Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější?"

Transkript

1 Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější? Maxim Tomoszek, Právnická fakulta UP 1. Otázky k diskusi Co je to diskriminace? Proč potřebujeme rovnost? Proč má být diskriminace zakázána? Mohou si vůbec lidé být absolutně rovni? Setkali jste se vy sami nebo někdo ve vašem blízkém okolí na vlastní kůži s diskriminací? Jak jste se cítili? Chováte se sami diskriminačně? 2. Právní úprava Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, publikována pod č. 209/1992 Sb. Čl.14 - Zákaz diskriminace Užívání práv a svobod přiznaných touto Úmluvou musí být zajištěno bez diskriminace založené na jakémkoli důvodu, jako je pohlaví, rasa, barva pleti, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, národnostní nebo sociální původ, příslušnost k národnostní menšině, majetek, rod nebo jiné postavení. Listina základních práv a svobod, publikována pod č. 2/1993 Sb. Čl.1 Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Čl.3 (1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) 1 - Předmět úpravy (1) Tento zákon blíže vymezuje právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace ve věcech a) práva na zaměstnání a přístupu k zaměstnání, c) pracovních, služebních poměrů a jiné závislé činnosti, včetně odměňování, f) sociálního zabezpečení, h) přístupu ke zdravotní péči a jejího poskytování,

2 i) přístupu ke vzdělání a jeho poskytování, j) přístupu ke zboží a službám, včetně bydlení, pokud jsou nabízeny veřejnosti nebo při jejich poskytování. 2 (3) Přímou diskriminací se rozumí takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru. 3 (1) Nepřímou diskriminací se rozumí takové jednání nebo opomenutí, kdy na základě zdánlivě neutrálního ustanovení, kritéria nebo praxe je z některého z důvodů uvedených v 2 odst. 3 osoba znevýhodněna oproti ostatním. Nepřímou diskriminací není, pokud toto ustanovení, kritérium nebo praxe je objektivně odůvodněno legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné. 4 (1) Obtěžováním se rozumí nežádoucí chování související s důvody uvedenými v 2 odst. 3, a) jehož záměrem nebo důsledkem je snížení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašujícího, nepřátelského, ponižujícího, pokořujícího nebo urážlivého prostředí, nebo b) které může být oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí ovlivňující výkon práv a povinností vyplývajících z právních vztahů. (2) Sexuálním obtěžováním se rozumí chování podle odstavce 1, které má sexuální povahu. 6 - Přípustné formy rozdílného zacházení (3) Diskriminací není rozdílné zacházení ve věcech práva na zaměstnání, přístupu k zaměstnání nebo povolání, ve věcech pracovních, služebních poměrů nebo jiné závislé činnosti, pokud je k tomu věcný důvod spočívající v povaze vykonávané práce nebo činnosti a uplatněné požadavky jsou této povaze přiměřené. Diskriminací z důvodu pohlaví není rozdílné zacházení ve věcech přístupu nebo odborné přípravě k zaměstnání nebo povolání, pokud je k tomu věcný důvod spočívající v povaze vykonávané práce nebo činnosti a uplatněné požadavky jsou této povaze přiměřené. (6) Diskriminací z důvodu pohlaví není rozdílné zacházení při poskytování služeb, které jsou nabízeny v oblasti soukromého a rodinného života a úkonů prováděných v této souvislosti. (7) Diskriminací z důvodu pohlaví není výlučné nebo přednostní poskytování veřejně dostupných zboží a služeb, pokud je výlučné nebo přednostní poskytování zboží a služeb osobám určitého pohlaví objektivně odůvodněno legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné.

