Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA projektu Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů - ŠANCE Registrační číslo projektu: CZ / /0022 Příjemce grantu: Střední škola technická Most Velebudice, Dělnická 21 příspěvková organizace IČO:

2 Obsah : 1. Úvod 3 2. Charakteristika evaluace a její význam 4 3. Fáze evaluace projektu Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů - ŠANCE Předběžná evaluace (ex ante evaluace) Evaluace v polovině období (mid term evaluace) Dodatečná evaluace ( ex post evaluace) 7 4. Předmět evaluační zprávy a základní informace o projektu Předmět evaluační zprávy Cíle projektu Cílové skupiny Partneři projektu Hodnocení projektových aktivit Řízení a koordinace projektu Propagace projektového záměru Pracovní semináře partnerů projektu Vybudování společenského centra studentského klubu Vývoj metodiky výběru vhodných cílových skupin pro vstup do programu Vývoj metodiky nového poradenského programu ŠANCE Vývoj metodiky následné individuální asistenční péče a poradenství Proškolení výchovných poradců, poradenských a pedagogických pracovníků Oslovení a výběr vhodných cílových skupin pro vstup do programu Realizace poradenského programu ŠANCE Realizace následné individuální asistenční péče a poradenství Šíření výsledků projektu 67 1

3 6. Závěrečné shrnutí úspěchy, návrhy a doporučení Ukazatele, kterými je možné stanovit úspěch projektu Počet absolventů programu, kteří úspěšně ukončili kurz Zvýšení kvalifikace manažerů a vzdělavatelů osob v počátečním vzdělávání předkladatele projektu, výchovných poradců, učitelů, poradenských pracovníků a poskytovatelů služeb následné individuální asistenční péče Zpětná vazba pro lektory Zpětná vazba pro partnery projektu Ohlasy v mediích, public relations Návrhy a doporučení Přílohy evaluační zprávy Smlouva o poskytnutí finanční podpory včetně uzavřeného dodatku Smlouva o partnerství Výběrová řízení uzavřené smlouvy Závěrečná zpráva o realizaci poradenského programu ŠANCE Závěrečná zpráva o realizaci poradenského programu ŠANCE Závěrečná zpráva o realizaci poradenského programu ŠANCE Závěrečná zpráva o realizaci poradenského programu ŠANCE Závěrečná zpráva o realizaci poradenského programu ŠANCE Závěrečná zpráva o realizaci poradenského programu ŠANCE Závěrečná zpráva o realizaci následné individuální asistenční péče a poradenství 129 2

4 1. Úvod Naše společnost, OMNI TEMPORE o.p.s. Most, byla oslovena jako nezávislý evaluátor, aby zhodnotila průběh realizace projektu Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ŠANCE registrační číslo projektu CZ / /0022 v rámci OP RLZ, číslo priority 3.3 Rozvoj celoživotního učení, opatření Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů vzdělávání. V následujícím textu je obsažena analýza uskutečněných činností a aktivit projektu, s cílem zhodnotit kvalitativní stránku technické části realizace projektu, konečné plnění indikátorů a konečné výstupy spolu s výsledky projektu. Finanční oblast bude pak zhodnocena a zkontrolována na základě uzavřené Smlouvy o provedení auditu ze dne mezi příjemcem grantu, Střední školou technickou v Mostě Velebudicích a externím auditorem, Ing. Dagmar Švecovou, Sadová 275, Mašťov, číslo osvědčení 1183, telefon Metodika hodnocení projektu je založena na evaluaci jednotlivých aktivit v kontextu komplexního plnění indikátorů projektu. Další část evaluační zprávy zachycuje přehled plánovaných cílů, které byly příjemcem grantu potvrzeny v Rozhodnutí o poskytnutí dotace Česká republika Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1, IČO: , Rozhodnutí o poskytnutí dotace č / , v následující části jde pak o samotné plnění jednotlivých aktivit v souvislosti s těmito cíli. Společnost OMNI TEMPORE o.p.s. Most nebyla jako hodnotitel aktivním členem podílejícím se na projektu a ve svém hodnocení vycházela z informací získaných od příjemce grantu - Střední školy technické Most - Velebudice a partnerů projektu. Forma sběru dat byla založena především na osobním dotazování a na získávání informací z poskytnutých materiálů. Společnost OMNI TEMPORE o.p.s. Most neručí za nepřesné hodnocení, které by mohlo vzniknout v případě, že jí nebyly poskytnuty relevantní a ucelené informace. 3

5 2. Charakteristika evaluace a její význam Evaluace neboli vyhodnocování programů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu je nejen jedním ze základních požadavků Evropské komise, ale je také prostředkem jak získat informace o úspěšnosti a účinnosti intervencí, které získaly podporu z Evropského sociálního fondu. Evaluace je pro Českou republiku relativně nová disciplína, nicméně členské země Evropské unie s ní již mají mnohaleté zkušenosti. Světovým lídrem v oblasti využití evaluace veřejných programů jsou ale stále USA, kde se prvky evaluace/hodnocení staly tradičním nástrojem pro prověření účelnosti vynakládání veřejných prostředků. Samotnou disciplínu a její užití můžeme vymezit zásadními strategickými otázkami: Co je předmětem evaluace? Proč se evaluuje? Pro koho je evaluace určena? Kdo evaluuje a jak evaluovat? Co je předmětem evaluace? Pro naplnění první otázky byla již úvodem zmíněna možná definice evaluace. Tu ale můžeme rozšířit o konstatování, že evaluace identifikuje a vymezuje obecně platné skutečnosti a navrhuje možné způsoby řešení. Identifikace rozhraní pojetí problémů udává vztahy mezi evaluací, monitoringem a interním auditem. Monitoring v odlišení se s evaluací může být pokládán za soubor okamžitých zpravodajských aktivit, přičemž evaluace využívá vybrané dokumenty a zprávy pro analytické činnosti. Oproti internímu auditu evaluace nehledá nepřesnosti z pohledu nalezení nedostatků zapojení a efektivity činnosti jednotlivce, ale z pohledu optimalizace fungování implementačního systému jako celku. Proč se evaluuje? Evaluační procedury jsou realizovány se zmíněnými cíli za účelem zajištění transparentnosti veřejných výdajů a podpory demokratických principů, dále pro zajištění podpory pro rozhodování a naplnění potřeb řízení, plánování a implementace a nebo pro podporu zapojení sociálních partnerů do vyjednávání, plánování a implementace. 4

