Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA projektu Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů - ŠANCE Registrační číslo projektu: CZ / /0022 Příjemce grantu: Střední škola technická Most Velebudice, Dělnická 21 příspěvková organizace IČO:

2 Obsah : 1. Úvod 3 2. Charakteristika evaluace a její význam 4 3. Fáze evaluace projektu Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů - ŠANCE Předběžná evaluace (ex ante evaluace) Evaluace v polovině období (mid term evaluace) Dodatečná evaluace ( ex post evaluace) 7 4. Předmět evaluační zprávy a základní informace o projektu Předmět evaluační zprávy Cíle projektu Cílové skupiny Partneři projektu Hodnocení projektových aktivit Řízení a koordinace projektu Propagace projektového záměru Pracovní semináře partnerů projektu Vybudování společenského centra studentského klubu Vývoj metodiky výběru vhodných cílových skupin pro vstup do programu Vývoj metodiky nového poradenského programu ŠANCE Vývoj metodiky následné individuální asistenční péče a poradenství Proškolení výchovných poradců, poradenských a pedagogických pracovníků Oslovení a výběr vhodných cílových skupin pro vstup do programu Realizace poradenského programu ŠANCE Realizace následné individuální asistenční péče a poradenství Šíření výsledků projektu 67 1

3 6. Závěrečné shrnutí úspěchy, návrhy a doporučení Ukazatele, kterými je možné stanovit úspěch projektu Počet absolventů programu, kteří úspěšně ukončili kurz Zvýšení kvalifikace manažerů a vzdělavatelů osob v počátečním vzdělávání předkladatele projektu, výchovných poradců, učitelů, poradenských pracovníků a poskytovatelů služeb následné individuální asistenční péče Zpětná vazba pro lektory Zpětná vazba pro partnery projektu Ohlasy v mediích, public relations Návrhy a doporučení Přílohy evaluační zprávy Smlouva o poskytnutí finanční podpory včetně uzavřeného dodatku Smlouva o partnerství Výběrová řízení uzavřené smlouvy Závěrečná zpráva o realizaci poradenského programu ŠANCE Závěrečná zpráva o realizaci poradenského programu ŠANCE Závěrečná zpráva o realizaci poradenského programu ŠANCE Závěrečná zpráva o realizaci poradenského programu ŠANCE Závěrečná zpráva o realizaci poradenského programu ŠANCE Závěrečná zpráva o realizaci poradenského programu ŠANCE Závěrečná zpráva o realizaci následné individuální asistenční péče a poradenství 129 2

4 1. Úvod Naše společnost, OMNI TEMPORE o.p.s. Most, byla oslovena jako nezávislý evaluátor, aby zhodnotila průběh realizace projektu Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ŠANCE registrační číslo projektu CZ / /0022 v rámci OP RLZ, číslo priority 3.3 Rozvoj celoživotního učení, opatření Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů vzdělávání. V následujícím textu je obsažena analýza uskutečněných činností a aktivit projektu, s cílem zhodnotit kvalitativní stránku technické části realizace projektu, konečné plnění indikátorů a konečné výstupy spolu s výsledky projektu. Finanční oblast bude pak zhodnocena a zkontrolována na základě uzavřené Smlouvy o provedení auditu ze dne mezi příjemcem grantu, Střední školou technickou v Mostě Velebudicích a externím auditorem, Ing. Dagmar Švecovou, Sadová 275, Mašťov, číslo osvědčení 1183, telefon Metodika hodnocení projektu je založena na evaluaci jednotlivých aktivit v kontextu komplexního plnění indikátorů projektu. Další část evaluační zprávy zachycuje přehled plánovaných cílů, které byly příjemcem grantu potvrzeny v Rozhodnutí o poskytnutí dotace Česká republika Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1, IČO: , Rozhodnutí o poskytnutí dotace č / , v následující části jde pak o samotné plnění jednotlivých aktivit v souvislosti s těmito cíli. Společnost OMNI TEMPORE o.p.s. Most nebyla jako hodnotitel aktivním členem podílejícím se na projektu a ve svém hodnocení vycházela z informací získaných od příjemce grantu - Střední školy technické Most - Velebudice a partnerů projektu. Forma sběru dat byla založena především na osobním dotazování a na získávání informací z poskytnutých materiálů. Společnost OMNI TEMPORE o.p.s. Most neručí za nepřesné hodnocení, které by mohlo vzniknout v případě, že jí nebyly poskytnuty relevantní a ucelené informace. 3