3 7 (1) Diskriminací není rozdílné zacházení z důvodu pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru ve věcech uvedených v 1 odst. 1 písm. f) až j), pokud je toto rozdílné zacházení objektivně odůvodněno legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné. (2) Za diskriminaci se nepovažují opatření, jejichž cílem je předejít nebo vyrovnat nevýhody vyplývající z příslušnosti osoby ke skupině osob vymezené některým z důvodů uvedených v 2 odst. 3 a zajistit jí rovné zacházení a rovné příležitosti. (3) Ve věcech přístupu k zaměstnání nebo povolání nesmí opatření podle odstavce 2 vést k upřednostnění osoby, jejíž kvality nejsou vyšší pro výkon zaměstnání nebo povolání, než mají ostatní současně posuzované osoby. 3. Právní aspekty diskriminace Přímá a nepřímá diskriminace Přímou diskriminací se rozumí takové jednání, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to na základě některého ze zakázaných důvodů (tedy např. z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry nebo dalších). Konkrétní výčet těchto důvodů se v různých právních předpisech liší. Historicky zákaz diskriminace vznikl jako prostředek k zajištění rovnosti, zejména ve vztahu k některým utlačovaným skupinám obyvatel (např. černošské obyvatelstvo v USA). Zákaz přímé diskriminace bylo ovšem možné obcházet tak, že zakázané kritérium (např. barva pleti) se nahradilo kritériem jiným (např. požadavkem vzdělání), které umožňovalo dosáhnout stejného výsledku. Proto Nejvyšší soud USA (a později i jiné soudy, třeba Evropský soud pro lidská práva) zakázaly také diskriminaci nepřímou. Ta spočívá v jednání, kdy na základě zdánlivě neutrálního kritéria je z některého ze zakázaných důvodů osoba znevýhodněna oproti ostatním. Nepřímou diskriminací však není, pokud toto kritérium je objektivně odůvodněno legitimním cílem (např. ochrana veřejného pořádku nebo bezpečnosti) a prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné. Vertikální a horizontální vztah V největší míře se zákaz diskriminace uplatňuje ve vertikálním vztahu jednotlivec stát, kde brání státní moci, aby zaváděla nerovná opatření vůči občanům. V určitých oblastech (zaměstnání, vzdělávání, zdravotní péče, poskytování služeb) se zákaz diskriminace uplatní i v horizontálním vztahu mezi soukromými osobami (lékař-pacient, zaměstnanec-zaměstnavatel), ale tam se vyskytuje více přípustných výjimek.

4 Rovnost příležitostí a rovnost výsledků - pozitivní diskriminace V některých situacích nestačí, když se všem vytvoří stejné podmínky, protože některé skupiny obyvatel, nejčastěji ty, které byly v minulosti nebo stále jsou diskriminovány nebo jinak znevýhodněny, by stejně nedosáhly srovnatelného výsledky. Když postavíme vozíčkáře na start běžeckého se zdravými sportovci, stejně prohraje. K odstranění těchto situací jsou přípustná pozitivní opatření, tzv. pozitivní diskriminace, kdy se znevýhodněným skupinám poskytne určitá výhoda nebo přednostní zacházení, aby se jejich znevýhodnění kompenzovalo a měly možnost dosáhnout stejných výsledků jako osoby, které žádným znevýhodněním netrpí. Případová studie (podle BOBEK, M., BOUČKOVÁ, P., KÜHN, Z. (eds.) Rovnost a diskriminace. Praha: C. H. Beck, 2007) V letech bylo 20 dětí romského etnika z krajského města X zařazeno do zvláštních škol v X. Zařazení proběhlo na základě rozhodnutí ředitele školy jakožto správního orgánu, na základě vyšetření pedagogicko-psychologické poradny se souhlasem rodiče. Rozhodnutí ředitele školy obsahující poučení o odvolání bylo řádně doručeno. Žádný z rodičů se neodvolal. Školský zákon platný v roce 1998 definoval zvláštní školu jako školu pro žáky s takovými rozumovými nedostatky, které neumožňují vzdělávání na základní škole. Vyhláška o speciálních školách nazývá děti navštěvující zvláštní školu žáky s mentálním postižením učební osnovy zvláštních škol byly přibližně 2 roky pozadu oproti učivu, probíranému ve stejném ročníku na základních školách. Absolventi základních škol také nemají přístup ke střednímu vzdělávání; mohou se vzdělávat pouze ve zvláštních odborných učilištích, kde nemohou získat ani stejnou kvalifikaci jako učni řádných odborných učilišť. Z přijetí na střední školy je školský zákon až do své novelizace v roce 2000 výslovně vylučoval. Ze statistických zjištění provedených na školách v X vyplývá, že: - z celkového počtu žáků na 8 zvláštních školách v X je 762 Romů, což je více než 56% - z celkového počtu žáků navštěvujících 69 základních škol v X je 753 Romů, což činí 2,26% - zatímco zvláštní školy navštěvuje pouze 1,8% ze všech neromských žáků v X, je v těchto školách 50,3% ze všech romských žáků v X. Podíl romských žáků navštěvujících zvláštní školy v X převyšuje podíl neromských žáků ve zvláštních školách v X v poměru více než 27 : 1 - poté, co se o kauzu začala zajímat média, rozeslal školský úřad rodičům dopis s informací o tom, že mohou odvolat svůj souhlas a navrhnout přeřazení dětí do základní školy, rodiče však takový krok neučinili. Jedná se v tomto případě o diskriminaci? Pokud ano, o jaký typ? Jaké jsou důsledky této praxe? Jak významná je skutečnost, že rodiče se zařazením dětí do zvláštních škol souhlasili?

