ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ŽAMBERK 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ŽAMBERK 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014"

Transkript

1 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ŽAMBERK 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014

2 Obsah Dokument územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Žamberk - 3. úplná aktualizace 2014 je členěn do dvou hlavních částí, jimiž jsou podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území a rozbor udržitelného rozvoje území pro SO ORP Žamberk. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 1 CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 6 INFORMACE O OBCÍCH... 7 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 8 POČET OBYVATEL... 9 STAV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE... 9 STAV DIGITALIZACE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE LEGISLATIVNÍ PODKLADY OBSAH 3. ÚPLNÉ AKTUALIZACE ÚAP ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ ZÁMĚRY OBCÍ - PRŮZKUMY A ROZBORY ZÁMĚRY UPLATŇOVANÉ POSKYTOVATELI ÚDAJŮ O ÚZEMÍ ZÁMĚRY PŘEVZATÉ Z ÚPD OBCÍ ZÁMĚRY KRAJSKÉHO ÚŘADU PARDUBICKÉHO KRAJE - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE ZÚR PARDUBICKÉHO KRAJE ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ STAVU A VÝVOJE ÚZEMÍ HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE VODNÍ REŽIM HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY BYDLENÍ REKREACE HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 5 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ - SWOT VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍNEK ENVIRONMENTÁLNÍ PILÍŘ - ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EKONOMICKÝ PILÍŘ - ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ SOCIODEMOGRAFICKÝ PILÍŘ - ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL CELKOVÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMÍCH PODMÍNEK PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ URČENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚPD

3 Seznam obrázků Obrázek 1: Lokalizace SO ORP Žamberk... 6 Obrázek 2: Geologie na území SO ORP Žamberk Obrázek 3: Vodní útvary povrchových vod - tekoucí, stojaté Obrázek 4: Vodních toky a plochy a záplavové území Q100 na území SO ORP Žamberk Obrázek 5: Překročení cílového imisního limitu pro benzo(a)pyrenu Obrázek 6: Překročení cílového imisního limitu pro ochranu lidského zdraví (s přízemním ozonem) Obrázek 7: Staré ekologické zátěže Obrázek 8: Chráněná území přírody a krajiny Obrázek 9: Územní systém ekologické stability Obrázek 10: Koeficient ekologické stability krajiny Obrázek 11: Saldo zemědělské půdy v SO ORP Žamberk v letech Obrázek 12: I. a II. třída ochrany půdy Obrázek 13: Kategorie lesa Obrázek 14: Silniční síť v SO ORP Žamberk Obrázek 15: Intenzita dopravy na silniční síti v SO ORP Žamberk Obrázek 16: Vodovodní síť na území SO ORP Žamberk Obrázek 17: Kanalizační síť a ČOV na území SO ORP Žamberk Obrázek 18: Zásobování plynem na území SO ORP Žamberk Obrázek 19: Elektrická energie a telekomunikace na území SO ORP Žamberk Obrázek 20: Vývoj počtu obyvatel v SO ORP Žamberk Obrázek 21: Hustota osídlení v obcích v SO ORP Žamberk Obrázek 22: Základní údaje o domech a bytech Obrázek 23: Průměrný počet dokončených bytů na 1000 obyvatel za rok v období Obrázek 24: Průměrný počet dokončených bytů na 1000 obyvatel v roce Obrázek 25: Síť turistických tras a stezek Obrázek 26: Síť cyklotras a cyklostezek Obrázek 27: Přehled stravovacích a ubytovacích kapacit v obcích v SO ORP Žamberk Obrázek 28: Ubytovací kapacit v SO ORP Žamberk Obrázek 29: Památková péče v SO ORP Žamberk Obrázek 30: Území s archeologickými nálezy Seznam tabulek Tabulka 1: Základní informace o obcích... 7 Tabulka 2: Datum vymezení zastavěného území... 8 Tabulka 3: Přehled počtu obyvatel v obcích v SO ORP Žamberk... 9 Tabulka 4: Stav územně plánovací dokumentace obcí v SO ORP Žamberk Tabulka 5: Stav digitalizace katastrálních území v SO ORP Žamberk Tabulka 6: Ložiska nerostných surovin v SO ORP Žamberk Tabulka 7: Chráněná ložisková území v SO ORP Žamberk Tabulka 8: Dobývací prostory na území SO ORP Žamberk Tabulka 9: Procentuální podíl vodních ploch z celkové výměry obce Tabulka 10: Obce dotčené povodní Q005, Q020, Q100 a zvláštní povodní pod vodním dílem Tabulka 11: Podíl orné půdy ze zemědělské půdy (v %) Tabulka 12: Staré ekologické zátěže Tabulka 13: Popis hodnot KES Tabulka 14: KES 2013 v SO ORP Žamberk Tabulka 15: Podíl lesních pozemků z celkové výměry obce v obcích SO ORP Žamberk Tabulka 16: Stav zemědělské půdy v SO ORP Žamberk v letech Tabulka 17: Dopravní dostupnost obcí v SO ORP Žamberk

