Informační systém pro řízení projektu vývoje software

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační systém pro řízení projektu vývoje software"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA KYBERNETIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Informační systém pro řízení projektu vývoje software Praha, 2002 Jan Breznay

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem zadanou diplomovou práci zpracoval samostatně s přispěním vedoucího diplomové práce a používal jsem pouze literaturu v práci uvedenou. Prohlašuji, že nemám námitek proti využití výsledků této práce fakultou ani proti zveřejňování nebo půjčování se souhlasem vedoucího diplomové práce. V Praze, dne

3 Poděkování Na tomto místě bych chtěl poděkovat Ing. Petru Mikšovskému a Ing. Zdeňku Koubovi za vedení mé diplomové práce. Dále pak děkuji mým rodičům a přátelům, kteří za mnou po celou dobu studia stáli a podporovali mě.

4 Abstrakt Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat informační systém pro řízení projektu vývoje software. Byla vytvořena aplikace, která přes rozhraní sítě internet nabízí komplexní přístup k řešení vývoje zejména rozsáhlých softwarových produktů, vznikajících jako výsledek týmové práce skupiny vývojářů. Základním prvkem v aplikaci je projekt, ke kterému mohou být přiřazeny různé komponenty zefektivňující práci na softwarovém projektu (diskusní fórum, seznam úkolů, seznam chyb, zdrojové kódy a zveřejňování vznikajících produktů). Správa uživatelů je podpořena možností sdružovat uživatele do skupin. Informační systém byl vytvořen pro vývoj aplikací v Gernstnerově laboratoři Katedry kybernetiky. Abstract This diploma thesis deals with design and implementation of the Information system for software development project control. Designed application provides through the Internet an integrated access to the large-scale software products development. Application is centered on teamwork. Each registered project can own a few of components to assure teamwork to be effective (mail forum, task list, bug list, file releases, source codes). Application provides user management include availability of user groups. The information system is developed for Gernstner laboratory of the Department of Cybernetics.

5 Obsah Obsah Úvod Softwarové inženýrství Základní pojmy Specifikace požadavků Nástroje pro analýzu systému a návrh SW produktu Modely softwarového procesu Vodopádový model Prototypování Spirálový model Další modely Nástroje analýzy systému Metody návrhu systému UML Případy užití Diagramy tříd Diagramy objektů Sekvenční diagramy Diagramy spolupráce Stavové diagramy Diagramy aktivit Diagramy komponent Diagramy rozmístění SSADM Hlavní složky SSADM Struktura SSADM Techniky a postupy Specifikace požadavků Popis života entit Identifikace uživatelských rolí Identifikace a návrh dialogů

6 2.4 Řízení projektu vývoje software Metriky softwarového projektu Odhadování a plánování rozsahu projektu Řízení rizik a zabezpečení kvality softwarového produktu Řízení změn softwarového produktu Testování softwaru Projektový management IS pro řízení projektu vývoje software Návrh a implementace ISSDPC Specifikace požadavků na ISSDPC Vývojový nástroj systému Server ISSDPC Databáze ISSDPC Struktura aplikace Implementace Inicializace systému Popis ISSDPC z pohledu uživatele Uživatelské role Skupiny uživatelů Registrace uživatele Přihlášení uživatele do systému a odhlášení Osobní stránka uživatele Administrace systému Projekt (Project) Seznam úkolů (Task list) Seznam chyb (Bug list) Diskusní fórum (Mail forum) Zveřejněné soubory (Releases) Zdrojové kódy (Source codes) Přístupová práva k objektům Závěr Literatura Obsah přiloženého CD Přílohy

