno pro postavení rodičů (čl. 2 odst. 1). Pokud je rozhodnutí o nepřijetí do školky založeno na kritériu, zda dítě pochází z rodiny s dalšími dětmi, nelze než konstatovat, že jde o neoprávněný zásah do jeho práva na vzdělání. Okolnost, zda dítě má nebo nemá sourozence (o něhož rodiče pečují), nemůže být důvodem pro poskytování, resp. neposkytování vzdělání dítěti. Nerovné zacházení by mohlo být oprávněné, pokud je odůvodněno legitimním cílem, k jehož dosažení vedou přiměřené a nezbytné prostředky. 9 V namítaném 2 Čl. 1 ve spojení s čl. 3 odst. 1 Listiny a ve spojení s čl. 31 odst. 1 Listiny. 3 Sdělení č. 104/1991 Sb. Federálního ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy o právech dítěte, čl. 2 bod 1 Úmluvy ve spojení s čl. 28 Úmluvy. 4 Sdělení č. 209/1992 Sb. Federálního ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, ve spojení čl. 14 Úmluvy a čl. 2 Dodatkového protokolu. 5 Mateřská a rodičovská dovolená jsou součástí pracovního poměru, logické by tedy spíše bylo neuvádět zaměstnání rodičů a čerpání dovolené jako protiklady. 6 Těmi jsou rasa, etnikum či národnost, věk, pohlaví, sexuální orientace, zdravotní postižení a víra, náboženství či světový názor. 7 Resp. rodičovskou dovolenou. V kritériích se uvádí, že upřednostněny budou děti zaměstnaných rodičů. Samotné rozhodnutí ředitelky je ale založeno na skutečnosti, že matka dítěte je na mateřské dovolené. Ředitelka tím dovozuje, že není splněno kritérium zaměstnání obou rodičů. Obě kategorie jsou mírně odlišné. 8 Rozsudek ve věci Coleman C-303/06 ze dne , v němž soud dovodil, že za diskriminaci z důvodu zdravotního postižení, které je zakázaným rozlišujícím důvodem podobně jako věk, lze považovat také rozdílné zacházení s rodičem postiženého dítěte, pokud je motivem tohoto zacházení právě zdravotní postižení. 9 Nejpřísnější režim váže v souladu s antidiskriminačním zákonem rozdílné zacházení z důvodu rasy, etnika nebo národnosti (rozdílné zacházení zde nelze odůvodnit ani legitimním cílem), a dále ostatní zákonem zakázané 3