4 Tabulka 18: Technická infrastruktura v obcích v SO ORP Žamberk Tabulka 19: Počet obyvatel v SO ORP Žamberk Tabulka 20: Demografický vývoj obyvatelstva v obcích SO ORP Žamberk v letech Tabulka 21: Hustota osídlení v obcích SO ORP Žamberk Tabulka 22: Věková struktura obyvatelstva SO ORP Žamberk Tabulka 23: Vzdělanostní struktura obyvatel Tabulka 24: Ekonomická aktivita obyvatel a vyjížďka za prací Tabulka 25: Školství v SO ORP Žamberk Tabulka 26: Zdravotnictví a sociální služby v SO ORP Žamberk Tabulka 27: Bytová výstavba v SO ORP Žamberk Tabulka 28: Nabídka sportovního vyžití v obcích Tabulka 29: Daňová výtěžnost obcí v SO ORP Žamberk Tabulka 30: Podíl nezaměstnaných osob a počet uchazečů o zaměstnání v obcích SO ORP Žamberk Tabulka 31: Počet podnikatelských subjektů na 1000 obyvatel v obcích v SO ORP Žamberk Seznam příloh Příloha 1 - seznam sledovaných jevů (údajů o území) dle přílohy č. 1 vyhlášky Příloha 2 - výskyt jevů v 3. úplné aktualizaci ÚAP ORP Žamberk

5 Seznam zkratek BPEJ bonitovaná půdně-ekologická jednotka CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod ČOV čistička odpadních vod čp. číslo popisné ČR Česká republika ČSÚ Český statistický úřad ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální DKM digitální katastrální mapa DM datový model EU Evropská unie EVL evropsky významná lokalita VÚV TGM HEIS Hydroekologický informační systém Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. M. CHKO chráněná krajinná oblast KES koeficient ekologické stability krajiny KMD katastrální mapa digitalizovaná KrÚ PK Krajský úřad Pardubického kraje MMR Ministerstvo pro místní rozvoj MPZ městská památková zóna MŠ mateřská škola MZe Ministerstvo zemědělství MŽP Ministerstvo životního prostředí NATURA 2000 Soustava chráněných území a stanovišť evropského významu ORP obec s rozšířenou působností PK Pardubický kraj PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa SEZ stará ekologická zátěž SLDB Sčítání lidu, domů a bytů SFŽP Státní fond životního prostředí SO správní obvod SV skupinový vodovod SWOT Strengths, Weaknesses, Threats, Opportunities (silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti) ÚAP územně analytické podklady a jejich úplné aktualizace ÚAP Kit webový informační systém, který je určený pro kompletní správu, prezentaci, výdej a analýzu územně analytických podkladů (ÚAP) ÚAPk územně analytické podklady kraje ÚAPo územně analytické podklady obcí ÚPD územně plánovací dokumentace ÚÚP úřad územního plánování ÚÚR Ústav územního rozvoje ÚSES územní systém ekologické stability krajiny VaK vodovody a kanalizace VN vedení vysokého napětí ZPF zemědělský půdní fond ZŠ základní škola ZÚR PK Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (včetně aktualizací) 5

6 PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ V této části dokumentu jsou uvedeny základní informace o zájmovém území a zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území sloužící jako podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území v tematickém členění: Horninové prostředí a geologie, Vodní režim, Hygiena životního prostředí, Ochrana přírody a krajiny, Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, Veřejná dopravní a technická infrastruktura, Sociodemografické podmínky, Bydlení, Rekreace, Hospodářské podmínky. 1 Charakteristika řešeného území Předmětem řešení 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů je správní území obce s rozšířenou působností Žamberk. Území zahrnuje 27 obcí a 33 katastrálních území. Celková plocha území činí 281,57 km 2. K zde žilo obyvatel s průměrným věkem 40,5 let. Hustota zalidnění 104 obyvatel na km 2. Území ORP Žamberk se nachází v regionu soudržnosti Severovýchod, je součástí Pardubického kraje a bývalém okresu Ústí nad Orlicí a část hranice řešeného území tvoří hranici s Polskou republikou. Řešené území navazuje na správní obvody obcí s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí, Lanškroun a Králíky. Obrázek 1: Lokalizace SO ORP Žamberk 6 Zdroj: ČÚZK 2014

7 Informace o obcích Tabulka 1: Základní informace o obcích Obec Kód obce Rozloha (km 2 ) Počet obyvatel (k ) 1 Bystřec Česká Rybná České Petrovice Dlouhoňovice Hejnice Helvíkovice Jablonné nad Orlicí Jamné nad Orlicí Kameničná Klášterec nad Orlicí Kunvald Letohrad Líšnice Lukavice Mistrovice Nekoř Orličky Pastviny Písečná Sobkovice Studené Šedivec Těchonín Verměřovice Záchlumí Žamberk Žampach SO ORP Žamberk Zdroj: data ČSÚ 2013, data katastru nemovitostí 7

