Městský úřad Vimperk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Vimperk"

Transkript

1 Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše č.j.: VÚP 8385/12-TAK 15/2012 Dle rozdělovníku Vyřizuje: Ing. Filip Takáč Telefon: Ve Vimperku: V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A I. OZNÁMENÍ O AKTUALIZACI ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ II. VÝZVA K POTVRZENÍ SPRÁVNOSTI, ÚPLNOSTI A AKTUÁLNOSTI ÚDAJŮ III. UPOZORNĚNÍ NA USTANOVENÍ 185 ODST. 2 STAVEBNÍHO ZÁKONA Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování, jako příslušný pořizovatel územně analytických podkladů (dále jen ÚAP ) podle 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ) průběžně aktualizuje ÚAP na základě nových údajů o území a průzkumu území a každé dva roky pořídí jejich úplnou aktualizaci. Tato skutečnost vyplývá z 28 odst. 1 stavebního zákona. I. Na základě 28 odst. 2 stavebního zákona Vás tímto informujeme o zahájení prací na aktualizaci ÚAP správního obvodu obce s rozšířenou působností Vimperk (dále jen ORP Vimperk ). II. Podle 28 odst. 2 stavebního zákona vyzýváme poskytovatele údajů o území k potvrzení správnosti, úplnosti a aktuálnosti použitých údajů o území, a to následovně: 1. V případě, že ke změně údajů o území od jejich posledního předání nedošlo, v pasportu podle příl. č. 2 vyhlášky č. 500/2006 oddíl I. až III. potvrďte tuto skutečnost (tj. že trvá správnost, úplnost a aktuálnost předaných údajů o území). 2. V případě, že ke změně údajů o území od jejich posledního předání došlo, předejte nově aktualizované údaje pořizovateli ÚAP ve smyslu 27 stavebního zákona, a to bezodkladně, včetně vyplněného pasportu podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2006 oddíl I. a II 3. V případě, že jste zatím data o území vůbec nepředali, předejte údaje o území bezodkladně pořizovateli ÚAP ve smyslu 27 stavebního zákona, včetně vyplněného pasportu podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2006 oddíl I. a II Pokud takto poskytovatelé údajů o území neučiní ve lhůtě do 3 měsíců od doručení této výzvy, má se za to, že správnost, úplnost a aktuálnost údajů o území potvrdili ( 28 odst. 2 stavebního zákona).

