CZ / /0017

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CZ.04.1.03/3.3.06.1/0017"

Transkript

1 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA projektu Výcvikový vzdělávací program pro neziskový sektor v oblasti projektové přípravy dalšího profesního vzdělávání PROFI Registrační číslo projektu: CZ / /0017

2 1. Úvod 3 2. Charakteristika evaluace a její význam 4 3. Fáze evaluace projektu PROFI Předběžná evaluace (ex ante evaluace) Evaluace v polovině období (mid term evaluace) Dodatečná evaluace ( ex post evaluace) 6 4. Předmět evaluační zprávy a základní informace o projektu Předmět evaluační zprávy Cíle projektu Cílové skupiny Partneři projektu 8 5. Hodnocení projektových aktivit Řízení a koordinace projektu Semináře a pracovní setkání Výběrová řízení Metodika modulového vzdělávacího a tréninkového programu PROFI Oslovení cílových skupin k účasti na projektu Realizace školení programu PROFI První pilotní ověření Druhé pilotní ověření Propagace projektových výstupů a výsledků Realizace následného poradenství Příprava školících materiálů pro cílové skupiny Přenos zahraničního know-how pro metodiku programu PROFI Šíření výsledků projektu 97 Přehled kontrol na místě Závěrečné shrnutí úspěchy, návrhy a doporučení Ukazatele, kterými je možné stanovit úspěch projektu Počet absolventů programu, kteří úspěšně dokončili kurz Zvýšení kvalifikace zaměstnanců neziskových organizací Zvýšení image realizátora Zpětná vazba pro lektory Oblasti, které vyžadují další zlepšení Rozšíření obsahové části výuky Ohlasy v mediích, public relations Návrhy a doporučení Přílohy evaluační zprávy Smlouva o poskytnutí finanční podpory včetně uzavřených dodatků Smlouva o partnerství Pracovní semináře Výběrová řízení uzavřené smlouvy, včetně dodatků Realizace školení programu PROFI Evaluační dotazníky z pilotních ověření programu PROFI 112 1

3 7.7. Propagace projektových výstupů a výsledků Přenos zahraničního know-how Šíření výsledků projektu Dokumenty k veřejnoprávní kontrole 116 Zpracovatel: COMÉNIA CONSULT MOST s.r.o. Most, červen

4 1. Úvod Naše společnost, COMÉNIA CONSULT MOST s.r.o., byla oslovena jako nezávislý evaluátor, aby zhodnotila průběh realizace projektu PROFI - Výcvikový vzdělávací program pro neziskový sektor v oblasti projektové přípravy dalšího profesního vzdělávání, číslo projektu CZ / /0017 v rámci OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání. V následujícím textu je obsažena analýza uskutečněných činností a aktivit projektu, s cílem zhodnotit kvalitativní stránku technické části realizace projektu, konečné plnění indikátorů a konečné výstupy spolu s výsledky projektu. Finanční oblast bude pak zhodnocena a zkontrolována na základě uzavřené Smlouvy o provedení auditu ze dne mezi příjemcem grantu, Střední školou technickou v Mostě Velebudicích a externím auditorem, Ing. Dagmar Švecovou, Sadová 275, Mašťov, číslo osvědčení 1183, telefon Metodika hodnocení projektu je založena na evaluaci jednotlivých aktivit v kontextu komplexního plnění indikátorů projektu. Další část evaluační zprávy zachycuje přehled plánovaných cílů, které byly příjemcem grantu potvrzeny ve Smlouvě o poskytnutí finanční podpory č. smlouvy EP/19/2005 GS /17, v následující části jde pak o samotné plnění jednotlivých aktivit v souvislosti s těmito cíli. Společnost COMÉNIA CONSULT MOST s.r.o. nebyla jako hodnotitel aktivním členem podílejícím se na projektu a ve svém hodnocení vycházela z informací získaných od příjemce grantu - Střední školy technické Most - Velebudice a partnerů projektu. Forma sběru dat byla založena především na osobním dotazování a na získávání informací z poskytnutých materiálů. Společnost COMÉNIA CONSULT MOST s.r.o. neručí za nepřesné hodnocení, které by mohlo vzniknout v případě, že jí nebyly poskytnuty relevantní a ucelené informace. 3