8 Vymezení zastavěného území Zastavěné území u všech obcí ve SO OPR Žamberk bylo vymezeno v územním plánu dle 58 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Tabulka 2: Datum vymezení zastavěného území Obec Datum vymezení zastavěného území Bystřec Česká Rybná České Petrovice Dlouhoňovice Hejnice Helvíkovice Jablonné nad Orlicí Jamné nad Orlicí Kameničná Klášterec nad Orlicí Kunvald Letohrad Líšnice Lukavice Mistrovice Nekoř Orličky Pastviny Písečná Sobkovice Studené Šedivec Těchonín Verměřovice Záchlumí Žamberk Žampach Zdroj: ÚPD SO ORP Žamberk 8

9 Počet obyvatel Tabulka 3: Přehled počtu obyvatel v obcích v SO ORP Žamberk Obec Počet obyvatel Bystřec 1137 Česká Rybná u Žamberka 398 České Petrovice 148 Dlouhoňovice 790 Hejnice u Žamberka 207 Helvíkovice 467 Jablonné nad Orlicí 3263 Jamné nad Orlicí 704 Kameničná 305 Klášterec nad Orlicí 888 Kunvald 977 Letohrad 6316 Líšnice 747 Lukavice 1114 Mistrovice 604 Nekoř 933 Orličky 305 Pastviny u Klášterce nad Orlicí 347 Písečná u Žamberka 511 Sobkovice 263 Studené 166 Šedivec 197 Těchonín 604 Verměřovice 726 Záchlumí 744 Žamberk 6057 Žampach 281 Zdroj: data ČSÚ 2013 (k ) Stav územně plánovací dokumentace V následující tabulce je uveden seznam platných územních plánů a územních plánů obcí, případně jejich změn. Přehled je doplněn o informaci o datu vydání případně schválení ÚPD, datu účinnosti a dále o zpracovateli ÚPD (projektantovi). 9

10 Tabulka 4: Stav územně plánovací dokumentace obcí v SO ORP Žamberk Obec ÚP/ÚPO Název ÚPD Datum Datum účinnosti vydání/schválení Zpracovatel (projektant) Bystřec ÚP Územní plán Ing. arch. Dagmar Vaníčková ÚP Změna č Ing. arch. Dagmar Vaníčková Česká Rybná ÚP Územní plán Ing. arch. Petr Kulda - TIPOS České Petrovice ÚP Územní plán Ing. arch. Dagmar Vaníčková Dlouhoňovice ÚP Územní plán Ing. arch. Petr Kulda - TIPOS Hejnice ÚP Územní plán Ing. arch. Petr Kulda - TIPOS ÚP Změna č Ing. arch. Petr Kulda - TIPOS ÚPO Územní plán obce Ing. arch. Dagmar Vaníčková Helvíkovice ÚPO Změna č Ing. arch. Dagmar Vaníčková ÚPO Změna č. 2 a 2A Ing. arch. Petr Kulda - TIPOS ÚP Územní plán Ing. Eduard Žaluda, p. k. ÚPO Územní plán obce Atelier AUREA, spol. s r.o. ÚPO Změna č Atelier AUREA, spol. s r.o. Jablonné nad Orlicí ÚPO Změna č Atelier AUREA, spol. s r.o. ÚPO Změna č Atelier AUREA, spol. s r.o. ÚPO Změna č. 4 projednává se x Atelier AUREA, spol. s r.o. Jamné nad Orlicí Kameničná ÚP ÚPO Územní plán Územní plán obce Atelier AUREA, spol. s r.o. Ing. arch. Dagmar Vaníčková ÚP ÚPO Změna č. 1 Změna č Atelier AUREA, spol. s r.o. Ing. arch. Dagmar Vaníčková ÚP Územní plán Atelier AUREA, spol. s r.o. Klášterec nad Orlicí ÚP Změna č Atelier AUREA, spol. s r.o. ÚP Změna č. 2 projednává se x Atelier AUREA, spol. s r.o. ÚPO Územní plán obce Ing. arch. Dagmar Vaníčková ÚPO Změna č Ing. arch. Dagmar Vaníčková Kunvald ÚPO Změna č Ing. arch. Dagmar Vaníčková ÚPO Změna č Ing. arch. Dagmar Vaníčková ÚP Územní plán projednává se x Ing. arch. Petr Kulda - TIPOS Letohrad ÚP Územní plán SURPMO, a.s. Líšnice Lukavice Mistrovice ÚPO ÚP ÚP Územní plán obce Územní plán Územní plán Ing. arch. Petr Kulda - TIPOS Ing. arch. Jiří Skála Ing. arch. Dagmar Vaníčková ÚPO ÚP ÚP Změna č. 1 Změna č. 1 Změna č projednává se x Ing. arch. Petr Kulda - TIPOS Ing. arch. Dagmar Vaníčková Nekoř ÚP Územní plán Atelier AUREA, spol. s r.o. ÚPO Územní plán obce Ing. arch. Dagmar Vaníčková Orličky ÚPO Změna č. 1 a 1A Ing. arch. Dagmar Vaníčková ÚPO Změna č. 2 projednává se x Ing. arch. Dagmar Vaníčková Pastviny ÚPO Územní plán obce x Atelier AUREA, spol. s r.o. ÚPO Územní plán obce Atelier AUREA, spol. s r.o. Písečná ÚPO Změna č Atelier AUREA, spol. s r.o. ÚPO Změna č Atelier AUREA, spol. s r.o. ÚPO Změna č Atelier AUREA, spol. s r.o. Sobkovice ÚP Územní plán Ing. arch. Dagmar Vaníčková Studené Šedivec Těchonín ÚP ÚP ÚPO Územní plán Územní plán Územní plán obce Ing. arch. Dagmar Vaníčková SURPMO, a.s. Ing. arch. Dagmar Vaníčková ÚP ÚP ÚP Změna č. 1 Změna č. 1 Územní plán projednává se projednává se x x Ing. arch. Dagmar Vaníčková SURPMO, a.s. Ing. Eduard Žaluda, p. k. Verměřovice ÚP Územní plán Ing. arch. Dagmar Vaníčková Záchlumí ÚP Územní plán Ing. arch. Dagmar Vaníčková ÚP Změna č. 1 a 1A Ing. arch. Dagmar Vaníčková Žamberk ÚP Územní plán REGIO, s.r.o., Hradec Králové Žampach ÚP Územní plán Ing. arch. Dagmar Vaníčková ÚP Změna č. 1 odloženo x - Zdroj: data ÚPD SO ORP Žamberk 10

