SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění"

Transkript

1 SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění Pronajímatel: KORDIS JMK, spol. s r.o. IČ: DIČ: CZ sídlem v Brně, Nové sady 946/30, PSČ zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka jednající jednateli společnosti Ing. Petrem Kratochvílem a Ing. Petrem Soukalem a Nájemce:.* 1. Předmět nájmu 1.1. Zázemí pro cestující, v němž jsou umístěny nebytové prostory specifikované v čl této smlouvy, se nachází uvnitř tramvajové smyčky v Modřicích na pozemku p. č. 2264/1, katastrální území Modřice Zázemí pro cestující je přízemní stavbou s plochou střechou a s jednoduchou fasádou Pronajímatel se touto smlouvou zavazuje přenechat nájemci ode dne účinnosti této smlouvy do užívání níže uvedené prostory v zázemí pro cestující o celkové výměře 97.5 m 2, včetně přípojek vody, kanalizace a elektrické energie, v souladu s rozhodnutím o předběžném užívání stavby, případně s kolaudačním rozhodnutím: prostor označený v příloze č. 1 této smlouvy číslem: 1.01 je nájemce oprávněn užívat k prodeji tiskovin, jízdenek IDS JMK, tabákových výrobků, teplých a chlazených nealkoholických nápojů, lahvového piva a piva v plechovkách, baleného rychlého občerstvení, chlazených hotových jídel a polévek včetně zajištění možnosti ohřevu, čerstvého pečiva a cukrovinek; minimální rozsah provozní doby bude v pracovní dny od 5,00 do 22,00 hodin, o sobotách, nedělích a svátcích od 06,00 do 20,00 hodin., prostory označené v příloze č. 1 této smlouvy čísly: 1.08, 1.10, 1.11 jako WC pro veřejnost, minimální rozsah provozní doby WC pro veřejnost bude v pracovní dny od 5,00 do 22,00 hodin, o sobotách, nedělích a svátcích od 06,00 do 20,00 hodin, cena za použití veřejného WC bude činit maximálně 5 Kč, prostor označený v příloze č. 1 této smlouvy číslem: 1.12 jako čekárnu pro cestující, minimální rozsah provozní doby čekárny pro cestující pro veřejnost bude v pracovní dny od 5,00 do 22,00 hodin, o sobotách, nedělích a svátcích od 06,00 do 20,00 hodin, použití čekárny pro cestující je bezplatné, prostor označený v příloze č. 1 této smlouvy číslem 1.13 je nájemce oprávněn užívat jako informační a prodejní místo IDS JMK pro účely zveřejnění a distribuce propagačních materiálů IDS JMK (např. jízdní řády, mapy) dodaných pronajímatelem a pro účely poskytování informací pro cestující IDS JMK, minimální rozsah provozní

2 doby informačního a prodejního místa IDS JMK je v pracovní dny od 05,00 hod. do 22,00 hod. a v sobotu od 06,00 hod. do 20,00 hod., prostory označené v příloze č. 1 této smlouvy čísly: 1.02, 1.03 a 1.09 je nájemce oprávněn užívat pro účely zajištění úklidu a jako WC pro personál. prostor označený v příloze č. 1 této smlouvy číslem: 1.04 technická místnost, je nájemce oprávněn užívat pro účely skladování jako zázemí pro zboží určené k prodeji v rozsahu, který je uveden v první odrážce tohoto bodu a kotelnu Vybavení nebytových prostor, jehož vlastníkem je společnost KORDIS (dále jen vybavení) je specifikováno v příloze č. 6 této smlouvy Nájemce prohlašuje, že si pronajímané nebytové prostory prohlédl a seznámil se s jejich technickým stavem. Předání nebytových prostor bude realizováno po podpisu nájemní smlouvy oběma stranami na základě Protokolu o předání pronajatých prostor (Příloha č. 3 této nájemní smlouvy) Právo nájemce užívat prostory k prodeji je podmíněno provozováním veřejného WC v přilehlých prostorách, čekárny a informačního a prodejního místa IDS JMK. 2. Doba nájmu 2.1. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností ode dne... (bude doplněno při uzavření smlouvy) 3. Výše nájemného, způsob platby a její splatnost 3.1. Nájemce prohlašuje, že je plátcem DPH. Výše nájemného za pronájem nebytových prostor v souladu s článkem 1. je stanovena dohodou a činí...* Kč za kalendářní rok, tj....* Kč za měsíc (slovy...* korun českých). V nájemném jsou zohledněny náklady nájemce spojené s opravami a běžnou údržbou objektu dle přílohy č. 5 této smlouvy. K této ceně za pronájem se připočítává DPH ve výši dle předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění. V době podpisu smlouvy je DPH ve výši 20% Úhrada nájemného se provádí jedenkrát měsíčně na základě faktury vystavené pronajímatelem. Faktura (daňový doklad v souladu se zněním zák. č. 235/2004 Sb.) bude vystavena pronajímatelem nejpozději do 4. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce. Faktura je splatná 14 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Za den úhrady se považuje den připsání příslušné částky na účet pronajímatele. V případě prodlení nájemce s placením nájemného je nájemce povinen platit pronajímateli úroky z prodlení ve výši stanovené předpisy práva občanského. Nezaplatí-li nájemce nájemné, zálohy na služby nebo nedoplatek z vyúčtování služeb ve lhůtě jejich splatnosti, je pronajímatel oprávněn vyúčtovat nájemci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ a nájemce je povinen tuto smluvní pokutu pronajímateli uhradit Pronajímatel má právo vždy k 1.7. kalendářního roku počínaje rokem 2012 zvýšit platbu za nájemné o procenta odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen stanoveného a vyhlášeného Českým statistickým úřadem za minulý rok. Takto zvýšené nájemné se stane základem pro výpočet úhrad na další rok Záloha na spotřebu energií, vodného a stočného je stanovena ve výši 3000,- Kč za kalendářní měsíc. Zálohy na energie, vodné a stočné budou hrazeny měsíčně na základě zálohové faktury, a to vždy do 14 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Vyúčtování spotřeby energií a vodného a stočného bude prováděno na základě skutečné spotřeby dle faktur dodavatelů, a to jedenkrát ročně. Pronajímatel je oprávněn výši záloh za energie,

