Výroční zpráva 2011 Otevřené společnosti, o.p.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2011 Otevřené společnosti, o.p.s."

Transkript

1 Výroční zpráva 2011 Otevřené společnosti, o.p.s.

2 Výroční zpráva 2011

3 Obsah Mise Úvodní slovo Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci Externí spolupracovníci Programové oblasti a projekty Otevřené společnosti Společnost bez diskriminace ProEquality Fungující veřejná správa Otevřete.cz Policie jako služba občanům ProPolice Kultura jako základní pilíř společnosti ProCulture Hotel Prokopka Dárci Finanční přehledy Výroční zpráva 2011

4 Mise Otevřená společnost, obecně prospěšná společnost, přispívá ke konsolidaci demokracie v České republice rozvojem principů a prosazováním politik založených na kultuře práva a právního státu, demokratické formě správy státu a ochraně lidských práv. Otevřená společnost, o.p.s. realizuje programy a projekty v oblastech, které souvisí s budováním rozvinuté občanské společnosti. Prosazuje principy demokracie a právního státu, zavádí nové přístupy a pracuje jako programová laboratoř. Poskytuje prostor novým iniciativám, které kombinují příklady dobré praxe s prosazováním systémových změn a zároveň slouží jako zdroj informací, analýz a know-how. Výroční zpráva

5 Úvodní slovo Otevřená společnost, o.p.s. v roce 2011 Na první pohled by se mohlo zdát, že Otevřená společnost, o.p.s. v roce 2011 neiniciovala žádné nové programy a jednotlivá centra pokračovala v plnění svých programových strategií. Přesto se v rámci jednotlivých center uskutečnila celá řada zajímavých iniciativ, které si zaslouží pozornost. Za všechny bych ráda zmínila konferenci na téma ČR a fenomén prostituce, kterou připravilo Centrum ProEquality. Konference představila vývoj právní úpravy prostituce v Čechách, přinesla srovnání odlišných pohledů právních úprav prostituce v Nizozemí a Švédsku a poskytla prostor k odborné diskuzi přítomných komunálních politiků s experty a odbornou veřejností. Konference přispěla ke zvýšení povědomí odborné veřejnosti a politické reprezentace v ČR o fenoménu prostituce, možnostech právní úpravy a jejím vlivu na práva osob zabývajících se prostitucí. Centru ProPolice se ve spolupráci s Ligou lidských práv podařilo prosadit zásadní změny do Zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů. Díky těmto změnám je nově zřízený úřad povinen kromě vyšetřování a odhalování trestné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů také sledovat a vyhodnocovat informace o jejich protiprávní činnosti, navrhovat opatření pro předcházení této protiprávní činnosti a vydávat metodická doporučení bezpečnostním sborům. Program Otevřete.cz provozuje v rámci svých aktivit, zaměřených na posilování schopnosti občanů účinně uplatňovat své právo na informace, již téměř 10 let právní poradnu. V roce 2011 se na poradnu obrátilo více než 350 tazatelů. Jeden z případů, který poradna řešila, se týkal zveřejnění výše odměny úředníka Magistrátu města Zlín. Soud vynesl v této kauze průlomový rozsudek, kterým potvrdil právo veřejnosti tuto informaci znát. Rok 2011 byl posledním rokem, ve kterém při Otevřené společnosti, o.p.s. fungovalo jedno z prvních jejích center, a to Centrum ProCulture. Nově založené občanské sdružení ProCulture převzalo dosavadní know-how, kontakty a stávající aktivity a bude tak pokračovat ve snaze o prosazení změn v praxi kulturní politiky, managementu kultury a managementu umění, s poukazem na posilování vnímání pozitivní role umění a kultury ve společnosti. Otevřená společnost, o.p.s. se od dubna 2011 ujala správy budovy, která je v nadačním jmění její zakladatelky Nadace OSF Praha. Správa budovy by měla přinést Otevřené společnosti finanční zdroje, které přispějí k nezávislosti této neziskové organizace k prosazování jejích cílů. Jménem správní rady bych ráda poděkovala všem zaměstnancům a externím spolupracovníkům za jejich práci a úsilí, kterým přispěli ke zdárné realizaci projektů Otevřené společnosti. Zdenka Almerová, předsedkyně správní rady 5 Výroční zpráva 2011