6 Pro koho je evaluace určena? Výstupy evaluace slouží pro potřeby tvůrců národních a regionálních programů, pro potřeby řešitelů problémů, pracovníků odpovědných za metodické aktivity, pro koordinátory, atd. Celkově můžeme konstatovat, že evaluační výstupy by měly být relevantní pro všechny subjekty zapojené do plánování a řízení výdajů veřejných prostředků. Kdo evaluuje a jak evaluovat? Pro úspěšné uplatnění aktivit evaluace mají zásadní význam definované subjekty, které provádějí hodnocení a způsob jejich práce. Jakákoliv činnost podobného významu musí mít silné zázemí a podporu zadavatele. Přístup k informacím a možná rizika spojená s vyvozováním závěrů musí provádět instituce oprávněné k této činnosti. Principy hodnocení Pro evaluaci existují čtyři základní principy. Tyto principy jsou jasně definované a měly by být aplikovány při každé programové evaluační aktivitě. Všechny mají stejnou důležitost a měly by být odpovědně dodržovány. 1. Prvním principem je Věcnost (Relevance). Při hodnocení programů dle principu věcnosti by evaluace měla definovat odpověď na evaluační otázku: "Jaké jsou konkrétní vlivy operačních programů na změny v socioekonomickém prostředí?" 2. Druhým principem je Účinnost (Effectiveness) s klíčovou otázkou, zda programy dosahují svých nastavených finančních a operačních cílů. 3. Třetím principem je Výkonnost (Efficiency) s klíčovou otázkou orientovanou na zhodnocení aktivit a se zjištěními, zda jich může být dosaženo s investovanými zdroji i jinými způsoby či nikoliv. 4. Čtvrtým, posledním principem je Dopad (Impact). Tento princip nám vymezuje hodnocení konkrétních změn v socio-ekonomickém prostředí. Výstupem evaluace však není pouze definování odpovědi k výše zmíněným okruhům, ale hlavně navrhování možných zlepšení a způsobů jejich zapracování. Lze konstatovat, že návrhy na zlepšení jsou hlavním výsledkem evaluace/hodnocení. Návrh musí být podkladem pro další možné diskuse a vyjednávání. Evaluace je proces, který zkoumá nakládání s veřejnými prostředky s cílem zvýšení hospodárnosti tohoto procesu. Evaluace systematicky aplikuje metodologii sociálního a ekonomického výzkumu. Předmětem evaluace není zkoumání nastavení a plnění role jednotlivce v systému, ale fungování 5

7 celého systému. K obrovskému rozvoji evaluace došlo v Evropě zejména díky strukturální politice EU. Evaluace je důležitou součástí programů a politik socioekonomického rozvoje, mezi které patří i OP RLZ. Vysoká investice do času, finančních prostředků a lidského snažení musí být vyvážena výsledky evaluace. Výsledky evaluace proto musí přinášet pozitivní změny v programech a politikách. Evaluace není určena pouze pro jeden typ veřejně politických aktérů. Výsledky evaluace budou zajímat například tvůrce politik, řídící a podpůrné orgány, garanty a administrátory programů, řídící pracovníky a pak samozřejmě také občany (nejen jako případné beneficienty programů). Obecně můžeme říci, že výsledky evaluací by měly být dostupné všem, kteří jsou zapojeni do procesu plánování a řízení projektů či programů, proto bude tato zpráva uveřejněna na webových stránkách příjemce grantu Fáze evaluace projektu Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů - ŠANCE 3.1 Předběžná evaluace (ex-ante evaluace) Předběžná evaluace proběhla na začátku projektu (před samotnou realizací - během psaní žádosti o grant). Tato forma evaluace pomohla zajistit maximální věcnost a promyšlenost programu. Výsledky evaluace ex-ante jsou zahrnuty do projektu v procesu rozhodování. Předběžná evaluace se zaměřila především na analýzu silných a slabých stránek projektu a regionu nebo odvětví, jichž se projekt týká. Poskytovala odpovědným úřadům prvotní závěry o tom, zda otázky rozvoje lidských zdrojů byly správně určeny, zda navržená strategie a úkoly jsou relevantní, zda existuje spojitost mezi komunální politikou a směrnicemi, zda jsou očekávané dopady realistické, atd. Návrhem jasných a kvantifikovaných úkolů zároveň poskytla nezbytné podklady pro monitoring a pro budoucí evaluace. Evaluace ex-ante se tematicky zabývala především hodnocením sociální a hospodářské situace v daném regionu a také hodnocením rovných příležitostí (především rovných příležitostí mužů a žen). Během tohoto analyzování stávající situace se definovaly konkrétní cíle, cílové skupiny a procesy související s realizovaným projektem. 6