5 Jak by měla být nastavena politika státu v oblasti zvláštních škol? Příklady k diskusi Posuďte, zda se v následujících příkladech jedná o diskriminaci: 1. Zákon zakotvuje odlišný věk pro odchod do důchodu pro muže a ženy. 2. Pojišťovna při výpočtu pojistného u životního pojištění stanoví odlišnou výši pro muže a ženy. 3. Zaměstnavatel se při pohovoru ptá uchazečky o zaměstnání, zda je těhotná a kdy plánuje mít děti. 4. Úřad přiznal žadatelce příspěvek na bydlení, ovšem po zjištění, že za tyto peníze nakoupila kromě jiného i alkohol a cigarety, jí dávku odebral. 5. Na diskotéku konanou každý pátek v jedné restauraci bylo vstupné 100 Kč s dodatkem ženy a dívky zdarma. 6. Pan Luboš se ucházel o místo maséra, avšak poté, co zaměstnavatel zjistil, že je pan Luboš homosexuál, byl na toto místo přijat někdo jiný. 7. Majitel restaurace si na dveře umístil ceduli se sdělením Romy neobsluhujeme. 8. Zastupitelstvo města rozhodne, že bude městské byty pronajímat pouze nekuřákům. 9. V nemocnici na pohotovosti odmítne lékař ošetřit bezdomovce s odůvodněním, že se nejedná o akutní stav a že může počkat do rána a dostavit se ke svému ošetřujícímu lékaři. Všechny ostatní pacienty však ošetřil. 10. Žadatel odkázaný na invalidní vozík požádal o přiznání příspěvku na dopravu, ale úřad mu jej odmítl přiznat s tím, že jeho finanční situace je dobrá, a proto tento příspěvek nepotřebuje. 11. Majitel firmy provádějící výkopové práce nechce zaměstnávat Romy, proto při přijímání nových zaměstnanců stanoví podmínku, že musí mít maturitu. 12. Řidič autobusu vyloučí z přepravy slepeckého psa (a tedy i slepce) s odůvodněním, že v autobuse jsou již přepravováni dva psi a více psů podle přepravního řádu v autobuse nemůže být přepravováno.

N á v r h ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

N á v r h ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ P ř í l o h a N á v r h ZÁKON ze dne 2007, o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

ROVNÉ POSTAVENÍ ŽEN A MUŽŮ NA TRHU PRÁCE Zpracovala JUDr. Barbara Havelková, LL.M.