3 vodné a stočné upravit v závislosti na změnách cen dodavatelů, a to vždy od prvního měsíce následujícího po změnách jejich cen Nájemce se zavazuje v den podpisu této smlouvy zaplatit pronajímateli zálohu ve výši * (odpovídá 2 měsíčnímu nájemnému) na úhradu případných škod, které způsobil pronajímateli nezaplacením nájemného, poškozením pronajímaných prostor či jejich vybavení. Tato záloha je vratná v případě, že nebude využita na úhradu škod, do 1 měsíce po ukončení nájmu. 4. Skončení nájmu 4.1 Skončení nájmu se řídí ust. 10 a následujících Zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor č. 116/1990 Sb. v platném znění. Výpovědní doba se sjednává v délce 2 měsíce a začíná běžet první den následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi druhé straně V případě nezaplacení nájemného a zálohy na spotřebu energií v termínech uvedených v čl. 3 této smlouvy a porušení článku 5. této smlouvy - odst. 5.1., 5.6., 5.10, 5.12, 5.16, 5.19, a smlouvy je výpovědní lhůta 10 dnů a počíná běžet ode dne následujícího doručení výpovědi. V pochybnostech se má za to, že výpověď byla doručena nájemci do 3 pracovních dnů ode dne odeslání Nájemce je povinen do konce výpovědní lhůty pronajaté nebytové prostory vyklidit a uvést do původního stavu. V případě prodlení nájemce s vyklizením a předáním pronajatých nebytových prostorů, provede vyklizení a uvedení do původního stavu na náklady nájemce pronajímatel vlastními prostředky a též na náklady nájemce zajistí vhodné uložení jeho majetku. Za škodu vzniklou na majetku nájemce, který podléhá zkáze nebo vyžaduje zvláštní podmínky skladování, nenese v takovémto případě pronajímatel žádnou odpovědnost. 5. Podmínky užívání 5.1. Nájemce není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele zasahovat do instalací a stavebních konstrukcí pronajatého prostoru. Veškeré úpravy jsou možné pouze na základě výslovného, předchozího písemného souhlasu pronajímatele, přičemž nájemce je povinen předat pronajímateli dokumentaci skutečného stavu provedených úprav a příslušnou revizní zprávu. Tyto úpravy je povinen provádět v souladu s platnými právními předpisy Nájemce odpovídá za dodržování všech hygienických, stavebních, protipožárních, bezpečnostních norem i právních předpisů, předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, odpadech a ekologie, zejména z oblasti podnikání (včetně Zákona o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb. v platném znění), případně i za potřebné vybavení pronajatého prostoru podle těchto předpisů a za případné škody vzniklé v souvislosti s jím provozovanou činností. Dále je povinen dodržovat kanalizační řád Brněnských vodáren a kanalizací a.s. (www.bvk.cz), zejména pokud se týče zákazu vypouštění odpadních vod s obsahem tuků a olejů. V případě porušení těchto předpisů nájemcem nese odpovědnost za toto porušení nájemce, který se zavazuje zaplatit všechny poplatky, pokuty, sankce udělené formou rozhodnutí orgánů státní správy z důvodu porušení výše uvedených předpisů. Nájemce se zavazuje, dle zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění, vybavit pronajatý prostor potřebným počtem funkčních hasicích přístrojů a dále se zavazuje, že se bude o ně starat dle platných předpisů (je povinen zajistit 1x ročně jejich kontrolu provozuschopnosti, která musí být provedena odbornou firmou a dále periodickou zkoušku, která se provádí dle druhu přístroje v periodě 3 a 5 let) Nájemce si musí sám zajistit zabezpečení pronajatých prostorů a majetku. Nájemce je povinen pečovat o to, aby na předmětu nájmu nevznikla škoda a chránit jej před zničením.

