Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA"

Transkript

1 Animátorské hnutí Téma: Cíl: Realizace: Garanti výcviku: Termín: Organizační forma: Animátorské hnutí Naučit studenty pracovat pro druhé, budovat a vést společenství. Studenti mají možnost získat akreditaci pro práci hlavního vedoucího a zdravotníka táborů pro děti a mládež. Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA Michal Růžička - předseda Klubu SHM Prostějov Mgr. Marie Klašková - vedoucí stř. volného času mládeže při CMG P. Ing. Jaroslav Němec SDB - spirituál školy a metodik volnočasových aktivit Několikaletý kurz Víkendové pobyta na školícím a duchovním středisku Stará Voda Docházkový seminář Prázdninová praxe tábory Praxe ve školním klubu a SVČ vedení aktivit Činnost pomocného lektora v kurzech osobnostního rozvoje studenta Klub Salesiánského hnutí mládeže Prostějov

2 Obsah jednotlivých částí kurzu: Je uveden v projektu přípravy animátorů a osnovách 2. Osobnostní růst a duchovní život animátorů ( osnovy ) 2.1. Lidská oblast Lidská zralost (vztah mezi zralostí - odpovědností dospělostí) Komunikace Důstojnost člověka, sebeúcta Pozitivní hodnocení druhých Tvořivost a iniciativa Vyjádření a komunikace citů Empatie Asertivita, uvolnění agresivity Reálné a zobrazené vzory Spolupráce, pomoc, darování, dělení se Aplikační témata výchova k ekonomickým hodnotám, ekologii, sexuální výchova atd Křesťanská oblast Výchova k osobnímu setkání s Kristem Iniciace křesťana - křest ( tvou silou ať je Kristus.být knězem, prorokem a pastýřem ) - eucharistie zdroj a vrchol křesťanského života - biřmování přijetí Darů Ducha svatého a odevzdání se Bohu Tento křesťanský život je doprovázen trvale uzdravující svátostí smíření. Osobní život v modlitbě a v setkání s Božím slovem - osobní modlitba společná modlitba - lectio divina Být křesťanem dneška Osobní rozhodnutí být křesťanem v dnešním světě - charakteristika dnešního světa a přesvědčení křesťana Podstatné body křesťanské totožnosti - Kristus počátek mého života (viz 2.1.) - společenství, ve kterém žiji (rodina, farnost, škola ) - svět, ve kterém žiji Tři formy prožívání křesťanské totožnosti - služba společenství (kněžské povolání) - kvas a duše společnosti (povolání laiků) - svědectví o novém životě (řeholní zasvěcení) 2

3 2.3. Ve společenství církve - nejsem křesťanem sám - místa prožívání mého křesťanství - rodina, farnost, škola, spolčo - společenství universální církve (místní církve, biskupové, papež atd.) - věřím ve společenství svatých (úcta k Panně Marii a svatým ) - slavení eucharistie - zdroj a vrchol společenství církve 2.4. Služba Božímu království Spiritualita křesťana (viz. bod 2.) Don Bosko klíčové okamžiky jeho života Salesiánská spiritualita mládeže: - spiritualita všedního dne - spiritualita radosti a optimismu - spiritualita přátelství s Ježíšem - spiritualita církevního společenství - spiritualita zodpovědné služby Apoštolát v současném světě 3. Profesní růst animátorů: 3.1. Bezpečnost práce (3 hodiny) - bezpečnost při přesunech po komunikacích, pěšky, na kole, prostředky hromadné dopravy - bezpečnost v místnostech, tělocvičnách, v terénu, na akcích, při koupání apod. - zacházení s nářadím a elektrickými spotřebiči - bezpečnost při práci s ohněm, ohlašování požáru, protipožární ochrana - ochrana před elektrickým proudem, opatření při bouřce - bezpečnostní předpisy pro provoz tábora - pojištění hromadné úrazové pojištění sdružení, úrazové pojištění, pojištění majetku, pojištění odpovědnosti při práci s dětmi, pojištění při akcích 3.2.Ekonomika klubu a táborů (5 hodin) Právní úkony, které musí být provedeny při vzniku Klubu - IČO - daňová registrace, povinnosti vůči Finančnímu úřadu - založení bankovního účtu 3

4 3.2.2.Vedení účetnictví Klubu - požadavky na účetní doklady - jak vést jednoduché účetnictví - evidence majetku, inventarizace, odpisy - mzdová agenda - daň z příjmu právnických osob u neziskových organizací - darovací daň - obecné postupy pro vyúčtování dotací z veřejných rozpočtů - archivace účetních dokladů Bezhotovostní platební styk - systém variabilních symbolů - komunikace sekce ekonomiky a základních článků Možnosti získávání prostředků na činnost Klubu - státní dotace - dotace z rozpočtů měst a obcí - sponzoři (daňové problémy) Hospodaření tábora - rozpočet - dokumentace tábora - smlouvy 3.3. Právo (4 hodiny) právní minimum - právní normy související s prací ve sdružení - zákon o ochraně veřejného zdraví č 258/2000 Sb. - vyhláška MZ ČR č. 185/1990 Sb. ve znění č 445/ zákoník práce - zákon č 1/1992 Sb. o mzdě - zákon č 17/1992 Sb. o životním prostředí - zákon č 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny - zákon č 586/1992 Sb. o daních z příjmu - zákon č 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích - Směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky - hlavního hygienika České socialistické republiky o hygienických požadavcích na zřizování a provoz zařízení společného stravování vyhláška MZ ze dne 6. prosince 2000 kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče - další související předpisy práva dítěte trestněprávní odpovědnost vymezení pojmu, oznamovací povinnost vůči orgánům činným v trestním řízení) 4

