Výroční zpráva 2011 Otevřené společnosti, o.p.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2011 Otevřené společnosti, o.p.s."

Transkript

1 Výroční zpráva 2011 Otevřené společnosti, o.p.s.

2 Výroční zpráva 2011

3 Obsah Mise Úvodní slovo Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci Externí spolupracovníci Programové oblasti a projekty Otevřené společnosti Společnost bez diskriminace ProEquality Fungující veřejná správa Otevřete.cz Policie jako služba občanům ProPolice Kultura jako základní pilíř společnosti ProCulture Hotel Prokopka Dárci Finanční přehledy Výroční zpráva 2011

4 Mise Otevřená společnost, obecně prospěšná společnost, přispívá ke konsolidaci demokracie v České republice rozvojem principů a prosazováním politik založených na kultuře práva a právního státu, demokratické formě správy státu a ochraně lidských práv. Otevřená společnost, o.p.s. realizuje programy a projekty v oblastech, které souvisí s budováním rozvinuté občanské společnosti. Prosazuje principy demokracie a právního státu, zavádí nové přístupy a pracuje jako programová laboratoř. Poskytuje prostor novým iniciativám, které kombinují příklady dobré praxe s prosazováním systémových změn a zároveň slouží jako zdroj informací, analýz a know-how. Výroční zpráva

5 Úvodní slovo Otevřená společnost, o.p.s. v roce 2011 Na první pohled by se mohlo zdát, že Otevřená společnost, o.p.s. v roce 2011 neiniciovala žádné nové programy a jednotlivá centra pokračovala v plnění svých programových strategií. Přesto se v rámci jednotlivých center uskutečnila celá řada zajímavých iniciativ, které si zaslouží pozornost. Za všechny bych ráda zmínila konferenci na téma ČR a fenomén prostituce, kterou připravilo Centrum ProEquality. Konference představila vývoj právní úpravy prostituce v Čechách, přinesla srovnání odlišných pohledů právních úprav prostituce v Nizozemí a Švédsku a poskytla prostor k odborné diskuzi přítomných komunálních politiků s experty a odbornou veřejností. Konference přispěla ke zvýšení povědomí odborné veřejnosti a politické reprezentace v ČR o fenoménu prostituce, možnostech právní úpravy a jejím vlivu na práva osob zabývajících se prostitucí. Centru ProPolice se ve spolupráci s Ligou lidských práv podařilo prosadit zásadní změny do Zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů. Díky těmto změnám je nově zřízený úřad povinen kromě vyšetřování a odhalování trestné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů také sledovat a vyhodnocovat informace o jejich protiprávní činnosti, navrhovat opatření pro předcházení této protiprávní činnosti a vydávat metodická doporučení bezpečnostním sborům. Program Otevřete.cz provozuje v rámci svých aktivit, zaměřených na posilování schopnosti občanů účinně uplatňovat své právo na informace, již téměř 10 let právní poradnu. V roce 2011 se na poradnu obrátilo více než 350 tazatelů. Jeden z případů, který poradna řešila, se týkal zveřejnění výše odměny úředníka Magistrátu města Zlín. Soud vynesl v této kauze průlomový rozsudek, kterým potvrdil právo veřejnosti tuto informaci znát. Rok 2011 byl posledním rokem, ve kterém při Otevřené společnosti, o.p.s. fungovalo jedno z prvních jejích center, a to Centrum ProCulture. Nově založené občanské sdružení ProCulture převzalo dosavadní know-how, kontakty a stávající aktivity a bude tak pokračovat ve snaze o prosazení změn v praxi kulturní politiky, managementu kultury a managementu umění, s poukazem na posilování vnímání pozitivní role umění a kultury ve společnosti. Otevřená společnost, o.p.s. se od dubna 2011 ujala správy budovy, která je v nadačním jmění její zakladatelky Nadace OSF Praha. Správa budovy by měla přinést Otevřené společnosti finanční zdroje, které přispějí k nezávislosti této neziskové organizace k prosazování jejích cílů. Jménem správní rady bych ráda poděkovala všem zaměstnancům a externím spolupracovníkům za jejich práci a úsilí, kterým přispěli ke zdárné realizaci projektů Otevřené společnosti. Zdenka Almerová, předsedkyně správní rady 5 Výroční zpráva 2011

