Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část"

Transkript

1 Město Hranice ZÁSADY postupu při úkonech obce v souvislosti s nájmem či pachtem nemovitých věcí schválené Radou města dne pod usnesením č. RM 05/12/15 HLAVA PRVNÍ Čl. I. Obecná část 1 Seznam základních právních předpisů a vymezení některých užívaných pojmů: 1. Zákony: Zákon č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů zákon o obcích Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (OZ) 2. Užívané pojmy: Byt Soubor místností, popř. jedna obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu užívání určen Prostor prostor nebo místnost, je-li účelem nájmu provozování podnikatelské činnosti a slouží-li sloužící alespoň převážně podnikání, bez ohledu na to, zda je účel nájmu vyjádřen v nájemní podnikání smlouvě. Budova Nadzemní stavba včetně její podzemní části prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí Nemovitá věc Pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon ( 498 OZ) Pozemek Část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou regulačním plánem, územní rozhodnutím nebo územním souhlasem, hranicí jiného práva podle 19 katastrál. zákona, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby, hranicí druhů pozemků, popř. rozhraním způsobu využití pozemku Parcela Pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem Ostatní stavby Stavby uvedené a oceněné znaleckým posudkem, kromě pozemku a trvalé stavby (např. Polyfunkční dům oplocení, studny, stavby dočasné, stavba komunikace atp.) stavba, v níž bydlení zaujímá méně než polovinu podlahové plochy místností a prostorů (stavba určena i k jiným účelům než jen k bydlení) 2 Postup všech orgánů města Hranice, městského úřadu a všech ostatních účastníků majetkoprávních úkonů v souvislosti s nájmem a pachtem, musí vést k hospodárné a účelné správě a využití majetku města, jak ukládá 39 zákona o obcích. 1

2 3 Město Hranice se těmito zásadami postupu při úkonech obce v souvislosti s nájmem nemovitých věcí (dále jen zásadami ) bude řídit při nájmu nemovitostí z majetku města Hranice. Rada města Hranice má právo rozhodnout o výjimce z těchto zásad a touto výjimkou stanovit odlišné podmínky, včetně ceny. 4 Návrh na uzavření nájmu/pachtu 1. Návrh na uzavření nájmu/pachtu nemovitých věcí nebo návrh na změnu rozhodnutí podávají: a) orgány města, b) městský úřad prostřednictvím tajemníka c) právnická nebo fyzická osoba, která žádá o pronájem/pacht nemovitosti z majetku města a kterým to umožňuje právní řád ČR. 2. Návrhy soustřeďuje a jejich evidenci vede pověřený pracovník Městského úřadu, který zajistí vyjádření z hlediska bezdlužnosti žadatele, popřípadě smluvní vtahy k projednávanému pozemku. 3. Opakovaný návrh v případech, kde již bylo Radou města rozhodnuto, se projednává nejdříve po uplynutí jednoho roku od rozhodnutí Rady města s výjimkou případů, kdy došlo k zásadní změně okolností (o tom, zda se jedná o zásadní změnu rozhodne RM). 5 Projednání návrhu v Radě města Hranice. V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. zákon o obcích o nájmu či pachtu nemovitostí rozhoduje Rada města. MěÚ Hranice žádosti předloží Radě města, popř. bytové komisi Rady města. Po posouzení navrhne komise nájem bytu či nebytového prostoru spolu se stanoviskem správce bytů radě města. Rada města při rozhodnutí o nájmu/pachtu stanovuje i výši nájemného/pachtovného (v souladu s touto směrnicí). V případě, že navrhovaná cena za nájem či pacht se bude lišit od ceny stanovené těmito zásadami, musí Rada města odůvodnit výši ceny, příloha č.1. 6 Zveřejnění záměru na nájem/pacht Záměr obce pronajmout majetek, propachtovat nebo poskytnout jako výpůjčku, město zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před projednáním v městské radě, vyvěšením na úřední desce a elektronické úřední desce městského úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Pokud město záměr nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný. Ustanovení o zveřejnění záměru se nepoužije, jde-li o nájem bytů a hrobových míst anebo o výpůjčku majetku obce na dobu kratší než 30 dnů ( 39 zák. č. 128/2000 Sb.). Listiny (příslušné smlouvy) osvědčující tento právní úkon se opatří doložkou, jíž bude potvrzeno, že tyto podmínky jsou splněny ( 41 zák. č. 128/2000 Sb.). O zveřejnění záměru pronajmout majetek, propachtovat nebo poskytnout jako výpůjčku, rozhodne starosta města. 2

