Městský dům dětí a mládeže Úvaly, V.Nováka 372

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský dům dětí a mládeže Úvaly, V.Nováka 372"

Transkript

1 Městský dům dětí a mládeže Úvaly, V.Nováka 372 Organizační řád č.j.:1/2007 Účinnost od: V souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a v návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) s přihlédnutím k místním podmínkám školy vydávám tento Organizační řád I. VŠEOBECNÁ ČÁST 1 Vymezení účelu Městský dům dětí a mládeže v Úvalech, V.Nováka 372, Úvaly byl zřízen jako samostatný právní subjekt k datu s vymezením hlavního účelu ve zřizovací listině : -MDDM poskytuje mimoškolní vzdělávání a jeho činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 2 Předmět činnosti MDDM 2.1 Městský dům dětí a mládeže je střediskem pro volný čas dětí a mládeže, zabezpečuje ve městě organizaci pravidelné i příležitostné zájmové činnosti ve volném čase, o prázdninách a svátcích v průběhu celého roku. Výchovně-vzdělávací i rekreační činnost, soutěže, kurzy a spontánní aktivity jsou organizovány pro děti, mládež, rodiče a další zájemce. 2.2 Při organizaci výchovného procesu se vychází z vyhlášky MŠMT ČR č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání., které lze uskutečňovat zejména těmito formami: a/ příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činností nespojenou s pobytem mimo místo činnosti MDDM / 144 odst.1 písm.g zákona č.561/2004 Sb. b/pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností c/ táborovou činností a další činností spojenou s pobytem mimo místo, kde MDDM vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání d/osvětovou činností včetně shromažďování a poskytování informací pro děti a studenty, popřípadě i další osoby a vedení k prevenci sociálně patologických jevů. e/individuální prací, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků, studentů f/využitím otevřené nabídky spontánních činností. 2.3 MDDM jako právní subjekt disponuje budovou č.372 v ulici V. Nováka v Úvalech na stavební parcele pč.2041 o výměře 227 m2a pozemkem pč.2042 o výměře 405 m2 2.4 MDDM neorganizuje doplňkovou činnost, veškeré jeho aktivity vychází z činnosti hlavní. 3.pracovníci Všeobecné povinnosti pracovníků, odpovědnost a práva pracovníků : - plnit příkazy ředitele MDDM a jeho ho zástupce, - dodržovat pracovní kázeň a plně využívat pracovní dobu, - dodržovat předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržovat požární předpisy, - chránit majetek MDDM, řádně zacházet s inventářem školy, - obdržet za vykonávanou práci mzdu podle platných předpisů a ujednání, - seznámit se s organizačním, pracovním, vnitřním řádem a řádem ostrahy objektů,s vyhláškou MŠMT o zájmovém vzdělávání a ostatními školskými předpisy a striktně je dodržovat.

