1Voda. Voda: Základ života. Úvod. Hlavní myšlenka. Délka trvání. Roční období Místo Pomůcky. Předměty. Cíle. Metody

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1Voda. Voda: Základ života. Úvod. Hlavní myšlenka. Délka trvání. Roční období Místo Pomůcky. Předměty. Cíle. Metody"

Transkript

1 Voda Autor: Kliment Mindjov Hlavní myšlenka Délka trvání Roční období Místo Pomůcky Předměty Cíle Metody Všichni používáme vodu a všichni máme spoluzodpovědnost za její ochranu před znečištěním a šetrné užívání. 7 vyučovacích hodin (prvé dvě aktivity jsou kratší a vhodné pro mladší žáky) jakékoliv školní třída sklenice pitné vody, malý tác, písek, malé množství nápoje v prášku (nebo několik krystalků manganistanu draselného), dvě třílitrové nádoby (hrnce nebo sklenice), nálevka, plastová láhev o objemu,5 litru, malé kameny a oblázky, plst, pracovní listy biologie, zeměpis, chemie, fyzika, ekologické praktikum, občanská výchova vysvětlit význam vody ukázat, jak malé změny návyku mohou pomoci šetřit vodu zvýšit povědomí o znečištění vody a ukázat, jak lze znečištění předcházet v domácnosti výklad, praktická cvičení, experiment, diskuse, brainstorming (rychlé navrhování a zapisování nápadů od všech žáků bez vzájemného kritizování) Úvod Voda je jedinečnou součástí zemského povrchu a podle její barvy se také Zemi říká modrá planeta. Přestože je na Zemi vody nadbytek její převážnou většinu najdeme v mořích a oceánech jen 0,6% z jejího celkového množství je možné pít. Povrchová a podzemní voda jsou důležitými prvky hydrologických cyklů (vodního koloběhu) Země. Povrchová voda je v řekách, jezerech a ledovcích. 7

2 Voda Nejméně prozkoumaná zůstává podzemní voda. Voda je nezbytná v zemědělství (zavlažování), v průmyslu (např. k ochlazování a k ohřívání) a v domácnostech (pití, osobní hygiena, praní a mytí nádobí, rekreace apod.). V dnešní době představují odpadní vody a znečištěné vody tak vážné problémy, že v budoucnosti mohou pro lidstvo znamenat katastrofu. Protože všichni vodu používáme, jsme všichni také odpovědni za její ochranu. Při nakládání s vodou musíme dodržovat dva důležité základní principy: šetření vodou a ochrana vody. Vodní cyklus (pro mladší žáky) Aktivity Přineste sklenici vody a nechte žáky, aby se jí napili. Dejte jim odhadnout její stáří. Vysvětlete, že stáří vody je približně 4,5 miliard let (je stejně stará jako celá naše planeta), a že se neustále pohybuje mezi ovzduším a povrchem Země. Slunce a vítr způsobují vypařování vody z půdy, listů rostlin, těl živočichů a z povrchu řek, jezer a oceánů. Tekutá voda se mění v páru. Za určitých podmínek pára znovu kapalní a padá zpět na zem jako déšť, kroupy či sníh. Tak se voda dostává do potoků a řek a často sebou nese i mnoho dalšího materiálu. Tomu se říká odtok. Vodní srážky plní řeky a jezera, řeky dále pokračují do moří a oceánů. Část vody se rovněž vsákne do země a tvoří zásoby podzemní vody. (K demonstraci tohoto cyklu použijte CD-ROM.) Mořská a sladká voda (pro mladší žáky) Rozdejte informační list Mořská a sladká voda a zkoumejte, v čem jsou tyto dva typy vody stejné a v čem se liší. Zdůrazněte, že přes to, že 70% povrchu Země je pokryto vodou, její slanost nedovoluje jí využít pro pití, vaření a zavlažování. Sladká voda tvoří pouhá % celkových vodních zásob a proto si zaslouží péči a ochranu před znečištěním. Můžeme žít bez vody? Sdělte žákům informace z úvodu této lekce a další informace, které najdete na CD-ROMu. Vysvětlete, že svět čelí z hlediska vody globální krizi: Více než miliarda lidí nemá přístup k čisté pitné vodě. Více než,4 miliardy lidí žije ve špatných hygienických podmínkách (tj. nejsou napojeni na kanalizaci, u domu nemají žádná zařízení k čištění odpadní vody a splašků). Odhaduje se, že v roce 05 budou dvě třetiny světové populace trpět nedostatkem vody. Promítněte video Sladká voda (najděte ho na videokazetě). Po shlédnutí prodiskutujte následující otázky: Kolik vody spotřebuje průměrný dospělý muž denně? (cca 80 litrů denně) Kolik lidí denně na světě umírá v důsledku znečištění pitné vody? (cca převážně dětí) 4 Zkuste odpovědět na otázky na konci videa: Proč je důležité správně zacházet s vodními zdroji? Jaké problémy způsobuje znečištěná voda? Jak můžeme vodu chránit? Jak můžeme pomoci my sami? (použijte informace z textu Jak šetřit vodou v domácnosti na straně ) Jak šetřit vodu doma Vysvětlete, že i jen malé změny každodenních návyků mohou významně pomoci chránit vodu. 8