7 1 Úvod Se vstupem počítačů do rozmanitých odvětví činnosti člověka nabývá na významu otázka vývoje software jako dílčího nástroje pro realizaci určitých cílů lidského snažení. Počítače jsou využívány pro řešení stále důležitějších a komplexnějších úloh, kdy se hlavními ukazateli stávají zejména spolehlivost a cena. V současné době dosahuje hardware počítačů již takové úrovně, že v aplikacích s počítačovými systémy jsou tyto ukazatele převážně určeny právě softwarovým vybavením. Rozsah úloh řešených za pomoci software byl impulsem ke vzniku vědní disciplíny zvané softwarové inženýrství. Jelikož vývoj téměř každého softwarového produktu je náročnou a rozsáhlou prací, neobejde se bez týmové práce řady spolupracovníků, kteří musí vzájemně sdílet zdrojový kód projektu, na kterém společně pracují. Musí komunikovat, zveřejňovat požadavky, připomínky a návrhy, zveřejňovat své dílčí výsledky apod. Právě k tomuto účelu slouží informační systém pro řízení projektu vývoje software. Kapitola 2 pojednává o softwarovém inženýrství. Nejprve jsou zmíněny základní pojmy problematiky vývoje software se zaměřením na vývoj rozsáhlých softwarových produktů. Kapitola pokračuje tématem specifikace požadavků. Následuje část věnovaná nástrojům pro analýzu systému a návrh softwarového produktu. Jsou zmíněny základní pojmy a metody analýzy a návrhu a poté jsou popsány dvě konkrétní, v praxi používané, metody s odlišným přístupem k problematice analýzy a návrhu softwarového produktu. V závěru kapitoly je zmíněn přístup k problematice řízení projektu vývoje software zejména z pohledu manažera projektu. Kapitola 3 popisuje navrženou aplikaci Informačního systému pro řízení projektu vývoje software. Nejprve je popsána analýza, návrh a implementace tohoto systému. Následují informace nutné k uvedení sytému do provozu a kapitola popisující aplikaci z pohledu uživatele. Jsou zmíněny uživatelské role a každý objekt aplikace je popsán z pohledu všech uživatelských rolí. Zvláštní kapitola je věnována nastavování přístupových práv k vytvořeným objektům. V textu je pro názornost umístěno několik obrázků zachycujících aplikaci v různých stavech. 3

8 2 Softwarové inženýrství Softwarové inženýrství je podle [1] systematický, disciplinovaný a kvalifikovaný přístup k vývoji, provádění a údržbě softwaru. 2.1 Základní pojmy Systém Systém je množina vzájemně souvisejících objektů či komponent, na kterou nahlížíme jako na celek a která byla vytvořena pro určitý účel. Systém je ohraničený a to, co je vně této hranice, se nazývá okolí, s nímž systém interaguje prostřednictvím svých rozhraní. Analýzou systému rozumíme nacházení faktů, zákonitostí a omezení v systému [2]. Projekt Projekt je dobře definovaná posloupnost činností, která má určen začátek a konec. Je zaměřena na dosažení jistého cíle a je uskutečňována pomocí zdrojů lidí a prostředků. Projekt je specifická nerutinní akce, která vyžaduje plánování, neboť je problematické stanovit jeho časovou a finanční náročnost. Plánování projektu má za cíl důkladně promyslet to, čeho chceme dosáhnout. Slouží také k sestavení časového harmonogramu a rozpočtu projektu [3]. Softwarový proces Softwarový proces je sada postupů, pravidel a norem pro řízení softwarového projektu. Definuje fáze projektu, produkty, role pracovníků a jejich zodpovědnost, kvalitativní kriteria, použití nástrojů včetně šablon. Softwarový produkt Softwarový produkt je správním či řídícím systémem nad systémem základním, definovaným výše, jakožto výsledek softwarového procesu definovaného v předchozím odstavci. IEEE definuje software jako souhrn programů, metod, pravidel a přidružené dokumentace a dat [4]. Softwarový produkt tedy není jenom programem používaným pouze autorem programu s minimem dokumentace. Takový produkt by byl pro 4

9 uživatele nedostačující. Software podle [5] znamená průmyslově-kvalitní software, kdy uvažujeme, že je předmětem zájmu jak týmu vývojářů, tak uživatelů. Jako takový tedy zahrnuje kromě programů (ve smyslu uvedeném výše) s vhodným uživatelským rozhraním také adekvátní množství dokumentace a před uvedením do provozu byl řádně systematicky testován. Programování ve velkém Při programování rozsáhlých softwarových produktů se jedná o řešení rozsáhlých programových celků, které řídí, ovlivňují či spoluvytvářejí složitý systém. Nelze tedy aplikovat pouze metodiky určené pro programování v malém, kterými jsou zejména programovací techniky pro návrh dat a algoritmů. Při programování ve velkém je nutná dekompozice projektu na menší celky do takové míry, kdy lze využít technik programování v malém. Při řešení rozsáhlého softwarového projektu se tedy uplatní jak programování ve velkém, tak i programování v malém. Vývoj takového projektu je obvykle řešen v etapách, jež jsou součástí životního cyklu softwarového produktu. Životní cyklus softwarového produktu Životní cyklus softwarového produktu začíná prvotní představou o programu a končí ve chvíli stažení produktu z používání. Životní cyklus každého rozsáhlého softwarového produktu by měl vždy obsahovat následující etapy: Specifikace problému je prvním krokem ke vzniku softwarového produktu. Tato etapa spočívá v zadání problému, jeho specifikaci, prvotních návrzích komunikace s programem a v závěru spočívá v testování vytvořené specifikace. Kvalita specifikace ovlivňuje další fáze vývoje produktu, je proto velmi důležitá. Její úspěch je založen zejména na hojné komunikaci řešitelů se zadavatelem. Analýza sytému si klade za cíl vytvoření logického modelu stávajícího a požadovaného sytému. V této fázi vývoje je velice důležitá komunikace mezi pracovníky provádějícími analýzu a zadavateli projektu, neboť nepochopení požadavků zadavatele může vést k rozsáhlým nežádoucím časovým i finančním následkům. Při analýze je výhodné použít grafických technik, díky jejich srozumitelnosti i pro osoby neznalé metod softwarového inženýrství, neboť takovými osobami většinou zadavatelé projektu jsou. V etapě návrhu systému se uplatňují metody programování ve velkém. Je nutná dekompozice problémů na problémy dílčí, návrh metod řešení jednotlivých problémů 5

