KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB"

Transkript

1 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle schematizace geometrického tvaru rozeznáváme prvky prutové, plošné a prostorové. Pruty Pruty mají jeden rozměr (délkový l) značně převládající nad ostatními dvěma rozměry (příčnými b, h). Působiště vnějších i vnitřních sil se koncentrují do osy prutu spojnice těžišť průřezů. Příhradový prut je zatížen i podepřen ve směru své osy; přenáší pouze normálové síly (viz obr.). Obr. Příhradový prut Nosník má zatížení i podepření kolmé k ose prutu; přenáší posouvající síly a ohybové momenty (viz obr.). Obr. Nosník 1

2 Rovinný rámový prut má zatížení i podepření, jež lze rozložit do směru kolmého a rovnoběžného s osou prutu; přenáší normálové síly, posouvající síly a ohybové momenty (viz obr.). Obr. Rámový prut rovinný Prostorový rámový prut má zatížení i podepření obecné; přenáší normálové a posouvající síly, ohybové a krouticí momenty (viz obr.). Obr. Rámový prut prostorový Plošné prvky Plošné prvky mají dva rozměry (délkové l 1, l 2 ) značně převládající nad zbývajícím třetím rozměrem (tloušťkou t). Působiště vnějších i vnitřních sil se koncentrují do střednicové roviny plochy půlící tloušťku prvku. 2

3 Stěna je zatížena i podepřena jen ve střednicové rovině; přenáší normálové a posouvající síly (viz obr.). Obr. Stěna Nosníková deska má zatížení i podepření kolmé ke střednicové rovině, v jednom směru konstantního průběhu; přenáší posouvající síly a ohybové momenty (viz obr.). Obr. Deska nosná v jednom směru Obousměrná deska má zatížení i podepření kolmé ke střednicové rovině (obecného průběhu); přenáší posouvající síly, ohybové a krouticí momenty (viz obr.). Obr. Deska nosná v obou směrech 3

4 Deskostěnový prvek má zatížení i podepření, jež lze rozložit do směru kolmého a rovnoběžného se střednicovou rovinou; přenáší normálové a posouvající síly, ohybové a krouticí momenty (viz obr.). Obr. Deskostěnový prvek K modelu vnějších a vnitřních vazeb K úplnému popisu statického modelu stavební konstrukce je zapotřebí definovat okrajové podmínky jednotlivých prvků, a to jak při vnějších vazbách (podporách), tak při vnitřních vazbách (spojích). V zásadě se vazby rozlišují jako: kloubové, jež přenášejí pouze síly (normálové, posouvající), tuhé, jež přenášejí jak síly, tak momenty (ohybové, krouticí). 4

5 Konstrukční systémy patrových budov Představujeme pouze základní konstrukční prvky a jejich funkce při přenosu obvyklých druhů zatížení do základové konstrukce. Pro lepší pochopení problematiky vyložíme principy přenosu svislého a vodorovného zatížení odděleně. Přenos svislého zatížení Přenos svislého zatížení je zabezpečen systémem svislých vazeb a (vodorovných) stropů. Svislé vazby přenášejí zatížení ve své rovině. Jsou podepřeny v základech a zajišťují podepření stropů. Obr. Svislé vazby 5

6 Podle konstrukčního uspořádání (viz předchozí obr.) se svislé vazby rozlišují jako: stěnové, tvořené plošnými prvky stěnami (převážně v betonových konstrukcích), skeletové, vytvořené ze sloupů a průvlaků rámových prutů, spojených ať již kloubově anebo tuze (v betonových i ocelových konstrukcích). Svislé vazby se navrhují buď v jednom směru modulové osnovy nebo v obou směrech modulové osnovy. Oboje uspořádání se uplatňuje jak v betonových, tak v ocelových konstrukcích. Vodorovné konstrukce stropy přenášejí zatížení kolmé ke své rovině. Jsou podepřeny svislými vazbami. V budovách s jednou osnovou svislých vazeb (viz obr.) se navrhují jako: deskové stropní desky jsou nosné jen v jednom směru (převážně v betonových konstrukcích), trámové, neboli stropnicové stropní trámy, neboli stropnice působí jako nosníky (v betonových i ocelových konstrukcích). Obr. Stropy při jedné osnově svislých vazeb 6

