Působíme v těchto oblastech: Partnerská města a obce:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Působíme v těchto oblastech: Partnerská města a obce:"

Transkript

1 Podpora komunálního rozvoje je speciálně podporovaný projekt pro města a obce České republiky. Realizátor tohoto projektu je společnost MYLAND s.r.o., která se zaměřuje na přípravu a dodávky komplexních řešení pro municipality a jejich organizace. Naše motto: Naším cílem je zajistit ve všech městech a obcích ČR provoz ekologicky šetrných a energeticky nenáročných technologií a tyto využívat k všeobecnému zkvalitňování života občanů. Poskytujeme opravdu kvalitní a komplexní služby rozdělené do několika oblastí a pro každou jsme ve spolupráci s partnery vytvořili balíček služeb, které nejlépe vyhovují možnostem a potřebám měst a obcí České republiky. Působíme v těchto oblastech: Partnerská města a obce: BLATNÁ, BRNO-MĚSTSKÉ ČÁSTI, HARTMANICE, JESENÍK, LIBÁŇ, NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM, NOVÝ JIČÍN, OSTRAVICE, SLAVKOV U BRNA, STAŘÍČ, ŠPINDLERŮV MLÝN, TRUTNOV, TŘEBOŇ, VÍTKOVICE V KRKONOŠÍCH, VRCHLABÍ, VSETÍN, VYŠKOV NA MORAVĚ

2 Partner:

3 1. Strategie udržitelného rozvoje města a systém strategického plánování Situace Městský úřad se stará o rozvoj svého města ve smyslu tolik proklamovaného trvale udržitelného rozvoje. To v sobě skýtá nepřeberné množství činností a agend, řízení množství rozvojových i stabilizačních programů a projektů, péči o zdravý rozvoj občanů, vzdělání, seniory, atd. atd. Město hospodaří se svým rozpočtem, který je omezený, naskýtá se však možnost čerpání finančních zdrojů z programů EU. Otázkou zůstává, jak vybrat ty nejlepší projekty k realizaci, které směřují k trvale udržitelnému rozvoji? Jak demonstrovat zájmovým skupinám, že právě tyto projekty řeší prioritní oblasti města? Jak nastavit průhledný a jednoznačný systém pro výběr těchto projektů? Jak předejít nařčení politických protivníků z prosazování svých osobních zájmů? Jak zajistit udržitelnost strategického plánování? Jak efektivně čerpat vnější finanční zdroje? Potřeba zákazníka Zákazník (v tomto případě město) potřebuje partnera, který mu pomůže se zpracováním strategie města a systémem strategického plánování. Výsledný dokument by měl být jednoduchý, transparentní a sdělný pro všechny zájmové skupiny (i pro běžného občana) a měl by být vhodnou základnou pro čerpání finančních dotací EU. Náš produkt Nabízíme poradenské a konzultační služby pro zpracování strategie města a implementaci systému strategického plánování s využitím projektového přístupu tak, aby systém byl efektivní, dlouhodobě udržitelný a současně využíval osvědčených postupů řízení organizace a municipalit. Postup realizace: Zpracování bude rozděleno do následujících etap: Etapa 0 - Školení a úvodní přezkoumání současného systému. Etapa 1 - Vstupní zhodnocení Etapa 2 Stanovení vize města a strategických priorit Etapa 3 Zpracování programů pro dosažení strategických cílů Etapa 4 Dokumentace systému strategického plánování Etapa 5 Zpracování projektů Etapa 6 Komunikace se zájmovými skupinami, přezkoumání vedením Partner:

4 2. Řízení pomocí projektů - LogFRAME Situace Městský úřad se stará o rozvoj svého města ve smyslu tolik proklamovaného trvale udržitelného rozvoje. To v sobě skýtá nepřeberné množství činností a agend, řízení množství rozvojových i stabilizačních programů a projektů, péči o zdravý rozvoj občanů, vzdělání, seniory, atd. atd. Oproti tomu hospodaří pouze se svým rozpočtem, který je omezený. Otázkou zůstává, jak vybrat ty nejlepší projekty k realizaci, jakým způsobem je poměřovat, když je každý popsán v jiném detailu, v jiném formátu a struktuře? A co více jakým způsobem již vybrané projekty řídit a vyhodnocovat? Potřeba zákazníka Zákazník (v tomto případě město) potřebuje partnera, který jim předá a naučí používat metodiku, která městu umožní efektivně popsat projekty (jakékoli změny, projektové záměry a pod.), vhodně porovnávat tyto projekty vůči sobě a vůči prioritám města a efektivně řídit jejich realizaci a vyhodnocení. Náš produkt Nabízíme provedení výcvikového semináře pro návrh, realizaci a vyhodnocení projektů pomocí metodiky LogFRAME, s cílem: seznámit účastníky semináře se základními modely řízení a způsoby efektivní realizace změn vyškolit účastníky v metodice projektového řízení ověřit si metodiku při řešení případové studie vyškolit účastníky semináře ve způsobu využití metodiky jako efektivního nástroje pro komunikaci vyškolit účastníky v možnostech práce s více projekty rozpracovat konkrétní projekty pro potřeby města Postup realizace: Výcvikový seminář je organizován formou 2,5 denního pracovního tréninku a jedním konzultačním dnem pro zajištění vhodné a efektivní aplikace metodiky. Během celého semináře je kladen důraz na aktivní zapojení všech účastníků semináře, řešení konkrétních situací a příležitostí ke zlepšení. Během semináře účastníci zpracují návrh projektů, témata budou dohodnuta dle aktuálních potřeb. Maximální počet účastníků je limitován možností účinné komunikace a neměl by překročit 20 účastníků. Partner:

5 3. Zpracování projektů, projektové dokumentace (rozpočet, harmonogram, studie proveditelnosti) Situace Městský úřad již vybral konkrétní projekty do krátkodobých akčních plánů. Jde nyní o to kvalifikovaně tyto projekty vzájemně posoudit, zda korespondují nejenom obsahově (projekty by na sebe měly obsahově navazovat), ale i časově (lze tyto projekty realizovat v předpokládaném čase?) a finančně (jsme schopni je profinancovat?, jaký bude cash flow projektů?). Vstupem pro tyto úvahy budou studie proveditelnosti (feasibility study) jednotlivých projektů, tedy posouzení podmínek, za jakých je projekt vůbec životaschopný. Potřeba zákazníka Zákazník (v tomto případě město) potřebuje partnera, který je schopen posouzení jednotlivých projektů i vybrané množiny projektů kvalifikovaně provést a ve spolupráci s odpovědnými pracovníky města zpracovat projektovou dokumentaci nejen k jednotlivým projektům, ale i sumární rozpočet a harmonogram na předpokládané období. Jsme přesvědčeni, že optimální doba pro akční (chcete-li prováděcí nebo operativní) plány je 2 roky. Náš produkt Nabízíme provedení semináře pro zpracování projektové dokumentace projektů (tedy rozpočtu, harmonogramu a studie proveditelnosti). Součástí semináře není zpracování technické dokumentace. Na seminář navazuje možná konzultace a zpracování konkrétní projektové dokumentace. Cílem semináře je: Seznámit se základními modely financování projektu, vyhodnocení návratnosti projektu a zjištění vrcholových ekonomických indikátorů (NPV net present value = současná čistá hodnota a IRR internal rate of return = vnitřní míra návratnosti) Seznámit účastníky semináře s požadavky na feasibility study a pre-feasibility study podle metodiky MMR Seznámit účastníky semináře s nástroji Analýza citlivosti a řízení rizik Vyškolit účastníky semináře v tvorbě rozpočtu a harmonogramu projektu, jak pomocí těchto dokumentů projekt reálně řídit. Vyškolit účastníky v možnostech práce s více projekty Zpracovat konkrétní dokumentaci projektů vybraných městem. Postup realizace: Výcvikový seminář je organizován formou 1,5 denního pracovního tréninku a jedním konzultačním dnem pro zajištění vhodné a efektivní aplikace metodiky. Během celého semináře je kladen důraz na aktivní zapojení všech účastníků semináře, řešení konkrétních situací a příležitostí ke zlepšení. Během semináře účastníci zpracují návrh studie proveditelnosti konkrétního projektu, téma bude dohodnuto dle aktuálních potřeb. Maximální počet účastníků je limitován možností účinné komunikace a neměl by překročit 10 účastníků. Partner:

6 4. Asistence při podávání žádostí o dotace Situace Město má představu o realizaci konkrétních projektů. Ideální stav je, pokud tyto projekty korespondují se strategickými prioritami města a jsou projednány s veřejností. Nabízí se možnost získat zdroje z operačních programů nebo jiných fondů. Jedná se o řadu činností, zejména pak zjištění vstupních informací a pravidel hry. Předpokládáme, že většina měst má na tyto aktivity vyčleněny svoje vlastní pracovníky, přesto je někdy výhodné se obrátit na externí spolupracovníky, kteří s konkrétní oblastí mají větší, již praxí ověřenou zkušenost. Potřeba zákazníka Zákazník (v tomto případě město) potřebuje v některých případech partnera, který je schopen zjistit, případně ověřit konkrétní informace o podmínkách poskytnutí finančních zdrojů z konkrétních operačních programů a promítnout tyto informace do projektové dokumentace nebo i vlastních žádostí. Náš produkt Nabízíme v návaznosti na produkt LogFRAME konkrétní konzultace nad městem vybranými projekty s cílem: Najít, zda téma projektu odpovídá prioritám, resp. opatřením jednotlivých operačních programů a zda lze a v jakém termínu očekávat zveřejnění výzvy k vybranému operačnímu programu Prověřit, zda neexistuje možnost získat finanční prostředky z jiných zdrojů Zpracovat model financování projektu (ve vazbě na produkt Zpracování projektové dokumentace) Zpracovat ve spolupráci s pracovníky města vlastní žádost a odpovídající dokumentaci Postup realizace: Realizace je podmíněna kontinuální komunikací s garanty projektu a to jak s politiky (odpovídají za prosazení projektu ve městě), tak i s výkonnými realizátory projektu (odpovídají za kvalitu a věcnou právnost projektu). Předpokládáme, že tyto konzultace mohou mít dvojí charakter: Společné přemýšlení nad množinou možných projektů (na které lze získat prostředky z jiných zdrojů a na které nikoliv) z hlediska vazeb na rozpočet města (jaká je předpokládaná spoluúčast, jaké jsou časové podmínky poskytnutí peněz) Konkrétní realizace vybraných projektů. Na tento produkt organicky navazuje produkt Řízení konkrétních projektů a jejich supervize. Partner:

7 5. Řízení konkrétních projektů - supervize Situace Městský úřad se stará o rozvoj svého města a regionu, řídí a koordinuje řadu projektů a záměrů. Pracovníci úřadu jsou přetíženi běžnou agendou. Chybí dostatek odborných kapacit pro zajištění dobrého řízení investičních projektů s cílem snížit rizika nehospodárného využití vlastních zdrojů, překročení harmonogramu a rozpočtu, nedodržení pravidel spojených s dotacemi s hrozbou vrácení zdrojů získaných z dotačních titulů a pod. Potřeba zákazníka Zákazník (v tomto případě město) potřebuje partnera, který mu formou subdodávky a ve spolupráci s odpovědnými pracovníky města pomůže řídit rozvojové projekty prostřednictvím vlastních odborných kapacit. Náš produkt Nabízíme řízení projektů určených k realizaci, řízení a koordinaci subdodavatelů a nezávislé supervize běžících projektů s cílem: Minimalizovat rizika překročení harmonogramu nebo rozpočtu z důvodu chybného řízení projektu Poskytnout nezávislé posouzení kroků řízení projektu vč. koordinace subdodavatelů Nezatěžovat rozpočet města náborem a výcvikem dalších úředníků, kteří by pracovali pouze na omezenou dobu (po dobu realizace projektu) Postup realizace: Na základě smlouvy odborníci AD VISION převezmou řízení projektu. Ti v řídícím týmu koordinují, řídí, upravují a vyhodnocují jednotlivé fáze realizace projektu. Součástí řízení jsou také prezentace pro investora, městský úřad a ev. další zájmové skupiny o provedených a plánovaných krocích a ev. o identifikovaných rizicích. Partner:

8 6. Systému řízení jakosti, systému environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001) Situace Městský úřad se stará o rozvoj svého města ve smyslu trvale udržitelného rozvoje. Proto klade důraz i na to, aby jeho dodavatelé byli odpovědni ke svým zákazníkům (tzn. městu), okolnímu životnímu prostředí i ke zdraví a bezpečnosti práce svých pracovníků, kteří velmi často jsou zároveň občany města. Organizace, které dodávají státní správě a místní samosprávě (avšak nejen jim totéž platí i pro striktně podnikatelské prostředí), proto řeší, jakým způsobem demonstrovat a zabezpečovat tento odpovědný přístup, jak nastavit své chování a své řídící mechanismy tak, aby se vydali směrem soustavného zlepšování a tím si udrželi své stálé zákazníky a vylepšili svou image.obdobný přístup se dá najít i v prostředí městského úřadu, kde jako zákazníka vnímáme občana města. I zde je namístě zlepšovat své procesy tak, aby probíhalo soustavné zlepšování. Jako odpověď na tyto otázky lze použít nástroje: systém řízení jakosti, systém environmentálního managementu a management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Po zavedení prvků ve shodě s požadavky norem ISO (resp. OHSAS) je možné provést nezávislou certifikaci těchto systémů a následně demonstrovat svůj odpovědný přístup zájmovým skupinám. Potřeba zákazníka Zákazník (v tomto případě buď dodavatel města nebo i městský úřad) potřebuje partnera, který mu pomůže se zavedením prvků systému ISO nebo OHSAS a připraví jej tak, aby mohl zákazník úspěšně absolvovat certifikační audit a následně jej demonstrovat zákazníkům. Náš produkt Předmětem nabídky jsou poradenské a konzultační služby pro implementaci systému řízení jakosti (QMS), implementaci systémů environmentálního managementu (EMS) a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS) ve shodě s požadavky norem ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:1999, který je efektivní, dlouhodobě udržitelný, certifikovatelný a současně maximálně využívá osvědčených postupů řízení organizace. Postup realizace: školení a úvodní přezkoumání řídícího systému společnosti politika organizace a plánování plánování - programy pro dosažení cílů a cílových hodnot dokumentace systému, zavedení a provoz, integrace do života firmy školení interních auditorů, příprava auditu a jeho provedení přezkoumání systému vedením a příprava na certifikaci Partner:

9 7. Kurzy managerských dovedností Situace Městský úřad zajišťuje svými procesy služby orientované na občana města. Kvalita těchto procesů je stěžejní pro kvalitu výstupních produktů = služeb občanům, potažmo jejich spokojenosti. Úředníci městského úřadu a organizací úřadem řízených procházejí permanentním školením, které je ale většinou postaveno na zvyšování odbornosti. Součástí postupného zlepšování procesů ale musí být také zkvalitňování základních managerských (řídících, komunikačních apod.) dovedností. Potřeba zákazníka Zákazník (v tomto případě město) by měl zajistit vyškolení managementu úřadu v takových dovednostech jako je efektivní vedení a řízení pracovníků, komunikace se zájmovými skupinami, vyjednávání, řešení konfliktů a podobně. Tyto dovednosti výrazně ovlivňují fungování každé organizace a městského úřadu zvlášť. Náš produkt Nabízíme provedení semináře pro zvyšování managerských dovedností pracovníků úřadu. Seminář je školen experty, kteří mají jak konkrétní zkušenost z prostředí podnikatelských organizací, tak z prostředí municipalit. Cílem semináře je: Seznámit se základními modely efektivního řízení a vedení lidí Vyškolit účastníky semináře v přístupech k efektivní komunikaci se zájmovými skupinami Vyškolit účastníky v dovednostech jako řízení schůzí, účinná prezentace Vyškolit účastníky v řešení konfliktů a zásadách principiálního vyjednávání Postup realizace: Výcvikový seminář je organizován formou 1,5 denního pracovního tréninku. Během celého semináře je kladen důraz na aktivní zapojení všech účastníků semináře, řešení konkrétních situací a příležitostí ke zlepšení. Maximální počet účastníků je limitován možností účinné komunikace a neměl by překročit 15 účastníků. Partner:

10 8. Technicko procesní audit organizace Situace Městský úřad se stará o rozvoj svého města ve smyslu tolik proklamovaného trvale udržitelného rozvoje. To v sobě skýtá nepřeberné množství činností a agend, řízení množství rozvojových i stabilizačních programů a projektů, péči o zdravý rozvoj občanů, vzdělání, seniory, atd. atd. Oproti tomu hospodaří pouze se svým rozpočtem, který je omezený. Nedílnou součástí péče o město je též zajišťování a údržba městské infrastruktury, kterou zpravidla obhospodařují organizace technických služeb. Úroveň a stav technických služeb bývá rozdílná, některé provozy však trpí značnou technickou zastaralostí a jejich nasazení může způsobovat problémy v životě města (např. úklid sněhu, čištění komunikací a pod.) Otázkou tak zůstává, v jakém stavu se organizace technických služeb nachází jaký je stav používané techniky? Co je lepší opravit a co vyměnit za nové? Kolik to bude stát? Které služby či části služeb si ponechat? Má smysl zatěžovat rozpočet města touto investicí nebo je lépe tuto službu nabídnout k provozování externímu dodavateli? apod. Potřeba zákazníka Zákazník (v tomto případě buď město nebo technické služby) potřebují partnera, který jim nezávisle a věrohodně posoudí úroveň procesů a použité techniky včetně návrhů řešení tak, aby: vedení města mělo kvalifikované podklady pro rozhodnutí o rozvoji technických služeb (kam investovat, co vyčlenit,...) představitelé technických služeb měli věrohodné podklady pro argumentaci a podpoření investic do svého technického vybavení Náš produkt Nabízíme provedení technicko procesního auditu organizace, který přinese: zmapování současného stavu a návrh reálných a pragmatických variant řešení, které umožní optimalizovat využití finančních i lidských prostředků v dlouhodobé časovém horizontu mechanismy pro zajištění shody s požadavky a očekáváním zájmových skupin (organizace technických služeb, město, občan,...). Schopnost demonstrovat tuto shodu kterékoli zájmové skupině a být tak vhodným prostředkem pro komunikaci mezi organizací, městem, okolím a zlepšoval její image, respektive image města Postup realizace: Etapa 0 - Úvodní přezkoumání současného stavu. Etapa 1 Analýza potřeb a očekávání dotčených zájmových skupin Etapa 2 Posouzení stavu klíčové techniky (audit techniky) Etapa 3 Posouzení kvality procesů včetně kapacity pracovníků (audit procesů) Etapa 4 Stanovení kritérií pro výběr optimální varianty řešení Etapa 5 Zpracování reálných variant řešení Etapa 6 Výběr varianty, komunikace se zájmovými skupinami Partner:

11 Motto: Cílem je zajistit ve všech městech a obcích ČR provoz ekologicky šetrných a energeticky nenáročných technologií a tyto využívat k všeobecnému zkvalitňování života občanů. To jakou techniku používáme k zajištění občanských služeb nesporně souvisí s kvalitou čistoty životního prostředí. Správný úklid veřejných prostranství se bez výběru vhodného technického vybavení dá zvládnout jen s obtížemi. Problémem však není nedostatek vhodné komunální techniky, které je dost, ale finanční zdroje a schopnost pořídit vhodnou mechanizaci, která bude odpovídat potřebám zajištění úklidu a čistoty s minimálním zatížením životního prostředí vlastním provozem. V rámci naší činnosti spolupracujeme s více výrobci či dovozci komunální techniky. Pro dodavatele nejsme pouze běžnými dealery, ale partnery, kteří jim pomáhají techniku nejen prodat, ale financovat její dovoz či výrobu. Navíc pro dodavatele zajišťujeme zpětný ohlas z trhu a speciální marketingovou podporu. Díky tomu, že nejsme fixování na konkrétní značku jsme v rámci projektu PKR (Podpora Komunálního Rozvoje) schopni objektivně posoudit využití vhodné techniky pro různé účely a poradit s jejím správným výběrem. Komunální techniku ve spolupráci s partnery dodáváme, pronajímáme, financujeme a zabezpečujeme její mobilitu (servis) a to za výhodných podmínek. Více v nabídce Optimalizace financování. Přes finanční programy projektu PKR lze zajistit nákup techniky všech dodavatelů a značek! Ve spolupráci se smluvními partnery u vybraných finančních programů zajišťujeme tzv. dotované dodávky produktů pro tyto oblasti veřejných služeb: Údržba komunikací: KOMUNÁLNÍ PODVOZKY DLE NOSNOST 1-40 t: Do 1,5 t Do 2, 5 t Do 3 t Do 5 t Do 7 t Do 10 t Do 12 t Nad 12 t NÁSTAVBY PRO LETNÍ A ZIMNÍ ÚDRŽBU Sypače, frézy, zametací a postřikovací jednotky, pluhy a radlice KOMUNÁLNÍ PODVOZKY S HYDROSTATICKÝM POHONEM Do 2 t Silniční zametače Do 5 t Chodníkové zametače

12 Likvidace a nakládání s odpady a bioodpady: KOMUNÁLNÍ PODVOZKY PRO SVOZ ODPADŮ Nástavby do 3,5 cbm do 7 cbm do 12 cbm do 15 cbm do 20 cbm NOSIČE KONTEJNERŮ A HYDRAULICKÉ RUKY PRO SEPAROVANÝ SBĚR ODPADŮ. SPECIÁLNÍ TECHNIKA PRO SKLÁDKY Kompaktory LISOVACÍ KONTEJNERY ZAŘÍZENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ BIODPADŮ Drtiče a homogenizéry Štěpkovače Překopávače Nakladače, Manipulátory Biotechnologické přípravny Kompostéry, systémy pro energické využití Údržba zeleně: KOMUNÁLNÍ TRAKTORY Do 75 KW Do 120 KW Nad 120 KW TRAVNÍ SEKAČKY A MULČOVAČE Bubnové s pojezdem Křovinořezy Čelní sekačky, zadní nesené sekačky, mulčovače Ramenové nesené sekačky příkopové, ořezávače SBĚRAČE PSÍCH EXKREMENTŮ Samojízdné, tažené. Technická správa: Užitkové vozy Servisní vozy Vysokozdvižné plošiny Osobní vozy a kategorie N1 Partneři:

13 Požadavky na obce a jejich vybavenost sice rostou, avšak kvůli limitům obecních rozpočtů není možné krátkodobě uskutečnit všechny potřebné investice. Čím dál častěji obce využívají nástrojů jako finanční a operativní leasing (pronájem). Využívání těchto nástrojů umožní, aby se veřejný sektor soustředil na svůj základní úkol - poskytování služeb občanům. Prostředky, které by jinak byly investovány do pořízení komunálních strojů, lze použít na jiné potřebné účely. Výhody leasingu: v leasingu se nevyskytují úvěrové podmínky a investiční omezení leasing může poskytnout výhody v cashflow - splátky nájemného usnadňují rozpočtování a prognózy leasing zjednodušuje i daňové a účetní řízení (odpisy z majetku jsou totiž záležitostí a povinností vlastníka) na leasing, kromě výše uvedeného, lze také hledět jako na úsporný typ technického rozvoje. V čem jsou naše služby speciální? Hlavní myšlenku dodání komplexního řešení realizujeme tak, že z nabídky trhu vybereme ty nej produkty a poskládáme je do balíčku služeb, který bude plně vyhovovat požadavkům našich klientů. Vzhledem k intenzivní a dlouhodobé spolupráci s prodejci a dodavateli máme nasmlouvány nejen výhodné ceny, ale také nadstandardní záruční a servisní podmínky. Byli jsme první, kdo přišel s myšlenkou poskytovat operativní pronájem na komunální techniku. Na naší straně jsou tedy zkušenosti. Snažíme se maximálně přizpůsobit dodávku i financování potřebám a možnostem klienta Jaký je rozdíl mezi programy CityRent a CityLease? je finanční leasing doplněný o nadstandardní služby partnerů projektu jako kompletní pojišťění vozu s výhodnými sazbami, velkoodběratelské slevy atd. je operativní pronájem s možností odkupu vozu po skončení doby financování za zůstatkovou hodnotu. Pronájem je hrazen v měsíčních splátkách, ve kterých je obsaženo havarijní, povinné i strojní pojištění, kompletní servisní služby, povinné servisní prohlídky včetně výměny filtrů atd., záruka mobility(dodání náhradního vozu při dlouhodobé poruše) a jedna náhradní sada pneumatik. Dnešním trendem je outsourcing (zajišťování služeb z cizích zdrojů) a na jeho principech funguje i program CityRent. Je výhodný zejména pro organizace, které se chtějí plně soustředit na výkon a kvalitu poskytovaných služeb. Díky CityRent se zbaví nutnosti mít v areálu servisní dílnu, nemusí shánět náhradní díly a ušetří spoustu dalších mzdových a administrativních nákladů. Generální partner pro financování komunální techniky:

14 Přímý nákup Běžný finanční leasing Program CityLease Program CityRent Prodejní pořizovací cena Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Celkové náklady na servis Celkové pojistné Celkové splátky Kč Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč 0 Kč Kč Prodejní odkupní cena 0 Kč Kč Kč Kč * Celkové náklady za 4 roky Kč Kč Kč Kč Poznámky: Náklady na servis zahrnují náklady na servisní prohlídky, opravy, výměnu filtrů a jednu sadu pneumatik. Roční pojistné zahrnuje povinné a havarijní pojištění, u CL a CR i strojní pojištění. Součástí programu CityRent je i záruka mobility, tzn. v případě že stroj nebude moci vykonávat práci bude poskytnut náhradní stroj. Např. zapůjčení svozového vozu v ceně cca 3 mil. Kč stojí kolem 4.000Kč/den. Nájemci v programu CityRent náleží předkupní právo na předmět pronájmu. Nájemce se v programu CityRent může rozhodnout, zda předmět pronájmu po 48 měsících užívání odkoupí či nikoliv. * Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Generální partner pro financování komunální techniky:

15 Fleet story Operativní leasing je výhodný pro každou rozpočtovou instituci. starosta Berouna Jiří Besser Výchozí situace Město Beroun ještě donedávna kupovalo automobily za hotové. Pro rozpočet osmnáctitisícové obce to byla výrazná finanční zátěž, která neumožňovala udržovat městskou vozovou flotilu na odpovídající technické úrovni. Automobily stárly a jejich náhrada novými vozy probíhala jen velmi pozvolna. V loňském roce proto tajemník městského úřadu Jiří Chalupecký vypracoval analýzu, která posoudila alternativní způsoby financování a správy autoparku. Výsledkem bylo vypsání výběrového řízení na dodavatele operativního leasingu, který radnice vyhodnotila jako nejefektivnější řešení. Začátkem roku 2007 uzavřela smlouvu s vítězem tendru, společností LeasePlan, a stala se tak jejím vůbec prvním klientem z oblasti veřejné správy, průkopníkem operativního leasingu mezi českými a moravskými obcemi. je celosvětovým lídrem operativního leasingu. Každou minutu nakoupí pro své klienty v průměru dvě vozidla. Celkem provozuje více než 1,2 milionu automobilů a je zastoupen ve 28 zemích. V roce 1996 přivedl operativní leasing do České republiky a stal se jedničkou tuzemského trhu. Dnes tady spravuje vozový park více než 900 klientům a v jeho flotile je přes 18 tisíc vozidel. Fleet audit a doporučené řešení Starostovi města Jiřímu Besserovi se operativní leasing zamlouval především díky jeho příznivému vlivu na optimalizaci městského cash flow: Když máte auta v majetku, nevyhnete se nepředvídatelným výkyvům v nákladech, třeba v případě náročnějších oprav nebo při nákupu nového vozu. Pro rozpočet obce jsou takové výdaje bolestivé. Oproti tomu operativní leasing je založen na placení pravidelných měsíčních splátek, které zahrnují všechny předpokládané náklady. Auto si pronajímáte od leasingové společnosti na předem sjednanou dobu a odpadá i počáteční akontace, jako je tomu u finančního leasingu. Náklady na městskou flotilu se tak dají přesně naplánovat, což je pro nás velmi důležité. Kromě pozitivních rozpočtových efektů se radnice zajímala také o rozsah služeb operativního leasingu jejím záměrem bylo převést co možná nejvíce starostí spojených s autoparkem na leasingovou společnost. Na základě detailního zadání vypracoval LeasePlan plán na jednorázovou obměnu celého autoparku. Její první fáze spočívala v odkoupení stávajících vozidel města a jejich následný prodej na trhu ojetých vozů. Spočítali jsme si, že tím získáme sumu, která nám zaplatí celý rok služeb LeasePlanu, říká tajemník Jiří Chalupecký. Souběžně s tím LeasePlan pro Beroun objednal nové vozy. Při jejich výběru radnice vycházela z doporučení, která ji LeasePlan poskytnul. S ohledem na potřeby města a předpokládanou zátěž vozů byly jako optimální vybrány automobily koncernu VW, především škodovky a volkswageny. Jsou určeny pracovníkům radnice voleným zástupcům města, úředníkům vykonávajícím samosprávu i státní správu, ale i údržbářům, zaměstnancům pečovatelské služby a podobně. LeasePlan zároveň Berounu nabídnul takové služby ze svého portfolia, které mu pomohou od většiny zatěžujících povinností spojených s flotilou.

