Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád Č.j. ZŠ/HS/ Vypracovala: Mgr. Ilona Chalupová Schválila: Mgr. Ilona Chalupová Pedagogická rada projednala dne: Účinnost ode dne: Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád V Horní Suché, dne: ředitel školy

2 V souladu s dikcí vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a v návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) s přihlédnutím k místním podmínkám školy vydávám tento 1. Všeobecná část 1.1. Vymezení účelu Organizační řád Základní a mateřská škola v Horní Suché,p.o. byla zřízena jako samostatný právní subjekt s vymezením hlavního účelu ve zřizovací listině : Škola poskytuje základní vzdělání a její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 1.2. Předmět činnosti školy Učit a vychovávat žáky podle učebních plánů a osnov schválených MŠMT ČR Při organizaci vyučovacího procesu se vychází z vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Škola má soustavu povinných, povinně volitelných předmětů a nepovinných předmětů, provozuje tělovýchovná zařízení, pronajímá sportovní plochy. K tomuto účelu jsou v provozu odborné pracovny fyziky, chemie, přírodopisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, zeměpisu, univerzální dílna, dvě učebny výpočetní techniky, učebny anglického jazyka a tělocvična. Součásti školy je mateřská škola se jmenovanou vedoucí Škola disponuje oddělením školní družiny. Máme dvě oddělení. Součástí školy jako právního subjektu je školní jídelna s vedoucí jmenovanou ředitelem školy Škola organizuje doplňkovou činnost v souladu se zřizovací listinou - na základě živnostenských listů Pracovníci Všeobecné povinnosti pracovníků, odpovědnost a práva pracovníků: plnit příkazy ředitele školy a jeho zástupce dodržovat pracovní kázeň a plně využívat pracovní dobu dodržovat předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržovat požární předpisy, chránit majetek školy, řádně zacházet s inventářem školy obdržet za vykonávanou práci mzdu podle platných předpisů a ujednání seznámit se s organizačním, pracovním, vnitřním řádem a řádem ostrahy objektů, s vyhláškou MŠMT o ZŠ a ostatními školskými předpisy a striktně je dodržovat.

3 1.4. Ředitel školy jmenuje a odvolává zástupce ředitele, vedoucí školní jídelny a třídní učitele, rozděluje úkoly vedení školy mezi sebe a svého zástupce podle popisů práce usměrňuje koncepci výuky a výchovy na škole, přijímá a propouští zaměstnance školy rozhoduje o zásadních otázkách mzdové politiky a hospodaření s FKSP pečuje a zodpovídá za dodržování smluvní, rozpočtové a evidenční kázně předsedá a řídí jednání pedagogické rady spolupracuje se Školskou radou zřízenou podle ustanovení 167 zákona č.561/2004 Sb. odpovídá za vedení předepsané dokumentace na škole 1.5. Statutární zástupce ředitele statutární zástupce s datem jmenování přebírá v době nepřítomnosti ředitele školy jeho rozhodovací pravomoci v rozsahu, který stanoví ředitel školy podle délky své nepřítomnosti kromě zastupujících pravomocí plní zástupce ředitele samostatné úkoly, které mu stanovuje jeho popis práce v případě nepřítomnosti ředitele a statutárního zástupce jedná jménem vedení výchovná poradkyně školy s omezenou pravomocí 1.6. Orgány školy a poradní orgány Školská rada V souladu s ustanovením 167 zákona č. 561/2004 Sb., zřídilo zastupitelstvo obce Horní Suchá svým rozhodnutím ze dne školskou radu. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Zřizovací listinou byl stanoven počet členů školské rady na 6 osob (2 zástupci obce, 2 zástupci rodičů, 2 zástupci pedagogů). Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.

4 Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady. Školská rada se: vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování schvaluje výroční zprávu o činnosti školy schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření projednává inspekční zprávy České školní inspekce podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy Ředitel školy je povinen: umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Schválení dokumentů, k jejichž znění má školská rada právo se vyjadřovat (popř. je schvaluje), rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není - li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v 168 odstavci 1 písm. b) až d)zákona č.561/2004 Sb. do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel Pedagogická rada V souladu s ustanovením 164, odst. 2) zákona 561/2004 Sb. byla ředitelem školy zřízena pedagogická rada jako poradní orgán ředitele. Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy. Pedagogické radě byly vymezeny následující pravomoci: a) PR se vyjadřuje k rozvojovým programům školy, základním dokumentům pedagogického charakteru (vyjadřuje se, podává návrhy na případné úpravy článků dokumentů) b) PR má právo být seznámena: se změnami v personálním obsazení školy se zásadami chodu školy se změnami pracovního řádu