6 Správní rada Zdenka Almerová, předsedkyně Robert Basch, člen Marta Pišoft Kozáková, členka Dozorčí rada Vlasta Hirtová, předsedkyně Ivana Stočesová, členka Ladislava Šonová, členka Zaměstnanci Lenka Bedrnová, hotel Prokopka (od dubna 2011) Lucie Benešová, hotel Prokopka (od dubna 2011) Daniela Jasovská, centrum Pro Police (do dubna 2011) Marie Jerošová, hotel Prokopka (od dubna 2011) Zuzana Jiránková, ředitelka (od 21. června 2011) Zuzana Hlucháňová, centrum ProEquality (od května 2011) Veronika Holečková, hotel Prokopka (od dubna 2011) Alena Králíková, centrum ProEquality (do března 2011) Petra Kubálková, centrum ProEquality (do ledna 2011) Jana Mravcová, manažerka programů Otevřete.cz a Sociální ekonomika Jiří Müller, hotel Prokopka (od dubna 2011) Míla O Sullivan, koordinátorka Centra ProEquality Pavla Pocnerová, asistentka Ondřej Skalník, koordinátor centra ProPolice Marta Smolíková, ředitelka, manažerka Centra Pro- Culture,(do února 2011) Petr Svatoš, IT manažer Michal Tošovský, manažer centra ProPolice Zuzana Vránová, účetní Lenka Zemanová, koordinátorka Centra ProCulture a rozvoje organizace Externí spolupracovníci Centrum ProEquality Kateřina Vyžvaldová, Blanka Hančilová, Barbara Havelková, Tereza Čáslavská Wennerholm, Tereza Hendlová, Dita Jahodová, Petra Kubálková, Jaroslava Mildorfová, Kristýna Limanová, Zlata Žahourková, Tomáš Dopita, Markéta Lajdová, Tereza Mitošinková, Klára Čmolíková Cozlová, Alžběta Čechráková, Ondřej Horký program Otevřete.cz Oldřich Kužílek, Šimon Hradílek, Tomáš Holenda, Adriana Krnáčová, Martin Fendrych, Břetislav Rychlík, Dana Bérová, Jaroslav Winter, František Korbel, Hana Marvanová, Petr Kolman, Emília Sičáková-Beblavá Výroční zpráva

7 Společnost bez diskriminace Centrum ProEquality je nezávislé a nepolitické myšlenkové centrum spojující výzkum a aktivismus zaměřený na prosazování rovných příležitostí žen a mužů a posilování ekonomického, sociálního a politického postavení žen v české společnosti, i na mezinárodní úrovni. Hlavním cílem centra je identifikovat a analyzovat genderové nerovnosti a přispívat k jejich odbourávání mj. prostřednictvím formování a rozvoje veřejné politiky podporující rovné příležitosti žen a mužů a otevíráním odborné, veřejné i politické diskuze o genderové tématice a uplatňování žen a mužů ve společnosti. Školení týmu genderových auditorek a auditorů. Podpořeno: Program OPLZZ Projekty realizované v roce 2011 Genderové audity a plány rovnosti Cílem projektu je prohloubit povědomí zaměstnavatelů v regionech o stavu rovných příležitostí žen a mužů v jejich podnicích a vytvořit ve spolupráci s nimi nástroje k jejich posilování prostřednictvím podpory politik slaďování rodinného a soukromého života. Trvání projektu: 1. února července 2012 Posilování kapacit rozvojových NNO v začleňování genderu Cílem projektu bylo posílit odbornost a kapacity rozvojových NNO v oblasti začleňování genderu do rozvojových projektů v zohledňování tématu a přispět tak k větší efektivnosti české zahraniční rozvojové spolupráce a větším dopadům na snižování chudoby. Trvání projektu: 1. ledna prosince 2011 Podpořeno: Ministerstvo zahraničních věcí Zvyšování povědomí o právech osob zabývajících se prostitucí Cílem projektu bylo prohloubit a problematizovat veřejnou diskuzi o regulaci prostituce v ČR a obohatit ji o perspektivu lidských práv a genderové rovnosti. Projekt je realizován pod odborným vedením Dr. Blanky Hančilové a JUDr. Barbary Havelkové. Trvání projektu: 8. srpna září 2011 Podpořeno: Friedrich-Ebert-Stiftung e.v., zastoupení v České republice Setkání auditorských týmů se zastupujícími z firem. 7 Výroční zpráva 2011

8 Podpora think tanku Projekt podporující analytickou činnost zaměřenou na veřejné politiky a posilování veřejné diskuze v oblasti genderové problematiky. Jedno ze stěžejních témat, které projekt řeší, je penzijní reforma z hlediska dopadu na ženy a muže. Trvání projektu: 27. července 2010 až dosud Debatní setkání v rámci projektu Podpora Think tanku. Úspěchy Konference ČR a fenomén prostituce Jednou z klíčových aktivit projektu Zvyšování povědomí o právech osob zabývajících se prostitucí byla konference ČR a fenomén prostituce, která poskytla přehled o vývoji právní úpravy prostituce v ČR, o současných trendech právní úpravy v Evropě a srovnání právních úprav prostituce v Nizozemí a Švédsku. Na konferenci byly dále představeny výsledky původního výzkumu mediálního diskurzu o prostituci a závěry původního výzkumu názorů veřejných činitelů. V roce 2012 bude v nakladatelství SLON publikována kniha obsahující odborné texty, které byly na konferenci představeny. Závěry a prezentace z konference jsou ke stažení zde: Prezentace expertek projektu: cz/articles.html?articleid=416 Závěry a doporučení expertek k návrhu zákona o regulaci prostituce podávaného Magistrátem hlavního města Prahy: data/008/ pdf Publikace Gender in Development Matters: Resource book and training kit for development practitioners Tento výukový materiál vznikl v rámci projektu Posilování kapacit rozvojových NNO v začleňování genderu za spolupráce s pracovní skupinou Gender Českého fóra pro rozvojovou spolupráci. Publikace je určena rozvojovým NNO, jejich partnerským organizacím nebo i státním institucím. Manuál čerpá z osvědčených zahraničních zdrojů a zároveň je propojen s českým kontextem prostřednictvím případových studií rozvojových projektů českých NNO. Debatní setkání v rámci projektu Podpora Think tanku. Podpořeno: Nadace Open Society Fund Praha Manuál v angličtině je ke stažení zde: Série diskuzí k aktuálním tématům rovných příležitostí žen a mužů Centrum ProEquality uskutečnilo v rámci projektu na rozvoj think tanku několik veřejných debat vycházejíce z publikace Ženy a česká společnost: Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) vydané v předešlém roce za přispění řady autorů a autorek z neziskové i akademické sféry. Jedna z debat byla soustředěna na téma ženy a média a kladla si otázku Jsou ženy Výroční zpráva

