ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ŽAMBERK 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ŽAMBERK 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014"

Transkript

1 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ŽAMBERK 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014

2 Obsah Dokument územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Žamberk - 3. úplná aktualizace 2014 je členěn do dvou hlavních částí, jimiž jsou podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území a rozbor udržitelného rozvoje území pro SO ORP Žamberk. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 1 CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 6 INFORMACE O OBCÍCH... 7 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 8 POČET OBYVATEL... 9 STAV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE... 9 STAV DIGITALIZACE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE LEGISLATIVNÍ PODKLADY OBSAH 3. ÚPLNÉ AKTUALIZACE ÚAP ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ ZÁMĚRY OBCÍ - PRŮZKUMY A ROZBORY ZÁMĚRY UPLATŇOVANÉ POSKYTOVATELI ÚDAJŮ O ÚZEMÍ ZÁMĚRY PŘEVZATÉ Z ÚPD OBCÍ ZÁMĚRY KRAJSKÉHO ÚŘADU PARDUBICKÉHO KRAJE - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE ZÚR PARDUBICKÉHO KRAJE ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ STAVU A VÝVOJE ÚZEMÍ HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE VODNÍ REŽIM HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY BYDLENÍ REKREACE HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 5 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ - SWOT VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍNEK ENVIRONMENTÁLNÍ PILÍŘ - ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EKONOMICKÝ PILÍŘ - ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ SOCIODEMOGRAFICKÝ PILÍŘ - ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL CELKOVÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMÍCH PODMÍNEK PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ URČENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚPD

3 Seznam obrázků Obrázek 1: Lokalizace SO ORP Žamberk... 6 Obrázek 2: Geologie na území SO ORP Žamberk Obrázek 3: Vodní útvary povrchových vod - tekoucí, stojaté Obrázek 4: Vodních toky a plochy a záplavové území Q100 na území SO ORP Žamberk Obrázek 5: Překročení cílového imisního limitu pro benzo(a)pyrenu Obrázek 6: Překročení cílového imisního limitu pro ochranu lidského zdraví (s přízemním ozonem) Obrázek 7: Staré ekologické zátěže Obrázek 8: Chráněná území přírody a krajiny Obrázek 9: Územní systém ekologické stability Obrázek 10: Koeficient ekologické stability krajiny Obrázek 11: Saldo zemědělské půdy v SO ORP Žamberk v letech Obrázek 12: I. a II. třída ochrany půdy Obrázek 13: Kategorie lesa Obrázek 14: Silniční síť v SO ORP Žamberk Obrázek 15: Intenzita dopravy na silniční síti v SO ORP Žamberk Obrázek 16: Vodovodní síť na území SO ORP Žamberk Obrázek 17: Kanalizační síť a ČOV na území SO ORP Žamberk Obrázek 18: Zásobování plynem na území SO ORP Žamberk Obrázek 19: Elektrická energie a telekomunikace na území SO ORP Žamberk Obrázek 20: Vývoj počtu obyvatel v SO ORP Žamberk Obrázek 21: Hustota osídlení v obcích v SO ORP Žamberk Obrázek 22: Základní údaje o domech a bytech Obrázek 23: Průměrný počet dokončených bytů na 1000 obyvatel za rok v období Obrázek 24: Průměrný počet dokončených bytů na 1000 obyvatel v roce Obrázek 25: Síť turistických tras a stezek Obrázek 26: Síť cyklotras a cyklostezek Obrázek 27: Přehled stravovacích a ubytovacích kapacit v obcích v SO ORP Žamberk Obrázek 28: Ubytovací kapacit v SO ORP Žamberk Obrázek 29: Památková péče v SO ORP Žamberk Obrázek 30: Území s archeologickými nálezy Seznam tabulek Tabulka 1: Základní informace o obcích... 7 Tabulka 2: Datum vymezení zastavěného území... 8 Tabulka 3: Přehled počtu obyvatel v obcích v SO ORP Žamberk... 9 Tabulka 4: Stav územně plánovací dokumentace obcí v SO ORP Žamberk Tabulka 5: Stav digitalizace katastrálních území v SO ORP Žamberk Tabulka 6: Ložiska nerostných surovin v SO ORP Žamberk Tabulka 7: Chráněná ložisková území v SO ORP Žamberk Tabulka 8: Dobývací prostory na území SO ORP Žamberk Tabulka 9: Procentuální podíl vodních ploch z celkové výměry obce Tabulka 10: Obce dotčené povodní Q005, Q020, Q100 a zvláštní povodní pod vodním dílem Tabulka 11: Podíl orné půdy ze zemědělské půdy (v %) Tabulka 12: Staré ekologické zátěže Tabulka 13: Popis hodnot KES Tabulka 14: KES 2013 v SO ORP Žamberk Tabulka 15: Podíl lesních pozemků z celkové výměry obce v obcích SO ORP Žamberk Tabulka 16: Stav zemědělské půdy v SO ORP Žamberk v letech Tabulka 17: Dopravní dostupnost obcí v SO ORP Žamberk