5 c) PR schvaluje: výsledky výchovně vzdělávací práce opatření k posílení kázně školní řád a klasifikační řád jako jeho součást přeřazení žáka v rámci paralelních tříd plán školy a rozvrh školy na daný školní rok Dokumentace školy podle 28 zákona č. 561/2004 Sb. Na škole je vedena tato dokumentace (podle 28 zákona č. 561/2004 Sb.): rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a doklady uvedené v 147 evidence dětí, žáků nebo studentů (dále jen "školní matrika") doklady o přijímání dětí, žáků a studentů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování vzdělávací programy podle 4 až 6 výroční zprávy o činnosti školy, zprávy o vlastním hodnocení školy třídní knihu, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu školní řád nebo vnitřní řád, rozvrh vyučovacích hodin záznamy z pedagogických rad knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy personální a mzdovou dokumentaci, hospodářskou dokumentaci a účetní evidenci a další dokumentaci stanovenou zvláštními právními předpisy Zastupitelnost administrativních a správních zaměstnanců: vzájemná zastupitelnost hospodářky-administrativní pracovnice a mzdové účetní školy vzájemná zastupitelnost uklízeček podle rozpisu školníka (včetně přerozdělení úklidových ploch) Předávání a přejímání pracovních funkcí: při odchodu pracovníka nebo při jeho dlouhodobé nepřítomnosti, pověří ředitel školy převzetím agendy (kabinetu, odborné pracovny, třídního kolektivu), jiného pracovníka a stanoví písemně, kdy převzetí bude provedeno převzetí majetku, základních prostředků, předmětů postupné spotřeby, peněžních hotovostí se provádí vždy písemně Úsek řízení Ředitel školy v souladu s dikcí 164 zákona č. 561/2004 Sb., Odpovídá za: to, že škola poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v 3 školského zákona odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb vytváření podmínek pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímání následných opatření

6 vytváření podmínek pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady to, aby osoby uvedené v 21 školského zákona byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka zajišťování spolupráce při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle 160 až 163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny zpracování rozborů hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem Rozhoduje o: všech náležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak organizaci a podmínkách provozu školy přeřazení žáka do vyššího ročníku podle 17 odst. 3 a povolení individuálního vzdělávacího plánu podle 18 školského zákona odkladu povinné školní docházky podle 37 školského zákona, převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle 39 odst. 2 přijetí k základnímu vzdělávání podle 46, přestupu žáka podle 49 odst. 1 a převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle 49 odst. 2, povolení pokračování v základním vzdělávání podle 55 odst. 2 opakování ročníku po splnění povinné školní docházky podle 52 odst. 6, 66 odst. 7 a 97 odst. 8 školského zákona Pověřuje podřízené pracovníky (a spoluodpovídá): sledováním platových postupů, osobních jubileí, odchodů do důchodu (administrativní pracovnice) vydáváním školních potřeb pro žáky (třídní učitel) vydáváním učebních osnov, metodik pro učitele (zástupce ředitele) vydáváním kancelářských potřeb, tiskopisů (administrativní pracovnice) evidencí čerpání dovolené, nemocnosti, náhradního volna, studijního volna (administrativní pracovnice, zástupce ředitele) poskytováním údajů pro statistická zjišťování (zástupce ředitele, ekonomka, aj.) vedením knih úrazů (zdravotník školy) zápisů z pedagogických rad a provozních porad (administrativní pracovnice) knihy závad (školnice) doplňováním lékárniček chybějícím zdravotnickým materiálem (zdravotník školy) dodržováním archivace dokumentů školy podle pravidel skartačního řádu (administrativní pracovnice) vyplácením platu na pracovišti (administrativní pracovnice) vedením podkladů pro proměnlivé složky platu (143/1992 Sb., 5-8,10-15)(zástupce ředitele, administrativní pracovnice) kontrolou řádného vedení třídních knih, třídních výkazů, katalogových listů (zástupce ředitele, výchovný poradce) dokumentace pro volitelné předměty, zdravotní TV, nepovinné předměty a doučování (zástupce ředitele) pravidelným vyúčtování drobných vydání (administrativní pracovnice)

