SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění"

Transkript

1 SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění Pronajímatel: KORDIS JMK, spol. s r.o. IČ: DIČ: CZ sídlem v Brně, Nové sady 946/30, PSČ zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka jednající jednateli společnosti Ing. Petrem Kratochvílem a Ing. Petrem Soukalem a Nájemce:.* 1. Předmět nájmu 1.1. Zázemí pro cestující, v němž jsou umístěny nebytové prostory specifikované v čl této smlouvy, se nachází uvnitř tramvajové smyčky v Modřicích na pozemku p. č. 2264/1, katastrální území Modřice Zázemí pro cestující je přízemní stavbou s plochou střechou a s jednoduchou fasádou Pronajímatel se touto smlouvou zavazuje přenechat nájemci ode dne účinnosti této smlouvy do užívání níže uvedené prostory v zázemí pro cestující o celkové výměře 97.5 m 2, včetně přípojek vody, kanalizace a elektrické energie, v souladu s rozhodnutím o předběžném užívání stavby, případně s kolaudačním rozhodnutím: prostor označený v příloze č. 1 této smlouvy číslem: 1.01 je nájemce oprávněn užívat k prodeji tiskovin, jízdenek IDS JMK, tabákových výrobků, teplých a chlazených nealkoholických nápojů, lahvového piva a piva v plechovkách, baleného rychlého občerstvení, chlazených hotových jídel a polévek včetně zajištění možnosti ohřevu, čerstvého pečiva a cukrovinek; minimální rozsah provozní doby bude v pracovní dny od 5,00 do 22,00 hodin, o sobotách, nedělích a svátcích od 06,00 do 20,00 hodin., prostory označené v příloze č. 1 této smlouvy čísly: 1.08, 1.10, 1.11 jako WC pro veřejnost, minimální rozsah provozní doby WC pro veřejnost bude v pracovní dny od 5,00 do 22,00 hodin, o sobotách, nedělích a svátcích od 06,00 do 20,00 hodin, cena za použití veřejného WC bude činit maximálně 5 Kč, prostor označený v příloze č. 1 této smlouvy číslem: 1.12 jako čekárnu pro cestující, minimální rozsah provozní doby čekárny pro cestující pro veřejnost bude v pracovní dny od 5,00 do 22,00 hodin, o sobotách, nedělích a svátcích od 06,00 do 20,00 hodin, použití čekárny pro cestující je bezplatné, prostor označený v příloze č. 1 této smlouvy číslem 1.13 je nájemce oprávněn užívat jako informační a prodejní místo IDS JMK pro účely zveřejnění a distribuce propagačních materiálů IDS JMK (např. jízdní řády, mapy) dodaných pronajímatelem a pro účely poskytování informací pro cestující IDS JMK, minimální rozsah provozní

2 doby informačního a prodejního místa IDS JMK je v pracovní dny od 05,00 hod. do 22,00 hod. a v sobotu od 06,00 hod. do 20,00 hod., prostory označené v příloze č. 1 této smlouvy čísly: 1.02, 1.03 a 1.09 je nájemce oprávněn užívat pro účely zajištění úklidu a jako WC pro personál. prostor označený v příloze č. 1 této smlouvy číslem: 1.04 technická místnost, je nájemce oprávněn užívat pro účely skladování jako zázemí pro zboží určené k prodeji v rozsahu, který je uveden v první odrážce tohoto bodu a kotelnu Vybavení nebytových prostor, jehož vlastníkem je společnost KORDIS (dále jen vybavení) je specifikováno v příloze č. 6 této smlouvy Nájemce prohlašuje, že si pronajímané nebytové prostory prohlédl a seznámil se s jejich technickým stavem. Předání nebytových prostor bude realizováno po podpisu nájemní smlouvy oběma stranami na základě Protokolu o předání pronajatých prostor (Příloha č. 3 této nájemní smlouvy) Právo nájemce užívat prostory k prodeji je podmíněno provozováním veřejného WC v přilehlých prostorách, čekárny a informačního a prodejního místa IDS JMK. 2. Doba nájmu 2.1. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností ode dne... (bude doplněno při uzavření smlouvy) 3. Výše nájemného, způsob platby a její splatnost 3.1. Nájemce prohlašuje, že je plátcem DPH. Výše nájemného za pronájem nebytových prostor v souladu s článkem 1. je stanovena dohodou a činí...* Kč za kalendářní rok, tj....* Kč za měsíc (slovy...* korun českých). V nájemném jsou zohledněny náklady nájemce spojené s opravami a běžnou údržbou objektu dle přílohy č. 5 této smlouvy. K této ceně za pronájem se připočítává DPH ve výši dle předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění. V době podpisu smlouvy je DPH ve výši 20% Úhrada nájemného se provádí jedenkrát měsíčně na základě faktury vystavené pronajímatelem. Faktura (daňový doklad v souladu se zněním zák. č. 235/2004 Sb.) bude vystavena pronajímatelem nejpozději do 4. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce. Faktura je splatná 14 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Za den úhrady se považuje den připsání příslušné částky na účet pronajímatele. V případě prodlení nájemce s placením nájemného je nájemce povinen platit pronajímateli úroky z prodlení ve výši stanovené předpisy práva občanského. Nezaplatí-li nájemce nájemné, zálohy na služby nebo nedoplatek z vyúčtování služeb ve lhůtě jejich splatnosti, je pronajímatel oprávněn vyúčtovat nájemci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ a nájemce je povinen tuto smluvní pokutu pronajímateli uhradit Pronajímatel má právo vždy k 1.7. kalendářního roku počínaje rokem 2012 zvýšit platbu za nájemné o procenta odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen stanoveného a vyhlášeného Českým statistickým úřadem za minulý rok. Takto zvýšené nájemné se stane základem pro výpočet úhrad na další rok Záloha na spotřebu energií, vodného a stočného je stanovena ve výši 3000,- Kč za kalendářní měsíc. Zálohy na energie, vodné a stočné budou hrazeny měsíčně na základě zálohové faktury, a to vždy do 14 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Vyúčtování spotřeby energií a vodného a stočného bude prováděno na základě skutečné spotřeby dle faktur dodavatelů, a to jedenkrát ročně. Pronajímatel je oprávněn výši záloh za energie,