3 Čištění zubů Zeptejte se žáků, jak často si čistí zuby. Požádejte dobrovolníka, aby předvedl, jak to dělá. Dobrovolník pravděpodobně půjde k umývadlu, otočí kohoutkem, nechá vodu téct a začne si čistit zuby. Pokud to tak bude, je jasné, co je alternativou. Pokud dobrovolník vodu nenechá téct, budou mít žáci kladný příklad. Hovořte o tom, zda není jiný, ekonomičtější způsob čištění zubů. Například pustit vodu pouze když namáčíme kartáček a vyplachujeme ústa, nebo použít pouze kelímek vody. Kolik vody lze takto ušetřit? Voda Holení Požádejte chlapce ve třídě, aby ukázali, jak se jejich otcové či bratři holí (pokud se žáci ještě sami neholí). Dobrovolník pravděpodobně půjde k umývadlu, otočí kohoutkem, nechá vodu téct a začne předstírat, že se holí. Pokud to tak bude, je pointa jasná. Stručně to vysvětlete. Hovořte o tom, zda není jiný, ekonomičtější způsob holení: například namáčet holící štětku a žiletky v misce s vodou. Zeptejte se žáků, zda takovýto způsob neviděli u starších příbuzných. Vysvětlete, že ačkoliv se na první pohled může zdát, že obě ukázky nejsou příliš účinnou cestou jak šetřit vodu, mohou mít nesmírný dopad, budou-li je každý den dodržovat všichni lidé. Abyste přesvědčili pochybovače, rozdejte list Jak chránit vodu doma, a vyzvěte žáky, aby spočítali úlohy, které na něm jsou. Můžete soutěžit o to, kdo první najde správné řešení a odměnit ty, kdo odpoví správně. Odpovědi: Jak si čistím zuby? A: litru; B: litru; C: litru Jak se holím? A: litru; B: litru; C: litru 4 Nechejte žákům prostor pro to, aby si po výpočtech vyměnili postřehy a dojmy. 5 Provedte brainstorming na téma "Jak jinak lze v domácnostech používat vodu ekonomičtěji". Poté prodiskutujte tipy z listu Jak šetřit vodou v domácnosti na straně. Napište všechny nápady na tabuli a dohodněte se s třídou na tom, které z nich žáci považují za realistické a které lze využít při přípravě konkrétního plánu lepšího využití vody v domácnosti. 6 Vyzvěte žáky, aby zapojili ostatní členy rodiny do: řešení matematických úloh z informačního listu Jak chránit vodu doma na straně 5 poznávání způsobu, jak šetřit doma vodu (např. s využitím textu Jak šetřit vodou v domacnosti na straně ) vytvoření plánu úspory vody 9

