Blok Infobox. Středa , 9:00 17:00

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Blok Infobox. Středa 9. 9. 2015, 9:00 17:00"

Transkript

1 Blok Infobox Středa , 9:00 17:00 Anotace: V sekci zazní přednášky věnované online katalogům (katalogy 3.0 a zapojování uživatelů do jejich obsahu), problematika analytického zpracování článků (vize článkové bibliografie a její naplňování), ukládání elektronických publikací a zpřístupňování e-knih knihovnám), využití WikiMedia při vnitřní komunikaci v knihovně, zkušenosti knihoven s webovým knihovním systémem KOHA a další témata. 9:00-9:45 Tomáš Bartl, Direct people Po čem čtenáři touží. Jaká jsou jejich očekávání od knihovních webů a jak tato očekávání naplnit Neexistuje pravděpodobně obor, kde by nepanoval rozpor mezi tím, co uživatelé chtějí, a tím, co si profesionálové myslí, že uživatelé chtějí. Proto v rámci projektu vývoje Centrálního portálu českých knihoven Knihovny.cz proběhlo několik desítek empatických rozhovorů s třemi typy uživatelů knihovních služeb se čtenáři beletrie, studenty a akademickými pracovníky. Příspěvek se pokusí shrnout, v čem byli respondenti zajedno a jaké požadavky jsou unikátní pro jednotlivé typy uživatelů. Nezůstaneme ale pouze u požadavků na knihovní weby. Budeme se věnovat i všeobecným požadavkům na práci se zdroji informací, jaké postupy uživatelé používají a jak jsou s nimi spokojeni. Zároveň si ukážeme, jakým způsobem jsme se rozhodli řešit vybrané uživatelské scénáře, kde byla očekávání jednotlivých typů uživatelů diametrálně odlišná. Je vůbec možné vytvořit knihovní web, který by se zavděčil všem? 9:45-10:10 Martin Krčál, KISK FF MU Databáze přidaného obsahu ke knihám Příspěvek navazuje na přednášku Využití QR kódů v Knihovně Na Křižovatce, která zazněla na semináři Elektronické služby knihoven III ve Zlíně, kde autor prezentoval QR kódy a augmented reality jako dvě technologie pro zobrazování doplňujících informací ke knihám. Chceme-li uživatelům zprostředkovávat další obsah v podobě obálek, obsahů, anotací, booktrailerů, fotografií, relevantních videí, audiozáznamů nebo 3D animací, je nutné uvažovat o centrální databázi, z níž by se tyto informace načítaly. Půjde o novou službu? Nebo lze využít nějakou stávající? Jak by měla databáze vypadat? A jak bude navrženo API rozhraní? Na tyto otázky se pokusím ve svém příspěvku najít odpověď. 10:10-10:35 Jiří Nechvátal, Jihočeská vědecká knihovna Novinky v projektu Obálkyknih.cz Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o dokumentech do jedné, snadno použitelné webové služby. V České republice využívá služeb projektu většina knihoven a některé i aktivně přispívají. V posledních letech prošel projekt Obálkyknih.cz intenzivním vývojem a zpřístupnil nové možnosti a funkce. Využíváte je také? Obohaťte své knihovní katalogy o ně. 10:35-10:50 Přestávka