2 4 Ředitel MDDM - jmenuje a odvolává zástupce ředitele,vedoucí oddělení MDDM,rozděluje úkoly vedení školy mezi sebe a svého zástupce podle popisů práce ( viz čl. 109 ), - usměrňuje koncepci výuky a výchovy na škole, přijímá a propouští zaměstnance MDDM. - rozhoduje o zásadních otázkách mzdové politiky a hospodaření s FKSP, - pečuje a zodpovídá za dodržování smluvní, rozpočtové a evidenční kázně, - předsedá a řídí jednání pedagogické rady, - odpovídá za vedení předepsané dokumentace na škole. 5 Statutární zástupce ředitele 5.1 Statutární zástupce s datem jmenování přebírá v době nepřítomnosti ředitele školy jeho rozhodovací pravomoci v rozsahu, který stanoví ředitel školy podle délky své nepřítomnosti. 5.2 Kromě zastupujících pravomocí plní zástupce ředitele samostatné úkoly, které mu stanovuje jeho popis práce. 5.3 V případě nepřítomnosti ředitele a statutárního zástupce jedná jménem vedení pověřená vedoucí oddělení. 6 Orgány školy a poradní orgány 6.1 Pedagogická rada V souladu s ustanovením 164, odst.2) zákona 561/2004 Sb.,byla ředitelem MDDM zřízena pedagogická rada jako poradní orgán ředitele.ředitel zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci MDDM. Pedagogické radě byly vymezeny následující pravomoci : 1. PR se vyjadřuje k rozvojovým programům MDDM,základním dokumentům pedagogického charakteru (vyjadřuje se : podává návrhy na případné úpravy článků dokumentů,...), 2. PR má právo být seznámena se : změnami v personálním obsazení MDDM,se zásadami chodu MDDM,se změnami pracovního řádu, schvaluje : - výsledky výchovně vzdělávací práce, - opatření k posílení kázně, - školní řád, - plán MDDM a rozvrh na daný školní rok. 7 Dokumentace školy podle 28 zákona č. 561/2004 Sb. V MDDM je vedena tato dokumentace (podle 28 zákona č. 561/2004 Sb.,) : - evidenci dětí, žáků nebo studentů (dále jen "školní matrika"), - doklady o přijímání dětí, žáků a studentů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování, - vzdělávací programy podle 4 až 6, - výroční zprávy o činnosti, zprávy o vlastním hodnocení školy, - deníky zájmových útvarů, které obsahují průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu, - vnitřní řád, rozpis kroužků a akcí - záznamy z pedagogických rad, - knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky, - protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy, - personální a mzdovou dokumentaci, hospodářskou dokumentaci a účetní evidenci a další dokumentaci stanovenou zvláštními právními předpisy. 8 Zastupitelnost administrativních a správních zaměstnanců - vzájemná zastupitelnost hospodářky a účetní školy, - vzájemná zastupitelnost uklízečky a vedoucích oddělení podle rozpisu (včetně přerozdělení úklidových ploch). 9 Předávání a přejímání pracovních funkcí - při odchodu pracovníka nebo při jeho dlouhodobé nepřítomnosti pověří ředitel MDDM převzetím agendy (odborné pracovny) jiného pracovníka a stanoví,kdy převzetí bude provedeno písemně, - převzetí majetku, základních prostředků, předmětů postupné spotřeby, peněžních hotovostí se provádí vždy písemně.

3 10 Povinnosti vyplývající z organizačního schématu ÚSEK ŘÍZENÍ 10.1 Ředitel MDDM v souladu s dikcí 164 zákona č. 561/2004 Sb., - odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a služeb MDDM - vytváření podmínek pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímání následných opatření, vytváření podmínek pro další vzdělávání pedagogických pracovníků - zajišťování spolupráce při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem, - zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými ve školském zařízení, - použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle 160 až 163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny, - zpracování rozborů hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem. Rozhoduje o : - všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak, - organizaci a podmínkách provozu MDDM Pověřuje podřízené pracovníky (a spoluodpovídá): - sledováním platových postupů, osobních jubileí, odchodů do důchodu, - vydáváním pomůcek externím pracovníkům - vydáváním kancelářských potřeb, tiskopisů, - evidencí čerpání dovolené, nemocnosti, náhradního volna, studijního volna, - poskytováním údajů pro statistická zjišťování, - vedením knih úrazů, - zápisů z pedagogických rad a provozních porad, - požární knihy, - knihy závad, - doplňováním lékárniček chybějícím zdravot.materiálem, - dodržováním archivace dokumentů školy podle pravidel skartačního řádu, - vyplácením platu na pracovišti; nemůže-li se zaměstnanec dostavit k výplatě, zasláním na náklady organizace v den stanovený pro jeho výplatu, nejpozději v nejbližší následující pracovní den, - vedením podkladů pro proměnlivé složky platu (143/1992 Sb., 5-8,10-15 ), - kontrolou řádného vedení deníků zájmových útvarů a příslušné dokumentace, - pravidelným vyúčtováním drobných vydání, - kontrolou upravenosti všech prostor MDDM, - objednávkami a nákupem nejrůznějších potřeb pro provoz MDDM i výchovně vzdělávací práci, - sledováním vyřizování objednávek nutných pro činnost MDDM - hlášením změn nebo důležitých informací nadřízeným orgánům, - kontrolou dozorů, - sledováním rozpočtu., 10.2 Statutární zástupce - kontrolu plnění pracovních povinností přímo řízených pracovníků, - za zpracování sumáře přesčasové práce všech pracovníků MDDM a včasné předávání podkladů řediteli - zpracování statistických výkazů pro MŠMT ČR a KÚ, -kontrolu základní dokumentace - sestavení rozvrhu hodin školy (ve spolupráci s ředitelem MDDM) při dodržení hygienických zásad a principů stavby stanovených všemi členy pedagogického vedení MDDM - za sestavení rozvrhu dozorů, - za evidenci a registraci pracovních a dětských úrazů (včetně správnosti vyplňování příslušné dokumentace), - pravidelné kontroly BOZP na škole ve spolupráci s pověřeným pracovníkem zřizovatele - za přípravu a ve spolupráci s ředitelem školy a pověřeným pracovníkem zřizovatele za realizaci veřejných prověrek BOZP v MDDM - kontrolu a doplňování předepsané požární dokumentace,