8 3.2 Evaluace v polovině období (mid-term evaluace) Evaluace v polovině období byla prováděna během druhé fáze projektového cyklu příjemcem grantu. Tato evaluace posuzovala první výstupy a výsledky intervence. Tato evaluace hodnotila také finanční vedení projektu a kvalitu řízení projektu jako celku. Ukazovala, zda a jak byly vykonány původní záměry a tam kde je třeba, kontrolovala, zda byly v původních cílech provedeny faktické změny a zda cíle jsou i nadále relevantní. Evaluace v polovině období měla informativní povahu, to znamená, že tvořila přímou zpětnou vazbu vedení projektu, který napomáhá zdokonalit. 3.3 Dodatečná evaluace (ex-post evaluace) Tato zpráva se převážně zabývá dodatečnou (závěrečnou) evaluací, která rekapituluje a posuzuje celý projekt, především jeho plnění předem stanovených cílů a indikátorů. Jejím cílem je analyzovat použití zdrojů a podat zprávu o účinnosti, výkonnosti a o rozsahu naplnění očekávaných efektů. Dodatečná evaluace se zaměřuje na faktory úspěchu a selhání a na udržitelnost výsledků a dopadů. Snaží se vyvodit závěry, které bude možné generalizovat a aplikovat na další projekty na danou tematiku v daném regionu. V ideálním případě by výsledky této evaluace měly být dostupné v době před ukončením projektu. Nicméně k posouzení dopadů by se měla ex-post evaluace provést i několik měsíců po skončení realizace, ale na to již nebude evaluátorovi dán prostor. 7

9 4. Předmět evaluační zprávy a základní informace o projektu 4.1 Předmět evaluační zprávy Předmětem tohoto dokumentu je analyzování a zhodnocení všech projektových aktivit i projektu jako celku. Evaluace je řešena ve dvou rovinách, v jedné rovině jde především o kontrolu a hodnocení projektového řízení, ve druhé rovině pak jde o zhodnocení jednotlivých výstupů a výsledků projektu. Cíle evaluační zprávy Cílem evaluační zprávy je zjistit, zda-li došlo ke splnění všech stanovených cílů, které příjemce grantu závazně přislíbil naplnit v projektové žádosti a potvrdil podepsáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace Česká republika Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1, IČO: , Rozhodnutí o poskytnutí dotace č / a Střední školou technickou, Most - Velebudice, Dělnická 21, příspěvkovou organizací, Most Velebudice ze dne Cíle projektu Hlavním cílem projektu je poskytnout komplexní podporu znevýhodněným žákům a studentům s kombinací handicapu (sociální, poruchy učení, poruchy chování apod.), kteří jsou ohroženi předčasným ukončením školní docházky v regionu Mostecka a Chomutovska. Cílovými skupinami budou žáci a studenti, u nichž je riziko předčasného opuštění školy významné a hrozí jim vyloučení z trhu práce i ohrožení v sociální oblasti. Hlavní aktivity projektu se soustředí na vytvoření speciálního poradenského programu pro podporu jejich úsilí dokončit vzdělání. Připravovaný poradenský program bude obsahovat nejen řadu diagnostických metod k identifikaci individuálních potíží žáků či studentů, ale i výcvikové metody k prohloubení relevantních dovedností nezbytných pro dokončení studia. Aktivity projektu se uskuteční ve vytvořeném společenském centru - studentském klubu, které bude vybudováno v prostorách předkladatele projektu a bude sloužit pro potřeby cílových skupin. V návaznosti na vytvořený poradenský program se projekt zaměří i na zvyšování, rozšiřování a prohlubování relevantních dovedností 8

10 pedagogických a dalších odborných pracovníků. Projektové aktivity se budou realizovat v Ústeckém kraji, v regionu Mostecka a Chomutovska. Specifické cíle projektu: 1. Řízení a koordinace projektu. 2. Založení systému koordinované spolupráce výchovných pracovníků, poradenských a dalších pedagogických a odborných pracovníků ve školství k zamezení předčasných odchodů ohrožených žáků ze systému školního vzdělávání. 3. Vytvoření nového poradenského programu ŠANCE" pro ohrožené žáky, založeného na vzdělávacích a poradenských aktivitách, bilanční diagnostice a následné individuální asistenční péči. 4. Vytvoření školního společenského centra - studentského klubu včetně technického i personálního zázemí k zabezpečení následné individuální asistenční péče cílovým skupinám. 5. Vytvoření metodiky výběru vhodných cílových skupin pro vstup do programu jako metodický návod pro výchovné poradce. Proškolit výchovné poradce pro výběr vhodných cílových skupin, poradenské a pedagogické pracovníky pro pilotní ověření poradenského programu ŠANCE". 6. Pilotně ověřit vytvořený poradenský program ŠANCE" na cílové skupině. 7. Vytvoření metodiky následné individuální asistenční péče a poradenství. 8. Proškolit výchovné poradce pro následnou individuální asistenční péči a poradenství. 9. Pilotně ověřit následnou individuální asistenční péči a poradenství. 10. Šířit a propagovat výsledky projektu. 4.3 Cílové skupiny Cílovými skupinami byli: žáci a studenti 180 příjemců učitelé 15 příjemců výchovní poradci 5 příjemců poskytovatelé následné asistenční péče 10 příjemců 9

11 Projekt se realizoval v Ústeckém kraji, v regionu Most a regionu Chomutov. 4.4 Partneři projektu Partner č. 1 - Střední škola energetická a stavební, Chomutov Partner č. 2 - Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o. Most Partner č. 3 - Úřad práce v Mostě 5. Hodnocení projektových aktivit Všechny aktivity projektu probíhaly podle níže uvedeného harmonogramu. Během realizace došlo k určitým odchylkám od původního záměru, které byly popsány v pravidelných monitorovacích zprávách o realizaci projektu. Důvody a důsledky těchto změn jsou okomentovány níže v textu u příslušných aktivit. 10

