Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA projektu Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů - ŠANCE Registrační číslo projektu: CZ / /0022 Příjemce grantu: Střední škola technická Most Velebudice, Dělnická 21 příspěvková organizace IČO:

2 Obsah : 1. Úvod 3 2. Charakteristika evaluace a její význam 4 3. Fáze evaluace projektu Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů - ŠANCE Předběžná evaluace (ex ante evaluace) Evaluace v polovině období (mid term evaluace) Dodatečná evaluace ( ex post evaluace) 7 4. Předmět evaluační zprávy a základní informace o projektu Předmět evaluační zprávy Cíle projektu Cílové skupiny Partneři projektu Hodnocení projektových aktivit Řízení a koordinace projektu Propagace projektového záměru Pracovní semináře partnerů projektu Vybudování společenského centra studentského klubu Vývoj metodiky výběru vhodných cílových skupin pro vstup do programu Vývoj metodiky nového poradenského programu ŠANCE Vývoj metodiky následné individuální asistenční péče a poradenství Proškolení výchovných poradců, poradenských a pedagogických pracovníků Oslovení a výběr vhodných cílových skupin pro vstup do programu Realizace poradenského programu ŠANCE Realizace následné individuální asistenční péče a poradenství Šíření výsledků projektu 67 1

3 6. Závěrečné shrnutí úspěchy, návrhy a doporučení Ukazatele, kterými je možné stanovit úspěch projektu Počet absolventů programu, kteří úspěšně ukončili kurz Zvýšení kvalifikace manažerů a vzdělavatelů osob v počátečním vzdělávání předkladatele projektu, výchovných poradců, učitelů, poradenských pracovníků a poskytovatelů služeb následné individuální asistenční péče Zpětná vazba pro lektory Zpětná vazba pro partnery projektu Ohlasy v mediích, public relations Návrhy a doporučení Přílohy evaluační zprávy Smlouva o poskytnutí finanční podpory včetně uzavřeného dodatku Smlouva o partnerství Výběrová řízení uzavřené smlouvy Závěrečná zpráva o realizaci poradenského programu ŠANCE Závěrečná zpráva o realizaci poradenského programu ŠANCE Závěrečná zpráva o realizaci poradenského programu ŠANCE Závěrečná zpráva o realizaci poradenského programu ŠANCE Závěrečná zpráva o realizaci poradenského programu ŠANCE Závěrečná zpráva o realizaci poradenského programu ŠANCE Závěrečná zpráva o realizaci následné individuální asistenční péče a poradenství 129 2

4 1. Úvod Naše společnost, OMNI TEMPORE o.p.s. Most, byla oslovena jako nezávislý evaluátor, aby zhodnotila průběh realizace projektu Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ŠANCE registrační číslo projektu CZ / /0022 v rámci OP RLZ, číslo priority 3.3 Rozvoj celoživotního učení, opatření Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů vzdělávání. V následujícím textu je obsažena analýza uskutečněných činností a aktivit projektu, s cílem zhodnotit kvalitativní stránku technické části realizace projektu, konečné plnění indikátorů a konečné výstupy spolu s výsledky projektu. Finanční oblast bude pak zhodnocena a zkontrolována na základě uzavřené Smlouvy o provedení auditu ze dne mezi příjemcem grantu, Střední školou technickou v Mostě Velebudicích a externím auditorem, Ing. Dagmar Švecovou, Sadová 275, Mašťov, číslo osvědčení 1183, telefon Metodika hodnocení projektu je založena na evaluaci jednotlivých aktivit v kontextu komplexního plnění indikátorů projektu. Další část evaluační zprávy zachycuje přehled plánovaných cílů, které byly příjemcem grantu potvrzeny v Rozhodnutí o poskytnutí dotace Česká republika Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1, IČO: , Rozhodnutí o poskytnutí dotace č / , v následující části jde pak o samotné plnění jednotlivých aktivit v souvislosti s těmito cíli. Společnost OMNI TEMPORE o.p.s. Most nebyla jako hodnotitel aktivním členem podílejícím se na projektu a ve svém hodnocení vycházela z informací získaných od příjemce grantu - Střední školy technické Most - Velebudice a partnerů projektu. Forma sběru dat byla založena především na osobním dotazování a na získávání informací z poskytnutých materiálů. Společnost OMNI TEMPORE o.p.s. Most neručí za nepřesné hodnocení, které by mohlo vzniknout v případě, že jí nebyly poskytnuty relevantní a ucelené informace. 3

5 2. Charakteristika evaluace a její význam Evaluace neboli vyhodnocování programů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu je nejen jedním ze základních požadavků Evropské komise, ale je také prostředkem jak získat informace o úspěšnosti a účinnosti intervencí, které získaly podporu z Evropského sociálního fondu. Evaluace je pro Českou republiku relativně nová disciplína, nicméně členské země Evropské unie s ní již mají mnohaleté zkušenosti. Světovým lídrem v oblasti využití evaluace veřejných programů jsou ale stále USA, kde se prvky evaluace/hodnocení staly tradičním nástrojem pro prověření účelnosti vynakládání veřejných prostředků. Samotnou disciplínu a její užití můžeme vymezit zásadními strategickými otázkami: Co je předmětem evaluace? Proč se evaluuje? Pro koho je evaluace určena? Kdo evaluuje a jak evaluovat? Co je předmětem evaluace? Pro naplnění první otázky byla již úvodem zmíněna možná definice evaluace. Tu ale můžeme rozšířit o konstatování, že evaluace identifikuje a vymezuje obecně platné skutečnosti a navrhuje možné způsoby řešení. Identifikace rozhraní pojetí problémů udává vztahy mezi evaluací, monitoringem a interním auditem. Monitoring v odlišení se s evaluací může být pokládán za soubor okamžitých zpravodajských aktivit, přičemž evaluace využívá vybrané dokumenty a zprávy pro analytické činnosti. Oproti internímu auditu evaluace nehledá nepřesnosti z pohledu nalezení nedostatků zapojení a efektivity činnosti jednotlivce, ale z pohledu optimalizace fungování implementačního systému jako celku. Proč se evaluuje? Evaluační procedury jsou realizovány se zmíněnými cíli za účelem zajištění transparentnosti veřejných výdajů a podpory demokratických principů, dále pro zajištění podpory pro rozhodování a naplnění potřeb řízení, plánování a implementace a nebo pro podporu zapojení sociálních partnerů do vyjednávání, plánování a implementace. 4