11 Stav digitalizace katastrálních území DKM a KMD pokrývají 76,64 % katastrálních území SO ORP Žamberk (údaj k ), z toho 46,36 % je digitálních map katastrálních a 30,27 % je katastrálních map digitalizovaných. Tabulka 5: Stav digitalizace katastrálních území v SO ORP Žamberk Katastrální území DKM [%] KMD [%] Bohousová Bystřec Celné 0 0 Červená 1 99 Česká Rybná u Žamberka České Petrovice 0 0 Dlouhoňovice 37 0 Hejnice u Žamberka 66 0 Helvíkovice 65 0 Jablonné nad Orlicí Jamné nad Orlicí Kameničná Klášterec nad Orlicí 61 0 Kunčice u Letohradu Kunvald Letohrad Líšnice Litice nad Orlicí Lukavice v Čechách Mistrovice nad Orlicí Nekoř 0 0 Orlice Orličky 0 0 Pastviny u Klášterce nad Orlicí Písečná u Žamberka Sobkovice Studené Šedivec 0 0 Těchonín 0 0 Verměřovice Záchlumí Žamberk Žampach Zdroj: ČÚZK 2014 (k ) 11

12 2 Informace o zpracování Základní informace Tento dokument navazuje na Územně analytické podklady ORP Žamberk (2008) a jejich 1. a 2. úplnou aktualizaci (2010, 2012). Pořizovatel: Zpracovatel: Dále se podíleli: Městský úřad Žamberk - úřad územního plánování odbor regionálního rozvoje a územního plánování Masarykovo nám Žamberk Ing. Jana Neumannová, DiS. Bc. Melánie Holubová, DiS., Bc. Martin Mimra Zpracovatel prvních ÚAP a 1. a 2. úplné aktualizace ÚAP: EKOTOXA s.r.o. Fišova 403/ Brno Černá Pole Legislativní podklady Územně analytické podklady se od staly novým nástrojem územního plánování. Základním legislativním podkladem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ze dne 14. června 2006, účinný od 1. ledna Problematikou ÚAP se zabývá vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen vyhláška 500). Obsah 3. úplné aktualizace ÚAP Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje údaje o území sledovaných jevů (ÚAPo) - část A přílohy č. 1 vyhlášky sledovaných jevů (ÚAPk) - část B přílohy č. 1 vyhlášky 500 zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území hodnoty území limity využití území zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území další dostupné informace, respektované ÚPD, ÚPP a jiné dokumentace: - Politika územního rozvoje České republiky 2008 schválená usnesením vlády č. 929 ze dne 20. července Zásady územního rozvoje Pardubického kraje vydány pod číslem usnesení Z/170/10, účinnost Aktualizace ZÚR PK vydány , účinnost Územně analytické podklady Pardubického kraje - 2. úplná aktualizace Územně plánovací dokumentace - územní plány, územní plány obcí a jejich změny - ÚAP ORP Žamberk a jejich aktualizace (2010, 2012) - statistické údaje - zjištění z průzkumů území 12