6 Správní rada Zdenka Almerová, předsedkyně Robert Basch, člen Marta Pišoft Kozáková, členka Dozorčí rada Vlasta Hirtová, předsedkyně Ivana Stočesová, členka Ladislava Šonová, členka Zaměstnanci Lenka Bedrnová, hotel Prokopka (od dubna 2011) Lucie Benešová, hotel Prokopka (od dubna 2011) Daniela Jasovská, centrum Pro Police (do dubna 2011) Marie Jerošová, hotel Prokopka (od dubna 2011) Zuzana Jiránková, ředitelka (od 21. června 2011) Zuzana Hlucháňová, centrum ProEquality (od května 2011) Veronika Holečková, hotel Prokopka (od dubna 2011) Alena Králíková, centrum ProEquality (do března 2011) Petra Kubálková, centrum ProEquality (do ledna 2011) Jana Mravcová, manažerka programů Otevřete.cz a Sociální ekonomika Jiří Müller, hotel Prokopka (od dubna 2011) Míla O Sullivan, koordinátorka Centra ProEquality Pavla Pocnerová, asistentka Ondřej Skalník, koordinátor centra ProPolice Marta Smolíková, ředitelka, manažerka Centra Pro- Culture,(do února 2011) Petr Svatoš, IT manažer Michal Tošovský, manažer centra ProPolice Zuzana Vránová, účetní Lenka Zemanová, koordinátorka Centra ProCulture a rozvoje organizace Externí spolupracovníci Centrum ProEquality Kateřina Vyžvaldová, Blanka Hančilová, Barbara Havelková, Tereza Čáslavská Wennerholm, Tereza Hendlová, Dita Jahodová, Petra Kubálková, Jaroslava Mildorfová, Kristýna Limanová, Zlata Žahourková, Tomáš Dopita, Markéta Lajdová, Tereza Mitošinková, Klára Čmolíková Cozlová, Alžběta Čechráková, Ondřej Horký program Otevřete.cz Oldřich Kužílek, Šimon Hradílek, Tomáš Holenda, Adriana Krnáčová, Martin Fendrych, Břetislav Rychlík, Dana Bérová, Jaroslav Winter, František Korbel, Hana Marvanová, Petr Kolman, Emília Sičáková-Beblavá Výroční zpráva

7 Společnost bez diskriminace Centrum ProEquality je nezávislé a nepolitické myšlenkové centrum spojující výzkum a aktivismus zaměřený na prosazování rovných příležitostí žen a mužů a posilování ekonomického, sociálního a politického postavení žen v české společnosti, i na mezinárodní úrovni. Hlavním cílem centra je identifikovat a analyzovat genderové nerovnosti a přispívat k jejich odbourávání mj. prostřednictvím formování a rozvoje veřejné politiky podporující rovné příležitosti žen a mužů a otevíráním odborné, veřejné i politické diskuze o genderové tématice a uplatňování žen a mužů ve společnosti. Školení týmu genderových auditorek a auditorů. Podpořeno: Program OPLZZ Projekty realizované v roce 2011 Genderové audity a plány rovnosti Cílem projektu je prohloubit povědomí zaměstnavatelů v regionech o stavu rovných příležitostí žen a mužů v jejich podnicích a vytvořit ve spolupráci s nimi nástroje k jejich posilování prostřednictvím podpory politik slaďování rodinného a soukromého života. Trvání projektu: 1. února července 2012 Posilování kapacit rozvojových NNO v začleňování genderu Cílem projektu bylo posílit odbornost a kapacity rozvojových NNO v oblasti začleňování genderu do rozvojových projektů v zohledňování tématu a přispět tak k větší efektivnosti české zahraniční rozvojové spolupráce a větším dopadům na snižování chudoby. Trvání projektu: 1. ledna prosince 2011 Podpořeno: Ministerstvo zahraničních věcí Zvyšování povědomí o právech osob zabývajících se prostitucí Cílem projektu bylo prohloubit a problematizovat veřejnou diskuzi o regulaci prostituce v ČR a obohatit ji o perspektivu lidských práv a genderové rovnosti. Projekt je realizován pod odborným vedením Dr. Blanky Hančilové a JUDr. Barbary Havelkové. Trvání projektu: 8. srpna září 2011 Podpořeno: Friedrich-Ebert-Stiftung e.v., zastoupení v České republice Setkání auditorských týmů se zastupujícími z firem. 7 Výroční zpráva 2011