3 vodné a stočné upravit v závislosti na změnách cen dodavatelů, a to vždy od prvního měsíce následujícího po změnách jejich cen Nájemce se zavazuje v den podpisu této smlouvy zaplatit pronajímateli zálohu ve výši * (odpovídá 2 měsíčnímu nájemnému) na úhradu případných škod, které způsobil pronajímateli nezaplacením nájemného, poškozením pronajímaných prostor či jejich vybavení. Tato záloha je vratná v případě, že nebude využita na úhradu škod, do 1 měsíce po ukončení nájmu. 4. Skončení nájmu 4.1 Skončení nájmu se řídí ust. 10 a následujících Zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor č. 116/1990 Sb. v platném znění. Výpovědní doba se sjednává v délce 2 měsíce a začíná běžet první den následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi druhé straně V případě nezaplacení nájemného a zálohy na spotřebu energií v termínech uvedených v čl. 3 této smlouvy a porušení článku 5. této smlouvy - odst. 5.1., 5.6., 5.10, 5.12, 5.16, 5.19, a smlouvy je výpovědní lhůta 10 dnů a počíná běžet ode dne následujícího doručení výpovědi. V pochybnostech se má za to, že výpověď byla doručena nájemci do 3 pracovních dnů ode dne odeslání Nájemce je povinen do konce výpovědní lhůty pronajaté nebytové prostory vyklidit a uvést do původního stavu. V případě prodlení nájemce s vyklizením a předáním pronajatých nebytových prostorů, provede vyklizení a uvedení do původního stavu na náklady nájemce pronajímatel vlastními prostředky a též na náklady nájemce zajistí vhodné uložení jeho majetku. Za škodu vzniklou na majetku nájemce, který podléhá zkáze nebo vyžaduje zvláštní podmínky skladování, nenese v takovémto případě pronajímatel žádnou odpovědnost. 5. Podmínky užívání 5.1. Nájemce není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele zasahovat do instalací a stavebních konstrukcí pronajatého prostoru. Veškeré úpravy jsou možné pouze na základě výslovného, předchozího písemného souhlasu pronajímatele, přičemž nájemce je povinen předat pronajímateli dokumentaci skutečného stavu provedených úprav a příslušnou revizní zprávu. Tyto úpravy je povinen provádět v souladu s platnými právními předpisy Nájemce odpovídá za dodržování všech hygienických, stavebních, protipožárních, bezpečnostních norem i právních předpisů, předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, odpadech a ekologie, zejména z oblasti podnikání (včetně Zákona o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb. v platném znění), případně i za potřebné vybavení pronajatého prostoru podle těchto předpisů a za případné škody vzniklé v souvislosti s jím provozovanou činností. Dále je povinen dodržovat kanalizační řád Brněnských vodáren a kanalizací a.s. (www.bvk.cz), zejména pokud se týče zákazu vypouštění odpadních vod s obsahem tuků a olejů. V případě porušení těchto předpisů nájemcem nese odpovědnost za toto porušení nájemce, který se zavazuje zaplatit všechny poplatky, pokuty, sankce udělené formou rozhodnutí orgánů státní správy z důvodu porušení výše uvedených předpisů. Nájemce se zavazuje, dle zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění, vybavit pronajatý prostor potřebným počtem funkčních hasicích přístrojů a dále se zavazuje, že se bude o ně starat dle platných předpisů (je povinen zajistit 1x ročně jejich kontrolu provozuschopnosti, která musí být provedena odbornou firmou a dále periodickou zkoušku, která se provádí dle druhu přístroje v periodě 3 a 5 let) Nájemce si musí sám zajistit zabezpečení pronajatých prostorů a majetku. Nájemce je povinen pečovat o to, aby na předmětu nájmu nevznikla škoda a chránit jej před zničením.