6 Pro koho je evaluace určena? Výstupy evaluace slouží pro potřeby tvůrců národních a regionálních programů, pro potřeby řešitelů problémů, pracovníků odpovědných za metodické aktivity, pro koordinátory, atd. Celkově můžeme konstatovat, že evaluační výstupy by měly být relevantní pro všechny subjekty zapojené do plánování a řízení výdajů veřejných prostředků. Kdo evaluuje a jak evaluovat? Pro úspěšné uplatnění aktivit evaluace mají zásadní význam definované subjekty, které provádějí hodnocení a způsob jejich práce. Jakákoliv činnost podobného významu musí mít silné zázemí a podporu zadavatele. Přístup k informacím a možná rizika spojená s vyvozováním závěrů musí provádět instituce oprávněné k této činnosti. Principy hodnocení Pro evaluaci existují čtyři základní principy. Tyto principy jsou jasně definované a měly by být aplikovány při každé programové evaluační aktivitě. Všechny mají stejnou důležitost a měly by být odpovědně dodržovány. 1. Prvním principem je Věcnost (Relevance). Při hodnocení programů dle principu věcnosti by evaluace měla definovat odpověď na evaluační otázku: "Jaké jsou konkrétní vlivy operačních programů na změny v socioekonomickém prostředí?" 2. Druhým principem je Účinnost (Effectiveness) s klíčovou otázkou, zda programy dosahují svých nastavených finančních a operačních cílů. 3. Třetím principem je Výkonnost (Efficiency) s klíčovou otázkou orientovanou na zhodnocení aktivit a se zjištěními, zda jich může být dosaženo s investovanými zdroji i jinými způsoby či nikoliv. 4. Čtvrtým, posledním principem je Dopad (Impact). Tento princip nám vymezuje hodnocení konkrétních změn v socio-ekonomickém prostředí. Výstupem evaluace však není pouze definování odpovědi k výše zmíněným okruhům, ale hlavně navrhování možných zlepšení a způsobů jejich zapracování. Lze konstatovat, že návrhy na zlepšení jsou hlavním výsledkem evaluace/hodnocení. Návrh musí být podkladem pro další možné diskuse a vyjednávání. Evaluace je proces, který zkoumá nakládání s veřejnými prostředky s cílem zvýšení hospodárnosti tohoto procesu. Evaluace systematicky aplikuje metodologii sociálního a ekonomického výzkumu. Předmětem evaluace není zkoumání nastavení a plnění role jednotlivce v systému, ale fungování 5

7 celého systému. K obrovskému rozvoji evaluace došlo v Evropě zejména díky strukturální politice EU. Evaluace je důležitou součástí programů a politik socioekonomického rozvoje, mezi které patří i OP RLZ. Vysoká investice do času, finančních prostředků a lidského snažení musí být vyvážena výsledky evaluace. Výsledky evaluace proto musí přinášet pozitivní změny v programech a politikách. Evaluace není určena pouze pro jeden typ veřejně politických aktérů. Výsledky evaluace budou zajímat například tvůrce politik, řídící a podpůrné orgány, garanty a administrátory programů, řídící pracovníky a pak samozřejmě také občany (nejen jako případné beneficienty programů). Obecně můžeme říci, že výsledky evaluací by měly být dostupné všem, kteří jsou zapojeni do procesu plánování a řízení projektů či programů, proto bude tato zpráva uveřejněna na webových stránkách příjemce grantu Fáze evaluace projektu Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů - ŠANCE 3.1 Předběžná evaluace (ex-ante evaluace) Předběžná evaluace proběhla na začátku projektu (před samotnou realizací - během psaní žádosti o grant). Tato forma evaluace pomohla zajistit maximální věcnost a promyšlenost programu. Výsledky evaluace ex-ante jsou zahrnuty do projektu v procesu rozhodování. Předběžná evaluace se zaměřila především na analýzu silných a slabých stránek projektu a regionu nebo odvětví, jichž se projekt týká. Poskytovala odpovědným úřadům prvotní závěry o tom, zda otázky rozvoje lidských zdrojů byly správně určeny, zda navržená strategie a úkoly jsou relevantní, zda existuje spojitost mezi komunální politikou a směrnicemi, zda jsou očekávané dopady realistické, atd. Návrhem jasných a kvantifikovaných úkolů zároveň poskytla nezbytné podklady pro monitoring a pro budoucí evaluace. Evaluace ex-ante se tematicky zabývala především hodnocením sociální a hospodářské situace v daném regionu a také hodnocením rovných příležitostí (především rovných příležitostí mužů a žen). Během tohoto analyzování stávající situace se definovaly konkrétní cíle, cílové skupiny a procesy související s realizovaným projektem. 6

8 3.2 Evaluace v polovině období (mid-term evaluace) Evaluace v polovině období byla prováděna během druhé fáze projektového cyklu příjemcem grantu. Tato evaluace posuzovala první výstupy a výsledky intervence. Tato evaluace hodnotila také finanční vedení projektu a kvalitu řízení projektu jako celku. Ukazovala, zda a jak byly vykonány původní záměry a tam kde je třeba, kontrolovala, zda byly v původních cílech provedeny faktické změny a zda cíle jsou i nadále relevantní. Evaluace v polovině období měla informativní povahu, to znamená, že tvořila přímou zpětnou vazbu vedení projektu, který napomáhá zdokonalit. 3.3 Dodatečná evaluace (ex-post evaluace) Tato zpráva se převážně zabývá dodatečnou (závěrečnou) evaluací, která rekapituluje a posuzuje celý projekt, především jeho plnění předem stanovených cílů a indikátorů. Jejím cílem je analyzovat použití zdrojů a podat zprávu o účinnosti, výkonnosti a o rozsahu naplnění očekávaných efektů. Dodatečná evaluace se zaměřuje na faktory úspěchu a selhání a na udržitelnost výsledků a dopadů. Snaží se vyvodit závěry, které bude možné generalizovat a aplikovat na další projekty na danou tematiku v daném regionu. V ideálním případě by výsledky této evaluace měly být dostupné v době před ukončením projektu. Nicméně k posouzení dopadů by se měla ex-post evaluace provést i několik měsíců po skončení realizace, ale na to již nebude evaluátorovi dán prostor. 7