4 - zabezpečení zástupů za chybějící pracovníky, - hospitační činnost u externích lektorů samostatně i ve spolupráci s ředitelem MDDM - úplnost předávaných podkladů pracovníků všech úseků školy při návrzích o platových postupech, - sestavení podkladů plánu dovolených všech pracovníků MDDM - organizaci akcí tanečního oddělení - evidenci výročí, které zakládají nárok na odměny či dary (dle dikce zákona, podle pravidel čerpání FKSP),. Zastupuje ředitele školy : - v případě jeho krátkodobé nepřítomnosti v oblast řízení a kontaktu s nadřízenými orgány a veřejností, - v případě dlouhodobé nepřítomnosti (více jak 10 dnů) též v oblasti ekonomické, - při jednáních výchovné komise školy (pokud projednávaný případ nevyžaduje jeho přítomnost), - při jednáních v oblasti protidrogové prevence, - šetření stížností vedených rodiči proti pracovníkům školy, - hospitační činnosti u externích lektorů (samostatně i ve spolupráci s ředitelem školy) Vedoucí oddělení -řídí práci oddělení a odpovídá za jeho činnost -vypracovává návrhy celoročního a pololetních kalendářních plánů oddělení, -zodpovídá za výběr a přípravu externích a dobrovolných pracovníků -získává další dobrovolné spolupracovníky -přímo pracuje s dětmi či mládeží ( vede ZÚ a jinou formu pravidel zájmové činnosti) - zevšeobecňuje získané zkušenosti pro další potřebu domu, zajišťuje materiální předpoklady pro úspěšnou činnost oddělení,účastní se prací na vylepšování pracovního prostředí domu - zajišťuje požadavky svých zájmových útvarů a po odborné stránce akce pořádané jejím oddělením - hospituje a provádí konzultace s externími pracovníky podle plánu, o hospitacích vede záznamy - kontroluje deníky zájmových útvarů, předkládá měsíční výkaz odměn externistů - zodpovídá za nábor, případně výběr do zájmových útvarů, dbá to, aby všechny útvary jejího oddělení zahájily činnost nejpozději k vede předepsanou dokumentaci oddělení, hospitační záznamy, organizační zabezpečení akcí,zápůjční sešit,sešit evidence knih v oddělení,soupis inventáře svého oddělení - konzultuje přípravy na veškeré akce svého oddělení s ředitelem.příprava akcí, do kterých je zapojeno více oddělení se předkládá na organizační poradě nejméně dva týdny předem. - propozice akcí jsou předkládány řediteli nejméně 10 dní předem, pokud se vedoucí nedohodne s ředitelem jinak. - zhodnocení a vyúčtování akce pořádané příslušným oddělením provede nejpozději do 7 dnů. - při styku s organizacemi a institucemi jedná v rámci své pravomoci, kterou mu určí ředitel.jedná taktně, důstojně a na úrovni. - Spolupracuje v rámci svých možností s pracovníky všech organizací a institucí pracujícími s dětmi a mládeží Správní úsek 10. 4, Uklízečka - úklid přidělených úklidových prostor, - za plnění svěřených úkolů v rámci režimu ostrahy a zajištění bezpečnosti MDDM - udržování stálé květinové výzdoby MDDM Ekonomický úsek Hospodářka -mzdová účetní (externí ) - zpracování mezd, dodržování mzdových a daňových předpisů, - platby sociálního a zdravotního pojištění, platby daní, - všechny druhy srážek ze mzdy, - kontakty se zdravotními pojišťovnami, - výstupní informace pro FÚ a další kontrolní úřadu vstupující do oblasti mezd, garanci výstupů směrem k RŠ KÚ a MŠMT ČR