9 v médiích přehlížené, pro média neviditelné nebo na mediální přítomnost neaspirují? Další diskuze řešila téma Jak efektivně k rovným příležitostem přistupuje státní správa? Centrum ProEquality se dále podílelo na debatě Ženy a leadership v globalizujícím se světě, kterou u příležitosti Mezinárodního dne žen pořádala Nadace Open Society Fund Praha a velvyslanectví USA v Praze. Série debat bude pokračovat v roce 2012 s tématem penzijní reformy z genderového hlediska. Analýza Romské ženy a možnosti podnikání: Případ Roudnice nad Labem Na začátku roku 2011 vydalo Centrum ProEquality analýzu Romské ženy a možnosti podnikání: Případ Roudnice nad Labem, která zkoumá, jaké jsou možnosti a překážky vstupu romských žen na trh práce a jakou roli by romské ženy mohly hrát při integraci sociálně znevýhodněných rodin. Autorky analýzy Kateřina Vyžvaldová a Petra Kubálková se zaměřily na oblast Roudnice nad Labem, kde proběhlo 24 hloubkových rozhovorů s romskými ženami žijícími v tzv. sociálně vyloučeném prostředí. Autorky představují některé z možností, které by napomohly větší zaměstnanosti romských žen především podpora uplatnění žen na trhu práce prostřednictvím job klubů, poradenství, rekvalifikačních kurzů, možnost samostatného podnikání žen na živnostenský list či založení sociální firmy odpovídajícím subjektem, která by ženy zaměstnala. Analýza je ke stažení zde: res/data/008/ pdf Webové stránky Facebook https://www.facebook.com/proequality Zapojení do poradních orgánů vlády Rada vlády pro nestátní neziskové organizace Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života u Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Výbor pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů u Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Členství v platformách zastupování Otevřené společnosti, o.p.s. v platformě českých ženských organizací Česká ženská lobby zastupování Otevřené společnosti, o.p.s. v platformě organizací zabývajících se rozvojem lidských práv ve světě DEMAS zastupování Otevřené společnosti, o.p.s. v platformě rozvojových organizací FORS Seminář ČR a UN Women Centrum ProEquality ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze uspořádalo u příležitosti prvních sto dní nové agentury OSN UN Women odborný seminář ČR a UN Women. Seminář si kladl za cíl objasnit vznik a poslání nové agentury UN Women a nastínit možné způsoby angažovanosti ČR od využití normativních nástrojů OSN jako je Pekingská akční platforma nebo Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) až po finanční podporu nové entitě prostřednictvím multilaterální rozvojové spolupráce ČR. 9 Výroční zpráva 2011

10 Fungující veřejná správa Cílem programu Otevřete je podporovat občany ve schopnosti účinně uplatňovat své právo na informace a podporovat jejich aktivní zapojování do rozhodovacích procesů veřejné správy. Ve spolupráci s povinnými subjekty si klademe za cíl, zvyšovat úroveň a kvalitu poskytovaných informací a prosazovat právní úpravy podporující otevřenost veřejné správy. Tyto cíle jsou naplňovány prostřednictvím poradenství, hodnocením informační úrovně úřadů, strategickou litigací a dalších aktivit projektu, které jsou realizovány celoročně již od roku INFOLIGA Infoliga hodnotí informační úroveň webů úřadů a zároveň generuje statistické údaje o jednotlivých typech informací. Měření se provádí z hlediska otevřenosti procesu rozhodování, protikorupčních nástrojů, informací o osobní odpovědnosti představitelů (například záznamy jednání, záznamy hlasování, přehledy veřejných zakázek). V roce 2011 byla zahájena její restrukturalizace a nová verze bude spuštěna v první polovině roku 2012 Projekt podporuje/podpořila Nadace Open Society Fund Praha Projekty realizované v roce 2011 Poradna Otevřete.cz Hlavní aktivitou projektu je oblast poradenství, která probíhá prostřednictvím webové poradny a individuálních konzultací. Poradna je využívána nejen občany, ale i zástupci/kyněmi úřadů nebo novináři/kami. Projekt podporuje/podpořila Nadace Open Society Fund Praha SOUTĚŽ x OTEVŘENO 2011 Soutěž Otevřeno x Zavřeno hodnotí kvalitu poskytovaných informací občanům ze státní správy. V roce 2011 proběhl již 9. ročník a vítězové informační činy byly vyhlášeny v kategorii Otevřeno, Zavřeno a Cena veřejnosti. Hlavní cenou jsou smaltované cedule s názvem úřadu, které jsou na slavnostním vyhlášení u příležitosti Mezinárodního dne informací předány zástupcům/kyním úřadů. Projekt podpořilo Ministerstvo vnitra České republiky DESATERO OTEVŘENÉ OBCE V rámci vzdělávacích aktivit byl vytvořen materiál pro obce a města, který byl elektronicky rozeslán úřadům a který se věnoval problematice v oblasti otevřenosti úřadu. Projekt podporuje/podpořila Nadace Open Society Fund Praha Projekt podporuje/podpořila Nadace Open Society Fund Praha Projekt podpořil/podporuje Výroční zpráva