4 Tabulka 18: Technická infrastruktura v obcích v SO ORP Žamberk Tabulka 19: Počet obyvatel v SO ORP Žamberk Tabulka 20: Demografický vývoj obyvatelstva v obcích SO ORP Žamberk v letech Tabulka 21: Hustota osídlení v obcích SO ORP Žamberk Tabulka 22: Věková struktura obyvatelstva SO ORP Žamberk Tabulka 23: Vzdělanostní struktura obyvatel Tabulka 24: Ekonomická aktivita obyvatel a vyjížďka za prací Tabulka 25: Školství v SO ORP Žamberk Tabulka 26: Zdravotnictví a sociální služby v SO ORP Žamberk Tabulka 27: Bytová výstavba v SO ORP Žamberk Tabulka 28: Nabídka sportovního vyžití v obcích Tabulka 29: Daňová výtěžnost obcí v SO ORP Žamberk Tabulka 30: Podíl nezaměstnaných osob a počet uchazečů o zaměstnání v obcích SO ORP Žamberk Tabulka 31: Počet podnikatelských subjektů na 1000 obyvatel v obcích v SO ORP Žamberk Seznam příloh Příloha 1 - seznam sledovaných jevů (údajů o území) dle přílohy č. 1 vyhlášky Příloha 2 - výskyt jevů v 3. úplné aktualizaci ÚAP ORP Žamberk

5 Seznam zkratek BPEJ bonitovaná půdně-ekologická jednotka CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod ČOV čistička odpadních vod čp. číslo popisné ČR Česká republika ČSÚ Český statistický úřad ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální DKM digitální katastrální mapa DM datový model EU Evropská unie EVL evropsky významná lokalita VÚV TGM HEIS Hydroekologický informační systém Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. M. CHKO chráněná krajinná oblast KES koeficient ekologické stability krajiny KMD katastrální mapa digitalizovaná KrÚ PK Krajský úřad Pardubického kraje MMR Ministerstvo pro místní rozvoj MPZ městská památková zóna MŠ mateřská škola MZe Ministerstvo zemědělství MŽP Ministerstvo životního prostředí NATURA 2000 Soustava chráněných území a stanovišť evropského významu ORP obec s rozšířenou působností PK Pardubický kraj PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa SEZ stará ekologická zátěž SLDB Sčítání lidu, domů a bytů SFŽP Státní fond životního prostředí SO správní obvod SV skupinový vodovod SWOT Strengths, Weaknesses, Threats, Opportunities (silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti) ÚAP územně analytické podklady a jejich úplné aktualizace ÚAP Kit webový informační systém, který je určený pro kompletní správu, prezentaci, výdej a analýzu územně analytických podkladů (ÚAP) ÚAPk územně analytické podklady kraje ÚAPo územně analytické podklady obcí ÚPD územně plánovací dokumentace ÚÚP úřad územního plánování ÚÚR Ústav územního rozvoje ÚSES územní systém ekologické stability krajiny VaK vodovody a kanalizace VN vedení vysokého napětí ZPF zemědělský půdní fond ZŠ základní škola ZÚR PK Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (včetně aktualizací) 5

6 PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ V této části dokumentu jsou uvedeny základní informace o zájmovém území a zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území sloužící jako podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území v tematickém členění: Horninové prostředí a geologie, Vodní režim, Hygiena životního prostředí, Ochrana přírody a krajiny, Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, Veřejná dopravní a technická infrastruktura, Sociodemografické podmínky, Bydlení, Rekreace, Hospodářské podmínky. 1 Charakteristika řešeného území Předmětem řešení 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů je správní území obce s rozšířenou působností Žamberk. Území zahrnuje 27 obcí a 33 katastrálních území. Celková plocha území činí 281,57 km 2. K zde žilo obyvatel s průměrným věkem 40,5 let. Hustota zalidnění 104 obyvatel na km 2. Území ORP Žamberk se nachází v regionu soudržnosti Severovýchod, je součástí Pardubického kraje a bývalém okresu Ústí nad Orlicí a část hranice řešeného území tvoří hranici s Polskou republikou. Řešené území navazuje na správní obvody obcí s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí, Lanškroun a Králíky. Obrázek 1: Lokalizace SO ORP Žamberk 6 Zdroj: ČÚZK 2014

7 Informace o obcích Tabulka 1: Základní informace o obcích Obec Kód obce Rozloha (km 2 ) Počet obyvatel (k ) 1 Bystřec Česká Rybná České Petrovice Dlouhoňovice Hejnice Helvíkovice Jablonné nad Orlicí Jamné nad Orlicí Kameničná Klášterec nad Orlicí Kunvald Letohrad Líšnice Lukavice Mistrovice Nekoř Orličky Pastviny Písečná Sobkovice Studené Šedivec Těchonín Verměřovice Záchlumí Žamberk Žampach SO ORP Žamberk Zdroj: data ČSÚ 2013, data katastru nemovitostí 7

8 Vymezení zastavěného území Zastavěné území u všech obcí ve SO OPR Žamberk bylo vymezeno v územním plánu dle 58 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Tabulka 2: Datum vymezení zastavěného území Obec Datum vymezení zastavěného území Bystřec Česká Rybná České Petrovice Dlouhoňovice Hejnice Helvíkovice Jablonné nad Orlicí Jamné nad Orlicí Kameničná Klášterec nad Orlicí Kunvald Letohrad Líšnice Lukavice Mistrovice Nekoř Orličky Pastviny Písečná Sobkovice Studené Šedivec Těchonín Verměřovice Záchlumí Žamberk Žampach Zdroj: ÚPD SO ORP Žamberk 8