3 7 Vyhodnocení nabídek Po uplynutí lhůty stanovené pro zveřejnění záměru, vyhodnotí MěÚ Hranice všechny došlé nabídky. Toto vyhodnocení zpracuje do přehledu, který se stanoviskem předloží Radě města k definitivnímu rozhodnutí o nájmu/pachtu. V případě potřeby navrhne, jako jednu z možností, výběrové řízení obálkovou metodou. 8 Rozhodnutí o nabídkách 1. a) Rada města po obdržení stanoviska MěÚ Hranice, rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých členů o nájmu/pachtu nemovité věci, s konkrétním určením nájemní ceny či pachtovného a nájemce či pachtýře. 2. Rada města při rozhodování o nájemci či pastýři, posuzuje také přiměřeně podle toho, zda: a) nájemcem či pachtýřem převáděné nemovitosti nebo její části, b) nebo přihlíží k výši cenové nabídky. 9 Způsob úhrady a určení výše ceny 1. Nájemce/pachtýř uhradí stanovenou smluvní cenu nebo její část dle tohoto paragrafu odst.2 písm. c) vždy nejpozději v den podpisu nájemní/pachtovní smlouvy. 2. Pro zaplacení nájemní/pachtovní ceny se stanoví následující způsoby: a) cena bude uhrazena v hotovosti na účet města (za dodržení Zákona č. 254/2004 Sb., O omezení plateb v hotovosti); nájemní/pachtovní smlouva bude podepsána po předložení dokladu o zaplacení b) cena bude uhrazena převodem z účtu nájemce/pachtýře na účet města; nájemní/pachtovní smlouva bude podepsána po připsání celé částky na účet města Hranice. 3. MěÚ Hranice zašle žadateli návrh smlouvy o nájmu/pachtu do 30 dnů ode dne schválení nájmu/pachtu v Radě města. 4. Neuzavře-li žadatel smlouvu nájmu/pachtu do 60 dnů od převzetí návrhu smlouvy, bude radě města předložen návrh na revokaci schváleného usnesení. HLAVA DRUHÁ Zvláštní část Čl. II. Nájmy/pachty nemovitostí 10 Postup při nájmu/pachtu pozemků z majetku města 1. Nájemní/pachtovní smlouvu lze vypovědět při nájmech/pachtech pozemků na zemědělskou činnost patřících do zemědělského půdního fondu nebo lesního půdního fondu v jednoroční lhůtě, a to ke dni 1. října běžného roku, ( 2339 Občanského zákoníku). Ostatní smlouvy o nájmu/pachtu pozemku budou uzavřeny zpravidla na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, při porušení povinnosti nájemcem/pachtýřem. 3

