GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2006 / 2007

2 Název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace Sídlo organizace: Jateční 22, Ústí nad Labem Charakteristika školy: střední škola, úspěšným ukončením se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou Zřizovatel: Ústecký kraj Právní forma organizace: příspěvková organizace Sídlo zřizovatele: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Ředitel školy: Ing. Alfréd Dytrt Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Květuše Klierová Sekretářka : Helena Zemanová Telefon: Fax: Dálková přístup: Zřízení školy: 1954 Zařazení do sítě škol: Rozhodnutí o zařazení do sítě škol: č.j / ze dne Součásti školy: 0 Rada školy: byla zřízena k Mimoškolní a občanská sdružení: Jatečfond, nadační fond IČO: DIČ: IZO: OBORY DENNÍ Název oboru Kód oboru Počet žáků Ukončeno mat. zkouškou Gymnázium - všeobecné K/ Gymnázium - všeobecné K/ Celkem

3 C. 1. Jmenný seznam pracovníků školy Č. PŘÍJMENÍ, JMÉNO 1. BREJCHOVÁ Radka 2. BRÉM Vladimír 3. CERMAN František 4. CUTYCHOVÁ Jana 5. ČERNÁ Ivana 6. DRAHÁ Hana 7. DRDÁKOVÁ Regina 8. DVOŘÁKOVÁ Eva 9. DYTRT Alfréd 10. DYTRTOVÁ Naděžda 11. GABČANOVÁ Jana 12. GERBEROVÁ Regina 13. HAJDLOVÁ Kamila 14. HAVLÍK Radek 15. HEJDUKOVÁ Iveta 16. HELEBRANTOVÁ Jitka 17. HOLUBOVÁ Hana 18. HOROVÁ Michaela 19. HUDCOVÁ Martina 20. HUJOVÁ Šárka 21. IVANOVÁ Jana 22. JARÁ Hana 23. JIRKOVÁ Věra 24. KAPOUNOVÁ Linda 25. KEJŘ Ladislav 26. KEJŘOVÁ Květoslava 27. KLIEROVÁ Květuše 28. KOPECKÁ Hana 29. KOSTÍNEK Jiří 30. MAGASANIK Jiří 31. MALÝ David 32. MATĚJČEK Martin 33. MLYNÁŘOVÁ Jana 34. MÜLLEROVÁ Dagmar 35. NEUBAUEROVÁ Zdeňka 36. NOSEK Petr 37. NOVOTNÝ Bohdan 38. PEČENÁ Michaela 39. PROCHÁZKOVÁ Lenka 40. ROSENBERGOVÁ Lucie 41. RUMÁNKOVÁ Miroslava 42. ŘÁDKOVÁ Květuše 43. ŘEZÁČOVÁ Ivana 44. ŘEŽÁBKOVÁ Olga 45. ŘÍZKOVÁ Marcela 46. SABOLOVÁ Lucie 47. SEBESLAVSKÝ Josef 48. SKALSKÁ Anna 49. SOBOTOVÁ Miromila 50. STEJSKALOVÁ Blanka 51. STUCHLÁ Gabriela 52. SVITÁLSKÝ Jan 53. SVOBODA Marcel 54. SVOBODOVÁ Michaela 55. ŠEBEK Pavel 56. ŠMÍDLOVÁ Milada 57. ŠMIRKLOVÁ Iveta 58. ŠTEJFOVÁ Kateřina 59. TAMPÍROVÁ Helena 60. TANZMANN Lubomír 61. TOCHÁČKOVÁ Kateřina 62. TOŠKOVÁ Kateřina 63. VITVEROVÁ Helena 64. VOTAVOVÁ Gabriela 65. ZEMAN Viktor 66. ZEMANOVÁ Helena 3

4 C. 2. Pedagogičtí pracovníci (PP) souhrnné údaje PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI I s odb. s odb. nekval. nekval. kval. kval. do 35 let do 35 let do 35 let do 35 let s odb. kval let s odb. kval let s odb. kval let s odb. kval let s odb. kval. 55-důch. věk s odb. kval. 55- důch. věk s odb. kval. důcho dci celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy s odb. kval. důcho dci Celkový počet Odborná kvalifikace pro Celkový počet Počet hodin odučených PP přímou ped. činnost odučených hodin týdně odborně týdně ŽÁCI A PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI CELKEM Počet tříd Počet žáků Přepočtený počet pedagogických pracovníků ,6 C. 3. Komentář Pedagogický sbor je poměrně stabilizován, kromě výjimek vyučují ve škole kvalifikovaní učitelé, obecným jevem je nedostatek učitelů cizích jazyků (zejména angličtiny) a učitelů mužů. V tomto školním roce odešly na mateřskou dovolenou v krátkém časovém odstupu 3 vyučující anglického jazyka. Vzhledem k nedostatku učitelů cizích jazyků na trhu práce a rozsahu chybějících úvazků byl tento výpadek řešen nejen vnitřními organizačními mechanizmy (přespočetné hodiny interních pedagogů, spojení skupin), ale i výpomocí nekvalifikovanými učiteli, především studenty nejvyšších ročníků pedagogické fakulty UJEP. Vedení školy se skládalo z ředitele, zástupce ředitele pro pedagogickou činnost a zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz. Provoz školy zajišťovala sekretářka, účetní, hospodářka, školník, údržbář, uklízeč a uklízečky, správce ICT. Někteří učitelé jsou členy různých profesních a předmětových sdružení, pracují ve výborech olympiád (např. Ústřední komise biologické olympiády, okresní komise olympiád) apod. Ředitel školy byl předsedou Asociace ředitelů gymnázií ČR.