9 Počet obyvatel Tabulka 3: Přehled počtu obyvatel v obcích v SO ORP Žamberk Obec Počet obyvatel Bystřec 1137 Česká Rybná u Žamberka 398 České Petrovice 148 Dlouhoňovice 790 Hejnice u Žamberka 207 Helvíkovice 467 Jablonné nad Orlicí 3263 Jamné nad Orlicí 704 Kameničná 305 Klášterec nad Orlicí 888 Kunvald 977 Letohrad 6316 Líšnice 747 Lukavice 1114 Mistrovice 604 Nekoř 933 Orličky 305 Pastviny u Klášterce nad Orlicí 347 Písečná u Žamberka 511 Sobkovice 263 Studené 166 Šedivec 197 Těchonín 604 Verměřovice 726 Záchlumí 744 Žamberk 6057 Žampach 281 Zdroj: data ČSÚ 2013 (k ) Stav územně plánovací dokumentace V následující tabulce je uveden seznam platných územních plánů a územních plánů obcí, případně jejich změn. Přehled je doplněn o informaci o datu vydání případně schválení ÚPD, datu účinnosti a dále o zpracovateli ÚPD (projektantovi). 9

10 Tabulka 4: Stav územně plánovací dokumentace obcí v SO ORP Žamberk Obec ÚP/ÚPO Název ÚPD Datum Datum účinnosti vydání/schválení Zpracovatel (projektant) Bystřec ÚP Územní plán Ing. arch. Dagmar Vaníčková ÚP Změna č Ing. arch. Dagmar Vaníčková Česká Rybná ÚP Územní plán Ing. arch. Petr Kulda - TIPOS České Petrovice ÚP Územní plán Ing. arch. Dagmar Vaníčková Dlouhoňovice ÚP Územní plán Ing. arch. Petr Kulda - TIPOS Hejnice ÚP Územní plán Ing. arch. Petr Kulda - TIPOS ÚP Změna č Ing. arch. Petr Kulda - TIPOS ÚPO Územní plán obce Ing. arch. Dagmar Vaníčková Helvíkovice ÚPO Změna č Ing. arch. Dagmar Vaníčková ÚPO Změna č. 2 a 2A Ing. arch. Petr Kulda - TIPOS ÚP Územní plán Ing. Eduard Žaluda, p. k. ÚPO Územní plán obce Atelier AUREA, spol. s r.o. ÚPO Změna č Atelier AUREA, spol. s r.o. Jablonné nad Orlicí ÚPO Změna č Atelier AUREA, spol. s r.o. ÚPO Změna č Atelier AUREA, spol. s r.o. ÚPO Změna č. 4 projednává se x Atelier AUREA, spol. s r.o. Jamné nad Orlicí Kameničná ÚP ÚPO Územní plán Územní plán obce Atelier AUREA, spol. s r.o. Ing. arch. Dagmar Vaníčková ÚP ÚPO Změna č. 1 Změna č Atelier AUREA, spol. s r.o. Ing. arch. Dagmar Vaníčková ÚP Územní plán Atelier AUREA, spol. s r.o. Klášterec nad Orlicí ÚP Změna č Atelier AUREA, spol. s r.o. ÚP Změna č. 2 projednává se x Atelier AUREA, spol. s r.o. ÚPO Územní plán obce Ing. arch. Dagmar Vaníčková ÚPO Změna č Ing. arch. Dagmar Vaníčková Kunvald ÚPO Změna č Ing. arch. Dagmar Vaníčková ÚPO Změna č Ing. arch. Dagmar Vaníčková ÚP Územní plán projednává se x Ing. arch. Petr Kulda - TIPOS Letohrad ÚP Územní plán SURPMO, a.s. Líšnice Lukavice Mistrovice ÚPO ÚP ÚP Územní plán obce Územní plán Územní plán Ing. arch. Petr Kulda - TIPOS Ing. arch. Jiří Skála Ing. arch. Dagmar Vaníčková ÚPO ÚP ÚP Změna č. 1 Změna č. 1 Změna č projednává se x Ing. arch. Petr Kulda - TIPOS Ing. arch. Dagmar Vaníčková Nekoř ÚP Územní plán Atelier AUREA, spol. s r.o. ÚPO Územní plán obce Ing. arch. Dagmar Vaníčková Orličky ÚPO Změna č. 1 a 1A Ing. arch. Dagmar Vaníčková ÚPO Změna č. 2 projednává se x Ing. arch. Dagmar Vaníčková Pastviny ÚPO Územní plán obce x Atelier AUREA, spol. s r.o. ÚPO Územní plán obce Atelier AUREA, spol. s r.o. Písečná ÚPO Změna č Atelier AUREA, spol. s r.o. ÚPO Změna č Atelier AUREA, spol. s r.o. ÚPO Změna č Atelier AUREA, spol. s r.o. Sobkovice ÚP Územní plán Ing. arch. Dagmar Vaníčková Studené Šedivec Těchonín ÚP ÚP ÚPO Územní plán Územní plán Územní plán obce Ing. arch. Dagmar Vaníčková SURPMO, a.s. Ing. arch. Dagmar Vaníčková ÚP ÚP ÚP Změna č. 1 Změna č. 1 Územní plán projednává se projednává se x x Ing. arch. Dagmar Vaníčková SURPMO, a.s. Ing. Eduard Žaluda, p. k. Verměřovice ÚP Územní plán Ing. arch. Dagmar Vaníčková Záchlumí ÚP Územní plán Ing. arch. Dagmar Vaníčková ÚP Změna č. 1 a 1A Ing. arch. Dagmar Vaníčková Žamberk ÚP Územní plán REGIO, s.r.o., Hradec Králové Žampach ÚP Územní plán Ing. arch. Dagmar Vaníčková ÚP Změna č. 1 odloženo x - Zdroj: data ÚPD SO ORP Žamberk 10

