Shrnutí dosažených výsledků řešení P. č

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Shrnutí dosažených výsledků řešení P. č. 59-07"

Transkript

1 Shrnutí dosažených výsledků řešení P. č Návrh novely Vyhlášky ČBÚ č. 10/1994 Sb., kterou se stanoví technické podmínky provedení PVU prachových a vodních, spočívající ve stanovení konstrukce PVU vodních vakových a podmínek použití vodních vaků. Část první Všeobecná ustanovení 2 Výklad pojmů (4) Protivýbuchová vodní uzávěra soustředěná je tvořena řadou přehrad rozmístěných ve stanovených vzdálenostech v profilu důlního díla kolmo k jeho ose. Na nich je uložen nebo zavěšen takový počet korýtek nebo vaků naplněných vodou, aby byl dodržen její stanovený objem odvozený od průřezu důlního díla. Rovněž je stanovena nejmenší délka celé protivýbuchové uzávěry. (5) Protivýbuchová vodní uzávěra dělená je tvořena skupinami přehrad rozmístěných ve stanovených vzdálenostech v profilu důlního díla kolmo k jeho ose. Na nich je uložen nebo zavěšen takový počet korýtek nebo vaků naplněných vodou, aby byl dodržen stanovený objem vody. Objem vody ve skupině přehrad se určí podle objemu důlního díla mezi skupinami korýtek nebo vaků. Nepřímo je stanovena pouze nejmenší délka celé dělené uzávěry, která je odvozena od požadavku dodržení stanoveného objemu vody ve všech skupinách přehrad v závislosti na průměrném průřezu důlního díla. Horní hranice její délky není stanovena. (6) Přehradou protivýbuchové uzávěry se rozumí rozmístění hasicího prostředku v příčném profilu důlního díla ke splnění účelu protivýbuchové uzávěry, to je zabránění přenosu výbuchu uhelného prachu. Základním prvkem přehrady je zpravidla nosná konstrukce sahající od jednoho boku důlního díla k druhému boku, na které je volně uložen buď inertní prach, nebo jsou položeny nebo zavěšeny korýtka nebo zavěšeny vaky s vodou. Součástí přehrady vodních protivýbuchových uzávěr jsou i korýtka nebo vaky s vodou umístěná v jiných částech příčného profilu důlního díla za účelem lepšího vykrytí celého profilu. Část třetí Vodní protivýbuchové uzávěry Díl první společná ustanovení 11 Korýtka (1) Pro stavbu vodních protivýbuchových uzávěr (dále jen "vodní uzávěra") se smí použít korýtek, která jsou vyrobena z plastů, mají dostatečnou pevnost, stabilní tvar a splňují požadavky technických norem ČSN EN Plasty Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla z hlediska nebezpečí vzniku a šíření požáru, ČSN Elektrostatika Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny, ČSN EN Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu Část 1:

2 Základní metody a požadavky s ohledem na vyloučení nebezpečí výbuchu od statické elektřiny. (2) Korýtka musí v případě výbuchu zajistit uvolnění vody způsobem a v čase, který vytvoří účinný hasící efekt. Tato podmínka je splněna, když je zkouškou podle přílohy č. 5 této vyhlášky nebo podle přílohy B.2 ČSN EN Ochrana a prevence proti výbuchu v hlubinných dolech - Ochranné systémy - Část 2: Pasivní vodní korýtkové uzávěry ověřeno, že korýtko zajistí definované rozprášení vody při stanoveném tlaku výbuchové vlny. (3) Na každém korýtku musí být výrobcem označen jeho obsah a výška hladiny odpovídající tomuto obsahu. Výška hladiny v korýtku se musí dát snadno kontrolovat bez odstranění poklopu korýtka. (4) Pro omezení odpařování vody z korýtka se musí použít poklop. 11a Vaky (1) Pro stavbu vodních uzávěr se smí použít pouze vaky, které jsou vyrobeny z plastů, mají dostatečnou pevnost a splňují požadavky technických norem ČSN EN Plasty Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla z hlediska nebezpečí vzniku a šíření požáru, ČSN Elektrostatika Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny, ČSN EN Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu Část 1: Základní metody a požadavky s ohledem na vyloučení nebezpečí výbuchu od statické elektřiny. (2) Vaky musí v případě výbuchu zajistit uvolnění vody způsobem a v čase, který vytvoří účinný hasící efekt. Tato podmínka je splněna, když je zkouškou podle přílohy č. 5 této vyhlášky ověřeno, že vak zajistí definované rozprášení vody při stanoveném tlaku výbuchové vlny. (3) Na každém vaku musí být výrobcem označen jeho objem a výška hladiny odpovídající tomuto objemu. Výška hladiny vody ve vaku se musí dát snadno kontrolovat. 11b Současné použití korýtek a vaků ve vodní uzávěře Pro stavbu jedné vodní uzávěry nesmí být použito současně korýtek i vaků. To neplatí pro korýtko, nebo vak, umisťovaný podle ustanovení 13 odst. 5. Odůvodnění nového ustanovení Ustanovení zakazuje současné použití korýtek i vaků v jedné protivýbuchové uzávěře s ohledem na konstrukční odlišnosti mezi korýtkem a vakem, kdy by bylo poměrně obtížné dodržet definované konstrukční rozměry protivýbuchové uzávěry. Zásadní námitkou proti současnému použití korýtek a vaků na jedné protivýbuchové uzávěře je pak neověření takového uspořádání velkorozměrovými zkouškami. Nevztažení tohoto zákazu na korýtko či vak umisťovaný pod spodní větev pásového dopravníku, pokud je tento výše než 0,75 m nad počvou důlního díla (ust. 13 odst. 5 2

