ORGANIZAČNÍ ŘÁD GYMNÁZIA VODŇANY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORGANIZAČNÍ ŘÁD GYMNÁZIA VODŇANY"

Transkript

1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD GYMNÁZIA VODŇANY 1

2 V souladu s dikcí vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři a v návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) s přihlédnutím k místním podmínkám školy vydávám tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. VŠEOBECNÁ ČÁST A) ZÁKLADNÍ ÚČEL Gymnázium, Vodňany, Bavorovská 1046 je v souladu s 57 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), škola, která poskytuje žákům střední vzdělávání, jež rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje žákům obsahově širší všeobecné vzdělání nebo odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláváním a upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Činnost gymnázia je vymezena příslušnými právními normami a pokyny MŠMT ČR. Gymnázium poskytuje výchovu a vzdělání ve studijních oborech: 79-41K/81 Gymnázium studium denní délka studia 8 r. na dobu neurčitou K/41 Gymnázium studium denní délka studia 4 r. na dobu neurčitou B) DRUH ORGANIZACE Gymnázium, Vodňany, Bavorovská 1046 bylo zřízeno jako samostatná příspěvková organizace /zřízená městem Vodňany/, která může svým jménem nabývat práv a povinností daných zřizovací listinou. C) PŘEDMĚT HLAVNÍ ČINNOSTI 1. Gymnázium poskytuje úplné střední vzdělání, které je ukončeno úspěšným vykonáním maturitní zkoušky. 2. Gymnázium uplatňuje jednotu výchovy a vzdělávání, spojení školy se životem a usiluje o všestranný harmonický rozvoj osobnosti žáka. Vychovává jej ve smyslu vědeckého poznání a 2

3 v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, formuje jeho intelektuální a mravní rozvoj. 3. V gymnáziu se vyučuje podle platných osnov a školního vzdělávacího programu (od ). 4. Při organizaci vyučovacího procesu se vychází z vyhlášky MŠMT ČR č.13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. Škola má soustavu povinných a povinně volitelných předmětů. Organizuje kurzy a semináře, pronajímá nebytové a ostatní plochy. K tomuto účelu slouží zejména odborné učebny. D) PŘEDMĚT DOPLŃKOVÉ ČINNOSTI Gymnázium může provozovat tyto mimorozpočtové aktivity: v době mimo vyučování pronajímat nebytové prostory bez ziskové přirážky, v době mimo vyučování pořádat odborné kurzy a jiné vzdělávací akce, provozovat zprostředkovatelskou činnost např. pro zajištění pitného režimu žáků, při nákupu učebnic a učebních pomůcek apod. Gymnázium může provozovat další doplňkovou činnost v souladu s platnými předpisy. E) PRACOVNÍCI Všeobecné povinnosti pracovníků, odpovědnost a práva pracovníků: plnit příkazy ředitele školy, jeho zástupce a hospodářky školy, dodržovat povinnosti vyplývající z pracovního poměru a plně využívat pracovní dobu, dodržovat předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržovat požární předpisy, chránit majetek školy, řádně zacházet s inventářem školy, obdržet za vykonávanou práci plat podle platných předpisů a ujednání, seznámit se s organizačním, pracovním, provozním a školním řádem a ostatními školskými předpisy a striktně je dodržovat. F) ŘEDITEL ŠKOLY jmenuje a odvolává zástupce ředitele a třídní učitele, rozděluje úkoly vedení školy mezi sebe a svého zástupce podle pracovních náplní, usměrňuje koncepci výuky a výchovy na škole, provádí specializované činnosti z oblasti pedagogiky a psychologie a koncepční a strategické plánování, přijímá a propouští zaměstnance školy, rozhoduje o zásadních otázkách mzdové politiky a hospodaření z FKSP, 3