ROVNÉ POSTAVENÍ ŽEN A MUŽŮ NA TRHU PRÁCE Zpracovala JUDr. Barbara Havelková, LL.M. ROVNÉ POSTAVENÍ ŽEN A MUŽŮ NA TRHU PRÁCE Zpracovala JUDr. Barbara Havelková, LL.M. I. Který zákon se uplatní na mou situaci?... 1 Ústavní pořádek... 1 Antidiskriminační zákon (zákon č. 198/2009 Sb., dále

Více

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Jan Michalík

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Jan Michalík Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole Jan Michalík Studio Press s.r.o. pro Společnost pro MPS, 2013 Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/14.0040

Více

Diskriminace osob se zdravotním postižením

Diskriminace osob se zdravotním postižením Vážení přátelé, Diskriminace osob se zdravotním postižením Myslíte si, že: Dochází k diskriminaci osob se zdravotním postižením? Jsou práva osob se zdravotním postižením ohrožena? Nebo: Máte zkušenosti

Více

trh práce a diskriminace

trh práce a diskriminace Michal Hubálek Martina Štěpánková Ladislav Zamboj trh práce a diskriminace PORADNA PRO OBČANSTVÍ/ OBČANSKÁ A LIDSKÁ PRÁVA Praha, 2008 Tato publikace vychází díky laskavé podpoře Evropské unie z prostředků

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. HLAVA I Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. HLAVA I Předmět úpravy 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti ve znění zákonů č. 168/2005 Sb., č. 202/2005 Sb., č. 253/2005 Sb., č. 350/2005 Sb., č. 382/2005 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 428/2005 Sb., č. 444/2005

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 22 Rozeslána dne 16. března 2009 Cena Kč 63, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 22 Rozeslána dne 16. března 2009 Cena Kč 63, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 22 Rozeslána dne 16. března 2009 Cena Kč 63, O B S A H : 68. Úplné znění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších změn Strana 842

Více

PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI

PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI ČMKOS PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI www.cmkos.cz 9 788087 306086 KOLEKTIV AUTORŮ ISBN 978-80-87306-08-6 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz evropský sociální fond v ČR PREVENCE

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod...4 I. Obecná ustanovení Úmluvy...5 Článek 1 - Účel...5

Více

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod... 4 I. Obecná ustanovení Úmluvy... 5 Článek 1

Více

- SOUBOR MATERIÁLŮ -

- SOUBOR MATERIÁLŮ - Letní škola Gender a právo. Ženy a muži na trhu práce. 30. 6. - 4. 7. 2007 - SOUBOR MATERIÁLŮ - Sestavila JUDr. Barbara Havelková Letní škola je součástí projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti

Více

zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb přehled situace v české republice a doporučení pro změnu blíže spravedlnosti!

zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb přehled situace v české republice a doporučení pro změnu blíže spravedlnosti! zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb přehled situace v české republice a doporučení pro změnu denisa slašťanová zuzana durajová blíže spravedlnosti! zaměstnávání lidí s postižením

Více

1 Tvorba plánu rovnosti, analýza rozdílu v platech žen a mužů

1 Tvorba plánu rovnosti, analýza rozdílu v platech žen a mužů 1 Tvorba plánu rovnosti, analýza rozdílu v platech žen a mužů 1.1 Osnova modulu 1) Úvod do problematiky 2) Základní pojmy 3) Legislativní úprava 4) Plán rovnosti žen a mužů 5) Praktické příklady 6) Literatura

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA VEŘEJNÉ SPRÁVY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA VEŘEJNÉ SPRÁVY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA VEŘEJNÉ SPRÁVY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Sociální a právní aspekty postavení osob se zdravotním postižením Předkládá: Monika Bartošová Vedoucí bakalářské

Více

DISKRIMINACE ZAMĚSTNAVATELE

DISKRIMINACE ZAMĚSTNAVATELE DISKRIMINACE PRO Praktická ZAMĚSTNAVATELE příručka pro zaměstnavatele Projekt Slaďování rodiny a práce - šance pro Čelákovice www.rc-routa.cz Čelákovice, březen 2014 rodinné centrum1 DISKRIMINACE Praktická

Více

Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců v pracovněprávních vztazích

Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců v pracovněprávních vztazích Universita Karlova v Praze Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Název diplomové práce: Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců v pracovněprávních vztazích

Více

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění IV. Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 4 Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více

METODIKA DODRŽOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ. evropský sociální fond v ČR. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.