7 kontrolou upravenosti všech prostor školy (zástupce ředitele, školnice) objednávkami a nákupem nejrůznějších potřeb pro provoz školy i výchovně vzdělávací práci (zástupce ředitele, administrativní pracovnice) sledováním vyřizování objednávek nutných pro činnost školy (administrativní pracovnice) hlášením změn nebo důležitých informací nadřízeným orgánům (administrativní pracovnice) kontrolou dozorů (zástupce ředitele) sledováním rozpočtu (ekonomka) Statutární zástupce Odpovídá za: metodické a odborné řízení školy šetření stížností vedených rodiči proti pracovníkům svěřeného úseku kontrolu plnění pracovních povinností přímo řízených pracovníků zpracovávání sumářů proměnlivých složek platů podřízených pracovníků, za zpracování sumáře přesčasové práce všech pracovníků školy a včasné předávání podkladů řediteli školy zpracování statistických výkazů pro MŠMT ČR a KÚ zpracování statistických výkazů pro OSS - práce a nemoc kontrolu základní žákovské dokumentace všech tříd vedení přesné evidence integrovaných žáků a předepsané dokumentace třídními učiteli sestavení rozvrhu hodin školy (ve spolupráci s ředitelem školy) při dodržení hygienických zásad a principů stavby stanovených všemi členy pedagogického vedení školy za sestavení rozvrhu dozorů organizaci výjezdů tříd I. stupně do škol v přírodě, za kontrolu připravenosti LVVZ za evidenci a registraci pracovních a školních úrazů (včetně správnosti vyplňování příslušné dokumentace) pravidelné kontroly BOZP na škole, spolupráci s firmou zajišťující BOZP přípravu a ve spolupráci s ředitelem školy za realizaci veřejných prověrek BOZP na zabezpečení zástupů za chybějící pracovníky hospitační činnost u učitelů řídící se plánem hospitací úplnost předávaných podkladů pracovníků všech úseků školy při návrzích o platových postupech sestavení podkladů plánu dovolených všech pracovníků školy koordinaci objednávek učebnic a učebních pomůcek organizaci akcí k ukončení školní docházky žáků (ve spolupráci s TU vycházejících žáků) evidenci výročí, které zakládají nárok na odměny či dary (dle dikce zákona, podle pravidel čerpání FKSP) kontrolu činnosti odborných metodických orgánů za zpracování podkladů pro stanovení variabilních složek mzdy pracovníků kontrolu základní žákovské dokumentace provázanost skladby rozvrhu I. a II. stupně při dodržení hygienických zásad a principů stavby stanovených všemi členy pedagogického vedení školy kontrolu a řízení činnosti ŠD a návazných zájmových útvarů

8 Zastupuje ředitele školy: v případě jeho krátkodobé nepřítomnosti v oblast řízení a kontaktu s nadřízenými orgány a veřejností v případě dlouhodobé nepřítomnosti (více jak 10 dnů) též v oblasti ekonomické při jednáních výchovné komise školy (pokud projednávaný případ nevyžaduje jeho přítomnost) při jednáních v oblasti protidrogové prevence Výchovný poradce Výchovný poradce odpovídá za: profesionální orientaci vycházejících žáků evidenci problémových žáků a vedení výchovné komise školy za spolupráci a koordinaci preventivního programu školy proti zneužívání návykových látek a sociálně patologických jevů, společně s metodikem prevence za spolupráci s OPPP, Úřadem práce a dalšími institucemi, které se podílejí na odstraňování sociálně patologických jevů mezi školní mládeží spolupráci se SŠ a učilišti regionu (dále viz pracovní náplň) za evidenci žáků s IVP 1.7. Správní úsek Školník Odpovídá za: řízení kolektivu správních zaměstnanců vedení agendy nepřítomných pracovníků, přesnost a úplnost pracovních výkazů svých podřízených, sklady: čistících prostředků, údržby, všeobecného materiálu za dílnu údržby koordinaci a zabezpečení údržby, úklidu a uzamčení školy jednání s dodavateli stavebních a servisních prací (v případě pověření ředitelem školy) odečítání všech druhů energií a vody, zapsání stavu každý měsíc obecnou správu budov školního areálu. Je pověřen funkcí: uzamčení budovy Spoluodpovídá za: kontrolu práce jednotlivých firem převzetí prací od jednotlivých dodavatelů doprovod revizních techniků Uklízečky Odpovídají za: úklid přidělených úklidových prostor za plnění svěřených úkolů v rámci režimu ostrahy a zajištění bezpečnosti školy udržování stálé květinové výzdoby školy

