Dotace navrhované změny od roku 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotace navrhované změny od roku 2016"

Transkript

1 Kokory, Dotace navrhované změny od roku 2016 Jan Klír, Lada Kozlovská Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: Web:

2 Dotace na půdu - legislativní rámec Nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů (NV LPIS) příprava novely pro rok 2016 (v rámci novely NV č. 50/2015 Sb.) Nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor (NV CC) příprava novely pro rok 2016 (v rámci novely NV č. 50/2015 Sb.) Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům (NV PP) doplňuje předpisy EU (Nařízení č. 1307/2013), které stanoví rámec a základní pravidla příprava novely pro rok 2016 (veřejné připomínkové řízení, do ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky účinnost od (přímo platný předpis)

3 Kontrola podmíněnosti (od roku 2015) Dvě skupiny požadavků Povinné požadavky na hospodaření(pph) 13 požadavků Dobrý zemědělský a environmentální stav (DZES) 7 požadavků Do celkové míry porušení se nezapočítává porušení, které prokazatelně vzniklo při provádění vědecké nebo výzkumné činnosti nebo zkušebnictví

4 Povinné požadavky na hospodaření Požadavky od roku 2015 PPH 1 nitrátová směrnice PPH 2 ochrana ptáků PPH 3 ochrana EVL PPH 4 potravinové právo PPH 5 zákaz používání hormonálních látek PPH 6 označování a evidence prasat PPH 7 označování a evidence skotu PPH 8 označování a evidence ovcí a koz PPH 9 TSE PPH 10 přípravky na ochranu rostlin PPH 11 ochrana telat PPH 12 ochrana prasat PPH 13 ochrana hospodářských zvířat

5 PPH 1 (nitrátová směrnice, kontrola jen ve zranitelných oblastech) 1 1 Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek v období zákazu hnojení? 1 2 Byly při hnojení jednotlivých plodin dodrženy limity stanovené v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb.? 1 3 Byl dodržen maximální limit 170 kg N/ha/rok v použitých organických, organominerálních a statkových hnojivech v průměru zemědělského podniku? 1 4 Jsou kapacity skladovacích prostor pro statková hnojiva dostatečné pro potřebu jejich uskladnění? 1 5 Byl dodržen zákaz pěstování erozně nebezpečných plodin (kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok) na pozemcích se sklonitostí převyšující 7, jejichž jakákoliv část se nachází ve vzdálenosti menší než 25 m od útvaru povrchových vod? 1 6 Jsou v blízkosti povrchových vod udržovány ochranné nehnojené pásy v šířce 3 m od břehové čáry? 1 7 Byl dodržen zákaz používání dusíkatých hnojivých látek na půdu zaplavenou, přesycenou vodou, promrzlou nebo pokrytou sněhem? 1 8 Splňují sklady statkových hnojiv kvalitativní požadavky z hlediska ochrany vod?

6 Dobrý zemědělský a environmentální stav DZES 1 Ochranné pásy podél útvarů povrchových vod Zachovat i mimo zranitelné oblasti nehnojené ochranné pásy (minimální šířka pásu, měřeno od břehové čáry): 3 m - bez použití hnojiv (kontrola na místě; neplatí pro pastvu ani pro statková hnojiva rostlinného původu sláma apod.) 25 m - bez použití tekutých hnojiv s rychle uvolnitelným N, pouze na DPB se sklonitostí nad 7 (kontrola na místě; neplatí pro pastvu) Dodržet při aplikaci přípravků na ochranu rostlin stanovenou ochrannou vzdálenost od břehové čáry. Omezení postřiků na svažitých pozemcích nad 3 u vody (splach) LPIS (16) Omezení postřiků na pozemcích u vody (úlet) LPIS (2)

7 Co je to břehová čára? hranice PB břehová čára 3 m 3 m hranice PB možné hnojení možné hnojení 44 vodního zákona: břehováčára je určena hladinou vody, která zpravidla stačí protékat korytem vodního toku, aniž se vylévá do přilehlého území.

8 Dobrý zemědělský a environmentální stav DZES 2 Zavlažovací soustavy Pokud je využíváno zvláštní technické zařízení k zavlažování ( 6 odst. 1 vodního zákona), předloží žadatel platné povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, vydané v souladu s vodním zákonem.

9 Dobrý zemědělský a environmentální stav stav DZES 3 Ochrana podzemních vod před znečištěním Při manipulaci se závadnými látkami zajistit ochranu povrchových a podzemních vod, blízkého okolí a životního prostředí. Zamezit vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních bez platného povolení. Závadné látky skladovat tak, aby nedošlo k jejich úniku, popřípadě k jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. Zajistit, aby technický stav skladůzávadných látek splňoval kvalitativní požadavky vodního zákona (= dobrý technický stav).

10 Dobrý zemědělský a environmentální stav stav DZES 3 (pokračování) jen sklady ropných látek Nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, zajistit provedení zkoušky těsnosti potrubí a nádrží určených pro skladování ropných látek. Vybudovat a provozovat odpovídající kontrolní systém pro kontrolu zjišťování úniku skladovaných ropných látek.

11 Dobrý zemědělský a environmentální stav stav DZES 4 Zachování minimálního pokryvu půdy Na DPB se standardní ornou půdou (R) a sklonitostí nad 5 zajistit po sklizni plodiny založení porostu ozimé plodiny nebo uplatnit alespoň jedno z opatření: ponechání strniště sklizené plodiny do založení porostu jařiny* podmítnutí strniště sklizené plodiny (i opakovaně) a jeho ponechání bez orby, až do založení porostu jařiny* osetí meziplodinou do , ponechání porostu min. do (pouze administrativní termín; samozřejmě je vhodnější ponechat porost přes zimu) Možnost orby k zapravení statkových hnojiv (mimo hnojiv od drůbeže) nebo organických hnojiv, a to v dávce t/ha (sláma bez evidování množství; za slámu se považuje i strniště kukuřice nad 40 cm) Pozn.: * na jaře lze v rámci předseťové přípravy provést i orbu

12 Dobrý zemědělský a environmentální stav stav DZES 5 Omezování eroze Půda silně erozně ohrožená (SEO): nepěstovat erozně nebezpečné plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob, sója, slunečnice, čirok obilniny a řepka - jen s využitím půdoochranných technologií obilniny s podsevem jetelovin, travních nebo jetelotravních směsí

13 Dobrý zemědělský a environmentální stav stav DZES 5 (pokračování) Půda mírně erozně ohrožená (MEO): erozně nebezpečné plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob, sója, slunečnice, čirok pěstovat jen s využitím půdoochranných technologií

14 Půdoochranné technologie obecné (SEO, MEO) bezorebné setí/sázení (přímé setí do nezpracované půdy) setí/sázení do mulče setí/sázení do mělké podmítky setí/sázení do ochranné plodiny (např. svazenka, hořčice) setí/sázení do podsevu (setý nejpozději s hlavní plodinou) pokrytí povrchu půdy rostlinnými zbytky do doby vzcházení porostu SEO: 30 % při setí obiloviny a řepky MEO: při setí/sázení 20 % (do 30. června min. 10 %)