2 10:50-11:15 Josef Moravec, Michal Denár, Městská knihovna Ústí nad Orlicí, Městská knihovna Česká Třebová Devět měsíců s Kohou: open source knihovní systém v praxi Příspěvek se pokusí shrnout dosavadní praktické zkušenosti z implementace a provozu otevřeného knihovního Koha v Městské knihovně Česká Třebová. Problematice se bude věnovat nejen z pohledu IT, ale i procesního a personálního. 11:15-11:35 Alena Sahánková, Bohdan Šmilauer, Všenorská knihovna a informační centrum Berounka, Všenory Opensource SW napomáhá sdílení regionálních záznamů a rukopisů (Případová studie Všenorské knihovny a informačního centra Berounka, využití software Wellcome Player a Koha) V příspěvku bude představen nástroj pro prezentaci digitalizovaných rukopisů a dokumentů a na internetu web prohlížečem. Tento přehrávač umožňuje listování a zoomování v naskenované publikaci či dokumentru. Software Wellcome Player, byl vyvinut firmou Digirati v Anglii je volně k použití, viz Bude předveden praktický návod jak postupovat při přípravě podkladů, aby mohly být na webu prezentovány pomocí Wellcome Player, a bude vysvětlen model fungování celého systému. Takto byla realizována prezentace "Vzpomínky na 1. světovou válku" v knihovně Všenory, viz a Dále bude prezentován volný AKS Koha jako zdroj pro stahování regionálních záznamů a pomocí Z39.50 serveru. Systém Koha je robustní AKS na úrovni jiných komerčních AKS. Jeho instalace je nenáročná, obsluha využívá běžného web prohlížeče. 11:35-12:00 Eva Cerniňáková, Václav Jansa, Knihovna Jabok Otevřený knihovní software Evergreen jako prostředek pro tvorbu společného katalogu Knihovní software Evergreen s otevřeným zdrojovým kódem byl navržen a zahraničními knihovnami je používán převážně pro provozování společných katalogů většího počtu často zcela nezávislých knihoven. Nejde však jen o společný katalog ve smyslu souborného katalogu, do něhož jsou importována nebo sklízena data, nýbrž o celý knihovní systém. V něm jsou v maximální míře sdíleny jak provoz a administrace systému, tak i knihovní procesy, které jsou společné pro všechny zapojené knihovny. Knihovní softwaru Evergreen byl v českých knihovnách prozatím implementován formou samostatných instalací. To vychází ze situace v české republice, kde podobná řešení společného katalogu dosud nebyla realizována. S podporou programu VISK 3 na rok 2015 nyní vzniká pilotní projekt společného katalogu dvou zcela nezávislých knihoven, v rámci kterého budou řešeny jak praktické záležitost (nastavení a správa systému) tak i stanovení pravidel vzájemné spolupráce (smluvní zakotveni spolupráce, dohoda společných pracovních postupů). Výsledky projektu by měly v praxi prokázat proveditelnost provozování společného katalogu více nezávislých knihoven s využitím pouze jedné instalace softwaru Evergreen v českých podmínkách. Tím dojde nejen k rozšíření nabídky služeb uživatelům knihoven, ale také k větší spolupráci knihoven a ke sdílení a efektivnějšímu využití finančních i lidských zdrojů. 12:00-13:00 Oběd