3 vyhlášky č. 10/1994 Sb.) pak vychází ze skutečnosti, že takto umisťované korýtko či vak není součástí konstrukce protivýbuchové uzávěry, ale pouze ji doplňuje pro vykrytí prostoru pod pásovým dopravníkem. 12 Plnění vodní uzávěry vodou (1) Korýtka nebo vaky vodní uzávěry musí být stále naplněny nejméně takovým objemem vody, který odpovídá příslušnému znaku na korýtku nebo vaku. (2) Korýtka nebo vaky se plní nebo doplňují vodou z důlního požárního vodovodu. (3) Je-li pod korýtky nebo vaky trolejové vedení, musí být chráněno stříškou, která zabrání stékání vody na toto vedení. Při plnění nebo doplňování korýtek nebo vaků vodou musí být v trolejovém vedení vypnut elektrický proud. 13 Vykrytí profilu důlního díla přehradou (1) Korýtka nebo vaky v přehradě vodní uzávěry se umísťují v průřezu důlního díla, přičemž musí krýt alespoň 35% maximální šířky světlého průřezu důlního díla o ploše do 10 m 2, 50 % maximální šířky světlého průřezu důlního díla o ploše do 15 m 2 a alespoň 60 % maximální šířky průřezů větších. Výstroj důlního díla nesmí bránit účinnému rozptýlení vody do profilu důlního díla. Pokud výstroj důlního díla neumožňuje rozmístění korýtek nebo vaků v jedné rovině, mohou být korýtka nebo vaky rozmístěny ve více rovinách. Příklad uveden v příloze č. 2 vyhlášky, obrázek č. 2 a č. 5. (2) K vykrytí volných prostorů, zejména na bocích důlního díla, se použije korýtek nebo vaků uložených na nosičích. Příklad uveden v příloze č. 2, obrázek č. 3. (3) Korýtka nebo vaky v každé přehradě se musí umístit tak, aby se nedotýkala výztuže nebo boku důlního díla, výstroje ani navzájem. Součet mezer mezi jednotlivými korýtky nebo vaky a boky důlního díla nesmí být větší než 1,8 m, přičemž žádná mezera mezi korýtkem nebo vakem a bokem důlního díla nesmí být větší než 1,2 m a mezi sousedními korýtky nebo vaky nesmí být větší než 1,5 m. Pokud jsou korýtka nebo vaky umístěny v různých rovinách, týkají se údaje o mezerách vzdáleností mezi svislými rovinami proloženými okraji korýtek, resp. svislými rovinami rovnoběžnými s osou půdorysu díla procházející okrajem závěsu vaku na nosníku. Příklad uveden v příloze č. 2, obrázek č. 3 a v příloze č. 4 obr. 3. (4) Dna korýtek umístěných na nosné konstrukci nebo horizontální rovina procházející spodními rohy zavěšeného vaku nesmí být nad počvou výše než 2,6 m. Pod touto částí přehrady musí být zachována předepsaná volná výška pro chůzi a dopravu. V průřezech, kde je nad korýtky nebo vaky volný prostor vyšší než 1,5 m, umístí se v tomto prostoru další přehrada, pro kterou platí odstavec 3. Příklad uveden v příloze č. 2, obrázek č.2 a č. 4 a v příloze č. 4, obrázek č. 3. (5) Pokud je vzdálenost mezi spodní větví pásového dopravníku a počvou větší než 0,75 m, musí být v tomto prostoru v místě každé přehrady nejméně jedno korýtko nebo vak s vodou o objemu alespoň 40 l. Voda v tomto korýtku nebo vaku se nezapočítává do celkového objemu vody ve vodní uzávěře. 3

4 14 Umístění korýtek v přehradě (5) V jedné přehradě mohou být korýtka položena podélně i příčně. Podélně může být v přehradě položeno nejvíce 50 % korýtek. Větší počet pouze tehdy, když je zkouškou podle přílohy č. 5, nebo podle přílohy B.2 ČSN EN Ochrana a prevence proti výbuchu v hlubinných dolech - Ochranné systémy - Část 2: Pasivní vodní korýtkové uzávěry ověřen zhášecí účinek takového uspořádání. 14a Umístění vaků v přehradě (1) Vaky v přehradě musí být zavěšeny na nosníky samosvorným závěsem, způsobem, který zachová přístupný napouštěcí otvor a nezpůsobí fyzické porušení vaku. (2) Nosníky se kladou vodorovně, kolmo k podélné ose důlního díla. (3) Vaky se zavěšují příčně. Podélné zavěšení vaků není dovoleno. 15 Nosné konstrukce pro korýtka a vaky (1) Nosné díly, kterými jsou rámy, nosníky a jejich podstavce, nosiče, držáky a jejich ukotvení, musí být dostatečně pevné, aby nedocházelo k jejich nebezpečným průhybům při naplnění korýtek vodou. V širokých průřezech důlních děl, kde by případné prohnutí nosníků nebo rámů mohlo způsobit posun korýtek nebo vaků nebo vylévání vody z nich, dovoluje se uchycení nosníků nebo rámů uprostřed drátem nebo řetízkem ke stropní části důlní výztuže. (2) Nosná konstrukce pro volně položená korýtka sestává zpravidla z nosníku zhotoveného z fošny nebo dvou hranolů volně položených na nosné podstavce, které musí být vhodným způsobem uchycené přímo nebo pomocí držáků na horninu nebo výztuž důlního díla. (3) U korýtek uložených příčně na nosnou konstrukci nesmí šířka nosníku, popřípadě vzdálenost mezi vnějšími hranami dvou hranolů umístěných vedle sebe překročit šířku dna korýtka. U kombinovaného uložení je možno podélně uložená korýtka podložit. Styčná plocha nosníku s dnem korýtka však musí být dostatečně velká, aby nedocházelo k deformaci dna korýtka po jeho naplnění vodou. (4) Nosiče jednotlivých korýtek sestávají zpravidla ze dvou hranolů nebo fošny vhodným způsobem upevněných přímo nebo pomocí držáků na výstroj, výztuž nebo horninu na boku chodby. Korýtka se na nosiče kladou podélně nebo příčně. (5) Nosné rámy pro zavěšení korýtek sestávají ze dvou rovnoběžných nosníků zhotovených z dřevěných hranolů, profilové oceli, trubek, popřípadě teleskopicky zasouvatelných, spolu pevně spojených kolmými příčkami zpravidla na obou koncích, které zajišťují jejich stálou vzdálenost. Stěny korýtek nesmí být nosným rámem zakryty na větší výšku než 6 cm. (6) Nosné rámy se vhodným způsobem upevňují pomocí držáků nebo přímo na výztuž nebo na horninu důlního díla. 4

