1Voda. Voda: Základ života. Úvod. Hlavní myšlenka. Délka trvání. Roční období Místo Pomůcky. Předměty. Cíle. Metody

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1Voda. Voda: Základ života. Úvod. Hlavní myšlenka. Délka trvání. Roční období Místo Pomůcky. Předměty. Cíle. Metody"

Transkript

1 Voda Autor: Kliment Mindjov Hlavní myšlenka Délka trvání Roční období Místo Pomůcky Předměty Cíle Metody Všichni používáme vodu a všichni máme spoluzodpovědnost za její ochranu před znečištěním a šetrné užívání. 7 vyučovacích hodin (prvé dvě aktivity jsou kratší a vhodné pro mladší žáky) jakékoliv školní třída sklenice pitné vody, malý tác, písek, malé množství nápoje v prášku (nebo několik krystalků manganistanu draselného), dvě třílitrové nádoby (hrnce nebo sklenice), nálevka, plastová láhev o objemu,5 litru, malé kameny a oblázky, plst, pracovní listy biologie, zeměpis, chemie, fyzika, ekologické praktikum, občanská výchova vysvětlit význam vody ukázat, jak malé změny návyku mohou pomoci šetřit vodu zvýšit povědomí o znečištění vody a ukázat, jak lze znečištění předcházet v domácnosti výklad, praktická cvičení, experiment, diskuse, brainstorming (rychlé navrhování a zapisování nápadů od všech žáků bez vzájemného kritizování) Úvod Voda je jedinečnou součástí zemského povrchu a podle její barvy se také Zemi říká modrá planeta. Přestože je na Zemi vody nadbytek její převážnou většinu najdeme v mořích a oceánech jen 0,6% z jejího celkového množství je možné pít. Povrchová a podzemní voda jsou důležitými prvky hydrologických cyklů (vodního koloběhu) Země. Povrchová voda je v řekách, jezerech a ledovcích. 7

2 Voda Nejméně prozkoumaná zůstává podzemní voda. Voda je nezbytná v zemědělství (zavlažování), v průmyslu (např. k ochlazování a k ohřívání) a v domácnostech (pití, osobní hygiena, praní a mytí nádobí, rekreace apod.). V dnešní době představují odpadní vody a znečištěné vody tak vážné problémy, že v budoucnosti mohou pro lidstvo znamenat katastrofu. Protože všichni vodu používáme, jsme všichni také odpovědni za její ochranu. Při nakládání s vodou musíme dodržovat dva důležité základní principy: šetření vodou a ochrana vody. Vodní cyklus (pro mladší žáky) Aktivity Přineste sklenici vody a nechte žáky, aby se jí napili. Dejte jim odhadnout její stáří. Vysvětlete, že stáří vody je približně 4,5 miliard let (je stejně stará jako celá naše planeta), a že se neustále pohybuje mezi ovzduším a povrchem Země. Slunce a vítr způsobují vypařování vody z půdy, listů rostlin, těl živočichů a z povrchu řek, jezer a oceánů. Tekutá voda se mění v páru. Za určitých podmínek pára znovu kapalní a padá zpět na zem jako déšť, kroupy či sníh. Tak se voda dostává do potoků a řek a často sebou nese i mnoho dalšího materiálu. Tomu se říká odtok. Vodní srážky plní řeky a jezera, řeky dále pokračují do moří a oceánů. Část vody se rovněž vsákne do země a tvoří zásoby podzemní vody. (K demonstraci tohoto cyklu použijte CD-ROM.) Mořská a sladká voda (pro mladší žáky) Rozdejte informační list Mořská a sladká voda a zkoumejte, v čem jsou tyto dva typy vody stejné a v čem se liší. Zdůrazněte, že přes to, že 70% povrchu Země je pokryto vodou, její slanost nedovoluje jí využít pro pití, vaření a zavlažování. Sladká voda tvoří pouhá % celkových vodních zásob a proto si zaslouží péči a ochranu před znečištěním. Můžeme žít bez vody? Sdělte žákům informace z úvodu této lekce a další informace, které najdete na CD-ROMu. Vysvětlete, že svět čelí z hlediska vody globální krizi: Více než miliarda lidí nemá přístup k čisté pitné vodě. Více než,4 miliardy lidí žije ve špatných hygienických podmínkách (tj. nejsou napojeni na kanalizaci, u domu nemají žádná zařízení k čištění odpadní vody a splašků). Odhaduje se, že v roce 05 budou dvě třetiny světové populace trpět nedostatkem vody. Promítněte video Sladká voda (najděte ho na videokazetě). Po shlédnutí prodiskutujte následující otázky: Kolik vody spotřebuje průměrný dospělý muž denně? (cca 80 litrů denně) Kolik lidí denně na světě umírá v důsledku znečištění pitné vody? (cca převážně dětí) 4 Zkuste odpovědět na otázky na konci videa: Proč je důležité správně zacházet s vodními zdroji? Jaké problémy způsobuje znečištěná voda? Jak můžeme vodu chránit? Jak můžeme pomoci my sami? (použijte informace z textu Jak šetřit vodou v domácnosti na straně ) Jak šetřit vodu doma Vysvětlete, že i jen malé změny každodenních návyků mohou významně pomoci chránit vodu. 8

