ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ŽAMBERK 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ŽAMBERK 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014"

Transkript

1 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ŽAMBERK 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014

2 Obsah Dokument územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Žamberk - 3. úplná aktualizace 2014 je členěn do dvou hlavních částí, jimiž jsou podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území a rozbor udržitelného rozvoje území pro SO ORP Žamberk. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 1 CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 6 INFORMACE O OBCÍCH... 7 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 8 POČET OBYVATEL... 9 STAV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE... 9 STAV DIGITALIZACE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE LEGISLATIVNÍ PODKLADY OBSAH 3. ÚPLNÉ AKTUALIZACE ÚAP ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ ZÁMĚRY OBCÍ - PRŮZKUMY A ROZBORY ZÁMĚRY UPLATŇOVANÉ POSKYTOVATELI ÚDAJŮ O ÚZEMÍ ZÁMĚRY PŘEVZATÉ Z ÚPD OBCÍ ZÁMĚRY KRAJSKÉHO ÚŘADU PARDUBICKÉHO KRAJE - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE ZÚR PARDUBICKÉHO KRAJE ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ STAVU A VÝVOJE ÚZEMÍ HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE VODNÍ REŽIM HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY BYDLENÍ REKREACE HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 5 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ - SWOT VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍNEK ENVIRONMENTÁLNÍ PILÍŘ - ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EKONOMICKÝ PILÍŘ - ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ SOCIODEMOGRAFICKÝ PILÍŘ - ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL CELKOVÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMÍCH PODMÍNEK PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ URČENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚPD

3 Seznam obrázků Obrázek 1: Lokalizace SO ORP Žamberk... 6 Obrázek 2: Geologie na území SO ORP Žamberk Obrázek 3: Vodní útvary povrchových vod - tekoucí, stojaté Obrázek 4: Vodních toky a plochy a záplavové území Q100 na území SO ORP Žamberk Obrázek 5: Překročení cílového imisního limitu pro benzo(a)pyrenu Obrázek 6: Překročení cílového imisního limitu pro ochranu lidského zdraví (s přízemním ozonem) Obrázek 7: Staré ekologické zátěže Obrázek 8: Chráněná území přírody a krajiny Obrázek 9: Územní systém ekologické stability Obrázek 10: Koeficient ekologické stability krajiny Obrázek 11: Saldo zemědělské půdy v SO ORP Žamberk v letech Obrázek 12: I. a II. třída ochrany půdy Obrázek 13: Kategorie lesa Obrázek 14: Silniční síť v SO ORP Žamberk Obrázek 15: Intenzita dopravy na silniční síti v SO ORP Žamberk Obrázek 16: Vodovodní síť na území SO ORP Žamberk Obrázek 17: Kanalizační síť a ČOV na území SO ORP Žamberk Obrázek 18: Zásobování plynem na území SO ORP Žamberk Obrázek 19: Elektrická energie a telekomunikace na území SO ORP Žamberk Obrázek 20: Vývoj počtu obyvatel v SO ORP Žamberk Obrázek 21: Hustota osídlení v obcích v SO ORP Žamberk Obrázek 22: Základní údaje o domech a bytech Obrázek 23: Průměrný počet dokončených bytů na 1000 obyvatel za rok v období Obrázek 24: Průměrný počet dokončených bytů na 1000 obyvatel v roce Obrázek 25: Síť turistických tras a stezek Obrázek 26: Síť cyklotras a cyklostezek Obrázek 27: Přehled stravovacích a ubytovacích kapacit v obcích v SO ORP Žamberk Obrázek 28: Ubytovací kapacit v SO ORP Žamberk Obrázek 29: Památková péče v SO ORP Žamberk Obrázek 30: Území s archeologickými nálezy Seznam tabulek Tabulka 1: Základní informace o obcích... 7 Tabulka 2: Datum vymezení zastavěného území... 8 Tabulka 3: Přehled počtu obyvatel v obcích v SO ORP Žamberk... 9 Tabulka 4: Stav územně plánovací dokumentace obcí v SO ORP Žamberk Tabulka 5: Stav digitalizace katastrálních území v SO ORP Žamberk Tabulka 6: Ložiska nerostných surovin v SO ORP Žamberk Tabulka 7: Chráněná ložisková území v SO ORP Žamberk Tabulka 8: Dobývací prostory na území SO ORP Žamberk Tabulka 9: Procentuální podíl vodních ploch z celkové výměry obce Tabulka 10: Obce dotčené povodní Q005, Q020, Q100 a zvláštní povodní pod vodním dílem Tabulka 11: Podíl orné půdy ze zemědělské půdy (v %) Tabulka 12: Staré ekologické zátěže Tabulka 13: Popis hodnot KES Tabulka 14: KES 2013 v SO ORP Žamberk Tabulka 15: Podíl lesních pozemků z celkové výměry obce v obcích SO ORP Žamberk Tabulka 16: Stav zemědělské půdy v SO ORP Žamberk v letech Tabulka 17: Dopravní dostupnost obcí v SO ORP Žamberk