3 13:00-13:25 Lenka Maixnerová, Michal Záviška, Národní lékařská knihovna Katalogizační pravidla a jejich použití v praxi Jmenná katalogizace patří mezi základní činnosti knihovny, jejímž cílem je vytvoření bibliografického záznamu, který umožní uživateli nalézt dokument podle základních identifikačních údajů. Pro vytváření bibliografických záznamů knihovny používají mezinárodní standardy: katalogizační pravidla RDA (dříve AACR2) a jejich národní interpretace, mezinárodní doporučení pro bibliografický popis ISBD, bibliografický formát MARC 21. Nikdo nezpochybňuje používání mezinárodních standardů, ale je nutné jejich striktní dodržování za všech okolností? Národní lékařská knihovna (NLK) mezinárodní standardy pro jmenné zpracování používá, ale v některých případech volí jiné řešení, které více vyhovuje tomu, aby byl popsaný dokument nalezen. Zejména se jedná o použití katalogizačních pravidel, kde v řadě případů jejich striktní dodržování vede k tomu, že je obtížné některé dokumenty dohledat, a to nejen uživateli, ale i samotnými knihovníky. Ve všech těchto případech se NLK snaží inspirovat dobrou praxí zahraničních knihoven, například Národní lékařskou knihovnou USA v Bethesdě. Mezi případy, kdy NLK preferuje jiné řešení, než doporučují mezinárodní pravidla, je např. sloučení bibliografických záznamů periodik tištěných a elektronických verzí do jednoho záznamu. Pro analytický popis se NLK rozhodla, že nebude používat pravidla RDA (jako ani dříve nepoužívala pravidla AACR2), ale bude nadále používat řešení, které používá většina tvůrců velkých článkových databází. Při katalogizaci je třeba mít stále na zřeteli možná trochu frázi, ale jistě dobré základní pravidlo každé knihovnické práce, které zní: A co na to uživatel? 13:25-13:50 Eva Novotná, Knihovna geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy TEMAP aneb zpřístupnění a další hrátky s kartografickými dokumenty Příspěvek představuje tvorbu metadat, digitalizaci, ale především zpřístupnění speciálních kartografických dokumentů Přírodovědecké fakulty v Praze v rámci projektu TEMAP ( ). Byly vytvořeny certifikované metodiky reflektující katalogizační pravidla Resource Description and Access (dále RDA) pro popis kartografických dokumentů i pro staré mapy, atlasy a rukopisy. Bibliografické záznamy vytvářené v Centrálním katalogu UK v Praze a exportované do Souborného katalogu ČR a databáze GEOBIBLINE jsou základem pro tvorbu popisných metadat digitalizovaných map. V souladu s autorským právem jsou pořizovány digitální archivní a uživatelské kopie na certifikovaném deskovém skeneru v nejvyšší přesnosti. Testovaly se možnosti skenování glóbů. Pracuje se s různými typy popisných a technických metadat. Vznikla metodika pro automatizovanou tvorbu metadat u kartografických dokumentů. Zpřístupnění map je realizováno prostřednictvím Digitálního univerzitního depozitáře UK v Praze. Webové prezentace se promítají v portálech s různými typy vyhledávání Mapová sbírka, Karla Kuchaře, Staré mapy a Oldmaps Online. Zveřejněním práce s mapami nekončí. Dále probíhají kartometrická měření nebo se soutěží v georeferencování. Připraveny jsou i e-learningové kurzy. V rámci projektu bylo do poloviny roku 2015 vytvořeno bibliografických záznamů. Bylo digitalizováno zpřístupněno již map, 90 atlasů a 6 glóbů. Každý rok přibyde map. 13:50-14:15 Jiří Mika, Středočeská vědecká knihovna Analytická bibliografie v ČR - od vize ke koncepci Příspěvek shrnuje výsledky několika posledních jednání Pracovní skupiny pro analytickou bibliografii, zaměřených na přípravu nové koncepce zpracování článkové bibliografie a kooperativní tvorby databáze ANL. Pracovní skupina vznikla po zrušení Oddělení analytického zpracování v Národní knihovně a za situace, kdy v kooperativní tvorbě