9 4. Předmět evaluační zprávy a základní informace o projektu 4.1 Předmět evaluační zprávy Předmětem tohoto dokumentu je analyzování a zhodnocení všech projektových aktivit i projektu jako celku. Evaluace je řešena ve dvou rovinách, v jedné rovině jde především o kontrolu a hodnocení projektového řízení, ve druhé rovině pak jde o zhodnocení jednotlivých výstupů a výsledků projektu. Cíle evaluační zprávy Cílem evaluační zprávy je zjistit, zda-li došlo ke splnění všech stanovených cílů, které příjemce grantu závazně přislíbil naplnit v projektové žádosti a potvrdil podepsáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace Česká republika Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1, IČO: , Rozhodnutí o poskytnutí dotace č / a Střední školou technickou, Most - Velebudice, Dělnická 21, příspěvkovou organizací, Most Velebudice ze dne Cíle projektu Hlavním cílem projektu je poskytnout komplexní podporu znevýhodněným žákům a studentům s kombinací handicapu (sociální, poruchy učení, poruchy chování apod.), kteří jsou ohroženi předčasným ukončením školní docházky v regionu Mostecka a Chomutovska. Cílovými skupinami budou žáci a studenti, u nichž je riziko předčasného opuštění školy významné a hrozí jim vyloučení z trhu práce i ohrožení v sociální oblasti. Hlavní aktivity projektu se soustředí na vytvoření speciálního poradenského programu pro podporu jejich úsilí dokončit vzdělání. Připravovaný poradenský program bude obsahovat nejen řadu diagnostických metod k identifikaci individuálních potíží žáků či studentů, ale i výcvikové metody k prohloubení relevantních dovedností nezbytných pro dokončení studia. Aktivity projektu se uskuteční ve vytvořeném společenském centru - studentském klubu, které bude vybudováno v prostorách předkladatele projektu a bude sloužit pro potřeby cílových skupin. V návaznosti na vytvořený poradenský program se projekt zaměří i na zvyšování, rozšiřování a prohlubování relevantních dovedností 8

10 pedagogických a dalších odborných pracovníků. Projektové aktivity se budou realizovat v Ústeckém kraji, v regionu Mostecka a Chomutovska. Specifické cíle projektu: 1. Řízení a koordinace projektu. 2. Založení systému koordinované spolupráce výchovných pracovníků, poradenských a dalších pedagogických a odborných pracovníků ve školství k zamezení předčasných odchodů ohrožených žáků ze systému školního vzdělávání. 3. Vytvoření nového poradenského programu ŠANCE" pro ohrožené žáky, založeného na vzdělávacích a poradenských aktivitách, bilanční diagnostice a následné individuální asistenční péči. 4. Vytvoření školního společenského centra - studentského klubu včetně technického i personálního zázemí k zabezpečení následné individuální asistenční péče cílovým skupinám. 5. Vytvoření metodiky výběru vhodných cílových skupin pro vstup do programu jako metodický návod pro výchovné poradce. Proškolit výchovné poradce pro výběr vhodných cílových skupin, poradenské a pedagogické pracovníky pro pilotní ověření poradenského programu ŠANCE". 6. Pilotně ověřit vytvořený poradenský program ŠANCE" na cílové skupině. 7. Vytvoření metodiky následné individuální asistenční péče a poradenství. 8. Proškolit výchovné poradce pro následnou individuální asistenční péči a poradenství. 9. Pilotně ověřit následnou individuální asistenční péči a poradenství. 10. Šířit a propagovat výsledky projektu. 4.3 Cílové skupiny Cílovými skupinami byli: žáci a studenti 180 příjemců učitelé 15 příjemců výchovní poradci 5 příjemců poskytovatelé následné asistenční péče 10 příjemců 9

11 Projekt se realizoval v Ústeckém kraji, v regionu Most a regionu Chomutov. 4.4 Partneři projektu Partner č. 1 - Střední škola energetická a stavební, Chomutov Partner č. 2 - Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o. Most Partner č. 3 - Úřad práce v Mostě 5. Hodnocení projektových aktivit Všechny aktivity projektu probíhaly podle níže uvedeného harmonogramu. Během realizace došlo k určitým odchylkám od původního záměru, které byly popsány v pravidelných monitorovacích zprávách o realizaci projektu. Důvody a důsledky těchto změn jsou okomentovány níže v textu u příslušných aktivit. 10

12 Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů - ŠANCE číslo projektu CZ / /0022 Od do měsíců Doba trvání projektu v měsících Kalendářní měsíce Roky Klíčová aktivita Realizující organizace 1. Řízení a koordinace projektových X X X X X X X X X X X X X X X X X X Předkladatel projektu aktivit 2. Propagace projektového záměru X X X X X X X Předkladatel projektu + partneři projektu 3. Pracovní semináře partnerů projektu X X X X X X X X Předkladatel projektu + partneři projektu 4. Vybudování společenského centra - X X X X X Předkladatel projektu studentského klubu 5. Vývoj metodiky výběru vhodných cílových skupin pro vstup do programu X X Předkladatel projektu + partneři projektu 6. Vývoj metodiky nového poradenského programu ŠANCE X X X X Předkladatel projektu + partneři projektu 7. Vývoj metodiky následné individuální asistenční péče a poradenství X X X Předkladatel projektu + partneři projektu 8. Proškolení výchovných poradců, poradenských a pedagogických pracovníků 9. Oslovení a výběr vhodných CS pro vstup do programu X X X Předkladatel projektu + partneři projektu X X Předkladatel projektu + partner č. 1, č Realizace poradenského programu ŠANCE 11. Realizace následné individuální asistenční péče a poradenství X X X X Předkladatel projektu + partner č. 1, č. 2 X X X X Předkladatel projektu + partner č. 1, č Šíření výsledků projektu X Předkladatel projektu + partneři projektu 13