5 (7) Nosná konstrukce pro vaky sestává zpravidla z nosníků z profilované oceli, případně i teleskopicky zasouvatelných, uchycených vhodným způsobem pomocí držáků, řetězů nebo drátů k výztuži důlního díla, nebo ukotvených do horniny v boku důlního díla. (8) Nosné konstrukce, nosiče a nosné rámy pro korýtka a vaky musí být zajištěny proti pohybu ve směru podélné osy důlního díla. Příklad viz. příloha č. 4 obr Objem vody ve vodní uzávěře soustředěné a její délka (2) Pro stanovení průměrného průřezu důlního díla je rozhodující úsek důlního díla, v němž je vodní uzávěra soustředěná umístěna, a úseky navazující na tento úsek v obou směrech. Délka každého navazujícího úseku je 20 m. Průměrný průřez se vypočítá jako průměr ze světlého průřezu měřeného uprostřed této uzávěry a na obou koncích navazujících úseků. (3) Vodní uzávěra soustředěná se skládá z potřebného počtu přehrad, ve kterých jsou umístěna korýtka naplněná vodou. Vzdálenost mezi korýtky na sousedních přehradách je 1,2 m až 3 m, celková délka vodní uzávěry soustředěné musí být nejméně 20 m. 17 Místo pro postavení vodní uzávěry soustředěné a jeho úprava (1) Vodní uzávěra soustředěná se staví pokud možno v přímém úseku důlního díla. V prostoru před a za touto uzávěrou na vzdálenost 20 m nesmí být překážky, které podstatně zmenšují světlý průřez důlního díla. (2) Jestliže je nutné zvětšit průřez důlního díla, aby se získala dostatečná výška pro postavení vodní uzávěry soustředěné, musí se tak provést z každé její strany na vzdálenost alespoň 20 m. 18 Přemísťování vodní uzávěry soustředěné Má-li se vodní uzávěra soustředěná přemístit, musí být dříve, než se začne rozebírat stará uzávěra, postavena uzávěra nová, obdobně se postupuje při přemisťování jednotlivých přehrad. 19 Složení vodní uzávěry dělené Vodní uzávěra dělená se skládá ze skupin přehrad s korýtky nebo vaky naplněnými vodou, které jsou rozmístěny průběžně v dlouhém důlním díle podle přílohy č. 2, obrázek č. 1. Vzdálenost mezi skupinami přehrad musí být taková, aby byl dodržen stanovený objem vody mezi skupinami přehrad, nejvíce však 30 m, při profilu důlního díla do 10 m 2 nejvíce 50 m. 5

6 20 Objem vody ve skupině přehrad V každé skupině přehrad musí být tolik korýtek nebo vaků stále naplněných takovým objemem vody v litrech, kolik činí objem důlního díla m 3 k sousední skupině přehrad. Výpočet se provede pro úseky v obou směrech a podle vyšší hodnoty se určuje objem vody ve skupině přehrad. Vzdálenost mezi přehradami musí být alespoň 1,2 m. Skupina přehrad smí být v důlním díle rozmístěna v délce maximálně 3 m, měřeno mezi vnějšími okraji skupiny. 21 Nejmenší objem vody ve vodní uzávěře dělené Za vodní uzávěru dělenou se považuje teprve taková uzávěra, ve které je ve skupinách přehrad tvořících dělenou uzávěru objem vody nejméně 200 l na každý m 2 průměrného světlého průřezu důlního díla, v němž je dělená uzávěra postavena. Průměrný průřez se vypočítá jako aritmetický průměr ze světlého průřezu měřeného uprostřed a na koncích dělené uzávěry. 22 Přechod z vodní uzávěry dělené na soustředěnou a naopak (1) Při změně vodní uzávěry dělené na soustředěnou a naopak musí být přechod proveden tak, aby vzdálenost mezi nimi nebyla větší než 30 m, při profilu důlního díla do 10 m 2 nejvíce 50 m. Přechodná ustanovení Protivýbuchové uzávěry postavené před nabytím účinnosti této vyhlášky v důlních dílech nesouvisejících bezprostředně s dobývanými nebo likvidovanými poruby musí být dány do souladu s touto vyhláškou do šesti měsíců od nabytí její účinnosti. 6

7 Přílohy vyhlášky Příloha č. 2 7

8 8

9 Příloha č. 4 9

10 10

11 Příloha č. 5 1/4 PRINCIPY ZKUŠEBNÍCH METOD VÝBUCHOVÝCH VLASTNOSTÍ PRVKŮ PROTIVÝBUCHOVÝCH UZÁVĚR 1. Zkouška účinnosti protivýbuchových uzávěr 1.1 Předmět Předmětem tohoto pracovního postupu je definovat pravidla pro provádění zkoušek protivýbuchových uzávěr. 1.2 Cíl Cílem pracovního postupu je dosažení jednotné struktury a formy pro provádění zkoušek protivýbuchových uzávěr. 1.3 POPIS PROCESU Postup pro umístění uzávěry Protivýbuchové systémy jsou testovány v modelovém provedení na průšleh plamene. Korýtka splní požadavek na správnou funkci, jestliže vodní uzávěra při modelové zkoušce splní kritérium účinnosti. Kritérium účinnosti zkoušené uzávěry je při použití uvedené metodiky hodnota intenzity výbuchového plamene na fotoelektrickém snímači F7, která musí být menší nebo rovna 10 mv. Protivýbuchová uzávěra je zřízena ve speciální konstrukci tak, že množství vody je 40 l*m -2 průřezu štoly. Např. pro 40 l korýtka je pro vybudování vodní protivýbuchové uzávěry použito 9 ks korýtek. Začátek uzávěry (ve směru výbuchu) je umístěn 64 ± 2 m od čelby pokusné štoly, tj. mezi měřicí místa 4 a 5, a její délka je 6 m. Zaprášená zóna končí u měřicího místa 2. Uspořádání korýtek vodní protivýbuchové uzávěry se provede podle schématu za textem, 9 ks korýtek je příčně zavěšeno v rámu, umístěném v horní třetině profilu štoly. V případě zkoušky vaků bude jejich počet a objem vody včetně umístění odpovídat počtu a umístění korýtek. Při zkoušce prachové protivýbuchové uzávěry bude odpovídající množství inertního prachu (400 kg*m -2 ) rozmístěno na třech přehradách Příprava zařízení pro výbušný systém V prostoru mezi čelbou a uzávěrou se uloží na počvu 9 ks ocelových úhelníků 120x120x12 mm (ČSN ). K iniciaci výbuchu pomocí nálože trhacího prachu slouží vývrtový moždíř, umístěný v čelbě štoly. Výbuchová vlna je generována výbuchem uhelného multiprachu. Příloha č. 5 2/ Registrace výbuchových tlaků a plamene Pro vyhodnocení výsledku zkoušky jsou rozhodující vstupní parametry výbuchu, což jsou hodnoty tlaku a plamene v měřicím místě 4 (plamen min. 500 mv, tlak 90 ± 20 kpa), a hodnoty plamene v měřicím místě 7 (max. 10 mv). Hodnoty z ostatních čidel, která mohou 11