4 Tabulka 18: Technická infrastruktura v obcích v SO ORP Žamberk Tabulka 19: Počet obyvatel v SO ORP Žamberk Tabulka 20: Demografický vývoj obyvatelstva v obcích SO ORP Žamberk v letech Tabulka 21: Hustota osídlení v obcích SO ORP Žamberk Tabulka 22: Věková struktura obyvatelstva SO ORP Žamberk Tabulka 23: Vzdělanostní struktura obyvatel Tabulka 24: Ekonomická aktivita obyvatel a vyjížďka za prací Tabulka 25: Školství v SO ORP Žamberk Tabulka 26: Zdravotnictví a sociální služby v SO ORP Žamberk Tabulka 27: Bytová výstavba v SO ORP Žamberk Tabulka 28: Nabídka sportovního vyžití v obcích Tabulka 29: Daňová výtěžnost obcí v SO ORP Žamberk Tabulka 30: Podíl nezaměstnaných osob a počet uchazečů o zaměstnání v obcích SO ORP Žamberk Tabulka 31: Počet podnikatelských subjektů na 1000 obyvatel v obcích v SO ORP Žamberk Seznam příloh Příloha 1 - seznam sledovaných jevů (údajů o území) dle přílohy č. 1 vyhlášky Příloha 2 - výskyt jevů v 3. úplné aktualizaci ÚAP ORP Žamberk

5 Seznam zkratek BPEJ bonitovaná půdně-ekologická jednotka CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod ČOV čistička odpadních vod čp. číslo popisné ČR Česká republika ČSÚ Český statistický úřad ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální DKM digitální katastrální mapa DM datový model EU Evropská unie EVL evropsky významná lokalita VÚV TGM HEIS Hydroekologický informační systém Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. M. CHKO chráněná krajinná oblast KES koeficient ekologické stability krajiny KMD katastrální mapa digitalizovaná KrÚ PK Krajský úřad Pardubického kraje MMR Ministerstvo pro místní rozvoj MPZ městská památková zóna MŠ mateřská škola MZe Ministerstvo zemědělství MŽP Ministerstvo životního prostředí NATURA 2000 Soustava chráněných území a stanovišť evropského významu ORP obec s rozšířenou působností PK Pardubický kraj PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa SEZ stará ekologická zátěž SLDB Sčítání lidu, domů a bytů SFŽP Státní fond životního prostředí SO správní obvod SV skupinový vodovod SWOT Strengths, Weaknesses, Threats, Opportunities (silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti) ÚAP územně analytické podklady a jejich úplné aktualizace ÚAP Kit webový informační systém, který je určený pro kompletní správu, prezentaci, výdej a analýzu územně analytických podkladů (ÚAP) ÚAPk územně analytické podklady kraje ÚAPo územně analytické podklady obcí ÚPD územně plánovací dokumentace ÚÚP úřad územního plánování ÚÚR Ústav územního rozvoje ÚSES územní systém ekologické stability krajiny VaK vodovody a kanalizace VN vedení vysokého napětí ZPF zemědělský půdní fond ZŠ základní škola ZÚR PK Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (včetně aktualizací) 5

6 PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ V této části dokumentu jsou uvedeny základní informace o zájmovém území a zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území sloužící jako podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území v tematickém členění: Horninové prostředí a geologie, Vodní režim, Hygiena životního prostředí, Ochrana přírody a krajiny, Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, Veřejná dopravní a technická infrastruktura, Sociodemografické podmínky, Bydlení, Rekreace, Hospodářské podmínky. 1 Charakteristika řešeného území Předmětem řešení 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů je správní území obce s rozšířenou působností Žamberk. Území zahrnuje 27 obcí a 33 katastrálních území. Celková plocha území činí 281,57 km 2. K zde žilo obyvatel s průměrným věkem 40,5 let. Hustota zalidnění 104 obyvatel na km 2. Území ORP Žamberk se nachází v regionu soudržnosti Severovýchod, je součástí Pardubického kraje a bývalém okresu Ústí nad Orlicí a část hranice řešeného území tvoří hranici s Polskou republikou. Řešené území navazuje na správní obvody obcí s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí, Lanškroun a Králíky. Obrázek 1: Lokalizace SO ORP Žamberk 6 Zdroj: ČÚZK 2014

7 Informace o obcích Tabulka 1: Základní informace o obcích Obec Kód obce Rozloha (km 2 ) Počet obyvatel (k ) 1 Bystřec Česká Rybná České Petrovice Dlouhoňovice Hejnice Helvíkovice Jablonné nad Orlicí Jamné nad Orlicí Kameničná Klášterec nad Orlicí Kunvald Letohrad Líšnice Lukavice Mistrovice Nekoř Orličky Pastviny Písečná Sobkovice Studené Šedivec Těchonín Verměřovice Záchlumí Žamberk Žampach SO ORP Žamberk Zdroj: data ČSÚ 2013, data katastru nemovitostí 7

8 Vymezení zastavěného území Zastavěné území u všech obcí ve SO OPR Žamberk bylo vymezeno v územním plánu dle 58 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Tabulka 2: Datum vymezení zastavěného území Obec Datum vymezení zastavěného území Bystřec Česká Rybná České Petrovice Dlouhoňovice Hejnice Helvíkovice Jablonné nad Orlicí Jamné nad Orlicí Kameničná Klášterec nad Orlicí Kunvald Letohrad Líšnice Lukavice Mistrovice Nekoř Orličky Pastviny Písečná Sobkovice Studené Šedivec Těchonín Verměřovice Záchlumí Žamberk Žampach Zdroj: ÚPD SO ORP Žamberk 8