3 Čištění zubů Zeptejte se žáků, jak často si čistí zuby. Požádejte dobrovolníka, aby předvedl, jak to dělá. Dobrovolník pravděpodobně půjde k umývadlu, otočí kohoutkem, nechá vodu téct a začne si čistit zuby. Pokud to tak bude, je jasné, co je alternativou. Pokud dobrovolník vodu nenechá téct, budou mít žáci kladný příklad. Hovořte o tom, zda není jiný, ekonomičtější způsob čištění zubů. Například pustit vodu pouze když namáčíme kartáček a vyplachujeme ústa, nebo použít pouze kelímek vody. Kolik vody lze takto ušetřit? Voda Holení Požádejte chlapce ve třídě, aby ukázali, jak se jejich otcové či bratři holí (pokud se žáci ještě sami neholí). Dobrovolník pravděpodobně půjde k umývadlu, otočí kohoutkem, nechá vodu téct a začne předstírat, že se holí. Pokud to tak bude, je pointa jasná. Stručně to vysvětlete. Hovořte o tom, zda není jiný, ekonomičtější způsob holení: například namáčet holící štětku a žiletky v misce s vodou. Zeptejte se žáků, zda takovýto způsob neviděli u starších příbuzných. Vysvětlete, že ačkoliv se na první pohled může zdát, že obě ukázky nejsou příliš účinnou cestou jak šetřit vodu, mohou mít nesmírný dopad, budou-li je každý den dodržovat všichni lidé. Abyste přesvědčili pochybovače, rozdejte list Jak chránit vodu doma, a vyzvěte žáky, aby spočítali úlohy, které na něm jsou. Můžete soutěžit o to, kdo první najde správné řešení a odměnit ty, kdo odpoví správně. Odpovědi: Jak si čistím zuby? A: litru; B: litru; C: litru Jak se holím? A: litru; B: litru; C: litru 4 Nechejte žákům prostor pro to, aby si po výpočtech vyměnili postřehy a dojmy. 5 Provedte brainstorming na téma "Jak jinak lze v domácnostech používat vodu ekonomičtěji". Poté prodiskutujte tipy z listu Jak šetřit vodou v domácnosti na straně. Napište všechny nápady na tabuli a dohodněte se s třídou na tom, které z nich žáci považují za realistické a které lze využít při přípravě konkrétního plánu lepšího využití vody v domácnosti. 6 Vyzvěte žáky, aby zapojili ostatní členy rodiny do: řešení matematických úloh z informačního listu Jak chránit vodu doma na straně 5 poznávání způsobu, jak šetřit doma vodu (např. s využitím textu Jak šetřit vodou v domacnosti na straně ) vytvoření plánu úspory vody 9

4 Voda Jak chránit doma vodu před znečištěním Nechejte žáky přinést obaly a nádoby od různých mycích a čistících prostředků, které doma nasbírají v průběhu dvou měsíců. Provedte brainstorming na téma Jak doma znečisťujeme vodu? (používáme toalety, myjeme a čistíme s použitím různých chemických přípravků) Vysvětlete, že přirozený lidský odpad ve skutečnosti nepředstavuje pro přírodu vážné ohrožení. Různé mikroorganismy jsou schopny lidský odpad účinně zpracovat. Nejvážnější problémy jsou způsobeny chemickými látkami, používanými v současnosti v domácnostech k čištění, mytí a praní. Bývají smíchány se splašky a dostávají se do kanalizace a odtud do čistírny odpadních vod (či do septiků). Chemikálie ve vodě zabíjejí mikroorganismy, které v odpadní vodě rozkládají organické látky a ničí tak pečlivě vyvážený systém. Zdůrazněte, že dosud neexistuje čistící prostředek či prací prášek, který by byl zcela neškodný životnímu prostředí. Všechny do jisté míry přispívají k znečištění vody. Proto bychom je měli používat jen v nutné míře a rozumným způsobem. Při nákupu bychom měli dávat přednost těm, které obsahují látky méně škodlivé životnímu prostředí. Jinou cestou je vrátit se k polozapomenutým čistícím prostředkům našich babiček (viz text Jak chránit vodu před znečištěním na straně ). 4 Pečlivě prozkoumejte obaly a nádoby od různých mycích a čistících prostredků, které žáci do třídy přinesli. Jsou na jejich nálepkách nějaké symboly svědčící o jejich dopadech na životní prostředí? Pokud jim nerozumíte, vyhledejte odborníky. Zdůrazněte, že různé ropné produkty (oleje a palivo spalovacích motorů) jsou pro vodu zvláště nebezpečné. Nelze je vylévat do kanalizačního systému a je třeba se jich zbavovat pouze na speciálně k tomu určených místech (například v autoservisech a na benzínových pumpách), kde jsou jejich sběr, skladování, doprava a likvidace přísně regulované. Kdo znečištuje vodu? Provedte brainstorming Jak lidské činnosti znečišťují vodní toky a nádrže (v zemědělství, průmyslu, stavebnictví, při únikách ze skládek, při únikách látek při nehodách, v neregulovaných odpadech z domácností). Zapište všechny náměty na tabuli. Žáci pak podtrhnou ty, které způsobují znečištění vodních ploch v jejich okolí. Vysvětlete, že lidstvo po dlouhou dobu svůj odpad zakopává pod zem. Mnoho takovýchto podzemních skládek se stává zdrojem bodového znečištění podzemních či povrchových vod. Abyste to znázornili, předveďte následující ukázku: Na tác dejte - centimetry suchého písku. Při okraji tácu udělejte v písku jamku a dejte do ní trochu barevného nápoje v prášku nebo manganistanu draselného. Vysvětlete, že jamka představuje podpovrchovou skládku, která z hlediska ochrany vody představuje zdroj znečištění. Nakloňte tác tak, aby část s odpadem byla nahoře. Vysvětlete, že se voda půdou nešíří vždy rovnoměrně dolů. Jako napodobení deště pokropte místo se skládkou trochou vody. Požádejte žáky, aby pozorovali, jak se mění barva písku. Jaké závěry z toho lze vyvodit? Zdůrazněte, že znečištění vody se prostředím šíří podobně. Znečisťující látky jsou unášeny vodou postupující půdou a dostávají se tak do zásob podzemní vody, do studní, řek, jezer a dalších míst, odkud bývá čerpána pitná voda. 4 Vyzvěte žáky, aby o tom, co se dozvěděli, informovali i ostatní členy rodiny a domluvili se, jak budou nadále nakládat s nepotřebnými či starými chemikáliemi (například chemikáliemi používanými na zahradě). 0