8 Podpora think tanku Projekt podporující analytickou činnost zaměřenou na veřejné politiky a posilování veřejné diskuze v oblasti genderové problematiky. Jedno ze stěžejních témat, které projekt řeší, je penzijní reforma z hlediska dopadu na ženy a muže. Trvání projektu: 27. července 2010 až dosud Debatní setkání v rámci projektu Podpora Think tanku. Úspěchy Konference ČR a fenomén prostituce Jednou z klíčových aktivit projektu Zvyšování povědomí o právech osob zabývajících se prostitucí byla konference ČR a fenomén prostituce, která poskytla přehled o vývoji právní úpravy prostituce v ČR, o současných trendech právní úpravy v Evropě a srovnání právních úprav prostituce v Nizozemí a Švédsku. Na konferenci byly dále představeny výsledky původního výzkumu mediálního diskurzu o prostituci a závěry původního výzkumu názorů veřejných činitelů. V roce 2012 bude v nakladatelství SLON publikována kniha obsahující odborné texty, které byly na konferenci představeny. Závěry a prezentace z konference jsou ke stažení zde: Prezentace expertek projektu: cz/articles.html?articleid=416 Závěry a doporučení expertek k návrhu zákona o regulaci prostituce podávaného Magistrátem hlavního města Prahy: data/008/ pdf Publikace Gender in Development Matters: Resource book and training kit for development practitioners Tento výukový materiál vznikl v rámci projektu Posilování kapacit rozvojových NNO v začleňování genderu za spolupráce s pracovní skupinou Gender Českého fóra pro rozvojovou spolupráci. Publikace je určena rozvojovým NNO, jejich partnerským organizacím nebo i státním institucím. Manuál čerpá z osvědčených zahraničních zdrojů a zároveň je propojen s českým kontextem prostřednictvím případových studií rozvojových projektů českých NNO. Debatní setkání v rámci projektu Podpora Think tanku. Podpořeno: Nadace Open Society Fund Praha Manuál v angličtině je ke stažení zde: Série diskuzí k aktuálním tématům rovných příležitostí žen a mužů Centrum ProEquality uskutečnilo v rámci projektu na rozvoj think tanku několik veřejných debat vycházejíce z publikace Ženy a česká společnost: Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) vydané v předešlém roce za přispění řady autorů a autorek z neziskové i akademické sféry. Jedna z debat byla soustředěna na téma ženy a média a kladla si otázku Jsou ženy Výroční zpráva

9 v médiích přehlížené, pro média neviditelné nebo na mediální přítomnost neaspirují? Další diskuze řešila téma Jak efektivně k rovným příležitostem přistupuje státní správa? Centrum ProEquality se dále podílelo na debatě Ženy a leadership v globalizujícím se světě, kterou u příležitosti Mezinárodního dne žen pořádala Nadace Open Society Fund Praha a velvyslanectví USA v Praze. Série debat bude pokračovat v roce 2012 s tématem penzijní reformy z genderového hlediska. Analýza Romské ženy a možnosti podnikání: Případ Roudnice nad Labem Na začátku roku 2011 vydalo Centrum ProEquality analýzu Romské ženy a možnosti podnikání: Případ Roudnice nad Labem, která zkoumá, jaké jsou možnosti a překážky vstupu romských žen na trh práce a jakou roli by romské ženy mohly hrát při integraci sociálně znevýhodněných rodin. Autorky analýzy Kateřina Vyžvaldová a Petra Kubálková se zaměřily na oblast Roudnice nad Labem, kde proběhlo 24 hloubkových rozhovorů s romskými ženami žijícími v tzv. sociálně vyloučeném prostředí. Autorky představují některé z možností, které by napomohly větší zaměstnanosti romských žen především podpora uplatnění žen na trhu práce prostřednictvím job klubů, poradenství, rekvalifikačních kurzů, možnost samostatného podnikání žen na živnostenský list či založení sociální firmy odpovídajícím subjektem, která by ženy zaměstnala. Analýza je ke stažení zde: res/data/008/ pdf Webové stránky Facebook https://www.facebook.com/proequality Zapojení do poradních orgánů vlády Rada vlády pro nestátní neziskové organizace Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života u Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Výbor pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů u Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Členství v platformách zastupování Otevřené společnosti, o.p.s. v platformě českých ženských organizací Česká ženská lobby zastupování Otevřené společnosti, o.p.s. v platformě organizací zabývajících se rozvojem lidských práv ve světě DEMAS zastupování Otevřené společnosti, o.p.s. v platformě rozvojových organizací FORS Seminář ČR a UN Women Centrum ProEquality ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze uspořádalo u příležitosti prvních sto dní nové agentury OSN UN Women odborný seminář ČR a UN Women. Seminář si kladl za cíl objasnit vznik a poslání nové agentury UN Women a nastínit možné způsoby angažovanosti ČR od využití normativních nástrojů OSN jako je Pekingská akční platforma nebo Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) až po finanční podporu nové entitě prostřednictvím multilaterální rozvojové spolupráce ČR. 9 Výroční zpráva 2011