4 pečuje a zodpovídá za dodržování smluvní, rozpočtové a evidenční kázně, předsedá a řídí jednání pedagogické rady, spolupracuje se školskou radou zřízenou podle ustanovení 167 zákona č.561/2004 Sb., odpovídá za vedení předepsané dokumentace na škole. G) ZÁSTUPCE STATUTÁRNÍHO ORGÁNU / ŘEDITELE ŠKOLY Statutární zástupce s datem jmenování přebírá v době nepřítomnosti ředitele školy jeho rozhodovací pravomoci v rozsahu, který stanoví ředitel školy podle délky své nepřítomnosti. Kromě zastupujících pravomocí plní zástupce ředitele samostatné úkoly, které mu stanovuje jeho pracovní náplň. V případě nepřítomnosti ředitele a statutárního zástupce jedná jménem vedení výchovný poradce školy. V případě, že i on je krátkodobě nepřítomný, přebírá odpovědnost správce IKT centra (a dále pak ředitelem školy písemně pověřený učitel). H) ORGÁNY ŠKOLY A PORADNÍ ORGÁNY Školská rada V souladu s ustanovením 167 zákona č. 561/2004 Sb., byla zřízena na Gymnáziu Vodňany školská rada (ustavující zasedání ). Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci školy a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady. 4

5 Školská rada se: vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. podává návrh na odvolání ředitele, podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy. Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno. O schválení dokumentů, k jejichž znění se školská rada vyjadřuje (popř. je schvaluje), rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání, nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v 168 odstavci 1 písm. b) až d) zákona č.561/2004 Sb., do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel. CH) PEDAGOGICKÁ RADA V souladu s ustanovením 164, odst. 2) zákona 561/2004 Sb., byla ředitelem školy zřízena pedagogická rada jako poradní orgán ředitele. Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy. 5

6 Pedagogické radě (dále ve zkratce PR) byly vymezeny následující pravomoci: 1. PR se vyjadřuje k rozvojovým programům školy, základním dokumentům pedagogického charakteru (vyjadřuje se = podává návrhy na případné úpravy dokumentů). 2. PR má právo být seznámena se změnami v personálním obsazení školy, se zásadami chodu školy, se změnami řádů školy apod. 3. PR projednává: výsledky výchovně vzdělávací práce, opatření k posílení kázně, školní řád a pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků jako jeho součást, organizaci školního roku. I) DOKUMENTACE ŠKOLY podle 28 zákona č. 561/2004 Sb., Na škole je vedena tato dokumentace (podle 28 zákona č. 561/2004 Sb.): rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a doklady uvedené v 147, evidence dětí, žáků nebo studentů (dále jen školní matrika ), doklady o přijímání dětí, žáků a studentů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování, vzdělávací programy podle 4 až 6, výroční zprávy o činnosti školy, třídní knihy, které obsahují průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu, školní řád, rozvrh vyučovacích hodin, záznamy z pedagogických rad, knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky, protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy, personální a mzdovou dokumentaci, hospodářskou dokumentaci a účetní evidenci a další dokumentaci stanovenou zvláštními právními předpisy. J) ZASTUPITELNOST ADMINISTRATIVNÍCH A SPRÁVNÍCH ZAMĚSTNANCŮ vzájemná zastupitelnost (i slučitelnost) hospodářky-administrativní pracovnice a mzdové účetní školy, vzájemná zastupitelnost uklízeček (včetně přerozdělení úklidových ploch). 6