11 Úspěchy Poradna projektu Otevřete.cz Prostřednictvím webové poradny bylo v období 1 12/2011 vloženo a zodpovězeno 169 dotazů. (http://forum.otevrete.cz/viewforum.php?f=3) a poradna pro zastupitele/ky a novináře/ky ve stejném období vyřídila 205 dotazů. Mezi zajímavé případy, které zaznamenala i média, byl případ pana Maděry, který se domáhal informace o výši odměny úředníka Magistrátu města Zlín. Tento případ stál i za průlomovým rozsudkem NSS č. j. 5 As 57/ ze dne 27. května 2011, o právu veřejnosti znát tuto informaci. Dalším případem z poradny, který byl medializován, byl případ Magistrátu hl. m. Prahy v kauze vydávání registračních značek aut. Žadatel požádal o vydání podkladů k postupu při jejich udělování. Magistrát tyto informace nevydal, a proto případ končil podáním návrhu na výkon rozhodnutí. O. Kužílek z Otevřete.cz a J. Baxa z Nejvyššího správního soudu.. O. Kužílek z Otevřete.cz a T. Langášek z Ústavního soudu ČR. 3. cenu získalo město Kuřim Za nadstandardní úroveň poskytování informací. Kuřim prolamuje mnohá zdánlivá tabu (např. podklad pro jednání zastupitelstva města poskytuje předem na webu, podporuje konkurující sdělovací prostředky mimo radnici). (68 bodů) Autor grafu: Oldřich Kužílek Soutěž Otevřeno x Zavřeno 2011 V devátém ročníku bylo přijato 127 nominací, které hodnotila odborná porota i veřejnost. Hlavní cenu v kategorii OTEVŘENO 2011 získal Nejvyšší správní soud za rozsudek č. j. 5 As 57/ ze dne 27. května 2011, podle kterého mají úřady povinnost poskytnout informace o platech a odměnách ve veřejné správě. NSS tímto rozsudkem přiblížil Českou republiku k obvyklé praxi poskytování těchto informací v demokratických státech. (89 bodů) 2. cenu získal Ústavní soud ČR Automatizovaný informační systém Nalus má rozhraní, ze kterého lze získávat data jednoduše statisticky zpracovatelná v el. podobě, jako databázový soubor. (73 bodů) D. Sukalovský, starosta města Kuřim s kolegy. 1. cenu ve speciální oblasti Veřejné zakázky a dotace získal Kraj Vysočina za E-dotace kraje Vysočina zveřejnění všech krajských dotací. Internetový rejstřík krajských příspěvkových organizací (81 bodů) Hlavní cenu v kategorii ZAVŘENO 2011 v oblasti účast veřejnosti na rozhodování získala obec Šestajovice za Vyloučení opozičních zastupitelů z tzv. neveřejných 11 Výroční zpráva 2011