5 Zacházení s odpadní vodou z domácnosti Vznik a čištění Napodobte vznik odpadní vody z domácnosti. Smíchejte malé množství různých čistících prostředků, pracích prášků, kávové a čajové sedliny, kousku toaletního papíru, barev a pod. s jedním litrem vody nalité do třílitrové skleněné nádoby. S použitím návodu popsaného níže připravte filtr. Odřežte dno jeden a půl litrové plastové láhve a použijte zbylou horní cást. Otočte ji vzhůru vzniklým otvorem a proměňte ji tak na nálevku. Dovnitř umístněte filtr, vytvořený ze střídajících se vrstev kamínků, oblázků, plsti a písku. Umístněte ústí nálevky do druhé, prázdné třílitrové nádoby (viz obrázek). Nyní jste připraveni znázornit mechanické čištění odpadní vody z domácnosti. Pomalu lijte znečištěnou vodu z první nádoby do nálevky. 4 Pozorujte proces filtrace vody. Odpovězte na následující otázky: Do jaké míry je po filtraci voda vyčištěná? Je možné ji po filtraci pít? Voda Diskuse Vysvětlete, že pitná voda přiváděná do našich domů vodovody je předtím v několika stupních upravena v úpravnách pitné vody či vodárnách. Bývá filtrovaná přes písek a desinfikovaná (např. chlórováním). Teprve potom je dodávána spotřebitelům. Rozdejte list Stupně čištění odpadních vod. Vysvětlete, že na vesnicích a předměstích někdy neexistuje kanalizace a lidé používají septiky. Aby nedocházelo k znečištění podzemní vody, měly by septiky být pravidelně čištěny a kontrolovány specializovanou firmou vždy po třech nebo čtyřech letech provozu. Ve větších městech bývá kanalizace napojena na čistírny odpadních vod. Tam voda prochází nejdříve mechanickým čistěním (odstraňují se větší pevné odpadky). Následuje druhý, biologický stupeň čistění. Při něm jsou vytvořeny podmínky pro aerobní rozklad organických složek za přítomnosti mikroorganismů a kyslíku. Po tomto stupni čistění voda stále obsahuje organické sloučeniny, rozptýlené anorganické částice, fosfáty, sloučeniny dusíku a těžké kovy. Proto se někde používá ještě třetí stupeň: ten se skládá ze série chemických a fyzikálních procesů, které dokáží odstranit znečistění, zbývající po předešlých dvou fázích.

6 Voda Prostudujte Voda takto ošetřena je relativně čistá a je vypouštěna do vodních toků. Třístupňový proces čistění ještě zdaleka není dostupný ve všech evropských zemích. Počet odpovídajících čistíren odpadních vod však roste. Zdůrazněte, že pro středoevropské státy vstupující do EU je jedním z důležitých úkolů dobudovat moderní systémy nakládání s odpadní vodou ve všech obcích s více než obyvatel. a prodiskutujte tyto otázky: Odkud bere naše obec pitnou vodu? Jak je upravována? Je v naší obci kanalizace a čistírna odpadních vod? Pokud ne, plánuje se výstavba takových zařízení? Navazující aktivity Zorganizujte exkurzi do vodárny a čistírny odpadních vod. Zorganizujte besedu s lidmi odpovědnými za hospodaření s pitnou a odpadní vodou ve vaší obci. Prodiskutujte s nimi váš úmysl podílet se doma na prevenci znečistění vody. Zjistěte, co obec plánuje udělat pro zlepšení kvality pitné vody a pro prevenci znečistění vody. Zjistěte, jaké jsou ve vaší oblasti specifické zdroje znečistění vody a co proti tomu dělají odpovědné úřady. Připravte na toto téma informační nástěnku ve škole. Zorganizujte ve škole den nebo týden vody, při kterém upozorníte na nutnost vodu šetřit a chránit. Kontaktujte místní média a seznamte s vaší iniciativou veřejnost. Jak šetřit vodou v domácnosti Před mytím nádobí z něj odstraňte větší zbytky jídel. Nemyjte nádobí pod tekoucí vodou. Napusťte si dřez a myjte ho v něm. To ušetří až polovinu vody, potřebné k mytí nádobí pod tekoucí vodou. I ovoce a zeleninu myjte v nádobě, ne pod tekoucí vodou. Neochlazujte horké jídlo či nápoje tekoucí vodou. Myčku používejte až tehdy, je-li zcela zaplněná. Nadměrně zašpiněný oděv nechte před praním namočit v nějaké nádobě. K umývání auta používejte kbelík a houbu. Hadici použijte pouze nakonec na spláchnutí. Terasy a balkony myjte po dešti. Shrabujte listí, neodplavujte ho hadicí. Nezalévejte zahradu pitnou vodou. Používejte zachycenou deštovou vodu. Nezalévejte při nejprudším slunci: v té době se voda odpařuje nejrychleji.

