Působíme v těchto oblastech: Partnerská města a obce:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Působíme v těchto oblastech: Partnerská města a obce:"

Transkript

1 Podpora komunálního rozvoje je speciálně podporovaný projekt pro města a obce České republiky. Realizátor tohoto projektu je společnost MYLAND s.r.o., která se zaměřuje na přípravu a dodávky komplexních řešení pro municipality a jejich organizace. Naše motto: Naším cílem je zajistit ve všech městech a obcích ČR provoz ekologicky šetrných a energeticky nenáročných technologií a tyto využívat k všeobecnému zkvalitňování života občanů. Poskytujeme opravdu kvalitní a komplexní služby rozdělené do několika oblastí a pro každou jsme ve spolupráci s partnery vytvořili balíček služeb, které nejlépe vyhovují možnostem a potřebám měst a obcí České republiky. Působíme v těchto oblastech: Partnerská města a obce: BLATNÁ, BRNO-MĚSTSKÉ ČÁSTI, HARTMANICE, JESENÍK, LIBÁŇ, NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM, NOVÝ JIČÍN, OSTRAVICE, SLAVKOV U BRNA, STAŘÍČ, ŠPINDLERŮV MLÝN, TRUTNOV, TŘEBOŇ, VÍTKOVICE V KRKONOŠÍCH, VRCHLABÍ, VSETÍN, VYŠKOV NA MORAVĚ

2 Partner:

3 1. Strategie udržitelného rozvoje města a systém strategického plánování Situace Městský úřad se stará o rozvoj svého města ve smyslu tolik proklamovaného trvale udržitelného rozvoje. To v sobě skýtá nepřeberné množství činností a agend, řízení množství rozvojových i stabilizačních programů a projektů, péči o zdravý rozvoj občanů, vzdělání, seniory, atd. atd. Město hospodaří se svým rozpočtem, který je omezený, naskýtá se však možnost čerpání finančních zdrojů z programů EU. Otázkou zůstává, jak vybrat ty nejlepší projekty k realizaci, které směřují k trvale udržitelnému rozvoji? Jak demonstrovat zájmovým skupinám, že právě tyto projekty řeší prioritní oblasti města? Jak nastavit průhledný a jednoznačný systém pro výběr těchto projektů? Jak předejít nařčení politických protivníků z prosazování svých osobních zájmů? Jak zajistit udržitelnost strategického plánování? Jak efektivně čerpat vnější finanční zdroje? Potřeba zákazníka Zákazník (v tomto případě město) potřebuje partnera, který mu pomůže se zpracováním strategie města a systémem strategického plánování. Výsledný dokument by měl být jednoduchý, transparentní a sdělný pro všechny zájmové skupiny (i pro běžného občana) a měl by být vhodnou základnou pro čerpání finančních dotací EU. Náš produkt Nabízíme poradenské a konzultační služby pro zpracování strategie města a implementaci systému strategického plánování s využitím projektového přístupu tak, aby systém byl efektivní, dlouhodobě udržitelný a současně využíval osvědčených postupů řízení organizace a municipalit. Postup realizace: Zpracování bude rozděleno do následujících etap: Etapa 0 - Školení a úvodní přezkoumání současného systému. Etapa 1 - Vstupní zhodnocení Etapa 2 Stanovení vize města a strategických priorit Etapa 3 Zpracování programů pro dosažení strategických cílů Etapa 4 Dokumentace systému strategického plánování Etapa 5 Zpracování projektů Etapa 6 Komunikace se zájmovými skupinami, přezkoumání vedením Partner:

4 2. Řízení pomocí projektů - LogFRAME Situace Městský úřad se stará o rozvoj svého města ve smyslu tolik proklamovaného trvale udržitelného rozvoje. To v sobě skýtá nepřeberné množství činností a agend, řízení množství rozvojových i stabilizačních programů a projektů, péči o zdravý rozvoj občanů, vzdělání, seniory, atd. atd. Oproti tomu hospodaří pouze se svým rozpočtem, který je omezený. Otázkou zůstává, jak vybrat ty nejlepší projekty k realizaci, jakým způsobem je poměřovat, když je každý popsán v jiném detailu, v jiném formátu a struktuře? A co více jakým způsobem již vybrané projekty řídit a vyhodnocovat? Potřeba zákazníka Zákazník (v tomto případě město) potřebuje partnera, který jim předá a naučí používat metodiku, která městu umožní efektivně popsat projekty (jakékoli změny, projektové záměry a pod.), vhodně porovnávat tyto projekty vůči sobě a vůči prioritám města a efektivně řídit jejich realizaci a vyhodnocení. Náš produkt Nabízíme provedení výcvikového semináře pro návrh, realizaci a vyhodnocení projektů pomocí metodiky LogFRAME, s cílem: seznámit účastníky semináře se základními modely řízení a způsoby efektivní realizace změn vyškolit účastníky v metodice projektového řízení ověřit si metodiku při řešení případové studie vyškolit účastníky semináře ve způsobu využití metodiky jako efektivního nástroje pro komunikaci vyškolit účastníky v možnostech práce s více projekty rozpracovat konkrétní projekty pro potřeby města Postup realizace: Výcvikový seminář je organizován formou 2,5 denního pracovního tréninku a jedním konzultačním dnem pro zajištění vhodné a efektivní aplikace metodiky. Během celého semináře je kladen důraz na aktivní zapojení všech účastníků semináře, řešení konkrétních situací a příležitostí ke zlepšení. Během semináře účastníci zpracují návrh projektů, témata budou dohodnuta dle aktuálních potřeb. Maximální počet účastníků je limitován možností účinné komunikace a neměl by překročit 20 účastníků. Partner:

5 3. Zpracování projektů, projektové dokumentace (rozpočet, harmonogram, studie proveditelnosti) Situace Městský úřad již vybral konkrétní projekty do krátkodobých akčních plánů. Jde nyní o to kvalifikovaně tyto projekty vzájemně posoudit, zda korespondují nejenom obsahově (projekty by na sebe měly obsahově navazovat), ale i časově (lze tyto projekty realizovat v předpokládaném čase?) a finančně (jsme schopni je profinancovat?, jaký bude cash flow projektů?). Vstupem pro tyto úvahy budou studie proveditelnosti (feasibility study) jednotlivých projektů, tedy posouzení podmínek, za jakých je projekt vůbec životaschopný. Potřeba zákazníka Zákazník (v tomto případě město) potřebuje partnera, který je schopen posouzení jednotlivých projektů i vybrané množiny projektů kvalifikovaně provést a ve spolupráci s odpovědnými pracovníky města zpracovat projektovou dokumentaci nejen k jednotlivým projektům, ale i sumární rozpočet a harmonogram na předpokládané období. Jsme přesvědčeni, že optimální doba pro akční (chcete-li prováděcí nebo operativní) plány je 2 roky. Náš produkt Nabízíme provedení semináře pro zpracování projektové dokumentace projektů (tedy rozpočtu, harmonogramu a studie proveditelnosti). Součástí semináře není zpracování technické dokumentace. Na seminář navazuje možná konzultace a zpracování konkrétní projektové dokumentace. Cílem semináře je: Seznámit se základními modely financování projektu, vyhodnocení návratnosti projektu a zjištění vrcholových ekonomických indikátorů (NPV net present value = současná čistá hodnota a IRR internal rate of return = vnitřní míra návratnosti) Seznámit účastníky semináře s požadavky na feasibility study a pre-feasibility study podle metodiky MMR Seznámit účastníky semináře s nástroji Analýza citlivosti a řízení rizik Vyškolit účastníky semináře v tvorbě rozpočtu a harmonogramu projektu, jak pomocí těchto dokumentů projekt reálně řídit. Vyškolit účastníky v možnostech práce s více projekty Zpracovat konkrétní dokumentaci projektů vybraných městem. Postup realizace: Výcvikový seminář je organizován formou 1,5 denního pracovního tréninku a jedním konzultačním dnem pro zajištění vhodné a efektivní aplikace metodiky. Během celého semináře je kladen důraz na aktivní zapojení všech účastníků semináře, řešení konkrétních situací a příležitostí ke zlepšení. Během semináře účastníci zpracují návrh studie proveditelnosti konkrétního projektu, téma bude dohodnuto dle aktuálních potřeb. Maximální počet účastníků je limitován možností účinné komunikace a neměl by překročit 10 účastníků. Partner:

6 4. Asistence při podávání žádostí o dotace Situace Město má představu o realizaci konkrétních projektů. Ideální stav je, pokud tyto projekty korespondují se strategickými prioritami města a jsou projednány s veřejností. Nabízí se možnost získat zdroje z operačních programů nebo jiných fondů. Jedná se o řadu činností, zejména pak zjištění vstupních informací a pravidel hry. Předpokládáme, že většina měst má na tyto aktivity vyčleněny svoje vlastní pracovníky, přesto je někdy výhodné se obrátit na externí spolupracovníky, kteří s konkrétní oblastí mají větší, již praxí ověřenou zkušenost. Potřeba zákazníka Zákazník (v tomto případě město) potřebuje v některých případech partnera, který je schopen zjistit, případně ověřit konkrétní informace o podmínkách poskytnutí finančních zdrojů z konkrétních operačních programů a promítnout tyto informace do projektové dokumentace nebo i vlastních žádostí. Náš produkt Nabízíme v návaznosti na produkt LogFRAME konkrétní konzultace nad městem vybranými projekty s cílem: Najít, zda téma projektu odpovídá prioritám, resp. opatřením jednotlivých operačních programů a zda lze a v jakém termínu očekávat zveřejnění výzvy k vybranému operačnímu programu Prověřit, zda neexistuje možnost získat finanční prostředky z jiných zdrojů Zpracovat model financování projektu (ve vazbě na produkt Zpracování projektové dokumentace) Zpracovat ve spolupráci s pracovníky města vlastní žádost a odpovídající dokumentaci Postup realizace: Realizace je podmíněna kontinuální komunikací s garanty projektu a to jak s politiky (odpovídají za prosazení projektu ve městě), tak i s výkonnými realizátory projektu (odpovídají za kvalitu a věcnou právnost projektu). Předpokládáme, že tyto konzultace mohou mít dvojí charakter: Společné přemýšlení nad množinou možných projektů (na které lze získat prostředky z jiných zdrojů a na které nikoliv) z hlediska vazeb na rozpočet města (jaká je předpokládaná spoluúčast, jaké jsou časové podmínky poskytnutí peněz) Konkrétní realizace vybraných projektů. Na tento produkt organicky navazuje produkt Řízení konkrétních projektů a jejich supervize. Partner:

7 5. Řízení konkrétních projektů - supervize Situace Městský úřad se stará o rozvoj svého města a regionu, řídí a koordinuje řadu projektů a záměrů. Pracovníci úřadu jsou přetíženi běžnou agendou. Chybí dostatek odborných kapacit pro zajištění dobrého řízení investičních projektů s cílem snížit rizika nehospodárného využití vlastních zdrojů, překročení harmonogramu a rozpočtu, nedodržení pravidel spojených s dotacemi s hrozbou vrácení zdrojů získaných z dotačních titulů a pod. Potřeba zákazníka Zákazník (v tomto případě město) potřebuje partnera, který mu formou subdodávky a ve spolupráci s odpovědnými pracovníky města pomůže řídit rozvojové projekty prostřednictvím vlastních odborných kapacit. Náš produkt Nabízíme řízení projektů určených k realizaci, řízení a koordinaci subdodavatelů a nezávislé supervize běžících projektů s cílem: Minimalizovat rizika překročení harmonogramu nebo rozpočtu z důvodu chybného řízení projektu Poskytnout nezávislé posouzení kroků řízení projektu vč. koordinace subdodavatelů Nezatěžovat rozpočet města náborem a výcvikem dalších úředníků, kteří by pracovali pouze na omezenou dobu (po dobu realizace projektu) Postup realizace: Na základě smlouvy odborníci AD VISION převezmou řízení projektu. Ti v řídícím týmu koordinují, řídí, upravují a vyhodnocují jednotlivé fáze realizace projektu. Součástí řízení jsou také prezentace pro investora, městský úřad a ev. další zájmové skupiny o provedených a plánovaných krocích a ev. o identifikovaných rizicích. Partner:

8 6. Systému řízení jakosti, systému environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001) Situace Městský úřad se stará o rozvoj svého města ve smyslu trvale udržitelného rozvoje. Proto klade důraz i na to, aby jeho dodavatelé byli odpovědni ke svým zákazníkům (tzn. městu), okolnímu životnímu prostředí i ke zdraví a bezpečnosti práce svých pracovníků, kteří velmi často jsou zároveň občany města. Organizace, které dodávají státní správě a místní samosprávě (avšak nejen jim totéž platí i pro striktně podnikatelské prostředí), proto řeší, jakým způsobem demonstrovat a zabezpečovat tento odpovědný přístup, jak nastavit své chování a své řídící mechanismy tak, aby se vydali směrem soustavného zlepšování a tím si udrželi své stálé zákazníky a vylepšili svou image.obdobný přístup se dá najít i v prostředí městského úřadu, kde jako zákazníka vnímáme občana města. I zde je namístě zlepšovat své procesy tak, aby probíhalo soustavné zlepšování. Jako odpověď na tyto otázky lze použít nástroje: systém řízení jakosti, systém environmentálního managementu a management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Po zavedení prvků ve shodě s požadavky norem ISO (resp. OHSAS) je možné provést nezávislou certifikaci těchto systémů a následně demonstrovat svůj odpovědný přístup zájmovým skupinám. Potřeba zákazníka Zákazník (v tomto případě buď dodavatel města nebo i městský úřad) potřebuje partnera, který mu pomůže se zavedením prvků systému ISO nebo OHSAS a připraví jej tak, aby mohl zákazník úspěšně absolvovat certifikační audit a následně jej demonstrovat zákazníkům. Náš produkt Předmětem nabídky jsou poradenské a konzultační služby pro implementaci systému řízení jakosti (QMS), implementaci systémů environmentálního managementu (EMS) a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS) ve shodě s požadavky norem ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:1999, který je efektivní, dlouhodobě udržitelný, certifikovatelný a současně maximálně využívá osvědčených postupů řízení organizace. Postup realizace: školení a úvodní přezkoumání řídícího systému společnosti politika organizace a plánování plánování - programy pro dosažení cílů a cílových hodnot dokumentace systému, zavedení a provoz, integrace do života firmy školení interních auditorů, příprava auditu a jeho provedení přezkoumání systému vedením a příprava na certifikaci Partner:

9 7. Kurzy managerských dovedností Situace Městský úřad zajišťuje svými procesy služby orientované na občana města. Kvalita těchto procesů je stěžejní pro kvalitu výstupních produktů = služeb občanům, potažmo jejich spokojenosti. Úředníci městského úřadu a organizací úřadem řízených procházejí permanentním školením, které je ale většinou postaveno na zvyšování odbornosti. Součástí postupného zlepšování procesů ale musí být také zkvalitňování základních managerských (řídících, komunikačních apod.) dovedností. Potřeba zákazníka Zákazník (v tomto případě město) by měl zajistit vyškolení managementu úřadu v takových dovednostech jako je efektivní vedení a řízení pracovníků, komunikace se zájmovými skupinami, vyjednávání, řešení konfliktů a podobně. Tyto dovednosti výrazně ovlivňují fungování každé organizace a městského úřadu zvlášť. Náš produkt Nabízíme provedení semináře pro zvyšování managerských dovedností pracovníků úřadu. Seminář je školen experty, kteří mají jak konkrétní zkušenost z prostředí podnikatelských organizací, tak z prostředí municipalit. Cílem semináře je: Seznámit se základními modely efektivního řízení a vedení lidí Vyškolit účastníky semináře v přístupech k efektivní komunikaci se zájmovými skupinami Vyškolit účastníky v dovednostech jako řízení schůzí, účinná prezentace Vyškolit účastníky v řešení konfliktů a zásadách principiálního vyjednávání Postup realizace: Výcvikový seminář je organizován formou 1,5 denního pracovního tréninku. Během celého semináře je kladen důraz na aktivní zapojení všech účastníků semináře, řešení konkrétních situací a příležitostí ke zlepšení. Maximální počet účastníků je limitován možností účinné komunikace a neměl by překročit 15 účastníků. Partner:

10 8. Technicko procesní audit organizace Situace Městský úřad se stará o rozvoj svého města ve smyslu tolik proklamovaného trvale udržitelného rozvoje. To v sobě skýtá nepřeberné množství činností a agend, řízení množství rozvojových i stabilizačních programů a projektů, péči o zdravý rozvoj občanů, vzdělání, seniory, atd. atd. Oproti tomu hospodaří pouze se svým rozpočtem, který je omezený. Nedílnou součástí péče o město je též zajišťování a údržba městské infrastruktury, kterou zpravidla obhospodařují organizace technických služeb. Úroveň a stav technických služeb bývá rozdílná, některé provozy však trpí značnou technickou zastaralostí a jejich nasazení může způsobovat problémy v životě města (např. úklid sněhu, čištění komunikací a pod.) Otázkou tak zůstává, v jakém stavu se organizace technických služeb nachází jaký je stav používané techniky? Co je lepší opravit a co vyměnit za nové? Kolik to bude stát? Které služby či části služeb si ponechat? Má smysl zatěžovat rozpočet města touto investicí nebo je lépe tuto službu nabídnout k provozování externímu dodavateli? apod. Potřeba zákazníka Zákazník (v tomto případě buď město nebo technické služby) potřebují partnera, který jim nezávisle a věrohodně posoudí úroveň procesů a použité techniky včetně návrhů řešení tak, aby: vedení města mělo kvalifikované podklady pro rozhodnutí o rozvoji technických služeb (kam investovat, co vyčlenit,...) představitelé technických služeb měli věrohodné podklady pro argumentaci a podpoření investic do svého technického vybavení Náš produkt Nabízíme provedení technicko procesního auditu organizace, který přinese: zmapování současného stavu a návrh reálných a pragmatických variant řešení, které umožní optimalizovat využití finančních i lidských prostředků v dlouhodobé časovém horizontu mechanismy pro zajištění shody s požadavky a očekáváním zájmových skupin (organizace technických služeb, město, občan,...). Schopnost demonstrovat tuto shodu kterékoli zájmové skupině a být tak vhodným prostředkem pro komunikaci mezi organizací, městem, okolím a zlepšoval její image, respektive image města Postup realizace: Etapa 0 - Úvodní přezkoumání současného stavu. Etapa 1 Analýza potřeb a očekávání dotčených zájmových skupin Etapa 2 Posouzení stavu klíčové techniky (audit techniky) Etapa 3 Posouzení kvality procesů včetně kapacity pracovníků (audit procesů) Etapa 4 Stanovení kritérií pro výběr optimální varianty řešení Etapa 5 Zpracování reálných variant řešení Etapa 6 Výběr varianty, komunikace se zájmovými skupinami Partner:

11 Motto: Cílem je zajistit ve všech městech a obcích ČR provoz ekologicky šetrných a energeticky nenáročných technologií a tyto využívat k všeobecnému zkvalitňování života občanů. To jakou techniku používáme k zajištění občanských služeb nesporně souvisí s kvalitou čistoty životního prostředí. Správný úklid veřejných prostranství se bez výběru vhodného technického vybavení dá zvládnout jen s obtížemi. Problémem však není nedostatek vhodné komunální techniky, které je dost, ale finanční zdroje a schopnost pořídit vhodnou mechanizaci, která bude odpovídat potřebám zajištění úklidu a čistoty s minimálním zatížením životního prostředí vlastním provozem. V rámci naší činnosti spolupracujeme s více výrobci či dovozci komunální techniky. Pro dodavatele nejsme pouze běžnými dealery, ale partnery, kteří jim pomáhají techniku nejen prodat, ale financovat její dovoz či výrobu. Navíc pro dodavatele zajišťujeme zpětný ohlas z trhu a speciální marketingovou podporu. Díky tomu, že nejsme fixování na konkrétní značku jsme v rámci projektu PKR (Podpora Komunálního Rozvoje) schopni objektivně posoudit využití vhodné techniky pro různé účely a poradit s jejím správným výběrem. Komunální techniku ve spolupráci s partnery dodáváme, pronajímáme, financujeme a zabezpečujeme její mobilitu (servis) a to za výhodných podmínek. Více v nabídce Optimalizace financování. Přes finanční programy projektu PKR lze zajistit nákup techniky všech dodavatelů a značek! Ve spolupráci se smluvními partnery u vybraných finančních programů zajišťujeme tzv. dotované dodávky produktů pro tyto oblasti veřejných služeb: Údržba komunikací: KOMUNÁLNÍ PODVOZKY DLE NOSNOST 1-40 t: Do 1,5 t Do 2, 5 t Do 3 t Do 5 t Do 7 t Do 10 t Do 12 t Nad 12 t NÁSTAVBY PRO LETNÍ A ZIMNÍ ÚDRŽBU Sypače, frézy, zametací a postřikovací jednotky, pluhy a radlice KOMUNÁLNÍ PODVOZKY S HYDROSTATICKÝM POHONEM Do 2 t Silniční zametače Do 5 t Chodníkové zametače