4 databáze ANL pokračovaly krajské a některé odborné knihovny. Cílem připravované koncepce je nejen pokračovat v rozvoji databáze ANL jako důležitého informačního zdroje a nezpochybnitelné součásti připravovaného Centrálního portálu knihoven, ale také vytvořit vazbu mezi tradičním analytickým zpracováním a stále více se rozvíjející digitalizací. Souborná databáze ANL si zachová statut národní bibliografie a analytické zpracování dokumentů bude i nadále patřit mezi standardní odborné knihovnické činnosti. 14:15-14:25 Přestávka 14:25-14:50 Filip Šír, Moravská zemská knihovna, Iva Horová, AMU Zachraňme naše zvukové dědictví aneb co můžeme nabídnout Příspěvek představí elektronický informační zdroj -Virtuální národní fonotéku, portál zabývající se prezentováním informací o zvukových dokumentech. Poukáže na opomíjenou problematiku zpřístupňování zvukových dokumentů v ČR. Zároveň upozorní na širší aspekty ochrany tohoto kulturního dědictví v návaznosti na situaci v zahraničí. 14:50-15:15 Tomáš Foltýn, Národní knihovna Virtuální depozitní knihovna - nástroj pro doplňování bohemikálních konzervačních sbírek Nekompletnost bohemikálních knižních sbírek je dlouhodobým problémem českého knihovnictví, který inicioval realizaci projektu tzv. Virtuální depozitní knihovny, na němž participují Národní knihovna ČR, Moravská zemská knihovna a Vědecká knihovna Olomouc. Tyto (a samozřejmě i další knihovny) mají za svůj cíl uchovávat naše kulturní dědictví v dlouhodobém horizontu, aktivně své sbírky doplňovat a efektivně spravovat. To se však v praxi děje různým způsobem, přičemž archivního charakteru dosahuje v dnešní době pouze Národní konzervační fond uložený v NK ČR. I v něm však chybějí mnohé důležité dokumenty. Jednou z možných cest k doplnění konzervačních fondů jsou i seznamy vyřazovaných publikací, jichž se zbavují různé veřejné knihovny. Stávající způsob - zejména prostřednictvím ové konference - je však nepřehledný a neuchopitelný a mnohé dokumenty tak nenávratně mizí. V rámci výše uvedeného projektu byl vybudován stejnojmenný softwarový nástroj, jenž by měl přispět k větší efektivitě doplňování chybějících dokumentů. Tento příspěvek prostřednictvím "živé" ukázky představí zástupcům širšího spektra knihoven práci s tímto systémem, přičemž poukáže na výhody jeho používání, které do budoucna mohou pomoci zachránit mnohé tituly, jež jsou důležité pro budování naší kulturní paměti. 15:15-15:40 Vojtěch Vojtíšek, Městská knihovna v Praze + někdo další z NTK Efektivní intranet - rozjezdy a pravidelné linky Ve společném příspěvku se o své zkušenosti se zaváděním a spravováním intranetu v knihovnách podělí zástupci Národní technické knihovny a Městské knihovny v Praze. 15:40-16:05 Petr Žabička, Moravská zemská knihovna Google aplikace ve službách knihovny

5 Většina z nás zná nebo přímo používá některé z nástrojů z rodiny Google, jako je Gmail, Disk, Dokumenty ad. Příspěvek ukáže, jak se dají využít na korporátní úrovni a co mohou usnadnit ve vnitřních pracovních procesech knihovny. 16:05-16:30 Závěrečná diskuse Pro koho je FRBR a jak ho naservírovat? Panelová diskuse by se měla týkat témat, jako je proměna katalogů, FRBR a jeho praktického užití. Tj. pro které uživatele má smysl, co chce nebo potřebuje uživatel vidět v katalogu a jak to zajistit, včetně "problémových situací, jako jsou např. vícesvazková díla. Budeme se bavit o možnostech obohacení katalogů, zejména o komerční rozšíření (koupit v obchodě nebo antikvariátě, půjčit za peníze ad.). A prodebatujeme také, jaké služby knihovna poskytuje nebo má poskytovat, které z nich lze delegovat na zprostředkovatele, jaké jsou s tím problémy apod.

Koncepce výzkumu, vývoje a inovací na období 2010 2015 Moravská zemská knihovna v Brně

Koncepce výzkumu, vývoje a inovací na období 2010 2015 Moravská zemská knihovna v Brně Koncepce výzkumu, vývoje a inovací na období 2010 2015 Moravská zemská knihovna v Brně 1. Význam a postavení instituce 1.1. Základní údaje Název organizace: Moravská zemská knihovna v Brně Sídlo organizace:

Více

KNIHOVNY S OUČASNOSTI 2012

KNIHOVNY S OUČASNOSTI 2012 SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČR ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNICKÁ RADA KNIHOVNY S OUČASNOSTI 2012 Sborník z 20. konference, konané ve dnech 11. až 13. září 2012 v areálu Univerzity Pardubice Září 2012 Vydáno za podpory dotačního

Více

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 USNESENÍ I. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 Vláda I. schvaluje Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta

Více

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 120 stran 3,7422 m² Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 112 797 znaků Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 50 6'14.083"N, 14 23'26.365"E Národní technická knihovna National Library