11 Stav digitalizace katastrálních území DKM a KMD pokrývají 76,64 % katastrálních území SO ORP Žamberk (údaj k ), z toho 46,36 % je digitálních map katastrálních a 30,27 % je katastrálních map digitalizovaných. Tabulka 5: Stav digitalizace katastrálních území v SO ORP Žamberk Katastrální území DKM [%] KMD [%] Bohousová Bystřec Celné 0 0 Červená 1 99 Česká Rybná u Žamberka České Petrovice 0 0 Dlouhoňovice 37 0 Hejnice u Žamberka 66 0 Helvíkovice 65 0 Jablonné nad Orlicí Jamné nad Orlicí Kameničná Klášterec nad Orlicí 61 0 Kunčice u Letohradu Kunvald Letohrad Líšnice Litice nad Orlicí Lukavice v Čechách Mistrovice nad Orlicí Nekoř 0 0 Orlice Orličky 0 0 Pastviny u Klášterce nad Orlicí Písečná u Žamberka Sobkovice Studené Šedivec 0 0 Těchonín 0 0 Verměřovice Záchlumí Žamberk Žampach Zdroj: ČÚZK 2014 (k ) 11

12 2 Informace o zpracování Základní informace Tento dokument navazuje na Územně analytické podklady ORP Žamberk (2008) a jejich 1. a 2. úplnou aktualizaci (2010, 2012). Pořizovatel: Zpracovatel: Dále se podíleli: Městský úřad Žamberk - úřad územního plánování odbor regionálního rozvoje a územního plánování Masarykovo nám Žamberk Ing. Jana Neumannová, DiS. Bc. Melánie Holubová, DiS., Bc. Martin Mimra Zpracovatel prvních ÚAP a 1. a 2. úplné aktualizace ÚAP: EKOTOXA s.r.o. Fišova 403/ Brno Černá Pole Legislativní podklady Územně analytické podklady se od staly novým nástrojem územního plánování. Základním legislativním podkladem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ze dne 14. června 2006, účinný od 1. ledna Problematikou ÚAP se zabývá vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen vyhláška 500). Obsah 3. úplné aktualizace ÚAP Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje údaje o území sledovaných jevů (ÚAPo) - část A přílohy č. 1 vyhlášky sledovaných jevů (ÚAPk) - část B přílohy č. 1 vyhlášky 500 zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území hodnoty území limity využití území zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území další dostupné informace, respektované ÚPD, ÚPP a jiné dokumentace: - Politika územního rozvoje České republiky 2008 schválená usnesením vlády č. 929 ze dne 20. července Zásady územního rozvoje Pardubického kraje vydány pod číslem usnesení Z/170/10, účinnost Aktualizace ZÚR PK vydány , účinnost Územně analytické podklady Pardubického kraje - 2. úplná aktualizace Územně plánovací dokumentace - územní plány, územní plány obcí a jejich změny - ÚAP ORP Žamberk a jejich aktualizace (2010, 2012) - statistické údaje - zjištění z průzkumů území 12

13 Rozbor udržitelného rozvoje zjištění a vyhodnocení rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v tematickém členění na deset témat na základě těchto zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území je vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro tři základní pilíře určení problémů k řešení v ÚPD zahrnující zejména požadavky na odstranění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných střetů záměrů na provedení změn v území a střetů těchto záměrů s limity využití území, slabých stránek, hrozeb a rizik souvisejících s nevyvážeností územních podmínek udržitelného rozvoje území Grafická část ÚAP výkres hodnot výkres limitů využití území výkres záměrů na provedení změn v území problémový výkres (výkres problémů k řešení v ÚPD) tabulky, grafy, kartogramy Tematické členění zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území horninové prostředí a geologie vodní režim hygiena životního prostředí ochrana přírody a krajiny zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa (ZPF a PUPFL) veřejná dopravní a technická infrastruktura sociodemografické podmínky bydlení rekreace hospodářské podmínky Pilíře vyváženosti vztahu územních podmínek životní prostředí - environmentální pilíř hospodářský rozvoj - ekonomický pilíř soudržnost společenství obyvatel území - sociodemografický pilíř 13

