NOVOZÁKONNÍ TEXTY LIST JANÙV, LIST JUDÙV ZJEVENÍ JANOVO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVOZÁKONNÍ TEXTY LIST JANÙV, LIST JUDÙV ZJEVENÍ JANOVO"

Transkript

1 NOVOZÁKONNÍ TEXTY LIST JANÙV, LIST JUDÙV ZJEVENÍ JANOVO

2 1J 2J 3J Ju Zj PRVNÍ LIST JANÙV (1J) Kapitola 1 (1JAN) =Vstupní slovo 1,1-4= 1:Co bylo od poèátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oèi vidìli, na co jsme hledìli a èeho se naše ruce dotýkaly, to zvìstujeme: Slovo života. 2:Ten život byl zjeven, my jsme jej vidìli, svìdèíme o nìm a zvìstujeme vám život vìèný, který byl u Otce a nám byl zjeven. 3:Co jsme vidìli a slyšeli, zvìstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na spoleèenství, které máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem. 4:To píšeme, aby naše radost byla úplná. =Jsme povoláni do svìtla 1,5-2,11= 5:A toto je zvìst, kterou jsme od nìho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bùh je svìtlo a není v nìm nejmenší tmy. 6:Øíkáme li, že s ním máme spoleèenství, a pøitom chodíme ve tmì, lžeme a neèiníme pravdu. 7:Jestliže však chodíme v svìtle, jako on je v svìtle, máme spoleèenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás oèiš uje od každého høíchu. 8:Øíkáme li, že jsme bez høíchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. 9:Jestliže doznáváme své høíchy, on je tak vìrný a spravedlivý, že nám høíchy odpouští a oèiš uje nás od každé nepravosti. 10:Øíkáme li, že jsme nezhøešili, dìláme z nìho lháøe a jeho slovo v nás není. Kapitola 2 (1JAN) 1:Toto vám píšu, dìti moje, abyste nehøešili. Avšak zhøeší li kdo, máme u Otce pøímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. 2:On je smírnou obìtí za naše høíchy, a nejenom za naše, ale za høíchy celého svìta. 3:Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho pøikázání. 4:Kdo øíká: 'Poznal jsem ho', a jeho pøikázání nezachovává, je lháø a není v nìm pravdy. 5:Kdo však zachovává jeho slovo, vpravdì v nìm láska Boží dosáhla svého cíle. Podle toho poznáváme, že v nìm jsme. 6:Kdo øíká, že v nìm zùstává, musí žít tak, jak žil on. 7:Nepíšu vám, moji milí, nové pøikázání, ale pøikázání staré, které jste mìli od poèátku; staré pøikázání je to slovo, které jste slyšeli. 8:A pøece vám píšu pøikázání nové - vždy se stalo skuteèností v nìm i ve vás, že tma ustupuje a pravé svìtlo již svítí. 9:Kdo øíká, že je v svìtle, a pøitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmì. 10:Kdo miluje svého bratra, zùstává ve svìtle a není nikomu kamenem úrazu. 11:Kdo nenávidí svého bratra, je ve tmì a ve tmì chodí; neví, kam jde, nebo tma mu oslepila oèi. =Oddìlenost od svìta 2,12-17= 12:Píšu vám, dìti, že jsou vám odpuštìny høíchy pro jeho jméno. 13:Píšu vám, otcové, že jste poznali toho, který je od poèátku. Píšu vám, mládenci, že jste zvítìzili nad Zlým. 14:Napsal jsem vám, dìti, že jste poznali Otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který jest od poèátku. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zùstává, a tak jste zvítìzili nad Zlým. 15:Nemilujte svìt ani to, co je ve svìtì. Miluje li kdo svìt, láska Otcova v nìm není. 16:Nebo všechno, co je ve svìtì, po èem dychtí èlovìk a co chtìjí jeho oèi a na èem si v životì zakládá, není z Otce, ale ze svìta. 17:A svìt pomíjí i jeho chtivost; kdo však èiní vùli Boží, zùstává na vìky. =Varování pøed bludaøi 2,18-27= 18:Dítky, nastala poslední hodina; a jak jste slyšeli, že pøijde antikrist, tak se nyní vyskytlo mnoho antikristù; podle toho víme, že nastala poslední hodina. 19:Vyšli z nás, ale nebyli z nás. Kdyby byli z nás, byli by s námi zùstali. Ale nezùstali s námi, aby vyšlo najevo, že nepatøí všichni k nám, kdo jsou s námi. 20:Vy však máte zasvìcení od Svatého a znáte všechno. 21:Nepsal jsem vám proto, že neznáte pravdu, ale protože ji znáte a víte, že žádná lež není z pravdy. 22:Kdo je lháø, ne li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který popírá Otce i Syna. 23:Kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má i Otce.

3 24:A ve vás tedy zùstává to, co jste slyšeli od poèátku. Zùstane li ve vás, co jste slyšeli od poèátku, zùstanete i vy v Synu i Otci. 25:A to je zaslíbení, které on nám dal: život vìèný. 26:Toto jsem vám napsal o tìch, kteøí vás matou. 27:Ale zasvìcení, které jste vy od nìho pøijali, zùstává ve vás, takže nepotøebujete, aby vás nìkdo uèil; jeho zasvìcení vás uèí všemu, a je pravé a není to žádná lež; jak vás vyuèil, tak zùstávejte v nìm. =Dìti Boží a dìti ïáblovy 2,28-3,12= 28:Nyní tedy, dìti, zùstávejte v nìm, abychom se nemuseli bát, až se ukáže, a nebyli jím zahanbeni pøi jeho pøíchodu. 29:Víte li, že on je spravedlivý, pochopte, že také každý, kdo èiní spravedlnost, je z nìho zrozen. Kapitola 3 (1JAN) 1:Hleïte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dìtmi Božími, a jsme jimi. Proto jsme svìtu cizí, že nepoznal Boha. 2:Milovaní, nyní jsme dìti Boží; a ještì nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatøíme takového, jaký jest. 3:Každý, kdo má tuto nadìji v nìho, usiluje být èistý, tak jako on je èistý. 4:Každý, kdo se dopouští høíchu, jedná i proti zákonu Božímu, nebo høích je porušení zákona. 5:A víte, že Syn Boží se zjevil, aby høíchy sòal, a v nìm žádný høích není. 6:Kdo v Synu zùstává, nehøeší; kdo høeší, ten ho nevidìl ani nepoznal. 7:Dítky, a vás nikdo neklame: Spravedlivý je ten, kdo èiní spravedlnost - tak jako on je spravedlivý. 8:Kdo však se dopouští høíchu, je z ïábla, protože ïábel od poèátku høeší. Proto se zjevil Syn Boží, aby zmaøil èiny ïáblovy. 9:Kdo je narozen z Boha, nedopouští se høíchu, protože Boží símì v nìm zùstává; ba ani nemùže høešit, protože se narodil z Boha. 10:Podle toho lze rozeznat dìti Boží a dìti ïáblovy: Není z Boha, kdokoliv neèiní spravedlnost a nemiluje svého bratra. 11:Nebo to je zvìst, kterou jste slyšeli od poèátku: abychom se navzájem milovali. 12:Ne jako Kain, který byl z ïábla a zabil svého bratra. A proè ho zabil? Protože jeho vlastní skutky byly zlé, kdežto bratrovy spravedlivé. =Láska znakem nového života 3,13-24= 13:Nedivte se, bratøí, když vás svìt nenávidí. 14:My víme, že jsme pøešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry. Kdo nemiluje, zùstává ve smrti. 15:Kdokoliv nenávidí svého bratra, je vrah - a víte, že žádný vrah nemá podíl na vìèném životì. 16:Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život. A tak i my jsme povinni položit život za své bratry. 17:Má li nìkdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi, a bez soucitu se od nìho odvrátí - jak v nìm mùže zùstávat Boží láska? 18:Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým èinem. 19:V tomto poznáme, že jsme z pravdy, a tak pøed ním upokojíme své srdce, 20:a nás srdce obviòuje z èehokoliv; nebo Bùh je vìtší než naše srdce a zná všecko! 21:Moji milí, jestliže nás srdce neobviòuje, máme svobodný pøístup k Bohu; 22:oè bychom ho žádali, dostáváme od nìho, protože zachováváme jeho pøikázání a èiníme, co se mu líbí. 23:A to je jeho pøikázání: vìøit jménu jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovat, jak nám pøikázal. 24:Kdo zachovává jeho pøikázání, zùstává v Bohu a Bùh v nìm; že v nás zùstává, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha. Kapitola 4 (1JAN) =Duch pravdy a duch klamu 4,1-6= 1:Milovaní, nevìøte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; nebo mnoho falešných prorokù vyšlo do svìta. 2:Podle toho poznáte Ducha Božího: Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus pøišel v tìle, je z Boha; 3:každé vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše, z Boha není. Naopak, je to duch antikristùv, o nìmž jste slyšeli, že pøijde, a který již nyní je na svìtì. 4:Vy však jste z Boha, dìti, a zvítìzili jste nad falešnými proroky, protože ten, který je ve vás, je vìtší než ten, který je ve svìtì. 5:Oni jsou ze svìta; proto z nich mluví svìt a svìt je slyší. 6:My jsme z Boha; kdo zná Boha, slyší nás, kdo není z Boha, neslyší nás. Podle toho rozeznáváme ducha pravdy a ducha klamu.

4 =Kdo je z Boha, miluje bratra 4,7-21= 7:Milovaní, milujme se navzájem, nebo láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. 8:Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bùh je láska. 9:V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bùh poslal na svìt svého jediného Syna, abychom skrze nìho mìli život. 10:V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako obì smíøení za naše høíchy. 11:Milovaní, jestliže Bùh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat. 12:Boha nikdy nikdo nevidìl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bùh v nás zùstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. 13:Že zùstáváme v nìm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha. 14:A my jsme spatøili a dosvìdèujeme, že Otec poslal Syna, aby byl Spasitelem svìta. 15:Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zùstává Bùh a on v Bohu. 16:Také my jsme poznali lásku, kterou Bùh má k nám, a vìøíme v ni. Bùh je láska, a kdo zùstává v lásce, v Bohu zùstává a Bùh v nìm. 17:V tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu - nebo jaký je on, takoví jsme i my v tomto svìtì. 18:Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání, vždy strach pùsobí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. 19:My milujeme, protože Bùh napøed miloval nás. 20:Øekne li nìkdo: "Já miluji Boha", a pøitom nenávidí svého bratra, je lháø. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemùže milovat Boha, kterého nevidí. 21:A tak máme od nìho toto pøikázání: Kdo miluje Boha, a miluje i svého bratra. Kapitola 5 (1JAN) =Vítìzství nad svìtem 5,1-12= 1:Každý, kdo vìøí, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha; a kdo má rád otce, má rád i jeho dítì. 2:Podle toho poznáváme, že milujeme Boží dìti, když milujeme Boha a jeho pøikázání zachováváme. 3:V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho pøikázání; a jeho pøikázání nejsou tìžká, 4:nebo kdo se narodil z Boha, pøemáhá svìt. A to vítìzství, které pøemohlo svìt, je naše víra. 5:Kdo jiný pøemáhá svìt, ne li ten, kdo vìøí, že Ježíš je Syn Boží? 6:To je ten, který pøišel skrze vodu a krev: Ježíš Kristus. Ne pouze skrze vodu køtu, ale i skrze krev køíže; a Duch o tom vydává svìdectví, nebo Duch jest pravda. 7:Tøi jsou, kteøí vydávají svìdectví 8:- Duch, voda a krev - a ti tøi jsou zajedno. 9:Pøijímáme li svìdectví lidí, oè vìtší je svìdectví Boží; Boží svìdectví je to, co povìdìl o svém Synu. 10:Kdo vìøí v Syna Božího, má to svìdectví v sobì. Kdo nevìøí Bohu, dìlá z nìho lháøe, protože nevìøí svìdectví, které Bùh vydal o svém Synu. 11:A to je to svìdectví: Bùh nám dal vìèný život, a ten život je v jeho Synu. 12:Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. =Moc modlitby 5,13-17= 13:Toto píšu vám, kteøí vìøíte ve jméno Syna Božího, abyste vìdìli, že máte vìèný život. 14:Máme v nìho pevnou dùvìru, že nás slyší, kdykoliv o nìco požádáme ve shodì s jeho vùlí. 15:A víme li, že nás slyší, kdykoliv o nìco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od nìho. 16:Vidí li nìkdo, že jeho bratr se dopouští høíchu, který není k smrti, a za nìho prosí; a Bùh mu daruje život, jestliže nehøešil k smrti. Jest ovšem høích, který je k smrti; o takovém neøíkám, abyste za nìj prosili. 17:Každá nepravost je høích, ale je i høích, který není k smrti. =Závìr 5,18-21= 18:Víme, že nikdo, kdo se narodil z Boha, nehøeší, ale Syn Boží jej chrání a Zlý se ho ani nedotkne. 19:Víme, že jsme z Boha, kdežto celý svìt je pod mocí Zlého. 20:Víme, že Syn Boží pøišel a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bùh. A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bùh a vìèný život. 21:Dìti, varujte se modláøství

