GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2006 / 2007

2 Název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace Sídlo organizace: Jateční 22, Ústí nad Labem Charakteristika školy: střední škola, úspěšným ukončením se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou Zřizovatel: Ústecký kraj Právní forma organizace: příspěvková organizace Sídlo zřizovatele: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Ředitel školy: Ing. Alfréd Dytrt Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Květuše Klierová Sekretářka : Helena Zemanová Telefon: Fax: Dálková přístup: Zřízení školy: 1954 Zařazení do sítě škol: Rozhodnutí o zařazení do sítě škol: č.j / ze dne Součásti školy: 0 Rada školy: byla zřízena k Mimoškolní a občanská sdružení: Jatečfond, nadační fond IČO: DIČ: IZO: OBORY DENNÍ Název oboru Kód oboru Počet žáků Ukončeno mat. zkouškou Gymnázium - všeobecné K/ Gymnázium - všeobecné K/ Celkem

3 C. 1. Jmenný seznam pracovníků školy Č. PŘÍJMENÍ, JMÉNO 1. BREJCHOVÁ Radka 2. BRÉM Vladimír 3. CERMAN František 4. CUTYCHOVÁ Jana 5. ČERNÁ Ivana 6. DRAHÁ Hana 7. DRDÁKOVÁ Regina 8. DVOŘÁKOVÁ Eva 9. DYTRT Alfréd 10. DYTRTOVÁ Naděžda 11. GABČANOVÁ Jana 12. GERBEROVÁ Regina 13. HAJDLOVÁ Kamila 14. HAVLÍK Radek 15. HEJDUKOVÁ Iveta 16. HELEBRANTOVÁ Jitka 17. HOLUBOVÁ Hana 18. HOROVÁ Michaela 19. HUDCOVÁ Martina 20. HUJOVÁ Šárka 21. IVANOVÁ Jana 22. JARÁ Hana 23. JIRKOVÁ Věra 24. KAPOUNOVÁ Linda 25. KEJŘ Ladislav 26. KEJŘOVÁ Květoslava 27. KLIEROVÁ Květuše 28. KOPECKÁ Hana 29. KOSTÍNEK Jiří 30. MAGASANIK Jiří 31. MALÝ David 32. MATĚJČEK Martin 33. MLYNÁŘOVÁ Jana 34. MÜLLEROVÁ Dagmar 35. NEUBAUEROVÁ Zdeňka 36. NOSEK Petr 37. NOVOTNÝ Bohdan 38. PEČENÁ Michaela 39. PROCHÁZKOVÁ Lenka 40. ROSENBERGOVÁ Lucie 41. RUMÁNKOVÁ Miroslava 42. ŘÁDKOVÁ Květuše 43. ŘEZÁČOVÁ Ivana 44. ŘEŽÁBKOVÁ Olga 45. ŘÍZKOVÁ Marcela 46. SABOLOVÁ Lucie 47. SEBESLAVSKÝ Josef 48. SKALSKÁ Anna 49. SOBOTOVÁ Miromila 50. STEJSKALOVÁ Blanka 51. STUCHLÁ Gabriela 52. SVITÁLSKÝ Jan 53. SVOBODA Marcel 54. SVOBODOVÁ Michaela 55. ŠEBEK Pavel 56. ŠMÍDLOVÁ Milada 57. ŠMIRKLOVÁ Iveta 58. ŠTEJFOVÁ Kateřina 59. TAMPÍROVÁ Helena 60. TANZMANN Lubomír 61. TOCHÁČKOVÁ Kateřina 62. TOŠKOVÁ Kateřina 63. VITVEROVÁ Helena 64. VOTAVOVÁ Gabriela 65. ZEMAN Viktor 66. ZEMANOVÁ Helena 3

4 C. 2. Pedagogičtí pracovníci (PP) souhrnné údaje PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI I s odb. s odb. nekval. nekval. kval. kval. do 35 let do 35 let do 35 let do 35 let s odb. kval let s odb. kval let s odb. kval let s odb. kval let s odb. kval. 55-důch. věk s odb. kval. 55- důch. věk s odb. kval. důcho dci celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy s odb. kval. důcho dci Celkový počet Odborná kvalifikace pro Celkový počet Počet hodin odučených PP přímou ped. činnost odučených hodin týdně odborně týdně ŽÁCI A PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI CELKEM Počet tříd Počet žáků Přepočtený počet pedagogických pracovníků ,6 C. 3. Komentář Pedagogický sbor je poměrně stabilizován, kromě výjimek vyučují ve škole kvalifikovaní učitelé, obecným jevem je nedostatek učitelů cizích jazyků (zejména angličtiny) a učitelů mužů. V tomto školním roce odešly na mateřskou dovolenou v krátkém časovém odstupu 3 vyučující anglického jazyka. Vzhledem k nedostatku učitelů cizích jazyků na trhu práce a rozsahu chybějících úvazků byl tento výpadek řešen nejen vnitřními organizačními mechanizmy (přespočetné hodiny interních pedagogů, spojení skupin), ale i výpomocí nekvalifikovanými učiteli, především studenty nejvyšších ročníků pedagogické fakulty UJEP. Vedení školy se skládalo z ředitele, zástupce ředitele pro pedagogickou činnost a zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz. Provoz školy zajišťovala sekretářka, účetní, hospodářka, školník, údržbář, uklízeč a uklízečky, správce ICT. Někteří učitelé jsou členy různých profesních a předmětových sdružení, pracují ve výborech olympiád (např. Ústřední komise biologické olympiády, okresní komise olympiád) apod. Ředitel školy byl předsedou Asociace ředitelů gymnázií ČR.