13 Rozbor udržitelného rozvoje zjištění a vyhodnocení rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v tematickém členění na deset témat na základě těchto zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území je vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro tři základní pilíře určení problémů k řešení v ÚPD zahrnující zejména požadavky na odstranění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných střetů záměrů na provedení změn v území a střetů těchto záměrů s limity využití území, slabých stránek, hrozeb a rizik souvisejících s nevyvážeností územních podmínek udržitelného rozvoje území Grafická část ÚAP výkres hodnot výkres limitů využití území výkres záměrů na provedení změn v území problémový výkres (výkres problémů k řešení v ÚPD) tabulky, grafy, kartogramy Tematické členění zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území horninové prostředí a geologie vodní režim hygiena životního prostředí ochrana přírody a krajiny zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa (ZPF a PUPFL) veřejná dopravní a technická infrastruktura sociodemografické podmínky bydlení rekreace hospodářské podmínky Pilíře vyváženosti vztahu územních podmínek životní prostředí - environmentální pilíř hospodářský rozvoj - ekonomický pilíř soudržnost společenství obyvatel území - sociodemografický pilíř 13

14 3 Záměry na provedení změn v území Níže jsou uvedeny seznamy záměrů v území členěné podle zdroje záměru. Tyto záměry jsou lokalizovány na úroveň obce. Záměry nejsou zakresleny ve výkrese záměrů, jsou zaznamenány pouze slovním popisem. Záměry obcí - průzkumy a rozbory Bystřec - oprava komunikací, rekonstrukce obecního rozhlasu, nový vrt (cizí vlastník), oprava veřejného osvětlení, výstavba bytů a rekonstrukce nad mateřskou školou Česká Rybná - protipovodňová opatření České Petrovice - posílení spolupráce s Polskem - vybudování propojující komunikace, běžná údržba komunikací Dlouhoňovice - revitalizace objektu bývalého družstva, rekonstrukce (ulice Hlavní a Nádražní) Hejnice - revitalizace veřejného prostoru středu obce, dobudování chodníku až k plánovanému sportovišti u rybníka, lokální opravy komunikací Helvíkovice - rekonstrukce mostu v Popluží, rekonstrukce hřbitovní zdi a odvlhčení kostela, výstavba a rekonstrukce veřejného osvětlení, oprava lokálních částí kanalizace, rekonstrukce částí kanalizace, zasíťování stavebních parcel Jablonné nad Orlicí - propojení silnice III. třídy směr Bystřec se silnicí I/11, suchý poldr v Kolonii, dostavba chodníku na propojení rodinných domů Na Dílech Kameničná - ČOV a kanalizace, rekonstrukce vodovodu - tlaková posilovací stanice vody pro horní konec obce z důvodu malého tlaku pro požární účely, nový "koberec" na silnicích Klášterec nad Orlicí - odkanalizování dvou sídlišť, studie pro výstavbu rodinných domů Matyášův kopec a výstavba technické infrastruktury, běžné opravy místních a účelových komunikací Kunvald - oprava místních a účelových komunikací, běžná údržba (VaK) Letohrad - kanalizace v katastrálním území Červená Líšnice - zateplení budovy obecního úřadu, rekonstrukce veřejného osvětlení Lukavice - rozhledna, parkoviště u orlovny, kanalizace, rekonstrukce chodníku, úprava prostranství u kostela, rekonstrukce veřejné osvětlení (přechod na LED) Mistrovice - kanalizace, oprava komunikací Nekoř - výstavba nové mateřské školy včetně školní jídelny - propojeno k základní škole, zasíťování sídliště II. etapa Nad Stadionem, rekonstrukce pošty čp. 286, revitalizace sběrného dvora, opravy VN a vodovodů (vodaři), zasíťování ploch na Vejrově Orličky - výstavba komunikací k novým rodinným domů na obecních pozemních (6 rodinných domů) severně od obecního úřadu, dětské hřiště Pastviny - silnice: kolem přehrady, cesta na Panel, od kaple na Vitanově na Adam, dvě nová protipovodňová opatření Písečná - rozšíření kanalizace (2 bytovky) Sobkovice - příprava inženýrských sítí pro obytnou zástavbu v lokalitě v Hromadí Studené - hledání řešení odstranění dusičnanu ve vodě Šedivec - napojení kanalizace na ČOV Letohrad, rekonstrukce kanalizace a napojení na ČOV Letohrad, rekonstrukce prodejny Verměřovice - ČOV, kanalizace, výstavba nové ubytovny Záchlumí - projektová příprava kanalizace, rekonstrukce stávající komunikace a vybudování nové komunikace k nové zástavbě Žamberk - revitalizace areálu starých Vinařských závodů se vznikem domova pro seniory a kulturně společenského centra, protipovodňová opatření Žampach - rozšíření kanalizace, rekonstrukce opěrné zdi s vybudováním chodníků, lokální opravy komunikací 14