4 Nájemce bere na vědomí, že jeho vlastní zařízení a skladové zásoby nejsou pojištěny. Pro řešení veškerých pojistných událostí je nájemce povinen pořídit fotodokumentaci škodní události. Tuto fotodokumentaci je nájemce povinen neprodlené poskytnout pronajímateli Zázemí pro cestující bylo realizováno v rámci projektu "Modřice, smyčka, zázemí pro cestující" v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod. Z tohoto titulu může být předmět nájmu a způsob jeho užívání monitorován a kontrolován také dalšími pověřenými osobami (pracovníky Odboru implementace projektů Úřadu Regionální rady, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy). Z tohoto titulu je nájemce povinen: umožnit kontrolujícím osobám vstup do nebytových prostor pronajatých touto smlouvou předložit na vyžádání pronajímatele nebo kontrolujících osob dokumenty o kontrolách jak fyzických, tak finančních, které provedly jiné kontrolní orgány a které mají vztah k pronajatým nebytovým prostorám a pronajatým movitým věcem umožnit kontrolujícím osobám přístup k účetním písemnostem, záznamům a informacím na nosičích dat vztahující se k pronajatým nebytovým prostorám a pronajatým movitým věcem, v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení cíle kontroly předložit kontrolujícím osobám ve stanovených lhůtách vyžádané doklady a poskytnout informace k předmětu kontroly přijmout opatření k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou. Nájemce může odmítnout součinnost v případech, kdy by její poskytnutí ohrozilo bezpečnost nebo kdy by se jejím splněním porušila zákonem výslovně uložená povinnost mlčenlivosti Nájemce je v případě vzniku havárie povinen učinit okamžitě taková opatření, která zabrání vzniku dalších škod. Nájemce je povinen oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli poškození či vady pronajatých nebytových prostor a jejich vybavení, jejichž opravy není povinen provádět sám nájemce, zejména se jedná o opravy poškození způsobených velkými haváriemi, vandaly a o opravy vad, na které se vztahuje záruka. V oznámení je nájemce povinen poškození či vadu specifikovat. Oznámení bude provedeno telefonicky na telefonní čísla nebo dispečink pronajímatele a současně rovněž písemně. Písemná forma je zachována i v případě oznámení vady či poškození elektronickou poštou ( Nájemce je povinen bezodkladně umožnit pronajímateli a osobám určeným pronajímatelem si tuto vadu či poškození na místě prohlédnout. Nájemce je povinen bezodkladně po zjištění vady pořídit její fotodokumentaci. Tuto fotodokumentaci je nájemce povinen poskytnout pronajímateli. Pokud nájemce nesplní svou oznamovací povinnost v souladu s tímto článkem, odpovídá nájemce za ohrožení bezpečnosti osob a za škodu vzniklou na majetku pronajímatele nebo svém v důsledku nesplnění této povinnosti. Nájemce je povinen umožnit opravy a odstranění vad dle tohoto článku Nájemce se zavazuje denně provozovat veřejné WC pro muže, ženy a invalidy minimálně po dobu otevření obchodní plochy za maximálně možnou úhradu 5 Kč a udržovat zde čistotu a pořádek. Evidence úklidu bude prováděna formou evidenčního archu umístěného na veřejně přístupném místě s podpisem osoby provádějící úklid každou celou hodinu Nájemce odpovídá za veškeré škody způsobené (v pronajatém nebytovém prostoru včetně pronajatého vybavení - viz příloha č. 6) na majetku KORDIS v souvislosti s jeho podnikatelskou činností Nájemce je povinen bezodkladně ohlásit pověřenému zástupci pronajímatele panu Martinu Maňouškovi vznik jakéhokoliv úrazu o kterém se dozvěděl v pronajímaných prostorách Nájemce při své činnosti bude dodržovat 106 zák. č. 262/2006 Sb. v platném znění (Zákoník práce) -..práva a povinnosti zaměstnanců.

5 5.10. Nájemce bude vlastním nákladem zajišťovat běžnou údržbu, revize elektrických zařízení v předepsaných lhůtách a drobné opravy pronajatých nebytových prostor a jejich vybavení včetně odstraňování běžných škod způsobených třetími osobami (zákazníky). Běžná údržba a drobné opravy jsou definovány v příloze č. 5 této smlouvy. Nájemce odpovídá za bezpečnost provozu veškerých elektrických spotřebičů, které do pronajatých prostor vnesl, je povinen zajišťovat na vlastní náklady předepsanou údržbu a revize Nájemce uvádí odpovědnou kontaktní osobu včetně telefonu -...* tel....* Tento údaj bude aktualizovat neprodleně při změně osoby, telefonního čísla. Pronajímatel uvádí odpovědnou kontaktní osobu včetně telefonu Martin Maňoušek tel Tento údaj bude aktualizovat neprodleně při změně osoby, telefonního čísla Veškerý svůj odpad je nájemce povinen zneškodňovat ve své režii. V souvislosti s tímto se rovněž zavazuje zajišťovat běžný úklid v bezprostřední blízkosti zázemí pro cestující včetně úklidu sněhu. To znamená do vzdálenosti 3,0 metrů od zázemí pro cestující včetně chodníků Nájemce je oprávněn umístit na zázemí pro cestující v blízkosti u vstupu do obchodu označení své firmy po odsouhlasení návrhu na vzhled a na umístění pronajímatelem Nájemce je povinen udržovat pronajaté nebytové prostory včetně jejich vybavení v čistotě a zajistit jejich pravidelný úklid. V případě zjištěných nedostatků v udržování pořádku pronajatých prostor je pronajímatel oprávněn vyúčtovat nájemci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ a nájemce je povinen tuto smluvní pokutu pronajímateli uhradit Po skončení užívání je nájemce povinen pronajatý nebytový prostor vyklidit a včetně jeho vybavení uvést do původního stavu s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, nedohodnou-li se strany jinak. Samotné vrácení předmětu nájmu pronajímateli bude provedeno formou protokolárního zápisu, podepsaného zástupcem pronajímatele a zástupcem nájemce. Za tímto účelem předá nájemce klíče od pronajatých nebytových prostor a klíč od rozvaděče měření RE pověřenému zástupci pronajímatele Nájemce nesmí přenechat pronajaté nebytové prostory do podnájmu nebo do užívání třetí osobě Případné koncesionářské poplatky vyplývající z provozování rádií (popř. televizního přijímače) je povinen hradit nájemce Pronajímatel a osoby určené pronajímatelem mají právo kdykoliv zkontrolovat plnění ustanovení této smlouvy, vždy však v doprovodu pracovníka nájemce. O výsledku kontroly bude proveden zápis a stanovena případná nápravná opatření, která je nájemce povinen splnit Před zahájením provozu obchodní jednotky požádá nájemce o vydání souhlasného stanoviska Krajskou hygienickou stanici s prodávaným sortimentem Nájemce je povinen prodávat jízdenky IDS JMK Nájemce se zavazuje, že zprovozní pronajaté nebytové prostory včetně veřejného WC do 1 měsíce od uzavření této smlouvy Nájemce je povinen zajistit, aby byl dodržován zákaz kouření v pronajatých prostorách