16 Vůbec prvním vozem, který LeasePlan Berounu dodal, byl automobil určený městským údržbářům. Ten starý se jim nečekaně porouchal do té míry, že případná oprava by se už nevyplatila. LeasePlan operativně zareagoval a velmi rychle zajistil potřebnou náhradu. Během několika měsíců pak následovala prakticky kompletní obměna vozové flotily města. Celkem šlo o čtrnáct automobilů. V majetku obce zůstalo jen několik málo vozidel. Příkladem jsou automobily městské policie, které byly zakoupeny teprve nedávno. Vedení radnice ale předpokládá, že v budoucnu budou formou operativního leasingu pořizovány všechny vozy města. Automobily jsou pronajímány na čtyři roky. Po jejich naplnění město vozy vrátí LeasePlanu a ten objedná auta nová. Při převzetí vozu obdrží každý řidič tzv. driver set, v němž najde všechny důležité kontakty i návod na to, jak postupovat při řešení nenadálých problémů. Výhody spolupráce Vedle finančních hledisek si radnice pochvaluje výrazný úbytek práce. Dřív se o naše auta starali dva pracovníci na plný úvazek. Dnes nám stačí jediná osoba, která v podstatě pouze zajišťuje komunikaci mezi radnicí a LeasePlanem. Když máme jakýkoli problém, zavoláme do LeasePlanu a ten vše zařídí, vysvětluje Jiří Chalupecký. Také starosta Jiří Besser je spokojený: Podle mě je operativní leasing výhodný pro každou rozpočtovou instituci. Důležité je, aby obce dokázaly prolomit zaběhnuté zvyky a aby se nebály vyzkoušet nové postupy. Já jsem známý tím, že jsem více manažer než politik. Vždycky proto hledám cestu, která je pro město ekonomicky nejvýhodnější. Operativní leasing je typickým příkladem. První muž radnice pozitivně hodnotí i další přínos spolupráce. Když před třinácti lety nastoupil do funkce, měl k dispozici starého prorezivělého favorita. O ostatních vozech města radši ani nemluvě. Dnes má radnice všechny automobily v perfektním technickém stavu, v jednotném designu, jehož součástí jsou polepy s názvem města. Přispíváme tím k posilování prestiže Berouna, říká jeho starosta Jiří Besser. Generální partner pro fleet management:

CCS FLEET MANAGEMENT. Nabídka pro zákazníky CCS. Věnujte se svému podnikání a starosti s vozovým parkem nechte na nás! CCS FLEET MANAGEMENT

CCS FLEET MANAGEMENT. Nabídka pro zákazníky CCS. Věnujte se svému podnikání a starosti s vozovým parkem nechte na nás! CCS FLEET MANAGEMENT Nabídka pro zákazníky CCS Věnujte se svému podnikání a starosti s vozovým parkem nechte na nás! Není univerzální řešení pro kaţdý vozový park. Pozvěte si odborníky, kteří Vám toto řešení pro právě Váš

Více

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám!

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! rozpočtovým a příspěvkovým organizacím družstvům Jaké jsou hlavní výhody zpětného leasingu? Leasingové Leasing je služba,

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz OBECNÉ INFORMACE Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz Obsah Profil Identifikační údaje Nabídka klientům Návrh vzdělávacích programů

Více

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ SATPO consult partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ Společnost SATPO má více než 20 let odborné praxe v řešení všech fází oceňování nemovitostí, rozvoje, plánování, řízení výstavby až po úspěšný

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

Inteligentní firemní mobilita - komfort i úspory současně

Inteligentní firemní mobilita - komfort i úspory současně Inteligentní firemní mobilita - komfort i úspory současně Několik faktů o firmě Fleet Partners Aktivní v České republice a dalších zemích Evropy Orientace na: podporu efektivní správy firemních vozových

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility

Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility Číslo: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Název programu: (JPD 3, OP RLZ,

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku lehkých užitkových automobilů

Objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku lehkých užitkových automobilů Objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku lehkých užitkových automobilů O společnosti Fleet Partners Založena 2008 Team: 70 let zkušeností: Automobilový trh Operativní leasing Marketingové

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Operativní leasing pro soukromé osoby oslavil rok na českém trhu

Operativní leasing pro soukromé osoby oslavil rok na českém trhu Operativní leasing pro soukromé osoby oslavil rok na českém trhu ŠkoFIN eviduje již téměř 2 500 smluv Praha, 6. 8. 2015 Finanční společnost ŠkoFIN spustila v loňském červnu operativní leasing pro soukromé

Více

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE Rozpočet a finanční vize měst a krajů 2009 Praha, 24.9.2009 Jan Hanuš Municipality a programy veřejné podpory Komerční banka AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

Remarketing ojetých vozidel 11. ZÁŘÍ 2014 AUTOauction Group s.r.o. -FRANTIŠEK DRAŽINA-

Remarketing ojetých vozidel 11. ZÁŘÍ 2014 AUTOauction Group s.r.o. -FRANTIŠEK DRAŽINA- Remarketing ojetých vozidel 11. ZÁŘÍ 2014 AUTOauction Group s.r.o. -FRANTIŠEK DRAŽINA- Prodejní cena jako nezanedbatelná nákladová složka Možné způsoby prodeje firemních vozidel (výhody a nevýhody) Minimalizace