13 Odpovědná organizace: Střední škola technická, Most - Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace. Termín realizace projektu: od do Dne bylo podepsáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace mezi Českou republikou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1, IČO: , Rozhodnutí o poskytnutí dotace č / a Střední školou technickou, Most - Velebudice, Dělnická 21, příspěvkovou organizací, se sídlem Dělnická 21, Most Velebudice - projekt Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ŠANCE registrační číslo projektu CZ / /0022 v rámci OP RLZ, číslo priority 3.3 Rozvoj celoživotního učení, opatření Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů vzdělávání. Dne , bylo podepsáno poskytovatelem grantu Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Rozhodnutí č. 1 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace č / Předmětem tohoto Rozhodnutí č. 1 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo nahrazení přílohy č. 2 Náklady projektu Článku III. Bod A 3 z Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne přílohou č. 1 Přepracovaný rozpočet projektu, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Ostatní části Rozhodnutí o poskytnutí dotace č / zůstávají v platnosti beze změny. Rozhodnutí č. 1 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace č / nabylo účinnosti dnem potvrzení o přijetí Rozhodnutí č. 1 o změně rozhodnutí o poskytnutí dotace příjemcem grantu - Střední školou technickou v Mostě Velebudicích dne Dne Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR prostřednictvím Ústeckého kraje převedlo příjemci grantu 1. zálohovou platbu ve výši Kč ,00. Tato platba byla převedena na účet předkladatele projektu č /0100. Celková výše rozpočtu projektu činila Kč ,00. Realizace projektu byla zahájena po podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace mezi Českou republikou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1, IČO: , Rozhodnutí o poskytnutí dotace č / a Střední školou technickou, Most - Velebudice, Dělnická 21, příspěvkovou organizací, se sídlem Dělnická 21, Most Velebudice - projekt Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ŠANCE registrační číslo projektu CZ / /0022 v rámci OP RLZ, číslo priority 3.3 Rozvoj celoživotního 14

14 učení, opatření Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů vzdělávání a to dne Projekt byl realizován v období od do , tj. 18 měsíců. Pro zdárnou realizaci projektu byl zpracován harmonogram realizace projektových aktivit na celé období trvání projektu. Projekt obsahoval 12 klíčových aktivit, které byly plněny v daném období v souladu s upraveným harmonogramem realizace projektových aktivit a jsou popsány níže. Klíčové aktivity projektu: 1. Řízení a koordinace projektových aktivit 2. Propagace projektového záměru 3. Pracovní semináře partnerů projektu 4. Vybudování společenského centra studentského klubu 5. Vývoj Metodiky výběru vhodných cílových skupin pro vstup do programu 6. Vývoj Metodiky nového poradenského programu ŠANCE 7. Vývoj Metodiky následné individuální asistenční péče a poradenství 8. Proškolení výchovných poradců, poradenských a pedagogických pracovníků 9. Oslovení a výběr vhodných CS pro vstup do programu 10. Realizace poradenského programu ŠANCE 11. Realizace následné individuální asistenční péče a poradenství 12. Šíření výsledků projektu Celý projekt byl realizován v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace mezi Českou republikou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1, IČO: , Rozhodnutí o poskytnutí dotace č / a Střední školou technickou, Most - Velebudice, Dělnická 21, příspěvkovou organizací, se sídlem Dělnická 21, Most Velebudice - projekt Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ŠANCE registrační číslo projektu CZ / /0022 v rámci OP RLZ, číslo priority 3.3 Rozvoj celoživotního učení, opatření Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů vzdělávání. Všechny nastavené indikátory výstupy i výsledky, včetně publikací, publicity a dalších výstupů byly beze zbytku naplněny, některé i překročeny, jako je např. v rámci propagace a šíření výsledků projektu příjemce grantu nechal vyrobit Projektový zpravodaj, reklamní spot pro šíření projektu a report závěrečné odborné konference. Celkový rozpočet tohoto projektu činil Kč ,00. 15

15 Podrobný popis jednotlivých klíčových aktivit: 5.1 Řízení a koordinace projektu Dle projektové žádosti: Řízení a koordinace projektových aktivit bude realizována dle metody Řízení projektu. Každá projektová aktivita je měřitelná, určená v čase a má stanoveného odpovědného realizátora. K projektovému Řízení bude zvolen systém porad, předávání informací pomocí ových zpráv. Součástí Řízení bude časový plán u každé aktivity, který bude schválen předkladatelem projektu. Základem komunikace projektového týmu bude uzavřená smlouva o partnerství mezi předkladatelem projektu a partnerskými organizacemi. Tyto smlouvy budou vycházet z principu hospodárnosti realizace projektu a transparentnosti finančních toků a operací. Předkladatel projektu bude přímo odpovědný za monitorování a vyhodnocování činností. Kontrola plnění zadaných aktivit bude probíhat ve dvou úrovních. Vnitřní kontrola předkladatelem projektu a vnější kontrola externím auditorem. Odpovědnost za tuto aktivitu ponese předkladatel projektu. Projektová aktivita se uskuteční v prostorách předkladatele projektu a partnerů projektu a bude realizována dle časového harmonogramu realizace projektu. Součástí rozpočtu projektu na tuto aktivitu jsou náklady na řídící personál a administrátory. Dle skutečné realizace projektu: Řízení a koordinace projektu včetně finančního řízení je aktivita, která byla realizována po celou dobu trvání projektu, tj. od do Dne bylo podepsáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace č / ze státního rozpočtu České republiky v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu vydaného na základě 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Karmelitská 7, Praha 1, IČ: a Střední školou technickou, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvkovou organizací, IČ: Dne Ústecký kraj převedl předkladateli projektu 1. zálohovou platbu ve výši Kč ,00. Tato platba byla převedena na účet předkladatele projektu č /0100, který si za účelem poskytnutí dotace zřídil samostatný účet. V prvním měsíci realizace projektu, v lednu 2007, došlo k založení administrativního systému projektu, byla připravena jedna Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 16