9 Počet obyvatel Tabulka 3: Přehled počtu obyvatel v obcích v SO ORP Žamberk Obec Počet obyvatel Bystřec 1137 Česká Rybná u Žamberka 398 České Petrovice 148 Dlouhoňovice 790 Hejnice u Žamberka 207 Helvíkovice 467 Jablonné nad Orlicí 3263 Jamné nad Orlicí 704 Kameničná 305 Klášterec nad Orlicí 888 Kunvald 977 Letohrad 6316 Líšnice 747 Lukavice 1114 Mistrovice 604 Nekoř 933 Orličky 305 Pastviny u Klášterce nad Orlicí 347 Písečná u Žamberka 511 Sobkovice 263 Studené 166 Šedivec 197 Těchonín 604 Verměřovice 726 Záchlumí 744 Žamberk 6057 Žampach 281 Zdroj: data ČSÚ 2013 (k ) Stav územně plánovací dokumentace V následující tabulce je uveden seznam platných územních plánů a územních plánů obcí, případně jejich změn. Přehled je doplněn o informaci o datu vydání případně schválení ÚPD, datu účinnosti a dále o zpracovateli ÚPD (projektantovi). 9

10 Tabulka 4: Stav územně plánovací dokumentace obcí v SO ORP Žamberk Obec ÚP/ÚPO Název ÚPD Datum Datum účinnosti vydání/schválení Zpracovatel (projektant) Bystřec ÚP Územní plán Ing. arch. Dagmar Vaníčková ÚP Změna č Ing. arch. Dagmar Vaníčková Česká Rybná ÚP Územní plán Ing. arch. Petr Kulda - TIPOS České Petrovice ÚP Územní plán Ing. arch. Dagmar Vaníčková Dlouhoňovice ÚP Územní plán Ing. arch. Petr Kulda - TIPOS Hejnice ÚP Územní plán Ing. arch. Petr Kulda - TIPOS ÚP Změna č Ing. arch. Petr Kulda - TIPOS ÚPO Územní plán obce Ing. arch. Dagmar Vaníčková Helvíkovice ÚPO Změna č Ing. arch. Dagmar Vaníčková ÚPO Změna č. 2 a 2A Ing. arch. Petr Kulda - TIPOS ÚP Územní plán Ing. Eduard Žaluda, p. k. ÚPO Územní plán obce Atelier AUREA, spol. s r.o. ÚPO Změna č Atelier AUREA, spol. s r.o. Jablonné nad Orlicí ÚPO Změna č Atelier AUREA, spol. s r.o. ÚPO Změna č Atelier AUREA, spol. s r.o. ÚPO Změna č. 4 projednává se x Atelier AUREA, spol. s r.o. Jamné nad Orlicí Kameničná ÚP ÚPO Územní plán Územní plán obce Atelier AUREA, spol. s r.o. Ing. arch. Dagmar Vaníčková ÚP ÚPO Změna č. 1 Změna č Atelier AUREA, spol. s r.o. Ing. arch. Dagmar Vaníčková ÚP Územní plán Atelier AUREA, spol. s r.o. Klášterec nad Orlicí ÚP Změna č Atelier AUREA, spol. s r.o. ÚP Změna č. 2 projednává se x Atelier AUREA, spol. s r.o. ÚPO Územní plán obce Ing. arch. Dagmar Vaníčková ÚPO Změna č Ing. arch. Dagmar Vaníčková Kunvald ÚPO Změna č Ing. arch. Dagmar Vaníčková ÚPO Změna č Ing. arch. Dagmar Vaníčková ÚP Územní plán projednává se x Ing. arch. Petr Kulda - TIPOS Letohrad ÚP Územní plán SURPMO, a.s. Líšnice Lukavice Mistrovice ÚPO ÚP ÚP Územní plán obce Územní plán Územní plán Ing. arch. Petr Kulda - TIPOS Ing. arch. Jiří Skála Ing. arch. Dagmar Vaníčková ÚPO ÚP ÚP Změna č. 1 Změna č. 1 Změna č projednává se x Ing. arch. Petr Kulda - TIPOS Ing. arch. Dagmar Vaníčková Nekoř ÚP Územní plán Atelier AUREA, spol. s r.o. ÚPO Územní plán obce Ing. arch. Dagmar Vaníčková Orličky ÚPO Změna č. 1 a 1A Ing. arch. Dagmar Vaníčková ÚPO Změna č. 2 projednává se x Ing. arch. Dagmar Vaníčková Pastviny ÚPO Územní plán obce x Atelier AUREA, spol. s r.o. ÚPO Územní plán obce Atelier AUREA, spol. s r.o. Písečná ÚPO Změna č Atelier AUREA, spol. s r.o. ÚPO Změna č Atelier AUREA, spol. s r.o. ÚPO Změna č Atelier AUREA, spol. s r.o. Sobkovice ÚP Územní plán Ing. arch. Dagmar Vaníčková Studené Šedivec Těchonín ÚP ÚP ÚPO Územní plán Územní plán Územní plán obce Ing. arch. Dagmar Vaníčková SURPMO, a.s. Ing. arch. Dagmar Vaníčková ÚP ÚP ÚP Změna č. 1 Změna č. 1 Územní plán projednává se projednává se x x Ing. arch. Dagmar Vaníčková SURPMO, a.s. Ing. Eduard Žaluda, p. k. Verměřovice ÚP Územní plán Ing. arch. Dagmar Vaníčková Záchlumí ÚP Územní plán Ing. arch. Dagmar Vaníčková ÚP Změna č. 1 a 1A Ing. arch. Dagmar Vaníčková Žamberk ÚP Územní plán REGIO, s.r.o., Hradec Králové Žampach ÚP Územní plán Ing. arch. Dagmar Vaníčková ÚP Změna č. 1 odloženo x - Zdroj: data ÚPD SO ORP Žamberk 10