14 3 Záměry na provedení změn v území Níže jsou uvedeny seznamy záměrů v území členěné podle zdroje záměru. Tyto záměry jsou lokalizovány na úroveň obce. Záměry nejsou zakresleny ve výkrese záměrů, jsou zaznamenány pouze slovním popisem. Záměry obcí - průzkumy a rozbory Bystřec - oprava komunikací, rekonstrukce obecního rozhlasu, nový vrt (cizí vlastník), oprava veřejného osvětlení, výstavba bytů a rekonstrukce nad mateřskou školou Česká Rybná - protipovodňová opatření České Petrovice - posílení spolupráce s Polskem - vybudování propojující komunikace, běžná údržba komunikací Dlouhoňovice - revitalizace objektu bývalého družstva, rekonstrukce (ulice Hlavní a Nádražní) Hejnice - revitalizace veřejného prostoru středu obce, dobudování chodníku až k plánovanému sportovišti u rybníka, lokální opravy komunikací Helvíkovice - rekonstrukce mostu v Popluží, rekonstrukce hřbitovní zdi a odvlhčení kostela, výstavba a rekonstrukce veřejného osvětlení, oprava lokálních částí kanalizace, rekonstrukce částí kanalizace, zasíťování stavebních parcel Jablonné nad Orlicí - propojení silnice III. třídy směr Bystřec se silnicí I/11, suchý poldr v Kolonii, dostavba chodníku na propojení rodinných domů Na Dílech Kameničná - ČOV a kanalizace, rekonstrukce vodovodu - tlaková posilovací stanice vody pro horní konec obce z důvodu malého tlaku pro požární účely, nový "koberec" na silnicích Klášterec nad Orlicí - odkanalizování dvou sídlišť, studie pro výstavbu rodinných domů Matyášův kopec a výstavba technické infrastruktury, běžné opravy místních a účelových komunikací Kunvald - oprava místních a účelových komunikací, běžná údržba (VaK) Letohrad - kanalizace v katastrálním území Červená Líšnice - zateplení budovy obecního úřadu, rekonstrukce veřejného osvětlení Lukavice - rozhledna, parkoviště u orlovny, kanalizace, rekonstrukce chodníku, úprava prostranství u kostela, rekonstrukce veřejné osvětlení (přechod na LED) Mistrovice - kanalizace, oprava komunikací Nekoř - výstavba nové mateřské školy včetně školní jídelny - propojeno k základní škole, zasíťování sídliště II. etapa Nad Stadionem, rekonstrukce pošty čp. 286, revitalizace sběrného dvora, opravy VN a vodovodů (vodaři), zasíťování ploch na Vejrově Orličky - výstavba komunikací k novým rodinným domů na obecních pozemních (6 rodinných domů) severně od obecního úřadu, dětské hřiště Pastviny - silnice: kolem přehrady, cesta na Panel, od kaple na Vitanově na Adam, dvě nová protipovodňová opatření Písečná - rozšíření kanalizace (2 bytovky) Sobkovice - příprava inženýrských sítí pro obytnou zástavbu v lokalitě v Hromadí Studené - hledání řešení odstranění dusičnanu ve vodě Šedivec - napojení kanalizace na ČOV Letohrad, rekonstrukce kanalizace a napojení na ČOV Letohrad, rekonstrukce prodejny Verměřovice - ČOV, kanalizace, výstavba nové ubytovny Záchlumí - projektová příprava kanalizace, rekonstrukce stávající komunikace a vybudování nové komunikace k nové zástavbě Žamberk - revitalizace areálu starých Vinařských závodů se vznikem domova pro seniory a kulturně společenského centra, protipovodňová opatření Žampach - rozšíření kanalizace, rekonstrukce opěrné zdi s vybudováním chodníků, lokální opravy komunikací 14

15 Záměry obcí v oblastech rekreace a cestovního ruchu viz kapitola Rekreace Záměry uplatňované poskytovateli údajů o území Název záměru Zdroj Datum aktualizace Popis záměru Obec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec, Jablonné nad Orlicí elektrická stanice ČEZ Distribuce Oprava DTS Česká Rybná elektrická stanice ČEZ Distribuce Rekonstrukce DTS Česká Rybná elektrické vedení ČEZ Distribuce Česká Rybná elektrické vedení ČEZ Distribuce Česká Rybná elektrické vedení ČEZ Distribuce Česká Rybná elektrické vedení ČEZ Distribuce Česká Rybná elektrické vedení ČEZ Distribuce Česká Rybná elektrické vedení ČEZ Distribuce Česká Rybná elektrické vedení ČEZ Distribuce Česká Rybná ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Oprava DTS Česká Rybná ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Rekonstrukce DTS Česká Rybná ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Česká Rybná ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Česká Rybná ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Česká Rybná ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Česká Rybná ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Česká Rybná ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Česká Rybná ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Česká Rybná 15

16 Název záměru Zdroj Datum aktualizace Popis záměru Obec elektrické vedení ČEZ Distribuce Česká Rybná, Hejnice, Dlouhoňovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Česká Rybná, Hejnice, Dlouhoňovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrická stanice ČEZ Distribuce Oprava DTS 0012 Dlouhoňovice elektrická stanice ČEZ Distribuce Stožárová příhradová DTS 35kV Dlouhoňovice elektrická stanice ČEZ Distribuce Oprava DTS Dlouhoňovice elektrická stanice ČEZ Distribuce Dlouhoňovice elektrická stanice ČEZ Distribuce DTR-OK-4Q13,DTR-OK - DTS neexistuje Dlouhoňovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Dlouhoňovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Dlouhoňovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Dlouhoňovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Dlouhoňovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Dlouhoňovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Dlouhoňovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Oprava DTS 0012 Dlouhoňovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Oprava DTS Dlouhoňovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Dlouhoňovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Stožárová příhradová DTS 35kV Dlouhoňovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce DTR-OK-4Q13,DTR-OK - DTS neexistuje Dlouhoňovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Dlouhoňovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Dlouhoňovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Dlouhoňovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Dlouhoňovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Dlouhoňovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Dlouhoňovice, Žamberk elektrické vedení ČEZ Distribuce Hejnice, Písečná, Lukavice elektrické vedení ČEZ Distribuce Hejnice, Písečná, Lukavice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Hejnice, Písečná, Lukavice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Hejnice, Písečná, Lukavice 16