16 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi předkladatelem projektu a všemi partnery projektu, včetně časového harmonogramu realizace projektu a dalších dokumentů (Rozpis specifikace prací závazných pro partnery, Příručka pro příjemce grantu a Kopie žádosti o finanční podporu). K této aktivitě byl ustanoven řídící tým ve složení manažer projektu, finanční manažer projektu a pracovní tým ve složení odborného personálu včetně administrativního personálu. K projektovému řízení byl zvolen systém porad, individuálních a společných setkání s jednotlivými partnery projektu, dále byly informace předávány ovou poštou a telefonicky. Součástí řízení byl časový plán u každé aktivity. Příjemce grantu byl přímo odpovědný za monitorování a vyhodnocování činností. Vnitřní kontrola byla prováděna příjemcem grantu a vnější kontrola bude provedena externím auditorem Ing. Dagmar Švecovou po skončení projektu, do Dne byla uzavřena Smlouva o provedení auditu mezi příjemcem grantu Střední školou technickou v Mostě Velebudicích a auditorkou Ing. Dagmar Švecovou, Sadová 275, Mašťov, číslo osvědčení 1183, tel Výstupem vnějšího auditu je vypracované auditorské osvědčení, které je uloženo u příjemce grantu u projektové dokumentace. Zrealizovaná výběrová řízení V rámci realizace projektu bylo zrealizováno 6 výběrových řízení, z toho čtyři výběrová řízení na Dodávku zboží výpočetní a kancelářské techniky, jedno výběrové řízení na Dodávku služeb zajišťujících ubytovací a stravovací kapacity a jedno výběrové řízení na Dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku a to následovně: Dodávka zboží výpočetní a kancelářské techniky s označením Nabídka ŠANCE : 01/2007, 02/2007, 03/2007 a 04/2007, Dodávka služeb zajišťujících ubytovací a stravovací kapacity s označením Nabídka ŠANCE : 05/2007, Dodávka služeb zajišťujících bilanční diagnostiku s označením Nabídka ŠANCE : 06/

17 Výběrové řízení na Dodávku zboží výpočetní a kancelářské techniky Jednalo se o položky rozpočtu 3. Zařízení a vybavení, 3.1. Zařízení a vybavení ve výši Kč ,00 včetně DPH: PC+LCD včetně softwaru - 10 kusů Multimediální PC+LCD včetně softwaru 1 kus Notebook včetně softwaru 4 kusy Tiskárna 1 kus Kopírka - 1 kus Dataprojektor 1 kus Promítací plátno 1 kus Digitální fotoaparát vč. příslušenství 1 kus Skener 1 kus 1. Nabídka ŠANCE 01/2007 na Dodávku zboží výpočetní a kancelářské techniky Dne příjemce grantu vyhlásil výběrové řízení na dodávku zboží výpočetní a kancelářské techniky Nabídka ŠANCE 01/2007. Lhůta pro podání nabídky byla do do hodin. Otevírání obálek se uskutečnilo dne v hodin v prostorách předkladatele projektu. Hodnocení nabídek provedla hlavní hodnotící komise, která byla ustanovena na svém zasedání dne ve složení 3 členů. O tomto ustanovení byl pořízen písemný záznam. Předpokládaná cena dodávky činila bez DPH Kč ,00 a včetně DPH Kč ,00. Jelikož plnění zakázky nepřesahovalo Kč ,00 bez DPH byli dne vyzváni k předložení nabídky 3 dodavatelé doporučenou poštou a to: 1. Firma Lukáš Gajarský - LGP COMPUTER, Lipová 805, Most 2. Firma Milan Kohout HAHN + SYN, Hamerská 249, Litvínov 3. DATACOM TEPLICE spol. s.r.o, Dělnická 21, Most Dále byla zadávací dokumentace umístěna od na Termín pro podávání nabídek na dodávku zboží výpočetní a kancelářské techniky byl den do hodin. Do tohoto termínu byly odevzdány 2 nabídky a to od Firmy Lukáš Gajarský - LGP COMPUTER, Lipová 805, Most a od firmy DATACOM TEPLICE spol. s.r.o, Dělnická 21, Most. Otevírání a hodnocení došlých nabídek probíhalo v prostorách Střední školy technické v Mostě Velebudicích dne v hodin. Před zahájením hodnocení podepsali hodnotitelé čestné prohlášení o nestrannosti. Nejprve byla provedena kontrola dokladů, které byly povinnou součástí nabídky. Těmito doklady byly Doklady prokazující kvalifikační předpoklady, Nabídková cena a nabídka a Návrh smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem. Z hodnocení byla vyloučena nabídka č. 1 i nabídka č