4 jednání nelze shledat naplnění uvedené výjimky ze zákazu diskriminace. Ředitelka hodnotí přednostní přijímání dětí zaměstnaných rodičů jako oprávněné, protože podle jejího soudu právě tito rodiče potřebují služby školky více než rodiče nezaměstnaní, např. pečující o další dítě. I kdybychom uvedený motiv posoudili jako legitimní cíl, který by ospravedlnil rozdílné zacházení, nelze dospět k závěru, že je takové jednání nezbytné. Přístup ke vzdělání je právem každého dítěte 10 a nesmí být odvozeno od postavení či rodinné situace jeho rodičů. Ředitel nebo ředitelka školy mají prostor pro uvážení, které dítě přijmou ke vzdělání ve škole. Jsou přitom ale vázáni zákazem diskriminace. Ředitel není oprávněn rozhodnout, koho upřednostní, aniž by sledoval princip rovného zacházení. Nelze souhlasit s tvrzením, že je zcela na jeho úvaze, které děti při naplněné kapacitě školky odmítne, ani s tvrzením, že nemusí zajistit vzdělávání každého dítěte za každou cenu. Ne vždy lze uspokojit poptávku všech rodičů, ale kritéria přijetí dětí musí být volena s ohledem na zásadu rovného zacházení. Přednostní přijímání dětí, jejichž rodiče jsou (oba) zaměstnáni, zakládá neoprávněné znevýhodnění některých dětí, které jsou zcela závislé na postavení rodičů. Navíc nelze popřít, že nezaměstnanost byť jednoho z rodičů může být zapříčiněna řadou více či méně objektivních faktorů. 11 b) Školský zákon Vzdělání je dlouhodobý proces. Stát je poskytovatelem předškolního vzdělávání, 12 které je chápáno jako nedílná součást vzdělávacího systému. Přístup dítěte k předškolnímu vzdělávání proto podléhá zákazu diskriminace. Oproti antidiskriminačnímu zákonu upravuje školský zákon další zakázané důvody v ustanovení 2 odst. 1 písm. a). 13 Zvýhodnění dítěte nezaměstnaných rodičů by bylo možno vnímat jako významné pro posouzení otázky diskriminace z důvodu sociálního postavení dítěte, nikoli ale důvodů uvedených školským zákonem. Uvádí se zde pouze zákaz rozlišování na základě sociálního původu: ten ale nelze v daném případě kvalifikovat jako relevantní diskriminační důvod. Nelze jednoznačně tvrdit, že okolnost, zda jsou rodiče dětí v okamžiku přijímání ke vzdělávání v mateřské škole zaměstnáni či nikoliv, podmiňuje sociální původ dítěte. Sociální původ je kategorie neměnného charakteru, podobně jako ostatní diskriminační důvody. 14 Je dlouhodobá, nezměnitelná. Naproti tomu okolnost, zda je rodič dítěte v konkrétním okamžiku v zaměstnaneckém poměru, je situací silně variabilní a momentální. Mohli bychom uvažovat, že ke zvýhodnění dětí pracujících rodičů dochází na základě důvody lze ospravedlnit výše uvedeným způsobem. Toto vyjmutí ze zákazu rozdílného zacházení je bezpochyby možno použít i v případě zakázaných důvodů stanovených speciálním předpisem, zde školským zákonem. 10 Podle ustanovení 21 odst. 1 písm. a) školského zákona mají žáci právo na vzdělávání a školské služby. 11 Podobně se také jeví jako problematické, pokud paní ředitelka přijímá přednostně děti, jejichž sourozenci jsou již ve školce vzděláváni. V důsledku tak mohou být znevýhodněny děti, které nemají sourozence v uvedené škole, popř. nemají sourozence vůbec. 12 Právo na vzdělání je svou povahou právem sociálním, jejichž naplnění s sebou nese pozitivní závazek státu. To znamená, že stát je musí nejen respektovat a chránit, ale také aktivně naplňovat. Boučková, P.: Rovnost a sociální práva, Auditorium, Praha 2009, s. 25 a Explicitně uvedenými zakázanými důvody jsou rasa, barva pleti, pohlaví, jazyk, víra, náboženství, národnost, etnický nebo sociální původ, majetek, rod a zdravotní stav. 14 Diskriminační důvody, tj. důvody, na základě kterých je zakázáno jednat rozdílně ve vymezených oblastech, jsou typické svou neměnností (sexuální orientace, postižení, věk, národnost či rasa), popř. sice možností změny, ale s výhradou (víra či náboženství): nositel takového znaku si povětšinou nemůže zvolit, zda jeho nositelem chce, nebo nechce být. Status zaměstnanosti může sice být značně ovlivněn objektivními, na uchazeči o práci nezměnitelnými faktory, ale chybí v něm prvek trvalosti. 4