5 2. Charakteristika evaluace a její význam Evaluace neboli vyhodnocování programů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu je nejen jedním ze základních požadavků Evropské komise, ale je také prostředkem jak získat informace o úspěšnosti a účinnosti intervencí, které získaly podporu z Evropského sociálního fondu. Evaluace je pro Českou republiku relativně nová disciplína, nicméně členské země Evropské unie s ní již mají mnohaleté zkušenosti. Světovým lídrem v oblasti využití evaluace veřejných programů jsou ale stále USA, kde se prvky evaluace/hodnocení staly tradičním nástrojem pro prověření účelnosti vynakládání veřejných prostředků. Samotnou disciplínu a její užití můžeme vymezit zásadními strategickými otázkami: Co je předmětem evaluace? Proč se evaluuje? Pro koho je evaluace určena? Kdo evaluuje a jak evaluovat? Co je předmětem evaluace? Pro naplnění první otázky byla již úvodem zmíněna možná definice evaluace. Tu ale můžeme rozšířit o konstatování, že evaluace identifikuje a vymezuje obecně platné skutečnosti a navrhuje možné způsoby řešení. Identifikace rozhraní pojetí problémů udává vztahy mezi evaluací, monitoringem a interním auditem. Monitoring v odlišení se s evaluací může být pokládán za soubor okamžitých zpravodajských aktivit, přičemž evaluace využívá vybrané dokumenty a zprávy pro analytické činnosti. Oproti internímu auditu evaluace nehledá nepřesnosti z pohledu nalezení nedostatků zapojení a efektivity činnosti jednotlivce, ale z pohledu optimalizace fungování implementačního systému jako celku. Proč se evaluuje? Evaluační procedury jsou realizovány se zmíněnými cíli za účelem zajištění transparentnosti veřejných výdajů a podpory demokratických principů, dále pro zajištění podpory pro rozhodování a naplnění potřeb řízení, plánování a implementace a nebo pro podporu zapojení sociálních partnerů do vyjednávání, plánování a implementace. 4

6 Pro koho je evaluace určena? Výstupy evaluace slouží pro potřeby tvůrců národních a regionálních programů, pro potřeby řešitelů problémů, pracovníků odpovědných za metodické aktivity, pro koordinátory, atd. Celkově můžeme konstatovat, že evaluační výstupy by měly být relevantní pro všechny subjekty zapojené do plánování a řízení výdajů veřejných prostředků. Kdo evaluuje a jak evaluovat? Pro úspěšné uplatnění aktivit evaluace mají zásadní význam definované subjekty, které provádějí hodnocení a způsob jejich práce. Jakákoliv činnost podobného významu musí mít silné zázemí a podporu zadavatele. Přístup k informacím a možná rizika spojená s vyvozováním závěrů musí provádět instituce oprávněné k této činnosti. Principy hodnocení Pro evaluaci existují čtyři základní principy. Tyto principy jsou jasně definované a měly by být aplikovány při každé programové evaluační aktivitě. Všechny mají stejnou důležitost a měly by být odpovědně dodržovány. 1. Prvním principem je Věcnost (Relevance). Při hodnocení programů dle principu věcnosti by evaluace měla definovat odpověď na evaluační otázku: "Jaké jsou konkrétní vlivy operačních programů na změny v socioekonomickém prostředí?" 2. Druhým principem je Účinnost (Effectiveness) s klíčovou otázkou, zda programy dosahují svých nastavených finančních a operačních cílů. 3. Třetím principem je Výkonnost (Efficiency) s klíčovou otázkou orientovanou na zhodnocení aktivit a se zjištěními, zda jich může být dosaženo s investovanými zdroji i jinými způsoby či nikoliv. 4. Čtvrtým, posledním principem je Dopad (Impact). Tento princip nám vymezuje hodnocení konkrétních změn v socio-ekonomickém prostředí. Výstupem evaluace však není pouze definování odpovědi k výše zmíněným okruhům, ale hlavně navrhování možných zlepšení a způsobů jejich zapracování. Lze konstatovat, že návrhy na zlepšení jsou hlavním výsledkem evaluace/hodnocení. Návrh musí být podkladem pro další možné diskuse a vyjednávání. Evaluace je proces, který zkoumá nakládání s veřejnými prostředky s cílem zvýšení hospodárnosti tohoto procesu. Evaluace systematicky aplikuje metodologii sociálního a ekonomického výzkumu. Předmětem evaluace není zkoumání nastavení a plnění role jednotlivce v systému, ale fungování 5