5 2. Charakteristika evaluace a její význam Evaluace neboli vyhodnocování programů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu je nejen jedním ze základních požadavků Evropské komise, ale je také prostředkem jak získat informace o úspěšnosti a účinnosti intervencí, které získaly podporu z Evropského sociálního fondu. V členských zemích Evropské unie, ale také například v USA či Kanadě je evaluace tradičním nástrojem pro prověření účelnosti vynakládání veřejných prostředků. Evaluace je proces, který zkoumá nakládání s veřejnými prostředky s cílem zvýšení hospodárnosti tohoto procesu. Evaluace systematicky aplikuje metodologii sociálního a ekonomického výzkumu. Předmětem evaluace není zkoumání nastavení a plnění role jednotlivce v systému ale fungování celého systému. K obrovskému rozvoji evaluace došlo v Evropě zejména díky strukturální politice EU. Evaluace je důležitou součástí programů a politik socioekonomického rozvoje, mezi které patří i OP RLZ. Vysoká investice do času, finančních prostředků a lidského snažení musí být vyvážena výsledky evaluace. Výsledky evaluace proto musí přinášet pozitivní změny v programech a politikách. Hlavní účely této evaluace mohou být vymezeny následovně: 1. Plánování nebo výkonnost - evaluace zaručuje, že existuje důvod pro přidělení veřejných zdrojů do této oblasti. 2. Povinnost zodpovídat se - evaluace ukazuje, zda program splnil své cíle a jak byly využívány prostředky programu. 3. Získávání znalostí - evaluace identifikuje, které intervence jsou vhodné pro různá prostředí. 4. Posilování institucí - evaluace napomáhá zvyšování kapacity účastníků programu. Evaluace není určena pouze pro jeden typ veřejně politických aktérů. Výsledky evaluace budou zajímat například tvůrce politik, řídící a podpůrné orgány, garanty a administrátory programů, řídící pracovníky a pak samozřejmě také občany (nejen jako případné beneficienty programů). Obecně můžeme říci, že výsledky evaluací by měly být dostupné všem, kteří jsou zapojeni do procesu plánování a řízení projektů či programů, proto bude tato zpráva uveřejněna na webových stránkách příjemce grantu - 4

6 3. Fáze evaluace projektu PROFI 3.1 Předběžná evaluace (ex-ante evaluace) Předběžná evaluace proběhla na začátku projektu (před samotnou realizací - během psaní žádosti o grant). Tato forma evaluace pomohla zajistit maximální věcnost a promyšlenost programu. Výsledky evaluace ex-ante jsou zahrnuty do projektu v procesu rozhodování. Předběžná evaluace se zaměřila především na analýzu silných a slabých stránek projektu a regionu nebo odvětví, jichž se projekt týká. Poskytovala odpovědným úřadům prvotní závěry o tom, zda otázky rozvoje lidských zdrojů byly správně určeny, zda navržená strategie a úkoly jsou relevantní, zda existuje spojitost mezi komunální politikou a směrnicemi, zda jsou očekávané dopady realistické, atd. Návrhem jasných a kvantifikovaných úkolů zároveň poskytla nezbytné podklady pro monitoring a pro budoucí evaluace. Evaluace ex-ante se tématicky zabývala především hodnocením sociální a hospodářské situace v daném regionu a také hodnocením rovných příležitostí (především rovných příležitostí mužů a žen). Během tohoto analyzování stávající situace se definovaly konkrétní cíle, cílové skupiny a procesy související s realizovaným projektem. 3.2 Evaluace v polovině období (mid-term evaluace) Evaluace v polovině období byla prováděna během druhé fáze projektového cyklu společností COMÉNIA CONSULT MOST s.r.o. Na základě závěrů evaluace v polovině období se během projektového cyklu prováděly určité úpravy. Tato evaluace posuzovala první výstupy a výsledky intervence. Hodnotila také finanční vedení projektu a kvalitu řízení projektu jako celku. Ukazovala, zda a jak byly vykonány původní záměry a tam kde je třeba, kontrolovala, zda byly v původních cílech provedeny faktické změny a zda cíle jsou i nadále relevantní. Evaluace v polovině období měla informativní povahu, to znamená, že tvořila přímou zpětnou vazbu vedení projektu, který napomáhá zdokonalit. V této fázi průběhu realizace projektu probíhal ze strany hodnotitele především sběr potřebných dat. 5

7 3.3 Dodatečná evaluace (ex-post evaluace) Tato zpráva se převážně zabývá dodatečnou evaluací, která rekapituluje a posuzuje celý projekt, především jeho plnění předem stanovených cílů a indikátorů. Jejím cílem je analyzovat použití zdrojů a podat zprávu o účinnosti, výkonnosti a o rozsahu naplnění očekávaných efektů. Dodatečná evaluace se zaměřuje na faktory úspěchu a selhání a na udržitelnost výsledků a dopadů. Snaží se vyvodit závěry, které bude možné generalizovat a aplikovat na další projekty na danou tematiku v daném regionu. V ideálním případě by výsledky této evaluace měly být dostupné v době před ukončením projektu. Nicméně k posouzení dopadů by se měla ex-post evaluace provést i několik měsíců po skončení realizace, na což už nebude evaluátorovi dán prostor. 6