12 V kategorii ZAVŘENO (365 hlasů) zvítězila Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, která zneužívá svůj web a Facebook k jednostrannému informování. L. Joukl, kraj Vysočina. pracovních porad zastupitelstva, aby nevynášeli informace veřejnosti (75 bodů) V oblasti přístup k informacím byly uděleny dvě první ceny. Vítězem v kategorii ZAVŘENO 2011 v oblasti přístup k informacím získalo Městské státní zastupitelství Praha za to, že odmítalo zveřejňovat poskytnuté informace. Absurdita, kdy orgán, vymáhající jménem státu uplatňování zákonů, je sám nedodržoval. (54 bodů) Druhým vítězem v kategorii ZAVŘENO 2011 v oblasti přístup k informacím : Městský soud Praha za to, že odmítá zveřejňovat poskytnuté informace ustanovení zákona jednoduše ignoruje. Soud ani po zjištění, že porušuje zákony, nezjednal nápravu (trvá dosud). Pohrdání právem, jehož prosazováním je pověřen. (54 bodů) 1. cenu v kategorii ZAVŘENO 2011 v oblasti svoboda projevu, šíření informací pro MČ Praha 11. Rada MČ Praha 11 rozhodla, že znepřístupní staré přenosy ze zastupitelstva a nové nebude pořizovat. Učinila tak po konání mimořádných bouřlivých zastupitelstev k prošetření činnosti ABL. Výrazně tak snížila transparentnost. (63 bodů). Poprvé v historii soutěže si převzal osobně cenu zástupce radnice. OTEVŘENO x ZAVŘENO 2011 CENA VEŘEJNOSTI Letos počtvrté udělila ceny také veřejnost hlasováním na internetu. Hlasování o stejných nominacích, jako byly předloženy odborné porotě, se zúčastnilo 4630 hlasujících. V kategorii OTEVŘENO (538 hlasů) zvítězil Ing. Jiří Kotek, odvolaný radní Karlových Varů nominovaný za prosazení změn na radnici (zlepšení jednacího řádu zastupitelstva města vystoupení veřejnosti, zavedení diskuze v periodiku, zlepšení zadávání veřejných zakázek (od 50 tis. Kč do zákonného rámce). Desatero otevřené obce Mezi témata, která byla zpracovaná pro úřady (zaměstnance i zastupitele) z pohledu poskytování informací, patřila například problematika veřejných zakázek, vyhotovení zápisů zastupitelstva nebo zveřejňování zvukových a obrazových záznamů. Deset témat je umístěno v knihovně webových stránek Otevřete.cz otevrete.cz/knihovna/desatero-otevrene-obce/ Zlatý Erb 2011 Mezi další aktivity programu patří spolupráce s organizací Zlatý Erb, která pořádá stejnojmennou soutěž. Tato soutěž podporuje modernizaci veřejné správy, zejména na lokální úrovni a Otevřená společnost, o.p.s. je odborným garantem sekce povinně zveřejňovaných informací. V roce 2011 tak opět hodnotila finalisty krajských kol. V kategorii obce byla nejlépe hodnocena obec Blešno, Libochovany a Okříšky jejichž kvalita poskytovaných informací je na velmi vysoké úrovni. V kategorii města to pak bylo město Holice, které však mělo horší bodové skóre než výše uváděné obce. Více na Všechny výše uváděné informace jsou k dispozici na webových stránkách projektu a Návštěvnost stránek za rok 2011 se pohybuje na úrovni unikátních návštěv. Členství v poradních orgánech vlády: Rada vlády pro nestátní neziskové organizace Poradní sbor pro boj proti korupci vicepremiérky Karolíny Peake Spolupráce s dalšími institucemi: Ministerstvo vnitra ČR, Kancelář veřejného ochránce práv, FOAInet, Oživení, o.s., Ekologický právní servis, o.p.s., Transparency International Česká republika, o.s., IURe, Respekt institut, Fond Otakara Motejla, Smaltovna Gaen Výroční zpráva

13 Policie jako služba občanům Cílem ProPolice je přispívat k tomu, aby Policie ČR nebyla převážně represivní složkou, odtrženou od očekávání veřejnosti. Usilujeme o to, aby policisté uměli a mohli používat své dovednosti a oprávnění k cílené a co nejúčinnější prevenci kriminality. Chceme, aby se na místní úrovni policisté aktivně podíleli na vytváření prostředí, které není příznivé pro protiprávní jednání. Výchozím bodem pro toto pojetí policejní činnosti je filozofie community policing, jež staví na schopnosti policie hledat viditelná, srozumitelná a trvalá řešení bezpečnostních problémů na místní úrovni ve spolupráci s přirozenými partnery, mezi něž patří občané a jejich iniciativy, nevládní neziskové organizace, obce, instituce veřejné správy, média a podnikatelské subjekty. Prosazení této filozofie provází celá řada organizačních změn v policii, na jejichž prosazování se snažíme působit způsobu distribuce odpovědnosti a rozhodovacích pravomocí jednotlivých policistů, hodnocení činnosti policistů, změn obsahu a systému vzdělávání a jeho provázání s kariérním řádem, změn v přístupu k sbírání informací o trestné činnosti i o vnitřním fungování policie a ve způsobu práce s nimi. Promotion of Crime Prevention Through Community Policing in Talsu Police Department (partner) Víceletý projekt, jehož nositelem je Lotyšská státní policie a ProPolice v něm figuruje pouze jako partner. Cílem projektu je prosazení filozofie community policing a důrazu na prevenci kriminality v činnosti lotyšské policie. Trvání projektu: 9/2009 4/2012 Podpořeno: Evropská komise, program Prevention of and Fight against Crime Increasing Police Accountability through Smart Display of Crime Data Jednoroční projekt, zahájený v prosinci 2011, zaměřený na refining publikovaných dat o trestné činnosti tak, aby data byla využitelná širokou škálou osob a institucí občany, nevládními organizacemi, médii a samosprávou. Trvání projektu: 12/ /2012 Podpořeno: Open Society Institute Think Tank Fund Projekty realizované v roce 2011 Advocacy for consolidation of community policing within structure of Czech police Víceletý projekt, zaměřený na formulování obsahu policejní činnosti a struktury vzdělávání policistů z pohledu community policing. Trvání projektu: 1/2009 7/2012 Podpořeno: Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe Podpora rozvoje policejní práce prostřednictvím policejního programu Otevřené společnosti, o.p.s. Víceletý projekt, určený ke kofinancování ostatních projektových aktivit Centra ProPolice. Trvání projektu: 6/2008 7/2012 Podpořeno: Nadace Open Society Fund Praha 13 Výroční zpráva 2011