7 Jak chránit vodu před znečistěním Voda Prostředky na mytí nádobí: dnes prodávané prostředky způsobují rezavění a jsou i jedovaté. Místo nich můžeme používat ocet či sodný roztok. Prostředky na mytí oken: rovněž tyto prostředky jsou korosivní a jedovaté. Alternativou je horká voda s octem (poměr :). Prostředky na čistění odpadu: obvykle obsahují silně agresivní, korosivní a toxické látky, někdy i hořlaviny. K havarijnímu čistění odpadu můžete použít tlak vody nebo drát. Pro pravidelnou údržbu použijte směs čtvrt sklenice octa a čtvrt sklenice sody rozpuštěné v horké vodě. Bělící látky: rovněž způsobují rezavění a jsou jedovaté. Místo nich můžete rovněž použít sodu a ocet. Prostředky na čistění sporáku: obvykle obsahují silně agresivní, korosivní a toxické látky, pro pravidelnou údržbu lze použít sodu. Jak chránit vodu Vědci říkají, že použijeme-li nejmodernější technologie, lze spotřebu vody v domácnosti snížit na jednu třetinu, v zemědělství na jednu polovinu a v průmyslu na jednu desetinu, tedy o celých 90%! Je potřeba: opravit vodovody, aby se snížily co nejvíce ztráty vody při její přepravě zavést kapkovou metodu zavlažování, která co nejvíce snižuje ztráty odpařováním všude, kde je to možné, budovat čistírny odpadních vod zavést uzavřené vodní cykly v průmyslu zavést daň z použití vody, která by pokryla všechny náklady na přepravu, ochranu a čistění vody

8 Voda Informační list Mořská a sladká voda Doplňte věty Mořská voda pokrývá % zemského povrchu. můžeme ji najít v obsahuje Jmenujte světové oceány: Sladká voda představuje jen % globálních zásob vody. můžeme ji najít v neobsahuje Jmenujte některé blízké řeky, jezera, vodní nádrže: Které moře je nejblíže k místu, kde žijete? Vyplňte tabulku slovy Ano nebo Ne Mořská voda Sladká voda Ano Ne Ano Ne Tento typ vody se používá pro: plavbu přepravu zboží rybaření odpočinek a zábavu získávání soli a jiných minerálů zavlažování pití a vaření Tento typ vody bývá znečisťován: odpadní vodou odpadky chemikáliemi/těžkými kovy pesticidy/hnojivy kaly radioaktivními odpady rybářskými sítěmi a jinými rybářskými potřebami plasty sedimenty v důsledku eroze jinak 4

9 Jak chránit vodu doma Voda Informační list Úloha: Jak si čistím zuby? Zadání: Ve vašem městě žije lidí. Předpokládejme, že většina z nich si čistí zuby tak, že nechává téct vodu z kohoutku a jen menšina při čistění vodu zastaví. Z kohoutku tečou průměrně litry vody za minutu a čištění zubů trvá průměrně minuty. Při druhém způsobu teče voda přibližně půl minuty a spotřebuje se při něm přibližně jeden litr vody. Otázky: A: Kolik vody se za rok spotřebuje ve vašem městě, bude-li si každý čistit zuby prvním způsobem x za den? B: Kolik vody se za rok spotřebuje ve vašem městě, bude-li si každý čistit zuby druhým způsobem x za den? C: Kolik vody se za rok ve vašem městě ušetří, srovnáme-li první a druhý způsob? Úloha: Jak se holím? Zadání: Předpokládejme, že ve vašem městě je obyvatel. Polovina z nich jsou muži a polovina z těchto mužů se každý den ráno holí. Předpokládejme, že většina z nich to dělá tak, že po celou dobu holení nechává téct vodu z kohoutku a jen menšina pouští vodu pouze na to, aby navlhčili a opláchli tvář a holicí potřeby. Holení trvá průměrně 6 minut. Z polootevřeného kohoutku tečou průměrně litry vody za minutu. Opláchnutí trvá průměrně minutu. Otázky: A: Kolik vody se za rok spotřebuje ve vašem městě, když všichni holící se muži nechají každé ráno po celou dobu holení téct vodu z polootevřeného kohoutku? B: Kolik vody se za rok spotřebuje ve vašem městě, když všichni holící se muži každé ráno použijí vodu pouze na opláchnutí? C: Kolik vody se za rok ve vašem městě ušetří, srovnáme-li první a druhý způsob? 5

10 Voda Informační list Stupně čistění odpadních vod Sekundární čistění: je biologický proces, při kterém aerobní bakterie odstraňují až 90% biologicky rozložitelného materiálu v odpadní vodě. Splašky jsou obvykle přečerpány do velkých nádrží, po několik hodin jsou míchány s kalem bohatým na bakterie a mechanicky provzdušňovány, aby se zajistily nejlepší podmínky pro rozkladnou činnost bakterií. Voda pak jde do sedimentačních nádrží, kde se většina rozptýlených pevných částic a mikroorganismů usadí jako kal. Kaly z primárního a sekundárního čistění jsou rozloženy anaerobně (bez přítomnosti kyslíku) a jsou potom spáleny, uloženy na skládku, nebo se používají jako hnojivo. Nicméně i po tomto stupni čistění obsahuje odpadní voda nějaký biologický materiál, rozptýlené pevné látky, 70% fosforu (většinou jako fosfáty), nějaké nitráty a jedovaté kovy. Primární čistění: je mechanický proces, při kterém se používají síta k odstranění kamenů, klacků, kusů textilu a pod. Třetí stupeň čistění: se skládá ze série chemických a fyzikálních procesů, které dokáží odstranit specifické znečistění zbývající po předešlých dvou stupních čistění. Třetí stupeň není běžný, protože je nákladný jak z hlediska investic, tak z hlediska provozu. Přesto jím ale prochází cca / odpadních vod z domácností ve Finsku, západní části Německa, ve Švýcarsku a Švédsku a v menší míře i v Dánsku a v Norsku. 6