6 Nájemce je povinen dodržovat zákaz prodeje alkoholických nápojů mimo lahvového piva a piva v plechovkách Nájemce vybaví prostor minimálně prodejním a konzumačním pultem. Konzumační pult bude umístěn přímo v prodejně pro konzumaci prodávaných potravin. Nájemce zajistí toto povinné vybavení na vlastní náklady. Prostor bude případně vybaven výdejními automaty k zajištění činnosti nájemce. 6. Úhrada nákladů spojených s užíváním předmětu nájmu 6.1. Nájemce je povinen na základě smluv, které uzavře vlastním jménem a na vlastní účet s dodavateli, hradit náklady související s užíváním předmětu nájmu, telekomunikační služby, úklid a odvoz odpadů, ostrahu Podmínky dodávky a odvodu vody a způsob úhrady vodného a stočného jsou řešeny přílohou č Nájemce je dále povinen hradit náklady běžné údržby předmětu nájmu, jeho drobné opravy, náklady na revize elektrických zařízení umístěných v zázemí pro cestující a náklady na prohlídky vyplývající ze zákona nebo z vyhlášek (např. požární ochrana). 7. Podmínky poskytování elektřiny do pronajatých prostor 7.1. Nebytové prostory dle článku smlouvy - 1. Předmět nájmu - jsou připojeny na síť distributora elektřiny E.ON Distribuce přes přípojku NN ve vlastnictví pronajímatele. Elektrické zařízení nebytových prostor dle článku 1. smlouvy začíná v rozvaděči měření elektrické energie RE umístěném vně objektu na jističi před obchodním elektroměrem E.ON Distribuce. 8. Podmínky vytápění pronajatých prostor 8.1. Vytápění a ohřev TUV v prostorách dle článku 1. smlouvy obsluhuje nájemce dle projektové dokumentace objektu, navazujících návodů k obsluze a zaškolení provedeného pronajímatelem. Teplota vzduchu ve všech veřejných prostorách sociálního zařízení je stanovena na 15 C v období topné sezóny Projektová dokumentace bude nájemci předána při předání předmětu nájmu. 9. Ostatní ustanovení 9.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti... (bude doplněno při uzavření smlouvy). O předání bude smluvními stranami sepsán předávací protokol, tento bude mimo jiné obsahovat stav elektroměru E.ON Distribuce ke dni předání prostor Smlouvu a přílohy lze měnit pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků odsouhlasených smluvními stranami Tato smlouva se vyhotovuje v pěti výtiscích, každý má platnost originálu, z nichž 2 obdrží nájemce a 3 pronajímatel V případě, že na jedné nebo na druhé smluvní straně nastanou změny, ke kterým dojde nezávisle na vůli smluvní strany (například změna sídla, změna jednajících osob atd.) je povinna smluvní strana, u níž došlo k těmto změnám, uvedené změny druhé smluvní straně neprodleně písemně oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá druhé smluvní straně za eventuálně vzniklou škodu Nebude-li v případě zasílání písemnosti druhé smluvní straně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy na této adrese zásilka úspěšně doručena či

7 převzata oprávněným zaměstnancem smluvní strany nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta a držitel poštovní licence doporučenou zásilku vrátí zpět, bude považován za úspěšné doručení se všemi následky třetí pracovní den od prokazatelného odeslání zásilky druhou stranou Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti stran platným právním řádem ČR, zejména zákonem č. 116/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů a občanským zákoníkem v platném znění Nedílnou součástí smlouvy jsou: Příloha číslo 1 této smlouvy - Půdorys a Legenda místností Příloha číslo 2 této smlouvy - Podmínky dodávky vody a odvodu odpadních vod Příloha číslo 3 této smlouvy - Protokol o předání pronajatých prostor (bude doplněno při uzavření smlouvy) Příloha číslo 4 této smlouvy - Zápis o zaškolení k obsluze elektrických zařízení v pronajatých prostorách dle článku 1. této smlouvy (bude doplněno při uzavření smlouvy) Příloha číslo 5 této smlouvy - Příloha číslo 6 této smlouvy - Opravy nebytových prostor a běžná údržba Seznam movitého majetku ve vlastnictví KORDIS (bude doplněno při uzavření smlouvy) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek pro některou stranu. Obě strany smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy. V Brně dne... za pronajímatele: za nájemce: KORDIS JMK, spol. s r.o * Poznámka: v místě takto vyznačeném uchazeč vyplní chybějící údaje