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Financování českého vývozu prostřednictvím České exportní banky Seminář ZÁPADNÍ BALKÁN SLIBNÝ TRH PRO ČESKÉ ZELENÉ TECHNOLOGIE 25.2.2010

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

Rozdíl mezi nejlevn jší a nejdražší Položka kalkulace položkou (OL) Celková splátka 26%

Rozdíl mezi nejlevn jší a nejdražší Položka kalkulace položkou (OL) Celková splátka 26% TCO - objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku 1 Rozšířené mýty Výběr nejlevnějšího dodavatele je nejvýhodnější Je jedno univerzálně nejvýhodnější auto Je jedna univerzálně výhodná forma financování

Více

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková Mobility Management Congress Program Firemní vozidla a daně Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů fyzických osob Silniční

Více

Mercedes-Benz CharterWay: Řešení mobility bez hranic

Mercedes-Benz CharterWay: Řešení mobility bez hranic Mercedes-Benz CharterWay: Řešení mobility bez hranic Na cestách vždy v čele se službani šitými na míru: Mercedes-Benz CharterWay International. Prodejní společnosti Mercedes-Benz CharterWay jsou zastoupeny

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

Informace o průběhu realizace projektu:

Informace o průběhu realizace projektu: Informace o průběhu realizace projektu: Název projektu: Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov Koncem roku 2010 a počátkem roku 2011 byly ve výběrových řízeních vybrány dodavatelské firmy pro jednotlivé

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Fleet Management 2010 KDY OPTIMALIZOVAT FM? KDY, KDYŽ NE TEĎ!

Fleet Management 2010 KDY OPTIMALIZOVAT FM? KDY, KDYŽ NE TEĎ! Fleet Management 2010 KDY OPTIMALIZOVAT FM? KDY, KDYŽ NE TEĎ! Jak se vyhnout finančním rizikům při řízení fleetů? Marek Romancov Jana Vlčková 28. dubna 2010 Správa vozového parku Jednotná image společnosti

Více

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING CITROËN FINANCIAL SERVICES FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING NOVÉ I OJETÉ VOZY FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY psa_leaflet_a5_long_citroen_final3.indd 1 7.6.2011 14:18:34 CITROËN FINANCIAL

Více

Kdy obměnit vozy ve firmě?

Kdy obměnit vozy ve firmě? Kdy obměnit vozy ve firmě? Co děláme? 1. Pomáháme firmám zajistit mobilitu svých pracovníků efektivně 2. Pomáháme dodavatelům na automobilové trhu prodávat produkty a služby s co nejvyšší přidanou hodnotou

Více

Financování projektů bioplynových stanic

Financování projektů bioplynových stanic Financování projektů bioplynových stanic Komerční banka Energetické využití biomasy Ráztoka 18. - 19.5.2011 Petr Laník Head of Segment & Product Management Corporate Agenda Jasný procesní postup pro posuzování

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 OBSAH Úvod...9 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 1.1 Rozdělení vozidel... 14 1.1.1 Druhy a kategorie vozidel... 14 1.1.2 Státní poznávací značky...18 1.1.3 Další pojmy používané v souvislosti s vozidly...20

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Efektivní řízení vozového parku

Efektivní řízení vozového parku Efektivní řízení vozového parku Jak snížit investiční a provozní náklady vozového parku? Václav Štefl Fleet manager Tel. 775 85 85 85 vaclav.stefl@domansky.cz Historie společnosti Založena 21.2.1995 Od

Více

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Odborný seminář Možnosti podpory podnikateľského sektora zo štrukturálnych fondov v novom programovom období 2014 2020 9. a 10. června 2015,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Tomáš Chadim, SEVEn, o.p.s. SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. SEVEn je česká nezávislá

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Jilemnice, 17. června 2015 www.zdravamesta.cz/ls2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

K úvěru bez navýšení 4 zimní kola zdarma. nejostřejší nabídka Na nový vůz

K úvěru bez navýšení 4 zimní kola zdarma. nejostřejší nabídka Na nový vůz K úvěru bez navýšení 4 zimní kola zdarma nejostřejší nabídka Na nový vůz Nejvýhodnější cesta k novému vozu Pořiďte si nový vůz SEAT tím nejlepším možným způsobem. Využijte úvěr či finanční leasing SEAT

Více

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe

Více

Financování projektů OZE a úspor energií ve veřejném sektoru. Egon Čierný 23.5.2013

Financování projektů OZE a úspor energií ve veřejném sektoru. Egon Čierný 23.5.2013 Financování projektů OZE a úspor energií ve veřejném sektoru Egon Čierný 23.5.2013 Obsah 1. Kam investovat - do jakých typů projektů? 2. Co banka nabízí pro financování projektů úspor energií a OZE? 3.

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Případová studie veřejné zakázky

Případová studie veřejné zakázky Případová studie veřejné zakázky ZOO 5 kontinentů dodatečné práce město Jihlava Oživení o. s., září 2014 Martin Kameník, věcné hodnocení Andrea Kohoutková, test zákonnosti Obsah I. Metodika zpracování

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Financování projektů řešených metodou EPC European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři. Tento

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA DODÁVKU SLUŽEB

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA DODÁVKU SLUŽEB VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA DODÁVKU SLUŽEB ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SLUŽEB OPERATIVNÍ LEASING I. Název a stručný popis zakázky: Dodávka služeb operativní leasing na devíti

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ OZE Z KOMERČNÍCH ZDROJŮ MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ - VYUŽITÍ OZE V BUDOVÁCH ENVIROS. Praha, 21. 6. 2011