15 Záměry obcí v oblastech rekreace a cestovního ruchu viz kapitola Rekreace Záměry uplatňované poskytovateli údajů o území Název záměru Zdroj Datum aktualizace Popis záměru Obec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec, Jablonné nad Orlicí elektrická stanice ČEZ Distribuce Oprava DTS Česká Rybná elektrická stanice ČEZ Distribuce Rekonstrukce DTS Česká Rybná elektrické vedení ČEZ Distribuce Česká Rybná elektrické vedení ČEZ Distribuce Česká Rybná elektrické vedení ČEZ Distribuce Česká Rybná elektrické vedení ČEZ Distribuce Česká Rybná elektrické vedení ČEZ Distribuce Česká Rybná elektrické vedení ČEZ Distribuce Česká Rybná elektrické vedení ČEZ Distribuce Česká Rybná ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Oprava DTS Česká Rybná ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Rekonstrukce DTS Česká Rybná ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Česká Rybná ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Česká Rybná ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Česká Rybná ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Česká Rybná ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Česká Rybná ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Česká Rybná ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Česká Rybná 15

16 Název záměru Zdroj Datum aktualizace Popis záměru Obec elektrické vedení ČEZ Distribuce Česká Rybná, Hejnice, Dlouhoňovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Česká Rybná, Hejnice, Dlouhoňovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrická stanice ČEZ Distribuce Oprava DTS 0012 Dlouhoňovice elektrická stanice ČEZ Distribuce Stožárová příhradová DTS 35kV Dlouhoňovice elektrická stanice ČEZ Distribuce Oprava DTS Dlouhoňovice elektrická stanice ČEZ Distribuce Dlouhoňovice elektrická stanice ČEZ Distribuce DTR-OK-4Q13,DTR-OK - DTS neexistuje Dlouhoňovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Dlouhoňovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Dlouhoňovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Dlouhoňovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Dlouhoňovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Dlouhoňovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Dlouhoňovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Oprava DTS 0012 Dlouhoňovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Oprava DTS Dlouhoňovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Dlouhoňovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Stožárová příhradová DTS 35kV Dlouhoňovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce DTR-OK-4Q13,DTR-OK - DTS neexistuje Dlouhoňovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Dlouhoňovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Dlouhoňovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Dlouhoňovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Dlouhoňovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Dlouhoňovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Dlouhoňovice, Žamberk elektrické vedení ČEZ Distribuce Hejnice, Písečná, Lukavice elektrické vedení ČEZ Distribuce Hejnice, Písečná, Lukavice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Hejnice, Písečná, Lukavice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Hejnice, Písečná, Lukavice 16

17 Název záměru Zdroj Datum aktualizace elektrická stanice ČEZ Distribuce elektrická stanice ČEZ Distribuce Popis záměru DTR-OK-4Q13,DTR-OK - DTS neexistuje; jedno pole VN rozvaděče bude ČEZ Dálkově ovládaný odpínač 35kV s přenosem dat na dispečink Helvíkovice Helvíkovice Obec elektrické vedení ČEZ Distribuce Helvíkovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Helvíkovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Helvíkovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Helvíkovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Dálkově ovládaný odpínač 35kV s přenosem dat na dispečink Helvíkovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce DTR-OK-4Q13,DTR-OK - DTS neexistuje; jedno pole VN Helvíkovice rozvadeč bude ČEZ - společný ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Helvíkovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Helvíkovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Helvíkovice, Žamberk, Dlouhoňovice elektrická stanice ČEZ Distribuce rekonsrukce dvousloupovú BTS Jablonné nad Orlicí elektrické vedení ČEZ Distribuce Jablonné nad Orlicí elektrické vedení ČEZ Distribuce Jablonné nad Orlicí elektrické vedení ČEZ Distribuce Jablonné nad Orlicí elektrické vedení ČEZ Distribuce Jablonné nad Orlicí ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce rekonsrukce dvousloupovú BTS Jablonné nad Orlicí ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Jablonné nad Orlicí ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Jablonné nad Orlicí ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Jablonné nad Orlicí ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Jablonné nad Orlicí elektrická stanice ČEZ Distribuce Jamné nad Orlicí elektrické vedení ČEZ Distribuce Jamné nad Orlicí elektrické vedení ČEZ Distribuce Jamné nad Orlicí ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Jamné nad Orlicí ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Jamné nad Orlicí elektrická stanice ČEZ Distribuce Kameničná elektrická stanice ČEZ Distribuce oprava TS Kameničná elektrické vedení ČEZ Distribuce Kameničná ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Kameničná ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce oprava TS Kameničná ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Kameničná elektrické vedení ČEZ Distribuce Kameničná, Helvíkovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Kameničná, Helvíkovice elektrická stanice ČEZ Distribuce Klášterec nad Orlicí elektrická stanice ČEZ Distribuce Klášterec nad Orlicí elektrická stanice ČEZ Distribuce Klášterec nad Orlicí elektrické vedení ČEZ Distribuce Klášterec nad Orlicí ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Klášterec nad Orlicí ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Klášterec nad Orlicí ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Klášterec nad Orlicí ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Klášterec nad Orlicí elektrická stanice ČEZ Distribuce Kunvald elektrické vedení ČEZ Distribuce Kunvald elektrické vedení ČEZ Distribuce Kunvald ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Kunvald ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Kunvald ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Kunvald elektrická stanice ČEZ Distribuce Letohrad elektrická stanice ČEZ Distribuce Letohrad elektrická stanice ČEZ Distribuce DTS včetně stroje 250 kva/35 kv Letohrad elektrická stanice ČEZ Distribuce OPRAVA DTS Letohrad elektrická stanice ČEZ Distribuce oprava TS Letohrad elektrická stanice ČEZ Distribuce OPRAVA TS 668 Letohrad elektrická stanice ČEZ Distribuce Letohrad elektrická stanice ČEZ Distribuce Letohrad elektrická stanice ČEZ Distribuce Letohrad elektrická stanice ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad 17