5 DRUHÝ LIST JANÙV (2J) Kapitola 1 (2JAN) =Vstupní slovo 1,1-3= 1:Já starší píšu vyvolené paní a jejím dìtem, které opravdovì miluji - a nejen já, nýbrž všichni, kdo poznali pravdu. 2:Píšu kvùli pravdì, která v nás zùstává a bude s námi navìky: 3:Bude s námi milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdì a lásce. =Povzbuzení 1,4-6= 4:Velice jsem se zaradoval, když jsem mezi tvými dìtmi našel takové, které žijí v pravdì, jak jsme dostali pøikázání od Otce. 5:A nyní tì prosím, paní, ne že bych ti psal nové pøikázání, ale pøipomínám to, které máme od poèátku: abychom milovali jedni druhé. 6:A to je láska: žít podle Božích pøikázání; to je to pøikázání, o kterém jste od poèátku slyšeli, že máte podle ní žít. =Varování pøed bludaøi 1,7-11= 7:Do svìta vyšlo mnoho tìch, kteøí vás svádìjí, nebo nevyznávají, že Ježíš Kristus pøišel v tìle; kdo takto uèí, je svùdce a antikrist. 8:Mìjte se na pozoru, abyste nepøišli o to, na èem jste pracovali, ale abyste dostali plnou odmìnu. 9:Kdo zachází dál a nezùstává v uèení Kristovu, nemá Boha; kdo zùstává v jeho uèení, má i Otce i Syna. 10:Pøijde li nìkdo k vám a nepøináší toto uèení, nepøijímejte ho do domu a nevítejte ho; 11:kdo ho vítá, má úèast na jeho zlých skutcích. =Závìr dopisu 1,12-13= 12:Aèkoliv bych mìl ještì mnoho co psát, nemíním to svìøovat papíru a inkoustu; nebo doufám, že se k vám dostanu a budu s vámi mluvit tváøí v tváø, aby naše radost byla úplná. 13:Pozdravují tì dìti tvé vyvolené sestry. TØETÍ LIST JANÙV (3J) Kapitola 1 (3JAN) =Vstupní slovo 1,1-4= 1:Já starší milému Gáiovi, jehož miluji v pravdì. 2:Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobøe daøilo a abys byl zdráv - tak jako se dobøe daøí tvé duši. 3:Velice jsem se zaradoval, když pøišli bratøí a vydávali svìdectví o tvé opravdovosti, o tom, že žiješ v pravdì. 4:Nemám vìtší radost, než když slyším, že moje dìti žijí v pravdì. =Spor o cestující bratry 1,5-12= 5:Vìrnì jednáš, milovaný, v tom, co èiníš pro bratry, a to pro ty, kteøí pøišli odjinud; 6:oni vydali pøed církví svìdectví o tvé lásce. Dobøe uèiníš, když je vypravíš na další cestu, jak se sluší pøed Bohem, 7:nebo pro jméno Kristovo se vydali na cesty a od pohanù nic nepøijímají. 8:Proto jsme povinni takových se ujímat, abychom mìli podíl na práci pro pravdu. 9:Nìco jsem již o tom církvi psal; ale Diotrefés, který si osobuje právo být mezi nimi první, nás neuznává. 10:Proto až pøijdu, ukážu na jeho jednání, jak nás zlomyslnì pomlouvá; a na tom nemá dost - ani bratry nepøijímá, a tìm, kdo je chtìjí pøijmout, v tom brání a vyluèuje je z církve. 11:Mùj milý, neøiï se podle zlého, ale podle dobrého. Kdo jedná dobøe, je z Boha; kdo jedná špatnì, Boha nevidìl. 12:Demétriovi všichni vydávají dobré svìdectví, ano i sama pravda; i my mu vydáváme svìdectví, a ty víš, že naše svìdectví je pravé.

6 =Závìr dopisu 1,13-15= 13:Mìl bych ti ještì mnoho co psát, ale nechci to svìøit inkoustu a peru; 14:doufám totiž, že tì brzo uvidím, a budeme spolu mluvit tváøí v tváø. 15:Pokoj tobì. Pøátelé tì pozdravují. Pozdravuj každého z pøátel osobnì! LIST JUDÙV (Ju) Kapitola 1 (JUD) =Vstupní slovo 1,1-2= 1:Juda, služebník Ježíše Krista, bratr Jakubùv, tìm, kdo jsou povoláni, milováni Bohem Otcem a zachováni pro Ježíše Krista: 2:Milosrdenství, pokoj a láska a se vám rozhojní! =Varování pøed bludaøi 1,3-23= 3:Milovaní, velmi jsem si pøál psát vám o našem spoleèném spasení, ale teï pokládám za nutné napomenout vás, abyste zápasili o víru, jednou provždy odevzdanou Božímu lidu. 4:Vloudili se totiž mezi vás nìkteøí bezbožní lidé, zapsaní už dávno k odsouzení, kteøí zamìòují milost našeho Boha v nezøízenost a zapírají jediného vládce a našeho Pána Ježíše Krista. 5:Chci vám však pøipomenout, tøebaže to všechno již dávno víte, že Hospodin sice vysvobodil lid z egyptské zemì, potom však zahubil ty, kteøí neuvìøili. 6:Také andìly, kteøí si nezachovali své vznešené postavení, ale opustili urèené místo, drží ve vìèných poutech v temnotì pro veliký den soudu. 7:Podobnì jako oni i Sodoma, Gomora a okolní mìsta se oddaly smilstvu, propadly zvrhlosti, a jsou nám výstražným pøíkladem trestu vìèného ohnì. 8:Podobnì i tito blouznivci poskvròují své tìlo, žádnou autoritu neuznávají, nadpozemským mocnostem se rouhají. 9:A pøece sám archandìl Michael, když se pøel s ïáblem o Mojžíšovo tìlo, neosmìlil se vynést nad ním zatracující soud, ale øekl: Potrestej tì Hospodin. 10:Tito však se rouhají tomu, co neznají; a co pudem jako nerozumná zvíøata znají, v tom propadají zhoubì. 11:Bìda jim, nebo se dali cestou Kainovou a jako Balaám se nechali svést úplatkem a jako Kore zahynuli pro svou vzpouru. 12:Ti jsou úskalím vašeho bratrského stolování, když s vámi hodují bez báznì pøed Bohem a jsou jako pastýøi, kteøí pasou sami sebe. Jsou jako mraky bez deštì, hnané vìtrem, podzimní stromy bez ovoce, dvakrát mrtvé a vykoøenìné, 13:divoké vlny moøské, vyvrhující své vlastní hanebnosti, bludné hvìzdy, jimž navìky je pøipravena nejèernìjší tma. 14:Prorokoval také o nich Henoch, sedmý od Adama: Hle, pøichází Pán s desetitisíci svých svatých, 15:aby vykonal soud nade všemi a usvìdèil všechny bezbožné z jejich skutkù, které kdy ve své bezbožnosti spáchali, i ze všech zpupných øeèí, které ti høíšníci mluvili proti nìmu. 16:Vzpouzejí se a odporují Božímu vedení a žijí si podle svých vášní, jejich ústa mluví nadutì a lichotí lidem pro svùj prospìch. 17:Ale vy, milovaní, pamatujte na to, co pøedpovìdìli apoštolové Pána našeho Ježíše Krista, 18:nebo vám øíkali, že v posledním èase pøijdou posmìvaèi, žijící bezbožnì podle svých vášní. 19:To jsou ti pùvodci roztržek; jsou pudoví a nemají Ducha Božího. 20:Ale vy, milovaní, budujte svùj život na pøesvaté víøe, modlete se v Duchu svatém, 21:uchovejte se v lásce Boží a oèekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k vìènému životu. 22:S tìmi, kdo pochybují, mìjte slitování; 23:zachraòujte je z hoøícího ohnì. Mìjte slitování i nad jinými, ale s obezøetností, a se vám oškliví i jejich pláš, poskvrnìný høíchem. =Závìreèné díkùvzdání 1,24-25= 24:Tomu pak, který má moc uchránit vás pøed pádem a postavit neposkvrnìné a v radosti pøed tváø své slávy, 25:jedinému Bohu, který nás spasil skrze Ježíše Krista, našeho Pána, buï sláva, velebnost, vláda i moc pøede vším èasem i nyní i po všecky vìky. Amen

7 ZJEVENÍ JANOVO (Zj) Kapitola 1 (ZJEVENÍ) =Vstupní slovo 1,1-8= 1:Zjevení, které Bùh dal Ježíši Kristu, aby ukázal svým služebníkùm, co se má brzo stát; naznaèil to prostøednictvím andìla svému služebníku Janovi. 2:Ten dosvìdèil Boží slovo a svìdectví Ježíše Krista, vše, co vidìl. 3:Blaze tomu, kdo pøedèítá slova tohoto proroctví, a blaze tìm, kdo slyší a zachovávají, co je tu napsáno, nebo èas je blízko. 4:Jan sedmi církvím v Asii: Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který pøichází, i od sedmi duchù pøed jeho trùnem 5:a od Ježíše Krista, vìrného svìdka, prvorozeného z mrtvých a vládce králù zemì. Jemu, jenž nás miluje a svou krví nás zprostil høíchù 6:a uèinil nás královským knìžstvem Boha, svého Otce - jemu sláva i moc navìky. Amen. 7:Hle, pøichází v oblacích! Uzøí ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvùli nìmu naøíkat všechna pokolení zemì. Tak jest, amen. 8:Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bùh, ten, který jest a který byl a který pøichází, Všemohoucí. =Povolání Jana 1,9-20= 9:Já Jan, váš bratr, který má s vámi úèast na Ježíšovì soužení i kralování a vytrvalosti, dostal jsem se pro slovo Boží a svìdectví Ježíšovo na ostrov jménem Patmos. 10:Ocitl jsem se ve vytržení ducha v den Pánì, a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice: 11:"Co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi církvím: do Efezu, do Smyrny, do Pergama, do Thyatir, do Sard, do Filadelfie a do Laodikeje." 12:Obrátil jsem se, abych vidìl, kdo se mnou mluví. A když jsem se obrátil, spatøil jsem sedm zlatých svícnù; 13:uprostøed tìch svícnù nìkdo jako Syn èlovìka, odìný øízou až na zem, a na prsou zlatý pás. 14:Jeho hlava a vlasy bìlostné jako snìhobílá vlna, jeho oèi jako plamen ohnì; 15:jeho nohy podobné kovu pøetavenému ve výhni a jeho hlas jako hukot pøíboje. 16:V pravici držel sedm hvìzd a z jeho úst vycházel ostrý dvouseèný meè; jeho vzhled jako když slunce záøí v plné své síle. 17:Když jsem ho spatøil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý; ale on vložil na mne svou pravici a øekl: "Neboj se. Já jsem první i poslední, 18:ten živý; byl jsem mrtev - a hle, živ jsem na vìky vìkù. Mám klíèe od smrti i hrobu. 19:Napiš tedy, co jsi vidìl - to, co jest, i to, co se má stát potom. 20:Tajemství tìch sedmi hvìzd, které jsi vidìl v mé pravici, i tìch sedmi zlatých svícnù: Sedm hvìzd jsou andìlé sedmi církví, a sedm svícnù je sedm církví." Kapitola 2 (ZJEVENÍ) =List do Efezu 2,1-7= 1:Andìlu církve v Efezu piš: Toto praví ten, který drží sedm hvìzd ve své pravici, který se prochází mezi sedmi zlatými svícny: 2:"Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti; vím, že nemùžeš snést ty, kdo jsou zlí, a vyzkoušel jsi ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháøi. 3:Máš vytrvalost a trpìl jsi pro mé jméno, a nepodlehls únavì. 4:Ale to mám proti tobì, že už nemáš takovou lásku jako na poèátku. 5:Rozpomeò se, odkud jsi klesl, navra se a jednej jako døív. Ne li, pøijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš. 6:To však máš k dobru, že nenávidíš skutky Nikolaitù stejnì jako já. 7:Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdo zvítìzí, dám jíst ze stromu života v Božím ráji." =List do Smyrny 2,8-11= 8:Andìlu církve ve Smyrnì piš: Toto praví ten první i poslední, který byl mrtev a je živ: 9:"Vím o tvém soužení a tvé chudobì, ale jsi bohat; vím, jak tì urážejí ti, kdo si øíkají židé, ale nejsou, nýbrž je to spolek satanùv!