2 III. Vlastníky technické infrastruktury upozorňujeme na znění 185 odst. 2 stavebního zákona. Do 6ti let po dni nabytí účinnosti stavebního zákona (tzn. do ) má vlastník technické infrastruktury povinnost poskytnout polohopisnou situaci technické infrastruktury dokončené a zkolaudované přede dnem nabytí účinnosti stavebního zákona (tzn. před ) v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) a v měřítku katastrální mapy nebo měřítku podrobnějším. Předpokládá se, že polohopisné situace budou poskytnuty v digitální podobě. Tuto souvislost lze nalézt v 27 odst. 3 stavebního zákona, ve kterém je zmíněno, že poskytovatel, tedy i vlastník technické infrastruktury, poskytuje pořizovateli ÚAP údaje o území především v digitální podobě. Pokud jste již tuto povinnost splnili nebo plníte v rámci poskytování polohopisné situace technické infrastruktury dokončené a zkolaudované po dni nabytí účinnosti stavebního zákona (tzn. od ) dle 27 odst. 4 stavebního zákona, považujte toto upozornění pouze za informativní. Ing. Václav Kokštein Vedoucí odboru výstavby a ÚP Doplňující informace: Jedině při znalosti údajů o území může úřad územního plánování i stavební úřad podle současné legislativy hájit zájmy, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů. Poskytovatel údajů, který nesplní povinnost podle 27 odst. 3, nebo prokáže-li se, že poskytovatel údajů neupozornil na nesprávnost údajů o území použitých podle odstavce 2, je povinen uhradit z toho vyplývající náklady na aktualizaci a změny územně plánovací dokumentace a na aktualizaci územně analytických podkladů. Domníváte-li se, že nejste poskytovatelem údaje o území, informujte nás o tom, příp. nás odkažte na skutečného poskytovatele údajů o území, je-li Vám znám. Poskytovatele technické infrastruktury žádáme o poskytnutí dat v rozlišení jednotlivých vrstev podle datového modelu Jihočeského kraje. Tedy včetně hloubky uložení, zda se jedná o stav, záměr nebo zrušené objekty, o jak významný objekt se jedná (hlavní, vedlejší, dálkový přivaděč či sběrná vedení), jakého typu je uvedená infrastruktura (kanalizace: jednotná, splašková, dešťová, gravitační, tlaková apod.; plynovod: STL, VTL, apod.; elektřina: vedení nadzemní, podzemní, závěsné, apod; komunikační vedení: metalický kabel, optický kabel, nadzemní, podzemní vedení apod.) Data zasílejte na adresu Městského úřadu Vimperk, OVÚP, Steinbrenerova 6, nebo do datové schránky Městského úřadu Vimperk nebo na především v digitální formě (preferovány jsou formáty GIS či CAD *.vyk, *.shp, *.dgn, *.dxf). V případě potřeby konzultace se na nás můžete obrátit na tel. č Ing. Filip Takáč. Vybrané sledované jevy z vyhlášky č. 500/2006 Sb., u kterých jste poskytovateli, jsou uvedeny v rozdělovníku. Pokud jste již údaje o území k roku 2012 u pořizovatele ÚAP zaktualizovali, považujte tuto výzvu za bezpředmětnou. Přílohy: 1) Sledované jevy k ÚAP (Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.) 2) Pasport údaje o území (Příloha č. 2 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.) 3) Výňatky ze stavebního zákona a vyhlášky č. 500/2006 Sb.

3 Příloha č. 1 k č.j. Sledované jevy k ÚAP Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek číslo Sledovaný jev 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení 4. plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území 5. památková rezervace včetně ochranného pásma 6. památková zóna včetně ochranného pásma 7. krajinná památková zóna 8. nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma 9. nemovitá národní kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma 10. památka UNESCO včetně ochranného pásma 11. urbanistické hodnoty 12. region lidové architektury 13. historicky významná stavba, soubor 14. architektonicky cenná stavba, soubor 15. významná stavební dominanta 16. území s archeologickými nálezy 17. oblast krajinného rázu a její charakteristika 18. místo krajinného rázu a jeho charakteristika 19. místo významné události 20. významný vyhlídkový bod 21. územní systém ekologické stability 22. významný krajinný prvek registrovaný, pokud není vyjádřen jinou položkou 23. významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjádřen jinou položkou 24. přechodně chráněná plocha 25. národní park včetně zón a ochranného pásma 26. chráněná krajinná oblast včetně zón 27. národní přírodní rezervace včetně ochranného pásma 28. přírodní rezervace včetně ochranného pásma 29. národní přírodní památka včetně ochranného pásma 30. přírodní park 31. přírodní památka včetně ochranného pásma 32. památný strom včetně ochranného pásma 33. biosférická rezervace UNESCO, geopark UNESCO 34. NATURA evropsky významná lokalita 35. NATURA ptačí oblast 36. lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem 37. lesy ochranné 38. les zvláštního určení 39. lesy hospodářské 40. vzdálenost 50 m od okraje lesa 41. bonitovaná půdně ekologická jednotka 42. hranice biochor 43. investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti 44. vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranných pásem 45. chráněná oblast přirozené akumulace vod 46. zranitelná oblast 47. vodní útvar povrchových, podzemních vod 48. vodní nádrž 49. povodí vodního toku, rozvodnice 50. záplavové území 51. aktivní zóna záplavového území 52. území určené k rozlivům povodní 53. území zvláštní povodně pod vodním dílem 54. objekt/zařízení protipovodňové ochrany 55. přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně ochranných pásem