5 D. 1. Čtyřleté studium Ředitel školy rozhodl o konání přijímací zkoušky, stanovil a zveřejnil kritéria přijímacího řízení. Pozvánky k přijímací zkoušce, která se konala 23. dubna 2007, byly odeslány 4. dubna Zkoušky byly písemné, byly použity testy Scio, o. p. s. (český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady). Každý uchazeč označoval své práce registračním číslem, které mu bylo náhodným způsobem přiděleno pro zajištění anonymity při hodnocení výsledků i při zveřejnění výsledného pořadí. Při hodnocení uchazečů bylo postupováno podle stanovených kritérií, tzn. podle celkového počtu získaných bodů. Další kola přijímacího řízení nebyla vyhlašována. D. 2. Osmileté studium Přijímací řízení probíhalo podobným způsobem jako ve čtyřletém. Tři z přihlášených uchazečů se ke zkoušce nedostavili a jedna uchazečka se po přijetí rozhodla, že ke studiu nenastoupí. V rámci autoremedury bylo vyhověno dalšímu uchazeči podle pořadí. D. 3. Souhrnné údaje PŘIHLÁŠENÍ Název oboru Kód oboru 1. kolo 2. kolo Do dalších kol Gymnázium - všeobecné K/ Gymnázium - všeobecné K/ PŘIJATÍ Název oboru Kód oboru 1. kolo 2. kolo V dalších kolech Gymnázium - všeobecné K/ Gymnázium - všeobecné K/ ODVOLÁNÍ 1. kolo odvolání 1. kolo přijatí 1. kolo přijatí 2. kolo přijatí další kola přijatí Kód oboru celkem autoremedura odvolání ke KÚ odvolání ke KÚ odvolání ke KÚ K/ K/

6 E. 1. Souhrnné údaje PROSPĚCH -1. POLOLETÍ Název oboru Kód oboru Počet žáků z toho prospělo s vyzn. z toho prospělo z toho neprospělo Nehodnoceno Gymnázium - všeobecné K/ Gymnázium všeobecné K/ Celkem PROSPĚCH 2. POLOLETÍ. Název oboru Kód oboru Počet žáků z toho prospělo s vyzn. z toho prospěl o z toho nepros pělo Nehodnoceno Gymnázium - všeobecné K/ Gymnázium všeobecné K/ Celkem UKONČENÍ STUDIA Název oboru Kód oboru Počet žáků, kteří ukončili posl. roč. v řád. termínu z toho u mat. zkoušky prospělo s vyzn. z toho u mat. zkoušky prospělo z toho u mat. zkoušky neprospělo Gymnázium - všeobecné K/ Gymnázium - všeobecné K/ Celkem CHOVÁNÍ Počet žáků 2. stupeň 3. stupeň podmínečné vyloučení vyloučení 1. pololetí pololetí DOCHÁZKA Počet žáků Zameškané hodiny celkem Neomluvené hodiny celkem 1. pololetí pololetí

7 E. 2. Komentář Gymnázium poskytuje střední vzdělání a připravuje žáky především ke studiu na všech typech vysokých škol a k výkonu náročnějších druhů zaměstnání a činností ve státní správě, kultuře a dalších oborech. Učební plán vychází z dokumentů schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, je zaměřen všeobecně a má vazbu na další vzdělávací stupně. Umožňuje individuální volbu dalšího zaměření pomocí volitelných předmětů ve vyšších ročnících. Volitelné předměty jsou součástí učebního plánu, jejich nabídka se každoročně obměňuje podle zájmu žáků a možností školy. Ve školním roce 2006/2007 probíhalo ve škole studium ve čtyřletém a osmiletém studijním cyklu. Zvláštní důraz je kladen na oblast drogové prevence a prevence negativních sociálních jevů včetně pomoci žákům a jejich rodičům při řešení problémových situací. Průměrný prospěch žáků školy a dosažené výsledky u maturitních zkoušek se významně neodchylují od dlouhodobě sledovaných hodnot. Studium i úroveň maturitních zkoušek lze považovat za velmi náročné. Škola navazuje na tradici gymnaziálního školství v Ústí nad Labem, v uplatnění svých absolventů dosahuje trvale velmi dobrých výsledků. To každoročně potvrzuje počet žáků školy, kteří byli přijati ke studiu na vysokých školách. Tento ukazatel je dlouhodobě sledován a každoročně vyhodnocován. Školská rada uskutečnila ve školním roce 2 jednání. E. 3. Výchovná opatření Pochvaly ředitele školy 31 pochval za výborný prospěch 65 pochval za reprezentaci školy 28 pochval za dobrovolnické aktivity 13 pochval za jiné mimoškolní aktivity 23 pochval za prospěch u maturity Pochvaly třídního učitele 81 pochval za reprezentaci školy 272 pochval za prospěch s vyznamenáním 31 pochval za mimoškolní aktivity 13 pochval za vzornou docházku 6 pochval za vzorné plnění povinností Podmínečná vyloučení ze školy 3 podmínečná vyloučení za porušování školního řádu Důtky ředitele školy 113 důtek za porušování školního řádu Důtky a napomenutí třídního učitele 156 napomenutí za porušení školního řádu, nevhodné chování 67 důtek za porušení školního řádu, nevhodné chování E. 4. Výchovné působení Ve škole pracovali dva výchovní poradci, kromě poradenství, konzultační činnosti a řešení běžných situací se věnovali především následující problematice: 7

