V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:"

Transkript

1 Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí potenciál CSR v prostředí jak privátního sektoru, tak Veřejné správy ČR. Organizace, které respektují principy společenské odpovědnosti, postupně zjišťují důležitost zahrnutí těchto principů do jejich strategie a jejich začlenění jak do strategických, tak i každodenních cílů. Prosazováním principů CSR se vytváří nová kvalita vztahů mezi podnikatelskou sférou, státními orgány a organizacemi veřejné správy, nevládními organizacemi jako zástupci občanů (spotřebitelů) i samotnými občany. Projevuje se ve spolupráci s vládou a nevládními organizacemi, kde působení aktérů nezávisí ani na autoritě, ani na tržních vztazích. Dochází k angažování se ve veřejné politice a ke společnému řízení a realizaci projektů ve společnosti. Společenská odpovědnost organizací (Corporate Social Responsibility) představuje dobrovolný závazek organizací integrovat do svého každodenního rozhodování potřeby svých zákazníků, dodavatelů, odběratelů, zaměstnanců, občanů žijících v místě, kde organizace působí, stejně jako neziskových organizací a zástupců veřejné správy. Zkrátka všech, kterých se činnost organizace nějakým způsobem dotýká, ať už přímo či nepřímo. Definice společenské odpovědnosti zpravidla požaduje po organizaci, aby se chovala společensky zodpovědně k zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům, místním komunitám, životnímu prostředí apod. V podstatě jde o to, aby činila, co veřejně hlásá, aby i v určitých oblastech plnila své povinnosti nad rámec daný legislativou. Uplatňování principů společenské odpovědnosti lze považovat za samozřejmost, za obyčejnou slušnost a používání zdravého rozumu, které lze prosazovat jak v soukromé sféře, tak ve správě věcí veřejných. Organizace veřejné správy mají stanovenu odpovědnost za celkový rozvoj státu či příslušné komunity v rámci svého poslání vymezeného legislativou. To je však minimální hranice, kterou lze zvyšovat dle vlastních iniciativ v souladu s potřebami všech zainteresovaných stran. V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: firemní filantropie (dárcovství) znamená v podstatě převod určitého objemu zisku organizace na charitativní a společensky prospěšné účely (zejména tam, kde již státu chybí finanční prostředky na pokrytí těchto potřeb a které tuto podporu potřebují) začlenění konceptu CSR do systému řízení organizace organizace systematicky zavádí svoji společenskou politiku a cíle překračují legislativní požadavky. Je zajištěno vyvážené fungování ve třech pilířích (ekonomický, environmentální a sociální). V České republice není koncipována samostatná strategie společenské odpovědnosti, je však nedílnou součástí Strategie Národní politiky kvality v ČR na období Jsou v ní mimo jiné obsaženy záměry v oblasti zvyšování kvality života v celé společnosti, v oblasti podnikatelské etiky, kvality produktů, péče o zaměstnance i životního prostředí. Společenská odpovědnost organizace 1

2 Tabulka č. 1: Role veřejné správy v oblasti CSR Role veřejného sektoru Veřejný sektor jako podporovatel a šiřitel konceptu CSR Hlavní účel stanovení vize a strategie pro využití konceptu CSR v ČR propagace konceptu CSR k různým cílovým skupinám podpora výzkumu a vzdělávání v oblasti CSR podpora iniciativ v oblasti CSR a prohlubování dialogu mezí všemi zainteresovanými stranami uznání a ocenění společensky odpovědných firem a jejich partnerů v oblasti CSR posilování transparentnosti a důvěryhodnosti konceptu CSR přijetí normy (standardu) pro oblast CSR spolupráce s ostatními státy v oblasti CSR Organizace veřejného sektoru jako uživatel aktivit CSR realizovaných soukromým sektorem organizace veřejného sektoru jako jedna z cílových skupin, kterým jsou věnovány CSR aktivity (např. podpora ochrany životního prostředí, podpora sociálně slabších skupin) organizace veřejného sektoru napomáhá soukromému subjektu s definicí veřejných služeb, na které má směrovat své CSR aktivity Organizace veřejného sektoru jako subjekt aktivně praktikující CSR aktivity organizace veřejného sektoru přijímá a deklaruje svoji společenskou odpovědnost chová se šetrně/odpovědně ke svému okolí, uvědomuje si vliv své činnosti na lokální, národní i celosvětové úrovni Důvody organizace veřejné správy pro zavedení CSR principů do praxe Zavedení principů CSR do praxe organizace veřejné správy může subjektu přinést: ochranu a rozvoj dobré pověsti (image) úřadu; posilování odpovědnosti vůči občanům; zlepšení vztahů s okolím (se zájmovými skupinami); zapojení občanů do přímého řešení věcí veřejných; snížení nákladů na řízení rizik zlepšení předvídání rizik, schopnost vyhnout se rizikovým faktorům; hospodárnější využívání veřejných prostředků (úspory spojené s ekologickou praxí, úspory plynoucí z kvalitnějšího managementu); udržení a přitažení kvalitních zaměstnanců do úřadu; objektivní porovnání a průkaznost dosažených výsledků (benchmarking a reporting) - posílení transparentnosti; Společenská odpovědnost organizace 2