5 D. 1. Čtyřleté studium Ředitel školy rozhodl o konání přijímací zkoušky, stanovil a zveřejnil kritéria přijímacího řízení. Pozvánky k přijímací zkoušce, která se konala 23. dubna 2007, byly odeslány 4. dubna Zkoušky byly písemné, byly použity testy Scio, o. p. s. (český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady). Každý uchazeč označoval své práce registračním číslem, které mu bylo náhodným způsobem přiděleno pro zajištění anonymity při hodnocení výsledků i při zveřejnění výsledného pořadí. Při hodnocení uchazečů bylo postupováno podle stanovených kritérií, tzn. podle celkového počtu získaných bodů. Další kola přijímacího řízení nebyla vyhlašována. D. 2. Osmileté studium Přijímací řízení probíhalo podobným způsobem jako ve čtyřletém. Tři z přihlášených uchazečů se ke zkoušce nedostavili a jedna uchazečka se po přijetí rozhodla, že ke studiu nenastoupí. V rámci autoremedury bylo vyhověno dalšímu uchazeči podle pořadí. D. 3. Souhrnné údaje PŘIHLÁŠENÍ Název oboru Kód oboru 1. kolo 2. kolo Do dalších kol Gymnázium - všeobecné K/ Gymnázium - všeobecné K/ PŘIJATÍ Název oboru Kód oboru 1. kolo 2. kolo V dalších kolech Gymnázium - všeobecné K/ Gymnázium - všeobecné K/ ODVOLÁNÍ 1. kolo odvolání 1. kolo přijatí 1. kolo přijatí 2. kolo přijatí další kola přijatí Kód oboru celkem autoremedura odvolání ke KÚ odvolání ke KÚ odvolání ke KÚ K/ K/

6 E. 1. Souhrnné údaje PROSPĚCH -1. POLOLETÍ Název oboru Kód oboru Počet žáků z toho prospělo s vyzn. z toho prospělo z toho neprospělo Nehodnoceno Gymnázium - všeobecné K/ Gymnázium všeobecné K/ Celkem PROSPĚCH 2. POLOLETÍ. Název oboru Kód oboru Počet žáků z toho prospělo s vyzn. z toho prospěl o z toho nepros pělo Nehodnoceno Gymnázium - všeobecné K/ Gymnázium všeobecné K/ Celkem UKONČENÍ STUDIA Název oboru Kód oboru Počet žáků, kteří ukončili posl. roč. v řád. termínu z toho u mat. zkoušky prospělo s vyzn. z toho u mat. zkoušky prospělo z toho u mat. zkoušky neprospělo Gymnázium - všeobecné K/ Gymnázium - všeobecné K/ Celkem CHOVÁNÍ Počet žáků 2. stupeň 3. stupeň podmínečné vyloučení vyloučení 1. pololetí pololetí DOCHÁZKA Počet žáků Zameškané hodiny celkem Neomluvené hodiny celkem 1. pololetí pololetí

7 E. 2. Komentář Gymnázium poskytuje střední vzdělání a připravuje žáky především ke studiu na všech typech vysokých škol a k výkonu náročnějších druhů zaměstnání a činností ve státní správě, kultuře a dalších oborech. Učební plán vychází z dokumentů schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, je zaměřen všeobecně a má vazbu na další vzdělávací stupně. Umožňuje individuální volbu dalšího zaměření pomocí volitelných předmětů ve vyšších ročnících. Volitelné předměty jsou součástí učebního plánu, jejich nabídka se každoročně obměňuje podle zájmu žáků a možností školy. Ve školním roce 2006/2007 probíhalo ve škole studium ve čtyřletém a osmiletém studijním cyklu. Zvláštní důraz je kladen na oblast drogové prevence a prevence negativních sociálních jevů včetně pomoci žákům a jejich rodičům při řešení problémových situací. Průměrný prospěch žáků školy a dosažené výsledky u maturitních zkoušek se významně neodchylují od dlouhodobě sledovaných hodnot. Studium i úroveň maturitních zkoušek lze považovat za velmi náročné. Škola navazuje na tradici gymnaziálního školství v Ústí nad Labem, v uplatnění svých absolventů dosahuje trvale velmi dobrých výsledků. To každoročně potvrzuje počet žáků školy, kteří byli přijati ke studiu na vysokých školách. Tento ukazatel je dlouhodobě sledován a každoročně vyhodnocován. Školská rada uskutečnila ve školním roce 2 jednání. E. 3. Výchovná opatření Pochvaly ředitele školy 31 pochval za výborný prospěch 65 pochval za reprezentaci školy 28 pochval za dobrovolnické aktivity 13 pochval za jiné mimoškolní aktivity 23 pochval za prospěch u maturity Pochvaly třídního učitele 81 pochval za reprezentaci školy 272 pochval za prospěch s vyznamenáním 31 pochval za mimoškolní aktivity 13 pochval za vzornou docházku 6 pochval za vzorné plnění povinností Podmínečná vyloučení ze školy 3 podmínečná vyloučení za porušování školního řádu Důtky ředitele školy 113 důtek za porušování školního řádu Důtky a napomenutí třídního učitele 156 napomenutí za porušení školního řádu, nevhodné chování 67 důtek za porušení školního řádu, nevhodné chování E. 4. Výchovné působení Ve škole pracovali dva výchovní poradci, kromě poradenství, konzultační činnosti a řešení běžných situací se věnovali především následující problematice: 7