8 studium na vysokých a dalších školách, možnosti dalšího uplatnění žáků (přihlášky, informace, analýza výsledků), pomoc žákům a zákonným zástupcům žáků (prospěch, chování, přechod ze ZŠ, volba jiné střední školy), prevence sociálně patologických jevů, drogová prevence a související činnosti (besedy, odborné programy), E. 5. Drogová prevence a prevence sociálně patologických jevů E PŮSOBENÍ VE ŠKOLE Metodik: Mgr. Ivana Černá Koordinátoři: Mgr. Anna Skalská - koordinace tvorby a realizace preventivního programu školy, primární prevence v učebních předmětech, kontakty s organizacemi zajišťujícími prevenci a volnočasové aktivity Mgr. Zdenka Neubauerová oblast tvorby a realizace projektů týkajících se prevence sociálně patologických jevů ve škole Činnost probíhala podle dokumentu Školní preventivní strategie na rok Nadále byly sledovány projevy zneužívání návykových látek a ostatních negativní jevy. Zvláštní pozornost byla věnována šikaně. Nově podle platných drogových zákonů byl použit metodický materiál Co dělat, když, který nemá preventivní charakter a navrhuje řešení některých reálných situací týkajících se výskytu dovolených i nedovolených drog ve škole. Během tohoto školního roku byly na zaznamenány drogové problémy u čtyř žáků. Všechny byly řešeny v souladu s platnými předpisy a školním řádem. K dispozici je knihovna, videotéka, zásobník propagačních materiálu a kartotéka kontaktů s internetovými odkazy na instituce zabývajícími se drogovou problematikou, seznam bezplatných či anonymních tísňových telefonních linek. E AKTIVITY PRO ŽÁKY A RODIČE Základ primární drogové prevence spočíval především v tématických blocích v rámci vzdělávacích předmětů. Prevence byla realizována převážně ve výuce ZSV, OV, Ch, Bi, Z, Tv, Čj a v hodinách cizích jazyků podle Rozpisu témat prevence. Během třídních schůzek byli rodiče informováni o záměrech a způsobu realizace Školní preventivní strategie. E DALŠÍ AKCE Červená stužka ( roč.) 21. a Sex, AIDS, vztahy přednáška p.pabiána ACET (1. roč.+ V5A) 19. a Jeden svět dokumenty o lidských právech (1. roč.+ V5A) Školní kolo SOČ prezentace prací s tématy prevence sociálně patologických jevů (V7B, 3.B) Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou, především o její trilogii Holky na vodítku (V4A) Květinový den (V7AB, V6B) 19., 21., PEER PROGRAM (V1A, V2A, 1.A) 8

9 E AKTIVITY PRO VOLNÝ ČAS Žáci se účastnili mnoha dobrovolnických akcí pod vedením Mgr. Skalské (výcvik nových dobrovolníků, víkendové kurzy psychosociálních dovedností aj. ) Ústecká část mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět prosinec 06 / březen 07 (V6B, V7AB) Výcvik aktivistů PEER PROGRAMU únor 07/duben 07 (1.+ 2.roč.) Ve škole pracovaly tyto zájmové útvary: Orchestr, Pěvecký sbor, Dramatický kroužek, Fotokroužek, Italština, Florbal. Studentům byl umožněn přístup na internet a do posilovny. Ve své činnosti pokračoval Videoklub. I během tohoto roku byl vydáván školní časopis Jatka pod lavicí pod vedením J. Svitálského. ZÁŘÍ: p. Tampírová seminář pro koordinátory začínajících podprogramu Comenius P. Dvořáková, p. Tampírová konference na PF UJEP zlepšení profesních kompetencí učitele ŘÍJEN: p. Dytrt seminář Perspektivy středního vzdělávání p. Kapounová, p. Magasanik seminář Partnerství škol v Evropě p. Kapounová školení Monitorovacího informačního systému samosprávy (MISS) p. Brejchová RVP regionální prezentace metodického portálu provozovaného VÚP, diskuze s tvůrci RVP a zástupci pilotních škol p. Kapounová, p. Svitálský seminář mezinárodní vzdělávací projekt yomag.cz LISTOPAD: p. Skalská vzdělávací kurz Evropská integrace pro pedagogys posílením aktivizačních metod ve výuce p. Drahá, p. Řádková kurz RVP a výuka fyziky p. Brejchová seminář Gymnázia a RVP p. Klierová, p. Stejskalová 10. Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol -přednášky a práce v sekcích p. Pečená konference k ekologické výchově Kapradí p. Rumánková jednání ústřední komise biologické olympiády p. Šebek seminář pro vyučující zabývající se SOČ p. Dytrt, p. Brejchová ŠVP na gymnáziích národní konference Seminář Výuka o EU diskuzí a hrou p. Dytrt Seminář Bude odložena státní maturita? p. Svobodová seminář Výchova charakteru jako esence výchovy 9