5 aktuálního sociálního postavení či statusu, nikoli ale sociálního původu. 15 Sociální postavení ovšem není zakázaným důvodem ani podle Listiny, ani školského zákona nebo antidiskriminačního zákona. 2. Odvolání proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí ke vzdělávání Stěžovatelka v podkladech doložila kromě kritérií rozhodování také rozhodnutí ředitelky o nepřijetí své dcery ke vzdělávání, odvolání proti tomuto rozhodnutí, jakož i rozhodnutí o podaném odvolání. Ačkoli stěžovatelka původně nenamítala procesní postup ředitelky, na dotaz, zda má zájem o to, aby byla zjišťována oprávněnost postupu ředitelky, odpověděla kladně. Dotázal jsem se dále ředitelky, z jakého důvodu nepoučila stěžovatelku o možnostech podání opravného prostředku. Jde o povinnost, kterou rozhodujícímu subjektu ukládá zákon. Na rozhodnutí ředitele o přijetí (nepřijetí) k předškolnímu vzdělávání (ustanovení 165 odst. 2 písm. b) ve spojení s ustanovením 34 školského zákona) se vztahuje správní řád. 16 Součástí rozhodnutí proto musí být poučení o podání opravných prostředků. Tuto povinnost ukládá rozhodujícímu subjektu ustanovení 67 a 68 správního řádu. Jelikož rozhodnutí ředitelky školy (kopii stěžovatelka přiložila k podnětu) neobsahuje poučení o opravných prostředcích, lze uzavřít, že je rozhodnutí v tomto smyslu vadné. Ředitelka neuvádí konkrétně, proč stěžovatelka nedostala poučení. Pouze odkazuje na další vývoj situace, kdy podle svých slov následně stěžovatelku ústně ujistila, že volná místa ve školce se pravděpodobně ještě objeví, a tudíž bude moci dceru paní Š. přijmout. Stěžovatelka ovšem nakonec zvolila jinou školku. Dále spatřuji pochybení ve skutečnosti, že přestože se stěžovatelka proti původnímu rozhodnutí odvolala, ředitelka znovu rozhodla sama o odvolání (nevyhověla mu). Správní řád umožňuje subjektu rozhodnout o odvolání pouze tehdy, pokud je odvolání vyhověno (ustanovení 87 správního řádu). V opačném případě, což splňuje sledovaná situace, je rozhodující subjekt ve smyslu ustanovení 88 správního řádu povinen předat rozhodnutí o odvolání nadřízenému orgánu. Podle ustanovení 183 odst. 3 školského zákona je tímto orgánem krajský úřad. Jelikož ředitelka nevyhověla odvolání podanému stěžovatelkou, měla je postoupit krajskému úřadu. 15 Sociální původ představuje děděný sociální status projevující se příslušností ke kastě nebo podobnému systému dědičného statusu, vlastnictvím majetku nebo příslušností k určité sociální vrstvě (např. bezdomovci). Viz Commitee on Economic, Cultural and Social Rights: General Comment No. 20, s. 7, 8, 11. Dostupný na webové stránce: 16 Zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení 183 odst. 1 školského zákona platí, že nestanoví-li školský zákon jinak, použije se na rozhodování o právech a povinnostech správní řád. Následující ustanovení (odst. 2) sice zapovídá aplikaci použití správního řádu pro rozhodování ředitele o přijetí k předškolnímu vzdělávání (ustanovení 165 odst. 2 písm. b) ve spojení s ustanovením 34 školského zákona), nicméně uvedené bylo přijato za účinnosti předcházejícího správního řádu, tj. zákona č. 65/1965 Sb.). Podle ustanovení 1 odst. 2 aktuálního správního řádu ovšem platí, že nestanoví-li zvláštní zákon odchylný postup, použije se správní řád. Školský zákon odchylný postup nestanoví. Proto je třeba použít správní řád i na rozhodování ředitele o přijetí do mateřské školy. Podobný výklad také uvádí ministerstvo školství: 5

6 D. Závěr Na základě výše uvedeného a s ohledem na nedostatečné odůvodnění kritérií přijímání dětí do mateřských škol ředitelkou Základní školy a mateřské školy S. v P. jsem dospěl k následujícím závěrům: Nepřijetí dítěte ke vzdělávání ředitelkou školy s odůvodněním, že je rodič (matka) na rodičovské (mateřské) dovolené, je diskriminační z důvodu pohlaví, resp. rodičovství, na základě ustanovení 1 odst. 1 písm. i) ve spojení s ustanovením 2 odst. 3 a odst. 4, jakož i ustanovením 3 odst. 1 antidiskriminačního zákona. JUDr. Pavel V a r v a ř o v s k ý v. r. veřejný ochránce práv (zpráva je opatřena elektronickým podpisem) 6

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Kritéria pro přijímání do mateřských škol a rovné zacházení Jiří Šamánek, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Obsah Obecně k předškolnímu

Více

Zpráva o šetření. Namítání diskriminace v přístupu ke vzdělání na ZŠ a MŠ XXX

Zpráva o šetření. Namítání diskriminace v přístupu ke vzdělání na ZŠ a MŠ XXX V Brně dne 23. listopadu 2011 Sp. zn.: 3/2011/DIS/LO Zpráva o šetření Namítání diskriminace v přístupu ke vzdělání na ZŠ a MŠ XXX Abstrakt Paní A.B. se obrátila na veřejného ochránce práv se stížností

Více

Zpráva o šetření. nepřijetí do zaměstnání z důvodu rodičovství. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. nepřijetí do zaměstnání z důvodu rodičovství. A. Obsah podnětu I. V rámci pracovního pohovoru zaměstnavatel nesmí uchazečům a uchazečkám o zaměstnání pokládat dotazy týkající se rodičovství a péče o děti. Takové jednání je možné kvalifikovat jako obtěžování, které

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Zpráva o šetření. všeobecné podmínky pojišťovny C., vylučující z pojištění definovaný okruh zdravotních poruch

Zpráva o šetření. všeobecné podmínky pojišťovny C., vylučující z pojištění definovaný okruh zdravotních poruch V Brně dne 24. června 2011 Sp. zn.: 29/2011/DIS/AHŘ Zpráva o šetření všeobecné podmínky pojišťovny C., vylučující z pojištění definovaný okruh zdravotních poruch Abstrakt Pan X. si stěžoval na pojistné

Více

Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější?

Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější? Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější? Maxim Tomoszek, Právnická fakulta UP 1. Otázky k diskusi Co je to diskriminace? Proč potřebujeme rovnost? Proč má být diskriminace

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová DISKRIMINACE ANEB COOL JE NEDISKRIMINOVAT ?...co to znamená diskriminace?

Více

Zpráva o šetření. ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let

Zpráva o šetření. ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let V Brně dne 22. května 2012 Sp. zn.: 193/2011/DIS/JKV Zpráva o šetření ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let Abstrakt Na ochránce se obrátil pan J. V. se stížností na banku a poskytovatele

Více

Zpráva o šetření. ve věci neuzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu

Zpráva o šetření. ve věci neuzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu V případě, že město chce některé byty ve svém majetku vymezit jako byty startovací pro mladé osoby, je nutné, aby to bylo předem stanoveno v transparentních pravidlech. Pokud nejsou byty předem jasně vymezeny

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

Zpráva o šetření. vyloučení přístupu dětí mladších dvanácti let do provozoven M., s. r. o.

Zpráva o šetření. vyloučení přístupu dětí mladších dvanácti let do provozoven M., s. r. o. V Brně dne 9. srpna 2011 Sp. zn.: 136/2011/DIS/AHŘ Zpráva o šetření vyloučení přístupu dětí mladších dvanácti let do provozoven M., s. r. o. Abstrakt Ing. T. si stěžovala na diskriminační jednání ze strany

Více

Zpráva o šetření. Pojištění rodičů dítěte jako podmínka pro výplatu příspěvku z fondu prevence

Zpráva o šetření. Pojištění rodičů dítěte jako podmínka pro výplatu příspěvku z fondu prevence V Brně dne 16. listopadu 2012 Sp. zn.: 11/2012/DIS/JŠK Sp. zn.: 79/2012/DIS/JŠK Zpráva o šetření Pojištění rodičů dítěte jako podmínka pro výplatu příspěvku z fondu prevence Abstrakt Na ochránce se obrátilo

Více

Zpráva o šetření. ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let

Zpráva o šetření. ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let V Brně dne 4. března 2011 Sp. zn.: 149/2010/DIS/JKV Zpráva o šetření ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let Abstrakt Pan O. si stěžoval na postup jisté banky, která mu odmítla vydat

Více

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI:

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI: VĚKOVÁ DISKRIMINACE Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a právech a dále v čl. 3 že: Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického

Více

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová DISKRIMINACE Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová Rok : 2013 Obsah prezentace : Teoretická část Možné setkání s diskriminací Ochrana a obrana proti diskriminaci Všeobecná deklarace lidských práv Lidská práva

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová I. Dle zákona o regulaci reklamy je zakázána nejen reklama, jejíž zákaz je upraven v samotném zákoně o regulaci reklamy, ale také veškerá reklama, jejíž protizákonnost vyplývá z jiných právních předpisů.

Více

Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková

Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková Co je přímá a nepřímá diskriminace a jaká jsou specifika zdravotního postižení? Kde jsou reálné hranice

Více

Zpráva o šetření ve věci pana J.P.

Zpráva o šetření ve věci pana J.P. Orgán pomoci v hmotné nouzi jedná nezákonně, pokud při stanovení výše doplatku na bydlení zohlední náklady za ubytování na ubytovně za 30 dnů i v měsících, které mají 31 dnů. V Brně dne 19. srpna 2013

Více

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759 Informace Základní informace, které je škola v souladu s dikcí zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů povinna zveřejňovat, budou veřejnosti zpřístupněny: - na nástěnce vedle ředitelny - na

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014 Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 3/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.2.2014 Směrnice

Více

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy. Výjimky z principu rovného zacházení ve veřejné správě