4 2. Pozemky budou pronajímány/propachotovávány na základě písemné nájemní/pachtovní smlouvy, která kromě jiného musí vždy obsahovat tyto podmínky: a) účel nájmu/pachtu nájemce/pachtýř se zaváže, že pozemek bude užívat jen k dohodnutému účelu a pro vlastní potřebu, b) výše nájemného/pachtovného a doba splatnosti nájemného/pachtovného; roční nájemné/pachtovné je splatné nejpozději do příslušného roku, převodem na účet města Hranice, výjimečně v pokladně MěÚ, c) nájemce/pachtýř bude užívat pozemky v souladu s druhem a způsobem využití pozemků. d) nájemce/pachtýř přejímá pozemky se všemi součástmi a příslušenstvím do užívání ve stavu způsobilém ke smluvenému účelu užívání, e) pro případ, že nájemce/pachtýř nedodržuje účel nájmu nebo neplatí řádně nebo včas sjednané nájemné může pronajímatel smlouvu vypovědět s pětidenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Předchozí výzva a lhůta k nápravě není třeba, f) pro případ, že nájemce/pachtýř podnajímá pronajaté pozemky nebo jejich část třetí osobě bez souhlasu pronajímatele, nebo že bude déle než jeden měsíc v prodlení s placením nájemného, je pronajímatel oprávněn odstoupit od smlouvy, g) obnovení nájmu se vylučuje, pokračuje-li nájemce/pachtýř v užívání pozemků po skončení nájmu, aniž by musel pronajímatel vyzvat nájemce k vyklizení a předání pozemků, h) nájemce/pachtýř po skončení nájmu/pachtu vyklidí pozemky, a neodstraní-li stavby na něm jím zřízené a nepředá pozemky pronajímateli do 10 dnů ode dne skončení nájmu, sjednává se smluvní pokuta ve výši 500,-Kč za každý den prodlení se splněním těchto povinností počínaje 11. dnem ode dne skončení nájmu/pachtu.právo na náhradu škody zůstává nedotčeno, i) nájemce/pachtýř zajistí, že se na pozemcích nebude probíhat manipulace s takovými látkami, které by mohly znečistit půdu, vody nebo životní prostředí, j) nájemce/pachtýř je povinen odstranit na své náklady v přiměřené době veškeré škody jím způsobené, které vzniknou na předmětu nájmu, k) nájemce/pachtýř je oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu pouze s předchozím písemným souhlasem pronajímatele, l) nájemce/pachtýř bude zajišťovat na svůj náklad a svými prostředky úklid, běžnou údržbu a opravy včetně součástí a příslušenství. Nájemce bude dále svým nákladem a svými prostředky odstraňovat závady ve sjízdnosti komunikace a schůdnosti chodníku na pozemcích, pokud tyto závady vznikly zejména znečištěním, náledím nebo sněhem. V případě porušení jakékoliv z těchto povinností nájemcem má pronajímatel právo od smlouvy odstoupit. Běžnou údržbou se rozumí zejména úklid odpadu, odstraňování plevele, péče o trávník, keře, živé ploty, stromy, záhony, pravidelné sekání trávy, řež keřů a živých plotů, prořez stromů, shrabání spadlého listí, nátěry plotu, zahradních staveb a zařízení, m) nájemce/pachtýř je povinen vyklidit pozemky, odstranit stavby na něm nájemcem/pachtýřem zřízené a předat pozemky do 10 dnů od skončení nájmu, n) nájemné/pachtovné bude každoročně valorizováno (toto ustanovení se netýká těch nájemních/pachtovních smluv, kde je stanovena výše nájemného/pachtovného 1,00 Kč/m 2 /rok a nižší a u smluv pro parkování osobních automobilů. V případě uzavření smlouvy s dosavadními nájemci/pachtýři, bude nájemné/pachtovné stanoveno na základě ročního nájemného/pachtovného v době ukončení nájemního/pachtovního vztahu. 4

5 11 Postup při nájmu nebytových prostor z majetku města Došlé žádosti a nabídky soustřeďuje správce nemovitosti, který také zajistí prokazatelné vyrozumění všech nových žadatelů o nájem nemovitosti a následné projednání v orgánech města Hranice. Správce nemovitosti je povinen po obdržení žádosti o nájem prokazatelně oznámit žadatelům (i dosavadním nájemcům) nemovitosti přípravu projednání záměru pronájmu. Pokud je navrhovatelem právnická nebo fyzická osoba, která není v nájemním vztahu k nemovitosti, jež je předmětem návrhu, předloží správce nemovitosti orgánům města stanovisko nájemců nemovitosti. V případě, že bude více žadatelů, bude se postupovat ve smyslu ustanovení 7 těchto zásad. Bude-li pouze jeden žadatel, správce nemovitosti předloží podaný návrh radě města. Smlouva o nájmu nebytových prostor může být uzavřena na dobu určitou, nebo na dobu neurčitou. Nájem může být ukončen v souladu zák. č. 89/2012 Sb. Nebytové prostory budou pronajímány na základě nájemní smlouvy, která kromě jiného musí vždy obsahovat tyto podmínky: a) účel nájmu - nájemce se zaváže, že nebytový prostor bude užívat jen k dohodnutému účelu a pro vlastní potřebu, b) výše nájemného a doba splatnosti nájemného, c) smluvní pokutu, v případě neuhrazení nájemného v požadované výši a termínu, ve výši 0,1 % z dlužného nájmu za každý den prodlení, d) valorizaci nájemného podle koeficientu vyhlášeného každoročně českým statistickým úřadem e) řádně užívat pronajatý nebytový prostor, f) po ukončení nájemní smlouvy předat nebytový prostor pronajímateli v řádném stavu. Nevyklidí-li nájemce nebytové prostory po skončení nájmu v dohodnutém termínu, je pronajímatel oprávněn je vyklidit sám, a to na náklady a nebezpečí nájemce, g) pronajímatel může ukončit nájemní smlouvu výpovědí z důvodu, že nájemce nebude hradit nájemné v požadované výši déle než tři měsíce; výpovědní doba v tomto případě je 1 měsíc. h) pronajímatel může ukončit nájemní smlouvu výpovědí také z důvodu neplnění povinností nájemce dle uzavřené nájemní smlouvy, např., že nájemce dá pronajatý nebytový prostor do nájmu jiné osobě; výpovědní doba v tomto případě je 1měsíc. i) nájemce se zavazuje, že v pronajatých prostorách nebude provádět bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele žádné stavební úpravy. j) pronajímatel a nájemce mohou ukončit nájemní smlouvu výpovědí bez výpovědní lhůty dle 2227 a 2228 zák. č. 89/2012 Sb. k) nájemce odpovídá pronajímateli za veškeré škody, které způsobil nebo které způsobily osoby, kterým umožnil do těchto pronajatých prostor vstup. 5