12 Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů - ŠANCE číslo projektu CZ / /0022 Od do měsíců Doba trvání projektu v měsících Kalendářní měsíce Roky Klíčová aktivita Realizující organizace 1. Řízení a koordinace projektových X X X X X X X X X X X X X X X X X X Předkladatel projektu aktivit 2. Propagace projektového záměru X X X X X X X Předkladatel projektu + partneři projektu 3. Pracovní semináře partnerů projektu X X X X X X X X Předkladatel projektu + partneři projektu 4. Vybudování společenského centra - X X X X X Předkladatel projektu studentského klubu 5. Vývoj metodiky výběru vhodných cílových skupin pro vstup do programu X X Předkladatel projektu + partneři projektu 6. Vývoj metodiky nového poradenského programu ŠANCE X X X X Předkladatel projektu + partneři projektu 7. Vývoj metodiky následné individuální asistenční péče a poradenství X X X Předkladatel projektu + partneři projektu 8. Proškolení výchovných poradců, poradenských a pedagogických pracovníků 9. Oslovení a výběr vhodných CS pro vstup do programu X X X Předkladatel projektu + partneři projektu X X Předkladatel projektu + partner č. 1, č Realizace poradenského programu ŠANCE 11. Realizace následné individuální asistenční péče a poradenství X X X X Předkladatel projektu + partner č. 1, č. 2 X X X X Předkladatel projektu + partner č. 1, č Šíření výsledků projektu X Předkladatel projektu + partneři projektu 13

13 Odpovědná organizace: Střední škola technická, Most - Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace. Termín realizace projektu: od do Dne bylo podepsáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace mezi Českou republikou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1, IČO: , Rozhodnutí o poskytnutí dotace č / a Střední školou technickou, Most - Velebudice, Dělnická 21, příspěvkovou organizací, se sídlem Dělnická 21, Most Velebudice - projekt Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ŠANCE registrační číslo projektu CZ / /0022 v rámci OP RLZ, číslo priority 3.3 Rozvoj celoživotního učení, opatření Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů vzdělávání. Dne , bylo podepsáno poskytovatelem grantu Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Rozhodnutí č. 1 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace č / Předmětem tohoto Rozhodnutí č. 1 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo nahrazení přílohy č. 2 Náklady projektu Článku III. Bod A 3 z Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne přílohou č. 1 Přepracovaný rozpočet projektu, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Ostatní části Rozhodnutí o poskytnutí dotace č / zůstávají v platnosti beze změny. Rozhodnutí č. 1 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace č / nabylo účinnosti dnem potvrzení o přijetí Rozhodnutí č. 1 o změně rozhodnutí o poskytnutí dotace příjemcem grantu - Střední školou technickou v Mostě Velebudicích dne Dne Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR prostřednictvím Ústeckého kraje převedlo příjemci grantu 1. zálohovou platbu ve výši Kč ,00. Tato platba byla převedena na účet předkladatele projektu č /0100. Celková výše rozpočtu projektu činila Kč ,00. Realizace projektu byla zahájena po podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace mezi Českou republikou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1, IČO: , Rozhodnutí o poskytnutí dotace č / a Střední školou technickou, Most - Velebudice, Dělnická 21, příspěvkovou organizací, se sídlem Dělnická 21, Most Velebudice - projekt Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ŠANCE registrační číslo projektu CZ / /0022 v rámci OP RLZ, číslo priority 3.3 Rozvoj celoživotního 14

14 učení, opatření Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů vzdělávání a to dne Projekt byl realizován v období od do , tj. 18 měsíců. Pro zdárnou realizaci projektu byl zpracován harmonogram realizace projektových aktivit na celé období trvání projektu. Projekt obsahoval 12 klíčových aktivit, které byly plněny v daném období v souladu s upraveným harmonogramem realizace projektových aktivit a jsou popsány níže. Klíčové aktivity projektu: 1. Řízení a koordinace projektových aktivit 2. Propagace projektového záměru 3. Pracovní semináře partnerů projektu 4. Vybudování společenského centra studentského klubu 5. Vývoj Metodiky výběru vhodných cílových skupin pro vstup do programu 6. Vývoj Metodiky nového poradenského programu ŠANCE 7. Vývoj Metodiky následné individuální asistenční péče a poradenství 8. Proškolení výchovných poradců, poradenských a pedagogických pracovníků 9. Oslovení a výběr vhodných CS pro vstup do programu 10. Realizace poradenského programu ŠANCE 11. Realizace následné individuální asistenční péče a poradenství 12. Šíření výsledků projektu Celý projekt byl realizován v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace mezi Českou republikou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1, IČO: , Rozhodnutí o poskytnutí dotace č / a Střední školou technickou, Most - Velebudice, Dělnická 21, příspěvkovou organizací, se sídlem Dělnická 21, Most Velebudice - projekt Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ŠANCE registrační číslo projektu CZ / /0022 v rámci OP RLZ, číslo priority 3.3 Rozvoj celoživotního učení, opatření Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů vzdělávání. Všechny nastavené indikátory výstupy i výsledky, včetně publikací, publicity a dalších výstupů byly beze zbytku naplněny, některé i překročeny, jako je např. v rámci propagace a šíření výsledků projektu příjemce grantu nechal vyrobit Projektový zpravodaj, reklamní spot pro šíření projektu a report závěrečné odborné konference. Celkový rozpočet tohoto projektu činil Kč ,00. 15