9 1.8. Ekonomický úsek Hospodářka administrativní pracovnice školy Odpovídá za : inventarizaci školy (včetně operativní evidence na počítači) A správu svěřeného inventáře A evidenci strojů a zařízení A knihu došlých a odeslaných faktur E čerpání rozpočtu školy E správu bankovních účtů E ekonomické rozvahy a vedení fondů E zpracovávání podkladů pro EO MÚ, EO KÚ a Finanční úřad E + A zpracovávání daňových podkladů pro daňové přiznání E evidenci pojistných smluv, likvidaci pojistných událostí, korekce smluv, vedení leasingových smluv A vedení pokladny školy, pokladny DČ a kompletní agendy DČ A výplaty mezd pracovníků A správu ekonomického archivu školy E správu archivu školy, dodržování skartačního řádu a skartaci dokumentů A přejímání, třídění a ukládání písemností A telefonní službu A vedení jednacího protokolu školy A vedení skladu kancelářských potřeb A obsluhu kopírovací techniky, vedení provozního deníku kopírovací techniky, zajišťování kontaktu se servisní organizací A centrální evidenci nepřítomných A vedení personální databáze všech pracovníku školy A zajišťování personální agendy A vyřizování korespondence podle pokynů členů vedení školy A metodické vedení úseku školní jídelny v oblasti vedení účetnictví E Hospodářka -mzdová účetní (externí) Odpovídá za: zpracování mezd, dodržování mzdových a daňových předpisů platby sociálního a zdravotního pojištění, platby daní všechny druhy srážek ze mzdy kontakty se zdravotními pojišťovnami výstupní informace pro FÚ a další kontrolní úřadu vstupující do oblasti mezd garanci výstupů směrem k RŠ KÚ a MŠMT ČR platové postupy vedení zápočtových listů, evidenci pracovních příjmů a srážek vedení personálních databází 1.9. Úsek školní jídelny Vedoucí školní jídelny Odpovídá za: vedení skladů potravin, objednávky potravin sestavování jídelníčků

10 přípravy smluv na odběr obědů evidenci zásob a jednání s dodavateli za řízení kolektivu pracovnic školní jídelny, za vedení evidence nepřítomnosti podklady pro mzdy pracovnic návrhy na přiznání variabilních složek platu zpracování podkladů na opravy, údržbu a dovybavení svěřených prostor za vedení fakturace a pokladny ŠJ dodržování hygienických, protipožárních a bezpečnostních norem za statistické výstupy svěřeného úseku Vedoucí kuchařka Odpovídá za: řízení kuchyně organizaci výdeje jídla přebírání potravin, skladbu jídelníčku (ve spolupráci s vedoucí ŠJ) řízení personálu kuchyně Kuchařky, zaučené kuchařky a pomocný personál dle stanovených pracovních náplní. 2. Činnosti všeobecného řízení a správy 2.1. Provoz školy učitelé, třídní učitelé, vychovatelky školní družiny plní úkoly podle pracovního řádu, podle pracovních náplní, podle týdenních plánů, rozpisů dozorů a suplování, podle pokynů ředitele a jeho zástupce zástupce ředitele, výchovná poradkyně, hospodářka, školník, vedoucí mateřské školy a vedoucí školní jídelny podle předepsaných popisů práce úkoly školníka a uklízeček jsou stanoveny písemně 2.2. Činnosti administrativního a správního charakteru Archivování písemností za archiv písemností, třídních knih a třídních výkazů odpovídá hospodářka školy přejímá, třídí a ukládá, popř. zapůjčuje archivní materiál se souhlasem ředitele školy provádí vyřazení písemností a dohlíží na skartaci podle skartačního řádu Telefonní služba je prováděna hospodářkou školy ta přejímá vzkazy pro učitele, umožňuje spojení do kabinetů, odesílá telegramy podle pokynů vedení školy, eviduje a zúčtovává místní a meziměstské hovory pracovníků školy, vybírá od nich poplatky za hovory Všeobecná údržba je koordinována školníkem (konzultována s ŘŠ), prováděna údržbářem, odbornými firmami a pracovníky na dohody o vedlejší pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Prováděna je v rámci stanoveného rozpočtu a podle stavené specifikace