3 příležitost pro synergii cílů rozvoje regionu s rozvojovými cíli soukromých firem a neziskovými organizacemi. CSR je koncept opírající se o tzv. tři pilíře ekonomický, sociální a environmentální. Tyto tři pilíře korespondují s třemi charakteristikami, tzv. Triple-bottom Line, neboli třemi Pé": Profit - zisk (ekonomická oblast) People - lidé (sociální oblast) Planet - planeta (environmentální oblast Obrázek č. 1: Pilíře CSR 1 Z praktikovaného konceptu CSR mohou podle našeho názoru těžit výhody tyto zainteresované strany: klienti organizací praktikujících CSR; zaměstnanci organizací praktikujících CSR; dodavatelé spolupracující s organizacemi praktikujícími CSR; občané státu, kde je CSR koncept uplatňován; veřejný sektor (stát i municipality); organizace praktikující CSR. Jak prosazování principů CSR může organizacím veřejného sektoru prospět? budování dobré pověsti organizace posílení odpovědnosti vůči zákazníkům/občanům zlepšení vztahů s okolím se zainteresovanými organizacemi zapojení občanů do přímého řešení věcí veřejných 1 Společenská odpovědnost organizací (CSR). Aplikace a hodnocení. Kolektiv autorů Společenská odpovědnost organizace 3

4 snížení nákladů na řízení rizik zlepšení předvídání rizik, schopnost vyhnout se rizikovým faktorům hospodárnější využívání veřejných prostředků (úspory spojené s ekologickou praxí, úspory plynoucí z kvalitnějšího řízení) personální marketing a udržení kvalitních zaměstnanců posílení transparentnosti zvýšená loajalita zaměstnanců příležitost pro synergií cílů se zainteresovanými stranami vyšší spokojenost občanů s poskytováním služeb úřadů odstranění (omezení) korupce. POSTUP IMPLEMENTACE CSR V ORGANIZACI FÁZE 1 - ZAHÁJENÍ IMPLEMENTACE SYSTÉMU CSR Krok 1 A. Rozhodnutí vrcholového vedení o implementaci konceptu CSR v organizaci B. Rozhodnutí, že implementace (a následné hodnocení) systému CSR bude řešeno jako projekt. Jmenování manažera projetu (představitele pro CSR) C. Jmenování řešitelského týmu (tým CSR) D. Úvodní školení členů vrcholového vedení a týmu CSR Je nutné seznámit členy vedení organizace a týmu CSR se základy CSR. Vzdělávací program je doporučen rozdělit na 4 základní předměty: 1. Společenská odpovědnost organizací (CSR) - názory, principy, doporučení, požadavky 2. Základní informace k požadavkům na uspořádání systému CSR v organizaci 3. Hodnocení Společenské odpovědnosti 4. Stručné seznámení s postupem zavedení konceptu CSR v organizaci Krok 2 Zahájení činnosti týmu CSR - projektování A. Vstupní analýza (tým CSR) Závěr - výstupy z analýzy: zpráva pro vedení - ve kterých oblastech CSR je organizace úspěšná - výstupy analýzy SWOT. B. Rozhodnutí o podobě systému CSR a stanovení požadavků na jeho organizaci C. Plánování projektu - projektový záměr (tým CSR) Společenská odpovědnost organizace 4