10 Fungující veřejná správa Cílem programu Otevřete je podporovat občany ve schopnosti účinně uplatňovat své právo na informace a podporovat jejich aktivní zapojování do rozhodovacích procesů veřejné správy. Ve spolupráci s povinnými subjekty si klademe za cíl, zvyšovat úroveň a kvalitu poskytovaných informací a prosazovat právní úpravy podporující otevřenost veřejné správy. Tyto cíle jsou naplňovány prostřednictvím poradenství, hodnocením informační úrovně úřadů, strategickou litigací a dalších aktivit projektu, které jsou realizovány celoročně již od roku INFOLIGA Infoliga hodnotí informační úroveň webů úřadů a zároveň generuje statistické údaje o jednotlivých typech informací. Měření se provádí z hlediska otevřenosti procesu rozhodování, protikorupčních nástrojů, informací o osobní odpovědnosti představitelů (například záznamy jednání, záznamy hlasování, přehledy veřejných zakázek). V roce 2011 byla zahájena její restrukturalizace a nová verze bude spuštěna v první polovině roku 2012 Projekt podporuje/podpořila Nadace Open Society Fund Praha Projekty realizované v roce 2011 Poradna Otevřete.cz Hlavní aktivitou projektu je oblast poradenství, která probíhá prostřednictvím webové poradny a individuálních konzultací. Poradna je využívána nejen občany, ale i zástupci/kyněmi úřadů nebo novináři/kami. Projekt podporuje/podpořila Nadace Open Society Fund Praha SOUTĚŽ x OTEVŘENO 2011 Soutěž Otevřeno x Zavřeno hodnotí kvalitu poskytovaných informací občanům ze státní správy. V roce 2011 proběhl již 9. ročník a vítězové informační činy byly vyhlášeny v kategorii Otevřeno, Zavřeno a Cena veřejnosti. Hlavní cenou jsou smaltované cedule s názvem úřadu, které jsou na slavnostním vyhlášení u příležitosti Mezinárodního dne informací předány zástupcům/kyním úřadů. Projekt podpořilo Ministerstvo vnitra České republiky DESATERO OTEVŘENÉ OBCE V rámci vzdělávacích aktivit byl vytvořen materiál pro obce a města, který byl elektronicky rozeslán úřadům a který se věnoval problematice v oblasti otevřenosti úřadu. Projekt podporuje/podpořila Nadace Open Society Fund Praha Projekt podporuje/podpořila Nadace Open Society Fund Praha Projekt podpořil/podporuje Výroční zpráva

11 Úspěchy Poradna projektu Otevřete.cz Prostřednictvím webové poradny bylo v období 1 12/2011 vloženo a zodpovězeno 169 dotazů. (http://forum.otevrete.cz/viewforum.php?f=3) a poradna pro zastupitele/ky a novináře/ky ve stejném období vyřídila 205 dotazů. Mezi zajímavé případy, které zaznamenala i média, byl případ pana Maděry, který se domáhal informace o výši odměny úředníka Magistrátu města Zlín. Tento případ stál i za průlomovým rozsudkem NSS č. j. 5 As 57/ ze dne 27. května 2011, o právu veřejnosti znát tuto informaci. Dalším případem z poradny, který byl medializován, byl případ Magistrátu hl. m. Prahy v kauze vydávání registračních značek aut. Žadatel požádal o vydání podkladů k postupu při jejich udělování. Magistrát tyto informace nevydal, a proto případ končil podáním návrhu na výkon rozhodnutí. O. Kužílek z Otevřete.cz a J. Baxa z Nejvyššího správního soudu.. O. Kužílek z Otevřete.cz a T. Langášek z Ústavního soudu ČR. 3. cenu získalo město Kuřim Za nadstandardní úroveň poskytování informací. Kuřim prolamuje mnohá zdánlivá tabu (např. podklad pro jednání zastupitelstva města poskytuje předem na webu, podporuje konkurující sdělovací prostředky mimo radnici). (68 bodů) Autor grafu: Oldřich Kužílek Soutěž Otevřeno x Zavřeno 2011 V devátém ročníku bylo přijato 127 nominací, které hodnotila odborná porota i veřejnost. Hlavní cenu v kategorii OTEVŘENO 2011 získal Nejvyšší správní soud za rozsudek č. j. 5 As 57/ ze dne 27. května 2011, podle kterého mají úřady povinnost poskytnout informace o platech a odměnách ve veřejné správě. NSS tímto rozsudkem přiblížil Českou republiku k obvyklé praxi poskytování těchto informací v demokratických státech. (89 bodů) 2. cenu získal Ústavní soud ČR Automatizovaný informační systém Nalus má rozhraní, ze kterého lze získávat data jednoduše statisticky zpracovatelná v el. podobě, jako databázový soubor. (73 bodů) D. Sukalovský, starosta města Kuřim s kolegy. 1. cenu ve speciální oblasti Veřejné zakázky a dotace získal Kraj Vysočina za E-dotace kraje Vysočina zveřejnění všech krajských dotací. Internetový rejstřík krajských příspěvkových organizací (81 bodů) Hlavní cenu v kategorii ZAVŘENO 2011 v oblasti účast veřejnosti na rozhodování získala obec Šestajovice za Vyloučení opozičních zastupitelů z tzv. neveřejných 11 Výroční zpráva 2011