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO. Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO. Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA 1/ V tabulce je zaznamenám vývoj cen vodného a stočného v Brně. Sestrojte graf do kterého zanesete hodnoty s tabulky. rok vodné v Kč/1000 l stočné v Kč/1000

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / ENVIRONMENTÁLNÍ CHOVÁNÍ ZVÍŘATA ZACHRAŇUJÍ SVĚT SLONÍ SPRCHA

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / ENVIRONMENTÁLNÍ CHOVÁNÍ ZVÍŘATA ZACHRAŇUJÍ SVĚT SLONÍ SPRCHA aktivita VODA ANOTACE: Žáci si prostřednictvím aktivity uvědomí význam vody v přírodě a důsledky, které plynou z jejího nedostatku. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBSAHOVÉ VZDĚLÁVACÍ OKRUHY: člověk a jeho svět PRŮŘEZOVÁ

Více

Co bychom dělali bez energie

Co bychom dělali bez energie Energie Autoři: Kliment Mindjov, Andras Keri Hlavní myšlenka Lidé jsou dnes závislí na zdrojích energie. Výroba energie škodí životnímu prostředí. Proto musí být zdroje energie citlivě a ekonomicky využívané.

Více

Příručka pro učitele

Příručka pro učitele Příručka pro učitele Příručka pro učitele byla vytvořena Regionálním environmentálním centrem pro střední a východní Evropu ve spolupráci s mnoha českými, bulharskými, maďarskými a polskými pedagogy a

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.6.2013

Více

Čistírna odpadních vod

Čistírna odpadních vod Čistírna odpadních vod Čistírna odpadních vod - ČOV = zařízení, kde dochází k čištění odpadní vody v blízkosti provozů čištění průmyslových vod v zemědělské výrobě u měst a obcí mechanicko biologická čistírna

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Voda 1. Najdi na internetu pojem acidifikace vody a vysvětli. Je to jev pozitivní nebo negativní? 2. Splaškové odpadní vody obvykle reagují a. Kysele b. Zásaditě c. Neutrálně 3.

Více

1. Z celkového množství vody na zemi zaujímá sladká voda jenom asi 5 %. Většina z toho je ve formě ledovců. SPRÁVNĚ jdi na č.2 ŠPATNĚ jdi na č.

1. Z celkového množství vody na zemi zaujímá sladká voda jenom asi 5 %. Většina z toho je ve formě ledovců. SPRÁVNĚ jdi na č.2 ŠPATNĚ jdi na č. 1. Z celkového množství vody na zemi zaujímá sladká voda jenom asi 5 %. Většina z toho je ve formě ledovců. SPRÁVNĚ jdi na č.2 ŠPATNĚ jdi na č.3 2. Sladké vody je ještě méně okolo 2,5%. To že je většina

Více

Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník

Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník Autor: Mgr. Simona Mrázová Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník VODA Obsah 1. SVĚTOVÝ DEN VODY... 2 2. VODA V PŘÍRODĚ... 3 3. TYPY VODY... 4 4. VLASTNOSTI A SKUPENSTVÍ VODY...

Více

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi EKOLOGIE autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Určitě jsi v nabídkových letácích elektroniky zaregistroval zkratku PHE. Jde o poplatek za ekologickou likvidaci výrobku. Částka takto uvedená

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 17 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

ZPĚTNÉ VYUŽITÍ ODPADNÍ A DEŠŤOVÉ VODY

ZPĚTNÉ VYUŽITÍ ODPADNÍ A DEŠŤOVÉ VODY TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV ZPĚTNÉ VYUŽITÍ ODPADNÍ A DEŠŤOVÉ VODY Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. ( zuzana.vyoralova@fa.cvut.cz ) BIVŠ 15.března 2016 OBSAH PŘEDNÁŠKY : ÚSPORA VODA SPECIÁLNÍ ZP ZPĚTNÉ VYUŽITÍ

Více

EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ

EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ EKOZNAČKY Ekologicky šetrný výrobek šetrnější k životnímu prostředí

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

SSOS_ZE_2.05 Hydrosféra, prezentace

SSOS_ZE_2.05 Hydrosféra, prezentace Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_2.05

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty 1 2 3 skupenství ( kapalné

Více

Návod na provoz a údržbu malého čistícího zařízení GRAF Picobells. Funkční popis

Návod na provoz a údržbu malého čistícího zařízení GRAF Picobells. Funkční popis Návod na provoz a údržbu malého čistícího zařízení GRAF Picobells Body popsané v tomto návodu je nutno bezpodmínečně dodržovat. Při jejich nedodržování není nárok na uplatnění garance. U některých dílů

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Číslo projektu Škola Šablona klíčové aktivity V/2 Sada Fyzika 6+7 CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

Separace komunálního odpadu

Separace komunálního odpadu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 20 Separace komunálního odpadu Pro

Více

PROBIOTICKÉ TECHNOLOGIE V ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD. EM-Eko

PROBIOTICKÉ TECHNOLOGIE V ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD. EM-Eko PROBIOTICKÉ TECHNOLOGIE V ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD EM-Eko ÚPRAVA ODPADNÍCH VOD Snížení nebo odstranění organických látek, sušiny a živiny Snížení nebo odstranění nemocí způsobující organismy Snížení nebo

Více

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří:

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří: KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 6 NÁZEV OPATŘENÍ Drobní znečišťovatelé DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU V České republice v roce 2004 bydlelo cca 79 % obyvatel v domech připojených na kanalizaci

Více

K příležitosti Mezinárodního dne vody, který letos připadl na 22. března, se několik tříd ZŠ Lupáčova v průběhu druhého pololetí zapojilo do projektu