4 Voda Jak chránit doma vodu před znečištěním Nechejte žáky přinést obaly a nádoby od různých mycích a čistících prostředků, které doma nasbírají v průběhu dvou měsíců. Provedte brainstorming na téma Jak doma znečisťujeme vodu? (používáme toalety, myjeme a čistíme s použitím různých chemických přípravků) Vysvětlete, že přirozený lidský odpad ve skutečnosti nepředstavuje pro přírodu vážné ohrožení. Různé mikroorganismy jsou schopny lidský odpad účinně zpracovat. Nejvážnější problémy jsou způsobeny chemickými látkami, používanými v současnosti v domácnostech k čištění, mytí a praní. Bývají smíchány se splašky a dostávají se do kanalizace a odtud do čistírny odpadních vod (či do septiků). Chemikálie ve vodě zabíjejí mikroorganismy, které v odpadní vodě rozkládají organické látky a ničí tak pečlivě vyvážený systém. Zdůrazněte, že dosud neexistuje čistící prostředek či prací prášek, který by byl zcela neškodný životnímu prostředí. Všechny do jisté míry přispívají k znečištění vody. Proto bychom je měli používat jen v nutné míře a rozumným způsobem. Při nákupu bychom měli dávat přednost těm, které obsahují látky méně škodlivé životnímu prostředí. Jinou cestou je vrátit se k polozapomenutým čistícím prostředkům našich babiček (viz text Jak chránit vodu před znečištěním na straně ). 4 Pečlivě prozkoumejte obaly a nádoby od různých mycích a čistících prostredků, které žáci do třídy přinesli. Jsou na jejich nálepkách nějaké symboly svědčící o jejich dopadech na životní prostředí? Pokud jim nerozumíte, vyhledejte odborníky. Zdůrazněte, že různé ropné produkty (oleje a palivo spalovacích motorů) jsou pro vodu zvláště nebezpečné. Nelze je vylévat do kanalizačního systému a je třeba se jich zbavovat pouze na speciálně k tomu určených místech (například v autoservisech a na benzínových pumpách), kde jsou jejich sběr, skladování, doprava a likvidace přísně regulované. Kdo znečištuje vodu? Provedte brainstorming Jak lidské činnosti znečišťují vodní toky a nádrže (v zemědělství, průmyslu, stavebnictví, při únikách ze skládek, při únikách látek při nehodách, v neregulovaných odpadech z domácností). Zapište všechny náměty na tabuli. Žáci pak podtrhnou ty, které způsobují znečištění vodních ploch v jejich okolí. Vysvětlete, že lidstvo po dlouhou dobu svůj odpad zakopává pod zem. Mnoho takovýchto podzemních skládek se stává zdrojem bodového znečištění podzemních či povrchových vod. Abyste to znázornili, předveďte následující ukázku: Na tác dejte - centimetry suchého písku. Při okraji tácu udělejte v písku jamku a dejte do ní trochu barevného nápoje v prášku nebo manganistanu draselného. Vysvětlete, že jamka představuje podpovrchovou skládku, která z hlediska ochrany vody představuje zdroj znečištění. Nakloňte tác tak, aby část s odpadem byla nahoře. Vysvětlete, že se voda půdou nešíří vždy rovnoměrně dolů. Jako napodobení deště pokropte místo se skládkou trochou vody. Požádejte žáky, aby pozorovali, jak se mění barva písku. Jaké závěry z toho lze vyvodit? Zdůrazněte, že znečištění vody se prostředím šíří podobně. Znečisťující látky jsou unášeny vodou postupující půdou a dostávají se tak do zásob podzemní vody, do studní, řek, jezer a dalších míst, odkud bývá čerpána pitná voda. 4 Vyzvěte žáky, aby o tom, co se dozvěděli, informovali i ostatní členy rodiny a domluvili se, jak budou nadále nakládat s nepotřebnými či starými chemikáliemi (například chemikáliemi používanými na zahradě). 0

5 Zacházení s odpadní vodou z domácnosti Vznik a čištění Napodobte vznik odpadní vody z domácnosti. Smíchejte malé množství různých čistících prostředků, pracích prášků, kávové a čajové sedliny, kousku toaletního papíru, barev a pod. s jedním litrem vody nalité do třílitrové skleněné nádoby. S použitím návodu popsaného níže připravte filtr. Odřežte dno jeden a půl litrové plastové láhve a použijte zbylou horní cást. Otočte ji vzhůru vzniklým otvorem a proměňte ji tak na nálevku. Dovnitř umístněte filtr, vytvořený ze střídajících se vrstev kamínků, oblázků, plsti a písku. Umístněte ústí nálevky do druhé, prázdné třílitrové nádoby (viz obrázek). Nyní jste připraveni znázornit mechanické čištění odpadní vody z domácnosti. Pomalu lijte znečištěnou vodu z první nádoby do nálevky. 4 Pozorujte proces filtrace vody. Odpovězte na následující otázky: Do jaké míry je po filtraci voda vyčištěná? Je možné ji po filtraci pít? Voda Diskuse Vysvětlete, že pitná voda přiváděná do našich domů vodovody je předtím v několika stupních upravena v úpravnách pitné vody či vodárnách. Bývá filtrovaná přes písek a desinfikovaná (např. chlórováním). Teprve potom je dodávána spotřebitelům. Rozdejte list Stupně čištění odpadních vod. Vysvětlete, že na vesnicích a předměstích někdy neexistuje kanalizace a lidé používají septiky. Aby nedocházelo k znečištění podzemní vody, měly by septiky být pravidelně čištěny a kontrolovány specializovanou firmou vždy po třech nebo čtyřech letech provozu. Ve větších městech bývá kanalizace napojena na čistírny odpadních vod. Tam voda prochází nejdříve mechanickým čistěním (odstraňují se větší pevné odpadky). Následuje druhý, biologický stupeň čistění. Při něm jsou vytvořeny podmínky pro aerobní rozklad organických složek za přítomnosti mikroorganismů a kyslíku. Po tomto stupni čistění voda stále obsahuje organické sloučeniny, rozptýlené anorganické částice, fosfáty, sloučeniny dusíku a těžké kovy. Proto se někde používá ještě třetí stupeň: ten se skládá ze série chemických a fyzikálních procesů, které dokáží odstranit znečistění, zbývající po předešlých dvou fázích.