7 celého systému. K obrovskému rozvoji evaluace došlo v Evropě zejména díky strukturální politice EU. Evaluace je důležitou součástí programů a politik socioekonomického rozvoje, mezi které patří i OP RLZ. Vysoká investice do času, finančních prostředků a lidského snažení musí být vyvážena výsledky evaluace. Výsledky evaluace proto musí přinášet pozitivní změny v programech a politikách. Evaluace není určena pouze pro jeden typ veřejně politických aktérů. Výsledky evaluace budou zajímat například tvůrce politik, řídící a podpůrné orgány, garanty a administrátory programů, řídící pracovníky a pak samozřejmě také občany (nejen jako případné beneficienty programů). Obecně můžeme říci, že výsledky evaluací by měly být dostupné všem, kteří jsou zapojeni do procesu plánování a řízení projektů či programů, proto bude tato zpráva uveřejněna na webových stránkách příjemce grantu Fáze evaluace projektu Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů - ŠANCE 3.1 Předběžná evaluace (ex-ante evaluace) Předběžná evaluace proběhla na začátku projektu (před samotnou realizací - během psaní žádosti o grant). Tato forma evaluace pomohla zajistit maximální věcnost a promyšlenost programu. Výsledky evaluace ex-ante jsou zahrnuty do projektu v procesu rozhodování. Předběžná evaluace se zaměřila především na analýzu silných a slabých stránek projektu a regionu nebo odvětví, jichž se projekt týká. Poskytovala odpovědným úřadům prvotní závěry o tom, zda otázky rozvoje lidských zdrojů byly správně určeny, zda navržená strategie a úkoly jsou relevantní, zda existuje spojitost mezi komunální politikou a směrnicemi, zda jsou očekávané dopady realistické, atd. Návrhem jasných a kvantifikovaných úkolů zároveň poskytla nezbytné podklady pro monitoring a pro budoucí evaluace. Evaluace ex-ante se tematicky zabývala především hodnocením sociální a hospodářské situace v daném regionu a také hodnocením rovných příležitostí (především rovných příležitostí mužů a žen). Během tohoto analyzování stávající situace se definovaly konkrétní cíle, cílové skupiny a procesy související s realizovaným projektem. 6

8 3.2 Evaluace v polovině období (mid-term evaluace) Evaluace v polovině období byla prováděna během druhé fáze projektového cyklu příjemcem grantu. Tato evaluace posuzovala první výstupy a výsledky intervence. Tato evaluace hodnotila také finanční vedení projektu a kvalitu řízení projektu jako celku. Ukazovala, zda a jak byly vykonány původní záměry a tam kde je třeba, kontrolovala, zda byly v původních cílech provedeny faktické změny a zda cíle jsou i nadále relevantní. Evaluace v polovině období měla informativní povahu, to znamená, že tvořila přímou zpětnou vazbu vedení projektu, který napomáhá zdokonalit. 3.3 Dodatečná evaluace (ex-post evaluace) Tato zpráva se převážně zabývá dodatečnou (závěrečnou) evaluací, která rekapituluje a posuzuje celý projekt, především jeho plnění předem stanovených cílů a indikátorů. Jejím cílem je analyzovat použití zdrojů a podat zprávu o účinnosti, výkonnosti a o rozsahu naplnění očekávaných efektů. Dodatečná evaluace se zaměřuje na faktory úspěchu a selhání a na udržitelnost výsledků a dopadů. Snaží se vyvodit závěry, které bude možné generalizovat a aplikovat na další projekty na danou tematiku v daném regionu. V ideálním případě by výsledky této evaluace měly být dostupné v době před ukončením projektu. Nicméně k posouzení dopadů by se měla ex-post evaluace provést i několik měsíců po skončení realizace, ale na to již nebude evaluátorovi dán prostor. 7

9 4. Předmět evaluační zprávy a základní informace o projektu 4.1 Předmět evaluační zprávy Předmětem tohoto dokumentu je analyzování a zhodnocení všech projektových aktivit i projektu jako celku. Evaluace je řešena ve dvou rovinách, v jedné rovině jde především o kontrolu a hodnocení projektového řízení, ve druhé rovině pak jde o zhodnocení jednotlivých výstupů a výsledků projektu. Cíle evaluační zprávy Cílem evaluační zprávy je zjistit, zda-li došlo ke splnění všech stanovených cílů, které příjemce grantu závazně přislíbil naplnit v projektové žádosti a potvrdil podepsáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace Česká republika Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1, IČO: , Rozhodnutí o poskytnutí dotace č / a Střední školou technickou, Most - Velebudice, Dělnická 21, příspěvkovou organizací, Most Velebudice ze dne Cíle projektu Hlavním cílem projektu je poskytnout komplexní podporu znevýhodněným žákům a studentům s kombinací handicapu (sociální, poruchy učení, poruchy chování apod.), kteří jsou ohroženi předčasným ukončením školní docházky v regionu Mostecka a Chomutovska. Cílovými skupinami budou žáci a studenti, u nichž je riziko předčasného opuštění školy významné a hrozí jim vyloučení z trhu práce i ohrožení v sociální oblasti. Hlavní aktivity projektu se soustředí na vytvoření speciálního poradenského programu pro podporu jejich úsilí dokončit vzdělání. Připravovaný poradenský program bude obsahovat nejen řadu diagnostických metod k identifikaci individuálních potíží žáků či studentů, ale i výcvikové metody k prohloubení relevantních dovedností nezbytných pro dokončení studia. Aktivity projektu se uskuteční ve vytvořeném společenském centru - studentském klubu, které bude vybudováno v prostorách předkladatele projektu a bude sloužit pro potřeby cílových skupin. V návaznosti na vytvořený poradenský program se projekt zaměří i na zvyšování, rozšiřování a prohlubování relevantních dovedností 8