14 Úspěchy Prosazení změn do zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů Od ledna letošního roku funguje nový úřad pro veřejnou kontrolu činnosti policie, celníků a vězeňské služby Generální inspekce bezpečnostních sborů. Díky iniciativě ProPolice (společně s Ligou lidských práv) se podařilo do zákona prosadit nové úkoly tohoto úřadu. Kromě vyšetřování a odhalování trestné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů je nově GIBS povinna také sledovat a vyhodnocovat informace o jejich protiprávní činnosti, navrhovat opatření pro předcházení této protiprávní činnosti a vydávat metodická doporučení bezpečnostním sborům. Elearningový kurz Community policing a prevence kriminality na místní úrovni Ostrou zkouškou prošel dvanáctitýdenní elearningový kurz pro policisty na téma Community policing a prevence kriminality na místní úrovni. Ve spolupráci s Vyšší policejní školou MV v Brně byl kurz pilotně začleněn do vzdělávacího programu Bezpečnostně právní činnost a představen zástupcům Odboru prevence kriminality MV ČR. V prvním pilotním běhu se kurzu zúčastnilo 17 policistů a policistek z celé ČR, včetně pedagogů VPŠ MV v Brně. Analýza vzorců trestné činnosti jako základní nástroj kontroly kriminality Analýzu vzorců trestné činnosti popisuje manuál Analýza kriminality v 60 krocích, který jsme vydali v roce V ní popsané principy preventivní činnosti inspirovaly některé zásadní vládní dokumenty, které vznikly v uplynulém roce např. Strategii prevence kriminality na léta 2012 až 2015 či Analýzu reformy policie. Publikace Analýza kriminality v 60 krocích je postupně distribuována těm, kdo o ni projeví zájem (neadresnou, plošnou distribuci jsme zavrhli jako neefektivní šíření v ní obsaženého know-how). Do dnešního dne bylo rozdáno cca 300 kusů publikace individuálním odběratelům převážně z řad policistů Policie ČR a obecních policií. Dvě stovky kopií distribuoval Odbor prevence kriminality MVČR do sítě svých koordinátorů prevence kriminality na městských úřadech. Podklady mapové analýzy vloupání do vozidel v Třinci. Řešení místních problémů bezpečnosti v Praze a Třinci V průběhu roku jsme se domluvili na spolupráci s místními odděleními PČR Praha-Holešovice a Praha-Košíře a s obvodním oddělením PČR Třinec. Cílem spolupráce je testovat výše zmíněné analytické přístupy v praxi. Prvním výstupem v této oblasti je situace poskytovatele sociálních služeb pro osoby bez domova na území pražských Holešovic. Eskalující konflikt mezi uživateli služeb a místními obyvateli se podařilo díky vstupní analýze a následné postupné práci policisty s územní odpovědností, zástupců poskytovatele sociálních služeb, městské části, majitelů bytů v okolí a dalších partnerů vyřešit a dohodnout pro všechny strany přijatelná pravidla poskytování služeb pro osoby bez domova. Odvrácen tak byl i tlak místní veřejnosti na jeho zrušení a přesunutí do jiné městské části. Od vstupní prezentace kurzu k předávání osvědčení o absolvování. Akreditovaný kurz MVČR pro styčné důstojníky policie pro práci s menšinami Pro Odbor bezpečnostní politiky MVČR jsme připravili přednášku do akreditovaného kurzu pro styčné Výroční zpráva

15 důstojníky policie pro práci s menšinami na téma etnické profilování a princip etnické neutrality. Prvním během kurzu prošlo cca 150 policistů PČR z různých míst ČR a různých profesních zařazení. Spolupráce s dalšími institucemi: Ministerstvo vnitra ČR (Odbor prevence kriminality, odbor bezpečnostní politiky), Vyšší policejní škola MV v Brně, Policie ČR (MOP Praha-Holešovice, MOP Praha- -Košíře a OOP Třinec), Liga lidských práv, Vlasts Policija (Státní policie Lotyšsko), CEPOL (Evropská policejní akademie) 15 Výroční zpráva 2011