8 Příloha č. 2 Podmínky dodávky vody a odvodu odpadních vod 1. PŘEDMĚT Předmětem této přílohy jsou podmínky dodávky vody z vodovodní přípojky dodavatele a odvod odpadních vod (splaškových, dešťových) kanalizační přípojkou dodavatele. Dodavatelem se rozumí pronajímatel předmětné nemovitosti, jenž má na své jméno uzavřenou smlouvu na dodávku vody a odvod odpadních vod s vyšším dodavatelem (BVK, a.s.), odběratelem se rozumí nájemce. 2. PŘIPOJENÍ ODBĚRATELE Odběratel je připojen na zařízení dodavatele v souladu s platnou legislativou a příslušnými ČSN. Přípojka vody je osazena úředně ocejchovaným vodoměrem. Po uplynutí doby ověření je nutno vodoměr přecejchovat. Doklad o tom předloží neprodleně dodavateli. V případě poruchy a úniku vody způsobené v souvislosti se zařízením odběratele je tento povinen uhradit veškerou takto vzniklou škodu. Odběratel není oprávněn umožnit připojení ani odběr vody z vlastního zařízení dalším subjektům. 3. SPLNĚNÍ DODÁVKY VODY Dodávka vody je splněna přechodem vody ze zařízení dodavatele do zařízení odběratele, tedy průtokem vody vodoměrem odběratele. 4. MĚŘENÍ ODPADNÍCH VOD Pokud není množství odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel vypouští takové množství odpadních vod, které podle zjištění na vodoměru odebral, s připočtením vody, jejíž zjištěný odpad pochází z jiných zdrojů než z vodovodní přípojky. Není-li možno zjistit množství takto vypouštěných odpadních vod měřením, zjistí je dodavatel odborným výpočtem, popř. zjištěním na místě samém. Podkladem jsou výkazy a technické propočty předložené odběratelem, pokud u nich dodavatel neprokáže nesprávnost údajů. 5. SPLNĚNÍ ODVODU ODPADNÍCH VOD Odvod odpadních vod kanalizační přípojkou je splněn okamžikem přechodu odpadních vod ze zařízení odběratele do zařízení dodavatele. 6. NEOPRÁVNĚNÝ ODBĚR VODY Za neoprávněný odběr vody se považuje: a) odebírá-li odběratel vodu ve vyšším než stanoveném maximálním množství b) provedl-li odběratel takové úpravy na vodoměru, že znemožňují zjišťování skutečného odběru c) používá-li odběratel vodoměr, který není platně ocejchován d) používá-li odběratel vodoměr, který sám poškodil, nebo jehož poškození je mi známo, a do 14 dnů ode dne zjištění závady nezajistil jeho výměnu Množství neoprávněně odebrané vody se zjišťuje vodoměrem. Není-li možné zjistit celé období neoprávněného odběru přesně, má se za to, že toto období činí jeden měsíc nepřetržitě, a to plným profilem potrubí. 7. OMEZENÍ NEBO PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY

9 Dodavatel je oprávněn omezit nebo přerušit dodávku vody: a) při provádění plánovaných oprav (odběrateli je povinen ohlásit tuto skutečnost nejméně 24 hodin předem) b) z důvodů způsobených živelnými pohromami nebo haváriemi na cizích zařízeních c) při omezování nebo jiné úpravě zásobování vodou z veřejného vodovodu d) odebírá-li odběratel vodu neoprávněně e) dodává-li odběratel vodu jinému subjektu f) zabraňuje-li nebo opakovaně neumožní dodavateli přístup k vodoměru g) nezaplatí-li odběratel za plnění dle této smlouvy do 30 dnů ode dne splatnosti faktury Dodavatel neodpovídá za škody, které omezením nebo přerušením dodávky vody odběrateli vzniknou. 8. NEOPRÁVNĚNÉ VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Za neoprávněné vypouštění odpadních vod se považuje: a) vypouští-li odběratel odpadní vody, které nevyhovují Kanalizačnímu řádu b) vypouští-li odběratel do kanalizace látky, které nejsou odpadními vodami, nebo jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno Zejména není povoleno vypouštět odpadní vody s obsahem olejů a tuků ze stravovacích provozů. Není-li možno zjistit dobu neoprávněného vypouštění přesně, má se za to, že tato doba činí jeden měsíc. Množství odpadních vod se zjistí dle bodu 4 9. OMEZENÍ NEBO PŘERUŠENÍ ODVODU ODPADNÍCH VOD Dodavatel je oprávněn omezit nebo přerušit odvod odpadních vod: a) při provádění plánovaných oprav (odběrateli je povinen ohlásit tuto skutečnost nejméně 24 hodin předem) b) z důvodu způsobených živelnými pohromami nebo haváriemi na cizích zařízeních c) nevyhovuje-li odběratelovo zařízení do té míry, že může ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob a majetek d) vypouští-li odběratel odpadní vody neoprávněně e) zabraňuje-li odběratel dodavateli v přístupu ke kontrole kanalizace f) připojí-li odběratel kanalizační přípojku na zařízení dodavatele bez jeho souhlasu Dodavatel neodpovídá za škody, které omezením nebo přerušením odvodu odpadních vod odběrateli vzniknou. 10. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU a) za neoprávněný odběr vody dle 6a) se odběrateli stanovuje smluvní pokuta ve výši trojnásobku vodného připadajícího na množství vody neoprávněně odebrané b) neoprávněný odběr vody dle 6b) a 6d) je důvodem k okamžitému vypovězení smlouvy, odběratel přitom zaplatí vodné a stočné ve výši dle bodu 6 c) za neoprávněné vypouštění odpadních vod se odběrateli stanovuje smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý druh neoprávněného vypouštění a každý případ zvlášť. Opakovaný případ neoprávněného vypouštění je důvodem k okamžitému vypovězení smlouvy. Odběrateli se dále stanovuje smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč, pokud: a) neumožní pracovníku pověřenému dodavatelem přístup k vodoměru