8 studium na vysokých a dalších školách, možnosti dalšího uplatnění žáků (přihlášky, informace, analýza výsledků), pomoc žákům a zákonným zástupcům žáků (prospěch, chování, přechod ze ZŠ, volba jiné střední školy), prevence sociálně patologických jevů, drogová prevence a související činnosti (besedy, odborné programy), E. 5. Drogová prevence a prevence sociálně patologických jevů E PŮSOBENÍ VE ŠKOLE Metodik: Mgr. Ivana Černá Koordinátoři: Mgr. Anna Skalská - koordinace tvorby a realizace preventivního programu školy, primární prevence v učebních předmětech, kontakty s organizacemi zajišťujícími prevenci a volnočasové aktivity Mgr. Zdenka Neubauerová oblast tvorby a realizace projektů týkajících se prevence sociálně patologických jevů ve škole Činnost probíhala podle dokumentu Školní preventivní strategie na rok Nadále byly sledovány projevy zneužívání návykových látek a ostatních negativní jevy. Zvláštní pozornost byla věnována šikaně. Nově podle platných drogových zákonů byl použit metodický materiál Co dělat, když, který nemá preventivní charakter a navrhuje řešení některých reálných situací týkajících se výskytu dovolených i nedovolených drog ve škole. Během tohoto školního roku byly na zaznamenány drogové problémy u čtyř žáků. Všechny byly řešeny v souladu s platnými předpisy a školním řádem. K dispozici je knihovna, videotéka, zásobník propagačních materiálu a kartotéka kontaktů s internetovými odkazy na instituce zabývajícími se drogovou problematikou, seznam bezplatných či anonymních tísňových telefonních linek. E AKTIVITY PRO ŽÁKY A RODIČE Základ primární drogové prevence spočíval především v tématických blocích v rámci vzdělávacích předmětů. Prevence byla realizována převážně ve výuce ZSV, OV, Ch, Bi, Z, Tv, Čj a v hodinách cizích jazyků podle Rozpisu témat prevence. Během třídních schůzek byli rodiče informováni o záměrech a způsobu realizace Školní preventivní strategie. E DALŠÍ AKCE Červená stužka ( roč.) 21. a Sex, AIDS, vztahy přednáška p.pabiána ACET (1. roč.+ V5A) 19. a Jeden svět dokumenty o lidských právech (1. roč.+ V5A) Školní kolo SOČ prezentace prací s tématy prevence sociálně patologických jevů (V7B, 3.B) Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou, především o její trilogii Holky na vodítku (V4A) Květinový den (V7AB, V6B) 19., 21., PEER PROGRAM (V1A, V2A, 1.A) 8

9 E AKTIVITY PRO VOLNÝ ČAS Žáci se účastnili mnoha dobrovolnických akcí pod vedením Mgr. Skalské (výcvik nových dobrovolníků, víkendové kurzy psychosociálních dovedností aj. ) Ústecká část mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět prosinec 06 / březen 07 (V6B, V7AB) Výcvik aktivistů PEER PROGRAMU únor 07/duben 07 (1.+ 2.roč.) Ve škole pracovaly tyto zájmové útvary: Orchestr, Pěvecký sbor, Dramatický kroužek, Fotokroužek, Italština, Florbal. Studentům byl umožněn přístup na internet a do posilovny. Ve své činnosti pokračoval Videoklub. I během tohoto roku byl vydáván školní časopis Jatka pod lavicí pod vedením J. Svitálského. ZÁŘÍ: p. Tampírová seminář pro koordinátory začínajících podprogramu Comenius P. Dvořáková, p. Tampírová konference na PF UJEP zlepšení profesních kompetencí učitele ŘÍJEN: p. Dytrt seminář Perspektivy středního vzdělávání p. Kapounová, p. Magasanik seminář Partnerství škol v Evropě p. Kapounová školení Monitorovacího informačního systému samosprávy (MISS) p. Brejchová RVP regionální prezentace metodického portálu provozovaného VÚP, diskuze s tvůrci RVP a zástupci pilotních škol p. Kapounová, p. Svitálský seminář mezinárodní vzdělávací projekt yomag.cz LISTOPAD: p. Skalská vzdělávací kurz Evropská integrace pro pedagogys posílením aktivizačních metod ve výuce p. Drahá, p. Řádková kurz RVP a výuka fyziky p. Brejchová seminář Gymnázia a RVP p. Klierová, p. Stejskalová 10. Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol -přednášky a práce v sekcích p. Pečená konference k ekologické výchově Kapradí p. Rumánková jednání ústřední komise biologické olympiády p. Šebek seminář pro vyučující zabývající se SOČ p. Dytrt, p. Brejchová ŠVP na gymnáziích národní konference Seminář Výuka o EU diskuzí a hrou p. Dytrt Seminář Bude odložena státní maturita? p. Svobodová seminář Výchova charakteru jako esence výchovy 9