10 pedagogických a dalších odborných pracovníků. Projektové aktivity se budou realizovat v Ústeckém kraji, v regionu Mostecka a Chomutovska. Specifické cíle projektu: 1. Řízení a koordinace projektu. 2. Založení systému koordinované spolupráce výchovných pracovníků, poradenských a dalších pedagogických a odborných pracovníků ve školství k zamezení předčasných odchodů ohrožených žáků ze systému školního vzdělávání. 3. Vytvoření nového poradenského programu ŠANCE" pro ohrožené žáky, založeného na vzdělávacích a poradenských aktivitách, bilanční diagnostice a následné individuální asistenční péči. 4. Vytvoření školního společenského centra - studentského klubu včetně technického i personálního zázemí k zabezpečení následné individuální asistenční péče cílovým skupinám. 5. Vytvoření metodiky výběru vhodných cílových skupin pro vstup do programu jako metodický návod pro výchovné poradce. Proškolit výchovné poradce pro výběr vhodných cílových skupin, poradenské a pedagogické pracovníky pro pilotní ověření poradenského programu ŠANCE". 6. Pilotně ověřit vytvořený poradenský program ŠANCE" na cílové skupině. 7. Vytvoření metodiky následné individuální asistenční péče a poradenství. 8. Proškolit výchovné poradce pro následnou individuální asistenční péči a poradenství. 9. Pilotně ověřit následnou individuální asistenční péči a poradenství. 10. Šířit a propagovat výsledky projektu. 4.3 Cílové skupiny Cílovými skupinami byli: žáci a studenti 180 příjemců učitelé 15 příjemců výchovní poradci 5 příjemců poskytovatelé následné asistenční péče 10 příjemců 9

11 Projekt se realizoval v Ústeckém kraji, v regionu Most a regionu Chomutov. 4.4 Partneři projektu Partner č. 1 - Střední škola energetická a stavební, Chomutov Partner č. 2 - Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o. Most Partner č. 3 - Úřad práce v Mostě 5. Hodnocení projektových aktivit Všechny aktivity projektu probíhaly podle níže uvedeného harmonogramu. Během realizace došlo k určitým odchylkám od původního záměru, které byly popsány v pravidelných monitorovacích zprávách o realizaci projektu. Důvody a důsledky těchto změn jsou okomentovány níže v textu u příslušných aktivit. 10

12 Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů - ŠANCE číslo projektu CZ / /0022 Od do měsíců Doba trvání projektu v měsících Kalendářní měsíce Roky Klíčová aktivita Realizující organizace 1. Řízení a koordinace projektových X X X X X X X X X X X X X X X X X X Předkladatel projektu aktivit 2. Propagace projektového záměru X X X X X X X Předkladatel projektu + partneři projektu 3. Pracovní semináře partnerů projektu X X X X X X X X Předkladatel projektu + partneři projektu 4. Vybudování společenského centra - X X X X X Předkladatel projektu studentského klubu 5. Vývoj metodiky výběru vhodných cílových skupin pro vstup do programu X X Předkladatel projektu + partneři projektu 6. Vývoj metodiky nového poradenského programu ŠANCE X X X X Předkladatel projektu + partneři projektu 7. Vývoj metodiky následné individuální asistenční péče a poradenství X X X Předkladatel projektu + partneři projektu 8. Proškolení výchovných poradců, poradenských a pedagogických pracovníků 9. Oslovení a výběr vhodných CS pro vstup do programu X X X Předkladatel projektu + partneři projektu X X Předkladatel projektu + partner č. 1, č Realizace poradenského programu ŠANCE 11. Realizace následné individuální asistenční péče a poradenství X X X X Předkladatel projektu + partner č. 1, č. 2 X X X X Předkladatel projektu + partner č. 1, č Šíření výsledků projektu X Předkladatel projektu + partneři projektu 13

13 Odpovědná organizace: Střední škola technická, Most - Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace. Termín realizace projektu: od do Dne bylo podepsáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace mezi Českou republikou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1, IČO: , Rozhodnutí o poskytnutí dotace č / a Střední školou technickou, Most - Velebudice, Dělnická 21, příspěvkovou organizací, se sídlem Dělnická 21, Most Velebudice - projekt Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ŠANCE registrační číslo projektu CZ / /0022 v rámci OP RLZ, číslo priority 3.3 Rozvoj celoživotního učení, opatření Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů vzdělávání. Dne , bylo podepsáno poskytovatelem grantu Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Rozhodnutí č. 1 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace č / Předmětem tohoto Rozhodnutí č. 1 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo nahrazení přílohy č. 2 Náklady projektu Článku III. Bod A 3 z Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne přílohou č. 1 Přepracovaný rozpočet projektu, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Ostatní části Rozhodnutí o poskytnutí dotace č / zůstávají v platnosti beze změny. Rozhodnutí č. 1 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace č / nabylo účinnosti dnem potvrzení o přijetí Rozhodnutí č. 1 o změně rozhodnutí o poskytnutí dotace příjemcem grantu - Střední školou technickou v Mostě Velebudicích dne Dne Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR prostřednictvím Ústeckého kraje převedlo příjemci grantu 1. zálohovou platbu ve výši Kč ,00. Tato platba byla převedena na účet předkladatele projektu č /0100. Celková výše rozpočtu projektu činila Kč ,00. Realizace projektu byla zahájena po podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace mezi Českou republikou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1, IČO: , Rozhodnutí o poskytnutí dotace č / a Střední školou technickou, Most - Velebudice, Dělnická 21, příspěvkovou organizací, se sídlem Dělnická 21, Most Velebudice - projekt Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ŠANCE registrační číslo projektu CZ / /0022 v rámci OP RLZ, číslo priority 3.3 Rozvoj celoživotního 14