6 Voda Prostudujte Voda takto ošetřena je relativně čistá a je vypouštěna do vodních toků. Třístupňový proces čistění ještě zdaleka není dostupný ve všech evropských zemích. Počet odpovídajících čistíren odpadních vod však roste. Zdůrazněte, že pro středoevropské státy vstupující do EU je jedním z důležitých úkolů dobudovat moderní systémy nakládání s odpadní vodou ve všech obcích s více než obyvatel. a prodiskutujte tyto otázky: Odkud bere naše obec pitnou vodu? Jak je upravována? Je v naší obci kanalizace a čistírna odpadních vod? Pokud ne, plánuje se výstavba takových zařízení? Navazující aktivity Zorganizujte exkurzi do vodárny a čistírny odpadních vod. Zorganizujte besedu s lidmi odpovědnými za hospodaření s pitnou a odpadní vodou ve vaší obci. Prodiskutujte s nimi váš úmysl podílet se doma na prevenci znečistění vody. Zjistěte, co obec plánuje udělat pro zlepšení kvality pitné vody a pro prevenci znečistění vody. Zjistěte, jaké jsou ve vaší oblasti specifické zdroje znečistění vody a co proti tomu dělají odpovědné úřady. Připravte na toto téma informační nástěnku ve škole. Zorganizujte ve škole den nebo týden vody, při kterém upozorníte na nutnost vodu šetřit a chránit. Kontaktujte místní média a seznamte s vaší iniciativou veřejnost. Jak šetřit vodou v domácnosti Před mytím nádobí z něj odstraňte větší zbytky jídel. Nemyjte nádobí pod tekoucí vodou. Napusťte si dřez a myjte ho v něm. To ušetří až polovinu vody, potřebné k mytí nádobí pod tekoucí vodou. I ovoce a zeleninu myjte v nádobě, ne pod tekoucí vodou. Neochlazujte horké jídlo či nápoje tekoucí vodou. Myčku používejte až tehdy, je-li zcela zaplněná. Nadměrně zašpiněný oděv nechte před praním namočit v nějaké nádobě. K umývání auta používejte kbelík a houbu. Hadici použijte pouze nakonec na spláchnutí. Terasy a balkony myjte po dešti. Shrabujte listí, neodplavujte ho hadicí. Nezalévejte zahradu pitnou vodou. Používejte zachycenou deštovou vodu. Nezalévejte při nejprudším slunci: v té době se voda odpařuje nejrychleji.

7 Jak chránit vodu před znečistěním Voda Prostředky na mytí nádobí: dnes prodávané prostředky způsobují rezavění a jsou i jedovaté. Místo nich můžeme používat ocet či sodný roztok. Prostředky na mytí oken: rovněž tyto prostředky jsou korosivní a jedovaté. Alternativou je horká voda s octem (poměr :). Prostředky na čistění odpadu: obvykle obsahují silně agresivní, korosivní a toxické látky, někdy i hořlaviny. K havarijnímu čistění odpadu můžete použít tlak vody nebo drát. Pro pravidelnou údržbu použijte směs čtvrt sklenice octa a čtvrt sklenice sody rozpuštěné v horké vodě. Bělící látky: rovněž způsobují rezavění a jsou jedovaté. Místo nich můžete rovněž použít sodu a ocet. Prostředky na čistění sporáku: obvykle obsahují silně agresivní, korosivní a toxické látky, pro pravidelnou údržbu lze použít sodu. Jak chránit vodu Vědci říkají, že použijeme-li nejmodernější technologie, lze spotřebu vody v domácnosti snížit na jednu třetinu, v zemědělství na jednu polovinu a v průmyslu na jednu desetinu, tedy o celých 90%! Je potřeba: opravit vodovody, aby se snížily co nejvíce ztráty vody při její přepravě zavést kapkovou metodu zavlažování, která co nejvíce snižuje ztráty odpařováním všude, kde je to možné, budovat čistírny odpadních vod zavést uzavřené vodní cykly v průmyslu zavést daň z použití vody, která by pokryla všechny náklady na přepravu, ochranu a čistění vody

8 Voda Informační list Mořská a sladká voda Doplňte věty Mořská voda pokrývá % zemského povrchu. můžeme ji najít v obsahuje Jmenujte světové oceány: Sladká voda představuje jen % globálních zásob vody. můžeme ji najít v neobsahuje Jmenujte některé blízké řeky, jezera, vodní nádrže: Které moře je nejblíže k místu, kde žijete? Vyplňte tabulku slovy Ano nebo Ne Mořská voda Sladká voda Ano Ne Ano Ne Tento typ vody se používá pro: plavbu přepravu zboží rybaření odpočinek a zábavu získávání soli a jiných minerálů zavlažování pití a vaření Tento typ vody bývá znečisťován: odpadní vodou odpadky chemikáliemi/těžkými kovy pesticidy/hnojivy kaly radioaktivními odpady rybářskými sítěmi a jinými rybářskými potřebami plasty sedimenty v důsledku eroze jinak 4