4 Nájemce bere na vědomí, že jeho vlastní zařízení a skladové zásoby nejsou pojištěny. Pro řešení veškerých pojistných událostí je nájemce povinen pořídit fotodokumentaci škodní události. Tuto fotodokumentaci je nájemce povinen neprodlené poskytnout pronajímateli Zázemí pro cestující bylo realizováno v rámci projektu "Modřice, smyčka, zázemí pro cestující" v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod. Z tohoto titulu může být předmět nájmu a způsob jeho užívání monitorován a kontrolován také dalšími pověřenými osobami (pracovníky Odboru implementace projektů Úřadu Regionální rady, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy). Z tohoto titulu je nájemce povinen: umožnit kontrolujícím osobám vstup do nebytových prostor pronajatých touto smlouvou předložit na vyžádání pronajímatele nebo kontrolujících osob dokumenty o kontrolách jak fyzických, tak finančních, které provedly jiné kontrolní orgány a které mají vztah k pronajatým nebytovým prostorám a pronajatým movitým věcem umožnit kontrolujícím osobám přístup k účetním písemnostem, záznamům a informacím na nosičích dat vztahující se k pronajatým nebytovým prostorám a pronajatým movitým věcem, v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení cíle kontroly předložit kontrolujícím osobám ve stanovených lhůtách vyžádané doklady a poskytnout informace k předmětu kontroly přijmout opatření k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou. Nájemce může odmítnout součinnost v případech, kdy by její poskytnutí ohrozilo bezpečnost nebo kdy by se jejím splněním porušila zákonem výslovně uložená povinnost mlčenlivosti Nájemce je v případě vzniku havárie povinen učinit okamžitě taková opatření, která zabrání vzniku dalších škod. Nájemce je povinen oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli poškození či vady pronajatých nebytových prostor a jejich vybavení, jejichž opravy není povinen provádět sám nájemce, zejména se jedná o opravy poškození způsobených velkými haváriemi, vandaly a o opravy vad, na které se vztahuje záruka. V oznámení je nájemce povinen poškození či vadu specifikovat. Oznámení bude provedeno telefonicky na telefonní čísla nebo dispečink pronajímatele a současně rovněž písemně. Písemná forma je zachována i v případě oznámení vady či poškození elektronickou poštou ( Nájemce je povinen bezodkladně umožnit pronajímateli a osobám určeným pronajímatelem si tuto vadu či poškození na místě prohlédnout. Nájemce je povinen bezodkladně po zjištění vady pořídit její fotodokumentaci. Tuto fotodokumentaci je nájemce povinen poskytnout pronajímateli. Pokud nájemce nesplní svou oznamovací povinnost v souladu s tímto článkem, odpovídá nájemce za ohrožení bezpečnosti osob a za škodu vzniklou na majetku pronajímatele nebo svém v důsledku nesplnění této povinnosti. Nájemce je povinen umožnit opravy a odstranění vad dle tohoto článku Nájemce se zavazuje denně provozovat veřejné WC pro muže, ženy a invalidy minimálně po dobu otevření obchodní plochy za maximálně možnou úhradu 5 Kč a udržovat zde čistotu a pořádek. Evidence úklidu bude prováděna formou evidenčního archu umístěného na veřejně přístupném místě s podpisem osoby provádějící úklid každou celou hodinu Nájemce odpovídá za veškeré škody způsobené (v pronajatém nebytovém prostoru včetně pronajatého vybavení - viz příloha č. 6) na majetku KORDIS v souvislosti s jeho podnikatelskou činností Nájemce je povinen bezodkladně ohlásit pověřenému zástupci pronajímatele panu Martinu Maňouškovi vznik jakéhokoliv úrazu o kterém se dozvěděl v pronajímaných prostorách Nájemce při své činnosti bude dodržovat 106 zák. č. 262/2006 Sb. v platném znění (Zákoník práce) -..práva a povinnosti zaměstnanců.