8 10:Neboj se toho, co máš vytrpìt. Hle, ïábel má nìkteré z vás uvrhnout do vìzení, abyste prošli zkouškou, a budete mít soužení po deset dní. Buï vìrný až na smrt, a dám ti vítìzný vìnec života. 11:Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo zvítìzí, tomu druhá smrt neublíží." =List do Pergama 2,12-17= 12:Andìlu církve v Pergamu piš: Toto praví ten, který má ostrý dvouseèný meè: 13:"Vím, kde bydlíš: tam, kde je trùn satanùv. Avšak pevnì se držíš mého jména a nezapøel jsi víru ve mne ani ve dnech, kdy mùj vìrný svìdek Antipas byl zabit mezi vámi, tam, kde bydlí satan. 14:Jen to mám proti tobì, že u sebe máš zastánce uèení Balaámova. Jako on uèil Baláka svádìt syny Izraele, aby se úèastnili modláøských hostin a smilstva, 15:tak i ty máš nìkteré, kteøí zastávají uèení Nikolaitù. 16:Proto se obra! Ne li, brzo k tobì pøijdu a budu s nimi bojovat meèem svých úst. 17:Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdo zvítìzí, dám jíst ze skryté many; dám mu bílý kamének, a na tom kaménku je napsáno nové jméno, které nezná nikdo než ten, kdo je dostává." =List do Thyatir 2,18-29= 18:Andìlu církve v Thyatirech piš: Toto praví Syn Boží, jenž má oèi jako planoucí oheò a nohy jako záøivý kov: 19:"Vím o tvých skutcích, lásce a víøe, službì a vytrvalosti; vím, že tvých skutkù je èím dál více. 20:Ale to mám proti tobì, že trpíš ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni a svým uèením svádí moje služebníky ke smilstvu a k úèasti na modláøských hostinách. 21:Dal jsem jí èas k pokání, ale ona se nechce odvrátit od svého smilstva. 22:Hle, sešlu na ni nemoc a do velikého soužení uvrhnu ty, kdo s ní cizoloží, jestliže se od jejích èinù neodvrátí; 23:a její dìti zahubím. Tu poznají všechny církve, že já vidím do nitra i srdce èlovìka, a každému z vás odplatím podle vašich èinù. 24:Vám ostatním v Thyatirech, kteøí nepøijímáte toto uèení, kteøí jste nepoznali to, èemu øíkají hlubiny satanovy, pravím: Nevkládám na vás jiné bøemeno. 25:Jenom se pevnì držte toho, co máte, dokud nepøijdu. 26:Kdo zvítìzí a setrvá v mých skutcích až do konce, tomu dám moc nad národy: 27:bude je pást železnou berlou, jako hlinìné nádobí je bude rozbíjet 28:- tak jako já jsem tu moc pøijal od svého Otce. Tomu, kdo zvítìzí, dám hvìzdu jitøní. 29:Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím." Kapitola 3 (ZJEVENÍ) =List do Sard 3,1-6= 1:Andìlu církve v Sardách piš: Toto praví ten, který má sedmero duchù Božích a sedmero hvìzd: "Vím o tvých skutcích - podle jména jsi živ, ale jsi mrtev. 2:Probuï se a posilni to, co ještì zùstává a je už na vymøení! Nebo shledávám, že tvým skutkùm mnoho chybí pøed Bohem; 3:rozpomeò se tedy, jak jsi mé slovo pøijal a slyšel, zachovávej je a èiò pokání. Nebudeš li bdít, pøijdu tak, jako pøichází zlodìj, a nebudeš vìdìt, v kterou hodinu na tebe pøijdu. 4:Pøece však máš v Sardách nìkolik osob, které svùj šat nepotøísnily; ti budou chodit se mnou v bílém rouchu, protože jsou toho hodni. 5:Kdo zvítìzí, bude odìn bìlostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž pøiznám se k nìmu pøed svým Otcem a pøed jeho andìly. 6:Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím." =List do Filadelfie 3,7-13= 7:Andìlu církve ve Filadelfii piš: Toto prohlašuje ten Svatý a Pravý, který má klíè Davidùv; když on otvírá, nikdo nezavøe, a když on zavírá, nikdo neotevøe: 8:"Vím o tvých skutcích. Hle, otevøel jsem pøed tebou dveøe, a nikdo je nemùže zavøít. Nebo aèkoli máš nepatrnou moc, zachoval jsi mé slovo a mé jméno jsi nezapøel. 9:Hle, dávám do tvých rukou ty, kdo jsou ze synagógy satanovy; øíkají si židé, a nejsou, ale lžou. Hle, zpùsobím, že pøijdou a padnou ti k nohám; a poznají, že já jsem si tì zamiloval. 10:Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tì i já v hodinì zkoušky, která pøijde na celý svìt a provìøí obyvatele zemì. 11:Pøijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tì nikdo nepøipravil o vavøín vítìze. 12:Kdo zvítìzí, toho uèiním sloupem v chrámì svého Boha a chrám již neopustí; napíšu na nìj jméno svého Boha a jméno jeho mìsta, nového Jeruzaléma který sestupuje z nebe od mého Boha, i jméno své nové. 13:Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím." =List do Laodikeje 3,14-22= 14:Andìlu církve v Laodikeji piš: Toto praví ten, jehož jméno jest Amen, svìdek vìrný a pravý, poèátek

9 stvoøení Božího: 15:"Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! 16:Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tì v ústech. 17:Vždy øíkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotøebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bìdný a nuzný, slepý a nahý. 18:Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohnìm pøeèištìného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidìt tvou nahotu; a mast k potøení oèí, abys prohlédl. 19:Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a èiò pokání. 20:Hle, stojím pøede dveømi a tluèu; zaslechne li kdo mùj hlas a otevøe mi, vejdu k nìmu a budu s ním veèeøet a on se mnou. 21:Kdo zvítìzí, tomu dám usednout se mnou na trùn, tak jako já jsem zvítìzil a usedl s Otcem na jeho trùn. 22:Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím." Kapitola 4 (ZJEVENÍ) =Vidìní Boží moci 4,1-11= 1:Potom jsem mìl vidìní: Hle, dveøe do nebe otevøené, a ten hlas, který pøedtím ke mnì mluvil a který znìl jako polnice, nyní øekl: "Pojï sem, a ukážu ti, co se má stát potom." 2:Ihned jsem se ocitl ve vytržení ducha: A hle, trùn v nebi, a na tom trùnu nìkdo, 3:kdo byl na pohled jako jaspis a karneol; a kolem trùnu duha jako smaragdová. 4:Okolo toho trùnu ètyøiadvacet jiných trùnù, a na nich sedìlo ètyøiadvacet starcù, odìných bìlostným rouchem, na hlavách koruny ze zlata. 5:Od trùnu šlehaly blesky a dunìlo hromobití; pøed trùnem hoøelo sedm svìtel - to je sedmero duchù Božích; 6:a pøed trùnem moøe jiskøící jako køiš ál a uprostøed kolem trùnu ètyøi živé bytosti plné oèí zpøedu i zezadu: 7:První podobná lvu, druhá býku, tøetí mìla tváø èlovìka, ètvrtá byla podobná letícímu orlu. 8:Všechny ètyøi bytosti jedna jako druhá mìly po šesti køídlech a plno oèí hledících ven i dovnitø. A bez ustání dnem i nocí volají: "Svatý, svatý, svatý Hospodin, Bùh všemohoucí, ten, který byl a který jest a který pøichází." 9:A kdykoli ty bytosti vzdají èest, slávu a díky tomu, který sedí na trùnu a je živ na vìky vìkù, 10:padá tìch ètyøiadvacet starcù na kolena pøed tím, který sedí na trùnu, a klanìjí se tomu, který je živ na vìky vìkù; pak položí své koruny pøed trùnem se slovy: 11:"Jsi hoden, Pane a Bože náš, pøijmout slávu, èest i moc, nebo ty jsi stvoøil všechno a tvou vùlí všechno povstalo a jest." Kapitola 5 (ZJEVENÍ) =Sedmkrát zapeèetìnou knihu pøijal Beránek 5,1-14= 1:A v pravici toho, který sedí na trùnu, spatøil jsem knihu úplnì popsanou, zapeèetìnou sedmi peèetìmi. 2:Tu jsem uvidìl mocného andìla, který vyhlásil velikým hlasem: "Kdo je hoden otevøít tu knihu a rozlomit její peèetì?" 3:Ale nikdo na nebi ani na zemi ani pod zemí nemohl tu knihu otevøít a podívat se do ní. 4:Velmi jsem plakal, že se nenašel nikdo, kdo by byl hoden tu knihu otevøít a podívat se do ní. 5:Ale jeden ze starcù mi øekl: "Neplaè. Hle, zvítìzil lev z pokolení Judova, potomek Davidùv; on otevøe tu knihu sedmkrát zapeèetìnou." 6:Vtom jsem spatøil, že uprostøed mezi trùnem a tìmi ètyømi bytostmi a starci stojí Beránek, ten obìtovaný; mìl sedm rohù a sedm oèí, což je sedmero duchù Božích vyslaných do celého svìta. 7:Pøistoupil k tomu, který sedí na trùnu, a pøijal knihu z jeho pravice. 8:A když tu knihu uchopil, ètyøi bytosti a ètyøiadvacet starcù padlo na kolena pøed Beránkem; každý mìl loutnu a zlatou nádobu naplnìnou vùní kadidla, což jsou modlitby Božího lidu. 9:A zpívali novou píseò: "Jsi hoden pøijmout tu knihu a rozlomit její peèetì, protože jsi byl obìtován, svou krví jsi Bohu vykoupil lidi ze všech kmenù, jazykù, národù a ras 10:a uèinil je královským knìžstvem našeho Boha; a ujmou se vlády nad zemí." 11:A vidìl jsem, jak kolem trùnu a tìch bytostí i starcù stojí množství andìlù - bylo jich na tisíce a na statisíce; 12:slyšel jsem je mocným hlasem volat: "Hoden jest Beránek, ten obìtovaný, pøijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobroøeèení." 13:A všechno stvoøení na nebi, na zemi, pod zemí i v moøi, všecko, co v nich jest, slyšel jsem volat: "Tomu, jenž sedí na trùnu, i Beránkovi dobroøeèení, èest, sláva i moc na vìky vìkù!" 14:A ty ètyøi bytosti øekly: "Amen"; starci padli na kolena a klanìli se. Kapitola 6 (ZJEVENÍ) =Hrùzy šesti peèetí 6,1-17= 1:Tu jsem vidìl, jak Beránek rozlomil první ze sedmi peèetí, a slyšel jsem, jak jedna z tìch ètyø bytostí øekla hromovým hlasem: "Pojï!"