4 56. lázeňské místo, vnitřní a vnější území lázeňského místa 57. dobývací prostor 58. chráněné ložiskové území 59. chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry 60. ložisko nerostných surovin 61. poddolované území 62. sesuvné území a území jiných geologických rizik 63. staré důlní dílo 64. staré zátěže území a kontaminované plochy 65. oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 66. odval, výsypka, odkaliště, halda 67. technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma 68. vodovodní síť včetně ochranného pásma 69. technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma 70. síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma 71. výrobna elektřiny včetně ochranného pásma 72. elektrická stanice včetně ochranného pásma 73. nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma 74. technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma 75. vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma 76. technologický objekt zásobování jinými produkty včetně ochranného pásma 77. ropovod včetně ochranného pásma 78. produktovod včetně ochranného pásma 79. technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného pásma 80. teplovod včetně ochranného pásma 81. elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma 82. komunikační vedení včetně ochranného pásma 83. jaderné zařízení 84. objekty nebo zařízení zařazené do sk. A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami 85. skládka včetně ochranného pásma 86. spalovna včetně ochranného pásma 87. zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu včetně ochranného pásma 88. dálnice včetně ochranného pásma 89. rychlostní silnice včetně ochranného pásma 90. silnice I. třídy včetně ochranného pásma 91. silnice II. třídy včetně ochranného pásma 92. silnice III. třídy včetně ochranného pásma 93. místní a účelové komunikace 94. železniční dráha celostátní včetně ochranného pásma 95. železniční dráha regionální včetně ochranného pásma 96. koridor vysokorychlostní železniční trati 97. vlečka včetně ochranného pásma 98. lanová dráha včetně ochranného pásma 99. speciální dráha včetně ochranného pásma 100. tramvajová dráha včetně ochranného pásma 101. trolejbusová dráha včetně ochranného pásma 102. letiště včetně ochranných pásem 103. letecká stavba včetně ochranných pásem 104. vodní cesta 105. hraniční přechod 106. cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická sezka 107. objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného pásma 108. vojenský újezd 109. vymezené zóny havarijního plánování 110. objekt civilní ochrany 111. objekt požární ochrany 112. objekt důležitý pro plnění úkolů Policie České republiky 113. ochranné pásmo hřbitova, krematoria 114. jiná ochranná pásma 115. ostatní veřejná infrastruktura 116. počet dokončených bytů k každého roku 117. zastavitelná plocha 118. jiné záměry další dostupné informace, např. průměrná cena m 2 stavebního pozemku v členění podle 119. katastrálních území, průměrná cena m 2 zemědělské půdy v členění podle katastrálních území

5 Příloha č. 2 k č.j. Pasport údaje o území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pasport č. údaje o území poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování 1. Jméno a příjmení / název I. oddíl poskytovatel údaje (identifikační údaje) 2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj 3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt a) obec b) PSČ c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby f) číslo telefonu g)

6 4. Název nebo popis údaje o území II. oddíl údaj o území 5. Vznik údaje o území a) právní předpis / správní rozhodnutí / jiný b) ze dne c) vydal 6. Územní lokalizace údaje o území a) název katastrálního/katastrálních území b) číslo katastrálního/katastrálních území c) číslo/čísla parcelní, je-li účelné jeho/jejich uvedení 7. Předání údaje o území a) název dokumentu b) datum zpracování c) počet svazků, listů, nosičů d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen e) souřadnicový systém zobrazení f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména: Formát textové/tabulkové části Formát grafické části (s uvedením programu ve kterém je zpracována) Typ (linie, bod, plocha) Datový model, včetně popisu datových vrstev Medium nosič, velikost souborů 8. Prohlášení poskytovatele údaje Prohlašuji, že všechny informace, uvedené v tomto pasportu a dokumentaci údaje o území jsou správné, úplné a aktuální k datu předání. Jsem si vědom sankčních důsledků v případě nesprávně či neúplně předaného údaje podle 28 odst. 3 stavebního zákona..... datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje

7 III. oddíl potvrzení správnosti použitého údaje o území 9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého údaje 10. Prohlášení poskytovatele údajů Prohlašuji, že všechny informace, uvedené v III. oddíle jsou správné, úplné a aktuální. Jsem si vědom sankčních důsledků podle 28 odst. 3 stavebního zákona. jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje

8 Příloha č. 3 k č.j. Výňatky ze stavebního zákona a vyhlášky č. 500/2006 Sb. Stavební zákon č. 183/2006 Sb.: 27 Pořizování územně analytických podkladů (1) Úřad územního plánování pořizuje územně analytické podklady pro svůj správní obvod v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů. Krajský úřad pořizuje územně analytické podklady pro území kraje v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování zásad územního rozvoje. (2) Územně analytické podklady pořizuje příslušný pořizovatel na základě průzkumů území a na základě údajů o území, kterými jsou informace nebo data o stavu území, o právech, povinnostech a omezeních, která se váží k určité části území, například ploše, pozemku, přírodnímu útvaru nebo stavbě, a která vznikla nebo byla zjištěna zejména na základě právních předpisů a dále informace nebo data o záměrech na provedení změny v území; údaje o území zahrnují i informace o jejich vzniku, pořízení, zpracování, případném schválení nebo nabytí platnosti a účinnosti (dále jen "údaje o území"). Podkladem pro pořízení územně analytických podkladů může být i technická mapa. (3) Údaje o území poskytuje pořizovateli orgán veřejné správy, jím zřízená právnická osoba a vlastník dopravní a technické infrastruktury (dále jen "poskytovatel údajů") především v digitální formě bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich zjištění, přitom zodpovídá za jejich správnost, úplnost a aktuálnost. Tyto údaje o území může pořizovatel použít jen pro územně plánovací činnost, založení a vedení technické mapy a pro činnost projektanta územně plánovací dokumentace a územní studie. (4) Vlastník technické infrastruktury poskytuje úřadu územního plánování v grafickém vyhotovení polohopisnou situaci technické infrastruktury dokončené a zkolaudované po dni nabytí účinnosti tohoto zákona v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální 18) v měřítku katastrální mapy, případně v měřítku podrobnějším. U technické infrastruktury dokončené a zkolaudované přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona poskytne polohopisné údaje v jemu dostupném systému, pokud tento zákon nestanoví jinak. (5) Vlastník dopravní a technické infrastruktury je oprávněn požadovat na pořizovateli úhradu nákladů spojených s poskytnutím údajů o území podle tohoto zákona, nejvýše však do výše nákladů na pořízení jejich kopií, nosičů dat a nákladů na doručení pořizovateli. 28 Aktualizace územně analytických podkladů (1) Pořizovatel průběžně aktualizuje územně analytické podklady na základě nových údajů o území a průzkumu území a každé 2 roky pořídí jejich úplnou aktualizaci. (2) Nejpozději 18 měsíců od pořízení územně analytických podkladů nebo od jejich poslední úplné aktualizace pořizovatel pořídí návrh nové úplné aktualizace, doručí oznámení o aktualizaci poskytovatelům údajů a vyzve je k potvrzení správnosti, úplnosti a aktuálnosti použitých údajů o území ve lhůtě do 3 měsíců. Pokud tak poskytovatel údajů neučiní v této lhůtě, má se za to, že jejich správnost, úplnost a aktuálnost potvrdil. (3) Poskytovatel údajů, který nesplní povinnost podle 27 odst. 3, nebo prokáže-li se, že poskytovatel údajů neupozornil na nesprávnost údajů o území použitých podle odstavce 2, je povinen uhradit z toho vyplývající náklady na aktualizaci a změny územně plánovací dokumentace a na aktualizaci územně analytických podkladů. Vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti: 4 (3) Údaj o území obsahuje textovou část, grafickou část a dále informace o jeho vzniku, pořízení, zpracování, případném schválení nebo nabytí účinnosti (dále jen "pasport údaje o území"). Textová část obsahuje popis údaje o území, grafická část obsahuje zobrazení údaje o území včetně použitého měřítka a legendy. Správnost použitého údaje o území se potvrzuje v pasportu údaje o území, jehož obsah je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce. (4) Grafická část územně analytických podkladů obsahuje výkres hodnot území, zejména urbanistických a architektonických, výkres limitů využití území, výkres záměrů na provedení změn v území a výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích (dále jen "problémový výkres"). Územně analytické podklady mohou být doplněny dalšími výkresy, schématy, tabulkami, grafy či kartogramy.