15 Půdoochranné technologie specifické (MEO) přerušovací pásy (P) vzdálenosti závisí na sklonitosti pozemku zasakovací pásy (Z) do 35 ha stačí jeden pás osetí souvratí (S) do 35 ha stačí jedna souvrať setí/sázení po vrstevnici (V) nelze použít samostatně nad 35 ha odkameňování (K) prokázání stroje podrývání u cukrové řepy hloubka 35 cm, max. 1 m šířka, prokázání stroje pěstování luskovinoobilních směsí (LOS) nahodilé střídání, řádky do 15 cm, převaha obilnin, pouze bob a sója Hrázkování, důlkování brambory prokázání stroje setí kukuřice v úzkých řádcích (do 45 cm), bezorebně (min. 10 % pokryvnost) využití technologie strip-till zpracování pásků půdy po 25 cm, prokázání stroje

16 Dobrý zemědělský a environmentální stav stav DZES 6 Zachování organických složek půdy Nepálit na DPB bylinné zbytky. Na minimálně 20 % orné půdy zajistit každoročně: aplikování tuhých statkových (mimo statkových hnojiv z chovu drůbeže) nebo organických hnojiv v dávce minimálně 25 t/ha; při plnění podmínky zapravením ponechaných produktů při pěstování rostlin, například slámy, není stanovena minimální dávka, nebo pokrytí tohoto % výměry, popřípadě části v termínu minimálně od do porostem N vázajících plodin: cizrna, čočka, fazol, hrách, peluška, jetel, komonice, lupina, sója, štírovník, vojtěška, úročník, vikev, bob, vičenec, čičorka, hrachor, jestřabina, kozinec, pískavice, ptačí noha, tolice; popř. jejich směsí; porosty lze zakládat i jako podsev do krycí plodiny, nebo směsi s travami v případě, že zastoupení trav nepřesáhne 50 %.

17 Dobrý zemědělský a environmentální stav stav DZES 7 Krajinné prvky, invazní rostliny Nezrušit a nepoškodit: krajinný prvek (zákaz řezu dřevin v době od 31. března do 1. listopadu) od roku 2016 nový krajinný prvek: Mokřad, v něm stanoven: - zákaz aplikace hnojiv nebo přípravků na ochranu rostlin, - zákaz odvodňování nebo provádění agrotechnických operací druh zemědělské kultury rybník Neprořezávat dřeviny v době od do (výjimka jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny). Zajistit na DPB regulaci rostlin: netýkavky žláznaté bez kvetoucích nebo odkvetlých rostlin bolševníku velkolepého výška rostlin nesmí přesáhnout 70 cm

18 Příméplatby Systém jednotné platby na plochu (SAPS) do Vícesložkový systém SAPS je jen jednou částí plateb Mezi přímé platby patří: jednotná platba na plochu zemědělské půdy (SAPS) platba pro mladé zemědělce (příplatek 25 % k SAPS) platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí ( ozelenění, angl. greening ) dobrovolná podpora vázaná na produkci

19 Příméplatby 2015 Jednotná platba na plochu zemědělské půdy (SAPS) výplata od Platba pro mladé zemědělce (příplatek 25 % k SAPS) výplata od Platba za ozelenění ( greening ) výplata od

20 Příméplatby 2015 platby vázané na produkci výplata od VCS - Bílkovinné plodiny VCS - Masná telata VCS - Dojnice VCS - Ovce, kozy VCS - Brambory na škrob VCS - Konzumní brambory VCS - Cukrovka VCS - Zelenina VVP VCS - Zelenina VP VCS - Chmel VCS - Ovoce VVP VCS - Ovoce VP

21 Přímé platby Platby budou poskytovány pouze zemědělským podnikatelům aktivním zemědělcům na zemědělskou půdu udržovanou ve stavu vhodném pro pastvu nebo pěstování plodin (stav musí odpovídat definici kultur LPIS) V případě T a G - provedení pastvy (likvidace nedopasků) nebo provedení seče (odklizení biomasy) do 31. července, pokud není stanoveno jinak v AEKO. Za porušení se nepovažuje plnění požadavku nepokosených ploch v AEKO, v případě obnovy TP a nepokosení nedopasků na pozemcích se svažitostí nad 10.

22 Příméplatby Žadatel musí být: zemědělský podnikatel (evidence podle 2 e-h zákona o zemědělství; provozování zemědělské výroby zapsané v OR nebo organizační složka státu) žádost na obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP) úřad provede zápis do Evidence zemědělského podnikatele (EZP) úřad vydá "Osvědčení o zápisu do EZP informace, formuláře žádostí o zapsání do Evidence zemědělského podnikatele, kontrola - v aplikaci EZP na Portál farmáře Platí pro všechny dotace, kromě AEKO

23 Příméplatby aktivní zemědělec (SZIF kontroluje podle přímých plateb za předchozí rok; příjmy se hodnotí za předchozí účetně uzavřené období) neprokazuje se u subjektů s celkovou roční částkou přímých plateb menší než 5 tis. EUR (140 tis. Kč, cca ha); přitom se nezohledňuje snížení plateb ani sankce subjekt provozující letiště, železniční služby, vodárny, služby v oblasti nemovitostí, stálé sportovní a rekreační areály (negativní seznam činností, ale výjimky jsou pro ubytování na farmě, pronájem budov v rámci zemědělského podniku apod.) bude muset prokazovat (zpráva auditora), že přímé platby alespoň 5 % nezemědělských příjmů nebo příjmy ze zemědělské činnosti (vč. podpor) alespoň 1/3 celkových příjmů nebo zemědělská činnost je nezbytná pro zajištění dalších činností žadatele v oblasti vědy, výzkumu, vzdělávání, výuky, zkušebnictví a správy majetku ČR (národní specifické kritérium)

24 Postup zjištění zakázané činnosti Nalezni subjekt nejlépe přes IČ 3. Proklikni odkaz RES 4. Prolustruj činnosti

25 Činnosti vedoucí k povinnosti prokazovat příjem (článek 9.2 nařízení č. 1307/2013 a kód CZ NACE) Provozování letiště Činnosti související s leteckou dopravou Provozování železniční služby Železniční osobní doprava meziměstská Železniční nákladní doprava Provozování vodohospodářských děl Shromažďování, úprava a rozvod vody Služby v oblasti nemovitostí Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur Správa nemovitostí na základě smlouvy Provozování stálých sportovních a rekreačních areálů Provozování sportovních zařízení Ostatní zábavní a rekreační činnosti jinde neuvedené Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování

26 Základní platba SAPS Až do roku 2020 bude pro výplatu přímých plateb používán systém jednotné platby na plochu (SAPS). Minimální výměra zemědělské půdy pro přímou platbu je 1 ha. Zemědělská půda musí být evidovaná na žadatele vlpis ode dne doručení žádosti o platbu do Odhad sazby SAPS je cca 130 EUR/ha (3 543 Kč/ha). Degresivita - snížení platby o 5 % z části nad 150 tis. EUR (nad cca 4,2 mil. Kč, tedy nad ha) Finanční kázeň snížení platby z částky nad EUR (o cca 1,4 %)

27 Mladý zemědělec Mladí zemědělci jsou po dobu 5 let od zahájení činnosti podporováni navýšením sazby SAPS o 25 % (885 Kč/ha), pouze do výměry 90 ha. Tato doba se zkracuje o počet let, které uplynuly od založení podniku do prvního podání žádosti o přímé platby. Mladý zemědělec: fyzická osoba zakládající nový podnik, max. 5 let před podáním žádosti na přímé platby, která v roce podání žádosti o SAPS nedosáhla věku 40 let právnická osoba musí být řízena mladým zemědělcem, který splňuje definici žadatele fyzické osoby, plní funkce statutárního orgánu a podílí se na základním kapitálu z více než 50 %

28 Ozelenění ( greening )

29 Ozelenění ( greening ) Na greening je vázáno 30 % přímých plateb (1943 Kč/ha). Postupy příznivé pro životní prostředí: diverzifikace plodin zachování trvalých travních porostů (T) plocha využívaná v ekologickém zájmu (Ecological Focus Area, EFA) Odpovědi na časté dotazy: hodnotí se za celý podnik, který má např. 2 od sebe vzdálené farmy při nedodržení pouze snížení platby, od 2017 sankce (%) Další možnosti způsobilosti pro platbu za ozelenění: splnění podmínek pro ekologické zemědělství (automaticky) využití tzv. rovnocenných postupů nebude v ČR využito!!!