Více

Míst o internet o vých zdro jů v knihovních fondech

Míst o internet o vých zdro jů v knihovních fondech Míst o internet o vých zdro jů v knihovních fondech Ludmila Celbová, Petr Žabička Elektronické informační zdro je a knihovny Když se řekne knihovna, vybaví si většina lidí budovu plnou knih. Dodá-li se

Více

Koncepce rozvoje Na rodnı knihovny C eske republiky jako vy zkumne organizace na le ta 2010-2015

Koncepce rozvoje Na rodnı knihovny C eske republiky jako vy zkumne organizace na le ta 2010-2015 Koncepce rozvoje Na rodnı knihovny C eske republiky jako vy zkumne organizace na le ta 2010-2015 Zpráva o řešení za r. 2010 Koordinátor: Mgr. Adolf Knoll, ředitel pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy

Více

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Koncepce rozvoje. veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Koncepce rozvoje. veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Koncepce rozvoje veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020 Hradec Králové 2013 Obsah Vize knihoven našeho kraje Role

Více

Výroční zpráva Národní technické knihovny

Výroční zpráva Národní technické knihovny Výroční zpráva Národní technické knihovny 2009 Výroční zpráva Národní technické knihovny 2009 Univers 65 Bold 10 / 13 50 6'14.083"N, 14 23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library

Více

KNIHOVNY SOUČASNOSTI

KNIHOVNY SOUČASNOSTI SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČR ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNICKÁ RADA KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2010 Sborník z 18. konference, konané ve dnech 14. 16. září 2010 v Seči u Chrudimi Září 2010 Sdružení knihoven ČR, Ostrava 2010 ISBN

Více

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI Digitální mapa veřejné správy informace pro uživatele software ESRI 1 20 10 Zveme vás na 19. konferenci GIS ESRI v ČR, která se bude konat ve dnech 3. a 4. listopadu 2010 v Kongresovém centru Praha. Přednášky

Více

Netextové objekty jako součást databáze kvalifikačních prací AMU

Netextové objekty jako součást databáze kvalifikačních prací AMU Netextové objekty jako součást databáze kvalifikačních prací AMU Autor: Radim CHVÁLA Spoluautor: Iva HOROVÁ Akademie múzických umění v Praze radim.chvala@amu.cz iva.horova@amu.cz Příspěvek byl poprvé publikován

Více

Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013

Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013 Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013 A) POSÍLENÍ ROLE UMĚNÍ VE SPOLEČNOSTI 1. Zpracovat postup, podmínky a způsoby kooperativního financování. Zajistí: MK

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Návrh a implementace aplikace Památkový katalog NPÚ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Návrh a implementace aplikace Památkový katalog NPÚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Návrh a implementace aplikace Památkový katalog

Více

TEXTOVÁ OPORA PRO E-LEARNINGOVÝ KURZ. Informační výchova Informační gramotnost

TEXTOVÁ OPORA PRO E-LEARNINGOVÝ KURZ. Informační výchova Informační gramotnost TEXTOVÁ OPORA PRO E-LEARNINGOVÝ KURZ Informační výchova Informační gramotnost Knihovny VUT v Brně pracovní skupina pro informační vzdělávání Brno 2008 TEXTOVÁ OPORA PRO E-LEARNINGOVÝ KURZ Informační výchova

Více

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4 Kounicova 65a, 601 87 Brno Tel.: 541 646 111, fax: 541 646 100 IČO: 00094943, www.mzk.cz K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H

Více

KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2011

KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2011 SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČR ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNICKÁ RADA KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2011 Sborník z 19. konference, konané ve dnech 13. 15. září 2011 v Českých Budějovicích Září 2011 1 Sdružení knihoven ČR, Ostrava 2011

Více

Příloha č. 13 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004. Prezentace uskutečněné v rámci projektu. v letech 2007-2009