10 PROSINEC: p. Dytrt seminář Nová úprava cestovních náhrad LEDEN: p. Rumánková valná hromada Klubu ekologické výchovy plán aktivit pro rok p. Gerberová, p. Magasanik, p. Zeman projekt Comenius p. Klierová pracovní porada krajských lektorů Nová maturita p. Klierová seminář pro krajské lektory obecné části modulů Nová maturita ÚNOR: p. Hejduková, p. Rosenbergová seminář Nová maturita anglický jazyk (17. 2., ) p. Dvořáková, p. Šmídlová seminář Nová maturita německý jazyk ( , ) p. Dytrt seminář Zákoník práce a jeho dopad na vnitřní předpisy školy p. Gerberová, p. Řezáčová, p. Řízková - seminář Nová maturita český jazyk ( ) p. Sabolová, p. Skalská kurz Prevence stresu a pracovního vyhoření pro učitele p. Stejskalová seminář Dva dny s didaktikou matematiky p. Klierová seminář k průběhu přijímacích zkoušek testy SCIO BŘEZEN: Viz únor p. Šmirklová - seminář Nová maturita informačně technologický základ p. Štejfová, p. Tampírová - seminář Nová maturita francouzský jazyk ( ) p. Dytrt, p. Černá, p. Neubauerová, p. Řezáčová - seminář Nová maturita obecný modul ( ) p. Rumánková seminář Rozvoj výuky přírodovědných a technických předmětů Den Země p. Dytrt Konference ředitelů gymnázií p. Hudcová seminář Výtvarná dílna Smaltované šperky DUBEN: p. Klierová seminář Vedení školní matriky p. Černá, p. Klierová, p. Stejskalová - seminář Nová maturita matematika p. Helebrantová, p. Šmirklová kurz Den vody projektu Nové Cesty KVĚTEN: p. Šebek seminář GLOBE p. Kapounová kurz Příprava zaměstnanců příspěvkových organizací pro další programovací období příprava projektů p. Cerman seminář Nové trendy ve výuce tělesné výchovy TĚLOCHABA 10

11 ČERVEN: p. Klierová seminář k programu BAKALARI p. Šebek, p. Šmirklová projekt Nové cesty ČERVENEC: 0 SRPEN: p. Šebek kurz 15. letní geografická škola Další aktivity Distanční semestrální studium Tvorba a realizace ŠVP ve výuce fyziky - p. Černá, p. Müllerová, p. Řádková, p. Stejskalová ESF Brána jazyků p. Černá, p. Müllerová, p. Procházková, p. Řezáčová, p. Novotný, Brém, Sobotová, Mlynářová, Rumánková, Šebek, Brejchová, Dytrt ESF Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky F2 Úspěšný ředitel p. Dytrt Školení a testy ECDL p. Magasanik, p. Brejchová, p. Svitálský, p. Klierová, p. Šmídlová, p. Kapounová, p. Helebrantová, p. Brém, p. Drahá, p. Gerberová, p. Zeman, p. Šmirklová Doktorandské studium: Tanzmann, Kapounová G. 1. Aktivity ve volném čase Aktivity žáků ve volném čase jsou jedním z východisek pro řešení nežádoucích jevů ve společnosti. Nejčastěji se žáci školy zapojovali v následujících činnostech: činnosti v sociální oblasti, dobrovolnická činnost hudba, zpěv, fotokroužek sport, sportovní hry Dobrovolnická činnost se pod vedením Mgr. Skalské stala výrazným profilujícím znakem školy. Tyto aktivity zasahují významnou část žáků, což je zřejmé z dalších částí této zprávy. G. 2. Projektová činnost: Koordinátor projektové činnosti: Mgr. Linda Kapounová Ve školním roce 2006/2007 proběhlo na naší škole úspěšně několik projektů. Jednalo se o projekty organizované vyučujícími, popř. externími organizacemi. Naše škola je také spolu s dalšími čtyřmi ústeckými školami partnerem dvouletého projektu Zlepšení profesních kompetencí učitele prostřednictvím kurzů cizího jazyka, jehož řešitelem je Centrum jazykové přípravy Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. V rámci projektu jsou pořádány kurzy angličtiny, němčiny a francouzštiny pro profesní potřeby učitelů. 11

12 Název projektu TAGEBUCH DER GENERATIONEN ALLTAG AUF BEIDEN SEITEN DES EISERNEN VORHANGS Zajištění projektu Zeman (koordinátor za školu), Magasanik, Gerberová, dále vyučující NJ Cílová skupina žáků ročníky podle výběru vyučujících Přibližný počet účastníků 70 Termín konání (délka shodná s trváním šk.roku) ročník ročník ročník - závěrečný Organizace projektu Projekt patří pod projekty Comenius, varianta 1.1 Finanční zajištění Projekt financuje a dozoruje Národní agentura pro evropské vzdělávací programy Způsob realizace Projekt je realizován ve výuce i mimo. Stručná anotace Projektu se zúčastní zahraniční partnerské školy z Německa (Hannover), Polska (Wroclaw), Lotyšska (Valmiera) a Dánska (Sonderborg). Projekt je zaměřený na zkoumání života mladých generací v určitých obdobích v jednotlivých účastnických zemích. Jde o porovnání znaků a specifik života generací, které byly v určitých dobách ve věku našich studentů a žily na opačných stranách "Železné opony". Výstupy 1) internetové stránky školy 2) internetové stránky projektu: 3) brožury s popisem a CD-prezentací 4) V březnu 2007 se uskutečnilo projektové setkání delegací partnerských škol z D, LV, DK, PL na našem gymnáziu, na kterém byly prezentovány výsledky. Poznámky V školním roce proběhnou 2 mezinárodní projektová setkání. První bude koncem listopadu 2007ve Wroclawi a druhé počátkem března 2008 v Hannoveru. V Hannoveru bude také projekt slavnostně uzavřen. Název projektu PARTNERSKÁ ŠKOLA V DRÁŽĎANECH Zajištění projektu Regina Drdáková, Milada Šmídlová Cílová skupina žáků 2.A, 3.B, V6.A, V6.B, V7.A, V7.B Termín konání Organizace projektu vlastní Způsob realizace ve výuce + mimo výuku Stručná anotace prohlídka školy: přivítání ředitelkou, návštěva ve výuce prohlídka města: Zwinger, Frauenkirche, synagoga Název projektu EVROPSKÉ ŠKOLY ČELÍ RASISMU, ANTISEMITISMU A XENOFOBII Zajištění projektu H.Tampírová, K.Štejfová, L.Tanzmann Cílová skupina žáků Studenti 1. a 3. ročníků Přibližný počet účastníků Termín konání Září 2006 červen 2008 Organizace projektu Koordinátorem projektu je francouzské lyceum Valentine Labbé v La Madelaine Finanční zajištění Částka poskytnutá na tento školní rok EUR ( Kc) 80% z celkové částky, doplatek bude zaslán po ročním vyúčtování. Zdrojem podpory COMENIUS, poskytovatel EU. Způsob realizace Ve výuce i mimo ni Stručná anotace Charakteristika a cíle projektu: Gymnázuim Jateční v Ústí nad Labem se zapojilo do projektu Coménius na téma Evropské školy v boji proti rasismu, xenofóbii a antisemitismu. Ve dnech se na našem gymnáziu uskuteční oficiální návštěva zástupců koordinátorů projektu. 12