12 být osazena na dalších měřicích místech, jsou informativní a umožňují pouze kvalitativně hodnotit rozvinutí výbuchové přeměny v daném prostoru. 1.4 Provedení zkoušek Multiprach je rozviřován z ocelových úhelníků 120 x 120 mm o délce 4 m bleskovicí v čase 0 až 140 ms (tento časový interval je dán použitím rozbušek DeM - S, stupně 0 6). Rozvíření Multiprachu je zajištěno tak, že kusy bleskovice o délce 4,1 4,2 m se adjustují rozbuškami, umístí na dno úhelníků a rovnoměrně zasypou Multiprachem. Výchozí množství Multiprachu na každém úhelníku je 10 ± 0,1 kg a může se měnit podle pokynů zkušebního technika v závislosti na dosahovaném tlaku v měřicím místě 4 tak, aby v tomto měřicím místě byla dosažena požadovaná hodnota tlaku. Vzdálenost mezi úhelníky je 1 ± 0,1 m. Takto rozvířený prach tvoří ve štole požadovanou koncentraci a je zapalován z vývrtového moždíře náloží 500 g Vesuvitu TN s časovým zpožděním 750 ± 50 ms od počátku iniciace výbuchu (iniciace nálože Vesuvitu TN se provede rozbuškou DeD S stupeň 3). Parametry zkušebních výbuchů jsou registrovány tlakovými (T) a fotoelektrickými snímači (F) v místech označených ve schématu v obr.č. 1 čísly 1 až 7. Vzhledem ke kapacitě měřicího systému jsou místa osazována s ohledem na potřebu registrace. Kromě rozběhové části výbuchu se u zkoušek PVU jedná vždy o indikaci tlaku a plamene před uzávěrou a plamene za uzávěrou. Obr.č.1 Uspořádaní zkoušky v pokusné štole Disperzní zóna multiprachu PVU Moždíř 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 měřící Pro měření plamene se používají snímače se spektrální citlivostí v oblasti 0,4 až 1,1 um. Při výbuchu musí být výbuchové parametry reprodukovatelné, což se ověřuje měřením vstupního tlaku výbuchové vlny v bodě 4, který musí být v rozsahu 90 ± 20 kpa. Výbuchy se vstupním tlakem mimo tento interval se nezapočítávají. Vyhodnocuje se pouze soubor 5-ti zkoušek, které splní podmínku požadovaných výbuchových parametrů. Příloha č. 5 3/4 1.5 Vyhodnocení zkoušek Ze souboru 5-ti zkoušek, které svými výbuchovými parametry, vyhověly požadavkům, musí ve všech případech vodní uzávěra splnit kritérium relativní účinnosti zkoušené uzávěry, tj. 12

13 intenzita výbuchového plamene na fotoelektrickém snímači F7 musí být menší nebo rovna 10 mv. Vzorek v tomto případě vyhovuje a splnil podmínky zkoušky. 1.6 Definování ostatních podmínek zkoušky Požadavky na Multiprach Pro výbušný systém je používán sušený hnědouhelný prach tzv. Multiprach se spodní mezí výbušnosti max. 75 g. m -3 při iniciační energii Ei = 9 kj, střední velikosti zrna max. 0,1 mm. Hodnota Ei je udána s přesností ± 10%. Jakost každé nové dodávky Multiprachu musí být doložena protokolem ZL Požadavky na snímače tlaku Snímače používané pro snímání výbuchového tlaku musí mít platnou kalibraci, výstupní signál v rozmezí 1 až 10 V, měřící rozsah min. 0 až 160 kpa, přetížitelnost min. 150%, přesnost min. 0,6% a musí mít teplotní kompenzaci (hodnoty jsou dány technickými podmínkami snímačů) Mikroklimatické podmínky Mikroklimatické podmínky v úseku štoly, kde budou prováděny zkoušky, musí odpovídat následujícím parametrům: teplota 15 ± 5 C, vlhkost 95 ± 5%. Budou měřeny před zahájením zkoušek. Obr. č. 2 Uspořádání vodních vaků v PVUV min. 40 % šířky profilu SMĚR VÝBUCHU 6 m min. 2/3 výšky profilu 13

14 Příloha č. 5 4/4 Obr.č. 3 Schéma pokusné štoly 1 zkušební štola 2 měřicí štola 3 malá štola 4 spojka štol 5 expanzní komora 6 hrázové dveře 7 kabelový vrt 8 měřicí krabice Návrh novely Vyhlášky č. 22/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů. Díl třetí - Ochrana proti přenosu výbuchu uhelného prachu. 164 Vzdálenost pro umístění protivýbuchových uzávěr (5) Poslední skupina přehrad protivýbuchové uzávěry dělené musí být od čelby raženého důlního díla vzdálena nejvíce 100 metrů a od ústí porubu nebo dobývky nejvíce 50 metrů. (6) Pokud je mezi dvěma skupinami přehrad protivýbuchové uzávěry dělené kříž, odbočka, vidlice nebo zatáčka, ve které se mění směr o více než 90 stupňů, může být v odůvodněných případech vzdálenost mezi těmito skupinami korýtek větší než 30 metrů. 14

15 Počet korýtek však musí být zvýšen natolik, aby byla dodržena podmínka nejméně 1 litr vody na 1 metr krychlový objemu důlního díla mezi skupinami korýtek. (8) Pokud je vzdálenost mezi dvěma pracovišti při ražení nebo dobývání na společné chodbě větší než 50 metrů, musí být mezi nimi umístěna skupina přehrad o minimálním množství 320 litrů vody. Tato skupina přehrad musí být nahrazena protivýbuchovou uzávěrou, jakmile je vzdálenost mezi pracovišti větší než 150 metrů. 165 Evidence, kontrola a údržba protivýbuchových uzávěr (2) Protivýbuchová uzávěra soustředěná musí být označena tabulkou, na které je uvedeno číslo uzávěry, průřez důlního díla v metrech čtverečních, celkové množství inertního prachu nebo vody v uzávěře, počet přehrad nebo korýtek nebo vaků, datum poslední pravidelné kontroly a podpis kontrolujícího. Tabulka musí být umístěna na okraji uzávěry. (3) Protivýbuchová uzávěra dělená musí být označena tabulkami, na kterých je uvedeno číslo uzávěry, průřez důlního díla v metrech čtverečních, počet korýtek nebo vaků, případně množství vody v jedné skupině korýtek nebo vaků, datum poslední pravidelné kontroly a podpis kontrolujícího. Tabulky se umísťují na obou koncích uzávěry. V případě, že dělená uzávěra přechází do jiného důlního díla, musí být označena novými tabulkami. Totéž platí i při změně průřezu důlního díla, podle kterého se mění množství vody ve skupině korýtek nebo vaků. 15

Ing. Antonín Strung V 10 PRVKY SEPARÁTNÍHO VĚTRÁNÍ

Ing. Antonín Strung V 10 PRVKY SEPARÁTNÍHO VĚTRÁNÍ Ing. Antonín Strung V 10 VVUÚ, a.s. Ostrava - Radvanice PRVKY SEPARÁTNÍHO VĚTRÁNÍ V přednášce budou prezentovány především flexibilní lutny používané v hlubinných dolech a v podmínkách podzemního stavitelství.