METODIKA DODRŽOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ. evropský sociální fond v ČR. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr. METODIKA DODRŽOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ evropský sociální fond v ČR PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz METODIKA DODRŽOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ Obsah

Více

PROJEVY A FORMY DISKRIMINACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

PROJEVY A FORMY DISKRIMINACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROJEVY A FORMY DISKRIMINACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Mgr. Michal Čermák Praha 2012 Kampaň Evropské komise v boji proti diskriminaci PROJEVY A FORMY DISKRIMINACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Mgr.

Více

Povinnosti zaměstnavatele dle předpisů o zaměstnanosti

Povinnosti zaměstnavatele dle předpisů o zaměstnanosti II. KAPITOLA Povinnosti zaměstnavatele dle předpisů o zaměstnanosti Otázky 1. Za jakých podmínek může zaměstnavatel uvést v inzerátu na volné pracovní místo požadavek na věk? 2. Jak se vyhnout diskriminaci

Více

Stanovisko veřejného ochránce práv k cenovému rozlišování

Stanovisko veřejného ochránce práv k cenovému rozlišování V Brně dne 13. září 2011 Sp. zn.: 158/2010/DIS/JKV Stanovisko veřejného ochránce práv k cenovému rozlišování Toto stanovisko rozšiřuje Doporučení veřejného ochránce práv pro cenové rozlišování. Cílem je

Více

Obce a jejich možnosti podílet se na realizaci politiky integrace Romů,

Obce a jejich možnosti podílet se na realizaci politiky integrace Romů, Výstup z projektu AMČR Obce a jejich možnosti podílet se na realizaci politiky integrace Romů, r. 2005, grant Velvyslanectví USA Analýza Koncepce politiky vlády vůči národnostním menšinám, antidiskriminační

Více

Právní aspekty postavení žen a mužů ve vysokoškolském prostředí a ve veřejných výzkumných institucích v České republice.

Právní aspekty postavení žen a mužů ve vysokoškolském prostředí a ve veřejných výzkumných institucích v České republice. Právní aspekty postavení žen a mužů ve vysokoškolském prostředí a ve veřejných výzkumných institucích v České republice Pavla Špondrová 1 Publikace vznikla v rámci projektu TRansforming Institutions by

Více

Autoři textu/členové projektového týmu: Jan Černý, Mgr. Miroslav Dvořák, Mgr. Miloš Hrubý, Mgr. Jakub Michal, Mgr. Michal Růžička

Autoři textu/členové projektového týmu: Jan Černý, Mgr. Miroslav Dvořák, Mgr. Miloš Hrubý, Mgr. Jakub Michal, Mgr. Michal Růžička Autoři textu/členové projektového týmu: Jan Černý, Mgr. Miroslav Dvořák, Mgr. Miloš Hrubý, Mgr. Jakub Michal, Mgr. Michal Růžička Editor/koordinátor týmu: PhDr. Martin Jára Jazyková úprava: Soňa Čapková

Více

MALÝ PRŮVODCE DISKRIMINAČNÍ PROBLEMATIKOU

MALÝ PRŮVODCE DISKRIMINAČNÍ PROBLEMATIKOU MALÝ PRŮVODCE DISKRIMINAČNÍ PROBLEMATIKOU MANUÁL PRO ZVÍDAVÉ OBČANY PRO SNADNOU ORIENTACI V OBLASTI DISKRIMINACE ICOS Český Krumlov 2008 Vydáno občanským sdružením ICOS Český Krumlov v rámci projektu Prolomit

Více

DISKRIMINACE ZAMĚSTNANCE

DISKRIMINACE ZAMĚSTNANCE DISKRIMINACE PRO Praktická ZAMĚSTNANCE příručka pro zaměstnance Projekt Slaďování rodiny a práce - šance pro Čelákovice www.rc-routa.cz Čelákovice, březen 2014 rodinné centrum1 DISKRIMINACE PRO ZAMĚSTNANCE

Více

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy CO JE TO DISKRIMINACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ?

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy CO JE TO DISKRIMINACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ? CO JE TO DISKRIMINACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ? Pavel Čižinský Málokterý pojem zažívá v moderní době tak široké uplatnění jako slovo diskriminace, a to v řadě oborů života společnosti. Jak v každodenním životě

Více