10 PROSINEC: p. Dytrt seminář Nová úprava cestovních náhrad LEDEN: p. Rumánková valná hromada Klubu ekologické výchovy plán aktivit pro rok p. Gerberová, p. Magasanik, p. Zeman projekt Comenius p. Klierová pracovní porada krajských lektorů Nová maturita p. Klierová seminář pro krajské lektory obecné části modulů Nová maturita ÚNOR: p. Hejduková, p. Rosenbergová seminář Nová maturita anglický jazyk (17. 2., ) p. Dvořáková, p. Šmídlová seminář Nová maturita německý jazyk ( , ) p. Dytrt seminář Zákoník práce a jeho dopad na vnitřní předpisy školy p. Gerberová, p. Řezáčová, p. Řízková - seminář Nová maturita český jazyk ( ) p. Sabolová, p. Skalská kurz Prevence stresu a pracovního vyhoření pro učitele p. Stejskalová seminář Dva dny s didaktikou matematiky p. Klierová seminář k průběhu přijímacích zkoušek testy SCIO BŘEZEN: Viz únor p. Šmirklová - seminář Nová maturita informačně technologický základ p. Štejfová, p. Tampírová - seminář Nová maturita francouzský jazyk ( ) p. Dytrt, p. Černá, p. Neubauerová, p. Řezáčová - seminář Nová maturita obecný modul ( ) p. Rumánková seminář Rozvoj výuky přírodovědných a technických předmětů Den Země p. Dytrt Konference ředitelů gymnázií p. Hudcová seminář Výtvarná dílna Smaltované šperky DUBEN: p. Klierová seminář Vedení školní matriky p. Černá, p. Klierová, p. Stejskalová - seminář Nová maturita matematika p. Helebrantová, p. Šmirklová kurz Den vody projektu Nové Cesty KVĚTEN: p. Šebek seminář GLOBE p. Kapounová kurz Příprava zaměstnanců příspěvkových organizací pro další programovací období příprava projektů p. Cerman seminář Nové trendy ve výuce tělesné výchovy TĚLOCHABA 10

11 ČERVEN: p. Klierová seminář k programu BAKALARI p. Šebek, p. Šmirklová projekt Nové cesty ČERVENEC: 0 SRPEN: p. Šebek kurz 15. letní geografická škola Další aktivity Distanční semestrální studium Tvorba a realizace ŠVP ve výuce fyziky - p. Černá, p. Müllerová, p. Řádková, p. Stejskalová ESF Brána jazyků p. Černá, p. Müllerová, p. Procházková, p. Řezáčová, p. Novotný, Brém, Sobotová, Mlynářová, Rumánková, Šebek, Brejchová, Dytrt ESF Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky F2 Úspěšný ředitel p. Dytrt Školení a testy ECDL p. Magasanik, p. Brejchová, p. Svitálský, p. Klierová, p. Šmídlová, p. Kapounová, p. Helebrantová, p. Brém, p. Drahá, p. Gerberová, p. Zeman, p. Šmirklová Doktorandské studium: Tanzmann, Kapounová G. 1. Aktivity ve volném čase Aktivity žáků ve volném čase jsou jedním z východisek pro řešení nežádoucích jevů ve společnosti. Nejčastěji se žáci školy zapojovali v následujících činnostech: činnosti v sociální oblasti, dobrovolnická činnost hudba, zpěv, fotokroužek sport, sportovní hry Dobrovolnická činnost se pod vedením Mgr. Skalské stala výrazným profilujícím znakem školy. Tyto aktivity zasahují významnou část žáků, což je zřejmé z dalších částí této zprávy. G. 2. Projektová činnost: Koordinátor projektové činnosti: Mgr. Linda Kapounová Ve školním roce 2006/2007 proběhlo na naší škole úspěšně několik projektů. Jednalo se o projekty organizované vyučujícími, popř. externími organizacemi. Naše škola je také spolu s dalšími čtyřmi ústeckými školami partnerem dvouletého projektu Zlepšení profesních kompetencí učitele prostřednictvím kurzů cizího jazyka, jehož řešitelem je Centrum jazykové přípravy Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. V rámci projektu jsou pořádány kurzy angličtiny, němčiny a francouzštiny pro profesní potřeby učitelů. 11