9 Jak chránit vodu doma Voda Informační list Úloha: Jak si čistím zuby? Zadání: Ve vašem městě žije lidí. Předpokládejme, že většina z nich si čistí zuby tak, že nechává téct vodu z kohoutku a jen menšina při čistění vodu zastaví. Z kohoutku tečou průměrně litry vody za minutu a čištění zubů trvá průměrně minuty. Při druhém způsobu teče voda přibližně půl minuty a spotřebuje se při něm přibližně jeden litr vody. Otázky: A: Kolik vody se za rok spotřebuje ve vašem městě, bude-li si každý čistit zuby prvním způsobem x za den? B: Kolik vody se za rok spotřebuje ve vašem městě, bude-li si každý čistit zuby druhým způsobem x za den? C: Kolik vody se za rok ve vašem městě ušetří, srovnáme-li první a druhý způsob? Úloha: Jak se holím? Zadání: Předpokládejme, že ve vašem městě je obyvatel. Polovina z nich jsou muži a polovina z těchto mužů se každý den ráno holí. Předpokládejme, že většina z nich to dělá tak, že po celou dobu holení nechává téct vodu z kohoutku a jen menšina pouští vodu pouze na to, aby navlhčili a opláchli tvář a holicí potřeby. Holení trvá průměrně 6 minut. Z polootevřeného kohoutku tečou průměrně litry vody za minutu. Opláchnutí trvá průměrně minutu. Otázky: A: Kolik vody se za rok spotřebuje ve vašem městě, když všichni holící se muži nechají každé ráno po celou dobu holení téct vodu z polootevřeného kohoutku? B: Kolik vody se za rok spotřebuje ve vašem městě, když všichni holící se muži každé ráno použijí vodu pouze na opláchnutí? C: Kolik vody se za rok ve vašem městě ušetří, srovnáme-li první a druhý způsob? 5

10 Voda Informační list Stupně čistění odpadních vod Sekundární čistění: je biologický proces, při kterém aerobní bakterie odstraňují až 90% biologicky rozložitelného materiálu v odpadní vodě. Splašky jsou obvykle přečerpány do velkých nádrží, po několik hodin jsou míchány s kalem bohatým na bakterie a mechanicky provzdušňovány, aby se zajistily nejlepší podmínky pro rozkladnou činnost bakterií. Voda pak jde do sedimentačních nádrží, kde se většina rozptýlených pevných částic a mikroorganismů usadí jako kal. Kaly z primárního a sekundárního čistění jsou rozloženy anaerobně (bez přítomnosti kyslíku) a jsou potom spáleny, uloženy na skládku, nebo se používají jako hnojivo. Nicméně i po tomto stupni čistění obsahuje odpadní voda nějaký biologický materiál, rozptýlené pevné látky, 70% fosforu (většinou jako fosfáty), nějaké nitráty a jedovaté kovy. Primární čistění: je mechanický proces, při kterém se používají síta k odstranění kamenů, klacků, kusů textilu a pod. Třetí stupeň čistění: se skládá ze série chemických a fyzikálních procesů, které dokáží odstranit specifické znečistění zbývající po předešlých dvou stupních čistění. Třetí stupeň není běžný, protože je nákladný jak z hlediska investic, tak z hlediska provozu. Přesto jím ale prochází cca / odpadních vod z domácností ve Finsku, západní části Německa, ve Švýcarsku a Švédsku a v menší míře i v Dánsku a v Norsku. 6

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO. Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO. Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA 1/ V tabulce je zaznamenám vývoj cen vodného a stočného v Brně. Sestrojte graf do kterého zanesete hodnoty s tabulky. rok vodné v Kč/1000 l stočné v Kč/1000

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / ENVIRONMENTÁLNÍ CHOVÁNÍ ZVÍŘATA ZACHRAŇUJÍ SVĚT SLONÍ SPRCHA

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / ENVIRONMENTÁLNÍ CHOVÁNÍ ZVÍŘATA ZACHRAŇUJÍ SVĚT SLONÍ SPRCHA aktivita VODA ANOTACE: Žáci si prostřednictvím aktivity uvědomí význam vody v přírodě a důsledky, které plynou z jejího nedostatku. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBSAHOVÉ VZDĚLÁVACÍ OKRUHY: člověk a jeho svět PRŮŘEZOVÁ

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.6.2013

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Voda 1. Najdi na internetu pojem acidifikace vody a vysvětli. Je to jev pozitivní nebo negativní? 2. Splaškové odpadní vody obvykle reagují a. Kysele b. Zásaditě c. Neutrálně 3.