Příloha č. 13 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004. Prezentace uskutečněné v rámci projektu. v letech 2007-2009 Příloha č. 13 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004 Prezentace uskutečněné v rámci projektu v letech 2007-2009 č. Obsah 1 Kunt, Miroslav: Elektronické archivní pomůcky a digitalizace v archivech České

Více

Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě. Výzkumná zpráva projektu výzkumu a vývoje

Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě. Výzkumná zpráva projektu výzkumu a vývoje Národní archiv Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě Výzkumná zpráva projektu výzkumu a vývoje VE20072009004 Redakce: Ing. Miroslav Kunt Příjemce

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Mgr. Ilja Šedo Systémy muzejních digitálních informací na WWW Rigorózní práce Konzultant rigorózní práce PhDr. Eva

Více

S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I P R O P R O J E K T N A R O Z V O J S L U Ž E B E G O V E R N M E N T U V K R A J Í C H. Příloha žádosti č.

S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I P R O P R O J E K T N A R O Z V O J S L U Ž E B E G O V E R N M E N T U V K R A J Í C H. Příloha žádosti č. S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I P R O P R O J E K T N A R O Z V O J S L U Ž E B E G O V E R N M E N T U V K R A J Í C H Část výzvy III. Digitalizace a ukládání dat Příloha žádosti č.1 Zpracovatel:

Více

Národní úložiště šedé literatury jako součást Digitální polytematické knihovny vědy, výzkumu a vývoje

Národní úložiště šedé literatury jako součást Digitální polytematické knihovny vědy, výzkumu a vývoje 030 Národní úložiště šedé literatury jako součást Digitální polytematické knihovny vědy, výzkumu a vývoje Petra Pejšová / Národní technická knihovna / e-mail: p.pejsova@stk.cz, nusl@stk.cz Historie a zkušenosti

Více

Metodika pro tvorbu oborové bibliografické databáze na příkladu

Metodika pro tvorbu oborové bibliografické databáze na příkladu Metodika pro tvorbu oborové bibliografické databáze na příkladu Geografické bibliografie ČR on-line Eva Novotná Realizační výstup programu DC - Zpřístupnění a ochrana kulturních, uměleckých a vědeckých

Více

1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019

1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019 1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019 1.2.6. Koordinace a podpora změn organizačních dokumentů a interních směrnic NTK na základě provedených analýz

Více

Open source pro digitální knihovnu

Open source pro digitální knihovnu Open source pro digitální knihovnu Martin Lhoták lhotak@lib.cas.cz Abstrakt: Článek se zaměřuje na využití open source systémů pro digitální knihovnu. Informuje o stavu ve světě nejznámějších a nejvyužívanějších

Více

Mapování potřeb - knihovny

Mapování potřeb - knihovny Mapování potřeb - knihovny PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ, DOVEDNOSTÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Pro realizaci kvalitních služeb v oblasti knihovnictví je nezbytné vytvářet podmínky pro rozvoj a zvyšování profesionality

Více

Žádost o poskytnutí dotace odboru umění a knihoven MK na program VISK pro rok 2011

Žádost o poskytnutí dotace odboru umění a knihoven MK na program VISK pro rok 2011 Zajištění provozu Jednotné informační brány v celonárodním měřítku, budování oborových informačních bran, zpřístupnění informačních zdrojů Národní knihovny České republiky a českých webových zdrojů Žádost

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3 Moravská zemská knihovna v Brně Název: Moravská zemská knihovna. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 201 3. Sestavili: Martina Bartáková,

Více

Zkušenosti z implementace AKS KP-WIN v Národní pedagogické knihovně Komenského (NPKK)

Zkušenosti z implementace AKS KP-WIN v Národní pedagogické knihovně Komenského (NPKK) Zkušenosti z implementace AKS KP-WIN v Národní pedagogické knihovně Komenského (NPKK) Zuzana Švastová * svastova@npkk.cz 1 Abstrakt: Poznatky a zkušenosti NPKK z přechodu na AKS KP-WIN. NPKK do konce roku

Více