18 Název záměru Zdroj Datum aktualizace Popis záměru elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad vedeni plynovodu RWE GasNet (RWE Distribuce) Letohrad vedeni plynovodu RWE GasNet (RWE Distribuce) Letohrad vedeni plynovodu RWE GasNet (RWE Distribuce) Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce DTS včetně stroje 250 kva/35 kv Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce OPRAVA DTS Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce OPRAVA TS 668 Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce oprava TS Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad Obec 18

19 Název záměru Zdroj Datum aktualizace Popis záměru Obec ochranné pásmo plynovodu RWE GasNet ochranné pásmo (RWE Distribuce) projektovaného plynovodu STL Letohrad ochranné pásmo plynovodu RWE GasNet ochranné pásmo (RWE Distribuce) projektovaného plynovodu STL Letohrad ochranné pásmo plynovodu RWE GasNet ochranné pásmo (RWE Distribuce) projektovaného plynovodu STL Letohrad elektrická stanice ČEZ Distribuce Rekonstrukce TS Líšnice elektrická stanice ČEZ Distribuce oprava TS Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Rekonstrukce TS Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce oprava TS Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice, Nekoř ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice, Nekoř elektrická stanice ČEZ Distribuce oprava TS Lukavice elektrické vedení ČEZ Distribuce Lukavice vedeni plynovodu RWE GasNet (RWE Distribuce) Lukavice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce oprava TS Lukavice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Lukavice ochranné pásmo plynovodu RWE GasNet ochranné pásmo (RWE Distribuce) projektovaného plynovodu STL Lukavice elektrické vedení ČEZ Distribuce Lukavice, Letohrad, Verměřovice, Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Lukavice, Letohrad, Verměřovice, Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Mistrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Mistrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Mistrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Mistrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Mistrovice 19

20 Název záměru Zdroj Datum aktualizace Popis záměru vedeni plynovodu RWE GasNet (RWE Distribuce) Mistrovice vedeni plynovodu RWE GasNet (RWE Distribuce) Mistrovice vedeni plynovodu RWE GasNet (RWE Distribuce) Mistrovice vedeni plynovodu RWE GasNet (RWE Distribuce) Mistrovice vedeni plynovodu RWE GasNet (RWE Distribuce) Mistrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Mistrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Mistrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Mistrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Mistrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Mistrovice ochranné pásmo plynovodu RWE GasNet ochranné pásmo (RWE Distribuce) projektovaného plynovodu STL Mistrovice ochranné pásmo plynovodu RWE GasNet ochranné pásmo (RWE Distribuce) projektovaného plynovodu STL Mistrovice ochranné pásmo plynovodu RWE GasNet ochranné pásmo (RWE Distribuce) projektovaného plynovodu STL Mistrovice ochranné pásmo plynovodu RWE GasNet ochranné pásmo (RWE Distribuce) projektovaného plynovodu STL Mistrovice ochranné pásmo plynovodu RWE GasNet ochranné pásmo (RWE Distribuce) projektovaného plynovodu STL Mistrovice elektrická stanice ČEZ Distribuce Nekoř elektrické vedení ČEZ Distribuce Nekoř elektrické vedení ČEZ Distribuce Nekoř elektrické vedení ČEZ Distribuce Nekoř elektrické vedení ČEZ Distribuce Nekoř elektrické vedení ČEZ Distribuce Nekoř elektrické vedení ČEZ Distribuce Nekoř elektrické vedení ČEZ Distribuce Nekoř elektrické vedení ČEZ Distribuce Nekoř ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Nekoř ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Nekoř ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Nekoř ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Nekoř ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Nekoř ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Nekoř ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Nekoř ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Nekoř ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Nekoř elektrické vedení ČEZ Distribuce Nekoř, Šedivec elektrické vedení ČEZ Distribuce Orličky elektrické vedení ČEZ Distribuce Orličky ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Orličky ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Orličky elektrické vedení ČEZ Distribuce Pastviny ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Pastviny elektrická stanice ČEZ Distribuce oprava TS Písečná elektrická stanice ČEZ Distribuce Písečná ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Písečná ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce oprava TS Písečná elektrická stanice ČEZ Distribuce oprava TS Studené ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce oprava TS Studené ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Šedivec, Nekoř elektrická stanice ČEZ Distribuce Verměřovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Verměřovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Verměřovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Verměřovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Verměřovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Verměřovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Verměřovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Verměřovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Verměřovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Verměřovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Verměřovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Verměřovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Verměřovice Obec 20