9 Rozdělovník: Známí poskytovatelé údajů obdrží na doručenku vč. příloh: Interně: MěÚ Vimperk - OŽP(OPK) jevy 17, 18, 21, 22, 24 (VH) jevy 43, 44, 50, 51, 53 - OŠKaCR (SPP) jevy (11), (12), (13), (14) - ODaSH jev (93) Město Vimperk - OIÚ jevy 93,110 Do datové schránky: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR jevy 21, 25-29, 31-36, 42 AquaŠumava s.r.o. jevy ČD-Telematika a.s. jevy 81, 82 Český hydrometeorologický ústav jev 49 (rozvodnice) ČEVAK s.r.o. jevy 44, ČEZ ICT a.s. jevy 81, 82 Česká geologická služba jevy 58-63, 66 Český statistický úřad jev 119 Drážní úřad jev 97 E.on ČR s.r.o. jevy Elsat s.r.o. jevy 82, 115 Energie AG Teplo Vimperk s.r.o. jev 80 Hasičský záchranný sbor JčK jevy 81, 82, 110, 111 Klub českých turistů jev 106 Krajský úřad JČK jevy 16, 21, 30, 37-39, 44, 50, 51, 52, 53, 84, 91, 92, 109, 117 Městské služby, s.r.o. jevy 67, 79, 80, 85 Ministerstvo obrany jevy 107, 108 Ministerstvo vnitra jevy 81, 82, 105, 112 Ministersvo vnitra - GŘ HZS ČR jev 111 Ministerstvo zemědělství, Ústřední pozemkový úřad jev 41 Ministerstvo životního prostředí jevy 33, 64, 65 Národní památkový ústav jevy 5-10 Obec Bohumilice. jevy (44), (54), (67-70), 93, 110 Obec Borová Lada jevy (44), (54), (67-70), 93, 110 Obec Bošice jevy (44), (54), 67-70, 93, 110 Obec Buk jevy (44), (54), (67-70), 93, 110 Obec Horní Vltavice jevy (44), (54), (67-70), 93, 110 Obec Kubova Huť jevy (44), (54), 67-70, 93, 110 Obec Kvilda jevy (44), (54), (67-70), 93, 110 Obec Lčovice jevy (44), (54), 67-70, 93, 110 Obec Nicov jevy (44), (54), 67-70, 93, 110 Obec Nové Hutě jevy (44), (54), (67-70), 93, 110 Obec Stachy jevy (44), (54), (67-70), 93, 110 Obec Strážný jevy (44), (54), (67-70), 93, 110 Obec Svatá Maří jevy (44), (54), 67-70, 93, 110 Obec Šumavské Hoštice jevy (44), (54), 67-70, 93, 110 Obec Vacov jevy (44), (54), (67-70), 93, 110 Obec Vrbice jevy (44), (54), (67-70), 93, 110 Obec Zálezly jevy (44), (54), 67-70, 93, 110 Obec Zdíkov jevy (44), (54), (67-70), 93, 110 Obec Žárovná jevy (44), (54), 67-70, 93, 110 Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského jev 57 Povodí Vltavy s.p. jevy 44, 48, 53, 54 Radiokomunikace a.s. jevy 81, 82 Ředitelství silnic a dálnic ČR jev 90 Správa NP Šumava jevy 17, 18, 21, 24 Správa CHKO Šumava jevy 17, 18, 21, 24 Správa železniční dopravní cesty jevy 95, 97 Technické služby obce Čkyně s.r.o. jevy (44), (54), 67-70, 93, 110 Telefonica O 2 CR a.s. jevy 81, 82 T-Mobile CR a.s. jevy 81, 82 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Nábřežní 1326, Brandýs nad Labem jevy Vodafone CR a.s., Vinohradská 167, Praha 10 jevy 81, 82 VÚMOP v.v.i., Žabovřeská 250, Praha 5 jev 41 VÚV TGM v.v.i., Podbabská 2582/30, Praha 6 jevy 44-47, 49, 50