17 Název záměru Zdroj Datum aktualizace elektrická stanice ČEZ Distribuce elektrická stanice ČEZ Distribuce Popis záměru DTR-OK-4Q13,DTR-OK - DTS neexistuje; jedno pole VN rozvaděče bude ČEZ Dálkově ovládaný odpínač 35kV s přenosem dat na dispečink Helvíkovice Helvíkovice Obec elektrické vedení ČEZ Distribuce Helvíkovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Helvíkovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Helvíkovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Helvíkovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Dálkově ovládaný odpínač 35kV s přenosem dat na dispečink Helvíkovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce DTR-OK-4Q13,DTR-OK - DTS neexistuje; jedno pole VN Helvíkovice rozvadeč bude ČEZ - společný ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Helvíkovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Helvíkovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Helvíkovice, Žamberk, Dlouhoňovice elektrická stanice ČEZ Distribuce rekonsrukce dvousloupovú BTS Jablonné nad Orlicí elektrické vedení ČEZ Distribuce Jablonné nad Orlicí elektrické vedení ČEZ Distribuce Jablonné nad Orlicí elektrické vedení ČEZ Distribuce Jablonné nad Orlicí elektrické vedení ČEZ Distribuce Jablonné nad Orlicí ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce rekonsrukce dvousloupovú BTS Jablonné nad Orlicí ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Jablonné nad Orlicí ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Jablonné nad Orlicí ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Jablonné nad Orlicí ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Jablonné nad Orlicí elektrická stanice ČEZ Distribuce Jamné nad Orlicí elektrické vedení ČEZ Distribuce Jamné nad Orlicí elektrické vedení ČEZ Distribuce Jamné nad Orlicí ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Jamné nad Orlicí ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Jamné nad Orlicí elektrická stanice ČEZ Distribuce Kameničná elektrická stanice ČEZ Distribuce oprava TS Kameničná elektrické vedení ČEZ Distribuce Kameničná ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Kameničná ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce oprava TS Kameničná ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Kameničná elektrické vedení ČEZ Distribuce Kameničná, Helvíkovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Kameničná, Helvíkovice elektrická stanice ČEZ Distribuce Klášterec nad Orlicí elektrická stanice ČEZ Distribuce Klášterec nad Orlicí elektrická stanice ČEZ Distribuce Klášterec nad Orlicí elektrické vedení ČEZ Distribuce Klášterec nad Orlicí ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Klášterec nad Orlicí ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Klášterec nad Orlicí ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Klášterec nad Orlicí ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Klášterec nad Orlicí elektrická stanice ČEZ Distribuce Kunvald elektrické vedení ČEZ Distribuce Kunvald elektrické vedení ČEZ Distribuce Kunvald ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Kunvald ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Kunvald ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Kunvald elektrická stanice ČEZ Distribuce Letohrad elektrická stanice ČEZ Distribuce Letohrad elektrická stanice ČEZ Distribuce DTS včetně stroje 250 kva/35 kv Letohrad elektrická stanice ČEZ Distribuce OPRAVA DTS Letohrad elektrická stanice ČEZ Distribuce oprava TS Letohrad elektrická stanice ČEZ Distribuce OPRAVA TS 668 Letohrad elektrická stanice ČEZ Distribuce Letohrad elektrická stanice ČEZ Distribuce Letohrad elektrická stanice ČEZ Distribuce Letohrad elektrická stanice ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad 17

18 Název záměru Zdroj Datum aktualizace Popis záměru elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad vedeni plynovodu RWE GasNet (RWE Distribuce) Letohrad vedeni plynovodu RWE GasNet (RWE Distribuce) Letohrad vedeni plynovodu RWE GasNet (RWE Distribuce) Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce DTS včetně stroje 250 kva/35 kv Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce OPRAVA DTS Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce OPRAVA TS 668 Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce oprava TS Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad Obec 18

19 Název záměru Zdroj Datum aktualizace Popis záměru Obec ochranné pásmo plynovodu RWE GasNet ochranné pásmo (RWE Distribuce) projektovaného plynovodu STL Letohrad ochranné pásmo plynovodu RWE GasNet ochranné pásmo (RWE Distribuce) projektovaného plynovodu STL Letohrad ochranné pásmo plynovodu RWE GasNet ochranné pásmo (RWE Distribuce) projektovaného plynovodu STL Letohrad elektrická stanice ČEZ Distribuce Rekonstrukce TS Líšnice elektrická stanice ČEZ Distribuce oprava TS Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Rekonstrukce TS Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce oprava TS Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice, Nekoř ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice, Nekoř elektrická stanice ČEZ Distribuce oprava TS Lukavice elektrické vedení ČEZ Distribuce Lukavice vedeni plynovodu RWE GasNet (RWE Distribuce) Lukavice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce oprava TS Lukavice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Lukavice ochranné pásmo plynovodu RWE GasNet ochranné pásmo (RWE Distribuce) projektovaného plynovodu STL Lukavice elektrické vedení ČEZ Distribuce Lukavice, Letohrad, Verměřovice, Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Lukavice, Letohrad, Verměřovice, Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Mistrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Mistrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Mistrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Mistrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Mistrovice 19