14 učení, opatření Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů vzdělávání a to dne Projekt byl realizován v období od do , tj. 18 měsíců. Pro zdárnou realizaci projektu byl zpracován harmonogram realizace projektových aktivit na celé období trvání projektu. Projekt obsahoval 12 klíčových aktivit, které byly plněny v daném období v souladu s upraveným harmonogramem realizace projektových aktivit a jsou popsány níže. Klíčové aktivity projektu: 1. Řízení a koordinace projektových aktivit 2. Propagace projektového záměru 3. Pracovní semináře partnerů projektu 4. Vybudování společenského centra studentského klubu 5. Vývoj Metodiky výběru vhodných cílových skupin pro vstup do programu 6. Vývoj Metodiky nového poradenského programu ŠANCE 7. Vývoj Metodiky následné individuální asistenční péče a poradenství 8. Proškolení výchovných poradců, poradenských a pedagogických pracovníků 9. Oslovení a výběr vhodných CS pro vstup do programu 10. Realizace poradenského programu ŠANCE 11. Realizace následné individuální asistenční péče a poradenství 12. Šíření výsledků projektu Celý projekt byl realizován v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace mezi Českou republikou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1, IČO: , Rozhodnutí o poskytnutí dotace č / a Střední školou technickou, Most - Velebudice, Dělnická 21, příspěvkovou organizací, se sídlem Dělnická 21, Most Velebudice - projekt Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ŠANCE registrační číslo projektu CZ / /0022 v rámci OP RLZ, číslo priority 3.3 Rozvoj celoživotního učení, opatření Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů vzdělávání. Všechny nastavené indikátory výstupy i výsledky, včetně publikací, publicity a dalších výstupů byly beze zbytku naplněny, některé i překročeny, jako je např. v rámci propagace a šíření výsledků projektu příjemce grantu nechal vyrobit Projektový zpravodaj, reklamní spot pro šíření projektu a report závěrečné odborné konference. Celkový rozpočet tohoto projektu činil Kč ,00. 15

15 Podrobný popis jednotlivých klíčových aktivit: 5.1 Řízení a koordinace projektu Dle projektové žádosti: Řízení a koordinace projektových aktivit bude realizována dle metody Řízení projektu. Každá projektová aktivita je měřitelná, určená v čase a má stanoveného odpovědného realizátora. K projektovému Řízení bude zvolen systém porad, předávání informací pomocí ových zpráv. Součástí Řízení bude časový plán u každé aktivity, který bude schválen předkladatelem projektu. Základem komunikace projektového týmu bude uzavřená smlouva o partnerství mezi předkladatelem projektu a partnerskými organizacemi. Tyto smlouvy budou vycházet z principu hospodárnosti realizace projektu a transparentnosti finančních toků a operací. Předkladatel projektu bude přímo odpovědný za monitorování a vyhodnocování činností. Kontrola plnění zadaných aktivit bude probíhat ve dvou úrovních. Vnitřní kontrola předkladatelem projektu a vnější kontrola externím auditorem. Odpovědnost za tuto aktivitu ponese předkladatel projektu. Projektová aktivita se uskuteční v prostorách předkladatele projektu a partnerů projektu a bude realizována dle časového harmonogramu realizace projektu. Součástí rozpočtu projektu na tuto aktivitu jsou náklady na řídící personál a administrátory. Dle skutečné realizace projektu: Řízení a koordinace projektu včetně finančního řízení je aktivita, která byla realizována po celou dobu trvání projektu, tj. od do Dne bylo podepsáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace č / ze státního rozpočtu České republiky v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu vydaného na základě 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Karmelitská 7, Praha 1, IČ: a Střední školou technickou, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvkovou organizací, IČ: Dne Ústecký kraj převedl předkladateli projektu 1. zálohovou platbu ve výši Kč ,00. Tato platba byla převedena na účet předkladatele projektu č /0100, který si za účelem poskytnutí dotace zřídil samostatný účet. V prvním měsíci realizace projektu, v lednu 2007, došlo k založení administrativního systému projektu, byla připravena jedna Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 16