5 právní subjektivita práva a povinnosti provozovatele tábora 3.5. Pedagogika a psychologie (3 hodiny) - základy vývojové psychologie - věkové členění dětí a jejich zvláštnosti - pedagogické zásady (hra, učení, práce) - motivy a motivace 3.6. Zdravověda (2 hodiny) - základní pojmy ze zdravovědy - základy první pomoci v jednotlivých případech (umělé dýchání, obvazové techniky, přeprava raněného atd), praktické ukázky - hygienické normy a předpisy při práci s dětmi - základní hygienické návyky - problematika návykových a psychotropních látek 3.7. Metodika táborů (6 hodin) - pořádání akcí postup - dokumentace členská základna, tábory, akce - personální zabezpečení tábora výběr, příprava, řízení - příprava táborů - typy táborů - harmonogram tábora - program tábora (cíle, režim dne, obsahové a org. nároky, celotáborové hry) - stravování na táboře - provoz motorového vozidla na táborech 3.8. Časový plán teoretická část: 24 hodin test 1 hodina celkem 25 hodin 5

6 Klub SHM Prostějov Filipcovo nám. 4 Prostějov Projekt příprava animátorů pro akreditaci hlavních vedoucí táborů a akcí pro děti a mládež (školní rok ) Prostějov, září 2005 Příprava animátorů pro práci s dětmi a mladými lidmi se uskuteční pod hlavičkou Klubu SHM Prostějov. Osnovy a stanovení počtu hodin přednášek a samostudia stanoví Ústředí SHM Praha, které na základě testů vydá osvědčení pro jednotlivé animátory. Příprava animátorů se děje na rovině pedagogických znalostí i na rovině výchovy k víře v křesťanském duchu a v duchu preventivního systému výchovy sv. Jana Boska. U animátorů předpokládáme křesťanskou víru. Garanty výcviku animátorů jsou: Michal Růžička - předseda Klubu SHM Prostějov P. Ing. Jaroslav Němec SDB - duchovní rádce a met. volnočasových aktivit Mgr. Marie Klašková - vedoucí SVČ CMG Prostějov Jednotlivá setkání animátorů se uskuteční na turistické základně Stará Voda v Jeseníkách a to vždy od pátku do neděle. Pro získání osvědčení pro hlavní vedoucí táborů je nutná 80 % účast na setkáních a 80 % úspěšnost závěrečného testu. Účastníci kurzu hradí částku 200,- Kč za víkendové setkání, ve kterém je jízdné, ubytování, stravování a ostatní poplatky lektorům. Vycházíme vstříc studentům, jejichž rodiny jsou sociálně slabší. 6

7 7. 9. října analýza všech letních táborů - závěry pro další přípravu táborů letních prázdnin seznam všech akcí ve školním roce 2005/ organizační záležitosti Klubu SHM Prostějov prosince stanovení přesných termínů a názvů letních táborů metodika zážitkové pedagogiky Mgr. Vít Forbelský - první dvě tématka pro prázdniny příprava vánočních prázdnin 28. ledna 2006 setkání v Prostějově - 2 tématka pro prázdniny komunikace, vyjádření a komunikace citů - oslava sv. Jana Boska, otce a učitele mládeže mše svatá - diskotéka března tématka pro prázdniny empatie a asertivita Mgr. Zdislava Vyvozilová - práce na přípravě prázdnin - Výchova mládeže k víře 3. část P. Jaroslav Němec SDB května tématka pro prázdniny aplikační témata etiky: ekologie, ekonomické hodnoty - metodika přípravy tématek - práce na přípravě prázdnin června tématka pro prázdniny příprava modliteb na tábory a duchovní život - vyhodnocení animátorského kurzu 2005/ práce na přípravě prázdnin - stanovení termínů akcí ve školním roce 2006/2007 7

8 Projekt letních prázdnin pohádkový tábor pro děti 7 11 let Stará Voda července pohádkový tábor pro děti 7 11 let Stará Voda července 2006 Cyklistický putovní tábor pro chlapce - Slovensko do 16 let července 2006 Pobytový tábor s cyklistikou a celotáborovou hrou Atlantida let Stará Voda července 2006 Pobytový tábor pro děvčata do 17 let Heda I. Lužná u Vsetína července 2006 Cyklistická expedice Triglav 2006 Slovinsko a moře u italského Terstu mládež nad 15 let srpna 2006 Zamávání prázdninám Stará Voda všichni srpna Činnost animátorů na Cyrilometodějském gymnáziu Prostějov: 4.1. účast na duchovním životě školy - příprava ranních modliteb ve školní kapli - příprava pravidelných mší ve středu - animace školních mší v kostele sv.cyrila a Metoděje - pomoc v přípravě na svátosti studentů - příprava modliteb a zážitkových her na duchovních obnovách 4.2. příprava školních kurzů - animace vstupního kurzu pro primu - příprava programu a modliteb na dramatickém kurzu sekundy - příprava programu a modliteb na lyžařských kurzech tercie a kvarty - příprava programu a modliteb na kurzu osobnostního růstu kvinty a turistického kurzu sexty 8