7 K) PŘEDÁVÁNÍ A PŘEJÍMÁNÍ PRACOVNÍCH FUNKCÍ při odchodu pracovníka nebo při jeho dlouhodobé nepřítomnosti pověří ředitel školy převzetím agendy (kabinetu, odborné učebny, třídního kolektivu, pracovní činnosti) jiného pracovníka a stanoví datum převzetí (pro funkci třídní učitel je začátkem školního roku stanovena i funkce náhradní třídní učitel). Převzetí je provedeno písemně, převzetí majetku (např. kabinetní sbírky), předmětů postupné spotřeby, peněžních hotovostí se provádí vždy písemně. L) POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU VEDENÍ ŠKOLY ŘEDITEL ŠKOLY V SOULADU S DIKCÍ 164 ZÁKONA Č. 561/2004 Sb., Odpovídá za: že škola poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v 3 školského zákona, odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb, vytváření podmínek pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímání následných opatření, vytváření podmínek pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje, to, aby osoby uvedené v 21 školského zákona byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka, zajišťování spolupráce při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem, zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení, použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle 160 až 163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny, 7

8 Rozhoduje o: všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak, organizaci a podmínkách provozu školy, přeřazení mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku podle ustanovení 17 odst. 3 školského zákona, povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo žákovi s mimořádným nadáním podle 18 školského zákona, převedení žáka plnícího povinnou školní docházku ve střední škole do odpovídajícího ročníku základní školy podle 39 odst. 2, přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle ustanovení 59 a následující školského zákona, přestupu, změně oboru středního vzdělávání a přerušení středního vzdělávání podle ustanovení 66 školského zákona, opakování ročníku po splnění povinné školní docházky žákovi střední školy podle ustanovení 66 odst. 7 školského zákona, podmíněném vyloučení a vyloučení žáka ze školy podle ustanovení 31 odst. 2 a 4 školského zákona, uznání dosaženého vzdělání žákovi střední školy podle ustanovení 100 školského zákona. Pověřuje podřízené pracovníky (a spoluodpovídá): sledování platových postupů, osobních jubileí, odchodů do důchodu, vydávání školních potřeb pro žáky, vydávání školního ŠVP, metodik pro učitele, vydávání kancelářských potřeb, tiskopisů, evidenci čerpání dovolené, nemocnosti, náhradního volna, studijního volna, poskytování údajů pro statistická zjišťování, vedení knih úrazů, zápisy z pedagogických rad a provozních porad, požární knihy, knihy závad, doplňováním lékárniček chybějícím zdravotnickým materiálem, 8

9 dodržování archivace dokumentů školy podle pravidel spisového řádu, vyplácení platu, vedení podkladů pro proměnlivé složky platu, kontrolu řádného vedení tříd. knih, tříd. výkazů, katalogových listů, dokumentace pro volitelné předměty, zdravotní TV, nepovinné předměty a doučování, pravidelné vyúčtování drobných vydání, kontrolu upravenosti všech prostor školy, objednávky a nákup nejrůznějších potřeb pro provoz školy i výchovně vzdělávací práci, sledování a vyřizování objednávek nutných pro činnost školy, hlášení změn nebo důležitých informací nadřízeným orgánům, kontrolu dozorů, soustavnou kontrolu seznamu prací a pracovišť zakázaných ženám, sledování rozpočtu. ZÁSTUPCE STATUTÁRNÍHO ORGÁNU / ŘEDITELE ŠKOLY Není-li jmenován, ředitel školy pověří vybraného pedagoga, který jej zastupuje v konkrétních přesně vymezených činnostech /stanoveno písemně. V tomto případě řadu odpovědností a činností statutárního zástupce přebírá za pověřeného pedagoga ředitel školy a hospodářka školy /viz níže. V případě nepřítomnosti ředitele školy delší než 3dny, jej pověřený pedagog zastupuje v plném rozsahu, vyjma personálních záležitostí. Odpovídá za: kontrolu plnění pracovních povinností přímo řízených pracovníků, zpracovávání sumářů proměnlivých složek platů podřízených pracovníků, za zpracování sumáře přesčasové práce všech pracovníků školy a včasné předávání podkladů řediteli školy, zpracování statistických výkazů pro MŠMT ČR, KÚ, ÚIV aj., zpracování statistických výkazů P1 /společně s hospodářkou školy, kontrolu základní žákovské dokumentace všech tříd školy, vedení přesné evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a předepsané dokumentace třídními učiteli /přebírá výchovný poradce školy, sestavení rozvrhu hodin školy (ve spolupráci s ředitelem školy) při dodržení hygienických zásad a principů stavby stanovených všemi členy pedagogického vedení školy, za sestavení rozvrhu dohledů, 9