10 2:A hle, bílý kùò, a na nìm jezdec s lukem; byl mu dán vìnec dobyvatele, aby vyjel a dobýval. 3:Když Beránek rozlomil druhou peèe, slyšel jsem, jak druhá z tìch bytostí øekla: "Pojï!" 4:A vyjel druhý kùò, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi mír, aby se všichni navzájem vraždili; byl mu dán veliký meè. 5:Když Beránek rozlomil tøetí peèe, slyšel jsem, jak tøetí z tìch bytostí øekla: "Pojï!" A hle, kùò èerný, a jezdec mìl v ruce váhy. 6:A z kruhu tìch ètyø bytostí jsem slyšel hlas: "Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tøi mírky jeèmene. Olej a víno však nech!" 7:A když Beránek rozlomil ètvrtou peèe, slyšel jsem hlas ètvrté bytosti: "Pojï!" 8:A hle, kùò sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svìt mrtvých zùstával za ním. Tìm jezdcùm byla dána moc, aby ètvrtinu zemì zhubili meèem, hladem, morem a dravými šelmami. 9:Když Beránek rozlomil pátou peèe, spatøil jsem pod oltáøem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro svìdectví, které vydali. 10:A køièeli velikým hlasem: "Kdy už, Pane svatý a vìrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi?" 11:Tu jim všem bylo dáno bílé roucho a bylo jim øeèeno, aby mìli strpení ještì krátký èas, dokud jejich poèet nedoplní spoluslužebníci a bratøí, kteøí budou zabiti jako oni. 12:A hle, když rozlomil šestou peèe, nastalo veliké zemìtøesení, slunce zèernalo jako smuteèní šat, mìsíc úplnì zkrvavìl 13:a nebeské hvìzdy zaèaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem shazuje své pozdní plody, 14:nebesa zmizela, jako když se zavøe kniha a žádná hora a žádný ostrov nezùstaly na svém místì. 15:Králové zemì i velmoži a vojevùdci, boháèi a mocní - jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách, 16:a volali k horám a skalám: "Padnìte na nás a skryjte nás pøed tváøí toho, který sedí na trùnu, a pøed hnìvem Beránkovým!" 17:Nebo pøišel veliký den jeho hnìvu; kdo bude moci obstát? Kapitola 7 (ZJEVENÍ) =Záchrana vyvolených 7,1-17= 1:Potom jsem vidìl, jak se ètyøi andìlé postavili do ètyø úhlù zemì a bránili všem ètyøem vìtrùm, aby žádný z nich nevál na zemi ani na moøe ani na jakékoli stromoví. 2:A hle, jiný andìl vystupoval od východu slunce; v ruce držel peèetidlo živého Boha a mocným hlasem volal na ty ètyøi andìly, jimž bylo dáno škodit zemi i moøi: 3:"Neškoïte zemi, moøi ani stromoví, dokud neoznaèíme služebníky našeho Boha na jejich èelech!" 4:Pak jsem slyšel poèet oznaèených: sto ètyøiaètyøicet tisíc oznaèených ze všech pokolení Izraele: 5:z pokolení Juda dvanáct tisíc, z pokolení Rúben dvanáct tisíc, z pokolení Gád dvanáct tisíc, 6:z pokolení Ašer dvanáct tisíc, z pokolení Neftalím dvanáct tisíc, z pokolení Manase dvanáct tisíc, 7:z pokolení Šimeón dvanáct tisíc, z pokolení Levi dvanáct tisíc, z pokolení Isachar dvanáct tisíc, 8:z pokolení Zabulón dvanáct tisíc, z pokolení Josef dvanáct tisíc, z pokolení Benjamín dvanáct tisíc oznaèených. 9:Potom jsem vidìl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal seèíst, ze všech ras, kmenù, národù a jazykù, jak stojí pøed trùnem a pøed tváøí Beránkovou, obleèeni v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou. 10:A volali velikým hlasem: "Díky Spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trùnu, a Beránkovi." 11:A všichni andìlé se postavili kolem trùnu, kolem starcù i tìch ètyø bytostí a padli pøed trùnem tváøí k zemi, 12:klanìli se Bohu a volali: "Amen! Dobroøeèení i sláva a moudrost, díky a èest i moc a síla Bohu našemu na vìky vìkù. Amen!" 13:Jeden z tìch starcù na mne promluvil: "Kdo jsou a odkud pøišli ti v bílém rouchu?" 14:Øekl jsem: "Pane mùj, ty to víš!" A on mi øekl: "To jsou ti, kteøí pøišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkovì. 15:Proto jsou pøed trùnem Božím a slouží mu v jeho chrámì dnem i nocí; a ten, který sedí na trùnu, bude jim záštitou. 16:Již nebudou hladovìt ani žíznit, ani slunce nebo jiný žár jim neublíží, 17:nebo Beránek, který je pøed trùnem, je bude pást a povede je k pramenùm vod života. A Bùh jim setøe každou slzu s oèí." Kapitola 8 (ZJEVENÍ) =Sedmá peèe a andìlé s polnicemi 8,1-6= 1:A když Beránek rozlomil peèe sedmou, nastalo na nebi mlèení témìø na pùl hodiny. 2:Potom jsem vidìl, jak sedmi andìlùm, stojícím pøed Bohem, bylo dáno sedm polnic. 3:Jiný andìl pøedstoupil se zlatou kadidelnicí pøed oltáø; bylo mu dáno množství kadidla, aby je s modlitbami všech posvìcených položil na zlatý oltáø pøed trùnem. 4:A vystoupil dým kadidla spolu s modlitbami posvìcených z ruky andìla pøed Boží tváø.

11 5:Tu vzal andìl kadidelnici, nahrnul do ní oheò z oltáøe a vrhl ji dolù na zem; a nastalo burácení, høímání, blesky a zemìtøesení. 6:A sedm andìlù s polnicemi se pøipravilo, aby zaèali troubit. =Hrùzy šesti polnic 8,7-9,21= 7:Zatroubil první andìl: Nastalo krupobití a na zem zaèal padat oheò smíšený s krví. Tøetina zemì, tøetina stromoví a veškerá zeleò byla sežehnuta. 8:Zatroubil druhý andìl; a jakoby mohutná hora hoøící ohnìm byla vržena do moøe. Tøetina moøe se obrátila v krev 9:a zahynula tøetina moøských tvorù a byla znièena tøetina lodí. 10:Zatroubil tøetí andìl, a zøítila se z nebe veliká hvìzda hoøící jako pochodeò, padla na tøetinu øek a na prameny vod. 11:Jméno té hvìzdy je Pelynìk. Tøetina vod se zmìnila v pelynìk a množství lidí umøelo z tìch vod, protože byly otráveny. 12:Zatroubil ètvrtý andìl, a byla zasažena tøetina slunce, tøetina mìsíce a tøetina hvìzd, takže ze tøetiny potemnìly, a den i noc byly o tøetinu temnìjší. 13:A vidìl jsem a slyšel, jak støedem nebeské klenby letí orel a volá mocným hlasem: "Bìda, bìda, bìda obyvatelùm zemì, až zaznìjí polnice tøí andìlù, kteøí ještì netroubili!" Kapitola 9 (ZJEVENÍ) 1:Zatroubil pátý andìl. A vidìl jsem, jak hvìzdì, která spadla z nebe na zem, byl dán klíè od jícnu propasti; 2:otevøela jícen propasti a vyvalil se dým jako z obrovské pece, a tím dýmem se zatmìlo slunce i všechno ovzduší. 3:Z dýmu se vyrojily kobylky na zem; byla jim dána moc, jakou mají pozemští škorpióni. 4:Dostaly rozkaz neškodit trávì na zemi ani žádné zeleni ani stromoví, jenom lidem, kteøí nejsou oznaèeni Boží peèetí na èele. 5:Ale nebyla jim dána moc, aby lidi zabíjely, nýbrž aby je po pìt mìsícù trýznily; byla to trýzeò, jako když škorpión bodne èlovìka. 6:V ty dny budou lidé hledat smrt, ale nenajdou ji, budou si pøát zemøít, ale smrt se jim vyhne. 7:Ty kobylky vypadaly jako vyzbrojená váleèná jízda; na hlavách mìly nìco jako zlaté vìnce, tváø mìly jako lidé, 8:høívu jako vlasy žen, ale zuby mìly jako lvi. 9:Mìly jakoby železné pancíøe a jejich køídla hømotila, jako když množství spøežení se øítí do boje. 10:A mìly ocasy jako škorpióni a v nich žihadla, aby jimi trýznily lidi po pìt mìsícù. 11:Nad sebou mìly krále, andìla propasti, hebrejským jménem Abaddon - to znamená Hubitel. 12:První 'bìda' pominulo, a hle, už jsou tu dvì další! 13:Zatroubil šestý andìl. Uslyšel jsem jakýsi hlas od ètyø rohù zlatého oltáøe, který je pøed Bohem. 14:Ten hlas naøídil šestému andìlu, držícímu polnici: "Rozvaž ty ètyøi andìly, spoutané pøi veliké øece Eufratu!" 15:Tu byli rozvázáni ti ètyøi andìlé, pøipravení na hodinu, den, mìsíc a rok, kdy mají pobít tøetinu lidí. 16:A jejich jízdních oddílù bylo dvì stì miliónù - slyšel jsem jejich poèet. 17:A ve vidìní jsem spatøil konì a na nich jezdce: pancíøe mìli ohnivé, rudì záøící a žhnoucí sírou; hlavy koòù byly jako hlavy lvù a z jejich tlam šel oheò, dým a síra. 18:Touto trojí pohromou - ohnìm, dýmem a sírou ze svých tlam - usmrtili tøetinu lidí. 19:Vražedná moc tìch koòù je v jejich tlamách a v jejich ocasech; jejich ocasy jsou jako hadi a hlavy tìch hadù pøinášejí zhoubu. 20:A pøesto se ostatní lidé, kteøí v tìch pohromách nezahynuli, neodvrátili od výtvorù svých rukou; nepøestali se klanìt démonùm a modlám ze zlata, støíbra, mìdi, kamene i døeva, které jsou slepé, hluché a nemohou se pohybovat; 21:neodvrátili se od svých vražd ani èarování, necudností ani krádeží Kapitola 10 (ZJEVENÍ) =Nové povolání k proroctví 10,1-11= 1:Tu jsem vidìl dalšího mocného andìla, jak sestupuje z nebe, zahalen v oblak. Nad jeho hlavou byla duha, jeho tváø byla jako slunce, nohy jako ohnivé sloupy; 2:v ruce mìl otevøenou knížeèku. Pravou nohou se postavil na moøe, levou na pevninu 3:a vykøikl mocným hlasem, jako když zaøve lev. Na jeho výkøik odpovìdìlo sedmero zahømìní. 4:Jakmile doznìlo to sedmero zahømìní, chtìl jsem to zapsat; ale uslyšel jsem hlas z nebe: "Zachovej v tajnosti, co se ozvalo v sedmeru zahømìní, a nic nepiš!" 5:Potom andìl, kterého jsem vidìl stát na moøi i na zemi, pozvedl svou pravici k nebi 6:a pøísahou pøi tom, který je živ na vìky vìkù, který stvoøil nebesa, moøe a všecko, co je v nich, potvrdil, že lhùta je u konce;