16 Kultura jako základní pilíř společnosti Základním posláním centra ProCulture je prosazovat myšlenku, že pro rozvoj otevřené společnosti je nezbytná zdravě fungující kultura. Cílem centra je prosazovat změny v praxi kulturní politiky, managementu kultury a managementu umění s poukazem na posilování vnímání pozitivní role umění a kultury ve společnosti. V roce 2011 prošlo centrum ProCulture celkovou transformací, v červnu 2011 padlo rozhodnutí o oddělení programu ProCulture od Otevřené společnosti, o.p.s., v srpnu 2011 bylo založeno ProCulture občanské sdružení, které k 1. lednu 2012 převzalo veškerou činnost a aktivity stávajícího centra ProCulture, přičemž Otevřená společnost již nadále nebude v této oblasti působit. ProCulture občanské sdružení procházelo oddělením od Otevřené společnosti v režimu spin off, což znamená, že přebralo dosavadní know-how, kontakty, projekty a má kontinuitu obsahovou i personální s původním centrem ProCulture při Otevřené společnosti, o.p.s. Projekty realizované v roce 2011 Transformace ProCulture Cílem projektu podpořeného Nadací Open Society Fund Praha bylo ukončit činnost centra ProCulture v rámci Otevřené společnosti, o.p.s. a založit občanské sdružení ProCulture, převést do něj stávající aktivity, připravit nové projekty, realizovat fundraisingovou kampaň, a pokračovat jako samostatný právní subjekt (červen 2011 březen 2012). Trvání projektu: červen 2011 březen 2012 Podpořeno: Nadace Open Society Fund Praha ProCulture Watch Cílem projektu je sledování a komentování provádění kulturní politiky, dobré i špatné praxe v ČR, podpora Nadace OSF Praha (červen 2011 červen 2012). V rámci projektu ProCulture využívalo především výsledků vlastní výzkumné práce a věnovalo se následujícím tématům: Státní fond kultury ČR fond založený v roce 1992 byl následně vytunelován, v posledních letech nefungoval, neboť neměl Radu, která by peníze rozdělovala. MK za ministra Jehličky prosadilo až do třetího čtení PSP zákon na zrušení tohoto fondu, který nikdy nebyl financován ze státního rozpočtu jako je tomu u řady jiných státních fondů. ProCulture dlouhodobě apelovalo na MK ve spolupráci s dalšími organizacemi, aby Fond byl oddlužen a zprovozněn. V červnu 2011 byla ředitelka ProCulture navržena Hereckou asociací na členství v Radě, v prosinci byla zvolena Poslaneckou sněmovnou parlamentu. První jednání Rady proběhlo v lednu 2012, přičemž v tomto roce by Fond měl opět začít rozdělovat peníze, které nově budou i z části výnosů reklamy na ČT. Návrh zákona o kinematografii ProCulture dlouhodobě spolupracuje s MK na formulaci jednak Koncepce podpory kinematografie, která již byla přijata vládou a dále na novém zákonu o podpoře audiovize. ProCulture vstupovalo do připomínek a průběžně konzultovalo dílčí témata. Jde o výsledek dlouholetého úsilí filmařské obce dosáhnout změn v přístupu státu k této oblasti. Návrh zákona o kinematografii byl Ministerstvem kultury předán vládě, čeká se na jeho projednání. Konkurenceschopnost ČR a role české diplomacie v září 2011 dostalo ProCulture příležitost vést panel v rámci školení velvyslanců na MZV na téma Konkurenceschopnost ČR a role české diplomacie. Jednalo se po letech o zcela první akci, která se na tak vysoké úrovni zabývala kulturou. Kreativní odvětví a evropské fondy ProCulture s Divadelním ústavem Institutem umění upořádalo v prosinci 2011 na Nové scéně Národního divadla diskuzní seminář Kreativní odvětví a evropské fondy možnosti podpory kulturních a kreativních průmyslů z evropských fondů v ČR. Seminář byl zaměřen na možnosti čerpání evropských fondů po roce Akce se zúčastnilo na 280 lidí, poprvé zde vystoupili také zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Czech Investu a dalších klíčových institucí. Trvání projektu: červenec 2011 červen 2012 Podpořeno: Nadace Open Society Fund Praha Výroční zpráva

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Eva Kyzourová náměstkyně místopředsedkyně vlády ČR a vrchní ředitelka Sekce pro koordinaci boje s korupcí

Více

Gender mainstreaming pohledem genderového projektu: Prolomit vlny www.proequality.cz

Gender mainstreaming pohledem genderového projektu: Prolomit vlny www.proequality.cz Gender mainstreaming pohledem genderového projektu: Prolomit vlny www.proequality.cz Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky 2.5.2007 1 Gender mainstreaming

Více

Výroční zpráva 2012 Otevřené společnosti, o.p.s.

Výroční zpráva 2012 Otevřené společnosti, o.p.s. Výroční zpráva 2012 Otevřené společnosti, o.p.s. Výroční zpráva 2012 Obsah Kdo jsme.................................................................................... 4 Naše Mise....................................................................................

Více

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci 25. červen 2008 Podporujeme vaši budoucnost Prioritní osa 1 Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno VÝCHODISKA Rozhodnutí krajské samosprávy schválení realizace projektů: Smart kraj = smart

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Relevantními výzvami pro FHS

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer územní samosprávy v České republice je posílení

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Obsah: A.) Úvodní slovo předsedy správní rady Ing.Zdeňka Ertla. B.) Orgány: Správní rada Dozorčí rada. C.) Zpráva o činnosti

Obsah: A.) Úvodní slovo předsedy správní rady Ing.Zdeňka Ertla. B.) Orgány: Správní rada Dozorčí rada. C.) Zpráva o činnosti Obsah: A.) Úvodní slovo předsedy správní rady Ing.Zdeňka Ertla B.) Orgány: Správní rada Dozorčí rada C.) Zpráva o činnosti Zakládací aktivity Spolupráce s neziskovým sektorem Spolupráce s veřejným sektorem