30 Diverzifikace plodin (Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1307/2013, čl. 44) Výměra orné půdy do 10 ha stačí jedna plodina ha orné půdy min. 2 plodiny, jedna plodina nesmí být na více než 75 % orné půdy. Nad 30 ha orné půdy min. 3 plodiny, jedna plodina nesmí být na více než 75 %, dvě plodiny na více než 95 % orné půdy. Nemusí plnit podniky s více než 75 % T ze z.p. nebo více než 75 % orné půdy pro produkci bylinné píce či trav (vč. kombinace s úhorem); zbývající orná půda nesmí činit více než 30 ha. Deklarace jednotlivých plodin na DPB (nebo ha na částech) se uvádí každoročně v jednotné žádosti. Struktura plodin z Portálu farmáře. Kontrola plnění na místě, vobdobí od do Např. jetel v podsevu sklizeném nazeleno = jetel.

31 Diverzifikace plodin Jednotlivou plodinou se rozumí: plodina podle rodu (např. pšenice x kukuřice) ozimá x jarní varianta (např. pšenice ozimá x pšenice jarní) u brukvovitých, lilkovitých a tykvovitých plodin podle druhu (např. lilek brambor x lilek rajče) směs jednotlivých plodin úhor (U) tráva na orné půdě (G)

32 Zachování trvalých travních porostů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1307/2013, čl. 45) Zákaz rozorání (změna kultury z T na R) na územích: Natura zóna CHKO a NP, které jsou mimo oblasti Natura 2000 národní přírodní památky, národní přírodní rezervace a přírodní památky pásy o šířce 12 m u vody silně erozně ohrožená (SEO) půda v LPIS vymezené podmáčené a rašelinné louky III. aplikační pásmo ve zranitelných oblastech Nesnížit poměr trvalých travních porostů vůči celkové zemědělské půdě o více než 5 %. Tento limit bude sledován na úrovni celé ČR, při vyšší odchylce budou mít žadatelé povinnost částečně trvalé travní porosty obnovit nebo nově zatravnit. (Současný stav navýšení výměry TP)

33 Plocha využívaná v ekologickém zájmu - EFA (Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1307/2013, čl. 46) Podniky s více než15 ha orné půdy (R+G+U) musí vyčlenit min. 5 % této orné půdy jako plochy využívané v ekologickém zájmu (EFA). Výjimky: 75 % T ze z.p. nebo 75 % o.p. píce, N poutající plodiny, úhor; zbytek orné půdy do 30 ha EFA v ČR pro rok 2016 (výběr z 10 možností EU): úhor využívaný v ekologickém zájmu (1,0) krajinné prvky v ekologickém zájmu (1,0 2,0) souvrati (1,5) plochy s rychle rostoucími dřevinami (0,3) zalesněné plochy (1,0) plochy s meziplodinami (0,3) plochy s plodinami, které poutají vzdušný dusík (0,7) Přepočet prvků/ploch váhovým koeficientem, kterým se zohlední přínos dané plochy. Prvek/plocha - min. 0,01 ha (100 m 2 ).

34 Plocha využívaná v ekologickém zájmu - EFA EFA v ČR v roce 2015 (% ploch EFA dle statistiky SZIF): N-plodiny 61 % (29 % jetel, 27 % vojtěška, 15 % hrách, 11 % směsi) Meziplodiny 33 % (83 % zimní, 15 % letní) Úhor 5,4 % (54 % černý, 46 % zelený) Souvrať 0,53 % Krajinné prvky 0,09 % Zalesněné plochy 0,06 % RRD 0,03 %

35 Úhor využívaný v ekologickém zájmu Váhový koeficient 1,0 Doba trvání max. 3 roky. Evidence v LPIS (U) posledního roku úhoru. Max. výměra 5 ha (připomínky směřují k odstranění navrženého limitu) Zákaz hnojení (mimo zeleného hnojení a mulče). Zákaz používání přípravků na ochranu rostlin. Bez zemědělské produkce. Úhor s porostem (zelený úhor) Porost kulturní plodiny (pouze vyjmenované plodiny), která nesmí být sklízena ani pasena (a to ani po !) Udržování úhoru založení porostu do podání žádosti udržování do po ukončení úhoru nutno do zasít ozim (převod zpět do R).

36 Plodiny pro zelený úhor jetel alexandrijský jetel plazivý vikev štírovník hořčice svazenka trávy čeledi lipnicovité s výjimkou obilovin, nebo směs výše uvedených plodin

37 Krajinné prvky (KP) v ekologickém zájmu Splnění definic NV LPIS, podmínek NV CC (nezrušit ani nepoškodit KP, zákaz řezu dřevin od do ) a NV PP. Mez (1,0), terasa (1,0) Skupina dřevin (1,5) Travnatá údolnice (1,0) Stromořadí (2,0) Příkop (2,0) Solitérní dřevina (1,5) Mokřad (1,0) Evidence KP v LPIS na žadatele, od podání žádosti do

38 Krajinné prvky Mez: souvislý zatravněný útvar liniového typu, sloužící zejména ke snižování nebezpečí vodní nebo větrné eroze, zpravidla vymezující hranici DPB; součástí meze může být dřevinná vegetace, kamenná zídka nebo travnatá plocha. Terasa: souvislý svažitý útvar liniového typu tvořený terasovým stupněm, sloužící ke snižování nebezpečí vodní nebo větrné eroze, a zmenšující sklon části svahu DPB, zpravidla vymezující hranici DPB; součástí terasy může být dřevinná vegetace nebo kamenná zídka. Travnatá údolnice: členitý svažitý útvar, sloužící ke snižování nebezpečí vodní nebo větrné eroze, vymezující dráhu soustředěného odtoku vody z DPB, se zemědělskou kulturou orná půda; součástí travnaté údolnice může být dřevinná vegetace.

39 Krajinné prvky Skupina dřevin: samostatný útvar neliniového typu, tvořený nejméně 2 kusy dřevinné vegetace s nejvyšší možnou výměrou m 2 ; za skupinu dřevin se nepovažuje dřevinná vegetace, která je součástí meze, terasy nebo travnaté údolnice, ani dřevinná vegetace, která plní funkci lesa podle 3 lesního zákona Stromořadí: útvar liniového typu, tvořený nejméně 5 kusy dřevinné vegetace a zpravidla s pravidelně se opakujícími prvky; za stromořadí se nepovažuje dřevinná vegetace, která je součástí meze, terasy nebo travnaté údolnice, ani dřevinná vegetace, která plní funkci lesa podle 3 lesního zákona.