7 V budovách se dvěma osnovami svislých vazeb (viz obr.) se navrhují jako: tzv. křížem vyztužená deska (v betonových konstrukcích) stropní desky jsou nosné v obou směrech, tzv. složená stropnicová soustava (v ocelových konstrukcích) stropnice působí jako nosníky. Obr. Stropy ve dvou osnovách svislých vazeb Přenos vodorovného zatížení Přenos vodorovného zatížení je zabezpečen systémem svislých a vodorovných ztužení. Svislé ztužení přenáší zatížení ve své rovině. Je podepřeno v základech a zajišťuje podepření vodorovného ztužení (je-li navrženo). Podle konstrukčního uspořádání (viz obr.) se svislé ztužení rozlišuje jako: stěnové, tvořené plošnými prvky stěnami (převážně v betonových konstrukcích), rámové, vytvořené tuhým spojením průvlaků a sloupů (v betonových i ocelových konstrukcích), příhradové, vytvořené vložením diagonálních prutů příhradových prutů (převážně v ocelových konstrukcích). 7

8 Obr. Svislá ztužení Svislé ztužení musí být navrženo v obou směrech modulové osnovy, a to buď v každé její rovině (pak odpadá návrh vodorovného ztužení), nebo jen v některých (alespoň ve dvou) rovinách modulové sítě. Vodorovné ztužení přenáší zatížení ve své rovině. Je podepřeno svislým ztužením a navrhuje se obvykle v každém podlaží. Podle konstrukčního uspořádání (viz obr.) se vodorovné ztužení rozlišuje jako: tuhá stropní deska (v betonových konstrukcích) působí (vzhledem k současnému přenosu svislého zatížení) jako deskostěnový prvek, příhradové ztužidlo (v ocelových konstrukcích), vytvořené vložením diagonálních prutů příhradových prutů. 8

9 Obr. Vodorovné ztužení tuhými stropními deskami Obr. Vodorovné příhradové ztužidlo 9

10 Konstrukční systémy jednopodlažních hal Představujeme opět jen základní konstrukční prvky a jejich funkce při přenosu obvyklých druhů zatížení do základové konstrukce. Principy přenosu svislého a vodorovného zatížení jsou u jednopodlažních hal obdobné jako u patrových budov. Halové objekty (viz obr.) v zásadě sestávají ze: (svislých) podélných vazeb, (svislých) příčných vazeb a (vodorovné) střešní konstrukce. Obr. Půdorysná modulová síť halových objektů Obvyklá konstrukční uspořádání jsou v betonových a ocelových halách rozdílná. Společného mají většinou to, že: podélné vazby přenášejí pouze vodorovné zatížení (ve své rovině), příčné vazby přenášejí jak vodorovné, tak svislé zatížení (rovněž ve své rovině) a zajišťují podepření střešní konstrukce, střešní konstrukce přenáší svislé zatížení (kolmé ke své rovině), je podepřena v místech příčných vazeb. Betonové haly Příčné vazby (viz obr.) se navrhují jako: příčný rám, tvořený vetknutými sloupy a tuze připojenou příčlí (častěji v monolitických konstrukcích), sloupová vazba, tvořená vetknutými sloupy a kloubově připojeným vazníkem (častěji v montovaných konstrukcích). 10

11 Obr. Příčné vazby Podélné vazby (viz obr.) se navrhují jako: podélný rám, tvořený opět vetknutými sloupy a tuze připojenými příčlemi (častěji v monolitických konstrukcích), soustava sloupů a žlabových nosníků sloupy jsou vetknuty, žlabové nosníky k nim připojeny kloubově (častěji v montovaných konstrukcích). Obr. Podélné vazby Střešní konstrukce se většinou navrhuje deskové soustavy střešní desky jsou nosné jen v jednom směru (viz obr.). 11

12 Obr. Střešní konstrukce Ocelové haly Příčné vazby (viz obr.) se navrhují jako: sloupová vazba, tvořená vetknutými sloupy a kloubově připojeným vazníkem, rámová vazba, tvořená kloubově podepřenými sloupy a tuze připojenou příčlí. Obr. Příčné vazby Podélné vazby sestávají z kloubově podepřených sloupů, zajištěných proti vodorovnému zatížení tzv. příčným (neboli větrovým) ztužidlem příhradového uspořádání (viz obr.). Obr. Podélná vazba Střešní konstrukce se většinou navrhuje vaznicové soustavy vaznice působí jako nosníky (viz obr.). 12

13 Obr. Střešní konstrukce Ve střešní konstrukci se z důvodu přenosu vodorovného zatížení rovněž navrhuje větrové ztužidlo (střešní část viz obr.). 13