12 7:ve dnech, kdy zazní polnice sedmého andìla, naplní se Boží tajemství, jak je Bùh oznámil svým služebníkùm prorokùm. 8:Hlas, který jsem slyšel z nebe, opìt ke mnì promluvil: "Jdi, vezmi tu otevøenou knihu z ruky andìla, který stojí na moøi i na zemi." 9:Pøistoupil jsem tedy k tomu andìlu a požádal ho, aby mi tu knihu dal. Øekl mi: "Vezmi ji a snìz; v žaludku ti zhoøkne, aèkoli v tvých ústech bude sladká jako med." 10:Vzal jsem tu knihu z ruky andìla a snìdl ji; v mých ústech byla sladká jako med, ale když jsem ji pozøel, zhoøkla mi v žaludku. 11:Tehdy jsem slyšel: "Je tøeba, abys znovu prorokoval proti mnoha národùm, kmenùm, jazykùm i králùm." Kapitola 11 (ZJEVENÍ) =Dva svìdkové k výstraze svìtu 11,1-14= 1:Tu mi byla dána rákosová míra a andìl mi øekl: "Vstaò, zmìø Boží chrám i oltáø a spoèítej ty, kteøí se tam klanìjí. 2:Ale vnìjší chrámový dvùr vynech a nemìø, protože byl vydán pohanùm; ti budou pustošit svaté mìsto po dvaaètyøicet mìsícù. 3:A povolám své dva svìdky, a obleèeni v smuteèní šat budou prorokovat tisíc dvì stì šedesát dní." 4:To jsou ty dvì olivy a ty dva svícny, které stojí pøed Pánem zemì. 5:A kdyby jim chtìl nìkdo ublížit, vyšlehne oheò z jejich úst a sežehne jejich nepøátele; takto zahyne každý, kdo by jim chtìl ublížit. 6:Ti dva svìdkové mají moc uzavøít nebesa, aby nebylo deštì za dnù jejich prorokování, a mají moc promìnit vody v krev a sužovat zemi všemi možnými pohromami, kdykoliv budou chtít. 7:Až ukonèí své svìdectví, vynoøí se z propasti dravá šelma, svede s nimi bitvu, pøemùže je a usmrtí. 8:Jejich tìla zùstanou ležet na námìstí toho velikého mìsta, které se obraznì nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukøižován jejich Pán. 9:Lidé ze všech národù, èeledí, jazykù a kmenù budou hledìt tøi a pùl dne na jejich mrtvá tìla a nedovolí je pochovat. 10:Obyvatelé zemì budou z toho mít radost, budou jásat a navzájem si posílat dary, protože tito dva proroci jim nedopøáli klidu. 11:Ale po tøech a pùl dnech vstoupil do nich duch života pøicházející od Boha, postavili se na nohy a hrùza padla na ty, kdo to vidìli. 12:Tu uslyšeli ti dva proroci mocný hlas z nebe: "Vstupte sem!" A vstoupili do nebe v oblaku, a jejich nepøátelé na to hledìli. 13:V tu hodinu nastalo veliké zemìtøesení, desetina toho mìsta se zøítila a v zemìtøesení zahynulo sedm tisíc lidí. Ostatních se zmocnil strach a vzdali èest Bohu na nebesích. 14:Druhé 'bìda' pominulo; hle, už je tu tøetí! =Sedmá polnice 11,15-19= 15:Zatroubil sedmý andìl. A ozvaly se mocné hlasy v nebi: "Vlády nad svìtem se ujal náš Pán a jeho Mesiáš; a bude kralovat na vìky vìkù." 16:Ètyøiadvacet starcù, sedících na svých trùnech pøed Bohem, padlo na kolena, klanìli se Bohu a volali: 17:"Dobroøeèíme tobì, Pane Bože všemohoucí, který jsi a kterýs byl, že ses chopil veliké moci, která ti náleží, a ujal ses vlády. 18:Rozzuøily se národy, ale pøišel hnìv tvùj, èas, abys soudil mrtvé, odmìnil své služebníky proroky a všechny, kdo jsou svatí a mají úctu ke tvému jménu, malé i velké; abys zahubil ty, kdo hubili zemi." 19:Tu se otevøel Boží chrám v nebesích, a bylo v nìm vidìt schránu jeho smlouvy; rozpoutaly se blesky a rachot hromu, zemìtøesení a hrozné krupobití. Kapitola 12 (ZJEVENÍ) =Poražený nepøítel 12,1-18= 1:A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena odìná sluncem, s mìsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvìzd kolem hlavy. 2:Ta žena byla tìhotná a køièela v bolestech, nebo pøišla její hodina. 3:Tu se ukázalo na nebi jiné znamení: Veliký ohnivý drak s deseti rohy a sedmi hlavami, a na každé hlavì mìl královskou korunu. 4:Ocasem smetl tøetinu hvìzd z nebe a svrhl je na zem. A drak se postavil pøed ženu, aby pohltil její dítì, jakmile se narodí. 5:Ona porodila dítì, syna, který má železnou berlou pást všechny národy;ale dítì bylo pøeneseno k Bohu a jeho trùnu. 6:Žena pak uprchla na pouš, kde jí Bùh pøipravil útoèištì, aby tam o ni bylo postaráno po tisíc dvì stì šedesát dní. 7:A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andìlé se utkali s drakem.

13 8:Drak i jeho andìlé bojovali, ale nezvítìzili, a nebylo již pro nì místa v nebi. 9:A veliký drak, ten dávný had, zvaný ïábel a satan, který svádìl celý svìt, byl svržen na zem a s ním i jeho andìlé. 10:A slyšel jsem mocný hlas v nebi: "Nyní pøišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; nebo byl svržen žalobce našich bratøí, který je pøed Bohem osoèoval dnem i nocí. 11:Oni nad ním zvítìzili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svìdectví. Nemilovali svùj život tak, aby se zalekli smrti. 12:Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich pøebýváte! Bìda však zemi i moøi, nebo sestoupil k vám ïábel, plný zlosti, protože ví, jak málo èasu mu zbývá." 13:Když drak vidìl, že je svržen na zem, zaèal pronásledovat ženu, která porodila syna. 14:Ale té ženì byla dána dvì mocná orlí køídla, aby mohla uletìt na pouš do svého útoèištì, kde ukryta pøed hadem byla zachována pøi životì rok a dva roky a polovinu roku. 15:A had za ní vychrlil ze chøtánu proud vody jako øeku, aby ji smetl. 16:Ale zemì pøispìla ženì na pomoc, otevøela ústa a pohltila tu øeku, kterou drak vychrlil. 17:Drak v hnìvu vùèi té ženì rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti tìm, kdo zachovávají pøikázání Boží a drží se svìdectví Ježíšova. 18:A drak se postavil na bøeh moøe. Kapitola 13 (ZJEVENÍ) =Dravé šelmy vládnou zemí 13,1-18= 1:Tu jsem vidìl, jak se z moøe vynoøila dravá šelma o deseti rozích a sedmi hlavách; na tìch rozích deset královských korun a na hlavách jména urážející Boha. 2:Ta šelma, kterou jsem vidìl, byla jako levhart, její nohy jako tlapy medvìda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu i trùn i velikou moc. 3:Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelnì ranìná, ale ta rána se zahojila. A celá zemì v obdivu šla za tou šelmou; 4:klekali pøed drakem, protože dal té šelmì svou moc, a klekali také pøed šelmou a volali: "Kdo se mùže rovnat té dravé šelmì, kdo se odváží s ní bojovat?" 5:A bylo jí dáno, aby mluvila pyšnì a rouhavì a mìla moc po ètyøicet dva mìsíce. 6:A tak otevøela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho pøíbytku, všem, kdo pøebývají v nebi. 7:A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítìzila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou; 8:budou pøed ní klekat všichni obyvatelé zemì, jejichž jména nejsou od stvoøení svìta zapsána v knize života, v knize toho zabitého Beránka. 9:Kdo má uši, slyš! 10:Kdo má jít do zajetí, pùjde do zajetí. Kdo má zemøít meèem, musí meèem zemøít. Teï musí Boží lid osvìdèit trpìlivost a víru. 11:Vtom jsem vidìl jinou šelmu, jak vyvstala ze zemì: mìla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. 12:Z povìøení té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali pøed první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána. 13:A èiní veliká znamení, dokonce i oheò z nebe nechá pøed zraky lidí sestoupit na zem. 14:Bylo jí dáno dìlat znamení ke cti první šelmy a svádìt jimi obyvatele zemì; rozkazuje obyvatelùm zemì, aby postavili sochu té šelmì, která byla smrtelnì zranìna meèem, a pøece zùstala naživu. 15:Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemøou všichni, kdo pøed ní nepokleknou. 16:A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby mìli na pravé ruce nebo na èele cejch, 17:aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není oznaèen jménem té šelmy nebo èíslicí jejího jména. 18:To je tøeba pochopit: kdo má rozum, a seète èíslice té šelmy. To èíslo oznaèuje èlovìka, a je to èíslo šest set šedesát šest. Kapitola 14 (ZJEVENÍ) =Ohlášení soudu 14,1-20= 1:A vidìl jsem, hle, Beránek stál na hoøe Sión a s ním sto ètyøicet ètyøi tisíce tìch, kdo mají na èele napsáno jméno jeho i jméno jeho Otce. 2:A slyšel jsem hlas z nebe jako hukot množství vod a jako zvuk mocného hømìní; a znìlo to, jako když hudebníci rozezvuèí své nástroje. 3:Zpívali novou píseò pøed trùnem, pøed tìmi ètyømi bytostmi a pøed starci. Nikdo nebyl schopen nauèit se té písni, než tìch sto ètyøicet ètyøi tisíce z obyvatel zemì, kteøí byli vykoupeni. 4:To jsou ti, kdo neporušili svou èistotu se ženami a zùstali panici. Ti následují Beránka, kamkoli jde. Ti jako první z lidstva byli vykoupeni Bohu a Beránkovi. 5:Z jejich úst nikdo neuslyšel lež; jsou bez úhony.

14 6:Tu jsem vidìl jiného andìla, jak letí støedem nebeské klenby, aby zvìstoval vìèné evangelium obyvatelùm zemì, každé rase, kmeni, jazyku i národu. 7:Volal mocným hlasem: "Bojte se Boha a vzdejte mu èest, nebo nastala hodina jeho soudu; pokleknìte pøed tím, kdo uèinil nebe, zemi, moøe i prameny vod." 8:Za ním letìl druhý andìl a volal: "Padl, padl veliký Babylón, který opojil všechny národy svým smilstvím a dal jim pít z poháru hnìvu." 9:Za nimi letìl tøetí andìl a volal mocným hlasem: "Kdo kleká pøed šelmou a pøed její sochou, kdo pøijímá její cejch na èelo èi na ruku, 10:bude pít víno Božího rozhorlení, které Bùh nalévá neøedìné do èíše svého hnìvu; a bude muèen ohnìm a sírou pøed svatými andìly a pøed Beránkem. 11:A jeho muka neuhasnou na vìky vìkù a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká pøed šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno. 12:Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteøí zachovávají Boží pøikázání a vìrnost Ježíši." 13:A slyšel jsem hlas z nebe: "Piš: Od této chvíle jsou blahoslaveni mrtví, kteøí umírají v Pánu. Ano, praví Duch, a odpoèinou od svých prací, nebo jejich skutky jdou s nimi." 14:A vidìl jsem, hle, bílý oblak, a na oblaku sedí nìkdo jako Syn èlovìka, na hlavì má korunu ze zlata a v ruce ostrý srp. 15:Vtom další andìl vyšel z chrámu a mocným hlasem zavolal na toho, který sedìl na oblaku: "Pošli svùj srp a zaèni žeò, protože nastala hodina žnì a úroda zemì dozrála." 16:A ten, který sedìl na oblaku, hodil svùj srp na zem, a zemì byla požata. 17:A další andìl vyšel z nebeského chrámu a také on mìl ostrý srp. 18:A jiný andìl vyšel od oltáøe a ten mìl moc nad ohnìm. Zavolal mocným hlasem na toho, který mìl ostrý srp: "Pošli svùj ostrý srp a skliï hrozny na vinicích zemì, nebo víno dozrálo." 19:Tu hodil ten andìl svùj srp na zem a sklidil víno zemì a uvrhl je do velikého lisu Božího hnìvu. 20:A v lisu za mìstem byly hrozny stlaèeny a vytékající krev dosahovala až po uzdy koní na vzdálenost sto šedesát mil. Kapitola 15 (ZJEVENÍ) =Sedm andìlù s nádobami pohrom 15,1-8= 1:A vidìl jsem na nebi jiné znamení, veliké a podivuhodné: sedm andìlù, kteøí pøinášejí sedm posledních pohrom - jimi se dovrší Boží hnìv. 2:Vidìl jsem jakoby jiskøící moøe, planoucí ohnìm, a vidìl jsem ty, kteøí zvítìzili nad dravou šelmou, nesklonili se pøed jejím obrazem a nenechali se oznaèit èíslicí jejího jména. Stáli na tom jiskøícím moøi, mìli Boží loutny 3:a zpívali píseò Božího služebníka Mojžíše a píseò Beránkovu: "Veliké a podivuhodné jsou tvé èiny, Pane Bože všemohoucí; spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národù. 4:Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, nebo ty jediný jsi Svatý; všechny národy pøijdou a skloní se pøed tebou, nebo tvé spravedlivé soudy vyšly najevo." 5:Potom jsem vidìl, jak se otevøela svatynì stánku svìdectví v nebi a vyšlo sedm andìlù, pøinášejících sedm pohrom; 6:byli odìni knìžským rouchem, èistým a záøícím, a kolem prsou mìli zlaté pásy. 7:Jedna ze ètyø bytostí pøed Božím trùnem podala tìm sedmi andìlùm sedm zlatých nádob naplnìných hnìvem Boha, živého na vìky vìkù. 8:Svatynì byla naplnìna oblakem slávy a moci Boží, takže nikdo nemohl vstoupit do svatynì, dokud se nedokoná sedmero pohrom, které pøináší tìch sedm andìlù. Kapitola 16 (ZJEVENÍ) =Hrùzy sedmi nádob 16,1-21= 1:A slyšel jsem mocný hlas ze svatynì, jak praví sedmi andìlùm: "Jdìte a vylejte tìch sedm nádob Božího hnìvu na zem!" 2:První andìl šel a vylil svou nádobu na zem: a zlé, zhoubné vøedy padly na lidi oznaèené znamením dravé šelmy a klekající pøed jejím obrazem. 3:Druhý vylil svou nádobu na moøe: a zmìnilo se v krev jako krev zabitého a všechno živé v moøi zahynulo. 4:Tøetí vylil svou nádobu na øeky a prameny vod: a zmìnily se v krev. 5:Tu jsem slyšel, jak praví andìl, který má moc nad vodami: "Spravedlivý jsi, Bože, svatý, který jsi a kterýs byl, že jsi vynesl tento rozsudek: 6:tìm, kdo prolili krev svatých a prorokù, dal jsi pít krev; stalo se jim po zásluze!" 7:A od oltáøe jsem slyšel hlas: "Ano, Pane Bože všemohoucí, pravé a spravedlivé jsou tvé soudy." 8:Ètvrtý andìl vylil svou nádobu na slunce: a byla mu dána moc spalovat lidi svou výhní. 9:Lidé hynuli nesmírným žárem a proklínali Boha, který má moc nad takovými pohromami; ale neobrátili se, aby mu vzdali èest. 10:Pátý andìl vylil svou nádobu na trùn šelmy: a v jejím království nastala tma, 11:lidé se bolestí hryzali do rtù a trýznìni vøedy rouhali se nebeskému Bohu, ale neodvrátili se od svých èinù.