40 Krajinné prvky Solitérní dřevina: izolovaně rostoucí dřevina s průmětem koruny od 8 m 2 vyskytující se v zemědělsky obhospodařované krajině mimo les; za solitérní dřevinu se nepovažuje dřevinná vegetace, která je součástí meze, terasy nebo travnaté údolnice. Příkop: útvar liniového typu široký nejvýše 6 metrů, jehož hlavní funkcí je přerušení délky svahu zachycením vody, s jejím odvedením nebo zasáknutím. Mokřad: útvar neliniového typu s minimální výměrou 100 m 2, sloužící k zajištění retence vody v krajině nebo podpoře biodiverzity, a který je cenným stanovištěm podle zákona o ochraně přírody a krajiny (posuzuje a do LPIS zakresluje OOP).

41 Krajinné prvky (KP) Jako EFA lze využít: vnitřní KP, které jsou součástí DPB s ornou půdou vnějšíkp, které přiléhají k orné půdě (vždy musí být právní důvod k užívání) Přiléhání vnějších KP: travnatá údolnice, skupina dřevin, solitérní dřevina musí mít min. jeden společný bod dotyku s hranicí DPB příkop, mez, stromořadí, terasa musí k DPB přiléhat svojí delší stranou a musí mít s DPB společnou hranici (v případě, že se mezi hranicí DPB a KP nachází např. cesta, potok atd., nelze vnější KP započítat jako EFA) mez, stromořadí, terasa jako EFA lze započítat maximální šíři 15 m

42 Souvrať Váhový koeficient 1,5 Šíře souvrati 1-20 m od hranice DPB se standardní o.p. (R). Souvrati na jedné nebo více stranách DPB (nebo jeho části - pozemku, nutný zákres do mapy). Maximální plocha souvratí na jednom DPB je 20 %. Doba trvání souvrati: min. od založení hlavní plodiny min. do Na souvrati pouze vyjmenované plodiny. Plodina na souvrati nesmí být sklizena ani pasena ( neprodukce ). Zákaz hnojení (mimo ZH a mulče), do doby sklizně hlavní plodiny. Aplikace přípravků na ochranu rostlin je povolena. Lze použít i v rámci protierozních technologií - DZES 5.

43 Plodiny pro souvrať jetel alexandrijský jetel plazivý vikev štírovník hořčice svazenka trávy čeledi lipnicovité s výjimkou obilovin, nebo směs výše uvedených plodin

44 Plochy s rychle rostoucími dřevinami (výmladkové plantáže) Váhový koeficient 0,3 Zemědělsky obhospodařovaná půda s trvalou kulturou (D), která je rovnoměrně a souvisle osázená dřevinami. Podnože a výmladkové pařezy dřevin zůstávají po sklizni v půdě a v nové sezoně z nich vyrůstají nové výhonky, a to v minimálním počtu životaschopných jedinců na 1 ha. Do plochy RRD se započítává související manipulační prostor (definováno v nařízení k LPIS). Plantáž založena z druhu nebo křížence stanovených dřevin. Zákaz hnojení minerálními hnojivy a používání POR. V LPIS ode dne podání žádosti do

45 Zalesněné plochy Váhový koeficient 1,0 Zalesněné plochy zemědělské půdy evidované v LPIS (L). Lesní porosty založené výsadbou v souladu s čl. 32 odst. 2 písm. b) bodu ii) nařízení Rady č. 1307/2013. Zalesňování zemědělské půdy dle dotačního titulu Horizontálního plánu rozvoje venkova (HRDP) a Programu rozvoje venkova (PRV) , resp

46 Plochy s meziplodinami Váhový koeficient 0,3 Účel: zelené hnojení nebo pokryv půdy. Dvě možnosti výsevu meziplodin: směs plodin různých druhů (kontrola - jedna plodina max. 90 %) podsev trav do hlavní plodiny; pak se může založit ozim (letní varianta) nebo se tráva může ponechat do 2. roku (ozimá varianta), jako hlavní plodina Letní varianta meziplodin na zelené hnojení, zasetá do a ponechaná na pozemku minimálně do Ozimá varianta meziplodin k pokryvu půdy, zasetá do a ponechaná na pozemku minimálně do (pouze administrativní termín; samozřejmě je vhodnější ponechat porost meziplodiny přes zimu) Lze využít i pro splnění DZES 4 (DPB s ornou půdou, nad 5 ).

47 Není třeba certifikované osivo ale pozor ne u všech plodin lze využít farmářské osivo nebo sadbu ( Farmářské osivo nad 22 ha o.p. je poplatek Seznam druhůrostlin, u kterých lze použít farmářské osivo nebo sadbu ( 19a odst. 1 zákona č. 408/2000 Sb., o ochraněpráv k odrůdám rostlin) a) obilniny: Avena sativa L. oves Hordeum vulgare L. ječmen Secale cereale L. žito x Triticosecale Wittm. ex A. Camus tritikale Triticum aestivum L. pšenice setá Triticum durum Desf. pšenice tvrdá Triticum spelta L. pšenice špalda b) krmné rostliny: Lupinus luteus L. lupina žlutá Medicago sativa L. vojtěška setá Pisum sativum L. hrách Trifolium alexandrinum L. jetel alexandrijský Trifolium resupinatum L. jetel perský Vicia faba L. bob Vicia sativa L. vikev setá c) brambor: Solanum tuberosum L. brambor d) olejniny a přadné rostliny: Brassica napus L. var. napus řepka Brassica rapa L. řepice Linum usitatissimum L. len (vyjma lnu přadného)

48 Meziplodiny druhy pro směsi (již nebude deklarováno v JŽ) bér vlašský čirok zrnový, súdánský hořčice bílá, hnědá jetel nachový, alexandrijský, perský koriandr setý krambe habešská lesknice kanárská lnička setá lupina žlutá, bílá, úzkolistá mastňák habešský hrách setý rolní (peluška) pohanka obecná proso seté ředkev olejná sléz krmný slunečnice roční svazenka vratičolistá světlice barvířská vičenec ligrus vikev panonská, huňatá, setá žito trsnaté

49 Meziplodiny trávy do podsevu i do směsi bojínek luční festulolia sp. jílek mnohokvětý jílek vytrvalý kostřava červená kostřava luční kostřava rákosovitá srha laločnatá

50 Plochy s plodinami poutajícími vzdušný dusík Váhový koeficient 0,7 Bob, cizrna, čičorka, čočka, fazol, hrách (vč. pelušky), hrachor, jestřabina, jetel, komonice, kozinec, lupina, pískavice, ptačí noha, sója (pozor na SEO a MEO), štírovník, tolice, vč. vojtěšky, úročník, vičenec, vikev. Pokud jsou plodiny ve směsi, musí být zastoupeny plodiny poutající vzdušný dusík z více než 50 % (kontrola na místě). Na DPB nebo jeho části bude porost nebo posklizňové zbytky, minimálně v období od do (kontrola na místě). Po sklizni jednoletých plodin nebo pokud dojde k zrušení porostu víceletých plodin nutno do zasít ozim. Lze použít POR Lze využít i pro splnění DZES 6 ( organické složky půdy ).