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy. Výjimky z principu rovného zacházení ve veřejné správě Výjimky z principu rovného zacházení ve veřejné správě Kryštof Kozák, Kateřina Kozáková Tato kapitola si klade za cíl ukázat, že z obecného požadavku na rovné zacházení existuje řada výjimek, které umožňují

Více

Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání

Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání V Brně dne 9. října 2012 Sp. zn.: 166/2010/DIS/JŠK Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání Úvod Doporučení veřejného ochránce práv

Více

Antidiskriminační právo V kostce. Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová

Antidiskriminační právo V kostce. Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová Antidiskriminační právo V kostce Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová Brno, KVOP, 10. 12. 2013 Věděli jste, že? 56 % osob si myslí, že v ČR je dosti rozšířená diskriminace z důvodu národnosti

Více

Doporučení veřejného ochránce práv pro cenové rozlišování

Doporučení veřejného ochránce práv pro cenové rozlišování V Brně dne 23. srpna 2011 Sp. zn.: 158/2010/DIS/JKV Doporučení veřejného ochránce práv pro cenové rozlišování Stanovování rozdílných cen zboží a služeb je relativně běžné a sleduje nejrůznější cíle. S

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 č.j.: Vypracoval: Schválil: SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 7Ř/2014/JUV Mgr. Jaroslav Minařík,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola ****, příspěvková organizace Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Vypracoval: PhDr.

Více

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

USNESENÍ. takto: Odůvodnění: I. Průběh řízení

USNESENÍ. takto: Odůvodnění: I. Průběh řízení 9 Azs 7/2013-20 USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobců: a) K. T., b) nezl.

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti USNESENÍ - CODEXIS Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2007 Souhlas valné hromady k převodu obchodního podílu sp. zn./č. j.: 29 Odo 1278/2005 Související legislativa ČR: 37 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. 115

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. č. j. 4 Ao 1/2007-43 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: N.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 69/2010-135 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda

Více

1. Žadatel. 2. Informace. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109.

1. Žadatel. 2. Informace. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j.: STR 48/2015 Vypracoval: Ing. Rostislav Študent, ředitel školy

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

vedle tohoto piktogramu naleznete příklady; tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

vedle tohoto piktogramu naleznete příklady; tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU VE ŠKOLSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

Diskriminace osob se zdravotním postižením

Diskriminace osob se zdravotním postižením Vážení přátelé, Diskriminace osob se zdravotním postižením Myslíte si, že: Dochází k diskriminaci osob se zdravotním postižením? Jsou práva osob se zdravotním postižením ohrožena? Nebo: Máte zkušenosti

Více

Zpráva o šetření. neprodloužení nájemního vztahu

Zpráva o šetření. neprodloužení nájemního vztahu V Brně dne 13. července 2011 Sp. zn.: 69/2011/DIS/AHŘ Zpráva o šetření neprodloužení nájemního vztahu Abstrakt Paní S. se obrátila na Kancelář veřejného ochránce práv se stížností na město K., které jí

Více

Jak se řekne disability ve vašem jazyce?

Jak se řekne disability ve vašem jazyce? Diskriminace na základě zdravotního postižení Prof.dr. Aart (A.C.) Hendriks Praha, 23. dubna 2015 (09:15-10:00) Aplikace právních předpisů EU o antidiskriminaci Jak se řekne disability ve vašem jazyce?

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 43 Ad 7/2014-46 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Dalilou Marečkovou v právní věci žalobkyně Mgr. Z. H., nar., trvale bytem L., Ř., zastoupené Mgr.

Více

N á v r h ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

N á v r h ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ P ř í l o h a N á v r h ZÁKON ze dne 2007, o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy CO JE TO DISKRIMINACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ?

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy CO JE TO DISKRIMINACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ? CO JE TO DISKRIMINACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ? Pavel Čižinský Málokterý pojem zažívá v moderní době tak široké uplatnění jako slovo diskriminace, a to v řadě oborů života společnosti. Jak v každodenním životě

Více

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most,

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, I. Ředitel školy Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Základní informace o škole

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 2. prosince 2011 Sp. zn.: 5383/2010/VOP/EHŠ Závěrečné stanovisko ve věci podnětu paní V.P. A Na základě podání paní V.P. (dále také stěžovatelka ), bylo ve smyslu ustanovení 14 zákona č. 349/1999

Více

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Č.j.: zštyrš 621/06 Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel

Více

Zpráva o šetření. Diskriminace z důvodu věku při poskytování pojistného plnění z úrazového připojištění. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. Diskriminace z důvodu věku při poskytování pojistného plnění z úrazového připojištění. A. Obsah podnětu Ustanovení 13a zákona o pojistné smlouvě umožňuje rozdílné zacházení z důvodu věku tam, kde je vyšší pojistné riziko založeno na příslušných a přesných pojistně matematických a statistických údajích. I

Více

Zpráva o šetření. ve věci diskriminace z důvodu věku při přístupu k zaměstnání

Zpráva o šetření. ve věci diskriminace z důvodu věku při přístupu k zaměstnání Je na zaměstnavateli, aby řádně uchovával veškeré relevantní podklady z výběrového řízení tak, aby byl schopen vyvrátit případné podezření na diskriminační jednání. V případě, že zaměstnavatel takovými

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 1 Azs 201/2004 61 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr.

Více

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu Zvláště za situace, kdy nebyla jednoznačně vyřešena otázka, zda lze v daném případě udělovat individuální výjimky ze zákazů či souhlasy s vyhrazením míst ke splouvání, měla Správa národního parku vést

Více

Čl. 1 Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Čl. 2 Kdo může podat stížnost

Čl. 1 Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Čl. 2 Kdo může podat stížnost Vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností Poskytovatel: Město Raspenava, název zařízení: Sociální služby, Frýdlantská 532, Raspenava druh služby: Pečovatelská služba Čl. 1 Stížnost na kvalitu

Více

SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU

SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU 1 SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU K INFORMACÍM č. j.: Účinnost: od 1. 4. 2015 1. Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice stanoví postup školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

1. Základní informace o škole podle zákona 106/ 1999 Sb. Základní informace o škole a vedení školy. 2. Vymezení pravomoci a působnosti ředitele školy

1. Základní informace o škole podle zákona 106/ 1999 Sb. Základní informace o škole a vedení školy. 2. Vymezení pravomoci a působnosti ředitele školy 1. Základní informace o škole podle zákona 106/ 1999 Sb. V souladu s Pokynem MŠMT Č.j. 31 479/99-14 ze dne 8.11.1999 k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Více

Ú P L A T A Z A P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Ú P L A T A Z A P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Základní škola a Mateřská škola Uherčice, okres Břeclav se sídlem Uherčice 24, 691 62 Uherčice, IČO: 70 86 79 84, tel. 519 418 112, fax. 519 417 077, e-mail: reditelna@zsuhercice.cz Organizační řád školy

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím Dětský domov, Nepomuk Nepomuk 278 335 01 Nepomuk Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím Struktura informací, zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem, umožňujícím

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 65/2011-111 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra

Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra konference Autismus v kontextu občana, rodiny a společnosti 15. dubna 2015 Petr Polák, Oddělení rovného zacházení,

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Pokyn ředitele školy ke svobodnému přístupu k informacím a vyřizování stížností Č. j.: 00281/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet

Více

Zpráva o šetření. ve věci diskriminace z důvodu státní příslušnosti, rodičovství a zdravotního stavu v přístupu k zdravotní péči a službám

Zpráva o šetření. ve věci diskriminace z důvodu státní příslušnosti, rodičovství a zdravotního stavu v přístupu k zdravotní péči a službám I. Právo na ochranu zdraví je zaručeno každé lidské bytosti, ale právo na bezplatnou zdravotní péči na základě veřejného zdravotního pojištění je pouze právem občanů. Pro účely posouzení rovného přístupu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ans 10/2006-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a

Více

Právní úprava vzdělávání osob se zdravotním postižením verze 2.1. A. Úprava v právním řádu ČR. Rytmus Správná volba

Právní úprava vzdělávání osob se zdravotním postižením verze 2.1. A. Úprava v právním řádu ČR. Rytmus Správná volba Rytmus Správná volba Právní úprava vzdělávání osob se zdravotním postižením verze 2.1 A. Úprava v právním řádu ČR 1) Základy úpravy práva na vzdělání na úrovni ústavní a zákonné: 2) Listina základních

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Seznam přijatých uchazečů podle identifikačního čísla v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru nástavbového studia Podnikání (64-41-L/51) denní formy studia pro školní rok 2015/2016. Střední

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 7/2003-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Petra Příhody a JUDr. Vojtěcha

Více

CO JE DISKRIMINACE? odlišné zacházení s jednotlivcem nebo skupinou osob motivované jejich odlišností

CO JE DISKRIMINACE? odlišné zacházení s jednotlivcem nebo skupinou osob motivované jejich odlišností CO JE DISKRIMINACE? odlišné zacházení s jednotlivcem nebo skupinou osob motivované jejich odlišností o člověk je znevýhodňován na základě určitých právem zakázaných kritérií o znevýhodněný člověk je omezen

Více

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola 38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Mgr. Martin Černý Přerov 2012 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ÚDAJE O ZÁKLADNÍ ŠKOLE PŘEROV, VELKÁ DLÁŽKA 5 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 byla zřízena

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 152/2011-62 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr.