Více

Výroční zpráva. Otevřené společnosti

Výroční zpráva. Otevřené společnosti Výroční zpráva Otevřené společnosti 2010 Obsah Mise 3 Úvodní slovo 4 Správní rada 5 Dozorčí rada 5 Zaměstnanci 5 Externí spolupracovníci 5 Programové oblasti a projekty Otevřené společnosti 6 Společnost

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Protikorupční politika Jihomoravského kraje

Protikorupční politika Jihomoravského kraje Protikorupční politika Jihomoravského kraje (aktivity Jihomoravského kraje v oblasti boje s korupcí) 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno Mgr. Hana Bočková, Ing. Jarmila Beránková,

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020 Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Bojan Šuh Programový ředitel NROS NROS Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Rozvoj principů občanské společnosti a českého neziskového

Více

Projekt Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR

Projekt Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR: Projekt Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR Ministerstvo práce a sociálních

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2015 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

Národní tematická síť -NTS

Národní tematická síť -NTS Konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL: Národní tematická síť -NTS Skupina C: Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb Robert Sztarovics, předseda NTS-C 22.4.2008 Jak pracuje

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Prachatice, 19. března 2014 www.zdravamesta.cz/js Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to? podpořeného finančními prostředky

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení

k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení Příloha č. 1 k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Komise pro sociální začleňování (dále jen Komise ) je stálým poradním, iniciativním

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer státní správy v České republice je posílení a podpora

Více

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Jiří Bárta, 3. února 2006 Obsah a cíl prezentace: trendy ve financování obecně prospěšných projektů NNO a sociální

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

Otevřená data: zdroj příležitostí, nápadů a inovací pro Českou republiku ve 21. století

Otevřená data: zdroj příležitostí, nápadů a inovací pro Českou republiku ve 21. století #opendatacz Otevřená data: zdroj příležitostí, nápadů a inovací pro Českou republiku ve 21. století Aneb Jak v Česku otevíráme data Michal Kubáň 7.11. 2015, Brno Konference Open Alt 2015 Fond Otakara Motejla

Více

Elektronická bezpečnost v Kraji Vysočina. Lucie Časarová, Kraj Vysočina

Elektronická bezpečnost v Kraji Vysočina. Lucie Časarová, Kraj Vysočina Elektronická bezpečnost v Kraji Vysočina Lucie Časarová, Kraj Vysočina Pracovní skupina el. bezpečnosti 2010: vznik pracovní skupiny (zástupci Kraje Vysočina, Policie ČR, Krajské hospodářské komory Kraje

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů. seminář Sociální podmínky otcovství v České republice

Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů. seminář Sociální podmínky otcovství v České republice Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů seminář Sociální podmínky otcovství v České republice 19. listopadu 2014 PROGRAM SEMINÁŘE 10:30 10:40 Úvodní slovo 10:40 10:55 Informace

Více

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY:

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY: Univerzita obrany Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2015 Brno, listopad 2014 1 Úvod Aktualizace Dlouhodobého

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení rovných příležitostí žen a mužů Radan Šafařík, Lucia Zachariášová

Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení rovných příležitostí žen a mužů Radan Šafařík, Lucia Zachariášová Projekt CZ 13 Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení

Více

Zápis č.1 Setkání poskytovatelů sociálních služeb ke komunitnímu plánování sociálních služeb

Zápis č.1 Setkání poskytovatelů sociálních služeb ke komunitnímu plánování sociálních služeb Zápis č.1 Setkání poskytovatelů sociálních služeb ke komunitnímu plánování sociálních služeb Datum konání: 29.10.2007 Místo konání: konferenční místnost v 10. patře MěÚ v Kopřivnici Přítomni: 16 členů

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Příklady ze zahraničí / Eva Žáková

Příklady ze zahraničí / Eva Žáková Příklady ze zahraničí / Eva Žáková Slovensko Portugalsko Polsko Creative Industry Forum (CIF) Slovensko Členové: zastřešující organizace jednotlivých KKP o Asociace: Asociacia vysielatelov, Klub reklamnych

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC EU a rovnost žen a mužů ve sportu Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC 1. Rovnost žen a mužů v EU Rovnost žen a mužů je: základním právem a hodnotou EU součástí zakládajících smluv Evropských

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

Partnerství v oblasti zaměstnanosti v Rakousku a v České republice Alena Zieglerová

Partnerství v oblasti zaměstnanosti v Rakousku a v České republice Alena Zieglerová Partnerství v oblasti zaměstnanosti v Rakousku a v České republice Alena Zieglerová Úřad práce v Mostě 21. setkání krajů, NVF, 25.-26.11.2009 Teritoriální pakty zaměstnanosti v Rakousku Teritoriální pakty

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Smart akcelerátor. Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015

Smart akcelerátor. Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015 Smart akcelerátor Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015 Úvodní informace PO 2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj IP 1 Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu 2

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

Úvod do otevřených dat přínosy a příklady využití v praxi v ČR a zahraničí

Úvod do otevřených dat přínosy a příklady využití v praxi v ČR a zahraničí Michal Kubáň Úvod do otevřených dat přínosy a příklady využití v praxi v ČR a zahraničí Seminář Autorské právo & Open data 9.9. 2014 Praha Fond Otakara Motejla přispívá k přeměně veřejné správy na efektivní

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více