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

Sdružení obcí ORLICKO

Sdružení obcí ORLICKO Sdružení obcí ORLICKO Dobrovolný svazek obcí ORL ICKO Závěrečný účet 2012 V souladu s 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Hospodaření svazku

Více

Sdružení obcí ORLICKO

Sdružení obcí ORLICKO Sdružení obcí ORLICKO Dobrovolný svazek obcí ORLICKO Závěrečný účet 2012 V souladu s 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Hospodaření svazku

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY Obec: Orličky, č. p. 176, 561 55 Orličky Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014

TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014 AKTUALIZACE 2014 III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Trhové Sviny AKTUALIZACE 2014 TRHOVÉ SVINY Vyhodnocení obcí Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem Aktualizace projektu, který byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ)

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ) Základní údaje o obci Název obce Velké Němčice Typ městys Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ) 103,0 ha Počet obyvatel (dle SLBD

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 1

Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 1 Obsah Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 1 2. Vyhodnocení vlivů územního plánu na území NATURA 2000 1 3. Vyhodnocení vlivů

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 2 územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Nová Ves I Václavské nám. 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2 Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008)

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008) OBEC: MYSLETICE Základní identifikace řešeného území : Status: Obec částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 559 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Územní plán Štěnovice Vydaný Zastupitelstvem obce Štěnovice dne 8. 10. 2008 Nabytí účinnosti dne 30. 10. 2008 Pořizovatel: Městský úřad Přeštice, odbor výstavby

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie.

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie. Libníč Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Sportovní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 08/2013 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing. arch. Bedřich

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

škol 18. 21.11.2013 Možnosti podpory a spolupráce prostřednictvím činnosti MAS ORLICKO

škol 18. 21.11.2013 Možnosti podpory a spolupráce prostřednictvím činnosti MAS ORLICKO 18. 21.11.2013 Možnosti podpory a spolupráce prostřednictvím činnosti MAS ORLICKO Ing. Ivana Vanická manažerka MAS ORLICKO Program Podpora a spolupráce s MAS ORLICKO: Co jsou Místní akční skupiny a jaký

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území 1 Objednatel: Obec Staré Smrkovice 508 01 Hořice určený zastupitel: Lenka Svobodová, starostka obce Pořizovatel: Obecní úřad

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

Moravské Budějovice - aktualizace rozboru

Moravské Budějovice - aktualizace rozboru Moravské Budějovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

Územního plánu Vrutice

Územního plánu Vrutice N Á V R H Z A D Á N Í Územního plánu Vrutice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Vrutice Leden 2013 Úřad územního

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice Listopad 2008 1 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších

Více

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel.416850111, Fax.416850171, E-mail mesto@roudnicenl.cz O z n á m e n í o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves Městský

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 územního plánu sídelního útvaru VARNSDORF zpracovaný podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E. okr. Břeclav LISTOPAD 2007

NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E. okr. Břeclav LISTOPAD 2007 NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E okr. Břeclav LISTOPAD 2007 Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Objednavatel: obec Kostice

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce DOLNÍ BOJANOVICE únor 2012 OBSAH I.

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice období 12/2009 12/2013 dle ustanovení 55, odst. (1), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BYSTŘEC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BYSTŘEC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BYSTŘEC Obec: Bystřec, č.p.182, 561 54 Bystřec Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Milan Hamala pověřený zastupitel

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

Zadání územního plánu Týnec Návrh

Zadání územního plánu Týnec Návrh Zadání územního plánu Týnec Návrh Objednatel : Obec Týnec, Týnec čp. 69, 340 21 Janovice nad Úhlavou Pořizovatel : Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, nám. Míru 62, 339 20 Klatovy

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDOMĚŘICE U TÁBORA

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDOMĚŘICE U TÁBORA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDOMĚŘICE U TÁBORA Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE CHBANY

III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE CHBANY III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE CHBANY POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRLOH. Zpracovali: Obec Brloh p. Zd.Zakl, Chvaletice. za spolupráce: Ing.arch. P. Tománka, A -PROJEKT Pardubice

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRLOH. Zpracovali: Obec Brloh p. Zd.Zakl, Chvaletice. za spolupráce: Ing.arch. P. Tománka, A -PROJEKT Pardubice NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRLOH Zpracovali: Obec Brloh p. Zd.Zakl, Chvaletice za spolupráce: Ing.arch. P. Tománka, A -PROJEKT Pardubice 1 Obsah: a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje,

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

Územní plán Kyselka. Návrh zadání. Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad,

Územní plán Kyselka. Návrh zadání. Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad, Územní plán Kyselka Návrh zadání Obec: Obec Kyselka, část Radošov 118, 362 72 Kyselka IČ: 00254762 zastoupené starostkou Ing. Petrou Hoffmannovou Pořizovatel: Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního

Více

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY Ing. Jindřich Poláček Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz Obsah Základní informace o ÚAP Sledované jevy a jejich datový model pro GIS Získávání údajů o území Postup pořizování

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více