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

1 Nosné konstrukce vícepodlažních panelových budov

1 Nosné konstrukce vícepodlažních panelových budov 1 Nosné konstrukce vícepodlažních panelových budov Rozsáhlá výstavba obytných domů panelovou technologií probíhala zejména v letech 1957 až 1992, přičemž největší intenzity dosahovala v 70. a 80. letech

Více

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL CM2 DIMENZOVÁNÍ BETONOVÝCH PRVKŮ ČÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚPRAVA A ZMĚNA PRŮMYSLOVÉ HALY ADAPTATION AND MODIFICATION OF THE INDUSTRY HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚPRAVA A ZMĚNA PRŮMYSLOVÉ HALY ADAPTATION AND MODIFICATION OF THE INDUSTRY HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ÚPRAVA A ZMĚNA

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

MOST PŘES LOCHKOVSKÉ ÚDOLÍ - PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ STAVBY MĚSTSKÝ OKRUH STAVBA Č. 0080 PRAŠNÝ MOST ŠPEJCHAR TUNEL PRACKOVICE PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

MOST PŘES LOCHKOVSKÉ ÚDOLÍ - PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ STAVBY MĚSTSKÝ OKRUH STAVBA Č. 0080 PRAŠNÝ MOST ŠPEJCHAR TUNEL PRACKOVICE PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA Časopis ZAKLÁDÁNÍ STAVEB, a. s. 2/2009 Ročník XXI MOST PŘES LOCHKOVSKÉ ÚDOLÍ - PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ STAVBY MĚSTSKÝ OKRUH STAVBA Č. 0080 PRAŠNÝ MOST ŠPEJCHAR TUNEL PRACKOVICE ZAJIŠTĚNÍ PRAŽSKÉHO PORTÁLU

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Praha, září 2010 České vysoké učení technické v Praze Obsah F. Wald Předmluva...5 J. Studnička 1 Statický výpočet a software...7 J. Macháček 2

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. KOVOVÉ MOSTY I MODUL M04 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ MOSTY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. KOVOVÉ MOSTY I MODUL M04 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ MOSTY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. KOVOVÉ MOSTY I MODUL M04 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ MOSTY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení PROBLÉMY STABILITY 9. cvičení S pojmem ztráty stability tvaru prvku se posluchač zřejmě již setkal v teorii pružnosti při studiu prutů namáhaných osovým tlakem (viz obr.). Problematika je však obecnější

Více

KONGRESOVÝ HOTEL V PLZNI EVA FRICOVÁ

KONGRESOVÝ HOTEL V PLZNI EVA FRICOVÁ KONGRESOVÝ HOTEL V PLZNI EVA FRICOVÁ KONGRESOVÝ HOTEL V PLZNI CONGRESS HOTEL IN PILSEN vedoucí diplomové práce: doc. Ing. arch. Roman Koucký autor, diplomant: Eva Fricová ateliér 1+xx Romana Kouckého a

Více

YTONG STROPNÍ KONSTRUKCE

YTONG STROPNÍ KONSTRUKCE YTONG STROPNÍ KONSTRUKCE OBSAH 1. Navrhování vložkové stropní konstrukce YTONG 3 1.1 Všeobecné podmínky a předpoklady výpočtu 3 1.2 Uvažované charakteristiky materiálů 4 1.3 Mezní stav únosnosti prostý

Více

OPAKOVÁNÍ PS 1.ROČNÍK

OPAKOVÁNÍ PS 1.ROČNÍK OPAKOVÁNÍ PS 1.ROČNÍK Stavebnictví dělíme podle charakteru díla: ÚVOD ÚVOD PŘÍČKY POVRCHOVÉ ÚPRAVY OTVOROVÉ VÝPLNĚ ZAKLÁDÁNÍ ZEMNÍ PRÁCE Pozemní stavby stavby pro bydlení, občanské stavby, stavby pro průmysl

Více

3 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů malorozponových soustav

3 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů malorozponových soustav 3 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů malorozponových soustav Cílem této části příručky není podat detailní teoretický rozbor chování stěnových konstrukcí panelových budov, k tomu

Více

7.1 Úvod. 7 Dimenzování prvků dřevěných konstrukcí. σ max σ allow. σ allow = σ crit / k. Petr Kuklík

7.1 Úvod. 7 Dimenzování prvků dřevěných konstrukcí. σ max σ allow. σ allow = σ crit / k. Petr Kuklík Petr Kulí Dimenzování prvů dřevěných onstrucí 7 Dimenzování prvů dřevěných onstrucí 7.1 Úvod U dřevěných onstrucí musíme ověřit jejich stavy, teré se vztahují e zřícení nebo jiným způsobům pošození onstruce,

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB-BLOK systém uvádí

Více

Ocelová konstrukce a opláštění haly hangáru v Ostravě-Mošnově. vnější úpravy budov. Stavba hangáru

Ocelová konstrukce a opláštění haly hangáru v Ostravě-Mošnově. vnější úpravy budov. Stavba hangáru vnější úpravy budov text: František Švejda foto: archiv EXCON, a.s. Ocelová konstrukce včetně střešního pláště byla smontována na zemi Ocelová konstrukce a opláštění haly hangáru v Ostravě-Mošnově Ing.