9 4.3. příprava školních akcí v průběhu školního roku - organizace diskoték - organizace poetických večerů - zahradní slavnost pro maturanty - přespání ve škole - zážitková hra na konci školního roku 4.4. příprava krátkodobých prázdnin v průběhu školního roku - podzimní prázdniny - vánoční prázdniny včetně zakončení roku - dva turnusy jarních prázdnin 4.5. příprava letních táborových akcí - pobytové tábory pro děti do 10 let - pobytové tábory pro děti do 14 let - putovní tábory pro studenty do 16 let - putovní tábory pro animátory a jejich přátelé 9

Myšlenkové základy skautingu, historie. **** *** Psychologie **** ***

Myšlenkové základy skautingu, historie. **** *** Psychologie **** *** Myšlenkové základy skautingu, historie. * * 1.1 Předchůdci a inspirace (antika, křesťanství, rytíři, Komenský, Rousseau, Thoreau,...) 1 7 8 2 1.2 Zakladatelé skautingu. Dva základní směry v dějinách skautingu

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NÁBOŽENSTVÍ (ČTYŘLETÉ STUDIUM) 1. Název vyučovacího předmětu: Náboženství. 2. Charakteristika předmětu

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NÁBOŽENSTVÍ (ČTYŘLETÉ STUDIUM) 1. Název vyučovacího předmětu: Náboženství. 2. Charakteristika předmětu CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NÁBOŽENSTVÍ (ČTYŘLETÉ STUDIUM) 1. Název vyučovacího předmětu: Náboženství 2. Charakteristika předmětu Obor přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,

Více

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE 2007 Brno Prosinec 2007 Vážení a milí čtenáři, dostává se Vám do rukou druhý, aktualizovaný Přehled legislativy pro neziskové organizace, který je vytvořen

Více

P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010

P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010 P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010 ZKUŠENOSTI Z PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE P. František Marek Míček, O. Praem Arcibiskupské gymnázium, Praha Na Arcibiskupském

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM

Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM Směrnice 2/1-9-2006 Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U L I T A B R O U M O V VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bc. Miroslav Frömmel ředitel 2006 OBSAH 1 VYMEZENÍ ŠKOLNÍHO

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2010, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2006 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013 2014 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

ANALÝZA NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH PRACUJÍCÍCH S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

ANALÝZA NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH PRACUJÍCÍCH S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ANALÝZA NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH PRACUJÍCÍCH S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Obsah 1 Úvod... 3 2 Zadání... 4 3 Metodika analýzy... 6 3.1 Objekt a předmět analýzy...

Více

Výroční zpráva Salesiánského střediska mládeže domu dětí a mládeže Plzeň za rok 2010

Výroční zpráva Salesiánského střediska mládeže domu dětí a mládeže Plzeň za rok 2010 Výroční zpráva Salesiánského střediska mládeže domu dětí a mládeže Plzeň za rok 2010 Slovo úvodem Vážení přátelé, rok 2010 byl pro nás výjimečný tím, že jsme si připomněli 20 letou přítomnost salesiánů

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní škola a střední škola, Zámecká 107, Střílky, e-mail:sevcik@ vumstrilky.cz Výroční zpráva o činnosti školy Obsah: 1. Základní charakteristika školského

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Vûstník vlády. pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí. Ročník 2 Vydán 25. července 2002 Částka 4 OBSAH:

Vûstník vlády. pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí. Ročník 2 Vydán 25. července 2002 Částka 4 OBSAH: Vûstník vlády pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí Ročník 2 Vydán 25. července 2002 Částka 4 OBSAH: 5. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k integraci dětí a žáků se speciálními

Více

Royal Rangers v ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

Royal Rangers v ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Royal Rangers v ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Royal Rangers v ČR je mezinárodní organizace pro děti a mládež školního věku. Pracujeme s mládeží na základě křesťanských principů morálky a etiky. Nabízíme rodičům

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Dětského diagnostického ústavu, Brno pro zájmové vzdělávání dětí 1.9.2014 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1. CÍLE VÝCHOVNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 4 2. DÉLKA A ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 317. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko Výroční zpráva Dětského domova se školou, základní školy a školní jídelny Těrlicko za šk. rok 2009/2010 2 a)

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/12

Výroční zpráva školní rok 2011/12 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České Výroční zpráva školní rok 2011/12 Schváleno školskou radou dne 1. máje 249/37, 742 35 Odry Tel.: 556 730 129 E-mail: info@cssodry.cz

Více