6 12 Tyto Zásady postupu při úkonech obce v souvislosti s nájmem a pachtem nemovitých věcí, byly schváleny usnesením č.rm 05/12/15 ze dne Tyt zásady nabývají účinnosti Přílohy: Příloha č. 1 Stanovení minimálních cen za nájem pozemků Příloha č. 2 Stanovení minimálních cen za nájem nebytových prostor V Hranicích dne : Marcela Švecová místostarosta města Miroslav Picka starosta města 6

7 Přílohy Příloha č. 1 Stanovení minimálních cen za nájem či pacht pozemků Pro všechna katastrální území: Zahrada Louka nebo pastvina do m2 Ost.plochy Rybníky a jejich příslušenství Zemědělská činnost (osvědčení,výpis OR) Za každý započatý ha (za započatý ha se považuje výměra od 300m2) Pozemek užívaný za účelem chovu včel, zřízení a užívání ovocného sadu, louky nebo pastviny nad 1000m 2 ( ceny jsou uváděny vždy za každý započatý ha ) 1,00,-- Kč/m 2 /rok 1,00,-- Kč/m 2 /rok 1,00,-- Kč/m 2 /rok 0,10,-- Kč/ m 2 /rok 2.500,-- Kč/ha/rok 2.000,-- Kč/ha/rok Umístění reklamní tabule (nejméně 2 m 2 ) 15,-- Kč/m 2 /den Umístění novinového (nebo jiného prodejního) stánku 3,-- Kč/m 2 /den Umístění plechové garáže 100,-- Kč/m 2 /rok Parkování osobního automobilu 50,-- Kč/m 2 /rok Předzahrádky 60,-- Kč/ m 2 /měsíc Prodej vánočních stromků 1,-- Kč/m 2 /den Neoprávněné užívání pozemku: a) fyzické osoby 2,-- Kč/m 2 /měsíc b) právnické osoby 5,-- Kč/m 2 /měsíc K podnikatelským účelům (ukládání materiálu, umístění nebo užívání vlastní stavby) : Pozemek 80,-- Kč/m 2 /rok K výše uvedeným cenám bude připočítávána DPH, jestliže to stanoví zákon účinný v okamžiku odsouhlasení pronájmu nebo pachtu oprávněným orgánem města. 7

8 Příloha č. 2 Stanovení minimálních cen za nájem či pacht a nebytových prostor: Platná Nebytové prostory min. cena 400,-- Na území města Hranice Kč/m 2 /rok 300,-- Ordinace, zdravotnické služby a lékárny Kč/m 2 /rok 1000,-- Pro instalaci zařízení šíření internetu vzduchem bez služeb za Kč/m 2 /rok podmínky minimální pronajaté plochy 10 m 2 V prostorách bez vytápění používaných jako sklady a v prostorách nacházejících se ve třetím a vyšším patře, bude nájemné počítáno v poloviční výši. Neziskovým organizacím bude počítáno nájemné v poloviční výši vždy, bez ohledu na větu předchozí. K výše uvedeným cenám bude připočítávána DPH, jestliže to stanoví zákon účinný v okamžiku odsouhlasení pronájmu nebo pachtu oprávněným orgánem města. 8