10 a návrh podpůrných prostředků. Velmi důležitá je volba metody návrhu systému, neboť právě na ní závisí časová náročnost návrhu a tím i výsledná cena softwarového produktu. Třetí etapou je implementace, při které se uplatní metody programování v malém. Nejprve je nutné provést návrhy reprezentace lokálních dat, návrhy algoritmů realizujících dílčí problémy. Poté následuje zápis kódu programu a jeho modulů ve zvoleném programovacím jazyce a ladění programu. Po odladění jednotlivých komponent následuje jejich syntéza do požadovaných výsledných celků. Nedílnou součástí kvalitního softwarového produktu musí být dokumentace produktu. Obsahuje nejen příručku k používání produktu, ale také dokumentaci k programu samotnému, dokumentaci pro údržbu a modifikace systému a případně další dokumenty k bezproblémovému nasazení, užívání produktu či jeho stažení z užívání. V další etapě následuje testování produktu. Spočívá ve validaci či verifikaci produktu proti specifikaci vzniklé v první etapě vývoje produktu a proti dokumentaci vzniklé v předchozí etapě. Teprve nyní následuje zadavateli nejvíce očekávaná etapa, kterou je nasazení, provoz a údržba produktu. Začíná v předání softwarového produktu včetně potřebné dokumentace zadavateli, případně v instalaci produktu u zadavatele, bylo-li tak ujednáno. V případě potřeby výroba médií a dokumentace, školení k produktu a podpora. Po uvedení rozsáhlého softwarového produktu do fungování následují opravy chyb objevených při provozu systému a opravy v dokumentaci k produktu. Dále pak vývoj a údržba verzí produktu. Po určité době používání softwarového produktu nastane situace, kdy produkt již nevyhovuje požadavkům uživatelů sytému a jediným řešením je návrh systému nového. V takovém případě se softwarový produkt dostává do poslední etapy, kterou je stažení produktu z používání. Je zřejmé a ze zkušeností vyplývá, že vývoj rozsáhlých softwarových produktů se neobejde bez zpětných kroků, kdy je nutné některé etapy opakovat. Z hlediska efektivity vývoje produktu je však žádoucí vyloučit zpětné kroky přes více etap. V některých případech je ovšem nutné zopakovat i celý cyklus. Existuje proto několik modelů životního cyklu, viz. kapitola