10 b) převede právo ze smlouvy na třetí subjekt c) používá vodoměr bez platného ověření d) v případě ukončení platnosti smlouvy neodpojí do 14 dnů svoje zařízení. 11. PLATEBNÍ PODMÍNKY Vodné a stočné bude fakturováno ročně. Odečet bude prováděn pověřenými pracovníky dodavatele. Součástí fakturace je částka za dodanou vodu (vodné) a částka za odvedenou odpadní vodu sociální a srážkovou (stočné). Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňových dokladů. Odběratel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje daňové náležitosti nebo má jiné závady v obsahu. Důvod vrácení musí uvést. Lhůta splatnosti začíná běžet od data přijetí opravené faktury. Dodávka vody a odvod odpadních vod se fakturují v cenách vyššího dodavatele, přičemž se k ceně připočítává DPH dle platných předpisů. Faktury jsou splatné do 14 dnů ode dne odeslání. Úrok z prodlení činí 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Za stejných podmínek jsou splatné i případné penalizační platby. Dodavatel si vyhrazuje právo okamžitě zastavit dodávku vody v případě nezaplacení faktury za vodné a stočné. 12. ZMĚNY SMLUVNÍHO VZTAHU Odběratel se zavazuje, že veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na smluvní vztah, budou neprodleně oznámeny dodavateli písemným návrhem na změnu smlouvy. Práva a povinnosti nesmí odběratel postoupit třetímu subjektu bez písemného souhlasu dodavatele. Učiní-li tak, je tento právní úkon neplatný. V žádosti o souhlas uvede odběratel subjekt, na nějž mají být práva a povinnosti postoupeny, a den, kdy k tomu má dojít. V případě ukončení smluvního vztahu bez převodu na jiný subjekt je odběratel povinen na vlastní náklady zajistit odpojení vlastního zařízení od zařízení dodavatele a toto v dostatečném předstih dodavateli oznámit. Odběratel odpovídá za všechny škody, které v souvislosti s jeho zařízením dodavateli vzniknou. 13. DALŠÍ UJEDNÁNÍ Odběratel je povinen uhradit i částku za odvedenou srážkovou vodu, odpovídající ploše pronajaté nájemci. Roční množství srážkových vod se vypočítává jakou součin plochy, koeficientu (0,9) a průměrného množství srážek v rozhodném období (dle údajů ČHMÚ a vyššího dodavatele 0,507 m/rok) a činí 20m 3. Stav vodoměru č.. V Brně dne... za pronajímatele: za nájemce:

11 Příloha č. 5 Opravy nebytových prostor a běžná údržba Drobné opravy nebytového prostoru Tyto opravy je povinen hradit nájemce dle potřeby (1) Za drobné opravy se považují opravy nebytového prostoru a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí nebytového prostoru a je ve vlastnictví pronajímatele, a to podle věcného vymezení nebo podle výše nákladu. (2) Podle věcného vymezení se za drobné opravy považují tyto opravy a výměny: a) opravy jednotlivých vrchních částí podlah b) opravy jednotlivých částí dveří a jejich součástí a výměny zámků, kování, klik, žaluzií c) výměny vypínačů, zásuvek, osvětlovacích těles a jejich částí d) opravy uzavíracích armatur na rozvodech vody, výměny sifonů. (3) Za drobné opravy se dále považují opravy vodovodních výtoků, mísicích baterií, ohřívačů vody, umyvadel, výlevek, splachovačů, přímotopů. (4) Za drobné opravy se považují rovněž výměny drobných součástí předmětů uvedených v odstavci 3. (5) Podle výše nákladu se za drobné opravy považují další opravy nebytového prostoru a jeho vybavení a výměny součástí jednotlivých předmětů tohoto vybavení, které nejsou uvedeny v odstavcích 2 a 3, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 3.000,00 Kč (slovy třechtisíckorunčeských). Provádí-li se na téže věci několik oprav, které spolu souvisejí a časově na sebe navazují, je rozhodující součet nákladů na související opravy. Náklady spojené s běžnou údržbou nebytového prostoru Tyto náklady je povinen hradit nájemce v souladu s 5 odst. 3 zákona č. 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění, dle potřeby bez ohledu na výši vynaložených nákladů. Náklady spojené s běžnou údržbou nebytového prostoru jsou náklady na udržování a čištění nebytového prostoru, které se provádějí obvykle při delším užívání části objektu. Jsou jimi zejména pravidelné prohlídky a čištění následujících předmětů: vodovodní výtoky, splachovače, mísicí baterie, ohřívače vody, umyvadla, výlevky. Dalšími obvyklými udržovacími pracemi je např. malování včetně opravy omítek a následném úklidu, čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn, čištění zanesených odpadů až ke stoupačce, nátěry vnitřních dveří, výměny zámků apod. V Brně dne... za pronajímatele: za nájemce:..

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

N Á J E M N Í S M L O U V U. I. Předmět smlouvy

N Á J E M N Í S M L O U V U. I. Předmět smlouvy Obec Ktová, se sídlem Ktová čp. 62, 512 63 Rovensko pod Troskami zastoupena starostkou paní Jiřinou Bobkovou, DiS., IČO 00580821, na straně jedné jako pronajímatel. na straně druhé jako nájemce a uzavřeli

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,..,

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,.., Nájemní smlouva., r.č. / IČ:, trvale bytem/sídlem,, jednající bankovní spojení: vedený u.., var.symbol:, tel: email:. dále jen pronajímatel a., r.č. / IČ, trvale bytem/sídlem,, jednající. bankovní spojení:

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu:

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu: Smlouva č. NÁJEMNÍ SMLOUVA NS 1) Městská část Praha 3 se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, Praha 3 zastoupená zástupcem starosty panem PhDr. Matějem Stropnickým (dále jen pronajímatel) 2) Pan, paní, manželé

Více

S M L O U V A o dodávce vody č... Titul, jméno a příjmení (obchodní firma) Bydliště, popř. sídlo či místo podnikání:.. datum narození (IČ, DIČ):..