11 Stav digitalizace katastrálních území DKM a KMD pokrývají 76,64 % katastrálních území SO ORP Žamberk (údaj k ), z toho 46,36 % je digitálních map katastrálních a 30,27 % je katastrálních map digitalizovaných. Tabulka 5: Stav digitalizace katastrálních území v SO ORP Žamberk Katastrální území DKM [%] KMD [%] Bohousová Bystřec Celné 0 0 Červená 1 99 Česká Rybná u Žamberka České Petrovice 0 0 Dlouhoňovice 37 0 Hejnice u Žamberka 66 0 Helvíkovice 65 0 Jablonné nad Orlicí Jamné nad Orlicí Kameničná Klášterec nad Orlicí 61 0 Kunčice u Letohradu Kunvald Letohrad Líšnice Litice nad Orlicí Lukavice v Čechách Mistrovice nad Orlicí Nekoř 0 0 Orlice Orličky 0 0 Pastviny u Klášterce nad Orlicí Písečná u Žamberka Sobkovice Studené Šedivec 0 0 Těchonín 0 0 Verměřovice Záchlumí Žamberk Žampach Zdroj: ČÚZK 2014 (k ) 11

12 2 Informace o zpracování Základní informace Tento dokument navazuje na Územně analytické podklady ORP Žamberk (2008) a jejich 1. a 2. úplnou aktualizaci (2010, 2012). Pořizovatel: Zpracovatel: Dále se podíleli: Městský úřad Žamberk - úřad územního plánování odbor regionálního rozvoje a územního plánování Masarykovo nám Žamberk Ing. Jana Neumannová, DiS. Bc. Melánie Holubová, DiS., Bc. Martin Mimra Zpracovatel prvních ÚAP a 1. a 2. úplné aktualizace ÚAP: EKOTOXA s.r.o. Fišova 403/ Brno Černá Pole Legislativní podklady Územně analytické podklady se od staly novým nástrojem územního plánování. Základním legislativním podkladem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ze dne 14. června 2006, účinný od 1. ledna Problematikou ÚAP se zabývá vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen vyhláška 500). Obsah 3. úplné aktualizace ÚAP Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje údaje o území sledovaných jevů (ÚAPo) - část A přílohy č. 1 vyhlášky sledovaných jevů (ÚAPk) - část B přílohy č. 1 vyhlášky 500 zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území hodnoty území limity využití území zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území další dostupné informace, respektované ÚPD, ÚPP a jiné dokumentace: - Politika územního rozvoje České republiky 2008 schválená usnesením vlády č. 929 ze dne 20. července Zásady územního rozvoje Pardubického kraje vydány pod číslem usnesení Z/170/10, účinnost Aktualizace ZÚR PK vydány , účinnost Územně analytické podklady Pardubického kraje - 2. úplná aktualizace Územně plánovací dokumentace - územní plány, územní plány obcí a jejich změny - ÚAP ORP Žamberk a jejich aktualizace (2010, 2012) - statistické údaje - zjištění z průzkumů území 12

13 Rozbor udržitelného rozvoje zjištění a vyhodnocení rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v tematickém členění na deset témat na základě těchto zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území je vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro tři základní pilíře určení problémů k řešení v ÚPD zahrnující zejména požadavky na odstranění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných střetů záměrů na provedení změn v území a střetů těchto záměrů s limity využití území, slabých stránek, hrozeb a rizik souvisejících s nevyvážeností územních podmínek udržitelného rozvoje území Grafická část ÚAP výkres hodnot výkres limitů využití území výkres záměrů na provedení změn v území problémový výkres (výkres problémů k řešení v ÚPD) tabulky, grafy, kartogramy Tematické členění zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území horninové prostředí a geologie vodní režim hygiena životního prostředí ochrana přírody a krajiny zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa (ZPF a PUPFL) veřejná dopravní a technická infrastruktura sociodemografické podmínky bydlení rekreace hospodářské podmínky Pilíře vyváženosti vztahu územních podmínek životní prostředí - environmentální pilíř hospodářský rozvoj - ekonomický pilíř soudržnost společenství obyvatel území - sociodemografický pilíř 13