15 12:Šestý andìl vylil svou nádobu na velikou øeku Eufrat: a její voda vyschla, aby byla pøipravena cesta králùm od východu slunce. 13:A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili tøi neèistí duchové, podobní ropuchám. 14:Jsou to duchové ïábelští, kteøí èiní zázraèná znamení. Vyšli ke králùm celého svìta, aby je shromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha. 15:"Hle, pøicházím neèekanì jako zlodìj! Blaze tomu, kdo bdí a støeží svùj šat, aby nechodil nahý a nebylo vidìt jeho nahotu!" 16:Shromáždili ty krále na místo, zvané hebrejsky Harmagedon. 17:Sedmý andìl vylil svou nádobu do ovzduší a z chrámu od trùnu zaznìl mocný hlas: "Stalo se!" 18:A rozpoutaly se blesky, hømìní a burácení, a nastalo hrozné zemìtøesení, jaké nebylo, co je èlovìk na zemi; tak silné bylo to zemìtøesení. 19:A to veliké mìsto se roztrhlo na tøi èásti a mìsta národù se zøítila. Bùh se rozpomenul na veliký Babylón a dal mu pít z poháru vína svého trestajícího hnìvu. 20:Všechny ostrovy zmizely, po horách nezùstalo stopy, 21:na lidi padaly z nebe kroupy tìžké jako cent; a lidé proklínali Boha za pohromu krupobití, protože ta pohroma byla strašná. Kapitola 17 (ZJEVENÍ) =Soud nad nevìstkou 17,1-18= 1:Tu pøišel jeden z tìch sedmi andìlù, kteøí mìli sedm nádob, a promluvil ke mnì: "Pojï se mnou, ukážu ti soud nad velikou nevìstkou, usazenou nad vodami, 2:se kterou se spustili králové svìta a vínem jejího smilství se opíjeli obyvatelé zemì." 3:Andìl mì odvedl ve vytržení ducha na pouš. Tu jsem spatøil ženu sedící na dravé šelmì nachové barvy, plné rouhavých jmen, o sedmi hlavách a deseti rozích. 4:Ta žena byla odìna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahokamy a perlami; v ruce držela zlatý pohár, plný ohavností a neèistoty svého smilství, 5:a na èele mìla napsáno jméno - je v nìm tajemství: "Babylón veliký, Matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi." 6:Vidìl jsem tu ženu, zpitou krví svatých a krví Ježíšových svìdkù. Velice jsem užasl, když jsem ji vidìl. 7:Ale andìl mi øekl: "Èemu se divíš? Já ti odhalím tajemství té ženy i té sedmihlavé a desetirohé šelmy, která ji nese. 8:Ta dravá šelma, kterou jsi vidìl, byla a není; vystoupí ještì z propasti, ale pùjde do záhuby. A užasnou ti obyvatelé zemì, jejichž jméno není od založení svìta zapsáno v knize života, až uvidí, že ta dravá šelma byla a není, a zase bude. 9:A pochopí ten, komu je dána moudrost. Sedm hlav je sedm pahorkù, na nichž ta žena sedí, a také sedm králù: 10:pìt jich padlo, jeden kraluje, jeden ještì nepøišel. Až pøijde, bude smìt zùstat jen nakrátko. 11:A ta dravá šelma, která byla a není, je osmý král, a pøece jeden z tìch sedmi; jde však do záhuby. 12:Deset rohù, které jsi vidìl, je deset králù, kteøí se ještì vlády neujali, ale v jedinou hodinu pøijmou královskou moc spolu se šelmou. 13:Budou zajedno ve svých úmyslech a svou sílu i moc dají té šelmì. 14:Ti budou bojovat s Beránkem, ale Beránek je pøemùže, protože je Pán pánù a Král králù; ti, kdo jsou s ním, jsou povolaní a vyvolení a vìrní." 15:A øekl mi: "Vody, které jsi vidìl, nad nimiž ta nevìstka sedí, to jsou národy, davy, rasy a jazyky. 16:A tìch deset rohù, které jsi vidìl, i ta šelma pojmou nevìstku v nenávist, oberou ji o všecko až do naha a budou rvát její tìlo a spálí ji ohnìm. 17:Nebo Bùh jim vložil do srdce, aby provedli jeho zámìr, øídili se jedním úmyslem a odevzdali šelmì svou královskou moc, dokud se nedokoná, co Bùh øekl. 18:Ta žena, kterou jsi vidìl, je veliké mìsto, panující nad králi zemì." Kapitola 18 (ZJEVENÍ) =Pád Babylóna 18,1-19,5= 1:Potom jsem vidìl jiného andìla, jak s velikou mocí sestupuje z nebe; a zemì byla ozáøena jeho slávou. 2:Zvolal mohutným hlasem: "Padl, padl veliký Babylón a stal se doupìtem démonù, skrýší všech neèistých duchù a každého zlovìstného a nenávidìného ptáka; 3:nebo vínem Božího hnìvu pro smilství té nevìstky byly opojeny všecky národy, králové svìta s ní smilnili a bohatí kupci zemì bohatli z její rozmaøilosti a pøepychu." 4:A slyšel jsem jiný hlas z nebe: "Vyjdi, lide mùj, z toho mìsta, nemìjte úèast na jeho høíších, aby vás nestihly jeho pohromy. 5:Nebo jeho høíchy se navršily až k nebi a Bùh nezapomnìl na jeho viny. 6:Odpla te po zásluze té nevìstce, dvojnásob jí odpla te za její èiny! V poháru, který pøipravovala, pøipravte

16 pro ni dvojnásob; 7:kolik si užila slávy a hýøení, tolik jí dejte teï trýznì a žalu. Protože si namlouvá: Trùním jako královna, vdovou nejsem a neokusím smutku - 8:proto v jediném dni dopadnou na ni pohromy: smrt i žal a hlad, a bude znièena ohnìm. Nebo mocný je Hospodin, Bùh, který ji odsoudil." 9:Pak budou naøíkat nad ní a bìdovat králové svìta, kteøí s ní smilnili a hýøili, až uvidí dým hoøícího mìsta; 10:z hrùzy nad jeho zkázou neodváží se pøiblížit a budou naøíkat: "Bìda, bìda, ty veliký Babylóne, mìsto tak mocné, jak v jedinou hodinu byl nad tebou vykonán soud!" 11:A bohatí kupci zemì naøíkají a bìdují nad ním, protože už nikdo nekoupí jejich zboží: 12:náklady zlata a støíbra, drahokamù a perel, kmentu a purpuru, hedvábí a šarlatu, cedrového døeva a pøedmìtù ze slonoviny a pøedmìtù ze vzácných døev, náklady mìdi, železa a mramoru, 13:skoøice a indického koøení, voòavek, mastí a vykuøovadel, vína a oleje, mouky a obilí, dobytèat a ovcí, koní a vozù a otrokù a zajatcù. 14:Plody, které jsi dychtivì sklízelo, jsou pryè, všechen lesk a nádhera zašly a není po nich památky. 15:Kupci, kteøí s tím vším obchodovali a z toho mìsta bohatli, z hrùzy nad jeho zkázou neodváží se pøiblížit a budou plakat a naøíkat: 16:"Bìda, bìda, tak veliké mìsto, které se oblékalo do kmentu, purpuru a šarlatu, které se zdobilo zlatem, drahokamy a perlami - 17:a v jedinou hodinu je znièeno takové bohatství!" A všichni velitelé lodí, dopravci zboží, námoøníci a kdokoli se živí plavbou, neodváží se pøiblížit 18:a budou volat, až uvidí dým toho hoøícího mìsta: "Co se mohlo rovnat tomu velikému mìstu!" 19:A sypou si prach na hlavu a v pláèi a náøku køièí: "Bìda, bìda, tak veliké mìsto, na jehož blahobytu zbohatli všichni majitelé námoøních lodí - a v jedinou hodinu bylo zpustošeno!" 20:Raduj se, nebe a svatí, apoštolové i proroci, protože Bùh vynesl nad tím mìstem rozsudek, jaký ono vyneslo nad vámi. 21:A jeden silný andìl pozvedl balvan, tìžký jako mlýnský kámen, vrhl jej do moøe a zvolal: "Tak rázem bude svržen Babylón, to veliké mìsto, a nebude po nìm ani památky. 22:Nikdy už v tobì nezazní hudba, neozve se harfa, píš ala ani trubka, nikdy už v tobì nebude øemeslník ani umìlec, nikdo už v tobì neuslyší zvuk mlýnù, 23:nikdy už v tobì nezasvitne svìtlo lampy, nikdo už v tobì nezaslechne hlas ženicha a nevìsty. Tvoji obchodníci vládli svìtem a tvé èarovné nápoje mámily celé národy; 24:ve tvých zdech tekla krev prorokù a svatých a všech zavraždìných na zemi." Kapitola 19 (ZJEVENÍ) 1:Potom jsem slyšel mocný hlas jakoby obrovského zástupu na nebi: "Haleluja! Spasení, sláva i moc patøí Bohu našemu, 2:protože pravé a spravedlivé jsou jeho soudy! Vždy odsoudil tu velikou nevìstku, která pøivedla zemi do záhuby svým smilstvím, spravedlivì ji potrestal za krev svých služebníkù, která lpí na jejích rukou." 3:A znovu volali: "Haleluja! Na vìky vìkù vystupuje dým z toho hoøícího mìsta." 4:Tehdy tìch ètyøiadvacet starcù spolu se ètyømi bytostmi padlo na kolena; klanìli se pøed Bohem sedícím na trùnu a volali: "Amen, haleluja." 5:A od trùnu zaznìl hlas: "Zpívejte Bohu našemu všichni jeho služebníci, kteøí se ho bojíte, malí i velicí." =Pozvání k svatbì Beránkovì 19,6-10= 6:A slyšel jsem zpìv jakoby ohromného zástupu, jako hukot množství vod a jako dunìní hromu: "Haleluja, ujal se vlády Pán Bùh náš všemohoucí. 7:Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu; pøišel den svatby Beránkovy, jeho cho se pøipravila 8:a byl jí dán záøivì èistý kment, aby se jím odìla." Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých. 9:Tehdy mi øekl: "Piš: Blaze tìm, kdo jsou pozváni na svatbu Beránkovu." A øekl mi: "Toto jsou pravá slova Boží." 10:Tu jsem padl na kolena k jeho nohám. Ale on mi øekl: "Støez se toho! Jsem jen služebník jako ty a tvoji bratøí, kteøí vydávají svìdectví Ježíšovi. Pøed Bohem poklekni!" Kdo vydává svìdectví Ježíšovi, má ducha proroctví. =Kristovo vítìzství nad antikristem 19,11-21= 11:A vidìl jsem nebesa otevøená, a hle, bílý kùò, a na nìm sedìl ten, který má jméno Vìrný a Pravý, nebo soudí a bojuje spravedlivì. 12:Jeho oèi plamen ohnì a na hlavì množství královských korun; jeho jméno je napsáno a nezná je nikdo než on sám. 13:Má na sobì pláš zbrocený krví a jeho jméno je Slovo Boží. 14:Za ním nebeská vojska na bílých koních, obleèená do bìlostného èistého kmentu. 15:Z jeho úst vychází ostrý meè, aby jím pobíjel národy; bude je pást železnou berlou. On bude tlaèit lis plný vína trestajícího hnìvu Boha všemohoucího. 16:Na plášti a na boku má napsáno jméno: Král králù a Pán pánù.