12 V kategorii ZAVŘENO (365 hlasů) zvítězila Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, která zneužívá svůj web a Facebook k jednostrannému informování. L. Joukl, kraj Vysočina. pracovních porad zastupitelstva, aby nevynášeli informace veřejnosti (75 bodů) V oblasti přístup k informacím byly uděleny dvě první ceny. Vítězem v kategorii ZAVŘENO 2011 v oblasti přístup k informacím získalo Městské státní zastupitelství Praha za to, že odmítalo zveřejňovat poskytnuté informace. Absurdita, kdy orgán, vymáhající jménem státu uplatňování zákonů, je sám nedodržoval. (54 bodů) Druhým vítězem v kategorii ZAVŘENO 2011 v oblasti přístup k informacím : Městský soud Praha za to, že odmítá zveřejňovat poskytnuté informace ustanovení zákona jednoduše ignoruje. Soud ani po zjištění, že porušuje zákony, nezjednal nápravu (trvá dosud). Pohrdání právem, jehož prosazováním je pověřen. (54 bodů) 1. cenu v kategorii ZAVŘENO 2011 v oblasti svoboda projevu, šíření informací pro MČ Praha 11. Rada MČ Praha 11 rozhodla, že znepřístupní staré přenosy ze zastupitelstva a nové nebude pořizovat. Učinila tak po konání mimořádných bouřlivých zastupitelstev k prošetření činnosti ABL. Výrazně tak snížila transparentnost. (63 bodů). Poprvé v historii soutěže si převzal osobně cenu zástupce radnice. OTEVŘENO x ZAVŘENO 2011 CENA VEŘEJNOSTI Letos počtvrté udělila ceny také veřejnost hlasováním na internetu. Hlasování o stejných nominacích, jako byly předloženy odborné porotě, se zúčastnilo 4630 hlasujících. V kategorii OTEVŘENO (538 hlasů) zvítězil Ing. Jiří Kotek, odvolaný radní Karlových Varů nominovaný za prosazení změn na radnici (zlepšení jednacího řádu zastupitelstva města vystoupení veřejnosti, zavedení diskuze v periodiku, zlepšení zadávání veřejných zakázek (od 50 tis. Kč do zákonného rámce). Desatero otevřené obce Mezi témata, která byla zpracovaná pro úřady (zaměstnance i zastupitele) z pohledu poskytování informací, patřila například problematika veřejných zakázek, vyhotovení zápisů zastupitelstva nebo zveřejňování zvukových a obrazových záznamů. Deset témat je umístěno v knihovně webových stránek Otevřete.cz otevrete.cz/knihovna/desatero-otevrene-obce/ Zlatý Erb 2011 Mezi další aktivity programu patří spolupráce s organizací Zlatý Erb, která pořádá stejnojmennou soutěž. Tato soutěž podporuje modernizaci veřejné správy, zejména na lokální úrovni a Otevřená společnost, o.p.s. je odborným garantem sekce povinně zveřejňovaných informací. V roce 2011 tak opět hodnotila finalisty krajských kol. V kategorii obce byla nejlépe hodnocena obec Blešno, Libochovany a Okříšky jejichž kvalita poskytovaných informací je na velmi vysoké úrovni. V kategorii města to pak bylo město Holice, které však mělo horší bodové skóre než výše uváděné obce. Více na Všechny výše uváděné informace jsou k dispozici na webových stránkách projektu a Návštěvnost stránek za rok 2011 se pohybuje na úrovni unikátních návštěv. Členství v poradních orgánech vlády: Rada vlády pro nestátní neziskové organizace Poradní sbor pro boj proti korupci vicepremiérky Karolíny Peake Spolupráce s dalšími institucemi: Ministerstvo vnitra ČR, Kancelář veřejného ochránce práv, FOAInet, Oživení, o.s., Ekologický právní servis, o.p.s., Transparency International Česká republika, o.s., IURe, Respekt institut, Fond Otakara Motejla, Smaltovna Gaen Výroční zpráva

13 Policie jako služba občanům Cílem ProPolice je přispívat k tomu, aby Policie ČR nebyla převážně represivní složkou, odtrženou od očekávání veřejnosti. Usilujeme o to, aby policisté uměli a mohli používat své dovednosti a oprávnění k cílené a co nejúčinnější prevenci kriminality. Chceme, aby se na místní úrovni policisté aktivně podíleli na vytváření prostředí, které není příznivé pro protiprávní jednání. Výchozím bodem pro toto pojetí policejní činnosti je filozofie community policing, jež staví na schopnosti policie hledat viditelná, srozumitelná a trvalá řešení bezpečnostních problémů na místní úrovni ve spolupráci s přirozenými partnery, mezi něž patří občané a jejich iniciativy, nevládní neziskové organizace, obce, instituce veřejné správy, média a podnikatelské subjekty. Prosazení této filozofie provází celá řada organizačních změn v policii, na jejichž prosazování se snažíme působit způsobu distribuce odpovědnosti a rozhodovacích pravomocí jednotlivých policistů, hodnocení činnosti policistů, změn obsahu a systému vzdělávání a jeho provázání s kariérním řádem, změn v přístupu k sbírání informací o trestné činnosti i o vnitřním fungování policie a ve způsobu práce s nimi. Promotion of Crime Prevention Through Community Policing in Talsu Police Department (partner) Víceletý projekt, jehož nositelem je Lotyšská státní policie a ProPolice v něm figuruje pouze jako partner. Cílem projektu je prosazení filozofie community policing a důrazu na prevenci kriminality v činnosti lotyšské policie. Trvání projektu: 9/2009 4/2012 Podpořeno: Evropská komise, program Prevention of and Fight against Crime Increasing Police Accountability through Smart Display of Crime Data Jednoroční projekt, zahájený v prosinci 2011, zaměřený na refining publikovaných dat o trestné činnosti tak, aby data byla využitelná širokou škálou osob a institucí občany, nevládními organizacemi, médii a samosprávou. Trvání projektu: 12/ /2012 Podpořeno: Open Society Institute Think Tank Fund Projekty realizované v roce 2011 Advocacy for consolidation of community policing within structure of Czech police Víceletý projekt, zaměřený na formulování obsahu policejní činnosti a struktury vzdělávání policistů z pohledu community policing. Trvání projektu: 1/2009 7/2012 Podpořeno: Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe Podpora rozvoje policejní práce prostřednictvím policejního programu Otevřené společnosti, o.p.s. Víceletý projekt, určený ke kofinancování ostatních projektových aktivit Centra ProPolice. Trvání projektu: 6/2008 7/2012 Podpořeno: Nadace Open Society Fund Praha 13 Výroční zpráva 2011