14 3 Záměry na provedení změn v území Níže jsou uvedeny seznamy záměrů v území členěné podle zdroje záměru. Tyto záměry jsou lokalizovány na úroveň obce. Záměry nejsou zakresleny ve výkrese záměrů, jsou zaznamenány pouze slovním popisem. Záměry obcí - průzkumy a rozbory Bystřec - oprava komunikací, rekonstrukce obecního rozhlasu, nový vrt (cizí vlastník), oprava veřejného osvětlení, výstavba bytů a rekonstrukce nad mateřskou školou Česká Rybná - protipovodňová opatření České Petrovice - posílení spolupráce s Polskem - vybudování propojující komunikace, běžná údržba komunikací Dlouhoňovice - revitalizace objektu bývalého družstva, rekonstrukce (ulice Hlavní a Nádražní) Hejnice - revitalizace veřejného prostoru středu obce, dobudování chodníku až k plánovanému sportovišti u rybníka, lokální opravy komunikací Helvíkovice - rekonstrukce mostu v Popluží, rekonstrukce hřbitovní zdi a odvlhčení kostela, výstavba a rekonstrukce veřejného osvětlení, oprava lokálních částí kanalizace, rekonstrukce částí kanalizace, zasíťování stavebních parcel Jablonné nad Orlicí - propojení silnice III. třídy směr Bystřec se silnicí I/11, suchý poldr v Kolonii, dostavba chodníku na propojení rodinných domů Na Dílech Kameničná - ČOV a kanalizace, rekonstrukce vodovodu - tlaková posilovací stanice vody pro horní konec obce z důvodu malého tlaku pro požární účely, nový "koberec" na silnicích Klášterec nad Orlicí - odkanalizování dvou sídlišť, studie pro výstavbu rodinných domů Matyášův kopec a výstavba technické infrastruktury, běžné opravy místních a účelových komunikací Kunvald - oprava místních a účelových komunikací, běžná údržba (VaK) Letohrad - kanalizace v katastrálním území Červená Líšnice - zateplení budovy obecního úřadu, rekonstrukce veřejného osvětlení Lukavice - rozhledna, parkoviště u orlovny, kanalizace, rekonstrukce chodníku, úprava prostranství u kostela, rekonstrukce veřejné osvětlení (přechod na LED) Mistrovice - kanalizace, oprava komunikací Nekoř - výstavba nové mateřské školy včetně školní jídelny - propojeno k základní škole, zasíťování sídliště II. etapa Nad Stadionem, rekonstrukce pošty čp. 286, revitalizace sběrného dvora, opravy VN a vodovodů (vodaři), zasíťování ploch na Vejrově Orličky - výstavba komunikací k novým rodinným domů na obecních pozemních (6 rodinných domů) severně od obecního úřadu, dětské hřiště Pastviny - silnice: kolem přehrady, cesta na Panel, od kaple na Vitanově na Adam, dvě nová protipovodňová opatření Písečná - rozšíření kanalizace (2 bytovky) Sobkovice - příprava inženýrských sítí pro obytnou zástavbu v lokalitě v Hromadí Studené - hledání řešení odstranění dusičnanu ve vodě Šedivec - napojení kanalizace na ČOV Letohrad, rekonstrukce kanalizace a napojení na ČOV Letohrad, rekonstrukce prodejny Verměřovice - ČOV, kanalizace, výstavba nové ubytovny Záchlumí - projektová příprava kanalizace, rekonstrukce stávající komunikace a vybudování nové komunikace k nové zástavbě Žamberk - revitalizace areálu starých Vinařských závodů se vznikem domova pro seniory a kulturně společenského centra, protipovodňová opatření Žampach - rozšíření kanalizace, rekonstrukce opěrné zdi s vybudováním chodníků, lokální opravy komunikací 14

15 Záměry obcí v oblastech rekreace a cestovního ruchu viz kapitola Rekreace Záměry uplatňované poskytovateli údajů o území Název záměru Zdroj Datum aktualizace Popis záměru Obec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Bystřec, Jablonné nad Orlicí elektrická stanice ČEZ Distribuce Oprava DTS Česká Rybná elektrická stanice ČEZ Distribuce Rekonstrukce DTS Česká Rybná elektrické vedení ČEZ Distribuce Česká Rybná elektrické vedení ČEZ Distribuce Česká Rybná elektrické vedení ČEZ Distribuce Česká Rybná elektrické vedení ČEZ Distribuce Česká Rybná elektrické vedení ČEZ Distribuce Česká Rybná elektrické vedení ČEZ Distribuce Česká Rybná elektrické vedení ČEZ Distribuce Česká Rybná ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Oprava DTS Česká Rybná ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Rekonstrukce DTS Česká Rybná ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Česká Rybná ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Česká Rybná ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Česká Rybná ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Česká Rybná ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Česká Rybná ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Česká Rybná ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Česká Rybná 15