11 Objektově orientované programování Základním pojmem objektově orientovaného programování je objekt. Objekt je v obecném slova smyslu cokoliv, co jsme citem schopni označit jako objekt. Objekt má svou identitu, vlastnosti, chování a zodpovědnost. Abstrakcí objektu vznikne tzv. třída, která je jakousi šablonou pro podobné objekty. Vlastnosti objektů určují data třídy a chování objektu definuje metody třídy. Objekt je tedy instancí třídy a definujeme tzv. zapouzdření, které znamená umístění dat a metod pracujících nad těmito daty do jediného objektu. Objektově orientovanému programování předchází objektově orientovaná analýza systému, která se zabývá zkoumáním systémů z pohledu objektů. Výhodou objektového přístupu je fakt, že identifikované objekty v pojetí uživatelů i programátorů znamenají totéž. Na základě nalezených objektů se definují jejich třídy. Hledají se jejich společné rysy a generalizací lze dospět ke vzniku tříd nových a vytvořit určitou hierarchii, ve které budou mezi třídami existovat vztahy dědičnosti. Potomek třídy tak zdědí vlastnosti a chování rodičovské třídy a rozšíří je o své vlastní. Hierarchie tříd založených na dědičnosti vede ke vzniku spolehlivějšího a přehlednějšího kódu programu oproti kódu, ve kterém nebylo generalizace využito. Rozsáhlost kódu je snížena při zachování funkčnosti. 2.2 Specifikace požadavků Na počátku softwarového procesu vždy stojí specifikace požadavků. Obvykle probíhá v několika krocích, kdy výstupem každého kroku je určitý dokument, sloužící jako podklad pro řešení dalších kroků. V prvém kroku je vytvořen návrh požadavků, který je obvykle nazýván neformální specifikace nebo též odborný článek. Odborný článek by měl být prvním psaným dokumentem, ovšem jako základ smlouvy mezi zadavatelem projektu a řešitelem sám o sobě není dostačující, neboť použití pouze přirozeného jazyka neposkytuje dostatečně přesnou formu vyjádření specifikace požadavků na softwarový produkt. Dalším krokem při specifikaci požadavků je vytvoření funkční specifikace softwarového produktu. Tento dokument musí být mnohem přesnější než odborný článek, a proto je žádoucí použít při jeho vytváření mnohem formálnější notaci. 7

12 Požadavky se dělí na funkční a nefunkční. Funkční požadavky určují, jak bude program fungovat, ostatní požadavky jsou zahrnuty v požadavcích nefunkčních. Více informací o tomto dělení požadavků lze nalézt v kapitole Specifikaci požadavků lze rozdělit na neformální a formální. Neformální specifikace je vyjádřena přirozeným jazykem. Je proto poměrně dobře srozumitelná i pro uživatele nezabývající se vývojem software (zadavatele projektu), ovšem může obsahovat jisté nedostatky, které nejsou na první pohled zřejmé a projeví se až v dalších etapách vývoje produktu. Velkou část těchto problémů lze eliminovat zápisem požadavků ve formálním jazyce, jehož sémantika je jednoznačně definována. Poměrně universálním nástrojem je jazyk predikátové logiky, který však není v běžné praxi příliš použitelný. Lze však využít jiné prostředky, např. známé z teorie automatu, nebo Bacus- Naurovu formu. Pokud máme k dispozici podpůrné nástroje pro zpracování formálních specifikací, je možné je využít k validaci a verifikaci specifikace. 2.3 Nástroje pro analýzu systému a návrh SW produktu Modely softwarového procesu Model softwarového procesu si klade za cíl naznačit možné způsoby průchodu životním cyklem rozsáhlého softwarového produktu. Modelů existuje hned několik, protože různorodost problematiky vývoje software zabraňuje sjednocení postupů do jediné optimální metody Vodopádový model Vodopádový model (viz. Obrázek 2.1), též lineární sekvenční model, je základním modelem životního cyklu softwarového produktu. Je složen z činností, které na sebe navazují a vzájemně se neprolínají. Předpokládá, že výchozí požadavky na softwarový produkt se nebudou během vývoje zásadně měnit. Tento model vývoje softwarového produktu popisuje klasický životní cyklus. Má však některé nedostatky, kterými jsou zejména: reálné projekty zřídkakdy sledují jednotlivé kroky v předepsaném pořadí pro zadavatele je ve většině případů obtížné přesně specifikovat požadavky provozuschopná verze je k dispozici až po dlouhé době a většinou s časovou prodlevou. 8

13 Přes všechny zmíněné nedostatky je vodopádový model vhodnou a používanou šablonou pro přístup k vývoji rozsáhlých softwarových produktů a v každém případě je vhodnější, než náhodný, metodicky neřízený přístup k řešení problému. definice požadavků návrh systému a SW produktu implementace a testování dílčích částí integrace dílčích částí testování celku provoz a údržba Obrázek 2.1: Vodopádový model životního cyklu softwarového produktu Prototypování Prototypování, na rozdíl od vodopádového modelu, již předpokládá, že nemáme podrobně analyzovaný systém a požadavky na systém nejde dostatečně dobře specifikovat předem. Je založeno na vytváření (programování) prototypů, které slouží k modelování některých vlastností systému. Prototyp je částečnou implementací produktu nebo jeho části v logické či fyzické formě, který prezentuje všechna vnější rozhraní. Prototypování umožní jak zadavateli, tak vývojovému týmu ujasnit si a specifikovat požadavky, včetně jejich interpretace. Prototypování je často využíváno i v jiných modelech a sestává z následujících kroků: 1. sběr a analýza dat 2. rychlý návrh 3. tvorba prototypu 4. vyhodnocení prototypu zadavatelem 5. vylepšení návrhu prototypu 6. jestliže zadavatel není spokojen s prototypem, je nutné opakovat od bodu 2 7. je-li zadavatel projektu spokojen, poté následuje úplný návrh. 9