12 Likvidace a nakládání s odpady a bioodpady: KOMUNÁLNÍ PODVOZKY PRO SVOZ ODPADŮ Nástavby do 3,5 cbm do 7 cbm do 12 cbm do 15 cbm do 20 cbm NOSIČE KONTEJNERŮ A HYDRAULICKÉ RUKY PRO SEPAROVANÝ SBĚR ODPADŮ. SPECIÁLNÍ TECHNIKA PRO SKLÁDKY Kompaktory LISOVACÍ KONTEJNERY ZAŘÍZENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ BIODPADŮ Drtiče a homogenizéry Štěpkovače Překopávače Nakladače, Manipulátory Biotechnologické přípravny Kompostéry, systémy pro energické využití Údržba zeleně: KOMUNÁLNÍ TRAKTORY Do 75 KW Do 120 KW Nad 120 KW TRAVNÍ SEKAČKY A MULČOVAČE Bubnové s pojezdem Křovinořezy Čelní sekačky, zadní nesené sekačky, mulčovače Ramenové nesené sekačky příkopové, ořezávače SBĚRAČE PSÍCH EXKREMENTŮ Samojízdné, tažené. Technická správa: Užitkové vozy Servisní vozy Vysokozdvižné plošiny Osobní vozy a kategorie N1 Partneři:

13 Požadavky na obce a jejich vybavenost sice rostou, avšak kvůli limitům obecních rozpočtů není možné krátkodobě uskutečnit všechny potřebné investice. Čím dál častěji obce využívají nástrojů jako finanční a operativní leasing (pronájem). Využívání těchto nástrojů umožní, aby se veřejný sektor soustředil na svůj základní úkol - poskytování služeb občanům. Prostředky, které by jinak byly investovány do pořízení komunálních strojů, lze použít na jiné potřebné účely. Výhody leasingu: v leasingu se nevyskytují úvěrové podmínky a investiční omezení leasing může poskytnout výhody v cashflow - splátky nájemného usnadňují rozpočtování a prognózy leasing zjednodušuje i daňové a účetní řízení (odpisy z majetku jsou totiž záležitostí a povinností vlastníka) na leasing, kromě výše uvedeného, lze také hledět jako na úsporný typ technického rozvoje. V čem jsou naše služby speciální? Hlavní myšlenku dodání komplexního řešení realizujeme tak, že z nabídky trhu vybereme ty nej produkty a poskládáme je do balíčku služeb, který bude plně vyhovovat požadavkům našich klientů. Vzhledem k intenzivní a dlouhodobé spolupráci s prodejci a dodavateli máme nasmlouvány nejen výhodné ceny, ale také nadstandardní záruční a servisní podmínky. Byli jsme první, kdo přišel s myšlenkou poskytovat operativní pronájem na komunální techniku. Na naší straně jsou tedy zkušenosti. Snažíme se maximálně přizpůsobit dodávku i financování potřebám a možnostem klienta Jaký je rozdíl mezi programy CityRent a CityLease? je finanční leasing doplněný o nadstandardní služby partnerů projektu jako kompletní pojišťění vozu s výhodnými sazbami, velkoodběratelské slevy atd. je operativní pronájem s možností odkupu vozu po skončení doby financování za zůstatkovou hodnotu. Pronájem je hrazen v měsíčních splátkách, ve kterých je obsaženo havarijní, povinné i strojní pojištění, kompletní servisní služby, povinné servisní prohlídky včetně výměny filtrů atd., záruka mobility(dodání náhradního vozu při dlouhodobé poruše) a jedna náhradní sada pneumatik. Dnešním trendem je outsourcing (zajišťování služeb z cizích zdrojů) a na jeho principech funguje i program CityRent. Je výhodný zejména pro organizace, které se chtějí plně soustředit na výkon a kvalitu poskytovaných služeb. Díky CityRent se zbaví nutnosti mít v areálu servisní dílnu, nemusí shánět náhradní díly a ušetří spoustu dalších mzdových a administrativních nákladů. Generální partner pro financování komunální techniky:

14 Přímý nákup Běžný finanční leasing Program CityLease Program CityRent Prodejní pořizovací cena Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Celkové náklady na servis Celkové pojistné Celkové splátky Kč Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč 0 Kč Kč Prodejní odkupní cena 0 Kč Kč Kč Kč * Celkové náklady za 4 roky Kč Kč Kč Kč Poznámky: Náklady na servis zahrnují náklady na servisní prohlídky, opravy, výměnu filtrů a jednu sadu pneumatik. Roční pojistné zahrnuje povinné a havarijní pojištění, u CL a CR i strojní pojištění. Součástí programu CityRent je i záruka mobility, tzn. v případě že stroj nebude moci vykonávat práci bude poskytnut náhradní stroj. Např. zapůjčení svozového vozu v ceně cca 3 mil. Kč stojí kolem 4.000Kč/den. Nájemci v programu CityRent náleží předkupní právo na předmět pronájmu. Nájemce se v programu CityRent může rozhodnout, zda předmět pronájmu po 48 měsících užívání odkoupí či nikoliv. * Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Generální partner pro financování komunální techniky:

15 Fleet story Operativní leasing je výhodný pro každou rozpočtovou instituci. starosta Berouna Jiří Besser Výchozí situace Město Beroun ještě donedávna kupovalo automobily za hotové. Pro rozpočet osmnáctitisícové obce to byla výrazná finanční zátěž, která neumožňovala udržovat městskou vozovou flotilu na odpovídající technické úrovni. Automobily stárly a jejich náhrada novými vozy probíhala jen velmi pozvolna. V loňském roce proto tajemník městského úřadu Jiří Chalupecký vypracoval analýzu, která posoudila alternativní způsoby financování a správy autoparku. Výsledkem bylo vypsání výběrového řízení na dodavatele operativního leasingu, který radnice vyhodnotila jako nejefektivnější řešení. Začátkem roku 2007 uzavřela smlouvu s vítězem tendru, společností LeasePlan, a stala se tak jejím vůbec prvním klientem z oblasti veřejné správy, průkopníkem operativního leasingu mezi českými a moravskými obcemi. je celosvětovým lídrem operativního leasingu. Každou minutu nakoupí pro své klienty v průměru dvě vozidla. Celkem provozuje více než 1,2 milionu automobilů a je zastoupen ve 28 zemích. V roce 1996 přivedl operativní leasing do České republiky a stal se jedničkou tuzemského trhu. Dnes tady spravuje vozový park více než 900 klientům a v jeho flotile je přes 18 tisíc vozidel. Fleet audit a doporučené řešení Starostovi města Jiřímu Besserovi se operativní leasing zamlouval především díky jeho příznivému vlivu na optimalizaci městského cash flow: Když máte auta v majetku, nevyhnete se nepředvídatelným výkyvům v nákladech, třeba v případě náročnějších oprav nebo při nákupu nového vozu. Pro rozpočet obce jsou takové výdaje bolestivé. Oproti tomu operativní leasing je založen na placení pravidelných měsíčních splátek, které zahrnují všechny předpokládané náklady. Auto si pronajímáte od leasingové společnosti na předem sjednanou dobu a odpadá i počáteční akontace, jako je tomu u finančního leasingu. Náklady na městskou flotilu se tak dají přesně naplánovat, což je pro nás velmi důležité. Kromě pozitivních rozpočtových efektů se radnice zajímala také o rozsah služeb operativního leasingu jejím záměrem bylo převést co možná nejvíce starostí spojených s autoparkem na leasingovou společnost. Na základě detailního zadání vypracoval LeasePlan plán na jednorázovou obměnu celého autoparku. Její první fáze spočívala v odkoupení stávajících vozidel města a jejich následný prodej na trhu ojetých vozů. Spočítali jsme si, že tím získáme sumu, která nám zaplatí celý rok služeb LeasePlanu, říká tajemník Jiří Chalupecký. Souběžně s tím LeasePlan pro Beroun objednal nové vozy. Při jejich výběru radnice vycházela z doporučení, která ji LeasePlan poskytnul. S ohledem na potřeby města a předpokládanou zátěž vozů byly jako optimální vybrány automobily koncernu VW, především škodovky a volkswageny. Jsou určeny pracovníkům radnice voleným zástupcům města, úředníkům vykonávajícím samosprávu i státní správu, ale i údržbářům, zaměstnancům pečovatelské služby a podobně. LeasePlan zároveň Berounu nabídnul takové služby ze svého portfolia, které mu pomohou od většiny zatěžujících povinností spojených s flotilou.