10 za kontrolu připravenosti vícedenních kurzů, za evidenci a registraci pracovních a školních úrazů (včetně správnosti vyplňování příslušné dokumentace) /přebírá pověřený pedagog a hospodářka školy, pravidelné kontroly BOZP na škole /přebírá pověřený pedagog školy, přípravu a ve spolupráci s ředitelem školy za realizaci veřejných prověrek BOZP na škole, /přebírá pověřený pedagog a ředitel školy, kontrolu a doplňování předepsané požární dokumentace /přebírá pověřený pedagog a ředitel školy, zabezpečení zástupů za chybějící pracovníky, hospitační činnost u učitelů se zaměřením na přírodovědné předměty a to samostatně i ve spolupráci s ředitelem školy, sestavení podkladů plánu dovolených všech pracovníků školy /přebírá hospodářka školy, koordinaci objednávek učebnic a učebních pomůcek /přebírá hospodářka školy, organizaci akcí k ukončení školní docházky žáků (ve spolupráci s TU vycházejících žáků), evidenci výročí, které zakládají nárok na odměny či dary (dle dikce zákona, podle pravidel čerpání FKSP) /přebírá hospodářka školy, kontrolu činnosti odborných metodických komisí, za zpracování podkladů pro stanovení variabilních složek platu pracovníků. Zastupuje ředitele školy: v případě jeho krátkodobé nepřítomnosti v oblast řízení a kontaktu s nadřízenými orgány a veřejností, v případě dlouhodobé nepřítomnosti též v oblasti ekonomické (více jak 3 dny), při jednáních v oblasti protidrogové prevence, šetření stížností vedených rodiči proti pracovníkům školy, vedení přesné evidence integrovaných žáků a předepsané dokumentace třídními učiteli, kontrolu základní žákovské dokumentace nižšího i vyššího gymnázia, metody a formy práce učitelů s integrovanými žáky, koordinaci objednávek učebnic a učebních pomůcek, provázanost skladby rozvrhu nižšího a vyššího gymnázia při dodržení hygienických zásad a principů stavby stanovených všemi členy pedagogického vedení školy, 10

11 zabezpečení zástupů za chybějící pracovníky, vedení agendy nepřítomných pracovníků, přesnost a úplnost pracovních výkazů svých podřízených, hospitační činnost (samostatně i ve spolupráci s ředitelem školy). VÝCHOVNÝ PORADCE Výchovný poradce odpovídá za: profesionální orientaci vycházejících žáků, evidenci problémových žáků, odbornou péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupráci se SŠ a VŠ či VOŠ (viz pracovní náplň). METODIK PREVENCE Metodik prevence odpovídá za: tvorbu, koordinaci a realizaci preventivního programu školy (koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, sexuálního zneužívání, mezilidské vztahy, poruchy příjmu potravy, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů), metodické vedení činnosti učitelů v oblasti prevence sociálně patologických jevů, koordinaci vzdělávání pedagogů školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů, spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, spolupráci s metodikem preventivních aktivit v pedagogicko-psychologické poradně a s odbornými pracovišti, které působí v oblasti sociálně patologických jevů, koordinaci projektů souvisejících se školní prevencí negativních jevů, prezentaci výsledků preventivní práce školy, získávání nových informací a zkušeností (viz pracovní náplň). 11