K příležitosti Mezinárodního dne vody, který letos připadl na 22. března, se několik tříd ZŠ Lupáčova v průběhu druhého pololetí zapojilo do projektu K příležitosti Mezinárodního dne vody, který letos připadl na 22. března, se několik tříd ZŠ Lupáčova v průběhu druhého pololetí zapojilo do projektu Mýdlo = hrdina dětí. Projekt uspořádal UNICEF s podporou

Více

SSOS_ZE_2.08 Opakování hydrosféry (kvíz)

SSOS_ZE_2.08 Opakování hydrosféry (kvíz) Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_2.08

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s.r.o. Autor RNDr. Miroslav Štefan Tematická oblast Chemie chemie a životní prostředí Ročník kvarta Datum tvorby 25.5.2013 Anotace

Více

Důsledky nedostatku pitné vody

Důsledky nedostatku pitné vody Důsledky nedostatku pitné vody Není možné žít bez pitné vody. Když člověk nemá pravidelný přísunu pitné vody dochází k postupné dehydrataci, jejímž prvním příznakem je pocit žízně je tedy logické, že dehydratovaný

Více

NEDOSTATEK PITNÉ VODY

NEDOSTATEK PITNÉ VODY Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav GPS 3. ročník NEDOSTATEK PITNÉ VODY referát Jméno a příjmení: Kateřina Zimmerhaklová Třída: 3. A Datum: 14. 10. 2015 Nedostatek pitné vody 1. Nedostatek pitné vody

Více

9. ročník LMP NSP. 8. ročník LMP NSP. 10. ročník LMP SP. 7. ročník LMP NSP. Pozorování, pokus a bezpečnost práce. práce. práce

9. ročník LMP NSP. 8. ročník LMP NSP. 10. ročník LMP SP. 7. ročník LMP NSP. Pozorování, pokus a bezpečnost práce. práce. práce Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Chemie Vyučovací předmět Chemie je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací oblasti

Více

ročník 6. č. 14 název

ročník 6. č. 14 název č. 14 název Význam vody anotace V pracovních listech se žáci seznámí se základními podmínkami života na zemi. Testovou i zábavnou formou si procvičují získané znalosti na dané téma. Součástí pracovního

Více

Jak a čím znečišťujeme nejvíce vodu? Je náš potok znečištěný? A jak moc je znečištěný? Podle čeho poznáme, že je znečištěný?

Jak a čím znečišťujeme nejvíce vodu? Je náš potok znečištěný? A jak moc je znečištěný? Podle čeho poznáme, že je znečištěný? Jak a čím znečišťujeme nejvíce vodu? Je náš potok znečištěný? A jak moc je znečištěný? Podle čeho poznáme, že je znečištěný? 69 badatele.cz / Potok nebo stoka / Sdružení Tereza POTOK NEBO STOKA cílová

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Obsah Předmluva... 7 1 Úvod... 9 2 Voda všeobecně... 11 2.1 Spotřeba vody a potřeba vody... 11 2.2 Jakost vody... 13 2.2.1 Podzemní voda... 13

Více

Modul 02 Přírodovědné předměty

Modul 02 Přírodovědné předměty Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty hmota i energie nevznikají,

Více

MALÉ KAPKY, VELKÉ PLÝTVÁNÍ VODOU

MALÉ KAPKY, VELKÉ PLÝTVÁNÍ VODOU MALÉ KAPKY, VELKÉ PLÝTVÁNÍ VODOU Cíl(e): Pochopit, že voda je omezený přírodní zdroj. Uvědomit si, že denně plýtváme značným množstvím vody. Naučit se vzít na sebe zodpovědnost a omezit plýtvání vodou

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Ekologie. Význam vody na Zemi Jak vodu poškozujeme Hydrologické extrémy sucho nebo povodně? Cvičení č.3 VODA Hydro-extrémy

Ekologie. Význam vody na Zemi Jak vodu poškozujeme Hydrologické extrémy sucho nebo povodně? Cvičení č.3 VODA Hydro-extrémy Ekologie Cvičení č.3 VODA Hydro-extrémy Význam vody na Zemi Jak vodu poškozujeme Hydrologické extrémy sucho nebo povodně? Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Ing. Martin Dočkal, Ph.D. Neobyčejná

Více

ŽUMPY SEPTIKY EnviSep

ŽUMPY SEPTIKY EnviSep ŽUMPY SEPTIKY EnviSep Prostředek určený k rozkladu organických nečistot v žumpách a septicích. V každém gramu přípravku se nachází 5 bilionů bakterií, které dokáží efektivně rozložit veškerý organický

Více

Úprava odpadní vody Způsoby vypouštění odpadních vod

Úprava odpadní vody Způsoby vypouštění odpadních vod Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 5a Úprava odpadní vody Způsoby vypouštění odpadních vod Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 5a Úprava

Více

HÁZENÍ PENĚZ DO KANÁLU

HÁZENÍ PENĚZ DO KANÁLU HÁZENÍ PENĚZ DO KANÁLU Cíl(e): Pochopit, že voda je omezený přírodní zdroj. Uvědomit si, že denně plýtváme značným množstvím vody. Naučit se vzít na sebe zodpovědnost a omezit plýtvání vodou jednoduchými

Více

Ultragranitové a ultrametalové dřezy

Ultragranitové a ultrametalové dřezy Ultragranitové a ultrametalové dřezy Ultragranit a ultrametal se skládá z vysoce kvalitních přírodních surovin žuly a acrylu. Speciální vlastnosti tohoto materiálu dělají dřez odolný proti: Nárazu, poškrábání,

Více

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Současná etapa je charakterizována: populační explozí a nebývalým rozvojem hospodářské činnosti společnosti řadou antropogenních činností s nadměrnou produkcí škodlivin

Více

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD MEDMES 3,5,10,20,30 (ekvivalentních obyvatel)

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD MEDMES 3,5,10,20,30 (ekvivalentních obyvatel) POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD MEDMES 3,5,10,20,30 (ekvivalentních obyvatel) Platnost : od 1.10. 2009 Dodavatel : MEDMES, spol. s r.o. Čs.armády 211 753 01 Tel. 581 641

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

Název: Nejznámější chemikálie světa

Název: Nejznámější chemikálie světa Název: Nejznámější chemikálie světa Téma: Destilace Úroveň: střední škola Tematický celek: Praktické aplikace přírodovědných a technických poznatků Výukové materiály Předmět (obor): chemie Doporučený věk

Více

Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o.

Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o. Výrobky VZE 1. čistírny odpadních vod 2. biologické dočišťovací filtry 3. nádrže 4. septiky 5. žumpy 6. jímky 7. provzdušňovací věže Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o. Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_126_Voda AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 8., 15. 10.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_126_Voda AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 8., 15. 10. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_126_Voda AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 8., 15. 10. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Chemie, Voda ČÍSLO PROJEKTU:

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

3.02 Dělení směsí, aneb i separace může být legrace (filtrace). Projekt Trojlístek

3.02 Dělení směsí, aneb i separace může být legrace (filtrace). Projekt Trojlístek 3. Separační metody 3.02 Dělení směsí, aneb i separace může být legrace (filtrace). Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2.

Více

Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím

Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím Variace 1 Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz.

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: LIBOR VOSÁHLO Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: LIBOR VOSÁHLO Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: LIBOR VOSÁHLO Název materiálu: VY_32_INOVACE_I_03_DRUHY VOD_I1-3 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8. Žák : 1.Pozorování, pokus, bezpečnost Zhodnotí význam chemie pro člověka Dokáže vysvětlit,co chemie zkoumá, jaké metody Chemie jako

Více

Bezpečnostní list pro Bionorm U C00.001

Bezpečnostní list pro Bionorm U C00.001 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : Bionorm U KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE: POUŽITÍ: BioVendor - Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno Provozovna: Karásek 1767/1, 621 00 Brno

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 Bilirubin přímý, Jendassik Grof 11.2.2013/9:23:52 BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 8. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová POZOROVÁNÍ, POKUS, BEZPEČNOST PRÁCE určí společné a rozdílné vlastnosti látek orientuje se v chemické laboratoři

Více

Základní údaje o čistírně odpadních vod

Základní údaje o čistírně odpadních vod Lanškroun Základní údaje o čistírně odpadních vod V případě čistírny odpadních vod Lanškroun se jedná o mechanicko-biologickou čistírnu s mezofilní anaerobní stabilizací kalu s nitrifikací, s biologickým

Více

ŠUMAVSKÉ HOŠTICE - MALENICE - VACOV

ŠUMAVSKÉ HOŠTICE - MALENICE - VACOV e-zpravodaj rok 2013 SU-MA-VA.CZ ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI ŠUMAVSKÉ HOŠTICE - MALENICE - VACOV ŠETŘÍME VODOU A CHRÁNÍME JEJÍ KVALITU - aneb opakování toho, co jsme se

Více

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) TAKO extra

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) TAKO extra 1. IDENTIFIKACE LÁTKY PŘÍPRAVKU 1.1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) TAKO extra Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: Chemický

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

Bezpečnostní list Strana 1 z 5

Bezpečnostní list Strana 1 z 5 Bezpečnostní list Strana 1 z 5 1. Označení látky nebo přípravku Údaje o výrobku Obchodní název: Použití: Sítotisková barva vodou ředitelná VU K potisku přírodního textilu sítotiskovou technikou. Výrobce:

Více

1Půda. Půda: Naše bohatství. Úvod. Hlavní myšlenka Délka trvání Roční období Místo Pomůcky. Předměty Cíle Metody

1Půda. Půda: Naše bohatství. Úvod. Hlavní myšlenka Délka trvání Roční období Místo Pomůcky. Předměty Cíle Metody Autoři: Jerzy Sadowski, Malgorzata Podkanska Hlavní myšlenka Délka trvání Roční období Místo Pomůcky Předměty Cíle Metody Půda je základem života na Zemi. 2-3 vyučovací hodiny jakékoliv školní třída, laboratoř

Více

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2 Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2 Obsah tématu: 1) Vzdušný obal země 2) Složení vzduchu 3) Tlak vzduchu 4) Vítr 5) Voda 1) VZDUŠNÝ OBAL ZEMĚ Vzdušný obal Země.. je směs

Více

Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody

Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody Neživé přírodniny Hmotné předměty výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody Neživé vzduch voda minerály horniny půda Živé rostliny živočichové ( člověk ) houby bakterie VZDUCH Vzduch

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Kvíz k vodě 1. Kolik vody zaujímá povrch planety? a) 61% b) 81% c) 71% 2. Jaký je chemický

Více

Frekvence provádění Čištění: každých 6 měsíců Sanitace: každý 1 měsíc

Frekvence provádění Čištění: každých 6 měsíců Sanitace: každý 1 měsíc SERVISNÍ BULETIN Dne:2.7.2007 Zpracoval:Marek Stádník Určeno pro : Technické oddělení SERVISNÍ BULETIN ČÍSLO: 07 VÝROBCE:Scotsman PRODUKTOVÁ ŘADA:AC,EC 6 PLATNOST OD DO: ZPRÁVA: Čištění a Sanitace zařízení.