15 Podrobný popis jednotlivých klíčových aktivit: 5.1 Řízení a koordinace projektu Dle projektové žádosti: Řízení a koordinace projektových aktivit bude realizována dle metody Řízení projektu. Každá projektová aktivita je měřitelná, určená v čase a má stanoveného odpovědného realizátora. K projektovému Řízení bude zvolen systém porad, předávání informací pomocí ových zpráv. Součástí Řízení bude časový plán u každé aktivity, který bude schválen předkladatelem projektu. Základem komunikace projektového týmu bude uzavřená smlouva o partnerství mezi předkladatelem projektu a partnerskými organizacemi. Tyto smlouvy budou vycházet z principu hospodárnosti realizace projektu a transparentnosti finančních toků a operací. Předkladatel projektu bude přímo odpovědný za monitorování a vyhodnocování činností. Kontrola plnění zadaných aktivit bude probíhat ve dvou úrovních. Vnitřní kontrola předkladatelem projektu a vnější kontrola externím auditorem. Odpovědnost za tuto aktivitu ponese předkladatel projektu. Projektová aktivita se uskuteční v prostorách předkladatele projektu a partnerů projektu a bude realizována dle časového harmonogramu realizace projektu. Součástí rozpočtu projektu na tuto aktivitu jsou náklady na řídící personál a administrátory. Dle skutečné realizace projektu: Řízení a koordinace projektu včetně finančního řízení je aktivita, která byla realizována po celou dobu trvání projektu, tj. od do Dne bylo podepsáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace č / ze státního rozpočtu České republiky v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu vydaného na základě 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Karmelitská 7, Praha 1, IČ: a Střední školou technickou, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvkovou organizací, IČ: Dne Ústecký kraj převedl předkladateli projektu 1. zálohovou platbu ve výši Kč ,00. Tato platba byla převedena na účet předkladatele projektu č /0100, který si za účelem poskytnutí dotace zřídil samostatný účet. V prvním měsíci realizace projektu, v lednu 2007, došlo k založení administrativního systému projektu, byla připravena jedna Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 16

16 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi předkladatelem projektu a všemi partnery projektu, včetně časového harmonogramu realizace projektu a dalších dokumentů (Rozpis specifikace prací závazných pro partnery, Příručka pro příjemce grantu a Kopie žádosti o finanční podporu). K této aktivitě byl ustanoven řídící tým ve složení manažer projektu, finanční manažer projektu a pracovní tým ve složení odborného personálu včetně administrativního personálu. K projektovému řízení byl zvolen systém porad, individuálních a společných setkání s jednotlivými partnery projektu, dále byly informace předávány ovou poštou a telefonicky. Součástí řízení byl časový plán u každé aktivity. Příjemce grantu byl přímo odpovědný za monitorování a vyhodnocování činností. Vnitřní kontrola byla prováděna příjemcem grantu a vnější kontrola bude provedena externím auditorem Ing. Dagmar Švecovou po skončení projektu, do Dne byla uzavřena Smlouva o provedení auditu mezi příjemcem grantu Střední školou technickou v Mostě Velebudicích a auditorkou Ing. Dagmar Švecovou, Sadová 275, Mašťov, číslo osvědčení 1183, tel Výstupem vnějšího auditu je vypracované auditorské osvědčení, které je uloženo u příjemce grantu u projektové dokumentace. Zrealizovaná výběrová řízení V rámci realizace projektu bylo zrealizováno 6 výběrových řízení, z toho čtyři výběrová řízení na Dodávku zboží výpočetní a kancelářské techniky, jedno výběrové řízení na Dodávku služeb zajišťujících ubytovací a stravovací kapacity a jedno výběrové řízení na Dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku a to následovně: Dodávka zboží výpočetní a kancelářské techniky s označením Nabídka ŠANCE : 01/2007, 02/2007, 03/2007 a 04/2007, Dodávka služeb zajišťujících ubytovací a stravovací kapacity s označením Nabídka ŠANCE : 05/2007, Dodávka služeb zajišťujících bilanční diagnostiku s označením Nabídka ŠANCE : 06/

17 Výběrové řízení na Dodávku zboží výpočetní a kancelářské techniky Jednalo se o položky rozpočtu 3. Zařízení a vybavení, 3.1. Zařízení a vybavení ve výši Kč ,00 včetně DPH: PC+LCD včetně softwaru - 10 kusů Multimediální PC+LCD včetně softwaru 1 kus Notebook včetně softwaru 4 kusy Tiskárna 1 kus Kopírka - 1 kus Dataprojektor 1 kus Promítací plátno 1 kus Digitální fotoaparát vč. příslušenství 1 kus Skener 1 kus 1. Nabídka ŠANCE 01/2007 na Dodávku zboží výpočetní a kancelářské techniky Dne příjemce grantu vyhlásil výběrové řízení na dodávku zboží výpočetní a kancelářské techniky Nabídka ŠANCE 01/2007. Lhůta pro podání nabídky byla do do hodin. Otevírání obálek se uskutečnilo dne v hodin v prostorách předkladatele projektu. Hodnocení nabídek provedla hlavní hodnotící komise, která byla ustanovena na svém zasedání dne ve složení 3 členů. O tomto ustanovení byl pořízen písemný záznam. Předpokládaná cena dodávky činila bez DPH Kč ,00 a včetně DPH Kč ,00. Jelikož plnění zakázky nepřesahovalo Kč ,00 bez DPH byli dne vyzváni k předložení nabídky 3 dodavatelé doporučenou poštou a to: 1. Firma Lukáš Gajarský - LGP COMPUTER, Lipová 805, Most 2. Firma Milan Kohout HAHN + SYN, Hamerská 249, Litvínov 3. DATACOM TEPLICE spol. s.r.o, Dělnická 21, Most Dále byla zadávací dokumentace umístěna od na Termín pro podávání nabídek na dodávku zboží výpočetní a kancelářské techniky byl den do hodin. Do tohoto termínu byly odevzdány 2 nabídky a to od Firmy Lukáš Gajarský - LGP COMPUTER, Lipová 805, Most a od firmy DATACOM TEPLICE spol. s.r.o, Dělnická 21, Most. Otevírání a hodnocení došlých nabídek probíhalo v prostorách Střední školy technické v Mostě Velebudicích dne v hodin. Před zahájením hodnocení podepsali hodnotitelé čestné prohlášení o nestrannosti. Nejprve byla provedena kontrola dokladů, které byly povinnou součástí nabídky. Těmito doklady byly Doklady prokazující kvalifikační předpoklady, Nabídková cena a nabídka a Návrh smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem. Z hodnocení byla vyloučena nabídka č. 1 i nabídka č