51 Kontakty (konzultace, poradenství) J. Klír L. Kozlovská Přednášky ke stažení, další informace

Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015. Ministerstvo zemědělství

Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015. Ministerstvo zemědělství Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015 Ministerstvo zemědělství Obsah prezentace 1) Reforma v I. pilíři - přímé platby nové prvky od roku 2015 stav legislativních příprav k předpisům ČR

Více

Přímé platby v rámci JŽ

Přímé platby v rámci JŽ Přímé platby v rámci JŽ PP NV 50/2015 Sb., novela 61/2016 Sb. Do roku 2020 je zachován systém SAPS nový vícesložkový systém (SAPS) složek platby určeny pouze aktivním zemědělcům další složky: ozelenění

Více

Zemědělství v roce 2015. Milan Berka

Zemědělství v roce 2015. Milan Berka Zemědělství v roce 2015 Milan Berka Nařízení vlády 2015 o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády Podmínky navržené v PRV se

Více

Jednotná žádost 2016

Jednotná žádost 2016 Jednotná žádost 2016 Jednotná žádost 2016 přehled opatření SAPS Greening Přechodné vnitrostátní podpory (PVP) Mladý zemědělec Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) LFA NATURA 2000 na z. p. AEO 2007-2013

Více

Novinky v Cross Compliance a přímých platbách. Ministerstvo zemědělství

Novinky v Cross Compliance a přímých platbách. Ministerstvo zemědělství Novinky v Cross Compliance a přímých platbách Ministerstvo zemědělství Jednotná žádost 2016 Opatření Počet žádostí Rok 2015 Rok 2016 Výměra Počet žádostí Výměra SAPS 29 031 3 542 548,31 29 649 3 542 354,71

Více

MA 2015-2016 západní část. Co s nedokončenou MA???

MA 2015-2016 západní část. Co s nedokončenou MA??? Dotace v roce 2016 MA 2015-2016 západní část Co s nedokončenou MA??? LPIS a předtisk Jednotné žádosti 2016 Deklarace DPB, které uživatel zatím nemá v LPISu evidované ( freestyle ) Funkcionalita umožňuje

Více

PŘÍMÉ PLATBY 2016 Novela nařízení vlády č. 50/2015 Sb. Ministerstvo zemědělství

PŘÍMÉ PLATBY 2016 Novela nařízení vlády č. 50/2015 Sb. Ministerstvo zemědělství PŘÍMÉ PLATBY 2016 Novela nařízení vlády č. 50/2015 Sb. Ministerstvo zemědělství Nový systém přímých plateb od 2015 vícesložkový systém platby pouze pro aktivní zemědělce zachována možnost SAPS až do 2020

Více

Změny v nitrátovésměrnici

Změny v nitrátovésměrnici 06.02.2015 Změny v nitrátovésměrnici Jan Klír Výzkumný ústav rostlinnévýroby, v.v.i. Praha -Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Nitrátovásměrnice Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně

Více

Dobrovolná podpora vázaná na produkci z e l e n i n y od roku 2015

Dobrovolná podpora vázaná na produkci z e l e n i n y od roku 2015 Dobrovolná podpora vázaná na produkci z e l e n i n y od roku 2015 Vícesložkovost přímých plateb 2 Sektorové obálky Citlivé sektory Brambory na výrobu škrobu Chmel Ovoce Zelenina Konzumní brambory Cukrová

Více

Metodická příručka k novým podmínkám poskytování přímých plateb v roce 2016 v České republice

Metodická příručka k novým podmínkám poskytování přímých plateb v roce 2016 v České republice Metodická příručka k novým podmínkám poskytování přímých plateb v roce 2016 v České republice 1 Obsah ČÁST I) Metodická příručka k novým podmínkám poskytování přímých plateb v roce 2016 v ČR... 1 I. a)

Více

Ekologické zemědělství Welfare zvířat

Ekologické zemědělství Welfare zvířat 17.4.2015 Seminář Obhospodařování zemědělské půdy 2015 - Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Ekologické zemědělství Welfare zvířat Lada Kozlovská Výzkumný ústav rostlinné

Více

Program rozvoje venkova 2014+ environmentální opatření. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova 2014+ environmentální opatření. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova 2014+ environmentální opatření Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Environmentální opatření PRV Implementována jak prostřednictvím

Více

Společné podmínky opatření LFA

Společné podmínky opatření LFA Společné podmínky opatření LFA Deklarace veškeré zemědělské půdy Dodržovat podmínky Cross-compliance Zákres do Mapy DPB Zemědělský podnikatel každý žadatel musí mít IČO a evidován v Evidenci zemědělského

Více

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb.,

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., 2016 METODIKA k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních

Více

Pracovní verze. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Pracovní verze. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Pracovní verze NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014 o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Vláda nařizuje podle 3a odst. 4 a odst. 5 písm. f), 3i, 3l a 3m zákona č. 252/1997 Sb.,

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2016 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2016 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2016... 4 1.3. ZDROJE INFORMACÍ... 5 1.4. SLOVNÍČEK POJMŮ... 5 1.5. STRUČNÁ INFORMACE O KONTROLE PODMÍNĚNOSTI V

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H : 307. Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Více

DOBROVOLNÉ PODPORY VÁZANÉ NA PRODUKCI (VCS)

DOBROVOLNÉ PODPORY VÁZANÉ NA PRODUKCI (VCS) INFORMACE PRO ŽADATELE - SZP 2016 DOBROVOLNÉ PODPORY VÁZANÉ NA PRODUKCI (VCS) V Praze dne 4. března 2016 V rámci Jednotné žádosti pro rok 2016 je možné žádat o dotaci na 12 dotačních opatření, která podporují

Více

Jednotná žádost 2009 NOVINKY V AEO 2009. SAPS, LFA, Top-Up, NATURA 2000. Změna podmínek poskytnutí dotací

Jednotná žádost 2009 NOVINKY V AEO 2009. SAPS, LFA, Top-Up, NATURA 2000. Změna podmínek poskytnutí dotací Jednotná žádost 2009 SAPS, LFA, Top-Up, NATURA 2000 Změna podmínek poskytnutí dotací NOVINKY V AEO 2009 SAPS Jednotná platba na plochu * rozorání za účelem zúrodnění (obnova trav. porostů) novela zákona

Více

Nitrátová směrnice. v roce 2012. Novinky v nitrátové směrnici

Nitrátová směrnice. v roce 2012. Novinky v nitrátové směrnici Nitrátová směrnice v roce 2012 Novinky v nitrátové směrnici 110 100 90 80 (v kg č.ž. na 1 ha využité z.p. podle ČSÚ: cca 3,5 mil. ha v roce 2011) Minerální hnojiva N P2O5 K2O 70 60 50 40 30 Statková hnojiva

Více

Připravované změny v nitrátové směrnici

Připravované změny v nitrátové směrnici Připravované změny v nitrátové směrnici Nitrátová směrnice Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů ( nitrátová směrnice ) Implementace nitrátové směrnice

Více

Informace k přímým platbám (PP)

Informace k přímým platbám (PP) Informace k přímým platbám (PP) 2015-2016 Opatření PP v rámci Jednotné žádosti Jednotná platba na plochu (SAPS) Platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí

Více

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 73/2015 Sb.,

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 73/2015 Sb., 2016 METODIKA k provádění nařízení vlády č. 73/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů METODIKA K PROVÁDĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č.