8 4. Předmět evaluační zprávy a základní informace o projektu 4.1 Předmět evaluační zprávy Předmětem tohoto dokumentu je analyzování a zhodnocení všech projektových aktivit i projektu jako celku. Evaluace je řešena ve dvou rovinách, v jedné rovině jde především o kontrolu a hodnocení projektového řízení, ve druhé rovině pak jde o zhodnocení jednotlivých výstupů a výsledků projektu. Cíle evaluační zprávy Cílem evaluační zprávy je zjistit, zda-li došlo ke splnění všech stanovených cílů, které příjemce grantu závazně přislíbil naplnit v projektové žádosti a potvrdil podepsáním Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na grantový projekt v rámci GS CZ / Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů uzavřená na základě 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů smlouva číslo EP/19/2005 GS /17, registrační číslo projektu CZ / /0017, mezi Ústeckým krajem se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem a Integrovanou střední školou technickou Centrem odborné přípravy, příspěvkovou organizací, Dělnická 21, Most Velebudice ze dne Cíle projektu Hlavním cílem projektu bylo zvýšit připravenost nestátních neziskových organizací, školských zařízení a škol v tvorbě projektů na úseku lidských zdrojů a tak rozšířit nabídku dalšího profesního vzdělávání v Ústeckém kraji. Cílovými skupinami byli lektoři, konzultanti, učitelé a řídící pracovníci škol a institucí vzdělávání dospělých. Hlavní aktivity projektu se soustředily na vytvoření komplexního modulového vzdělávacího programu v oblasti tvorby projektů, vytvoření sady učebních dokumentů pro cílové skupiny a realizaci školení učitelů, lektorů a řídících pracovníků ze vzdělávacích zařízení v Ústeckém kraji. Projekt byl realizován v Ústeckém kraji. 7

9 Specifické cíle projektu: Vytvořit metodiku komplexního modulového vzdělávacího a tréninkového programu PROFI, zaměřeného na získání nových kompetencí při zpracování projektových žádostí podporovaných strukturálními fondy. Proškolit zástupce cílových skupin ve vytvořeném programu PROFI. Vytvořit metodické materiály pro účastníky školení. Poskytnout cílovým skupinám individuální poradenství k jejich konkrétním projektovým záměrům v oblasti metodiky přípravy projektů. Propagace výstupů a výsledků projektu. Šířit výstupy a výsledky projektu. 4.3 Cílové skupiny Cílovými skupinami byli: lektoři, konzultanti, učitelé metodičtí a řídící pracovníci škol a institucí vzdělávání dospělých. Projekt se realizoval v Ústeckém kraji. 4.4 Partneři projektu 1. Rekvalifikační a informační centrum s.r.o. Most 2. SEDUCTUS, s.r.o. Most 3. Integrovaná střední škola energetická, příspěvková organizace, Chomutov 4. Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje 8

10 5. Hodnocení projektových aktivit Všechny aktivity projektu probíhaly podle níže uvedeného harmonogramu. Během realizace došlo k určitým odchylkám od původního záměru, které byly popsány v pravidelných monitorovacích zprávách o realizaci projektu. Důvody a důsledky těchto změn jsou okomentovány níže v textu u příslušných aktivit. Č. Aktivity 1 Řízení a koordinace projektu 2 Tvorba metodiky programu PROFI 3 Oslovení cílových skupin k účasti na projektu 4 Realizace školení programu PROFI 5 Propagace projektových výstupů a výsledků 6 Realizace následného individuálního poradenství pro cílové skupiny 7 Příprava školících materiálů pro cílové skupiny 8 Přenos zahraničních know-how pro metodiku programu PROFI 9 Šíření výsledků projektu X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 9

11 Odpovědná organizace: Střední škola technická, Most- Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace (do Integrovaná střední škola technická Centrum odborné přípravy Most Velebudice. S platností od u předkladatele projektu došlo ke změně názvu organizace. Nový název organizace Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace. ) Termín realizace projektu: od do Dne byla podepsána Smlouva o poskytnutí finanční podpory na grantový projekt v rámci GS CZ / Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů uzavřená na základě 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů smlouva číslo EP/19/2005 GS /17, registrační číslo projektu CZ / /0017, mezi Ústeckým krajem se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem a Integrovanou střední školou technickou Centrem odborné přípravy, příspěvkovou organizací, Dělnická 21, Most Velebudice. Dne , byl podepsán mezi poskytovatelem grantu Ústeckým krajem a příjemcem grantu Integrovanou střední školou technickou Centrem odborné přípravy Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory. Předmětem dodatku byla podstatná změna rozpočtu projektu, tj. přesun finančních prostředků mezi kapitolami rozpočtu vyšším než 15%. Tímto dodatkem byl upraven přesun finančních prostředků z kapitoly 4. Místní kancelář/náklady projektu do kapitoly 2. Cestovné ve výši Kč ,00. Smlouva o poskytnutí finanční podpory na grantový projekt ze dne obsahovala dobu realizace projektu od do , tj. 12 měsíců. Dne byla zaslána poskytovateli grantu žádost o podstatnou změnu projektu. Podstatnou změnou byla změna doby trvání projektu prodloužení celkové doby realizace ze 12 měsíců na 18 měsíců. Důvodem změny prodloužení projektu bylo zvážení situace příjemcem grantu ve spolupráci s partnery projektu a organizační stránky průběhu zejména školících aktivit. Vzhledem k organizaci školního roku a nastavenému rozpočtu se rozhodl prodloužit celkovou dobu trvání projektu o 6 měsíců. Prodloužení doby trvání projektu bylo nutné vzhledem k potřebám cílových skupin, které neměly dostatečnou časovou flexibilitu pro účast v denní formě vyučování a potřebovaly pro zajištění vzdělávání více času. Příjemce grantu měl tak větší časový prostor pro nastavení vhodných termínů pro cílové skupiny, získal časový prostor pro detailnější evaluaci a šíření výstupů a výsledků projektu. Celkové prodloužení doby projektu 10