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard Příčný řez M 1:10 25

Více

1.2.102 DOPRAVNÍ CESTY POUŽÍVANÉ PRO PŘEPRAVU VÝBUŠNIN

1.2.102 DOPRAVNÍ CESTY POUŽÍVANÉ PRO PŘEPRAVU VÝBUŠNIN Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 1.2.102 DOPRAVNÍ

Více

Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.:

Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.: Strana 3314 Sbírka zákonů č. 268 / 2011 Částka 95 268 VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2011, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Tabulka 5 Specifické prvky

Tabulka 5 Specifické prvky Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené

Více

PAVUS, a.s. AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1391 ČLEN EGOLF Zakázka číslo: 1 08 236 (Z 210080088) POŽÁRNÍ ZKUŠEBNA VESELÍ NAD LUŽNICÍ zkušební laboratoř akreditovaná Českým institutem pro

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1)

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1) Tabulka 2 Stropy Požární odolnost v minutách 15 30 45 90 1 1 Stropy betonové, staticky určité, (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Desky z hutného betonu), výztuž v

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 11 Požární bezpečnost 11.1 Všeobecně Stavby musí být proti požáru chráněné. Ochrana staveb je dvojího charakteru: 1. požární prevence - je zaměřena na předcházení vzniku požárů a omezení následků již vzniklých

Více

Schöck Isokorb typ QS

Schöck Isokorb typ QS Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Obsah Strana Varianty připojení 182 Rozměry 183 Pohledy/čelní kotevní deska/přídavná stavební výztuž 18 Dimenzační tabulky/vzdálenost dilatačních spar/montážní tolerance

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

DONN DX24 ➋ ➊ ➊ ➋ ➌ ➍. Charakteristika systému

DONN DX24 ➋ ➊ ➊ ➋ ➌ ➍. Charakteristika systému DONN DX24 Ref. Vzdálenost (mm) A max. 1200 B 1200 C max. 400 D 600 Charakteristika systému Viditelný systém s profilem s 24 mm pásnicí Nejčastěji používaný závěsný podhledový systém na světě Maximální

Více

VÝ ROBA ROZVÁ DĚČŮ. Rozváděčové skříně DSR-EKO

VÝ ROBA ROZVÁ DĚČŮ. Rozváděčové skříně DSR-EKO VÝ ROBA ROZVÁ DĚČŮ Rozváděčové skříně DSR-EKO Obsah Obsah Obecné informace... 3 Technický popis, ovládací pulty... 3 Provedení... 4 Skladování... 4 Rozváděčové skříně DSR-EKO, jednokřídlé dveře... 5 Rozváděčové

Více

Jevištní technologie Stavovské divadlo

Jevištní technologie Stavovské divadlo Jevištní technologie Stavovské divadlo NÁZEV TEXT A ZÁKLADNÍ ÚDAJE Jeviště Šířka jeviště celkem 18,82 m Šířka hracího prostoru 14 m Šířka portálových věží 9,56 m Hloubka od hrany orchestřiště 16,61 m Výška

Více

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv PNE 34 8211 3. vydání Odsouhlasení

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

PODSTROPNÍ VENTILÁTOR - DESTRATIFIKÁTOR

PODSTROPNÍ VENTILÁTOR - DESTRATIFIKÁTOR M A N D Í K TPM 048/05 PLATÍ OD: 1.2.2005 PODSTROPNÍ VENTILÁTOR - DESTRATIFIKÁTOR D1, D2, D3 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování,

Více

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ AKCE: Stavební úpravy skladové haly na p.č. st. 270 a přístavba přístřešku na části p.č. 1070/2, k.ú. Poučník STAVEBNÍK: KERVAL, a.s., Karlštejn 261, okres Beroun KONTROLOVAL: ING. ARCH. VLADIMÍR SMEJKAL

Více

MDT 624. 02 OBOROVÁ NORMA Schválena: 20. 9. 1980 Federální ministerstvo dopravy

MDT 624. 02 OBOROVÁ NORMA Schválena: 20. 9. 1980 Federální ministerstvo dopravy MDT 624. 02 OBOROVÁ NORMA Schválena: 20. 9. 1980 Federální ministerstvo dopravy PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VRAT NAD KOLEJEMI ROZCHODU 1435 mm a 1520 (1524) mm TNŽ 73 6388 Tato norma platí pro prostorové uspořádání

Více

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1-

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1- -1- Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice,

Více

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU 21.4.2015 L 102/67 AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU Pouze původní texty EHK OSN mají podle mezinárodního veřejného práva právní účinek. Status a datum vstupu tohoto předpisu v platnost

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí.

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.201 NEVÝROBNÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A.3 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA A.3 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.3 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Stavba Název stavby: II/180 Letkov okružní křižovatka Část: A.3 Dopravně inženýrské opatření Kraj: Plzeňský kraj Místo: Letkov

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.50 Duben 2002

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.50 Duben 2002 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.50 Duben 2002 Okna, dveře, rolety a okenice, lehké obvodové ČSN pláště Stanovení odolnosti dveří proti nárazu měkkým EN 949 a těžkým tělesem 74 6005 Tato norma je českou

Více

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE)

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Laboratorní cvičení z předmětu "Kontrolní a zkušební metody" Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Zadání: Na základě výsledků tahové zkoušky podle norem ČSN EN ISO 527-1 a ČSN EN ISO 527-3 analyzujte

Více

238/1998 Sb. VYHLÁŠKA

238/1998 Sb. VYHLÁŠKA 238/1998 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu ze dne 30. září 1998, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti

Více

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ Podrobné technické vlastnosti jednotlivých výrobků jsou uvedeny v následujících přehledných tabulkách, řazených podle jejich použití ve stavebním systému VELOX: desky (VELOX WS, VELOX WSD, VELOX WS-EPS)