Více

Objednávky. E-MAIL : objednavky@nimco.cz FAX: 485 105 674 TEL: 485 107 441 TEL: 485 105 671

Objednávky. E-MAIL : objednavky@nimco.cz FAX: 485 105 674 TEL: 485 107 441 TEL: 485 105 671 Ceník Ceník 2013/2014 ( ceník ozn. NIMCO 2013/2014-1). Ceník je platný od 1. května 2013. Obrázky výrobků jsou pouze pro ilustraci. Tiskové chyby vyhrazeny. Ceny Ceny jsou uvedeny v české měně (Kč) s DPH

Více

Jak se čistí odpadní voda

Jak se čistí odpadní voda Jak se čistí odpadní voda Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. K čemu slouží ČOV Čistírna

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Přednášející: DOBRÝ DEN. Jaromír Novák. "Hospodaření s vodními zdroji - specifika rozvojových zemí"

Přednášející: DOBRÝ DEN. Jaromír Novák. Hospodaření s vodními zdroji - specifika rozvojových zemí "Hospodaření s vodními zdroji - specifika rozvojových zemí" Přednášející: Jaromír Novák DOBRÝ DEN Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Více

Myčky nádobí. Umývačky riadu

Myčky nádobí. Umývačky riadu Myčky nádobí Umývačky riadu CZ Myčky nádobí šíře 5 cm Umývačky riadu o šírke 5 cm 1LF-52 1LF-53I/IN/X/P/PN Návod k používání a nastavení programů Návod na použitie a nastavenie programov MC 1A CZ Děkujeme

Více

Příprava rovnovážného prostředí a jeho následná intoxikace (laboratorní práce)

Příprava rovnovážného prostředí a jeho následná intoxikace (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Příprava rovnovážného prostředí a jeho následná intoxikace (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Př-05 Předmět:

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Čištění odpadních vod

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Čištění odpadních vod Čištění odpadních vod Klasické čistírny odpadních vod Hlavním cílem je odstranění organických látek (BSK) obsažených ve splaškových odpadních vodách. Způsoby odstranění jednotlivých typů unášených látek

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T. Teplovodivá pasta T12

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T. Teplovodivá pasta T12 Datum vydání: 14.6.2006 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Obchodní název přípravku: S-SIL.SE307 (amasan Thermal Compound T12) 1.2.1 Identifikace VÝROBCE: 1.2.2

Více

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN www.projektsako.cz PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN Pracovní list č. 1 Téma: Napojení průmyslových zón na sítě technického vybavení Lektor: Mgr. Jan Hoza Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg.

Více

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství. Otvírání studánek. Otvírání studánek. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství. Otvírání studánek. Otvírání studánek. Název učební jednotky (téma) Otvírání studánek Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Otvírání studánek Stručná anotace učební jednotky Žáci si utřídí informace

Více

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Pavel Jeníček VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí Paradoxy čistírenských kalů I Kaly obsahují řadu polutantů, které mohou

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

05 Metoda 3R Učební list

05 Metoda 3R Učební list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 05 Metoda 3R Učební list

Více

14.10.2010 ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V LESNÍM NAKLÁDÁNÍ S ODPADNÍ VODOU BSK ČIŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY PRINCIP ČIŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY V

14.10.2010 ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V LESNÍM NAKLÁDÁNÍ S ODPADNÍ VODOU BSK ČIŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY PRINCIP ČIŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY V LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V LESNÍM PROSTŘEDÍ Michal Kriška, Jan Šálek ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD U DECENTRALIZOVANÝCH STAVEB V LESNÍM PROSTŘEDÍ myslivny či hájovny turistické chaty restaurační zařízení rozhleden

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: Číslo ES: 7757-83-7 231-821-4 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_ INOVACE_MAL_T-BIO_2_04

Více

MAS OPŽP 2014-2020 19.3.2015

MAS OPŽP 2014-2020 19.3.2015 OPŽP 2014-2020 19.3.2015 Základní údaje o OPŽP 2014-2020 Řídící orgán: Ministerstvo Životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí RENARDS dotační, s.r.o.. www.renards.cz.

Více

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Priority MŽP M P pro období 2014+ VODA FÓRUM F 2012 PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Obsah prezentace Evropský a mezinárodní kontext Národní kontext Priority MŽP pro období 2014+

Více

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod IX. -ukázka chem.skla přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce-práce s dostupnými a běžně používanými látkami, hodnocení jejich rizikovosti, posoudí bezpečnost vybraných

Více

1Hluk. Všudypřítomný hluk. Úvod. Hlavní myšlenka. Délka trvání Roční období Místo Pomůcky Předměty

1Hluk. Všudypřítomný hluk. Úvod. Hlavní myšlenka. Délka trvání Roční období Místo Pomůcky Předměty Hluk Autoři: Maria Pirgova, Kliment Mindjov Hlavní myšlenka Délka trvání Roční období Místo Pomůcky Předměty Lidé jsou neustále vystaveni různým druhům hluku. Některé z typů hluku mohou být zdraví nebezpečné.

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

Chemická odolnost materiálu Twinson

Chemická odolnost materiálu Twinson Chemická odolnost materiálu Twinson Materiál Twinson byl rozsáhle testován na mnoha produktech, se kterými se může při své aplikaci dostat do styku. Je odolný: Tato látka nezanechává na materiálu trvalé

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Alkaloidy a steroidy

Návod k laboratornímu cvičení. Alkaloidy a steroidy Návod k laboratornímu cvičení Úkol č. 1: Sublimace kofeinu Alkaloidy a steroidy Pomůcky: 2 hodinová sklíčka, elektrický vařič, siťka, stojan s kruhem, filtrační papír Chemikálie: suché čajové lístky (černý,

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.08 Vzdělávací oblast: Přírodověda zdroje energie Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více