5 5.10. Nájemce bude vlastním nákladem zajišťovat běžnou údržbu, revize elektrických zařízení v předepsaných lhůtách a drobné opravy pronajatých nebytových prostor a jejich vybavení včetně odstraňování běžných škod způsobených třetími osobami (zákazníky). Běžná údržba a drobné opravy jsou definovány v příloze č. 5 této smlouvy. Nájemce odpovídá za bezpečnost provozu veškerých elektrických spotřebičů, které do pronajatých prostor vnesl, je povinen zajišťovat na vlastní náklady předepsanou údržbu a revize Nájemce uvádí odpovědnou kontaktní osobu včetně telefonu -...* tel....* Tento údaj bude aktualizovat neprodleně při změně osoby, telefonního čísla. Pronajímatel uvádí odpovědnou kontaktní osobu včetně telefonu Martin Maňoušek tel Tento údaj bude aktualizovat neprodleně při změně osoby, telefonního čísla Veškerý svůj odpad je nájemce povinen zneškodňovat ve své režii. V souvislosti s tímto se rovněž zavazuje zajišťovat běžný úklid v bezprostřední blízkosti zázemí pro cestující včetně úklidu sněhu. To znamená do vzdálenosti 3,0 metrů od zázemí pro cestující včetně chodníků Nájemce je oprávněn umístit na zázemí pro cestující v blízkosti u vstupu do obchodu označení své firmy po odsouhlasení návrhu na vzhled a na umístění pronajímatelem Nájemce je povinen udržovat pronajaté nebytové prostory včetně jejich vybavení v čistotě a zajistit jejich pravidelný úklid. V případě zjištěných nedostatků v udržování pořádku pronajatých prostor je pronajímatel oprávněn vyúčtovat nájemci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ a nájemce je povinen tuto smluvní pokutu pronajímateli uhradit Po skončení užívání je nájemce povinen pronajatý nebytový prostor vyklidit a včetně jeho vybavení uvést do původního stavu s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, nedohodnou-li se strany jinak. Samotné vrácení předmětu nájmu pronajímateli bude provedeno formou protokolárního zápisu, podepsaného zástupcem pronajímatele a zástupcem nájemce. Za tímto účelem předá nájemce klíče od pronajatých nebytových prostor a klíč od rozvaděče měření RE pověřenému zástupci pronajímatele Nájemce nesmí přenechat pronajaté nebytové prostory do podnájmu nebo do užívání třetí osobě Případné koncesionářské poplatky vyplývající z provozování rádií (popř. televizního přijímače) je povinen hradit nájemce Pronajímatel a osoby určené pronajímatelem mají právo kdykoliv zkontrolovat plnění ustanovení této smlouvy, vždy však v doprovodu pracovníka nájemce. O výsledku kontroly bude proveden zápis a stanovena případná nápravná opatření, která je nájemce povinen splnit Před zahájením provozu obchodní jednotky požádá nájemce o vydání souhlasného stanoviska Krajskou hygienickou stanici s prodávaným sortimentem Nájemce je povinen prodávat jízdenky IDS JMK Nájemce se zavazuje, že zprovozní pronajaté nebytové prostory včetně veřejného WC do 1 měsíce od uzavření této smlouvy Nájemce je povinen zajistit, aby byl dodržován zákaz kouření v pronajatých prostorách