18 Nabídka č. 1 Firma Lukáš Gajarský - LGP COMPUTER, Lipová 805, Most byla vyřazena z důvodu nesplnění technických a administrativních požadavků. Technické požadavky nebyly splněny v nabídce u položky kusů PC + LCD včetně software. U procesoru a frekvence nebyly dodrženy požadované technické parametry (byly nabízeny nižší než byly požadované) a nebyla dodána grafická karta. V návrhu smlouvy o dodávce nebyla rozvedena specifikace záručního servisu. Z tohoto důvodu došlo k vyřazení nabídky č. 1 a tato nabídka nebyla dále hodnocena. Nabídka č. 2 DATACOM TEPLICE spol. s.r.o., Dělnická 21, Most byla vyřazena z důvodu nesplnění administrativních požadavků. Zadávací dokumentace požadovala předložení Návrhu smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, která byla součástí nabídky a jejíž součástí vedle standardních ustanovení smlouvy o dodávce měl být rozveden i druh dodávaného zboží (včetně technické specifikace a ceny jak bez DPH, tak ceny včetně DPH za jednotlivé položky), což tato předložená nabídka neobsahovala. V Technické specifikaci jsou uvedeny ceny u jednotlivých položek včetně DPH, jednotlivé položky neobsahují ceny bez DPH. V návrhu smlouvy o dodávce nebyla rozvedena specifikace záručního servisu. Z tohoto důvodu došlo k vyřazení nabídky č. 2 a tato nabídka nebyla dále hodnocena. Hodnotící komise na svém zasedání dne v hodin při otevírání a hodnocení nabídek rozhodla, že nebude hodnocena a posuzována žádná nabídka, protože ze dvou předložených nabídek byly 2 nabídky vyřazeny z důvodu nesplnění požadavků zadávací dokumentace a tudíž nezbyla hodnotitelná nabídka. Hodnotící komise na svém zasedání dne v hodin rozhodla výběrové řízení zrušit a vypsat nové výběrové řízení na dodávku zboží výpočetní a kancelářské techniky. 2. Nabídka ŠANCE 02/2007 na Dodávku zboží výpočetní a kancelářské techniky Dne vyhlásil příjemce grantu nové výběrové řízení na Dodávku zboží výpočetní a kancelářské techniky Nabídka ŠANCE 02/2007. Lhůta pro podání nabídky byla do do hodin. Otevírání obálek se mělo uskutečnit dne v hodin v prostorách předkladatele projektu. K hodnocení nabídek byla dne ustanovena hlavní a náhradní komise ve složení 3 členů. O tomto ustanovení byl pořízen písemný záznam. Předpokládaná cena dodávky činila bez DPH Kč ,00 a včetně DPH Kč ,00. Jelikož plnění zakázky nepřesahovalo Kč ,00 bez DPH byli dne vyzváni k předložení nabídky 3 dodavatelé doporučenou poštou a to: 1 Firma Lukáš Gajarský - LGP COMPUTER, Lipová 805, Most 2. Firma Roman Heřmánek, Hutnická 2828/6, , Most 3. DATACOM TEPLICE spol. s.r.o., Dělnická 21, Most Dále byla zadávací dokumentace umístěna od na 19

19 Termín pro podávání nabídek na dodávku zboží výpočetní a kancelářské techniky byl den do hodin. Do tohoto termínu nebyla odevzdána žádná nabídka. Hodnotící komise na svém zasedání dne v hodin rozhodla výběrové řízení Nabídka ŠANCE 02/2007 zrušit a vypsat nové výběrové řízení na dodávku zboží výpočetní a kancelářské techniky. 3. Nabídka ŠANCE 03/2007 na Dodávku zboží výpočetní a kancelářské techniky Dne vyhlásil předkladatel projektu nové, v pořadí třetí výběrové řízení na Dodávku zboží výpočetní a kancelářské techniky Nabídka ŠANCE 03/2007. Lhůta pro podání nabídky je do do hodin. Otevírání obálek se uskutečnilo dne v hodin v prostorách předkladatele projektu. K hodnocení nabídek byla dne ustanovena hlavní a náhradní komise ve složení 3 členů. O tomto ustanovení byl pořízen písemný záznam. Předpokládaná cena dodávky činila bez DPH Kč ,00 a včetně DPH Kč ,00. Jelikož plnění zakázky nepřesahovalo Kč ,00 bez DPH byli dne vyzváni k předložení nabídky 3 dodavatelé doporučenou poštou a to: 1. Firma HSF Most, s.r.o., Dělnická 21, Most 2. Firma Smartware s.r.o., Beethovenova 234/12, Ústí nad Labem 3. Firma WMZ v.o.s., Dělnická 21, Most - Velebudice Dále byla zadávací dokumentace umístěna od na Termín pro podávání nabídek na dodávku zboží výpočetní a kancelářské techniky byl den do hodin. Do tohoto termínu byla odevzdána 1 nabídka a to od firmy TONERMARKET s.r.o. Olomouc, IČO: Otevírání a hodnocení došlé nabídky probíhalo v prostorách Střední školy technické v Mostě Velebudicích dne v hodin. Před zahájením hodnocení podepsali hodnotitelé čestné prohlášení o nestrannosti. Nejprve byla provedena kontrola dokladů, které byly povinnou součástí nabídky. Těmito doklady byly Doklady prokazující kvalifikační předpoklady, Nabídková cena a nabídka a Návrh smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem (viz Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek). Z hodnocení byla vyloučena jediná doručená nabídka tj. nabídka č. 1 - TONERMARKET s.r.o., Šmerdova 973/4, Olomouc. Obdržená nabídka byla vyřazena z důvodu nesplnění technických a administrativních požadavků zadavatele. Tato nabídka obsahovala řadu formálních i věcných nedostatků, vyplývajících ze zadávací dokumentace (dále jen ZD), zejména v těchto bodech: Formální nedostatky: nabídka měla být zpracována v jednom originále a 2 kopiích, kdy všechny listy nabídek měly být očíslovány dle ZD čl. IX vzestupnou číselnou řadou tak, aby neuvedly zadavatele v omyl. Přitom originál nabídky obsahoval technickou specifikaci k výběrovému řízení na dodávku zboží výpočetní a kancelářské techniky 20