10 Rozdělovník - pokračování: Poštou: Český svaz tělesné výchovy, Zátopkova 100/2, Praha 6 jev 98 Věra Tomášková, Nový Svět 13, Borová Lada jevy ZVHS, Rudolfovská 80, Č. Budějovice jevy 43, 48, 54 Pozn.: Kurzivou uvedená čísla u jednotlivých poskytovatelů označují jevy z Přílohy č. 1 k vyhlášce č 500/2006 Sb., ke kterým jsou známí poskytovatelé příslušni k poskytování údajů o území zejm. dle metodických pokynů ÚÚR (http://www.uur.cz/images/1-uzemni-planovani-a-stavebni-rad/konzultacnistredisko/stanoviska-a-metodiky/uzemne-analyticke-podklady/metodicky-navod-1a pdf). Číslo jevu v závorce značí možnost, že uvedený orgán je případně poskytovatelem. Veřejnou vyhláškou: Případní ostatní (neznámí) poskytovatelé Interně: MěÚ Vimperk OHB (k vyvěšení na úřední desku po dobu 3 měsíců) Vyvěšeno (podpis, razítko):.. Sejmuto (podpis, razítko):...

V e l k é n á m ě s t í 3, 3 8 3 0 1 P r a c h a t i c e III. AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP PRACHATICE 31.12.2014.

V e l k é n á m ě s t í 3, 3 8 3 0 1 P r a c h a t i c e III. AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP PRACHATICE 31.12.2014. M Ě S T S K Ý Ú Ř AD P R AC H A T I C E V e l k é n á m ě s t í 3, 3 8 3 0 1 P r a c h a t i c e 31.12.2014 III. AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP PRACHATICE svazek A PODKLADY svazek A PODKLADY

Více

BEZPEČNOST ÚZEMÍ Z HLEDISKA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ SAFETY OF AN AREA IN THE PERSPECTIVE OF URBAN PLANNING

BEZPEČNOST ÚZEMÍ Z HLEDISKA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ SAFETY OF AN AREA IN THE PERSPECTIVE OF URBAN PLANNING PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 3/2012 BEZPEČNOST ÚZEMÍ Z HLEDISKA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ SAFETY OF AN AREA IN THE PERSPECTIVE OF URBAN PLANNING Vladimíra ŠILHÁNKOVÁ, Michal STIX vladimira.silhankova@upce.cz,

Více

Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů

Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů - 1 - Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů při pořizování územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností a pro území kraje Obsah: 1. Úvod 1.1 Komu

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení )

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb., včetně Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) ČÁST C - F květen 2015 Pořizovatel: Obecní úřad Újezd Újezd 34, 267 61 Cerhovice v zastoupení:

Více

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel.416850111, Fax.416850171, E-mail mesto@roudnicenl.cz O z n á m e n í o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves Městský

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

Územní plán Brušperk

Územní plán Brušperk Územní plán Brušperk VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ (ČÁST C-F) Zpracovatelka vyhodnocení: Polní 293, 747 62 Mokré Lazce tekl. 777 807 191 e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz osvědčení