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

20/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby

20/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby 20/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

Více

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení KAPITOLA 5.3 OZNAČOVÁNÍ KONTEJNERŮ, MEGC, MEMU, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ, PŘEMÍSTITELNÝCH CISTEREN A VOZIDEL VELKÝMI BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI, ORANŽOVÝMI TABULKAMI A NÁPISY POZNÁMKA: K označování kontejnerů

Více

KABELOVÉ ŽLABY NEREZ

KABELOVÉ ŽLABY NEREZ KELOVÉ ŽLY NEREZ 2 KELOVÉ ŽLY - NEREZ PŘELED PRVKŮ SYSTÉMU NIXRD NIXKR NIXMP NIXPR NIXVKR NIXVO 90 NIXO 90 NIXV NIXT NIXK NIXKZ NIXPZ NIXR NIXVO 45 NIXO 45 NIXS NIXVKO NIXVSO NIXKO NIXSO NIXPD NIXSU NIXPS

Více

K 26 Fireboard - kabelové kanály

K 26 Fireboard - kabelové kanály K 26 07/2007 K 26 Fireboard kabelové kanály kabelové kanály jako protipožární ochrana kabelů K 261 Kabelový kanál I K 262 Kabelový kanál E K 261/262 Fireboard kabelové kanály I a E Podélný řez M 1:10 K

Více

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku 1 Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku je zatížení na mezi pevnosti vztažené na celou ložnou plochu (tlačená plocha průřezu včetně děrování). Zkoušky a zařazení cihel do pevnostních tříd se uskutečňují na základě

Více

AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1391 ČLEN EGOLF

AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1391 ČLEN EGOLF PAVUS, a.s. AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1391 ČLEN EGOLF Zakázka číslo: 1 11 553 (Z210110263) POŽÁRNÍ ZKUŠEBNA VESELÍ NAD LUŽNICÍ zkušební laboratoř akreditovaná Českým institutem pro akreditaci,

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Požadavky na konstrukci a zkoušení velkých nádob pro volně ložené látky (IBC)*

Požadavky na konstrukci a zkoušení velkých nádob pro volně ložené látky (IBC)* Kapitola 6.5 Požadavky na konstrukci a zkoušení velkých nádob pro volně ložené látky (IBC)* * Pro účely českého vydání se takto překládá anglický výraz "Intermediate Bulk Conteiner" Nadále bude užívána

Více

Ing. Zbyněk Valdmann &

Ing. Zbyněk Valdmann & Ing. Zbyněk Valdmann & NERGIE ÝŠKOVÝCH UDOV ENERGIE ÚVOD - CENY ENERGIE: včera, dnes a zítra, vývoj - NÁKLADY vs. NORMA pro tepelnou ochranu budov na pozadí konstrukcí s požární odolností a bez požární

Více

Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2. Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2

Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2. Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2 Obsah Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2 Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2 Vodovodní přípojka... 3 Popis řešení... 3 Materiály... 3 Výškové osazení přípojky vodovodu... 3 Uložení potrubí, výkopy...

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1391 ČLEN EGOLF

AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1391 ČLEN EGOLF PAVUS, a.s. AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1391 ČLEN EGOLF Zakázka číslo: 1 11 553 (Z210110263) POŽÁRNÍ ZKUŠEBNA VESELÍ NAD LUŽNICÍ zkušební laboratoř akreditovaná Českým institutem pro akreditaci,

Více

OCELOVÉ ROŠTY LISOVANÉ - P ROŠTY

OCELOVÉ ROŠTY LISOVANÉ - P ROŠTY KATALOG VÝROBKŮ OCELOVÉ ROŠTY LISOVANÉ - P ROŠTY KONSTRUKCE Podlahové rošty se skládají z nosných, rozpěrných a lemovacích prutů popř. lemovacích profilů, které tvoří nerozebiratelný celek. Do nosných

Více

CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE

CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění Ceník obsahuje položky zemních prací pro: Část A - Zřízení konstrukcí stavebních objektů

Více

SKRYTÁ NOSNÁ KONSTRUKCE-DESKY VYJÍMATELNÉ

SKRYTÁ NOSNÁ KONSTRUKCE-DESKY VYJÍMATELNÉ KNAUF AMF GmbH & Co. KG Elsenthal 15. D-94481 Grafenau - SRN SKRYTÁ NOSNÁ KONSTRUKCE-DESKY VYJÍMATELNÉ Krátký popis : Zavěšená podhledová konstrukce se zakrytými nosnými profily, přitom každá deska je

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 9. 11. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 19 Třída: 4.EA ÚLOHA:

Více

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie S P s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb.

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie S P s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie S P s technickými požadavky stanovenými vyhláškou Objednavatel: PEKASS, a. s. Přátelství 987, Praha 10 Výrobce: Název a typ: Överums Bruk AB S-590

Více

PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY

PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY Vlastník a provozovatel kanalizace a ČOV: Obec Rostoklaty Rostoklaty 32, 281 71 Rostoklaty IČ: 00235709; DIČ: CZ00235709 Tel.: 321 672 721

Více

R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E

R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E 1. DĚLENÍ ROZVÁDĚČŮ 2. KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ 3. STAVEBNÍ ÚPRAVY Ostrava, listopad

Více

ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ PRO ENERGETICKÉ OCHRANY + PŘÍSLUŠENSTVÍ

ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ PRO ENERGETICKÉ OCHRANY + PŘÍSLUŠENSTVÍ ESB ROZVADĚČE, a.s. K terminálu 7 619 00 Brno tel.: +420 515 502 111 fax: +420 515 502 101 www.esb-rozvadece.cz KATALOG ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ PRO ENERGETICKÉ OCHRANY + PŘÍSLUŠENSTVÍ REOS 1. POUŽITÍ Rozvaděče

Více

SO 02 - obchodní galerie Písek - jih.

SO 02 - obchodní galerie Písek - jih. -1- Akce: Obchodní galerie Písek, SO 02 - obchodní galerie Písek - jih. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : územní rozhodnutí Vypracoval : Radek Příhoda U

Více

Dokument č.10 Dokument, který stanovuje podmínky na technické provádění vodovodních přípojek

Dokument č.10 Dokument, který stanovuje podmínky na technické provádění vodovodních přípojek Dokumenty společnosti VODAK HUMPOLEC s.r.o. DOKUMENTY Strana číslo : 1 Celkový počet stran : 5 Výtisk Změna číslo: číslo : 0 1 Změna číslo : 0 Dokumenty společnosti Dokument č.10 Dokument, který stanovuje

Více

Upevňování nosných dílů otevíravých a otevíravě sklopných kování

Upevňování nosných dílů otevíravých a otevíravě sklopných kování Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.v. (Společnost pro jakost zámků a kování) Směrnice: TBDK PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO VYDÁNÍ Vydání: 2008-07-24 Směrnice s definicemi otevíravých a otevíravě sklopných

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 PRÁVNÍ RÁMEC ( požární kodex ) Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně (ve znění 186/2006 Sb.)