Více

Karta záznamu. Ústavní soud České republiky. odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1

Karta záznamu. Ústavní soud České republiky. odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1 Identifikátor evropské judikatury Název soudu Karta záznamu Spisová značka I.ÚS 1665/13 Paralelní citace (Sbírka zákonů) Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení) Populární název Datum rozhodnutí 15.

Více

1 Tvorba plánu rovnosti, analýza rozdílu v platech žen a mužů

1 Tvorba plánu rovnosti, analýza rozdílu v platech žen a mužů 1 Tvorba plánu rovnosti, analýza rozdílu v platech žen a mužů 1.1 Osnova modulu 1) Úvod do problematiky 2) Základní pojmy 3) Legislativní úprava 4) Plán rovnosti žen a mužů 5) Praktické příklady 6) Literatura

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 162/2009-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

SMĚRNICE K APLIKACI ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

SMĚRNICE K APLIKACI ZÁKONA Č. 106/1999 SB. VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZACE SMĚRNICE K APLIKACI ZÁKONA Č. 106/1999 SB. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 2-06 ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (1) Tato směrnice upravuje organizační a procedurální otázky pro

Více

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy V. Úplné znění zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012, a dalších

Více

Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč

Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč Informační leták o poskytování informací Adresa : Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč Masarykovo nám.108, 533 41 Lázně Bohdaneč Telefon : 466 921

Více

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 04. Základní informace k životní situaci Výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním postižením

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, identifikátor:1899810 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním sociálně

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 71/2013-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

7. STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB

7. STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB 7. STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB Článek I. Základní ustanovení 1.1. Tato směrnice upravuje způsob přijímání a vyřizování podnětů, připomínek a stížností ke kvalitě služeb

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ QI 42-02-01

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ QI 42-02-01 List číslo: 1 / 7 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 42-02-01 Výtisk číslo:1 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ QI 42-02-01 Tato směrnice je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5 č.j. 81/05/2015 Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vypracovala: Mgr. Bušková Věra Schválila: Mgr. Bušková Věra Vydáno dne:

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

Pokyn ředitelky školy k podávání informací a řešení stížností

Pokyn ředitelky školy k podávání informací a řešení stížností Vnitřní směrnice Střední zdravotnické školy, Brno, Jaselská 7/9 Pokyn ředitelky školy k podávání informací a řešení stížností Platnost od 1. 9. 2014 Název organizace: Střední zdravotnická škola, Brno,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 32/2013-18 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci

Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci Marína Urbániková (KVOP) 1. července 2015. Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Příjemce a realizátor projektu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu V Brně dne 10. února 2011 Sp. zn.: 3303/2010/VOP/JPL Průběžná zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M A Obsah podnětu Dne 3. června 2010 jsem obdrţela prostřednictvím pana Michaela Kocába, zmocněnce

Více

Zpráva o šetření. diskriminace v oblasti vzdělání

Zpráva o šetření. diskriminace v oblasti vzdělání V Brně dne 29. července 2011 Sp. zn.: 174/2010/DIS/AHŘ Zpráva o šetření diskriminace v oblasti vzdělání Abstrakt Pan D. se obrátil na Kancelář veřejného ochránce práv s podnětem týkajícím se jeho syna,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 104/2007-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 15/2012-29 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

Zpráva o šetření. trvalý pobyt na území České republiky jako podmínka pro přiznání žákovského jízdného

Zpráva o šetření. trvalý pobyt na území České republiky jako podmínka pro přiznání žákovského jízdného Sp. zn.: 114/2011/DIS/JKV Zpráva o šetření trvalý pobyt na území České republiky jako podmínka pro přiznání žákovského jízdného Abstrakt Paní M., občanka Slovenské republiky, se obrátila na Kancelář veřejného

Více