13 Výstupy Projekt je plánován na dobu 3 let a je do něj zapojeno 9 škol z různých zemí Evropy Francie, Německa, Polska, Belgie, Itálie, Anglie, Rumunska,České republiky, Nizozemí. Cílem projektu je mobilizovat vyučující dějepisu, společenských věd, náboženství a filozofie, aby pomohli čelit projevům rasismu, xenofobie a antisemitismu, prostřednictvím následujících aktivit: - zjistit názory studentů středních škol na geografické rozšiřování Evropy a jeho důsledky, - zjišťovat, jakým způsobem jsou tyto otázky prezentovány v učebnicích společenských věd, dějepisu a literatury, - analyzovat texty s touto tématikou - mezi studenty provádět ankety zjištující projevy těchto negativních postojů, - organizovat semináře za účasti studentů a jejich učitelů v jednotlivých státech projektu, a to v rámci Mezinárodního týdne mládeže v prosinci každého roku, - každý rok zpracovat a vydat katalog dokumentů prezentujících srovnávacím způsobem historii rasismus a antisemitismus v jednotlivých státech účastnících se projektu, - prostřednictvím studentů sledovat společenské události (v mass-médiích) týkající se těchto otázek, - se studenty z Amsterdamu zorganizovat seminář na téma: Islámské komunity v Evropě, - setkání vyučujících v Sarre (Německo) na téma: Jak komentujeme současné projevy rasismu a xenofóbie 1. Vydání katalogu historických a literárních dokumentů o antisemitismu, rasismu a xenofóbii a o důsledcích, které tyto škodlivé ideologie vyvolávají 2. Vydání CD-ROM prezentující zkušenosti a pedagogické metody používané vyučujícími historie, společenských věd a náboženství v jejich boji za společnost bez sexuální a rasové diskriminace. 3. Internetová stránka E-learning Název projektu THE GLOBE PROGRAM Zajištění projektu Pavel Šebek, Miromila Sobotová Cílová skupina žáků Všechny ročníky Přibližný počet účastníků 16 Termín konání celoročně Organizace projektu Organizace TEREZA Finanční zajištění Škola platí roční příspěvek Způsob realizace Mimo výuku Stručná anotace Zapojení studentů do pozorování a měření kvality životního prostředí (celosvětově), studenti posílají naměřená data do NASA. Výstupy Foto, soutěže. Název projektu NOVÉ CESTY K PŘÍRODOVĚDNÉMU A TECHNICKÉMU VZDĚLÁVÁNÍ kombinované kurzy s on-line podporou Zajištění projektu J.Helebrantová, I.Šmirklová, P.Šebek, M.Sobotová Termín konání 12. ledna 2007 až 30. června 2008 Organizace projektu Žadatel a realizátor projektu: Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta Finanční zajištění Podporováno fondem ESF Stručná anotace Projekt řeší kritický nedostatek kurzu dalšího vzdělávání pro učitele přírodovědných a technických předmětů, zejména kurzů, které zdůrazňují vzájemnou propojenost těchto oborů a promítají ji do dalších oblastí života jedince i společnosti v širších souvislostech (ochrana životního prostředí, idea udržitelného rozvoje). Poznámky Projekt určený pro učitele 13