20 Název záměru Zdroj Datum aktualizace Popis záměru vedeni plynovodu RWE GasNet (RWE Distribuce) Mistrovice vedeni plynovodu RWE GasNet (RWE Distribuce) Mistrovice vedeni plynovodu RWE GasNet (RWE Distribuce) Mistrovice vedeni plynovodu RWE GasNet (RWE Distribuce) Mistrovice vedeni plynovodu RWE GasNet (RWE Distribuce) Mistrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Mistrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Mistrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Mistrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Mistrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Mistrovice ochranné pásmo plynovodu RWE GasNet ochranné pásmo (RWE Distribuce) projektovaného plynovodu STL Mistrovice ochranné pásmo plynovodu RWE GasNet ochranné pásmo (RWE Distribuce) projektovaného plynovodu STL Mistrovice ochranné pásmo plynovodu RWE GasNet ochranné pásmo (RWE Distribuce) projektovaného plynovodu STL Mistrovice ochranné pásmo plynovodu RWE GasNet ochranné pásmo (RWE Distribuce) projektovaného plynovodu STL Mistrovice ochranné pásmo plynovodu RWE GasNet ochranné pásmo (RWE Distribuce) projektovaného plynovodu STL Mistrovice elektrická stanice ČEZ Distribuce Nekoř elektrické vedení ČEZ Distribuce Nekoř elektrické vedení ČEZ Distribuce Nekoř elektrické vedení ČEZ Distribuce Nekoř elektrické vedení ČEZ Distribuce Nekoř elektrické vedení ČEZ Distribuce Nekoř elektrické vedení ČEZ Distribuce Nekoř elektrické vedení ČEZ Distribuce Nekoř elektrické vedení ČEZ Distribuce Nekoř ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Nekoř ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Nekoř ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Nekoř ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Nekoř ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Nekoř ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Nekoř ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Nekoř ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Nekoř ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Nekoř elektrické vedení ČEZ Distribuce Nekoř, Šedivec elektrické vedení ČEZ Distribuce Orličky elektrické vedení ČEZ Distribuce Orličky ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Orličky ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Orličky elektrické vedení ČEZ Distribuce Pastviny ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Pastviny elektrická stanice ČEZ Distribuce oprava TS Písečná elektrická stanice ČEZ Distribuce Písečná ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Písečná ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce oprava TS Písečná elektrická stanice ČEZ Distribuce oprava TS Studené ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce oprava TS Studené ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Šedivec, Nekoř elektrická stanice ČEZ Distribuce Verměřovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Verměřovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Verměřovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Verměřovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Verměřovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Verměřovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Verměřovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Verměřovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Verměřovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Verměřovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Verměřovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Verměřovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Verměřovice Obec 20

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ŽAMBERK 4. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2016

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ŽAMBERK 4. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2016 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ŽAMBERK 4. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 216 PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ A ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Obsah Dokument územně analytické

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Územně analytické podklady. Ústeckého kraje. (část - Rozbor udržitelného rozvoje území)

Územně analytické podklady. Ústeckého kraje. (část - Rozbor udržitelného rozvoje území) Územně analytické podklady Ústeckého kraje (část - Rozbor udržitelného rozvoje území) RNDr. Libor Krajíček jednatel a ředitel společnosti Ing. arch. Karel Beránek hlavní zpracovatel zakázky duben 2009

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ŽAMBERK 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ŽAMBERK 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ŽAMBERK 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014 ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ PRO JEDNOTLIVÉ OBCE Zpracovala: Ing. Jana Neumannová, DiS. oddělení územního

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pošná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY Pořizovatel: Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče Pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno Zpráva o

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu Obsah. Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu Obsah. Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1 Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1 I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu Obsah 1. TEXTOVÁ ČÁST... 3 a) Vymezení zastavěného území... 3 b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Malečov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly ZMĚNA č. 1 územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBKOVICE

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBKOVICE NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBKOVICE za období 08/2009 09/2013 ve smyslu ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Vícenice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Vícenice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Vícenice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ STOD

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ STOD dobývací prostor chráněné ložiskové území výhradní bilancované ložisko nerostných surovin plocha lesa HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE A1 plocha lesa ochranné pásmo vodních zdrojů - bod ochranné pásmo vodních

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn

Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn období 11/2011 9/2015 Návrh k projednání Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn schválena usnesením č. přijatým Zastupitelstvem obce Holštejn na.zasedání

Více

Líšnice 20 % 29,9 % 21,1 % 49,1 % Ekologická stabilita 1,35 6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura Silniční doprava

Líšnice 20 % 29,9 % 21,1 % 49,1 % Ekologická stabilita 1,35 6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura Silniční doprava Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj)

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah Textová část územního plánu - Obsah... 1 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 (a) Vymezení zastavěného území... 3 1.2 (b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

) & * ) Kralupy nad Vltavou

) & * ) Kralupy nad Vltavou Kralupy nad Vltavou!""# $ %&% '""!""# $ ( % ) & * ) Kralupy nad Vltavou Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb a určení problémů

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) 43,6 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 667