16 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi předkladatelem projektu a všemi partnery projektu, včetně časového harmonogramu realizace projektu a dalších dokumentů (Rozpis specifikace prací závazných pro partnery, Příručka pro příjemce grantu a Kopie žádosti o finanční podporu). K této aktivitě byl ustanoven řídící tým ve složení manažer projektu, finanční manažer projektu a pracovní tým ve složení odborného personálu včetně administrativního personálu. K projektovému řízení byl zvolen systém porad, individuálních a společných setkání s jednotlivými partnery projektu, dále byly informace předávány ovou poštou a telefonicky. Součástí řízení byl časový plán u každé aktivity. Příjemce grantu byl přímo odpovědný za monitorování a vyhodnocování činností. Vnitřní kontrola byla prováděna příjemcem grantu a vnější kontrola bude provedena externím auditorem Ing. Dagmar Švecovou po skončení projektu, do Dne byla uzavřena Smlouva o provedení auditu mezi příjemcem grantu Střední školou technickou v Mostě Velebudicích a auditorkou Ing. Dagmar Švecovou, Sadová 275, Mašťov, číslo osvědčení 1183, tel Výstupem vnějšího auditu je vypracované auditorské osvědčení, které je uloženo u příjemce grantu u projektové dokumentace. Zrealizovaná výběrová řízení V rámci realizace projektu bylo zrealizováno 6 výběrových řízení, z toho čtyři výběrová řízení na Dodávku zboží výpočetní a kancelářské techniky, jedno výběrové řízení na Dodávku služeb zajišťujících ubytovací a stravovací kapacity a jedno výběrové řízení na Dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku a to následovně: Dodávka zboží výpočetní a kancelářské techniky s označením Nabídka ŠANCE : 01/2007, 02/2007, 03/2007 a 04/2007, Dodávka služeb zajišťujících ubytovací a stravovací kapacity s označením Nabídka ŠANCE : 05/2007, Dodávka služeb zajišťujících bilanční diagnostiku s označením Nabídka ŠANCE : 06/

17 Výběrové řízení na Dodávku zboží výpočetní a kancelářské techniky Jednalo se o položky rozpočtu 3. Zařízení a vybavení, 3.1. Zařízení a vybavení ve výši Kč ,00 včetně DPH: PC+LCD včetně softwaru - 10 kusů Multimediální PC+LCD včetně softwaru 1 kus Notebook včetně softwaru 4 kusy Tiskárna 1 kus Kopírka - 1 kus Dataprojektor 1 kus Promítací plátno 1 kus Digitální fotoaparát vč. příslušenství 1 kus Skener 1 kus 1. Nabídka ŠANCE 01/2007 na Dodávku zboží výpočetní a kancelářské techniky Dne příjemce grantu vyhlásil výběrové řízení na dodávku zboží výpočetní a kancelářské techniky Nabídka ŠANCE 01/2007. Lhůta pro podání nabídky byla do do hodin. Otevírání obálek se uskutečnilo dne v hodin v prostorách předkladatele projektu. Hodnocení nabídek provedla hlavní hodnotící komise, která byla ustanovena na svém zasedání dne ve složení 3 členů. O tomto ustanovení byl pořízen písemný záznam. Předpokládaná cena dodávky činila bez DPH Kč ,00 a včetně DPH Kč ,00. Jelikož plnění zakázky nepřesahovalo Kč ,00 bez DPH byli dne vyzváni k předložení nabídky 3 dodavatelé doporučenou poštou a to: 1. Firma Lukáš Gajarský - LGP COMPUTER, Lipová 805, Most 2. Firma Milan Kohout HAHN + SYN, Hamerská 249, Litvínov 3. DATACOM TEPLICE spol. s.r.o, Dělnická 21, Most Dále byla zadávací dokumentace umístěna od na Termín pro podávání nabídek na dodávku zboží výpočetní a kancelářské techniky byl den do hodin. Do tohoto termínu byly odevzdány 2 nabídky a to od Firmy Lukáš Gajarský - LGP COMPUTER, Lipová 805, Most a od firmy DATACOM TEPLICE spol. s.r.o, Dělnická 21, Most. Otevírání a hodnocení došlých nabídek probíhalo v prostorách Střední školy technické v Mostě Velebudicích dne v hodin. Před zahájením hodnocení podepsali hodnotitelé čestné prohlášení o nestrannosti. Nejprve byla provedena kontrola dokladů, které byly povinnou součástí nabídky. Těmito doklady byly Doklady prokazující kvalifikační předpoklady, Nabídková cena a nabídka a Návrh smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem. Z hodnocení byla vyloučena nabídka č. 1 i nabídka č