14 Prototypování lze většinou aplikovat při vývoji menších systémů anebo na úrovni subsystému systému rozsáhlého, neboť prototypování rozsáhlého systému je obtížné a neekonomické Spirálový model Spirálový model je založen na kombinaci prototypování a analýzy rizik. Práce na projektu jsou realizovány tak, aby problémy spojené s klasickým vodopádovým modelem byly cílevědomě minimalizovány. Jednotlivé kroky vývoje produktu známé z vodopádového modelu se ve spirále opakují, ale pokud možno na vyšším stupni zvládnutí problematiky. Spirálový model života softwarového produktu začíná v počátku souřadnic. Směrem od středu ubíhá čas. V každé fázi opakování vodopádového modelu (řez spirálou) se provádí identifikace a řešení rizik. Spirálový model je založen na prioritě tvorby verze s vyšší rizikovostí, tedy části produktu s vyšší mírou rizika jsou realizovány dříve. Nevýhodou spirálového modelu je, že nelze přesně stanovit přesné časové termíny a tím pádem ani finanční rozpočet, což jsou ovšem při vývoji software na zakázku velmi důležité ukazatele. Spirálový model je vhodný při vývoji rozsáhlých systémů Další modely Další typy modelů softwarového procesu budou zmíněny jen krátce, neboť jsou vesměs založeny na výše zmíněných modelech. RAD model (Rapid Application Development) je založen na aplikaci vodopádového modelu a spočívá v krátkém vývojovém cyklu (doba trvání do 3 měsíců). Je vhodný pro dobře srozumitelné a dobře vymezené problémy s nízkou úrovní rizik. Problém je rozdělen na samostatné moduly, jejichž vývoj je přidělen jednotlivým týmům pracovníků. Rychlý vývojový cyklus je umožněn zejména častým využíváním již hotových softwarových komponent. Přírůstkový (evoluční) model kombinuje vodopádový model s iterativní filosofií. Produkt je vytvářen po částech, tzv. přírůstcích, které jsou funkční, na rozdíl např. od prototypu. První přírůstek je označován jako jádro. Tento model je vhodný pro malý tým a rozsáhlý úkol, jehož vývoj lze zvládnout po částech v předem domluvených termínech. 10

15 Model skládání komponent je založen na spirálovém modelu a je určen pro technologie s objektovým přístupem k softwarovému procesu. Při vývoji se využívá hotových knihoven tříd objektů. Model souběžného vývoje modeluje vývoj softwarového procesu jako paralelní procesy, kdy jsou jednotlivé komponenty vyvíjeny souběžně. Tento model je vhodný např. pro aplikace typu klient/server. Formální metody vývoje spočívají na formálních specifikacích a podporují formální verifikaci produktů. Praktickému nasazení takových metod zatím brání jejich časové a finanční nároky, nároky na vysokou kvalifikaci řešitelů a jejich obtížnost při komunikaci se zadavatelem projektu. Tzv. techniky čtvrté generace jsou založeny na programování s vysokou úrovní abstrakce. Jejich výhodou je zvýšení produktivity a tím rychlosti vývoje. Nevýhodou některých prostředků určených pro tento způsob vývoje je srovnatelná složitost s programovacími jazyky, užívanými při aplikaci předchozích metod. Další nevýhodou je fakt, že výsledný kód generovaný těmito prostředky nemusí být dostatečně efektivní. Perspektivní metody vývoje software by mohli spočívat ve využití CASE nástrojů ve spojení s modelem skládání komponent Nástroje analýzy systému Stěžejní část analýzy systému je založena na tvorbě modelů systému. Důvodem modelování je fakt, že nejsme schopni plně pochopit komplexní systém jako celek. Cílem modelování je porozumět problému, komunikovat prostřednictvím modelů se zadavateli a uživateli. Modely umožní odhalit řadu chyb a opomenutí, simulují složité situace, umožní plánovat návrh a generovat kód. Modely odstraňují možnou jazykovou bariéru a umožňují vidění problému všemi zainteresovanými stranami ze stejného pohledu. V první fázi se modeluje stávající systém, poté následuje tvorba modelu systému požadovaného. Vždy lze na systém pohlížet několika způsoby. Vnikají tak různé pohledy na systém a tedy i různé modely systému. Model by měl hovořit slovníkem uživatele modelu, oddělovat podstatné od podružného a oddělovat koncept a implementaci. 11