18 Nabídka č. 1 Firma Lukáš Gajarský - LGP COMPUTER, Lipová 805, Most byla vyřazena z důvodu nesplnění technických a administrativních požadavků. Technické požadavky nebyly splněny v nabídce u položky kusů PC + LCD včetně software. U procesoru a frekvence nebyly dodrženy požadované technické parametry (byly nabízeny nižší než byly požadované) a nebyla dodána grafická karta. V návrhu smlouvy o dodávce nebyla rozvedena specifikace záručního servisu. Z tohoto důvodu došlo k vyřazení nabídky č. 1 a tato nabídka nebyla dále hodnocena. Nabídka č. 2 DATACOM TEPLICE spol. s.r.o., Dělnická 21, Most byla vyřazena z důvodu nesplnění administrativních požadavků. Zadávací dokumentace požadovala předložení Návrhu smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, která byla součástí nabídky a jejíž součástí vedle standardních ustanovení smlouvy o dodávce měl být rozveden i druh dodávaného zboží (včetně technické specifikace a ceny jak bez DPH, tak ceny včetně DPH za jednotlivé položky), což tato předložená nabídka neobsahovala. V Technické specifikaci jsou uvedeny ceny u jednotlivých položek včetně DPH, jednotlivé položky neobsahují ceny bez DPH. V návrhu smlouvy o dodávce nebyla rozvedena specifikace záručního servisu. Z tohoto důvodu došlo k vyřazení nabídky č. 2 a tato nabídka nebyla dále hodnocena. Hodnotící komise na svém zasedání dne v hodin při otevírání a hodnocení nabídek rozhodla, že nebude hodnocena a posuzována žádná nabídka, protože ze dvou předložených nabídek byly 2 nabídky vyřazeny z důvodu nesplnění požadavků zadávací dokumentace a tudíž nezbyla hodnotitelná nabídka. Hodnotící komise na svém zasedání dne v hodin rozhodla výběrové řízení zrušit a vypsat nové výběrové řízení na dodávku zboží výpočetní a kancelářské techniky. 2. Nabídka ŠANCE 02/2007 na Dodávku zboží výpočetní a kancelářské techniky Dne vyhlásil příjemce grantu nové výběrové řízení na Dodávku zboží výpočetní a kancelářské techniky Nabídka ŠANCE 02/2007. Lhůta pro podání nabídky byla do do hodin. Otevírání obálek se mělo uskutečnit dne v hodin v prostorách předkladatele projektu. K hodnocení nabídek byla dne ustanovena hlavní a náhradní komise ve složení 3 členů. O tomto ustanovení byl pořízen písemný záznam. Předpokládaná cena dodávky činila bez DPH Kč ,00 a včetně DPH Kč ,00. Jelikož plnění zakázky nepřesahovalo Kč ,00 bez DPH byli dne vyzváni k předložení nabídky 3 dodavatelé doporučenou poštou a to: 1 Firma Lukáš Gajarský - LGP COMPUTER, Lipová 805, Most 2. Firma Roman Heřmánek, Hutnická 2828/6, , Most 3. DATACOM TEPLICE spol. s.r.o., Dělnická 21, Most Dále byla zadávací dokumentace umístěna od na 19

19 Termín pro podávání nabídek na dodávku zboží výpočetní a kancelářské techniky byl den do hodin. Do tohoto termínu nebyla odevzdána žádná nabídka. Hodnotící komise na svém zasedání dne v hodin rozhodla výběrové řízení Nabídka ŠANCE 02/2007 zrušit a vypsat nové výběrové řízení na dodávku zboží výpočetní a kancelářské techniky. 3. Nabídka ŠANCE 03/2007 na Dodávku zboží výpočetní a kancelářské techniky Dne vyhlásil předkladatel projektu nové, v pořadí třetí výběrové řízení na Dodávku zboží výpočetní a kancelářské techniky Nabídka ŠANCE 03/2007. Lhůta pro podání nabídky je do do hodin. Otevírání obálek se uskutečnilo dne v hodin v prostorách předkladatele projektu. K hodnocení nabídek byla dne ustanovena hlavní a náhradní komise ve složení 3 členů. O tomto ustanovení byl pořízen písemný záznam. Předpokládaná cena dodávky činila bez DPH Kč ,00 a včetně DPH Kč ,00. Jelikož plnění zakázky nepřesahovalo Kč ,00 bez DPH byli dne vyzváni k předložení nabídky 3 dodavatelé doporučenou poštou a to: 1. Firma HSF Most, s.r.o., Dělnická 21, Most 2. Firma Smartware s.r.o., Beethovenova 234/12, Ústí nad Labem 3. Firma WMZ v.o.s., Dělnická 21, Most - Velebudice Dále byla zadávací dokumentace umístěna od na Termín pro podávání nabídek na dodávku zboží výpočetní a kancelářské techniky byl den do hodin. Do tohoto termínu byla odevzdána 1 nabídka a to od firmy TONERMARKET s.r.o. Olomouc, IČO: Otevírání a hodnocení došlé nabídky probíhalo v prostorách Střední školy technické v Mostě Velebudicích dne v hodin. Před zahájením hodnocení podepsali hodnotitelé čestné prohlášení o nestrannosti. Nejprve byla provedena kontrola dokladů, které byly povinnou součástí nabídky. Těmito doklady byly Doklady prokazující kvalifikační předpoklady, Nabídková cena a nabídka a Návrh smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem (viz Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek). Z hodnocení byla vyloučena jediná doručená nabídka tj. nabídka č. 1 - TONERMARKET s.r.o., Šmerdova 973/4, Olomouc. Obdržená nabídka byla vyřazena z důvodu nesplnění technických a administrativních požadavků zadavatele. Tato nabídka obsahovala řadu formálních i věcných nedostatků, vyplývajících ze zadávací dokumentace (dále jen ZD), zejména v těchto bodech: Formální nedostatky: nabídka měla být zpracována v jednom originále a 2 kopiích, kdy všechny listy nabídek měly být očíslovány dle ZD čl. IX vzestupnou číselnou řadou tak, aby neuvedly zadavatele v omyl. Přitom originál nabídky obsahoval technickou specifikaci k výběrovému řízení na dodávku zboží výpočetní a kancelářské techniky 20