Více

202/1999 Sb. VYHLÁŠKA. kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří

202/1999 Sb. VYHLÁŠKA. kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří 202/1999 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 31. srpna 1999, kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

8 ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI A POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

8 ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI A POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 8 ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI A POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Nutnou podmínkou k zamezení přenosu požáru vně hořícího objektu je vymezení minimálních odstupových vzdáleností mezi objekty. Kolem hořícího

Více

2.2.4. www.velox.cz VODOROVNÉ KONSTRUKCE 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Zpět na obsah

2.2.4. www.velox.cz VODOROVNÉ KONSTRUKCE 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Zpět na obsah 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ 1. Stropy s využitím prefabrikovaných stropních prvků jako ztraceného bednění 1.1 s vytvořením ŽB monolitických žebírkových stropů osové vzdálenosti žeber - 00 mm s šířkou

Více

LABORATORNÍ ZKOUŠKY VZORKY LABORATORNÍ ZKOUŠKY. Postup laboratorních zkoušek

LABORATORNÍ ZKOUŠKY VZORKY LABORATORNÍ ZKOUŠKY. Postup laboratorních zkoušek LABORATORNÍ ZKOUŠKY Jednou z hlavních součástí grantového projektu jsou laboratorní zkoušky elastomerových ložisek. Cílem zkoušek je získání pracovního diagramu elastomerových ložisek v tlaku a porovnání

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 329/2014/OÚPSŘ-280.4/Mar-7 Vsetín 16.6.2014 Oprávněná úřední osoba: Bc. Mareček Libor VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné

Více

ECOFLEX. ECOFLEX EL (electronic thermostat) ECOFLEX SL (electromechanical thermostat)

ECOFLEX. ECOFLEX EL (electronic thermostat) ECOFLEX SL (electromechanical thermostat) Nástěnné konvektory / Wall convectors / Wandkonvektoren / Konwektor ścienny / Konvektory na zid / Íàñòåííûå êîíâåêòîðû EL (electronic thermostat) SL (electromechanical thermostat) Návod k použití Instructions

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

Nosné systémy svítidel OBO usnadňují instalaci systémů osvětlení Použitelné v mnoha oblastech objektové a infrastrukturální výstavby Jednoduché

Nosné systémy svítidel OBO usnadňují instalaci systémů osvětlení Použitelné v mnoha oblastech objektové a infrastrukturální výstavby Jednoduché Nosné systémy svítidel OBO usnadňují instalaci systémů osvětlení Použitelné v mnoha oblastech objektové a infrastrukturální výstavby Jednoduché vedení kabelů a optimální umístění svítidel z hlediska osvětlovací

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._56 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

ZPRÁVA O REVIZI LPS Revize provedena v souladu s ČSN 331500 a ČSN EN 62305-1 až 4 (11/2006)

ZPRÁVA O REVIZI LPS Revize provedena v souladu s ČSN 331500 a ČSN EN 62305-1 až 4 (11/2006) MOŽNÝ VZOR ZPRÁVY O REVIZI LPS Výtisk č. : Počet listů: Počet příloh: ZPRÁVA O REVIZI LPS Revize provedena v souladu s ČSN 331500 a ČSN EN 62305-1 až 4 (11/2006) Revizní technik : Adresa revizního technika:

Více

Výpočet skořepiny tlakové nádoby.

Výpočet skořepiny tlakové nádoby. Václav Slaný BS design Bystřice nad Pernštejnem 1 Výpočet skořepiny tlakové nádoby. Úvod Indukční průtokoměry mají ve své podstatě svařovanou konstrukci základního tělesa. Její pevnost se musí posuzovat

Více

4.5.701 SKLADY POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

4.5.701 SKLADY POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.701 SKLADY POŽÁRNÍ

Více

České dráhy, a.s. ČD V 5. Předpis. pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu A

České dráhy, a.s. ČD V 5. Předpis. pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD V 5 Předpis pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD V 5 Předpis pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel Schváleno rozhodnutím

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Dřevěné stropní konstrukce Kombinované (polomontované) stropní konstrukce Ocelové a ocelobetonové stropní konstrukce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Dřevěné stropní konstrukce Dřevěné

Více

Přednáška č. 2 AUTOBUSOVÉ A TROLEJBUSOVÉ ZASTÁVKY

Přednáška č. 2 AUTOBUSOVÉ A TROLEJBUSOVÉ ZASTÁVKY 1. Pojmy a definice Přednáška č. 2 AUTOBUSOVÉ A TROLEJBUSOVÉ ZASTÁVKY Zastávka předepsaným způsobem označené a vybavené místo, určené k nástupu, výstupu nebo přestupu cestujících. Třídění zastávek se provádí

Více

Popis/Konstrukční mezní hodnoty/rozměry Visuté vnější žaluzie Montáž clon na vodicích lištách, resp. mezi nimi

Popis/Konstrukční mezní hodnoty/rozměry Visuté vnější žaluzie Montáž clon na vodicích lištách, resp. mezi nimi Popis/Konstrukční mezní hodnoty/rozměry Visuté vnější žaluzie Montáž clon na vodicích lištách, resp. mezi nimi Visuté vnější žaluzie ve dvou variantách Při montáži clon mezi vodicími lištami se jednotlivé

Více

KOMISE. 16.3.2006 Úřední věstník Evropské unie L 79/27

KOMISE. 16.3.2006 Úřední věstník Evropské unie L 79/27 16.3.2006 Úřední věstník Evropské unie L 79/27 KOMISE ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6. března 2006, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o dřevěné podlahoviny a deskové

Více

Schöck Isokorb typ ABXT

Schöck Isokorb typ ABXT Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u atik, předsazených ů a krátkých konzol. Prvek přenáší ohybové momenty, posouvající síly a normálové síly. 133 Schöck Isokorb typ Uspořádání

Více

DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 16/I

DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 16/I DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 16/I DOPLNĚK 6 METODA HODNOCENÍ PRO HLUKOVÉ OSVĚDČENÍ VRTULOVÝCH LETOUNŮ O HMOTNOSTI DO 8 618 kg ŽÁDOST O TYPOVÉ OSVĚDČENÍ PODANÁ 17. 11. 1988 NEBO POZDĚJI Poznámka: Viz Část II, Hlava

Více

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami S připojením napájecího napětí Měření efektivní hodnoty Pouzdro P13/70 pro montáž na lištu Použití Převodník SINEAX U 554 (obr. 1) převádí sinusové nebo zkreslené střídavé napětí na vnucený stejnosměrný

Více

Nahrazuje: FK009 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Schválil dne:01.08.2015 František Klípa

Nahrazuje: FK009 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Schválil dne:01.08.2015 František Klípa SVAŘOVANÁ SÍŤ TYPU P Strana: 1/6 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařované sítě FERT typu P, výrobce FERT a.s. Soběslav.