17 17:A vidìl jsem jednoho andìla, jak stojí na slunci a volá mocným hlasem na všechny ptáky letící støedem nebes: "Pojïte, slétnìte se k veliké hostinì Boží! 18:Budete se sytit tìly králù a vojevùdcù a bojovníkù a koní i jezdcù; tìly všech, pánù i otrokù, slabých i mocných." 19:A vidìl jsem dravou šelmu a krále zemì i jejich vojska shromáždìná, aby vytrhli do boje proti jezdci a proti jeho vojsku. 20:Ale šelma byla zajata a s ní i falešný prorok, který k její cti èinil zázraèná znamení a svedl jimi ty, kdo pøijali cejch šelmy a klekali pøed jejím obrazem. Za živa byli šelma a její prorok hozeni do ohnivého jezera hoøícího sírou. 21:Ostatní byli pobiti meèem vycházejícím z úst jezdce. A všichni ptáci se nasytili jejich tìly. Kapitola 20 (ZJEVENÍ) =Spoutání satana a tisíciletá øíše 20,1-6= 1:Tu jsem vidìl, jak z nebe sestupuje andìl, který má v ruce klíè od propasti a veliký øetìz. 2:Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ïábla a satana, 3:na tisíc let jej spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl ji a zapeèetil, aby již nemohl klamat národy, dokud se nedovrší tìch tisíc let. Potom musí být ještì na krátký èas propuštìn. 4:Vidìl jsem trùny a na nich usedli ti, jimž byl svìøen soud. Spatøil jsem také ty, kdo byli s ati pro svìdectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli pøed dravou šelmou ani jejím obrazem a nepøijali její znamení na èelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na tisíc let. - 5:Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se tìch tisíc let nedovrší. - 6:To je první vzkøíšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkøíšení! Nad tìmi druhá smrt nemá moci, nýbrž Bùh a Kristus je uèiní svými knìžími a budou s ním kralovat po tisíc let. =Koneèné vítìzství a soud 20,7-15= 7:Až se dovrší tisíc let, bude satan propuštìn ze svého žaláøe 8:a vyjde, aby oklamal národy ve všech ètyøech úhlech svìta, Góga i Magóga. Shromáždí je k boji a bude jich jako písku v moøi. 9:Vidìl jsem, jak vystoupili po celé šíøi zemì a obklíèili tábor svatých a mìsto, které miluje Bùh. Ale sestoupil oheò z nebe a pohltil je. 10:Jejich svùdce ïábel byl uvržen do jezera, kde hoøí síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. A budou trýznìni dnem i nocí na vìky vìkù. 11:A vidìl jsem veliký bìlostný trùn a toho, kdo na nìm sedìl; pøed jeho pohledem zmizela zemì i nebe a už pro nì nebylo místa. 12:Vidìl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí pøed trùnem, a byly otevøeny knihy. Ještì jedna kniha byla otevøena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých èinù zapsaných v tìch knihách. 13:Moøe vydalo své mrtvé, i smrt a její øíše vydaly své mrtvé, a všichni byli souzeni podle svých èinù. 14:Pak smrt i její øíše byly uvrženy do hoøícího jezera. To je druhá smrt: hoøící jezero. 15:A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hoøícího jezera. Kapitola 21 (ZJEVENÍ) =Nové nebe a nová zemì 21,1-22,5= 1:A vidìl jsem nové nebe a novou zemi, nebo první nebe a první zemì pominuly a moøe již vùbec nebylo. 2:A vidìl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté mìsto, nový Jeruzalém, krásný jako nevìsta ozdobená pro svého ženicha. 3:A slyšel jsem veliký hlas od trùnu: "Hle, pøíbytek Boží uprostøed lidí, Bùh bude pøebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bùh, bude s nimi, 4:a setøe jim každou slzu s oèí. A smrti již nebude, ani žalu ani náøku ani bolesti už nebude - nebo co bylo, pominulo." 5:Ten, který sedìl na trùnu, øekl: "Hle, všecko tvoøím nové." A øekl: "Napiš: Tato slova jsou vìrná a pravá." 6:A dodal: "Již se vyplnila. Já jsem Alfa i Omega, poèátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. 7:Kdo zvítìzí, dostane toto vše; já mu budu Bohem a on mi bude synem. 8:Avšak zbabìlci, nevìrní, neèistí, vrahové, cizoložníci, zaklínaèi, modláøi a všichni lháøi najdou svùj údìl v jezeøe, kde hoøí oheò a síra. To je ta druhá smrt." 9:A pøistoupil jeden ze sedmi andìlù, kteøí mìli tìch sedm nádob a v nich pøipraveno sedm posledních pohrom, a øekl mi: "Pojï, ukážu ti nevìstu, cho Beránkovu." 10:Ve vytržení ducha mì vyvedl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté mìsto Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha, 11:záøící Boží slávou; jeho jas jako nejdražší drahokam a jako prùzraèný køiš ál. 12:Mìsto mìlo mohutné a vysoké hradby, dvanáct bran støežených dvanácti andìly a na branách napsaná jména dvanácti pokolení synù Izraele.

18 13:Tøi brány byly na východ, tøi brány na sever, tøi brány na jih a tøi brány na západ. 14:A hradby mìsta byly postaveny na dvanácti základních kamenech a na nich bylo dvanáct jmen dvanácti apoštolù Beránkových. 15:Ten, který se mnou mluvil, mìl zlatou míru, aby zmìøil mìsto i jeho brány a hradby. 16:Mìsto je vystaveno do ètverce: jeho délka je stejná jako šíøka. Zmìøil to mìsto, a bylo to dvanáct tisíc mìr. Jeho délka, šíøka i výška jsou stejné. 17:Zmìøil i hradbu, a bylo to sto ètyøicet ètyøi loket lidskou mírou, kterou použil andìl. 18:Hradby jsou postaveny z jaspisu a mìsto je z ryzího zlata, záøícího jako køiš ál. 19:Základy hradeb toho mìsta jsou samý drahokam: první základní kámen je jaspis, druhý safír, tøetí chalcedon, ètvrtý smaragd, 20:pátý sardonyx, šestý karneol, sedmý chrysolit, osmý beryl, devátý topas, desátý chrysopras, jedenáctý hyacint a dvanáctý ametyst. 21:A dvanáct bran je z dvanácti perel, každá z jediné perly. A námìstí toho mìsta je z ryzího zlata jako z prùzraèného køiš álu. 22:Avšak chrám jsem v nìm nespatøil: Jeho chrámem je Pán Bùh všemohoucí a Beránek. 23:To mìsto nepotøebuje ani slunce ani mìsíc, aby mìlo svìtlo: záøí nad ním sláva Boží a jeho svìtlem je Beránek. 24:Národy budou žít v jeho svìtle; králové svìta mu odevzdají svou slávu. 25:Jeho brány zùstanou otevøeny, protože stále trvá den, a noci tam už nebude. 26:V nìm se shromáždí sláva i èest národù. 27:A nevstoupí tam nic nesvatého ani ten, kdo se rouhá a lže, nýbrž jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkovì knize života. Kapitola 22 (ZJEVENÍ) 1:A ukázal mi øeku živé vody, èiré jako køiš ál, která vyvìrala u trùnu Božího a Beránkova. 2:Uprostøed mìsta na námìstí, z obou stran øeky, bylo stromoví života nesoucí ovoce dvanáctkrát do roka; každý mìsíc dozrává na nìm ovoce a jeho listí má léèivou moc pro všechny národy. 3:A nebude tam nic proklatého. Bude tam trùn Boží a Beránkùv; jeho služebníci mu budou sloužit, 4:budou hledìt na jeho tváø a na èele ponesou jeho jméno. 5:Noci tam již nebude a nebudou potøebovat svìtlo lampy ani svìtlo slunce, nebo Pán Bùh bude jejich svìtlem a budou s ním kralovat na vìky vìkù. =Závìreèná slova 22,6-21= 6:A øekl mi: "Tato slova jsou vìrná a pravá; Pán, Bùh dávající Ducha prorokùm, poslal svého andìla, aby oznámil svým služebníkùm, co se má brzo stát: 7:Hle, pøijdu brzo. Blaze tomu, kdo se drží proroctví této knihy." 8:To jsem slyšel a vidìl já, Jan. A když jsem to uslyšel a spatøil, padl jsem na kolena k nohám andìla, který mi to oznamoval. 9:Ale on mi øekl: "Støez se toho! Jsem jen služebník jako ty a tvoji bratøí proroci a ti, kdo se drží slov této knihy. Pøed Bohem poklekni!" 10:A øekl mi: "Nezapeèe uj knihu se slovy tohoto proroctví: èas je blízko. 11:Kdo køivdí, a køivdí dál, kdo je pošpinìn, a zùstane ve špínì - kdo je spravedlivý, a zùstane spravedlivý, kdo je svatý, a setrvá ve svatosti. 12:Hle, pøijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal. 13:Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, poèátek i konec. 14:Blaze tìm, kdo si vyprali roucha, a tak mají pøístup ke stromu života i do bran mìsta. 15:Venku zùstanou neèistí, zaklínaèi, smilníci, vrahové, modláøi - každý, kdo si libuje ve lži. 16:Já, Ježíš, posílám svého posla, aby vám to dosvìdèil po všech církvích. Já jsem potomek z rodu Davidova, jasná hvìzda jitøní." 17:A Duch i nevìsta praví: "Pøijï!" A kdokoli to slyší, a øekne: "Pøijï!" Kdo žízní, a pøistoupí; kdo touží, a zadarmo nabere vody života. 18:Já dosvìdèuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy: Kdo k nim nìco pøidá, tomu pøidá Bùh ran popsaných v této knize. 19:A jestliže kdo ubere ze slov knihy tohoto proroctví, tomu Bùh odejme podíl na stromu života a místo ve svatém mìstì, jak se o nich píše v této knize. 20:Ten, od nìhož je to svìdectví, praví: "Ano, pøijdu brzo." Amen, pøijï, Pane Ježíši! 21:Milost Pána Ježíše se všemi.

THE GREAT CONTROVERSY CHS. 29,3,25 CZECH

THE GREAT CONTROVERSY CHS. 29,3,25 CZECH THE GREAT CONTROVERSY CHS. 29,3,25 CZECH Pùvod zla 29. Pùvod zla Mnohé lidi znepokojuje otázka, jak vzniklo a proè existuje zlo. Vidí, jak zlo pùsobí, jaké pøináší strašné následky - utrpení a zkázu -

Více

Jan Hus: DCERKA. (O poznání pravé cesty k spasení.)