16 Diagramy datových toků Nazývány též procesní modely, diagramy toků práce, funkční modely, bublinové diagramy, ale nejčastěji diagramy datových toků, DFD (Data Flow Diagrams). Představují síťovou reprezentaci systému. Reálné systémy jsou většinou natolik rozsáhlé, že je nelze popsat jediným diagramem. Proto se používá stromová struktura, v jejímž kořeni je tzv. kontextový diagram. Existuje několik druhů notací, přičemž jedna z nepoužívanějších je součástí metody SSADM (viz. kapitola ). Modely vnějšího chování Tyto modely mohou být reprezentovány např. výše zmíněným kontextovým diagramem, dále potom seznamem událostí, které působí na systém z jeho okolí. Datové modely Datové modely, tzv. E-R diagramy jsou jádrem analýzy při návrhu databázových systémů. Datové modelování se uplatňuje zejména u informačních systémů, neboť tyto systémy pracují z rozsáhlým množstvím dat. Modelují objekty v systému a vztahy mezi nimi pomocí tabulek. Obrázek 2.2 znázorňuje logický model vztahu mezi uživatelem a skupinou uživatelů v příkladu informačního systému. Jeden uživatel může být v několika skupinách uživatelů a současně jedna skupina uživatelů může sdružovat několik uživatelů. kardinalita uživatel N (1,N) je ve skupině M (1,M) skupina uživatelů id uživatele jméno uživatele parcialita id skupiny jméno skupiny primární klíč primární klíč Obrázek 2.2: Příklad logického modelu části databáze. 12

17 2.3.3 Metody návrhu systému Obecně rozeznáváme dva možné přístupy k návrhu systému Přístup zdola nahoru je založen na generalizaci. Začíná identifikací a analýzou několika jednoduchých struktur. Snaží se najít jejich společné charakteristiky a chování a zobecnit je tak, aby původní byly jejich speciálními případy. Typickým příkladem, kde je tento přístup aplikován, je objektově orientovaná analýza. Vychází z objektově orientovaného programování. Pohlíží na svět jako na soustavu spolupracujících objektů. Tento přístup je poměrně blízký lidskému chápání a přináší kvalitativní změnu myšlení při návrhu systémů. Výhodou je možnost rychlého paralelního vývoje prototypového softwaru. Nevýhodou je nedostatek ověřených metodických postupů a hlubší zkušenosti s rozsáhlými systémy. Konkrétní metodou využívající přístup k návrhu systému zdola nahoru je UML (Unified Modeling Language), který je popsán v kapitole Přístup shora dolů je založen naopak na specializaci. Začíná na úrovni komplexního systému, který postupně dekomponuje na subsystémy. Ty jsou dále dekomponovány až na úroveň, kdy je možná implementace. Analytický proces je zobrazitelný stromovou strukturou s originálním systémem v kořeni. Typickým příkladem tohoto postupu je strukturovaná analýza. Je metodicky velmi dobře zvládnuta. Její nevýhodou je absence možnosti ukončit předčasně analýzu a implementovat konkrétní část systému. Konkrétní metodou využívající k návrhu systému metodu přístup shora dolů je SSADM (Structured Systems Analysis and Design Method), která je popsána v kapitole UML UML (Unified Modeling Language) je standardizovaným jazykem pro specifikaci, vizualizaci, konstrukci a dokumentování systémů, nejen softwarových. Jeho použití zefektivňuje softwarový proces na základě standardní notace zejména použitím přehledných a snadno pochopitelných diagramů a schémat, čímž snadno překonává sémantickou mezeru mezi vnímáním skutečností uživateli a řešiteli systému. Dále pak slouží ke zlepšení a zpřesnění komunikace mezi členy vývojového týmu (analytici, vývojáři, testeři, vedoucí pracovníci apod.). Jeho výhodou je podpora celého vývojového cyklu software. UML poskytuje pravidla pro pojmenování, rozsah platnosti, rozsah viditelnosti, integritní omezení a provedení modelu. 13