Více

1. ÚVOD 4 1.1. O Průvodci 5 1.2. Zdroje informací 5 1.3. Slovníček pojmů 6 1.4. Stručná informace o Kontrole podmíněnosti v ČR 7

1. ÚVOD 4 1.1. O Průvodci 5 1.2. Zdroje informací 5 1.3. Slovníček pojmů 6 1.4. Stručná informace o Kontrole podmíněnosti v ČR 7 OBSAH 1. ÚVOD 4 1.1. O Průvodci 5 1.2. Zdroje informací 5 1.3. Slovníček pojmů 6 1.4. Stručná informace o Kontrole podmíněnosti v ČR 7 2. DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV (GAEC) 10 2.1. Eroze půdy

Více

Příprava změn v nitrátové směrnici od roku 2016

Příprava změn v nitrátové směrnici od roku 2016 10.12.2015 Příprava změn v nitrátové směrnici od roku 2016 Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Nitrátovásměrnice Směrnice

Více

DOTACE V ROCE 2016. Josef Vrzáň - Anna Vejvodová 724 237 720 734 506 885 pvagri@pvagri.cz

DOTACE V ROCE 2016. Josef Vrzáň - Anna Vejvodová 724 237 720 734 506 885 pvagri@pvagri.cz DOTACE V ROCE 2016 Josef Vrzáň - Anna Vejvodová 724 237 720 734 506 885 pvagri@pvagri.cz Struktura přednášky Společné podmínky dotací SAPS + Mladý zemědělec + GREENING Shrnutí hlavních problémů roku 2015

Více

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Ing. Martin MISTR, Ph.D. ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Standardy GAEC v ČR od 1. ledna

Více

Možnosti podpor pro pěstitele luskovin a zpracovatele luštěnin v rámci SZP. Ministerstvo zemědělství

Možnosti podpor pro pěstitele luskovin a zpracovatele luštěnin v rámci SZP. Ministerstvo zemědělství Možnosti podpor pro pěstitele luskovin a zpracovatele luštěnin v rámci SZP Ministerstvo zemědělství Nový systém přímých plateb od 2015 2015 sazby Kč/ha: SAPS 3 543 Greening 1 943 Mladý zemědělec 885 2

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu ÚKZÚZ

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu ÚKZÚZ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu ÚKZÚZ Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013

Více

262/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

262/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Systém ASPI - stav k 29.7.2012 do částky 89/2012 Sb. a 37/2012 Sb.m.s. Obsah a text 262/2012 Sb. - stav k 31.12.2015 262/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 4. července 2012 o stanovení zranitelných oblastí

Více

Podmínky pro poskytování plateb SAPS. Tab. č.: 5. Termíny podání žádosti a výplaty. P.č. Platba Předpis EU / národní. Podmínky

Podmínky pro poskytování plateb SAPS. Tab. č.: 5. Termíny podání žádosti a výplaty. P.č. Platba Předpis EU / národní. Podmínky Tab. č.: 5 pro poskytování plateb SAPS 1 Jednotná platba na plochu (SAPS). NR (ES) č.73/2009 ve znění nařízení EP a Rady (EU) č. 1310/2013. NK (ES) č.1120/2009, č. 1121/2009, č. 1122/2009. NV č. 144/2005

Více

Půda a hnojení. Roman Rozsypal

Půda a hnojení. Roman Rozsypal Půda a hnojení Roman Rozsypal Koho živí půda Rostliny - Zvířata - Člověka zatížení cca 0,4 VDJ/ha o.p. Edafon -?! Potřeba sušiny krmiv Zvířata - zatížení přežvýkavci 1 VDJ/ha = potřeba sušiny krmiv cca

Více

Jednotná žádost 2012

Jednotná žádost 2012 Jednotná žádost 2012 HARMONOGRAM 2012 16.dubna - spuštění tvorby předtisků a jejich distribuce žadatelům - příjem Jednotných žádostí 15.května - konec řádného termínu pro příjem Jednotných žádostí + 25

Více

II. PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

II. PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA II. PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA Do vlády se předkládá návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády

Více

SZP 23.10.2014. Větrný Jeníkov. Bohumil Belada

SZP 23.10.2014. Větrný Jeníkov. Bohumil Belada SZP 23.10.2014 Větrný Jeníkov Bohumil Belada Základní platba ČR - 130 euro / ha = 3.510 Kč / ha Nad 150 tis. euro na IČO za rok podléhá 5% degresi, Do 1.150 ha žádné snížení, nad tuto výměru snížení na

Více

Eroze Podklady pro školení Prosinec 2012

Eroze Podklady pro školení Prosinec 2012 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Eroze Podklady pro školení Prosinec 2012 PV-Agri s.r.o., 2012 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz Obsah 1. Základní

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 A6-0061/2008 4. 3. 2008 ***I ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a statistických

Více

č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Ve znění: č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Předpis č. K datu Poznámka 114/2008 Sb. (k 15.4.2008) mění celkem 49 novelizačních bodů;

Více

Společná zemědělská politika Dobrovolná podpora vázaná na produkci

Společná zemědělská politika Dobrovolná podpora vázaná na produkci Společná zemědělská politika Dobrovolná podpora vázaná na produkci Jak již zaznělo v předchozích článcích, od roku 2015 dozná podoba I. pilíře Společné zemědělské politiky, tedy přímých plateb, značných

Více

Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých

Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých Strana 626 Sbírka zákonů č. 61 / 2016 Částka 24 61 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. února 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům

Více

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing. Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice Smítal František, ing. Obsah prezentace Vodní eroze v ČR, příčiny, důsledky Legislativa a ochrana proti erozi Protierozní opatření

Více

Návrh dotačních podmínek pro ekologické zemědělství na rozpočtové období od roku 2015

Návrh dotačních podmínek pro ekologické zemědělství na rozpočtové období od roku 2015 Návrh dotačních podmínek pro ekologické zemědělství na rozpočtové období od roku 2015 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas Ministerstvo zemědělství 15. října 2013 Obecná východiska

Více

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období. Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období. Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Legislativa podmíněnosti od 2015 Legislativa: Nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE JEDNOTNÁ PLATBA NA PLOCHU (SAPS), DOPLŇKOVÁ PLATBA K JEDNOTNÉ PLATBĚ NA PLOCHU (TOP-UP) PODPORA MÉNĚ PŘÍZNIVÝCH OBLASTÍ A OBLASTÍ S EKOLOGICKÝMI OMEZENÍMI (LFA) Obsah 1. ÚVOD...4

Více

CROSS COMPLIANCE. Zákonné požadavky na hospodaření SMRs (1, 5, 6, 7, 8)

CROSS COMPLIANCE. Zákonné požadavky na hospodaření SMRs (1, 5, 6, 7, 8) CROSS COMPLIANCE Zákonné požadavky na hospodaření SMRs (1, 5, 6, 7, 8) Ing. Pavel Stonawský pavel.stonawsky@seznam.cz akreditovaný poradce č. 079/2004 Krnov 24. 11. 2010 Zákonné požadavky na hospodaření,

Více

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu. pro rok 2010

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu. pro rok 2010 Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) pro rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Standardy GAEC v ČR od 1. ledna 2010 Na

Více

cross compliance v roce 2015

cross compliance v roce 2015 aktualizováno 10.03.2015 Podmínky pro přímé platby a cross compliance v roce 2015 Jan Klír, Lada Kozlovská Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha Ruzyně (www.vurv.cz) Tel.: 603 520 684, 733 375

Více

cross compliance v roce 2015

cross compliance v roce 2015 aktualizace k 08.03.2015 Podmínky pro přímé platby a cross compliance v roce 2015 Jan Klír, Lada Kozlovská Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha Ruzyně (www.vurv.cz) Tel.: 603 520 684, 733 375

Více

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy.