16 Vůbec prvním vozem, který LeasePlan Berounu dodal, byl automobil určený městským údržbářům. Ten starý se jim nečekaně porouchal do té míry, že případná oprava by se už nevyplatila. LeasePlan operativně zareagoval a velmi rychle zajistil potřebnou náhradu. Během několika měsíců pak následovala prakticky kompletní obměna vozové flotily města. Celkem šlo o čtrnáct automobilů. V majetku obce zůstalo jen několik málo vozidel. Příkladem jsou automobily městské policie, které byly zakoupeny teprve nedávno. Vedení radnice ale předpokládá, že v budoucnu budou formou operativního leasingu pořizovány všechny vozy města. Automobily jsou pronajímány na čtyři roky. Po jejich naplnění město vozy vrátí LeasePlanu a ten objedná auta nová. Při převzetí vozu obdrží každý řidič tzv. driver set, v němž najde všechny důležité kontakty i návod na to, jak postupovat při řešení nenadálých problémů. Výhody spolupráce Vedle finančních hledisek si radnice pochvaluje výrazný úbytek práce. Dřív se o naše auta starali dva pracovníci na plný úvazek. Dnes nám stačí jediná osoba, která v podstatě pouze zajišťuje komunikaci mezi radnicí a LeasePlanem. Když máme jakýkoli problém, zavoláme do LeasePlanu a ten vše zařídí, vysvětluje Jiří Chalupecký. Také starosta Jiří Besser je spokojený: Podle mě je operativní leasing výhodný pro každou rozpočtovou instituci. Důležité je, aby obce dokázaly prolomit zaběhnuté zvyky a aby se nebály vyzkoušet nové postupy. Já jsem známý tím, že jsem více manažer než politik. Vždycky proto hledám cestu, která je pro město ekonomicky nejvýhodnější. Operativní leasing je typickým příkladem. První muž radnice pozitivně hodnotí i další přínos spolupráce. Když před třinácti lety nastoupil do funkce, měl k dispozici starého prorezivělého favorita. O ostatních vozech města radši ani nemluvě. Dnes má radnice všechny automobily v perfektním technickém stavu, v jednotném designu, jehož součástí jsou polepy s názvem města. Přispíváme tím k posilování prestiže Berouna, říká jeho starosta Jiří Besser. Generální partner pro fleet management:

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha. 3 k materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 2.: Návrh opatření Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 12. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli PADCOM,

Více

Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců

Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců Tři kroky pro město Hodkovice str. 1 Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Žadatel: Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců Shrnutí

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Datum vydání: září 2008 Datum aktualizace: prosinec 2012 Obsah Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací

Více

obsah Zpráva nezávislého auditora o účetní závěrce 58 Profil společnosti 5 Struktura skupiny 8 Rozvaha 60 Celosvětové koncernové zásady 10

obsah Zpráva nezávislého auditora o účetní závěrce 58 Profil společnosti 5 Struktura skupiny 8 Rozvaha 60 Celosvětové koncernové zásady 10 2011 Výroční zpráva obsah Profil společnosti 5 Struktura skupiny 8 Celosvětové koncernové zásady 10 Složení vrcholných orgánů 13 Dlouhodobá strategie 16 Hlavní aktivity roku 2011 19 Produkty a služby

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS.

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS. Návrh marketingové strategie firmy Petr Králíček, DiS. Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Hlavním cílem bakalářské práce bylo zanalyzovat současný stav marketingové strategie. Vedlejšími cíli mé práce bylo

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha č. 2 materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 1.: Zhodnocení současného stavu Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 10. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY

ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY (PŘÍPADOVÁ STUDIE VSETÍN) Kolektiv autorů Řízení procesů výkonu státní správy (Případová studie Vsetín) Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA (vedoucí autorského kolektivu

Více

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá.

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá. výroční zpráva 2013 cesta k mobilitě Jsou cesty, na kterých jsme v cíli ještě dříve, než jsme vyjeli. Zatímco jsme tady, chceme už být tam. Cesta se stává otázkou času chceme být jinde co nejrychleji,

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE

PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE Právní formy sociálního podnikání pro obce Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek Založení sociálního podniku Příklady dobrých praxí ze zahraničí Projektové záměry zapojených

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

Finanční řízení projektu

Finanční řízení projektu Vzdělávací modul č. 3: Finanční řízení projektu Kurz č. 1: Specifika finančního řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje,

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH:

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: 1 Úvod a shrnutí 2 Popis produktu-služby 3 Popis firmy 4 Trh a konkurence 5 Marketing a prodej 6 Výrobní proces-proces poskytování služby 7 Organizační plán 8 Dopad

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vliv ISO norem na výkonnost společnosti nejen z pohledu financí Influence of the ISO Standards on Efficiency of the Company not only in

Více

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2015 Obsah

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více