12 Název projektu TAGEBUCH DER GENERATIONEN ALLTAG AUF BEIDEN SEITEN DES EISERNEN VORHANGS Zajištění projektu Zeman (koordinátor za školu), Magasanik, Gerberová, dále vyučující NJ Cílová skupina žáků ročníky podle výběru vyučujících Přibližný počet účastníků 70 Termín konání (délka shodná s trváním šk.roku) ročník ročník ročník - závěrečný Organizace projektu Projekt patří pod projekty Comenius, varianta 1.1 Finanční zajištění Projekt financuje a dozoruje Národní agentura pro evropské vzdělávací programy Způsob realizace Projekt je realizován ve výuce i mimo. Stručná anotace Projektu se zúčastní zahraniční partnerské školy z Německa (Hannover), Polska (Wroclaw), Lotyšska (Valmiera) a Dánska (Sonderborg). Projekt je zaměřený na zkoumání života mladých generací v určitých obdobích v jednotlivých účastnických zemích. Jde o porovnání znaků a specifik života generací, které byly v určitých dobách ve věku našich studentů a žily na opačných stranách "Železné opony". Výstupy 1) internetové stránky školy 2) internetové stránky projektu: 3) brožury s popisem a CD-prezentací 4) V březnu 2007 se uskutečnilo projektové setkání delegací partnerských škol z D, LV, DK, PL na našem gymnáziu, na kterém byly prezentovány výsledky. Poznámky V školním roce proběhnou 2 mezinárodní projektová setkání. První bude koncem listopadu 2007ve Wroclawi a druhé počátkem března 2008 v Hannoveru. V Hannoveru bude také projekt slavnostně uzavřen. Název projektu PARTNERSKÁ ŠKOLA V DRÁŽĎANECH Zajištění projektu Regina Drdáková, Milada Šmídlová Cílová skupina žáků 2.A, 3.B, V6.A, V6.B, V7.A, V7.B Termín konání Organizace projektu vlastní Způsob realizace ve výuce + mimo výuku Stručná anotace prohlídka školy: přivítání ředitelkou, návštěva ve výuce prohlídka města: Zwinger, Frauenkirche, synagoga Název projektu EVROPSKÉ ŠKOLY ČELÍ RASISMU, ANTISEMITISMU A XENOFOBII Zajištění projektu H.Tampírová, K.Štejfová, L.Tanzmann Cílová skupina žáků Studenti 1. a 3. ročníků Přibližný počet účastníků Termín konání Září 2006 červen 2008 Organizace projektu Koordinátorem projektu je francouzské lyceum Valentine Labbé v La Madelaine Finanční zajištění Částka poskytnutá na tento školní rok EUR ( Kc) 80% z celkové částky, doplatek bude zaslán po ročním vyúčtování. Zdrojem podpory COMENIUS, poskytovatel EU. Způsob realizace Ve výuce i mimo ni Stručná anotace Charakteristika a cíle projektu: Gymnázuim Jateční v Ústí nad Labem se zapojilo do projektu Coménius na téma Evropské školy v boji proti rasismu, xenofóbii a antisemitismu. Ve dnech se na našem gymnáziu uskuteční oficiální návštěva zástupců koordinátorů projektu. 12

13 Výstupy Projekt je plánován na dobu 3 let a je do něj zapojeno 9 škol z různých zemí Evropy Francie, Německa, Polska, Belgie, Itálie, Anglie, Rumunska,České republiky, Nizozemí. Cílem projektu je mobilizovat vyučující dějepisu, společenských věd, náboženství a filozofie, aby pomohli čelit projevům rasismu, xenofobie a antisemitismu, prostřednictvím následujících aktivit: - zjistit názory studentů středních škol na geografické rozšiřování Evropy a jeho důsledky, - zjišťovat, jakým způsobem jsou tyto otázky prezentovány v učebnicích společenských věd, dějepisu a literatury, - analyzovat texty s touto tématikou - mezi studenty provádět ankety zjištující projevy těchto negativních postojů, - organizovat semináře za účasti studentů a jejich učitelů v jednotlivých státech projektu, a to v rámci Mezinárodního týdne mládeže v prosinci každého roku, - každý rok zpracovat a vydat katalog dokumentů prezentujících srovnávacím způsobem historii rasismus a antisemitismus v jednotlivých státech účastnících se projektu, - prostřednictvím studentů sledovat společenské události (v mass-médiích) týkající se těchto otázek, - se studenty z Amsterdamu zorganizovat seminář na téma: Islámské komunity v Evropě, - setkání vyučujících v Sarre (Německo) na téma: Jak komentujeme současné projevy rasismu a xenofóbie 1. Vydání katalogu historických a literárních dokumentů o antisemitismu, rasismu a xenofóbii a o důsledcích, které tyto škodlivé ideologie vyvolávají 2. Vydání CD-ROM prezentující zkušenosti a pedagogické metody používané vyučujícími historie, společenských věd a náboženství v jejich boji za společnost bez sexuální a rasové diskriminace. 3. Internetová stránka E-learning Název projektu THE GLOBE PROGRAM Zajištění projektu Pavel Šebek, Miromila Sobotová Cílová skupina žáků Všechny ročníky Přibližný počet účastníků 16 Termín konání celoročně Organizace projektu Organizace TEREZA Finanční zajištění Škola platí roční příspěvek Způsob realizace Mimo výuku Stručná anotace Zapojení studentů do pozorování a měření kvality životního prostředí (celosvětově), studenti posílají naměřená data do NASA. Výstupy Foto, soutěže. Název projektu NOVÉ CESTY K PŘÍRODOVĚDNÉMU A TECHNICKÉMU VZDĚLÁVÁNÍ kombinované kurzy s on-line podporou Zajištění projektu J.Helebrantová, I.Šmirklová, P.Šebek, M.Sobotová Termín konání 12. ledna 2007 až 30. června 2008 Organizace projektu Žadatel a realizátor projektu: Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta Finanční zajištění Podporováno fondem ESF Stručná anotace Projekt řeší kritický nedostatek kurzu dalšího vzdělávání pro učitele přírodovědných a technických předmětů, zejména kurzů, které zdůrazňují vzájemnou propojenost těchto oborů a promítají ji do dalších oblastí života jedince i společnosti v širších souvislostech (ochrana životního prostředí, idea udržitelného rozvoje). Poznámky Projekt určený pro učitele 13