5 - platové postupy, - vedení zápočtových listů, evidenci pracovních příjmů a srážek, - vedení personálních databází. - čerpání rozpočtu MDDM, - vedení pokladny MDDM, - výplaty mezd pracovníků, - vedení personální databáze všech pracovníků MDDM - zajišťování personální agendy,vyřizování korespondence podle pokynů členů vedení - zpracování přehledů ČSSZ - zpracování statistik mezd 10.7.Účetní / externí/ - inventarizaci školy (včetně operativní evidence na počítači), - knihu došlých a odeslaných faktur, - ekonomické rozvahy a vedení fondů, - zpracovávání podkladů pro EO MÚ, EO KÚ a Finanční úřad, - zpracovávání daňových podkladů pro daňové přiznání,daňová přiznání, - evidenci pojistných smluv, likvidaci pojistných událostí, korekce smluv,vedení leasingových smluv, - správu ekonomického archivu školy, - správu archivu školy, dodržování skartačního řádu a skartaci dokumentů, - přejímání, třídění a ukládání písemností, II. Činnosti všeobecného řízení a správy 1 Provoz MDDM - Vedoucí oddělení, a externisté plní úkoly podle pracovního řádu, podle pracovních náplní, podle měsíčních plánů, rozpisů dozorů a suplování, podle pokynů ředitele a jeho zástupce, - zástupce ředitele, hospodářka,účetní a mzdová účetní podle předepsaných popisů práce (viz přílohy), - úkoly uklízečky jsou stanoveny písemně. 2Činnosti administrativního a správního charakteru 2.1 Archivování písemností - Za archiv písemností, deníků ZÚ odpovídá zástupce ředitele. Přejímá, třídí a ukládá,popř. zapůjčuje archivní materiál se souhlasem ředitele školy. Provádí vyřazení písemností a dohlíží na skartaci podle skartačního řádu. 2.2 Telefonní služba - Je prováděna podle časového rozvrhu vedoucími odd., ředitelem či hospodářkou.. - Ta přejímá vzkazy pro vyučující, umožňuje spojení, odesílá telegramy podle pokynů vedení školy. 2.3 Knihovnická činnost - Je prováděna pověřenou pedagogickou pracovnicí, která odpovídá za provoz školní knihovny.. - Knihovnice objednává a nakupuje dětskou i odbornou literaturu v rámci stanoveného rozpočtu. Vede předepsanou dokumentaci pro provoz knihovny, odpovídá za základní statistické výstupy. Zajišťuje výpůjční a poradenskou knihovnickou službu. 2.4 Všeobecná údržba - Je koordinována školnicí a konzultována s ředitelem MDDM a pověřeným pracovníkem zřizovatele,prováděna odbornými firmami a pracovníky na dohody o vedlejší pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Prováděna je v rámci stanoveného rozpočtu a podle stanovené specifikace.podklady pro všechny opravy a údržbářské činnosti zpracovává pro daný finanční rok školnice spolu s vedoucími oddělení a ředitelem nejpozději do konce října a předkládají je zřizovateli. - Běžné opravy se provádějí v co nejkratší lhůtě od provedení záznamu v knize závad. Nelze-li opravu provést v termínu, sdělí příčiny a termín reálného odstranění školnice neprodleně řediteli školy. Stejný postup platí i při naléhavých opravách většího rozsahu. Ředitel MDDM sjednává s firmami a pracovníky provedení větších