12 nepřineslo žádné náklady na rozpočet, jehož celková výše zůstala zachována. Z důvodu podrobnějšího ověření vytvořené metodiky v praxi se příjemce grantu a partneři projektu rozhodli zrealizovat pilotní ověření ve dvou fázích. Původní projektový záměr předpokládal vytvoření metodiky, její pilotní ověření a následnou korekci. Po zvážení všech silných a slabých stránek tohoto postupu, se příjemce grantu a partneři projektu rozhodli, že po první korekci vytvořené metodiky uskuteční ještě jedno pilotní ověření v praxi, které sloužilo k finálnímu ověření vytvořeného programu a zvýšilo počet školenců bez nároku na zvýšení rozpočtu. V této souvislosti došlo i ke změně nastavených indikátorů a to následovně: Indikátor výstupu: Název ukazatele: A Počet podpořených osob poskytovatelů služeb nebo pod. posk. Jednotka ukazatele: osoba Původní hodnota: 20 Nová hodnota: 30 Název ukazatele: A Počet podpořených pracovníků, lektorů a metodicky řídících pracovníků v kurzu Jednotka ukazatele: osoba Původní hodnota: 20 Nová hodnota: 30 Indikátor výsledku: Název ukazatele: A Počet podpořených pracovníků, lektorů a metodicky řídících pracovníků, u kterých podpora splnila účel Jednotka ukazatele: osoba Původní hodnota: 16 Nová hodnota: 24 Další nepodstatnou změnu projektu byla změna názvu organizace. S platností od u příjemce grantu došlo ke změně názvu organizace. Nový název organizace Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace. Tyto změny byly poskytovatelem grantu Ústeckým krajem schváleny a dne byl podepsán Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory. Dne bylo oznámeno Krajským úřadem Ústeckého kraje příjemci grantu převedení 1. zálohové platby ve výši Kč ,00. Tato platba byla 11

13 převedena na účet příjemce grantu č /0100 dne Celková výše rozpočtu projektu činila Kč ,00 Kč. 5.1 Řízení a koordinace projektu Realizace projektu byla zahájena po podpisu Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na grantový projekt v rámci GS CZ / Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů uzavřená na základě 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů smlouva číslo EP/19/2005 GS /17 mezi Ústeckým krajem se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem a Integrovanou střední školou technickou Centrem odborné přípravy, příspěvkovou organizací, Dělnická 21, Most Velebudice a to dne Projekt byl realizován v období od do , tj. 18 měsíců. Pro zdárnou realizaci projektu byl zpracován harmonogram realizace projektových aktivit na celé období trvání projektu. Projekt obsahoval 9 klíčových aktivit, které byly plněny v daném období v souladu s upraveným harmonogramem realizace projektových aktivit a jsou popsány níže. Klíčové aktivity projektu: 1. Řízení a koordinace projektu 2. Tvorba metodiky programu PROFI včetně zapracování připomínek z 1. pilotního ověření 3. Oslovení cílových skupin k účasti na projektu 4. Realizace školení programu PROFI 5. Propagace projektových výstupů a výsledků 6. Realizace následného poradenství 7. Příprava školících materiálů pro cílové skupiny 8. Přenos zahraničního know-how pro metodiku programu PROFI 9. Šíření výsledků projektu Celý projekt byl realizován v souladu se Smlouvou o poskytnutí finanční podpory na grantový projekt v rámci GS CZ / Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, registrační číslo projektu CZ / /0017. Všechny nastavené indikátory výstupy i výsledky, včetně publikací, publicity a dalších výstupů byly beze zbytku naplněny, některé i překročeny, jako je např. v rámci propagace a šíření 12