18 Základní principy UML lze nastínit následujícími body: na každý složitý problém je vhodné nahlížet z více úhlů pohledu každý model může být vyjádřen s různou přesností nejlepší modely jsou spojeny s realitou. Prvky modelů Rozlišujeme prvky struktury, prvky chování a prvky skládání. Prvky struktury tvoří třídy, rozhraní, spolupráce, případy užití, aktivní třída, komponenta, uzel. Prvky chování jsou interakce a stavový diagram. Prvky skládání jsou package a subsystém. Dalším možným prvkem je poznámka. Vztahy mezi prvky jsou popsány závislostmi, asociacemi, dědičností nebo realizací. Způsoby rozšiřování modelů Jedním ze způsobů rozšiřování modelů jsou stereotypy. Stereotyp je šablona určitého typu prvku či vlastnosti. Význam stereotypu definuje autor modelu. Stereotyp se zapisuje mezi závorky << a >>. Stereotypovaný prvek může mít vlastní grafickou reprezentaci. Dalšími způsoby rozšíření modelu jsou přidané atributy, což jsou textové informace přidané k jednotlivým prvkům modelu. Někdy je nutné rozšířit vazby v modelu o určitá omezení. Omezení je přídavná informace upřesňující danou vazbu. Zapisuje se do složených závorek. Lze ji psát přirozeným jazykem, ale existuje také formální jazyk, označovaný OCL (Object Constraint Language), sloužící k zápisu omezení k prvkům objektově orientovaného modelu. Na základě takto vyjádřených omezení lze testovat konzistenci modelu. UML definuje následujících devět typů diagramů, popisující různé pohledy na model systému [6]. Případy užití, tzv. Use Case diagramy Diagramy tříd Diagramy objektů Diagramy komponent Diagramy rozmístění 14

19 Sekvenční diagramy Diagramy spolupráce Stavové diagramy Diagramy aktivit Prvních pět typů diagramů modeluje statický pohled na systém, zbývající představují pohled dynamický. Diagramy musí být sémanticky konzistentní s dalšími pohledy na systém Případy užití Případy užití (Use Cases) zachycují funkce, které systém poskytuje svému okolí a definují využití těchto funkcí. Umožňují zadavateli projektu ověřit, zda systém modelovaný pomocí případů užití splňuje představu o funkcionalitě. Zvyšují porozumění systému a určují jeho rozhraní. Slouží jako základ uživatelské dokumentace a různých testů. Případ užití je popsán dokumentem, který obsahuje jméno, stručný popis, tok událostí (základní, alternativní), speciální požadavky, podmínky před a po případu užití, způsoby rozšíření a vizualizace formou diagramů. Diagramy případu užití jsou tvořeny následujícími UML prvky: případy užití jsou ovály, zachycující funkčnosti systému aktéři jsou schematické postavičky, znázorňující aktéry, kteří pracují se systémem (vstupují do něj, používají ho) asociace jsou čáry, představující vazby mezi aktéry a případy užití vztahy jsou čáry opatřené šipkou, určující vazby mezi jednotlivými případy užití. Každý případ užití představuje určitou funkcionalitu systému, která dává měřitelnou hodnotu uživatelům tohoto systému. Aktéři představují určité zachycení okolí systému. Představují prvky aktivně komunikující se systémem. Aktéry mohou být buď uživatelé, či spíše uživatelské role nebo jiné softwarové systémy. Aktér je stereotypem třídy, je to tedy třída. Pomocí Asociace komunikuje aktér se systémem, vyvolává a účastní se případů užití. U diagramů případů užití obvykle nemají asociace přiřazené jméno. 15

20 Vztahy mezi případy užití umožňují případům užití vzájemnou spolupráci. Jsou definovány dva typy vztahů include a extend. Jsou rozlišeny pomocí tzv. stereotypů, v tomto případě se jedná o stereotyp závislosti. Vazba typu include definuje, že případ užití A musí povinně vykonávat to, co případ užití B, případně něco navíc. Vazba extend znamená, že případ užití A rozšiřuje chování B. B může tedy za určitých okolností provádět funkčnost A. V diagramech případů užití lze zavést vazbu dědičnosti. Jedná se o tzv. generalizaci, která je definována mezi rodičem a potomky. Generalizace mezi dvěma případy užití se využívá v případě, že jeden případ užití je podobný druhému, přičemž se liší v malých částech, nikoliv zanedbatelných. Specifikace rodiče je základem specifikace potomků, tedy obsahuje základní kostru použitou ve všech potomcích. Specifikace potomků upřesňují popis rodiče (každý potomek má jinou funkčnost) Diagramy tříd Diagramy tříd zachycují slovník systému. Třída je zapouzdřením určitých informací a chování. Informace budeme označovat jako atributy třídy a chování jako metody třídy. Atributy třídy představují informace, které instance třídy (objekty) uchovávají. Metody třídy jsou operace, za které je třída zodpovědná, nebo také zprávy, kterým rozumí. Zdrojem atributů třídy jsou věcné znalosti o dané problematice a analýza podrobných požadavků uživatelů. Atributy třídy by měli být atomické, tedy dále nedělitelné, což částečně odpovídá první normální formě E-R modelu. Pokud by měl být atribut strukturovaný, lze ho nahradit vlastní třídou a asociací. Zdrojem pro hledání operací jsou především scénáře analýzy případů užití. Vytváří se model, který zatím nenavrhuje software, ale zjišťuje, co budoucí software musí umět. Mezi třídami mohou existovat různé vztahy. Sdílení informací mezi třídami lze dosáhnout pomocí asociace a agregace. Komunikaci mezi třídami lze zajistit pomocí asociace, agregace a závislostí. Hierarchii tříd lze vybudovat pomocí vazeb asociace, agregace, dědičnosti a realizace interface. Asociace je slabá vazba mezi třídami. Říká to, že dvě třídy mají mezi sebou vztah, tedy o sobě vědí. Není-li uvedeno jinak, je tato vazba obousměrná. Asociace může mít své jméno, které většinou dává smysl při čtení jedním směrem. Kreslí se plnou čarou spojující příslušné objekty. 16