Jan Hus: DCERKA. (O poznání pravé cesty k spasení.) Jan Hus: DCERKA (O poznání pravé cesty k spasení.) Slyš, dcerko, a viz a pøichyl ucho své: slyš uchem, viz rozumem a pøichyl vùlí ucho své pilnì, abys slyšíc rozumìla, rozumìjíc, toho, co bude psáno, piha

Více

Postup veèerní. S výbìrem z oktoichu

Postup veèerní. S výbìrem z oktoichu Postup veèerní S výbìrem z oktoichu Veèerní pro sobotu a nedìli veèer Pøi slu bì veèerní nutno mít na pamìti, e bohoslu ba se vztahuje nikoliv k uplynulému ale k nastávajícímu dni. V liturgickém ivotì

Více

www.faslavicin.cz R O K V ÍRY 2013

www.faslavicin.cz R O K V ÍRY 2013 Roèník 17 Èíslo 7 1. 11. 2012 Pane, nevím den ani hodinu, kdy mne zavoláš, ale dopøej mi, abych dobrým životem, milující Tebe, sebe a druhé, byl v té chvíli pøipraven vstoupit do Tvé náruèe. ROK VÍRY Milí

Více

MNOZÍ BUDOU VYMÌNÌNY, NEŽ BUDE NAKONEC ZFORMOVÁNO NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ 1306

MNOZÍ BUDOU VYMÌNÌNY, NEŽ BUDE NAKONEC ZFORMOVÁNO NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ 1306 VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY LEDEN 2015 VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY LEDEN 2015 Poselství nebes dávaná skrze M.D.Mercy Mise spásy v tomto velkém okamžiku historie, zbytku našich dnù

Více

PEKLO NENÍ JEN STRAŠIDLO

PEKLO NENÍ JEN STRAŠIDLO PEKLO OPRAVDU EXISTUJE PEKLO NENÍ JEN STRAŠIDLO Obsah 1 Zámìr ve zkratce 2 Rozjímání z více stran 3 Existence pekla (poselství z 11.1.2011) 4 Pouèení o pekle v Katechismu katolické církve 5 Vize pekla

Více

ZPOVÌÏ OBSAH. Úvodem ke svátosti smíøení

ZPOVÌÏ OBSAH. Úvodem ke svátosti smíøení JAKO OÈISTA DUŠE ZPOVÌÏ OBSAH 1 Úvodem ke svátosti smíøení 2 Ukázky z bible 3 Proè je tøeba chodit ke zpovìdi ke knìzi? Nemùžu si to s Pánem vyøešit o samotì? 4 Pocity nespokojenosti, stísnìnosti, smutku

Více

www.faslavicin.cz V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í

www.faslavicin.cz V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í Roèník 20 Èíslo 5 24. 5. 2015 V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í Jedním z èastých projevù køes anského (a jistì nejen køes anského) života

Více

Karel Sabina: HROBNÍK

Karel Sabina: HROBNÍK Karel Sabina: HROBNÍK I Byl to krásný den letní; uprostøed oblohy skvìlo se slunce polední, oudolí a hory støíbrnou záøí svou posívajíc; i tøpytily se kraje vùkolní, jako by po luzích èeských zlaté bylo

Více

Richard David Bach. Racek

Richard David Bach. Racek Richard David Bach Racek I. Rozednilo se a svìží slunce zlatì pableskovalo po mírnì zvlnìném moøi. Míli od bøehu èeøila vodu rybáøská loï a vzduchem se nesl køik svolávající hejno k snídani. Nakonec se

Více

Nebo tvé jest království, moc i sláva. Knìz: Blahosloven Bùh náš

Nebo tvé jest království, moc i sláva. Knìz: Blahosloven Bùh náš Uprostøed chrámu stojí pokrytý stolek a na nìm nádoba s vodou. Knìz oblékne epitrachil (a felon, bude-li èíst evangelium), dr í v ruce ctihodný køí (s vonnými bylinami); pøed ním jde diakon s kadidelnicí

Více

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 Heslo roku: Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. 1. Samuelova 16,7 2002 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2002 Miroslav Matouš,

Více

Úvod Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo?

Úvod Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo? 2.Přednáška - Je Bible věrohodná? Úvod Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo? Představte si, že Vám někdo přinese nějakou knihu a řekne Vám, že její originál byl napsán různými jazyky různými lidmi,

Více

PETR BEZRUÈ: SLEZSKÉ PÍSNÌ

PETR BEZRUÈ: SLEZSKÉ PÍSNÌ PETR BEZRUÈ: SLEZSKÉ PÍSNÌ ÈERVENÝ KVÌT Za temným oknem, v kvìtníku sivém, hrubý a ostnatý mraèil se kaktus. Jednoho jitra èervený z lodyhy vyrazil kalich, èervený kvìt. Byl u nás básník, co jiné mìl oèi,

Více

svedomi zpytovani na základì manželského slibu Pro vnitøní potøebu úèastníkù akce Pùst chlapù. Pøipravili P. Tomas van Zavrel a Marek Novák 2015

svedomi zpytovani na základì manželského slibu Pro vnitøní potøebu úèastníkù akce Pùst chlapù. Pøipravili P. Tomas van Zavrel a Marek Novák 2015 I ChlaPSKE I I zpytovani I svedomi v na základì manželského slibu Já... odevzdávám se Tobì KDO JSEM JÁ? Vnímám, že mì Bùh pøijímá právì takového, jaký jsem? A jaký vlastnì jsem? Jak stojím pøed Bohem?

Více

Hesla Jednoty bratrské 2014

Hesla Jednoty bratrské 2014 Hesla Jednoty bratrské 2014 Copyright 2013 Petr Heřman DÚLOS Original copyright 2013 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2013 Miroslav Matouš Cover 2013 Slávek Heřman, Petr Heřman. Na obálce

Více

Stanislav Kostka Neumann: KNIHA LESÙ, VOD A STRÁNÍ

Stanislav Kostka Neumann: KNIHA LESÙ, VOD A STRÁNÍ Stanislav Kostka Neumann: KNIHA LESÙ, VOD A STRÁNÍ VSTUPNÍ MODLITBA Ve jménu života i radosti i krásy. Hle, zemì naše, ty, jež ležíš pod nebesy jak žena kvetoucí pod zrádným závojem, buï svato jméno tvé

Více

FARNÍ MÌSÍÈNÍK. www.farnostbrumov.ic.cz Zpravodaj Øímskokatolické farnosti sv. Václava Brumov - Bylnice Sv. Štìpán Sidonie. sv. Øehoø Barbarigo 18.

FARNÍ MÌSÍÈNÍK. www.farnostbrumov.ic.cz Zpravodaj Øímskokatolické farnosti sv. Václava Brumov - Bylnice Sv. Štìpán Sidonie. sv. Øehoø Barbarigo 18. FARNÍ MÌSÍÈNÍK www.farnostbrumov.ic.cz Zpravodaj Øímskokatolické farnosti sv. Václava Brumov - Bylnice Sv. Štìpán Sidonie 8. 6. 2008 10. nedìle v mezidobí Èíslo: 7 Roèník: 13 Kalendáø Celý mìsíc èerven

Více

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY MALÝ PRINC

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY MALÝ PRINC ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY MALÝ PRINC 1 2 ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY Malý princ 3 4 LÉONU WERTHOVI Odpus te, dìti, že jsem vìnoval tuto knihu dospìlému! Mám závažnou omluvu: ten dospìlý je mùj nejlepší pøítel.

Více

VÝKŘIK NOUZE. Kázáno Williamem Marrionem Branhamem 1. září 1963 večer v Jeffersonville, Indiána, USA. Výkřik nouze 1

VÝKŘIK NOUZE. Kázáno Williamem Marrionem Branhamem 1. září 1963 večer v Jeffersonville, Indiána, USA. Výkřik nouze 1 VÝKŘIK NOUZE Kázáno Williamem Marrionem Branhamem 1. září 1963 večer v Jeffersonville, Indiána, USA Zůstaneme stát, zatímco skloníme své hlavy k modlitbě. Pane Ježíši, věříme, neboť Tys řekl, že máme věřit.

Více

Velký spor věků mezi Kristem a Satanem

Velký spor věků mezi Kristem a Satanem Velký spor věků mezi Kristem a Satanem E. G. White DRAMA VĚKŮ 5 Předmluva Tuto knihu nevydáváme proto, aby připomněla, že na světě existuje zlo, zármutek a bída. Víme to všichni příliš dobře. Tuto knihu

Více

OBĚŽNÝ DOPIS Duben 2015

OBĚŽNÝ DOPIS Duben 2015 Ježíš Kristus včera i dnes tentýž jest, i na věky. (Žid.13:8) OBĚŽNÝ DOPIS Duben 2015 Velice srdečně zdravím všechny bratry a sestry na celém světě ve jménu Pána Ježíše Krista slovem s Žid.9:28: Tak i

Více

Obsah Předmluva Úvod Zničení Jeruzaléma Pronásledování v prvních staletích Doba duchovního temna Valdenští John Viklef Hus a Jeroným

Obsah Předmluva Úvod Zničení Jeruzaléma Pronásledování v prvních staletích Doba duchovního temna Valdenští John Viklef Hus a Jeroným Obsah Předmluva... 4 Úvod... 5 1. Zničení Jeruzaléma... 8 2. Pronásledování v prvních staletích... 15 3. Doba duchovního temna... 19 4. Valdenští... 24 5. John Viklef... 30 6. Hus a Jeroným... 36 7. Lutherův

Více

Jan Neruda: BALADY A ROMANCE

Jan Neruda: BALADY A ROMANCE Jan Neruda: BALADY A ROMANCE Volím slovo prosté, chci tu báji vypravovat, z úst jak lidu roste. BALADA PAŠIJOVÁ Byla rada kol božího trùnu svolána, by Satan mìl svou vùli. Slétli andìlé se z nebes konèin,

Více

VELKÝ SPOR VĚKŮ NÁZEV VYDÁNÍ V ANGLICKÉM ORIGINÁLE: >>THE GREAT CONTROVERSY<< PRVNÍ VYDÁNÍ 1888

VELKÝ SPOR VĚKŮ NÁZEV VYDÁNÍ V ANGLICKÉM ORIGINÁLE: >>THE GREAT CONTROVERSY<< PRVNÍ VYDÁNÍ 1888 VELKÝ SPOR VĚKŮ NEUPRAVOVANÉ A ÚPLNÉ VYDÁNÍ 2012 NÁZEV VYDÁNÍ V ANGLICKÉM ORIGINÁLE: >>THE GREAT CONTROVERSY

Více

Z MILOSTI. Charles Haddon Spurgeon. rozhojnila milost.

Z MILOSTI. Charles Haddon Spurgeon. rozhojnila milost. VŠE JEN Z MILOSTI Charles Haddon Spurgeon Kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost. (Ř 5:20) Předmluva TOBĚ, ČTENÁŘI! TEN, KDO TU PÍŠE A HOVOŘÍ, by byl velice zklamán, kdyby tato

Více

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ 65 LISTOPAD 1997 Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích citlivé skautské duši závazek služby nejvyšší Pravdì a Lásce. Nejsou

Více

Existuje spravedlnost?

Existuje spravedlnost? Existuje spravedlnost? Boží mlýny melou pomalu, ale jistě Radim Passer 25 25. Radim Passer Existuje spravedlnost? Boží mlýny melou pomalu, ale jistě Hezký dobrý večer i dnes vám všem a milost a pokoj

Více

ZAVRTEJTE SE DO NÌJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 3 / 2002. Verèa Marèíková. pøíbìhy

ZAVRTEJTE SE DO NÌJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 3 / 2002. Verèa Marèíková. pøíbìhy tentokrát s pøílohou Knihomol ZAVRTEJTE SE DO NÌJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 3 / 2002 Verèa Marèíková TÉMA pøíbìhy ÈÍSLA Slepice a mamut & kohout Jedna slepice si vyšla do svìta. Dala si do šátku buchty a víno,

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více