11 podklady pro všechny opravy a údržbářské činnosti zpracovává pro daný finanční rok školník nejpozději do konce října. Běžné opravy se provádějí v co nejkratší lhůtě od provedení záznamu v knize závad. Nelze-li opravu provést v termínu, sdělí příčiny a termín reálného odstranění školník neprodleně řediteli školy. Stejný postup platí i při naléhavých opravách většího rozsahu. Ředitel ukládá a kontroluje provedení údržbářských prací provedených školníkem a údržbářem. Opravy prováděné ostatními osobami a organizacemi kontroluje a za kvalitu odpovídá školník. Kontrolní pravomoci ředitele přecházejí v době jeho nepřítomnosti na statutárního zástupce Evidence majetku evidence přístrojů a správa inventáře je v pracovní náplni hospodářky školy eviduje počet, stav, rozmístění a použití strojů a zařízení, přiděluje inventární čísla, vede evidenci hasících přístrojů (v součinnosti se školníkem) dává návrhy na nákup nových přístrojů, učebních pomůcek a didaktické techniky podle podkladů učitelů a správců sbírek ke schválení řediteli školy přijímá inventář určený k opravám, zapůjčení, vrácení, vyřazení, eviduje skladový inventář, objednávky a evidenci učebnic zajišťuje zástupce ředitele Pokladní služba veškeré finanční operace s hotovostí hlavního účtu i všech podúčtů jsou prováděny administrativní pracovnicí a kontrolovány ekonomkou odebírá a přejímá peníze z banky, připravuje výčetky a provádí výplaty peněz, pečuje o uložení peněz a cenin v trezoru školy, vystavuje (po schválení ředitelem) pověřeným osobám šeky k výběru hotovosti dodržuje stanovený pokladní limit. Pokladní služba je prováděna v souladu s vnitřní směrnicí ředitele školy o zabezpečení majetku Účetní evidence Kapitola mezd je řízena a zpracovávána mzdovou účetní. Tato pracovnice eviduje mzdy a platy, eviduje pracovní příjmy, srážky, výplaty dávek nemocenského pojištění, provádí srážky z hrubé mzdy, sestavuje výplatní listiny, podklady pro výběr hotovosti ze mzdy. Sestavuje účetní výkazy o mzdách a platech, provádí jejich rozbor, zpracovává podklady pro přiznání důchodů, lázeňské péče, rodinných přídavků, valorizací apod. Kontroluje oprávněnost a průkaznost předložených mzdových dokladů. Podklady pro mzdy a platy, které ve formách výkazů a soupisek předává škola, kontrolují a finálně zpracovávají ředitel školy a hospodářka. Hospodářka ve spolupráci s ředitelem školy připravuje sepsání podkladů pro práce konané mimo základní pracovní poměr, kontroluje výkazy, které vycházejí z dohod apod. Hospodářka školy eviduje a kontroluje finanční operace a prostředky, kontroluje stav financí na jednotlivých bankovních účtech, eviduje stav a pohyb fondů, navrhuje a projednává účtový rozvrh školy, sestavuje rozpočtovou rozvahu podle pokynů ředitele školy, projednává rozpory s finančním odborem městského a školského úřadu, řeší rozpory s dodavateli. Zpracovává a kontroluje statistická hlášení.

12 Vedení předepsané pedagogické dokumentace Předepsaná dokumentace je vyplňována a zpracovávána podle centrálních pokynů vedení školy. Podle těchto pokynů vedou pedagogičtí pracovníci třídní knihy a třídní výkazy, vyplňují katalogové listy. Průběžnou kontrolu této dokumentace provádí zástupce ředitele a výchovný poradce. Základní dokumentace školy je uložena v ředitelně, ve sborovně školy jsou trvale uloženy třídní knihy, třídní výkazy jsou u zástupce ředitele a katalogové listy mají uzamčené třídní učitelé Školy v přírodě a lyžařské kursy Školy v přírodě organizačně zabezpečuje zástupce ředitele, který stanovuje v rámci svých pravomocí vedoucí jednotlivých výjezdů. Ti jsou plně odpovědni za organizační a pedagogické zabezpečení. Vedoucí jednotlivých výjezdů předávají bezprostředně po návratu podklady pro finanční vypořádání škol v přírodě hospodářce školy a mzdové účetní. Lyžařské kursy zabezpečuje pověřený učitel tělesné výchovy (mající ve správě fondy lyžařské výstroje školy) v úzké součinnosti s třídními učiteli (spolu zabezpečení těchto výjezdů je povinností TU vyplývající z jeho pověření třídnictvím). Přiznané osobní příplatky na dané období zahrnují také ocenění práce za výše uvedené činnosti - účasti ve škole v přírodě a na lyžařském výcvikovém zájezdu. 3. Platnost Organizační řád vstupuje v platnost dnem projednání v pedagogické radě dne:, projednáním školskou radou dne. a projednání zřizovatelem dne: Přílohy: Organizační schéma školy... Mgr. Ilona Chalupová, ředitelka školy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I.

Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I. Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I.Všeobecná část... 4 Úvodní ustanovení... 4 II. Organizační členění...

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od: 1. 1. 2015.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od: 1. 1. 2015. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo dokumentu: SPŠEIT 12_ 2015 _1.01 Platnost od: 1. 1. 2015 Nahrazuje: SŠITSP 12_ 2012_1.01 Počet listů: 24

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

Všeobecná ustanovení

Všeobecná ustanovení Škola Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Organizační řád mateřské školy Č.j.: 1/2012 Účinnost od: 1. 3. 2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: 27. 8. 2014 č.j. MŠ / /2014 I. Všeobecná ustanovení Organizační

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace V Příbrami dne 1. 9. 2014 1 ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Obsah

Více

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: od 1.9.2010 Nahrazuje: organizační řád z 1.9.2009 Číslo jednací: /2010 OBSAH 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Statut školy... 3 3 Působnost

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Střední škola strojní, stavební a dopravní L i b e r e c II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D prosinec 2010 1 O B S A H : I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní

Více

O r g a n i z a č n í ř á d směrnice č. 21/2007

O r g a n i z a č n í ř á d směrnice č. 21/2007 Směrnice č. 1-4-1 název: Organizační řád datum zpracování Leden 2002 zpracovatel Ing. Ţídek schválil: Ing. Hanzlík aktualizace Honová S. datum: Září 2014 důvod: Změna zást. ředitele revize - datum: provedl:.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací: ZŠ/03/3/11 Vypracoval: Mgr. Martin

Více

Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892

Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 telefon 380 422 700, IČ: 70 96 45 81, č.ú.: 177797318/0300 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Organizační řád je vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

Část 1. Úvodní ustanovení

Část 1. Úvodní ustanovení Část 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Mostě (dále jen školy)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Tento dokument je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se zákonem č. 561/2004 Sb., o

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIL-234/12-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIL-234/12-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIL-234/12-L o státní a veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Zpracoval : Ing.Josef Kalousek

Zpracoval : Ing.Josef Kalousek Střední odborné učiliště opravárenské Předměstí 427 Králíky Platný od 1.září 2010 Zpracoval : Ing.Josef Kalousek Tímto dokumentem se ruší dokument Organizační řád ze dne 1.1.2005 V souladu s ustanovením

Více

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele PaedDr. Zdeňka Hanková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf UK

Více

Organizační řád. Mateřská škola Sušice, Smetanova 1095, okres Klatovy

Organizační řád. Mateřská škola Sušice, Smetanova 1095, okres Klatovy Organizační řád Mateřská škola Sušice, Smetanova 1095, okres Klatovy Organizační řád je vypracován na základě Školského zákona č. 561/2004 Sb. a Vyhlášky č.43 ze dne 9.2.2006, kterou se mění Vyhláška č.14/2005

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní umělecká škola Žatec, okres Louny. Studentská 1030, 438 01 Žatec, tel. 415 740 368 e-mail: zus@zuszatec.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní umělecká škola Žatec, okres Louny. Studentská 1030, 438 01 Žatec, tel. 415 740 368 e-mail: zus@zuszatec. Základní umělecká škola Žatec, okres Louny Studentská 1030, 438 01 Žatec, tel. 415 740 368 e-mail: zus@zuszatec.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Žatec, okres Louny, vydává na základě zákona

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více

Příloha č. 8 PRACOVNÍ ŘÁD 1. Vnitřní směrnice č. 8 Odborného učiliště, Křenovice 8. Pracovní řád

Příloha č. 8 PRACOVNÍ ŘÁD 1. Vnitřní směrnice č. 8 Odborného učiliště, Křenovice 8. Pracovní řád Příloha č. 8 PRACOVNÍ ŘÁD 1 Vnitřní směrnice č. 8 Odborného učiliště, Křenovice 8 Pracovní řád Č.j.: OUKR/1090/2014 Spis. sk.: 1.4. A10 V Křenovicích dne 26. srpna 2014 Působnost Všichni zaměstnanci školy

Více