14 výsledků projektu příjemce grantu nechal zveřejnit o 2 články v tisku více, než předpokládal plán. Z celkového grantu Kč ,00 bylo vyčerpáno Kč ,35. Nevyčerpaná částka činí Kč ,65. Rozpočet byl čerpán na 97,11%. Podrobný popis jednotlivých klíčových aktivit: 1. Řízení a koordinace projektu Dle projektové žádosti: Příjemce grantu předpokládal v projektové žádosti, že řízení a koordinování projektových aktivit bude realizováno dle metody řízení projektu. Dle skutečné realizace projektu: Řízení a koordinace projektu včetně finančního řízení byla aktivita, která byla realizována po celou dobu trvání projektu, tj. od do K této aktivitě byl ustanoven řídící tým ve složení manažera projektu, koordinátora projektu a finančního manažera. K projektovému řízení byl zvolen systém porad, individuálních a společných setkání s jednotlivými partnery projektu, dále byly informace předávány ovou poštou a telefonicky. Součástí řízení byl časový plán u každé aktivity, který byl schvalován koordinátorem projektu. Příjemce grantu byl přímo odpovědný za monitorování a vyhodnocování činností. Vnitřní kontrola byla prováděna příjemcem grantu a vnější kontrola byla provedena po skončení projektu externím auditorem Ing. Dagmar Švecovou. Dne byla uzavřena Smlouva o provedení auditu mezi předkladatelem projektu Střední školou technickou v Mostě Velebudicích a auditorkou Ing. Dagmar Švecovou, Sadová 275, Mašťov, číslo osvědčení 1183, tel Výstupem vnějšího auditu je vypracované auditorské osvědčení, které je uloženo u příjemce grantu u projektové dokumentace. Dne bylo oznámeno elektronickou poštou partnerům, že byla podepsána Smlouva o poskytnutí finanční podpory na grantový projekt a že je možné zahájit realizaci projektu. V prvním měsíci realizace projektu došlo k založení administrativního systému projektu, byla připravena jedna Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi příjemcem grantu a všemi partnery projektu, včetně upraveného časového harmonogramu realizace projektu a dalších dokumentů (specifikace prací, Příručka pro příjemce grantu, měsíční výkaz o provedení prací, Žádost o platbu). 13

15 5.1.1 Semináře a pracovní jednání Dne se uskutečnil první, úvodní seminář partnerů projektu s předáním Smlouvy o partnerství mezi příjemcem grantu a partnery projektu, uzavřené podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů včetně monitorovacích ukazatelů a partnerských rozpočtů, Příručky pro příjemce grantu, harmonogramu realizace projektu, tiskopisů výkazů práce, Žádosti o platbu a popis projektu. Na tomto semináři byli partneři projektu seznámeni formou elektronické prezentace s projektem, projektovými aktivitami, výstupy a výsledky projektu. Během realizace projektu se uskutečnilo 11 pracovních projektu a to následovně: seminářů partnerů 1. monitorovací období (leden 2006 březen 2006) 4 pracovní semináře partnerů projektu: 1. pracovní seminář partnerů projektu: pracovní seminář partnerů projektu: pracovní seminář partnerů projektu: pracovní seminář partnerů projektu: monitorovací období (duben 2006 červen 2006) 3 pracovní semináře partnerů projektu: 5. pracovní seminář partnerů projektu: pracovní seminář partnerů projektu: pracovní seminář partnerů projektu: monitorovací období (červenec 2006 září 2006) 1 pracovní seminář partnerů projektu: 8. pracovní seminář partnerů projektu: monitorovací období (říjen 2006 prosinec 2006) 1 pracovní seminář partnerů projektu: 9. pracovní seminář partnerů projektu: monitorovací období (leden 2007 březen 2007) 1 pracovní seminář partnerů projektu: 10. pracovní seminář partnerů projektu: závěrečné monitorovací období (duben 2007 červen 2007) 1 pracovní seminář partnerů projektu: 11. pracovní seminář partnerů projektu:

16 Pracovní semináře partnerů projektu byly zaměřené na projektové aktivity a jejich plnění včetně úpravy rozpočtových položek. Výstupem z pracovních seminářů partnerů projektu byly pozvánky, prezenční listiny a zápisy z pracovních seminářů. K další realizaci projektových aktivit byl zvolen systém porad, individuálních a společných setkání s jednotlivými partnery projektu, dále byly informace předávány ovou poštou a telefonicky. Během realizace projektu bylo zpracováno 6 Monitorovacích zpráv o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů za jednotlivá monitorovací období. Tato aktivita byla realizována po celou dobu trvání projektu, odpovědnost za tuto aktivitu nesl příjemce grantu a probíhala v souladu s harmonogramem realizace projektových aktivit. Fotodokumentace k pracovním seminářům Kompletní dokumentace k řízení a koordinaci projektu je uložena u příjemce grantu u projektové dokumentace. 15