20 očíslovanou vzestupnou číselnou řadou, dále návrh kupní smlouvy očíslovaný samostatnou číselnou vzestupnou řadou, neočíslovaný výpis z obchodního rejstříku, neočíslované čestné prohlášení, neočíslovanou plnou moc, neočíslovaný živnostenský list. Kopie nabídek obsahovaly pouze technickou specifikaci k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky, kupní smlouvu, ale již bez ostatních příloh. Číslování položek neodpovídá příloze č. 1 ZD a položka č. 8 je užita 2x. Věcné nedostatky: - Uchazeč nedodržel požadavek zadavatele vyplývající ze ZD čl. IX bodu Zadavatel zaplatí dohodnutou cenu bankovním převodem do 30-ti dnů po dodání zboží a dodání faktur dle harmonogramu uvedeného v technické specifikaci.. Tento bod nekoresponduje s bodem č návrhu smlouvy uchazeče. - Uchazeč nedodržel v návrhu smlouvy požadavek, vyplývající ze ZD čl. X a to, že ve smlouvě bude uvedeno dodávané zboží (včetně technické specifikace a ceny u jednotlivých položek a to jak za kus bez DPH, tak za kus vč. DPH a cena celkem za jednotlivé komponenty bez DPH a včetně DPH). - Dále nebyla v návrhu smlouvy uvedena doložka Dodavatel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož bude zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky a to po dobu 10 let po skončení plnění zakázky. - V návrhu smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem čl nebyla uvedena celková cena, která by obsahovala veškeré náklady prodávajícího s dodáním zboží. - Nedodržení technických parametrů dle přílohy č. 1 ZD a čl. IX ZD v těchto bodech: o u položky nebyl uchazečem nabídnut požadovaný servisní software o u položky nebyly splněny minimální požadavky u HDD, kdy bylo požadováno min. 300 GB 7200 RPM SATA 16 MB cache a dále nebyly nabídnuty servisní software, FDD a čtečka paměťových karet o u položky nebyl dodržen minimální požadavek u procesoru a jeho frekvence, kde zadavatel požadoval min. Intel Core Duo T2060 s frekvencí 1,6 GHz 2MB L2 cache při 667 MHz FSB o u položky nebyly splněny minimální požadavky při rozměrech projekčního plátna 180 x 180 Z těchto věcných důvodů došlo k vyřazení jediné předložené nabídky. Hodnotící komise na svém zasedání dne v hodin při otevírání a hodnocení nabídky rozhodla, že nebude hodnocena a posuzována, protože nesplnila požadavky zadávací dokumentace a tudíž nezbyla hodnotitelná nabídka. Hodnotící komise na svém zasedání dne v hodin rozhodla výběrové řízení zrušit a vypsat nové výběrové řízení na dodávku zboží výpočetní a kancelářské techniky. 21

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje výběrové

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

CZ.04.1.03/3.3.06.1/0017

CZ.04.1.03/3.3.06.1/0017 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA projektu Výcvikový vzdělávací program pro neziskový sektor v oblasti projektové přípravy dalšího profesního vzdělávání PROFI Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.3.06.1/0017 1. Úvod

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142377. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142377. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání zaměstnanců STAFIKO stav, s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01446 Název zakázky: Zvýšení kvalifikace, odbornosti a dovednosti zaměstnanců Výběrové řízení

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Pořízení softwaru pro podporu řízení lidských zdrojů a technická podpora po dobu realizace projektu Dodávka

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: C153185 Operační program Vzdělávání

Více

Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele vzdělávacích kurzů. v rámci zakázky. Podporujeme vaši budoucnost. zadavatel. DORA Gastro a.s. Str.

Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele vzdělávacích kurzů. v rámci zakázky. Podporujeme vaši budoucnost. zadavatel. DORA Gastro a.s. Str. Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele vzdělávacích kurzů v rámci zakázky Podporujeme vaši budoucnost zadavatel DORA Gastro a.s. Str. 1 1. Preambule Výběrové řízení je vypisováno na základě účasti zadavatele

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 11 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.kr-olomoucky.cz/opvk pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory globálních grantů Olomouckého kraje v OP VK, které se vztahují na případy, pokud

Více

- j EVROPSKÁ UNIE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- j EVROPSKÁ UNIE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ evropský sociální fond v ČR - j EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO šk Q LS T V Í, m lá d e ž e a t ě l o v ý c h o v y INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Zajištění vzdělávacích aktivit pro zaměstnance dm drogerie

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících ubytovací a stravovací kapacity

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících ubytovací a stravovací kapacity Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících ubytovací a stravovací kapacity Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Nákup softwaru pro výrobu elektronických kurzů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.02/05.0037 Název projektu: Rozšíření kvalifikace

Více

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. vypisuje ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ na dodávku vzdělávání pro zaměstnance v rámci projektu. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Název zakázky: Dodávka vzdělávání zaměstnanců Zadavatel:

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na http://www.kr-zlinsky.cz/)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na http://www.kr-zlinsky.cz/) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na http://www.kr-zlinsky.cz/) Číslo zakázky: 033/2010 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0088

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z DĚLÁVÁNÍ. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na nebo www stránkách krajů)

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z DĚLÁVÁNÍ. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na  nebo www stránkách krajů) I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z DĚLÁVÁNÍ Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1

Více

zadavatele, právní forma: jménem zadavatele, vč. v.kundratova@centrum.cz IČ zadavatele: 61716391 emailová adresa)

zadavatele, právní forma: jménem zadavatele, vč. v.kundratova@centrum.cz IČ zadavatele: 61716391 emailová adresa) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Vzdělávání pro kvalitní logistiku. Nákup služeb. Frost Logistics spol. s r.o.

Vzdělávání pro kvalitní logistiku. Nákup služeb. Frost Logistics spol. s r.o. Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace k podlimitní zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT pro ZŠ a MŠ Drahanovice

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT pro ZŠ a MŠ Drahanovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT pro ZŠ a MŠ Drahanovice Datum vyhlášení zakázky: 8.1.2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti ALFA COMPUTER CZ, s. r. o. v oblasti měkkých dovedností Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu): ALFA

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

C152067. RNDr. Rostislav Dvořáček

C152067. RNDr. Rostislav Dvořáček Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ust. 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výpočetní technika 2012

Výpočetní technika 2012 Zadavatel: Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání Lipová 20, 602 00 Brno - Pisárky VÝZVA VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu Výpočetní technika 2012 vyhlášenou

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Školení zaměstnanců OKD, HBZS, a.s v oblasti likvidace ekologických havárií a nakládání a manipulace s ostatními

Více

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Kurz rozvoje manažerských a obchodních dovedností

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Kurz rozvoje manažerských a obchodních dovedností Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace Zakázka na služby Kurz rozvoje manažerských a obchodních dovedností 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: IMPROMAT CZ spol. s r. o. Sídlo:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Gorkého 867, 53002 Pardubice. Email: reditelna@waldorfpardubice.cz Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč.