16 Název záměru Zdroj Datum aktualizace Popis záměru Obec elektrické vedení ČEZ Distribuce Česká Rybná, Hejnice, Dlouhoňovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Česká Rybná, Hejnice, Dlouhoňovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce České Petrovice elektrická stanice ČEZ Distribuce Oprava DTS 0012 Dlouhoňovice elektrická stanice ČEZ Distribuce Stožárová příhradová DTS 35kV Dlouhoňovice elektrická stanice ČEZ Distribuce Oprava DTS Dlouhoňovice elektrická stanice ČEZ Distribuce Dlouhoňovice elektrická stanice ČEZ Distribuce DTR-OK-4Q13,DTR-OK - DTS neexistuje Dlouhoňovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Dlouhoňovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Dlouhoňovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Dlouhoňovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Dlouhoňovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Dlouhoňovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Dlouhoňovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Oprava DTS 0012 Dlouhoňovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Oprava DTS Dlouhoňovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Dlouhoňovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Stožárová příhradová DTS 35kV Dlouhoňovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce DTR-OK-4Q13,DTR-OK - DTS neexistuje Dlouhoňovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Dlouhoňovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Dlouhoňovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Dlouhoňovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Dlouhoňovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Dlouhoňovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Dlouhoňovice, Žamberk elektrické vedení ČEZ Distribuce Hejnice, Písečná, Lukavice elektrické vedení ČEZ Distribuce Hejnice, Písečná, Lukavice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Hejnice, Písečná, Lukavice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Hejnice, Písečná, Lukavice 16

17 Název záměru Zdroj Datum aktualizace elektrická stanice ČEZ Distribuce elektrická stanice ČEZ Distribuce Popis záměru DTR-OK-4Q13,DTR-OK - DTS neexistuje; jedno pole VN rozvaděče bude ČEZ Dálkově ovládaný odpínač 35kV s přenosem dat na dispečink Helvíkovice Helvíkovice Obec elektrické vedení ČEZ Distribuce Helvíkovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Helvíkovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Helvíkovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Helvíkovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Dálkově ovládaný odpínač 35kV s přenosem dat na dispečink Helvíkovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce DTR-OK-4Q13,DTR-OK - DTS neexistuje; jedno pole VN Helvíkovice rozvadeč bude ČEZ - společný ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Helvíkovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Helvíkovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Helvíkovice, Žamberk, Dlouhoňovice elektrická stanice ČEZ Distribuce rekonsrukce dvousloupovú BTS Jablonné nad Orlicí elektrické vedení ČEZ Distribuce Jablonné nad Orlicí elektrické vedení ČEZ Distribuce Jablonné nad Orlicí elektrické vedení ČEZ Distribuce Jablonné nad Orlicí elektrické vedení ČEZ Distribuce Jablonné nad Orlicí ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce rekonsrukce dvousloupovú BTS Jablonné nad Orlicí ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Jablonné nad Orlicí ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Jablonné nad Orlicí ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Jablonné nad Orlicí ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Jablonné nad Orlicí elektrická stanice ČEZ Distribuce Jamné nad Orlicí elektrické vedení ČEZ Distribuce Jamné nad Orlicí elektrické vedení ČEZ Distribuce Jamné nad Orlicí ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Jamné nad Orlicí ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Jamné nad Orlicí elektrická stanice ČEZ Distribuce Kameničná elektrická stanice ČEZ Distribuce oprava TS Kameničná elektrické vedení ČEZ Distribuce Kameničná ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Kameničná ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce oprava TS Kameničná ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Kameničná elektrické vedení ČEZ Distribuce Kameničná, Helvíkovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Kameničná, Helvíkovice elektrická stanice ČEZ Distribuce Klášterec nad Orlicí elektrická stanice ČEZ Distribuce Klášterec nad Orlicí elektrická stanice ČEZ Distribuce Klášterec nad Orlicí elektrické vedení ČEZ Distribuce Klášterec nad Orlicí ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Klášterec nad Orlicí ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Klášterec nad Orlicí ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Klášterec nad Orlicí ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Klášterec nad Orlicí elektrická stanice ČEZ Distribuce Kunvald elektrické vedení ČEZ Distribuce Kunvald elektrické vedení ČEZ Distribuce Kunvald ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Kunvald ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Kunvald ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Kunvald elektrická stanice ČEZ Distribuce Letohrad elektrická stanice ČEZ Distribuce Letohrad elektrická stanice ČEZ Distribuce DTS včetně stroje 250 kva/35 kv Letohrad elektrická stanice ČEZ Distribuce OPRAVA DTS Letohrad elektrická stanice ČEZ Distribuce oprava TS Letohrad elektrická stanice ČEZ Distribuce OPRAVA TS 668 Letohrad elektrická stanice ČEZ Distribuce Letohrad elektrická stanice ČEZ Distribuce Letohrad elektrická stanice ČEZ Distribuce Letohrad elektrická stanice ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad 17

18 Název záměru Zdroj Datum aktualizace Popis záměru elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad elektrické vedení ČEZ Distribuce Letohrad vedeni plynovodu RWE GasNet (RWE Distribuce) Letohrad vedeni plynovodu RWE GasNet (RWE Distribuce) Letohrad vedeni plynovodu RWE GasNet (RWE Distribuce) Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce DTS včetně stroje 250 kva/35 kv Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce OPRAVA DTS Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce OPRAVA TS 668 Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce oprava TS Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Letohrad Obec 18