Více

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří:

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří: KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 6 NÁZEV OPATŘENÍ Drobní znečišťovatelé DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU V České republice v roce 2004 bydlelo cca 79 % obyvatel v domech připojených na kanalizaci

Více

Název: Nejznámější chemikálie světa

Název: Nejznámější chemikálie světa Název: Nejznámější chemikálie světa Téma: Destilace Úroveň: střední škola Tematický celek: Praktické aplikace přírodovědných a technických poznatků Výukové materiály Předmět (obor): chemie Doporučený věk

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

ŠUMAVSKÉ HOŠTICE - MALENICE - VACOV

ŠUMAVSKÉ HOŠTICE - MALENICE - VACOV e-zpravodaj rok 2013 SU-MA-VA.CZ ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI ŠUMAVSKÉ HOŠTICE - MALENICE - VACOV ŠETŘÍME VODOU A CHRÁNÍME JEJÍ KVALITU - aneb opakování toho, co jsme se

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ

EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ EKOZNAČKY Ekologicky šetrný výrobek šetrnější k životnímu prostředí

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

POKON TERASA A BALKÓN

POKON TERASA A BALKÓN Datum vydání: 24/10/2007 POKON TERASA A BALKÓN Strana 1 (celkem 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON TERASA A BALKÓN Číslo zboží T287 1.2 Použití přípravku Hnojivo

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky zpracovaná dle 44 a) odst. 10 zákona č. 258/2000 Sb., a ochraně veřejného

Více

Separace komunálního odpadu

Separace komunálního odpadu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 20 Separace komunálního odpadu Pro

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 Bilirubin přímý, Jendassik Grof 11.2.2013/9:23:52 BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace

Více

ročník 6. č. 14 název

ročník 6. č. 14 název č. 14 název Význam vody anotace V pracovních listech se žáci seznámí se základními podmínkami života na zemi. Testovou i zábavnou formou si procvičují získané znalosti na dané téma. Součástí pracovního

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

(dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) Datum revize: 24/06/2008

(dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) Datum revize: 24/06/2008 Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON VINIČ Číslo zboží T612 1.2 Použití přípravku Hnojivo 1.3 Identifikace

Více

Bezpečnostní list podle nařízení ES č. 1907/2006, ve zně ní pozdě jších předpisů

Bezpečnostní list podle nařízení ES č. 1907/2006, ve zně ní pozdě jších předpisů Datum vydání: 20.9.2008 Strana 1/5 1 Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: 1.2 Použití látky nebo přípravku: Mycí prostředek pro průmyslové myčky

Více

Návod k instalaci terasového systému

Návod k instalaci terasového systému Návod k instalaci terasového systému Tento nový typ kompozitu-terasových prken WPC je směsí dřeva s HDPE a přídavných látek. Je vyráběn extrudací za vysokého tlaku a teploty. Přestože obsahuje přírodní

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo Upozornění ke sběru Sběrné frakce se mohou region od regionu velice lišit. Zde jsou proto uvedeny moduly nejpoužívanějších variant sběru druhotných surovin, které lze sestavit v závislosti na daném regionu.

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

MALÉ KAPKY, VELKÉ PLÝTVÁNÍ VODOU

MALÉ KAPKY, VELKÉ PLÝTVÁNÍ VODOU MALÉ KAPKY, VELKÉ PLÝTVÁNÍ VODOU Cíl(e): Pochopit, že voda je omezený přírodní zdroj. Uvědomit si, že denně plýtváme značným množstvím vody. Naučit se vzít na sebe zodpovědnost a omezit plýtvání vodou

Více

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti Tabulky nebezpečných odpadů na ZdP a NZdP 180101- ostré předměty Katalogové číslo 180101 Název Kategorie Příklady : symbolem ostré předměty nebezpečný (O/N) jehly, jehly se stříkačkami, skalpely, žiletky,

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

Postupy čištění a desinfekce

Postupy čištění a desinfekce Postupy čištění a desinfekce POSTUPY ČIŠTĚNÍ A DESINFEKCE 1. Podlahy a stěny 2. Lisy a vakuové filtry 3. Sudy 4. Barrique sudy 5. Tanky, potrubí a hadice vnitřní 6. Tanky a potrubí vnější POSTUPY ČIŠTĚNÍ

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

rostlin a přesliček metrové sloje potřeba až třicetimetrová vrstva rašelin a přesliček vázaný uhlík, vodík, dusík a síru.

rostlin a přesliček metrové sloje potřeba až třicetimetrová vrstva rašelin a přesliček vázaný uhlík, vodík, dusík a síru. VZNIK UHLÍ Uhlí vzniklo z pravěkých rostlin a přesliček v údolích, deltách řek a jiných nízko položených územích. Po odumření těchto rostlin klesaly až na dno bažin a za nepřístupu vzduchu jim nebylo umožněno

Více

Obsah: čistota koupališť, kvalita vody ke koupání, možnosti koupání v přírodě - klady a zápory těchto koupališť, úrazy při koupání, znečištění moří