Více

1320 201.000 Páska obrysová reflexní červená 50mm Použití: pouze dozadu. 1320 202.000 Páska obrysová reflexní bílá 50mm Použití: pouze do boku

1320 201.000 Páska obrysová reflexní červená 50mm Použití: pouze dozadu. 1320 202.000 Páska obrysová reflexní bílá 50mm Použití: pouze do boku NÁPADNÉ OBRYSOVÉ ZNAČENÍ 13.08.03.0 1320 201.000 Páska obrysová reflexní červená 50mm Použití: pouze dozadu 1320 202.000 Páska obrysová reflexní bílá 50mm Použití: pouze do boku 1320 203.000 Páska obrysová

Více

9. cvičení. Demolice. Trhací práce na lomech

9. cvičení. Demolice. Trhací práce na lomech 9. cvičení Demolice Trhací práce na lomech Demolice Demolice Obecné vzorce pro výpočet destrukce Konstrukce z prostého betonu nebo zdiva Q = ( w 2 + w) c t kde Q hmotnost nálože [kg] w záběr nálože [m]

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ TITULNÍ LIST 1 OBSAH : Identifikační údaje... 3 Základní údaje... 3 Úvod... 3 Popis stavby rozsah stavebních úprav... 3 Podklady pro zpracování... 4 Právní

Více

Konstrukční kancelář. Ing. Luboš Skopal.

Konstrukční kancelář. Ing. Luboš Skopal. TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody zařízení pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci zvláštního vozidla kategorie SS Objednavatel: PEKASS, a. s. Přátelství 987, Praha 10 Výrobce: HORSCH LEEB AS, GmbH,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.14 Konstrukce stolového a lůžkového nábytku

Více

NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ 027/12 PLATÍ OD: 1.9.2012 KLAPKA ODVODU KOUŘE A TEPLA - MULTI SEDM

NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ 027/12 PLATÍ OD: 1.9.2012 KLAPKA ODVODU KOUŘE A TEPLA - MULTI SEDM NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ 07/ PLATÍ OD:.9.0 KLAPKA ODVODU KOUŘE A TEPLA - MULTI SEDM Obsah Všeobené informace... Montážní informace... Montážní otvor... Příklady instalace... Přesah klapek...

Více

Rain Bloc inspect. obj. číslo 360015

Rain Bloc inspect. obj. číslo 360015 Vsakovací blok Flexibilní a výkonný vsakovací blok 120x60x42 cm Garantia Rain Bloc (dodávaný také pod značkou SIROBLOC) nachází své uplatnění především ve veřejném a komerčním sektoru. Je možné jej použít

Více

Clony a dýzy Měření průtoku pomocí tlakové diference

Clony a dýzy Měření průtoku pomocí tlakové diference Clony a dýzy Měření průtoku pomocí tlakové diference - Ověřený normovaný způsob měření - Přesné měření i pro rychle proudící páru a plyn - Absence pohyblivých prvků - Robustní a variabilní provedení -

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A (19) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ [22) Přihlášeno 08 03 79 (21) (PV 1572-79) 203732 Щ f 81} (51) Int. Cl. 3 F 28 D 7/02 (40) Zveřejněno 30 06 80

Více

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování:

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování: 5. cvičení Svarové spoje Obecně o svařování Svařování je technologický proces spojování kovů podmíněného vznikem meziatomových vazeb, a to za působení tepla nebo tepla a tlaku s případným použitím přídavného

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

2 POLICOVÉ O REGÁLY REGÁL

2 POLICOVÉ O REGÁLY REGÁL POLICOVÉ REGÁLY 2 POLICOVÉ REGÁLY 3 POLICOVÉ REGÁLY Všeobecně slouží konstrukce policového regálu k ukládání různých druhů zboží a materiálů přímo na police (drobné zboží, krabice, plastové přepravky,

Více

KOMÍNOVÁ LÁVKA UNI 100 MONTÁŽNÍ NÁVOD

KOMÍNOVÁ LÁVKA UNI 100 MONTÁŽNÍ NÁVOD KOMÍNOVÁ LÁVKA UNI 100 MONTÁŽNÍ NÁVOD Člen MONIER GROUP POPIS PRODUKTU je určena pro zajištění bezpečného pohybu po střeše. Skládá se ze dvou závěsných háků, dvou držáků, stoupací lávky délky 1,0 m a zábradlí.

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Antonín ŠEVČÍK, Rudolf HUNA Platnost ČSN/STN EN 60974-4 od 01/09/2007 je ve všech

Více

Možnosti použití: Použití a montáž těchto stavebních výrobků se řídí technickými normami a směrnicemi předepsanými podle zákona.

Možnosti použití: Použití a montáž těchto stavebních výrobků se řídí technickými normami a směrnicemi předepsanými podle zákona. Aktualizováno: 12.11.2012 Kazeta terraza Nosné prvky nosič z WPC, nosič z WPC, nosič z hliníku, nosič z WPC, gumová podložka nosič z WPC, Obecné informace: Možnosti použití: Použití a montáž těchto stavebních

Více

GlobalFloor. Cofrastra 70 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 70 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 7 Statické tabulky Cofrastra 7. Statické tabulky Cofrastra 7 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofrastra

Více

ZÁKLADNÍ GEODETICKÉ POMŮCKY

ZÁKLADNÍ GEODETICKÉ POMŮCKY Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství Ing. Pavel Voříšek ZÁKLADNÍ GEODETICKÉ POMŮCKY VOŠ a SŠS Vysoké Mýto prosinec 2007 ZÁKLADNÍ GEODETICKÉ POMŮCKY POMŮCKY K URČOVÁNÍ

Více