18 Nabídka č. 1 Firma Lukáš Gajarský - LGP COMPUTER, Lipová 805, Most byla vyřazena z důvodu nesplnění technických a administrativních požadavků. Technické požadavky nebyly splněny v nabídce u položky kusů PC + LCD včetně software. U procesoru a frekvence nebyly dodrženy požadované technické parametry (byly nabízeny nižší než byly požadované) a nebyla dodána grafická karta. V návrhu smlouvy o dodávce nebyla rozvedena specifikace záručního servisu. Z tohoto důvodu došlo k vyřazení nabídky č. 1 a tato nabídka nebyla dále hodnocena. Nabídka č. 2 DATACOM TEPLICE spol. s.r.o., Dělnická 21, Most byla vyřazena z důvodu nesplnění administrativních požadavků. Zadávací dokumentace požadovala předložení Návrhu smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, která byla součástí nabídky a jejíž součástí vedle standardních ustanovení smlouvy o dodávce měl být rozveden i druh dodávaného zboží (včetně technické specifikace a ceny jak bez DPH, tak ceny včetně DPH za jednotlivé položky), což tato předložená nabídka neobsahovala. V Technické specifikaci jsou uvedeny ceny u jednotlivých položek včetně DPH, jednotlivé položky neobsahují ceny bez DPH. V návrhu smlouvy o dodávce nebyla rozvedena specifikace záručního servisu. Z tohoto důvodu došlo k vyřazení nabídky č. 2 a tato nabídka nebyla dále hodnocena. Hodnotící komise na svém zasedání dne v hodin při otevírání a hodnocení nabídek rozhodla, že nebude hodnocena a posuzována žádná nabídka, protože ze dvou předložených nabídek byly 2 nabídky vyřazeny z důvodu nesplnění požadavků zadávací dokumentace a tudíž nezbyla hodnotitelná nabídka. Hodnotící komise na svém zasedání dne v hodin rozhodla výběrové řízení zrušit a vypsat nové výběrové řízení na dodávku zboží výpočetní a kancelářské techniky. 2. Nabídka ŠANCE 02/2007 na Dodávku zboží výpočetní a kancelářské techniky Dne vyhlásil příjemce grantu nové výběrové řízení na Dodávku zboží výpočetní a kancelářské techniky Nabídka ŠANCE 02/2007. Lhůta pro podání nabídky byla do do hodin. Otevírání obálek se mělo uskutečnit dne v hodin v prostorách předkladatele projektu. K hodnocení nabídek byla dne ustanovena hlavní a náhradní komise ve složení 3 členů. O tomto ustanovení byl pořízen písemný záznam. Předpokládaná cena dodávky činila bez DPH Kč ,00 a včetně DPH Kč ,00. Jelikož plnění zakázky nepřesahovalo Kč ,00 bez DPH byli dne vyzváni k předložení nabídky 3 dodavatelé doporučenou poštou a to: 1 Firma Lukáš Gajarský - LGP COMPUTER, Lipová 805, Most 2. Firma Roman Heřmánek, Hutnická 2828/6, , Most 3. DATACOM TEPLICE spol. s.r.o., Dělnická 21, Most Dále byla zadávací dokumentace umístěna od na 19

19 Termín pro podávání nabídek na dodávku zboží výpočetní a kancelářské techniky byl den do hodin. Do tohoto termínu nebyla odevzdána žádná nabídka. Hodnotící komise na svém zasedání dne v hodin rozhodla výběrové řízení Nabídka ŠANCE 02/2007 zrušit a vypsat nové výběrové řízení na dodávku zboží výpočetní a kancelářské techniky. 3. Nabídka ŠANCE 03/2007 na Dodávku zboží výpočetní a kancelářské techniky Dne vyhlásil předkladatel projektu nové, v pořadí třetí výběrové řízení na Dodávku zboží výpočetní a kancelářské techniky Nabídka ŠANCE 03/2007. Lhůta pro podání nabídky je do do hodin. Otevírání obálek se uskutečnilo dne v hodin v prostorách předkladatele projektu. K hodnocení nabídek byla dne ustanovena hlavní a náhradní komise ve složení 3 členů. O tomto ustanovení byl pořízen písemný záznam. Předpokládaná cena dodávky činila bez DPH Kč ,00 a včetně DPH Kč ,00. Jelikož plnění zakázky nepřesahovalo Kč ,00 bez DPH byli dne vyzváni k předložení nabídky 3 dodavatelé doporučenou poštou a to: 1. Firma HSF Most, s.r.o., Dělnická 21, Most 2. Firma Smartware s.r.o., Beethovenova 234/12, Ústí nad Labem 3. Firma WMZ v.o.s., Dělnická 21, Most - Velebudice Dále byla zadávací dokumentace umístěna od na Termín pro podávání nabídek na dodávku zboží výpočetní a kancelářské techniky byl den do hodin. Do tohoto termínu byla odevzdána 1 nabídka a to od firmy TONERMARKET s.r.o. Olomouc, IČO: Otevírání a hodnocení došlé nabídky probíhalo v prostorách Střední školy technické v Mostě Velebudicích dne v hodin. Před zahájením hodnocení podepsali hodnotitelé čestné prohlášení o nestrannosti. Nejprve byla provedena kontrola dokladů, které byly povinnou součástí nabídky. Těmito doklady byly Doklady prokazující kvalifikační předpoklady, Nabídková cena a nabídka a Návrh smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem (viz Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek). Z hodnocení byla vyloučena jediná doručená nabídka tj. nabídka č. 1 - TONERMARKET s.r.o., Šmerdova 973/4, Olomouc. Obdržená nabídka byla vyřazena z důvodu nesplnění technických a administrativních požadavků zadavatele. Tato nabídka obsahovala řadu formálních i věcných nedostatků, vyplývajících ze zadávací dokumentace (dále jen ZD), zejména v těchto bodech: Formální nedostatky: nabídka měla být zpracována v jednom originále a 2 kopiích, kdy všechny listy nabídek měly být očíslovány dle ZD čl. IX vzestupnou číselnou řadou tak, aby neuvedly zadavatele v omyl. Přitom originál nabídky obsahoval technickou specifikaci k výběrovému řízení na dodávku zboží výpočetní a kancelářské techniky 20