6 Nájemce je povinen dodržovat zákaz prodeje alkoholických nápojů mimo lahvového piva a piva v plechovkách Nájemce vybaví prostor minimálně prodejním a konzumačním pultem. Konzumační pult bude umístěn přímo v prodejně pro konzumaci prodávaných potravin. Nájemce zajistí toto povinné vybavení na vlastní náklady. Prostor bude případně vybaven výdejními automaty k zajištění činnosti nájemce. 6. Úhrada nákladů spojených s užíváním předmětu nájmu 6.1. Nájemce je povinen na základě smluv, které uzavře vlastním jménem a na vlastní účet s dodavateli, hradit náklady související s užíváním předmětu nájmu, telekomunikační služby, úklid a odvoz odpadů, ostrahu Podmínky dodávky a odvodu vody a způsob úhrady vodného a stočného jsou řešeny přílohou č Nájemce je dále povinen hradit náklady běžné údržby předmětu nájmu, jeho drobné opravy, náklady na revize elektrických zařízení umístěných v zázemí pro cestující a náklady na prohlídky vyplývající ze zákona nebo z vyhlášek (např. požární ochrana). 7. Podmínky poskytování elektřiny do pronajatých prostor 7.1. Nebytové prostory dle článku smlouvy - 1. Předmět nájmu - jsou připojeny na síť distributora elektřiny E.ON Distribuce přes přípojku NN ve vlastnictví pronajímatele. Elektrické zařízení nebytových prostor dle článku 1. smlouvy začíná v rozvaděči měření elektrické energie RE umístěném vně objektu na jističi před obchodním elektroměrem E.ON Distribuce. 8. Podmínky vytápění pronajatých prostor 8.1. Vytápění a ohřev TUV v prostorách dle článku 1. smlouvy obsluhuje nájemce dle projektové dokumentace objektu, navazujících návodů k obsluze a zaškolení provedeného pronajímatelem. Teplota vzduchu ve všech veřejných prostorách sociálního zařízení je stanovena na 15 C v období topné sezóny Projektová dokumentace bude nájemci předána při předání předmětu nájmu. 9. Ostatní ustanovení 9.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti... (bude doplněno při uzavření smlouvy). O předání bude smluvními stranami sepsán předávací protokol, tento bude mimo jiné obsahovat stav elektroměru E.ON Distribuce ke dni předání prostor Smlouvu a přílohy lze měnit pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků odsouhlasených smluvními stranami Tato smlouva se vyhotovuje v pěti výtiscích, každý má platnost originálu, z nichž 2 obdrží nájemce a 3 pronajímatel V případě, že na jedné nebo na druhé smluvní straně nastanou změny, ke kterým dojde nezávisle na vůli smluvní strany (například změna sídla, změna jednajících osob atd.) je povinna smluvní strana, u níž došlo k těmto změnám, uvedené změny druhé smluvní straně neprodleně písemně oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá druhé smluvní straně za eventuálně vzniklou škodu Nebude-li v případě zasílání písemnosti druhé smluvní straně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy na této adrese zásilka úspěšně doručena či

7 převzata oprávněným zaměstnancem smluvní strany nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta a držitel poštovní licence doporučenou zásilku vrátí zpět, bude považován za úspěšné doručení se všemi následky třetí pracovní den od prokazatelného odeslání zásilky druhou stranou Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti stran platným právním řádem ČR, zejména zákonem č. 116/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů a občanským zákoníkem v platném znění Nedílnou součástí smlouvy jsou: Příloha číslo 1 této smlouvy - Půdorys a Legenda místností Příloha číslo 2 této smlouvy - Podmínky dodávky vody a odvodu odpadních vod Příloha číslo 3 této smlouvy - Protokol o předání pronajatých prostor (bude doplněno při uzavření smlouvy) Příloha číslo 4 této smlouvy - Zápis o zaškolení k obsluze elektrických zařízení v pronajatých prostorách dle článku 1. této smlouvy (bude doplněno při uzavření smlouvy) Příloha číslo 5 této smlouvy - Příloha číslo 6 této smlouvy - Opravy nebytových prostor a běžná údržba Seznam movitého majetku ve vlastnictví KORDIS (bude doplněno při uzavření smlouvy) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek pro některou stranu. Obě strany smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy. V Brně dne... za pronajímatele: za nájemce: KORDIS JMK, spol. s r.o * Poznámka: v místě takto vyznačeném uchazeč vyplní chybějící údaje

8 Příloha č. 2 Podmínky dodávky vody a odvodu odpadních vod 1. PŘEDMĚT Předmětem této přílohy jsou podmínky dodávky vody z vodovodní přípojky dodavatele a odvod odpadních vod (splaškových, dešťových) kanalizační přípojkou dodavatele. Dodavatelem se rozumí pronajímatel předmětné nemovitosti, jenž má na své jméno uzavřenou smlouvu na dodávku vody a odvod odpadních vod s vyšším dodavatelem (BVK, a.s.), odběratelem se rozumí nájemce. 2. PŘIPOJENÍ ODBĚRATELE Odběratel je připojen na zařízení dodavatele v souladu s platnou legislativou a příslušnými ČSN. Přípojka vody je osazena úředně ocejchovaným vodoměrem. Po uplynutí doby ověření je nutno vodoměr přecejchovat. Doklad o tom předloží neprodleně dodavateli. V případě poruchy a úniku vody způsobené v souvislosti se zařízením odběratele je tento povinen uhradit veškerou takto vzniklou škodu. Odběratel není oprávněn umožnit připojení ani odběr vody z vlastního zařízení dalším subjektům. 3. SPLNĚNÍ DODÁVKY VODY Dodávka vody je splněna přechodem vody ze zařízení dodavatele do zařízení odběratele, tedy průtokem vody vodoměrem odběratele. 4. MĚŘENÍ ODPADNÍCH VOD Pokud není množství odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel vypouští takové množství odpadních vod, které podle zjištění na vodoměru odebral, s připočtením vody, jejíž zjištěný odpad pochází z jiných zdrojů než z vodovodní přípojky. Není-li možno zjistit množství takto vypouštěných odpadních vod měřením, zjistí je dodavatel odborným výpočtem, popř. zjištěním na místě samém. Podkladem jsou výkazy a technické propočty předložené odběratelem, pokud u nich dodavatel neprokáže nesprávnost údajů. 5. SPLNĚNÍ ODVODU ODPADNÍCH VOD Odvod odpadních vod kanalizační přípojkou je splněn okamžikem přechodu odpadních vod ze zařízení odběratele do zařízení dodavatele. 6. NEOPRÁVNĚNÝ ODBĚR VODY Za neoprávněný odběr vody se považuje: a) odebírá-li odběratel vodu ve vyšším než stanoveném maximálním množství b) provedl-li odběratel takové úpravy na vodoměru, že znemožňují zjišťování skutečného odběru c) používá-li odběratel vodoměr, který není platně ocejchován d) používá-li odběratel vodoměr, který sám poškodil, nebo jehož poškození je mi známo, a do 14 dnů ode dne zjištění závady nezajistil jeho výměnu Množství neoprávněně odebrané vody se zjišťuje vodoměrem. Není-li možné zjistit celé období neoprávněného odběru přesně, má se za to, že toto období činí jeden měsíc nepřetržitě, a to plným profilem potrubí. 7. OMEZENÍ NEBO PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY

9 Dodavatel je oprávněn omezit nebo přerušit dodávku vody: a) při provádění plánovaných oprav (odběrateli je povinen ohlásit tuto skutečnost nejméně 24 hodin předem) b) z důvodů způsobených živelnými pohromami nebo haváriemi na cizích zařízeních c) při omezování nebo jiné úpravě zásobování vodou z veřejného vodovodu d) odebírá-li odběratel vodu neoprávněně e) dodává-li odběratel vodu jinému subjektu f) zabraňuje-li nebo opakovaně neumožní dodavateli přístup k vodoměru g) nezaplatí-li odběratel za plnění dle této smlouvy do 30 dnů ode dne splatnosti faktury Dodavatel neodpovídá za škody, které omezením nebo přerušením dodávky vody odběrateli vzniknou. 8. NEOPRÁVNĚNÉ VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Za neoprávněné vypouštění odpadních vod se považuje: a) vypouští-li odběratel odpadní vody, které nevyhovují Kanalizačnímu řádu b) vypouští-li odběratel do kanalizace látky, které nejsou odpadními vodami, nebo jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno Zejména není povoleno vypouštět odpadní vody s obsahem olejů a tuků ze stravovacích provozů. Není-li možno zjistit dobu neoprávněného vypouštění přesně, má se za to, že tato doba činí jeden měsíc. Množství odpadních vod se zjistí dle bodu 4 9. OMEZENÍ NEBO PŘERUŠENÍ ODVODU ODPADNÍCH VOD Dodavatel je oprávněn omezit nebo přerušit odvod odpadních vod: a) při provádění plánovaných oprav (odběrateli je povinen ohlásit tuto skutečnost nejméně 24 hodin předem) b) z důvodu způsobených živelnými pohromami nebo haváriemi na cizích zařízeních c) nevyhovuje-li odběratelovo zařízení do té míry, že může ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob a majetek d) vypouští-li odběratel odpadní vody neoprávněně e) zabraňuje-li odběratel dodavateli v přístupu ke kontrole kanalizace f) připojí-li odběratel kanalizační přípojku na zařízení dodavatele bez jeho souhlasu Dodavatel neodpovídá za škody, které omezením nebo přerušením odvodu odpadních vod odběrateli vzniknou. 10. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU a) za neoprávněný odběr vody dle 6a) se odběrateli stanovuje smluvní pokuta ve výši trojnásobku vodného připadajícího na množství vody neoprávněně odebrané b) neoprávněný odběr vody dle 6b) a 6d) je důvodem k okamžitému vypovězení smlouvy, odběratel přitom zaplatí vodné a stočné ve výši dle bodu 6 c) za neoprávněné vypouštění odpadních vod se odběrateli stanovuje smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý druh neoprávněného vypouštění a každý případ zvlášť. Opakovaný případ neoprávněného vypouštění je důvodem k okamžitému vypovězení smlouvy. Odběrateli se dále stanovuje smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč, pokud: a) neumožní pracovníku pověřenému dodavatelem přístup k vodoměru