14 Název projektu DĚTSKÝ ČIN ROKU Zajištění projektu A. Skalská Cílová skupina žáků Prima - kvarta Přibližný počet účastníků 7 Termín konání Celý rok, vyhlášení výsledků Organizace projektu Nadační fond Dětský čin roku Finanční zajištění Výhra ,- ( určeno na pomůcky) Způsob realizace Mimo výuku Stručná anotace Projekt je zaměřen na charitativní činnost dětí do věku 15 let. Název projektu HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO RÁJE V ČESKÉM STŘEDOHOŘÍ (KRAJINA ZA ŠKOLOU) Zajištění projektu Mgr. Svitálský Cílová skupina žáků Sekunda a tercie Přibližný počet účastníků 63 Termín konání Organizace projektu Partnerem projektu je středisko SEVER Finanční zajištění ESF, státní rozpočet ČR Způsob realizace Ve výuce i mimo výuku Stručná anotace Škola bude sbírat materiál o historii svých obcí a okolí a pořizovat nové srovnávací snímky stejných míst v současnosti, vést rozhovory s pamětníky apod. Cílem projektu je podpořit vztah žáků k okolí, zmapovat historii krajiny a ukázat další možnosti jejího vývoje. Spolupracovat bude 14 škol v Ústeckém kraji. Výstupy Na základě spolupráce se školami vznikne výstava a publikace. Název projektu ZELENÁ ŠKOLA Zajištění projektu A.Skalská Cílová skupina žáků Celá škola Termín konání Školní rok 2006/2007 Organizace projektu DDM a Tilia Finanční zajištění Umístění ještě nevím, za rok 2005/ místo ( vyhlášení výsledků v listopadu 2006) Způsob realizace obojí Stručná anotace Projekt je zaměřen na enviromentální výchovu Název projektu TEENTOWN Zajištění projektu A.Skalská Cílová skupina žáků Dobrovolníci celé školy Přibližný počet účastníků 14 Termín konání Školní rok 2006/2007 Organizace projektu Komunitní nadace Euroregionu Labe + rada mladších Finanční zajištění Schváleny 2 projekty, celkem korun vše vyúčtováno zadavateli Způsob realizace Mimo výuku Stručná anotace Projekt je zaměřen na dobrovolnické aktivity studentů. Název projektu CESTA DO PARLAMENTU Zajištění projektu A.Skalská Cílová skupina žáků Studenti roč. Přibližný počet účastníků 15 Termín konání Školní rok 2006/2007 Organizace projektu Agora Finanční zajištění 0 Způsob realizace Mimo výuku Stručná anotace Debatní soutěž týmů z různých škol. 14

15 Název projektu VAŠE EVROPA, VAŠE BUDOUCNOST Zajištění projektu A.Skalská Cílová skupina žáků Studenti roč. Přibližný počet účastníků 6 Termín konání Školní rok 2006/2007 Organizace projektu Eurocentrum, UL Finanční zajištění 0 Způsob realizace Mimo výuku Stručná anotace Debatní soutěž týmů z různých škol. Název projektu TEENAGE JOB Zajištění projektu A.Skalská Cílová skupina žáků Studenti roč. Přibližný počet účastníků 48 studentů Termín konání Školní rok 2006/2007 Organizace projektu Klub mladých Evropenů Finanční zajištění 0 Způsob realizace V době výuky Stručná anotace Cílem projektu bylo získat nové dovednosti pro lepší uplatnění na trhu práce nejen v ČR, ale hlavně v EU. Poznámky Velmi nekvalitní produkt Název projektu BÝT CIZINCEM Zajištění projektu A.Skalská Cílová skupina žáků Studenti roč. Přibližný počet účastníků 48 studentů Termín konání Školní rok 2006/2007 Organizace projektu Oberig UL Finanční zajištění 0 Způsob realizace V době výuky Stručná anotace Cílem projektu byla multikulturní výchova. Poznámky Moc přínosné. Studenti docela nadšení. 15

16 G. 3. Soutěže G PŘEHLED SOUTĚŽÍ ÚČAST V SOUTĚŽÍCH 2006/2007 POČET ZÚČASTNĚNÝCH název soutěže školní kolo okresní kolo oblastní kolo Ústřední kolo Soutěž v anglickém jazyce Soutěž v německém jazyce Soutěž ve francouzském jazyce 5... Olympiáda v českém jazyce Biologická olympiáda Ekologická olympiáda 9 Zeměpisná olympiáda Dějepisná olympiáda Chemická olympiáda Matematická olympiáda Fyzikální olympiáda Archimediáda Fyzliga (vlastní soutěž školy) Co víš o energetice? (korespondenční soutěž) Pythagoriáda Přírodovědný KLOKAN Genius Logicus Středoškolský přebor - plavání 11 8 Středoškolský přebor - basketbal Středoškolský přebor - volejbal 8 14 Středoškolský přebor - florbal Liga SŠ malá kopaná CORNY SŠ pohár - lehká atletika FOTBAL ANO-DROGY NE (futsal) Hokejbal proti drogám 6... Recitační soutěž SOČ Výtvarná a fotografická soutěž NAŠE MĚSTO Výtvarná soutěž MALBA ROKU Šachový turnaj Soutěž dětí a mládeže v programování Vaše Evropa, Vaše budoucnost Cesta do parlamentu Eurorebus Změny klimatu kolem nás CELKEM