14 Název projektu DĚTSKÝ ČIN ROKU Zajištění projektu A. Skalská Cílová skupina žáků Prima - kvarta Přibližný počet účastníků 7 Termín konání Celý rok, vyhlášení výsledků Organizace projektu Nadační fond Dětský čin roku Finanční zajištění Výhra ,- ( určeno na pomůcky) Způsob realizace Mimo výuku Stručná anotace Projekt je zaměřen na charitativní činnost dětí do věku 15 let. Název projektu HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO RÁJE V ČESKÉM STŘEDOHOŘÍ (KRAJINA ZA ŠKOLOU) Zajištění projektu Mgr. Svitálský Cílová skupina žáků Sekunda a tercie Přibližný počet účastníků 63 Termín konání Organizace projektu Partnerem projektu je středisko SEVER Finanční zajištění ESF, státní rozpočet ČR Způsob realizace Ve výuce i mimo výuku Stručná anotace Škola bude sbírat materiál o historii svých obcí a okolí a pořizovat nové srovnávací snímky stejných míst v současnosti, vést rozhovory s pamětníky apod. Cílem projektu je podpořit vztah žáků k okolí, zmapovat historii krajiny a ukázat další možnosti jejího vývoje. Spolupracovat bude 14 škol v Ústeckém kraji. Výstupy Na základě spolupráce se školami vznikne výstava a publikace. Název projektu ZELENÁ ŠKOLA Zajištění projektu A.Skalská Cílová skupina žáků Celá škola Termín konání Školní rok 2006/2007 Organizace projektu DDM a Tilia Finanční zajištění Umístění ještě nevím, za rok 2005/ místo ( vyhlášení výsledků v listopadu 2006) Způsob realizace obojí Stručná anotace Projekt je zaměřen na enviromentální výchovu Název projektu TEENTOWN Zajištění projektu A.Skalská Cílová skupina žáků Dobrovolníci celé školy Přibližný počet účastníků 14 Termín konání Školní rok 2006/2007 Organizace projektu Komunitní nadace Euroregionu Labe + rada mladších Finanční zajištění Schváleny 2 projekty, celkem korun vše vyúčtováno zadavateli Způsob realizace Mimo výuku Stručná anotace Projekt je zaměřen na dobrovolnické aktivity studentů. Název projektu CESTA DO PARLAMENTU Zajištění projektu A.Skalská Cílová skupina žáků Studenti roč. Přibližný počet účastníků 15 Termín konání Školní rok 2006/2007 Organizace projektu Agora Finanční zajištění 0 Způsob realizace Mimo výuku Stručná anotace Debatní soutěž týmů z různých škol. 14

15 Název projektu VAŠE EVROPA, VAŠE BUDOUCNOST Zajištění projektu A.Skalská Cílová skupina žáků Studenti roč. Přibližný počet účastníků 6 Termín konání Školní rok 2006/2007 Organizace projektu Eurocentrum, UL Finanční zajištění 0 Způsob realizace Mimo výuku Stručná anotace Debatní soutěž týmů z různých škol. Název projektu TEENAGE JOB Zajištění projektu A.Skalská Cílová skupina žáků Studenti roč. Přibližný počet účastníků 48 studentů Termín konání Školní rok 2006/2007 Organizace projektu Klub mladých Evropenů Finanční zajištění 0 Způsob realizace V době výuky Stručná anotace Cílem projektu bylo získat nové dovednosti pro lepší uplatnění na trhu práce nejen v ČR, ale hlavně v EU. Poznámky Velmi nekvalitní produkt Název projektu BÝT CIZINCEM Zajištění projektu A.Skalská Cílová skupina žáků Studenti roč. Přibližný počet účastníků 48 studentů Termín konání Školní rok 2006/2007 Organizace projektu Oberig UL Finanční zajištění 0 Způsob realizace V době výuky Stručná anotace Cílem projektu byla multikulturní výchova. Poznámky Moc přínosné. Studenti docela nadšení. 15

16 G. 3. Soutěže G PŘEHLED SOUTĚŽÍ ÚČAST V SOUTĚŽÍCH 2006/2007 POČET ZÚČASTNĚNÝCH název soutěže školní kolo okresní kolo oblastní kolo Ústřední kolo Soutěž v anglickém jazyce Soutěž v německém jazyce Soutěž ve francouzském jazyce 5... Olympiáda v českém jazyce Biologická olympiáda Ekologická olympiáda 9 Zeměpisná olympiáda Dějepisná olympiáda Chemická olympiáda Matematická olympiáda Fyzikální olympiáda Archimediáda Fyzliga (vlastní soutěž školy) Co víš o energetice? (korespondenční soutěž) Pythagoriáda Přírodovědný KLOKAN Genius Logicus Středoškolský přebor - plavání 11 8 Středoškolský přebor - basketbal Středoškolský přebor - volejbal 8 14 Středoškolský přebor - florbal Liga SŠ malá kopaná CORNY SŠ pohár - lehká atletika FOTBAL ANO-DROGY NE (futsal) Hokejbal proti drogám 6... Recitační soutěž SOČ Výtvarná a fotografická soutěž NAŠE MĚSTO Výtvarná soutěž MALBA ROKU Šachový turnaj Soutěž dětí a mládeže v programování Vaše Evropa, Vaše budoucnost Cesta do parlamentu Eurorebus Změny klimatu kolem nás CELKEM

17 G REKAPITULACE Speciální cena Výhra v soutěži Naše město soutěž o nejlepší logo, které bude užívat město Ústí nad Labem Celostátní kola 2. místo - Středoškolský přebor basketbal dívky 3. místo - Změny\ klimatu kolem nás 5. místo - Soutěž v německém jazyce 10. místo - SOČ 15. místo - CORNY SŠ pohár lehká atletika Krajská kola 1. místo CORNY SŠ pohár lehká atletika 1. místo Středoškolský přebor basketbal dívky 1.,2.,3. místo SOČ 1. a 7. místo Soutěž v německém jazyce 2. místo Středoškolský přebor basketbal chlapci 2. místo Středoškolský přebor plavání 2., 4., 8.místo Chemická olympiáda 3. místo Matematická olympiáda 3. místo Středoškolský přebor florbal dívky 4. místo Dějepisná olympiáda 4. místo soutěž v programování 4. místo Soutěž v anglickém jazyce 6. místo Fyzikální olympiáda 7. místo Biologická olympiáda Okresní kola 1. místo Soutěž v anglickém jazyce 1. místo Soutěž v německém jazyce 1. místo Archimediáda 1. místo Šachy 1. místo Středoškolský přebor florbal chlapci 1. místo Středoškolský přebor basketbal chlapci 1. místo Středoškolský přebor basketbal dívky 1. místo Středoškolský přebor volejbal dívky 1. místo Středoškolský přebor plavání dívky 1. místo CORNY SŠ pohár lehká atletika dívky 1. až 3. místo Výtvarná a fotografická soutěž NAŠE MĚSTO 1. až 3. místo SOČ 1. až 3. místo Přírodovědný klokan 1. až 4. místo Biologická olympiáda 1. až 4. místo fyzikální olympiáda 1. a 4. místo Dějepisná olympiáda 1.,4.,5. místo Chemická olympiáda 1. až 3., 5. až 7. místo Matematická olympiáda 2. místo Olympiáda v českém jazyce 2. místo Středoškolský přebor florbal dívky 2. místo Středoškolský přebor volejbal chlapci 2. místo Středoškolský přebor plavání chlapci 17