10 b) převede právo ze smlouvy na třetí subjekt c) používá vodoměr bez platného ověření d) v případě ukončení platnosti smlouvy neodpojí do 14 dnů svoje zařízení. 11. PLATEBNÍ PODMÍNKY Vodné a stočné bude fakturováno ročně. Odečet bude prováděn pověřenými pracovníky dodavatele. Součástí fakturace je částka za dodanou vodu (vodné) a částka za odvedenou odpadní vodu sociální a srážkovou (stočné). Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňových dokladů. Odběratel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje daňové náležitosti nebo má jiné závady v obsahu. Důvod vrácení musí uvést. Lhůta splatnosti začíná běžet od data přijetí opravené faktury. Dodávka vody a odvod odpadních vod se fakturují v cenách vyššího dodavatele, přičemž se k ceně připočítává DPH dle platných předpisů. Faktury jsou splatné do 14 dnů ode dne odeslání. Úrok z prodlení činí 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Za stejných podmínek jsou splatné i případné penalizační platby. Dodavatel si vyhrazuje právo okamžitě zastavit dodávku vody v případě nezaplacení faktury za vodné a stočné. 12. ZMĚNY SMLUVNÍHO VZTAHU Odběratel se zavazuje, že veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na smluvní vztah, budou neprodleně oznámeny dodavateli písemným návrhem na změnu smlouvy. Práva a povinnosti nesmí odběratel postoupit třetímu subjektu bez písemného souhlasu dodavatele. Učiní-li tak, je tento právní úkon neplatný. V žádosti o souhlas uvede odběratel subjekt, na nějž mají být práva a povinnosti postoupeny, a den, kdy k tomu má dojít. V případě ukončení smluvního vztahu bez převodu na jiný subjekt je odběratel povinen na vlastní náklady zajistit odpojení vlastního zařízení od zařízení dodavatele a toto v dostatečném předstih dodavateli oznámit. Odběratel odpovídá za všechny škody, které v souvislosti s jeho zařízením dodavateli vzniknou. 13. DALŠÍ UJEDNÁNÍ Odběratel je povinen uhradit i částku za odvedenou srážkovou vodu, odpovídající ploše pronajaté nájemci. Roční množství srážkových vod se vypočítává jakou součin plochy, koeficientu (0,9) a průměrného množství srážek v rozhodném období (dle údajů ČHMÚ a vyššího dodavatele 0,507 m/rok) a činí 20m 3. Stav vodoměru č.. V Brně dne... za pronajímatele: za nájemce:

11 Příloha č. 5 Opravy nebytových prostor a běžná údržba Drobné opravy nebytového prostoru Tyto opravy je povinen hradit nájemce dle potřeby (1) Za drobné opravy se považují opravy nebytového prostoru a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí nebytového prostoru a je ve vlastnictví pronajímatele, a to podle věcného vymezení nebo podle výše nákladu. (2) Podle věcného vymezení se za drobné opravy považují tyto opravy a výměny: a) opravy jednotlivých vrchních částí podlah b) opravy jednotlivých částí dveří a jejich součástí a výměny zámků, kování, klik, žaluzií c) výměny vypínačů, zásuvek, osvětlovacích těles a jejich částí d) opravy uzavíracích armatur na rozvodech vody, výměny sifonů. (3) Za drobné opravy se dále považují opravy vodovodních výtoků, mísicích baterií, ohřívačů vody, umyvadel, výlevek, splachovačů, přímotopů. (4) Za drobné opravy se považují rovněž výměny drobných součástí předmětů uvedených v odstavci 3. (5) Podle výše nákladu se za drobné opravy považují další opravy nebytového prostoru a jeho vybavení a výměny součástí jednotlivých předmětů tohoto vybavení, které nejsou uvedeny v odstavcích 2 a 3, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 3.000,00 Kč (slovy třechtisíckorunčeských). Provádí-li se na téže věci několik oprav, které spolu souvisejí a časově na sebe navazují, je rozhodující součet nákladů na související opravy. Náklady spojené s běžnou údržbou nebytového prostoru Tyto náklady je povinen hradit nájemce v souladu s 5 odst. 3 zákona č. 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění, dle potřeby bez ohledu na výši vynaložených nákladů. Náklady spojené s běžnou údržbou nebytového prostoru jsou náklady na udržování a čištění nebytového prostoru, které se provádějí obvykle při delším užívání části objektu. Jsou jimi zejména pravidelné prohlídky a čištění následujících předmětů: vodovodní výtoky, splachovače, mísicí baterie, ohřívače vody, umyvadla, výlevky. Dalšími obvyklými udržovacími pracemi je např. malování včetně opravy omítek a následném úklidu, čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn, čištění zanesených odpadů až ke stoupačce, nátěry vnitřních dveří, výměny zámků apod. V Brně dne... za pronajímatele: za nájemce:..