Gorkého 867, 53002 Pardubice. Email: reditelna@waldorfpardubice.cz Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben a dílen projektu: SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení nábytku

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: ZŠMŠ-Sedl/042/2011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4 00/21.1462 Název projektu: Název zakázky:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců agentury Motiv P s.r.o. kurzy soft

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Části zakázky Studie proveditelnosti pro projekty Elektronická karta žáka a Školský rejstřík A. Studie proveditelnosti

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem C 151541

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem C 151541 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Zvýšení kvality řízení na Městském úřadu Lanškroun Služba

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz) Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.1493

CZ.1.07/1.1.00/56.1493 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: Výběr dodavatele odborné služby - školení pracovníků administrativy a obchodního úseku středního managementu Registrační číslo projektu:

Více

C151340. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Bude doplněno po rozhodnutí o poskytnutí dotace Zdokonalení výuky anglického jazyka

C151340. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Bude doplněno po rozhodnutí o poskytnutí dotace Zdokonalení výuky anglického jazyka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění. Název zakázky: Identifikace: Název projektu: Zadavatel: Kontaktní osoba:

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava VÝZVA k podání nabídek I. NÁZEV ZAKÁZKY Certifikace počítačové gramotnosti ECDL II. ZADAVATEL ZAKÁZKY Soukromá vyšší odborná škola sociální,

Více

Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory

Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): 5343 Pořízení výpočetní techniky dodávka Datum vyhlášení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00 /56.1758

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Nákup hardwarového a softwarového vybavení II Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1328, CZ.1.07/1.1.30/02.0049 Název

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Prohlubování kvalifikace a profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti TECH GASTRO manažerské a lektorské kurzy 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK při realizaci národních a regionálních individuálních projektů Úřadem práce v Karlových Varech v rámci Operačního programu Lidské

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Číslo zakázky GYMPOL/VŘ/01/2015 Název programu: Název projektu: Název výběrového řízení: Předmět výběrového řízení (služba/dodávka/stavební práce): Datum vyhlášení výběrového řízení:

Více

od , 9:00 hod. do , 11:00 hod.

od , 9:00 hod. do , 11:00 hod. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Číslo jednací zadavatele: 19565/2009-61

Více

Zprostředkující subjekt OP RLZ

Zprostředkující subjekt OP RLZ Zprostředkující subjekt OP RLZ Zadávací dokumentace pro projekty hrazené z technické pomoci Priorita 5 Technická pomoc (TA) Opatření 5.1. Využití externích služeb v oblasti právní, finančně-právní, tlumočnické,

Více

Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek. hanakova@sosfm.cz. Datum zahájení příjmu: 13.6.2014, 7:00 hod Datum ukončení příjmu: 24.6.

Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek. hanakova@sosfm.cz. Datum zahájení příjmu: 13.6.2014, 7:00 hod Datum ukončení příjmu: 24.6. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Identifikační údaje zadavatele Soužití 2005, o.p.s. Na Bukovci 1, 790 85 Mikulovice IČ: 268 73 265 zastoupený Jiřím Rozsypalem, ředitelem Název veřejné

Více

Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku

Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany [ ] se sídlem / místo podnikání [ ] zastoupená [ ] zapsaná u..

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Komplexní zajištění vzdělávacího programu Bar management zakázky: pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Efektivní vzdělávání zaměstnanců společnosti FONTEA a.s. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00281 Identifikace zadavatele Název: FONTEA a.s. IČ: 26029073

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

CZ.1.07/3.1.00/50.0025

CZ.1.07/3.1.00/50.0025 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZO ČSOP ADONIS 56/03, Náměstí 1, 692 01 Mikulov. Adresát: I. Výzva k podání nabídky

ZO ČSOP ADONIS 56/03, Náměstí 1, 692 01 Mikulov. Adresát: I. Výzva k podání nabídky ZO ČSOP ADONIS 56/03, Náměstí 1, 692 01 Mikulov Zadavatel: ZO ČSOP Adonis 56/03 zastoupeno: Marcela Koňáková se sídlem: Náměstí 1 692 01 Mikulov IČO: 15530744 Vyřizuje: Marcela Koňáková tel: 519 512 200-201,

Více

Identifikační údaje. Realizace vzdělávacích kurzů pro zvýšení adaptability zaměstnanců ve společnosti LEGIE GUARD service s.r.o.

Identifikační údaje. Realizace vzdělávacích kurzů pro zvýšení adaptability zaměstnanců ve společnosti LEGIE GUARD service s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Identifikační údaje Název zakázky: Název operačního programu: Vzdělávání LEGIE GUARD OP Lidské zdroje a zaměstnanost Název projektu: Realizace

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

Výzva 56. Výzva k podání nabídek

Výzva 56. Výzva k podání nabídek Výzva 56 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Výzva k podání nabídek Regionální operační program CZ.1.10/2.1.00/08.00762 SÍŤ SPECIALIZOVANÝCH UČEBEN A LABORATOŘÍ SPŠ BRUNTÁL

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti TrustPort, a.s. v oblasti měkkých dovedností část B Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00395 1.

Více

spočívající v dodávce svozového vozidla s nosičem kontejnerů a 2 ks velkoobjemových kontejnerů

spočívající v dodávce svozového vozidla s nosičem kontejnerů a 2 ks velkoobjemových kontejnerů Zakázka malého rozsahu - Oznámení o zahájení výběrového řízení - Výzva k podání nabídek k realizaci projektu TSMPr - systém odděleného sběru odpadů s nákupem svozové techniky spočívající v dodávce svozového

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

C Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

C Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo zakázky. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název programu:

Číslo zakázky. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Prohlubování kvalifikace a profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti TECH GASTRO IT kurzy 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na nákup ICT komponenty, montáže ICT a nákup el. výukových materiálů pro projekt Rozvoj interaktivních způsobů

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: 3 Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Více

Mgr. Leoš Šebela, ředitel školy

Mgr. Leoš Šebela, ředitel školy VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek zakázka je zadávána dle zákona č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Více