14 Úspěchy Prosazení změn do zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů Od ledna letošního roku funguje nový úřad pro veřejnou kontrolu činnosti policie, celníků a vězeňské služby Generální inspekce bezpečnostních sborů. Díky iniciativě ProPolice (společně s Ligou lidských práv) se podařilo do zákona prosadit nové úkoly tohoto úřadu. Kromě vyšetřování a odhalování trestné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů je nově GIBS povinna také sledovat a vyhodnocovat informace o jejich protiprávní činnosti, navrhovat opatření pro předcházení této protiprávní činnosti a vydávat metodická doporučení bezpečnostním sborům. Elearningový kurz Community policing a prevence kriminality na místní úrovni Ostrou zkouškou prošel dvanáctitýdenní elearningový kurz pro policisty na téma Community policing a prevence kriminality na místní úrovni. Ve spolupráci s Vyšší policejní školou MV v Brně byl kurz pilotně začleněn do vzdělávacího programu Bezpečnostně právní činnost a představen zástupcům Odboru prevence kriminality MV ČR. V prvním pilotním běhu se kurzu zúčastnilo 17 policistů a policistek z celé ČR, včetně pedagogů VPŠ MV v Brně. Analýza vzorců trestné činnosti jako základní nástroj kontroly kriminality Analýzu vzorců trestné činnosti popisuje manuál Analýza kriminality v 60 krocích, který jsme vydali v roce V ní popsané principy preventivní činnosti inspirovaly některé zásadní vládní dokumenty, které vznikly v uplynulém roce např. Strategii prevence kriminality na léta 2012 až 2015 či Analýzu reformy policie. Publikace Analýza kriminality v 60 krocích je postupně distribuována těm, kdo o ni projeví zájem (neadresnou, plošnou distribuci jsme zavrhli jako neefektivní šíření v ní obsaženého know-how). Do dnešního dne bylo rozdáno cca 300 kusů publikace individuálním odběratelům převážně z řad policistů Policie ČR a obecních policií. Dvě stovky kopií distribuoval Odbor prevence kriminality MVČR do sítě svých koordinátorů prevence kriminality na městských úřadech. Podklady mapové analýzy vloupání do vozidel v Třinci. Řešení místních problémů bezpečnosti v Praze a Třinci V průběhu roku jsme se domluvili na spolupráci s místními odděleními PČR Praha-Holešovice a Praha-Košíře a s obvodním oddělením PČR Třinec. Cílem spolupráce je testovat výše zmíněné analytické přístupy v praxi. Prvním výstupem v této oblasti je situace poskytovatele sociálních služeb pro osoby bez domova na území pražských Holešovic. Eskalující konflikt mezi uživateli služeb a místními obyvateli se podařilo díky vstupní analýze a následné postupné práci policisty s územní odpovědností, zástupců poskytovatele sociálních služeb, městské části, majitelů bytů v okolí a dalších partnerů vyřešit a dohodnout pro všechny strany přijatelná pravidla poskytování služeb pro osoby bez domova. Odvrácen tak byl i tlak místní veřejnosti na jeho zrušení a přesunutí do jiné městské části. Od vstupní prezentace kurzu k předávání osvědčení o absolvování. Akreditovaný kurz MVČR pro styčné důstojníky policie pro práci s menšinami Pro Odbor bezpečnostní politiky MVČR jsme připravili přednášku do akreditovaného kurzu pro styčné Výroční zpráva

15 důstojníky policie pro práci s menšinami na téma etnické profilování a princip etnické neutrality. Prvním během kurzu prošlo cca 150 policistů PČR z různých míst ČR a různých profesních zařazení. Spolupráce s dalšími institucemi: Ministerstvo vnitra ČR (Odbor prevence kriminality, odbor bezpečnostní politiky), Vyšší policejní škola MV v Brně, Policie ČR (MOP Praha-Holešovice, MOP Praha- -Košíře a OOP Třinec), Liga lidských práv, Vlasts Policija (Státní policie Lotyšsko), CEPOL (Evropská policejní akademie) 15 Výroční zpráva 2011