20 očíslovanou vzestupnou číselnou řadou, dále návrh kupní smlouvy očíslovaný samostatnou číselnou vzestupnou řadou, neočíslovaný výpis z obchodního rejstříku, neočíslované čestné prohlášení, neočíslovanou plnou moc, neočíslovaný živnostenský list. Kopie nabídek obsahovaly pouze technickou specifikaci k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky, kupní smlouvu, ale již bez ostatních příloh. Číslování položek neodpovídá příloze č. 1 ZD a položka č. 8 je užita 2x. Věcné nedostatky: - Uchazeč nedodržel požadavek zadavatele vyplývající ze ZD čl. IX bodu Zadavatel zaplatí dohodnutou cenu bankovním převodem do 30-ti dnů po dodání zboží a dodání faktur dle harmonogramu uvedeného v technické specifikaci.. Tento bod nekoresponduje s bodem č návrhu smlouvy uchazeče. - Uchazeč nedodržel v návrhu smlouvy požadavek, vyplývající ze ZD čl. X a to, že ve smlouvě bude uvedeno dodávané zboží (včetně technické specifikace a ceny u jednotlivých položek a to jak za kus bez DPH, tak za kus vč. DPH a cena celkem za jednotlivé komponenty bez DPH a včetně DPH). - Dále nebyla v návrhu smlouvy uvedena doložka Dodavatel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož bude zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky a to po dobu 10 let po skončení plnění zakázky. - V návrhu smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem čl nebyla uvedena celková cena, která by obsahovala veškeré náklady prodávajícího s dodáním zboží. - Nedodržení technických parametrů dle přílohy č. 1 ZD a čl. IX ZD v těchto bodech: o u položky nebyl uchazečem nabídnut požadovaný servisní software o u položky nebyly splněny minimální požadavky u HDD, kdy bylo požadováno min. 300 GB 7200 RPM SATA 16 MB cache a dále nebyly nabídnuty servisní software, FDD a čtečka paměťových karet o u položky nebyl dodržen minimální požadavek u procesoru a jeho frekvence, kde zadavatel požadoval min. Intel Core Duo T2060 s frekvencí 1,6 GHz 2MB L2 cache při 667 MHz FSB o u položky nebyly splněny minimální požadavky při rozměrech projekčního plátna 180 x 180 Z těchto věcných důvodů došlo k vyřazení jediné předložené nabídky. Hodnotící komise na svém zasedání dne v hodin při otevírání a hodnocení nabídky rozhodla, že nebude hodnocena a posuzována, protože nesplnila požadavky zadávací dokumentace a tudíž nezbyla hodnotitelná nabídka. Hodnotící komise na svém zasedání dne v hodin rozhodla výběrové řízení zrušit a vypsat nové výběrové řízení na dodávku zboží výpočetní a kancelářské techniky. 21

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje výběrové

Více

CZ.04.1.03/3.3.06.1/0017

CZ.04.1.03/3.3.06.1/0017 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA projektu Výcvikový vzdělávací program pro neziskový sektor v oblasti projektové přípravy dalšího profesního vzdělávání PROFI Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.3.06.1/0017 1. Úvod

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Výzva k podání nabídek Regionální operační program CZ.1.10/2.1.00/08.00762 SÍŤ SPECIALIZOVANÝCH UČEBEN A LABORATOŘÍ SPŠ BRUNTÁL

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Nákup softwaru pro výrobu elektronických kurzů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.02/05.0037 Název projektu: Rozšíření kvalifikace

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.16/02.0051

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Školení zaměstnanců OKD, HBZS, a.s v oblasti likvidace ekologických havárií a nakládání a manipulace s ostatními

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00 /56.1758

Více

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice V Morkovicích 5.2.2015 Vážená paní, vážený pane, Základní škola Morkovice, příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.1493

CZ.1.07/1.1.00/56.1493 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem C 151541

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem C 151541 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Číslo zakázky 1 030/2010 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0106 Název projektu: Posílení jazykových

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců agentury Motiv P s.r.o. kurzy soft

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability

Více

spočívající v dodávce svozového vozidla s nosičem kontejnerů a 2 ks velkoobjemových kontejnerů

spočívající v dodávce svozového vozidla s nosičem kontejnerů a 2 ks velkoobjemových kontejnerů Zakázka malého rozsahu - Oznámení o zahájení výběrového řízení - Výzva k podání nabídek k realizaci projektu TSMPr - systém odděleného sběru odpadů s nákupem svozové techniky spočívající v dodávce svozového

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva je vypracována jako podklad pro podání nabídek vyzvaných zájemců

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0006

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zadávací dokumentace A) Zakázka: Název zakázky: Realizace vzdělávacích a rozvojových

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Výběrové řízení na dodavatele výpočetní techniky (SW + HW) Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná cena bez DPH:

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: 27/2014

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: 27/2014 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota zakázky: Lhůta pro podávání nabídek: Zahraniční stáže žáků

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota zakázky: Lhůta pro podávání nabídek: Zahraniční stáže žáků

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0437 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0437 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 050/2012 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0014

Více

Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60.

Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60.00443 Preambule Tato Zadávací dokumentace

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1675

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1675 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajůpro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na nákup ICT komponenty, montáže ICT a nákup el. výukových materiálů pro projekt Rozvoj interaktivních způsobů

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hl. m. Prahy.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hl. m. Prahy. Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do výběrového řízení na dodávku služeb zajišťujících ubytovací, stravovací a školící prostory pro účastníky v rámci projektu Rozvoj sítě pražských inovujících

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.2091

CZ.1.07/1.1.00/56.2091 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Jednotný programový dokument hl. města Prahy Opatření 4.3 KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ MANAŽER BEZPEČNOSTI POTRAVIN V GASTRONOMII

Jednotný programový dokument hl. města Prahy Opatření 4.3 KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ MANAŽER BEZPEČNOSTI POTRAVIN V GASTRONOMII Jednotný programový dokument hl. města Prahy Opatření 4.3 KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ MANAŽER BEZPEČNOSTI POTRAVIN V GASTRONOMII ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ ZADAVATEL: SVAZ OBCHODU A CESTOVNÍHO

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích aktivit Projekt: Číslo projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace 17. května Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463 Zadávací dokumentace Podpora dalšího vzdělávání pedagogů v SPŠ Jedovnice realizováno v rámci projektu Další vzdělávání pracovníků škol a školských

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne 31.10.2014 Č. j..../2014

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Dodávka laboratorních lednic II 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV

Více

Číslo zakázky. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název programu:

Číslo zakázky. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace Zadavatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno IČ: 70888337 Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zajištění grafických prací

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy Název zakázky: Dodávka, instalace výpočetní techniky a programového vybavení

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná cena bez DPH: Lhůta pro podávání nabídek: Ubytování a stravování na kurzech

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Veřejná zakázka - část A

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Veřejná zakázka - část A 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Veřejná zakázka - část A Zahraniční pobyty pro ZŠ Katusice Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56. 2275 Název projektu:

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava VÝZVA k podání nabídek I. NÁZEV ZAKÁZKY Certifikace počítačové gramotnosti ECDL II. ZADAVATEL ZAKÁZKY Soukromá vyšší odborná škola sociální,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

Metodické školení lektorů anglického jazyka

Metodické školení lektorů anglického jazyka Metodické školení lektorů anglického jazyka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

Zápiso posouzení a hodnocení nabídek

Zápiso posouzení a hodnocení nabídek Zápiso posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: ZŠ Mládežnická vzdělávací kurzy CZ.1.07/1.3.43/01.0011 Název projektu: Profesní rozvoj pedagogických pracovníků

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.43/01.0014 CZ.1.07/3.2.10/03.0036 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.43/01.0014 CZ.1.07/3.2.10/03.0036 Název projektu: Výzva k podání nabídek (2) (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Prohlubování kvalifikace a profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti TECH GASTRO IT kurzy 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Klíčová aktivita č. 4 projektu Pardubický kraj

Klíčová aktivita č. 4 projektu Pardubický kraj Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčová aktivita č. 4 projektu Pardubický kraj Pardubice, 3. dubna 2013 Klíčová aktivita č. 4 Podpora rozvoje služeb pro ohrožené

Více

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT INSTITUT TRHU PRÁCE PODPŮRNÝ SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI Registrační číslo projektu : CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008

Více

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty.

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty. Zadávací dokumentace k zakázce Rozvoj obecných dovedností zaměstnanců společnosti SATUM CZECH s.r.o. Podmínky výběrového řízení jsou stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

V souladu s ustanovením 6 a 18 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách Vás tímto. v y z ý v á m

V souladu s ustanovením 6 a 18 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách Vás tímto. v y z ý v á m Městská část Praha - Zbraslav Starostka městské části Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464 tel.: 257 111 888, e-mail: hurkova@mc-zbraslav.cz VÝZVA k podání nabídky dle ustanovení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Rozvoj a podpora systému dlouhodobého vzdělávání zaměstnanců 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WASTECH a.s.

Více

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Základní škola a mateřská škola Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace 407 01 Jílové, Školní ul. 287 tel.: 412 550 267 email:zsjilovedc@zsjilovedc.cz Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci akce

Více

Výběrové řízení zakázka na službu

Výběrové řízení zakázka na službu Výběrové řízení zakázka na službu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k předložení nabídky na službu spočívající v zajištění jazykových kurzů Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 24. září 2009 Zajištění jazykových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace

Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace Výukový program zaměřený na vzdělávací program v rámci projektu Vzdělávání pracovníků CSS 1.

Více

Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt

Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt Posílení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti KNORR BREMSE Systémy pro užitková vozidla, CR, s.r.o. Zadavatel: KNORR BREMSE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 386 E-mail: Martin.cech@sfzp.cz Datum: 14. 4. 2009 Název veřejné zakázky: Analýza budovy Kaplanova 1931/1 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Operační program

Více

Výsledkem auditu bude písemný dokument, který bude obsahovat 2 části:

Výsledkem auditu bude písemný dokument, který bude obsahovat 2 části: +NLDSY112ZOOW+ MINISTERSTVO KULTURY ČR V Praze dne 27. října 2010 Čj. MK 27 736/2010 Vyřizuje: JUDr. P. Smolíková Výtisk č. 3 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha

Více

Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě

Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě Příspěvek do panelu Metodologické výzvy v rámci konference Evaluace pro budoucnost Praha, 30. května 2012 Obsah

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Výběrové řízení na dodavatele služeb pro zajištění konferenčních prostor Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0039

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky dle Závazných pokynů pro zadávání veřejných zakázek v rámci Národních programů SFŽP ČR (nejedná o zadávací řízení dle Zákona o veřejných zakázkách) Číslo zakázky: Veřejná zakázka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: Dodávka vzdělávacích služeb a tvorba a realizace e-kurzu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: ZŠ Mládežnická dodávka vybavení vč. příslušenství CZ.1.07/1.3.43/01.0011 Název projektu: Profesní rozvoj

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více