19 Název záměru Zdroj Datum aktualizace Popis záměru Obec ochranné pásmo plynovodu RWE GasNet ochranné pásmo (RWE Distribuce) projektovaného plynovodu STL Letohrad ochranné pásmo plynovodu RWE GasNet ochranné pásmo (RWE Distribuce) projektovaného plynovodu STL Letohrad ochranné pásmo plynovodu RWE GasNet ochranné pásmo (RWE Distribuce) projektovaného plynovodu STL Letohrad elektrická stanice ČEZ Distribuce Rekonstrukce TS Líšnice elektrická stanice ČEZ Distribuce oprava TS Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Rekonstrukce TS Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce oprava TS Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice elektrické vedení ČEZ Distribuce Líšnice, Nekoř ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Líšnice, Nekoř elektrická stanice ČEZ Distribuce oprava TS Lukavice elektrické vedení ČEZ Distribuce Lukavice vedeni plynovodu RWE GasNet (RWE Distribuce) Lukavice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce oprava TS Lukavice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Lukavice ochranné pásmo plynovodu RWE GasNet ochranné pásmo (RWE Distribuce) projektovaného plynovodu STL Lukavice elektrické vedení ČEZ Distribuce Lukavice, Letohrad, Verměřovice, Bystřec ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Lukavice, Letohrad, Verměřovice, Bystřec elektrické vedení ČEZ Distribuce Mistrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Mistrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Mistrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Mistrovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Mistrovice 19

20 Název záměru Zdroj Datum aktualizace Popis záměru vedeni plynovodu RWE GasNet (RWE Distribuce) Mistrovice vedeni plynovodu RWE GasNet (RWE Distribuce) Mistrovice vedeni plynovodu RWE GasNet (RWE Distribuce) Mistrovice vedeni plynovodu RWE GasNet (RWE Distribuce) Mistrovice vedeni plynovodu RWE GasNet (RWE Distribuce) Mistrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Mistrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Mistrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Mistrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Mistrovice ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Mistrovice ochranné pásmo plynovodu RWE GasNet ochranné pásmo (RWE Distribuce) projektovaného plynovodu STL Mistrovice ochranné pásmo plynovodu RWE GasNet ochranné pásmo (RWE Distribuce) projektovaného plynovodu STL Mistrovice ochranné pásmo plynovodu RWE GasNet ochranné pásmo (RWE Distribuce) projektovaného plynovodu STL Mistrovice ochranné pásmo plynovodu RWE GasNet ochranné pásmo (RWE Distribuce) projektovaného plynovodu STL Mistrovice ochranné pásmo plynovodu RWE GasNet ochranné pásmo (RWE Distribuce) projektovaného plynovodu STL Mistrovice elektrická stanice ČEZ Distribuce Nekoř elektrické vedení ČEZ Distribuce Nekoř elektrické vedení ČEZ Distribuce Nekoř elektrické vedení ČEZ Distribuce Nekoř elektrické vedení ČEZ Distribuce Nekoř elektrické vedení ČEZ Distribuce Nekoř elektrické vedení ČEZ Distribuce Nekoř elektrické vedení ČEZ Distribuce Nekoř elektrické vedení ČEZ Distribuce Nekoř ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Nekoř ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Nekoř ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Nekoř ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Nekoř ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Nekoř ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Nekoř ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Nekoř ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Nekoř ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Nekoř elektrické vedení ČEZ Distribuce Nekoř, Šedivec elektrické vedení ČEZ Distribuce Orličky elektrické vedení ČEZ Distribuce Orličky ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Orličky ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Orličky elektrické vedení ČEZ Distribuce Pastviny ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Pastviny elektrická stanice ČEZ Distribuce oprava TS Písečná elektrická stanice ČEZ Distribuce Písečná ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Písečná ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce oprava TS Písečná elektrická stanice ČEZ Distribuce oprava TS Studené ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce oprava TS Studené ochranné pásmo el. stanice/vedení ČEZ Distribuce Šedivec, Nekoř elektrická stanice ČEZ Distribuce Verměřovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Verměřovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Verměřovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Verměřovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Verměřovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Verměřovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Verměřovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Verměřovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Verměřovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Verměřovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Verměřovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Verměřovice elektrické vedení ČEZ Distribuce Verměřovice Obec 20

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ČERVEN 2012 LISTOPAD 2013 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí

Více

Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa

Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název díla: Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa Stupeň - fáze: Návrh - po společném jednání Objednatel Město Krásná Lípa Masarykova 246/6, 47 46 Krásná Lípa Pořizovatel: Městský

Více

V e l k é n á m ě s t í 3, 3 8 3 0 1 P r a c h a t i c e III. AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP PRACHATICE 31.12.2014.

V e l k é n á m ě s t í 3, 3 8 3 0 1 P r a c h a t i c e III. AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP PRACHATICE 31.12.2014. M Ě S T S K Ý Ú Ř AD P R AC H A T I C E V e l k é n á m ě s t í 3, 3 8 3 0 1 P r a c h a t i c e 31.12.2014 III. AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP PRACHATICE svazek A PODKLADY svazek A PODKLADY

Více

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ dle 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný v souladu

Více

Územní plán Brušperk

Územní plán Brušperk Územní plán Brušperk VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ (ČÁST C-F) Zpracovatelka vyhodnocení: Polní 293, 747 62 Mokré Lazce tekl. 777 807 191 e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz osvědčení

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Příloha č.6 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Část C,D,E,F) Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Obec Kurdějov, Kurdějov

Více

HLUČÍNA ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH UPRAVENÝ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ)

HLUČÍNA ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH UPRAVENÝ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ) ÚZEMNÍ PLÁN HLUČÍNA II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH UPRAVENÝ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ) PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

OÚ Velké Březno. Odůvodnění změny č. 4 ÚPO. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810

OÚ Velké Březno. Odůvodnění změny č. 4 ÚPO. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Odůvodnění změny č. 4 ÚPO Velké Březno Projektant: Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Termín: březen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č.