12 KOORDINÁTOR ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY Koordinátor environmentální výchovy odpovídá za: koordinaci a tvorbu vzdělávacích aktivit zaměřených na výchovu k odpovědnému vztahu žáků k životnímu prostředí, organizaci třídění odpadu, sběr papíru, PET lahví a baterií na škole, organizuje zapojení školy do projektu Recyklohraní, koordinaci projektů souvisejících s problematikou environmentální výchovy (viz pracovní náplň). SPRÁVNÍ ÚSEK ŠKOLNÍK Je-li školník ve škole zaměstnán jen na částečný úvazek, jeho kompetence (odpovědnost body b - i) přebírá hospodářka školy. Odpovídá za: a. vykonává drobné opravy a činnosti dle týdenního rozpisu prací, b. řízení kolektivu správních zaměstnanců, c. vedení agendy nepřítomných pracovníků, přesnost a úplnost pracovních výkazů svých podřízených, d. sklady: čisticích prostředků, údržby, všeobecného materiálu, nábytku, e. koordinaci a zabezpečení údržby školy, f. jednání s dodavateli stavebních a servisních prací (v případě pověření ředitelem školy), g. odečty všech druhů energií a vody / s ředitelem školy. h. zajišťování režimu ostrahy budov, obsluhu bezpečnostní signalizace /s ředitelem školy, i. obecnou správu budov školního areálu / s ředitelem školy. Je pověřen funkcí: požárního preventisty / vykonává pověřený pedagog. Spoluodpovídá za: převzetí prací od jednotlivých dodavatelů Uklízečky Odpovídají za: 12

13 úklid přidělených úklidových prostor, za plnění svěřených úkolů v rámci režimu ostrahy a zajištění bezpečnosti školy, udržování stálé květinové výzdoby školy. EKONOMICKÝ ÚSEK HOSPODÁŘKA ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICE ŠKOLY Odpovídá za: inventarizaci školy (včetně operativní evidence na počítači), správu svěřeného inventáře, evidenci strojů a zařízení, knihu došlých a odeslaných faktur, čerpání rozpočtu školy, správu bankovních účtů, ekonomické rozvahy a vedení fondů, zpracovávání podkladů pro zřizovatele, zpracovávání daňových podkladů pro daňové přiznání, evidenci pojistných smluv, likvidaci pojistných událostí, korekce smluv, vedení pokladny školy, výplaty mezd pracovníků, správu ekonomického archivu školy, správu archivu školy, dodržování spisového řádu a skartaci dokumentů, přejímání, třídění a ukládání písemností, správní řád, telefonní službu, vedení jednacího protokolu školy, vedení skladu kancelářských potřeb, obsluhu kopírovací techniky, zajišťování kontaktu se servisní organizací, centrální evidenci nepřítomných, vedení personální databáze všech pracovníku školy, zajišťování personální agendy, vyřizování korespondence podle pokynů členů vedení školy. 13

14 HOSPODÁŘKA -MZDOVÁ ÚČETNÍ Odpovídá za: zpracování mezd, dodržování mzdových a daňových předpisů, platby sociálního a zdravotního pojištění, platby daní, všechny druhy srážek ze mzdy, kontakty se zdravotními pojišťovnami, výstupní informace pro FÚ a další kontrolní úřadu vstupující do oblasti mezd, platové postupy, vedení zápočtových listů, evidenci pracovních příjmů a srážek, vedení personálních databází. II. ČINNOSTI VŠEOBECNÉHO ŘÍZENÍ A SPRÁVY A) PROVOZ ŠKOLY učitelé a třídní učitelé plní úkoly podle pracovního řádu, podle pracovních náplní a rozpisů pověřených činností, rozpisů dozorů a suplování, podle pokynů ředitele a jeho zástupce, zástupce ředitele, výchovná poradkyně, metodik prevence, pracovník pověřený činnostmi v rámci PO a BOZP, vedoucí předmětové komise, pracovník pro oblast environmentální výchovy, správce kabinetní sbírky, správce školní knihovny, správce centra IKT, správce jazykové učebny, hospodářka, uklízečka a školník podle přiložených pracovních náplní (viz přílohy), školník a uklízečky plní úkoly podle pracovního řádu a pracovních náplní. B) ČINNOSTI ADMINISTRATIVNÍHO A SPRÁVNÍHO CHARAKTERU 1. ARCHIVOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ Za archiv písemností, třídních knih a třídních výkazů odpovídá hospodářka školy. Přejímá, třídí a ukládá, popř. zapůjčuje archivní materiál se souhlasem ředitele školy. Provádí vyřazení písemností a dohlíží na skartaci podle skartačního řádu. 14