17 5.1.2 Výběrová řízení Zrealizovaná výběrová řízení V rámci realizace projektu byla zrealizována 3 výběrová řízení, z toho 1 výběrové řízení na Dodávku zboží výpočetní a kancelářské techniky s označením Nabídka OP RLZ: 01/2006 a 2 výběrová řízení na pronájem školících prostor pro pilotní ověření vzdělávacího programu PROFI. Jedno výběrové řízení bylo vypsáno na pronájem školících prostor v Chomutově pod označením: Nabídka OP RLZ: 04/2006 a druhé, na pronájem školících prostor v Mostě pod označením: Nabídka OP RLZ: 05/ Výběrové řízení s označením Nabídka OP RLZ: 01/2006 na Dodávku zboží výpočetní a kancelářské techniky - 6 kusů osobních počítačů včetně software, 6 kusů tiskáren, 5 kusů notebooků včetně software, 1 kusu kopírky, 1 kusu dataprojektoru a 1 kusu digitální kamery. Jednalo se o položky rozpočtu ve výši Kč ,00 včetně DPH: Položka rozpočtu kusů osobních počítačů včetně software ve výši Kč ,00 včetně DPH Položka rozpočtu kusů tiskáren ve výši Kč ,00 včetně DPH Položka rozpočtu kusů notebooků včetně software ve výši Kč ,00 včetně DPH Položka rozpočtu kus kopírky ve výši Kč ,00 včetně DPH Položka rozpočtu kus dataprojektoru ve výši Kč ,00 včetně DPH Položka rozpočtu kus digitální kamery ve výši Kč ,00 včetně DPH Dne bylo výběrové řízení vyhlášeno s tím, že bylo zasláno doporučenou poštou s dodejkami 3 zájemcům: LGP COMPUTER Lukáš Gajarský, kpt. Jaroše 608/56, Most Milan Kohout HANH + syn, Hamerská 249, Litvínov Roman Heřmánek, Hutnická 2828/6, Most Termín pro podávání nabídek na Dodávku zboží výpočetní a kancelářské techniky a otevírání obálek byl den 28. únor K tomuto dni byly odevzdány 3 nabídky a to od firmy LGP COMPUTER Lukáš Gajarský, kpt. Jaroše 608/56, Most, Milan Kohout HANH + syn, Hamerská 249, Litvínov a Roman Heřmánek, Hutnická 2828/6, Most. Hodnotící komise při otevírání a 16

18 hodnocení nabídek vybrala jako vhodného uchazeče firmu Lukáš Gajarský - LGP COMPUTER, kpt. Jaroše 608/56, Most. Předpokládaná cena dodávky činila ,- Kč včetně DPH, cena na kterou byla smlouva uzavřena činila ,- Kč včetně DPH. Tato nabídka splnila všechny požadavky v zadávací dokumentaci a nabízená cena tohoto uchazeče byla nejnižší. Z tohoto důvodu vybrala hodnotící komise VŘ tohoto uchazeče jako vítězného. Firma Roman Heřmánek sice splnila všechny zadávací podmínky, ale nabízená cena byla vyšší než cena firmy LPG COMPUTER Lukáš Gajarský, kpt. Jaroše 608/56, Most. Firma Milan Kohout-HAHN+SYN splnila všechny zadávací podmínky, ale nabízená cena dodávky zboží byla vyšší než cena firmy LPG COMPUTER.- Lukáš Gajarský, kpt. Jaroše 608/56, Most. Hodnotícím kritériem výběrového řízení na Dodávku zboží výpočetní a kancelářské techniky byla nejnižší nabídková cena a tu splnila firma Lukáš Gajarský LGP COMPUTER, kpt. Jaroše 608/56, Most. Ostatní 2 uchazeči, kteří podali nabídku, nabízeli vyšší cenu než vítězný uchazeč. Dne oznámil příjemce grantu úspěšnému zájemci i neúspěšným zájemcům výsledek výběrového řízení. Ve výběrovém řízení byla úspěšná firma LGP COMPUTER Lukáš Gajarský, kpt. Jaroše 608/56, Most za Kč ,- Kč včetně DPH. Dne byla podepsána mezi příjemcem grantu a firmou LGP COMPUTER Lukáš Gajarský, kpt. Jaroše 608/56, Most Smlouva na dodávku zboží výpočetní a kancelářské techniky pro realizaci projektu PROFI Výcvikový vzdělávací program pro neziskový sektor v oblasti projektové přípravy dalšího profesního vzdělávání s termínem dodání max. do Kompletní dokumentace k tomuto výběrovému řízení je uložena u příjemce grantu u projektové dokumentace. 2. Výběrové řízení s označením Nabídka OP RLZ: 04/2006 na pronájem školících prostor pro pilotní ověření vzdělávacího programu PROFI v Chomutově. 3. Výběrové řízení s označením Nabídka OP RLZ: 05/2006 na pronájem školících prostor pro pilotní ověření vzdělávacího programu PROFI v Mostě. U 2. i 3. výběrového řízení se jednalo o položku rozpočtu ve výši Kč ,00 včetně DPH: Nabídka OP RLZ č. 04/2006 byla rozeslána 3 uchazečům doporučenou poštou s dodejkami. V Chomutově byly osloveny tyto firmy: Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. Chomutov Okresní hospodářská komora v Chomutově 17