18 2. a 6. místo Soutěž v programování 2.,3.,5. až 7. místo Pythagoriáda 3. a 4. místo Zeměpisná olympiáda 5. místo Hokejbal proti drogám 5. místo CORNY SŠ pohár lehká atletika chlapci G. 4. Další akce pro žáky Návštěva ND v Praze prohlídka, technické zázemí divadla, generace umělců Návštěva Severočeské vědecké knihovny seznámení s provozem knihovny Exkurze do Planetária v Teplicích Návštěva biočipové laboratoře PřF UJEP Atletika CORNY CUP okresní, krajské i celostátní kolo Archeologická přednáška Exkurze masožravé rostliny na PřF UJEP Exkurze Chemická havárie (neštěstí, o kterých chemický průmysl nemluví) Exkurze Prohlídka záchranného archeologického průzkumu v lokalitě našeho města Exkurze do ZOO v Ústí nad Labem s odborným vedením zoologa Exkurze Doly Bílina a lom Bíliny vliv těžby na krajinu, antropogenní tvary Návštěva MFF Voda Moře Oceány Návštěva Břevnovského kláštera architektura, dějiny benediktinského řádu Středoškolská futsalová liga chlapci (okresní, krajské kolo) Návštěva koordinátorů projektu Comenius Evropské školy v boji proti rasismu, xenofobii a antisemitismu Okresní, krajský přebor středních škol v plavání Exkurze kulturní památky města Ústí nad Labem Návštěva partnerské školy v Drážďanech Filmové představení Modrá planeta, Doba ledová 2 Okresní, krajské kolo středních škol v basketbalu dívky, chlapci Kvalifikace na republikové finále středních škol v basketbalu - dívky Přednáška Vlakem po výchově USA Týden geografie přednášky na PřF UJEP Okresní, krajské kolo středních škol ve volejbalu dívky Okresní kolo středních škol ve volejbalu chlapci Exkurze jaderný reaktor na pracovišti Fjfi ČVUT Praha Dějepisná soutěž Období vlády přemyslovského rodu Červená stužka symbol jako výraz soucítění s lidmi infikovanými virem HIV a nemocnými AIDS Okresní, krajské kolo středních škol ve florbalu dívky, chlapci Přednáška MUDr. Poláka z dětské chirurgie Exkurze Hasičský záchranný sbor Dětský čin roku charitativní projekt ocenění a slavnostní vyhlášení na Staroměstské radnici v Praze Koncert orchestru Soníci v Národním domě Okresní, krajské kolo přeboru škol v šachu malé, velké gymnázium Přednáška cestovatele Marta Eslema Exkurze do Drážďan Návštěva soudního přelíčení u Okresního soudu v Ústí nad Labem Vánoční koncert školního sboru Studentská směs v Dubicích Koncert orchestru Soníci na Staroměstském náměstí v Praze 18

19 Turnaj ve vybíjené prima, sekunda Vánoční koncert Gymnázia Jateční v kostele Nanebevzetí Panny Marie Přednáška sex, AIDS, vztahy Vernisáž výstavy prací studentů gymnázia v suterénu školy Vystoupení orchestru Soníci na akci Multikulturní Vánoce v Národním domě Účast v celorepublikové soutěži Najdi, co neznáš prima Projekt České Švýcarsko ekologická výchova výstava soutěžních prací Pracovní setkání účastníků mezinárodního projektu Comenius v Polsku Přednáška MUDr. Kreníka porod Projekce Austrálie kouzelný svět protinožců Exkurze Masarykova nemocnice oční oddělení Projekce JEDEN SVĚT Lekce Běloruštiny Projekt Comenius setkání partnerských škol týdenní setkání se zahraničními studenty Školní kolo středoškolské odborné činnosti (SOČ) Účast ve výzkumu Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) Návštěva divadelního představení FAIDRA Praha Výchovný koncert Vývoj jazzu a popu od 50. let Představení THE ACTION BESIP Tour 2007 Výstava pavoukovců na PřF UJEP Okresní kolo Hokejbal proti drogám Exkurze do Skotska Exkurze čistírna odpadních vod Filmové představení Mrtvá nevěsta Tima Burtona Exkurze do Itálie Soutěž Přírodovědný klokan Exkurze osecký hrad Rýzmburk a klášter Exkurze Národní muzeum Praha Exkurze do SETUZY Soutěž GENIUS LOGICUS Projekt GLOBE Projekt Ekologická stopa Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou Přednáška Energie budoucnost lidstva Přednáška a debata se studenty o Evropském parlamentu Tomáš Nigrin (výzkumný pracovník Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM) Lyžařské kurzy Sportovní kurzy pro 2. ročníky a sexty Divadelní představení Král Lear Exkurze do pivovaru Velké Popovice Školní výlety pro nižší gymnázium Peer program pro primu a sekundu Exkurze Planetárium Most Exkurze historické části Prahy, stavební slohy Exkurze do pivovaru Velké Březno Exkurze do botanické zahrady v Teplicích Exkurze do Památníku Terezín Exkurze do ZOO Praha Sportovní den 19