5 FÁZE 2 - REALIZACE PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU Krok 3 A. Stanovení cílů projektu a výstupů B. Stanovení časového rámce, milníků (kontrolních bodů) C. Formulace požadavků na zdroje (požadavek na vedení) D. Školení zaměstnanců E. Komunikace F. Postupy sběru a shromažďování dat G. Určení silných stránek a námětů na zlepšování FÁZE 3 - ZPRÁVA O CSR Krok 4 A. Formulování konceptu první Zprávy o CSR" V této fázi projektu by měly být shromážděny všechny potřebné informace, rozděleny úkoly pro jednotlivé členy týmu CSR, vyškoleni pracovníci, realizovány cesty komunikace se zainteresovanými stranami, vytvořeno organizační zázemí. Koncept zprávy o CSR by měl především vycházet z těchto všech zjištění. B. Psaní Zprávy o CSR" Zpráva by měla splňovat požadavky modelu ve všech subkritériích (ekonomika, environment, sociální odpovědnost). Pokud je některý z požadavků irelevantní, je možné jej vyloučit. Podoba Zprávy o CSR" by měla umožnit její případné předložení veřejnosti, proto je vhodné ji doplnit obrázky, grafy, fotografiemi, výsledky průzkumu apod. Uznání a ocenění společensky odpovědných organizací a jejich partnerů v oblasti CSR Společensky odpovědné firmy v ČR si za své počiny v této oblasti zaslouží nejen uznání, ale ty opravdu nejlepší i veřejné ocenění (nejlépe v různých oblastech a kategoriích, aby se dostalo i na malé a střední organizace). V ČR se v posledních letech objevují první příklady ocenění v této oblasti: Národní cena České republiky Evropská cena za společenskou odpovědnost organizací (The European Corporate Responsibility Award); Společenská odpovědnost organizace 5

6 Nejlepší zpráva o společenské odpovědnosti firem; Nejlepší výroční zpráva; Nejlepší organizace s rovnými příležitostmi pro muže a ženy v ČR; Top firemní filantrop; Obdivovaná organizace roku; Sociálně prospěšný podnikatel roku. Jsme právem hrdi, že můžeme být nápomocni Krajskému úřadu Jihomoravského kraje v zavádění výše uvedeného konceptu. Společenská odpovědnost organizace 6

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE Zakázka: Projekt: Zadavatel: Zajištění koncepčního řešení v oblasti sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce, monitoringu

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ František Hronek 1. ÚVOD Cílem této studie je podat informace o aktuálním stavu a trendech hodnocení (evaluace) v zahraničí. Podrobněji je uvedena problematika

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Komunikační dokument ČSSD Předkládá: PaedDr. Alena Gajdůšková a zpracovatelský tým Praha, únor 2012 2 OBSAH ÚVOD... 4 RÁMCOVÁ POZICE ČSSD K OBLASTI

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU?

JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU? JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU? Soubor hlavních myšlenek příspěvků, zaměřených na toto téma a publikovaných v prestižním časopisu Harvard Business Review v roce 2011. Sestavil: prof. ing.

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

STRATEGIE PRO OBLAST KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2011-2015

STRATEGIE PRO OBLAST KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2011-2015 III. STRATEGIE PRO OBLAST KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2011-2015 Strategie pro oblast kybernetické bezpečnosti České republiky na období 2011-2015 navazuje na Bezpečnostní strategii

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY Průvodce novou firemní (r)evolucí Valerie Bockstette a Mike Stamp Doplněno českými případovými studiemi O FSG Hledáme lepší cesty, jak řešit společenské problémy FSG je nezisková

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

Zlepšování infrastruktur pro volnočasovou pohybovou aktivitu v místních podmínkách

Zlepšování infrastruktur pro volnočasovou pohybovou aktivitu v místních podmínkách Navržené Evropské směrnice Zlepšování infrastruktur pro volnočasovou pohybovou aktivitu v místních podmínkách Směrem k sociální spravedlnosti, mezioborové spolupráci a účasti Finální verze, 2011 Tyto směrnice

Více

Komparace systémů finanční podpory kultury v ČR s vybranými vyspělými státy

Komparace systémů finanční podpory kultury v ČR s vybranými vyspělými státy Komparace systémů finanční podpory kultury v ČR s vybranými vyspělými státy Prosinec 2008 Zpracovatel: Projektová a rozvojová agentura, a.s. Obsah: 1. Zadání, cíl a smysl studie... 4 1.1. Identifikace

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Základy podnikání malých a středních firem pracovní sešit distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo únor 2013 Základy podnikání

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 9 Název: Zaměření: Cílové skupiny: Analýza rizik projektu výstavby podnikatelského inkubátoru Studie je zaměřena

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více