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství,těšnov 17,117 05 PRAHA 1, e-mail: budnakova@mze.cz Základní podkladové materiály:

Více

II. N á v r h VYHLÁŠKA,

II. N á v r h VYHLÁŠKA, II. N á v r h VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zemědělství

Více

PLATBA NA ZEMĚDĚLSKÉ POSTUPY PŘÍZNIVÉ PRO KLIMA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (GREENING)

PLATBA NA ZEMĚDĚLSKÉ POSTUPY PŘÍZNIVÉ PRO KLIMA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (GREENING) INFORMACE PRO ŽADATELE - SZP 2016 PLATBA NA ZEMĚDĚLSKÉ POSTUPY PŘÍZNIVÉ PRO KLIMA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (GREENING) V Praze dne 9. března 2016 Stejně jako v loňském roce mohou žadatelé požádat o dotaci v

Více

Metodika k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb.,

Metodika k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., Metodika k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění novely nařízení vlády schválené dne 26. března 2008 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. SHRNUTÍ ZMĚN

Více

79 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

79 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Upozornění: Tento text vytvořený Ministerstvem zemědělství je neoficiálním zněním nařízení vlády. Jedná se pouze o dokument informativního a pracovního charakteru a Ministerstvo zemědělství nepřebírá odpovědnost

Více

Půda jako základ ekologického vinařství. Ozelenění, zpracování půdy a organické hnojení v ekologickém vinohradnictví. Ing. M. Hluchý, PhD.

Půda jako základ ekologického vinařství. Ozelenění, zpracování půdy a organické hnojení v ekologickém vinohradnictví. Ing. M. Hluchý, PhD. Půda jako základ ekologického vinařství Ozelenění, zpracování půdy a organické hnojení v ekologickém vinohradnictví Ing. M. Hluchý, PhD. Funkce bylinné vegetace protierozní ochrana ( eroze 30-100 x niţší)

Více

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ 26. 7. VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ Informace o očekávané sklizni polních plodin zveřejňuje Český statistický úřad každoročně v první polovině července. Podkladem pro výpočet jsou osevní

Více

Program rozvoje venkova ČR ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020

Program rozvoje venkova ČR ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020 Program rozvoje venkova ČR ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020 Ministerstvo zemědělství Národní konference VENKOV 16. 10. 2014 PRV 2007-2013 základní shrnutí Celková alokace 3 670

Více

Problematika dotací pro EZ v rámci PRV se zaměřením na změny oproti minulému období

Problematika dotací pro EZ v rámci PRV se zaměřením na změny oproti minulému období Problematika dotací pro EZ v rámci PRV se zaměřením na změny oproti minulému období 2.9. 2015 Ing. David Kuna Ředitel odboru environmentálních podpor PRV Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

DOTACE. Ing. Milan Kouřil Mgr. Martin Střelec DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie

DOTACE. Ing. Milan Kouřil Mgr. Martin Střelec DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie DOTACE Ing. Milan Kouřil Mgr. Martin Střelec DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie Co se dnes dozvíte? Přehled využitelných finančních zdrojů Dotace do prvovýroby Dotace do nezemědělských činností Přehled

Více

Podmínky pro dotace v roce 2015

Podmínky pro dotace v roce 2015 12.02.2015 Podmínky pro dotace v roce 2015 Jan Klír, Lada Kozlovská Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684, 733 375 632 E-mail: klir@vurv.cz; kozlovska@vurv.cz Stav přípravy

Více

AEO a vrstva ENVIRO. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

AEO a vrstva ENVIRO. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí AEO a vrstva ENVIRO Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Nařízení vlády č. 79/2007 Sb. novela NV v roce 2008 č. 114/2008 Sb. novela NV v roce 2009 č. 45/2009

Více

Podklady pro školení. Září 2011. Josef Vrzáň, Anna Vejvodová, Jakub Šolín

Podklady pro školení. Září 2011. Josef Vrzáň, Anna Vejvodová, Jakub Šolín Eroze v LPIS Podklady pro školení Září 2011 Obsah 1. Základní informace... 3 2. Eroze v GAEC 1... 3 3. Eroze v GAEC 2... 3 3.1 Podkladová vrstva... 3 3.2 Kódy protierozních opatření... 4 4. Postup vyhodnocení

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 SAPS I v roce 2015 budou moci žadatele v rámci Jednotné žádosti požádat o jednotnou platbu na plochu. Pro obdržení platby je nutno splnit tyto podmínky: žadatel musí být

Více

OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE. II.pilíř - nenárokové dotace Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1

OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE. II.pilíř - nenárokové dotace Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1 OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1 Popis opatření Poskytování odborných individuálních poradenských služeb v oblastech : - Podpora přenosu znalostí a inovací v

Více

Vážení obchodní přátelé,

Vážení obchodní přátelé, Vážení obchodní přátelé, Dovolte mi, abych Vám nabídl pro nastávající pěstitelskou sezónu osiva z našeho sortimentu. Novinky, které se k Vám dostanou, budou určitě přínosem pro širokou zemědělskou veřejnost

Více

Dotace pro mladé začínající zemědělce

Dotace pro mladé začínající zemědělce Dotace pro mladé začínající zemědělce Dotační program určený na podporu zahájení činnosti mladých zemědělců (dotace na techniku, technologie, stavební výdaje, pořízení zemědělských budov, pozemků apod.)

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) V rámci Jednotné žádosti pro rok 2015 je možné žádat o dotaci na 12 dotačních opatření, která podporují citlivé sektory v České

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 36 Rozeslána dne 14. dubna 2008 Cena Kč 22, OBSAH:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 36 Rozeslána dne 14. dubna 2008 Cena Kč 22, OBSAH: Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 36 Rozeslána dne 14. dubna 2008 Cena Kč 22, OBSAH: 112. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým

Více

cross compliance v roce 2015

cross compliance v roce 2015 31.03.2015 Podmínky pro přímé platby a cross compliance v roce 2015 Jan Klír, Lada Kozlovská Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha Ruzyně (www.vurv.cz) Tel.: 603 520 684, 733 375 632 E-mail: klir@vurv.cz;

Více

Charakteristika výrobního území ČR KPP, BPEJ, ZVO, LFA

Charakteristika výrobního území ČR KPP, BPEJ, ZVO, LFA Charakteristika výrobního území ČR KPP, BPEJ, ZVO, LFA Bilance půdy v ČR Půdní fond ČR http://www.czso.cz/ Ukazatel k 31.12.2006 (v tis. ha) Celková výměra ČR 7 886 Zemědělská půda 4 254 z toho: - orná

Více

č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Ve znění: č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Předpis č. K datu Poznámka 114/2008 Sb. (k 15.4.2008) mění celkem 49 novelizačních bodů;

Více

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž Zvyšování efektivnosti hospodaření a konkurenceschopnost zemědělských podniků Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu Okresní agrární komora Kroměříž Kontrola podmíněnosti -

Více

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199 Financováno z Programu rozvoje venkova NOVELA NITRÁTOVÉ SMĚRNICE Fugát (tekutý podíl po separaci

Více

Program rozvoje venkova 2014-2020

Program rozvoje venkova 2014-2020 Program rozvoje venkova 2014-2020 investiční opatření Tomáš Medonos Ústav zemědělské ekonomiky a informací PRV ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020 PRV 2007-2013 základní shrnutí

Více

Podmínky pro přímé platby a cross compliance v roce 2015

Podmínky pro přímé platby a cross compliance v roce 2015 17.4.2015 Seminář Obhospodařování zemědělské půdy 2015 - Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Podmínky pro přímé platby a cross compliance v roce 2015 Lada Kozlovská

Více

Nedostatek energetické biomasy

Nedostatek energetické biomasy Nedostatek energetické biomasy Ing.Vlasta Petříková, DrSc. CZ Biom České sdružení pro biomasu Kontakt : vpetrikova@volny.cz Tel. 736 171 353 Obnovitelné zdroje energie (OZE) lze jednoduše rozdělit na :