20 Exkurze anatomická výstava BODIES v Praze Exkurze meteorologická observatoř na Milešovce Exkurze Praha Vyšehrad G. 5. Účast pedagogů v porotách soutěží pro žáky Mgr. Rumánková ústřední komise biologické olympiády Mgr. Kapounová porota okresního kola chemické olympiády Mgr. Drdáková porota okresního kola soutěže v německém jazyce Mgr. Řízková porota okresního kola olympiády v českém jazyce Mgr. Brejchová - porota okresního kola olympiády v českém jazyce Mgr. Rumánková porota krajského kola biologické olympiády kategorie A Mgr. Rumánková porota krajského kola biologické olympiády kategorie B Mgr. Mlynářová okresní kolo zeměpisné olympiády Mgr. Řízková krajské kolo olympiády v českém jazyce Mgr. Kapounová krajské kolo SOČ Mgr. Dytrtová okresní kolo biologické olympiády G. 6. Nadační fond Gymnázium je zřizovatelem nadačního fondu Jatečfond. Tento fond finančně i materiálně podporuje aktivity Gymnázia (startovné, příspěvky na zahraniční exkurze, cestovné na soutěže), kulturní, sportovní a společenské akce pořádané školou, zájmové mimoškolní aktivity studentů. Jedná se zejména o motivaci k účasti na soutěžích, účastnický poplatek v rámci projektu GLOBE a klubu Ekologické výchovy. Nadační fond se podílel na organizaci maturitních plesů. Uvedené školní aktivity Jatečfond ze svých zdrojů podpořil v roce 2006 částkou 98719,- Kč. Příjmová oblast nadačního fondu se v roce 2006 zvýšila na základě sponzorských darů, příspěvku od Ústeckého kraje na projekt Program volnočasové aktivity. Celkové výdaje za rok 2006 činí ,50 Kč. Veškeré výdaje byly realizovány v souladu se Statutem nadačního fondu, spolupráce se školou je intenzívní. Údaje o nadačním fondu Název nadačního fondu: Jatečfond, nadační fond Sídlo: Gymnázium, Jateční 22, Ústí nad Labem IČO nadačního fondu: DIČ nadačního fondu: Ve školním roce 2006/2007 byla provedena kontrola ČŠI dne února 2007, která byla zaměřena na zjišťování a hodnocení formálních podmínek vzdělávání a hodnocení dopadu informačních a komunikačních technologií (ICT) na výuku a učení. Nebyly zjištěna žádné nedostatky. 20

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008 Název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace Sídlo organizace: Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem Charakteristika školy: střední škola, úspěšným

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Vážení uchazeči, vážení rodiče, pro Vás je připravena tato prezentace, která obsahuje důležité informace o studiu na naší škole... Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Adresa:

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2017/2018

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2017/2018 Gymnázium Jihlava harmonogram školního roku 2017/2018 Září soutěže sportovní ligy škol (NG) a středoškolských her (VG) dle aktuálního rozpisu (září červen) podzimní krajské kolo Ekologické olympiády (3

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2014/2015 Publicita školy Nové Přerovsko, 7. 11. 2014 Zpravodaj školství, prosinec 2014

Více

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation Září 1. Zahájení školního roku 2016/2017 5. 7. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 12. Opravná maturitní zkouška 12. 14. Seznamovací pobyt žáků

Více

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno studijní obory: pro žáky z 5. ročníků ZŠ 79-41-K/81 gymnázium přihláška do 15.3.2013 pro žáky z 9. ročníků ZŠ 79-41-K/41 gymnázium přihláška do 15.3.2013

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program STUDENT Motto: i my, kteří jsme pojali úmysl v tomto městě zřídit vzornou školu, musíme se

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018:

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018: prezentace den otevřených dveří 2017 www.gymck.cz Charakteristika gymnázia: Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů 8 20 Počet přijímaných uchazečů pro

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Rozhodnutí o konání talentové a přijímací zkoušky v roce 2016 ve 2. kole přijímacího řízení

Rozhodnutí o konání talentové a přijímací zkoušky v roce 2016 ve 2. kole přijímacího řízení Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín, www.gjszlin.cz, e-mail: gym@gjszlin.cz Kritérium přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1030/10-S Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 Adresa: Masarykova 450, 277 11 Neratovice Identifikátor:

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Organizace školního roku 2014/2015

Organizace školního roku 2014/2015 Organizace školního roku / ZÁŘÍ 01. 09. 01. 05. 09. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - Informace rodičům a žákům 1. ročníky kinosál - 8.00 hodin (úsek stavo, elektro), 10.00 hodin (úsek strojní, ekonomický) Státní

Více

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9: Organizace školního roku 2013/2014 Termínový kalendář pro studenty 1. pololetí Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:30 2.9.2013 Logická olympiáda registrace soutěžících 1.8.-30.9.2013 Podzimní

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace U Balvanu 16, 466 34 Jablonec nad Nisou Telefon/fax: 483320086, e-mail: gymnazium@gymjbc.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-55/10-T. Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-55/10-T. Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-55/10-T Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Adresa: M. Majerové 1691, 708 00 Ostrava-Poruba

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více