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

Srovnávací analýza metodik vývoje software

Srovnávací analýza metodik vývoje software Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb Vladimír Popelka Srovnávací analýza metodik vývoje software Bakalářská práce 2009 Zadání bakalářské

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 DIPLOMOVÁ PRÁCE Ing. Petr Špaček Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým

Více

2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků.

2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků. 2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků. (A7B36SIN) Modelovací prostředky Úvod Modelovací jazyk je umělý jazyk, který

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Datové modelování. Autor BP: Anatoliy Kybkalo. Vedoucí BP: Ing.

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Datové modelování. Autor BP: Anatoliy Kybkalo. Vedoucí BP: Ing. UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor BP: Anatoliy Kybkalo Vedoucí BP: Ing. Miroslav Žďárský 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Popis procesů business testování a jejich optimalizace Autor BP: Dalibor Pavlíček Vedoucí BP: Mgr. Julius Čunderlík 2012 Praha Čestné prohlášení

Více

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program : Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU

Více

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. Bc. Jiří Syrový Brno 2015

Více

Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě

Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě Diplomová práce Autor: Bc. Silvie Třísková Informační technologie

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 JAROSLAV PROCHÁZKA JAROSLAV ŽÁČEK ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST TVORBA DISTANČNÍCH VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ PRO CELOŽIVOTNÍ

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Masarykova univerzita Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Ondřej Bystrý 2006 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně

Více

Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o.

Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Simona Dlugošová Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o.

Více

Nejspíš první OOP jazyk, odvozený z Algolu. 1967 Systémy polymorfismus, dědění

Nejspíš první OOP jazyk, odvozený z Algolu. 1967 Systémy polymorfismus, dědění UML ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Historie: - Programovací jazyky Simula 1962

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Martin Navrkal : Ing. Tomáš Brabec : Ing.

Více

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět.

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět. 1.1. Úlohy zpracování dat 1. ZPRACOVÁNÍ DAT Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny 1.1. Úlohy zpracování dat Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat problém evidence a zpracování velkého množství

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Analýza struktury webu a její optimalizace Jan Koldinský Vedoucí práce: Ing. David Toth Studijní program:

Více

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu v prvním pololetí roku 2006

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu v prvním pololetí roku 2006 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu v prvním pololetí roku 2006 Semestrální práce v rámci kurzu IT_572 Petr Žůrek Ondřej Kousal Vasil

Více

České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická. Diplomová práce. Katedra řídicí techniky

České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická. Diplomová práce. Katedra řídicí techniky České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická Diplomová práce Katedra řídicí techniky Testování integrace HW a SW v elektronickém zabezpečovacím zařízení Akademický rok Jméno 2012/2013 Miroslav

Více

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Adéla Weinsteinová Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Bakalářská

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce

Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce Autor bakalářské práce: David

Více

Informační systém ve veřejné správě

Informační systém ve veřejné správě Informační systém ve veřejné správě texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 CO JE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH ROZŠÍŘENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PODPORU

Více

Interaktivní webové stránky pro testování žáků z matematiky na ZŠ

Interaktivní webové stránky pro testování žáků z matematiky na ZŠ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Interaktivní webové stránky pro testování žáků z matematiky na ZŠ Vypracoval: Václav Kandus Vedoucí

Více