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smluvní strany: Městské kulturní středisko Klatovy se sídlem Domažlická 767, 339 01 Klatovy III IČ: 075060 zastoupené ředitelkou Ing. Věrou Schmidovou, na

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH o nájmu nebytových prostor, o nájmu movitých věci Obec Uhřice, IČ 00281131 se sídlem: Uhřice 91, 679 63 Velké Opatovice zastoupena: Bc. Miroslav Hartl - starosta obce na straně

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911

N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911 N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911 Smluvní strany: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 Zapsána v obchodním rejstříku

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) e-mail: BDSezeminska3@email.cz, web: www.bd2029.sweb.cz/ Str. 1 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo 1. Firma: Bytové družstvo

Více

Pro účely tohoto zákona se rozumí

Pro účely tohoto zákona se rozumí Zákon č. 72/1994 Sb., ze dne 24. března 1994 kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Tanvaldská, bytové družstvo

S T A N O V Y Bytového družstva Tanvaldská, bytové družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Tanvaldská, bytové družstvo Obsah: ČÁST PRVÁ... 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... Chyba! Záložka není definována. Čl. 1 Právní postavení družstva Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl.

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DG4VA* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00

STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00 STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00 Část I. Článek 1. Základní ustanovení 1. Obchodní firma : Bytové družstvo Aristoteles.------------------------------------------------------------------------

Více

Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou

Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou Interní číslo směrnice: IP/3/2014 Řízený výtisk Změna č.: 0 Účinnost od: 1.1.2015

Více

Smluvní vzor Nájemní smlouvy (včetně příloh) Průvodní list

Smluvní vzor Nájemní smlouvy (včetně příloh) Průvodní list Smluvní vzor Nájemní smlouvy (včetně příloh) Průvodní list Veškeré obchodní a platební podmínky, které jsou uvedeny ve smluvním vzoru nájemní smlouvy (dále také jen vzor smlouvy ), musí být uchazeči v

Více

(1) Tento zákon upravuje postavení hlavního města Prahy jako hlavního města České republiky, kraje 1) a obce a dále postavení městských částí.

(1) Tento zákon upravuje postavení hlavního města Prahy jako hlavního města České republiky, kraje 1) a obce a dále postavení městských částí. 131/2000 Sb. ZÁKON ze dne 13. dubna 2000 o hlavním městě Praze Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb.,

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015 č.j.: 112/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 94 ze dne 11.02.2015 Pronájem nebytového prostoru v domě Radhošťská 9/2017, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Jiráskova 261-263 družstvo upravené dle zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Část I. Základní ustanovení

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (1/7) NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění mezi: Václavem

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady převodu a nabytí nemovitostí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady převodu a nabytí nemovitostí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady převodu a nabytí nemovitostí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 9/2010 OBSAH strana Článek 1 Obecná ustanovení... 3 Článek 2 Způsoby a formy převodu a nabytí nemovitostí...

Více

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 22/2004 Sb. Změna: 216/2004 Sb. Změna:

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm sídlo: Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČ : 00098604 DIČ: CZ00098604 bankovní spojení : KB Rožnov p/r

Více

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo STANOVY Bytového družstva AZ Domov, družstvo ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno za účelem zajišťování bytových

Více

t a k t o: Nájemní smlouva I. Předmět nájmu

t a k t o: Nájemní smlouva I. Předmět nájmu Příloha č. 7 Zásad vzorová nájemní smlouva na pronájem NP doba určitá/neurčitá NÁJEMNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ Praha 15 kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavírají podle ust. 2201

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj S T A N O V Y Stavebního bytového družstva DRUBYD Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj Obsah : Část I. Základní ustanovení čl.1-2 Část II. Činnost družstva čl.3 Část III. Členství v družstvu čl.4-20

Více