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) 43,6 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 667 Základní údaje o obci Název obce Horní Bojanovice Typ Obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 8368136 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) 43,6 ha Počet obyvatel (dle AISEO)

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. Morkůvky Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Boleradice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Obrataň zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2010) 62,9 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 1314

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2010) 62,9 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 1314 Základní údaje o obci Název obce Křepice Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 6719318 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2010) 62,9 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 1314 Horninové

Více

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ dílčí změny č. 2.19 územního plánu sídelního útvaru Mutěnice září 2009 Zadání dílčí změny č. 2.19

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNICE. za období 11/ /2016

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNICE. za období 11/ /2016 NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNICE za období 11/2012 11/2016 ve smyslu ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

Více

Diváky. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Diváky. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Bezděkov nad Metují Městský úřad Náchod Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ČESKÁ TŘEBOVÁ 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 2014

ČESKÁ TŘEBOVÁ 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 2014 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 2014 III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Česká Třebová AKTUALIZACE 2014 ČESKÁ TŘEBOVÁ Vyhodnocení

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KADAŇ METODIKA

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KADAŇ METODIKA Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KADAŇ METODIKA POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň

Více

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec pořizovatel: Obecní úřad Srubec Říjen 2016 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování

Více

Nerostné suroviny Dobývací prostor Ano ropa, zemní plyn Chráněné ložisková území Ano ropa, zemní plyn Ložisko nerostů

Nerostné suroviny Dobývací prostor Ano ropa, zemní plyn Chráněné ložisková území Ano ropa, zemní plyn Ložisko nerostů Základní údaje o obci Název obce Velké Hostěrádky Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 10576569 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2011) 38,1 Počet obyvatel (dle SLBD 2011)

Více

ZMĚNA č. 4. územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky

ZMĚNA č. 4. územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky ZMĚNA č. 4 územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně

Více

Police. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Police. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Klobouky u Brna. nzpolos - Zastavitelná plocha zasahuje do výhradního bilancovaného ložiska nerostných surovin

Klobouky u Brna. nzpolos - Zastavitelná plocha zasahuje do výhradního bilancovaného ložiska nerostných surovin Klobouky u Brna Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Aktualizace 2016 IV. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÁ TŘEBOVÁ VYHODNOCENÍ OBCÍ

Aktualizace 2016 IV. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÁ TŘEBOVÁ VYHODNOCENÍ OBCÍ Aktualizace 2016 IV. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÁ TŘEBOVÁ VYHODNOCENÍ OBCÍ PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Člen skupiny PAAC CONSORTIUM

Více

Maletín. sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území

Maletín. sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAMNÉ N. O.

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAMNÉ N. O. NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAMNÉ N. O. za období 09/2012 09/2016 ve smyslu ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

Více

Seznam relevantních aktérů ORP Žambek a Králíky - dle typu (k )

Seznam relevantních aktérů ORP Žambek a Králíky - dle typu (k ) Seznam relevantních aktérů ORP Žambek a Králíky - dle typu (k 14.10.2016) Typ Název Obec SO ORP MŠ Mateřská škola Dlouhoňovice Dlouhoňovice Žamberk MŠ Mateřská škola Hejnice, okres Ústí nad Orlicí Hejnice

Více

Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 6 ÚPSÚ Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Lhota pod Libčany Magistrát města Hradce Králové

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIJANY

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIJANY NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIJANY dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Jezbořice Spis 21370/2015 ZPRACOVÁNO ZA OBDOBÍ 10/ /2015

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Jezbořice Spis 21370/2015 ZPRACOVÁNO ZA OBDOBÍ 10/ /2015 NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JEZBOŘICE ZPRACOVÁNO ZA OBDOBÍ 10/2011-03/2015 SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: POŘIZOVATEL: DATUM: Duben 2015 Zastupitelstvo obce Jezbořice Magistrát města Pardubice, Odbor

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Věžnička

Zpráva o uplatňování Územního plánu Věžnička číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava MMJ/ÚÚP/2863/2015 Pavlíková / 567 167 465 11. 2. 2016 208797/2015/MMJ Zpráva o uplatňování Územního plánu Věžnička návrh k projednání na základě ustanovení 55 odst.

Více

Vymezený koridor pro silnici II. třídy (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 91, 117) NE

Vymezený koridor pro silnici II. třídy (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 91, 117) NE Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Počátky Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 3084 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 2657 Hustota obyvatel: 86 obyv/km

Více

ssd+rks - Dálnice křižuje regionální biokoridor

ssd+rks - Dálnice křižuje regionální biokoridor Velké Němčice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Zpráva. o uplatňování Územního plánu Zblovice

Zpráva. o uplatňování Územního plánu Zblovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Zblovice dle ust. 55 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Zpracoval : Městský úřad Znojmo,

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

Láz - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Láz - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Láz - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚPO Úmonín

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚPO Úmonín ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚPO Úmonín NÁVRH ZADÁNÍ Pořízení změny č. 2 Územního plánu obce (ÚPO) Úmonín bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Úmonín dne 6.9.2016 usnesením č. 89/2016. Obec Úmonín leží ve

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce ZLONÍN NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Zlonín Zlonín 8, 250 64 Zlonín

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce ZLONÍN NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Zlonín Zlonín 8, 250 64 Zlonín ZMĚNA č. 2 územního plánu obce ZLONÍN NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Zlonín Zlonín 8, 250 64 Zlonín Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle

Více