15 2. TELEFONNÍ A ELEKTRONICKÁ SLUŽBA Je prováděna hospodářkou školy. Ta přejímá vzkazy pro učitele, umožňuje telefonické spojení do kabinetů, odesílá elektronickou a poštovní korespondenci podle pokynů vedení školy, eviduje místní a meziměstské hovory pracovníků školy. 3. KNIHOVNICKÁ ČINNOST Je prováděna pověřenou pedagogickou pracovnicí, která odpovídá za provoz školní knihovny. Knihovnice objednává a nakupuje dětskou i odbornou literaturu v rámci stanoveného rozpočtu. Vede předepsanou dokumentaci pro provoz knihovny, odpovídá za základní statistické výstupy. Zajišťuje výpůjční a poradenskou knihovnickou službu. 4. VŠEOBECNÁ ÚDRŽBA Je koordinována hospodářkou a ředitelem školy, prováděna školníkem, odbornými firmami a pracovníky na dohody o vedlejší pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Prováděna je v rámci stanoveného rozpočtu a podle stavené specifikace. Běžné opravy se provádějí v co nejkratší lhůtě od provedení záznamu v knize závad. Nelze-li opravu provést v termínu, sdělí příčiny a termín reálného odstranění školník/hospodářka školy neprodleně řediteli školy. Stejný postup platí i při naléhavých opravách většího rozsahu. Školník/hospodářka školy sjednává po dohodě s ředitelem školy s firmami a pracovníky provedení větších údržbových prací při dodržení zásad hospodárnosti. Ředitel ukládá a kontroluje provedení údržbářských prací provedených školníkem/hospodářkou školy. Opravy prováděné ostatními osobami a organizacemi kontroluje a za kvalitu odpovídá hospodářka školy. Kontrolní pravomoci ředitele přecházejí v době jeho nepřítomnosti na zástupce ředitele. 5. EVIDENCE MAJETKU Evidence strojů, zařízení a správa inventáře je v pracovní náplni hospodářky školy. Eviduje počet, stav, rozmístění a použití strojů a zařízení, přiděluje inventární čísla, vede evidenci hasicích přístrojů (v součinnosti se školníkem). Dává návrhy na nákup nových přístrojů, učebních pomůcek a didaktické techniky podle podkladů učitelů a správců sbírek ke schválení řediteli školy. Přijímá inventář určený k opravám, zapůjčení, vrácení, vyřazení, eviduje skladový inventář. Objednávky a evidenci učebnic zajišťuje administrativní pracovnice. Sklad učebních potřeb vede hospodářka školy, která vydává učební potřeby učitelům podle normy a pokynů ředitele, popř. jeho zástupce. 15