16 Kultura jako základní pilíř společnosti Základním posláním centra ProCulture je prosazovat myšlenku, že pro rozvoj otevřené společnosti je nezbytná zdravě fungující kultura. Cílem centra je prosazovat změny v praxi kulturní politiky, managementu kultury a managementu umění s poukazem na posilování vnímání pozitivní role umění a kultury ve společnosti. V roce 2011 prošlo centrum ProCulture celkovou transformací, v červnu 2011 padlo rozhodnutí o oddělení programu ProCulture od Otevřené společnosti, o.p.s., v srpnu 2011 bylo založeno ProCulture občanské sdružení, které k 1. lednu 2012 převzalo veškerou činnost a aktivity stávajícího centra ProCulture, přičemž Otevřená společnost již nadále nebude v této oblasti působit. ProCulture občanské sdružení procházelo oddělením od Otevřené společnosti v režimu spin off, což znamená, že přebralo dosavadní know-how, kontakty, projekty a má kontinuitu obsahovou i personální s původním centrem ProCulture při Otevřené společnosti, o.p.s. Projekty realizované v roce 2011 Transformace ProCulture Cílem projektu podpořeného Nadací Open Society Fund Praha bylo ukončit činnost centra ProCulture v rámci Otevřené společnosti, o.p.s. a založit občanské sdružení ProCulture, převést do něj stávající aktivity, připravit nové projekty, realizovat fundraisingovou kampaň, a pokračovat jako samostatný právní subjekt (červen 2011 březen 2012). Trvání projektu: červen 2011 březen 2012 Podpořeno: Nadace Open Society Fund Praha ProCulture Watch Cílem projektu je sledování a komentování provádění kulturní politiky, dobré i špatné praxe v ČR, podpora Nadace OSF Praha (červen 2011 červen 2012). V rámci projektu ProCulture využívalo především výsledků vlastní výzkumné práce a věnovalo se následujícím tématům: Státní fond kultury ČR fond založený v roce 1992 byl následně vytunelován, v posledních letech nefungoval, neboť neměl Radu, která by peníze rozdělovala. MK za ministra Jehličky prosadilo až do třetího čtení PSP zákon na zrušení tohoto fondu, který nikdy nebyl financován ze státního rozpočtu jako je tomu u řady jiných státních fondů. ProCulture dlouhodobě apelovalo na MK ve spolupráci s dalšími organizacemi, aby Fond byl oddlužen a zprovozněn. V červnu 2011 byla ředitelka ProCulture navržena Hereckou asociací na členství v Radě, v prosinci byla zvolena Poslaneckou sněmovnou parlamentu. První jednání Rady proběhlo v lednu 2012, přičemž v tomto roce by Fond měl opět začít rozdělovat peníze, které nově budou i z části výnosů reklamy na ČT. Návrh zákona o kinematografii ProCulture dlouhodobě spolupracuje s MK na formulaci jednak Koncepce podpory kinematografie, která již byla přijata vládou a dále na novém zákonu o podpoře audiovize. ProCulture vstupovalo do připomínek a průběžně konzultovalo dílčí témata. Jde o výsledek dlouholetého úsilí filmařské obce dosáhnout změn v přístupu státu k této oblasti. Návrh zákona o kinematografii byl Ministerstvem kultury předán vládě, čeká se na jeho projednání. Konkurenceschopnost ČR a role české diplomacie v září 2011 dostalo ProCulture příležitost vést panel v rámci školení velvyslanců na MZV na téma Konkurenceschopnost ČR a role české diplomacie. Jednalo se po letech o zcela první akci, která se na tak vysoké úrovni zabývala kulturou. Kreativní odvětví a evropské fondy ProCulture s Divadelním ústavem Institutem umění upořádalo v prosinci 2011 na Nové scéně Národního divadla diskuzní seminář Kreativní odvětví a evropské fondy možnosti podpory kulturních a kreativních průmyslů z evropských fondů v ČR. Seminář byl zaměřen na možnosti čerpání evropských fondů po roce Akce se zúčastnilo na 280 lidí, poprvé zde vystoupili také zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Czech Investu a dalších klíčových institucí. Trvání projektu: červenec 2011 červen 2012 Podpořeno: Nadace Open Society Fund Praha Výroční zpráva

Výroční zpráva. Otevřené společnosti

Výroční zpráva. Otevřené společnosti Výroční zpráva Otevřené společnosti 2010 Obsah Mise 3 Úvodní slovo 4 Správní rada 5 Dozorčí rada 5 Zaměstnanci 5 Externí spolupracovníci 5 Programové oblasti a projekty Otevřené společnosti 6 Společnost

Více

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s.