Více

ZDICÍ SYSTÉM KB KLASIK KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK

ZDICÍ SYSTÉM KB KLASIK KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK systém vibrolisovaných betonových prvků ZDICÍ SYSTÉM KB KLASIK KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK ZDICÍ SYSTÉM

Více

NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM

NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM PETR KUKLÍK VELKOROZPONOVÉ DŘEVĚNÉ stropy 12 m KONSTRUKCE!!!

Více

METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE

METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE Jiří Brožovský, Alois Materna Text byl vytvořen v rámci realizace projektu Matematika pro inženýry 21. století (reg. č. CZ.1.7/2.2./7.332), na kterém se společně

Více

Co hrozí panelovým domům při neodborném zásahu?

Co hrozí panelovým domům při neodborném zásahu? Co hrozí panelovým domům při neodborném zásahu? Úvod Vzniku panelových domů v Československu, zejména otázce, který panelový dům byl úplně první, předchází několik rozporných historek. Jeden z nejvíce

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ NÁZEV PŘEDMĚTU MODUL M01 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ NÁZEV PŘEDMĚTU MODUL M01 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JAN MASOPUST, VĚRA GLISNÍKOVÁ NÁZEV PŘEDMĚTU MODUL M01 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Obsah Jan Masopust,

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

Scia Engineer katalog

Scia Engineer katalog Scia Engineer katalog CZ Tractebel Engineering - Musée des Confluences - Lyon, France - image isochrom.com Nejnovější technologie pro modelování, analýzu, navrhování a konstruování všech typů konstrukcí

Více

NEXIS 32 rel. 3.60 Základní modul

NEXIS 32 rel. 3.60 Základní modul SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

1. Úvod... 3. 2. Návrh trapézových plechů... 3. 2.3. Šířky podpor... 13. 2.5. Spojitost trapézových plechů... 14

1. Úvod... 3. 2. Návrh trapézových plechů... 3. 2.3. Šířky podpor... 13. 2.5. Spojitost trapézových plechů... 14 Technická příručka pro výběr trapézových plechů Leden 2009 OBSAH PŘÍRUČKY 1. Úvod............................................................................. 3 2. Návrh trapézových plechů............................................................

Více

Cvičebnice stavební mechaniky

Cvičebnice stavební mechaniky Cvičebnice stavební mechaniky Ing. Karla Labudová. vydání Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. Obsah Síly působící v jednom paprsku 7. Dvě síly

Více

Bauma 2010. největší stavební veletrh! Časopis o bednění. 1/2010 www.ceskadoka.cz. Bauma 2010. Chladicí věž výstavba chladicí věže strana 3

Bauma 2010. největší stavební veletrh! Časopis o bednění. 1/2010 www.ceskadoka.cz. Bauma 2010. Chladicí věž výstavba chladicí věže strana 3 Časopis o bednění 1/2010 www.ceskadoka.cz Bauma 2010 největší stavební veletrh! Chladicí věž výstavba chladicí věže strana 3 Taktovací stůl Doka vysouvaný most strana 6 Bauma 2010 novinky v oblasti bednění

Více

Díl: 01. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ. Technická zpráva

Díl: 01. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ. Technická zpráva Akce: NÁRODNÍ CENTRUM ZAHRADNÍ KULTURY - KVĚTNÁ ZAHRADA - KROMĚŘÍŽ Stavba: TECHNICKÝ PROVOZ (C), KRÁLIČÍ KOPEČEK A PTÁČNICE (D) Stupeň PD: Projekt pro provedení stavby / výběr zhotovitele stavby Stavební

Více

Přednáška 1 Obecná deformační metoda, podstata DM

Přednáška 1 Obecná deformační metoda, podstata DM Statika stavebních konstrukcí II., 3.ročník bakalářského studia Přednáška 1 Obecná deformační metoda, podstata DM Základní informace o výuce předmětu SSK II Metody řešení staticky neurčitých konstrukcí

Více