17 G REKAPITULACE Speciální cena Výhra v soutěži Naše město soutěž o nejlepší logo, které bude užívat město Ústí nad Labem Celostátní kola 2. místo - Středoškolský přebor basketbal dívky 3. místo - Změny\ klimatu kolem nás 5. místo - Soutěž v německém jazyce 10. místo - SOČ 15. místo - CORNY SŠ pohár lehká atletika Krajská kola 1. místo CORNY SŠ pohár lehká atletika 1. místo Středoškolský přebor basketbal dívky 1.,2.,3. místo SOČ 1. a 7. místo Soutěž v německém jazyce 2. místo Středoškolský přebor basketbal chlapci 2. místo Středoškolský přebor plavání 2., 4., 8.místo Chemická olympiáda 3. místo Matematická olympiáda 3. místo Středoškolský přebor florbal dívky 4. místo Dějepisná olympiáda 4. místo soutěž v programování 4. místo Soutěž v anglickém jazyce 6. místo Fyzikální olympiáda 7. místo Biologická olympiáda Okresní kola 1. místo Soutěž v anglickém jazyce 1. místo Soutěž v německém jazyce 1. místo Archimediáda 1. místo Šachy 1. místo Středoškolský přebor florbal chlapci 1. místo Středoškolský přebor basketbal chlapci 1. místo Středoškolský přebor basketbal dívky 1. místo Středoškolský přebor volejbal dívky 1. místo Středoškolský přebor plavání dívky 1. místo CORNY SŠ pohár lehká atletika dívky 1. až 3. místo Výtvarná a fotografická soutěž NAŠE MĚSTO 1. až 3. místo SOČ 1. až 3. místo Přírodovědný klokan 1. až 4. místo Biologická olympiáda 1. až 4. místo fyzikální olympiáda 1. a 4. místo Dějepisná olympiáda 1.,4.,5. místo Chemická olympiáda 1. až 3., 5. až 7. místo Matematická olympiáda 2. místo Olympiáda v českém jazyce 2. místo Středoškolský přebor florbal dívky 2. místo Středoškolský přebor volejbal chlapci 2. místo Středoškolský přebor plavání chlapci 17

18 2. a 6. místo Soutěž v programování 2.,3.,5. až 7. místo Pythagoriáda 3. a 4. místo Zeměpisná olympiáda 5. místo Hokejbal proti drogám 5. místo CORNY SŠ pohár lehká atletika chlapci G. 4. Další akce pro žáky Návštěva ND v Praze prohlídka, technické zázemí divadla, generace umělců Návštěva Severočeské vědecké knihovny seznámení s provozem knihovny Exkurze do Planetária v Teplicích Návštěva biočipové laboratoře PřF UJEP Atletika CORNY CUP okresní, krajské i celostátní kolo Archeologická přednáška Exkurze masožravé rostliny na PřF UJEP Exkurze Chemická havárie (neštěstí, o kterých chemický průmysl nemluví) Exkurze Prohlídka záchranného archeologického průzkumu v lokalitě našeho města Exkurze do ZOO v Ústí nad Labem s odborným vedením zoologa Exkurze Doly Bílina a lom Bíliny vliv těžby na krajinu, antropogenní tvary Návštěva MFF Voda Moře Oceány Návštěva Břevnovského kláštera architektura, dějiny benediktinského řádu Středoškolská futsalová liga chlapci (okresní, krajské kolo) Návštěva koordinátorů projektu Comenius Evropské školy v boji proti rasismu, xenofobii a antisemitismu Okresní, krajský přebor středních škol v plavání Exkurze kulturní památky města Ústí nad Labem Návštěva partnerské školy v Drážďanech Filmové představení Modrá planeta, Doba ledová 2 Okresní, krajské kolo středních škol v basketbalu dívky, chlapci Kvalifikace na republikové finále středních škol v basketbalu - dívky Přednáška Vlakem po výchově USA Týden geografie přednášky na PřF UJEP Okresní, krajské kolo středních škol ve volejbalu dívky Okresní kolo středních škol ve volejbalu chlapci Exkurze jaderný reaktor na pracovišti Fjfi ČVUT Praha Dějepisná soutěž Období vlády přemyslovského rodu Červená stužka symbol jako výraz soucítění s lidmi infikovanými virem HIV a nemocnými AIDS Okresní, krajské kolo středních škol ve florbalu dívky, chlapci Přednáška MUDr. Poláka z dětské chirurgie Exkurze Hasičský záchranný sbor Dětský čin roku charitativní projekt ocenění a slavnostní vyhlášení na Staroměstské radnici v Praze Koncert orchestru Soníci v Národním domě Okresní, krajské kolo přeboru škol v šachu malé, velké gymnázium Přednáška cestovatele Marta Eslema Exkurze do Drážďan Návštěva soudního přelíčení u Okresního soudu v Ústí nad Labem Vánoční koncert školního sboru Studentská směs v Dubicích Koncert orchestru Soníci na Staroměstském náměstí v Praze 18