Obsah: čistota koupališť, kvalita vody ke koupání, možnosti koupání v přírodě - klady a zápory těchto koupališť, úrazy při koupání, znečištění moří Vysvětlivky: červeně černě modře zeleně Náměty pro VH Téma: motivační a výkladová část učební úlohy, otázky odpovědi, internetové odkazy doporučená vyučovací metoda KOUPÁNÍ Doporučení pro předmět: biologie,

Více

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně MIKROORGANISMY A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘED EDÍ Ústav inženýrstv enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně Důvody využívání mikroorganismů v procesech ochrany životního prostřed edí jsou prakticky všudypřítomné

Více

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah Chemie 8. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pozorování, pokus a bezpečnost práce Úvod do chemie Vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, kujnost, tepelná

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Bezpečnostní list. Elektrolyte CLO 1_1035191. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Bezpečnostní list. Elektrolyte CLO 1_1035191. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi 1.3 Podrobné

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_ INOVACE_MAL_T-BIO_2_04

Více

Najdi svůj vlastní přírodní indikátor 9-11. Author: Tuula Asunta. Mat. years. Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Chemie

Najdi svůj vlastní přírodní indikátor 9-11. Author: Tuula Asunta. Mat. years. Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Chemie 9-11 years Mat Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Chemie Klíčové pojmy: Kyselý, neutrální, zásaditý, indikátor. Cílová věková skupina: 9-11 let Délka aktivity: 1-2 hodiny Shrnutí: Pomoci žákům porozumět

Více

Bezpečnostní list podle 2001/58/ ES a vyhlášky 231/2004 Sb. Prostředek na čištění skla / Prostředek na mytí skla

Bezpečnostní list podle 2001/58/ ES a vyhlášky 231/2004 Sb. Prostředek na čištění skla / Prostředek na mytí skla 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo přípravku Prostředek na čištění skla / Glasreiniger / Prostředek 1.2. Použití látky nebo přípravku: Čisticí

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 9. třída (pro 3. 9.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A 1 /5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 105 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická souprava

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH36

DUM VY_52_INOVACE_12CH36 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH36 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : L Alkalická fosfatáza KATALOGOVÉ ČÍSLO : 10061 2500 ml 10062 500 ml VÝROBCE: BioVendor Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno provozovna

Více

Důsledky nedostatku pitné vody

Důsledky nedostatku pitné vody Důsledky nedostatku pitné vody Není možné žít bez pitné vody. Když člověk nemá pravidelný přísunu pitné vody dochází k postupné dehydrataci, jejímž prvním příznakem je pocit žízně je tedy logické, že dehydratovaný

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Zemní plyn - vznik: Výskyt často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

Popis přípavku Algowane

Popis přípavku Algowane Popis přípavku Algowane Princip vločkování Řasy vlivem vločkovacé látky vytvářejí větší vločky, shluky řas, které lze pomocí filtru zachytit a následně z koloběhu efektivně odstranit. Algowane je biologicky

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95)

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95) Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 PRAVIDLA o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými

Více

Nebezpečné obsahové látky (Úplné znění uvedených vět R viz kapitola 16) č. ES č. CAS Název látky Obsah Symboly Věty R

Nebezpečné obsahové látky (Úplné znění uvedených vět R viz kapitola 16) č. ES č. CAS Název látky Obsah Symboly Věty R CMC PLUS 1. Označení látky/přípravku a označení firmy Materiálové číslo: 1.1 Obchodní název CMC PLUS Použití látky/přípravku Produkt ke stabilizaci vinného kamene ve víně. 1.2 Údaje o výrobci/dodavateli

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s.

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s. Situace / Závažnost dopadu Příloha č. 1 k dokumentu GR _E001 EVIROMETÁLÍ ASPEKTY S VÝZAMÝMI DOPADY TEDOM a.s. Poř.č. Provoz, místo, Činnost Environmentální aspekt Skutečný či možný hlavní dopad Možnost

Více

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí Recyklace energie z odpadní vody v procesu čištění odpadních vod Jan Bartáček Ústav technologie vody a prostředí Zdroj Energie Zdroj Nutrientů Zdroj Vody Použitá voda (Used Water) Odpadní voda jako zdroj

Více

JUPOL LATEX MAT JUPOL LATEX POLMAT JUPOL LATEX SATEN

JUPOL LATEX MAT JUPOL LATEX POLMAT JUPOL LATEX SATEN BEZPEČNOSTNÍ LIST JUPOL LATEX MAT JUPOL LATEX POLMAT JUPOL LATEX SATEN Strana 1/5 Datum vydání/revize 01. 02. 2005 1. IDENTIFIKACE VÝROBKU, VÝROBCE, DISTRIBUTOR A DOVOZCE Obchodní název přípravku: Technický

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

Chemický kroužek pro žáky ZŠ. Téma č.1:

Chemický kroužek pro žáky ZŠ. Téma č.1: Téma č.1: ZAČÍNÁME Teoretický úvod: 1. Základy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v laboratoři Chemická laboratoř je místo, kde se pracuje s mnoha látkami, které nám mohou být za určitých okolností

Více

DISTRIBUTOR Z EU: Jméno nebo obchodní Tremco illbruck Productie B.V

DISTRIBUTOR Z EU: Jméno nebo obchodní Tremco illbruck Productie B.V 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI 1.1 Identifikace přípravku : 1.2 Použití přípravku: těsnící materiál 1.3 Identifikace společnosti: DISTRIBUTOR Z EU: Jméno nebo obchodní Tremco illbruck Productie

Více

Údržba a čištění potahů čalouněných výrobků

Údržba a čištění potahů čalouněných výrobků Údržba a čištění potahů čalouněných výrobků Zpracovala: Ing. Ladislava Brožová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_636_Údržba a čištění čalouněných výrobků_pwp Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ

Více

kondenzace evapo- (transpi)race

kondenzace evapo- (transpi)race Voda jako zdroj evapo- (transpi)race Koloběh vody v krajině kondenzace Voda jako zdroj Voda jako zdroj Celkové množství vody na Zemi: 1,38 x 109 km 3 Z toho je 97,4 % slané vody. Celkové množství sladké

Více

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ...

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 1 10 2 11 4 3 5 1 12 2 11 4 3 POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 2 4.1 Čitění... 2 4.2 Provoz...

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV VÍT MATĚJŮ, ENVISAN-GEM, a.s., Biotechnologická divize, Budova VÚPP, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@grbox.cz ZEMĚDĚLSKÉ ODPADY Pod pojmem zemědělské

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HÁLKOVA 4 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Voda a její užití

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HÁLKOVA 4 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Voda a její užití FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HÁLKOVA 4 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Voda a její užití Olomouc, červen 2013 Ingrid JÍLKOVÁ 2 Obsah 1 VODA ZÁKLAD ŽIVOTA... 5 2 OBSAH VODY V LIDSKÉM TĚLE.... 6 3 KOLOBĚH VODY V PŘÍRODĚ....

Více

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Pavel Jeníček VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí Paradoxy čistírenských kalů I Kaly obsahují řadu polutantů, které mohou

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014

KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014 KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014 Tento článek se zabývá možnostmi, jak pro školní experimenty s plyny získat něco jiného než vzduch. V dalším budu předpokládat, že nemáte kamarády ve výzkumném

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 VTP 50. Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5. Meusburger Georg GmbH & Co KG Kesselstraße 42

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 VTP 50. Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5. Meusburger Georg GmbH & Co KG Kesselstraße 42 Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 21.08. 2006 Datum revize: 17.04. 2003 Název výrobku: FLUSH COOLING SYSTEM K 04856977 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce

Více

Technické lyceum - výběrové předměty

Technické lyceum - výběrové předměty EKOLOGIE Technické lyceum - výběrové předměty Zaměření 3.roční!r 4.ročník Předmět Dotace Předmět Dotace Výpočetní technika Počítačové sítě (CNA) 4 Počítačové sítě (CNA) 4 Tvorba WWW stránek 2 Ekologie

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY

SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY Zpracoval: Ekotým Koordinátorky EVVO: Mgr. Dagmar Pivková Mgr. Hana Kopecká Školní rok: 2011/2012 SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO

Více

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN www.projektsako.cz PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN Pracovní list č. 1 Téma: Napojení průmyslových zón na sítě technického vybavení Lektor: Mgr. Jan Hoza Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg.

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Více

3.1 Základní přírodní zdroje země. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

3.1 Základní přírodní zdroje země. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3.1 Základní přírodní zdroje země Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Přírodní zdroje 2. Litosféra 3. Pedosféra 4.

Více

Označ šipkami koloběh vody ve vodárenství

Označ šipkami koloběh vody ve vodárenství Označ šipkami koloběh vody ve vodárenství Popiš koloběh vody v přírodě............ Jaké znáš skupenství vody v přírodě?...... 1 Sladká voda nerovnoměrně rozdělené přírodní bohatství Voda je nezbytná pro

Více

Jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110. Velká síla na nejmenším prostoru

Jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110. Velká síla na nejmenším prostoru Jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110 Velká síla na nejmenším prostoru Optimální mycí výsledky STR 110 vysoký výkon a flexibilita Winterhalter specialista na inovativní řešení mytí +

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Měření délky Jak se nazývá základní jednotka délky? Jaká délková měřidla používáme k měření rozměrů a) knihy b) okenní tabule c) třídy.. d) obvodu svého pasu.. Jaké díly a násobky

Více

GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA. (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B

GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA. (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B Základní cíle systému Globalgap zajistit bezpečnost produktů zemědělské prvovýroby (rostlinná, živočišná, osivo-sadba,

Více