20 očíslovanou vzestupnou číselnou řadou, dále návrh kupní smlouvy očíslovaný samostatnou číselnou vzestupnou řadou, neočíslovaný výpis z obchodního rejstříku, neočíslované čestné prohlášení, neočíslovanou plnou moc, neočíslovaný živnostenský list. Kopie nabídek obsahovaly pouze technickou specifikaci k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky, kupní smlouvu, ale již bez ostatních příloh. Číslování položek neodpovídá příloze č. 1 ZD a položka č. 8 je užita 2x. Věcné nedostatky: - Uchazeč nedodržel požadavek zadavatele vyplývající ze ZD čl. IX bodu Zadavatel zaplatí dohodnutou cenu bankovním převodem do 30-ti dnů po dodání zboží a dodání faktur dle harmonogramu uvedeného v technické specifikaci.. Tento bod nekoresponduje s bodem č návrhu smlouvy uchazeče. - Uchazeč nedodržel v návrhu smlouvy požadavek, vyplývající ze ZD čl. X a to, že ve smlouvě bude uvedeno dodávané zboží (včetně technické specifikace a ceny u jednotlivých položek a to jak za kus bez DPH, tak za kus vč. DPH a cena celkem za jednotlivé komponenty bez DPH a včetně DPH). - Dále nebyla v návrhu smlouvy uvedena doložka Dodavatel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož bude zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky a to po dobu 10 let po skončení plnění zakázky. - V návrhu smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem čl nebyla uvedena celková cena, která by obsahovala veškeré náklady prodávajícího s dodáním zboží. - Nedodržení technických parametrů dle přílohy č. 1 ZD a čl. IX ZD v těchto bodech: o u položky nebyl uchazečem nabídnut požadovaný servisní software o u položky nebyly splněny minimální požadavky u HDD, kdy bylo požadováno min. 300 GB 7200 RPM SATA 16 MB cache a dále nebyly nabídnuty servisní software, FDD a čtečka paměťových karet o u položky nebyl dodržen minimální požadavek u procesoru a jeho frekvence, kde zadavatel požadoval min. Intel Core Duo T2060 s frekvencí 1,6 GHz 2MB L2 cache při 667 MHz FSB o u položky nebyly splněny minimální požadavky při rozměrech projekčního plátna 180 x 180 Z těchto věcných důvodů došlo k vyřazení jediné předložené nabídky. Hodnotící komise na svém zasedání dne v hodin při otevírání a hodnocení nabídky rozhodla, že nebude hodnocena a posuzována, protože nesplnila požadavky zadávací dokumentace a tudíž nezbyla hodnotitelná nabídka. Hodnotící komise na svém zasedání dne v hodin rozhodla výběrové řízení zrušit a vypsat nové výběrové řízení na dodávku zboží výpočetní a kancelářské techniky. 21

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková Psaní projektů EU Ing. Mgr. Hana Janiková O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Slovníček nejdůležitějších pojmů... 3 1

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO Verze 3.0 16.11.2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT Verze 3.0 Schválený na 14. zasedání Výboru Regionální

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE KROK Č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Vaším prvním úkolem bude určit, co přesně má být v rámci projektu nakoupeno. K tomu vám poslouží schválený rozpočet projektu,

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 8 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 29. 1. 2014 Obsah: ÚVOD 7

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Příloha P7 Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha IDENTIFIKAČNÍ KÓD: MAD 75 revize: 4 Strana 1 z 131 Vážení přátelé,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 říjen 2010 Výroční zpráva Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP 1. Základní informace...1 1.1. Předmět (název) zakázky...1 1.2. Způsob zadání zakázky...1 1.3.

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 16. 3. 2015 Počet stran 208 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI...

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Metodika pro evaluace a monitoring strategií MAS

Metodika pro evaluace a monitoring strategií MAS Metodika pro evaluace a monitoring strategií MAS Verze platná k 15. 5. 2015, verze č. 1. Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Postup tvorby metodiky v rámci projektu spolupráce MAS... 4 1.2 Sledované ukazatele... 7 2

Více

Program ESPON 2013. Programový manuál

Program ESPON 2013. Programový manuál Program ESPON 2013 Verze, na níž se usnesl Monitorovací výbor dne 17. dubna 2009 (Pozměněná usnesením Monitorovacího výboru ze dne 15. května 2009) EVROPSKÁ UNIE Částečné financování Evropským fondem pro

Více