19 Turnaj ve vybíjené prima, sekunda Vánoční koncert Gymnázia Jateční v kostele Nanebevzetí Panny Marie Přednáška sex, AIDS, vztahy Vernisáž výstavy prací studentů gymnázia v suterénu školy Vystoupení orchestru Soníci na akci Multikulturní Vánoce v Národním domě Účast v celorepublikové soutěži Najdi, co neznáš prima Projekt České Švýcarsko ekologická výchova výstava soutěžních prací Pracovní setkání účastníků mezinárodního projektu Comenius v Polsku Přednáška MUDr. Kreníka porod Projekce Austrálie kouzelný svět protinožců Exkurze Masarykova nemocnice oční oddělení Projekce JEDEN SVĚT Lekce Běloruštiny Projekt Comenius setkání partnerských škol týdenní setkání se zahraničními studenty Školní kolo středoškolské odborné činnosti (SOČ) Účast ve výzkumu Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) Návštěva divadelního představení FAIDRA Praha Výchovný koncert Vývoj jazzu a popu od 50. let Představení THE ACTION BESIP Tour 2007 Výstava pavoukovců na PřF UJEP Okresní kolo Hokejbal proti drogám Exkurze do Skotska Exkurze čistírna odpadních vod Filmové představení Mrtvá nevěsta Tima Burtona Exkurze do Itálie Soutěž Přírodovědný klokan Exkurze osecký hrad Rýzmburk a klášter Exkurze Národní muzeum Praha Exkurze do SETUZY Soutěž GENIUS LOGICUS Projekt GLOBE Projekt Ekologická stopa Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou Přednáška Energie budoucnost lidstva Přednáška a debata se studenty o Evropském parlamentu Tomáš Nigrin (výzkumný pracovník Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM) Lyžařské kurzy Sportovní kurzy pro 2. ročníky a sexty Divadelní představení Král Lear Exkurze do pivovaru Velké Popovice Školní výlety pro nižší gymnázium Peer program pro primu a sekundu Exkurze Planetárium Most Exkurze historické části Prahy, stavební slohy Exkurze do pivovaru Velké Březno Exkurze do botanické zahrady v Teplicích Exkurze do Památníku Terezín Exkurze do ZOO Praha Sportovní den 19

20 Exkurze anatomická výstava BODIES v Praze Exkurze meteorologická observatoř na Milešovce Exkurze Praha Vyšehrad G. 5. Účast pedagogů v porotách soutěží pro žáky Mgr. Rumánková ústřední komise biologické olympiády Mgr. Kapounová porota okresního kola chemické olympiády Mgr. Drdáková porota okresního kola soutěže v německém jazyce Mgr. Řízková porota okresního kola olympiády v českém jazyce Mgr. Brejchová - porota okresního kola olympiády v českém jazyce Mgr. Rumánková porota krajského kola biologické olympiády kategorie A Mgr. Rumánková porota krajského kola biologické olympiády kategorie B Mgr. Mlynářová okresní kolo zeměpisné olympiády Mgr. Řízková krajské kolo olympiády v českém jazyce Mgr. Kapounová krajské kolo SOČ Mgr. Dytrtová okresní kolo biologické olympiády G. 6. Nadační fond Gymnázium je zřizovatelem nadačního fondu Jatečfond. Tento fond finančně i materiálně podporuje aktivity Gymnázia (startovné, příspěvky na zahraniční exkurze, cestovné na soutěže), kulturní, sportovní a společenské akce pořádané školou, zájmové mimoškolní aktivity studentů. Jedná se zejména o motivaci k účasti na soutěžích, účastnický poplatek v rámci projektu GLOBE a klubu Ekologické výchovy. Nadační fond se podílel na organizaci maturitních plesů. Uvedené školní aktivity Jatečfond ze svých zdrojů podpořil v roce 2006 částkou 98719,- Kč. Příjmová oblast nadačního fondu se v roce 2006 zvýšila na základě sponzorských darů, příspěvku od Ústeckého kraje na projekt Program volnočasové aktivity. Celkové výdaje za rok 2006 činí ,50 Kč. Veškeré výdaje byly realizovány v souladu se Statutem nadačního fondu, spolupráce se školou je intenzívní. Údaje o nadačním fondu Název nadačního fondu: Jatečfond, nadační fond Sídlo: Gymnázium, Jateční 22, Ústí nad Labem IČO nadačního fondu: DIČ nadačního fondu: Ve školním roce 2006/2007 byla provedena kontrola ČŠI dne února 2007, která byla zaměřena na zjišťování a hodnocení formálních podmínek vzdělávání a hodnocení dopadu informačních a komunikačních technologií (ICT) na výuku a učení. Nebyly zjištěna žádné nedostatky. 20

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 202/203 V Děčíně 5. 0. 203 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy V Ostravě-Zábřehu 8. 10. 2013 č. j. GZAB/0709/2013 Obsah 1.

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Charakteristika školy, vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy

Více

Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 1 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Praha 2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah ÚVOD 3 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Základní údaje 8 1.2. Identifikační údaje školy 8 2. Přehled oborů vzdělávání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, M. Majerové 1691/4, 708 00 Ostrava-Poruba PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín Obsah 1. Gymnázium 4 Charakteristika školy 4 Školská rada 5 Sdružení

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Schváleno školskou radou dne :. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR.... Mgr. Vladimír Schreier,

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - - 2 - VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA JANA PALACHA, MĚLNÍK, POD VRCHEM 3421 ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Údaje o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Zborovská 293, 753 11 Hranice www.gymnaziumhranice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Hranice, září 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 4

Více

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Obsah výroční zprávy 1) 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy: 3) Součásti školy 4) Obory vzdělání a údaje o žácích

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 (podle vyhlášky 15/2005 Sb.) I. Výroční zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa: Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy, Nár. mučedníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více