6 údržbových prací při dodržení zásad hospodárnosti. Ředitel ukládá a kontroluje provedení údržbářských prací. Kontrolní pravomoci ředitele přecházejí v době jeho nepřítomnosti na zástupce ředitele. 2.5 Evidence majetku - Evidence strojů a zařízení a správa inventáře je v pracovní náplni školnice. Eviduje počet, stav,rozmístění a použití strojů a zařízení, přiděluje inventární čísla, vede evidenci hasících přístrojů. Dává návrhy na nákup nových přístrojů, učebních pomůcek a didaktické techniky podle podkladů pedagogických pracovníků ke schválení řediteli školy. Přijímá inventář určený k opravám, zapůjčení, vrácení, vyřazení,eviduje skladový inventář.. -Učební potřeby vydává externím pracovníkům vedoucí oddělení podle pokynů ředitele popř. jeho zástupce -. Tato mimořádná práce je oceňována osobním ohodnocením podle rozsahu a kvality odváděné práce podle pravidel stanovených vnitřním platovým předpisem školy. Horní hranice osobního příplatku je omezena ustanovením vnitřního platového předpisu školy. 2.6 Pokladní služba Finanční operace s hotovostí hlavního účtu i všech podúčtů jsou prováděny ředitelem., v případě jeho nepřítomnosti zástupcem ředitele.odebírá a přejímá peníze z banky, - Hospodářka připravuje výčetky a provádí výplaty peněz, pečuje o uložení peněz v trezoru MDDM vystavuje (po schválení ředitelem) pověřeným osobám šeky k výběru hotovosti. - Dodržuje stanovený pokladní limit..pokladní služba je prováděna v souladu s vnitřní Směrnicí ředitele školy o zabezpečení majetku 2.7 Účetní evidence - Kapitola mezd je řízena a zpracovávána mzdovou účetní.tato pracovnice eviduje mzdy a platy, eviduje pracovní příjmy, srážky, výplaty dávek nemocenského pojištění, provádí srážky z hrubé mzdy, sestavuje výplatní listiny,podklady pro výběr hotovosti ze mzdy. Sestavuje účetní výkazy o mzdách a platech, provádí jejich rozbor, zpracovává podklady pro přiznání důchodů, lázeňské péče, rodinných přídavků, valorizací a pod.. Kontroluje oprávněnost a průkaznost předložených mzdových dokladů. Podklady pro mzdy a platy, které ve formách výkazů a soupisek předává MDDM,kontrolují a finálně zpracovávají ředitel MDDM a účetní. - Mzdová účetní ve spolupráci s ředitelem MDDM připravuje sepsání podkladů pro práce konané mimo základní pracovní poměr, kontroluje výkazy, které vycházejí z dohod a pod.. vyplácí mzdy. -Účetní MDDM eviduje a kontroluje finanční operace a prostředky, kontroluje stav financí na jednotlivých bankovních účtech, eviduje stav a pohyb fondů, navrhuje a projednává účtový rozvrh školy, sestavuje rozpočtovou rozvahu podle pokynů ředitele MDDM projednává rozpory s finančním odborem města odborem školství pověřeného úřadu, řeší rozpory s dodavateli. Zpracovává a kontroluje statistická hlášení 2.8 Vedení předepsané pedagogické dokumentace - Předepsaná dokumentace je vyplňována a zpracovávána podle centrálních pokynů vedení MDDM. Podle těchto pokynů vedou pedagogičtí pracovníci deníky zájmových útvarů a výkazy,plány, seznamy dětí, hodnocení.,oz akcí, táborovou dokumentaci. - Průběžnou kontrolu této dokumentace provádí zástupce ředitele. Základní dokumentace MDDM je uložena v ředitelně, ve sborovně MDDM jsou trvale uloženy deníky ZÚ a dokumentace odd. pro příslušný školní rok. 2.9 Táborová činnost - organizačně zabezpečuje ředitel, který stanovuje v rámci svých pravomocí vedoucí jednotlivých výjezdů. Ti jsou plně odpovědni za organizační a pedagogické zabezpečení. Řediteli plně odpovídají za výjezdy skupin dětí do velkých objektů. Vedoucí jednotlivých výjezdů předávají bezprostředně po návratu podklady pro finanční vypořádání táborů či soustředění, seminářů, kurzů hospodářce a mzdové účetní MDDM. Přiznané osobní příplatky na dané období zahrnují také ocenění práce za výše uvedené činnosti. ÚČINNOST 1 Platnost Organizační řád vstupuje v platnost dnem projednání v pedagogické radě MDDM v radě města dne dne..