S M L O U V A o dodávce vody č... Titul, jméno a příjmení (obchodní firma) Bydliště, popř. sídlo či místo podnikání:.. datum narození (IČ, DIČ):.. S M L O U V A o dodávce vody č...... Obec Vohančice Vohančice 29, Tišnov, PSČ: 666 01 Tišnov IČ: 00366013 zastoupená.. starostou obce (dále jen dodavatel ) a Titul, jméno a příjmení (obchodní firma) Bydliště,

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654.

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654. S M L O U V A O N Á J M U vodohospodářských děl a souborů zařízení k zajištění rozvodu a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních a dešťových vod ---------------------------------------------------------------

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

(pronajímatel a nájemce jsou dále označováni jednotlivě jako smluvní strana nebo společně též jako smluvní strany )

(pronajímatel a nájemce jsou dále označováni jednotlivě jako smluvní strana nebo společně též jako smluvní strany ) Dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 se sídlem Komenského 1326, Pelhřimov, 393 01 Pelhřimov zastoupená ředitelkou školy Mgr. Nellou Slavíkovou IČO: 70844194

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15...

Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15... Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva byt standartní Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15... Městskou částí Praha 15 se sídlem Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1.

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1. JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami:

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Smlouva č. /201 o odvádění odpadních vod

Smlouva č. /201 o odvádění odpadních vod Smlouva č. /201 o odvádění odpadních vod uzavřená podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ), vyhlášky č. 428/2001 Sb.,

Více

Nájemní smlouva uzavřená dle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ ).

Nájemní smlouva uzavřená dle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ ). Nájemní smlouva uzavřená dle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ ). I. Smluvní strany Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského adresa: Nádražní 120, 702 00

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

S M L O U V A O N Á J M U

S M L O U V A O N Á J M U S M L O U V A O N Á J M U Smluvní strany: Společnost Saquaro, s. r. o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

Nájemní smlouva. jako nájemce na straně druhé (dále jen nájemce) I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. jako nájemce na straně druhé (dále jen nájemce) I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená dle zák. 116/90 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor a poskytování služeb spojených s užíváním nebytových prostor, kterou uzavřeli: Město Uherský Brod, se sídlem v Uherském

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost PROMOVEO GROUP a.s., IČ: 28728467 se sídlem A. Cihláře 191, Šimonovice-Minkovice, PSČ: 463 12 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí

Více

N Á J E M N Í S M L O U V A dle ustanovení zákona č. 116/90 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor

N Á J E M N Í S M L O U V A dle ustanovení zákona č. 116/90 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor N Á J E M N Í S M L O U V A dle ustanovení zákona č. 116/90 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor uzavřená mezi níže uvedenými stranami: GSN a.s. se sídlem Brno, Čechyňská 8 IČ: 63475545 DIČ: CZ63475545

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

SMLOUVA O ÚDRŽBĚ ZELENĚ A SADOVÝCH ÚPRAV uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O ÚDRŽBĚ ZELENĚ A SADOVÝCH ÚPRAV uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O ÚDRŽBĚ ZELENĚ A SADOVÝCH ÚPRAV uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Objednatel: a Zhotovitel: Společenství vlastníků jednotek domu

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany představované nájemcem Jméno: Rodné číslo: Bydliště:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla.

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla. Smluvní ujednání: Článek I. Předmět smlouvy 1. Pronajímatel se zavazuje, že od účinnosti této smlouvy přenechá Nájemci po dobu a za podmínek dále uvedených v této smlouvě do užívání náhradní motorové vozidlo.

Více

Nájemní smlouva čj. 2015 /..

Nájemní smlouva čj. 2015 /.. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918 Nájemní smlouva čj. 2015 /.. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli mezi sebou: pronajímatel : Základní škola, Praha 9 Lehovec, Chvaletická 918 zastoupený

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Číslo: / 2012 Uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, mezi následujícími

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Reklamační řád. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov

Reklamační řád. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170 IČ: 49454587; DIČ: CZ49454587 Reklamační řád Platný od 1. 8. 2012 Obsah 1 Rozsah

Více

Město Broumov, se sídlem Broumov, Masarykova tř. 239, IČO 00272523, zastoupené JUDr. Libuší Růčkovou, starostkou, (dále jen pronajímatel) na jedné straně a APRB servisní s. r. o., se sídlem Broumov, Klášterní

Více

Servisní smlouva. mluvní strany. uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění. Číslo smlouvy: 7/127/2011.

Servisní smlouva. mluvní strany. uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění. Číslo smlouvy: 7/127/2011. Servisní smlouva uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění Číslo smlouvy: 7/127/2011 mluvní strany Objednatel: Město Broumov Masarykova 239 550 14 Broumov IČ: 00272523

Více

na dobu určitou uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: firma:... sídlo: hl. provozov.: zast.:.. zapsána v OR ved.

na dobu určitou uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: firma:... sídlo: hl. provozov.: zast.:.. zapsána v OR ved. Smlouva o nájmu nemovitosti na dobu určitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: firma:... sídlo: hl. provozov.: zast.: IČ: zapsána v OR ved., oddíl x, vložka DIČ: č. účtu: dále jen

Více

- V Z O R - Smlouva o ubytování

- V Z O R - Smlouva o ubytování - V Z O R - Smlouva o ubytování Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s.