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s. Výroční zpráva 2009 Otevřená společnost, o.p.s. Motto Otevřená společnost může existovat jedině tehdy, jste-li ochotni za ni bojovat. Nikdo nemá patent na absolutní pravdu. George Soros Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva 2013 Otevřené společnosti, o. p. s.

Výroční zpráva 2013 Otevřené společnosti, o. p. s. Výroční zpráva 2013 Otevřené společnosti, o. p. s. Výroční zpráva 2013 Obsah Kdo jsme.................................................................................... 4 Naše mise...................................................................................

Více

Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS

Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ

Více

Nadace Open Society Fund Praha. Výroční zpráva 2005

Nadace Open Society Fund Praha. Výroční zpráva 2005 Nadace Open Society Fund Praha Výroční zpráva 2005 Děkujeme panu Georgi Sorosovi a ostatním dárcům, všem svým spolupracovníkům v České republice i zahraničí za podporu, která nám umožňuje vykonávat naši

Více

Nadace Open Society Fund Praha

Nadace Open Society Fund Praha Nadace Open Society Fund Praha Výroční zpráva 2012 Již dvacet let Rozvíjíme hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice POSláNí Od roku 1992 přispívá Nadace Open Society Fund Praha k rozvoji

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S.

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. 1 Obsah Gender Studies v roce 2014................ 3 3 Shrnutí činnosti......................... 12 1 Tematické okruhy aktivit............... 4 4 Lidé Gender Studies...................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S. Sídlo: Klimentská 17, 110 00 Praha 1, Česká republika Kancelář: Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 E-mail: office@genderstudies.cz Tel: +420-224-913-350 Tel/Fax: +420

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA

NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA OBSAH A ÚVOD 5 George Soros zakladatel Nadace OSF Praha 7 Úvodní slovo ředitelky Nadace OSF Praha 9 Správní rada a pracovníci nadace 11 B BUDOVÁNÍ PRÁVNÍHO STÁTU 13 Opatření

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III.

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III. Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III. Obsah Str. 1. Úvod... 4 2. Mezinárodní závazky... 5 2.1. Evropská charta regionálních či menšinových jazyků... 5 2.2. Rámcová úmluva

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013

Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013 Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013 A) POSÍLENÍ ROLE UMĚNÍ VE SPOLEČNOSTI 1. Zpracovat postup, podmínky a způsoby kooperativního financování. Zajistí: MK

Více

V roce 2011 činnost Oživení finančně podpořili:

V roce 2011 činnost Oživení finančně podpořili: Výroční zpráva 2011 V roce 2011 činnost Oživení finančně podpořili: Ministerstvo vnitra ČR Siemens Integrity Initiative Nadace Open Society Fund Praha Stefan Batory Foundation Velvyslanectví Spojených

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2004

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2004 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2004 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2005 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 COUNTRY PROFILE CZECH REPUBLIC (IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 This profile was prepared and updated by Ms. Pavla PETROVÀ (Prague). It is based on official and non-official sources addressing current

Více

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31.

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31. III. Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 Zpracoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31.

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31. Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. ledna 2004 do 31. července 2008 Vláda ČR vzala zprávu na vědomí usnesením ze dne 9. března

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S. Na rovné šance v životě a v práci má každý právo, bez ohledu na pohlaví. Příležitosti žen a mužů jsou na sobě závislé spojité nádoby, jedna ovlivňuje druhou. CHCEME

Více

Nadace Open Society Fund Praha. Výroční zpráva 2003

Nadace Open Society Fund Praha. Výroční zpráva 2003 Nadace Open Society Fund Praha Výroční zpráva 2003 Motto Koncept otevřené společnosti je založen na poznání, že všichni jednáme na základě nedokonalého vnímání a nikdo nezná absolutní pravdu. Nadace Open

Více

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech Sumář článků ze zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech ČERVENEC - LISTOPAD 2006 1 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ve spolupráci s Gender Studies o.p.s. vydává od prosince

Více

Výroční zpráva za rok 2005 Transparency International - Česká republika, o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2005 Transparency International - Česká republika, o.p.s. , o.p.s. OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO. Milan Kudyn, předseda Správní rady TIC. Adriana Krnáčová, výkonná ředitelka TIC 2. PROJEKTY TIC V ROCE 2005. Hrozby a příležitosti strukturálních fondů EU. Kontrola obchodu

Více

Komentář ČR ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou

Komentář ČR ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou republikou - ACFC/OPII(2005)002 1 Obsah: str. ÚVOD...Error! Bookmark not

Více

Nadace Open Society Fund Praha

Nadace Open Society Fund Praha Nadace Open Society Fund Praha Výroční zpráva 2009 Nadace Open Society Fund Praha Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva uvádí přehled nadačních příspěvků udělených rozhodnutím správní rady nadace v roce 2009

Více

Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004. Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné.

Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004. Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné. Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004 Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné. Obsah 1 Vize NROS 2 Slovo předsedy správní rady 3 Programy Evropské unie v NROS Programy vyhlášené

Více