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm sídlo: Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČ : 00098604 DIČ: CZ00098604 bankovní spojení : KB Rožnov p/r

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (1/7) NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění mezi: Václavem

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH o nájmu nebytových prostor, o nájmu movitých věci Obec Uhřice, IČ 00281131 se sídlem: Uhřice 91, 679 63 Velké Opatovice zastoupena: Bc. Miroslav Hartl - starosta obce na straně

Více

Podmínky nájmu bytů společnosti RPG Byty, s.r.o. pro nájemní smlouvy uzavřené od 1.1.2014

Podmínky nájmu bytů společnosti RPG Byty, s.r.o. pro nájemní smlouvy uzavřené od 1.1.2014 1 Podmínky nájmu bytů společnosti RPG Byty, s.r.o. pro nájemní smlouvy uzavřené od 1.1.2014 Společnost RPG Byty, s.r.o. vydává následující podmínky nájmu bytů. Tyto podmínky upravují bližším způsobem práva

Více

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod I. Úvodní ustanovení 1. Vzájemný vztah mezi dodavatelem a odběratelem o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod kanalizací

Více

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č.

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. (dále jen "Smlouva"), uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/21 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen "zákon

Více

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod stanovené pro vodovody a kanalizace provozované Vodohospodářskou společností Vrchlice- Maleč, a.s. jako vlastníkem a provozovatelem ve smyslu ustanovení

Více

Smluvní vzor Nájemní smlouvy (včetně příloh) Průvodní list

Smluvní vzor Nájemní smlouvy (včetně příloh) Průvodní list Smluvní vzor Nájemní smlouvy (včetně příloh) Průvodní list Veškeré obchodní a platební podmínky, které jsou uvedeny ve smluvním vzoru nájemní smlouvy (dále také jen vzor smlouvy ), musí být uchazeči v

Více

N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911

N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911 N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911 Smluvní strany: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 Zapsána v obchodním rejstříku

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015 č.j.: 112/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 94 ze dne 11.02.2015 Pronájem nebytového prostoru v domě Radhošťská 9/2017, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu:

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu: Číslo smlouvy: Smlouva o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu v bytovém domě s právem užívat cizí věc za úplatu. uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DG4VA* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy o dílo objednatele: (ORG 5181) Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: Investiční akce: Regenerace

Více

Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice

Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice Tyto všeobecné technické podmínky platí pro odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu. 1 Obsah Identifikační

Více

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2235 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ( dále jen o.z.)

Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2235 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ( dále jen o.z.) Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2235 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ( dále jen o.z.) Město Černošice Zastoupeno: Miroslavem Strejčkem, vedoucím odboru Dům s pečovatelskou službou, na

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací (dále jen Smlouva)

Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací (dále jen Smlouva) Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací (dále jen Smlouva) uzavřená mezi smluvními stranami VODOVODY A KANALIZACE Sídlo: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč Jednající: MVDr. Pavlem Heřmanem, předsedou

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor RK-28-2012-58, RK-28-2012-xx, př. 1 př. 1 Počet počet stran: 20 stran: 20 Smlouva o podnájmu nebytových prostor Název: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Sídlo: Vrchlického 59, 586 33 Jihlava IČ:

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Tatce se sídlem: Podedvorem 81, 289 11 Tatce IČ: 00239844 Zastoupena: Blankou Řezáčovou, starostkou obce na straně jedné jako

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Miroslav se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČ: 00293164 Zastoupeno: Ing. Augustinem Formanem, starostou města na straně

Více

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 SMLOUVA O DÍLO Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 Uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) evidenční číslo: níže

Více

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 Ke Smlouvě o nájmu dopravního prostředku č. [ ] ze dne [ ] VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU účinné ode dne 1.2.2014 Tyto Všeobecné obchodní podmínky nájmu dopravního

Více

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ustanovení těchto Podmínek se použijí v případě, že Smlouva neobsahuje odlišnou nebo zvláštní úpravu.

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ustanovení těchto Podmínek se použijí v případě, že Smlouva neobsahuje odlišnou nebo zvláštní úpravu. Příloha č. 1 Ke Smlouvě o nájmu dopravního prostředku - Vozidla č. [ ] ze dne [ ] VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU - VOZIDLA účinné ode dne 1.2.2015 Tyto Všeobecné obchodní podmínky

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 25162 Svojetice IČ: 00240834 Zastoupena: Mgr. Martinou Vedralovou, starostkou obce na straně

Více

II. Úvodní ustanovení

II. Úvodní ustanovení vzorová nájemní smlouva k pronájmu bytů dle III.1. písm. a), d) / kritérium dle písm.d) může být ve spojení s kritérii dle písm. e), f)/, g), j), l) N Á J E M N Í S M L O U V A uzavřená v souladu s rozhodnutím

Více

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov Gymnázium Ostrov se sídlem: Studentská 1205, 363 01 Ostrov IČO: 49753771 bankovní

Více