7 ředitelka MDDM

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy Č.j.:61/03 Účinnost od:22.1.2003 Spisový znak:a5 Počet příloh: 1 Změny:od 1.1. 2006 od 1.1.

Více

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád Č.j. ZŠ/HS/ Vypracovala: Mgr. Ilona Chalupová Schválila: Mgr. Ilona Chalupová Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2009

Více

Základní škola Český Brod, Tyršova 68. Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol.

Základní škola Český Brod, Tyršova 68. Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol. Základní škola Český Brod, Tyršova 68 Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol.cz IČO: 046383514 ORGANIZAČNÍ ŘÁD platný od 1.5.2011 V souladu s dikcí vyhlášky MŠMT

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

Všeobecná ustanovení

Všeobecná ustanovení Škola Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Organizační řád mateřské školy Č.j.: 1/2012 Účinnost od: 1. 3. 2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: 27. 8. 2014 č.j. MŠ / /2014 I. Všeobecná ustanovení Organizační

Více

Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I.

Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I. Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I.Všeobecná část... 4 Úvodní ustanovení... 4 II. Organizační členění...

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od: 1. 1. 2015.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od: 1. 1. 2015. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo dokumentu: SPŠEIT 12_ 2015 _1.01 Platnost od: 1. 1. 2015 Nahrazuje: SŠITSP 12_ 2012_1.01 Počet listů: 24

Více

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace V Příbrami dne 1. 9. 2014 1 ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Obsah

Více

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Střední škola strojní, stavební a dopravní L i b e r e c II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D prosinec 2010 1 O B S A H : I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o., Nade Mží 1, 318 00 Plzeň

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o., Nade Mží 1, 318 00 Plzeň ORGANIZAČNÍ ŘÁD Akademie hotelnictví a cestovního ruchu Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o., Obsah ORGANIZAČNÍ ŘÁD... 1 I. Ustanovení o organizačním řádu... 2 II. Základní ustanovení o Akademii

Více

O r g a n i z a č n í ř á d směrnice č. 21/2007

O r g a n i z a č n í ř á d směrnice č. 21/2007 Směrnice č. 1-4-1 název: Organizační řád datum zpracování Leden 2002 zpracovatel Ing. Ţídek schválil: Ing. Hanzlík aktualizace Honová S. datum: Září 2014 důvod: Změna zást. ředitele revize - datum: provedl:.

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013 Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Organizační řád Platnost od: 01. 12. 2013 Standard č. 9 b Ve smyslu ustanovení Zákoníku práce vydává Jedličkův ústav,

Více

Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892

Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 telefon 380 422 700, IČ: 70 96 45 81, č.ú.: 177797318/0300 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Organizační řád je vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

Část 1. Úvodní ustanovení

Část 1. Úvodní ustanovení Část 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Mostě (dále jen školy)

Více

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: od 1.9.2010 Nahrazuje: organizační řád z 1.9.2009 Číslo jednací: /2010 OBSAH 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Statut školy... 3 3 Působnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Tento dokument je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se zákonem č. 561/2004 Sb., o

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací: ZŠ/03/3/11 Vypracoval: Mgr. Martin

Více

Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci B1-12/1-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-12/1-HN Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci je základní

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Středisko volného času,ostrava Zábřeh, příspěvková organizace

Středisko volného času,ostrava Zábřeh, příspěvková organizace Středisko volného času,ostrava Zábřeh, příspěvková organizace Gurťjevova 8, PSČ 700 30, tel. č.: 596 746 062, fax : 596 753 223 e-mail : ddm.ova3@worldonline.cz, www.svczabreh.cz Č.13 Směrnice: Organizační

Více

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1 1 Město Český Krumlov Rada města Český Krumlov schválila a v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svým usnesením vydává ORGANIZAČNÍ

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 9 Starosta b) 10 Odbor tajemníka c) 11

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

Zpracoval : Ing.Josef Kalousek

Zpracoval : Ing.Josef Kalousek Střední odborné učiliště opravárenské Předměstí 427 Králíky Platný od 1.září 2010 Zpracoval : Ing.Josef Kalousek Tímto dokumentem se ruší dokument Organizační řád ze dne 1.1.2005 V souladu s ustanovením

Více