16 6. POKLADNÍ SLUŽBA Veškeré finanční operace s hotovostí hlavního účtu i všech podúčtů jsou prováděny hospodářkou školy. Odebírá a přejímá peníze z banky, připravuje výčetky a provádí výplaty peněz, pečuje o uložení peněz a cenin v trezoru školy, vystavuje (po schválení ředitelem) pověřeným osobám šeky k výběru hotovosti. Dodržuje stanovený pokladní limit. 7. ÚČETNÍ EVIDENCE Kapitola mezd je řízena a zpracovávána mzdovou účetní (zajišťuje zřizovatel) - eviduje mzdy a platy, eviduje pracovní příjmy, srážky, výplaty dávek nemocenského pojištění, provádí srážky z hrubé mzdy, sestavuje výplatní listiny, podklady pro výběr hotovosti ze mzdy; sestavuje účetní výkazy o mzdách a platech, provádí jejich rozbor, zpracovává podklady pro přiznání důchodů, lázeňské péče, rodinných přídavků, valorizací apod.; kontroluje oprávněnost a průkaznost předložených mzdových dokladů. Podklady pro mzdy a platy, které ve formách výkazů a soupisek předává škola, kontrolují a finálně zpracovávají ředitel školy a hospodářka. Hospodářka ve spolupráci s ředitelem školy připravuje sepsání podkladů pro práce konané mimo základní pracovní poměr, kontroluje výkazy, které vycházejí z dohod aj. Hospodářka školy eviduje a kontroluje finanční operace a prostředky, kontroluje stav financí na jednotlivých bankovních účtech, eviduje stav a pohyb fondů, navrhuje a projednává účtový rozvrh školy, sestavuje rozpočtovou rozvahu podle pokynů ředitele školy, projednává rozpory s finančním odborem městského a školského úřadu, řeší rozpory s dodavateli. Zpracovává a kontroluje statistická hlášení, vyplácí mzdy. 8. VEDENÍ PŘEDEPSANÉ PEDAGOGICKÉ DOKUMENTACE Předepsaná dokumentace je vyplňována a zpracovávána podle centrálních pokynů vedení školy. Pedagogičtí pracovníci vedou předepsaným způsobem v elektronické podobě třídní knihy a třídní výkazy (program Bakalář). Elektronickou podobu má i on-line klasifikace, rozvrh a suplování. Průběžnou kontrolu této dokumentace provádí zástupce ředitele. Základní dokumentace školy je uložena v ředitelně, ve sborovně školy jsou trvale uloženy třídní knihy, u zástupce ředitele třídní výkazy a katalogové listy. 16

17 9. VÍCEDENNÍ EXKURZE A KURZY Vícedenní exkurze a kurzy zabezpečuje pověřený učitel v úzké součinnosti s třídními učiteli. Ocenění práce za tuto činnost je řešena zvláštní dohodou a mimořádnou odměnou. III. PLATNOST A) PLATNOST Organizační řád vstupuje v platnost dnem projednání v pedagogické radě; tj , poslední aktualizace PŘÍLOHY: Organizační schéma školy Provozní řád Pracovní náplně Předmětové komise Výpis pracovních činností Vodňany PhDr. Martin Schacherl, Ph.D. ředitel gymnázia 17

I. Všeobecná část. 1 Vymezení účelu

I. Všeobecná část. 1 Vymezení účelu Škola : ZŠ V Zahrádkách Organizační řád základní školy V Zahrádkách Č.j.:4/2012 Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 1.1. Skartační znak: A 10 Změny: platí po projednání na PR 24. 1. 2012 V souladu s vyhláškou

Více

Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace V souladu s dikcí vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy Č.j.:61/03 Účinnost od:22.1.2003 Spisový znak:a5 Počet příloh: 1 Změny:od 1.1. 2006 od 1.1.

Více

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád Č.j. ZŠ/HS/ Vypracovala: Mgr. Ilona Chalupová Schválila: Mgr. Ilona Chalupová Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2009

Více

Základní škola Český Brod, Tyršova 68. Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol.

Základní škola Český Brod, Tyršova 68. Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol. Základní škola Český Brod, Tyršova 68 Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol.cz IČO: 046383514 ORGANIZAČNÍ ŘÁD platný od 1.5.2011 V souladu s dikcí vyhlášky MŠMT

Více

Městský dům dětí a mládeže Úvaly, V.Nováka 372

Městský dům dětí a mládeže Úvaly, V.Nováka 372 Městský dům dětí a mládeže Úvaly, V.Nováka 372 Organizační řád č.j.:1/2007 Účinnost od: 1.9.2007 V souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné

Více

Organizační řád. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Vnitřní předpisy školy

Organizační řád. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Vnitřní předpisy školy Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma:. Název: Organizační řád Č.j.: 1884/2012/ZŠ a MŠ Účinnost od: 20.11.2012 Platnost od: 20.11.2012

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č. j.: 011/2015 A.1.2.9 A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25. 08. 2015 Směrnice

Více

Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace se sídlem Česká 354, 463 12 Liberec 25 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace se sídlem Česká 354, 463 12 Liberec 25 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD se sídlem Česká 354, 463 12 Liberec 25 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: CES/0318 /2014 Spisový / skartační znak 3.1.1/ A5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 4 č. j. SZŠ/100/2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Všeobecná část Organizační

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád 1. Působnost Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, kompetence a z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců organizace, specifikuje

Více

- 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení

- 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace řízení,

Více

Organizační řád Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Organizační řád

Organizační řád Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Organizační řád ORGANIZAČNÍ ŘÁD Název: Číslo: Organizační řád VŘ/2/2013 Účinnost: Od 1. 9. 2013 Rozsah působnosti: Zpracoval: Schválil: celá organizace Mgr. Martina Kokořová Mgr. Martina Kokořová Spisový znak: A.1 Skartační

Více

Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I.

Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I. Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I.Všeobecná část... 4 Úvodní ustanovení... 4 II. Organizační členění...

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od: 1. 1. 2015.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od: 1. 1. 2015. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo dokumentu: SPŠEIT 12_ 2015 _1.01 Platnost od: 1. 1. 2015 Nahrazuje: SŠITSP 12_ 2012_1.01 Počet listů: 24

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace řízení,

Více

1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1 Ředitel 1. základní školy Plzeň, Západní 18, příspěvkové organizace na základě ustanovení 165 odst. 1 písmeno a) zákona č.

Více

Část I. Úvodní ustanovení. Čl. 1

Část I. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Organizační řád Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Tento Organizační řád stanoví organizační strukturu, zásady činnosti a řízení Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou, Husovo

Více

O r g a n i z a č n í ř á d směrnice č. 21/2007

O r g a n i z a č n í ř á d směrnice č. 21/2007 Směrnice č. 1-4-1 název: Organizační řád datum zpracování Leden 2002 zpracovatel Ing. Ţídek schválil: Ing. Hanzlík aktualizace Honová S. datum: Září 2014 důvod: Změna zást. ředitele revize - datum: provedl:.

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: od 1.9.2010 Nahrazuje: organizační řád z 1.9.2009 Číslo jednací: /2010 OBSAH 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Statut školy... 3 3 Působnost

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Pracovníci PRACOVNÍ NÁPLNĚ Všeobecné

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

Všeobecná ustanovení

Všeobecná ustanovení Škola Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Organizační řád mateřské školy Č.j.: 1/2012 Účinnost od: 1. 3. 2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: 27. 8. 2014 č.j. MŠ / /2014 I. Všeobecná ustanovení Organizační

Více

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Střední škola strojní, stavební a dopravní L i b e r e c II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D prosinec 2010 1 O B S A H : I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace SRPEN 2011 Schválil: Ing. František Hricz, ředitel Obsah 1. Všeobecná část... 3 1.1. Úvodní ustanovení...

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace směrnice č. 4/2007 Obecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Více

Organizační řád ZŠ Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace

Organizační řád ZŠ Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Č.j. 8.6/12 Organizační řád ZŠ Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Schváleno pedagogickou radou dne 27.8.2012 1 Platnost od 1.9.2012 Mgr. Blanka Ježková Obsah 1. Obecná ustanovení...

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Organizační řád. pro. školní rok 2015/2016

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Organizační řád. pro. školní rok 2015/2016 Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Organizační řád pro školní rok 2015/2016 V Havířově Prostřední Suché, 24.8.2015 Úvodní ustanovení: Tento organizační řád je základní vnitřní

Více