19 Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov Termínem pro podání nabídek na pronájem prostor v Chomutově a otevírání obálek byl den 24. červenec Do tohoto termínu byla odevzdána 1 nabídka. Kritériem při výběru vítězné nabídky bylo: - Ze 40% byla hodnotícím kritériem kvalita nabízené služby - ze 40% byla hodnotícím kritériem kvalita a zkušenost s tímto typem činnosti realizačního týmu - ze 20% byla hodnotícím kritériem cena služby Hodnotící komise vybrala jako vhodného uchazeče, který splňoval všechny kritéria zadávací dokumentace a byl jediným uchazečem výběrového řízení Okresní hospodářskou komoru v Chomutově. Příjemce grantu dne oznámil úspěšnému zájemci výsledek výběrového řízení. Ve výběrovém řízení byla úspěšná Okresní hospodářská komora v Chomutově, zastoupená Ing. Janem Chábem, místopředsedou představenstva, za Kč ,00 včetně DPH. Dne byla podepsána Smlouva o dodávku služby pro realizaci projektu mezi příjemcem grantu - Integrovanou střední školou technickou Centrem odborné přípravy, Most Velebudice a vítězným uchazečem výběrového řízení Okresní hospodářskou komorou v Chomutově. Dodávka služby bude uskutečněna do Smluvní strany uzavřely dne Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dodání služby v rámci výběrového řízení Nabídka OP RLZ 04/2006 na pronájem školících prostor a to s Okresní hospodářskou komorou v Chomutově. Uzavřeným Dodatkem č. 1 s Okresní hospodářskou komorou v Chomutově se smluvní strany dohodly na změně Článku V. - Čas plnění a to tak, že termín pronájmu prostor z důvodu 2. pilotního ověření programu PROFI a z důvodů prodloužení projektu se pronájem školících prostor prodlužuje max. do dle harmonogramu realizace 2. pilotního ověření programu PROFI. Dále se smluvní strany dohodly na změně Článku VI. - Cena plnění a to následovně: Jedná se max. o 14 dní/ Kč 5 000,00 včetně DPH za 1 den, za celkovou částku Kč ,00 včetně DPH. Jedním dnem se rozumí 8 hodin, tj. celkem 120 hodin, ve kterých bude provedeno pilotní ověření programu PROFI v rozsahu 80 hodin, dále 20 hodin je určeno na přípravu školení včetně instalace výpočetní techniky a 20 hodin na úklid školících prostor včetně odinstalace výpočetní techniky. 18

20 Nabídka OP RLZ č. 05/2006 byla rozeslána 3 uchazečům doporučenou poštou s dodejkami. V Mostě byly osloveny tyto firmy: Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o. Most COMÉNIA CONSULT MOST s.r.o. SHD KOMES a.s. Most Termínem pro podání nabídek na pronájem prostor v Mostě a otevírání obálek byl den 25. červenec Do tohoto termínu byla odevzdána 1 nabídka a to nabídka společnosti COMÉNIA CONSULT MOST s.r.o. Most. Kritériem při výběru vítězné nabídky bylo: - Ze 40% byla hodnotícím kritériem kvalita nabízené služby - ze 40% byla hodnotícím kritériem kvalita a zkušenost s tímto typem činnosti realizačního týmu - ze 20% byla hodnotícím kritériem cena služby Hodnotící komise vybrala jako vhodného uchazeče, který splňoval všechny kritéria zadávací dokumentace a byl jediným uchazečem výběrového řízení společnost COMÉNIA CONSULT MOST s.r.o. Most. Příjemce grantu dne oznámil úspěšnému zájemci výsledek výběrového řízení. Ve výběrovém řízení byla úspěšná společnost COMÉNIA CONSULT MOST s.r.o. Most, zastoupená Ing. Dagmar Proškovou, jednatelkou společnosti, za Kč ,00 včetně DPH. Dne byla podepsána Smlouva o dodávku služby pro realizaci projektu mezi příjemcem grantu - Integrovanou střední školou technickou Centrem odborné přípravy, Most Velebudice a vítězným uchazečem výběrového řízení společnosti COMÉNIA CONSULT MOST s. r.o. Most. Dodávka služby bude uskutečněna do Smluvní strany uzavřely dne Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dodání služby v rámci výběrového řízení Nabídka OP RLZ 05/2006 na pronájem školících prostor a to se společností COMÉNIA CONSULT MOST s.r.o. Most. Uzavřeným Dodatkem č. 1 se společností COMÉNIA CONSULT MOST s.r.o. Most se smluvní strany dohodly na změně Článku V. - Čas plnění a to tak, že termín pronájmu prostor z důvodu 2. pilotního ověření programu PROFI a z důvodů prodloužení projektu se pronájem školících prostor prodlužuje max. do dle harmonogramu realizace 2. pilotního ověření programu PROFI. Dále se smluvní strany dohodly na změně Článku VI. - Cena plnění a to následovně: Jedná se max. o 14 dní/ Kč 4 900,00 včetně DPH za 1 den, za celkovou částku Kč ,00 včetně DPH. Jedním dnem se rozumí 8 hodin, tj. celkem 120 hodin, ve kterých bude provedeno pilotní ověření programu PROFI v rozsahu 80 hodin, dále 20 hodin je určeno na přípravu školení včetně instalace výpočetní techniky a 20 hodin na úklid školících prostor včetně odinstalace výpočetní techniky. 19

ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA projektu Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů - ŠANCE Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.1.15.3/0022 Příjemce grantu: Střední škola technická Most Velebudice,

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Příručka pro příjemce pro Akci 3

Příručka pro příjemce pro Akci 3 ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Příručka pro příjemce pro Akci 3 Verze 1.0 červenec 2007 Tato příručka je určena pro příjemce Programu Iniciativy Společenství

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková Psaní projektů EU Ing. Mgr. Hana Janiková O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Slovníček nejdůležitějších pojmů... 3 1

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO Verze 3.0 16.11.2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT Verze 3.0 Schválený na 14. zasedání Výboru Regionální

Více

Kontrolní závěr z kontrolní akce 14/24

Kontrolní závěr z kontrolní akce 14/24 Kontrolní závěr z kontrolní akce 14/24 Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu poskytnuté na úhradu výdajů národních projektů v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL EURO SERVICE GROUP, s.r.o. AUDITCOM, s.r.o. INTERMUNDIA, o.p.s. OBSAH SHRNUTÍ... 5 SEZNAM ZKRATEK... 20 ÚVOD...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 říjen 2010 Výroční zpráva Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO

Více

OBSAH 4 ÚVOD... 6 SITUACE NA TRHU PRÁCE A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI (ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK VE VZTAHU K IMPLEMENTACI PROGRAMU)...

OBSAH 4 ÚVOD... 6 SITUACE NA TRHU PRÁCE A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI (ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK VE VZTAHU K IMPLEMENTACI PROGRAMU)... Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2004 červen 2005 1 OBSAH Seznam zkratek... 4 ÚVOD... 6 1. SITUACE NA TRHU PRÁCE

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 7 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 10. ÚNORA 2011 DATUM ÚČINNOSTI: 10. BŘEZNA 2011 2 OBSAH

Více

Neziskové organizace na cestě do Evropské Unie

Neziskové organizace na cestě do Evropské Unie Nadace Open Society Fund Praha Neziskové organizace na cestě do Evropské Unie (2003 2005) Závěrečná zpráva o průběhu a výsledcích programu www.osf.cz Program byl podpořen z prostředků Trustu pro občanskou

Více

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVY REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2007 Obsah 1. Identifikace operačního programu...2 1.1 Základní údaje o programu......2 Základní

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Závěrečná zpráva verze 20. 6. 2014 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

a publicitních aktivit

a publicitních aktivit Evaluace komunikačních Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Legislativní a metodický rámec... 5 3. Cíle evaluační studie a evaluační otázky... 7 4. Cíle a cílové

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Aktualizace leden 2007

Aktualizace leden 2007 Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF (SROP Opatření 5.2 TA RPS) 324 G02 Metodika komunikace realizace fondů EU v programovém období 2007 2013 (transparentnost, koordinace a řízení komunikace):

Více

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva Dokument Závěrečná evaluační zpráva je výstupem z Procesní a dopadové evaluace

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.35

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.35 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.35 Verze 1.35 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 1, schválená dne 4. 12. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

BENEFIT 7+ (též elektronická žádost) Brownfield. Certifikace výdajů. Cílové skupiny. De Minimis

BENEFIT 7+ (též elektronická žádost) Brownfield. Certifikace výdajů. Cílové skupiny. De Minimis Pojem BENEFIT 7+ (též elektronická žádost) Brownfield Certifikace výdajů Cílové skupiny De Minimis Výklad Elektronická žádost, která je určena pro žadatele za účelem vyplnění a vytvoření žádosti. Následně

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více