Více

Ing. Jan Gallas. Ministerstvo zemědělství. Ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství

Ing. Jan Gallas. Ministerstvo zemědělství. Ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Možnosti nastavení správných zemědělských postupů přispívajících ke zlepšení kvality povrchových i podzemních vod s ohledem na nové nastavení SZP po roce 2015 Ing. Jan Gallas Ředitel odboru environmentálního

Více

Povinnosti a novinky v rámci Cross Compliance, dotační možnosti

Povinnosti a novinky v rámci Cross Compliance, dotační možnosti Asociace pro rozvoj regionů os a Zelenka sro Povinnosti a novinky v rámci Cross Compliance, dotační možnosti Mgr Vladislav Bobčík (Zelenka sro) Ing Ivan ČERNEK (ARR os) Osnova přednášky: 1) cross compliance

Více

NEMUSÍ BÝT Zemědělský podnikatel POKUD ŽÁDÁ POUZE NA AEKO pokud i na SAPS MUSÍ BÝT

NEMUSÍ BÝT Zemědělský podnikatel POKUD ŽÁDÁ POUZE NA AEKO pokud i na SAPS MUSÍ BÝT AEKO NEMUSÍ BÝT Zemědělský podnikatel POKUD ŽÁDÁ POUZE NA AEKO pokud i na SAPS MUSÍ BÝT NEMUSÍ BÝT Aktivní zemědělec - POKUD ŽÁDÁ POUZE NA AEKO pokud i na SAPS MUSÍ BÝT Deklarace veškeré zemědělské půdy

Více

Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015

Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015 Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015 Název projektu: ŠKOLENÍ V RÁMCI ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ ČINNOSTI 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199 Financováno z Programu rozvoje venkova

Více

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015 DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV PŮDY (DZES) (zdroj. MZE: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/dokumenty-ke-stazeni/rok- 2015/ ) Standardy Dobrého zemědělského

Více

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA. Vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení bude doplněno.

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA. Vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení bude doplněno. I. PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA K projednání v pracovních komisích Legislativní rady vlády se předkládá návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity,

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 141/2006 Sb. ze dne 5. dubna 2006,

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 141/2006 Sb. ze dne 5. dubna 2006, NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 141/2006 Sb. ze dne 5. dubna 2006, o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2006, ve znění nařízení vlády č. 432/2006 Sb. Změna:

Více

cross compliance v roce 2015

cross compliance v roce 2015 27.03.2015 Podmínky pro přímé platby a cross compliance v roce 2015 Jan Klír, Lada Kozlovská Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha Ruzyně (www.vurv.cz) Tel.: 603 520 684, 733 375 632 E-mail: klir@vurv.cz;

Více

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Opatření I.1.1. Modernizace zemědělských podniků Podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků 1. Popis podopatření

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství 23932/2016-MZE-14112 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Specifické podmínky

Více

Jednotná žádost Změny oproti roku 2015

Jednotná žádost Změny oproti roku 2015 Jednotná žádost 2016 Změny oproti roku 2015 Podmínky žadatele - Zemědělský podnikatel žadatel musí být: zemědělský podnikatelem dle 2e až 2 ha zákona o zemědělství nebo organizační složka státu dle zákona

Více

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006 ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 26 Výměra zemědělské půdy V roce 26 byla výměra zemědělské půdy v Pardubickém kraji 231,9 tis. ha, z čehož 78,5 % zaujímala orná půda a 21,1 % trvalé travní porosty.

Více

1966L0402 CS 04.07.2009 013.001 1. SMĚRNICE RADY ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh (66/402/EHS)

1966L0402 CS 04.07.2009 013.001 1. SMĚRNICE RADY ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh (66/402/EHS) 1966L0402 CS 04.07.2009 013.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin

Více

Změny v provádění nitrátové směrnice pro rok 2012

Změny v provádění nitrátové směrnice pro rok 2012 Změny v provádění nitrátové směrnice pro rok 2012 Novela NV 103/2003 Sb. Co bude novela NV 103/2003 Sb. obsahovat: Revize zranitelných oblastí (ZOD) Revize akčního programu Současný stav: MŽP zahájilo

Více

8.1.1. Zalesňování a zakládání lesů. Ing. Jana Tollingerová

8.1.1. Zalesňování a zakládání lesů. Ing. Jana Tollingerová 8.1.1. Zalesňování a zakládání lesů Ing. Jana Tollingerová Základní právní předpisy - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17.12. 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z EZFRV a o

Více

Ekonomická analýza zemědělského podniku s využitím dotací z Evropské unie

Ekonomická analýza zemědělského podniku s využitím dotací z Evropské unie Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Ekonomická analýza zemědělského podniku s využitím dotací z Evropské unie Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Petr Strejček, Ph.D, MBA Andrea Balážová

Více

Kontrola podmíněnosti (cross compliance) změny od 1. 1. 2011

Kontrola podmíněnosti (cross compliance) změny od 1. 1. 2011 Zemědělec 47/2010 INFORMACE MZE 7 Kontrola podmíněnosti (cross compliance) změny od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 dochází v systému kontroly podmíněnosti (cross compliance) k rozšíření povinných požadavků na

Více

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i.

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC a navrhování PEO v KoPÚ Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC : (Dobrý zemědělský a environmentální stav) Automatizované nastavení erozně ohrožených půd dle vztahu C = Gp R*K*LS*P Gp= 1,4,10 t/ha/rok

Více

Aktuality v zemědělských dotacích. Mendel Info 2015 11.2.2015

Aktuality v zemědělských dotacích. Mendel Info 2015 11.2.2015 Aktuality v zemědělských dotacích Mendel Info 2015 11.2.2015 Reformovaná SZP - 2015 -první rok aplikace 1) Pilíř I. Přímé platby nový vícesložkový systém dosavadní plošné platby (SAPS) budou pouze jednou

Více

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 147/2008 Sb.,

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., 2010 METODIKA k provádění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření NATURA 2000 V LESÍCH, ve znění

Více

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE OP Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému využití. Plodina jednoletá - prodělává reprodukční cyklus v době jednoho roku. Dělí se na jařiny,

Více

Změny v dotační politice Lubomír Smrček

Změny v dotační politice Lubomír Smrček Změny v dotační politice 2016 Lubomír Smrček lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Návrh úprav akčního programu od 1. 7. 2016 Akční programy Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany

Více

GAEC / DZES. dobrý zemědělský a environmentální stav (Good Agricultural and Environmental Conditions)

GAEC / DZES. dobrý zemědělský a environmentální stav (Good Agricultural and Environmental Conditions) GAEC / DZES dobrý zemědělský a environmentální stav (Good Agricultural and Environmental Conditions) Cíl: zajištění zemědělského hospodaření ve shodě s ochranou životního prostředí. Jsou součástí Kontroly

Více

kontroly podmíněnosti v roce 2011 GAEC, nové SMR, PRV, AEO

kontroly podmíněnosti v roce 2011 GAEC, nové SMR, PRV, AEO kontroly podmíněnosti v roce 2011 GAEC, nové SMR, PRV, AEO Ing. Jitka Tvrzníková metodik ÚZEI Praha pracoviště Liberec Plán kontrol podmíněnosti pro DO Počet vybraných subjektů rok 2011 % vybraných subjektů

Více

Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC)

Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Ing. Jaroslav Hudáček Ministerstvo zemědělství Oddělení koordinace Cross Compliance 2011 Kontrola podmíněnosti Cross Compliance

Více