Více

ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ pro správní obvod ORP Opava 1. aktualizace - 2010

ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ pro správní obvod ORP Opava 1. aktualizace - 2010 CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ pro správní obvod ORP Opava 1. aktualizace - 2010 ZADAVATEL: ZPRACOVAL: AUTORSKÝ KOLEKTIV: MĚSTO OPAVA EKOTOXA s.r.o.

Více

PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVRKYNĚ

PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVRKYNĚ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVRKYNĚ Vyhodnocení vlivů změny č.1 ÚPO na vyváženost vztahu podmínek pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území FUNKČNÍ URBANIZOVANÁ

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel.416850111, Fax.416850171, E-mail mesto@roudnicenl.cz O z n á m e n í o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves Městský

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLOTÍN

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLOTÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD HRANICE ODBOR ROZVOJE MĚSTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: ORM/5192/11 VYŘIZUJE ING. LENKA CHMELOVÁ TEL.: 581 828 205 FAX: 581 828 650 E-MAIL: lenka.chmelova@mesto-hranice.cz DATUM: 2011-03-14

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MISKOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MISKOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MISKOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZPRACOVATEL, ODPOVĚDNÝ ŘEŠITEL: Ing.arch. Jitka Mejsnarová - autorizace ČKA DATUM: březen 2013 PARÉ 1 ÚVOD... 3 VYMEZENÍ

Více

JAVORNÍK ÚZEMNÍ PLÁN VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

JAVORNÍK ÚZEMNÍ PLÁN VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území územní plán města Javorník

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRLOH. Zpracovali: Obec Brloh p. Zd.Zakl, Chvaletice. za spolupráce: Ing.arch. P. Tománka, A -PROJEKT Pardubice

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRLOH. Zpracovali: Obec Brloh p. Zd.Zakl, Chvaletice. za spolupráce: Ing.arch. P. Tománka, A -PROJEKT Pardubice NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRLOH Zpracovali: Obec Brloh p. Zd.Zakl, Chvaletice za spolupráce: Ing.arch. P. Tománka, A -PROJEKT Pardubice 1 Obsah: a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje,

Více

Obsah odůvodnění Územního plánu Příbora str. 1-3

Obsah odůvodnění Územního plánu Příbora str. 1-3 Obsah odůvodnění Územního plánu Příbora str. 1-3 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 1 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 4 1.3 Hlavní cíle řešení, postup práce 5 2. Vyhodnocení koordinace využívání území

Více

ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 08/2013 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing. arch. Bedřich

Více

Obec Slatina 742 93 Slatina 2

Obec Slatina 742 93 Slatina 2 Obec Slatina 742 93 Slatina 2 Ve Slatině dne 25.6.2014 Č.j.:56/2014 Opatření obecné povahy č. 1/2014 Dne 25.6.2014 zastupitelstvo obce Slatina, věcně a místně příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona

Více

MĚSTO LOUNY. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTA LOUN č. 1/2010 ÚZEMNÍ PLÁN LOUNY

MĚSTO LOUNY. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTA LOUN č. 1/2010 ÚZEMNÍ PLÁN LOUNY MĚSTO LOUNY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTA LOUN č. 1/2010 ÚZEMNÍ PLÁN LOUNY Září 2010 1 Zastupitelstvo města Loun, jako orgán obce příslušný podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí in objednatel: Město

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Chrást

Rozbor udržitelného rozvoje území Chrást CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Rozbor udržitelného rozvoje území Chrást září 2014 verze 03 ZADAVATEL: ZPRACOVATEL: Plzeň, statutární město Ekotoa s.r.o. EKOTOXA s.r.o. Fišova 403/7,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který Změnu č.1 ÚP Vídeň vydal: Zastupitelstvo obce Vídeň Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AUTORSKÝ KOLEKTIV. Územní plán Oldřichov v Hájích. Oldřichov v Hájích č.p. 151 463 31 Chrastava

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AUTORSKÝ KOLEKTIV. Územní plán Oldřichov v Hájích. Oldřichov v Hájích č.p. 151 463 31 Chrastava Identifikační údaje IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název díla: Územní plán Oldřichov v Hájích Část díla: Návrh textová část Pořizovatel: Obec Oldřichov v Hájích Oldřichov v Hájích č.p. 151 463 31 Chrastava Zhotovitel:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) ČÁST C - F květen 2015 Pořizovatel: Obecní úřad Újezd Újezd 34, 267 61 Cerhovice v zastoupení:

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a) - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) - Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava 1:5 000

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH DOUDLEBY NAD ORLICÍ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: Ing. arch. František Křelina - ATELIÉR DELTA 90 VYPRACOVALA: Ing. arch. Marcela Křelinová Ing. arch.

Více