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ OZE Z KOMERČNÍCH ZDROJŮ MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ - VYUŽITÍ OZE V BUDOVÁCH ENVIROS. Praha, 21. 6. 2011 FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ OZE Z KOMERČNÍCH ZDROJŮ MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ - VYUŽITÍ OZE V BUDOVÁCH ENVIROS Praha, 21. 6. 2011 VÝHODY (PŘEDPOKLADY) SUBJEKTŮ VEŘEJNÉHO SEKTORU JAKO INVESTORŮ Množství energeticky

Více

dotované z EU III. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů Hotel Artemis, Praha

dotované z EU III. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů Hotel Artemis, Praha Financování a poradenství pro projekty dotované z EU III. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů Hotel Artemis, Praha 10.6.2008 Obsah Co C mohu od banky vyžadovat? Jak sladit dotaci s úvěrem? Jak

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Ing. Miroslav Pavlas Specialist Komerční banka, a.s. Ing. MIROSLAV PAVLAS (*1979) vystudoval Univerzitu

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK CAR FLEET SERVICE Vám přináší efektivní řešení servisu Vašeho vozového parku: Prokazatelné snížení nákladů na servis vozidel Provádění oprav a pravidelného

Více

Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah

Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah Témata školení Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah I. Všeobecné požadavky I.1. Základní požadavky ISO 9001 - Procesní přístup - Vysvětlení vybraných požadavků ISO 9001 I.2. Základní požadavky ISO/TS

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

ČSOB Municipální program. specializované služby pro obce, města a kraje. Setkání starostů Olomouckého kraje 20.1.2009

ČSOB Municipální program. specializované služby pro obce, města a kraje. Setkání starostů Olomouckého kraje 20.1.2009 ČSOB Municipální program specializované služby pro obce, města a kraje Setkání starostů Olomouckého kraje 20.1.2009 Obsah 1. Municipální program 2. Cash pooling fiktivní 3. Poradenství EU fondy 4. Komunální

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ Co je Akční plán zlepšování PZM a MA 21? Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Efektivní řízení vozového parku

Efektivní řízení vozového parku Efektivní řízení vozového parku Jak snížit investiční a provozní náklady vozového parku? Václav Štefl Fleet manager Tel. 775 85 85 85 vaclav.stefl@domansky.cz Historie společnosti Založena 21.2.1995 Od

Více

Zůstatková hodnota jako jeden z klíčových parametrů TCO Ing. Aleš Zich,, odborný poradce Ing. Vladimír Tylšar,, znalec Auto AZ Consulting www.autoaz.cz TCO (celkové náklady vlastnění) přímý vliv na ně

Více

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu LEASING str. 1 LEA Akontace platba nájemce při zahájení leasingu Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 24 odst. 2 písm. h) 24 odst. 2 písm. zl) ZDP ČÚS pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Projekt Servisních center sportu

Projekt Servisních center sportu Projekt Servisních center sportu Materiál pro interní potřebu ČUS Tento materiál byl vypracován ČUS k seznámení se se záměry transformačního procesu, na jehož konci by měla být silná servisní organizace

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 http://www.esfcr.cz/zakazky/komplexni-rozvoj-zamestnancu-spolecnosti-ella-cs-s-r-o Dotaz č. 1 k

Více

Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb

Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb viz. komentář Náklady za rok Kč 1. pořízení vozidla 193 218 2. servis a údržba vozidla 26 198 3. pneumatiky 16 400 4. taxametr 3 436

Více

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO PRAHU v programovém období 2014 2020

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO PRAHU v programovém období 2014 2020 DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO PRAHU v programovém období 2014 2020 WWW.BPRESEARCH.EU Obsah Úvod / 3 Nač lze získat dotace? / 4 Operační program Praha Pól růstu / 4 Doprava / 4 Sociální služby a sociální podnikání

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c) 1. Může se do vyhlášené výzvy přihlásit s projektem jakýkoliv subjekt, který splňuje parametry oprávněného žadatele, nebo je jejich počet omezen na ty kraje, s nimiž bylo

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č.

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č. Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol ze dne 18. 9. 2007 č. 14/07 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) V zájmu zkvalitnění řídících a organizačních

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

Barometr CVO 2009 Česká Republika

Barometr CVO 2009 Česká Republika Barometr CVO 2009 Česká Republika 29. dubna 2009 FLEET MANAGEMENT 2009 Jan Tejnor, Sales Manager ARVAL CZ s.r.o. Obsah Představení CVO Trendy ve správě vozových parků Metody financování Dopad hospodářské

Více

Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service

Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service Přímý příjem Komplexní způsob příjmu vozidla do servisu, to je přímý příjem vozu na zvedáku za Vaší přítomnosti,

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

ČSOB Municipální program. specializované služby pro obce, města a kraje. Setkání starostů Ústeckého kraje, Terezín 3.3.2009

ČSOB Municipální program. specializované služby pro obce, města a kraje. Setkání starostů Ústeckého kraje, Terezín 3.3.2009 ČSOB Municipální program specializované služby pro obce, města a kraje Setkání starostů Ústeckého kraje, Terezín 3.3.2009 Obsah 1. Municipální program 2. Poradenství EU fondy 3. Komunální financování 3.1.

Více

FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A OZE V MUNICIPÁLNÍM SEKTORU

FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A OZE V MUNICIPÁLNÍM SEKTORU FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A OZE V MUNICIPÁLNÍM SEKTORU ENERGETIKA A DOPRAVA VE MĚSTECH FINANCE A CHYTRÁ ŘEŠENÍ Národní síť zdravých měst Praha, 25. května 2010 2 FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 VI/2 Rozvoj finanční

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Zřizovací listina příspěvkové organizace obce vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a odborné garance TÜV SÜD Czech s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY

Více

8 Leasing. 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z:

8 Leasing. <http://www.sfinance.cz/firmy-a-podnikani/informace/pruvodce/rozdeleni/> 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z: 8 Leasing Slovo "leasing" bylo převzato do české terminologie z anglického slova, které v překladu znamená "pronájem". Jedná se o obchodní operaci leasingového pronajímatele (leasingová společnost) a leasingového

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více