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování Č. j.: VÚP/3937-2014/ 5915-2013/Ru Spis. a skart. znak: 326.1 Počet příloh:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLOTÍN

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLOTÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD HRANICE ODBOR ROZVOJE MĚSTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: ORM/5192/11 VYŘIZUJE ING. LENKA CHMELOVÁ TEL.: 581 828 205 FAX: 581 828 650 E-MAIL: lenka.chmelova@mesto-hranice.cz DATUM: 2011-03-14

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 územního plánu sídelního útvaru VARNSDORF zpracovaný podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

Územní plán STRUHAŘOV PRŮZKUMY A ROZBORY

Územní plán STRUHAŘOV PRŮZKUMY A ROZBORY Územní plán STRUHAŘOV PRŮZKUMY A ROZBORY TEXTOVÁ ČÁST vypracoval atelier M.A.A.T. listopad 2011 1 OBSAH: Seznam použitých zkratek str. 7 Preambule str. 8 1 Důvody pro pořízení ÚP a stanovení hlavních cílů

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E

Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Horní Řepčice 0068071/13/ROZ/DVa Datum nabytí

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRLOH. Zpracovali: Obec Brloh p. Zd.Zakl, Chvaletice. za spolupráce: Ing.arch. P. Tománka, A -PROJEKT Pardubice

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRLOH. Zpracovali: Obec Brloh p. Zd.Zakl, Chvaletice. za spolupráce: Ing.arch. P. Tománka, A -PROJEKT Pardubice NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRLOH Zpracovali: Obec Brloh p. Zd.Zakl, Chvaletice za spolupráce: Ing.arch. P. Tománka, A -PROJEKT Pardubice 1 Obsah: a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje,

Více

Mests y ura řeštice."..: At~/Y/I{ l7i,g~/lj1

Mests y ura řeštice...: At~/Y/I{ l7i,g~/lj1 o" d ::.:.l v k" v d Pv v p. 1-9. 05. 2012 I I Mests y ura řeštice."..: At~/Y/I{ l7i,g~/lj1 odbor výstavby a územního plánování _ db~_ 33401 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332555, fax: 377

Více

DMG ÚAP verze 3.0 2008/08. Datový model pro digitální zpracování sledovaných jevů územně analytických podkladů v GIS. Referenční příručka podrobná

DMG ÚAP verze 3.0 2008/08. Datový model pro digitální zpracování sledovaných jevů územně analytických podkladů v GIS. Referenční příručka podrobná DMG ÚAP verze 3.0 2008/08 Datový model pro digitální zpracování sledovaných jevů územně analytických podkladů v GIS Referenční příručka podrobná Královéhradecký kraj Pardubický kraj Středočeský kraj Jihočeský

Více

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou ZADÁNÍ ZMĚN 03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVATĚRUBY verse 10/2014 k projednání Starosta obce a pověřený zastupitel starosta obce : František Derfl Návrh

Více

HLUČÍNA ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH UPRAVENÝ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ)

HLUČÍNA ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH UPRAVENÝ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ) ÚZEMNÍ PLÁN HLUČÍNA II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH UPRAVENÝ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ) PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín

ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT : Holešov : Kroměříž : Zlínský : Městský úřad

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Číslo jednací: MUMT 5142/2009 Datum vydání: 12.10.2009 Datum nabytí účinnosti: 29.10.2009 Podpis: otisk

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4634 Sbírka zákonů č. 350 / 2012 Částka 130 350 ZÁKON ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa

Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název díla: Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa Stupeň - fáze: Návrh - po společném jednání Objednatel Město Krásná Lípa Masarykova 246/6, 47 46 Krásná Lípa Pořizovatel: Městský

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š V E L K Á B Í T E Š N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š zpracovaný v souladu s 47 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve

Více

Obsah: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem...

Obsah: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem... Obsah: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem... 3 2. Údaje o splnění zadání... 4 3. Komplexní zdůvodnění

Více