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. 1. Smluvní strany: 1.1. HYBLER GROUP, a.s. se sídlem Riegrovo nám. 15, 513 01 Semily IČO: 252 73 850, DIČ: CZ25273850

Více

SMLOUVA o zajištění úklidu

SMLOUVA o zajištění úklidu SMLOUVA o zajištění úklidu podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ) Objednatel: Město Nový Bor se sídlem : náměstí Míru 1, PSČ

Více

Smlouva o podnájmu prostor a prodeji produktů. Sportovní areál Ještěd, a.s.

Smlouva o podnájmu prostor a prodeji produktů. Sportovní areál Ještěd, a.s. Smlouva o podnájmu prostor a prodeji produktů Uzavřená mezi Sportovní areál Ještěd, a.s. Se sídlem Jablonecká 41/27, Liberec V Kristiánov, PSČ 460 01 IČ 25 43 79 41 DIČ: CZ 25 43 79 41 Společnost zapsaná

Více

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana.

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění

Více

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Smluvní strany: Objednatel: Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Společnost: Obec Hrdlív se sídlem: Hrdlív 79, 273 06 IČ: 00234419 DIČ: - zastoupená: Ing.Radek Růžička, starosta obce (dále jen pronajímatel") a Pan(í):

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

I. Smluvní strany. III. Účel nájmu

I. Smluvní strany. III. Účel nájmu N Á J E M N Í S M L O U V A I. Smluvní strany Pronajímatel: Obec Kamenné Žehrovice se sídlem Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice zastoupená starostkou obce Soňou Černou IČO: 00234508 Nájemce: II. Předmět

Více

Nájemní smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání uzavřená podle 2302 a násl. a

Nájemní smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání uzavřená podle 2302 a násl. a Sml. č. SN/OHMS/./16 Nájemní smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání uzavřená podle 2302 a násl. a smlouva o nájmu movitých věcí uzavřená podle 2218 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Jihočeský

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod č. CO-16-COV-XXX pro č.p. XXX

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod č. CO-16-COV-XXX pro č.p. XXX Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod č. CO-16-COV-XXX pro č.p. XXX uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném

Více

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva )

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva ) NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU, NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY: Společenství pro dům č.p. 684, Praha - Letňany, se sídlem Praha 9, Letňany, Kostomlatská, Terezínská 684, PSČ 19000, IČ: 27189678, zapsáno

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená mezi 1. Smluvní strany Pronajímatel: Městské kulturní středisko Holešov, příspěvková organizace Sídlo: nám. F. X. Richtra 190, 769 01 Holešov IČ: 00486639 DIČ:

Více

Smlouva o nájmu věci movité (smlouva evidenční číslo.)

Smlouva o nájmu věci movité (smlouva evidenční číslo.) Smlouva o nájmu věci movité (smlouva evidenční číslo.) uzavřená podle ust. 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

Více

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části 8. zasedání dne 2. 11. 2015 USNESENÍ č. 64/15/ZMČ Ke smlouvě o nájmu sportovního areálu Zastupitelstvo MČ po projednání I. souhlasí s uzavřením

Více

SMLOUVA O DÍLO. čl. 1 Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. čl. 1 Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO čl. 1 Smluvní strany Objednatel: Společenství pro dům č. p. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Společenství zapsáno v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze oddíl S, vložka

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

na dobu neurčitou č. SML

na dobu neurčitou č. SML Smlouva o nájmu nebytových prostor na dobu neurčitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: firma:... sídlo: hl. provozov.: zast.: IČ: zapsána v OR ved., oddíl x, vložka DIČ: č. účtu:

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Reklamační řád. Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice. I. Obecná ustanovení

Reklamační řád. Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice. I. Obecná ustanovení Reklamační řád Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice I. Obecná ustanovení obec Doubravice, jako provozovatel Vodárenské Infrastruktury (dále jen dodavatel) zajištující dodávku pitné vody z

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Zasedací sály v 1. patře Sankturinovského domu Obsah Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Úvodní ustanovení Vymezení pojmů Nájem zasedací místnosti

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY PLYNU. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném.., oddíl., vložka. bankovní spojení:.číslo účtu/kód banky:./.

SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY PLYNU. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném.., oddíl., vložka. bankovní spojení:.číslo účtu/kód banky:./. SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY PLYNU Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají Smluvní strany OBCHODNÍK obchodní firma: sídlo: IČ:. DIČ:. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném.., oddíl., vložka.

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Příloha č. 11 usnesení 10. Rady města Stříbra ze dne 01.04.2015 NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Pronajímatel: Město Stříbro, se sídlem Stříbro, Masarykovo nám. čp. 1 zastoupené Správou ma Město

Více

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník )

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) K o n c e p t K U P N Í S M L O U V A Č.. uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) Česká republika Správa

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod (obchodní podmínky) ze dne 1.7.2003

Podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod (obchodní podmínky) ze dne 1.7.2003 Podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod (obchodní podmínky) ze dne 1.7.2003 1. Úvodní ustanovení 1.1 Obchodní podmínky doplňují právní předpisy České republiky v platném znění, zejména zákon č.

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015 č.j.: 112/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 94 ze dne 11.02.2015 Pronájem nebytového prostoru v domě Radhošťská 9/2017, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více